The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

E-PORTFOLIO LATIHAN MENGAJAR_(MUHAMAD HUSAINI - DB180163)

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by muhdhusaini007, 2022-07-08 10:10:21

E-PORTFOLIO LATIHAN MENGAJAR_(MUHAMAD HUSAINI - DB180163)

E-PORTFOLIO LATIHAN MENGAJAR_(MUHAMAD HUSAINI - DB180163)

PENERAPAN NILAI-NILAI 1. Kerjasama
MURNI 2. Hormat-menghormati
3. Kejujuran
4. Rasional

TUGASAN/KERJA RUMAH Melaksanakan tugasan be

REFLEKSI SESI PENGAJARAN Kelas tidak dapat dijalank
PELATIH Pertengahan Semester da

BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJ

1 3.15 pm Pengenalan / 1. Pelajar dapat
mengamalkan sikap
- 3.20 Pra suka
hormat
pm (5 Pengajaran : menghormati
antara satu sama
minit) lain.

1. Memberi 2. Pelajar dapat
menerapkan unsur
salam keagamaan dan
melahirkan rasa
2. Membaca kesyukuran.
doa
3. Menggalakkan
3. Kehadiran komitmen pelajar.
pelajar
59
4. Bertanya
khabar

erlatih scrabble go untuk persediaan kelas akan datang.

kan kerana pelajar sedang bercuti bersempena dengan Cuti
an Cuti Hari Raya Aidilfitri.

JARAN AKTIVITI ABBM/CATATAN
PENGAJARAN DAN

PEMBELAJARAN

1. Guru memberi 1. STRATEGI
p salam sejurus PENGAJARAN:
- Berpusatkan guru
memasuki kelas.

2. Guru meminta 2. NILAI MURNI:
seorang pelajar - Hormat
lelaki untuk menghormati
membaca doa dan - Kesyukuran
meminta pelajar - Berdisiplin
bukan islam
bertafakur mengikut
kepercayaan
masing-masing.
(Nilai murni :
Kesyukuran &
hormat

96

BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJ

5. Memastikan 4. Mengeratkan
keadaan tempat ikatan
belajar dalam silaturrahim antara
keadaan bersih guru dan pelajar.
dan selesa
5. Pelajar dapat
6. Memastikan memupuk sikap
capaian internet bertanggungjawab
pelajar dalam menjaga kebersihan
keadaan baik
6. Pelajar dapat
memastikan proses
pengajaran dan
pembelajaran tidak
terganggu.

59

JARAN AKTIVITI ABBM/CATATAN
PENGAJARAN DAN

PEMBELAJARAN

menghormati)

3. Guru mengambil
kehadiran pelajar
dengan menyemak
jumlah kehadiran
pelajar pada MS
Teams (Nilai murni :
Berdisiplin)
n.
4. Guru bertanyakan
kesihatan dan
s perkembangan
semasa terhadap
pelajar.

5. Guru meminta
pelajar memastikan
keadaan sekeliling
pelajar di rumah
dalam keadaan
selesa dan bersih.

6. Guru bertanya
kepada pelajar
mengenai capaian
internet mereka

97

BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJ

2 3.20 pm Set induksi : 1. Pelajar dapat me

- 3.25 gambaran awal tent

pm (5 Imbas semula format tajuk pembelajaran

minit) permainan scrabble ini.

3 3.25 pm Penyampaian isi 1: 1. Pelajar dapat

- 4.05 mempraktik teknik-

pm (40 Teknik-teknik asas asas sukan dengan

minit) sukan

59

JARAN AKTIVITI ABBM/CATATAN
PENGAJARAN DAN

PEMBELAJARAN

supaya dalam
keadaan baik.

embuat 1. Guru mengimbas 1. STRATEGI
tang
n hari semula format permainan PENGAJARAN:

scrabble. - Berpusatkan guru

2. Guru meminta pelajar 2. KAEDAH / TEKNIK:
mengimbas semula - Imbas semula
format permainan
scrabble. (KBAT : 3. ABBM:
Menganalisis, NILAI - MS Teams
MURNI : Rasional &
Keberanian) 4. KBAT:
- Menganalisis
3. Guru memberikan
penjelasan mengenai 5. NILAI MURNI:
jawapan yang diberikan - Rasional
oleh pelajar dan - Keberanian
mengaitkan tajuk
pembelajaran pada hari
ini.

