The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

E-PORTFOLIO LATIHAN MENGAJAR_(MUHAMAD HUSAINI - DB180163)

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by muhdhusaini007, 2022-07-08 10:10:21

E-PORTFOLIO LATIHAN MENGAJAR_(MUHAMAD HUSAINI - DB180163)

E-PORTFOLIO LATIHAN MENGAJAR_(MUHAMAD HUSAINI - DB180163)

JARAN AKTIVITI ABBM/CATATAN
PENGAJARAN DAN

PEMBELAJARAN

4. Guru mengaitkan
dengan tajuk
pembelajaran pada
hari ini.

1. Guru memberi 1. STRATEGI
taklimat dan PENGAJARAN:
penerangan - Berpusatkan guru
k berkenaan dengan
amali yang akan 2. ABBM:
dilaksanakan. - MS Teams

2. Guru memberi 3. NILAI MURNI:
arahan kepada - Rasional
pelajar tentang jenis - Hormat
ikatan susunan bata. menghormati
- Kerjasama
3. Guru
menunjukkan 4. KBAT:
demonstrasi tentang - Menganalisis
cara membina ikatan
bata. 5. NILAI MURNI:
- Kerjasama
4. Guru bertanya - Memahami
mengenai arahan
kefahaman pelajar. - Hormat
menghormati
5. Pelajar dapat
memahami dengan

20

BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJ

4 11.20 am Penyampaian isi 1. Pelajar dapat

- 12.05 2 : menunjukkan

pm (45 kerjasama dalam

minit) 1. Kerjasama kumpulan dan

yang baik dalam menunjukkan

kumpulan kebolehan bekerja

dalam pasukan

untuk

menyelesaikan

tugasan yang

diberikan semasa

sesi kerja amali

5 12.05 pm Penutup: 1. Pelajar dapat
- 12.15 merumuskan dan

52

JARAN AKTIVITI ABBM/CATATAN
PENGAJARAN DAN

PEMBELAJARAN

arahan dengan baik 1. STRATEGI
dan meneruskan PENGAJARAN:
kerja-kerja amali. - Berpusatkan
pelajar
1. Pelajar
menunjukkan 2. KAEDAH /
penyertaan yang TEKNIK:
aktif dan kerjasama - Perbincangan
dalam kumpulan.
3. ABBM:
2. Pelajar mahir - MS Teams
dalam mengagihkan - Slaid Powerpoint
tugas khusus kepada
setiap ahli dalam 4. KBAT:
kumpulan untuk - Menganalisis
menyiapkan kerja
makmal dalam masa 5. NILAI MURNI:
tertentu. - Kerjasama
- Memahami
3. Pelajar dapat arahan
melakukan secara - Hormat
aktif dalam menghormati
kumpulan untuk
menyiapkan 1. STRATEGI
tugasan. PENGAJARAN:

1. Guru meminta
pelajar secara

21

BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJ

pm (10 1. Kognitif mengukuhkan topik
minit) 2. Sosial yang dipelajari.
3. Tugasan
2. Pelajar dapat
meningkatkan
keyakinan dalam
diri pelajar.

3. Pelajar dapat
memupuk unsur
keagamaan.

52

JARAN AKTIVITI ABBM/CATATAN
PENGAJARAN DAN

PEMBELAJARAN

k sukarela untuk - Berpusatkan guru

merumuskan topik

yang dipelajari. 2. ABBM:

(NILAI MURNI : - MS Teams

Keberanian)

3. NILAI MURNI:

2. Guru memuji - Rasional

kerjasama pelajar - Hormat

dan memberikan menghormati

kata-kata semangat - Kesyukuran

dan motivasi kepada

pelajar. (NILAI

MURNI : Hormat

menghormati)

3. Guru meminta
pelajar untuk
membaca dan
memahami
kegunaan setiap
jenis ikatan bata.

4. Guru mengakhiri
kelas dengan
meminta pelajar
membaca doa habis
belajar dan meminta
pelajar bukan islam
bertafakur mengikut

