The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

E-PORTFOLIO LATIHAN MENGAJAR_(MUHAMAD HUSAINI - DB180163)

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by muhdhusaini007, 2022-07-08 10:10:21

E-PORTFOLIO LATIHAN MENGAJAR_(MUHAMAD HUSAINI - DB180163)

E-PORTFOLIO LATIHAN MENGAJAR_(MUHAMAD HUSAINI - DB180163)

ukan latihan pengiraan kerja penggalian dan kerja bata bagi
datang.

ajaran (PdP) pada hari ini tidak dapat dilaksanakan kerana cuti
esak. Para pelajar dan semua staf bercuti pada hari ini.

ARAN AKTIVITI ABBM/CATATAN
PENGAJARAN DAN

PEMBELAJARAN

1. Guru memberi 1. STRATEGI
p salam sejurus PENGAJARAN:
- Berpusatkan guru
memasuki kelas.

2. Guru meminta 2. NILAI MURNI:
seorang pelajar - Hormat
lelaki untuk menghormati
membaca doa dan - Kesyukuran
meminta pelajar - Berdisiplin
bukan islam
bertafakur mengikut
kepercayaan
masing-masing.
(Nilai murni :
Kesyukuran &

69

BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJA

5. Memastikan komitmen pelajar.
keadaan tempat
belajar dalam 4. Mengeratkan
keadaan bersih ikatan
dan selesa silaturrahim antara
guru dan pelajar.
6. Memastikan
capaian internet 5. Pelajar dapat
pelajar dalam memupuk sikap
keadaan baik bertanggungjawab
menjaga kebersihan

6. Pelajar dapat
memastikan proses
pengajaran dan
pembelajaran tidak
terganggu.

27

ARAN AKTIVITI ABBM/CATATAN
PENGAJARAN DAN

PEMBELAJARAN

hormat
menghormati)

3. Guru mengambil
kehadiran pelajar
dengan menyemak
jumlah kehadiran
pelajar pada MS
Teams (Nilai murni :
Berdisiplin)
n.
4. Guru bertanyakan
kesihatan dan
perkembangan
semasa terhadap
pelajar.

5. Guru meminta
pelajar memastikan
keadaan sekeliling
pelajar di rumah
dalam keadaan
selesa dan bersih.

6. Guru bertanya
kepada pelajar
mengenai capaian
internet mereka

70

BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJA

2 8.05 am - Set induksi : 1. Pelajar dapat

8.10 am membuat gambaran

(5 min) Gambar : Excavator awal tentang tajuk

pembelajaran hari

ini.

27

ARAN AKTIVITI ABBM/CATATAN
PENGAJARAN DAN

PEMBELAJARAN

supaya dalam
keadaan baik.

1. Guru 1. STRATEGI
n menunjukkan PENGAJARAN:
- Berpusatkan guru
gambar excavator.

2. Guru bertanya 2. KAEDAH /
dan minta pelajar TEKNIK:
memberi pandangan - Bercerita
berdasarkan
pemerhatian mereka 3. ABBM:
ke atas gambar. - MS Teams
(KBAT : - Gambar
Menganalisis)
4. KBAT:
3. Pelajar berfikir - Menganalisis
dan memberi - Menilai item
jawapan kepada apa objek
yang ditunjukkan.
(KBAT : Menilai 5. NILAI MURNI:
item objek, NILAI - Rasional
MURNI : Rasional - Keberanian
& Keberanian)

4. Guru memberikan
penjelasan mengenai
jawapan yang

71

BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJA

3 8.10 am - Penyampaian isi 1. Pelajar dapat

9.00 am 1: menjelaskan

(50 minit) pengiraan kadar

Pengiraan kadar binaan bagi kerja

binaan bagi bata dengan betul.

kerja bata.

