The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

E-PORTFOLIO LATIHAN MENGAJAR_(MUHAMAD HUSAINI - DB180163)

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by muhdhusaini007, 2022-07-08 10:10:21

E-PORTFOLIO LATIHAN MENGAJAR_(MUHAMAD HUSAINI - DB180163)

E-PORTFOLIO LATIHAN MENGAJAR_(MUHAMAD HUSAINI - DB180163)

RAN HARIAN MINGGU 6

0000 Tarikh Kemaskini Refleksi 26-04-2022

GKATAN/KELAS DKA 2B

PELAJAR 32 Orang

ngajaran, pelajar dapat :
ar harga dan jadual kadar dengan tepat.
aan harga, bahan, buruh, loji, overhed dan keuntungan

n klausa yang melibatkan kaedah bina kadar pada kelas

elas mengikut waktu yang ditetapkan.
m keadaan bersih dan selesa untuk menjalani proses
g bersih dan kondusif.
isyarat internet yang stabil sebelum memulakan kelas

19

PENERAPAN NILAI- 1. Kerjasama
NILAI MURNI 2. Rajin
3. Hormat menghormati
4. Kreatif

TUGASAN/KERJA Pelajar diminta untuk mengulangka
RUMAH

REFLEKSI SESI Sesi pegajaran dan pembelajaran d
PENGAJARAN PELATIH kefahaman yang amat baik sepanja
kepada guru apabila mereka tidak f
menekankan semula bahagian yang
mampu menunjukkan kefahaman d
pembelajaran berlangsung.

BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJA

1 8.00 am Pengenalan / Pra 1. Pelajar dapat

- 8.05 Pengajaran : mengamalkan sikap

am (5 suka

min) 1. Memberi hormat

salam menghormati

antara satu sama

2. Membaca doa lain.

3. Kehadiran 2. Pelajar dapat
pelajar menerapkan unsur

22

aji tajuk 6 bagi persediaan kelas yang akan datang.

dapat dilaksanakan dengan baik. Para pelajar menunjukkan
ang sesi pembelajaran berlangsung. Pelajar segera bertanya
faham mengenai sesuatu perkara sekaligus guru dapat
g tidak difahami oleh pelajar. Secara keseluruhan, pelajar
dan komitmen yang baik sepanjang sesi pengajaran dan

ARAN AKTIVITI ABBM/CATATAN
PENGAJARAN DAN

PEMBELAJARAN

1. Guru memberi 1. STRATEGI
salam sejurus PENGAJARAN:
memasuki kelas. - Berpusatkan guru

2. Guru meminta 2. NILAI MURNI:
seorang pelajar - Hormat
lelaki untuk menghormati
membaca doa dan - Kesyukuran
meminta pelajar - Berdisiplin
bukan islam

20

BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJA

4. Bertanya keagamaan dan
khabar melahirkan rasa
kesyukuran.
5. Memastikan
keadaan tempat 3. Menggalakkan
belajar dalam komitmen pelajar.
keadaan bersih
dan selesa 4. Mengeratkan
ikatan
6. Memastikan silaturrahim antara
capaian internet guru dan pelajar.
pelajar dalam
keadaan baik 5. Pelajar dapat
memupuk sikap
bertanggungjawab
menjaga kebersihan

6. Pelajar dapat
memastikan proses
pengajaran dan
pembelajaran tidak
terganggu.

22

ARAN AKTIVITI ABBM/CATATAN
PENGAJARAN DAN

PEMBELAJARAN

bertafakur mengikut
kepercayaan
masing-masing.
(Nilai murni :
Kesyukuran &
hormat
menghormati)

3. Guru mengambil
kehadiran pelajar
dengan menyemak
jumlah kehadiran
pelajar pada MS
Teams (Nilai murni :
Berdisiplin)
n.
4. Guru bertanyakan
kesihatan dan
perkembangan
semasa terhadap
pelajar.

5. Guru meminta
pelajar memastikan
keadaan sekeliling
pelajar di rumah
dalam keadaan
selesa dan bersih.

21

BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJA

2 8.05 am Set induksi : 1. Pelajar dapat mem

- 8.10 gambaran awal tenta

am (5 Penceritaan tajuk pembelajaran h

min) menggunakan wang ini.

kertas dan kertas A4

dengan mengaitkan 2. Pelajar dapat mem

kaedah bina kadar analisis melalui

yang melibatkan kos pemerhatian bahan y

ditunjukkan.

