The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

E-PORTFOLIO LATIHAN MENGAJAR_(MUHAMAD HUSAINI - DB180163)

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by muhdhusaini007, 2022-07-08 10:10:21

E-PORTFOLIO LATIHAN MENGAJAR_(MUHAMAD HUSAINI - DB180163)

E-PORTFOLIO LATIHAN MENGAJAR_(MUHAMAD HUSAINI - DB180163)

ARAN AKTIVITI ABBM/CATATAN
PENGAJARAN DAN

PEMBELAJARAN

mengikut kepercayaan - Kesyukuran
masing. (Nilai murni : - Berdisiplin
Kesyukuran & hormat
menghormati)

an 3. Guru mengambil
guru kehadiran pelajar dengan
menyemak jumlah
mupuk kehadiran pelajar pada
awab MS Teams (Nilai murni :
. Berdisiplin)

4. Guru bertanyakan
kesihatan dan
perkembangan semasa
terhadap pelajar.

apaian 5. Guru meminta pelajar
g baik. memastikan keadaan
sekeliling pelajar di
rumah dalam keadaan
selesa dan bersih.

6. Guru bertanyakan
mengenai capaian
internet pelajar supaya
tidak menggangu proses
pembelajaran.

70

BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJA

2 9.10 am Set induksi 1. Pelajar dapat mem

- 9.20 gambaran awal tenta

am (10 Gambar : tajuk pembelajaran h

minit) Menunjukkan ini.

gambar mengenai

jenis-jenis ikatan

bata

3 9.20 am Penyampaian isi 1: 1. Pelajar dapat

- 11.20 menjalankan pelbaga

1. Jenis-jenis ikatan jenis susunan bata u

47

ARAN AKTIVITI ABBM/CATATAN
PENGAJARAN DAN

PEMBELAJARAN

mbuat 1. Guru menunjukkan 1. STRATEGI
ang gambar kepada pelajar. PENGAJARAN:
hari - Berpusatkan guru
2. Guru bertanya dan
minta pelajar memberi 2. KAEDAH / TEKNIK:
pandangan berdasarkan - Menunjukkan gambar
gambar yang ditunjuk.
(KBAT : Menganalisis) 3. ABBM:
- MS Teams
2. Pelajar berfikir dan - Gambar
memberi jawapan kepada
apa yang ditunjukkan. 4. KBAT:
(NILAI MURNI : Rasional - Menganalisis
& Keberanian)

3. Guru memuji jawapan 5. NILAI MURNI:
pelajar dan memberikan - Rasional
penjelasan mengenai - Keberanian
jawapan yang diberikan
oleh pelajar.

4. Guru mengaitkan
dengan tajuk
pembelajaran pada hari
ini.

1. Guru memberi taklimat 1. STRATEGI

ai dan penerangan PENGAJARAN:
untuk
berkenaan dengan amali - Berpusatkan guru

71

BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJA

am (2 bata dalam kerja- dinding bata dan ker
jam kerja pembinaan kemasan

a) Ikatan Stretcher.

b) Ikatan English.

c) Ikatan Flemish.

d) Melepa dinding

4 11.20 Penyampaian isi 2 1. Pelajar dapat

am - menunjukkan kerjas

12.05 1. Kerjasama yang dalam kumpulan dan

pm (45 baik dalam menunjukkan kebole

minit) kumpulan bekerja dalam pasuk

untuk menyelesaikan

tugasan yang diberik

semasa sesi kerja am

47

ARAN AKTIVITI ABBM/CATATAN
PENGAJARAN DAN

PEMBELAJARAN

rja yang akan dilaksanakan. 2. ABBM:
- MS Teams
sama 2. Guru memberi arahan
n kepada pelajar tentang 3. NILAI MURNI:
ehan jenis ikatan susunan - Rasional
kan bata. - Hormat menghormati
n - Kerjasama
kan 3. Guru menunjukkan
mali demonstrasi tentang cara 4. KBAT:
membina ikatan bata. - Menganalisis

4. Guru bertanya 5. NILAI MURNI:
mengenai kefahaman - Kerjasama
pelajar. - Memahami arahan
- Hormat menghormati
5. Pelajar dapat
memahami dengan
arahan dengan baik dan
meneruskan kerja-kerja
amali.

