The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

E-PORTFOLIO LATIHAN MENGAJAR_(MUHAMAD HUSAINI - DB180163)

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by muhdhusaini007, 2022-07-08 10:10:21

E-PORTFOLIO LATIHAN MENGAJAR_(MUHAMAD HUSAINI - DB180163)

E-PORTFOLIO LATIHAN MENGAJAR_(MUHAMAD HUSAINI - DB180163)

mati

k melakukan latihan pengiraan kerja penggalian dan kerja
n kelas yang akan datang

jalankan kerana pelajar sedang bercuti bersempena dengan
emester

ARAN AKTIVITI ABBM/CATATAN
PENGAJARAN DAN

PEMBELAJARAN

1. Guru memberi 1. STRATEGI
p salam sejurus PENGAJARAN:
- Berpusatkan guru
memasuki kelas.
2. NILAI MURNI:
2. Guru meminta - Hormat
seorang pelajar menghormati
lelaki untuk - Kesyukuran
membaca doa dan - Berdisiplin
meminta pelajar
bukan islam
bertafakur mengikut
kepercayaan
masing-masing.
(Nilai murni :
Kesyukuran &

44

BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJA

5. Memastikan komitmen pelajar.
keadaan tempat
belajar dalam 4. Mengeratkan
keadaan bersih ikatan
dan selesa silaturrahim antara
guru dan pelajar.
6. Memastikan
capaian internet 5. Pelajar dapat
pelajar dalam memupuk sikap
keadaan baik bertanggungjawab
menjaga kebersihan

6. Pelajar dapat
memastikan proses
pengajaran dan
pembelajaran tidak
terganggu.

24

ARAN AKTIVITI ABBM/CATATAN
PENGAJARAN DAN

PEMBELAJARAN

hormat
menghormati)

3. Guru mengambil
kehadiran pelajar
dengan menyemak
jumlah kehadiran
pelajar pada MS
Teams (Nilai murni :
Berdisiplin)
n.
4. Guru bertanyakan
kesihatan dan
perkembangan
semasa terhadap
pelajar.

5. Guru meminta
pelajar memastikan
keadaan sekeliling
pelajar di rumah
dalam keadaan
selesa dan bersih.

6. Guru bertanya
kepada pelajar
mengenai capaian
internet mereka

45

BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJA

2 8.05 am - Set induksi 1. Pelajar dapat

8.10 am membuat gambaran

(5 min) Gambar :Excavator awal tentang tajuk

pembelajaran hari

ini.

24

ARAN AKTIVITI ABBM/CATATAN
PENGAJARAN DAN

PEMBELAJARAN

supaya dalam
keadaan baik.

1. Guru 1. STRATEGI
n menunjukkan PENGAJARAN:
- Berpusatkan guru
gambar excavator.

2. Guru bertanya 2. KAEDAH /
dan minta pelajar TEKNIK:
memberi pandangan - Bercerita
berdasarkan
pemerhatian mereka 3. ABBM:
ke atas gambar. - MS Teams
(KBAT : - Gambar
Menganalisis)
4. KBAT:
3. Pelajar berfikir - Menganalisis
dan memberi - Menilai item
jawapan kepada apa objek
yang ditunjukkan.
(KBAT : Menilai 5. NILAI MURNI:
item objek, NILAI - Rasional
MURNI : Rasional - Keberanian
& Keberanian)

4. Guru memberikan
penjelasan mengenai
jawapan yang

46

BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJA

3 8.10 am - Penyampaian isi 1. Pelajar dapat

9.00 am 1: menjelaskan

(50 minit) pengiraan kadar

Pengiraan kadar binaan bagi kerja

binaan bagi bata dengan betul.

kerja bata.

