The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

E-PORTFOLIO LATIHAN MENGAJAR_(MUHAMAD HUSAINI - DB180163)

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by muhdhusaini007, 2022-07-08 10:10:21

E-PORTFOLIO LATIHAN MENGAJAR_(MUHAMAD HUSAINI - DB180163)

E-PORTFOLIO LATIHAN MENGAJAR_(MUHAMAD HUSAINI - DB180163)

AJARAN AKTIVITI ABBM/CATATAN
PENGAJARAN DAN

PEMBELAJARAN

17 soalan pengiraan - Slaid Powerpoint
dengan meminta pelajar
untuk bersama-sama 4. KBAT:
guru menjawab soalan. - Menganalisis
- Penyelesaian masalah
3. Guru akan menunggu
jawapan yang pelajar 5. NILAI MURNI:
beri terlebih dahulu - Keberanian
sebelum - Kerjasama
membincangkan soalan
tersebut.

4. Guru meminta pelajar
untuk menghantar cara
pengiraan yang telah
dilakukan dan
dibincangkan di dalam
kelas. (KBAT :
Menganalisis,
Penyelesaian masalah,
NILAI MURNI :
Keberanian, Kerjasama)

ik yang 1. Guru meminta pelajar 1. STRATEGI
secara sukarela untuk PENGAJARAN:
merumuskan topik yang - Berpusatkan guru
dipelajari. (NILAI MURNI - Berpusatkan pelajar
: Keberanian)
2. ABBM:

94

BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELA

3. Tugasan meningkatkan key
dalam diri pelajar.

3. Pelajar dapat
memupuk unsur
keagamaan.

19

AJARAN AKTIVITI ABBM/CATATAN
PENGAJARAN DAN

PEMBELAJARAN

yakinan 2. Guru memuji - Tutorial
. kerjasama pelajar dan - MS Teams
memberikan kata-kata
semangat dan motivasi 3. NILAI MURNI:
kepada pelajar. (NILAI - Rasional
MURNI : Hormat - Hormat menghormati
menghormati) - Kesyukuran
- Kejujuraan
3. Guru meminta pelajar
menjawab semua
tutorial tersebut dan
menghantar jawapan
dalam MS Teams. (NILAI
MURNI : Kejujuran)

4. Guru mengakhiri
kelas dengan meminta
pelajar membaca doa
habis belajar dan
meminta pelajar bukan
islam bertafakur
mengikut kepercayaan
masing. (NILAI MURNI :
Kesyukuran)

95

Tarikh Key In 13-04-2022 Tarikh Kemaskini 00-00-0

TARIKH 14-04-2022 TIN

TEMPAT Microsoft Teams BIL

MASA 8.00 am - 10.00 am

OBJEKTIF Di akhir sesi pembelajaran dan pen
1. Mengaplikasikan anggaran kos p
dengan tepat.
2. Menyelesaikan soalan quiz meng

PENGETAHUAN SEDIA Pelajar mempunyai pengetahuan se
ADA

ALAT/BAHAN BANTU 1. Microsoft Teams
MENGAJAR (ABBM) 2. Telegram
3. Slaid Powerpoint
4. Headphone
5. Laptop

PENGURUSAN 1. Memastikan pelajar memasuki ke
KELAS/LANGKAH 2. Memastikan pelajar berada dalam
KESELAMATAN pengajaran dan pembelajaran yang
3. Memastikan pelajar mempunyai

19

0000 Tarikh Kemaskini Refleksi 14-04-2022

NGKATAN/KELAS DKA 2B

PELAJAR 30 Orang

ngajaran, pelajar dapat :
pembinaan dengan menggunakan kaedah anggaran awal
ggunakan kaedah anggaran awal dengan betul.

edia ada melalui pembelajaran yang lepas.

elas mengikut waktu yang ditetapkan.
m keadaan bersih dan selesa untuk menjalani proses
g bersih dan kondusif.
isyarat internet yang stabil sebelum memulakan kelas.

96

PENERAPAN NILAI- 1. Kerjasama
NILAI MURNI 2. Rajin
3. Hormat menghormati
4. Kreatif

TUGASAN/KERJA Pelajar diminta untuk membuat lati
RUMAH

REFLEKSI SESI Kelas pengajaran dan pembelajaran
PENGAJARAN PELATIH pada hari ini adalah mengenai perb
Method bersama-sama para pelajar
menunjukkan komitmen yang baik.
perbincangan dan pengiraan bersam
ketidakfahaman, mereka segera be
lanjut.

BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELA

1 8.00 am Pengenalan / Pra 1. Pelajar dapat

- 8.05 Pengajaran : mengamalkan sikap

am (5 hormatmenghormati

min) 1. Memberi salam satu sama lain.

2. Membaca doa 2. Pelajar dapat men
3. Kehadiran pelajar unsur keagamaan da
melahirkan rasa kesy

4. Bertanya khabar 3. Menggalakkan kom

19

ihan tutorial bagi persediaan kelas yang akan datang.

n pada hari ini dapat dilaksanakan dengan jayanya. Kelas
bincangan soalan tutorial bagi Topic 5 - Priliminary Estimating
r. Sepanjang sesi pengajaran dan pembelajaran, pelajar
. Terdapat komunikasi dua hala dimana pelajar membuat
ma-sama pelatih. Jika terdapat sebarang persoalan atau
ertanya kepada pelatih untuk mendapat penjelasan yang

AJARAN AKTIVITI ABBM/CATATAN
PENGAJARAN DAN

PEMBELAJARAN

suka 1. Guru memberi salam 1. STRATEGI
i antara sejurus memasuki PENGAJARAN:
kelas. - Berpusatkan guru

nerapkan 2. Guru meminta 2. NILAI MURNI:
an seorang pelajar lelaki - Hormat menghormati
yukuran. untuk membaca doa - Kesyukuran
dan meminta pelajar - Berdisiplin
mitmen bukan islam bertafakur
mengikut kepercayaan

97

BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELA

5. Memastikan pelajar.
keadaan tempat
belajar dalam 4. Mengeratkan ikata
keadaan bersih dan silaturrahim antara g
selesa pelajar.

6. Memastikan 5. Pelajar dapat mem
capaian internet sikap bertanggungja
pelajar dalam menjaga kebersihan
keadaan baik
6. Pelajar dapat mem
proses pengajaran d
pembelajaran tidak
terganggu.

19

AJARAN AKTIVITI ABBM/CATATAN
PENGAJARAN DAN

PEMBELAJARAN

an masing-masing. (Nilai
guru dan murni : Kesyukuran &
hormat menghormati)
mupuk
awab 3. Guru mengambil
n. kehadiran pelajar
dengan menyemak
mastikan jumlah kehadiran
dan pelajar pada MS Teams
(Nilai murni :
Berdisiplin)

4. Guru bertanyakan
kesihatan dan
perkembangan semasa
terhadap pelajar.

5. Guru meminta
pelajar memastikan
keadaan sekeliling
pelajar di rumah dalam
keadaan selesa dan
bersih.

6. Guru bertanya
kepada pelajar
mengenai capaian

98

BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELA

2 8.05 am Set induksi 1. Pelajar dapat mem

- 8.10 gambaran awal tenta

am (5 Mengimbas semula pembelajaran hari in

min) formula bagi 3 jenis

kaedah anggaran

awal.

3 8.10 am Penyampaian isi 1: 1. Pelajar dapat

- 9.10 mengaplikasikan ang

am (1 Mengaplikasikan kos pembinaan deng

jam) anggaran kos menggunakan kaeda

pembinaan dengan anggaran awal deng

menggunakan

19

AJARAN AKTIVITI ABBM/CATATAN
PENGAJARAN DAN

PEMBELAJARAN

internet mereka supaya
dalam keadaan baik.

mbuat 1. Guru bertanyakan 1. STRATEGI
ang tajuk formula bagi 3 jenis PENGAJARAN:
ni. kaedah anggaran awal. - Berpusatkan guru

2. Pelajar berfikir dan 3 2. KAEDAH / TEKNIK:
orang pelajar secara - Imbas semula
sukarela memberi
jawapan kepada guru. 3. ABBM:
(KBAT : Menganalisis, - MS Teams
NILAI MURNI : Rasional
& Keberanian) 4. KBAT:
- Menganalisis
3. Guru memberikan
penjelasan mengenai 5. NILAI MURNI:
jawapan yang diberikan - Rasional
oleh pelajar dan - Keberanian
mengaitkan dengan
tajuk pembelajaran.