-teknik 1. Guru meminta pelajar 1. STRATEGI
betul. menerangkan teknik PENGAJARAN:
bermain scrabble dengan - Berpusatkan guru
betul. - Berpusatkan pelajar
- Berpusatkan aktiviti

98

BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJ

4 4.05 pm Penyampaian isi 2 : 1. Pelajar dapat

- 5.10 mempraktikkan

pm (1 Mempraktikkan permainan scrabble

jam 5 permainan Sabbles bersama pihak lawa

minit) Go bersama pihak

lawan

59

JARAN AKTIVITI ABBM/CATATAN
PENGAJARAN DAN

PEMBELAJARAN

2. Guru memberi masa 2. KAEDAH / TEKNIK:
20 minit untuk pelajar - Perbincangan
mencari maklumat dan - Pembentangan
membentuk satu
infografik. (KBAT : 3. ABBM:
Menganalisis, Mencipta - MS Teams
NILAI MURNI : Rasional, - Infografik
Kerjasama)

e go 3. Guru meminta setiap 4. KBAT:
an. pelajar membentangkan - Menganalisis
istilah sukan yang - Mencipta
mereka perolehi. (NILAI
MURNI : Keberanian) 5. NILAI MURNI:
- Rasional
1. Guru meminta pelajar - Kerjasama
bermain scrabble go - Keberanian
bersama pihak lawan
yang ditetapkan dalam 1. STRATEGI
aplikasi. (KBAT : PENGAJARAN:
Menganalisis, NILAI - Berpusatkan guru
MURNI : Kerjasama) - Berpusatkan pelajar
- Berpusatkan aktiviti
2. Guru meminta pelajar
menghantar bukti 2. KAEDAH / TEKNIK:
permainan pada - Perbincangan
- Bermain

3. ABBM:

99

BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJ

5 5.10 pm Penutup: 1. Pelajar dapat
merumuskan dan
- 5.15 mengukuhkan topik
dipelajari.
pm (5 1. Kognitif
2. Pelajar dapat
minit) meningkatkan keya
dalam diri pelajar.
2. Sosial
3. Pelajar dapat me
3. Tugasan unsur keagamaan.

60

JARAN AKTIVITI ABBM/CATATAN
PENGAJARAN DAN

PEMBELAJARAN

Telegram. (NILAI MURNI - MS Teams
: Kejujuran) - Scrabble Go
- Telegram

4. KBAT:
- Menganalisis

5. NILAI MURNI:
- Kejujuran
- Kerjasama

k yang 1. Guru meminta pelajar 1. STRATEGI
secara sukarela untuk PENGAJARAN:
merumuskan topik yang - Berpusatkan guru
dipelajari. (NILAI MURNI
: Keberanian) 2. ABBM:
- MS Teams
akinan 2. Guru memuji
emupuk kerjasama pelajar dan 3. NILAI MURNI:
memberikan kata-kata - Rasional
semangat dan motivasi - Hormat menghormati
kepada pelajar. (NILAI - Kesyukuran
MURNI : Hormat
menghormati)

3. Guru meminta pelajar
berlatih Scrabbles
menggunakan Scrabbles
Go.

00

BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJ

60

JARAN AKTIVITI ABBM/CATATAN
PENGAJARAN DAN

PEMBELAJARAN

4. Guru mengakhiri kelas
dengan meminta pelajar
membaca doa habis
belajar dan meminta
pelajar bukan islam
bertafakur mengikut
kepercayaan masing.
(NILAI MURNI :
Kesyukuran)

01

Tarikh Key In 10-05-2022 RANCANGAN PENGAJAR

Tarikh Kemaskini 00-00-0

TARIKH 11-05-2022 TING

TEMPAT Microsoft Teams BIL

MASA 3.15 pm - 5.15 pm

OBJEKTIF Di akhir sesi pembelajaran dan pen
1. Mempraktik teknik-teknik asas su
2. Mempraktikkan permainan Scrab

PENGETAHUAN SEDIA Pelajar mempunyai pengetahuan se
ADA

ALAT/BAHAN BANTU 1. Microsoft Teams
MENGAJAR (ABBM) 2. Telegram
3. Slaid Powerpoint
4. Headphone
5. Laptop
6. Scrabbles Go

