The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

E-PORTFOLIO LATIHAN MENGAJAR_(MUHAMAD HUSAINI - DB180163)

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by muhdhusaini007, 2022-07-08 10:10:21

E-PORTFOLIO LATIHAN MENGAJAR_(MUHAMAD HUSAINI - DB180163)

E-PORTFOLIO LATIHAN MENGAJAR_(MUHAMAD HUSAINI - DB180163)

JARAN AKTIVITI ABBM/CATATAN
PENGAJARAN DAN

PEMBELAJARAN

dengan baik dan
meneruskan kerja-kerja
amali.

1. Pelajar 1. STRATEGI
menunjukkan PENGAJARAN:
an penyertaan yang - Berpusatkan

45

BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJ

pm (45 Menunjukkan kerjasama dalam
minit) penyertaan aktif kumpulan.
dan kerjasama
dalam
kumpulan.

5 12.05 pm Penutup: 1. Pelajar dapat
- 12.15 merumuskan dan
pm (10 1. Kognitif mengukuhkan topik
minit) yang dipelajari.
2. Sosial
2. Pelajar dapat
3. Tugasan meningkatkan
keyakinan dalam
diri pelajar.

54

JARAN AKTIVITI ABBM/CATATAN
PENGAJARAN DAN

PEMBELAJARAN

aktif dan kerjasama pelajar
dalam kumpulan.
2. KAEDAH /
2. Pelajar mahir TEKNIK:
dalam mengagihkan - Perbincangan
tugas khusus kepada
setiap ahli dalam 3. ABBM:
kumpulan untuk - MS Teams
menyiapkan kerja - Slaid Powerpoint
makmal dalam masa
tertentu. 4. KBAT:
- Menganalisis
3. Pelajar dapat
melakukan secara 5. NILAI MURNI:
aktif dalam - Kerjasama
kumpulan untuk - Memahami
menyiapkan arahan
tugasan. - Hormat
menghormati

1. Guru meminta 1. STRATEGI

pelajar secara PENGAJARAN:

k sukarela untuk - Berpusatkan guru

merumuskan topik

yang dipelajari. 2. ABBM:

(NILAI MURNI : - MS Teams

Keberanian)

3. NILAI MURNI:

2. Guru memuji - Rasional

46

BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJ

3. Pelajar dapat
memupuk unsur
keagamaan.

54

JARAN AKTIVITI ABBM/CATATAN
PENGAJARAN DAN

PEMBELAJARAN

kerjasama pelajar - Hormat
dan memberikan menghormati
kata-kata semangat - Kesyukuran
dan motivasi kepada
pelajar. (NILAI
MURNI : Hormat
menghormati)

3. Guru meminta
pelajar untuk
membaca dan
memahami
kegunaan setiap
jenis ujian konkrit.

4. Guru mengakhiri
kelas dengan
meminta pelajar
membaca doa habis
belajar dan meminta
pelajar bukan islam
bertafakur mengikut
kepercayaan
masing. (NILAI
MURNI :
Kesyukuran)

47

Tarikh Key In 15-06-2022 RANCANGAN PENGAJAR

Tarikh Kemaskini 00-00-0

TARIKH 15-06-2022 T

TEMPAT Bengkel Makmal Bata B

MASA 9.00 am - 12.15 pm

OBJEKTIF Di akhir sesi pembelajaran dan peng
1. Menjalankan ujian standard untuk
2. Menunjukkan penyertaan aktif da

PENGETAHUAN SEDIA Pelajar mempunyai pengetahuan se
ADA

ALAT/BAHAN BANTU 1. Telegram
MENGAJAR (ABBM) 2. Kertas arahan amali
3. Microsoft Teams
4. Headphone
5. Laptop

PENGURUSAN 1. Memastikan pelajar memasuki ke
KELAS/LANGKAH 2. Memastikan pelajar berada dalam
KESELAMATAN pengajaran dan pembelajaran yang
3. Memastikan pelajar memakai alat