ggaran 1. Guru memaparkan 1. STRATEGI
gan Slaid Powerpoint bagi PENGAJARAN:
ah soalan latihan - Berpusatkan pelajar
gan tepat. pengiraan anggaran kos
pembinaan 2. KAEDAH / TEKNIK:
menggunakan kaedah - Perbincangan

99

BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELA

kaedah anggaran
awal :

1. Kaedah keluasan
lantai

2. Kaedah kandungan
isipadu

20

AJARAN AKTIVITI ABBM/CATATAN
PENGAJARAN DAN

PEMBELAJARAN

anggaran awal. 3. ABBM:
- MS Teams
2. Guru - Slaid Powerpoint
membincangkan 17
soalan pengiraan 4. KBAT:
dengan meminta pelajar - Menganalisis
untuk bersama-sama - Penyelesaian masalah
guru menjawab soalan.

3. Guru akan menunggu 5. NILAI MURNI:
jawapan yang pelajar - Keberanian
beri terlebih dahulu - Kerjasama
sebelum
membincangkan soalan
tersebut.

4. Guru meminta
pelajar untuk
menghantar cara
pengiraan yang telah
dilakukan dan
dibincangkan di dalam
kelas. (KBAT :
Menganalisis,
Penyelesaian masalah,
NILAI MURNI :
Keberanian, Kerjasama)

00

BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELA

4 9.10 am Penyampaian isi 2 : 1. Pelajar dapat

- 9.55 menyelesaikan soala

am (45 Menyelesaikan soalan menggunakan kaeda

minit) quiz menggunakan anggaran awal deng

kaedah anggaran

awal.

5 9.55 am Penutup: 1. Pelajar dapat mer
- 10.00 dan mengukuhkan to
1. Kognitif dipelajari.

20

AJARAN AKTIVITI ABBM/CATATAN
PENGAJARAN DAN

PEMBELAJARAN

an quiz 1. Guru memberikan 1. STRATEGI
ah arahan kepada pelajar PENGAJARAN:
gan betul. mengenai soalan kuiz - Berpusatkan pelajar
yang akan diberikan
kepada pelajar. 2. KAEDAH / TEKNIK:
- Penerangan
2. Guru memberikan
penerangan mengenai 3. ABBM:
cara kuiz dilaksanakan - MS Teams
dan cara
penghantarannya. 4. KBAT:
- Menganalisis
3. Guru meneruskan - Penyelesaian masalah
sesi pembelajaran
dengan menyuruh 5. NILAI MURNI:
pelajar untuk - Keberanian
menyiapkan kuiz - Kejujuran
tersebut.

4. Guru meminta
pelajar untuk
menghantar jawapan
soalan kuiz tersebut
setelah masa yang
diberikan telah tamat.

rumuskan 1. Guru meminta 1. STRATEGI
opik yang pelajar secara sukarela PENGAJARAN:
untuk merumuskan - Berpusatkan guru

01

BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELA

am (5 2. Sosial 2. Pelajar dapat
min) 3. Tugasan meningkatkan keyak
dalam diri pelajar.

3. Pelajar dapat mem
unsur keagamaan.

20

AJARAN AKTIVITI ABBM/CATATAN
PENGAJARAN DAN

PEMBELAJARAN

kinan topik yang dipelajari. - Berpusatkan pelajar
mupuk (NILAI MURNI :
Keberanian) 2. ABBM:
02 - Tutorial
2. Guru memuji - MS Teams
kerjasama pelajar dan
memberikan kata-kata 3. NILAI MURNI:
semangat dan motivasi - Rasional
kepada pelajar. (NILAI - Hormat menghormati
MURNI : Hormat - Kesyukuran
menghormati) - Kejujuraan

3. Guru meminta
pelajar menjawab
semua tutorial tersebut
dan menghantar
jawapan dalam MS
Teams. (NILAI MURNI :
Kejujuran)

4. Guru mengakhiri
kelas dengan meminta
pelajar membaca doa
habis belajar dan
meminta pelajar bukan
islam bertafakur
mengikut kepercayaan
masing. (NILAI MURNI :
Kesyukuran)