1. Pelajar menunjukkan 1. STRATEGI
penyertaan yang aktif PENGAJARAN:
dan kerjasama dalam - Berpusatkan pelajar
kumpulan.
2. KAEDAH / TEKNIK:
2. Pelajar mahir dalam - Perbincangan
mengagihkan tugas
khusus kepada setiap ahli 3. ABBM:

72

BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJA

5 12.05 Penutup: 1. Pelajar dapat
merumuskan dan
pm - mengukuhkan topik
dipelajari.
12.15 1. Kognitif
2. Pelajar dapat
pm (10 meningkatkan keyak
dalam diri pelajar.
minit) 2. Sosial
3. Pelajar dapat mem
3. Tugasan unsur keagamaan.

47

ARAN AKTIVITI ABBM/CATATAN
PENGAJARAN DAN

PEMBELAJARAN

dalam kumpulan untuk - MS Teams
menyiapkan kerja - Slaid Powerpoint
makmal dalam masa
tertentu. 4. KBAT:
- Menganalisis
3. Pelajar dapat
melakukan secara aktif 5. NILAI MURNI:
dalam kumpulan untuk - Kerjasama
menyiapkan tugasan. - Memahami arahan
- Hormat menghormati
yang 1. Guru meminta pelajar
secara sukarela untuk 1. STRATEGI
merumuskan topik yang PENGAJARAN:
dipelajari. (NILAI MURNI - Berpusatkan guru
: Keberanian)
2. ABBM:
kinan 2. Guru memuji - MS Teams
mupuk kerjasama pelajar dan
memberikan kata-kata 3. NILAI MURNI:
semangat dan motivasi - Rasional
kepada pelajar. (NILAI - Hormat menghormati
MURNI : Hormat - Kesyukuran
menghormati)

3. Guru meminta pelajar
untuk membaca dan
memahami kegunaan
setiap jenis ikatan bata.

73

BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJA
47

ARAN AKTIVITI ABBM/CATATAN
PENGAJARAN DAN

PEMBELAJARAN

4. Guru mengakhiri kelas
dengan meminta pelajar
membaca doa habis
belajar dan meminta
pelajar bukan islam
bertafakur mengikut
kepercayaan masing.
(NILAI MURNI :
Kesyukuran)

74

Tarikh Key In 12-04-2022 RANCANGAN PENGAJAR

Tarikh Kemaskini 00-00-0

TARIKH 13-04-2022 T

TEMPAT Bengkel Makmal Bata B

MASA 9.00 am - 12.15 pm

OBJEKTIF Di akhir sesi pembelajaran dan peng
1. Menjalankan ujian standard untuk
2. Menunjukkan penyertaan aktif da

PENGETAHUAN SEDIA Pelajar mempunyai pengetahuan se
ADA

ALAT/BAHAN BANTU 1. Microsoft Teams
MENGAJAR (ABBM) 2. Telegram
3. Slaid Powerpoint
4. Headphone
5. Laptop

PENGURUSAN 1. Memastikan pelajar memasuki ke
KELAS/LANGKAH 2. Memastikan pelajar berada dalam
KESELAMATAN pengajaran dan pembelajaran yang
3. Memastikan pelajar mempunyai i

47

RAN HARIAN MINGGU 4

0000 Tarikh Kemaskini Refleksi 14-04-2022

TINGKATAN/KELAS DKA 1A

BIL PELAJAR 30 Orang

gajaran, pelajar dapat :
k bahan konkrit, konkrit segar dan konkrit keras.
an kerjasama dalam kumpulan.

edia ada berdasarkan sesi pembelajaran yang lepas.

elas mengikut waktu yang ditetapkan.
m keadaan bersih dan selesa untuk menjalani proses

bersih dan kondusif.
isyarat internet yang stabil sebelum memulakan kelas.

75

PENERAPAN NILAI- 1. Menepati masa
NILAI MURNI 2. Hormat menghormati
3. Rajin
4. Bekerjasama

TUGASAN/KERJA 1. Membaca dan memahami kertas
RUMAH

REFLEKSI SESI Kelas pada hari ini tidak dapat dijala
PENGAJARAN Work Laboratory (DCC 10022) perlu
PELATIH Industrial Talk (MyCEIT 5.0). Kesem
mereka diambil sebagai kehadiran k

BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJ

1 9.00 am Pengenalan /Pra 1. Pelajar dapat

- 9.10 Pengajaran : mengamalkan sikap

am (10 hormat-menghorma

minit) 1. Memberi salam antara satu sama la

2. Membaca doa 2. Pelajar dapat
3. Kehadiran pelajar menerapkan unsur
4. Bertanya khabar keagamaan dan
melahirkan rasa
kesyukuran.

