The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

E-PORTFOLIO LATIHAN MENGAJAR_(MUHAMAD HUSAINI - DB180163)

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by muhdhusaini007, 2022-07-08 10:10:21

E-PORTFOLIO LATIHAN MENGAJAR_(MUHAMAD HUSAINI - DB180163)

E-PORTFOLIO LATIHAN MENGAJAR_(MUHAMAD HUSAINI - DB180163)

BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJA

6 1.10 pm Penutup: 1. Pelajar dapat
merumuskan dan
- 1.15 mengukuhkan topik
yang dipelajari.
pm (5 1. Kognitif
2. Pelajar dapat
minit) meningkatkan
keyakinan dalam
2. Sosial diri pelajar.

3. Tugasan 3. Pelajar dapat
memupuk unsur
keagamaan.

42

ARAN AKTIVITI PENGAJARAN ABBM/CATATAN
DAN PEMBELAJARAN

1. Guru meminta 1. STRATEGI
pelajar secara PENGAJARAN:
sukarela untuk - Berpusatkan guru
merumuskan topik - Berpusatkan
yang dipelajari. pelajar
(NILAI MURNI :
Keberanian) 2. ABBM:
- MS Teams
2. Guru memuji
kerjasama pelajar 3. NILAI MURNI:
dan memberikan - Rasional
kata-kata semangat - Hormat
dan motivasi kepada menghormati
pelajar. (NILAI - Kesyukuran
MURNI : Hormat - Kejujuraan
menghormati)

3. Guru meminta
pelajar
mengulangkaji
subtopik yang akan
datang. (NILAI
MURNI :
Kejujuran)

4. Guru mengakhiri
kelas dengan
meminta pelajar
membaca doa habis
belajar dan meminta

20

BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJA

Tarikh Key In 22-05-2022 RANCANGAN PENGAJAR

Tarikh Kemaskini 00-00-0

TARIKH 23-05-2022 TI

TEMPAT Microsoft Teams BI

MASA 11.15 am - 1.15 pm

OBJEKTIF Di akhir sesi pembelajaran dan p
1. Menerangkan tentang elemen
2. Menentukan pengetahuan asa
3. Menerangkan konsep elemen b

PENGETAHUAN SEDIA Pelajar mempunyai pengetahuan
ADA

42

ARAN AKTIVITI PENGAJARAN ABBM/CATATAN
DAN PEMBELAJARAN

pelajar bukan islam
bertafakur mengikut
kepercayaan
masing. (NILAI
MURNI :
Kesyukuran)

RAN HARIAN MINGGU 10

0000 Tarikh Kemaskini Refleksi 02-06-2022

INGKATAN/KELAS DKA 1A

IL PELAJAR 30 Orang

pengajaran, pelajar dapat :
binaan.

as elemen binaan.
binaan.

n sedia ada melalui pembacaan yang diminta oleh guru.

21

ALAT/BAHAN BANTU 1. Microsoft Teams
MENGAJAR (ABBM) 2. Telegram
3. Slaid Powerpoint
4. Headphone
5. Laptop

PENGURUSAN 1. Memastikan pelajar memasuki
KELAS/LANGKAH 2. Memastikan pelajar berada da
KESELAMATAN pengajaran dan pembelajaran ya
3. Memastikan pelajar mempuny

PENERAPAN NILAI- 1. Kerjasama
NILAI MURNI 2. Hormat-menghormati
3. Kejujuran
4. Rasional

TUGASAN/KERJA RUMAH Pelajar diminta untuk membuat u
datang.

REFLEKSI SESI Kelas pada hari ini tidak dapat di
PENGAJARAN PELATIH datang ke institusi untuk membu
pada hari Isnin minggu hadapan

BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJA

1 11.15 am Pengenalan / 1. Pelajar dapat
- 11.20 Pra mengamalkan sikap

42

i kelas mengikut waktu yang ditetapkan.
alam keadaan bersih dan selesa untuk menjalani proses
ang bersih dan kondusif.
yai isyarat internet yang stabil sebelum memulakan kelas.

ulangkaji bagi subtopik bagi persediaan kelas yang akan

ilaksanakan kerana penyelia daripada universiti pelatih telah
uat penilaian pelatih. Pelatih akan menggantikan kelas hari ini

(30/5/2022).