54

RAN HARIAN MINGGU 13

0000 Tarikh Kemaskini Refleksi 20-06-2022

TINGKATAN/KELAS DKA 1A

BIL PELAJAR 23 Orang

gajaran, pelajar dapat :
k bahan konkrit, konkrit segar dan konkrit keras.
an kerjasama dalam kumpulan.

edia ada berdasarkan sesi pembelajaran yang lepas.

elas mengikut waktu yang ditetapkan.
m keadaan bersih dan selesa untuk menjalani proses

bersih dan kondusif.
tan keselamatan bengkel seperti kasut keselamatan.

48

PENERAPAN NILAI- 1. Berdisiplin
NILAI MURNI 2. Hormat menghormati
3. Menepati masa

TUGASAN/KERJA Membaca dan memahami kertas ara
RUMAH

REFLEKSI SESI Pelajar telah menumpukan sepenuh
PENGAJARAN kelas berlangsung. Penerangan berk
PELATIH dan dapat diterima oleh pelajar. Par
mereka dalam membantu rakan-rak

BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJ

1 9.00 am Pengenalan /Pra 1. Pelajar dapat
mengamalkan sikap
- 9.10 Pengajaran : suka hormat-
menghormati antar
am (10 satu sama lain.

minit) 1. Memberi 2. Pelajar dapat
menerapkan unsur
salam keagamaan dan
melahirkan rasa
2. Membaca kesyukuran.
doa
3. Menggalakkan
3. Kehadiran komitmen pelajar.
pelajar
54
4. Bertanya
khabar

ahan tugasan amali.

h perhatian dan memberi kerjasama yang amat baik sepanjang
kenaan topik pembelajaran yang diajar berjalan dengan lancar
ra pelajar juga menunjukkan kerjasama yang baik sesama
kan lain sepanjang sesi kelas amali berlangsung.

JARAN AKTIVITI ABBM/CATATAN
PENGAJARAN DAN

PEMBELAJARAN

1. Guru memberi 1. STRATEGI

p salam sejurus PENGAJARAN:

memasuki kelas. - Berpusatkan guru

ra

2. Guru meminta 2. NILAI MURNI:

seorang pelajar - Hormat

lelaki untuk menghormati

r membaca doa dan - Kesyukuran

meminta pelajar - Berdisiplin

bukan islam

bertafakur mengikut

kepercayaan

masing. (Nilai murni

: Kesyukuran &

49

BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJ

5. Memastikan 4. Mengeratkan
keadaan tempat ikatan silaturrahim
belajar dalam antara guru dan
keadaan bersih pelajar.
dan selesa
5. Pelajar dapat
memupuk sikap
bertanggungjawab
menjaga kebersiha

2 9.10 am Set induksi : 1. Pelajar dapat

- 9.20 membuat gambara

am (10 Gambar : awal tentang tajuk

minit) Menunjukkan gambar

55

JARAN AKTIVITI ABBM/CATATAN
PENGAJARAN DAN

PEMBELAJARAN

m hormat
an. menghormati)

3. Guru mengambil
kehadiran pelajar
dengan menyemak
jumlah kehadiran
pelajar pada MS
Teams (Nilai murni :
Berdisiplin)

4. Guru bertanyakan
kesihatan dan
perkembangan
semasa terhadap
pelajar.

5. Guru meminta
pelajar memastikan
keadaan sekeliling
pelajar di rumah
dalam keadaan
selesa dan bersih.

1. Guru 1. STRATEGI
an menunjukkan PENGAJARAN:
- Berpusatkan guru
gambar kepada
pelajar.

50

BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJ

mengenai jenis-jenis pembelajaran hari

ujian konkrit ini.