24

ARAN AKTIVITI ABBM/CATATAN
PENGAJARAN DAN

PEMBELAJARAN

diberikan oleh 1. STRATEGI
pelajar dan PENGAJARAN:
mengaitkan dengan - Berpusatkan guru
tajuk pembelajaran. - Berpusatkan
pelajar
1. Guru
memaparkan slaid 2. KAEDAH /
powerpoint bagi TEKNIK:
pengiraan kerja bata - Syarahan
kepada pelajar. - Perbincangan

2. Guru 3. ABBM:
menerangkan cara - MS Teams
pengiraan kerja bata. - Slaid Powerpoint

3. Guru 4. KBAT:
menunjukkan - Penyelesaian
contoh pengiraan masalah
bagi kerja bata.
5. NILAI MURNI:
4. Guru memberi - Kerjasama
latihan soalan - Rasional
pengiraan dan
meminta pelajar
untuk
melakukannya.
(KBAT :
Penyelesaian
masalah, NILAI

47

BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJA

4 9.00 am - Penyampaian isi 1. Pelajar dapat

9.55 am 2 : menjelaskan

(55 minit) pengiraan kadar

Pengiraan kadar binaan bagi kerja

binaan bagi tetulang dengan

kerja tetulang betul.

dengan betul.

24

ARAN AKTIVITI ABBM/CATATAN
PENGAJARAN DAN

PEMBELAJARAN

MURNI : 1. STRATEGI
Kerjasama) PENGAJARAN:
- Berpusatkan guru
5. Guru memanggil - Berpusatkan
seorang wakil pelajar
pelajar untuk
menghantar gambar 2. KAEDAH /
cara kerja di TEKNIK:
bahagian chatbox. - Syarahan
(NILAI MURNI : - Perbincangan
Rasional)
3. ABBM:
1. Guru - MS Teams
memaparkan slaid - Slaid Powerpoint
powerpoint bagi
pengiraan kadar 4. KBAT:
binaan bagi kerja - Penyelesaian
tetulang.

2. Guru
menerangkan cara
pengiraan
melibatkan kadar
binaan bagi kerja
tetulang.

3. Guru memberi
latihan soalan
pengiraan dan

48

BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJA

5 9.55 am - Penutup: 1. Pelajar dapat
10.00 am merumuskan dan
(5 min) 1. Kognitif mengukuhkan topik
yang dipelajari.
2. Sosial
2. Pelajar dapat
3. Tugasan meningkatkan
keyakinan dalam
diri pelajar.

3. Pelajar dapat

24

ARAN AKTIVITI ABBM/CATATAN
PENGAJARAN DAN

PEMBELAJARAN

meminta pelajar masalah
untuk melakukan
soalan untuk tujuan 5. NILAI MURNI:
pengukuhan. (KBAT - Kerjasama
: Penyelesaian - Rasional
masalah, NILAI
MURNI :
Kerjasama)

4. Guru memanggil
2 wakil pelajar
untuk menerangkan
cara pengiraan yang
telah dilakukan.
(NILAI MURNI :
Rasional)

1. Guru meminta 1. STRATEGI

pelajar secara PENGAJARAN:

k sukarela untuk - Berpusatkan guru

merumuskan topik - Berpusatkan

yang dipelajari. pelajar

(NILAI MURNI :

Keberanian) 2. ABBM:

Slaid

2. Guru memuji pembentangan

kerjasama pelajar

dan memberikan 3. NILAI MURNI:

kata-kata semangat - Rasional

49

BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJA
memupuk unsur
keagamaan.

25

ARAN AKTIVITI ABBM/CATATAN
PENGAJARAN DAN

PEMBELAJARAN

dan motivasi kepada - Hormat
pelajar. (NILAI menghormati
MURNI : Hormat - Kesyukuran
menghormati) - Kejujuraan

3. Guru meminta
pelajar membuat
latihan pengiraan
melibatkan kerja
tetulang. (NILAI
MURNI :
Kejujuran)

4. Guru mengakhiri
kelas dengan
meminta pelajar
membaca doa habis
belajar dan meminta
pelajar bukan islam
bertafakur mengikut
kepercayaan
masing. (NILAI
MURNI :
Kesyukuran)