Tarikh Key In 17-04-2022 RANCANGAN PENGAJAR

Tarikh Kemaskini 00-00-0

TARIKH 18-04-2022 TING

TEMPAT Microsoft Teams BIL

MASA 8.00 am - 10.00 am

OBJEKTIF Di akhir sesi pembelajaran dan pen
1. Mengaplikasikan anggaran kos pe
dengan tepat.
2. Menyelesaikan soalan quiz meng

PENGETAHUAN SEDIA Pelajar mempunyai pengetahuan se
ADA

ALAT/BAHAN BANTU 1. Microsoft Teams
MENGAJAR (ABBM) 2. Telegram
3. Slaid Powerpoint
4. Headphone
5. Laptop

PENGURUSAN 1. Memastikan pelajar memasuki ke
KELAS/LANGKAH 2. Memastikan pelajar berada dalam
KESELAMATAN pengajaran dan pembelajaran yang
3. Memastikan pelajar mempunyai

20

RAN HARIAN MINGGU 5

0000 Tarikh Kemaskini Refleksi 20-04-2022

GKATAN/KELAS DKA 2B

PELAJAR 33 Orang

ngajaran, pelajar dapat :
embinaan dengan menggunakan kaedah anggaran awal

ggunakan kaedah anggaran awal dengan betul.

edia ada melalui pembelajaran yang lepas.

elas mengikut waktu yang ditetapkan.
m keadaan bersih dan selesa untuk menjalani proses
g bersih dan kondusif.
isyarat internet yang stabil sebelum memulakan kelas

03

PENERAPAN NILAI- 1. Kerjasama
NILAI MURNI 2. Rajin
3. Hormat menghormati
4. Kreatif

TUGASAN/KERJA Pelajar diminta untuk membuat lati
RUMAH

REFLEKSI SESI Kelas pada hari ini tidak dapat dijal
PENGAJARAN PELATIH tersebut tidak dapat hadir ke kelas
Perancangan sesi pengajaran pada
Priliminary Estimating Method seter
demikian, sesi kuiz terpaksa ditangg
seterusnya.

BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJ

1 8.00 am Pengenalan / Pra 1. Pelajar dapat
mengamalkan sika
- 8.05 Pengajaran : suka
hormat menghorm
am (5 antara satu sama l

min) 1. Memberi 2. Pelajar dapat
menerapkan unsur
salam keagamaan dan
melahirkan rasa
2. Membaca doa
20
3. Kehadiran
pelajar

ihan tutorial bagi persediaan kelas yang akan datang.

lankan secara atas talian. Hal ini kerana pensyarah subjek
secara atas talian kerana perlu menguruskan hal kecemasan.
hari ini adalah untuk membuat sesi ulangkaji bagi Topic 5 -
rusnya menjalankan kuiz bagi topik yang sama. Oleh yang
guhkan dan akan dijalankan pada waktu kelas yang

JARAN AKTIVITI ABBM/CATATAN
PENGAJARAN DAN

PEMBELAJARAN

ap 1. Guru memberi 1. STRATEGI
mati salam sejurus PENGAJARAN:
memasuki kelas. - Berpusatkan guru
lain.
2. Guru meminta 2. NILAI MURNI:
r seorang pelajar - Hormat
lelaki untuk menghormati
04 membaca doa dan - Kesyukuran
meminta pelajar - Berdisiplin
bukan islam

BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJ

4. Bertanya kesyukuran.
khabar
3. Menggalakkan
5. Memastikan komitmen pelajar.
keadaan tempat
belajar dalam 4. Mengeratkan ika
keadaan bersih silaturrahim antara
dan selesa guru dan pelajar.

6. Memastikan 5. Pelajar dapat
capaian internet memupuk sikap
pelajar dalam bertanggungjawab
keadaan baik menjaga kebersiha

6. Pelajar dapat
memastikan prose
pengajaran dan
pembelajaran tidak
terganggu.

20

JARAN AKTIVITI ABBM/CATATAN
PENGAJARAN DAN

PEMBELAJARAN

atan bertafakur mengikut
a kepercayaan
masing-masing.
b (Nilai murni :
an. Kesyukuran &
hormat
es menghormati)
k
3. Guru mengambil
kehadiran pelajar
dengan menyemak
jumlah kehadiran
pelajar pada MS
Teams (Nilai murni :
Berdisiplin)

4. Guru bertanyakan
kesihatan dan
perkembangan
semasa terhadap
pelajar.

5. Guru meminta
pelajar memastikan
keadaan sekeliling
pelajar di rumah
dalam keadaan
selesa dan bersih.

05

BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJ

2 8.05 am Set induksi : 1. Pelajar dapat
membuat gambara
- 8.10 awal tentang tajuk
pembelajaran hari
am (5 Mengimbas

min) semula formula

bagi 3 jenis

kaedah anggaran

awal.