22

ARAN AKTIVITI ABBM/CATATAN
PENGAJARAN DAN

PEMBELAJARAN

6. Guru bertanya
kepada pelajar
mengenai capaian
internet mereka
supaya dalam
keadaan baik.

mbuat 1. Guru menunjukkan 1. STRATEGI
ang wang kertas yang bernilai PENGAJARAN:
hari RM1 dan kertas A4 di - Berpusatkan guru
hadapan kamera.
mbuat 2. KAEDAH / TEKNIK:
2. Guru bertanya dan - Bercerita
yang minta pelajar memberi
pandangan berdasarkan 3. ABBM:
pemerhatian mereka ke MS Teams
atas wang kertas dan Wang kertas
kertas A4. (KBAT : Kertas A4
Menganalisis)
4. KBAT:
3. Pelajar berfikir dan Menganalisis
memberi jawapan kepada Menilai item objek
apa yang ditunjukkan.
(KBAT : Menilai item 5. NILAI MURNI:
objek, NILAI MURNI : Rasional
Rasional & Keberanian) Keberanian

4. Guru memberikan

22

BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJA

3 8.10 am Penyampaian isi 1: 1. Pelajar dapat

- 8.50 menyenaraikan

am (40 Kepentingan kadar kepentingan kadar h

minit) harga dan jadual dan jadual kadar den

kadar. tepat.

22

ARAN AKTIVITI ABBM/CATATAN
PENGAJARAN DAN

PEMBELAJARAN

penjelasan mengenai
jawapan yang diberikan
oleh pelajar dan
mengaitkan dengan tajuk
pembelajaran.

harga 1. Guru memaparkan 1. STRATEGI
ngan Slaid Powerpoint bagi PENGAJARAN:
Topik Kaedah Bina Harga - Berpusatkan guru
kepada pelajar. - Berpusatkan pelajar

2. Guru menerangkan 2. KAEDAH / TEKNIK:
pengenalan bagi kaedah - Syarahan
bina harga. - Bermain

3. Guru meminta wakil 3. ABBM:
pelajar secara sukarela - MS Teams
membaca nota slaid - Slaid Powerpoint
mengenai kepentingan
kadar harga dalam kerja 4. KBAT:
taksiran dan menganalisis Menganalisis
maksudnya
menggunakan ayat 5. NILAI MURNI:
sendiri. (KBAT : Keberanian
Menganalisis, NILAI
MURNI : Keberanian)

4. Guru menerangkan

23

BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJA

4 8.50 am Penyampaian isi 2 : 1. Pelajar dapat

- 9.55 menjelaskan kriteria

am (1 Kriteria asas pengiraan harga den

jam 5 pengiraan harga : betul.

minit) - kos bahan

- kos buruh

- kos loji dan

kelengkapan

- kos pengurusan

- kadar keuntungan

22

ARAN AKTIVITI ABBM/CATATAN
PENGAJARAN DAN

PEMBELAJARAN

kepada pelajar mengenai
kepentingan kadar harga
dalam kerja taksiran.

a asas 1. Guru membahagikan 1. STRATEGI
ngan pelajar kepada 5 PENGAJARAN:
kumpulan. - Berpusatkan pelajar dan
aktiviti.
2. Guru menerangkan
kepada pelajar berkenaan 2. KAEDAH / TEKNIK:
aktiviti yang akan - Perbincangan
dilakukan. - Pembentangan

3. Guru memberikan 3. ABBM:
masa selama 15 minit - MS Teams
bagi pelajar berfikir serta - Slaid Powerpoint
mencari maklumat dan
menghasilkan Slaid 4. KBAT:
Powerpoint mengikut - Mencipta
kumpulan masing-
masing. (KBAT : 5. NILAI MURNI:
Mencipta, NILAI MURNI : - Kerjasama
Kerjasama, Rasional) - Rasional
- Keberanian
4. Setelah 15 minit, guru
akan memilih secara
rawak dengan mencabut
gulungan kertas daripada

24

BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJA

5 9.55 am Penutup: 1. Pelajar dapat

- 10.00 merumuskan dan

am (5 1. Kognitif mengukuhkan topik

min) dipelajari.