PENGURUSAN 1. Memastikan pelajar memasuki ke
KELAS/LANGKAH 2. Memastikan pelajar berada dalam
KESELAMATAN pengajaran dan pembelajaran yang
3. Memastikan pelajar mempunyai

60

RAN HARIAN MINGGU 8

0000 Tarikh Kemaskini Refleksi 12-05-2022

GKATAN/KELAS DKA 1A

PELAJAR 20 Orang

ngajaran, pelajar dapat :
ukan dengan betul.
bble Go bersama pihak lawan dalam aplikasi.

edia ada berdasarkan pengalaman lepas.

elas mengikut waktu yang ditetapkan.
m keadaan bersih dan selesa untuk menjalani proses
g bersih dan kondusif.
isyarat internet yang stabil sebelum memulakan kelas.

02

PENERAPAN NILAI- 1. Kerjasama
NILAI MURNI 2. Hormat-menghormati
3. Kejujuran
4. Rasional

TUGASAN/KERJA Melaksanakan tugasan berlatih scra
RUMAH

REFLEKSI SESI Kelas pada hari ini dapat dilaksanak
PENGAJARAN PELATIH baik sepanjang tempoh kelas berlan
telah diberikan iaitu tugasan tunjuk
menggunakan aplikasi secara atas t
permainan tersebut dijalankan.

BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJ

1 3.15 pm Pengenalan / 1. Pelajar dapat
mengamalkan sikap
- 3.20 Pra suka
hormat
pm (5 Pengajaran : menghormati
antara satu sama
minit) lain.

1. Memberi 2. Pelajar dapat
menerapkan unsur
salam keagamaan dan
melahirkan rasa
2. Membaca
doa 60

3. Kehadiran
pelajar

abble go untuk persediaan kelas akan datang.

kan dengan jayanya. Pelajar menunjukkan komitmen yang
ngsung. Para pelajar telah membentangkan tugasan yang
kcara tentang cara bermain Scrabbles. Para pelajar telah
talian iaitu Scrabbles Go untuk menunjukkan bagaimana cara

JARAN AKTIVITI ABBM/CATATAN
PENGAJARAN DAN

PEMBELAJARAN

1. Guru memberi 1. STRATEGI
p salam sejurus PENGAJARAN:
- Berpusatkan guru
memasuki kelas.

2. Guru meminta 2. NILAI MURNI:
seorang pelajar - Hormat
lelaki untuk menghormati
membaca doa dan - Kesyukuran
meminta pelajar - Berdisiplin
bukan islam
bertafakur mengikut
kepercayaan

03

BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJ

4. Bertanya kesyukuran.
khabar
3. Menggalakkan
5. Memastikan komitmen pelajar.
keadaan tempat
belajar dalam 4. Mengeratkan
keadaan bersih ikatan
dan selesa silaturrahim antara
guru dan pelajar.
6. Memastikan
capaian internet 5. Pelajar dapat
pelajar dalam memupuk sikap
keadaan baik bertanggungjawab
menjaga kebersihan

6. Pelajar dapat
memastikan proses
pengajaran dan
pembelajaran tidak
terganggu.

60

JARAN AKTIVITI ABBM/CATATAN
PENGAJARAN DAN

PEMBELAJARAN

masing-masing.
(Nilai murni :
Kesyukuran &
hormat
menghormati)

3. Guru mengambil
kehadiran pelajar
dengan menyemak
jumlah kehadiran
pelajar pada MS
Teams (Nilai murni :
Berdisiplin)
n.
4. Guru bertanyakan
kesihatan dan
s perkembangan
semasa terhadap
k pelajar.

5. Guru meminta
pelajar memastikan
keadaan sekeliling
pelajar di rumah
dalam keadaan
selesa dan bersih.

6. Guru bertanya
kepada pelajar

04

BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJ

2 3.20 pm Set induksi : 1. Pelajar dapat
membuat gambaran
- 3.25 awal tentang tajuk
pembelajaran hari
pm (5 Imbas semula ini.

minit) format

permainan

scrabble

60

JARAN AKTIVITI ABBM/CATATAN
PENGAJARAN DAN

PEMBELAJARAN

mengenai capaian
internet mereka
supaya dalam
keadaan baik.