22

BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJ

52

JARAN AKTIVITI ABBM/CATATAN
PENGAJARAN DAN

PEMBELAJARAN

kepercayaan
masing. (NILAI
MURNI :
Kesyukuran)

23

Tarikh Key In 24-05-2022 RANCANGAN PENGAJAR

Tarikh Kemaskini 00-00-0

TARIKH 25-05-2022 TINGK

TEMPAT Bengkel Makmal Bata BIL PE

MASA 9.00 am - 12.15 pm

OBJEKTIF Di akhir sesi pembelajaran dan peng
1. Menjalankan pelbagai jenis susun
2. Menunjukkan kerjasama dalam k
untuk menyelesaikan tugasan yang

PENGETAHUAN SEDIA Pelajar mempunyai pengetahuan se
ADA

ALAT/BAHAN BANTU 1. Microsoft Teams
MENGAJAR (ABBM) 2. Telegram
3. Slaid Powerpoint
4. Headphone
5. Laptop

PENGURUSAN 1. Memastikan pelajar memasuki ke
KELAS/LANGKAH 2. Memastikan pelajar berada dalam
KESELAMATAN pengajaran dan pembelajaran yang
3. Memastikan pelajar memakai ala

52

RAN HARIAN MINGGU 10

0000 Tarikh Kemaskini Refleksi 02-06-2022

KATAN/KELAS DKA 1A (GROUP E,F,G)

ELAJAR 23 Orang

gajaran, pelajar dapat :
nan bata untuk dinding bata dan kerja kemasan
kumpulan dan menunjukkan kebolehan bekerja dalam pasukan

diberikan semasa sesi kerja amali

edia ada berdasarkan sesi pembelajaran yang lepas.

elas mengikut waktu yang ditetapkan.
m keadaan bersih dan selesa untuk menjalani proses
g bersih dan kondusif.
atan keselamatan bengkel seperti kasut keselamatan

24

PENERAPAN NILAI- 1. Berdisiplin
NILAI MURNI 2. Hormat menghormati
3. Menepati masa

TUGASAN/KERJA Memahami kertas arahan kerja bag
RUMAH

REFLEKSI SESI Kelas pada hari ini dapat dilaksanak
PENGAJARAN menunjukkan komitmen yang amat
PELATIH kerap kali berlaku antara pelajar da
mereka.

Guru telah menunjukkan demonstra
memberikan fokus dan terus bertan
faham.

BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJ

1 9.00 am - Pengenalan / 1. Pelajar dapat

9.05 am Pra Pengajaran : mengamalkan sikap

(5 minit) suka hormat-

1. Memberi menghormati antara

salam satu sama lain.

2. Membaca 2. Pelajar dapat
doa menerapkan unsur
keagamaan dan
3. Kehadiran melahirkan rasa

52

gi kerja amali di bengkel.

kan dengan jayanya. Secara keseluruhan, pelajar telah
t baik sepanjang kelas berlangsung. Komunikasi dua hala
an guru tanpa memerlukan pelatih untuk memanggil nama

asi untuk kerja-kerja amali yang dijalankan. Pelajar telah
nya kepada guru jika ada sebarang perkara yang mereka tidak

JARAN AKTIVITI ABBM/CATATAN
PENGAJARAN DAN

PEMBELAJARAN

1. Guru memberi 1. STRATEGI
p salam sejurus PENGAJARAN:
- Berpusatkan guru
memasuki kelas.
a 2. NILAI MURNI:
- Hormat
2. Guru meminta menghormati
seorang pelajar - Kesyukuran
lelaki untuk - Berdisiplin
membaca doa dan
meminta pelajar
bukan islam

25

BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJ

pelajar kesyukuran.

