The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

E-PORTFOLIO LATIHAN MENGAJAR_(MUHAMAD HUSAINI - DB180163)

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by muhdhusaini007, 2022-07-08 10:10:21

E-PORTFOLIO LATIHAN MENGAJAR_(MUHAMAD HUSAINI - DB180163)

E-PORTFOLIO LATIHAN MENGAJAR_(MUHAMAD HUSAINI - DB180163)

BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJA

2. Membaca doa 2. Pelajar dapat
3. Kehadiran pelajar menerapkan unsur
4. Bertanya khabar keagamaan dan
melahirkan rasa
kesyukuran.

5. Memastikan 3. Menggalakkan
keadaan tempat komitmen pelajar.
belajar dalam
keadaan bersih dan 4. Mengeratkan ikata
selesa silaturrahim antara g
dan pelajar.
6. Memastikan
capaian internet 5. Pelajar dapat mem
pelajar dalam sikap bertanggungja
keadaan yang baik menjaga kebersihan

6. Pelajar dapat
memastikan mereka
mengganggu proses
pengajaran dan
pembelajara.

37

ARAN AKTIVITI PENGAJARAN ABBM/CATATAN
DAN PEMBELAJARAN

membaca doa dan - Hormat menghormati
meminta pelajar bukan - Kesyukuran
islam bertafakur - Berdisiplin
mengikut kepercayaan
masing. (Nilai murni :
Kesyukuran & hormat
menghormati)

an 3. Guru mengambil
guru kehadiran pelajar dengan
menyemak jumlah
mupuk kehadiran pelajar pada
awab MS Teams (Nilai murni :
n. Berdisiplin)

a tidak 4. Guru bertanyakan
s kesihatan dan
perkembangan semasa
terhadap pelajar.

5. Guru meminta pelajar
memastikan keadaan
sekeliling pelajar di
rumah dalam keadaan
selesa dan bersih.

6. Guru bertanya pelajar
mengenai capaian
internet mereka supaya
proses pengajaran dan

70

BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJA

2 11.20 am Set induksi 1. Pelajar dapat mem
gambaran awal tenta
- 11.25 tajuk pembelajaran h
ini.
am (5 Gambar :
2. Pelajar dapat mem
minit) Gambar konkrit analisis melalui
pemerhatian bahan y
bertetulang di ditunjukkan.

kawasan tapak

pembinaan

37

ARAN AKTIVITI PENGAJARAN ABBM/CATATAN
DAN PEMBELAJARAN

pembelajaran berjalan
lancar.

mbuat 1. Guru menunjukkan 1. STRATEGI
ang gambar konkrit PENGAJARAN:
hari bertetulang yang terdapat - Berpusatkan guru
di kawasan projek
mbuat pembinaan. 2. KAEDAH / TEKNIK:
- Pemerhatian
yang 2. Guru bertanya dan - Bercerita
minta pelajar memberi
pandangan berdasarkan 3. ABBM:
gambar yang - MS Teams
ditunjukkan. (KBAT : - Gambar
Menganalisis)
4. KBAT:
3. Pelajar berfikir dan - Menganalisis
memberi jawapan kepada - Menilai item objek
apa yang ditunjukkan.
(KBAT : Menilai item 5. NILAI MURNI:
objek, NILAI MURNI : - Rasional
Rasional & Keberanian) - Keberanian

4. Guru memberikan
penjelasan mengenai
jawapan yang diberikan
oleh pelajar dan
mengaitkan dengan tajuk
pembelajaran.

71

BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJA

3 11.25 am Penyampaian isi 1: 1. Pelajar dapat

- 11.40 menerangkan konkri

am (15 Menerangkan bertetulang dengan

minit) konkrit bertetulang

dengan betul.

4 11.40 am Penyampaian isi 2 : 1. Pelajar dapat

- 12.00 menerangkan jenis-j

pm (20 Menerangkan jenis- tetulang keluli.

minit) jenis tetulang keluli.