55

JARAN AKTIVITI ABBM/CATATAN
PENGAJARAN DAN

PEMBELAJARAN

2. Guru bertanya 2. KAEDAH /
dan minta pelajar TEKNIK:
memberi pandangan - Menunjukkan
berdasarkan gambar gambar
yang ditunjuk.
(KBAT : 3. ABBM:
Menganalisis) - MS Teams
- Gambar
3. Pelajar berfikir
dan memberi 4. KBAT:
jawapan kepada apa - Menganalisis
yang ditunjukkan.
(NILAI MURNI : 5. NILAI MURNI:
Rasional & - Rasional
Keberanian) - Keberanian

4. Guru memuji
jawapan pelajar dan
memberikan
penjelasan mengenai
jawapan yang
diberikan oleh
pelajar.

5. Guru mengaitkan
dengan tajuk
pembelajaran pada
hari ini.

51

BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJ

3 9.20 am Penyampaian isi 1. Pelajar dapat
menjalankan ujian
- 11.20 1: standard untuk
bahan konkrit,
am (2 konkrit segar dan
konkrit keras.
jam) 1. Menjalankan
55
ujian standard

untuk bahan

konkrit, konkrit

segar dan

konkrit keras.

a) Menjalankan
ujian standard
untuk kualiti
simen
(Softening Point
Test).

b) Menjalankan
ujian piawai
untuk kualiti
dan sifat pasir
(Sand
Segregation
Test (Fine
Aggregate)).

c) Menjalankan
ujian piawai
untuk sifat

JARAN AKTIVITI ABBM/CATATAN
PENGAJARAN DAN

PEMBELAJARAN

1. Guru memberi 1. STRATEGI
taklimat dan PENGAJARAN:
penerangan - Berpusatkan guru
berkenaan dengan
amali yang akan 2. ABBM:
dilaksanakan. - MS Teams

2. Guru memberi 3. NILAI MURNI:
arahan kepada - Rasional
pelajar tentang - Hormat
jenis-jenis ujian menghormati
konkrit. - Kerjasama

3. Guru 4. KBAT:
menunjukkan - Menganalisis
demonstrasi tentang
cara menjalankan 5. NILAI MURNI:
setiap ujian konkrit - Kerjasama
yang terlibat. - Memahami
arahan
4. Guru bertanya - Hormat
mengenai menghormati
kefahaman pelajar.

5. Pelajar dapat
memahami arahan
dengan baik dan
meneruskan kerja-kerja
amali.

52

BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJ

agregat kasar
(Sieve Analysis
Test (Coarse
Aggregate)).

d) Menjalankan
ujian piawai ke
atas
kebolehkerjaan
konkrit segar
(Slump Test).

e) Menjalankan
ujian piawai
untuk
menentukan
kekuatan
konkrit yang
dikeraskan
(Compressive
Strength Test
Cubes).

4 11.20 am Penyampaian isi 2 : 1. Pelajar dapat

- 12.05 menunjukkan

pm (45 Menunjukkan penyertaan aktif da

minit) penyertaan aktif kerjasama dalam

dan kerjasama kumpulan.

55

JARAN AKTIVITI ABBM/CATATAN
PENGAJARAN DAN

PEMBELAJARAN

1. Pelajar 1. STRATEGI

menunjukkan PENGAJARAN:

an penyertaan yang - Berpusatkan

aktif dan kerjasama pelajar

dalam kumpulan.

2. KAEDAH /

53

BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJ

dalam
kumpulan.

5 12.05 pm Penutup: 1. Pelajar dapat
- 12.15 merumuskan dan
pm (10 1. Kognitif mengukuhkan topik
minit) yang dipelajari.
2. Sosial
2. Pelajar dapat
3. Tugasan meningkatkan
keyakinan dalam
diri pelajar.

