The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

E-PORTFOLIO LATIHAN MENGAJAR_(MUHAMAD HUSAINI - DB180163)

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by muhdhusaini007, 2022-07-08 10:10:21

E-PORTFOLIO LATIHAN MENGAJAR_(MUHAMAD HUSAINI - DB180163)

E-PORTFOLIO LATIHAN MENGAJAR_(MUHAMAD HUSAINI - DB180163)

Tarikh Key In 01-05-2022 RANCANGAN PENGAJAR

Tarikh Kemaskini 00-00-0

TARIKH 02-05-2022

TEMPAT Microsoft Teams

MASA 11.15 am - 1.15 pm

OBJEKTIF Di akhir sesi pembelajaran
1. Menyatakan bata dan b
2. Menyatakan sifat-sifat
3. Menyenaraikan keguna
4. Menerangkan bahagian

PENGETAHUAN SEDIA ADA Pelajar mempunyai penge

ALAT/BAHAN BANTU 1. Microsoft Teams
MENGAJAR (ABBM) 2. Telegram
3. Slaid Powerpoint
4. Headphone
5. Laptop

PENGURUSAN 1. Memastikan pelajar me
KELAS/LANGKAH 2. Memastikan pelajar ber
KESELAMATAN pengajaran dan pembelaj

39

RAN HARIAN MINGGU 7

0000 Tarikh Kemaskini Refleksi 09-05-2022

TINGKATAN/KELAS DKA 1A

BIL PELAJAR 30 Orang

n dan pengajaran, pelajar dapat :
blok konkrit dengan betul.
bata dan blok konkrit dengan betul.
aan bata dan blok konkrit dengan betul.
n dan dimensi bata dengan tepat.

etahuan sedia ada melalui pembacaan yang diminta oleh guru.

emasuki kelas mengikut waktu yang ditetapkan.
rada dalam keadaan bersih dan selesa untuk menjalani proses
jaran yang bersih dan kondusif.

95

3. Memastikan pelajar me
kelas.

PENERAPAN NILAI-NILAI 1. Kerjasama
MURNI 2. Hormat-menghormati
3. Kejujuran
4. Rasional

TUGASAN/KERJA RUMAH Pelajar diminta untuk mem
akan datang.

REFLEKSI SESI PENGAJARAN Kelas tidak dapat dijalank
PELATIH Pertengahan Semester da

BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJ

1 11.15 Pengenalan / 1. Pelajar dapat
mengamalkan sikap
am - Pra suka
hormat
11.20 Pengajaran : menghormati
antara satu sama
am (5 lain.

minit) 1. Memberi 2. Pelajar dapat
menerapkan unsur
salam keagamaan dan

2. Membaca 39
doa

3. Kehadiran

empunyai isyarat internet yang stabil sebelum memulakan

mbuat ulangkaji bagi subtopik bagi persediaan kelas yang

kan kerana pelajar sedang bercuti bersempena dengan Cuti
an Cuti Hari Pekerja.

JARAN AKTIVITI ABBM/CATATAN
PENGAJARAN DAN

PEMBELAJARAN

1. Guru memberi 1. STRATEGI
p salam sejurus PENGAJARAN:
- Berpusatkan guru
memasuki kelas.

2. Guru meminta 2. NILAI MURNI:
seorang pelajar - Hormat
lelaki untuk menghormati
membaca doa dan - Kesyukuran
meminta pelajar - Berdisiplin
bukan islam
bertafakur mengikut

96

BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJ

pelajar melahirkan rasa
kesyukuran.
4. Bertanya
khabar 3. Menggalakkan
komitmen pelajar.
5. Memastikan
keadaan tempat 4. Mengeratkan
belajar dalam ikatan
keadaan bersih silaturrahim antara
dan selesa guru dan pelajar.

6. Memastikan 5. Pelajar dapat
capaian internet memupuk sikap
pelajar dalam bertanggungjawab
keadaan baik menjaga kebersihan

6. Pelajar dapat
memastikan proses
pengajaran dan
pembelajaran tidak
terganggu.

39

JARAN AKTIVITI ABBM/CATATAN
PENGAJARAN DAN

PEMBELAJARAN

kepercayaan
masing-masing.
(Nilai murni :
Kesyukuran &
hormat
menghormati)

3. Guru mengambil
kehadiran pelajar
dengan menyemak
jumlah kehadiran
pelajar pada MS
Teams (Nilai murni :
Berdisiplin)
n.
4. Guru bertanyakan
kesihatan dan
perkembangan
semasa terhadap
pelajar.