4. Bertanya 3. Menggalakkan
khabar komitmen pelajar.

5. Memastikan 4. Mengeratkan
keadaan tempat ikatan silaturrahim
belajar dalam antara guru dan
keadaan bersih pelajar.
dan selesa
5. Pelajar dapat
memupuk sikap
bertanggungjawab
menjaga kebersihan

52

JARAN AKTIVITI ABBM/CATATAN
PENGAJARAN DAN

PEMBELAJARAN

bertafakur mengikut
kepercayaan
masing. (Nilai murni
: Kesyukuran &
hormat
menghormati)

3. Guru mengambil
kehadiran pelajar
dengan menyemak
jumlah kehadiran
pelajar (Nilai murni
: Berdisiplin)
n.
4. Guru bertanyakan
kesihatan dan
perkembangan
semasa terhadap
pelajar.

5. Guru meminta
pelajar memastikan
keadaan sekeliling
pelajar dalam
keadaan selesa dan
bersih.

26

BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJ

2 9.10 am - Set induksi : 1. Pelajar dapat

9.20 am membuat gambaran

(10 minit) Menunjukkan awal tentang tajuk

gambar pembelajaran hari

mengenai jenis-jenis ini.

ikatan bat

52

JARAN AKTIVITI ABBM/CATATAN
PENGAJARAN DAN

PEMBELAJARAN

1. Guru 1. STRATEGI

n menunjukkan PENGAJARAN:

gambar kepada - Berpusatkan guru

pelajar.

2. KAEDAH /

2. Guru bertanya TEKNIK:

dan minta pelajar - Menunjukkan

memberi pandangan gambar

berdasarkan gambar

yang ditunjuk. 3. ABBM:

(KBAT : - MS Teams

Menganalisis) - Gambar

2. Pelajar berfikir 4. KBAT:
dan memberi - Menganalisis
jawapan kepada apa
yang ditunjukkan. 5. NILAI MURNI:
(NILAI MURNI : - Rasional
Rasional & - Keberanian
Keberanian)

3. Guru memuji
jawapan pelajar dan
memberikan
penjelasan mengenai
jawapan yang
diberikan oleh
pelajar.

27

BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJ

3 9.20 am - Penyampaian isi 1. Pelajar dapat

11.20 am 1: menjalankan

(2 jam) pelbagai jenis

1. Jenis-jenis susunan bata untuk

ikatan bata dinding bata dan

dalam kerja-kerja kerja kemasan

pembinaan

a) Ikatan
Stretcher

b) Ikatan
English

c) Ikatan
Flemish

d) Melepa
dinding

52

JARAN AKTIVITI ABBM/CATATAN
PENGAJARAN DAN

PEMBELAJARAN

4. Guru mengaitkan
dengan tajuk
pembelajaran pada
hari ini.

1. Guru memberi 1. STRATEGI
taklimat dan PENGAJARAN:
penerangan - Berpusatkan guru
k berkenaan dengan
amali yang akan 2. ABBM:
dilaksanakan. - MS Teams

2. Guru memberi 3. NILAI MURNI:
arahan kepada - Rasional
pelajar tentang jenis - Hormat
ikatan susunan bata. menghormati
- Kerjasama
3. Guru
menunjukkan 4. KBAT:
demonstrasi tentang - Menganalisis
cara membina ikatan
bata. 5. NILAI MURNI:
- Kerjasama
4. Guru bertanya - Memahami
mengenai arahan
kefahaman pelajar. - Hormat
menghormati
5. Pelajar dapat
memahami dengan