20

JARAN AKTIVITI ABBM/CATATAN
PENGAJARAN DAN

PEMBELAJARAN

6. Guru bertanya
kepada pelajar
mengenai capaian
internet mereka
supaya dalam
keadaan baik.

1. Guru bertanyakan 1. STRATEGI

an formula bagi 3 jenis PENGAJARAN:

k kaedah anggaran - Berpusatkan guru

ini awal.

2. KAEDAH /

2. Pelajar berfikir TEKNIK:

dan 3 orang pelajar - Imbas semula

secara sukarela

memberi jawapan 3. ABBM:

kepada guru. (KBAT - MS Teams

: Menganalisis,

NILAI MURNI : 4. KBAT:

Rasional & - Menganalisis

Keberanian)

5. NILAI MURNI:

3. Guru memberikan - Rasional

penjelasan mengenai - Keberanian

jawapan yang

diberikan oleh

pelajar dan

06

BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJ

3 8.10 am Penyampaian isi 1. Pelajar dapat
mengaplikasikan
- 9.10 1: anggaran kos
pembinaan dengan
am (1 menggunakan kae
anggaran awal den
jam) Mengaplikasikan tepat.

anggaran kos

pembinaan

dengan

menggunakan

kaedah anggaran

awal :

1. Kaedah
kandungan
isipadu

20

JARAN AKTIVITI ABBM/CATATAN
PENGAJARAN DAN

PEMBELAJARAN

mengaitkan dengan
tajuk pembelajaran.

n 1. Guru 1. STRATEGI
edah memaparkan Slaid PENGAJARAN:
ngan Powerpoint bagi - Berpusatkan
soalan latihan pelajar
pengiraan anggaran
kos pembinaan 2. KAEDAH /
menggunakan TEKNIK:
kaedah anggaran - Perbincangan
awal.
3. ABBM:
2. Guru - MS Teams
membincangkan 7 soalan - Slaid Powerpoint
pengiraan yang berbaki
dari sesi pembelajaran 4. KBAT:
pada minggu lepas - Menganalisis
dengan meminta - Penyelesaian
pelajar untuk masalah
bersama-sama guru
menjawab soalan. 5. NILAI MURNI:
- Keberanian
3. Guru akan - Kerjasama
menunggu jawapan
yang pelajar beri
terlebih dahulu
sebelum
membincangkan

07

BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJ

4 9.10 am Penyampaian isi 1. Pelajar dapat
menyelesaikan soa
- 9.55 2: quiz menggunakan
kaedah anggaran a
am (45 dengan betul.

minit) Menyelesaikan

soalan quiz

menggunakan

kaedah anggaran

awal.

20

JARAN AKTIVITI ABBM/CATATAN
PENGAJARAN DAN

PEMBELAJARAN

alan soalan tersebut. 1. STRATEGI
n PENGAJARAN:
awal 4. Guru meminta - Berpusatkan
pelajar untuk pelajar
menghantar cara
pengiraan yang telah 2. KAEDAH /
dilakukan dan TEKNIK:
dibincangkan di - Penerangan
dalam kelas. (KBAT
: Menganalisis, 3. ABBM:
Penyelesaian - MS Teams
masalah, NILAI
MURNI : 4. KBAT:
Keberanian,
Kerjasama)

1. Guru memberikan
arahan kepada
pelajar mengenai
soalan kuiz yang
akan diberikan
kepada pelajar.

2. Guru memberikan
penerangan
mengenai cara kuiz
dilaksanakan dan
cara
penghantarannya.

08

BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJ

5 9.55 am Penutup: 1. Pelajar dapat
merumuskan dan
- 10.00 mengukuhkan topi
yang dipelajari.
am (5 1. Kognitif
2. Pelajar dapat
min) meningkatkan
keyakinan dalam d
2. Sosial pelajar.