- hot rolled mild

steel bars

- hot rolled yield

steel

- cold rolled high

yiels steel

37

ARAN AKTIVITI PENGAJARAN ABBM/CATATAN
DAN PEMBELAJARAN

it 1. Guru memaparkan 1. STRATEGI
betul. slaid powerpoint kepada PENGAJARAN:
pelajar - Berpusatkan guru

2. Guru menerangkan 2. KAEDAH / TEKNIK:
tentang definisi dan ciri- - Syarahan
ciri konkrit bertetulang.
3. ABBM:
- MS Teams
- Slaid Powerpoint

4. KBAT:
- Menganalisis

5. NILAI MURNI:
- Rasional
- Kejujuran

jenis 1. Guru memaparkan 1. STRATEGI
Slaid Powerpoint kepada PENGAJARAN:
pelajar. - Berpusatkan pelajar
dan aktiviti.
2. Guru membahagikan
pelajar kepada 3 2. KAEDAH / TEKNIK:
kumpulan. - Perbincangan
- Pembentangan
3. Guru meminta pelajar
membuat slaid 3. ABBM:
powerpoint tentang jenis- - MS Teams
jenis tetulang keluli. - Slaid Powerpoint

72

BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJA

5 12.00 Penyampaian isi 3 : 1. Pelajar dapat

pm - menjelaskan kedudu

12.15 Menjelaskan dan taburan bar tetu

pm (15 kedudukan dan dengan betul.

minit) taburan bar tetulang

dengan betul.

37

ARAN AKTIVITI PENGAJARAN ABBM/CATATAN
DAN PEMBELAJARAN

4. Guru memberikan 4. KBAT:
masa 15 minit untuk - Menganalisis
pelajar mencari maklumat - Mencipta
dan merangka slaid
powerpoint. (KBAT : 5. NILAI MURNI:
Menganalisis, Mencipta, - Kerjasama
NILAI MURNI : - Keberanian
Kerjasama)

5. Selesai 15 minit, guru
meminta setiap kumpulan
untuk membentangkan
slaid powerpoint yang
telah dilakukan (NILAI
MURNI : Keberanian)

ukan 1. Guru memaparkan 1. STRATEGI
ulang slaid powerpoint tentang PENGAJARAN:
kedudukan dan taburan - Berpusatkan aktiviti
bar tetulang. - Berpusatkan guru

2. Guru menunjukkan 2. KAEDAH / TEKNIK:
video dan memberi - Perbincangan
penerangan tentang - Soal jawab
kedudukan dan taburan
bar tetulang. 3. ABBM:
- MS Teams
3. Guru membuat sesi - Slaid Powerpoint
soal jawab bersama - Video

73

BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJA

6 12.15 Penyampaian isi 4 : 1, Pelajar dapat

pm - menghuraikan kaeda

12.40 Menghuraikan pemotongan dan len

pm (25 kaedah pemotongan tetulang.

minit) dan lenturan

tetulang.

37

ARAN AKTIVITI PENGAJARAN ABBM/CATATAN
DAN PEMBELAJARAN

pelajar mengenai 4. KBAT:
subtopik yang dipelajari. - Menganalisis

5. NILAI MURNI:
- Kerjasama
- Rasional

ah 1. Guru memaparkan 1. STRATEGI
nturan slaid powerpoint kepada PENGAJARAN:
pelajar - Berpusatkan pelajar
- Berpusatkan guru
2. Guru memberi masa
kepada pelajar untuk 2. KAEDAH / TEKNIK:
mencari maklumat - Perbincangan
tentang kaedah
pemotongan dan lenturan 3. ABBM:
tetulang. (KBAT : - MS Teams
Menganalisis) - Slaid Powerpoint
- Peta minda
3. Guru meminta pelajar
menghasilkan peta minda 4. KBAT:
daripada maklumat yang - Menganalisis
diperolehi. (KBAT :
Mencipta) 5. NILAI MURNI:
- Kerjasama
4. Guru menerangkan - Kejujuran
tentang kaedah
pemotongan dan lenturan
tetulang.

74

BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJA

7 12.40 Penyampaian isi 5 : 1. Pelajar dapat men

pm - pasti hubungkait ant

1.10 pm Mengenal pasti acuan dan konkrit

(30 hubungkait antara bertetulang.

minit) acuan dan konkrit

bertetulang.

8 1.10 pm Penutup: 1. Pelajar dapat
merumuskan dan
- 1.15 mengukuhkan topik
dipelajari.
pm (5 1. Kognitif
2. Pelajar dapat
minit) meningkatkan keyak
dalam diri pelajar.
2. Sosial
37
3. Tugasan

