The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

E-PORTFOLIO LATIHAN MENGAJAR_(MUHAMAD HUSAINI - DB180163)

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by muhdhusaini007, 2022-07-08 10:10:21

E-PORTFOLIO LATIHAN MENGAJAR_(MUHAMAD HUSAINI - DB180163)

E-PORTFOLIO LATIHAN MENGAJAR_(MUHAMAD HUSAINI - DB180163)

JARAN AKTIVITI ABBM/CATATAN
PENGAJARAN DAN

PEMBELAJARAN

dengan baik dan
meneruskan kerja-kerja
amali.

1. Pelajar 1. STRATEGI
menunjukkan PENGAJARAN:
an penyertaan yang - Berpusatkan

95

BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJ

pm (45 Menunjukkan kerjasama dalam
minit) penyertaan aktif kumpulan.
dan kerjasama
dalam
kumpulan.

5 12.05 pm Penutup: 1. Pelajar dapat
- 12.15 merumuskan dan
pm (10 1. Kognitif mengukuhkan topik
minit) yang dipelajari.
2. Sosial
2. Pelajar dapat
3. Tugasan meningkatkan
keyakinan dalam
diri pelajar.

49

JARAN AKTIVITI ABBM/CATATAN
PENGAJARAN DAN

PEMBELAJARAN

aktif dan kerjasama pelajar
dalam kumpulan.
2. KAEDAH /
2. Pelajar mahir TEKNIK:
dalam mengagihkan - Perbincangan
tugas khusus kepada
setiap ahli dalam 3. ABBM:
kumpulan untuk - MS Teams
menyiapkan kerja - Slaid Powerpoint
makmal dalam masa
tertentu. 4. KBAT:
- Menganalisis
3. Pelajar dapat
melakukan secara 5. NILAI MURNI:
aktif dalam - Kerjasama
kumpulan untuk - Memahami
menyiapkan arahan
tugasan. - Hormat
menghormati

1. Guru meminta 1. STRATEGI

pelajar secara PENGAJARAN:

k sukarela untuk - Berpusatkan guru

merumuskan topik

yang dipelajari. 2. ABBM:

(NILAI MURNI : - MS Teams

Keberanian)

3. NILAI MURNI:

2. Guru memuji - Rasional

96

BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJ

3. Pelajar dapat
memupuk unsur
keagamaan.

49

JARAN AKTIVITI ABBM/CATATAN
PENGAJARAN DAN

PEMBELAJARAN

kerjasama pelajar - Hormat
dan memberikan menghormati
kata-kata semangat - Kesyukuran
dan motivasi kepada
pelajar. (NILAI
MURNI : Hormat
menghormati)

3. Guru meminta
pelajar untuk
membaca dan
memahami
kegunaan setiap
jenis ujian konkrit.

4. Guru mengakhiri
kelas dengan
meminta pelajar
membaca doa habis
belajar dan meminta
pelajar bukan islam
bertafakur mengikut
kepercayaan
masing. (NILAI
MURNI :
Kesyukuran)

97

Tarikh Key In 03-05-2022 RANCANGAN PENGAJAR

Tarikh Kemaskini 00-00-0

TARIKH 04-05-2022

TEMPAT Bengkel Makmal Bata

MASA 9.00 am - 12.15 pm

OBJEKTIF Di akhir sesi pembelajaran
1. Menerangkan susun atu
2. Memahami prosedur kes
3. Mengendalikan peralata

PENGETAHUAN SEDIA ADA Pelajar mempunyai penget

ALAT/BAHAN BANTU 1. Microsoft Teams
MENGAJAR (ABBM) 2. Telegram
3. Slaid Powerpoint
4. Headphone
5. Laptop
6. Kertas arahan kerja

PENGURUSAN 1. Memastikan pelajar mem
KELAS/LANGKAH 2. Memastikan pelajar bera
KESELAMATAN pengajaran dan pembelaja
3. Memastikan pelajar mem

49

RAN HARIAN MINGGU 7

0000 Tarikh Kemaskini Refleksi 09-05-2022

TINGKATAN/KELAS DKA 1A (GROUP E,F,G)

BIL PELAJAR 23 Orang

n dan pengajaran, pelajar dapat :
ur bengkel dengan betul
selamatan bengkel dengan baik
an bengkel dengan tepat

tahuan sedia ada melalui pembacaan yang diminta oleh guru.