1. Guru mengimbas 1. STRATEGI

n semula format PENGAJARAN:

permainan scrabble. - Berpusatkan guru

2. Guru meminta 2. KAEDAH /
pelajar mengimbas TEKNIK:
semula format - Imbas semula
permainan scrabble.
(KBAT : 3. ABBM:
Menganalisis, - MS Teams
NILAI MURNI :
Rasional & 4. KBAT:
Keberanian) - Menganalisis

3. Guru memberikan 5. NILAI MURNI:
penjelasan mengenai - Rasional
jawapan yang - Keberanian
diberikan oleh
pelajar dan
mengaitkan tajuk
pembelajaran pada
hari ini.

05

BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJ

3 3.25 pm Penyampaian isi 1. Pelajar dapat
mempraktik teknik-
- 4.05 1: asas sukan
dengan betul.
pm (40

minit) Teknik-teknik

asas sukan

4 4.05 pm Penyampaian isi 1. Pelajar dapat
mempraktikkan
- 5.10 2: permainan scrabble

pm (1 60

JARAN AKTIVITI ABBM/CATATAN
PENGAJARAN DAN

PEMBELAJARAN

-teknik 1. Guru meminta 1. STRATEGI
pelajar menerangkan PENGAJARAN:
teknik bermain - Berpusatkan guru
scrabble dengan - Berpusatkan
betul. pelajar
- Berpusatkan
2. Guru memberi aktiviti
masa 20 minit untuk
pelajar mencari 2. KAEDAH /
maklumat dan TEKNIK:
membentuk satu - Perbincangan
infografik. (KBAT : - Pembentangan
Menganalisis,
Mencipta NILAI 3. ABBM:
MURNI : Rasional, - MS Teams
Kerjasama) - Infografik

3. Guru meminta 4. KBAT:
setiap pelajar - Menganalisis
membentangkan - Mencipta
istilah sukan yang
mereka perolehi. 5. NILAI MURNI:
(NILAI MURNI : - Rasional
Keberanian) - Kerjasama
- Keberanian
1. Guru meminta
pelajar bermain 1. STRATEGI
e scrabble go bersama PENGAJARAN:
- Berpusatkan guru

06

BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJ

jam 5 Mempraktikkan go bersama pihak
minit) permainan lawan.
Sabbles Go
bersama pihak
lawan

5 5.10 pm Penutup: 1. Pelajar dapat
merumuskan dan
- 5.15 mengukuhkan topik
yang dipelajari.
pm (5 1. Kognitif
2. Pelajar dapat
minit) meningkatkan

2. Sosial 60

3. Tugasan

JARAN AKTIVITI ABBM/CATATAN
PENGAJARAN DAN

PEMBELAJARAN

pihak lawan yang - Berpusatkan
ditetapkan dalam pelajar
aplikasi. (KBAT : - Berpusatkan
Menganalisis, aktiviti
NILAI MURNI :
Kerjasama) 2. KAEDAH /
TEKNIK:
2. Guru meminta - Perbincangan
pelajar menghantar - Bermain
bukti permainan
pada Telegram. 3. ABBM:
(NILAI MURNI : - MS Teams
Kejujuran) - Scrabble Go
- Telegram

4. KBAT:
- Menganalisis

5. NILAI MURNI:
- Kejujuran
- Kerjasama

1. Guru meminta 1. STRATEGI

pelajar secara PENGAJARAN:

k sukarela untuk - Berpusatkan guru

merumuskan topik

yang dipelajari. 2. ABBM:

(NILAI MURNI : - MS Teams

Keberanian)

07

BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJ

keyakinan dalam
diri pelajar.

3. Pelajar dapat
memupuk unsur
keagamaan.

60

JARAN AKTIVITI ABBM/CATATAN
PENGAJARAN DAN

PEMBELAJARAN

2. Guru memuji 3. NILAI MURNI:
kerjasama pelajar - Rasional
dan memberikan - Hormat
kata-kata semangat menghormati
dan motivasi kepada - Kesyukuran
pelajar. (NILAI
MURNI : Hormat
menghormati)

3. Guru meminta
pelajar berlatih
Scrabbles
menggunakan
Scrabbles Go.

4. Guru mengakhiri
kelas dengan
meminta pelajar
membaca doa habis
belajar dan meminta
pelajar bukan islam
bertafakur mengikut
kepercayaan
masing. (NILAI
MURNI :
Kesyukuran)