28

BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJ

4 11.20 am Penyampaian isi 1. Pelajar dapat

- 12.05 2 : menunjukkan

pm (45 kerjasama dalam

minit) 1. Kerjasama kumpulan dan

yang baik dalam menunjukkan

kumpulan kebolehan bekerja

dalam pasukan

untuk

menyelesaikan

tugasan yang

diberikan semasa

sesi kerja amali

5 12.05 pm Penutup: 1. Pelajar dapat
- 12.15 merumuskan dan

52

JARAN AKTIVITI ABBM/CATATAN
PENGAJARAN DAN

PEMBELAJARAN

arahan dengan baik 1. STRATEGI
dan meneruskan PENGAJARAN:
kerja-kerja amali. - Berpusatkan
pelajar
1. Pelajar
menunjukkan 2. KAEDAH /
penyertaan yang TEKNIK:
aktif dan kerjasama - Perbincangan
dalam kumpulan.
3. ABBM:
2. Pelajar mahir - MS Teams
dalam mengagihkan - Slaid Powerpoint
tugas khusus kepada
setiap ahli dalam 4. KBAT:
kumpulan untuk - Menganalisis
menyiapkan kerja
makmal dalam masa 5. NILAI MURNI:
tertentu. - Kerjasama
- Memahami
3. Pelajar dapat arahan
melakukan secara - Hormat
aktif dalam menghormati
kumpulan untuk
menyiapkan 1. STRATEGI
tugasan. PENGAJARAN:

1. Guru meminta
pelajar secara

29

BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJ

pm (10 1. Kognitif mengukuhkan topik
minit) 2. Sosial yang dipelajari.
3. Tugasan
2. Pelajar dapat
meningkatkan
keyakinan dalam
diri pelajar.

3. Pelajar dapat
memupuk unsur
keagamaan.

53

JARAN AKTIVITI ABBM/CATATAN
PENGAJARAN DAN

PEMBELAJARAN

k sukarela untuk - Berpusatkan guru

merumuskan topik

yang dipelajari. 2. ABBM:

(NILAI MURNI : - MS Teams

Keberanian)

3. NILAI MURNI:

2. Guru memuji - Rasional

kerjasama pelajar - Hormat

dan memberikan menghormati

kata-kata semangat - Kesyukuran

dan motivasi kepada

pelajar. (NILAI

MURNI : Hormat

menghormati)

3. Guru meminta
pelajar untuk
membaca dan
memahami
kegunaan setiap
jenis ikatan bata.

4. Guru mengakhiri
kelas dengan
meminta pelajar
membaca doa habis
belajar dan meminta
pelajar bukan islam
bertafakur mengikut

30

BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJ

53

JARAN AKTIVITI ABBM/CATATAN
PENGAJARAN DAN

PEMBELAJARAN

kepercayaan
masing. (NILAI
MURNI :
Kesyukuran)

31

Tarikh Key In 31-05-2022 RANCANGAN PENGAJAR

Tarikh Kemaskini 00-00-0

TARIKH 01-06-2022 T

TEMPAT Bengkel Makmal Bata B

MASA 9.00 am - 12.15 pm

OBJEKTIF Di akhir sesi pembelajaran dan peng
1. Menjalankan ujian standard untuk
2. Menunjukkan penyertaan aktif da

PENGETAHUAN SEDIA Pelajar mempunyai pengetahuan se
ADA

ALAT/BAHAN BANTU 1. Microsoft Teams
MENGAJAR (ABBM) 2. Telegram
3. Slaid Powerpoint
4. Headphone
5. Laptop
6. Labsheet

PENGURUSAN 1. Memastikan pelajar memasuki ke
KELAS/LANGKAH 2. Memastikan pelajar berada dalam
KESELAMATAN pengajaran dan pembelajaran yang

53

RAN HARIAN MINGGU 11

0000 Tarikh Kemaskini Refleksi 02-06-2022

TINGKATAN/KELAS DKA 1A

BIL PELAJAR 30 Orang

gajaran, pelajar dapat :
k bahan konkrit, konkrit segar dan konkrit keras.
an kerjasama dalam kumpulan.

edia ada berdasarkan sesi pembelajaran yang lepas.

elas mengikut waktu yang ditetapkan.
m keadaan bersih dan selesa untuk menjalani proses

bersih dan kondusif.