5. Guru meminta
pelajar memastikan
keadaan sekeliling
pelajar di rumah
dalam keadaan
selesa dan bersih.

6. Guru bertanya

97

BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJ

2 11.20 Set induksi : 1. Pelajar dapat mem

am - gambaran awal tent

11.25 Video pembinaan tajuk pembelajaran

am (5 rumah dalam kartun ini.

minit) Lego

2. Pelajar dapat mem

analisis melalui

pemerhatian bahan

ditunjukkan.

39

JARAN AKTIVITI ABBM/CATATAN
PENGAJARAN DAN

PEMBELAJARAN

kepada pelajar
mengenai capaian
internet mereka
supaya dalam
keadaan baik.

embuat 1. Guru menayangkan 1. STRATEGI
tang kepada pelajar tentang PENGAJARAN:
hari video pembinaan rumah - Berpusatkan guru
dalam kartun Lego.
2. KAEDAH / TEKNIK:
embuat 2. Guru bertanya dan - Bercerita
yang minta pelajar memberi
pandangan berdasarkan 3. ABBM:
video yang ditunjukkan. - MS Teams
(KBAT : Menganalisis) - Video

3. Pelajar berfikir dan 4. KBAT:
memberi jawapan kepada - Menilai item objek
apa yang ditunjukkan. - Menganalisis
(KBAT : Menilai item
objek, NILAI MURNI : 5. NILAI MURNI:
Rasional & Keberanian) Rasional
Keberanian
4. Guru memberikan
penjelasan mengenai
jawapan yang diberikan
oleh pelajar dan

98

BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJ

3 11.25 Penyampaian isi 1: 1. Pelajar dapat

am - menyatakan bata da

11.40 Menyatakan bata dan blok konkrit dengan

am (15 blok konkrit.

minit)

4 11.40 Penyampaian isi 2 : 1. Pelajar dapat

am - menyatakan sifat-si

39

JARAN AKTIVITI ABBM/CATATAN
PENGAJARAN DAN

PEMBELAJARAN

mengaitkan dengan tajuk
pembelajaran.

1. Guru memaparkan 1. STRATEGI
an slaid powerpoint kepada PENGAJARAN:
n betul. pelajar - Berpusatkan guru
- Berpusatkan pelajar
2. Guru menyatakan
kepada pelajar tentang 2. KAEDAH / TEKNIK:
jenis bata dan blok - Syarahan
konkrit.
3. ABBM:
3. Guru meminta wakil - MS Teams
pelajar untuk membaca - Slaid Powerpoint
slaid powerpoint
berkenaan dengan 4. KBAT:
beberapa jenis bata dan - Menganalisis
blok konkrit.
5. NILAI MURNI:
4. Guru meminta pelajar - Rasional
yang membaca untuk - Kejujuran
menjelaskan jenis bata - Keberanian
dan blok konkrit
menggunakan ayat
sendiri. (NILAI MURNI :
Keberanian)

1. Guru memaparkan 1. STRATEGI

ifat Slaid Powerpoint kepada PENGAJARAN:

99

BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJ

12.10 Menyatakan sifat- bata dan blok konkr
pm (30 sifat bata dan blok dengan betul.
minit) konkrit.

5 12.10 Penyampaian isi 3 : 1. Pelajar dapat

pm - menyenaraikan keg

40

JARAN AKTIVITI ABBM/CATATAN
PENGAJARAN DAN

PEMBELAJARAN

rit pelajar. - Berpusatkan pelajar

dan aktiviti.

2. Guru membahagikan

pelajar kepada 3 2. KAEDAH / TEKNIK:

kumpulan. - Perbincangan

3. Guru meminta pelajar 3. ABBM:
membuat peta minda - MS Teams
tentang sifat-sifat bata - Slaid Powerpoint
dan blok konkrit. - Peta minda

4. Guru memberikan 4. KBAT:
masa 15 minit untuk - Menganalisis
pelajar mencari - Mencipta
maklumat dan merangka
peta minda. (KBAT : 5. NILAI MURNI:
Menganalisis, Mencipta, - Kerjasama
NILAI MURNI : - Kejujuran
Kerjasama)