masuki kelas mengikut waktu yang ditetapkan.
ada dalam keadaan bersih dan selesa untuk menjalani proses
aran yang bersih dan kondusif.
makai alatan keselamatan bengkel seperti kasut keselamatan

98

PENERAPAN NILAI-NILAI 1. Berdisiplin
MURNI 2. Hormat menghormati
3. Menepati masa

TUGASAN/KERJA RUMAH Memahami kertas arahan k

REFLEKSI SESI PENGAJARAN Kelas tidak dapat dijalanka
PELATIH Pertengahan Semester dan

BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJA

1 9.00 am - Pengenalan / 1. Pelajar dapat

9.05 am Pra Pengajaran : mengamalkan sikap

suka hormat-mengh

1. Memberi antara

salam satu sama lain.

2. Membaca 2. Pelajar dapat
doa menerapkan unsur
keagamaan dan
3. Kehadiran melahirkan rasa
pelajar kesyukuran.

4. Bertanya 3. Menggalakkan
khabar komitmen pelajar.

5. Memastikan 4. Mengeratkan
keadaan tempat ikatan silaturrahim

49

kerja bagi kerja amali di bengkel

an kerana pelajar sedang bercuti bersempena dengan Cuti
n Cuti Hari Raya Aidilfitri.

ARAN AKTIVITI ABBM/CATATAN
PENGAJARAN DAN

PEMBELAJARAN

1. Guru memberi 1. STRATEGI
salam sejurus PENGAJARAN:
hormati memasuki kelas. - Berpusatkan guru

2. Guru meminta 2. NILAI MURNI:
seorang pelajar - Hormat
lelaki untuk menghormati
membaca doa dan - Kesyukuran
meminta pelajar - Berdisiplin
bukan islam
bertafakur mengikut
kepercayaan
masing. (Nilai murni
: Kesyukuran &
hormat
menghormati)

99

BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJA

belajar dalam antara guru dan
keadaan bersih pelajar.
dan selesa
5. Pelajar dapat
memupuk sikap
bertanggungjawab
menjaga kebersihan

2 9.05 am - Set induksi : 1. Pelajar dapat
9.10 am membuat gambaran
Guru awal tentang tajuk
memberikan pembelajaran hari
gambar susun ini.
atur makmal

50

ARAN AKTIVITI ABBM/CATATAN
PENGAJARAN DAN

PEMBELAJARAN

3. Guru mengambil
kehadiran pelajar
dengan menyemak
jumlah kehadiran
pelajar (Nilai murni
: Berdisiplin)
n.
4. Guru bertanyakan
kesihatan dan
perkembangan
semasa terhadap
pelajar.

5. Guru meminta
pelajar memastikan
keadaan sekeliling
pelajar dalam
keadaan selesa dan
bersih.

1. Guru bertanya 1. STRATEGI

n dan minta pelajar PENGAJARAN:

memberi pandangan - Berpusatkan guru

berdasarkan gambar

susun atur makmal. 2. KAEDAH /

(KBAT : TEKNIK:

Menganalisis) - Penceritaan

00

BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJA

3 9.10 am - Penyampaian isi 1. Pelajar dapat

9.40 am 1: menerangkan susun

atur bengkel dengan

1. Pengenalan betul

susun atur

bengkel

50

ARAN AKTIVITI ABBM/CATATAN
PENGAJARAN DAN

PEMBELAJARAN

2. Pelajar berfikir 3. ABBM:
dan memberi - Gambar
jawapan kepada apa
yang ditunjukkan. 4. KBAT:
(NILAI MURNI : - Menganalisis
Rasional &
Keberanian) 5. NILAI MURNI:
- Rasional
3. Guru memberikan - Keberanian
penjelasan mengenai
jawapan yang
diberikan oleh
pelajar.

4. Guru mengaitkan
dengan tajuk
pembelajaran pada
hari ini.

1. Guru membawa 1. STRATEGI
n para pelajar untuk PENGAJARAN:
n meninjau struktur - Berpusatkan guru
- Berpusatkan
susun atur di pelajar
bengkel.

