The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

E-PORTFOLIO LATIHAN MENGAJAR_(MUHAMAD HUSAINI - DB180163)

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by muhdhusaini007, 2022-07-08 10:10:21

E-PORTFOLIO LATIHAN MENGAJAR_(MUHAMAD HUSAINI - DB180163)

E-PORTFOLIO LATIHAN MENGAJAR_(MUHAMAD HUSAINI - DB180163)

BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJ

4 4.30 pm Penyampaian isi 2 : 1. Pelajar dapat

- 5.10 menerangkan langk

pm (40 Menerangkan langkah mengelakk

minit) langkah-langkah kecederaan dalam s

mengelakkan

kecederaan dalam

sukan.

57

JARAN AKTIVITI ABBM/CATATAN
PENGAJARAN DAN

PEMBELAJARAN

teknik menyejukkan 4. KBAT:
badan, teknik membuat - Menganalisis
regangan.

3. Guru berkongsi 5. NILAI MURNI:
kepentingan untuk - Kejujuran
memanaskan badan - Hormat menghormati
terlebih dahulu sebelum
bersukan.

4. Guru berkongsi
kepentingan untuk
menyejukkan badan
selepas bersukan.

5. Guru berkongsi
kepentingan untuk
membuat dan
menggunakan teknik
regangan yang betul.

kah- 1. Guru menunjukkan 1. STRATEGI
kan video teknik PENGAJARAN:
sukan. menyejukkan badan - Berpusatkan guru
dengan betul. - Berpusatkan pelajar
- Berpusatkan aktiviti
2. Guru meminta pelajar
menyenaraikan langkah- 2. KAEDAH / TEKNIK:
langkah mengelakkan - Perbincangan

71

BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJ

5 5.10 pm Penutup: 1. Pelajar dapat
merumuskan dan
- 5.15 mengukuhkan topik
dipelajari.
pm (5 1. Kognitif
2. Pelajar dapat
minit) meningkatkan keya
dalam diri pelajar.
2. Sosial
3. Pelajar dapat me
3. Tugasan unsur keagamaan.

57

JARAN AKTIVITI ABBM/CATATAN
PENGAJARAN DAN

PEMBELAJARAN

kecederaan dalam sukan 3. ABBM:
yang ada dinyatakan - MS Teams
dalam video pada - Video
bahagian chatbox. (NILAI
MURNI : Keberanian) 4. KBAT:
- Menganalisis
3. Guru mengulas
jawapan yang telah 5. NILAI MURNI:
diberikan oleh para - Kejujuran
pelajar. - Keberanian.

k yang 1. Guru meminta pelajar 1. STRATEGI
secara sukarela untuk PENGAJARAN:
merumuskan topik yang - Berpusatkan guru
dipelajari. (NILAI MURNI
: Keberanian) 2. ABBM:
- MS Teams
akinan 2. Guru memuji
emupuk kerjasama pelajar dan 3. NILAI MURNI:
memberikan kata-kata - Rasional
semangat dan motivasi - Hormat menghormati
kepada pelajar. (NILAI - Kesyukuran
MURNI : Hormat
menghormati)

3. Guru meminta pelajar
berlatih scrabble
menggunakan scrabble

72

BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJ

57

JARAN AKTIVITI ABBM/CATATAN
PENGAJARAN DAN

PEMBELAJARAN

go.

4. Guru mengakhiri kelas
dengan meminta pelajar
membaca doa habis
belajar dan meminta
pelajar bukan islam
bertafakur mengikut
kepercayaan masing.
(NILAI MURNI :
Kesyukuran)

73

Tarikh Key In 12-04-2022 RANCANGAN PENGAJAR

Tarikh Kemaskini 00-00-0

TARIKH 13-04-2022 TING

TEMPAT Microsoft Teams BIL

MASA 3.15 pm - 5.15 pm

OBJEKTIF Di akhir sesi pembelajaran dan pen
1. Menjelaskan keperluan sukan de
2. Mempraktikkan permainan scrab

PENGETAHUAN SEDIA Pelajar mempunyai pengetahuan se
ADA

ALAT/BAHAN BANTU 1. Microsoft Teams
MENGAJAR (ABBM) 2. Slaid Powerpoint
3. Laptop
4. Headphone
5. Telegram
6. Scrabble Go