ARAN AKTIVITI PENGAJARAN ABBM/CATATAN
DAN PEMBELAJARAN

ngenal 1. Guru memberi masa 1. STRATEGI
tara selama 7 minit dan PENGAJARAN:
meminta pelajar mencari - Berpusatkan pelajar
hubungkait antara acuan - Berpusatkan guru
dan konkrit bertetulang
(KBAT : Menganalisis) 2. KAEDAH / TEKNIK:
- Perbincangan
2. Pelajar menyatakan
hubungkait antara acuan 3. ABBM:
dan konkrit bertetulang - MS Teams
pada bahagian chatbox. - Slaid Powerpoint
(NILAI MURNI :
Kerjasama) 4. KBAT:
- Menganalisis
3. Guru memaparkan
slaid powerpoint dan 5. NILAI MURNI:
menerangkan kepada - Kerjasama
pelajar tentang - Rasional
hubungkait antara acuan
dan konkrit bertetulang.

yang 1. Guru meminta pelajar 1. STRATEGI
kinan secara sukarela untuk PENGAJARAN:
merumuskan topik yang - Berpusatkan guru
dipelajari. (NILAI MURNI : - Berpusatkan pelajar
Keberanian)
2. ABBM:
2. Guru memuji - MS Teams
kerjasama pelajar dan
memberikan kata-kata 3. NILAI MURNI:

75

BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJA
3. Pelajar dapat mem
unsur keagamaan.

37

ARAN AKTIVITI PENGAJARAN ABBM/CATATAN
DAN PEMBELAJARAN

mupuk semangat dan motivasi - Rasional
kepada pelajar. (NILAI - Hormat menghormati
MURNI : Hormat - Kesyukuran
menghormati)

3. Guru mengakhiri kelas
dengan meminta pelajar
membaca doa habis
belajar dan meminta
pelajar bukan islam
bertafakur mengikut
kepercayaan masing.
(NILAI MURNI :
Kesyukuran)

76

Tarikh Key In 17-04-2022 RANCANGAN PENGAJAR

Tarikh Kemaskini 00-00-0

TARIKH 18-04-2022 TING

TEMPAT Microsoft Teams BIL

MASA 11.15 am - 1.15 pm

OBJEKTIF Di akhir sesi pembelajaran dan pen
1. Mentakrifkan konkrit tegas dulu.
2. Menyenaraikan kebaikan konkrit
3. Menerangkan kaedah proses pen
4. Menyenaraikan jenis-jenis bar/te
5. Menyenaraikan pelbagai kegunaa

PENGETAHUAN SEDIA Pelajar mempunyai pengetahuan se
ADA

ALAT/BAHAN BANTU 1. Microsoft Teams
MENGAJAR (ABBM) 2. Telegram
3. Slaid Powerpoint
4. Headphone
5. Laptop

37

RAN HARIAN MINGGU 5

0000 Tarikh Kemaskini Refleksi 20-04-2022

GKATAN/KELAS DKA 1A

PELAJAR 30 Orang

ngajaran, pelajar dapat :

tegas dulu.
negasan dulu.
endon yang lazim digunakan dengan betul
an konkrit tegas dulu dalam kerja-kerja pembinaan.

edia ada melalui pembacaan yang diminta oleh guru.

77

PENGURUSAN 1. Memastikan pelajar memasuki ke
KELAS/LANGKAH 2. Memastikan pelajar berada dalam
KESELAMATAN pengajaran dan pembelajaran yang
3. Memastikan pelajar mempunyai i

PENERAPAN NILAI- 1. Kerjasama
NILAI MURNI 2. Rajin
3. Hormat menghormati
4. Kreatif

TUGASAN/KERJA Pelajar diminta untuk membuat tug
RUMAH

REFLEKSI SESI Sesi pengajaran dan pembelajaran
PENGAJARAN PELATIH telah menumpukan sepenuh perhat
berlangsung. Penerangan tentang t
dan dapat diterima oleh pelajar. Da
peranan yang amat penting dalam p
disampaikan juga adalah penting su
sekaligus dapat menarik perhatian m

BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJA

1 11.15 Pengenalan / Pra 1. Pelajar dapat

am - Pengajaran : mengamalkan sikap

37

elas mengikut waktu yang ditetapkan.
m keadaan bersih dan selesa untuk menjalani proses
g bersih dan kondusif.
isyarat internet yang stabil sebelum memulakan kelas.

gasan bagi persediaan kelas yang akan datang.

pada hari ini dapat dilaksanakan dengan sempurna. Pelajar
tian dan memberi kerjasama yang amat baik sepanjang kelas
topik pembelajaran yang dijalankan berjalan dengan lancar
ari segi persembahan slaid yang menarik dan jelas memainkan
pemahaman pelajar. Penekanan terhadap maklumat yang
upaya pelajar dapat memahami topik yang diajar dan
mereka untuk memberikan tumpuan yang sepenuhnya.