ARAN AKTIVITI PENGAJARAN ABBM/CATATAN
DAN PEMBELAJARAN

1. Guru memberi 1. STRATEGI
salam sejurus PENGAJARAN:

22

BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJA

am (5 Pengajaran : suka
minit) hormat
1. Memberi menghormati
salam antara satu sama
lain.
2. Membaca
doa 2. Pelajar dapat
menerapkan unsur
3. Kehadiran keagamaan dan
pelajar melahirkan rasa
kesyukuran.
4. Bertanya
khabar 3. Menggalakkan
komitmen pelajar.
5. Memastikan
keadaan tempat 4. Mengeratkan
belajar dalam ikatan
keadaan bersih silaturrahim antara
dan selesa guru dan pelajar.

6. Memastikan 5. Pelajar dapat
capaian internet memupuk sikap
pelajar dalam bertanggungjawab
keadaan baik menjaga kebersihan

6. Pelajar dapat
memastikan proses
pengajaran dan

42

ARAN AKTIVITI PENGAJARAN ABBM/CATATAN
DAN PEMBELAJARAN

memasuki kelas. - Berpusatkan guru

2. Guru meminta 2. NILAI MURNI:
seorang pelajar - Hormat
lelaki untuk menghormati
membaca doa dan - Kesyukuran
meminta pelajar - Berdisiplin
bukan islam
bertafakur mengikut
kepercayaan
masing-masing.
(Nilai murni :
Kesyukuran &
hormat
menghormati)

3. Guru mengambil
kehadiran pelajar
dengan menyemak
jumlah kehadiran
pelajar pada MS
Teams (Nilai murni :
Berdisiplin)
n.
4. Guru bertanyakan
kesihatan dan
perkembangan
semasa terhadap
pelajar.

23

BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJA

pembelajaran tidak
terganggu.

2 11.20 am Set induksi : 1. Pelajar dapat

- 11.25 membuat gambaran

am (5 Video pembinaan awal tentang tajuk

minit) sebuah rumah yang pembelajaran hari

telah lengkap ini.

disiapkan

2. Pelajar dapat

membuat analisis

melalui pemerhatian

bahan yang

ditunjukkan.

42

ARAN AKTIVITI PENGAJARAN ABBM/CATATAN
DAN PEMBELAJARAN

5. Guru meminta
pelajar memastikan
keadaan sekeliling
pelajar di rumah
dalam keadaan
selesa dan bersih.

6. Guru bertanya
kepada pelajar
mengenai capaian
internet mereka
supaya dalam
keadaan baik.

1. Guru 1. STRATEGI

n menayangkan PENGAJARAN:

kepada pelajar - Berpusatkan guru

tentang video

pembinaan sebuah rumah 2. KAEDAH /

yang telah lengkap TEKNIK:

disiapkan - Bercerita

n 2. Guru bertanya 3. ABBM:

dan minta pelajar - MS Teams

memberi pandangan - Video

berdasarkan video

yang ditunjukkan. 4. KBAT:

(KBAT : - Menilai item objek

Menganalisis) - Menganalisis

24

BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJA

3 11.25 am Penyampaian isi 1: 1. Pelajar dapat

- 11.55 menerangkan eleme

am (30 Menerangkan binaan yang terdapa

minit) elemen binaan yang sesebuah bangunan

terdapat pada dengan betul.

bangunan.