PENGURUSAN 1. Memastikan pelajar memasuki ke
KELAS/LANGKAH 2. Memastikan pelajar berada dalam
KESELAMATAN pengajaran dan pembelajaran yang
3. Memastikan pelajar mempunyai i

57

RAN HARIAN MINGGU 4

0000 Tarikh Kemaskini Refleksi 14-04-2022

GKATAN/KELAS DKA 1A

PELAJAR 23 Orang

ngajaran, pelajar dapat :
engan betul
bble go bersama ahli kumpulan

edia ada berdasarkan pengalaman lepas.

elas mengikut waktu yang ditetapkan.
m keadaan bersih dan selesa untuk menjalani proses
g bersih dan kondusif.
isyarat internet yang stabil sebelum memulakan kelas.

74

PENERAPAN NILAI- 1. Hormat menghormati
NILAI MURNI 2. Kerjasama
3. Berani
4. Kejujuran

TUGASAN/KERJA Melaksanakan tugasan berlatih Scra
RUMAH

REFLEKSI SESI Kelas pada hari ini dapat dilaksanak
PENGAJARAN PELATIH baik sepanjang tempoh kelas berlan
meminta pelajar untuk bermain per
iaitu Scrabbles Go. Pelajar akan ber
daripada 3 orang pelajar. Setelah p
ditetapkan, mereka perlu menghant
sebagai bukti penglibatan.

BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJ

1 3.15 pm Pengenalan / Pra 1. Pelajar dapat

- 3.20 Pengajaran : mengamalkan sikap

pm (5 hormat-menghorma

minit) 1. Memberi salam antara satu sama la

2. Membaca doa 2. Pelajar dapat
3. Kehadiran pelajar menerapkan unsur
4. Bertanya khabar keagamaan dan
melahirkan rasa
kesyukuran.

57

abble Go untuk persediaan bertanding bersama pihak lawan.

kan dengan jayanya. Pelajar menunjukkan komitmen yang
ngsung. Di akhir sesi pengajaran dan pembelajaran, pelatih
rmainan Scrabbles menggunakan aplikasi secara atas talian
rmain secara berpasukan dengan setiap kumpulan akan terdiri
pelajar selesai bermain mengikut tempoh masa yang
tar markah permainan tersebut dalam aplikasi Telegram

JARAN AKTIVITI ABBM/CATATAN
PENGAJARAN DAN

PEMBELAJARAN

p suka 1. Guru memberi salam 1. STRATEGI
ati sejurus memasuki kelas. PENGAJARAN:
ain. - Berpusatkan guru
2. Guru meminta seorang
pelajar lelaki untuk 2. NILAI MURNI:
membaca doa dan - Hormat menghormati
meminta pelajar bukan - Kesyukuran
islam bertafakur - Berdisiplin
mengikut kepercayaan
masing. (Nilai murni :

75

BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJ

5. Memastikan 3. Menggalakkan
keadaan tempat komitmen pelajar.
belajar dalam
keadaan bersih dan 4. Mengeratkan ikat
selesa silaturrahim antara
dan pelajar.
6. Memastikan
capaian internet 5. Pelajar dapat me
pelajar dalam sikap bertanggungj
keadaan baik menjaga kebersihan

6. Pelajar dapat
memastikan mereka
mengganggu proses
pembelajaran.

57

JARAN AKTIVITI ABBM/CATATAN
PENGAJARAN DAN

PEMBELAJARAN

Kesyukuran & hormat
menghormati)

tan 3. Guru mengambil
guru kehadiran pelajar dengan
menyemak jumlah
emupuk kehadiran pelajar pada
jawab MS Teams. (Nilai murni :
n. Berdisiplin)

a tidak 4. Guru bertanyakan
s kesihatan dan
perkembangan semasa
terhadap pelajar.

5. Guru meminta pelajar
memastikan keadaan
sekeliling pelajar di
rumah dalam keadaan
selesa dan bersih.

6. Guru meminta pelajar
memastikan capaian
internet mereka stabil
supaya tidak
mengganggu proses
pembelajaran.

76

BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJ

2 3.20 pm Set induksi 1. Pelajar dapat me

- 3.25 gambaran awal tent

pm (5 Video : Perlawanan tajuk pembelajaran

minit) Scrabble ini.