5. Selesai 15 minit, guru
meminta setiap kumpulan
untuk menghantar peta
minda yang telah
dilakukan (NILAI MURNI :
Kejujuran)

1. Guru memaparkan 1. STRATEGI

unaan slaid powerpoint tentang PENGAJARAN:

00

BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJ

12.40 Menyenaraikan bata dan blok konkr
pm (30 kegunaan bata dan dengan betul.
minit) blok konkrit

6 12.40 Penyampaian isi 4 : 1, Pelajar dapat

pm - menerangkan bahag

1.10 pm Menerangkan dan dimensi bata de

(30 bahagian dan tepat.

minit) dimensi bata

40

JARAN AKTIVITI ABBM/CATATAN
PENGAJARAN DAN

PEMBELAJARAN

rit kegunaan bata dan blok - Berpusatkan aktiviti

konkrit. - Berpusatkan guru

2. Guru menerangkan 2. KAEDAH / TEKNIK:
tentang kegunaan bata - Bermain
dan blok konkrit.
3. ABBM:
3. Guru memberi masa - MS Teams
kepada pelajar selama 10 - Slaid Powerpoint
minit untuk menjawab - Google form
soalan google form (KBAT
: Menganalisis, NILAI 4. KBAT:
MURNI : Kerjasama, - Menganalisis
Rasional)
5. NILAI MURNI:
- Kerjasama
- Rasional

gian 1. Guru memaparkan 1. STRATEGI
engan slaid powerpoint kepada PENGAJARAN:
pelajar - Berpusatkan pelajar
- Berpusatkan guru
2. Guru meminta
beberapa orang pelajar 2. KAEDAH / TEKNIK:
secara sukarela untuk - Perbincangan
menganalisis bentuk - Syarahan
bahagian bata (KBAT :
Menganalisis) 3. ABBM:
- MS Teams

01

BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJ

7 1.10 pm Penutup: 1. Pelajar dapat
merumuskan dan
- 1.15 mengukuhkan topik
dipelajari.
pm (5 1. Kognitif
2. Pelajar dapat
minit) meningkatkan keyak
dalam diri pelajar.
2. Sosial
3. Pelajar dapat mem
3. Tugasan unsur keagamaan.

40

JARAN AKTIVITI ABBM/CATATAN
PENGAJARAN DAN

PEMBELAJARAN

3. Guru menerangkan - Slaid Powerpoint
kepada pelajar tentang
bahagian dan dimensi 4. KBAT:
bata. - Menganalisis

k yang 1. Guru meminta pelajar 5. NILAI MURNI:
secara sukarela untuk - Rasional
merumuskan topik yang - Kejujuran
dipelajari. (NILAI MURNI
: Keberanian) 1. STRATEGI
PENGAJARAN:
kinan 2. Guru memuji - Berpusatkan guru
emupuk kerjasama pelajar dan - Berpusatkan pelajar
memberikan kata-kata
semangat dan motivasi 2. ABBM:
kepada pelajar. (NILAI - MS Teams
MURNI : Hormat
menghormati) 3. NILAI MURNI:
- Rasional
- Hormat menghormati
- Kesyukuran
- Kejujuraan

3. Guru meminta pelajar
mengulangkaji subtopik
yang akan datang. (NILAI
MURNI : Kejujuran)

4. Guru mengakhiri kelas

02

BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJ

40

JARAN AKTIVITI ABBM/CATATAN
PENGAJARAN DAN

PEMBELAJARAN

dengan meminta pelajar
membaca doa habis
belajar dan meminta
pelajar bukan islam
bertafakur mengikut
kepercayaan masing.
(NILAI MURNI :
Kesyukuran)

03

Tarikh Key In 08-05-2022 RANCANGAN PENGAJAR

Tarikh Kemaskini 00-00-0

TARIKH 09-05-2022 TING

TEMPAT Microsoft Teams BIL

MASA 11.15 am - 1.15 pm

OBJEKTIF Di akhir sesi pembelajaran dan pen
1. Menyatakan bata dan blok konkr
2. Menyatakan sifat-sifat bata dan b
3. Menyenaraikan kegunaan bata d
4. Menerangkan bahagian dan dime

PENGETAHUAN SEDIA Pelajar mempunyai pengetahuan se
ADA

ALAT/BAHAN BANTU 1. Microsoft Teams
MENGAJAR (ABBM) 2. Telegram
3. Slaid Powerpoint
4. Headphone
5. Laptop

