The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

E-PORTFOLIO LATIHAN MENGAJAR_(MUHAMAD HUSAINI - DB180163)

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by muhdhusaini007, 2022-07-08 10:10:21

E-PORTFOLIO LATIHAN MENGAJAR_(MUHAMAD HUSAINI - DB180163)

E-PORTFOLIO LATIHAN MENGAJAR_(MUHAMAD HUSAINI - DB180163)

BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELA

5 5.10 pm Penutup: 1. Pelajar dapat
merumuskan dan
- 5.15 mengukuhkan topi
yang dipelajari.
pm (5 1. Kognitif
2. Pelajar dapat
minit) meningkatkan
keyakinan dalam
2. Sosial diri pelajar.

3. Tugasan 3. Pelajar dapat

62

AJARAN AKTIVITI ABBM/CATATAN
PENGAJARAN DAN

PEMBELAJARAN

MURNI : Kerjasama) 2. KAEDAH / TEKNIK:
- Perbincangan
2. Guru memberi komen - Bermain
kepada video setiap
kumpulan. 3. ABBM:
- MS Teams
3. Pelajar melakukan - Scrabble Go
penambahbaikan pada
video yang dikomen. 4. KBAT:
- Menganalisis
4. Guru meminta pelajar
menghantar video pada 5. NILAI MURNI:
link Google Drive yang - Kejujuran
diberikan pada bahagian - Kerjasama
chatbox. (NILAI MURNI :
Kejujuran, Kerjasama)

1. Guru meminta 1. STRATEGI

pelajar secara PENGAJARAN:

ik sukarela untuk - Berpusatkan guru

merumuskan topik

yang dipelajari. 2. ABBM:

(NILAI MURNI : - MS Teams

Keberanian)

3. NILAI MURNI:

2. Guru memuji - Rasional

kerjasama pelajar - Hormat

dan memberikan menghormati

kata-kata semangat - Kesyukuran

21

BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELA

memupuk unsur
keagamaan.

62

AJARAN AKTIVITI ABBM/CATATAN
PENGAJARAN DAN

PEMBELAJARAN

dan motivasi kepada
pelajar. (NILAI
MURNI : Hormat
menghormati)

3. Guru meminta
pelajar berlatih
Scrabbles
menggunakan
Scrabbles Go.

4. Guru mengakhiri
kelas dengan
meminta pelajar
membaca doa habis
belajar dan meminta
pelajar bukan islam
bertafakur mengikut
kepercayaan
masing. (NILAI
MURNI :
Kesyukuran)

22

Tarikh Key In 31-05-2022 RANCANGAN PENGAJAR

Tarikh Kemaskini 31-05-2

TARIKH 01-06-2022 TING

TEMPAT Microsoft Teams BIL

MASA 3.15 pm - 5.15 pm

OBJEKTIF Di akhir sesi pembelajaran dan pen
1. Menjelaskan asas-asas kepegawa
2. Mengelolakan aktiviti dengan bet

PENGETAHUAN SEDIA Pelajar mempunyai pengetahuan se
ADA

ALAT/BAHAN BANTU 1. Microsoft Teams
MENGAJAR (ABBM) 2. Telegram
3. Slaid Powerpoint
4. Headphone
5. Laptop
6. Scrabbles Go

PENGURUSAN 1. Memastikan pelajar memasuki ke
KELAS/LANGKAH 2. Memastikan pelajar berada dalam
KESELAMATAN pengajaran dan pembelajaran yang
3. Memastikan pelajar mempunyai

62

RAN HARIAN MINGGU 11

2022 Tarikh Kemaskini Refleksi 02-06-2022

GKATAN/KELAS DKA 1A

PELAJAR 20 Orang

ngajaran, pelajar dapat :
aian dan kepengadilan dengan tepat
tul

edia ada berdasarkan pengalaman lepas.

elas mengikut waktu yang ditetapkan.
m keadaan bersih dan selesa untuk menjalani proses
g bersih dan kondusif.
isyarat internet yang stabil sebelum memulakan kelas.