3. Tugasan 3. Pelajar dapat
memupuk unsur
keagamaan.

20

JARAN AKTIVITI ABBM/CATATAN
PENGAJARAN DAN

PEMBELAJARAN

3. Guru meneruskan - Menganalisis
sesi pembelajaran - Penyelesaian
dengan menyuruh masalah
pelajar untuk
menyiapkan kuiz 5. NILAI MURNI:
tersebut. - Keberanian
- Kejujuran

4. Guru meminta
pelajar untuk
menghantar jawapan
soalan kuiz tersebut
setelah masa yang
diberikan telah
tamat.

1. Guru meminta 1. STRATEGI

pelajar secara PENGAJARAN:

ik sukarela untuk - Berpusatkan guru

merumuskan topik - Berpusatkan

yang dipelajari. pelajar

(NILAI MURNI :

Keberanian) 2. ABBM:

diri - Tutorial

2. Guru memuji - MS Teams

kerjasama pelajar

dan memberikan 3. NILAI MURNI:

kata-kata semangat - Rasional

dan motivasi kepada - Hormat

09

BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJ

21

JARAN AKTIVITI ABBM/CATATAN
PENGAJARAN DAN

PEMBELAJARAN

pelajar. (NILAI menghormati
MURNI : Hormat - Kesyukuran
menghormati) - Kejujuraan

3. Guru meminta
pelajar menjawab
semua tutorial
tersebut dan
menghantar jawapan
dalam MS Teams.
(NILAI MURNI :
Kejujuran)

4. Guru mengakhiri
kelas dengan
meminta pelajar
membaca doa habis
belajar dan meminta
pelajar bukan islam
bertafakur mengikut
kepercayaan
masing. (NILAI
MURNI :
Kesyukuran)

10

Tarikh Key In 20-04-2022 Tarikh Kemaskini 00-00-0

TARIKH 21-04-2022 TING

TEMPAT Microsoft Teams BIL

MASA 8.00 am - 10.00 am

OBJEKTIF Di akhir sesi pembelajaran dan pen
1. Mengaplikasikan anggaran kos pe
dengan tepat.
2. Menyelesaikan soalan quiz meng

PENGETAHUAN SEDIA Pelajar mempunyai pengetahuan se
ADA

ALAT/BAHAN BANTU 1. Microsoft Teams
MENGAJAR (ABBM) 2. Telegram
3. Slaid Powerpoint
4. Headphone
5. Laptop

PENGURUSAN 1. Memastikan pelajar memasuki ke
KELAS/LANGKAH 2. Memastikan pelajar berada dalam
KESELAMATAN pengajaran dan pembelajaran yang
3. Memastikan pelajar mempunyai

21

0000 Tarikh Kemaskini Refleksi 21-04-2022

GKATAN/KELAS DKA 2B

PELAJAR 33 Orang

ngajaran, pelajar dapat :
embinaan dengan menggunakan kaedah anggaran awal

ggunakan kaedah anggaran awal dengan betul.

edia ada melalui pembelajaran yang lepas.

elas mengikut waktu yang ditetapkan.
m keadaan bersih dan selesa untuk menjalani proses
g bersih dan kondusif.
isyarat internet yang stabil sebelum memulakan kelas

11

PENERAPAN NILAI- 1. Kerjasama
NILAI MURNI 2. Rajin
3. Hormat menghormati
4. Kreatif

TUGASAN/KERJA Pelajar diminta untuk membuat lati
RUMAH

REFLEKSI SESI Kelas pada hari ini dapat dilaksanak
PENGAJARAN PELATIH menunjukkan komitmen yang amat
mengulangkaji terlebih dahulu berk
mengulangkaji, Puan Nadia telah m
untuk menjawab kuiz tersebut dan

BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJ

1 8.00 am Pengenalan / Pra 1. Pelajar dapat
mengamalkan sika
- 8.05 Pengajaran : suka
hormat
am (5 menghormati
antara satu sama
min) 1. Memberi lain.

salam 2. Pelajar dapat
menerapkan unsur
2. Membaca doa
21
3. Kehadiran
pelajar

ihan tutorial bagi persediaan kelas yang akan datang.

kan dengan jayanya. Secara keseluruhan, pelajar telah
t baik sepanjang kelas berlangsung. Pelatih telah
kenaan dengan pembelajaran bagi Topik 5. Setelah selesai sesi
meneruskan sesi kuiz. Pelajar telah diberi masa selama 30 minit
seterusnya menghantar jawapan ke dalam MS Teams.