ARAN AKTIVITI ABBM/CATATAN
PENGAJARAN DAN

PEMBELAJARAN

1. Guru memberi 1. STRATEGI
p salam sejurus PENGAJARAN:

78

BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJA

11.20 1. Memberi suka
am (5 salam hormat menghorma
minit) antara satu sama la
2. Membaca doa
2. Pelajar dapat
3. Kehadiran menerapkan unsur
pelajar keagamaan dan
melahirkan rasa
4. Bertanya kesyukuran.
khabar
3. Menggalakkan
5. Memastikan komitmen pelajar.
keadaan tempat
belajar dalam 4. Mengeratkan ikat
keadaan bersih silaturrahim antara
dan selesa guru dan pelajar.

6. Memastikan 5. Pelajar dapat
capaian internet memupuk sikap
pelajar dalam bertanggungjawab
keadaan baik menjaga kebersihan

6. Pelajar dapat
memastikan proses
pengajaran dan
pembelajaran tidak
terganggu.

37

ARAN AKTIVITI ABBM/CATATAN
PENGAJARAN DAN

PEMBELAJARAN

memasuki kelas. - Berpusatkan guru
ati
ain. 2. Guru meminta 2. NILAI MURNI:
- Hormat
seorang pelajar menghormati
lelaki untuk - Kesyukuran
membaca doa dan - Berdisiplin
meminta pelajar
bukan islam
bertafakur mengikut
kepercayaan
masing-masing.
(Nilai murni :
Kesyukuran &
tan hormat
menghormati)

3. Guru mengambil
kehadiran pelajar
dengan menyemak
jumlah kehadiran
n. pelajar pada MS
Teams (Nilai murni :
Berdisiplin)

4. Guru bertanyakan
kesihatan dan
perkembangan
semasa terhadap
pelajar.

79

BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJA

2 11.20 Set induksi : 1. Pelajar dapat mem
gambaran awal tent
am - tajuk pembelajaran
ini.
11.25 Penceritaan :

am (5 Perkara yang

minit) mendatangkan

stress

38

ARAN AKTIVITI ABBM/CATATAN
PENGAJARAN DAN

PEMBELAJARAN

5. Guru meminta
pelajar memastikan
keadaan sekeliling
pelajar di rumah
dalam keadaan
selesa dan bersih.

6. Guru bertanya
kepada pelajar
mengenai capaian
internet mereka
supaya dalam
keadaan baik.

mbuat 1. Guru bertanya kepada 1. STRATEGI
tang pelajar sekiranya pelajar PENGAJARAN:
hari sering menghadapi stress - Berpusatkan guru
dan mencari punca stress
dalam diri. 2. KAEDAH / TEKNIK:
- Bercerita
2. Pelajar memberi
pandangan berdasarkan 3. ABBM:
pertanyaan. (KBAT : - MS Teams
Menganalisis, NILAI
MURNI : Rasional & 4. KBAT:
Keberanian) Menganalisis

80

BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJA

3 11.25 Penyampaian isi 1: 1. Pelajar dapat

am - mentakrifkan konkri

11.35 Mentakrifkan konkrit tegas dulu.

am (10 tegas dulu.

minit)

4 11.40 Penyampaian isi 2 : 1. Pelajar dapat

am - menyenaraikan keba

12.00 Kebaikan konkrit konkrit tegas dulu.

pm (20 tegas dulu.

minit)

38

ARAN AKTIVITI ABBM/CATATAN
PENGAJARAN DAN

PEMBELAJARAN

3. Guru memberikan 5. NILAI MURNI:
penjelasan mengenai Rasional
jawapan yang diberikan Keberanian
oleh pelajar dan
mengaitkan dengan tajuk
pembelajaran.

1. Guru memaparkan 1. STRATEGI

it slaid powerpoint kepada PENGAJARAN:

pelajar - Berpusatkan guru

2. Guru menerangkan 2. KAEDAH / TEKNIK:
kepada pelajar definisi - Syarahan
konkrit tegas dulu.
3. ABBM:
- MS Teams
- Slaid Powerpoint

4. KBAT:
- Menganalisis

aikan 1. Guru memaparkan 5. NILAI MURNI:
Slaid Powerpoint kepada - Rasional
pelajar.
1. STRATEGI
PENGAJARAN:
- Berpusatkan pelajar

2. Guru memberi masa 2. KAEDAH / TEKNIK:

81

BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJA

5 12.00 Penyampaian isi 3 : 1. Pelajar dapat

pm - menerangkan kaeda

12.15 Kaedah proses proses penegasan d

pm (15 penegasan dulu.