23

PENERAPAN NILAI- 1. Kerjasama
NILAI MURNI 2. Hormat-menghormati
3. Kejujuran
4. Rasional

TUGASAN/KERJA Melaksanakan tugasan berlatih scra
RUMAH

REFLEKSI SESI Setiap pelajar telah memberikan ko
PENGAJARAN PELATIH guru. JIka ada sebarang soalan pela
sesuatu perkara. Penggunan slaid P
berasa bosan dan mengantuk sepan

BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJ

1 3.15 pm Pengenalan / 1. Pelajar dapat
mengamalkan sikap
- 3.20 Pra suka
hormat
pm (5 Pengajaran : menghormati
antara satu sama
minit) lain.

1. Memberi 2. Pelajar dapat
menerapkan unsur
salam keagamaan dan
melahirkan rasa
2. Membaca kesyukuran.
doa
62
3. Kehadiran
pelajar

abble go untuk persediaan kelas akan datang.

omitmen yang baik dan dapat menyahut apabila dipanggil oleh
ajar segera bertanya kepada guru jika tidak memahami
Powerpoint yang baik dilihat amat penting supaya pelajar tidak
njang sesi pengajaran dan pembelajaran berlangsung.

JARAN AKTIVITI ABBM/CATATAN
PENGAJARAN DAN

PEMBELAJARAN

1. Guru memberi 1. STRATEGI
p salam sejurus PENGAJARAN:
- Berpusatkan guru
memasuki kelas.

2. Guru meminta 2. NILAI MURNI:
seorang pelajar - Hormat menghormati
lelaki untuk - Kesyukuran
membaca doa dan - Berdisiplin
meminta pelajar
bukan islam
bertafakur mengikut
kepercayaan
masing-masing.

24

BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJ

4. Bertanya 3. Menggalakkan
khabar komitmen pelajar.

5. Memastikan 4. Mengeratkan
keadaan tempat ikatan
belajar dalam silaturrahim antara
keadaan bersih guru dan pelajar.
dan selesa
5. Pelajar dapat
6. Memastikan memupuk sikap
capaian internet bertanggungjawab
pelajar dalam menjaga kebersihan
keadaan baik
6. Pelajar dapat
memastikan proses
pengajaran dan
pembelajaran tidak
terganggu.

62

JARAN AKTIVITI ABBM/CATATAN
PENGAJARAN DAN

PEMBELAJARAN

(Nilai murni :
Kesyukuran &
hormat
menghormati)

3. Guru mengambil
kehadiran pelajar
dengan menyemak
jumlah kehadiran
pelajar pada MS
Teams (Nilai murni :
Berdisiplin)
n.
4. Guru bertanyakan
kesihatan dan
s perkembangan
semasa terhadap
k pelajar.

5. Guru meminta
pelajar memastikan
keadaan sekeliling
pelajar di rumah
dalam keadaan
selesa dan bersih.

6. Guru bertanya
kepada pelajar
mengenai capaian

25

BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJ

2 3.20 pm Set induksi : 1. Pelajar dapat me

- 3.25 gambaran awal tent

pm (5 Video pelaksanaan tajuk pembelajaran

minit) contoh aktiviti sukan ini.

62

JARAN AKTIVITI ABBM/CATATAN
PENGAJARAN DAN

PEMBELAJARAN

internet mereka
supaya dalam
keadaan baik.

embuat 1. Guru mengimbas 1. STRATEGI
tang semula format PENGAJARAN:
n hari permainan scrabble. - Berpusatkan guru

2. Guru meminta 2. KAEDAH /
pelajar mengimbas TEKNIK:
semula format - Imbas semula
permainan scrabble.
(KBAT : 3. ABBM:
Menganalisis, - MS Teams
NILAI MURNI :
Rasional & 4. KBAT:
Keberanian) - Menganalisis

3. Guru memberikan 5. NILAI MURNI:
penjelasan mengenai - Rasional
jawapan yang - Keberanian
diberikan oleh
pelajar dan
mengaitkan tajuk
pembelajaran pada
hari ini.