2. Sosial

2. Pelajar dapat

3. Tugasan (Quizizz) meningkatkan keyak

dalam diri pelajar.

3. Pelajar dapat
memupuk unsur
keagamaan.

22

ARAN AKTIVITI ABBM/CATATAN
PENGAJARAN DAN

PEMBELAJARAN

botol yang tersenarai
nombor kumpulan.

5. Kumpulan yang terpilih
hasil daripada cabutan
tersebut perlu melakukan
pembentangan.

6. Pelajar daripada
kumpulan yang terpilih
membentangkan hasil
slaid mereka. (NILAI
MURNI : Keberanian,
Kerjasama)

yang 1. Guru meminta pelajar 1. STRATEGI
kinan secara sukarela untuk PENGAJARAN:
merumuskan topik yang - Berpusatkan guru
dipelajari. (NILAI MURNI : - Berpusatkan pelajar
Keberanian)
2. ABBM:
2. Guru memuji Slaid pembentangan
kerjasama pelajar dan Wang kertas
memberikan kata-kata Kertas A4
semangat dan motivasi Quizizz
kepada pelajar. (NILAI
MURNI : Hormat 3. NILAI MURNI:
menghormati) - Rasional
- Hormat menghormati

25

BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJA
22

ARAN AKTIVITI ABBM/CATATAN
PENGAJARAN DAN

PEMBELAJARAN

3. Guru meminta pelajar - Kesyukuran
membuat aktiviti - Kejujuraan
pengukuhan
menggunakan quizizz dan
menekan link yang
diberikan pada chatbox di
MS Teams. (NILAI MURNI
: Kejujuran)

4. Guru mengakhiri kelas
dengan meminta pelajar
membaca doa habis
belajar dan meminta
pelajar bukan islam
bertafakur mengikut
kepercayaan masing.
(NILAI MURNI :
Kesyukuran)

26

Tarikh Key In 29-04-2022 Tarikh Kemaskini 00-00-0

TARIKH 28-04-2022 TING

TEMPAT Microsoft Teams BIL

MASA 8.00 am - 10.00 am

OBJEKTIF Di akhir sesi pembelajaran dan pen
1. Menerangkan pengiraan kadar bi
mesin
2. Menjelaskan pengiraan kadar bin

PENGETAHUAN SEDIA Pelajar telah didedahkan berkenaan

ADA kadar pada kelas sebelum ini.

ALAT/BAHAN BANTU 1. Microsoft Teams
MENGAJAR (ABBM) 2. Telegram
3. Slaid Powerpoint
4. Headphone
5. Laptop

PENGURUSAN 1. Memastikan pelajar memasuki ke
KELAS/LANGKAH 2. Memastikan pelajar berada dalam
KESELAMATAN pengajaran dan pembelajaran yang
3. Memastikan pelajar mempunyai

22

0000 Tarikh Kemaskini Refleksi 29-04-2022

GKATAN/KELAS DKA 2B

PELAJAR 32 Orang

ngajaran, pelajar dapat :
inaan untuk kerja-kerja penggalian menggunakan tangan dan
naan bagi kerja bata dengan betul.

n teori cara pengiraan yang melibatkan kaedah bina

elas mengikut waktu yang ditetapkan.
m keadaan bersih dan selesa untuk menjalani proses
g bersih dan kondusif.
isyarat internet yang stabil sebelum memulakan kelas

27

PENERAPAN NILAI- 1. Kerjasama
NILAI MURNI 2. Rajin
3. Hormat menghormati
4. Kreatif

TUGASAN/KERJA Pelajar diminta untuk membuat lati
RUMAH

REFLEKSI SESI Sesi pegajaran dan pembelajaran d
PENGAJARAN PELATIH kefahaman yang amat baik sepanja
kepada guru apabila mereka tidak f
menekankan semula bahagian yang
mampu menunjukkan kefahaman d
pembelajaran berlangsung.