minit)

38

ARAN AKTIVITI ABBM/CATATAN
PENGAJARAN DAN

PEMBELAJARAN

selama 10 minit dan - Perbincangan
meminta pelajar mencari
maklumat tentang 3. ABBM:
kebaikan konkrit tegas - MS Teams
dulu.(KBAT : - Slaid Powerpoint
Menganalisis)
4. KBAT:
3. Guru meminta pelajar - Menganalisis
secara sukarela untuk
menyenaraikan kebaikan 5. NILAI MURNI:
konkrit tegas dulu. - Kerjasama
- Keberanian

ah 1. Guru memaparkan 1. STRATEGI
dulu. slaid powerpoint tentang PENGAJARAN:
kedudukan dan taburan - Berpusatkan guru
bar tetulang.
2. KAEDAH / TEKNIK:
2. Guru memberi - Perbincangan
penerangan tentang
kaedah proses penegasan 3. ABBM:
dulu. - MS Teams
- Slaid Powerpoint

4. KBAT:
- Menganalisis

5. NILAI MURNI:

82

BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJA

6 12.15 Penyampaian isi 4 : 1, Pelajar dapat

pm - menyenaraikan jenis

12.40 Jenis-jenis bar/tendon yang laz

pm (30 bar/tendon yang digunakan dengan b

minit) lazim digunakan

dengan betul

7 12.40 Penyampaian isi 5 : 1. Pelajar dapat

pm - menyenaraikan pelb

1.10 pm Pelbagai kegunaan kegunaan konkrit te

38

ARAN AKTIVITI ABBM/CATATAN
PENGAJARAN DAN

PEMBELAJARAN

s-jenis 1. Guru memaparkan - Kerjasama
zim slaid powerpoint kepada - Rasional
betul pelajar
1. STRATEGI
2. Guru memberi masa PENGAJARAN:
kepada pelajar untuk - Berpusatkan pelajar
mencari maklumat - Berpusatkan guru
tentang jenis-jenis
bar/tendon yang lazim 2. KAEDAH / TEKNIK:
digunakan dengan betul. - Perbincangan
(KBAT : Menganalisis)
3. ABBM:
- MS Teams
- Slaid Powerpoint

3. Guru meminta pelajar 4. KBAT:
menghasilkan peta minda - Menganalisis
daripada maklumat yang
diperolehi. (KBAT : 5. NILAI MURNI:
Mencipta) - Rasional
- Kejujuran
4. Guru menerangkan
tentang jenis-jenis
bar/tendon yang lazim
digunakan dengan betul

bagai 1. Guru memberi masa 1. STRATEGI
egas selama 10 minit dan PENGAJARAN:
meminta pelajar mencari - Berpusatkan pelajar

83

BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJA

(20 konkrit tegas dulu dulu dalam kerja-ke
minit) dalam kerja-kerja pembinaan.
pembinaan

8 1.10 pm Penutup: 1. Pelajar dapat
merumuskan dan
- 1.15 mengukuhkan topik
dipelajari.
pm (5 1. Kognitif
2. Pelajar dapat
minit) meningkatkan keyak
dalam diri pelajar.
2. Sosial
38
3. Tugasan

ARAN AKTIVITI ABBM/CATATAN
PENGAJARAN DAN

PEMBELAJARAN

erja kegunaan konkrit tegas - Berpusatkan guru
dulu dalam kerja-kerja
pembinaan. (KBAT : 2. KAEDAH / TEKNIK:
Menganalisis) - Perbincangan

2. Guru meminta pelajar 3. ABBM:
merangka peta minda - MS Teams
bagi kegunaan konkrit - Slaid Powerpoint
tegas dulu dalam kerja-
kerja pembinaan. (KBAT : 4. KBAT:
Mencipta, NILAI MURNI : - Menganalisis
Kerjasama, Rasional)
5. NILAI MURNI:
3. Guru memaparkan - Kerjasama
slaid powerpoint dan - Rasional
menerangkan kepada
pelajar tentang kegunaan
konkrit tegas dulu dalam
kerja-kerja pembinaan.

yang 1. Guru meminta pelajar 1. STRATEGI
kinan secara sukarela untuk PENGAJARAN:
merumuskan topik yang - Berpusatkan guru
dipelajari. (NILAI MURNI - Berpusatkan pelajar
: Keberanian)
2. ABBM:
2. Guru memuji - MS Teams
kerjasama pelajar dan
memberikan kata-kata 3. NILAI MURNI:

84

BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJA
3. Pelajar dapat mem
unsur keagamaan.

