The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

E-PORTFOLIO LATIHAN MENGAJAR_(MUHAMAD HUSAINI - DB180163)

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by muhdhusaini007, 2022-07-08 10:10:21

E-PORTFOLIO LATIHAN MENGAJAR_(MUHAMAD HUSAINI - DB180163)

E-PORTFOLIO LATIHAN MENGAJAR_(MUHAMAD HUSAINI - DB180163)

JARAN AKTIVITI ABBM/CATATAN
PENGAJARAN DAN

PEMBELAJARAN

internet pelajar sama
ada stabil atau tidak.

embuat 1. Guru memilih 2 orang 1. STRATEGI
tang pelajar untuk menjadi PENGAJARAN:
hari watak klien dan - Berpusatkan guru
kontraktor.
embuat 2. KAEDAH / TEKNIK:
2. Guru bertanyakan - Bercerita
yang soalan tentang peranan
kontrak. 3. ABBM:
- MS Teams
3. Pelajar berfikir dan
memberi jawapan 4. KBAT:
kepada apa yang - Menganalisis
ditunjukkan. (KBAT :
Menganalisis, NILAI 5. NILAI MURNI:
MURNI : Rasional & - Rasional
Keberanian) - Keberanian

4. Guru memberikan
penjelasan mengenai
jawapan yang diberikan
oleh pelajar dan
mengaitkan dengan tajuk
pembelajaran.

69

BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJ

3 8.10 am Penyampaian isi 1: 1. Pelajar dapat

- 9.00 merangkan terma d

am (50 Terma dalam Borang Bentuk Kontrak Stan

min) Kontrak Standard (Borang P.W.D 203/

(Borang P.W.D dengan versi terkini

203/203A dengan tepat

k. Materials, Goods

and Workmanship

l. Damages For Non-

Completion

m. Claims For Loss

and Expense

n. Events and

Consequences of

Default by the

Contractor

o. Termination on

Corruption

p. General Duties

and Performance

Standard

17

JARAN AKTIVITI ABBM/CATATAN
PENGAJARAN DAN

PEMBELAJARAN

dalam 1. Guru memaparkan 1. STRATEGI
ndard Slaid Powerpoint bagi PENGAJARAN:
/203A topik 4 iaitu borang - Berpusatkan guru
i) kontrak standard - Berpusatkan aktiviti

2. Guru membahagikan 2. KAEDAH / TEKNIK:
pelajar kepada 9 - Syarahan
kumpulan dan setiap - Pembentangan
kumpulan memperolehi
tajuk. 3. ABBM:
- MS Teams
3. Guru meminta pelajar - Peta minda
membuat peta minda
berdasarkan terma 4. KBAT:
dalam borang kontrak. - Menganalisis
- Kreatif
4. Guru memberikan
masa selama 20 minit 5. NILAI MURNI:
kepada pelajar untuk - Berani
mencari maklumat dan
membuat peta minda.
(KBAT : Menganalisis,
Kreatif)

5. Setelah 20 minit,
setiap kumpulan akan
melakukan
pembentangan. (Nilai
murni : Berani)

70

BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJ

4 9.00 am Penyampaian isi 2 : 1. Pelajar dapat

- 9.55 menunjukkan

am (55 Pengetahuan tentang pengetahuan tentan

min) piawaian etika untuk piawaian etika untuk

menyelesaikan menyelesaikan tuga

tugasan yang yang diberikan berk

diberikan berkaitan penggunaan Borang

penggunaan Borang Kontrak Standard (B

Kontrak Standard P.W.D 203/203A de

(Borang P.W.D versi terkini).

203/203A dengan

versi terkini).

5 9.55 am Penutup: 1. Pelajar dapat

- 10.00 merumuskan dan

am (5 1. Kognitif mengukuhkan topik

min) dipelajari.

2. Sosial

2. Pelajar dapat

3. Tugasan (Tutorial) meningkatkan keyak

dalam diri pelajar.