08

Tarikh Key In 17-05-2022 RANCANGAN PENGAJAR

Tarikh Kemaskini 00-00-0

TARIKH 18-05-2022 TING

TEMPAT Microsoft Teams BIL

MASA 3.15 pm - 5.15 pm

OBJEKTIF Di akhir sesi pembelajaran dan pen
1. Menerangkan strategi sukan den
2. Mempraktikkan permainan scrab

PENGETAHUAN SEDIA Pelajar mempunyai pengetahuan se
ADA

ALAT/BAHAN BANTU 1. Microsoft Teams
MENGAJAR (ABBM) 2. Telegram
3. Slaid Powerpoint
4. Headphone
5. Laptop
6. Scrabbles Go

PENGURUSAN 1. Memastikan pelajar memasuki ke
KELAS/LANGKAH 2. Memastikan pelajar berada dalam
KESELAMATAN pengajaran dan pembelajaran yang
3. Memastikan pelajar mempunyai

60

RAN HARIAN MINGGU 9

0000 Tarikh Kemaskini Refleksi 02-06-2022

GKATAN/KELAS DKA 1A

PELAJAR 20 Orang

ngajaran, pelajar dapat :
ngan betul.
bble go bersama pihak lawan dalam aplikasi.

edia ada berdasarkan pengalaman lepas.

elas mengikut waktu yang ditetapkan.
m keadaan bersih dan selesa untuk menjalani proses
g bersih dan kondusif.
isyarat internet yang stabil sebelum memulakan kelas.

09

PENERAPAN NILAI- 1. Kerjasama
NILAI MURNI 2. Hormat-menghormati
3. Kejujuran
4. Rasional

TUGASAN/KERJA Melaksanakan tugasan berlatih scra
RUMAH

REFLEKSI SESI Kelas pada hari ini dapat dilaksanak
PENGAJARAN PELATIH baik sepanjang tempoh kelas berlan
meminta pelajar untuk bermain per
iaitu Scrabbles Go. Para pelajar har
mereka perlu menyiapkan tugasan
dimainkan.

BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJA

1 3.15 pm Pengenalan / 1. Pelajar dapat
mengamalkan sikap
- 3.20 Pra suka
hormat
pm (5 Pengajaran : menghormati
antara satu sama
minit) lain.

1. Memberi 2. Pelajar dapat
menerapkan unsur
salam keagamaan dan
melahirkan rasa
2. Membaca
doa 61

3. Kehadiran
pelajar

abble go untuk persediaan kelas akan datang.

kan dengan jayanya. Pelajar menunjukkan komitmen yang
ngsung. Di akhir sesi pengajaran dan pembelajaran, pelatih
rmainan Scrabbles menggunakan aplikasi secara atas talian
rus mahir dalam menggunakan aplikasi Scrabbles Go kerana
tunjukcara berkenaan dengan cara permainan Scrabbles

ARAN AKTIVITI PENGAJARAN ABBM/CATATAN
DAN PEMBELAJARAN

1. Guru memberi 1. STRATEGI
salam sejurus PENGAJARAN:
memasuki kelas. - Berpusatkan guru

2. Guru meminta 2. NILAI MURNI:
seorang pelajar - Hormat
lelaki untuk menghormati
membaca doa dan - Kesyukuran
meminta pelajar - Berdisiplin
bukan islam
bertafakur mengikut
kepercayaan

10

BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJA

4. Bertanya kesyukuran.
khabar
3. Menggalakkan
5. Memastikan komitmen pelajar.
keadaan tempat
belajar dalam 4. Mengeratkan
keadaan bersih ikatan
dan selesa silaturrahim antara
guru dan pelajar.
6. Memastikan
capaian internet 5. Pelajar dapat
pelajar dalam memupuk sikap
keadaan baik bertanggungjawab
menjaga kebersihan

6. Pelajar dapat
memastikan proses
pengajaran dan
pembelajaran tidak
terganggu.

61

ARAN AKTIVITI PENGAJARAN ABBM/CATATAN
DAN PEMBELAJARAN

masing-masing.
(Nilai murni :
Kesyukuran &
hormat
menghormati)

3. Guru mengambil
kehadiran pelajar
dengan menyemak
jumlah kehadiran
pelajar pada MS
Teams (Nilai murni :
Berdisiplin)
n.
4. Guru bertanyakan
kesihatan dan
perkembangan
semasa terhadap
pelajar.