27

ARAN AKTIVITI ABBM/CATATAN
PENGAJARAN DAN

PEMBELAJARAN

diberikan oleh 1. STRATEGI
pelajar dan PENGAJARAN:
mengaitkan dengan - Berpusatkan guru
tajuk pembelajaran. - Berpusatkan
pelajar
1. Guru
memaparkan slaid 2. KAEDAH /
powerpoint bagi TEKNIK:
pengiraan kerja bata - Syarahan
kepada pelajar. - Perbincangan

2. Guru 3. ABBM:
menerangkan cara - MS Teams
pengiraan kerja bata. - Slaid Powerpoint

3. Guru 4. KBAT:
menunjukkan - Penyelesaian
contoh pengiraan masalah
bagi kerja bata.
5. NILAI MURNI:
4. Guru memberi - Kerjasama
latihan soalan - Rasional
pengiraan dan
meminta pelajar
untuk
melakukannya.
(KBAT :
Penyelesaian
masalah, NILAI

72

BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJA

4 9.00 am - Penyampaian isi 1. Pelajar dapat

9.55 am 2 : menjelaskan

(55 minit) pengiraan kadar

Pengiraan kadar binaan bagi kerja

binaan bagi tetulang dengan

kerja tetulang betul.

dengan betul.

27

ARAN AKTIVITI ABBM/CATATAN
PENGAJARAN DAN

PEMBELAJARAN

MURNI : 1. STRATEGI
Kerjasama) PENGAJARAN:
- Berpusatkan guru
5. Guru memanggil - Berpusatkan
seorang wakil pelajar
pelajar untuk
menghantar gambar 2. KAEDAH /
cara kerja di TEKNIK:
bahagian chatbox. - Syarahan
(NILAI MURNI : - Perbincangan
Rasional)
3. ABBM:
1. Guru - MS Teams
memaparkan slaid - Slaid Powerpoint
powerpoint bagi
pengiraan kadar 4. KBAT:
binaan bagi kerja - Penyelesaian
tetulang.

2. Guru
menerangkan cara
pengiraan
melibatkan kadar
binaan bagi kerja
tetulang.

3. Guru memberi
latihan soalan
pengiraan dan

73

BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJA

5 9.55 am - Penutup: 1. Pelajar dapat
10.00 am merumuskan dan
(5 min) 1. Kognitif mengukuhkan topik
yang dipelajari.
2. Sosial
2. Pelajar dapat
3. Tugasan meningkatkan
keyakinan dalam
diri pelajar.

3. Pelajar dapat

27

ARAN AKTIVITI ABBM/CATATAN
PENGAJARAN DAN

PEMBELAJARAN

meminta pelajar masalah
untuk melakukan
soalan untuk tujuan 5. NILAI MURNI:
pengukuhan. (KBAT - Kerjasama
: Penyelesaian - Rasional
masalah, NILAI
MURNI :
Kerjasama)

4. Guru memanggil
2 wakil pelajar
untuk menerangkan
cara pengiraan yang
telah dilakukan.
(NILAI MURNI :
Rasional)

1. Guru meminta 1. STRATEGI

pelajar secara PENGAJARAN:

k sukarela untuk - Berpusatkan guru

merumuskan topik - Berpusatkan

yang dipelajari. pelajar

(NILAI MURNI :

Keberanian) 2. ABBM:

Slaid

2. Guru memuji pembentangan

kerjasama pelajar

dan memberikan 3. NILAI MURNI:

kata-kata semangat - Rasional

74

BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJA
memupuk unsur
keagamaan.

27

ARAN AKTIVITI ABBM/CATATAN
PENGAJARAN DAN

PEMBELAJARAN

dan motivasi kepada - Hormat
pelajar. (NILAI menghormati
MURNI : Hormat - Kesyukuran
menghormati) - Kejujuraan

3. Guru meminta
pelajar membuat
latihan pengiraan
melibatkan kerja
tetulang. (NILAI
MURNI :
Kejujuran)

4. Guru mengakhiri
kelas dengan
meminta pelajar
membaca doa habis
belajar dan meminta
pelajar bukan islam
bertafakur mengikut
kepercayaan
masing. (NILAI
MURNI :
Kesyukuran)

75

Tarikh Key In 18-05-2022 Tarikh Kemaskini 00-00-0

TARIKH 19-05-2022 TING

TEMPAT Microsoft Teams BIL

MASA 8.00 am - 10.00 am

OBJEKTIF Di akhir sesi pembelajaran dan pen
1. Menjelaskan pengiraan kadar bin
2. Menjelaskan pengiraan kadar bin

PENGETAHUAN SEDIA Pelajar telah didedahkan berkenaan

ADA pada kelas sebelum ini.