50

Tarikh Key In 08-05-2022 RANCANGAN PENGAJAR

Tarikh Kemaskini 00-00-0

TARIKH 09-05-2022 TING

TEMPAT Microsoft Teams BIL

MASA 8.00 am - 10.00 am

OBJEKTIF Di akhir sesi pembelajaran dan pen
1. Menjelaskan pengiraan kadar bin
2. Menerangkan pengiraan kadar bi

PENGETAHUAN SEDIA Pelajar telah didedahkan berkenaan

ADA pada kelas sebelum ini.

ALAT/BAHAN BANTU 1. Microsoft Teams
MENGAJAR (ABBM) 2. Telegram
3. Slaid Powerpoint
4. Headphone
5. Laptop

PENGURUSAN 1. Memastikan pelajar memasuki ke
KELAS/LANGKAH 2. Memastikan pelajar berada dalam
KESELAMATAN pengajaran dan pembelajaran yang
3. Memastikan pelajar mempunyai

25

RAN HARIAN MINGGU 8

0000 Tarikh Kemaskini Refleksi 12-05-2022

GKATAN/KELAS DKA 2B

PELAJAR 32 Orang

ngajaran, pelajar dapat :
naan bagi kerja bata dengan betul.
inaan bagi kerja tetulang dengan tepat.

n teori cara pengiraan yang melibatkan kaedah bina kadar

elas mengikut waktu yang ditetapkan.
m keadaan bersih dan selesa untuk menjalani proses
g bersih dan kondusif.
isyarat internet yang stabil sebelum memulakan kelas.

51

PENERAPAN NILAI- 1. Kerjasama
NILAI MURNI 2. Rajin
3. Hormat menghormati
4. Kreatif

TUGASAN/KERJA Pelajar diminta untuk membuat lati
RUMAH

REFLEKSI SESI Kelas pada hari ini dapat dilaksanak
PENGAJARAN PELATIH menunjukkan komitmen yang amat
mengulangkaji terlebih dahulu topik
segera bertanya kepada guru atau p
diajar.

BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJA

1 8.00 am - Pengenalan / 1. Pelajar dapat
8.05 am Pra mengamalkan sikap
(5 min) Pengajaran : suka
hormat
1. Memberi menghormati
salam antara satu sama
lain.
2. Membaca
doa 2. Pelajar dapat
menerapkan unsur
3. Kehadiran keagamaan dan
pelajar melahirkan rasa

25

ihan tutorial bagi persediaan kelas yang akan datang.

kan dengan jayanya. Secara keseluruhan, pelajar telah
t baik sepanjang sesi pembelajaran berlangsung. Pelatih telah
k berkenaan sebelum sesi pembelajaran bermula. Pelajar
pelatih apabila mereka tidak memahami sebarang topik yang

ARAN AKTIVITI ABBM/CATATAN
PENGAJARAN DAN

PEMBELAJARAN

1. Guru memberi 1. STRATEGI
p salam sejurus PENGAJARAN:
- Berpusatkan guru
memasuki kelas.
2. NILAI MURNI:
2. Guru meminta - Hormat
seorang pelajar menghormati
lelaki untuk - Kesyukuran
membaca doa dan - Berdisiplin
meminta pelajar
bukan islam
bertafakur mengikut
kepercayaan

52

BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJA

4. Bertanya kesyukuran.
khabar
3. Menggalakkan
5. Memastikan komitmen pelajar.
keadaan tempat
belajar dalam 4. Mengeratkan
keadaan bersih ikatan
dan selesa silaturrahim antara
guru dan pelajar.
6. Memastikan
capaian internet 5. Pelajar dapat
pelajar dalam memupuk sikap
keadaan baik bertanggungjawab
menjaga kebersihan

6. Pelajar dapat
memastikan proses
pengajaran dan
pembelajaran tidak
terganggu.

25

ARAN AKTIVITI ABBM/CATATAN
PENGAJARAN DAN

PEMBELAJARAN

masing-masing.
(Nilai murni :
Kesyukuran &
hormat
menghormati)

3. Guru mengambil
kehadiran pelajar
dengan menyemak
jumlah kehadiran
pelajar pada MS
Teams (Nilai murni :
Berdisiplin)
n.
4. Guru bertanyakan
kesihatan dan
perkembangan
semasa terhadap
pelajar.