38

ARAN AKTIVITI ABBM/CATATAN
PENGAJARAN DAN

PEMBELAJARAN

mupuk semangat dan motivasi - Rasional
kepada pelajar. (NILAI - Hormat menghormati
MURNI : Hormat - Kesyukuran
menghormati) - Kejujuraan

3. Guru mengakhiri kelas
dengan meminta pelajar
membaca doa habis
belajar dan meminta
pelajar bukan islam
bertafakur mengikut
kepercayaan masing.
(NILAI MURNI :
Kesyukuran)

85

Tarikh Key In 24-04-2022 RANCANGAN PENGAJAR

Tarikh Kemaskini 00-00-0

TARIKH 25-04-2022 TIN

TEMPAT Microsoft Teams BIL

MASA 11.15 am - 1.15 pm

OBJEKTIF Di akhir sesi pembelajaran dan pen
1. Menghuraikan ciri-ciri kayu temp
2. Mengelaskan kayu berdasarkan k
3. Membezakan prosedur pengering
tenor.
4. Menjelaskan gambaran kecacata
dan faktor luaran

PENGETAHUAN SEDIA Pelajar mempunyai pengetahuan se
ADA

ALAT/BAHAN BANTU 1. Microsoft Teams
MENGAJAR (ABBM) 2. Telegram
3. Slaid Powerpoint
4. Headphone
5. Laptop
6. Gambar

38

RAN HARIAN MINGGU 6

0000 Tarikh Kemaskini Refleksi 26-04-2022

NGKATAN/KELAS DKA 1A

PELAJAR 30 Orang

ngajaran, pelajar dapat :
patan.
kepadatan, kekuatan dan jenis kayu dengan betul.
gan kayu menggunakan kaedah pengeringan semula jadi dan
an pada kayu atau kayu berdasarkan aspek alam semula jadi

edia ada melalui pembacaan yang diminta oleh guru.

86

PENGURUSAN 1. Memastikan pelajar memasuki ke
KELAS/LANGKAH 2. Memastikan pelajar berada dalam
KESELAMATAN pengajaran dan pembelajaran yang
3. Memastikan pelajar mempunyai

PENERAPAN NILAI- 1. Kerjasama
NILAI MURNI 2. Rajin
3. Hormat menghormati
4. Kreatif

TUGASAN/KERJA Pelajar diminta untuk membuat tug
RUMAH

REFLEKSI SESI Kelas pembelajaran bagi subjek Civ
PENGAJARAN PELATIH dengan baik. Pelajar memberi respo
mereka. Pelajar juga akan bertanya
bahagaian dalam topik yang diajark
respon yang baik sepanjang proses

BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJA

1 11.15 Pengenalan / Pra 1. Pelajar dapat

am - Pengajaran : mengamalkan sikap

11.20 suka

am (5 1. Memberi hormat

minit) salam menghormati

antara satu sama

38

elas mengikut waktu yang ditetapkan.
m keadaan bersih dan selesa untuk menjalani proses
g bersih dan kondusif.
isyarat internet yang stabil sebelum memulakan kelas.

gasan bagi persediaan kelas yang akan datang.

vil Engineering Materials (DCC 10032) telah berlangsung
on yang baik setiap kali pelatih bertanya soalan kepada
a kepada pelatih setiap kali tidak memahami bahagian-
kan. Secara keseluruhan pelajar menunjukkan komitmen dan
s pengajaran oleh pelatih berlangsung.

ARAN AKTIVITI ABBM/CATATAN
PENGAJARAN DAN

PEMBELAJARAN

1. Guru memberi 1. STRATEGI
salam sejurus PENGAJARAN:
memasuki kelas. - Berpusatkan guru

2. Guru meminta 2. NILAI MURNI:
seorang pelajar - Hormat

87

BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJA

2. Membaca doa lain.

3. Kehadiran 2. Pelajar dapat
pelajar menerapkan unsur
keagamaan dan
4. Bertanya melahirkan rasa
khabar kesyukuran.

5. Memastikan 3. Menggalakkan
keadaan tempat komitmen pelajar.
belajar dalam
keadaan bersih 4. Mengeratkan
dan selesa ikatan
silaturrahim antara
6. Memastikan guru dan pelajar.
capaian internet
pelajar dalam 5. Pelajar dapat
keadaan baik memupuk sikap
bertanggungjawab
menjaga kebersihan

