The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

E-PORTFOLIO LATIHAN MENGAJAR_(MUHAMAD HUSAINI - DB180163)

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by muhdhusaini007, 2022-07-08 10:10:21

E-PORTFOLIO LATIHAN MENGAJAR_(MUHAMAD HUSAINI - DB180163)

E-PORTFOLIO LATIHAN MENGAJAR_(MUHAMAD HUSAINI - DB180163)

AJARAN AKTIVITI ABBM/CATATAN
PENGAJARAN DAN

PEMBELAJARAN

hasil pengiraan yang
telah dilakukan. (NILAI
MURNI : Keberanian)

ik yang 1. Guru meminta 1. STRATEGI
pelajar secara PENGAJARAN:
yakinan sukarela untuk - Berpusatkan guru
. merumuskan topik - Berpusatkan pelajar
yang dipelajari.
(NILAI MURNI : 2. ABBM:
Keberanian) - Slaid pembentangan

2. Guru memuji 3. NILAI MURNI:
kerjasama pelajar - Rasional
dan memberikan - Hormat menghormati
kata-kata semangat - Kesyukuran
dan motivasi kepada - Kejujuraan
pelajar. (NILAI
MURNI : Hormat
menghormati)

3. Guru meminta
pelajar membuat
latihan pengiraan
melibatkan kerja
cerucuk konkrit. (NILAI
MURNI :
Kejujuran)

19

BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELA

32

AJARAN AKTIVITI ABBM/CATATAN
PENGAJARAN DAN

PEMBELAJARAN

4. Guru mengakhiri
kelas dengan
meminta pelajar
membaca doa habis
belajar dan meminta
pelajar bukan islam
bertafakur mengikut
kepercayaan
masing. (NILAI
MURNI :
Kesyukuran)

20

Tarikh Key In 08-06-2022 Tarikh Kemaskini 00-00-0

TARIKH 09-06-2022 TING

TEMPAT Microsoft Teams BIL

MASA 8.00 am - 10.00 am

OBJEKTIF Di akhir sesi pembelajaran dan pen
1. Mengaplikasikan pengiraan kuan
2. Mengaplikasikan pengiraan kuan
3. Mengaplikasikan pengiraan kuan

PENGETAHUAN SEDIA Pelajar telah didedahkan berkenaan

ADA sebelum ini.

ALAT/BAHAN BANTU 1. Microsoft Teams
MENGAJAR (ABBM) 2. Telegram
3. Slaid Powerpoint
4. Headphone
5. Laptop

PENGURUSAN 1. Memastikan pelajar memasuki ke
KELAS/LANGKAH 2. Memastikan pelajar berada dalam
KESELAMATAN pengajaran dan pembelajaran yang
3. Memastikan pelajar mempunyai i

32

0000 Tarikh Kemaskini Refleksi 10-06-2022

GKATAN/KELAS DKA 2B

PELAJAR 32 Orang

ngajaran, pelajar dapat :
titi kerja tanah untuk kerja pembersihan tapak dengan betul.

ntiti kerja tanah untuk kerja cut and fill dengan betul.
titi kerja cerucuk untuk cerucuk konkrit dengan tepat.

n pengiraan yang melibatkan kaedah bina kadar pada kelas

elas mengikut waktu yang ditetapkan.
m keadaan bersih dan selesa untuk menjalani proses
g bersih dan kondusif.
isyarat internet yang stabil sebelum memulakan kelas.

21

PENERAPAN NILAI- 1. Kerjasama
NILAI MURNI 2. Hormat-menghormati
3. Kejujuran
4. Rasional

TUGASAN/KERJA Pelajar diminta untuk melakukan la
RUMAH

REFLEKSI SESI Sesi pegajaran dan pembelajaran d
PENGAJARAN PELATIH kefahaman yang amat baik sepanja
kepada guru apabila mereka tidak f
menekankan semula bahagian yang
lebih gemar mendiamkan diri apabi
Pendekatan yang diambil oleh pelat
mereka menjawab soalan yang dita

BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELA

1 8.00 am Pengenalan / 1. Pelajar dapat
mengamalkan sika
- 8.05 Pra suka
hormat
am (5 Pengajaran : menghormati
antara satu sama
min) lain.