2. Guru meminta 2. KAEDAH /
pelajar untuk TEKNIK:
menstrukturkan - Syarahan
semula lukisan - Pembentangan

01

BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJA

4 9.40 am - Penyampaian isi 1. Pelajar dapat

10.55 am 2 : memahami prosedur

keselamatan bengke

1. Prosedur dengan baik

keselamatan

bengkel

50

ARAN AKTIVITI ABBM/CATATAN
PENGAJARAN DAN

PEMBELAJARAN

susun atur di 3. ABBM:
bengkel bersama. - Kertas arahan
(KBAT : Mencipta,
NILAI MURNI : 4. KBAT:
Kerjasama) - Mencipta
- Kreatif
3. Guru meminta
pelajar untuk 5. NILAI MURNI:
melabelkan setiap - Kerjasama
jentera atau alatan
yang berada di
bengkel. (KBAT :
Kreatif)

4. Guru memberi
komen terhadap
hasil yang dibuat
oleh pelajar

1. Guru meminta 1. STRATEGI

r pelajar untuk PENGAJARAN:

el memikirkan langkah - Berpusatkan guru

keselamatan semasa - Berpusatkan

berada di makmal. pelajar

(KBAT :

Menganalisis) 2. KAEDAH /

TEKNIK:

2. Guru meminta - Perbincangan

pelajar secara - Pembentangan

02

BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJA

5 10.55 am Penyampaian isi 1. Pelajar dapat

- 12.10 3 : mengendalikan

pm peralatan di bengkel

1. Pengendalian dengan tepat

alatan di

bengkel

50

ARAN AKTIVITI ABBM/CATATAN
PENGAJARAN DAN

PEMBELAJARAN

sukarela untuk 3. ABBM
membentangkan - Kertas arahan
berkenaan dengan
langkah-langkah 4. KBAT:
keselamatan semasa - Menganalisis
berada di makmal.
(Nilai murni : 5. NILAI MURNI:
Berani) - Keberanian

3. Guru memberi
komen terhadap
pembentangan yang
telah dibuat oleh
pelajar.

4. Guru
menerangkan
dengan lebih lanjut
mengenai langkah-
langkah keselamatan
semasa berada di
bengkel

1. Guru meminta 1. STRATEGI

pelajar untuk PENGAJARAN:

l mencari peralatan - Berpusatkan guru

yang ada di bengkel. - Berpusatkan

pelajar

2. Guru meminta

03

BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJA

6 12.10 pm Penutup: 1. Pelajar dapat
- 12.15 merumuskan dan
pm 1. Kognitif mengukuhkan topik
yang dipelajari.

50

ARAN AKTIVITI ABBM/CATATAN
PENGAJARAN DAN

PEMBELAJARAN

pelajar untuk 2. KAEDAH /
berbincang TEKNIK:
mengenai nama dan - Perbincangan
kegunaan setiap - Pembentangan
peralatan yang 3. ABBM
terlibat dengan kerja - Kertas arahan
di bengkel. (KBAT : 4. KBAT:
Menganalisis, Nilai - Menganalisis
murni : Kerjasama) 5. NILAI MURNI:
- Kerjasama
3. Guru meminta - Keberanian
wakil untuk
menerangkan setiap 1. STRATEGI
kegunaan barangan PENGAJARAN:
yang akan - Berpusatkan guru
digunakan di
bengkel. (Nilai
murni : Keberanian)

4. Guru
menerangkan
semula nama serta
kegunaan peralatan
tersebut.

1. Guru meminta
pelajar secara
sukarela untuk
merumuskan topik

04

BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJA

2. Sosial 2. Pelajar dapat
3. Tugasan meningkatkan
keyakinan dalam
diri pelajar.

3. Pelajar dapat
memupuk unsur
keagamaan.

50

ARAN AKTIVITI ABBM/CATATAN
PENGAJARAN DAN

PEMBELAJARAN

yang dipelajari. 2. ABBM:
(NILAI MURNI : - Kertas arahan
Keberanian)
3. NILAI MURNI:
2. Guru memuji - Rasional
kerjasama pelajar - Hormat
dan memberikan menghormati
kata-kata semangat - Kesyukuran
dan motivasi kepada
pelajar. (NILAI
MURNI : Hormat
menghormati)