26

BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJ

3 3.25 pm Penyampaian isi 1: 1. Pelajar dapat

- 4.05 menjelaskan asas-a

pm (40 Menjelaskan asas- kepegawaian dan

minit) asas kepegawaian kepengadilan denga

dan kepengadilan : tepat

1. Mengenal pasti
ciri-ciri dan peranan
seorang pengurus,
jurulatih dan pengadil

2. Menghurai prinsip
dan etika seorang
pengurus, jurulatih
dan pengadil

62

JARAN AKTIVITI ABBM/CATATAN
PENGAJARAN DAN

PEMBELAJARAN

asas 1. Guru membahagikan 1. STRATEGI
an pelajar kepada 5 PENGAJARAN:
kumpulan. - Berpusatkan guru
27 - Berpusatkan pelajar
2. Guru meminta pelajar - Berpusatkan aktiviti
mencari maklumat
mengenai peranan 2. KAEDAH / TEKNIK:
pengurus, jurulatih dan - Perbincangan
pengadil. - Pembentangan

3. Guru memberi masa 3. ABBM:
10 minit untuk pelajar - MS Teams
mencari maklumat dan - Slaid powerpoint
membentuk satu - Infografik
infografik. (KBAT :
Menganalisis, Mencipta. 4. KBAT:
NILAI MURNI : Rasional, - Menganalisis
Kerjasama) - Mencipta

4. Guru meminta setiap 5. NILAI MURNI:
kumpulan - Rasional
membentangkan isi yang - Kerjasama
mereka perolehi. (NILAI - Keberanian
MURNI : Keberanian)

5. Guru menayangkan
slaid powerpoint dan
menerangkan tentang
prinsip dan etika seorang

BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJ

4 4.05 pm Penyampaian isi 2 : 1. Pelajar dapat

- 4.45 mengelolakan aktiv

pm (40 Mengelola aktiviti : dengan betul.

minit)

1. Merancang aktiviti

2. Melaksanakan
aktivti

62

JARAN AKTIVITI ABBM/CATATAN
PENGAJARAN DAN

PEMBELAJARAN

pengurus, jurulatih dan
pengadil.

1. Guru menayangkan 1. STRATEGI

viti satu contoh video PENGAJARAN:

pelaksanaan program - Berpusatkan guru

yang baik. - Berpusatkan pelajar

2. Guru meminta pelajar 2. KAEDAH / TEKNIK:
menganalisis video yang - Syarahan
akan ditayangkan.
3. ABBM:
3. Pelajar menganalisis - MS Teams
video tersebut. (KBAT : - Slaid powerpoint
Menganalisis)
4. KBAT:
4. Guru bertanya kepada - Menganalisis
pelajar tentang proses - Menilai
awal program.
5. NILAI MURNI:
5. Guru menayangkan - Kejujuran
slaid powerpoint dan - Kerjasama
menerangkan kepada
pelajar tentang prosedur
mengelola aktiviti.

6. Guru bertanya kepada
pelajar jika ada sebarang
persoalan.

28

BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJ

5 4.40 pm Penyampaian isi 3 : 1. Pelajar dapat

- 5.10 mempraktikkan

pm (30 Mempraktikkan permainan scrabble

minit) permainan scrabble bersama pihak lawa

go bersama pihak

lawan

6 5.10 pm Penutup: 1. Pelajar dapat
merumuskan dan
- 5.15 mengukuhkan topik
yang dipelajari.
pm (5 1. Kognitif
62
minit)

JARAN AKTIVITI ABBM/CATATAN
PENGAJARAN DAN

PEMBELAJARAN

e go 1. Guru meminta 1. STRATEGI
an. pelajar bermain PENGAJARAN:
scrabble go bersama - Berpusatkan guru
pihak lawan yang - Berpusatkan
ditetapkan dalam pelajar
aplikasi. (KBAT : - Berpusatkan
Menganalisis, aktiviti
NILAI MURNI :
Kerjasama) 2. KAEDAH /
TEKNIK:
2. Guru meminta - Perbincangan
pelajar menghantar - Bermain
bukti permainan
pada Telegram. 3. ABBM:
(NILAI MURNI : - MS Teams
Kejujuran) - Scrabble Go
- Telegram
1. Guru meminta
pelajar secara 4. KBAT:
k sukarela untuk - Menganalisis
merumuskan topik
5. NILAI MURNI:
- Kejujuran
- Kerjasama