1. Memberi 2. Pelajar dapat
menerapkan unsur
salam
32
2. Membaca
doa

atihan pengiraan bagi persediaan kelas yang akan datang.

dapat dilaksanakan dengan baik. Para pelajar menunjukkan
ang sesi pembelajaran berlangsung. Pelajar segera bertanya
faham mengenai sesuatu perkara sekaligus guru dapat
g tidak difahami oleh pelajar. Namun begitu, segelintir pelajar
ila guru meminta pelajar menjawab soalan secara sukarela.
tih adalah dengan memanggil nama pelajar terus supaya
anya.

AJARAN AKTIVITI ABBM/CATATAN
PENGAJARAN DAN

PEMBELAJARAN

1. Guru memberi 1. STRATEGI
ap salam sejurus PENGAJARAN:
- Berpusatkan guru
memasuki kelas.

2. Guru meminta 2. NILAI MURNI:

seorang pelajar - Hormat

lelaki untuk menghormati

membaca doa dan - Kesyukuran

meminta pelajar - Berdisiplin

r bukan islam

22

BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELA

3. Kehadiran keagamaan dan
pelajar melahirkan rasa
kesyukuran.
4. Bertanya
khabar 3. Menggalakkan
komitmen pelajar.
5. Memastikan
keadaan tempat 4. Mengeratkan
belajar dalam ikatan
keadaan bersih silaturrahim antara
dan selesa guru dan pelajar.

6. Memastikan 5. Pelajar dapat
capaian internet memupuk sikap
pelajar dalam bertanggungjawab
keadaan baik menjaga kebersiha

6. Pelajar dapat
memastikan prose
pengajaran dan
pembelajaran tidak
terganggu.

32

AJARAN AKTIVITI ABBM/CATATAN
PENGAJARAN DAN

PEMBELAJARAN

bertafakur mengikut
kepercayaan
masing-masing.
(Nilai murni :
Kesyukuran &
. hormat
menghormati)

3. Guru mengambil
a kehadiran pelajar

dengan menyemak
jumlah kehadiran
pelajar pada MS
Teams (Nilai murni :
b Berdisiplin)
an.
4. Guru bertanyakan
kesihatan dan
es perkembangan
semasa terhadap
k pelajar.

5. Guru meminta
pelajar memastikan
keadaan sekeliling
pelajar di rumah
dalam keadaan
selesa dan bersih.

23

BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELA

2 8.05 am Set induksi : 1. Pelajar dapat
membuat gambara
- 8.10 awal tentang tajuk
pembelajaran hari
am (5 Gambar : Kerja ini.

min) cerucuk di tapak 2. Pelajar dapat
membuat analisis
bina melalui pemerhatia
bahan yang
ditunjukkan.

32

AJARAN AKTIVITI ABBM/CATATAN
PENGAJARAN DAN

PEMBELAJARAN

6. Guru bertanya
kepada pelajar
mengenai capaian
internet mereka
supaya dalam
keadaan baik.

1. Guru 1. STRATEGI

an menunjukkan PENGAJARAN:

k gambar kerja - Berpusatkan guru

i cerucuk di tapak

bina. 2. KAEDAH /

TEKNIK:

2. Guru bertanya - Bercerita

dan minta pelajar

an memberi pandangan 3. ABBM:

berdasarkan - MS Teams

pemerhatian pada - Gambar

gambar. (KBAT :

Menganalisis) 4. KBAT:

- Menganalisis

3. Pelajar berfikir - Menilai item

dan memberi objek

jawapan kepada apa

yang ditunjukkan. 5. NILAI MURNI:

(KBAT : Menilai - Rasional

item objek, NILAI - Keberanian

MURNI : Rasional

24

BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELA

3 8.10 am Penyampaian isi 1. Pelajar dapat

- 8.50 1: mengaplikasikan

am (40 pengiraan kuantiti

minit) 1. Mengaplikasikan kerja tanah untuk

pengiraan kerja pembersihan

kuantiti kerja tapak dengan betu

tanah untuk

kerja 2. Pelajar dapat

pembersihan mengaplikasikan

tapak. pengiraan kuantiti

kerja tanah untuk

2. Mengaplikasikan kerja cut and fill

pengiraan dengan betul.

kuantiti kerja

tanah untuk

kerja cut and fill.