3. Guru meminta
pelajar untuk
mengkaji kertas
arahan kerja amali
untuk minggu
hadapan.

4. Guru mengakhiri
kelas dengan
meminta pelajar
membaca doa habis
belajar dan meminta
pelajar bukan islam
bertafakur mengikut
kepercayaan
masing. (NILAI

05

BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJA
50

ARAN AKTIVITI ABBM/CATATAN
PENGAJARAN DAN

PEMBELAJARAN

MURNI :
Kesyukuran)

06

Tarikh Key In 10-05-2022 RANCANGAN PENGAJAR

Tarikh Kemaskini 00-00-0

TARIKH 11-05-2022 T

TEMPAT Bengkel Makmal Bata B

MASA 9.00 am - 12.15 pm

OBJEKTIF Di akhir sesi pembelajaran dan peng
1. Menerangkan susun atur bengkel
2. Memahami prosedur keselamatan
3. Mengendalikan peralatan bengkel

PENGETAHUAN SEDIA Pelajar mempunyai pengetahuan se
ADA

ALAT/BAHAN BANTU 1. Microsoft Teams
MENGAJAR (ABBM) 2. Telegram
3. Slaid Powerpoint
4. Headphone
5. Laptop
6. Kertas arahan kerja

PENGURUSAN 1. Memastikan pelajar memasuki ke
KELAS/LANGKAH 2. Memastikan pelajar berada dalam
KESELAMATAN

50

RAN HARIAN MINGGU 8

0000 Tarikh Kemaskini Refleksi 12-05-2022

TINGKATAN/KELAS DKA 1A

BIL PELAJAR 23 Orang

gajaran, pelajar dapat :
l dengan betul
n bengkel dengan baik
l dengan tepat

edia ada melalui pembacaan yang diminta oleh guru.

elas mengikut waktu yang ditetapkan.
m keadaan bersih dan selesa untuk menjalani proses

07

pengajaran dan pembelajaran yang
3. Memastikan pelajar memakai alat

PENERAPAN NILAI- 1. Berdisiplin
NILAI MURNI 2. Hormat menghormati
3. Menepati masa

TUGASAN/KERJA Memahami kertas arahan kerja bagi
RUMAH

REFLEKSI SESI Pelajar menumpukan sepenuh perha
PENGAJARAN tentang pembelajaran yang dijalank
PELATIH Penekanan terhadap maklumat yang
yang diajar dan memberi tumpuan.
respon yang baik sepanjang sesi pen

BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJA

1 9.00 am - Pengenalan / 1. Pelajar dapat

9.05 am Pra Pengajaran : mengamalkan sikap

suka hormat-mengh

1. Memberi antara

salam satu sama lain.

2. Membaca 2. Pelajar dapat
doa menerapkan unsur
keagamaan dan

50

bersih dan kondusif.
tan keselamatan bengkel seperti kasut keselamatan

i kerja amali di bengkel.

atian dan memberi kerjasama semasa kelas. Penerangan
kan berjalan dengan lancar dan dapat diterima oleh pelajar.
g disampaikan adalah penting untuk pelajar memahami topik

Secara keseluruhannya, pelajar memberi komitmen dan
ngajaran berlangsung.

ARAN AKTIVITI ABBM/CATATAN
PENGAJARAN DAN

PEMBELAJARAN

1. Guru memberi 1. STRATEGI
salam sejurus PENGAJARAN:
hormati memasuki kelas. - Berpusatkan guru

2. Guru meminta 2. NILAI MURNI:
seorang pelajar - Hormat
lelaki untuk menghormati
membaca doa dan
meminta pelajar

08

BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJA

3. Kehadiran melahirkan rasa
pelajar kesyukuran.

4. Bertanya 3. Menggalakkan
khabar komitmen pelajar.

5. Memastikan 4. Mengeratkan
keadaan tempat ikatan silaturrahim
belajar dalam antara guru dan
keadaan bersih pelajar.
dan selesa
5. Pelajar dapat
memupuk sikap
bertanggungjawab
menjaga kebersihan

50

ARAN AKTIVITI ABBM/CATATAN
PENGAJARAN DAN

PEMBELAJARAN

bukan islam - Kesyukuran
bertafakur mengikut - Berdisiplin
kepercayaan
masing. (Nilai murni
: Kesyukuran &
hormat
menghormati)

3. Guru mengambil
kehadiran pelajar
dengan menyemak
jumlah kehadiran
pelajar (Nilai murni
: Berdisiplin)
n.
4. Guru bertanyakan
kesihatan dan
perkembangan
semasa terhadap
pelajar.