5. Guru meminta
pelajar memastikan
keadaan sekeliling
pelajar di rumah
dalam keadaan
selesa dan bersih.

6. Guru bertanya
kepada pelajar

53

BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJA

2 8.05 am - Set induksi : 1. Pelajar dapat
8.10 am membuat gambaran
(5 min) Gambar : awal tentang tajuk
pembinaan pembelajaran hari
kerja bata dan ini.
tetulang

25

ARAN AKTIVITI ABBM/CATATAN
PENGAJARAN DAN

PEMBELAJARAN

mengenai capaian
internet mereka
supaya dalam
keadaan baik.

1. Guru 1. STRATEGI

n menunjukkan PENGAJARAN:

gambar pembinaan - Berpusatkan guru

kerja bata dan

tetulang. 2. KAEDAH /

TEKNIK:

2. Guru bertanya - Bercerita

dan minta pelajar

memberi pandangan 3. ABBM:

berdasarkan - MS Teams

pemerhatian mereka - Gambar

ke atas gambar.

(KBAT : 4. KBAT:

Menganalisis) - Menganalisis

- Menilai item

3. Pelajar berfikir objek

dan memberi

jawapan kepada apa 5. NILAI MURNI:

yang ditunjukkan. - Rasional

(KBAT : Menilai - Keberanian

item objek, NILAI

MURNI : Rasional

& Keberanian)

54

BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJA

3 8.10 am - Penyampaian isi 1. Pelajar dapat

9.00 am 1 : menjelaskan

(50 min) pengiraan kadar

Menjelaskan binaan harga kerja

pengiraan kadar bata dengan betul.

binaan bagi

kerja bata

dengan betul.

25

ARAN AKTIVITI ABBM/CATATAN
PENGAJARAN DAN

PEMBELAJARAN

4. Guru memberikan 1. STRATEGI
penjelasan mengenai PENGAJARAN:
jawapan yang - Berpusatkan guru
diberikan oleh - Berpusatkan
pelajar dan pelajar
mengaitkan dengan
tajuk pembelajaran. 2. KAEDAH /
TEKNIK:
1. Guru - Syarahan
memaparkan Slaid - Perbincangan
Powerpoint bagi
pengiraan kadar 3. ABBM:
binaan bagi kerja - MS Teams
bata. - Slaid Powerpoint

2. Guru 4. KBAT:
menyambung - Penyelesaian
penerangan tentang masalah
cara pengiraan
melibatkan kadar 5. NILAI MURNI:
binaan bagi kerja
bata untuk
keuntungan dan
pengurusan.

3. Guru memberi
latihan soalan
pengiraan dan

55

BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJA

4 9.00 am - Penyampaian 1. Pelajar dapat

9.55 am isu 2 : menerangkan

(55 minit) pengiraan kadar

Pengiraan kadar binaan bagi kerja

25

ARAN AKTIVITI ABBM/CATATAN
PENGAJARAN DAN

PEMBELAJARAN

meminta pelajar - Kerjasama
untuk melakukan - Rasional
soalan untuk tujuan - Keberanian
pengukuhan. (KBAT
: Penyelesaian 1. STRATEGI
masalah, NILAI PENGAJARAN:
MURNI : - Berpusatkan guru
Kerjasama) - Berpusatkan

4. Guru memanggil
seorang pelajar
secara sukarela
untuk menerangkan
cara pengiraan yang
telah dilakukan.
(NILAI MURNI :
Rasional)

5. Guru
membetulkan
jawapan pelajar dan
menekankan semula
berkenaan dengan
kerja bata.

1. Guru
memaparkan Slaid
Powerpoint bagi
pengiraan kadar

56

BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJA

binaan bagi tetulang dengan
kerja tetulang tepat.