32

AJARAN AKTIVITI ABBM/CATATAN
PENGAJARAN DAN

PEMBELAJARAN

& Keberanian)

4. Guru memberikan
penjelasan mengenai
jawapan yang
diberikan oleh
pelajar dan
mengaitkan dengan
tajuk pembelajaran.

1. Guru 1. STRATEGI

menyambung PENGAJARAN:

semula - Berpusatkan guru

perbincangan dari - Berpusatkan

n minggu lepas pelajar

ul. berkaitan cara

pengiraan bagi kerja 2. KAEDAH /

tanah untuk TEKNIK:

pembersihan tapak - Syarahan

dan cut and fill.

3. ABBM:

2. Guru meminta - MS Teams

beberapa orang - Slaid Powerpoint

pelajar untuk

berkongsi cara 4. KBAT:

pengiraan yang - Menganalisis

dilakukan.

5. NILAI MURNI:

3. Guru - Keberanian

25

BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELA

4 8.50 am Penyampaian isi 1. Pelajar dapat
mengaplikasikan
- 9.55 2: pengiraan kuantiti
kerja cerucuk untu
am (1 cerucuk konkrit
dengan tepat.
jam 5 Mengaplikasikan

minit) pengiraan

kuantiti kerja

cerucuk untuk

cerucuk konkrit.

32

AJARAN AKTIVITI ABBM/CATATAN
PENGAJARAN DAN

PEMBELAJARAN

membincangkan
cara pengiraan yang
dilakukan bersama
pelajar.

4. Guru
membetulkan cara
pengiraan yang
dilakukan oleh
pelajar.

1. Guru 1. STRATEGI

memaparkan slaid PENGAJARAN:

powerpoint kepada - Berpusatkan guru

uk pelajar berkenaan - Berpusatkan

kerja cerucuk. pelajar .

2. Guru 2. KAEDAH /
menerangkan TEKNIK:
kepada pelajar - Syarahan
tentang proses kerja
cerucuk. 3. ABBM:
- MS Teams
3. Guru - Slaid Powerpoint
menerangkan
kepada pelajar 4. KBAT:
tentang cara - Menilai
pengiraan kerja - Penyelesaian
cerucuk konkrit. masalah

26

BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELA

5 9.55 am Penutup: 1. Pelajar dapat
merumuskan dan
- 10.00 mengukuhkan topi
yang dipelajari.
am (5 1. Kognitif
32
min)

2. Sosial

AJARAN AKTIVITI ABBM/CATATAN
PENGAJARAN DAN

PEMBELAJARAN

4. Guru 5. NILAI MURNI:
menunjukkan - Keberanian
contoh pengiraan - Kerjasama
kepada pelajar.

5. Guru meminta
pelajar membuat
latihan berdasarkan
contoh yang telah di
ajar. (KBAT :
Penyelesaian
masalah, NILAI
MURNI :
Kerjasama)

6. Guru memanggil
seorang wakil
pelajar untuk
menunjukkan hasil
pengiraan yang telah
dilakukan. (NILAI
MURNI :
Keberanian)

1. Guru meminta 1. STRATEGI

pelajar secara PENGAJARAN:

ik sukarela untuk - Berpusatkan guru

merumuskan topik yang - Berpusatkan

dipelajari. pelajar

27

BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELA

3. Tugasan 2. Pelajar dapat
meningkatkan
keyakinan dalam
diri pelajar.

3. Pelajar dapat
memupuk unsur
keagamaan.

32

AJARAN AKTIVITI ABBM/CATATAN
PENGAJARAN DAN

PEMBELAJARAN

(NILAI MURNI : 2. ABBM:
Keberanian) - Slaid
2. Guru memuji pembentangan
kerjasama pelajar
dan memberikan 3. NILAI MURNI:
kata-kata semangat - Rasional
dan motivasi kepada - Hormat
pelajar. (NILAI menghormati
MURNI : Hormat - Kesyukuran
menghormati) - Kejujuran
3. Guru meminta
pelajar membuat
latihan pengiraan
melibatkan kerja
cerucuk konkrit.
(NILAI
MURNI :
Kejujuran)
4. Guru mengakhiri
kelas dengan
meminta pelajar
membaca doa habis
belajar dan meminta
pelajar bukan islam
bertafakur mengikut
kepercayaan
masing. (NILAI
MURNI :
Kesyukuran)

28

Tarikh Key In 11-06-2022 RANCANGAN PENGAJAR

Tarikh Kemaskini 00-00-0

TARIKH 13-06-2022 TING

TEMPAT Microsoft Teams BIL

MASA 8.00 am - 10.00 am

OBJEKTIF Di akhir sesi pembelajaran dan pen
1. Mengaplikasikan pengiraan kuan
2. Mengaplikasikan pengiraan kuan

PENGETAHUAN SEDIA Pelajar telah didedahkan berkenaan

ADA sebelum ini.