Maklumat Rancangan Pengajaran H
pelatih telah memadam RPH tesebu
itu, RPH ini telah diisi semula pada

BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJA

1 8.00 am - Pengenalan / 1. Pelajar dapat
8.05 am Pra mengamalkan sikap
(5 min) Pengajaran : suka
hormat
1. Memberi menghormati
salam antara satu sama

22

ihan tutorial bagi persediaan kelas yang akan datang.

dapat dilaksanakan dengan baik. Para pelajar menunjukkan
ang sesi pembelajaran berlangsung. Pelajar segera bertanya
faham mengenai sesuatu perkara sekaligus guru dapat
g tidak difahami oleh pelajar. Secara keseluruhan, pelajar
dan komitmen yang baik sepanjang sesi pengajaran dan

Harian (RPH) ini telah ditulis pada tarikh 27/4/2022 namun
ut kerana tersalah maklumat semasa mengisinya. Oleh kerana
tarikh 29/4/2022.

ARAN AKTIVITI ABBM/CATATAN
PENGAJARAN DAN

PEMBELAJARAN

1. Guru memberi 1. STRATEGI
p salam sejurus PENGAJARAN:
- Berpusatkan guru
memasuki kelas.
2. NILAI MURNI:
2. Guru meminta - Hormat
seorang pelajar

28

BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJA

2. Membaca lain.
doa
2. Pelajar dapat
3. Kehadiran menerapkan unsur
pelajar keagamaan dan
melahirkan rasa
4. Bertanya kesyukuran.
khabar
3. Menggalakkan
5. Memastikan komitmen pelajar.
keadaan tempat
belajar dalam 4. Mengeratkan
keadaan bersih ikatan
dan selesa silaturrahim antara
guru dan pelajar.
6. Memastikan
capaian internet 5. Pelajar dapat
pelajar dalam memupuk sikap
keadaan baik bertanggungjawab
menjaga kebersihan

6. Pelajar dapat
memastikan proses
pengajaran dan
pembelajaran tidak
terganggu.

22

ARAN AKTIVITI ABBM/CATATAN
PENGAJARAN DAN

PEMBELAJARAN

lelaki untuk menghormati
membaca doa dan - Kesyukuran
meminta pelajar - Berdisiplin
bukan islam
bertafakur mengikut
kepercayaan
masing-masing.
(Nilai murni :
Kesyukuran &
hormat
menghormati)

3. Guru mengambil
kehadiran pelajar
dengan menyemak
jumlah kehadiran
pelajar pada MS
Teams (Nilai murni :
Berdisiplin)
n.
4. Guru bertanyakan
kesihatan dan
perkembangan
semasa terhadap
pelajar.

5. Guru meminta
pelajar memastikan
keadaan sekeliling

29

BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJA

2 8.05 am - Set induksi 1. Pelajar dapat
8.10 am Gambar : membuat gambaran
(5 min) Excavator awal tentang tajuk
pembelajaran hari
ini.

23

ARAN AKTIVITI ABBM/CATATAN
PENGAJARAN DAN

PEMBELAJARAN

pelajar di rumah
dalam keadaan
selesa dan bersih.

6. Guru bertanya
kepada pelajar
mengenai capaian
internet mereka
supaya dalam
keadaan baik.

1. Guru 1. STRATEGI
n menunjukkan PENGAJARAN:
- Berpusatkan guru
gambar excavator.

2. Guru bertanya 2. KAEDAH /
dan minta pelajar TEKNIK:
memberi pandangan - Bercerita
berdasarkan
pemerhatian mereka 3. ABBM:
ke atas gambar. - MS Teams
(KBAT : - Gambar
Menganalisis)
4. KBAT:
3. Pelajar berfikir - Menganalisis
dan memberi - Menilai item
jawapan kepada apa objek
yang ditunjukkan.

30

BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJA

3 8.10 am - Penyampaian isi 1. Pelajar dapat

8.55 am 1: menerangkan

(45 minit) pengiraan kadar

Pengiraan kadar binaan untuk kerja-k

binaan untuk penggalian

kerja-kerja menggunakan

penggalian tangan dan mesin.

menggunakan

tangan dan

mesin

23

ARAN AKTIVITI ABBM/CATATAN
PENGAJARAN DAN

PEMBELAJARAN

(KBAT : Menilai 5. NILAI MURNI:
item objek, NILAI - Rasional
MURNI : Rasional - Keberanian
& Keberanian)
1. STRATEGI
kerja 4. Guru memberikan PENGAJARAN:
penjelasan mengenai - Berpusatkan guru
jawapan yang - Berpusatkan
diberikan oleh pelajar
pelajar dan 2. KAEDAH /
mengaitkan dengan TEKNIK:
tajuk pembelajaran. - Syarahan
- Perbincangan
1. Guru 3. ABBM:
memaparkan Slaid - MS Teams
Powerpoint bagi - Slaid Powerpoint
kerja penggalian 4. KBAT:
kepada pelajar.