25

ARAN AKTIVITI ABBM/CATATAN
PENGAJARAN DAN

PEMBELAJARAN

binaan bagi kerja pelajar
tetulang.
2. KAEDAH /
2. Guru TEKNIK:
menerangkan faktor - Syarahan
yang perlu diambil - Perbincangan
kira untuk
mendapatkan harga 3. ABBM:
kerja tetulang - MS Teams
melibatkan harga - Slaid Powerpoint
buruh dan kos bahan
4. KBAT:
3. Guru menunjukkan - Penyelesaian
satu masalah
contoh pengiraan
bagi kerja tetulang. 5. NILAI MURNI:
- Kerjasama
4. Guru memberi 5 - Rasional
latihan soalan - Keberanian
pengiraan dan
meminta pelajar
untuk melakukan
soalan untuk tujuan
pengukuhan. (KBAT
: Penyelesaian
masalah, NILAI
MURNI :
Kerjasama)

57

BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJA

5 9.55 am - Penutup: 1. Pelajar dapat
10.00 am merumuskan dan
(5 min) 1. Kognitif mengukuhkan topik
yang dipelajari.
2. Sosial
2. Pelajar dapat
3. Tugasan meningkatkan
keyakinan dalam
diri pelajar.

3. Pelajar dapat
memupuk unsur
keagamaan.

25

ARAN AKTIVITI ABBM/CATATAN
PENGAJARAN DAN

PEMBELAJARAN

5. Guru memanggil 1. STRATEGI
lima orang pelajar PENGAJARAN:
untuk menerangkan - Berpusatkan guru
cara pengiraan yang - Berpusatkan
telah dilakukan. pelajar
(NILAI MURNI :
Rasional) 2. ABBM:
- Slaid pembentangan
1. Guru meminta
pelajar secara 3. NILAI MURNI:
sukarela untuk - Rasional
merumuskan topik - Hormat
yang dipelajari. menghormati
(NILAI MURNI : - Kesyukuran
Keberanian) - Kejujuraan

2. Guru memuji
kerjasama pelajar
dan memberikan
kata-kata semangat
dan motivasi kepada
pelajar. (NILAI
MURNI : Hormat
menghormati)

3. Guru meminta
pelajar membuat
latihan pengiraan
melibatkan kerja

58

BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJA

Tarikh Key In 11-05-2022 Tarikh Kemaskini 00-00-0

TARIKH 12-05-2022 TING

TEMPAT Microsoft Teams BIL

25

ARAN AKTIVITI ABBM/CATATAN
PENGAJARAN DAN

PEMBELAJARAN

tetulang. (NILAI
MURNI :
Kejujuran)

4. Guru mengakhiri
kelas dengan
meminta pelajar
membaca doa habis
belajar dan meminta
pelajar bukan islam
bertafakur mengikut
kepercayaan
masing. (NILAI
MURNI :
Kesyukuran)

0000 Tarikh Kemaskini Refleksi 12-05-2022

GKATAN/KELAS DKA 2B

PELAJAR 32 Orang

59

MASA 8.00 am - 10.00 am

OBJEKTIF Di akhir sesi pembelajaran dan pen
1. Menjelaskan pengiraan kadar bin
2. Menjelaskan pengiraan kadar bin

PENGETAHUAN SEDIA Pelajar telah didedahkan berkenaan

ADA pada kelas sebelum ini.

ALAT/BAHAN BANTU 1. Microsoft Teams
MENGAJAR (ABBM) 2. Telegram
3. Slaid Powerpoint
4. Headphone
5. Laptop

PENGURUSAN 1. Memastikan pelajar memasuki ke
KELAS/LANGKAH 2. Memastikan pelajar berada dalam
KESELAMATAN pengajaran dan pembelajaran yang
3. Memastikan pelajar mempunyai i
kelas.