ALAT/BAHAN BANTU 1. Microsoft Teams
MENGAJAR (ABBM) 2. Telegram
3. Slaid Powerpoint
4. Headphone
5. Laptop

PENGURUSAN 1. Memastikan pelajar memasuki ke
KELAS/LANGKAH 2. Memastikan pelajar berada dalam
KESELAMATAN pengajaran dan pembelajaran yang
3. Memastikan pelajar mempunyai

32

RAN HARIAN MINGGU 13

0000 Tarikh Kemaskini Refleksi 20-06-2022

GKATAN/KELAS DKA 2B

PELAJAR 32 Orang

ngajaran, pelajar dapat :
ntiti kerja kerja substruktur iaitu pad foundation dengan betul.
ntiti kerja sub struktur iaitu column stump dengan betul.

n pengiraan yang melibatkan kaedah bina kadar pada kelas

elas mengikut waktu yang ditetapkan.
m keadaan bersih dan selesa untuk menjalani proses
g bersih dan kondusif.
isyarat internet yang stabil sebelum memulakan kelas.

29

PENERAPAN NILAI- 1. Kerjasama
NILAI MURNI 2. Hormat-menghormati
3. Kejujuran
4. Rasional

TUGASAN/KERJA Pelajar diminta untuk melakukan la
RUMAH

REFLEKSI SESI Pelajar telah menumpukan sepenuh
PENGAJARAN PELATIH sepanjang kelas berlangsung. Pene
dengan lancar dan dapat diterima o
menarik dan jelas serta penerangan
pemahaman pelajar. Penekanan ter
pelajar memahami topik yang diaja

BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELA

1 8.00 am Pengenalan / 1. Pelajar dapat
mengamalkan sika
- 8.05 Pra suka
hormat
am (5 Pengajaran : menghormati
antara satu sama
min) lain.

1. Memberi salam

2. Membaca doa

3. Kehadiran pelajar 2. Pelajar dapat
4. Bertanya khabar menerapkan unsur
keagamaan dan

33

atihan pengiraan bagi persediaan kelas yang akan datang.

h perhatian dan memberi kerjasama yang amat baik
erangan berkenaan topik pembelajaran yang diajar berjalan
oleh pelajar. Oleh itu, dari segi persembahan slaid yang
n prosedur yang jelas boleh memainkan peranan dalam
rhadap maklumat yang disampaikan adalah penting untuk
ar dan memberi tumpuan.

AJARAN AKTIVITI ABBM/CATATAN
PENGAJARAN DAN

PEMBELAJARAN

1. Guru memberi 1. STRATEGI
ap salam sejurus PENGAJARAN:
- Berpusatkan guru
memasuki kelas.

2. Guru meminta 2. NILAI MURNI:

seorang pelajar - Hormat

lelaki untuk menghormati

membaca doa dan - Kesyukuran

meminta pelajar - Berdisiplin

r bukan islam

bertafakur mengikut

30

BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELA

5. Memastikan melahirkan rasa
keadaan tempat kesyukuran.
belajar dalam
keadaan bersih 3. Menggalakkan
dan selesa komitmen pelajar.

6. Memastikan 4. Mengeratkan
capaian internet ikatan
pelajar dalam silaturrahim antara
keadaan baik guru dan pelajar.

5. Pelajar dapat
memupuk sikap
bertanggungjawab
menjaga kebersiha

6. Pelajar dapat
memastikan prose
pengajaran dan
pembelajaran tidak
terganggu.

33

AJARAN AKTIVITI ABBM/CATATAN
PENGAJARAN DAN

PEMBELAJARAN

kepercayaan
masing-masing.
(Nilai murni :
Kesyukuran &
. hormat
menghormati)

3. Guru mengambil
a kehadiran pelajar

dengan menyemak
jumlah kehadiran
pelajar pada MS
Teams (Nilai murni :
b Berdisiplin)
an.
4. Guru bertanyakan
kesihatan dan
es perkembangan
semasa terhadap
k pelajar.