3. Pelajar dapat

55

JARAN AKTIVITI ABBM/CATATAN
PENGAJARAN DAN

PEMBELAJARAN

2. Pelajar mahir TEKNIK:
dalam mengagihkan - Perbincangan
tugas khusus kepada
setiap ahli dalam 3. ABBM:
kumpulan untuk - MS Teams
menyiapkan kerja - Slaid Powerpoint
makmal dalam masa
tertentu. 4. KBAT:
- Menganalisis
3. Pelajar dapat
melakukan secara 5. NILAI MURNI:
aktif dalam - Kerjasama
kumpulan untuk - Memahami
menyiapkan arahan
tugasan. - Hormat
menghormati

1. Guru meminta 1. STRATEGI

pelajar secara PENGAJARAN:

k sukarela untuk - Berpusatkan guru

merumuskan topik

yang dipelajari. 2. ABBM:

(NILAI MURNI : - MS Teams

Keberanian)

3. NILAI MURNI:

2. Guru memuji - Rasional

kerjasama pelajar - Hormat

dan memberikan menghormati

kata-kata semangat - Kesyukuran

54

BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJ

memupuk unsur
keagamaan.

55

JARAN AKTIVITI ABBM/CATATAN
PENGAJARAN DAN

PEMBELAJARAN

dan motivasi kepada
pelajar. (NILAI
MURNI : Hormat
menghormati)

3. Guru meminta
pelajar untuk
membaca dan
memahami
kegunaan setiap
jenis ujian konkrit
sebagai tugasan.

4. Guru mengakhiri
kelas dengan
meminta pelajar
membaca doa habis
belajar dan meminta
pelajar bukan islam
bertafakur mengikut
kepercayaan
masing. (NILAI
MURNI :
Kesyukuran)

55

Tarikh Key In 20-06-2022 RANCANGAN PENGAJAR

Tarikh Kemaskini 00-00-0

TARIKH 22-06-2022

TEMPAT Bengkel Makmal Bata

MASA 9.00 am - 12.15 pm

OBJEKTIF MINGGU ULANGKAJI PEPERIK
PEMBELAJARAN BERLANGSUN

PENGETAHUAN SEDIA ADA -

ALAT/BAHAN BANTU -
MENGAJAR (ABBM)

PENGURUSAN -
KELAS/LANGKAH
KESELAMATAN

PENERAPAN NILAI-NILAI -
MURNI

TUGASAN/KERJA RUMAH -

55

RAN HARIAN MINGGU 14

0000 Tarikh Kemaskini Refleksi 27-06-2022

TINGKATAN/KELAS DKA 1A

BIL PELAJAR 23 Orang

KSAAN BERMULA BAGI SEMUA PELAJAR. TIADA SESI
NG KERANA KESEMUA SILIBUS SUBJEK TELAH SELESAI.

56

REFLEKSI SESI MINGGU ULANGKAJI PEPERIK
PENGAJARAN PELATIH PEMBELAJARAN BERLANGSUN

55

KSAAN BERMULA BAGI SEMUA PELAJAR. TIADA SESI
NG KERANA KESEMUA SILIBUS SUBJEK TELAH SELESAI.

57

Tarikh Key In 27-06-2022 RANCANGAN PENGAJAR

Tarikh Kemaskini 00-00-0

TARIKH 29-06-2022

TEMPAT Microsoft Teams

MASA 9.00 am - 12.15 pm

OBJEKTIF MINGGU PEPERIKSAAN
PENGAJARAN DAN PEMB

PENGETAHUAN SEDIA ADA -

ALAT/BAHAN BANTU MENGAJAR -
(ABBM)

PENGURUSAN KELAS/LANGKAH -
KESELAMATAN

PENERAPAN NILAI-NILAI MURNI -

TUGASAN/KERJA RUMAH -

55

RAN HARIAN MINGGU 15

0000 Tarikh Kemaskini Refleksi 03-07-2022

TINGKATAN/KELAS DKA 1A

BIL PELAJAR 23 Orang

BAGI SEMUA PELAJAR POLITEKNIK BERMULA. TIADA SESI
BELAJARAN DIJALANKAN.