3 3.25 pm Penyampaian isi 1: 1. Pelajar dapat

- 4.05 menjelaskan keperl

pm (40 Keperluan sukan sukan dengan betul

minit)

57

JARAN AKTIVITI ABBM/CATATAN
PENGAJARAN DAN

PEMBELAJARAN

embuat 1. Guru menunjukkan 1. STRATEGI
tang video kejayaan sukan sea PENGAJARAN:
n hari sukan bola jaring meraih - Berpusatkan guru
kemenangan.
2. KAEDAH / TEKNIK:
2. Guru meminta pelajar - Bercerita
menghayatinya dan
memberi pendapat 3. ABBM:
kemenangan tersebut - MS Teams
(KBAT : Menganalisis, - Video
NILAI MURNI : Rasional
& Keberanian) 4. KBAT:
- Menganalisis
3. Guru memberikan
penjelasan mengenai 5. NILAI MURNI:
jawapan yang diberikan - Rasional
oleh pelajar dan - Keberanian
mengaitkan tajuk
pembelajaran pada hari
ini.

luan 1. Guru memaparkan 1. STRATEGI
l. slaid powerpoint tentang PENGAJARAN:
aktivti sukan. - Berpusatkan guru
- Berpusatkan pelajar
2. Guru menyenaraikan - Berpusatkan aktiviti
beberapa sukan dan
menunjukkan gambar 2. KAEDAH / TEKNIK:
aktiviti sukan. - Perbincangan

77

BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJ

4 4.05 pm Penyampaian isi 2 : 1. Pelajar dapat

- 5.10 mempraktikkan

pm (1 Mempraktikkan permainan Scrabble

jam 5 permainan scrabble bersama ahli kumpu

minit) go bersama ahli

kumpulan.

57

JARAN AKTIVITI ABBM/CATATAN
PENGAJARAN DAN

PEMBELAJARAN

3. Guru memberi masa - Pembentangan
10 minit untuk pelajar
mencari maklumat dan 3. ABBM:
membuat peta minda - MS Teams
tentang keperluan sukan. - Peta Minda
(KBAT : Menganalisis,
NILAI MURNI : Rasional, 4. KBAT:
Kerjasama) - Menganalisis

4. Guru meminta seorang 5. NILAI MURNI:
pelajar secara sukarela - Rasional
untuk membentangkan - Kerjasama
peta minda yang
dilakukan.

e Go 1. Guru meminta pelajar 1. STRATEGI
ulan. bermain scrabble go PENGAJARAN:
Bersama setiap ahli - Berpusatkan guru
dalam kumpulan masing- - Berpusatkan pelajar
masing. (KBAT : - Berpusatkan aktiviti
Menganalisis, NILAI
MURNI : Google form) 2. KAEDAH / TEKNIK:
- Perbincangan
2. Guru meminta pelajar - Bermain
menghantar bukti
permainan pada google 3. ABBM:
form. - MS Teams

78

BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJ

5 5.10 pm Penutup: 1. Pelajar dapat
merumuskan dan
- 5.15 mengukuhkan topik
dipelajari.
pm (5 1. Kognitif
2. Pelajar dapat
minit) meningkatkan keya
dalam diri pelajar.
2. Sosial
3. Pelajar dapat me
3. Tugasan unsur keagamaan.

57

JARAN AKTIVITI ABBM/CATATAN
PENGAJARAN DAN

PEMBELAJARAN

- Scrabble Go
- Google form

4. KBAT:
- Menganalisis

5. NILAI MURNI:
- Kerjasama

k yang 1. Guru meminta pelajar 1. STRATEGI
secara sukarela untuk PENGAJARAN:
merumuskan topik yang - Berpusatkan guru
dipelajari. (NILAI MURNI
: Keberanian) 2. ABBM:
- MS Teams
akinan 2. Guru memuji
emupuk kerjasama pelajar dan 3. NILAI MURNI:
memberikan kata-kata - Rasional
semangat dan motivasi - Hormat menghormati
kepada pelajar. (NILAI - Kesyukuran
MURNI : Hormat
menghormati)