5. Guru meminta
pelajar memastikan
keadaan sekeliling
pelajar di rumah
dalam keadaan
selesa dan bersih.

6. Guru bertanya

31

BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELA

2 8.05 am Set induksi : 1. Pelajar dapat m

- 8.10 gambaran awal ten

am (5 Video : Kerja sub tajuk pembelajaran

minit) struktur di tapak bina ini.

2. Pelajar dapat m
analisis melalui
pemerhatian bahan
ditunjukkan.

33

AJARAN AKTIVITI ABBM/CATATAN
PENGAJARAN DAN

PEMBELAJARAN

kepada pelajar
mengenai capaian
internet mereka
supaya dalam
keadaan baik.

membuat 1. Guru menunjukkan 1. STRATEGI
ntang gambar kerja pad PENGAJARAN:
n hari foundation dan column - Berpusatkan guru
stump di tapak bina.
2. KAEDAH / TEKNIK:
membuat 2. Guru bertanya dan - Bercerita
n yang minta pelajar memberi
pandangan berdasarkan 3. ABBM:
pemerhatian pada - MS Teams
gambar. (KBAT : - Video
Menganalisis)
4. KBAT:
3. Pelajar berfikir dan - Menganalisis
memberi jawapan - Menilai item objek
kepada apa yang
ditunjukkan. (KBAT : 5. NILAI MURNI:
Menilai item objek, - Rasional
NILAI MURNI : Rasional - Keberanian
& Keberanian)

4. Guru memberikan
penjelasan mengenai

32

BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELA

3 8.10 am Penyampaian isi 1 : 1. Pelajar dapat

- 8.55 mengaplikasikan

am (45 Mengaplikasikan pengiraan kuantiti

minit) pengiraan kuantiti kerja substruktur i

kerja substruktur iaitu pad foundation den

pad foundation. betul.

33

AJARAN AKTIVITI ABBM/CATATAN
PENGAJARAN DAN

PEMBELAJARAN

jawapan yang diberikan
oleh pelajar dan
mengaitkan dengan
tajuk pembelajaran.

kerja 1. Guru memaparkan 1. STRATEGI
iaitu slaid powerpoint bagi PENGAJARAN:
ngan kerja substruktur iaitu - Berpusatkan guru
pad foundation. - Berpusatkan pelajar
- Berpusatkan aktiviti
2. Guru menerangkan
proses kerja pad 2. KAEDAH / TEKNIK:
foundation di tapak bina. - Syarahan
- Pembentangan
3. Guru menunjukkan
contoh pengiraan 3. ABBM:
kepada pelajar. - MS Teams
- Slaid Powerpoint
4. Guru meminta pelajar - Kalkulator
membuat latihan
berdasarkan contoh 4. KBAT:
yang telah di ajar. - Penyelesaian masalah
(KBAT : Penyelesaian
masalah, NILAI MURNI : 5. NILAI MURNI:
Kerjasama) - Keberanian
- Kerjasama
5. Guru memanggil
seorang wakil pelajar
untuk menunjukkan

33

BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELA

4 8.55 am Penyampaian isi 2 : 1. Pelajar dapat

- 9.55 mengaplikasikan

am (1 Mengaplikasikan pengiraan kuantiti

jam) pengiraan kuantiti sub struktur iaitu c

kerja sub struktur iaitu stump dengan betu

column stump.

33

AJARAN AKTIVITI ABBM/CATATAN
PENGAJARAN DAN

PEMBELAJARAN

hasil pengiraan yang
telah dilakukan. (NILAI
MURNI : Keberanian)

kerja 1. Guru memaparkan 1. STRATEGI
column slaid powerpoint kepada PENGAJARAN:
ul. pelajar berkenaan kerja - Berpusatkan guru
column stump. - Berpusatkan pelajar
- Berpusatkan aktiviti.
2. Guru menerangkan
kepada pelajar tentang 2. KAEDAH / TEKNIK:
proses kerja column - Syarahan
stump. - Pembentangan

3. Guru menerangkan 3. ABBM:
kepada pelajar tentang - MS Teams
cara pengiraan kerja - Slaid Powerpoint
column stump. - Kalkulator

4. Guru menunjukkan 4. KBAT:
contoh pengiraan - Penyelesaian masalah
kepada pelajar.
5. NILAI MURNI:
5. Guru meminta pelajar - Keberanian
membuat latihan - Kerjasama
berdasarkan contoh
yang telah di ajar.
(KBAT : Penyelesaian
masalah, NILAI MURNI :

34

BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELA

5 9.55 am Penutup: 1. Pelajar dapat
merumuskan dan
- 10.00 mengukuhkan topi
yang dipelajari.
am (5 1. Kognitif
2. Pelajar dapat
min) meningkatkan
keyakinan dalam
2. Sosial diri pelajar.