PENGURUSAN 1. Memastikan pelajar memasuki ke
KELAS/LANGKAH 2. Memastikan pelajar berada dalam
KESELAMATAN

40

RAN HARIAN MINGGU 8

0000 Tarikh Kemaskini Refleksi 12-05-2022

GKATAN/KELAS DKA 1A

PELAJAR 30 Orang

ngajaran, pelajar dapat :
rit dengan betul.
blok konkrit dengan betul.
dan blok konkrit dengan betul.
ensi bata dengan tepat.

edia ada melalui pembacaan yang diminta oleh guru.

elas mengikut waktu yang ditetapkan.
m keadaan bersih dan selesa untuk menjalani proses

04

pengajaran dan pembelajaran yang
3. Memastikan pelajar mempunyai

PENERAPAN NILAI- 1. Kerjasama
NILAI MURNI 2. Hormat-menghormati
3. Kejujuran
4. Rasional

TUGASAN/KERJA Pelajar diminta untuk membuat ula
RUMAH datang.

REFLEKSI SESI Kelas pada hari ini dapat dilaksanak
PENGAJARAN PELATIH menunjukkan komitmen yang amat
begitu, pelatih perlu memanggil nam
kepada pelatih. Sebaliknya mereka
untuk menjawab soalan dari pelatih
mengulangkaji terlebih dahulu topik
pelatih apabila mereka tidak mema

BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJ

1 11.15 am Pengenalan / 1. Pelajar dapat

- 11.20 Pra Pengajaran : mengamalkan sikap

am (5 suka

minit) 1. Memberi hormat

salam menghormati

antara satu sama

40

g bersih dan kondusif.
isyarat internet yang stabil sebelum memulakan kelas.

angkaji bagi subtopik bagi persediaan kelas yang akan

kan dengan jayanya. Secara keseluruhan, pelajar telah
t baik sepanjang sesi pembelajaran berlangsung. Namun
ma pelajar terlebih dahulu untuk mereka memberi respon
hanya berdiam diri apabila pelatih meminta secara sukarela
h. Sebelum sesi pembelajaran bermula, pelatih telah
k berkenaan. Pelajar juga segera bertanya kepada guru atau
ahami sebarang topik yang diajar.

JARAN AKTIVITI ABBM/CATATAN
PENGAJARAN DAN

PEMBELAJARAN

1. Guru memberi 1. STRATEGI
p salam sejurus PENGAJARAN:
- Berpusatkan guru
memasuki kelas.
2. NILAI MURNI:
2. Guru meminta - Hormat
seorang pelajar

05

BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJ

2. Membaca lain.
doa
2. Pelajar dapat
3. Kehadiran menerapkan unsur
pelajar keagamaan dan
melahirkan rasa
4. Bertanya kesyukuran.
khabar
3. Menggalakkan
5. Memastikan komitmen pelajar.
keadaan tempat
belajar dalam 4. Mengeratkan
keadaan bersih ikatan
dan selesa silaturrahim antara
guru dan pelajar.
6. Memastikan
capaian internet 5. Pelajar dapat
pelajar dalam memupuk sikap
keadaan baik bertanggungjawab
menjaga kebersihan

6. Pelajar dapat
memastikan proses
pengajaran dan
pembelajaran tidak
terganggu.

40

JARAN AKTIVITI ABBM/CATATAN
PENGAJARAN DAN

PEMBELAJARAN

lelaki untuk menghormati
membaca doa dan - Kesyukuran
meminta pelajar - Berdisiplin
bukan islam
bertafakur mengikut
kepercayaan
masing-masing.
(Nilai murni :
Kesyukuran &
hormat
menghormati)

3. Guru mengambil
kehadiran pelajar
dengan menyemak
jumlah kehadiran
pelajar pada MS
Teams (Nilai murni :
Berdisiplin)
n.
4. Guru bertanyakan
kesihatan dan
s perkembangan
semasa terhadap
pelajar.

5. Guru meminta
pelajar memastikan
keadaan sekeliling

06

BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJ

2 11.20 am Set induksi : 1. Pelajar dapat
membuat gambaran
- 11.25 Video awal tentang tajuk
pembelajaran hari
am (5 pembinaan ini.

minit) rumah dalam 2. Pelajar dapat
membuat analisis
kartun Lego melalui pemerhatian
bahan yang
ditunjukkan.