2. Guru
menerangkan cara
kerja penggalian
terbahagi kepada 2
iaitu tangan dan
mesin.

3. Guru meminta
wakil pelajar secara
sukarela membaca

31

BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJA
23

ARAN AKTIVITI ABBM/CATATAN
PENGAJARAN DAN

PEMBELAJARAN

nota slaid mengenai - Menganalisis
kerja penggalian - Penyelesaian
tangan dan mesin masalah
maksudnya
menggunakan ayat 5. NILAI MURNI:
sendiri. (KBAT : - Keberanian
Menganalisis, - Kerjasama
NILAI MURNI : - Rasional
Keberanian)

4. Guru
menunjukkan
contoh pengiraan
bagi kerja
penggalian tangan
dan mesin.

5. Guru memberi
latihan soalan
pengiraan dan
meminta pelajar
untuk
melakukannya.
(KBAT :
Penyelesaian
masalah, NILAI
MURNI :
Kerjasama)

32

BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJA

4 8.55 am - Penyampaian isi 1. Pelajar dapat

9.55 am 2 : menjelaskan kriteria

(1 jam) asas pengiraan kada

Menjelaskan binaan bagi kerja

kriteria asas bata dengan betul.

pengiraan kadar

binaan bagi

kerja bata

dengan betul.

23

ARAN AKTIVITI ABBM/CATATAN
PENGAJARAN DAN

PEMBELAJARAN

6. Guru memanggil
seorang wakil
pelajar untuk
menerangkan cara
pengiraan yang telah
dilakukan. (NILAI
MURNI : Rasional)

1. Guru 1. STRATEGI
a memaparkan Slaid PENGAJARAN:
ar Powerpoint bagi - Berpusatkan guru
- Berpusatkan
pengiraan kadar pelajar
binaan bagi kerja
bata. 2. KAEDAH /
TEKNIK:
2. Guru - Syarahan
menerangkan cara - Perbincangan
pengiraan
melibatkan kadar 3. ABBM:
binaan bagi kerja - MS Teams
bata termasuk upah - Slaid Powerpoint
buruh.

3. Guru memberi 4. KBAT:
latihan soalan - Penyelesaian
pengiraan dan masalah
meminta pelajar
untuk melakukan 5. NILAI MURNI:
soalan untuk tujuan - Kerjasama

33

BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJA

5 9.55 am - Penutup: 1. Pelajar dapat
10.00 am merumuskan dan
(5 min) 1. Kognitif mengukuhkan topik
yang dipelajari.
2. Sosial
2. Pelajar dapat
3. Tugasan meningkatkan
keyakinan dalam
diri pelajar.

3. Pelajar dapat
memupuk unsur
keagamaan.

23

ARAN AKTIVITI ABBM/CATATAN
PENGAJARAN DAN

PEMBELAJARAN

pengukuhan. (KBAT - Rasional
: Penyelesaian - Keberanian
masalah, NILAI
MURNI : 1. STRATEGI
Kerjasama) PENGAJARAN:
- Berpusatkan guru
4. Guru memanggil - Berpusatkan
2 wakil pelajar pelajar
untuk menerangkan 2. ABBM:
cara pengiraan yang Slaid
telah dilakukan. pembentangan
(NILAI MURNI : 3. NILAI MURNI:
Rasional) - Rasional
- Hormat
1. Guru meminta menghormati
pelajar secara
sukarela untuk
merumuskan topik
yang dipelajari.
(NILAI MURNI :
Keberanian)

2. Guru memuji
kerjasama pelajar
dan memberikan
kata-kata semangat
dan motivasi kepada
pelajar. (NILAI
MURNI : Hormat

34

BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJA
23

ARAN AKTIVITI ABBM/CATATAN
PENGAJARAN DAN

PEMBELAJARAN

menghormati) - Kesyukuran
- Kejujuraan
3. Guru meminta
pelajar membuat
latihan pengiraan
melibatkan kerja
penggalian dan kerja
bata. (NILAI
MURNI :
Kejujuran)