17

JARAN AKTIVITI ABBM/CATATAN
PENGAJARAN DAN

PEMBELAJARAN

ng 1. Guru menggunakan 1. STRATEGI
k aplikasi Quiziz untuk PENGAJARAN:
asan para pelajar menjawab - Berpusatkan pelajar
kaitan berdasarkan dan aktiviti.
g pemahaman.
Borang 2. KAEDAH / TEKNIK:
engan 2. Guru memberikan - Perbincangan
soalan serta contoh - Penyelesaian masalah
situasi sebenar.
3. ABBM:
3. Guru memberikan - MS Teams
masa kepada pelajar - Quizizz
berfikir serta mencari 4. KBAT:
maklumat. (KBAT : - Menganalisis
Menganalisis, NILAI
MURNI : Kerjasama, 5. NILAI MURNI:
Rasional) - Kerjasama
- Rasional
- Keberanian

k yang 1. Guru meminta pelajar 1. STRATEGI
kinan secara sukarela untuk PENGAJARAN:
merumuskan topik yang - Berpusatkan guru
dipelajari. (NILAI MURNI - Berpusatkan pelajar
: Keberanian)
2. ABBM:
2. Guru memuji - MS Teams
kerjasama pelajar dan
memberikan kata-kata 3. NILAI MURNI:

71

BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJ

3. Pelajar dapat me
unsur keagamaan.

17

JARAN AKTIVITI ABBM/CATATAN
PENGAJARAN DAN

PEMBELAJARAN

emupuk semangat dan motivasi - Hormat menghormati
kepada pelajar. (NILAI - Kesyukuran
MURNI : Hormat - Kejujuraan
menghormati)

3. Guru meminta pelajar
menyiapkan tugas
seterusnya sebelum
kelas seterusnya. (NILAI
MURNI : Kejujuran)

4. Guru mengakhiri kelas
dengan meminta pelajar
membaca doa habis
belajar dan meminta
pelajar bukan islam
bertafakur mengikut
kepercayaan masing.
(NILAI MURNI :
Kesyukuran)

72

Tarikh Key In 06-04-2022 RANCANGAN PENGAJAR

Tarikh Kemaskini 00-00-0

TARIKH 04-04-2022 TIN

TEMPAT Microsoft Teams BIL

MASA 8.00 am - 10.00 am

OBJEKTIF Di akhir sesi pembelajaran dan pen
1. Menghuraikan definisi kaedah an
2. Menerangkan kegunaan taksiran
3. Melaksanakan jenis kaedah angg

PENGETAHUAN SEDIA Pelajar mempunyai pengetahuan se

ADA yang lepas.

ALAT/BAHAN BANTU 1. Microsoft Teams
MENGAJAR (ABBM) 2. Telegram
3. Slaid Powerpoint
4. Headphone
5. Laptop
6. Gambar

PENGURUSAN 1. Memastikan pelajar memasuki ke
KELAS/LANGKAH 2. Memastikan pelajar berada dalam
KESELAMATAN

17

RAN HARIAN MINGGU 3

0000 Tarikh Kemaskini Refleksi 06-04-2022

NGKATAN/KELAS DKA 2B

PELAJAR 30 Orang

ngajaran, pelajar dapat :
nggaran awal dengan betul.
n awalan dalam pembangunan sesuatu projek.
garan awal menggunakan kaedah penilaian unit dengan tepat

edia ada melalui tajuk prosedur kontrak pada pembelajaran

elas mengikut waktu yang ditetapkan.
m keadaan bersih dan selesa untuk menjalani proses

73

pengajaran dan pembelajaran yang
3. Memastikan pelajar mempunyai

PENERAPAN NILAI- 1. Hormat menghormati
NILAI MURNI 2. Berani
3. Kerjasama
4. Kejujuran
5. Kesyukuran

TUGASAN/KERJA Pelajar diminta untuk membuat lati
RUMAH bagi persediaan kelas yang akan da

REFLEKSI SESI Sesi pegajaran dan pembelajaran d
PENGAJARAN PELATIH kefahaman yang amat baik sepanja
pula, pelajar dapat menyelesaikan s
yang sedikit susah pula, pelajar me
sebelum mereka berjaya menjawab
menunjukkan kefahaman dan komi
pembelajaran berlangsung.

Maklumat bagi Rancangan Pengajar
ditulis secara manual terlebih dahul
semula segala maklumat dalam sist
kerana berlakunya masalah teknika
dibuka selama beberapa hari.

17

g bersih dan kondusif.
isyarat internet yang stabil sebelum memulakan kelas.

ihan pengiraan kos bagi beberapa jenis kaedah anggaran awal
atang.
dapat dilaksanakan dengan baik. Para pelajar menunjukkan
ang sesi pembelajaran berlangsung. Bagi subtopik pengiraan
soalan dengan betul dan jawapan yang tepat. Untuk soalan
emerlukan sedikit tunjuk ajar dan pencerahan daripada guru
b soalan dengan tepat. Secara keseluruhan, pelajar mampu
itemen yang baik sepanjang sesi pengajaran dan

ran Mingguan dan Rancangan Pengajaran Harian ini terpaksa
lu sebelum kelas bermula. Seterusnya pelatih telah menulis
tem EPLM selepas sesi pengajaran telah berlaku. Hal ini
al di UTHM menyebabkan sistem EPLM tidak dapat diakses dan

74

BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJA

1 8.00 am Pengenalan / Pra 1. Pelajar dapat

- 8.05 Pengajaran : mengamalkan sikap

am (5 hormat-menghormat

min) 1. Memberi salam antara satu sama lai

2. Membaca doa 2. Pelajar dapat
3. Kehadiran pelajar menerapkan unsur
4. Bertanya khabar keagamaan dan
melahirkan rasa
kesyukuran.