5. Guru meminta
pelajar memastikan
keadaan sekeliling
pelajar di rumah
dalam keadaan
selesa dan bersih.

6. Guru bertanya
kepada pelajar
mengenai capaian

11

BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJA

2 3.20 pm Set induksi : 1. Pelajar dapat mem

- 3.25 gambaran awal tent

pm (5 Klip video permainan tajuk pembelajaran

minit) bola sepak ini.

61

ARAN AKTIVITI PENGAJARAN ABBM/CATATAN
DAN PEMBELAJARAN

internet mereka
supaya dalam
keadaan baik.

mbuat 1. Guru menayangkan klip 1. STRATEGI
tang video cara permainan bola PENGAJARAN:
hari sepak - Berpusatkan guru

2. Guru meminta pelajar 2. KAEDAH / TEKNIK:
menganalisis klip video - Tayangan video
dan menganalisis strategi
yang yang 3. ABBM:
ditunjukkan..(KBAT : - MS Teams
Menganalisis, NILAI
MURNI : Rasional & 4. KBAT:
Keberanian) - Menganalisis

3. Pelajar menjawab 5. NILAI MURNI:
strategi yang digunakan - Rasional
dalam video - Keberanian

4. Guru memberikan
penjelasan mengenai
jawapan yang diberikan
oleh pelajar dan
mengaitkan tajuk
pembelajaran pada hari
ini.

12

BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJA

3 3.25 pm Penyampaian isi 1: 1. Pelajar dapat

- 4.05 menerangkan strate

pm (40 Strategi sukan sukan dengan betul.

minit)

4 4.05 pm Penyampaian isi 2 : 1. Pelajar dapat

- 5.10 mempraktikkan

pm (1 Mempraktikkan permainan scrabble

permainan scrabble

61

ARAN AKTIVITI PENGAJARAN ABBM/CATATAN
DAN PEMBELAJARAN

1. Guru membahagikan 1. STRATEGI

egi pelajar kepada 7 PENGAJARAN:

. kumpulan - Berpusatkan guru

- Berpusatkan pelajar

2. Guru meminta setiap - Berpusatkan aktiviti

kumpulan mencari

maklumat berkenaan 2. KAEDAH / TEKNIK:

strategi yang digunakan - Perbincangan

untuk bermain scrabble. - Pembentangan

3. Guru memberi masa 20 3. ABBM:
minit untuk pelajar - MS Teams
mencari maklumat dan - Infografik
membentuk satu
infografik. (KBAT : 4. KBAT:
Menganalisis, Mencipta - Menganalisis
NILAI MURNI : Rasional, - Mencipta
Kerjasama)
5. NILAI MURNI:
4. Guru meminta beberapa - Rasional
wakil kumpulan untuk - Kerjasama
membentangkan strategi - Keberanian
sukan yang mereka
perolehi. (NILAI MURNI :
Keberanian)

1. Guru meminta 1. STRATEGI
pelajar bermain PENGAJARAN:
scrabble go bersama - Berpusatkan guru
pihak lawan yang - Berpusatkan

13

BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJA

jam 10 go bersama pihak go bersama pihak
minit) lawan lawan.

5 5.10 pm Penutup: 1. Pelajar dapat
merumuskan dan
- 5.15 mengukuhkan topik
yang dipelajari.
pm (5 1. Kognitif
2. Pelajar dapat
minit) meningkatkan
keyakinan dalam
2. Sosial diri pelajar.

3. Tugasan 61

ARAN AKTIVITI PENGAJARAN ABBM/CATATAN
DAN PEMBELAJARAN

ditetapkan dalam pelajar
aplikasi. (KBAT : - Berpusatkan
Menganalisis, aktiviti
NILAI MURNI :
Kerjasama) 2. KAEDAH /
TEKNIK:
2. Guru meminta - Perbincangan
pelajar menghantar - Bermain
bukti permainan
pada Telegram. 3. ABBM:
(NILAI MURNI : - MS Teams
Kejujuran) - Scrabble Go
- Telegram
1. Guru meminta
pelajar secara 4. KBAT:
sukarela untuk - Menganalisis
merumuskan topik
yang dipelajari. 5. NILAI MURNI:
(NILAI MURNI : - Kejujuran
Keberanian) - Kerjasama

2. Guru memuji 1. STRATEGI
PENGAJARAN:
- Berpusatkan guru

2. ABBM:
- MS Teams

3. NILAI MURNI:
- Rasional

14

BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJA
3. Pelajar dapat
memupuk unsur
keagamaan.