40

JARAN AKTIVITI ABBM/CATATAN
PENGAJARAN DAN

PEMBELAJARAN

pelajar di rumah
dalam keadaan
selesa dan bersih.

6. Guru bertanya
kepada pelajar
mengenai capaian
internet mereka
supaya dalam
keadaan baik.

1. Guru 1. STRATEGI

n menayangkan PENGAJARAN:

kepada pelajar - Berpusatkan guru

tentang video

pembinaan rumah 2. KAEDAH /

dalam kartun Lego. TEKNIK:

- Bercerita

2. Guru bertanya

n dan minta pelajar 3. ABBM:

memberi pandangan - MS Teams

berdasarkan video - Video

yang ditunjukkan.

(KBAT : 4. KBAT:

Menganalisis) - Menilai item

objek

3. Pelajar berfikir - Menganalisis

dan memberi

07

BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJ

3 11.25 am Penyampaian isi 1. Pelajar dapat
menyatakan bata
- 11.40 1: dan blok konkrit
dengan betul.
am (15

minit) Menyatakan

bata dan blok

konkrit.

40

JARAN AKTIVITI ABBM/CATATAN
PENGAJARAN DAN

PEMBELAJARAN

jawapan kepada apa 5. NILAI MURNI:
yang ditunjukkan. Rasional
(KBAT : Menilai Keberanian
item objek, NILAI
MURNI : Rasional 1. STRATEGI
& Keberanian) PENGAJARAN:
- Berpusatkan guru
4. Guru memberikan - Berpusatkan
penjelasan mengenai pelajar
jawapan yang 2. KAEDAH /
diberikan oleh TEKNIK:
pelajar dan - Syarahan
mengaitkan dengan 3. ABBM:
tajuk pembelajaran. - MS Teams
- Slaid Powerpoint
1. Guru
memaparkan slaid
powerpoint kepada
pelajar.

2. Guru menyatakan
kepada pelajar
tentang jenis bata
dan blok konkrit.

3. Guru meminta
wakil pelajar untuk
membaca slaid
powerpoint

08

BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJ

4 11.40 am Penyampaian isi 1. Pelajar dapat
menyatakan sifatsif
- 12.10 2 : dan blok
konkrit dengan
pm (30 betul.

minit) Menyatakan

sifat-sifat bata

dan blok

konkrit.

40

JARAN AKTIVITI ABBM/CATATAN
PENGAJARAN DAN

PEMBELAJARAN

berkenaan dengan 4. KBAT:
beberapa jenis bata - Menganalisis
dan blok konkrit.
5. NILAI MURNI:
4. Guru meminta - Rasional
pelajar yang - Kejujuran
membaca untuk - Keberanian
menjelaskan jenis
bata dan blok 1. STRATEGI
konkrit PENGAJARAN:
menggunakan ayat - Berpusatkan
sendiri. (NILAI pelajar dan aktiviti
MURNI :
Keberanian) 2. KAEDAH /
TEKNIK:
fat bata 1. Guru - Perbincangan
memaparkan Slaid
Powerpoint kepada 3. ABBM:
pelajar. - MS Teams
- Slaid Powerpoint
2. Guru - Peta minda
membahagikan
pelajar kepada 3
kumpulan.

3. Guru meminta
pelajar membuat
peta minda tentang
sifat-sifat bata dan

09

BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJ

5 12.10 pm Penyampaian isi 1. Pelajar dapat

- 12.40 3 : menyenaraikan

pm (30 kegunaan bata dan

minit) Menyenaraikan blok konkrit dengan

kegunaan bata betul.

dan blok konkrit.

41

JARAN AKTIVITI ABBM/CATATAN
PENGAJARAN DAN

PEMBELAJARAN

blok konkrit. 4. KBAT:
- Menganalisis
4. Guru memberikan - Mencipta
masa 15 minit untuk
pelajar mencari 5. NILAI MURNI:
maklumat dan - Kerjasama
merangka peta - Kejujuran
minda. (KBAT :
Menganalisis,
Mencipta, NILAI
MURNI :
Kerjasama)

5. Selesai 15 minit,
guru meminta setiap
kumpulan untuk
menghantar peta
minda yang telah
dilakukan (NILAI
MURNI :
Kejujuran)