1. STRATEGI
PENGAJARAN:
- Berpusatkan guru

29

BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJ

2. Sosial 2. Pelajar dapat
3. Tugasan meningkatkan
keyakinan dalam
diri pelajar.

3. Pelajar dapat
memupuk unsur
keagamaan.

63

JARAN AKTIVITI ABBM/CATATAN
PENGAJARAN DAN

PEMBELAJARAN

yang dipelajari. 2. ABBM:
(NILAI MURNI : - MS Teams
Keberanian)
3. NILAI MURNI:
2. Guru memuji - Rasional
kerjasama pelajar - Hormat
dan memberikan menghormati
kata-kata semangat - Kesyukuran
dan motivasi kepada
pelajar. (NILAI
MURNI : Hormat
menghormati)

3. Guru meminta
pelajar berlatih
Scrabbles
menggunakan
Scrabbles Go.

4. Guru mengakhiri
kelas dengan
meminta pelajar
membaca doa habis
belajar dan meminta
pelajar bukan islam
bertafakur mengikut
kepercayaan
masing. (NILAI

30

BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJ

63

JARAN AKTIVITI ABBM/CATATAN
PENGAJARAN DAN

PEMBELAJARAN

MURNI :
Kesyukuran)

31

Tarikh Key In 07-06-2022 RANCANGAN PENGAJAR

Tarikh Kemaskini 00-00-0

TARIKH 08-06-2022 TING

TEMPAT Microsoft Teams BIL

MASA 3.15 pm - 5.15 pm

OBJEKTIF Di akhir sesi pembelajaran dan pen
1. Mengelolakan aktiviti dengan bet
2. Mengaplikasikan kemahiran dan

PENGETAHUAN SEDIA Pelajar mempunyai pengetahuan se
ADA

ALAT/BAHAN BANTU 1. Microsoft Teams
MENGAJAR (ABBM) 2. Telegram
3. Slaid Powerpoint
4. Headphone
5. Laptop
6. Scrabbles Go

PENGURUSAN 1. Memastikan pelajar memasuki ke
KELAS/LANGKAH 2. Memastikan pelajar berada dalam
KESELAMATAN pengajaran dan pembelajaran yang
3. Memastikan pelajar mempunyai i

63

RAN HARIAN MINGGU 12

0000 Tarikh Kemaskini Refleksi 09-06-2022

GKATAN/KELAS DKA 1A

PELAJAR 20 Orang

ngajaran, pelajar dapat :
tul.
teknik bermain scrabble dengan tepat.

edia ada berdasarkan pengalaman lepas.

elas mengikut waktu yang ditetapkan.
m keadaan bersih dan selesa untuk menjalani proses
g bersih dan kondusif.
isyarat internet yang stabil sebelum memulakan kelas.

32

PENERAPAN NILAI- 1. Kerjasama
NILAI MURNI 2. Hormat-menghormati
3. Kejujuran
4. Rasional

TUGASAN/KERJA Melaksanakan tugasan berlatih scra
RUMAH

REFLEKSI SESI Kelas pada hari ini dapat dilaksanak
PENGAJARAN PELATIH menunjukkan komitmen yang amat
kerap kali berlaku antara pelajar da
mereka. Pelajar menunjukkan peng
membantu dalam tugasan projek be
Scrabbles.

BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJA

1 3.15 pm Pengenalan / 1. Pelajar dapat
mengamalkan sikap
- 3.20 Pra suka
hormat
pm (5 Pengajaran : menghormati
antara satu sama
minit) lain.