3. Guru meminta pelajar
berlatih scrabble
menggunakan scrabble
go.

4. Guru mengakhiri kelas

79

BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJ

58

JARAN AKTIVITI ABBM/CATATAN
PENGAJARAN DAN

PEMBELAJARAN

dengan meminta pelajar
membaca doa habis
belajar dan meminta
pelajar bukan islam
bertafakur mengikut
kepercayaan masing.
(NILAI MURNI :
Kesyukuran)

80

Tarikh Key In 19-04-2022 RANCANGAN PENGAJAR

Tarikh Kemaskini 00-00-0

TARIKH 20-04-2022 TING

TEMPAT Microsoft Teams BIL

MASA 3.15 pm - 5.15 pm

OBJEKTIF Di akhir sesi pembelajaran dan pen
1. Menerangkan istilah-istilah dalam
2. Mempraktikkan permainan Scrab

PENGETAHUAN SEDIA Pelajar mempunyai pengetahuan se
ADA

ALAT/BAHAN BANTU 1. Microsoft Teams
MENGAJAR (ABBM) 2. Slaid Powerpoint
3. Laptop
4. Headphone
5. Scrabble go

PENGURUSAN 1. Memastikan pelajar memasuki ke
KELAS/LANGKAH 2. Memastikan pelajar berada dalam
KESELAMATAN pengajaran dan pembelajaran yang
3. Memastikan pelajar mempunyai

58

RAN HARIAN MINGGU 5

0000 Tarikh Kemaskini Refleksi 21-04-2022

GKATAN/KELAS DKA 1A

PELAJAR 23 Orang

ngajaran, pelajar dapat :
m sukan dengan betul.
bble Go bersama pihak lawan dalam aplikasi.

edia ada berdasarkan pengalaman lepas.

elas mengikut waktu yang ditetapkan.
m keadaan bersih dan selesa untuk menjalani proses
g bersih dan kondusif.
isyarat internet yang stabil sebelum memulakan kelas.

81

PENERAPAN NILAI- 1. Hormat-menghormati
NILAI MURNI 2. Kerjasama
3. Kejujuran
4. Menepati masa

TUGASAN/KERJA Melaksanakan tugasan berlatih Scra
RUMAH

REFLEKSI SESI Kelas pada hari ini dapat dilaksanak
PENGAJARAN PELATIH baik sepanjang tempoh kelas berlan
meminta pelajar untuk bermain per
Pelatih telah meminta setiap pelajar
tersebut. Setiap markah bagi setiap

BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJ

1 3.15 pm Pengenalan / Pra 1. Pelajar dapat

- 3.20 Pengajaran : mengamalkan sikap

pm (5 hormat-menghorma

minit) 1. Memberi salam antara satu sama la

2. Membaca doa 2. Pelajar dapat
3. Kehadiran pelajar menerapkan unsur
4. Bertanya khabar keagamaan dan
melahirkan rasa
kesyukuran.

5. Memastikan 3. Menggalakkan

58

abble Go untuk persediaan bertanding bersama pihak lawan.

kan dengan jayanya. Pelajar menunjukkan komitmen yang
ngsung. Di akhir sesi pengajaran dan pembelajaran, pelatih
rmainan Scrabbles menggunakan aplikasi secara atas talian.
r untuk memberikan perkataan untuk bermain Scrabbles
p perkataan yang pelajar berikan akan diambil dan dicatat.

JARAN AKTIVITI ABBM/CATATAN
PENGAJARAN DAN

PEMBELAJARAN

p suka 1. Guru memberi salam 1. STRATEGI
ati sejurus memasuki kelas. PENGAJARAN:
ain. - Berpusatkan guru
2. Guru meminta seorang
pelajar lelaki untuk 2. NILAI MURNI:
membaca doa dan - Hormat menghormati
meminta pelajar bukan - Kesyukuran
islam bertafakur - Berdisiplin
mengikut kepercayaan
masing. (Nilai murni :
Kesyukuran & hormat
menghormati)

82

BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJ

keadaan tempat komitmen pelajar.
belajar dalam
keadaan bersih dan 4. Mengeratkan ikat
selesa silaturrahim antara
dan pelajar.
6. Memastikan
talian internet 5. Pelajar dapat me
pelajar dalam sikap bertanggungj
keadaan yang menjaga kebersihan
baik
6. Pelajar dapat
memastikan proses
pembelajaran tidak
terganggu dengan
capaian internet
yang kurang baik.