5. Memastikan 3. Menggalakkan
keadaan tempat komitmen pelajar.

47

arahan tugasan amali

ankan kerana para pelajar bagi kelas Brickwork and Concrete
u menghadiri Webinar bagi Program Civil Engineering
mua pelajar wajib menghadiri Webinar tersebut dan kehadiran
kelas Brickwork and Concrete Work Laboratory (DCC 10022).

JARAN AKTIVITI ABBM/CATATAN
PENGAJARAN DAN

PEMBELAJARAN

p suka 1. Guru memberi salam 1. STRATEGI
ati sejurus memasuki kelas. PENGAJARAN:
ain. - Berpusatkan guru
2. Guru meminta seorang
pelajar lelaki untuk 2. NILAI MURNI:
membaca doa dan - Hormat menghormati
meminta pelajar bukan - Kesyukuran
islam bertafakur - Berdisiplin
mengikut kepercayaan
masing. (Nilai murni :
Kesyukuran & hormat
menghormati)

76

BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJ

belajar dalam 4. Mengeratkan ika
keadaan bersih dan silaturrahim antara
selesa dan pelajar.

6. Memastikan talian 5. Pelajar dapat me
internet pelajar sikap bertanggungj
dalam keadaan yang menjaga kebersihan
baik

6. Pelajar dapat
memastikan proses
pembelajaran tidak
terganggu dengan
capaian internet yan
kurang baik.

2 9.10 am Set induksi 1. Pelajar dapat me

- 9.20 gambaran awal ten

am (10 Gambar : tajuk pembelajaran

minit) Menunjukkan gambar ini.

47

JARAN AKTIVITI ABBM/CATATAN
PENGAJARAN DAN

PEMBELAJARAN

atan 3. Guru mengambil
guru kehadiran pelajar dengan
menyemak jumlah
emupuk kehadiran pelajar pada
jawab MS Teams (Nilai murni :
n. Berdisiplin)

s 4. Guru bertanyakan
k kesihatan dan
perkembangan semasa
ng terhadap pelajar.

5. Guru meminta pelajar
memastikan keadaan
sekeliling pelajar di
rumah dalam keadaan
selesa dan bersih.

6. Guru bertanyakan
mengenai capaian
internet pelajar supaya
tidak menggangu proses
pembelajaran.

embuat 1. Guru menunjukkan 1. STRATEGI
ntang gambar kepada pelajar. PENGAJARAN:
n hari - Berpusatkan guru
2. Guru bertanya dan

77

BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJ

mengenai jenis-jenis
ujian konkrit

3 9.20 am Penyampaian isi 1: 1. Pelajar dapat

- 11.20 menjalankan ujian

am (2 1. Menjalankan ujian standard untuk bah

jam) standard untuk bahan konkrit, konkrit seg

konkrit, konkrit segar konkrit keras.

dan konkrit keras.

47

JARAN AKTIVITI ABBM/CATATAN
PENGAJARAN DAN

PEMBELAJARAN

minta pelajar memberi 2. KAEDAH / TEKNIK:
pandangan berdasarkan - Menunjukkan gambar
gambar yang ditunjuk.
(KBAT : Menganalisis) 3. ABBM:
- MS Teams
3. Pelajar berfikir dan - Gambar
memberi jawapan
kepada apa yang 4. KBAT:
ditunjukkan. (NILAI - Menganalisis
MURNI : Rasional &
Keberanian) 5. NILAI MURNI:
- Rasional
4. Guru memuji jawapan - Keberanian
pelajar dan memberikan
penjelasan mengenai
jawapan yang diberikan
oleh pelajar.