42

ARAN AKTIVITI PENGAJARAN ABBM/CATATAN
DAN PEMBELAJARAN

3. Pelajar berfikir 5. NILAI MURNI:
dan memberi - Rasional
jawapan kepada apa - Keberanian
yang ditunjukkan.
(KBAT : Menilai
item objek, NILAI
MURNI : Rasional
& Keberanian)

4. Guru memberikan
penjelasan mengenai
jawapan yang
diberikan oleh
pelajar dan
mengaitkan dengan
tajuk pembelajaran.

en 1. Guru 1. STRATEGI
at pada memaparkan slaid PENGAJARAN:
powerpoint kepada - Berpusatkan guru
pelajar. - Berpusatkan
pelajar
2. Guru menyatakan
kepada pelajar 2. KAEDAH /
tentang elemen-elemen TEKNIK:
yang terdapat pada - Syarahan
sesebuah bangunan yang
lengkap. 3. ABBM:
- MS Teams

25

BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJA

4 11.55 am Penyampaian isi 2 : 1. Pelajar dapat

- 12.40 menentukan pengeta

pm (45 Menentukan asas elemen binaan

minit) pengetahuan asas dengan tepat.

elemen binaan.

i. Jenis tingkap

ii. Jenis pintu

iii. Jenis tangga

iv. Jenis bumbung

42

ARAN AKTIVITI PENGAJARAN ABBM/CATATAN
DAN PEMBELAJARAN

3. Guru meminta pelajar - Slaid Powerpoint
untuk berbincang
bersama-sama guru 4. KBAT:
berkenaan dengan - Menganalisis
elemen-elemen yang lain.
(NILAI MURNI : 5. NILAI MURNI:
Keberanian) - Rasional
- Keberanian

ahuan 1. Guru 1. STRATEGI
memaparkan Slaid PENGAJARAN:
Powerpoint kepada - Berpusatkan
pelajar. pelajar dan aktiviti.

2. Guru membahagikan 2. KAEDAH /
pelajar kepada 4 TEKNIK:
kumpulan. - Perbincangan

3. Guru memberikan 3. ABBM:
elemen-elemen binaan - MS Teams
yang berbeza kepada - Slaid Powerpoint
setiap kumpulan iaitu - Infografik
elemen tingkap, pintu,
tangga dan bumbung. 4. KBAT:
- Menganalisis
4. Guru memberikan - Mencipta
masa 15 minit untuk
setiap kumpulan mencari 5. NILAI MURNI:
maklumat dan membuat - Kerjasama
infografik. (KBAT :

26

BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJA

5 12.40 pm Penyampaian isi 3 : 1. Pelajar dapat

- 1.10 menerangkan konse

pm (30 Menerangkan elemen binaan deng

minit) konsep elemen baik.

binaan :

i. Pemasangan
elemen binaan
mengikut konsep
binaan

42

ARAN AKTIVITI PENGAJARAN ABBM/CATATAN
DAN PEMBELAJARAN

Menganalisis, Mencipta,
NILAI MURNI :
Kerjasama)

5. Selesai 15 minit, guru
meminta setiap kumpulan
untuk membentangkan
secara ringkas hasil
dapatan infografik
mereka.

1. Guru memaparkan 1. STRATEGI

ep video powerpoint tentang PENGAJARAN:

gan pemasangan elemen - Berpusatkan

bangunan. aktiviti

- Berpusatkan guru

2. Guru menerangkan

tentang cara pemasangan 2. KAEDAH /

elemen bangunan. TEKNIK:

- Syarahan

3. Guru membincangkan - Perbincangan

bersama pelajar

mengenai cara 3. ABBM:

pemasangan elemen - MS Teams

bangunan. - Slaid Powerpoint

4. KBAT:
- Menganalisis

5. NILAI MURNI:

27

BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJA

6 1.10 pm Penutup: 1. Pelajar dapat
merumuskan dan
- 1.15 mengukuhkan topik
yang dipelajari.
pm (5 1. Kognitif
2. Pelajar dapat
minit) meningkatkan
keyakinan dalam
2. Sosial diri pelajar.