ALAT/BAHAN BANTU 1. Microsoft Teams
MENGAJAR (ABBM) 2. Telegram
3. Slaid Powerpoint
4. Headphone
5. Laptop

PENGURUSAN 1. Memastikan pelajar memasuki ke
KELAS/LANGKAH 2. Memastikan pelajar berada dalam
KESELAMATAN pengajaran dan pembelajaran yang
3. Memastikan pelajar mempunyai
kelas.

27

0000 Tarikh Kemaskini Refleksi 02-06-2022

GKATAN/KELAS DKA 2B

PELAJAR 32 Orang

ngajaran, pelajar dapat :
naan bagi kerja bata dengan betul.
naan bagi kerja tetulang dengan tepat.

n teori cara pengiraan yang melibatkan kaedah bina kadar

elas mengikut waktu yang ditetapkan.
m keadaan bersih dan selesa untuk menjalani proses
g bersih dan kondusif.
isyarat internet yang stabil sebelum memulakan

76

PENERAPAN NILAI- 1. Kerjasama
NILAI MURNI 2. Hormat-menghormati
3. Kejujuran
4. Rasional

TUGASAN/KERJA Pelajar diminta untuk melakukan la
RUMAH persediaan kelas yang akan datang

REFLEKSI SESI Kelas pengajaran dan pembelajaran
PENGAJARAN PELATIH terdapat soalan yang tidak difaham
rujukan. Namun begitu, segelintir p
pelajar menjawab soalan secara suk
memanggil nama pelajar terus supa

BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJA

1 8.00 am - Pengenalan / 1. Pelajar dapat
8.05 am Pra mengamalkan sikap
(5 min) Pengajaran : suka
hormat
1. Memberi menghormati
salam antara satu sama
lain.
2. Membaca
doa 2. Pelajar dapat
menerapkan unsur
3. Kehadiran keagamaan dan
pelajar melahirkan rasa

27

atihan pengiraan kerja penggalian dan kerja bata bagi
g.

n pada hari ini dapat dilaksanakan dengan jayanya. Jika
mi oleh pelajar, mereka segera bertanya kepada guru untuk
pelajar lebih gemar mendiamkan diri apabila guru meminta

karela. Pendekatan yang diambil oleh pelatih adalah dengan
aya mereka menjawab soalan yang ditanya.

ARAN AKTIVITI ABBM/CATATAN
PENGAJARAN DAN

PEMBELAJARAN

1. Guru memberi 1. STRATEGI
p salam sejurus PENGAJARAN:
- Berpusatkan guru
memasuki kelas.
2. NILAI MURNI:
2. Guru meminta - Hormat
seorang pelajar menghormati
lelaki untuk - Kesyukuran
membaca doa dan - Berdisiplin
meminta pelajar
bukan islam
bertafakur mengikut
kepercayaan

77

BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJA

4. Bertanya kesyukuran.
khabar
3. Menggalakkan
5. Memastikan komitmen pelajar.
keadaan tempat
belajar dalam 4. Mengeratkan
keadaan bersih ikatan
dan selesa silaturrahim antara
guru dan pelajar.
6. Memastikan
capaian internet 5. Pelajar dapat
pelajar dalam memupuk sikap
keadaan baik bertanggungjawab
menjaga kebersihan

6. Pelajar dapat
memastikan proses
pengajaran dan
pembelajaran tidak
terganggu.

27

ARAN AKTIVITI ABBM/CATATAN
PENGAJARAN DAN

PEMBELAJARAN

masing-masing.
(Nilai murni :
Kesyukuran &
hormat
menghormati)

3. Guru mengambil
kehadiran pelajar
dengan menyemak
jumlah kehadiran
pelajar pada MS
Teams (Nilai murni :
Berdisiplin)
n.
4. Guru bertanyakan
kesihatan dan
perkembangan
semasa terhadap
pelajar.

5. Guru meminta
pelajar memastikan
keadaan sekeliling
pelajar di rumah
dalam keadaan
selesa dan bersih.

6. Guru bertanya
kepada pelajar

78

BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJA

2 8.05 am - Set induksi : 1. Pelajar dapat
8.10 am Gambar : membuat gambaran
(5 min) awal tentang tajuk
Excavator pembelajaran hari
ini.