2 3.20 pm Set induksi 1. Pelajar dapat me
- 3.25 gambaran awal tent

58

JARAN AKTIVITI ABBM/CATATAN
PENGAJARAN DAN

PEMBELAJARAN

tan 3. Guru mengambil
guru kehadiran pelajar dengan
menyemak jumlah
emupuk kehadiran pelajar pada
jawab MS Teams (Nilai murni :
n. Berdisiplin)

s 4. Guru bertanyakan
k kesihatan dan
perkembangan semasa
terhadap pelajar.

5. Guru meminta pelajar
memastikan keadaan
sekeliling pelajar di
rumah dalam keadaan
selesa dan bersih.

6. Guru bertanyakan
mengenai capaian
internet pelajar
supaya tidak
menggangu proses
pembelajaran.

embuat 1. Guru menunjukkan 1. STRATEGI
tang video perlawanan bola PENGAJARAN:

83

BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJ

pm (5 Video : satu tajuk pembelajaran
minit) perlawanan bola ini.
sepak

3 3.25 pm Penyampaian isi 1: 1. Pelajar dapat

- 4.05 menerangkan istilah

pm (40 Istilah sukan istilah dalam sukan

minit) dengan betul.

58

JARAN AKTIVITI ABBM/CATATAN
PENGAJARAN DAN

PEMBELAJARAN

n hari sepak. - Berpusatkan guru

h- 2. Guru meminta pelajar 2. KAEDAH / TEKNIK:
n menghayatinya dan - Bercerita
memberi pendapat
kemenangan tersebut 3. ABBM:
(KBAT : Menganalisis, - MS Teams
NILAI MURNI : Rasional - Video
& Keberanian)
4. KBAT:
3. Guru memberikan - Menganalisis
penjelasan mengenai
jawapan yang diberikan 5. NILAI MURNI:
oleh pelajar dan - Rasional
mengaitkan tajuk - Keberanian
pembelajaran pada hari
ini.

1. Guru meminta pelajar 1. STRATEGI
mencari istilah sukan PENGAJARAN:
dalam pertandingan yang - Berpusatkan guru
mereka pilih. - Berpusatkan pelajar
- Berpusatkan aktiviti
3. Guru memberi masa
20 minit untuk pelajar 2. KAEDAH / TEKNIK:
mencari maklumat. - Perbincangan
(KBAT : Menganalisis,
NILAI MURNI : Rasional, 3. ABBM:
Kerjasama) - MS Teams

84

BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJ

4 4.05 pm Penyampaian isi 2 : 1. Pelajar dapat

- 5.10 mempraktikkan

pm (1 Mempraktikkan permainan Scrabble

jam 5 permainan scrabble bersama pihak lawa

minit) go bersama pihak

lawan

58

JARAN AKTIVITI ABBM/CATATAN
PENGAJARAN DAN

PEMBELAJARAN

3. Guru meminta setiap 4. KBAT:
pelajar membentangkan - Menganalisis
istilah sukan yang
mereka perolehi. (NILAI 5. NILAI MURNI:
MURNI : Keberanian) - Rasional
- Kerjasama
- Keberanian

e Go 1. Guru meminta pelajar 1. STRATEGI
an. bermain scrabble go PENGAJARAN:
bersama pihak lawan - Berpusatkan guru
yang ditetapkan dalam - Berpusatkan pelajar
aplikasi. (KBAT : - Berpusatkan aktiviti
Menganalisis, NILAI
MURNI : Kerjasama) 2. KAEDAH / TEKNIK:
- Perbincangan
2. Guru meminta pelajar - Bermain
menghantar bukti
permainan pada aplikasi 3. ABBM:
Telegram. (NILAI MURNI - MS Teams
: Kejujuran) - Scrabble Go
- Google form

4. KBAT:
- Menganalisis

5. NILAI MURNI:

85

BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJ

5 5.10 pm Penutup: 1. Pelajar dapat
merumuskan dan
- 5.15 mengukuhkan topik
dipelajari.
pm (5 1. Kognitif
2. Pelajar dapat
minit) meningkatkan keya
dalam diri pelajar.
2. Sosial
3. Pelajar dapat me
3. Tugasan unsur keagamaan.