5. Guru mengaitkan
dengan tajuk
pembelajaran pada hari
ini.

han 1. Guru memberi 1. STRATEGI
gar dan taklimat dan penerangan PENGAJARAN:
berkenaan dengan amali - Berpusatkan guru
yang akan dilaksanakan.
2. ABBM:
2. Guru memberi arahan - MS Teams

78

BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJ

a) Menjalankan ujian
standard untuk kualiti
simen (Softening
Point Test).

b) Menjalankan ujian
piawai untuk kualiti
dan sifat pasir (Sand
Segregation Test
(Fine Aggregate)).

c) Menjalankan ujian
piawai untuk sifat
agregat kasar (Sieve
Analysis Test (Coarse
Aggregate)).

d) Menjalankan ujian
piawai ke atas
kebolehkerjaan
konkrit segar (Slump
Test).

e) Menjalankan ujian
piawai untuk
menentukan
kekuatan konkrit
yang dikeraskan

47

JARAN AKTIVITI ABBM/CATATAN
PENGAJARAN DAN

PEMBELAJARAN

kepada pelajar tentang 3. NILAI MURNI:
jenis-jenis ujian konkrit. - Rasional
- Hormat menghormati
3. Guru menunjukkan - Kerjasama
demonstrasi tentang cara
menjalankan setiap ujian 4. KBAT:
konkrit yang terlibat. - Menganalisis

4. Guru bertanya 5. NILAI MURNI:
mengenai kefahaman - Kerjasama
pelajar. - Memahami arahan
- Hormat menghormati
5. Pelajar dapat
memahami arahan
dengan baik dan
meneruskan kerja-kerja
amali.

79

BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJ

(Compressive
Strength Test Cubes).

4 11.20 Penyampaian isi 2 : 1. Pelajar dapat

am - menunjukkan penye

12.05 Menunjukkan aktif dan kerjasama

pm (45 penyertaan aktif dan dalam kumpulan.

minit) kerjasama dalam

kumpulan.

5 12.05 Penutup: 1. Pelajar dapat
merumuskan dan
pm - mengukuhkan topik
dipelajari.
12.15 1. Kognitif
2. Pelajar dapat
pm (10 meningkatkan keya

minit) 2. Sosial 48

3. Tugasan

JARAN AKTIVITI ABBM/CATATAN
PENGAJARAN DAN

PEMBELAJARAN

ertaan 1. Pelajar menunjukkan 1. STRATEGI
a penyertaan yang aktif PENGAJARAN:
dan kerjasama dalam - Berpusatkan pelajar
kumpulan.
2. KAEDAH / TEKNIK:
2. Pelajar mahir dalam - Perbincangan
mengagihkan tugas
khusus kepada setiap 3. ABBM:
ahli dalam kumpulan - MS Teams
untuk menyiapkan kerja - Slaid Powerpoint
makmal dalam masa
tertentu. 4. KBAT:
- Menganalisis
3. Pelajar dapat
melakukan secara aktif 5. NILAI MURNI:
dalam kumpulan untuk - Kerjasama
menyiapkan tugasan. - Memahami arahan
- Hormat menghormati

k yang 1. Guru meminta pelajar 1. STRATEGI
akinan secara sukarela untuk PENGAJARAN:
merumuskan topik yang - Berpusatkan guru
dipelajari. (NILAI MURNI
: Keberanian) 2. ABBM:
- MS Teams
2. Guru memuji

80

BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJ

dalam diri pelajar.

3. Pelajar dapat me
unsur keagamaan.

48

JARAN AKTIVITI ABBM/CATATAN
PENGAJARAN DAN

PEMBELAJARAN

emupuk kerjasama pelajar dan 3. NILAI MURNI:
memberikan kata-kata - Rasional
semangat dan motivasi - Hormat menghormati
kepada pelajar. (NILAI - Kesyukuran
MURNI : Hormat
menghormati)

3. Guru meminta pelajar
untuk membaca dan
memahami kegunaan
setiap jenis ujian konkrit.

4. Guru mengakhiri kelas
dengan meminta pelajar
membaca doa habis
belajar dan meminta
pelajar bukan islam
bertafakur mengikut
kepercayaan masing.
(NILAI MURNI :
Kesyukuran)

81

Tarikh Key In 19-04-2022 RANCANGAN PENGAJAR

Tarikh Kemaskini 00-00-0

TARIKH 20-04-2022 TINGKA

TEMPAT Bengkel Makmal Bata BIL PEL

MASA 9.00 am - 12.15 pm

OBJEKTIF Di akhir sesi pembelajaran dan peng
1. Menjalankan ujian standard untuk
2. Menunjukkan penyertaan aktif dan

PENGETAHUAN SEDIA Pelajar mempunyai pengetahuan sed
ADA

ALAT/BAHAN BANTU 1. Microsoft Teams
MENGAJAR (ABBM) 2. Telegram
3. Slaid Powerpoint
4. Headphone
5. Laptop