58

REFLEKSI SESI PENGAJARAN MINGGU PEPERIKSAAN
PELATIH PENGAJARAN DAN PEMB

55

BAGI SEMUA PELAJAR POLITEKNIK BERMULA. TIADA SESI
BELAJARAN DIJALANKAN.

59

RANCANGAN
PENGAJARAN

HARIAN

(SCRABBLES - DKA1A)

560

Tarikh Key In 29-03-2022 RANCANGAN PENGAJAR

Tarikh Kemaskini 00-00-0

TARIKH 30-03-2022 TIN

TEMPAT Microsoft Teams BIL

MASA 15.15 pm - 17.15 pm

OBJEKTIF Di akhir sesi pembelajaran dan pe
1. Menerangkan tentang sejarah s
2. Mengenal pasti cara bermain sc

PENGETAHUAN SEDIA Pelajar telah dapat pendedahan pe
ADA

ALAT/BAHAN BANTU 1. Microsoft Teams
MENGAJAR (ABBM) 2. Slaid Powerpoint
3. Laptop
4. Headphone
5. Video

PENGURUSAN 1. Memastikan pelajar memasuki k
KELAS/LANGKAH 2. Memastikan pelajar berada dala
KESELAMATAN pengajaran dan pembelajaran yan
3. Memastikan pelajar mempunyai

56

RAN HARIAN MINGGU 2

0000 Tarikh Kemaskini Refleksi 31-03-2022

NGKATAN/KELAS DKA 1A

L PELAJAR 23 Orang

engajaran, pelajar dapat :
scrabble dengan betul.
crabble secara atas talian.

ermainan melalui video permainan Scrabbles yang ditonton.

kelas mengikut waktu yang ditetapkan.
am keadaan bersih dan selesa untuk menjalani proses
ng bersih dan kondusif.
i isyarat internet yang stabil sebelum memulakan kelas.

61

PENERAPAN NILAI- 1. Kreatif
NILAI MURNI 2. Berani
3. Berfikir aras tinggi
4. Kerjasama

TUGASAN/KERJA Melaksanakan tugasan berlatih scr
RUMAH

REFLEKSI SESI Pelajar menunjukkan komitmen ya
PENGAJARAN PELATIH memberi respon yang baik setiap
bertanya kepada guru apabila ada

BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJA

1 3.15 pm Pengenalan / Pra 1. Pelajar dapat

- 3.20 Pengajaran : mengamalkan sikap

pm hormat-menghormat

1. Memberi salam antara satu sama lai

2. Membaca doa 2. Pelajar dapat
3. Kehadiran pelajar menerapkan unsur
4. Bertanya khabar keagamaan dan
melahirkan rasa
kesyukuran.

5. Memastikan 3. Menggalakkan
keadaan tempat komitmen pelajar.
belajar dalam
4. Mengeratkan ikata

56

rabble bersama kumpulan yang telah dibahagikan

ang amat baik sepanjang sesi pengajaran berlangsung. Pelajar
kali guru ingin bertanya kepada pelajar dan pelajar juga terus
a perkara yang tidak difahami oleh mereka.

ARAN AKTIVITI PENGAJARAN ABBM/CATATAN
DAN PEMBELAJARAN

suka 1. Guru memberi salam 1. STRATEGI
ti sejurus memasuki kelas. PENGAJARAN:
in. - Berpusatkan guru
2. Guru meminta seorang
pelajar lelaki untuk 2. NILAI MURNI:
membaca doa dan - Hormat menghormati
meminta pelajar bukan - Kesyukuran
islam bertafakur mengikut - Berdisiplin
kepercayaan masing.
(Nilai murni : Kesyukuran
& hormat menghormati)

3. Guru mengambil
kehadiran pelajar dengan
an menyemak jumlah

62

BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJA

keadaan bersih dan silaturrahim antara g

selesa dan pelajar.