3. Tugasan 3. Pelajar dapat
memupuk unsur
keagamaan.

33

AJARAN AKTIVITI ABBM/CATATAN
PENGAJARAN DAN

PEMBELAJARAN

Kerjasama)

6. Guru memanggil
beberapa pelajar untuk
menunjukkan hasil
pengiraan yang telah
dilakukan. (NILAI MURNI
: Keberanian)

1. Guru meminta 1. STRATEGI

pelajar secara PENGAJARAN:

ik sukarela untuk - Berpusatkan guru

merumuskan topik - Berpusatkan

yang dipelajari. pelajar

(NILAI MURNI :

Keberanian) 2. ABBM:

- Slaid

2. Guru memuji pembentangan

kerjasama pelajar

dan memberikan 3. NILAI MURNI:

kata-kata semangat - Rasional

dan motivasi kepada - Hormat

pelajar. (NILAI menghormati

MURNI : Hormat - Kesyukuran

menghormati) - Kejujuran

3. Guru meminta
pelajar membuat
latihan pengiraan

35

BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELA

33

AJARAN AKTIVITI ABBM/CATATAN
PENGAJARAN DAN

PEMBELAJARAN

melibatkan kerja
cerucuk konkrit.
(NILAI
MURNI :
Kejujuran)

4. Guru mengakhiri
kelas dengan
meminta pelajar
membaca doa habis
belajar dan meminta
pelajar bukan islam
bertafakur mengikut
kepercayaan
masing. (NILAI
MURNI :
Kesyukuran)

36

Tarikh Key In 15-06-2022 Tarikh Kemaskini 00-00-0

TARIKH 16-06-2022 TING

TEMPAT Microsoft Teams BIL

MASA 8.00 am - 10.00 am

OBJEKTIF Di akhir sesi pembelajaran dan pen
1. Mengaplikasikan pengiraan kuan
2. Mengaplikasikan pengiraan kuan

PENGETAHUAN SEDIA Pelajar telah didedahkan berkenaan

ADA sebelum ini.

ALAT/BAHAN BANTU 1. Microsoft Teams
MENGAJAR (ABBM) 2. Telegram
3. Slaid Powerpoint
4. Headphone
5. Laptop

PENGURUSAN 1. Memastikan pelajar memasuki ke
KELAS/LANGKAH 2. Memastikan pelajar berada dalam
KESELAMATAN pengajaran dan pembelajaran yang
3. Memastikan pelajar mempunyai

33

0000 Tarikh Kemaskini Refleksi 20-06-2022

GKATAN/KELAS DKA 2B

PELAJAR 32 Orang

ngajaran, pelajar dapat :
ntiti kerja kerja substruktur iaitu ground beam dengan betul.
ntiti kerja sub struktur iaitu ground floor slab dengan betul.

n pengiraan yang melibatkan kaedah bina kadar pada kelas

elas mengikut waktu yang ditetapkan.
m keadaan bersih dan selesa untuk menjalani proses
g bersih dan kondusif.
isyarat internet yang stabil sebelum memulakan kelas.

37

PENERAPAN NILAI- 1. Kerjasama
NILAI MURNI 2. Hormat-menghormati
3. Kejujuran
4. Rasional

TUGASAN/KERJA Pelajar diminta untuk melakukan la
RUMAH

REFLEKSI SESI Pelajar telah menumpukan sepenuh
PENGAJARAN PELATIH sepanjang kelas berlangsung. Pene
dengan lancar dan dapat diterima o
jelas serta penerangan prosedur ya
pelajar. Penekanan terhadap maklu
memahami topik yang diajar dan m

BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELA

1 8.00 am Pengenalan / 1. Pelajar dapat
mengamalkan sika
- 8.05 Pra suka
hormat
am (5 Pengajaran : menghormati
antara satu sama
min) lain.