32

PENERAPAN NILAI- 1. Menepati masa
NILAI MURNI 2. Hormat menghormati
3. Rajin
4. Bekerjasama

TUGASAN/KERJA Membaca dan memahami kertas ara
RUMAH

REFLEKSI SESI Semasa taklimat diberikan, pelajar m
PENGAJARAN Pelajar menunjukkan kefahaman ya
PELATIH Pelajar segera bertanya kepada pela
Namun begitu, pelatih harus membe
betul-betul faham supaya tiada kesi

BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJ

1 9.00 am Pengenalan /Pra 1. Pelajar dapat
mengamalkan sikap
- 9.10 Pengajaran : suka hormat-
menghormati antar
am (10 satu sama lain.

minit) 1. Memberi 2. Pelajar dapat
menerapkan unsur
salam keagamaan dan
melahirkan rasa
2. Membaca kesyukuran.
doa
53
3. Kehadiran
pelajar

ahan tugasan amali

memberi perhatian dan memberi kerjasama sepenuhnya.
ang baik terhadap penerangan yang diberikan oleh pelatih.
atih jika ada sebarang keraguan yang mereka tidak faham.
erikan penerangan dengan amat jelas sehingga para pelajar
ilapan yang dilakukan oleh pelajar.

JARAN AKTIVITI ABBM/CATATAN
PENGAJARAN DAN

PEMBELAJARAN

1. Guru memberi 1. STRATEGI

p salam sejurus PENGAJARAN:

memasuki kelas. - Berpusatkan guru

ra

2. Guru meminta 2. NILAI MURNI:

seorang pelajar - Hormat

lelaki untuk menghormati

membaca doa dan - Kesyukuran

meminta pelajar - Berdisiplin

bukan islam

bertafakur mengikut

kepercayaan

33

BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJ

4. Bertanya 3. Menggalakkan
khabar komitmen pelajar.

5. Memastikan 4. Mengeratkan
keadaan tempat ikatan silaturrahim
belajar dalam antara guru dan
keadaan bersih pelajar.
dan selesa
5. Pelajar dapat
memupuk sikap
bertanggungjawab
menjaga kebersihan

2 2 9.10 Set induksi : 1. Pelajar dapat
membuat gambaran
am -
53

JARAN AKTIVITI ABBM/CATATAN
PENGAJARAN DAN

PEMBELAJARAN

masing. (Nilai murni
: Kesyukuran &
hormat
menghormati)

3. Guru mengambil
kehadiran pelajar
dengan menyemak
jumlah kehadiran
pelajar pada MS
Teams (Nilai murni :
n. Berdisiplin)

4. Guru bertanyakan
kesihatan dan
perkembangan
semasa terhadap
pelajar.

5. Guru meminta
pelajar memastikan
keadaan sekeliling
pelajar di rumah
dalam keadaan
selesa dan bersih.

1. Guru 1. STRATEGI
n menunjukkan PENGAJARAN:

34

BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJ

9.20 am Gambar : awal tentang tajuk
(10 Menunjukkan pembelajaran hari
minit) gambar ini.
mengenai jenis-jenis
ujian
konkrit

53

JARAN AKTIVITI ABBM/CATATAN
PENGAJARAN DAN

PEMBELAJARAN

gambar kepada - Berpusatkan guru
pelajar.
2. KAEDAH /
2. Guru bertanya TEKNIK:
dan minta pelajar - Menunjukkan
memberi pandangan gambar
berdasarkan gambar
yang ditunjuk. 3. ABBM:
(KBAT : - MS Teams
Menganalisis) - Gambar

3. Pelajar berfikir 4. KBAT:
dan memberi - Menganalisis
jawapan kepada apa
yang ditunjukkan. 5. NILAI MURNI:
(NILAI MURNI : - Rasional
Rasional & - Keberanian
Keberanian)

4. Guru memuji
jawapan pelajar dan
memberikan
penjelasan mengenai
jawapan yang
diberikan oleh
pelajar.

5. Guru mengaitkan
dengan tajuk

35

BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJ

3 9.20 am Penyampaian isi 1. Pelajar dapat
menjalankan ujian
- 11.20 1: standard untuk
bahan konkrit,
am (2 konkrit segar dan
konkrit keras.
jam) 1. Menjalankan

ujian standard

untuk bahan

konkrit, konkrit

segar dan

konkrit keras.

a) Menjalankan
ujian standard
untuk kualiti
simen
(Softening Point
Test).

b) Menjalankan
ujian piawai
untuk kualiti
dan sifat pasir
(Sand
Segregation
Test (Fine
Aggregate)).