5. Guru meminta
pelajar memastikan
keadaan sekeliling
pelajar dalam
keadaan selesa dan
bersih.

09

BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJA

2 9.05 am - Set induksi : 1. Pelajar dapat
9.10 am membuat gambaran
Guru awal tentang tajuk
memberikan pembelajaran hari
gambar susun ini.
atur makmal

3 9.10 am - Penyampaian isi 1. Pelajar dapat

9.40 am 1: menerangkan susun

51

ARAN AKTIVITI ABBM/CATATAN
PENGAJARAN DAN

PEMBELAJARAN

1. Guru bertanya 1. STRATEGI

n dan minta pelajar PENGAJARAN:

memberi pandangan - Berpusatkan guru

berdasarkan gambar

susun atur makmal. 2. KAEDAH /

(KBAT : TEKNIK:

Menganalisis) - Penceritaan

2. Pelajar berfikir 3. ABBM:
dan memberi - Gambar
jawapan kepada apa
yang ditunjukkan. 4. KBAT:
(NILAI MURNI : - Menganalisis
Rasional &
Keberanian) 5. NILAI MURNI:
- Rasional
3. Guru memberikan - Keberanian
penjelasan mengenai
jawapan yang
diberikan oleh
pelajar.

4. Guru mengaitkan
dengan tajuk
pembelajaran pada
hari ini.

1. Guru membawa 1. STRATEGI
n para pelajar untuk PENGAJARAN:

10

BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJA

1. Pengenalan atur bengkel dengan
susun atur betul
bengkel

4 9.40 am - Penyampaian isi 1. Pelajar dapat

10.55 am 2 : memahami prosedur

51

ARAN AKTIVITI ABBM/CATATAN
PENGAJARAN DAN

PEMBELAJARAN

n meninjau struktur - Berpusatkan guru
susun atur di - Berpusatkan
bengkel. pelajar
2. KAEDAH /
2. Guru meminta TEKNIK:
pelajar untuk - Syarahan
menstrukturkan - Pembentangan
semula lukisan 3. ABBM:
susun atur di - Kertas arahan
bengkel bersama. 4. KBAT:
(KBAT : Mencipta, - Mencipta
NILAI MURNI : - Kreatif
Kerjasama) 5. NILAI MURNI:
- Kerjasama
3. Guru meminta
pelajar untuk 1. STRATEGI
melabelkan setiap PENGAJARAN:
jentera atau alatan
yang berada di
bengkel. (KBAT :
Kreatif)

4. Guru memberi
komen terhadap
hasil yang dibuat
oleh pelajar

1. Guru meminta
r pelajar untuk

11

BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJA

1. Prosedur keselamatan bengke
keselamatan dengan baik
bengkel

51

ARAN AKTIVITI ABBM/CATATAN
PENGAJARAN DAN

PEMBELAJARAN

el memikirkan langkah - Berpusatkan guru

keselamatan semasa - Berpusatkan

berada di makmal. pelajar

(KBAT :

Menganalisis) 2. KAEDAH /

TEKNIK:

2. Guru meminta - Perbincangan

pelajar secara - Pembentangan

sukarela untuk

membentangkan 3. ABBM

berkenaan dengan - Kertas arahan

langkah-langkah

keselamatan semasa 4. KBAT:

berada di makmal. - Menganalisis

(Nilai murni :

Berani) 5. NILAI MURNI:

- Keberanian

3. Guru memberi

komen terhadap

pembentangan yang

telah dibuat oleh

pelajar.