61

ARAN AKTIVITI PENGAJARAN ABBM/CATATAN
DAN PEMBELAJARAN

kerjasama pelajar - Hormat
dan memberikan menghormati
kata-kata semangat - Kesyukuran
dan motivasi kepada
pelajar. (NILAI
MURNI : Hormat
menghormati)

3. Guru meminta
pelajar berlatih
Scrabbles
menggunakan
Scrabbles Go.

4. Guru mengakhiri
kelas dengan
meminta pelajar
membaca doa habis
belajar dan meminta
pelajar bukan islam
bertafakur mengikut
kepercayaan
masing. (NILAI
MURNI :
Kesyukuran)

15

Tarikh Key In 24-05-2022 RANCANGAN PENGAJAR

Tarikh Kemaskini 00-00-0

TARIKH 25-05-2022 TING

TEMPAT Microsoft Teams BIL

MASA 3.15 pm - 5.15 pm

OBJEKTIF Di akhir sesi pembelajaran dan pen
1. Menerangkan strategi sukan den
2. Mengaplikasikan tunjukcara Scra

PENGETAHUAN SEDIA Pelajar mempunyai pengetahuan se
ADA

ALAT/BAHAN BANTU 1. Microsoft Teams
MENGAJAR (ABBM) 2. Telegram
3. Slaid Powerpoint
4. Headphone
5. Laptop
6. Scrabbles Go

PENGURUSAN 1. Memastikan pelajar memasuki ke
KELAS/LANGKAH 2. Memastikan pelajar berada dalam
KESELAMATAN

61

RAN HARIAN MINGGU 10

0000 Tarikh Kemaskini Refleksi 02-06-2022

GKATAN/KELAS DKA 1A

PELAJAR 20 Orang

ngajaran, pelajar dapat :
ngan betul.
abble dengan tepat.

edia ada berdasarkan pengalaman lepas.

elas mengikut waktu yang ditetapkan.
m keadaan bersih dan selesa untuk menjalani proses

16

pengajaran dan pembelajaran yang
3. Memastikan pelajar mempunyai

PENERAPAN NILAI- 1. Kerjasama
NILAI MURNI 2. Hormat-menghormati
3. Kejujuran
4. Rasional

TUGASAN/KERJA Melaksanakan tugasan berlatih Scra
RUMAH

REFLEKSI SESI Kelas pada hari ini dapat dilaksanak
PENGAJARAN PELATIH baik sepanjang tempoh kelas berlan
meminta pelajar untuk bermain per
iaitu Scrabbles Go. Pelajar akan ber
daripada 3 orang pelajar. Setelah p
ditetapkan, mereka perlu menghant
sebagai bukti penglibatan. Para pela
kerana mereka perlu menyiapkan tu
Scrabbles dimainkan.

BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELA

1 3.15 pm Pengenalan / 1. Pelajar dapat
mengamalkan sika
- 3.20 Pra suka
hormat
Pengajaran :
61

g bersih dan kondusif.
isyarat internet yang stabil sebelum memulakan kelas.

abble Go untuk persediaan kelas akan datang.

kan dengan jayanya. Pelajar menunjukkan komitmen yang
ngsung. Di akhir sesi pengajaran dan pembelajaran, pelatih
rmainan Scrabbles menggunakan aplikasi secara atas talian
rmain secara berpasukan dengan setiap kumpulan akan terdiri
pelajar selesai bermain mengikut tempoh masa yang
tar markah permainan tersebut dalam aplikasi Telegram
ajar harus mahir dalam menggunakan aplikasi Scrabbles Go
ugasan tunjukcara berkenaan dengan cara permainan

AJARAN AKTIVITI ABBM/CATATAN
PENGAJARAN DAN

PEMBELAJARAN

1. Guru memberi 1. STRATEGI
ap salam sejurus PENGAJARAN:
- Berpusatkan guru
memasuki kelas.

17

BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELA

pm (5 1. Memberi menghormati
minit) salam antara satu sama
lain.
2. Membaca
doa 2. Pelajar dapat
menerapkan unsur
3. Kehadiran keagamaan dan
pelajar melahirkan rasa
kesyukuran.
4. Bertanya
khabar 3. Menggalakkan
komitmen pelajar.
5. Memastikan
keadaan tempat 4. Mengeratkan
belajar dalam ikatan
keadaan bersih silaturrahim antara
dan selesa guru dan pelajar.