27

ARAN AKTIVITI ABBM/CATATAN
PENGAJARAN DAN

PEMBELAJARAN

mengenai capaian
internet mereka
supaya dalam
keadaan baik.

1. Guru 1. STRATEGI
n menunjukkan PENGAJARAN:
- Berpusatkan guru
gambar excavator.

2. Guru bertanya 2. KAEDAH /
dan minta pelajar TEKNIK:
memberi pandangan - Bercerita
berdasarkan
pemerhatian mereka 3. ABBM:
ke atas gambar. - MS Teams
(KBAT : - Gambar
Menganalisis)
4. KBAT:
3. Pelajar berfikir - Menganalisis
dan memberi - Menilai item
jawapan kepada apa objek
yang ditunjukkan.
(KBAT : Menilai 5. NILAI MURNI:
item objek, NILAI - Rasional
MURNI : Rasional - Keberanian
& Keberanian)

4. Guru memberikan

79

BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJA

3 8.10 am - Penyampaian isi 1. Pelajar dapat

9.00 am 1: menjelaskan

(50 minit) pengiraan kadar

Pengiraan kadar binaan bagi kerja

binaan bagi bata dengan betul.

kerja bata.

28

ARAN AKTIVITI ABBM/CATATAN
PENGAJARAN DAN

PEMBELAJARAN

penjelasan mengenai 1. STRATEGI
jawapan yang PENGAJARAN:
diberikan oleh - Berpusatkan guru
pelajar dan - Berpusatkan
mengaitkan dengan pelajar
tajuk pembelajaran.
2. KAEDAH /
1. Guru TEKNIK:
memaparkan slaid - Syarahan
powerpoint bagi - Perbincangan
pengiraan kerja bata
kepada pelajar. 3. ABBM:
- MS Teams
2. Guru - Slaid Powerpoint
menerangkan cara
pengiraan kerja bata. 4. KBAT:
- Penyelesaian
3. Guru masalah
menunjukkan
contoh pengiraan 5. NILAI MURNI:
bagi kerja bata. - Kerjasama
- Rasional
4. Guru memberi
latihan soalan
pengiraan dan
meminta pelajar
untuk
melakukannya.
(KBAT :

80

BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJA

4 9.00 am - Penyampaian isi 1. Pelajar dapat

9.55 am 2 : menjelaskan

(55 minit) pengiraan kadar

Pengiraan kadar binaan bagi kerja

binaan bagi tetulang dengan

kerja tetulang betul.

dengan betul.

28

ARAN AKTIVITI ABBM/CATATAN
PENGAJARAN DAN

PEMBELAJARAN

Penyelesaian 1. STRATEGI
masalah, NILAI PENGAJARAN:
MURNI : - Berpusatkan guru
Kerjasama) - Berpusatkan
pelajar
5. Guru memanggil
seorang wakil 2. KAEDAH /
pelajar untuk TEKNIK:
menghantar gambar - Syarahan
cara kerja di - Perbincangan
bahagian chatbox.
(NILAI MURNI : 3. ABBM:
Rasional) - MS Teams
- Slaid Powerpoint
1. Guru
memaparkan slaid
powerpoint bagi
pengiraan kadar
binaan bagi kerja
tetulang.

2. Guru
menerangkan cara
pengiraan
melibatkan kadar
binaan bagi kerja
tetulang.

3. Guru memberi

81

BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJA

5 9.55 am - Penutup: 1. Pelajar dapat
10.00 am merumuskan dan
(5 min) 1. Kognitif mengukuhkan topik
yang dipelajari.
2. Sosial
2. Pelajar dapat
3. Tugasan meningkatkan
keyakinan dalam
diri pelajar.

28

ARAN AKTIVITI ABBM/CATATAN
PENGAJARAN DAN

PEMBELAJARAN

latihan soalan 4. KBAT:
pengiraan dan - Penyelesaian
meminta pelajar masalah
untuk melakukan
soalan untuk tujuan 5. NILAI MURNI:
pengukuhan. (KBAT - Kerjasama
: Penyelesaian - Rasional
masalah, NILAI
MURNI :
Kerjasama)

4. Guru memanggil
2 wakil pelajar
untuk menerangkan
cara pengiraan yang
telah dilakukan.
(NILAI MURNI :
Rasional)

1. Guru meminta 1. STRATEGI
pelajar secara PENGAJARAN:
k sukarela untuk - Berpusatkan guru
merumuskan topik - Berpusatkan
yang dipelajari. pelajar
(NILAI MURNI :
Keberanian) 2. ABBM:
Slaid
2. Guru memuji pembentangan
kerjasama pelajar

82

BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJA
3. Pelajar dapat
memupuk unsur
keagamaan.