5. Memastikan 3. Menggalakkan
keadaan tempat komitmen pelajar.
belajar dalam
keadaan bersih dan 4. Mengeratkan ikata
selesa silaturrahim antara g
dan pelajar.
6. Memastikan
capaian internet 5. Pelajar dapat mem
pelajar dalam sikap bertanggungja
keadaan yang baik menjaga kebersihan

6. Pelajar dapat
memastikan tidak
mengganggu sepanj
proses pengajaran d
pembelajaran.

17

ARAN AKTIVITI PENGAJARAN ABBM/CATATAN
DAN PEMBELAJARAN

suka 1. Guru memberi salam 1. STRATEGI
ti sejurus memasuki kelas. PENGAJARAN:
in. - Berpusatkan guru
2. Guru meminta seorang
pelajar lelaki untuk 2. NILAI MURNI:
membaca doa dan - Hormat menghormati
meminta pelajar bukan - Kesyukuran
islam bertafakur - Berdisiplin
mengikut kepercayaan
masing. (Nilai murni :
Kesyukuran & hormat
menghormati)

an 3. Guru mengambil
guru kehadiran pelajar dengan
menyemak jumlah
mupuk kehadiran pelajar pada
awab MS Teams (Nilai murni :
n. Berdisiplin)

jang 4. Guru bertanyakan
dan kesihatan dan
perkembangan semasa
terhadap pelajar.

5. Guru meminta pelajar
memastikan keadaan
sekeliling pelajar di
rumah dalam keadaan
selesa dan bersih.

75

BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJA

2 8.05 am Set induksi 1. Pelajar dapat mem

- 8.10 gambaran awal tenta

am (5 Gambar : Pelan tajuk pembelajaran h

min) rumah, Kalkulator, ini.

Bangunan dalam

pembinaan 2. Pelajar dapat mem

analisis melalui

pemerhatian bahan y

ditunjukkan.

17

ARAN AKTIVITI PENGAJARAN ABBM/CATATAN
DAN PEMBELAJARAN

6. Guru bertanya kepada
para pelajar mengenai
capaian internet supaya
dapat memastikan pelajar
tidak mengganggu proses
pengajaran dan
pembelajaran.

mbuat 1. Guru menunjukkan 1. STRATEGI
ang gambar pelan rumah dan PENGAJARAN:
hari kalkulator kepada para - Berpusatkan guru
pelajar.
mbuat 2. KAEDAH / TEKNIK:
2. Guru bertanya dan - Bercerita
yang meminta pendapat
kepada pelajar. 3. ABBM:
- MS Teams
3. Pelajar berfikir dan - Gambar
memberi jawapan kepada
apa yang ditunjukkan. 4. KBAT:
(KBAT : Menganalisis, - Menganalisis
NILAI MURNI : Rasional &
Keberanian) 5. NILAI MURNI:
- Rasional
3. Guru memberikan - Keberanian
penjelasan mengenai
jawapan yang diberikan
oleh pelajar dan

76

BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJA

3 8.10 am Penyampaian isi 1: 1. Pelajar dapat

- 8.25 menghuraikan defini

am (15 Definisi kaedah kaedah anggaran aw

minit) anggaran awal dengan betul.

dengan betul.

4 8.25 am Penyampaian isi 2 : 1. Pelajar dapat

- 9.05 menerangkan kegun

Kegunaan taksiran taksiran awalan dala

17

ARAN AKTIVITI PENGAJARAN ABBM/CATATAN
DAN PEMBELAJARAN

mengaitkan dengan tajuk
pembelajaran dengan
menunjukkan gambar
bangunan dalam
pembinaan.

isi 1. Guru memaparkan 1. STRATEGI
wal Slaid Powerpoint bagi PENGAJARAN:
topik 5. - Berpusatkan guru
naan - Berpusatkan aktiviti
am 2. Guru meminta seorang
pelajar secara sukarela 2. KAEDAH / TEKNIK:
untuk membaca dan - Syarahan
menggunakan ayat
sendiri bagi menjelaskan 3. ABBM:
definisi kaedah anggaran - MS Teams
awal. (KBAT : - Slaid Powerpoint
Menganalisis, NILAI
MURNI : Keberanian) 4. KBAT:
- Menganalisis
3. Guru menerangkan
definisi kaedah taksiran 5. NILAI MURNI:
awal dan menekankan - Keberanian
kata kunci yang pelajar - Rasional
perlu faham.