PENGURUSAN 1. Memastikan pelajar memasuki kel
KELAS/LANGKAH 2. Memastikan pelajar berada dalam
KESELAMATAN pengajaran dan
pembelajaran yang bersih dan kondu
3. Memastikan pelajar mempunyai is

48

RAN HARIAN MINGGU 5

0000 Tarikh Kemaskini Refleksi 21-04-2022

ATAN/KELAS DKA 1A (GROUP A,B,C,D)

LAJAR 30 Orang

gajaran, pelajar dapat :
k bahan konkrit, konkrit segar dan konkrit keras.
n kerjasama dalam kumpulan.

dia ada berdasarkan sesi pembelajaran yang lepas.

las mengikut waktu yang ditetapkan.
m keadaan bersih dan selesa untuk menjalani proses

usif.
syarat internet yang stabil sebelum memulakan kelas.

82

PENERAPAN NILAI- 1. Menepati masa
NILAI MURNI 2. Hormat menghormati
3. Rajin
4. Bekerjasama

TUGASAN/KERJA 1. Membaca dan memahami kertas a
RUMAH

REFLEKSI SESI Kelas pada hari ini dapat dilaksanaka
PENGAJARAN menunjukkan komitmen yang amat
PELATIH kali berlaku antara pelajar dan guru
Guru telah menunjukkan demonstras
memberikan fokus dan terus bertany
faham.

BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJ

1 9.00 am Pengenalan /Pra 1. Pelajar dapat
mengamalkan sikap
- 9.10 Pengajaran : suka hormat-
menghormati antar
am (10 satu sama lain.

minit) 1. Memberi 2. Pelajar dapat
menerapkan unsur
salam keagamaan dan
melahirkan rasa
2. Membaca kesyukuran.
doa
48
3. Kehadiran
pelajar

arahan tugasan amali

an dengan jayanya. Secara keseluruhan, pelajar telah
baik sepanjang kelas berlangsung. Komunikasi dua hala kerap
tanpa memerlukan pelatih untuk memanggil nama mereka.
si untuk kerja-kerja amali yang dijalankan. Pelajar telah
ya kepada guru jika ada sebarang perkara yang mereka tidak

JARAN AKTIVITI ABBM/CATATAN
PENGAJARAN DAN

PEMBELAJARAN

1. Guru memberi 1. STRATEGI

p salam sejurus PENGAJARAN:

memasuki kelas. - Berpusatkan guru

ra

2. Guru meminta 2. NILAI MURNI:

seorang pelajar - Hormat

lelaki untuk menghormati

membaca doa dan - Kesyukuran

meminta pelajar - Berdisiplin

bukan islam

bertafakur mengikut

83

BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJ

4. Bertanya 3. Menggalakkan
khabar komitmen pelajar.

5. Memastikan 4. Mengeratkan
keadaan tempat ikatan silaturrahim
belajar dalam antara guru dan
keadaan bersih pelajar.
dan selesa
5. Pelajar dapat
memupuk sikap
bertanggungjawab
menjaga kebersihan

48

JARAN AKTIVITI ABBM/CATATAN
PENGAJARAN DAN

PEMBELAJARAN

kepercayaan
masing. (Nilai murni
: Kesyukuran &
hormat
menghormati)

3. Guru mengambil
kehadiran pelajar
dengan menyemak
jumlah kehadiran
pelajar pada MS
Teams (Nilai murni :
n. Berdisiplin)

4. Guru bertanyakan
kesihatan dan
perkembangan
semasa terhadap
pelajar.

5. Guru meminta
pelajar memastikan
keadaan sekeliling
pelajar di rumah
dalam keadaan
selesa dan bersih.

84

BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJ

2 9.10 am Set induksi : 1. Pelajar dapat

- 9.20 membuat gambaran

am (10 Gambar : awal tentang tajuk

minit) Menunjukkan pembelajaran hari

gambar ini.

mengenai jenis-jenis

ujian

konkrit

48

JARAN AKTIVITI ABBM/CATATAN
PENGAJARAN DAN

PEMBELAJARAN

1. Guru 1. STRATEGI

n menunjukkan PENGAJARAN:

gambar kepada - Berpusatkan guru

pelajar.