53

JARAN AKTIVITI ABBM/CATATAN
PENGAJARAN DAN

PEMBELAJARAN

pembelajaran pada 1. STRATEGI
hari ini. PENGAJARAN:
- Berpusatkan guru
1. Guru memberi
taklimat dan 2. ABBM:
penerangan - MS Teams
berkenaan dengan
amali yang akan 3. NILAI MURNI:
dilaksanakan. - Rasional
- Hormat
2. Guru memberi menghormati
arahan kepada - Kerjasama
pelajar tentang
jenis-jenis ujian 4. KBAT:
konkrit. - Menganalisis

3. Guru 5. NILAI MURNI:
menunjukkan - Kerjasama
demonstrasi tentang - Memahami
cara menjalankan arahan
setiap ujian konkrit - Hormat
yang terlibat. menghormati

4. Guru bertanya
mengenai
kefahaman pelajar.

5. Pelajar dapat
memahami arahan

36

BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJ

c) Menjalankan 1. Pelajar dapat
ujian piawai menunjukkan
untuk sifat penyertaan aktif da
agregat kasar
(Sieve Analysis 53
Test (Coarse
Aggregate)).

d) Menjalankan
ujian piawai ke
atas
kebolehkerjaan
konkrit segar
(Slump Test).

e) Menjalankan
ujian piawai
untuk
menentukan
kekuatan
konkrit yang
dikeraskan
(Compressive
Strength Test
Cubes).

4 11.20 am Penyampaian isi
- 12.05 2 :

JARAN AKTIVITI ABBM/CATATAN
PENGAJARAN DAN

PEMBELAJARAN

dengan baik dan
meneruskan kerja-kerja
amali.

1. Pelajar 1. STRATEGI
menunjukkan PENGAJARAN:
an penyertaan yang - Berpusatkan

37

BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJ

pm (45 Menunjukkan kerjasama dalam
minit) penyertaan aktif kumpulan.
dan kerjasama
dalam
kumpulan.

5 12.05 pm Penutup: 1. Pelajar dapat
- 12.15 merumuskan dan
pm (10 1. Kognitif mengukuhkan topik
minit) yang dipelajari.
2. Sosial
2. Pelajar dapat
3. Tugasan meningkatkan
keyakinan dalam
diri pelajar.

53

JARAN AKTIVITI ABBM/CATATAN
PENGAJARAN DAN

PEMBELAJARAN

aktif dan kerjasama pelajar
dalam kumpulan.
2. KAEDAH /
2. Pelajar mahir TEKNIK:
dalam mengagihkan - Perbincangan
tugas khusus kepada
setiap ahli dalam 3. ABBM:
kumpulan untuk - MS Teams
menyiapkan kerja - Slaid Powerpoint
makmal dalam masa
tertentu. 4. KBAT:
- Menganalisis
3. Pelajar dapat
melakukan secara 5. NILAI MURNI:
aktif dalam - Kerjasama
kumpulan untuk - Memahami
menyiapkan arahan
tugasan. - Hormat
menghormati

1. Guru meminta 1. STRATEGI

pelajar secara PENGAJARAN:

k sukarela untuk - Berpusatkan guru

merumuskan topik

yang dipelajari. 2. ABBM:

(NILAI MURNI : - MS Teams

Keberanian)

3. NILAI MURNI:

2. Guru memuji - Rasional

38

BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJ

3. Pelajar dapat
memupuk unsur
keagamaan.

53

JARAN AKTIVITI ABBM/CATATAN
PENGAJARAN DAN

PEMBELAJARAN

kerjasama pelajar - Hormat
dan memberikan menghormati
kata-kata semangat - Kesyukuran
dan motivasi kepada
pelajar. (NILAI
MURNI : Hormat
menghormati)