4. Guru
menerangkan
dengan lebih lanjut
mengenai langkah-
langkah keselamatan

12

BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJA

5 10.55 am Penyampaian isi 1. Pelajar dapat

- 12.10 3 : mengendalikan

pm peralatan di bengkel

1. Pengendalian dengan tepat

alatan di

bengkel

51

ARAN AKTIVITI ABBM/CATATAN
PENGAJARAN DAN

PEMBELAJARAN

semasa berada di
bengkel

1. Guru meminta 1. STRATEGI

pelajar untuk PENGAJARAN:

l mencari peralatan - Berpusatkan guru

yang ada di bengkel. - Berpusatkan

pelajar

2. Guru meminta

pelajar untuk 2. KAEDAH /

berbincang TEKNIK:

mengenai nama dan - Perbincangan

kegunaan setiap - Pembentangan

peralatan yang

terlibat dengan kerja 3. ABBM

di bengkel. (KBAT : - Kertas arahan

Menganalisis, Nilai

murni : Kerjasama) 4. KBAT:

- Menganalisis

3. Guru meminta

wakil untuk 5. NILAI MURNI:

menerangkan setiap - Kerjasama

kegunaan barangan - Keberanian

yang akan

digunakan di

bengkel. (Nilai

murni : Keberanian)

4. Guru

13

BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJA

6 12.10 pm Penutup: 1. Pelajar dapat
- 12.15 merumuskan dan
pm 1. Kognitif mengukuhkan topik
yang dipelajari.
2. Sosial
2. Pelajar dapat
3. Tugasan meningkatkan
keyakinan dalam
diri pelajar.

3. Pelajar dapat
memupuk unsur
keagamaan.

51

ARAN AKTIVITI ABBM/CATATAN
PENGAJARAN DAN

PEMBELAJARAN

menerangkan 1. STRATEGI
semula nama serta PENGAJARAN:
kegunaan peralatan - Berpusatkan guru
tersebut.
2. ABBM:
1. Guru meminta - Kertas arahan
pelajar secara
sukarela untuk 3. NILAI MURNI:
merumuskan topik - Rasional
yang dipelajari. - Hormat
(NILAI MURNI : menghormati
Keberanian) - Kesyukuran

2. Guru memuji
kerjasama pelajar
dan memberikan
kata-kata semangat
dan motivasi kepada
pelajar. (NILAI
MURNI : Hormat
menghormati)

3. Guru meminta
pelajar untuk
mengkaji kertas
arahan kerja amali
untuk minggu
hadapan.

14

BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJA
51

ARAN AKTIVITI ABBM/CATATAN
PENGAJARAN DAN

PEMBELAJARAN

4. Guru mengakhiri
kelas dengan
meminta pelajar
membaca doa habis
belajar dan meminta
pelajar bukan islam
bertafakur mengikut
kepercayaan
masing. (NILAI
MURNI :
Kesyukuran)

15

Tarikh Key In 17-05-2022 RANCANGAN PENGAJAR

Tarikh Kemaskini 00-00-0

TARIKH 18-05-2022 T

TEMPAT Bengkel Makmal Bata B

MASA 9.00 am - 12.15 pm

OBJEKTIF Di akhir sesi pembelajaran dan peng
1. Menjalankan pelbagai jenis susun
2. Menunjukkan kerjasama dalam k
untuk menyelesaikan tugasan yang

PENGETAHUAN SEDIA Pelajar mempunyai pengetahuan se
ADA

ALAT/BAHAN BANTU 1. Microsoft Teams
MENGAJAR (ABBM) 2. Telegram
3. Slaid Powerpoint
4. Headphone
5. Laptop

PENGURUSAN 1. Memastikan pelajar memasuki ke
KELAS/LANGKAH 2. Memastikan pelajar berada dalam
KESELAMATAN pengajaran dan pembelajaran yang
3. Memastikan pelajar mempunyai i

51

RAN HARIAN MINGGU 9

0000 Tarikh Kemaskini Refleksi 02-06-2022

TINGKATAN/KELAS DKA 1A

BIL PELAJAR 23 Orang

gajaran, pelajar dapat :
nan bata untuk dinding bata dan kerja kemasan
kumpulan dan menunjukkan kebolehan bekerja dalam pasukan

diberikan semasa sesi kerja amali

edia ada berdasarkan sesi pembelajaran yang lepas.

elas mengikut waktu yang ditetapkan.
m keadaan bersih dan selesa untuk menjalani proses

bersih dan kondusif.
isyarat internet yang stabil sebelum memulakan kelas.