2. KAEDAH /

2. Guru bertanya TEKNIK:

dan minta pelajar - Menunjukkan

memberi pandangan gambar

berdasarkan gambar

yang ditunjuk. 3. ABBM:

(KBAT : - MS Teams

Menganalisis) - Gambar

3. Pelajar berfikir 4. KBAT:
dan memberi - Menganalisis
jawapan kepada apa
yang ditunjukkan. 5. NILAI MURNI:
(NILAI MURNI : - Rasional
Rasional & - Keberanian
Keberanian)

4. Guru memuji
jawapan pelajar dan
memberikan
penjelasan mengenai
jawapan yang
diberikan oleh
pelajar.

85

BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJ

3 9.20 am Penyampaian isi 1. Pelajar dapat
menjalankan ujian
- 11.20 1: standard untuk
bahan konkrit,
am (2 konkrit segar dan
konkrit keras.
jam) 1. Menjalankan
48
ujian standard

untuk bahan

konkrit, konkrit

segar dan

konkrit keras.

a) Menjalankan
ujian standard
untuk kualiti
simen
(Softening Point
Test).

b) Menjalankan
ujian piawai
untuk kualiti
dan sifat pasir
(Sand
Segregation
Test (Fine

JARAN AKTIVITI ABBM/CATATAN
PENGAJARAN DAN

PEMBELAJARAN

5. Guru mengaitkan 1. STRATEGI
dengan tajuk PENGAJARAN:
pembelajaran pada - Berpusatkan guru
hari ini.
2. ABBM:
1. Guru memberi - MS Teams
taklimat dan
penerangan 3. NILAI MURNI:
berkenaan dengan - Rasional
amali yang akan - Hormat
dilaksanakan. menghormati
- Kerjasama
2. Guru memberi
arahan kepada 4. KBAT:
pelajar tentang - Menganalisis
jenis-jenis ujian
konkrit. 5. NILAI MURNI:
- Kerjasama
3. Guru - Memahami
menunjukkan arahan
demonstrasi tentang - Hormat
cara menjalankan menghormati
setiap ujian konkrit
yang terlibat.

4. Guru bertanya
mengenai
kefahaman pelajar.

86

BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJ

Aggregate)).

c) Menjalankan
ujian piawai
untuk sifat
agregat kasar
(Sieve Analysis
Test (Coarse
Aggregate)).

d) Menjalankan
ujian piawai ke
atas
kebolehkerjaan
konkrit segar
(Slump Test).

e) Menjalankan
ujian piawai
untuk
menentukan
kekuatan
konkrit yang
dikeraskan
(Compressive
Strength Test
Cubes).

48

JARAN AKTIVITI ABBM/CATATAN
PENGAJARAN DAN

PEMBELAJARAN

5. Pelajar dapat
memahami arahan
dengan baik dan
meneruskan kerja-kerja
amali.

87

BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJ

4 11.20 am Penyampaian isi 1. Pelajar dapat
menunjukkan
- 12.05 2 : penyertaan aktif da
kerjasama dalam
pm (45 kumpulan.

minit) Menunjukkan

penyertaan aktif

dan kerjasama

dalam

kumpulan.

5 12.05 pm Penutup: 1. Pelajar dapat
- 12.15 merumuskan dan
pm (10 1. Kognitif mengukuhkan topik
minit) yang dipelajari.
2. Sosial
2. Pelajar dapat

48

JARAN AKTIVITI ABBM/CATATAN
PENGAJARAN DAN

PEMBELAJARAN

1. Pelajar 1. STRATEGI

menunjukkan PENGAJARAN:

an penyertaan yang - Berpusatkan

aktif dan kerjasama pelajar

dalam kumpulan.

2. KAEDAH /

2. Pelajar mahir TEKNIK:

dalam mengagihkan - Perbincangan

tugas khusus kepada

setiap ahli dalam 3. ABBM:

kumpulan untuk - MS Teams

menyiapkan kerja - Slaid Powerpoint

makmal dalam masa

tertentu. 4. KBAT:

- Menganalisis

3. Pelajar dapat

melakukan secara 5. NILAI MURNI:

aktif dalam - Kerjasama

kumpulan untuk - Memahami

menyiapkan arahan

tugasan. - Hormat

menghormati

1. Guru meminta 1. STRATEGI

pelajar secara PENGAJARAN:

k sukarela untuk - Berpusatkan guru

merumuskan topik

yang dipelajari. 2. ABBM:

(NILAI MURNI : - MS Teams

88

BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJ

3. Tugasan meningkatkan
keyakinan dalam
diri pelajar.

3. Pelajar dapat
memupuk unsur
keagamaan.

48

JARAN AKTIVITI ABBM/CATATAN
PENGAJARAN DAN

PEMBELAJARAN

Keberanian) 3. NILAI MURNI:
- Rasional
2. Guru memuji - Hormat
kerjasama pelajar menghormati
dan memberikan - Kesyukuran
kata-kata semangat
dan motivasi kepada
pelajar. (NILAI
MURNI : Hormat
menghormati)

3. Guru meminta
pelajar untuk
membaca dan
memahami
kegunaan setiap
jenis ujian konkrit.

4. Guru mengakhiri
kelas dengan
meminta pelajar
membaca doa habis
belajar dan meminta
pelajar bukan islam
bertafakur mengikut
kepercayaan
masing. (NILAI
MURNI :
Kesyukuran)

89

Tarikh Key In 26-04-2022 RANCANGAN PENGAJAR

Tarikh Kemaskini 00-00-0

TARIKH 27-04-2022 TINGKA

TEMPAT Bengkel Makmal Bata BIL PEL

MASA 9.00 am - 12.15 pm

OBJEKTIF Di akhir sesi pembelajaran dan peng
1. Menjalankan ujian standard untuk
2. Menunjukkan penyertaan aktif dan

PENGETAHUAN SEDIA Pelajar mempunyai pengetahuan sed
ADA

ALAT/BAHAN BANTU 1. Microsoft Teams
MENGAJAR (ABBM) 2. Telegram
3. Slaid Powerpoint
4. Headphone
5. Laptop

PENGURUSAN 1. Memastikan pelajar memasuki kel
KELAS/LANGKAH 2. Memastikan pelajar berada dalam
KESELAMATAN pengajaran dan
pembelajaran yang bersih dan kondu
3. Memastikan pelajar mempunyai is

49

RAN HARIAN MINGGU 6

0000 Tarikh Kemaskini Refleksi 28-04-2022

ATAN/KELAS DKA 1A (GROUP A,B,C,D)

LAJAR 23 Orang

gajaran, pelajar dapat :
k bahan konkrit, konkrit segar dan konkrit keras.
n kerjasama dalam kumpulan.

dia ada berdasarkan sesi pembelajaran yang lepas.

las mengikut waktu yang ditetapkan.
m keadaan bersih dan selesa untuk menjalani proses

usif.
syarat internet yang stabil sebelum memulakan kelas.

90

PENERAPAN NILAI- 1. Menepati masa
NILAI MURNI 2. Hormat menghormati
3. Rajin
4. Bekerjasama

TUGASAN/KERJA Membaca dan memahami kertas ara
RUMAH

REFLEKSI SESI Kelas pada hari ini dapat dilaksanaka
PENGAJARAN menunjukkan komitmen yang amat
PELATIH menyambung kerja-kerja untuk ujian
demonstrasi untuk kerja-kerja amali
fokus dan terus bertanya kepada gur

BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJ

1 9.00 am Pengenalan /Pra 1. Pelajar dapat
mengamalkan sikap
- 9.10 Pengajaran : suka hormat-
menghormati antar
am (10 satu sama lain.

minit) 1. Memberi 2. Pelajar dapat
menerapkan unsur
salam keagamaan dan
melahirkan rasa
2. Membaca kesyukuran.
doa
49
3. Kehadiran
pelajar

ahan tugasan amali.

an dengan jayanya. Secara keseluruhan, pelajar telah
baik sepanjang kelas berlangsung. Para pelajar telah
n konkrit daripada minggu lepas. Guru telah menunjukkan
i yang akan dijalankan pada hari ini. Pelajar telah memberikan
ru jika ada sebarang perkara yang mereka tidak faham.