JARAN AKTIVITI ABBM/CATATAN
PENGAJARAN DAN

PEMBELAJARAN

1. Guru memberi 1. STRATEGI
ap salam sejurus PENGAJARAN:
- Berpusatkan guru
memasuki kelas.
2. NILAI MURNI:
2. Guru meminta - Hormat
seorang pelajar menghormati
lelaki untuk - Kesyukuran
membaca doa dan - Berdisiplin
meminta pelajar
r bukan islam

12

BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJ

4. Bertanya keagamaan dan
khabar melahirkan rasa
kesyukuran.
5. Memastikan
keadaan tempat 3. Menggalakkan
belajar dalam komitmen pelajar.
keadaan bersih
dan selesa 4. Mengeratkan
ikatan
6. Memastikan silaturrahim antara
capaian internet guru dan pelajar.
pelajar dalam
keadaan baik 5. Pelajar dapat
memupuk sikap
bertanggungjawab
menjaga kebersiha

6. Pelajar dapat
memastikan prose
pengajaran dan
pembelajaran tidak
terganggu.

21

JARAN AKTIVITI ABBM/CATATAN
PENGAJARAN DAN

PEMBELAJARAN

bertafakur mengikut
kepercayaan
masing-masing.
(Nilai murni :
Kesyukuran &
hormat
menghormati)

3. Guru mengambil
a kehadiran pelajar

dengan menyemak
jumlah kehadiran
pelajar pada MS
Teams (Nilai murni :
b Berdisiplin)
an.
4. Guru bertanyakan
kesihatan dan
es perkembangan
semasa terhadap
k pelajar.

5. Guru meminta
pelajar memastikan
keadaan sekeliling
pelajar di rumah
dalam keadaan
selesa dan bersih.

13

BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJ

2 8.05 am Set induksi : 1. Pelajar dapat
membuat gambara
- 8.10 awal tentang tajuk
pembelajaran hari
am (5 Mengimbas ini

min) semula formula

bagi 3 jenis

kaedah anggaran

awal.

21

JARAN AKTIVITI ABBM/CATATAN
PENGAJARAN DAN

PEMBELAJARAN

6. Guru bertanya
kepada pelajar
mengenai capaian
internet mereka
supaya dalam
keadaan baik.

1. Guru bertanyakan 1. STRATEGI

an formula bagi 3 jenis PENGAJARAN:

k kaedah anggaran - Berpusatkan guru

awal.

2. KAEDAH /

2. Pelajar berfikir TEKNIK:

dan 3 orang pelajar - Imbas semula

secara sukarela

memberi jawapan 3. ABBM:

kepada guru. (KBAT - MS Teams

: Menganalisis,

NILAI MURNI : 4. KBAT:

Rasional & - Menganalisis

Keberanian)

5. NILAI MURNI:

3. Guru memberikan - Rasional

penjelasan mengenai - Keberanian

jawapan yang

diberikan oleh

pelajar dan

14

BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJ

3 8.10 am Penyampaian isi 1. Pelajar dapat
mengaplikasikan
- 9.10 1: anggaran kos
pembinaan dengan
am (1 menggunakan
kaedah
jam) Mengaplikasikan anggaran awal
dengan
anggaran kos tepat.

pembinaan

dengan

menggunakan

kaedah anggaran

awal :

1. Kaedah
kandungan
isipadu

21

JARAN AKTIVITI ABBM/CATATAN
PENGAJARAN DAN

PEMBELAJARAN

mengaitkan dengan
tajuk pembelajaran.

1. Guru 1. STRATEGI

memaparkan Slaid PENGAJARAN:

Powerpoint bagi - Berpusatkan

n soalan latihan pelajar

pengiraan anggaran

kos pembinaan 2. KAEDAH /

menggunakan TEKNIK:

kaedah anggaran - Perbincangan

awal.

3. ABBM:

2. Guru - MS Teams

membincangkan 7 - Slaid Powerpoint

soalan pengiraan

yang berbaki dari 4. KBAT:

sesi pembelajaran - Menganalisis

pada minggu lepas - Penyelesaian

dengan meminta masalah

pelajar untuk

bersama-sama guru 5. NILAI MURNI:

menjawab soalan. - Keberanian

- Kerjasama

3. Guru akan

menunggu jawapan

yang pelajar beri

terlebih dahulu

sebelum

15

BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJ

4 9.10 am Penyampaian isi 1. Pelajar dapat
menyelesaikan
- 9.55 2: soalan
quiz menggunakan
am (45 kaedah anggaran
awal
minit) Menyelesaikan dengan betul.

soalan quiz

menggunakan

kaedah anggaran

awal.