58

JARAN AKTIVITI ABBM/CATATAN
PENGAJARAN DAN

PEMBELAJARAN

- Kejujuran
- Kerjasama

k yang 1. Guru meminta pelajar 1. STRATEGI
secara sukarela untuk PENGAJARAN:
merumuskan topik yang - Berpusatkan guru
dipelajari. (NILAI MURNI
: Keberanian) 2. ABBM:
- MS Teams
akinan 2. Guru memuji
emupuk kerjasama pelajar dan 3. NILAI MURNI:
memberikan kata-kata - Rasional
semangat dan motivasi - Hormat menghormati
kepada pelajar. (NILAI - Kesyukuran
MURNI : Hormat
menghormati)

3. Guru meminta pelajar
berlatih scrabble
menggunakan scrabble
go.

4. Guru mengakhiri kelas
dengan meminta pelajar
membaca doa habis
belajar dan meminta
pelajar bukan islam
bertafakur mengikut
kepercayaan masing.

86

BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJ

58

JARAN AKTIVITI ABBM/CATATAN
PENGAJARAN DAN

PEMBELAJARAN

(NILAI MURNI :
Kesyukuran)

87

Tarikh Key In 26-04-2022 RANCANGAN PENGAJAR

Tarikh Kemaskini 00-00-0

TARIKH 27-04-2022 TING

TEMPAT Microsoft Teams BIL

MASA 3.15 pm - 5.15 pm

OBJEKTIF Di akhir sesi pembelajaran dan pen
1. Menerangkan format permainan
2. Mempraktikkan permainan Scrab

PENGETAHUAN SEDIA Pelajar mempunyai pengetahuan se
ADA

ALAT/BAHAN BANTU 1. Microsoft Teams
MENGAJAR (ABBM) 2. Slaid Powerpoint
3. Laptop
4. Headphone
5. Scrabble Go

PENGURUSAN 1. Memastikan pelajar memasuki ke
KELAS/LANGKAH 2. Memastikan pelajar berada dalam
KESELAMATAN pengajaran dan pembelajaran yang
3. Memastikan pelajar mempunyai

58

RAN HARIAN MINGGU 6

0000 Tarikh Kemaskini Refleksi 28-04-2022

GKATAN/KELAS DKA 1A

PELAJAR 20 Orang

ngajaran, pelajar dapat :
dan pertandingan dengan betul.

bble Go bersama pihak lawan dalam aplikasi.

edia ada berdasarkan pengalaman lepas.

elas mengikut waktu yang ditetapkan.
m keadaan bersih dan selesa untuk menjalani proses
g bersih dan kondusif.
isyarat internet yang stabil sebelum memulakan kelas.

88

PENERAPAN NILAI- 1. Menepati masa
NILAI MURNI 2. Hormat menghormati
3. Rajin
4. Bekerjasama

TUGASAN/KERJA Melaksanakan tugasan berlatih Scra
RUMAH

REFLEKSI SESI Kelas pada hari ini dapat dilaksanak
PENGAJARAN PELATIH baik sepanjang tempoh kelas berlan
mengenai perlaksanaan penilaian tu
Go. Di akhir sesi pengajaran dan pe
permainan Scrabbles Go. Pelajar ak
terdiri daripada 3 orang pelajar. Set
ditetapkan, mereka perlu menghant
sebagai bukti penglibatan.

BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJ

1 3.15 pm Pengenalan /Pra 1. Pelajar dapat
mengamalkan sikap
- 3.20 Pengajaran : suka hormat-
menghormati antar
pm (5 satu sama lain.

minit) 1. Memberi 2. Pelajar dapat
menerapkan unsur
salam keagamaan dan

2. Membaca 58
doa

abble Go untuk persediaan bertanding bersama pihak lawan.