28

ARAN AKTIVITI ABBM/CATATAN
PENGAJARAN DAN

PEMBELAJARAN

dan memberikan 3. NILAI MURNI:
kata-kata semangat - Rasional
dan motivasi kepada - Hormat
pelajar. (NILAI menghormati
MURNI : Hormat - Kesyukuran
menghormati) - Kejujuran

3. Guru meminta
pelajar membuat
latihan pengiraan
melibatkan kerja
tetulang. (NILAI
MURNI :
Kejujuran)

4. Guru mengakhiri
kelas dengan
meminta pelajar
membaca doa habis
belajar dan meminta
pelajar bukan islam
bertafakur mengikut
kepercayaan
masing. (NILAI
MURNI :
Kesyukuran)

83

Tarikh Key In 22-05-2022 RANCANGAN PENGAJAR

Tarikh Kemaskini 00-00-0

TARIKH 23-05-2022 TING

TEMPAT Microsoft Teams BIL

MASA 8.00 am - 10.00 am

OBJEKTIF Di akhir sesi pembelajaran dan pen
1. Menyatakan definisi bil kuantiti d
2. Menjelaskan fungsi dan kegunaa
3. Menerangkan kepentingan bil ku
4. Menerangkan kepentingan terma

PENGETAHUAN SEDIA Pelajar telah didedahkan berkenaan

ADA sebelum ini.

ALAT/BAHAN BANTU 1. Microsoft Teams
MENGAJAR (ABBM) 2. Telegram
3. Slaid Powerpoint
4. Headphone
5. Laptop

PENGURUSAN 1. Memastikan pelajar memasuki ke
KELAS/LANGKAH 2. Memastikan pelajar berada dalam
KESELAMATAN

28

RAN HARIAN MINGGU 10

0000 Tarikh Kemaskini Refleksi 02-06-2022

GKATAN/KELAS DKA 2B

PELAJAR 32 Orang

ngajaran, pelajar dapat :
dengan betul.
an bil kuantiti dengan betul.
antiti dengan betul.
a dalam bil kuantiti dengan tepat.

n pengiraan yang melibatkan kaedah bina kadar pada kelas

elas mengikut waktu yang ditetapkan.
m keadaan bersih dan selesa untuk menjalani proses

84

pengajaran dan pembelajaran yang
3. Memastikan pelajar mempunyai

PENERAPAN NILAI- 1. Kerjasama
NILAI MURNI 2. Rajin
3. Hormat menghormati
4. Kreatif

TUGASAN/KERJA Pelajar diminta untuk membuat lati
RUMAH

REFLEKSI SESI Kelas pengajaran dan pembelajaran
PENGAJARAN PELATIH terdapat soalan yang tidak difaham
rujukan. Namun begitu, segelintir p
pelajar menjawab soalan secara suk
memanggil nama pelajar terus supa

BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJA

1 8.00 am Pengenalan / 1. Pelajar dapat
mengamalkan sikap
- 8.05 Pra suka
hormat
am (5 Pengajaran : menghormati
antara satu sama
min) lain.

1. Memberi 28

salam

2. Membaca

g bersih dan kondusif.
isyarat internet yang stabil sebelum memulakan kelas.

ihan tutorial bagi persediaan kelas yang akan datang.

n pada hari ini dapat dilaksanakan dengan jayanya. Jika
mi oleh pelajar, mereka segera bertanya kepada guru untuk
pelajar lebih gemar mendiamkan diri apabila guru meminta

karela. Pendekatan yang diambil oleh pelatih adalah dengan
aya mereka menjawab soalan yang ditanya.