1. Guru memaparkan 1. STRATEGI
slaid powerpoint. PENGAJARAN:
- Berpusatkan guru

77

BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJA

am (40 awalan dalam pembangunan sesua
minit) pembangunan projek.
sesuatu projek.

5 9.05 am Penyampaian isi 3 : 1. Pelajar dapat

- 9.50 melaksanakan jenis

am (45 Jenis kaedah kaedah anggaran aw

minit) anggaran awal menggunakan kaeda

menggunakan penilaian unit denga

kaedah penilaian tepat.

unit dengan tepat.

17

ARAN AKTIVITI PENGAJARAN ABBM/CATATAN
DAN PEMBELAJARAN

atu 2. Guru menerangkan - Berpusatkan aktiviti

kepada pelajar tentang

kegunaan taksiran awalan 2. KAEDAH / TEKNIK:

dalam pembangunan - Syarahan

sesuatu projek. - Soal jawab

3. Guru membuat soal 3. ABBM:
jawab bersama pelajar - MS Teams
tentang kefahaman
pelajar berkenaan topik 4. KBAT:
pembelajaran. - Menganalisis

4. Beberapa orang pelajar 5. NILAI MURNI:

menjawab semua soalan - Kerjasama

yang diajukan. - Rasional

1. Guru memaparkan 1. STRATEGI

slaid powerpoint PENGAJARAN:

wal berkenaan dengan jenis - Berpusatkan guru

ah kaedah anggaran awalan - Berpusatkan pelajar

an :

2. KAEDAH / TEKNIK:

a) Kaedah penilaian unit - Perbincangan

2. Guru menerangkan 3. ABBM:
jenis kaedah anggaran - MS Teams
awalan.
4. KBAT:
3. Guru menunjukkan - Menganalisis
satu contoh pengiraan

78

BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJA
17

ARAN AKTIVITI PENGAJARAN ABBM/CATATAN
DAN PEMBELAJARAN

kepada pelajar berkenaan 5. NILAI MURNI:
dengan pengiraan bagi - Kerjasama
kaedah penilaian unit - Rasional
tersebut. - Keberanian

3. Guru memberi masa
selama 20 minit dan
meminta pelajar
membuat soalan
pengiraan bagi kaedah
penilaian unit. (KBAT :
Menganalisis, NILAI
MURNI : Kerjasama,
Rasional)

4. Guru meminta
beberapa wakil pelajar
untuk menunjukkan jalan
pengiraan.

5. Pelajar yang dipilih
menghantar gambar jalan
pengiraan pada bahagian
chatbox. (NILAI MURNI :
Keberanian)

6. Guru berbincang
soalan pengiraan kerana
ada pelajar yang

79

BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJA

6 9.50 am Penutup: 1. Pelajar dapat
- 10.00 merumuskan dan
am (10 1. Kognitif mengukuhkan topik
minit) dipelajari.
2. Sosial
2. Pelajar dapat
3. Tugasan meningkatkan keyak
dalam diri pelajar.

3. Pelajar dapat mem
unsur keagamaan.

18

ARAN AKTIVITI PENGAJARAN ABBM/CATATAN
DAN PEMBELAJARAN

memperolehi jawapan
yang berbeza.

yang 1. Guru meminta pelajar 1. STRATEGI
kinan secara sukarela untuk PENGAJARAN:
mupuk merumuskan topik yang - Berpusatkan guru
dipelajari. (NILAI MURNI : - Berpusatkan pelajar
Keberanian)
2. ABBM:
2. Guru memuji - MS Teams
kerjasama pelajar dan
memberikan kata-kata 3. NILAI MURNI:
semangat dan motivasi - Rasional
kepada pelajar. (NILAI - Hormat menghormati
MURNI : Hormat - Kesyukuran
menghormati) - Kejujuraan

3. Guru meminta pelajar
membuat latihan
pengiraan kos
menggunakan kaedah
penilaian unit. (NILAI
MURNI : Kejujuran)

4. Guru mengakhiri kelas
dengan meminta pelajar
membaca doa habis
belajar dan meminta
pelajar bukan islam
bertafakur mengikut

80

BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJA
18

ARAN AKTIVITI PENGAJARAN ABBM/CATATAN
DAN PEMBELAJARAN

kepercayaan masing.
(NILAI MURNI :
Kesyukuran)