kan dengan jayanya. Pelajar menunjukkan komitmen yang
ngsung. Para pelajar telah diberi taklimat arahan tugasan
unjuk cara berkenaan dengan permainan aplikasi Scrabbles
embelajaran, pelatih meminta pelajar untuk bermain
kan bermain secara berpasukan dengan setiap kumpulan akan
telah pelajar selesai bermain mengikut tempoh masa yang
tar markah permainan tersebut dalam aplikasi Telegram

JARAN AKTIVITI ABBM/CATATAN
PENGAJARAN DAN

PEMBELAJARAN

1. Guru memberi 1. STRATEGI
p salam sejurus PENGAJARAN:
- Berpusatkan guru
memasuki kelas.
ra 2. NILAI MURNI:
- Hormat
2. Guru meminta menghormati
seorang pelajar
lelaki untuk
membaca doa dan
meminta pelajar

89

BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJ

3. Kehadiran melahirkan rasa
pelajar kesyukuran.

4. Bertanya 3. Menggalakkan
khabar komitmen pelajar.

5. Memastikan 4. Mengeratkan
keadaan tempat ikatan silaturrahim
belajar dalam antara guru dan
keadaan bersih pelajar.
dan selesa
5. Pelajar dapat
6. Memastikan memupuk sikap
talian internet bertanggungjawab
pelajar dalam menjaga kebersihan
keadaan yang
baik 6. Pelajar dapat
memastikan proses
pembelajaran tidak
terganggu dengan
capaian internet
yang kurang baik.

59

JARAN AKTIVITI ABBM/CATATAN
PENGAJARAN DAN

PEMBELAJARAN

bukan islam - Kesyukuran
bertafakur mengikut - Berdisiplin
kepercayaan
masing. (Nilai murni
: Kesyukuran &
hormat
menghormati)

3. Guru mengambil
kehadiran pelajar
dengan menyemak
jumlah kehadiran
pelajar pada MS
Teams (Nilai murni :
n. Berdisiplin)

4. Guru bertanyakan
s kesihatan dan

perkembangan
semasa terhadap
pelajar.

5. Guru meminta
pelajar memastikan
keadaan sekeliling
pelajar di rumah
dalam keadaan
selesa dan bersih.

90

BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJ

2 3.20 pm Set induksi 1. Pelajar dapat me

- 3.25 gambaran awal tent

pm (5 Video : Permainan tajuk pembelajaran

minit) Scrabble. ini.

59

JARAN AKTIVITI ABBM/CATATAN
PENGAJARAN DAN

PEMBELAJARAN

6. Guru bertanyakan
mengenai capaian
internet pelajar
supaya tidak
menggangu proses
pembelajaran.

embuat 1. Guru menunjukkan 1. STRATEGI
tang video permainan PENGAJARAN:
n hari scrabble. - Berpusatkan guru

2. Guru meminta pelajar 2. KAEDAH / TEKNIK:
meneliti dan memberi - Bercerita
pendapat tentang apa
yang dilihat. (KBAT : 3. ABBM:
Menganalisis, NILAI - MS Teams
MURNI : Rasional & - Video
Keberanian)
4. KBAT:
3. Guru memberikan - Menganalisis
penjelasan mengenai
jawapan yang diberikan 5. NILAI MURNI:
oleh pelajar dan - Rasional
mengaitkan tajuk - Keberanian
pembelajaran pada hari
ini.

91

BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJ

3 3.25 pm Penyampaian isi 1: 1. Pelajar dapat

- 4.05 menerangkan forma

pm (40 Format permainan permainan dan

minit) dan pertandingan pertandingan denga

betul.

4 4.05 pm Penyampaian isi 2 : 1. Pelajar dapat

- 5.10 mempraktikkan

pm (1 Mempraktikkan permainan Scrabble

jam 5 permainan Scrabble bersama pihak lawa

minit) Go bersama pihak

lawan

59

JARAN AKTIVITI ABBM/CATATAN
PENGAJARAN DAN

PEMBELAJARAN

at 1. Guru menerangkan 1. STRATEGI
an kepada pelajar mengenai PENGAJARAN:
format permainan dan - Berpusatkan guru
e Go pertandingan dengan - Berpusatkan pelajar
an. betul.
2. KAEDAH / TEKNIK:
2. Guru memberi masa - Perbincangan
20 minit kepada pelajar - Pembentangan
untuk mencari maklumat
tambahan berkenaan 3. ABBM:
format permainan - MS Teams
Scrabbles. (KBAT :
Menganalisis) 4. KBAT:
- Menganalisis
3. Guru meminta setiap
pelajar membentangkan 5. NILAI MURNI:
maklumat tambahan - Rasional
yang mereka perolehi. - Kerjasama
(NILAI MURNI : - Keberanian
Keberanian)