1. Memberi 2. Pelajar dapat
menerapkan unsur
salam keagamaan dan

2. Membaca 33
doa

3. Kehadiran

atihan pengiraan bagi persediaan kelas yang akan datang.

h perhatian dan memberi kerjasama yang amat baik
erangan berkenaan topik pembelajaran yang diajar berjalan
oleh pelajar. Selain itu, persembahan slaid yang menarik dan
ang jelas boleh memainkan peranan dalam pemahaman
umat yang disampaikan adalah penting untuk pelajar
memberi tumpuan.

AJARAN AKTIVITI ABBM/CATATAN
PENGAJARAN DAN

PEMBELAJARAN

1. Guru memberi 1. STRATEGI
ap salam sejurus PENGAJARAN:
- Berpusatkan guru
memasuki kelas.

2. Guru meminta 2. NILAI MURNI:

seorang pelajar - Hormat

lelaki untuk menghormati

membaca doa dan - Kesyukuran

meminta pelajar - Berdisiplin

r bukan islam

bertafakur mengikut

38

BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELA

pelajar melahirkan rasa
kesyukuran.
4. Bertanya
khabar 3. Menggalakkan
komitmen pelajar.
5. Memastikan
keadaan tempat 4. Mengeratkan
belajar dalam ikatan
keadaan bersih silaturrahim antara
dan selesa guru dan pelajar.

6. Memastikan 5. Pelajar dapat
capaian internet memupuk sikap
pelajar dalam bertanggungjawab
keadaan baik menjaga kebersiha

6. Pelajar dapat
memastikan prose
pengajaran dan
pembelajaran tidak
terganggu.

33

AJARAN AKTIVITI ABBM/CATATAN
PENGAJARAN DAN

PEMBELAJARAN

kepercayaan
masing-masing.
(Nilai murni :
Kesyukuran &
. hormat
menghormati)

3. Guru mengambil
a kehadiran pelajar

dengan menyemak
jumlah kehadiran
pelajar pada MS
Teams (Nilai murni :
b Berdisiplin)
an.
4. Guru bertanyakan
kesihatan dan
es perkembangan
semasa terhadap
k pelajar.

5. Guru meminta
pelajar memastikan
keadaan sekeliling
pelajar di rumah
dalam keadaan
selesa dan bersih.

6. Guru bertanya

39

BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELA

2 8.05 am Set induksi : 1. Pelajar dapat m

- 8.10 gambaran awal ten

am (5 Video : Kerja ground tajuk pembelajaran

min) beam dan ground floor ini.

slab

2. Pelajar dapat m

analisis melalui

pemerhatian bahan

ditunjukkan.

34

AJARAN AKTIVITI ABBM/CATATAN
PENGAJARAN DAN

PEMBELAJARAN

kepada pelajar
mengenai capaian
internet mereka
supaya dalam
keadaan baik.

membuat 1. Guru menunjukkan 1. STRATEGI
ntang gambar kerja ground PENGAJARAN:
n hari beam dan ground floor - Berpusatkan guru
slab di tapak bina.
2. KAEDAH / TEKNIK:
membuat 2. Guru bertanya dan - Bercerita
n yang minta pelajar memberi
pandangan berdasarkan 3. ABBM:
pemerhatian pada - MS Teams
gambar. (KBAT : - Video
Menganalisis)
4. KBAT:
3. Pelajar berfikir dan - Menganalisis
memberi jawapan - Menilai item objek
kepada apa yang
ditunjukkan. (KBAT : 5. NILAI MURNI:
Menilai item objek, - Rasional
NILAI MURNI : Rasional - Keberanian
& Keberanian)

4. Guru memberikan
penjelasan mengenai

40

BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELA

3 8.10 am Penyampaian isi 1: 1. Pelajar dapat

- 8.55 mengaplikasikan

am (45 Mengaplikasikan pengiraan kuantiti

minit) pengiraan kuantiti kerja substruktur i

kerja substruktur iaitu ground beam deng

ground beam betul.