ARAN AKTIVITI ABBM/CATATAN
PENGAJARAN DAN

PEMBELAJARAN

1. Guru memberi 1. STRATEGI
p salam sejurus PENGAJARAN:
- Berpusatkan guru
memasuki kelas.
2. NILAI MURNI:
2. Guru meminta - Hormat
seorang pelajar menghormati
lelaki untuk
membaca doa dan

85

BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJA

doa 2. Pelajar dapat
menerapkan unsur
3. Kehadiran keagamaan dan
pelajar melahirkan rasa
kesyukuran.
4. Bertanya
khabar 3. Menggalakkan
komitmen pelajar.
5. Memastikan
keadaan tempat 4. Mengeratkan
belajar dalam ikatan
keadaan bersih silaturrahim antara
dan selesa guru dan pelajar.

6. Memastikan 5. Pelajar dapat
capaian internet memupuk sikap
pelajar dalam bertanggungjawab
keadaan baik menjaga kebersihan

6. Pelajar dapat
memastikan proses
pengajaran dan
pembelajaran tidak
terganggu.

28

ARAN AKTIVITI ABBM/CATATAN
PENGAJARAN DAN

PEMBELAJARAN

meminta pelajar - Kesyukuran
bukan islam - Berdisiplin
bertafakur mengikut
kepercayaan
masing-masing.
(Nilai murni :
Kesyukuran &
hormat
menghormati)

3. Guru mengambil
kehadiran pelajar
dengan menyemak
jumlah kehadiran
pelajar pada MS
Teams (Nilai murni :
Berdisiplin)
n.
4. Guru bertanyakan
kesihatan dan
perkembangan
semasa terhadap
pelajar.

5. Guru meminta
pelajar memastikan
keadaan sekeliling
pelajar di rumah
dalam keadaan

86

BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJA

2 8.05 am Set induksi : 1. Pelajar dapat mem

- 8.10 gambaran awal tent

am (5 Penceritaan tajuk pembelajaran

min) menggunakan kertas ini.

A4 dan kalkulator

dengan mengaitkan 2. Pelajar dapat mem

borang bil of kuantiti analisis melalui

yang melibatkan pemerhatian bahan

pengiraan kos ditunjukkan.

28

ARAN AKTIVITI ABBM/CATATAN
PENGAJARAN DAN

PEMBELAJARAN

selesa dan bersih.

6. Guru bertanya
kepada pelajar
mengenai capaian
internet mereka
supaya dalam
keadaan baik.

mbuat 1. Guru menunjukkan 1. STRATEGI
tang wang kertas A4 dan PENGAJARAN:
hari kalkulator di hadapan - Berpusatkan guru
kamera.
mbuat 2. KAEDAH / TEKNIK:
2. Guru menunjukkan - Bercerita
yang gambar borang bil
kuantiti. 3. ABBM:
- MS Teams
3. Guru bertanya dan - Kertas A4
minta pelajar memberi - Kalkulator
pandangan berdasarkan - Gambar
pemerhatian mereka ke
atas kertas A4, kalkulator 4. KBAT:
dan gambar borang bil - Menganalisis
kuantiti. (KBAT : - Menilai item objek
Menganalisis)
5. NILAI MURNI:
4. Pelajar berfikir dan

87

BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJA

3 8.10 am Penyampaian isi 1: 1. Pelajar dapat

- 8.30 menyatakan definisi

am (20 1. Definisi bil kuantiti kuantiti dengan betu

minit)

2. Fungsi dan 2. Pelajar dapat

kegunaan bil kuantiti menjelaskan fungsi

kegunaan bil kuantit

dengan betul.

28

ARAN AKTIVITI ABBM/CATATAN
PENGAJARAN DAN

PEMBELAJARAN

memberi jawapan kepada - Rasional
apa yang ditunjukkan. - Keberanian
(KBAT : Menilai item
objek, NILAI MURNI :
Rasional & Keberanian)

5. Guru memberikan
penjelasan mengenai
jawapan yang diberikan
oleh pelajar dan
mengaitkan dengan tajuk
pembelajaran.

i bil 1. Guru memaparkan 1. STRATEGI
ul. Slaid Powerpoint bagi PENGAJARAN:
Topik Pengukuran - Berpusatkan guru
dan Kuantiti kepada pelajar. - Berpusatkan pelajar
ti
2. Guru menerangkan 2. KAEDAH / TEKNIK:
definisi bagi bil kuantiti. - Syarahan