1. Guru 1. STRATEGI

memaparkan slaid PENGAJARAN:

powerpoint tentang - Berpusatkan

n kegunaan bata dan aktiviti

blok konkrit. - Berpusatkan guru

2. Guru 2. KAEDAH /

10

BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJ

6 12.40 pm Penyampaian isi 1, Pelajar dapat
menerangkan
- 1.10 4: bahagian dan
dimensi bata denga
pm (30 tepat.

minit) Menerangkan

bahagian dan

dimensi bata

41

JARAN AKTIVITI ABBM/CATATAN
PENGAJARAN DAN

PEMBELAJARAN

menerangkan TEKNIK:
tentang kegunaan - Bermain
bata dan blok
konkrit. 3. ABBM:
- MS Teams
3. Guru memberi - Slaid Powerpoint
masa kepada pelajar - Google form
selama 10 minit
untuk menjawab 4. KBAT:
soalan google form - Menganalisis
(KBAT :
Menganalisis, 5. NILAI MURNI:
NILAI MURNI : - Kerjasama
Kerjasama, - Rasional
Rasional)

1. Guru 1. STRATEGI

memaparkan slaid PENGAJARAN:

powerpoint kepada - Berpusatkan

an pelajar. pelajar

- Berpusatkan guru

2. Guru meminta

beberapa orang 2. KAEDAH /

pelajar secara TEKNIK:

sukarela untuk - Perbincangan

menganalisis bentuk - Syarahan

bahagian bata

(KBAT : 3. ABBM:

Menganalisis) - MS Teams

11

BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJ

7 1.10 pm Penutup: 1. Pelajar dapat
merumuskan dan
- 1.15 mengukuhkan topik
yang dipelajari.
pm (5 1. Kognitif
2. Pelajar dapat
minit) meningkatkan
keyakinan dalam
2. Sosial diri pelajar.

3. Tugasan 3. Pelajar dapat
memupuk unsur
keagamaan.

41

JARAN AKTIVITI ABBM/CATATAN
PENGAJARAN DAN

PEMBELAJARAN

3. Guru - Slaid Powerpoint
menerangkan
kepada pelajar 4. KBAT:
tentang bahagian - Menganalisis
dan dimensi bata.
5. NILAI MURNI:
- Rasional
- Kejujuran

1. Guru meminta 1. STRATEGI

pelajar secara PENGAJARAN:

k sukarela untuk - Berpusatkan guru

merumuskan topik - Berpusatkan

yang dipelajari. pelajar

(NILAI MURNI :

Keberanian) 2. ABBM:

- MS Teams

2. Guru memuji

kerjasama pelajar 3. NILAI MURNI:

dan memberikan - Rasional

kata-kata semangat - Hormat

dan motivasi kepada menghormati

pelajar. (NILAI - Kesyukuran

MURNI : Hormat - Kejujuraan

menghormati)

3. Guru meminta
pelajar
mengulangkaji

12

BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJ

Tarikh Key In 15-05-2022 RANCANGAN PENGAJAR
TARIKH
TEMPAT Tarikh Kemaskini 00-00-0
MASA 16-05-2022
Microsoft Teams
11.15 am - 1.15 pm

41

JARAN AKTIVITI ABBM/CATATAN
PENGAJARAN DAN

PEMBELAJARAN

subtopik yang akan
datang. (NILAI
MURNI :
Kejujuran)
4. Guru mengakhiri
kelas dengan
meminta pelajar
membaca doa habis
belajar dan meminta
pelajar bukan islam
bertafakur mengikut
kepercayaan
masing. (NILAI
MURNI :
Kesyukuran)

RAN HARIAN MINGGU 9

0000 Tarikh Kemaskini Refleksi 17-05-2022

TINGKATAN/KELAS DKA 1A

BIL PELAJAR 30 Orang

13

OBJEKTIF Di akhir sesi pembelajaran da
1. Menghuraikan sifat dan ke
2. Menerangkan sifat dan keg
3. Menentukan bahan bukan

PENGETAHUAN SEDIA ADA Pelajar mempunyai pengetah

ALAT/BAHAN BANTU 1. Microsoft Teams
MENGAJAR (ABBM) 2. Telegram
3. Slaid Powerpoint
4. Headphone
5. Laptop

PENGURUSAN 1. Memastikan pelajar mema
KELAS/LANGKAH 2. Memastikan pelajar berada
KESELAMATAN pengajaran dan pembelajaran
3. Memastikan pelajar memp

PENERAPAN NILAI-NILAI 1. Kerjasama
MURNI 2. Hormat-menghormati
3. Kejujuran
4. Rasional

TUGASAN/KERJA RUMAH Pelajar diminta untuk membu
datang.