1. Guru meminta pelajar 1. STRATEGI
bermain scrabble go PENGAJARAN:
bersama pihak lawan - Berpusatkan guru
yang ditetapkan dalam - Berpusatkan pelajar
aplikasi. (KBAT : - Berpusatkan aktiviti
Menganalisis, NILAI
MURNI : Kerjasama) 2. KAEDAH / TEKNIK:
- Perbincangan

92

BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJ

5 5.10 pm Penutup: 1. Pelajar dapat
merumuskan dan
- 5.15 mengukuhkan topik
dipelajari.
pm (5 1. Kognitif
2. Pelajar dapat
minit) meningkatkan keya
dalam diri pelajar.
2. Sosial
3. Pelajar dapat me
3. Tugasan unsur keagamaan.

59

JARAN AKTIVITI ABBM/CATATAN
PENGAJARAN DAN

PEMBELAJARAN

2. Guru meminta pelajar - Bermain
mengisi bukti permainan
pada Telegram. (NILAI 3. ABBM:
MURNI : Kejujuran) - MS Teams
- Scrabble Go
- Telegram

4. KBAT:
- Menganalisis

k yang 1. Guru meminta pelajar 5. NILAI MURNI:
secara sukarela untuk - Kejujuran
merumuskan topik yang - Kerjasama
dipelajari. (NILAI MURNI
: Keberanian) 1. STRATEGI
PENGAJARAN:
akinan 2. Guru memuji - Berpusatkan guru
emupuk kerjasama pelajar dan
memberikan kata-kata 2. ABBM:
semangat dan motivasi - MS Teams
kepada pelajar. (NILAI
MURNI : Hormat 3. NILAI MURNI:
menghormati) - Rasional
- Hormat menghormati
- Kesyukuran

3. Guru meminta pelajar

93

BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJ

59

JARAN AKTIVITI ABBM/CATATAN
PENGAJARAN DAN

PEMBELAJARAN

berlatih Scrabble
menggunakan Scrabble
Go.

4. Guru mengakhiri kelas
dengan meminta pelajar
membaca doa habis
belajar dan meminta
pelajar bukan islam
bertafakur mengikut
kepercayaan masing.
(NILAI MURNI :
Kesyukuran)

94

Tarikh Key In 01-05-2022 RANCANGAN PENGAJAR

Tarikh Kemaskini 00-00-0

TARIKH 04-05-2022

TEMPAT Microsoft Teams

MASA 3.15 pm - 5.15 pm

OBJEKTIF Di akhir sesi pembelajaran
1. Mempraktik teknik-tekn
2. Mempraktikkan permai

PENGETAHUAN SEDIA ADA Pelajar mempunyai penge

ALAT/BAHAN BANTU 1. Microsoft Teams
MENGAJAR (ABBM) 2. Telegram
3. Slaid Powerpoint
4. Headphone
5. Laptop
6. Scrabbles Go

PENGURUSAN 1. Memastikan pelajar me
KELAS/LANGKAH 2. Memastikan pelajar ber
KESELAMATAN pengajaran dan pembelaj
3. Memastikan pelajar me
kelas.

59

RAN HARIAN MINGGU 7

0000 Tarikh Kemaskini Refleksi 09-05-2022

TINGKATAN/KELAS DKA 1A

BIL PELAJAR 20 Orang

n dan pengajaran, pelajar dapat :
nik asas sukan dengan betul.
inan Scrabble Go bersama pihak lawan dalam aplikasi.

etahuan sedia ada berdasarkan pengalaman lepas.

emasuki kelas mengikut waktu yang ditetapkan.
rada dalam keadaan bersih dan selesa untuk menjalani proses
jaran yang bersih dan kondusif.
empunyai isyarat internet yang stabil sebelum memulakan

95


Click to View FlipBook Version
Previous Book
Media Online Solutions
Next Book
Broadcast