3. Guru meminta
pelajar untuk
membaca dan
memahami
kegunaan setiap
jenis ujian konkrit.

4. Guru mengakhiri
kelas dengan
meminta pelajar
membaca doa habis
belajar dan meminta
pelajar bukan islam
bertafakur mengikut
kepercayaan
masing. (NILAI
MURNI :
Kesyukuran)

39

Tarikh Key In 07-06-2022 RANCANGAN PENGAJAR

Tarikh Kemaskini 00-00-0

TARIKH 08-06-2022 T

TEMPAT Bengkel Makmal Bata B

MASA 9.00 am - 12.15 pm

OBJEKTIF Di akhir sesi pembelajaran dan peng
1. Menjalankan ujian standard untuk
2. Menunjukkan penyertaan aktif da

PENGETAHUAN SEDIA Pelajar mempunyai pengetahuan se
ADA

ALAT/BAHAN BANTU 1. Telegram
MENGAJAR (ABBM) 2. Kertas arahan amali
3. Microsoft Teams
4. Headphone
5. Laptop

PENGURUSAN 1. Memastikan pelajar memasuki ke
KELAS/LANGKAH 2. Memastikan pelajar berada dalam
KESELAMATAN pengajaran dan pembelajaran yang
3. Memastikan pelajar memakai alat

54

RAN HARIAN MINGGU 12

0000 Tarikh Kemaskini Refleksi 09-06-2022

TINGKATAN/KELAS DKA 1A

BIL PELAJAR 23 Orang

gajaran, pelajar dapat :
k bahan konkrit, konkrit segar dan konkrit keras.
an kerjasama dalam kumpulan.

edia ada berdasarkan sesi pembelajaran yang lepas.

elas mengikut waktu yang ditetapkan.
m keadaan bersih dan selesa untuk menjalani proses

bersih dan kondusif.
tan keselamatan bengkel seperti kasut keselamatan.

40

PENERAPAN NILAI- 1. Berdisiplin
NILAI MURNI 2. Hormat menghormati
3. Menepati masa

TUGASAN/KERJA Membaca dan memahami kertas ara
RUMAH

REFLEKSI SESI Kelas pada hari ini dapat dilaksanak
PENGAJARAN memberi perhatian dan memberi ke
PELATIH baik terhadap penerangan yang dibe
jika ada sebarang keraguan yang m
penerangan dengan amat jelas sehin
yang dilakukan oleh pelajar.

BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJ

1 9.00 am Pengenalan /Pra 1. Pelajar dapat
mengamalkan sikap
- 9.10 Pengajaran : suka hormat-
menghormati antar
am (10 satu sama lain.

minit) 1. Memberi 2. Pelajar dapat
menerapkan unsur
salam keagamaan dan
melahirkan rasa
2. Membaca kesyukuran.
doa
54
3. Kehadiran
pelajar

ahan tugasan amali.

kan dengan jayanya. Semasa taklimat diberikan, pelajar
erjasama sepenuhnya. Pelajar menunjukkan kefahaman yang
erikan oleh pelatih. Pelajar segera bertanya kepada pelatih
mereka tidak faham. Namun begitu, pelatih harus memberikan
ngga para pelajar betul-betul faham supaya tiada kesilapan

JARAN AKTIVITI ABBM/CATATAN
PENGAJARAN DAN

PEMBELAJARAN

1. Guru memberi 1. STRATEGI

p salam sejurus PENGAJARAN:

memasuki kelas. - Berpusatkan guru

ra

2. Guru meminta 2. NILAI MURNI:

seorang pelajar - Hormat

lelaki untuk menghormati

membaca doa dan - Kesyukuran

meminta pelajar - Berdisiplin

bukan islam

bertafakur mengikut

kepercayaan

41

BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJ

4. Bertanya 3. Menggalakkan
khabar komitmen pelajar.

5. Memastikan 4. Mengeratkan
keadaan tempat ikatan silaturrahim
belajar dalam antara guru dan
keadaan bersih pelajar.
dan selesa
5. Pelajar dapat
memupuk sikap
bertanggungjawab
menjaga kebersihan