21

JARAN AKTIVITI ABBM/CATATAN
PENGAJARAN DAN

PEMBELAJARAN

membincangkan
soalan tersebut.

4. Guru meminta
pelajar untuk
menghantar cara
pengiraan yang telah
dilakukan dan
dibincangkan di
dalam kelas. (KBAT
: Menganalisis,
Penyelesaian
masalah, NILAI
MURNI :
Keberanian,
Kerjasama)

1. Guru memberikan 1. STRATEGI

arahan kepada PENGAJARAN:

pelajar mengenai - Berpusatkan

n soalan kuiz yang pelajar

akan diberikan

kepada pelajar. 2. KAEDAH /

TEKNIK:

2. Guru memberikan - Penerangan

penerangan

mengenai cara kuiz 3. ABBM:

dilaksanakan dan - MS Teams

16

BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJ

5 9.55 am Penutup: 1. Pelajar dapat
merumuskan dan
- 10.00 mengukuhkan topi
yang dipelajari.
am (5 1. Kognitif
2. Pelajar dapat
min) meningkatkan
keyakinan dalam
2. Sosial diri
pelajar.
3. Tugasan
21

JARAN AKTIVITI ABBM/CATATAN
PENGAJARAN DAN

PEMBELAJARAN

cara 4. KBAT:
penghantarannya. - Menganalisis
- Penyelesaian
3. Guru meneruskan masalah
sesi pembelajaran
dengan menyuruh 5. NILAI MURNI:
pelajar untuk - Keberanian
menyiapkan kuiz - Kejujuran
tersebut.

4. Guru meminta
pelajar untuk
menghantar jawapan
soalan kuiz tersebut
setelah masa yang
diberikan telah
tamat.

1. Guru meminta 1. STRATEGI
pelajar secara PENGAJARAN:
ik sukarela untuk - Berpusatkan guru
merumuskan topik - Berpusatkan
yang dipelajari. pelajar
(NILAI MURNI :
Keberanian) 2. ABBM:
- Tutorial
2. Guru memuji - MS Teams
kerjasama pelajar
dan memberikan 3. NILAI MURNI:

17

BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJ

3. Pelajar dapat
memupuk unsur
keagamaan.

21

JARAN AKTIVITI ABBM/CATATAN
PENGAJARAN DAN

PEMBELAJARAN

kata-kata semangat - Rasional
dan motivasi kepada - Hormat
pelajar. (NILAI menghormati
MURNI : Hormat - Kesyukuran
menghormati) - Kejujuraan

3. Guru meminta
pelajar menjawab
semua tutorial
tersebut dan
menghantar jawapan
dalam MS Teams.
(NILAI MURNI :
Kejujuran)

4. Guru mengakhiri
kelas dengan
meminta pelajar
membaca doa habis
belajar dan meminta
pelajar bukan islam
bertafakur mengikut
kepercayaan
masing. (NILAI
MURNI :
Kesyukuran)

18

Tarikh Key In 24-04-2022 RANCANGAN PENGAJAR

Tarikh Kemaskini 00-00-0

TARIKH 25-04-2022 TING

TEMPAT Microsoft Teams BIL

MASA 8.00 am - 10.00 am

OBJEKTIF Di akhir sesi pembelajaran dan pen
1. Menyenaraikan kepentingan kada
2. Menjelaskan kriteria asas pengira
dengan betul

PENGETAHUAN SEDIA Pelajar telah didedahkan berkenaan

ADA sebelum ini.

ALAT/BAHAN BANTU 1. Microsoft Teams
MENGAJAR (ABBM) 2. Telegram
3. Slaid Powerpoint
4. Headphone
5. Laptop

PENGURUSAN 1. Memastikan pelajar memasuki ke
KELAS/LANGKAH 2. Memastikan pelajar berada dalam
KESELAMATAN pengajaran dan pembelajaran yang
3. Memastikan pelajar mempunyai

21


Click to View FlipBook Version
Previous Book
Media Online Solutions
Next Book
Broadcast