PENERAPAN NILAI- 1. Kerjasama
NILAI MURNI 2. Hormat-menghormati
3. Kejujuran
4. Rasional

TUGASAN/KERJA Pelajar diminta untuk melakukan la
RUMAH persediaan kelas yang akan datang

26

ngajaran, pelajar dapat :
naan bagi kerja bata dengan betul.
naan bagi kerja tetulang dengan tepat.
n teori cara pengiraan yang melibatkan kaedah bina kadar

elas mengikut waktu yang ditetapkan.
m keadaan bersih dan selesa untuk menjalani proses
g bersih dan kondusif.
isyarat internet yang stabil sebelum memulakan

atihan pengiraan kerja penggalian dan kerja bata bagi
g.

60

REFLEKSI SESI Kelas pada hari ini dapat dilaksanak
PENGAJARAN PELATIH menunjukkan komitmen yang amat
mengulangkaji terlebih dahulu topik
segera bertanya kepada guru atau p
diajar.

BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJA

1 8.00 am - Pengenalan / 1. Pelajar dapat

8.05 am Pra Pengajaran : mengamalkan sikap

(5 min) suka

1. Memberi hormat

salam menghormati

antara satu sama

2. Membaca lain.

doa

2. Pelajar dapat

3. Kehadiran menerapkan unsur

pelajar keagamaan dan

melahirkan rasa

4. Bertanya kesyukuran.

khabar

3. Menggalakkan

5. Memastikan komitmen pelajar.

keadaan tempat

belajar dalam 4. Mengeratkan

keadaan bersih ikatan

dan selesa silaturrahim antara

guru dan pelajar.

26

kan dengan jayanya. Secara keseluruhan, pelajar telah
t baik sepanjang sesi pembelajaran berlangsung. Pelatih telah
k berkenaan sebelum sesi pembelajaran bermula. Pelajar
pelatih apabila mereka tidak memahami sebarang topik yang

ARAN AKTIVITI ABBM/CATATAN
PENGAJARAN DAN

PEMBELAJARAN

1. Guru memberi 1. STRATEGI
p salam sejurus PENGAJARAN:
- Berpusatkan guru
memasuki kelas.

2. Guru meminta 2. NILAI MURNI:
seorang pelajar - Hormat
lelaki untuk menghormati
membaca doa dan - Kesyukuran
meminta pelajar - Berdisiplin
bukan islam
bertafakur mengikut
kepercayaan
masing-masing.
(Nilai murni :
Kesyukuran &
hormat
menghormati)

3. Guru mengambil
kehadiran pelajar
dengan menyemak

61

BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJA

6. Memastikan 5. Pelajar dapat
capaian internet memupuk sikap
pelajar dalam bertanggungjawab
keadaan baik menjaga kebersihan

6. Pelajar dapat
memastikan proses
pengajaran dan
pembelajaran tidak
terganggu.

2 8.05 am - Set induksi : 1. Pelajar dapat

8.10 am membuat gambaran

(5 min) Gambar : Excavator awal tentang tajuk

26

ARAN AKTIVITI ABBM/CATATAN
PENGAJARAN DAN

PEMBELAJARAN

jumlah kehadiran
pelajar pada MS
Teams (Nilai murni :
Berdisiplin)
n.
4. Guru bertanyakan
kesihatan dan
perkembangan
semasa terhadap
pelajar.

5. Guru meminta
pelajar memastikan
keadaan sekeliling
pelajar di rumah
dalam keadaan
selesa dan bersih.

6. Guru bertanya
kepada pelajar
mengenai capaian
internet mereka
supaya dalam
keadaan baik.

1. Guru 1. STRATEGI
n menunjukkan PENGAJARAN:
- Berpusatkan guru
gambar excavator.

62

BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJA
pembelajaran hari
ini.