JARAN AKTIVITI ABBM/CATATAN
PENGAJARAN DAN

PEMBELAJARAN

1. Guru memberi 1. STRATEGI

p salam sejurus PENGAJARAN:

memasuki kelas. - Berpusatkan guru

ra

2. Guru meminta 2. NILAI MURNI:

seorang pelajar - Hormat

lelaki untuk menghormati

membaca doa dan - Kesyukuran

meminta pelajar - Berdisiplin

bukan islam

bertafakur mengikut

kepercayaan

91

BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJ

4. Bertanya 3. Menggalakkan
khabar komitmen pelajar.

5. Memastikan 4. Mengeratkan
keadaan tempat ikatan silaturrahim
belajar dalam antara guru dan
keadaan bersih pelajar.
dan selesa
5. Pelajar dapat
memupuk sikap
bertanggungjawab
menjaga kebersihan

2 2 9.10 Set induksi : 1. Pelajar dapat
membuat gambaran
am -
49

JARAN AKTIVITI ABBM/CATATAN
PENGAJARAN DAN

PEMBELAJARAN

masing. (Nilai murni
: Kesyukuran &
hormat
menghormati)

3. Guru mengambil
kehadiran pelajar
dengan menyemak
jumlah kehadiran
pelajar pada MS
Teams (Nilai murni :
n. Berdisiplin)

4. Guru bertanyakan
kesihatan dan
perkembangan
semasa terhadap
pelajar.

5. Guru meminta
pelajar memastikan
keadaan sekeliling
pelajar di rumah
dalam keadaan
selesa dan bersih.

1. Guru 1. STRATEGI
n menunjukkan PENGAJARAN:

92

BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJ

9.20 am Gambar : awal tentang tajuk
(10 Menunjukkan pembelajaran hari
minit) gambar ini.
mengenai jenis-jenis
ujian
konkrit

49

JARAN AKTIVITI ABBM/CATATAN
PENGAJARAN DAN

PEMBELAJARAN

gambar kepada - Berpusatkan guru
pelajar.
2. KAEDAH /
2. Guru bertanya TEKNIK:
dan minta pelajar - Menunjukkan
memberi pandangan gambar
berdasarkan gambar
yang ditunjuk. 3. ABBM:
(KBAT : - MS Teams
Menganalisis) - Gambar

3. Pelajar berfikir 4. KBAT:
dan memberi - Menganalisis
jawapan kepada apa
yang ditunjukkan. 5. NILAI MURNI:
(NILAI MURNI : - Rasional
Rasional & - Keberanian
Keberanian)

4. Guru memuji
jawapan pelajar dan
memberikan
penjelasan mengenai
jawapan yang
diberikan oleh
pelajar.

5. Guru mengaitkan
dengan tajuk

93

BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJ

3 9.20 am Penyampaian isi 1. Pelajar dapat
menjalankan ujian
- 11.20 1: standard untuk
bahan konkrit,
am (2 konkrit segar dan
konkrit keras.
jam) 1. Menjalankan

ujian standard

untuk bahan

konkrit, konkrit

segar dan

konkrit keras.

a) Menjalankan
ujian standard
untuk kualiti
simen
(Softening Point
Test).

b) Menjalankan
ujian piawai
untuk kualiti
dan sifat pasir
(Sand
Segregation
Test (Fine
Aggregate)).

49

JARAN AKTIVITI ABBM/CATATAN
PENGAJARAN DAN

PEMBELAJARAN

pembelajaran pada 1. STRATEGI
hari ini. PENGAJARAN:
- Berpusatkan guru
1. Guru memberi
taklimat dan 2. ABBM:
penerangan - MS Teams
berkenaan dengan
amali yang akan 3. NILAI MURNI:
dilaksanakan. - Rasional
- Hormat
2. Guru memberi menghormati
arahan kepada - Kerjasama
pelajar tentang
jenis-jenis ujian 4. KBAT:
konkrit. - Menganalisis

3. Guru 5. NILAI MURNI:
menunjukkan - Kerjasama
demonstrasi tentang - Memahami
cara menjalankan arahan
setiap ujian konkrit - Hormat
yang terlibat. menghormati

4. Guru bertanya
mengenai
kefahaman pelajar.

5. Pelajar dapat
memahami arahan

94

BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJ

c) Menjalankan 1. Pelajar dapat
ujian piawai menunjukkan
untuk sifat penyertaan aktif da
agregat kasar
(Sieve Analysis 49
Test (Coarse
Aggregate)).

d) Menjalankan
ujian piawai ke
atas
kebolehkerjaan
konkrit segar
(Slump Test).

e) Menjalankan
ujian piawai
untuk
menentukan
kekuatan
konkrit yang
dikeraskan
(Compressive
Strength Test
Cubes).

4 11.20 am Penyampaian isi
- 12.05 2 :


Click to View FlipBook Version
Previous Book
Media Online Solutions
Next Book
Broadcast