6. Memastikan 5. Pelajar dapat
capaian internet memupuk sikap
pelajar dalam bertanggungjawab
keadaan baik menjaga kebersiha

6. Pelajar dapat
memastikan prose
pengajaran dan
pembelajaran tidak
terganggu.

61

AJARAN AKTIVITI ABBM/CATATAN
PENGAJARAN DAN

PEMBELAJARAN

2. Guru meminta 2. NILAI MURNI:

seorang pelajar - Hormat

lelaki untuk menghormati

membaca doa dan - Kesyukuran

meminta pelajar - Berdisiplin

r bukan islam

bertafakur mengikut

kepercayaan

masing-masing.

(Nilai murni :

Kesyukuran &

. hormat

menghormati)

3. Guru mengambil
a kehadiran pelajar

dengan menyemak
jumlah kehadiran
pelajar pada MS
Teams (Nilai murni :
b Berdisiplin)
an.
4. Guru bertanyakan
kesihatan dan
es perkembangan
semasa terhadap
k pelajar.

5. Guru meminta

18

BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELA

2 3.20 pm Set induksi : 1. Pelajar dapat m

- 3.25 gambaran awal ten

pm (5 Imbas semula cara tajuk pembelajaran

minit) permainan scrabble ini.

menggunakan scrabble

go

61

AJARAN AKTIVITI ABBM/CATATAN
PENGAJARAN DAN

PEMBELAJARAN

pelajar memastikan
keadaan sekeliling
pelajar di rumah
dalam keadaan
selesa dan bersih.

6. Guru bertanya
kepada pelajar
mengenai capaian
internet mereka
supaya dalam
keadaan baik.

membuat 1. Guru mengimbas 1. STRATEGI
ntang semula cara permainan PENGAJARAN:
n hari Scrabble Go. - Berpusatkan guru

2. Guru meminta pelajar 2. KAEDAH / TEKNIK:
mengimbas semula dan - Imbas semula
menyenaraikan perkara
penting untuk 3. ABBM:
melaksanakan - MS Teams
permainan scrabble.
(KBAT : Menganalisis, 4. KBAT:
NILAI MURNI : Rasional - Menganalisis
& Keberanian)
5. NILAI MURNI:
3. Guru memberikan

19

BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELA

3 3.25 pm Penyampaian isi 1: 1. Pelajar dapat

- 4.05 menerangkan stra

pm (40 Strategi sukan sukan dengan betu

minit)

4 4.05 pm Penyampaian isi 2 : 1. Pelajar dapat

- 5.10 mengaplikasikan

pm (1 Mengaplikasikan tunjukcara scrabbl

jam 5 tunjukcara Scrabble dengan tepat.

minit)

62

AJARAN AKTIVITI ABBM/CATATAN
PENGAJARAN DAN

PEMBELAJARAN

penjelasan mengenai - Rasional
jawapan yang diberikan - Keberanian
oleh pelajar dan
mengaitkan tajuk
pembelajaran pada hari
ini.

ategi 1. Guru menyambung 1. STRATEGI
ul. pembentangan infografik PENGAJARAN:
bagi 3 kumpulan yang - Berpusatkan pelajar
le belum selesai untuk - Berpusatkan aktiviti
tajuk strategi sukan.
(NILAI MURNI : 2. KAEDAH / TEKNIK:
Kerjasama, Keberanian) - Pembentangan

3. ABBM:
- MS Teams
- Infografik

5. NILAI MURNI:
- Kerjasama
- Keberanian

1. Guru meminta setiap 1. STRATEGI
kumpulan melaksanakan PENGAJARAN:
pembentangan video - Berpusatkan guru
tunjukcara bermain - Berpusatkan pelajar
scrabble go. (KBAT : - Berpusatkan aktiviti
Menganalisis, NILAI

20


Click to View FlipBook Version
Previous Book
Media Online Solutions
Next Book
Broadcast