4. Guru mengakhiri
kelas dengan
meminta pelajar
membaca doa habis
belajar dan meminta
pelajar bukan islam
bertafakur mengikut
kepercayaan
masing. (NILAI
MURNI :
Kesyukuran)

35

Tarikh Key In 29-04-2022 RANCANGAN PENGAJAR

Tarikh Kemaskini 00-00-0

TARIKH 02-05-2022

TEMPAT Microsoft Teams

MASA 8.00 am - 10.00 am

OBJEKTIF Di akhir sesi pembelajar
1. Menjelaskan pengiraa
2. Menerangkan pengira

PENGETAHUAN SEDIA ADA Pelajar telah didedahkan
bina kadar pada kelas s

ALAT/BAHAN BANTU MENGAJAR 1. Microsoft Teams
(ABBM) 2. Telegram
3. Slaid Powerpoint
4. Headphone
5. Laptop

PENGURUSAN KELAS/LANGKAH 1. Memastikan pelajar m
KESELAMATAN 2. Memastikan pelajar b
proses pengajaran dan p
3. Memastikan pelajar m
kelas

23

RAN HARIAN MINGGU 7

0000 Tarikh Kemaskini Refleksi 09-05-2022

TINGKATAN/KELAS DKA 2B

BIL PELAJAR 32 Orang

ran dan pengajaran, pelajar dapat :
an kadar binaan bagi kerja bata dengan betul.
aan kadar binaan bagi kerja tetulang dengan tepat.

n berkenaan teori cara pengiraan yang melibatkan kaedah
sebelum ini.

memasuki kelas mengikut waktu yang ditetapkan.
berada dalam keadaan bersih dan selesa untuk menjalani
pembelajaran yang bersih dan kondusif.
mempunyai isyarat internet yang stabil sebelum memulakan

36

PENERAPAN NILAI-NILAI MURNI 1. Kerjasama
2. Rajin
3. Hormat menghormati
4. Kreatif

TUGASAN/KERJA RUMAH Pelajar diminta untuk m
datang.

REFLEKSI SESI PENGAJARAN Kelas tidak dapat dijalan
PELATIH Pertengahan Semester d

BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJA

1 8.00 am Pengenalan / 1. Pelajar dapat
mengamalkan sikap
- 8.05 Pra suka
hormat
am (5 Pengajaran : menghormati
antara satu sama
min) lain.

1. Memberi 2. Pelajar dapat
menerapkan unsur
salam keagamaan dan
melahirkan rasa
2. Membaca kesyukuran.
doa
3. Menggalakkan
3. Kehadiran komitmen pelajar.
pelajar
23
4. Bertanya
khabar

i

membuat latihan tutorial bagi persediaan kelas yang akan

nkan kerana pelajar sedang bercuti bersempena dengan Cuti
dan Cuti Hari Pekerja.

ARAN AKTIVITI PENGAJARAN ABBM/CATATAN
DAN PEMBELAJARAN

1. Guru memberi 1. STRATEGI
salam sejurus PENGAJARAN:
memasuki kelas. - Berpusatkan guru

2. Guru meminta 2. NILAI MURNI:
seorang pelajar - Hormat
lelaki untuk menghormati
membaca doa dan - Kesyukuran
meminta pelajar - Berdisiplin
bukan islam
bertafakur mengikut
kepercayaan
masing-masing.
(Nilai murni :
Kesyukuran &
hormat

37

BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJA

5. Memastikan 4. Mengeratkan
keadaan tempat ikatan
belajar dalam silaturrahim antara
keadaan bersih guru dan pelajar.
dan selesa
5. Pelajar dapat
6. Memastikan memupuk sikap
capaian internet bertanggungjawab
pelajar dalam menjaga kebersihan
keadaan baik
6. Pelajar dapat
memastikan proses
pengajaran dan
pembelajaran tidak
terganggu.