1. Memberi 2. Pelajar dapat
menerapkan unsur
salam keagamaan dan
melahirkan rasa
2. Membaca
doa 63

3. Kehadiran
pelajar

abble go untuk persediaan kelas akan datang.

kan dengan jayanya. Secara keseluruhan, pelajar telah
t baik sepanjang kelas berlangsung. Komunikasi dua hala
an guru tanpa memerlukan pelatih untuk memanggil nama
guasaan yang baik dalam bermain Scrabbles sekaligus
erkumpulan mereka untuk simulasi aktiviti permainan

ARAN AKTIVITI PENGAJARAN ABBM/CATATAN
DAN PEMBELAJARAN

1. Guru memberi 1. STRATEGI
salam sejurus PENGAJARAN:
memasuki kelas. - Berpusatkan guru

2. Guru meminta 2. NILAI MURNI:
seorang pelajar - Hormat
lelaki untuk menghormati
membaca doa dan - Kesyukuran
meminta pelajar - Berdisiplin
bukan islam
bertafakur mengikut
kepercayaan

33

BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJA

4. Bertanya kesyukuran.
khabar
3. Menggalakkan
5. Memastikan komitmen pelajar.
keadaan tempat
belajar dalam 4. Mengeratkan
keadaan bersih ikatan
dan selesa silaturrahim antara
guru dan pelajar.
6. Memastikan
capaian internet 5. Pelajar dapat
pelajar dalam memupuk sikap
keadaan baik bertanggungjawab
menjaga kebersihan

6. Pelajar dapat
memastikan proses
pengajaran dan
pembelajaran tidak
terganggu.

63

ARAN AKTIVITI PENGAJARAN ABBM/CATATAN
DAN PEMBELAJARAN

masing-masing.
(Nilai murni :
Kesyukuran &
hormat
menghormati)

3. Guru mengambil
kehadiran pelajar
dengan menyemak
jumlah kehadiran
pelajar pada MS
Teams (Nilai murni :
Berdisiplin)
n.
4. Guru bertanyakan
kesihatan dan
perkembangan
semasa terhadap
pelajar.

5. Guru meminta
pelajar memastikan
keadaan sekeliling
pelajar di rumah
dalam keadaan
selesa dan bersih.

6. Guru bertanya
kepada pelajar
mengenai capaian

34

BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJA

2 3.20 pm Set induksi : 1. Pelajar dapat mem

- 3.25 gambaran awal tenta

pm (5 Video : Motivasi tajuk pembelajaran h

minit) menjadi seorang ini.

pemimpin

63

ARAN AKTIVITI PENGAJARAN ABBM/CATATAN
DAN PEMBELAJARAN

internet mereka
supaya dalam
keadaan baik

mbuat 1. Guru menayangkan 1. STRATEGI
ang video motivasi tentang PENGAJARAN:
hari seorang pemimpin - Berpusatkan guru

2. Guru meminta pelajar 2. KAEDAH / TEKNIK:
menganalisis dan - Tayangan
menghayati video
tersebut. (KBAT : 3. ABBM:
Menganalisis, NILAI - MS Teams
MURNI : Rasional & - Video
Keberanian)
4. KBAT:
3. Guru bertanya kepada - Menganalisis
pelajar tentang perkara
yang dapat pelajar 5. NILAI MURNI:
perolehi daripada video - Rasional
tersebut. - Keberanian

4. Pelajar menjawab
soalan guru.

5. Guru memberikan
penjelasan mengenai
jawapan yang diberikan
oleh pelajar dan

35

BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJA

3 3.25 pm Penyampaian isi 1: 1. Pelajar dapat

- 4.05 mengelolakan aktivit

pm (40 Mengelola aktiviti : dengan betul.

minit) Memimpin melalui

penganjuran aktiviti

4 4.05 pm Penyampaian isi 2 : 1. Pelajar dapat

- 5.10 mengaplikasikan

63

ARAN AKTIVITI PENGAJARAN ABBM/CATATAN
DAN PEMBELAJARAN

mengaitkan tajuk
pembelajaran pada hari
ini.