6. Pelajar dapat
memastikan proses
pengajaran dan
pembelajaran tidak
terganggu.

38

ARAN AKTIVITI ABBM/CATATAN
PENGAJARAN DAN

PEMBELAJARAN

lelaki untuk menghormati
membaca doa dan - Kesyukuran
meminta pelajar - Berdisiplin
bukan islam
bertafakur mengikut
kepercayaan
masing-masing.
(Nilai murni :
Kesyukuran &
hormat
menghormati)

3. Guru mengambil
kehadiran pelajar
dengan menyemak
jumlah kehadiran
pelajar pada MS
Teams (Nilai murni :
Berdisiplin)
n.
4. Guru bertanyakan
kesihatan dan
perkembangan
semasa terhadap
pelajar.

5. Guru meminta
pelajar memastikan
keadaan sekeliling

88

BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJA

2 11.20 Set induksi 1. Pelajar dapat mem

am - gambaran awal tenta

11.25 Gambar : tajuk pembelajaran

am (5 Penghasilan ini.

minit) daripada kayu

(Rumah, perabot) 2. Pelajar dapat mem

analisis melalui

pemerhatian bahan

ditunjukkan.

38

ARAN AKTIVITI ABBM/CATATAN
PENGAJARAN DAN

PEMBELAJARAN

pelajar di rumah
dalam keadaan
selesa dan bersih.

6. Guru bertanya
kepada pelajar
mengenai capaian
internet mereka
supaya dalam
keadaan baik.

mbuat 1. Guru menunjukkan 1. STRATEGI
ang kepada pelajar tentang PENGAJARAN:
hari penghasilan benda yang - Berpusatkan guru
terhasil daripada kayu.
mbuat 2. KAEDAH / TEKNIK:
2. Guru bertanya dan - Bercerita
yang minta pelajar memberi
pandangan berdasarkan 3. ABBM:
gambar yang - MS Teams
ditunjukkan. (KBAT : - Gambar
Menganalisis)
4. KBAT:
3. Pelajar berfikir dan - Menilai item objek
memberi jawapan kepada - Menganalisis
apa yang ditunjukkan.
(KBAT : Menilai item 5. NILAI MURNI:
objek, NILAI MURNI :

89

BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJA

3 11.25 Penyampaian isi 1: 1. Pelajar dapat

am - menghuraikan ciri-ci

11.45 Menghuraikan ciri- kayu tempatan.

am (20 ciri kayu tempatan.

minit)

39

ARAN AKTIVITI ABBM/CATATAN
PENGAJARAN DAN

PEMBELAJARAN

Rasional & Keberanian) Rasional
Keberanian
4. Guru memberikan
penjelasan mengenai
jawapan yang diberikan
oleh pelajar dan
mengaitkan dengan tajuk
pembelajaran.

1. Guru memaparkan 1. STRATEGI

iri slaid powerpoint kepada PENGAJARAN:

pelajar - Berpusatkan guru

- Berpusatkan pelajar

2. Guru meminta wakil

pelajar untuk membaca 2. KAEDAH / TEKNIK:

dan menjelaskan ciri-ciri - Syarahan

dengan menggunakan

ayat sendiri. (NILAI 3. ABBM:

MURNI : Keberanian) - MS Teams

- Slaid Powerpoint

3. Guru memberikan

penjelasan mengenai 4. KBAT:

jawapan yang diberikan - Menganalisis

oleh pelajar.

5. NILAI MURNI:

- Rasional

- Kejujuran

- Keberanian

90

BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJA

4 11.45 Penyampaian isi 2 : 1. Pelajar dapat

am - mengelaskan kayu

12.15 Mengelaskan kayu berdasarkan kepada

pm (30 berdasarkan kekuatan dan jenis k

minit) kepadatan, kekuatan dengan betul.

dan jenis kayu

dengan betul.

39

ARAN AKTIVITI ABBM/CATATAN
PENGAJARAN DAN

PEMBELAJARAN

atan, 1. Guru memaparkan 1. STRATEGI
kayu Slaid Powerpoint kepada PENGAJARAN:
pelajar. - Berpusatkan pelajar
dan aktiviti.
2. Guru membahagikan
pelajar kepada 3 2. KAEDAH / TEKNIK:
kumpulan. - Perbincangan

3. Guru meminta pelajar 3. ABBM:
membuat peta minda - MS Teams
tentang kelas kayu - Slaid Powerpoint
berdasarkan kepadatan, - Peta minda
kekuatan dan jenis kayu.
4. KBAT:
4. Guru memberikan - Menganalisis
masa 15 minit untuk - Mencipta
pelajar mencari
maklumat dan merangka 5. NILAI MURNI:
peta minda. (KBAT : - Kerjasama
Menganalisis, Mencipta, - Kejujuran
NILAI MURNI :
Kerjasama)