3. Guru bertanya kepada 3. ABBM:
pelajar jika ada sebarang - MS Teams
persoalan. - Slaid Powerpoint

4. Pelajar menjawab 4. KBAT:
pertanyaan guru. Menganalisis

5. Guru menjelaskan

88

BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJA

4 8.30 am Penyampaian isi 2 : 1. Pelajar dapat

- 9.10 menerangkan

am (40 Kepentingan bil kepentingan bil kuan

minit) kuantiti : dengan tepat.

a) Penyediaan bil
kuantiti

5 9.10 am Penyampaian isi 3 : 1. Pelajar dapat

- 9.55 menerangkan

am (45 Kepentingan terma kepentingan terma d

minit) dalam bil kuantiti : bil kuantiti dengan b

a) Taking off
b) Squarring

28

ARAN AKTIVITI ABBM/CATATAN
PENGAJARAN DAN

PEMBELAJARAN

ntiti tentang funsgi dan 5. NILAI MURNI:
kegunaan bil kuantiti. Keberanian

1. Guru memaparkan 1. STRATEGI
slaid powerpoint kepada PENGAJARAN:
pelajar berkenaan - Berpusatkan guru
subtopik kepentingan bil
kuantiti. 2. KAEDAH / TEKNIK:
- Syarahan
2. Guru menerangkan
kepada pelajar tentang 3. ABBM:
kepentingan bil kuantiti. - MS Teams
- Slaid Powerpoint
3. Guru menerangkan
kepada pelajar tentang 4. KBAT:
kepentingan penyediaan - Menilai
bil kuantiti.
5. NILAI MURNI:
dalam 1. Guru memaparkan - Kejujuran
betul. slaid powerpoint kepada - Kerjasama
pelajar dan menyatakan
terma dalam bil kuantiti. 1. STRATEGI
PENGAJARAN:
- Berpusatkan pelajar
- Berpusatkan aktiviti.

2. Guru memberikan 2. KAEDAH / TEKNIK:
tugasan dengan meminta - Pembentangan
setiap pelajar melakukan

89

BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJA
c) Abstracting
d) Billing

29

ARAN AKTIVITI ABBM/CATATAN
PENGAJARAN DAN

PEMBELAJARAN

peta minda bagi 3. ABBM:
penerangan terma dalam - MS Teams
bil kuantiti. (KBAT : - Peta Minda
Menganalisis, Mencipta,
Nilai Murni : Kerjasama) 4. KBAT:
- Mencipta
3. Guru memberikan - Menganalisis
masa selama 10 minit
kepada pelajar untuk 5. NILAI MURNI:
menyiapkan peta minda. - Rasional
(NILAI MURNI : Rasional) - Kerjasama
- Keberanian
4. Guru meminta
beberapa orang wakil
pelajar untuk
menerangkan setiap
terma hasil daripada
maklumat yang
diperolehi. (NILAI MURNI
: Keberanian)

5. Guru memberi pesanan
kepada pelajar untuk
menghantar tugasan peta
minda bagi pelajar yang
belum menghantar.

6. Guru menunjukkan

90

BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJA

6 9.55 am Penutup: 1. Pelajar dapat
merumuskan dan
- 10.00 mengukuhkan topik
dipelajari.
am (5 1. Kognitif
2. Pelajar dapat
min) meningkatkan keyak
dalam diri pelajar.
2. Sosial
3. Pelajar dapat mem
3. Tugasan unsur keagamaan.

29

ARAN AKTIVITI ABBM/CATATAN
PENGAJARAN DAN

PEMBELAJARAN

contoh borang bil kuantiti
yang berisi maklumat.

yang 1. Guru meminta pelajar 1. . STRATEGI
secara sukarela untuk PENGAJARAN:
merumuskan topik yang - Berpusatkan guru
dipelajari. (NILAI MURNI - Berpusatkan pelajar
: Keberanian)
2. ABBM:
kinan 2. Guru memuji - MS Teams
mupuk kerjasama pelajar dan
memberikan kata-kata 3. NILAI MURNI:
semangat dan motivasi - Rasional
kepada pelajar. (NILAI - Hormat menghormati
MURNI : Hormat - Kesyukuran
menghormati) - Kejujuraan