16

PENERAPAN NILAI- 1. Menepati masa
NILAI MURNI 2. Hormat menghormati
3. Rajin
4. Bekerjasama

TUGASAN/KERJA Membaca dan memahami kertas ara
RUMAH

REFLEKSI SESI Kelas pada hari ini dapat dilaksanak
PENGAJARAN menunjukkan komitmen yang amat
PELATIH kerap kali berlaku antara pelajar dan
mereka. Guru telah menunjukkan de
telah memberikan fokus dan terus b
tidak faham.

BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJ

1 9.00 am - Pengenalan / 1. Pelajar dapat

9.10 am Pra Pengajaran : mengamalkan sikap

(10 minit) suka hormat-

1. Memberi menghormati antara

salam satu sama lain.

2. Membaca 2. Pelajar dapat
doa menerapkan unsur
keagamaan dan
3. Kehadiran melahirkan rasa
pelajar kesyukuran.

51

ahan tugasan amali.

kan dengan jayanya. Secara keseluruhan, pelajar telah
baik sepanjang kelas berlangsung. Komunikasi dua hala
n guru tanpa memerlukan pelatih untuk memanggil nama
emonstrasi untuk kerja-kerja amali yang dijalankan. Pelajar

bertanya kepada guru jika ada sebarang perkara yang mereka

JARAN AKTIVITI ABBM/CATATAN
PENGAJARAN DAN

PEMBELAJARAN

1. Guru memberi 1. STRATEGI

p salam sejurus PENGAJARAN:

memasuki kelas. - Berpusatkan guru

a

2. Guru meminta 2. NILAI MURNI:

seorang pelajar - Hormat

lelaki untuk menghormati

membaca doa dan - Kesyukuran

meminta pelajar - Berdisiplin

bukan islam

bertafakur mengikut

17

BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJ

4. Bertanya 3. Menggalakkan
khabar komitmen pelajar.

5. Memastikan 4. Mengeratkan
keadaan tempat ikatan silaturrahim
belajar dalam antara guru dan
keadaan bersih pelajar.
dan selesa
5. Pelajar dapat
memupuk sikap
bertanggungjawab
menjaga kebersihan

51

JARAN AKTIVITI ABBM/CATATAN
PENGAJARAN DAN

PEMBELAJARAN

kepercayaan
masing. (Nilai murni
: Kesyukuran &
hormat
menghormati)

3. Guru mengambil
kehadiran pelajar
dengan menyemak
jumlah kehadiran
pelajar (Nilai murni
: Berdisiplin)
n
4. Guru bertanyakan
kesihatan dan
perkembangan
semasa terhadap
pelajar.

5. Guru meminta
pelajar memastikan
keadaan sekeliling
pelajar dalam
keadaan selesa dan
bersih.

18

BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJ

2 9.10 am - Set induksi: 1. Pelajar dapat

9.20 am membuat gambaran

(10 minit) Gambar : awal tentang tajuk

Menunjukkan pembelajaran hari

gambar ini.

mengenai jenis-jenis

ikatan bata

51

JARAN AKTIVITI ABBM/CATATAN
PENGAJARAN DAN

PEMBELAJARAN

1. Guru 1. STRATEGI

n menunjukkan PENGAJARAN:

gambar kepada - Berpusatkan guru

pelajar.

2. KAEDAH /

2. Guru bertanya TEKNIK:

dan minta pelajar - Menunjukkan

memberi pandangan gambar

berdasarkan gambar

yang ditunjuk. 3. ABBM:

(KBAT : - MS Teams

Menganalisis) - Gambar

2. Pelajar berfikir 4. KBAT:
dan memberi - Menganalisis
jawapan kepada apa
yang ditunjukkan. 5. NILAI MURNI:
(NILAI MURNI : - Rasional
Rasional & - Keberanian
Keberanian)

3. Guru memuji
jawapan pelajar dan
memberikan
penjelasan mengenai
jawapan yang
diberikan oleh
pelajar.

19

BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJ

3 9.20 am - Penyampaian isi 1. Pelajar dapat

11.20 am 1: menjalankan

(2 jam) pelbagai jenis

1. Jenis-jenis susunan bata untuk

ikatan bata dinding bata dan

dalam kerja-kerja kerja kemasan

pembinaan

a) Ikatan Stretcher

b) Ikatan English

c) Ikatan Flemish

d) Melepa dinding

52


Click to View FlipBook Version
Previous Book
Media Online Solutions
Next Book
Broadcast