5. Selesai 15 minit, guru
meminta setiap kumpulan
untuk menghantar peta
minda yang telah
dilakukan (NILAI MURNI :
Kejujuran)

91

BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJA

5 12.15 Penyampaian isi 3 : 1. Pelajar dapat

pm - membezakan prosed

12.35 Membezakan pengeringan kayu

pm (20 prosedur menggunakan kaeda

minit) pengeringan kayu pengeringan semula

menggunakan dan tenor.

kaedah pengeringan

semula jadi dan

tenor.

6 12.35 Penyampaian isi 4 : 1, Pelajar dapat

pm - menjelaskan gamba

1.10 pm Menjelaskan kecacatan pada kayu

(35 gambaran kecacatan kayu berdasarkan as

minit) pada kayu atau kayu alam semula jadi da

berdasarkan aspek faktor luaran.

alam semula jadi

dan faktor luaran.

39

ARAN AKTIVITI ABBM/CATATAN
PENGAJARAN DAN

PEMBELAJARAN

dur 1. Guru memaparkan 1. STRATEGI
slaid powerpoint tentang PENGAJARAN:
ah prosedur pengeringan - Berpusatkan guru
a jadi kayu menggunakan
kaedah pengeringan 2. KAEDAH / TEKNIK:
semula jadi dan tenor. - Perbincangan

2. Guru menunjukkan 3. ABBM:
video dan memberi - MS Teams
penerangan tentang - Slaid Powerpoint
prosedur pengeringan - Video
kayu menggunakan
kaedah pengeringan 4. KBAT:
semula jadi dan tenor. - Menganalisis

aran 1. Guru memaparkan 5. NILAI MURNI:
u atau slaid powerpoint kepada - Kerjasama
spek pelajar - Rasional
an
2. Guru memberi masa 1. STRATEGI
kepada pelajar untuk PENGAJARAN:
mencari maklumat - Berpusatkan pelajar
bergambar tentang - Berpusatkan guru
kecacatan pada kayu
atau kayu berdasarkan 2. KAEDAH / TEKNIK:
- Perbincangan
- Pembentangan

3. ABBM:

92

BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJA

7 1.10 pm Penutup: 1. Pelajar dapat
merumuskan dan
- 1.15 mengukuhkan topik
dipelajari.
pm (5 1. Kognitif
2. Pelajar dapat
minit) meningkatkan keyak
dalam diri pelajar.
2. Sosial
39
3. Tugasan

ARAN AKTIVITI ABBM/CATATAN
PENGAJARAN DAN

PEMBELAJARAN

aspek alam semula jadi - MS Teams
dan faktor luaran. (KBAT - Slaid Powerpoint
: Menganalisis) - Gambar

3. Guru meminta 4. KBAT:
beberapa orang pelajar - Menganalisis
secara sukarela untuk
membentangkan gambar 5. NILAI MURNI:
yang diperolehi dan - Rasional
pelajar lain akan meneka - Kejujuran
jenis kecacatan. (KBAT :
Menganalisis)

yang 4. Guru menerangkan 1. STRATEGI
kinan tentang gambaran PENGAJARAN:
kecacatan pada kayu - Berpusatkan guru
atau kayu berdasarkan - Berpusatkan pelajar
aspek alam semula jadi
dan faktor luaran. 2. ABBM:
- MS Teams
1. Guru meminta pelajar
secara sukarela untuk 3. NILAI MURNI:
merumuskan topik yang
dipelajari. (NILAI MURNI
: Keberanian)

2. Guru memuji
kerjasama pelajar dan
memberikan kata-kata

93

BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJA
3. Pelajar dapat mem
unsur keagamaan.

39

ARAN AKTIVITI ABBM/CATATAN
PENGAJARAN DAN

PEMBELAJARAN

mupuk semangat dan motivasi - Rasional
kepada pelajar. (NILAI - Hormat menghormati
MURNI : Hormat - Kesyukuran
menghormati) - Kejujuraan
3. Guru mengakhiri kelas
dengan meminta pelajar
membaca doa habis
belajar dan meminta
pelajar bukan islam
bertafakur mengikut
kepercayaan masing.
(NILAI MURNI :
Kesyukuran)

94


Click to View FlipBook Version
Previous Book
Media Online Solutions
Next Book
Broadcast