1. Guru menyambung 1. STRATEGI

ti semula pengajaran yang PENGAJARAN:

lepas dan mengimbas - Berpusatkan guru

semula pembelajaran - Berpusatkan pelajar

yang lepas. - Berpusatkan aktiviti

2. Guru memberi masa 10 2. KAEDAH / TEKNIK:
minit untuk pelajar - Perbincangan
mencari maklumat dan - Pembentangan
membentuk satu peta
minda tentang ciri-ciri dan 3. ABBM:
tugas pemimpin. (KBAT : - MS Teams
Menganalisis, Mencipta - Slaid powepoint
NILAI MURNI : Rasional, - Peta minda
Kerjasama)
4. KBAT:
3. Guru meminta wakil - Menganalisis
daripada beberapa orang - Mencipta
pelajar secara sukarela
untuk membentangkan isi 5. NILAI MURNI:
yang mereka perolehi. - Rasional
(NILAI MURNI : - Kerjasama
Keberanian) - Keberanian

1. Guru meminta 2 1. STRATEGI
kumpulan yang akan PENGAJARAN:

36

BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJA

pm (1 Pelaksanaan mini kemahiran dan tekni
jam 5 projek bermain scrabble de
minit) tepat.

5 5.10 pm Penutup: 1. Pelajar dapat
merumuskan dan
- 5.15 mengukuhkan topik
dipelajari.
pm (5 1. Kognitif
2. Pelajar dapat
minit) meningkatkan keyak

2. Sosial 63

3. Tugasan

ARAN AKTIVITI PENGAJARAN ABBM/CATATAN
DAN PEMBELAJARAN

ik melaksanakan - Berpusatkan pelajar
engan pembentangan mini - Berpusatkan aktiviti
projek untuk bersedia.
2. KAEDAH / TEKNIK:
2. Guru meminta - Perbincangan
kumpulan yang pertama - Bermain
untuk memulakan
pembentangan. 3. ABBM:
- MS Teams
3. Guru memerhati dan - Scrabble Go
menilai pembentangan - Slaid powerpoint
mini projek. (KBAT :
Menilai, NILAI MURNI : 4. KBAT:
Kerjasama) - Menilai

4. Setelah selesai 5. NILAI MURNI:
pembentangan, guru - Rasional
memberikan cadangan - Kerjasama
penambahbaikan untuk
pelaksanaan program di
masa akan datang. (NILAI
MURNI : Rasional)

yang 1. Guru meminta 1. STRATEGI
kinan pelajar secara PENGAJARAN:
sukarela untuk - Berpusatkan guru
merumuskan topik
yang dipelajari. 2. ABBM:
(NILAI MURNI : - MS Teams
Keberanian)

37

BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJA
dalam diri pelajar.
3. Pelajar dapat mem
unsur keagamaan.

63

ARAN AKTIVITI PENGAJARAN ABBM/CATATAN
DAN PEMBELAJARAN

mupuk 2. Guru memuji 3. NILAI MURNI:
kerjasama pelajar - Rasional
dan memberikan - Hormat
kata-kata semangat menghormati
dan motivasi kepada - Kesyukuran
pelajar. (NILAI
MURNI : Hormat
menghormati)

3. Guru meminta
pelajar berlatih
Scrabbles
menggunakan
Scrabbles Go.

4. Guru mengakhiri
kelas dengan
meminta pelajar
membaca doa habis
belajar dan meminta
pelajar bukan islam
bertafakur mengikut
kepercayaan
masing. (NILAI
MURNI :
Kesyukuran)

38

Tarikh Key In 15-06-2022 RANCANGAN PENGAJAR

Tarikh Kemaskini 00-00-0

TARIKH 15-06-2022 TING

TEMPAT Microsoft Teams BIL

MASA 3.15 pm - 5.15 pm

OBJEKTIF Di akhir sesi pembelajaran dan pen
1. Mengaplikasikan kemahiran dan

PENGETAHUAN SEDIA Pelajar mempunyai pengetahuan se
ADA

ALAT/BAHAN BANTU 1. Microsoft Teams
MENGAJAR (ABBM) 2. Telegram
3. Slaid Powerpoint
4. Headphone
5. Laptop
6. Scrabbles Go