81

Tarikh Key In 06-04-2022 Tarikh Kemaskini 00-00-0

TARIKH 07-04-2022 TIN

TEMPAT Microsoft Teams BIL

MASA 8.00 am - 10.00 am

OBJEKTIF Di akhir sesi pembelajaran dan pen
1. Mengenal pasti jenis kaedah ang
kandungan isipadu dengan betul.
2. Menerangkan kebaikan dan kebu
3. Mengaplikasikan anggaran kos p
dengan tepat

PENGETAHUAN SEDIA Pelajar telah didedahkan dengan pr
ADA

ALAT/BAHAN BANTU 1. Microsoft Teams
MENGAJAR (ABBM) 2. Telegram
3. Slaid Powerpoint
4. Headphone
5. Laptop

PENGURUSAN 1. Memastikan pelajar memasuki ke
KELAS/LANGKAH 2. Memastikan pelajar berada dalam
KESELAMATAN pengajaran dan pembelajaran yang
3. Memastikan pelajar mempunyai

18

0000 Tarikh Kemaskini Refleksi 07-04-2022

NGKATAN/KELAS DKA 2B

PELAJAR 30 Orang

ngajaran, pelajar dapat :
ggaran awal menggunakan kaedah keluasan lantai dan kaedah
urukan kaedah anggaran awal dengan betul.
pembinaan dengan menggunakan kaedah anggaran awal

rosedur tender dan prosedur kontrak pada kelas sebelum ini.

elas mengikut waktu yang ditetapkan.
m keadaan bersih dan selesa untuk menjalani proses
g bersih dan kondusif.
isyarat internet yang stabil sebelum memulakan kelas.

82

PENERAPAN NILAI- 1. Hormat menghormati
NILAI MURNI 2. Kerjasama
3. Berani
4. Kejujuran

TUGASAN/KERJA Pelajar diminta untuk membuat soa
RUMAH

REFLEKSI SESI Kelas pengajaran dan pembelajaran
PENGAJARAN PELATIH yang diajar pada hari ini adalah ber
meminta pelajar untuk bersama-sa
memberikan kerjasama yang amat
pengiraan. Komunikasi dua hala ya
pengiraan sehingga berjaya menda
difahami oleh pelajar, mereka sege

BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJ

1 8.00 am Pengenalan / Pra 1. Pelajar dapat
mengamalkan sikap
- 8.05 Pengajaran : hormat-menghorm
antara satu sama la
am (5

min) 1. Memberi salam

2. Membaca doa 2. Pelajar dapat
3. Kehadiran pelajar menerapkan unsur
keagamaan dan
melahirkan rasa

18

alan pengukuhan bagi persediaan kelas yang akan datang.

n pada hari ini dapat dilaksanakan dengan jayanya. Topik
rkaitan dengan topik pengiraan. Oleh kerana itu, pelatih telah
ama guru bagi menjawab soalan yang ditanya. Pelajar
baik dan sentiasa memberikan jawapan sepanjang proses
ang amat baik antara pelajar dan guru sepanjang proses
apat jawapan yang betul. Jika terdapat soalan yang tidak
era bertanya kepada guru untuk rujukan.

JARAN AKTIVITI ABBM/CATATAN
PENGAJARAN DAN

PEMBELAJARAN

p suka 1. Guru memberi salam 1. STRATEGI
mati sejurus memasuki PENGAJARAN:
kelas. - Berpusatkan guru
ain.
2. Guru meminta 2. NILAI MURNI:
r seorang pelajar lelaki - Hormat menghormati
untuk membaca doa - Kesyukuran
dan meminta pelajar - Berdisiplin
bukan islam bertafakur

83

4. Bertanya khabar kesyukuran.

5. Memastikan 3. Menggalakkan
keadaan tempat komitmen pelajar.
belajar dalam keadaan
bersih dan selesa 4. Mengeratkan ika
silaturrahim antara
6. Memastikan dan pelajar.
capaian internet
pelajar stabil 5. Pelajar dapat
memupuk sikap
bertanggungjawab
menjaga kebersiha

6. Pelajar dapat
memastikan capaia
internet tidak
mengganggu prose
pembelajaran
berlangsung.

2 8.05 am Set induksi 1. Pelajar dapat

- 8.10 membuat gambara

am (5 Mengimbas semula tentang tajuk

min) pembelajaran yang pembelajaran hari

18

mengikut kepercayaan
masing. (Nilai murni :
Kesyukuran & hormat
menghormati)

atan 3. Guru mengambil
a guru kehadiran pelajar
dengan menyemak
an. jumlah kehadiran
an pelajar pada MS Teams
es (Nilai murni :
Berdisiplin)