REFLEKSI SESI Sesi pengajaran dan pembela
PENGAJARAN PELATIH bersempena dengan Hari We

41

an pengajaran, pelajar dapat :
egunaan besi keluli dengan betul.
gunaan besi bukan keluli dengan betul.

keluli dengan tepat.
huan sedia ada melalui pembacaan yang diminta oleh guru.

asuki kelas mengikut waktu yang ditetapkan.
a dalam keadaan bersih dan selesa untuk menjalani proses
n yang bersih dan kondusif.
punyai isyarat internet yang stabil sebelum memulakan kelas.

uat ulangkaji bagi subtopik bagi persediaan kelas yang akan

ajaran (PdP) pada hari ini tidak dapat dilaksanakan kerana cuti
esak. Para pelajar dan semua staf bercuti pada hari ini.

14

BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJA

1 11.15 am Pengenalan / 1. Pelajar dapat

- 11.20 Pra mengamalkan sikap

am (5 Pengajaran : suka

minit) hormat

1. Memberi menghormati

salam antara satu sama

lain.

2. Membaca

doa 2. Pelajar dapat

menerapkan unsur

3. Kehadiran keagamaan dan

pelajar melahirkan rasa

kesyukuran.

4. Bertanya

khabar 3. Menggalakkan

komitmen pelajar.

5. Memastikan

keadaan tempat 4. Mengeratkan

belajar dalam ikatan

keadaan bersih silaturrahim antara

dan selesa guru dan pelajar.

6. Memastikan 5. Pelajar dapat
capaian internet memupuk sikap
pelajar dalam bertanggungjawab
keadaan baik menjaga kebersihan

6. Pelajar dapat
memastikan proses

41

ARAN AKTIVITI PENGAJARAN ABBM/CATATAN
DAN PEMBELAJARAN

1. Guru memberi 1. STRATEGI
salam sejurus PENGAJARAN:
memasuki kelas. - Berpusatkan guru

2. Guru meminta 2. NILAI MURNI:
seorang pelajar - Hormat
lelaki untuk menghormati
membaca doa dan - Kesyukuran
meminta pelajar - Berdisiplin
bukan islam
bertafakur mengikut
kepercayaan
masing-masing.
(Nilai murni :
Kesyukuran &
hormat
menghormati)

3. Guru mengambil
kehadiran pelajar
dengan menyemak
jumlah kehadiran
pelajar pada MS
Teams (Nilai murni :
Berdisiplin)
.
4. Guru bertanyakan
kesihatan dan
perkembangan

15

BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJA

pengajaran dan
pembelajaran tidak
terganggu.

2 11.20 am Set induksi 1. Pelajar dapat mem

- 11.25 gambaran awal tenta

am (5 Gambar : Peleburan tajuk pembelajaran h

minit) besi terpakai ini.

2. Pelajar dapat mem
analisis melalui
pemerhatian bahan y
ditunjukkan.

41

ARAN AKTIVITI PENGAJARAN ABBM/CATATAN
DAN PEMBELAJARAN

semasa terhadap
pelajar.

5. Guru meminta
pelajar memastikan
keadaan sekeliling
pelajar di rumah
dalam keadaan
selesa dan bersih.

6. Guru bertanya
kepada pelajar
mengenai capaian
internet mereka
supaya dalam
keadaan baik.

mbuat 1. Guru menunjukkan 1. STRATEGI
ang kepada pelajar tentang PENGAJARAN:
hari penghasilan benda yang - Berpusatkan guru
terhasil daripada kayu.
mbuat 2. KAEDAH / TEKNIK:
2. Guru bertanya dan - Bercerita
yang minta pelajar memberi
pandangan berdasarkan 3. ABBM:
gambar yang ditunjukkan. - MS Teams
(KBAT : Menganalisis) - Gambar

3. Pelajar berfikir dan 4. KBAT:

16

BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJA

3 11.25 am Penyampaian isi 1 : 1. Pelajar dapat

- 12.10 menghuraikan sifat d

pm (45 Menghuraikan sifat kegunaan besi keluli

minit) dan kegunaan besi dengan betul.

keluli

1. Besi jongkong

2. Besi tuang

3. Besi tempa

41

ARAN AKTIVITI PENGAJARAN ABBM/CATATAN
DAN PEMBELAJARAN

memberi jawapan kepada - Menilai item objek
apa yang ditunjukkan. - Menganalisis
(KBAT : Menilai item
objek, NILAI MURNI : 5. NILAI MURNI:
Rasional & Keberanian) Rasional
Keberanian
4. Guru memberikan
penjelasan mengenai
jawapan yang diberikan
oleh pelajar dan
mengaitkan dengan tajuk
pembelajaran.