26

ARAN AKTIVITI ABBM/CATATAN
PENGAJARAN DAN

PEMBELAJARAN

2. Guru bertanya 2. KAEDAH /
dan minta pelajar TEKNIK:
memberi pandangan - Bercerita
berdasarkan
pemerhatian mereka 3. ABBM:
ke atas gambar. - MS Teams
(KBAT : - Gambar
Menganalisis)
4. KBAT:
3. Pelajar berfikir - Menganalisis
dan memberi - Menilai item
jawapan kepada apa objek
yang ditunjukkan.
(KBAT : Menilai 5. NILAI MURNI:
item objek, NILAI - Rasional
MURNI : Rasional - Keberanian
& Keberanian)

4. Guru memberikan
penjelasan mengenai
jawapan yang
diberikan oleh
pelajar dan
mengaitkan dengan
tajuk pembelajaran.

63

BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJA

3 8.10 am - Penyampaian isi 1. Pelajar dapat

9.00 am 1: menjelaskan

(50 minit) pengiraan kadar

Pengiraan kadar binaan bagi kerja

binaan bagi bata dengan betul.

kerja bata.

26

ARAN AKTIVITI ABBM/CATATAN
PENGAJARAN DAN

PEMBELAJARAN

1. Guru 1. STRATEGI
memaparkan slaid PENGAJARAN:
powerpoint bagi - Berpusatkan guru
pengiraan kerja bata - Berpusatkan
kepada pelajar. pelajar

2. Guru 2. KAEDAH /
menerangkan cara TEKNIK:
pengiraan kerja bata. - Syarahan
- Perbincangan
3. Guru
menunjukkan 3. ABBM:
contoh pengiraan - MS Teams
bagi kerja bata. - Slaid Powerpoint

4. Guru memberi 4. KBAT:
latihan soalan - Penyelesaian
pengiraan dan masalah
meminta pelajar
untuk 5. NILAI MURNI:
melakukannya. - Kerjasama
(KBAT : - Rasional
Penyelesaian
masalah, NILAI
MURNI :
Kerjasama)

5. Guru memanggil
seorang wakil

64

BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJA

4 9.00 am - Penyampaian isi 1. Pelajar dapat

9.55 am 2 : menjelaskan

(55 minit) pengiraan kadar

Pengiraan kadar binaan bagi kerja

binaan bagi tetulang dengan

kerja tetulang betul.

dengan betul.

26

ARAN AKTIVITI ABBM/CATATAN
PENGAJARAN DAN

PEMBELAJARAN

pelajar untuk 1. STRATEGI
menghantar gambar PENGAJARAN:
cara kerja di - Berpusatkan guru
bahagian chatbox. - Berpusatkan
(NILAI MURNI : pelajar
Rasional)
2. KAEDAH /
1. Guru TEKNIK:
memaparkan slaid - Syarahan
powerpoint bagi - Perbincangan
pengiraan kadar
binaan bagi kerja 3. ABBM:
tetulang. - MS Teams
- Slaid Powerpoint
2. Guru
menerangkan cara 4. KBAT:
pengiraan - Penyelesaian
melibatkan kadar masalah
binaan bagi kerja
tetulang. 5. NILAI MURNI:
- Kerjasama
3. Guru memberi - Rasional
latihan soalan
pengiraan dan
meminta pelajar
untuk melakukan
soalan untuk tujuan
pengukuhan. (KBAT
: Penyelesaian

65

BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJA

5 9.55 am - Penutup: 1. Pelajar dapat
10.00 am merumuskan dan
(5 min) 1. Kognitif mengukuhkan topik
yang dipelajari.
2. Sosial
2. Pelajar dapat
3. Tugasan meningkatkan
keyakinan dalam
diri pelajar.