4. Guru bertanyakan
kesihatan dan
perkembangan semasa
terhadap pelajar.

5. Guru meminta pelajar
memastikan keadaan
sekeliling pelajar di
rumah dalam keadaan
selesa dan bersih.

6. Guru bertanya
mengenai capaian
internet pelajar semasa
di rumah.

an awal 1. Guru mengimbas 1. STRATEGI
ini. semula jenis kaedah PENGAJARAN:
anggaran awal yang - Berpusatkan guru
dipelajari pada kelas

84

lepas. Cara-cara
pengiraan
menggunakan kaedah
penilaian unit.

3 8.10 am Penyampaian isi 1: 1. Pelajar dapat

- 8.50 mengenal pasti jen

am (40 Jenis kaedah kaedah anggaran a

minit) anggaran awal menggunakan kaed

menggunakan kaedah keluasan lantai dan

keluasan lantai dan kaedah kandungan

kaedah kandungan isipadu.

isipadu.

18

yang lepas 2. KAEDAH / TEKNIK:
- Imbas semula
2. Guru menunjukkan
gambar dan bertanya 3. ABBM:
perbezaan di antara MS Teams
kedua gambar tersebut. Gambar

3. Pelajar memberi 4. KBAT:
pandangan berdasarkan Menganalisis
pemerhatian mereka ke Menilai item objek
atas gambar tersebut.
(KBAT : Menganalisis, 5. NILAI MURNI:
Menilai item objek, Rasional
NILAI MURNI : Rasional Keberanian
& Keberanian)

4. Guru memberikan
penjelasan mengenai
jawapan yang diberikan
oleh pelajar dan
mengaitkan dengan
tajuk pembelajaran.

nis 1. Guru memaparkan 1. STRATEGI
awal Slaid Powerpoint bagi PENGAJARAN:
dah kaedah anggaran awal - Berpusatkan guru
n menggunakan kaedah - Berpusatkan pelajar
n keluasan lantai.
2. KAEDAH / TEKNIK:
85 2. Guru memaparkan - Syarahan
Slaid Powerpoint bagi - Pengiraan
kaedah anggaran awal
menggunakan kaedah 3. ABBM:
kandungan isipadu. - MS Teams

18

3. Guru menerangkan - Slaid Powerpoint
kepada pelajar tentang
perkara yang terdapat 4. KBAT:
dalam kedua-dua - Menganalisis
kaedah tersebut. - Mengaplikasi

4. Guru menunjukkan 5. NILAI MURNI:
contoh jalan pengiraan - Rasional
bagi mengira - Keberanian
menggunakan kaedah - Kejujuran
keluasan lantai dan
kaedah kandungan
isipadu (KBAT :
Menganalisis)

5. Guru memberikan
masa selama 10 minit
dan meminta pelajar
membuat latihan
berkaitan dengan jenis
kaedah yang dipelajari.
(KBAT : Mengaplikasi,
NILAI MURNI : Rasional)

6. Guru meminta
seorang pelajar sukarela
untuk menghantar
jawapan di bahagian
chatbox dan bincang
bersama pelajar yang
lain.

86

4 8.50 am Penyampaian isi 2 : 1. Pelajar dapat

- 9.10 menerangkan keba

am (20 Kebaikan dan dan keburukan kae

minit) kekurangan kaedah anggaran awal den

anggaran awal betul.

5 9.10 am Penyampaian isi 3 : 1. Pelajar dapat

- 9.50 mengaplikasikan

am (40 Mengaplikasikan anggaran kos pemb

minit) anggaran kos dengan menggunak

pembinaan dengan kaedah anggaran a

menggunakan kaedah dengan tepat.

18

aikan 1. Guru menyatakan 1. STRATEGI
edah semula 3 jenis kaedah PENGAJARAN:
ngan anggaran awal. - Berpusatkan guru
- Berpusatkan pelajar
2. Guru meminta setiap
pelajar mencari 2. KAEDAH / TEKNIK:
maklumat tentang - Perbincangan
kebaikan dan
kekurangan kaedah 3. ABBM:
anggaran awal dan - MS Teams
berbincang di dalam
kumpulan. (KBAT : 4. KBAT:
Menganalisis) - Menganalisis

3. Guru memilih 3 orang 5. NILAI MURNI:
pelajar untuk - Keberanian
memberitahu maklumat - Rasional
yang diperolehi. (NILAI
MURNI : Keberanian)