3. Guru mengakhiri kelas
dengan meminta pelajar
membaca doa habis
belajar dan meminta
pelajar bukan islam
bertafakur mengikut
kepercayaan masing.
(NILAI MURNI :
Kesyukuran)

91

Tarikh Key In 25-05-2022 Tarikh Kemaskini 00-00-0

TARIKH 26-05-2022 TING

TEMPAT Microsoft Teams BIL

MASA 8.00 am - 10.00 am

OBJEKTIF Di akhir sesi pembelajaran dan pen
1. Menerangkan kaedah proses men
diberi harga.
2. Menerangkan kaaedah standard

PENGETAHUAN SEDIA Pelajar telah didedahkan berkenaan

ADA pada kelas sebelum ini.

ALAT/BAHAN BANTU 1. Microsoft Teams
MENGAJAR (ABBM) 2. Telegram
3. Slaid Powerpoint
4. Headphone
5. Laptop

PENGURUSAN 1. Memastikan pelajar memasuki ke
KELAS/LANGKAH 2. Memastikan pelajar berada dalam
KESELAMATAN pengajaran dan pembelajaran yang
3. Memastikan pelajar mempunyai

29

0000 Tarikh Kemaskini Refleksi 02-06-2022

GKATAN/KELAS DKA 2B

PELAJAR 32 Orang

ngajaran, pelajar dapat :
ngenal pasti elemen kerja pembinaan yang boleh diukur dan
pengukuran bagi kerja pengiraan bil kuantiti dengan betul.

n teori cara pengiraan yang melibatkan kaedah bina kadar

elas mengikut waktu yang ditetapkan.
m keadaan bersih dan selesa untuk menjalani proses
g bersih dan kondusif.
isyarat internet yang stabil sebelum memulakan kelas

92

PENERAPAN NILAI- 1. Kerjasama
NILAI MURNI 2. Rajin
3. Hormat menghormati
4. Kreatif

TUGASAN/KERJA Pelajar diminta untuk membuat lati
RUMAH

REFLEKSI SESI Kelas pengajaran dan pembelajaran
PENGAJARAN PELATIH terdapat soalan yang tidak difaham
rujukan. Namun begitu, segelintir p
pelajar menjawab soalan secara suk
memanggil nama pelajar terus supa

BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJA

1 8.00 am Pengenalan / 1. Pelajar dapat
mengamalkan sikap
- 8.05 Pra suka
hormat
am (5 Pengajaran : menghormati
antara satu sama
min) lain.

1. Memberi 2. Pelajar dapat
menerapkan unsur
salam keagamaan dan
melahirkan rasa
2. Membaca
doa 29

3. Kehadiran
pelajar

ihan tutorial bagi persediaan kelas yang akan datang.

n pada hari ini dapat dilaksanakan dengan jayanya. Jika
mi oleh pelajar, mereka segera bertanya kepada guru untuk
pelajar lebih gemar mendiamkan diri apabila guru meminta

karela. Pendekatan yang diambil oleh pelatih adalah dengan
aya mereka menjawab soalan yang ditanya.

ARAN AKTIVITI ABBM/CATATAN
PENGAJARAN DAN

PEMBELAJARAN

1. Guru memberi 1. STRATEGI
salam sejurus PENGAJARAN:
memasuki kelas. - Berpusatkan guru

2. Guru meminta 2. NILAI MURNI:
seorang pelajar - Hormat
lelaki untuk menghormati
membaca doa dan - Kesyukuran
meminta pelajar - Berdisiplin
bukan islam
bertafakur mengikut
kepercayaan

93

BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJA

4. Bertanya kesyukuran.
khabar
3. Menggalakkan
5. Memastikan komitmen pelajar.
keadaan tempat
belajar dalam 4. Mengeratkan
keadaan bersih ikatan
dan selesa silaturrahim antara
guru dan pelajar.
6. Memastikan
capaian internet 5. Pelajar dapat
pelajar dalam memupuk sikap
keadaan baik bertanggungjawab
menjaga kebersihan

6. Pelajar dapat
memastikan proses
pengajaran dan
pembelajaran tidak
terganggu.

29


Click to View FlipBook Version
Previous Book
Media Online Solutions
Next Book
Broadcast