5. Pelajar dapat mem
sikap bertanggungja
menjaga kebersihan

2 3.20 pm Set induksi 1. Pelajar dapat mem

- 3.25 gambaran awal tenta

pm 1. Gambar : tajuk pembelajaran h

Permainan Scrabbles ini.

56

ARAN AKTIVITI PENGAJARAN ABBM/CATATAN
DAN PEMBELAJARAN

guru kehadiran pelajar (Nilai
murni : Berdisiplin)

mupuk 4. Guru bertanyakan
awab kesihatan dan
n. perkembangan semasa
terhadap pelajar.

5. Guru meminta pelajar
memastikan keadaan
sekeliling pelajar di rumah
dalam keadaan selesa dan
bersih.

mbuat 1. Guru menunjukkan 1. STRATEGI
ang gambar permainan PENGAJARAN:
hari Scrabbles dan meminta - Berpusatkan guru
seorang wakil pelajar
secara sukarela tentang 2. KAEDAH / TEKNIK:
permainan tersebut. - Bercerita

2. Pelajar berfikir dan 3. ABBM:
memberi jawapan kepada - MS Teams
apa yang ditunjukkan. - Gambar
(KBAT : Menganalisis,
NILAI MURNI : Rasional & 4. KBAT:
Keberanian) - Menganalisis

3. Guru memberikan 5. NILAI MURNI:

63

BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJA

3 3.25 pm Penyampaian isi 1: 1. Pelajar dapat

- 4.00 menerangkan tentan

pm 1. Sejarah dan sejarah permainan

latarbelakang Scrabble dengan bet

Scrabble

56

ARAN AKTIVITI PENGAJARAN ABBM/CATATAN
DAN PEMBELAJARAN

penjelasan mengenai - Rasional
jawapan yang diberikan - Keberanian
oleh pelajar dan
mengaitkan tajuk
pembelajaran pada hari
ini.

1. Guru memaparkan 1. STRATEGI

ng slaid powerpoint tentang PENGAJARAN:

sejarah scrabble. - Berpusatkan guru

tul. - Berpusatkan pelajar

2. Guru menerangkan

latarbelakang scrabble 2. KAEDAH / TEKNIK:

iaitu sejarah asal - Perbincangan

scrabble.

3. ABBM:

3. Guru memberi masa 10 - MS Teams

minit untuk pelajar - Slaid Powerpoint

membuat latihan peta - Peta minda

minda berkenaan dengan

sejarah Scrabbles. (KBAT 4. KBAT:

: Menganalisis, NILAI - Menganalisis

MURNI : Kreatif)

5. NILAI MURNI:

4. Guru menyemak peta - Kreatif

minda yang telah dibuat

oleh pelajar.

64

BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJA

4 4.00 pm Penyampaian isi 2 : 1. Pelajar dapat men

- 5.10 pasti cara bermain

pm 1. Mengenal pasti scrabble secara atas

cara bermain talian.

scrabble secara atas

talian.

5 5.10 pm Penutup: 1. Pelajar dapat
- 5.15 merumuskan dan
pm 1. Kognitif mengukuhkan topik
dipelajari.
2. Sosial
2. Pelajar dapat
3. Tugasan meningkatkan keyak
dalam diri pelajar.

56

ARAN AKTIVITI PENGAJARAN ABBM/CATATAN
DAN PEMBELAJARAN

ngenal 1. Guru meminta pelajar 1. STRATEGI
s memuat turun aplikasi PENGAJARAN:
Scrabble Go - Berpusatkan guru
memandangkan kelas - Berpusatkan pelajar
akan dijalankan secara
atas talian. 2. KAEDAH / TEKNIK:
- Perbincangan
2. Guru meminta setiap - Bermain
pelajar menggunakan
aplikasi Scrabble Go 3. ABBM:
untuk bermain Scrabble. - MS Teams
- Slaid Powerpoint
3. Pelajar bermain - Scrabbles Go
Scrabble Go bersama
pihak lawan yang 4. KBAT:
ditetapkan oleh aplikasi - Menganalisis
tersebut.
5. NILAI MURNI:
- Kejujuran

yang 1. Guru meminta pelajar 1. STRATEGI
kinan secara sukarela untuk PENGAJARAN:
merumuskan topik yang - Berpusatkan guru
dipelajari. (NILAI MURNI :
Keberanian) 2. ABBM:
- MS Teams
2. Guru memuji
kerjasama pelajar dan 3. NILAI MURNI:
memberikan kata-kata - Rasional
semangat dan motivasi

65

BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJA
3. Pelajar dapat mem
unsur keagamaan.