5. Guru memuji akan
usaha pelajar mencari
maklumat dengan
bersungguh-sungguh.
(NILAI MURNI :
Rasional)

binaan 1. Guru memberikan 1. STRATEGI
kan latihan soalan dan PENGAJARAN:
awal pelajar menjawab - Berpusatkan pelajar
sepanjang tempoh
waktu kelas. 2. Kaedah / Teknik :
- Penyelesaian masalah

87

anggaran awal dengan
tepat

6 9.50 am Penutup: 1. Pelajar dapat
- 10.00 merumuskan dan
am (10 1. Kognitif mengukuhkan topik
minit) dipelajari.
2. Sosial
2. Pelajar dapat
3. Tugasan meningkatkan keya
dalam diri pelajar.

3. Pelajar dapat
memupuk unsur
keagamaan.

18

2. Pelajar membuat 3. ABBM:
latihan pengiraan bagi 3 - Latihan (Slaid
jenis kaedah anggaran Powerpoint)
awal. (KBAT :
Mengaplikasi, NILAI 3. KBAT :
MURNI : Kejujuran) - Mengaplikasi

4. NILAI MURNI:
- Kejujuran

k yang 1. Guru meminta pelajar 1. STRATEGI
akinan secara sukarela untuk PENGAJARAN:
merumuskan topik yang - Berpusatkan guru
dipelajari. (NILAI MURNI - Berpusatkan pelajar
: Keberanian)
2. ABBM:
2. Guru memuji - Slaid Powerpoint
kerjasama pelajar dan
memberikan kata-kata 3. NILAI MURNI:
semangat dan motivasi - Rasional
kepada pelajar. (NILAI - Hormat menghormati
MURNI : Hormat - Kesyukuran
menghormati) - Kejujuraan

3. Guru meminta pelajar
membuat aktiviti
pengukuhan di dalam
slaid Powerpoint. (NILAI
MURNI : Kejujuran)

4. Guru mengakhiri
kelas dengan meminta
pelajar membaca doa

88

18

habis belajar dan
meminta pelajar bukan
islam bertafakur
mengikut kepercayaan
masing. (NILAI MURNI :
Kesyukuran)

89

Tarikh Key In 10-04-2022 RANCANGAN PENGAJAR

Tarikh Kemaskini 00-00-0

TARIKH 11-04-2022 TING

TEMPAT Microsoft Teams BIL

MASA 8.00 am - 10.00 am

OBJEKTIF Di akhir sesi pembelajaran dan pen
1. Mengaplikasikan anggaran kos pe
dengan tepat.

PENGETAHUAN SEDIA Pelajar mempunyai pengetahuan se
ADA

ALAT/BAHAN BANTU 1. Microsoft Teams
MENGAJAR (ABBM) 2. Telegram
3. Slaid Powerpoint
4. Headphone
5. Laptop

PENGURUSAN 1. Memastikan pelajar memasuki ke
KELAS/LANGKAH 2. Memastikan pelajar berada dalam
KESELAMATAN pengajaran dan pembelajaran yang
3. Memastikan pelajar mempunyai

19

RAN HARIAN MINGGU 4

0000 Tarikh Kemaskini Refleksi 12-04-2022

GKATAN/KELAS DKA 2B

PELAJAR 30 Orang

ngajaran, pelajar dapat :
embinaan dengan menggunakan kaedah anggaran awal

edia ada melalui pembelajaran yang lepas.

elas mengikut waktu yang ditetapkan.
m keadaan bersih dan selesa untuk menjalani proses
g bersih dan kondusif.
isyarat internet yang stabil sebelum memulakan kelas.

90

PENERAPAN NILAI- 1. Kerjasama
NILAI MURNI 2. Rajin
3. Hormat menghormati
4. Kreatif

TUGASAN/KERJA Pelajar diminta untuk membuat lati
RUMAH

REFLEKSI SESI Kelas pengajaran dan pembelajaran
PENGAJARAN PELATIH pembelajaran hari ini adalah berkai
Estimating Method. Pelatih telah me
soalan yang ditanya. Pelajar memb
jawapan sepanjang proses pengiraa
guru sepanjang proses pengiraan se
soalan yang tidak difahami oleh pel

BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELA

1 8.00 am Pengenalan / Pra 1. Pelajar dapat
mengamalkan sika
- 8.05 Pengajaran : hormat-menghorm
antara satu sama l
am (5

min) 1. Memberi salam

2. Membaca doa 2. Pelajar dapat
3. Kehadiran pelajar menerapkan unsur
4. Bertanya khabar keagamaan dan
melahirkan rasa
kesyukuran.