PENGURUSAN 1. Memastikan pelajar memasuki ke
KELAS/LANGKAH 2. Memastikan pelajar berada dalam
KESELAMATAN pengajaran dan pembelajaran yang
3. Memastikan pelajar mempunyai i

63

RAN HARIAN MINGGU 13

0000 Tarikh Kemaskini Refleksi 20-06-2022

GKATAN/KELAS DKA 1A

PELAJAR 20 Orang

ngajaran, pelajar dapat :
teknik bermain scrabble dengan tepat.

edia ada berdasarkan pengalaman lepas.

elas mengikut waktu yang ditetapkan.
m keadaan bersih dan selesa untuk menjalani proses
g bersih dan kondusif.
isyarat internet yang stabil sebelum memulakan kelas.

39

PENERAPAN NILAI- 1. Kerjasama
NILAI MURNI 2. Hormat-menghormati
3. Kejujuran
4. Rasional

TUGASAN/KERJA Melaksanakan tugasan berlatih scra
RUMAH

REFLEKSI SESI Pelajar telah menumpukan sepenuh
PENGAJARAN PELATIH sepanjang kelas berlangsung. Penek
topik pembelajaran yang disampaik
dan memberi sepenuh tumpuan. Pe
dengan lancar. Idea yang bernas da
projek tersebut.

BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJA

1 3.15 pm Pengenalan / 1. Pelajar dapat
mengamalkan sikap
- 3.20 Pra suka
hormat
pm (5 Pengajaran : menghormati
antara satu sama
minit) lain.

1. Memberi 2. Pelajar dapat
menerapkan unsur
salam keagamaan dan
melahirkan rasa
2. Membaca
doa 64

3. Kehadiran
pelajar

abble go.

h perhatian dan memberi kerjasama yang amat baik
kanan terhadap maklumat-maklumat yang penting dalam
kan adalah penting supaya pelajar memahami topik tersebut
embentangan mini projek oleh para pelajar telah berjalan
an kreatif telah dipamerkan oleh mereka untuk melaksanakan

ARAN AKTIVITI PENGAJARAN ABBM/CATATAN
DAN PEMBELAJARAN

1. Guru memberi 1. STRATEGI
salam sejurus PENGAJARAN:
memasuki kelas. - Berpusatkan guru

2. Guru meminta 2. NILAI MURNI:
seorang pelajar - Hormat
lelaki untuk menghormati
membaca doa dan - Kesyukuran
meminta pelajar - Berdisiplin
bukan islam
bertafakur mengikut
kepercayaan

40

BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJA

4. Bertanya kesyukuran.
khabar
3. Menggalakkan
5. Memastikan komitmen pelajar.
keadaan tempat
belajar dalam 4. Mengeratkan
keadaan bersih ikatan
dan selesa silaturrahim antara
guru dan pelajar.
6. Memastikan
capaian internet 5. Pelajar dapat
pelajar dalam memupuk sikap
keadaan baik bertanggungjawab
menjaga kebersihan.

6. Pelajar dapat
memastikan proses
pengajaran dan
pembelajaran tidak
terganggu.

64

ARAN AKTIVITI PENGAJARAN ABBM/CATATAN
DAN PEMBELAJARAN

masing-masing.
(Nilai murni :
Kesyukuran &
hormat
menghormati)

3. Guru mengambil
kehadiran pelajar
dengan menyemak
jumlah kehadiran
pelajar pada MS
Teams (Nilai murni :
Berdisiplin)
.
4. Guru bertanyakan
kesihatan dan
perkembangan
semasa terhadap
pelajar.