1. Guru memaparkan 1. STRATEGI

dan Slaid Powerpoint kepada PENGAJARAN:

i pelajar. - Berpusatkan pelajar

dan aktiviti.

2. Guru membahagikan

pelajar kepada 3 2. KAEDAH / TEKNIK:

kumpulan. - Perbincangan

- Pembentangan

3. Guru meminta pelajar

membuat peta minda 3. ABBM:

tentang sifat dan - MS Teams

kegunaan besi keluli. - Slaid Powerpoint

- Peta minda

4. Guru memberikan

masa 20 minit untuk 4. KBAT:

pelajar mencari maklumat - Menganalisis

17

BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJA

4 12.10 pm Penyampaian isi 2 : 1. Pelajar dapat

- 12.45 menerangkan sifat d

pm (35 Menerangkan sifat kegunaan besi bukan

minit) dan kegunaan besi keluli dengan betul.

bukan keluli

1. Kuprum

2. Zink

3. Aluminium

4. Gangsa

41

ARAN AKTIVITI PENGAJARAN ABBM/CATATAN
DAN PEMBELAJARAN

dan merangka peta - Mencipta
minda. (KBAT :
Menganalisis, Mencipta, 5. NILAI MURNI:
NILAI MURNI : - Kerjasama
Kerjasama) - Keberanian

5. Selesai 15 minit, guru
meminta setiap kumpulan
untuk membentangkan
peta minda yang telah
dilakukan (NILAI MURNI :
Keberanian)

1. Guru membahagikan 1. STRATEGI

dan pelajar membahagikan PENGAJARAN:

n kepada 4 kumpulan. - Berpusatkan aktiviti

- Berpusatkan pelajar

2. Guru menunjukkan - Berpusatkan guru

sifat jenis besi bukan

keluli. 2. KAEDAH / TEKNIK:

- Perbincangan

3. Guru memberi masa - Pembentangan

kepada pelajar selama 15

minit untuk mencari 3. ABBM:

maklumat tentang - MS Teams

kegunaan besi bukan - Slaid Powerpoint

keluli. (KBAT :

Menganalisis, NILAI 4. KBAT:

MURNI : Kerjasama, - Menganalisis

Rasional)

18

BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJA

5 12.45 pm Penyampaian isi 3 : 1, Pelajar dapat

- 1.10 menentukan bahan b

pm (25 Menentukan bahan keluli dengan tepat.

minit) bukan keluli

1. Kaca

2. Plastik dan
polimer

3. Bitumen dan
asphalt

4. Cat dan bahan
komposit.

41

ARAN AKTIVITI PENGAJARAN ABBM/CATATAN
DAN PEMBELAJARAN

4. Guru membuat sesi 5. NILAI MURNI:
perbincangan dan soal - Kerjasama
jawab bersama para - Rasional
pelajar melalui pencarian
maklumat yang telah
dibuat.

bukan 1. Guru memaparkan 1. STRATEGI
slaid powerpoint kepada PENGAJARAN:
pelajar. - Berpusatkan pelajar
- Berpusatkan guru
2. Guru memberi masa
selama 5 minit kepada 2. KAEDAH / TEKNIK:
pelajar untuk mencari - Perbincangan
bahan bukan keluli. - Pembentangan
(KBAT : Menganalisis)
3. ABBM:
3. Guru meminta - MS Teams
beberapa orang pelajar - Slaid Powerpoint
secara sukarela untuk
menyatakan bahan bukan 4. KBAT:
keluli. (NILAI MURNI : - Menganalisis
Keberanian)
5. NILAI MURNI:
4. Guru menerangkan - Keberanian
tentang bahan bukan - Rasional
keluli kepada pelajar. - Kejujuran

19


Click to View FlipBook Version
Previous Book
Media Online Solutions
Next Book
Broadcast