19

ihan tutorial bagi persediaan kelas yang akan datang.

n pada hari ini dapat dilaksanakan dengan jayanya. Topik
itan dengan soalan toturial bagi Topic 5 - Priliminary
eminta pelajar untuk bersama-sama guru bagi menjawab
erikan kerjasama yang amat baik dan sentiasa memberikan
an. Komunikasi dua hala yang amat baik antara pelajar dan
ehingga berjaya mendapat jawapan yang betul. Jika terdapat
lajar, mereka segera bertanya kepada guru untuk rujukan.

AJARAN AKTIVITI ABBM/CATATAN
PENGAJARAN DAN

PEMBELAJARAN

ap suka 1. Guru memberi salam 1. STRATEGI
mati sejurus memasuki kelas. PENGAJARAN:
- Berpusatkan guru
lain. 2. Guru meminta
seorang pelajar lelaki 2. NILAI MURNI:
r untuk membaca doa dan - Hormat menghormati
meminta pelajar bukan - Kesyukuran
islam bertafakur - Berdisiplin
mengikut kepercayaan
masing. (Nilai murni :

91

BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELA

5. Memastikan 3. Menggalakkan
keadaan tempat komitmen pelajar.
belajar dalam keadaan
bersih dan selesa 4. Mengeratkan ika
silaturrahim antara
6. Memastikan capaian dan pelajar.
internet pelajar dalam
keadaan baik 5. Pelajar dapat
memupuk sikap
bertanggungjawab
menjaga kebersiha

6. Pelajar dapat
memastikan prose
pengajaran dan
pembelajaran tidak
terganggu.

19

AJARAN AKTIVITI ABBM/CATATAN
PENGAJARAN DAN

PEMBELAJARAN

. Kesyukuran & hormat
menghormati)
atan
a guru 3. Guru mengambil
kehadiran pelajar
dengan menyemak
jumlah kehadiran pelajar
pada MS Teams (Nilai
murni : Berdisiplin)

b 4. Guru bertanyakan
an. kesihatan dan

perkembangan semasa
terhadap pelajar.
es
5. Guru meminta pelajar
k memastikan keadaan
sekeliling pelajar di
rumah dalam keadaan
selesa dan bersih.

6. Guru bertanya kepada
pelajar mengenai
capaian internet mereka
supaya dalam keadaan
baik.

92

BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELA

2 8.05 am Set induksi 1. Pelajar dapat m

- 8.10 gambaran awal ten

am (5 Mengimbas semula tajuk pembelajaran

min) formula bagi 3 jenis ini.

kaedah anggaran

awal.

3 8.10 am Penyampaian isi 1: 1. Pelajar dapat

- 9.55 mengaplikasikan

am (1 Mengaplikasikan anggaran kos pem

jam 45 anggaran kos dengan mengguna

minit) pembinaan dengan kaedah anggaran a

menggunakan kaedah dengan tepat.

anggaran awal :

1. Kaedah penilaian

19

AJARAN AKTIVITI ABBM/CATATAN
PENGAJARAN DAN

PEMBELAJARAN

membuat 1. Guru bertanyakan 1. STRATEGI
ntang formula bagi 3 jenis PENGAJARAN:
n hari kaedah anggaran awal. - Berpusatkan guru

2. Pelajar berfikir dan 3 2. KAEDAH / TEKNIK:
orang pelajar secara - Imbas semula
sukarela memberi
jawapan kepada guru. 3. ABBM:
(KBAT : Menganalisis, - MS Teams
NILAI MURNI : Rasional
& Keberanian) 4. KBAT:
- Menganalisis
3. Guru memberikan
penjelasan mengenai 5. NILAI MURNI:
jawapan yang diberikan - Rasional
oleh pelajar dan - Keberanian
mengaitkan dengan
tajuk pembelajaran.

mbinaan 1. Guru memaparkan 1. STRATEGI
akan Slaid Powerpoint bagi PENGAJARAN:
awal soalan latihan pengiraan - Berpusatkan pelajar
anggaran kos
pembinaan 2. KAEDAH / TEKNIK:
menggunakan kaedah - Perbincangan
anggaran awal.
3. ABBM:
2. Guru membincangkan - MS Teams

93

BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELA

unit
2. Kaedah keluasan
lantai
3. Kaedah kandungan
isipadu

4 9.55 am Penutup: 1. Pelajar dapat
merumuskan dan
- 10.00 mengukuhkan topi
dipelajari.
am (5 1. Kognitif
2. Pelajar dapat
min)
19
2. Sosial


Click to View FlipBook Version
Previous Book
Media Online Solutions
Next Book
Broadcast