23

ARAN AKTIVITI PENGAJARAN ABBM/CATATAN
DAN PEMBELAJARAN

menghormati)

3. Guru mengambil
kehadiran pelajar
dengan menyemak
jumlah kehadiran
pelajar pada MS
Teams (Nilai murni :
n. Berdisiplin)

4. Guru bertanyakan
kesihatan dan
perkembangan
semasa terhadap
pelajar.

5. Guru meminta
pelajar memastikan
keadaan sekeliling
pelajar di rumah
dalam keadaan
selesa dan bersih.

6. Guru bertanya
kepada pelajar
mengenai capaian
internet mereka
supaya dalam
keadaan baik.

38

BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJA

2 8.05 am Set induksi 1. Pelajar dapat mem

- 8.10 gambaran awal tenta

am (5 Gambar : tajuk pembelajaran h

min) pembinaan kerja ini.

bata dan tetulang

3 8.10 am Penyampaian isi 1 : 1. Pelajar dapat

- 9.00 menjelaskan pengira

am (50 Menjelaskan kadar binaan harga k

min) pengiraan kadar bata dengan betul.

23

ARAN AKTIVITI PENGAJARAN ABBM/CATATAN
DAN PEMBELAJARAN

mbuat 1. Guru menunjukkan 1. STRATEGI
ang gambar pembinaan kerja PENGAJARAN:
hari bata dan tetulang - Berpusatkan guru

2. Guru bertanya dan 2. KAEDAH / TEKNIK:
minta pelajar memberi - Bercerita
pandangan berdasarkan
pemerhatian mereka ke 3. ABBM:
atas gambar. (KBAT : - MS Teams
Menganalisis) - Gambar

3. Pelajar berfikir dan 4. KBAT:
memberi jawapan kepada - Menganalisis
apa yang ditunjukkan. - Menilai item objek
(KBAT : Menilai item
objek, NILAI MURNI : 5. NILAI MURNI:
Rasional & Keberanian) - Rasional
- Keberanian
4. Guru memberikan
penjelasan mengenai
jawapan yang diberikan
oleh pelajar dan
mengaitkan dengan tajuk
pembelajaran.

aan 1. Guru memaparkan 1. STRATEGI
kerja Slaid Powerpoint bagi PENGAJARAN:
pengiraan kadar binaan - Berpusatkan guru
bagi kerja bata. - Berpusatkan pelajar

39

BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJA
binaan bagi kerja
bata dengan betul.

24

ARAN AKTIVITI PENGAJARAN ABBM/CATATAN
DAN PEMBELAJARAN

2. Guru menyambung 2. KAEDAH / TEKNIK:
penerangan tentang cara - Syarahan
pengiraan melibatkan - Perbincangan
kadar binaan bagi kerja
bata untuk keuntungan 3. ABBM:
dan pengurusan. - MS Teams
- Slaid Powerpoint
3. Guru memberi latihan
soalan pengiraan dan 4. KBAT:
meminta pelajar untuk - Penyelesaian masalah
melakukan soalan untuk
tujuan pengukuhan. 5. NILAI MURNI:
(KBAT : Penyelesaian - Kerjasama
masalah, NILAI MURNI : - Rasional
Kerjasama) - Keberanian

4. Guru memanggil
seorang pelajar secara
sukarela untuk
menerangkan cara
pengiraan yang telah
dilakukan. (NILAI MURNI
: Rasional)

5. Guru membetulkan
jawapan pelajar dan
menekankan semula
berkenaan dengan kerja
bata

40

BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJA

4 9.00 am Penyampaian isu 2 : 1. Pelajar dapat

- 9.55 menerangkan pengir

am (55 Pengiraan kadar kadar binaan bagi ke

minit) binaan bagi kerja tetulang dengan tepa

tetulang

24

ARAN AKTIVITI PENGAJARAN ABBM/CATATAN
DAN PEMBELAJARAN

raan 1. Guru memaparkan 1. STRATEGI
erja Slaid Powerpoint bagi PENGAJARAN:
at. pengiraan kadar binaan - Berpusatkan guru
bagi kerja tetulang. - Berpusatkan pelajar

2. Guru menerangkan 2. KAEDAH / TEKNIK:
faktor yang perlu diambil - Syarahan
kira untuk mendapatkan - Perbincangan
harga kerja tetulang
melibatkan harga buruh 3. ABBM:
dan kos bahan - MS Teams
- Slaid Powerpoint
3. Guru menunjukkan
satu contoh pengiraan 4. KBAT:
bagi kerja tetulang. - Penyelesaian masalah
4. Guru memberi 5
latihan soalan pengiraan 5. NILAI MURNI:
dan meminta pelajar - Kerjasama
untuk melakukan soalan - Rasional
untuk tujuan - Keberanian
pengukuhan. (KBAT :
Penyelesaian masalah,
NILAI MURNI :
Kerjasama)