34

AJARAN AKTIVITI ABBM/CATATAN
PENGAJARAN DAN

PEMBELAJARAN

jawapan yang diberikan
oleh pelajar dan
mengaitkan dengan
tajuk pembelajaran.

kerja 1. Guru memaparkan 1. STRATEGI
iaitu slaid powerpoint bagi PENGAJARAN:
gan kerja substruktur iaitu - Berpusatkan guru
ground beam. - Berpusatkan pelajar
- Berpusatkan aktiviti
2. Guru menerangkan
proses kerja ground 2. KAEDAH / TEKNIK:
beam di tapak bina. - Syarahan
- Pembentangan
3. Guru menunjukkan
contoh pengiraan 3. ABBM:
kepada pelajar. - MS Teams
- Slaid Powerpoint
4. Guru meminta pelajar - Kalkulator
membuat latihan
berdasarkan contoh 4. KBAT:
yang telah di ajar. - Penyelesaian masalah
(KBAT : Penyelesaian
masalah, NILAI MURNI : 5. NILAI MURNI:
Kerjasama) - Keberanian
- Kerjasama
5. Guru memanggil
seorang wakil pelajar
untuk menunjukkan

41

BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELA

4 8.55 am Penyampaian isi 2 : 1. Pelajar dapat

- 9.55 mengaplikasikan

am (1 Mengaplikasikan pengiraan kuantiti

jam) pengiraan kuantiti sub struktur iaitu g

kerja sub struktur iaitu floor slab dengan b

ground floor slab.

34

AJARAN AKTIVITI ABBM/CATATAN
PENGAJARAN DAN

PEMBELAJARAN

hasil pengiraan yang
telah dilakukan. (NILAI
MURNI : Keberanian)

kerja 1. Guru memaparkan 1. STRATEGI
ground slaid powerpoint kepada PENGAJARAN:
betul. pelajar berkenaan kerja - Berpusatkan guru
ground floor slab. - Berpusatkan pelajar
- Berpusatkan aktiviti.
2. Guru menerangkan
kepada pelajar tentang 2. KAEDAH / TEKNIK:
proses kerja ground - Syarahan
floor slab. - Pembentangan

3. Guru menerangkan 3. ABBM:
kepada pelajar tentang - MS Teams
cara pengiraan kerja - Slaid Powerpoint
ground floor slab. - Kalkulator

4. Guru menunjukkan 4. KBAT:
contoh pengiraan - Penyelesaian masalah
kepada pelajar.
5. NILAI MURNI:
5. Guru meminta pelajar - Keberanian
membuat latihan - Kerjasama
berdasarkan contoh
yang telah di ajar.
(KBAT : Penyelesaian
masalah, NILAI MURNI :

42

BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELA

5 9.55 am Penutup: 1. Pelajar dapat
merumuskan dan
- 10.00 mengukuhkan topi
dipelajari.
am (5 1. Kognitif
2. Pelajar dapat
min) meningkatkan key
dalam diri pelajar.
2. Sosial
Penutup:
1.10 pm
- 1. Kognitif
1.15 pm
(5 minit) 2. Sosial
Penutup:
3. Tugasan
1. Kognitif 1. Pelajar dapat
merumuskan dan
2. Sosial mengukuhkan topi
dipelajari.
3. Tugasan
34

AJARAN AKTIVITI ABBM/CATATAN
PENGAJARAN DAN

PEMBELAJARAN

Kerjasama)

6. Guru memanggil
beberapa pelajar untuk
menunjukkan hasil
pengiraan yang telah
dilakukan. (NILAI MURNI
: Keberanian)

ik yang 1. Guru meminta pelajar 1. STRATEGI
secara sukarela untuk PENGAJARAN:
yakinan merumuskan topik yang - Berpusatkan guru
. dipelajari. (NILAI MURNI - Berpusatkan pelajar
: Keberanian)
2. NILAI MURNI:
2. Guru memuji - Rasional
kerjasama pelajar dan - Hormat menghormati
memberikan kata-kata - Kesyukuran
semangat dan motivasi - Kejujuran
kepada pelajar. (NILAI
MURNI : Hormat
menghormati)

ik yang 4. Guru meminta pelajar
membuat soalan latihan
pengiraan yang
diberikan. (NILAI MURNI
: Kejujuran)

43

BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELA

2. Pelajar dapat
meningkatkan key
dalam diri pelajar.

3. Pelajar dapat
memupuk unsur
keagamaan.

34


Click to View FlipBook Version
Previous Book
Media Online Solutions
Next Book
Broadcast