56

ARAN AKTIVITI PENGAJARAN ABBM/CATATAN
DAN PEMBELAJARAN

mupuk kepada pelajar. (NILAI - Hormat menghormati
MURNI : Hormat - Kesyukuran
menghormati)

4. Guru meminta pelajar
berlatih Scrabble.

5. Guru mengakhiri kelas
dengan meminta pelajar
membaca doa habis
belajar dan meminta
pelajar bukan islam
bertafakur mengikut
kepercayaan masing.
(NILAI MURNI :
Kesyukuran)

66

Tarikh Key In 06-04-2022 RANCANGAN PENGAJAR

Tarikh Kemaskini 00-00-0

TARIKH 06-04-2022 TING

TEMPAT Microsoft Teams BIL

MASA 15.15 pm - 17.15 pm

OBJEKTIF Di akhir sesi pembelajaran dan pen
1. Mempraktikkan teknik memanas
regangan dengan betul
2. Menerangkan langkah-langkah m

PENGETAHUAN SEDIA Pelajar mempunyai pengetahuan se
ADA

ALAT/BAHAN BANTU 1. Microsoft Teams
MENGAJAR (ABBM) 2. Slaid Powerpoint
3. Laptop
4. Headphone
5. Video
6. Aplikasi Scrabble Go

PENGURUSAN 1. Memastikan pelajar memasuki ke
KELAS/LANGKAH 2. Memastikan pelajar berada dalam
KESELAMATAN

56

RAN HARIAN MINGGU 3

0000 Tarikh Kemaskini Refleksi 07-04-2022

GKATAN/KELAS DKA 1A

PELAJAR 30 Orang

ngajaran, pelajar dapat :
skan badan, teknik menyejukkan badan, teknik membuat
mengelakkan kecederaan dalam sukan

edia ada berdasarkan pengalaman lepas

elas mengikut waktu yang ditetapkan.
m keadaan bersih dan selesa untuk menjalani proses

67

pengajaran dan pembelajaran yang
3. Memastikan pelajar mempunyai

PENERAPAN NILAI- 1. Kreatif
NILAI MURNI 2. Belerjasama
3. Hormat menghormati
4. Berani

TUGASAN/KERJA Pelajar diminta untuk membuat lati
RUMAH aplikasi Scrabble Go.

REFLEKSI SESI Kelas pada hari ini dapat dijalankan
PENGAJARAN PELATIH berkenaan dengan aktiviti-aktiviti u
merenggangkan badan. Medium dig
ke rumah bagi bulan Ramadhan.

Setiap pelajar dapat memberikan k
oleh guru. JIka ada sebarang soalan
sesuatu perkara.

BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJ

1 3.15 pm Pengenalan / Pra 1. Pelajar dapat

- 3.20 Pengajaran : mengamalkan sikap

pm (5 hormat-menghorma

minit) 1. Memberi salam. antara satu sama la

56

g bersih dan kondusif.
isyarat internet yang stabil sebelum memulakan kelas.

ihan bermain Scrabble secara atas talian menggunakan

n dengan baik. Pelajar telah ditunjukkan beberapa video
untuk memanaskan badan, menyejukkan badan dan
gunakan adalah secara atas talian kerana pelajar telah pulang

komitmen yang baik dan dapat menyahut apabila dipanggil
n pelajar segera bertanya kepada guru jika tidak memahami

JARAN AKTIVITI ABBM/CATATAN
PENGAJARAN DAN

PEMBELAJARAN

p suka 1. Guru memberi salam 1. STRATEGI
ati sejurus memasuki kelas. PENGAJARAN:
ain. - Berpusatkan guru
2. Guru meminta
seorang pelajar lelaki 2. NILAI MURNI:

68

BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJ

2. Membaca doa. 2. Pelajar dapat
3. Kehadiran pelajar. menerapkan unsur
4. Bertanya khabar. keagamaan dan
melahirkan rasa
kesyukuran.