5. Guru memanggil lima
orang pelajar untuk
menerangkan cara
pengiraan yang telah

41

BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJA

5 9.55 am Penutup: 1. Pelajar dapat
merumuskan dan
- 10.00 mengukuhkan topik
dipelajari.
am (5 1. Kognitif
2. Pelajar dapat
min) meningkatkan keyak
dalam diri pelajar.
2. Sosial
3. Pelajar dapat mem
3. Tugasan unsur keagamaan.

24

ARAN AKTIVITI PENGAJARAN ABBM/CATATAN
DAN PEMBELAJARAN

dilakukan. (NILAI MURNI
: Rasional)

yang 1. Guru meminta pelajar 1. STRATEGI
kinan secara sukarela untuk PENGAJARAN:
mupuk merumuskan topik yang - Berpusatkan guru
dipelajari. (NILAI MURNI : - Berpusatkan pelajar
Keberanian)
2. ABBM:
2. Guru memuji Slaid pembentangan
kerjasama pelajar dan
memberikan kata-kata 3. NILAI MURNI:
semangat dan motivasi - Rasional
kepada pelajar. (NILAI - Hormat menghormati
MURNI : Hormat - Kesyukuran
menghormati) - Kejujuraan
3. Guru meminta pelajar
membuat latihan
pengiraan melibatkan
kerja tetulang. (NILAI
MURNI : Kejujuran)
4. Guru mengakhiri kelas
dengan meminta pelajar
membaca doa habis
belajar dan meminta
pelajar bukan islam
bertafakur mengikut
kepercayaan masing.
(NILAI MURNI :
Kesyukuran)

42

Tarikh Key In 29-04-2022 Tarikh Kemaskini 00-00-0

TARIKH 05-05-2022

TEMPAT Microsoft Teams

MASA 8.00 am - 10.00 am

OBJEKTIF Di akhir sesi pembela
1. Menjelaskan peng
2. Menjelaskan peng

PENGETAHUAN SEDIA ADA Pelajar telah didedah
bina kadar pada kela

ALAT/BAHAN BANTU MENGAJAR 1. Microsoft Teams
(ABBM) 2. Telegram
3. Slaid Powerpoint
4. Headphone
5. Laptop

PENGURUSAN KELAS/LANGKAH 1. Memastikan pelaja
KESELAMATAN 2. Memastikan pelaja
proses pengajaran d
3. Memastikan pelaja
memulakan kelas.

24

0000 Tarikh Kemaskini Refleksi 09-05-2022

TINGKATAN/KELAS DKA 2B

BIL PELAJAR 32 Orang

ajaran dan pengajaran, pelajar dapat :
giraan kadar binaan bagi kerja bata dengan betul.
giraan kadar binaan bagi kerja tetulang dengan tepat.

hkan berkenaan teori cara pengiraan yang melibatkan kaedah
as sebelum ini.

ar memasuki kelas mengikut waktu yang ditetapkan.
ar berada dalam keadaan bersih dan selesa untuk menjalani
dan pembelajaran yang bersih dan kondusif.
ar mempunyai isyarat internet yang stabil sebelum

43

PENERAPAN NILAI-NILAI MURNI 1. Kerjasama
2. Hormat-menghorm
3. Kejujuran
4. Rasional

TUGASAN/KERJA RUMAH Pelajar diminta untuk
bata bagi persediaan

REFLEKSI SESI PENGAJARAN Kelas tidak dapat dij
PELATIH Cuti Pertengahan Se

BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJA

1 8.00 am - Pengenalan / 1. Pelajar dapat
8.05 am Pra mengamalkan sikap
(5 min) Pengajaran : suka
hormat
1. Memberi menghormati
salam antara satu sama
lain.
2. Membaca
doa 2. Pelajar dapat
menerapkan unsur
3. Kehadiran keagamaan dan
pelajar melahirkan rasa
kesyukuran.
4. Bertanya
khabar 3. Menggalakkan

24


Click to View FlipBook Version
Previous Book
Media Online Solutions
Next Book
Broadcast