5. Guru meminta
pelajar memastikan
keadaan sekeliling
pelajar di rumah
dalam keadaan
selesa dan bersih.

6. Guru bertanya
kepada pelajar
mengenai capaian

41

BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJA

2 3.20 pm Set induksi : 1. Pelajar dapat mem

- 3.25 gambaran awal tenta

pm (5 Video : Motivasi tajuk pembelajaran h

minit) bekerjasama dalam ini.

kumpulan

64

ARAN AKTIVITI PENGAJARAN ABBM/CATATAN
DAN PEMBELAJARAN

internet mereka
supaya dalam
keadaan baik.

mbuat 1. Guru menayangkan 1. STRATEGI
ang video motivasi tentang PENGAJARAN:
hari kerjasama dalam - Berpusatkan guru
kumpulan.
2. KAEDAH / TEKNIK:
2. Guru meminta pelajar - Tayangan
menganalisis dan
menghayati video 3. ABBM:
tersebut. (KBAT : - MS Teams
Menganalisis, NILAI - Video
MURNI : Rasional &
Keberanian) 4. KBAT:
- Menganalisis
3. Guru bertanya kepada
pelajar tentang perkara 5. NILAI MURNI:
yang dapat pelajar - Rasional
perolehi daripada video - Keberanian
tersebut.

4. Pelajar menjawab
soalan guru.

5. Guru memberikan
penjelasan mengenai
jawapan yang diberikan

42

BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJA

3 3.25 pm Penyampaian isi : 1. Pelajar dapat

- 5.10 mengaplikasikan

pm (1 Pelaksanaan mini kemahiran dan tekni

jam 45 projek bermain scrabble den

minit) tepat.

64

ARAN AKTIVITI PENGAJARAN ABBM/CATATAN
DAN PEMBELAJARAN

oleh pelajar dan
mengaitkan tajuk
pembelajaran pada hari
ini.

ik 1. Guru meminta 1. STRATEGI
engan kumpulan yang pertama PENGAJARAN:
untuk melaksanakan - Berpusatkan pelajar
pembentangan mini - Berpusatkan aktiviti
projek.
2. KAEDAH / TEKNIK:
2. Guru memerhati dan - Perbincangan
menilai pembentangan - Bermain
mini projek. (KBAT :
Menilai, NILAI MURNI : 3. ABBM:
Kerjasama) - MS Teams
- Scrabble Go
3. Setelah selesai - Slaid powerpoint
pembentangan, guru
memberikan cadangan 4. KBAT:
penambahbaikan untuk - Menilai
pelaksanaan program di
masa akan datang. (NILAI 5. NILAI MURNI:
MURNI : Rasional) - Rasional
- Kerjasama
4. Guru meminta
kumpulan yang
seterusnya untuk
melaksanakan
pembentangan dan

43

BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJA

4 5.10 pm Penutup: 1. Pelajar dapat
merumuskan dan
- 5.15 mengukuhkan topik
dipelajari.
pm (5 1. Kognitif
2. Pelajar dapat
minit) meningkatkan keyak
dalam diri pelajar.
2. Sosial
3. Pelajar dapat mem
3. Tugasan unsur keagamaan.

64

ARAN AKTIVITI PENGAJARAN ABBM/CATATAN
DAN PEMBELAJARAN

memberikan cadangan
penambahbaikan
program.

yang 1. Guru meminta pelajar 1. STRATEGI
kinan secara sukarela untuk PENGAJARAN:
mupuk merumuskan topik yang - Berpusatkan guru
dipelajari. (NILAI MURNI :
Keberanian) 2. ABBM:
- MS Teams
2. Guru memuji
kerjasama pelajar dan 3. NILAI MURNI:
memberikan kata-kata - Rasional
semangat dan motivasi - Hormat menghormati
kepada pelajar. (NILAI - Kesyukuran
MURNI : Hormat
menghormati)

3. Guru meminta pelajar
berlatih Scrabble
menggunakan Scrabble
Go dan setiap kumpulan
yang telah selesai
pembentangan program
diminta untuk
menyiapkan laporan.

4. Guru mengakhiri kelas
dengan meminta pelajar
membaca doa habis

44

BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJA
64

ARAN AKTIVITI PENGAJARAN ABBM/CATATAN
DAN PEMBELAJARAN

belajar dan meminta
pelajar bukan islam
bertafakur mengikut
kepercayaan masing.
(NILAI MURNI :
Kesyukuran)

45


Click to View FlipBook Version
Previous Book
Media Online Solutions
Next Book
Broadcast