5. Memastikan 3. Menggalakkan
keadaan tempat komitmen pelajar.
belajar dalam
keadaan bersih dan 4. Mengeratkan ikat
selesa. silaturrahim antara
dan pelajar.
6. Memastikan
capaian internet 5. Pelajar dapat me
pelajar dalam sikap bertanggungj
keadaan yang baik. menjaga kebersihan

6. Pelajar dapat
memastikan tidak
mengganggu sepan
proses pembelajara
berlangsung.

2 3.20 pm Set induksi : 1. Pelajar dapat me
- 3.25 gambaran awal tent

56

JARAN AKTIVITI ABBM/CATATAN
PENGAJARAN DAN

PEMBELAJARAN

untuk membaca doa dan - Hormat menghormati
meminta pelajar bukan - Kesyukuran
islam bertafakur - Berdisiplin
mengikut kepercayaan
masing. (Nilai murni :
Kesyukuran & hormat
menghormati)

tan 3. Guru mengambil
guru kehadiran pelajar dengan
menyemak jumlah
emupuk kehadiran pelajar pada
jawab MS Teams (Nilai murni :
n. Berdisiplin)

njang 4. Guru bertanyakan
an kesihatan dan
perkembangan semasa
terhadap pelajar.

5. Guru meminta pelajar
memastikan keadaan
sekeliling pelajar di
rumah dalam keadaan
selesa dan bersih.

embuat 1. Guru bertanya kepada 1. STRATEGI
tang pelajar jika ada sesiapa PENGAJARAN:

69

BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJ

pm (5 Penceritaan kejadian tajuk pembelajaran
minit) cramp yang sering ini.
berlaku.

3 3.25 pm Penyampaian isi 1: 1. Pelajar dapat

- 4.30 mempraktikkan tek

pm (1 Mempraktikkan memanaskan badan

jam 5 teknik memanaskan teknik menyejukkan

minit) badan, teknik badan, teknik mem

menyejukkan badan, regangan dengan b

teknik membuat

regangan.

57

JARAN AKTIVITI ABBM/CATATAN
PENGAJARAN DAN

PEMBELAJARAN

n hari yang pernah cramp. - Berpusatkan guru

knik 2. Pelajar menjawab 2. KAEDAH / TEKNIK:
n, soalan guru dan - Bercerita
n kebanyakan pelajar
mbuat pernah mengalaminya. 3. ABBM:
betul. (KBAT : Menganalisis, - MS Teams
NILAI MURNI : Rasional
& Keberanian) 4. KBAT:
- Menganalisis
3. Guru memberikan
penjelasan mengenai 5. NILAI MURNI:
jawapan yang diberikan - Rasional
oleh pelajar dan - Keberanian
mengaitkan tajuk
pembelajaran pada hari
ini.

1. Guru menunjukkan 1. STRATEGI
video teknik PENGAJARAN:
memanaskan badan, - Berpusatkan guru
teknik menyejukkan - Berpusatkan pelajar
badan, teknik membuat
regangan dengan betul. 2. KAEDAH / TEKNIK:
- Perbincangan
2. Guru meminta pelajar - Syarahan
membuka kamera untuk
mengikut teknik 3. ABBM:
memanaskan badan, - MS Teams

70


Click to View FlipBook Version
Previous Book
Media Online Solutions
Next Book
Broadcast