2 9.10 am Set induksi : 1. Pelajar dapat
membuat gambaran
- 9.20 Gambar :
54

JARAN AKTIVITI ABBM/CATATAN
PENGAJARAN DAN

PEMBELAJARAN

masing. (Nilai murni
: Kesyukuran &
hormat
menghormati)

3. Guru mengambil
kehadiran pelajar
dengan menyemak
jumlah kehadiran
pelajar pada MS
Teams (Nilai murni :
n. Berdisiplin)

4. Guru bertanyakan
kesihatan dan
perkembangan
semasa terhadap
pelajar.

5. Guru meminta
pelajar memastikan
keadaan sekeliling
pelajar di rumah
dalam keadaan
selesa dan bersih

1. Guru 1. STRATEGI
n menunjukkan PENGAJARAN:

42

BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJ

am (10 Menunjukkan awal tentang tajuk
minit) gambar pembelajaran hari
mengenai jenis-jenis ini.
ujian
konkrit

54

JARAN AKTIVITI ABBM/CATATAN
PENGAJARAN DAN

PEMBELAJARAN

gambar kepada - Berpusatkan guru
pelajar.
2. KAEDAH /
2. Guru bertanya TEKNIK:
dan minta pelajar - Menunjukkan
memberi pandangan gambar
berdasarkan gambar
yang ditunjuk. 3. ABBM:
(KBAT : - MS Teams
Menganalisis) - Gambar

3. Pelajar berfikir 4. KBAT:
dan memberi - Menganalisis
jawapan kepada apa
yang ditunjukkan. 5. NILAI MURNI:
(NILAI MURNI : - Rasional
Rasional & - Keberanian
Keberanian)

4. Guru memuji
jawapan pelajar dan
memberikan
penjelasan mengenai
jawapan yang
diberikan oleh
pelajar.

5. Guru mengaitkan
dengan tajuk

43

BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJ

3 9.20 am Penyampaian isi 1. Pelajar dapat
menjalankan ujian
- 11.20 1: standard untuk
bahan konkrit,
am (2 konkrit segar dan
konkrit keras.
jam) 1. Menjalankan

ujian standard

untuk bahan

konkrit, konkrit

segar dan

konkrit keras.

a) Menjalankan
ujian standard
untuk kualiti
simen
(Softening Point
Test).

b) Menjalankan
ujian piawai
untuk kualiti
dan sifat pasir
(Sand
Segregation
Test (Fine
Aggregate)).

54

JARAN AKTIVITI ABBM/CATATAN
PENGAJARAN DAN

PEMBELAJARAN

pembelajaran pada 1. STRATEGI
hari ini. PENGAJARAN:
- Berpusatkan guru
1. Guru memberi
taklimat dan 2. ABBM:
penerangan - MS Teams
berkenaan dengan
amali yang akan 3. NILAI MURNI:
dilaksanakan. - Rasional
- Hormat
2. Guru memberi menghormati
arahan kepada - Kerjasama
pelajar tentang
jenis-jenis ujian 4. KBAT:
konkrit. - Menganalisis

3. Guru 5. NILAI MURNI:
menunjukkan - Kerjasama
demonstrasi tentang - Memahami
cara menjalankan arahan
setiap ujian konkrit - Hormat
yang terlibat. menghormati

4. Guru bertanya
mengenai
kefahaman pelajar.

5. Pelajar dapat
memahami arahan

44

BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJ

c) Menjalankan 1. Pelajar dapat
ujian piawai menunjukkan
untuk sifat penyertaan aktif da
agregat kasar
(Sieve Analysis 54
Test (Coarse
Aggregate)).

d) Menjalankan
ujian piawai ke
atas
kebolehkerjaan
konkrit segar
(Slump Test).

e) Menjalankan
ujian piawai
untuk
menentukan
kekuatan
konkrit yang
dikeraskan
(Compressive
Strength Tes
Cubes).

4 11.20 am Penyampaian isi
- 12.05 2 :


Click to View FlipBook Version
Previous Book
Media Online Solutions
Next Book
Broadcast