3. Pelajar dapat
memupuk unsur
keagamaan.

26

ARAN AKTIVITI ABBM/CATATAN
PENGAJARAN DAN

PEMBELAJARAN

masalah, NILAI
MURNI :
Kerjasama)

4. Guru memanggil
2 wakil pelajar
untuk menerangkan
cara pengiraan yang
telah dilakukan.
(NILAI MURNI :
Rasional)

1. Guru meminta 1. STRATEGI

pelajar secara PENGAJARAN:

k sukarela untuk - Berpusatkan guru

merumuskan topik - Berpusatkan

yang dipelajari. pelajar

(NILAI MURNI :

Keberanian) 2. ABBM:

Slaid

2. Guru memuji pembentangan

kerjasama pelajar

dan memberikan 3. NILAI MURNI:

kata-kata semangat - Rasional

dan motivasi kepada - Hormat

pelajar. (NILAI menghormati

MURNI : Hormat - Kesyukuran

menghormati) - Kejujuraan

66

BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJA
26

ARAN AKTIVITI ABBM/CATATAN
PENGAJARAN DAN

PEMBELAJARAN

3. Guru meminta
pelajar membuat
latihan pengiraan
melibatkan kerja
tetulang. (NILAI
MURNI :
Kejujuran)

4. Guru mengakhiri
kelas dengan
meminta pelajar
membaca doa habis
belajar dan meminta
pelajar bukan islam
bertafakur mengikut
kepercayaan
masing. (NILAI
MURNI :
Kesyukuran)

67

Tarikh Key In 15-05-2022 RANCANGAN PENGAJAR

Tarikh Kemaskini 00-00-0

TARIKH 16-05-2022

TEMPAT Microsoft Teams

MASA 8.00 am - 10.00 am

OBJEKTIF Di akhir sesi pembelajaran da
1. Menjelaskan pengiraan kad
2. Menjelaskan pengiraan kad

PENGETAHUAN SEDIA ADA Pelajar telah didedahkan berk
kadar pada kelas sebelum ini

ALAT/BAHAN BANTU 1. Microsoft Teams
MENGAJAR (ABBM) 2. Telegram
3. Slaid Powerpoint
4. Headphone
5. Laptop

PENGURUSAN 1. Memastikan pelajar mema
KELAS/LANGKAH 2. Memastikan pelajar berada
KESELAMATAN pengajaran dan pembelajaran
3. Memastikan pelajar memp
kelas.

26

RAN HARIAN MINGGU 9

0000 Tarikh Kemaskini Refleksi 17-05-2022

TINGKATAN/KELAS DKA 2B

BIL PELAJAR 32 Orang

an pengajaran, pelajar dapat :
dar binaan bagi kerja bata dengan betul.
dar binaan bagi kerja tetulang dengan tepat.

kenaan teori cara pengiraan yang melibatkan kaedah bina
i.

asuki kelas mengikut waktu yang ditetapkan.
a dalam keadaan bersih dan selesa untuk menjalani proses
n yang bersih dan kondusif.
punyai isyarat internet yang stabil sebelum memulakan

68

PENERAPAN NILAI-NILAI 1. Kerjasama
MURNI 2. Hormat-menghormati
3. Kejujuran
4. Rasional

TUGASAN/KERJA RUMAH Pelajar diminta untuk melaku
persediaan kelas yang akan d

REFLEKSI SESI Sesi pengajaran dan pembela
PENGAJARAN PELATIH bersempena dengan Hari We

BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJA

1 8.00 am - Pengenalan / 1. Pelajar dapat
8.05 am Pra mengamalkan sikap
(5 min) Pengajaran : suka
hormat
1. Memberi menghormati
salam antara satu sama
lain.
2. Membaca
doa 2. Pelajar dapat
menerapkan unsur
3. Kehadiran keagamaan dan
pelajar melahirkan rasa
kesyukuran.
4. Bertanya
khabar 3. Menggalakkan

26


Click to View FlipBook Version
Previous Book
Media Online Solutions
Next Book
Broadcast