3. Tugasan 3. Pelajar dapat
memupuk unsur
keagamaan.

42

ARAN AKTIVITI PENGAJARAN ABBM/CATATAN
DAN PEMBELAJARAN

1. Guru meminta - Kerjasama
pelajar secara - Rasional
sukarela untuk
merumuskan topik 1. STRATEGI
yang dipelajari. PENGAJARAN:
(NILAI MURNI : - Berpusatkan guru
Keberanian) - Berpusatkan
pelajar
2. Guru memuji
kerjasama pelajar 2. ABBM:
dan memberikan - MS Teams
kata-kata semangat
dan motivasi kepada 3. NILAI MURNI:
pelajar. (NILAI - Rasional
MURNI : Hormat - Hormat
menghormati) menghormati
- Kesyukuran
3. Guru meminta - Kejujuraan
pelajar
mengulangkaji
subtopik yang akan
datang. (NILAI
MURNI :
Kejujuran)

4. Guru mengakhiri
kelas dengan

28

BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJA
42

ARAN AKTIVITI PENGAJARAN ABBM/CATATAN
DAN PEMBELAJARAN

meminta pelajar
membaca doa habis
belajar dan meminta
pelajar bukan islam
bertafakur mengikut
kepercayaan
masing. (NILAI
MURNI :
Kesyukuran)

29

Tarikh Key In 29-05-2022 RANCANGAN PENGAJAR

Tarikh Kemaskini 00-00-0

TARIKH 30-05-2022 TING

TEMPAT Microsoft Teams BIL

MASA 11.15 am - 1.15 pm

OBJEKTIF Di akhir sesi pembelajaran dan pen
1. Menerangkan tentang elemen bin
2. Menentukan pengetahuan asas e
3. Menerangkan konsep elemen bin

PENGETAHUAN SEDIA Pelajar mempunyai pengetahuan se

ADA guru.

ALAT/BAHAN BANTU 1. Microsoft Teams
MENGAJAR (ABBM) 2. Telegram
3. Slaid Powerpoint
4. Headphone
5. Laptop

PENGURUSAN 1. Memastikan pelajar memasuki ke
KELAS/LANGKAH 2. Memastikan pelajar berada dalam
KESELAMATAN proses pengajaran dan pembelajara

43

RAN HARIAN MINGGU 11

0000 Tarikh Kemaskini Refleksi 02-06-2022

GKATAN/KELAS DKA 1A

PELAJAR 30 Orang

ngajaran, pelajar dapat :
naan.
elemen binaan.
naan.

edia ada melalui pembacaan yang diminta oleh

elas mengikut waktu yang ditetapkan.
m keadaan bersih dan selesa untuk menjalani
an yang bersih dan kondusif.

30

3. Memastikan pelajar mempunyai
kelas.

PENERAPAN NILAI- 1. Kerjasama
NILAI MURNI 2. Hormat-menghormati
3. Kejujuran
4. Rasional

TUGASAN/KERJA Pelajar diminta untuk membuat ula
RUMAH akan datang.

REFLEKSI SESI Sesi pengajaran dan pembelajaran
PENGAJARAN PELATIH telah menumpukan sepenuh perhat
berlangsung. Penerangan tentang t
dan dapat diterima oleh pelajar. Da
peranan yang amat penting dalam p
disampaikan juga adalah penting su
sekaligus dapat menarik perhatian m

BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJA

1 11.15 am Pengenalan / 1. Pelajar dapat
mengamalkan sikap
- 11.20 Pra suka
hormat
am (5 Pengajaran : menghormati
antara satu sama
minit)
43
1. Memberi

salam

isyarat internet yang stabil sebelum memulakan

angkaji bagi subtopik bagi persediaan kelas yang

pada hari ini dapat dilaksanakan dengan sempurna. Pelajar
tian dan memberi kerjasama yang amat baik sepanjang kelas
topik pembelajaran yang dijalankan berjalan dengan lancar
ari segi persembahan slaid yang menarik dan jelas memainkan
pemahaman pelajar. Penekanan terhadap maklumat yang
upaya pelajar dapat memahami topik yang diajar dan
mereka untuk memberikan tumpuan yang sepenuhnya.

ARAN AKTIVITI ABBM/CATATAN
PENGAJARAN DAN

PEMBELAJARAN

1. Guru memberi 1. STRATEGI
p salam sejurus PENGAJARAN:
- Berpusatkan guru
memasuki kelas.
2. NILAI MURNI:
2. Guru meminta - Hormat
seorang pelajar

31

BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJA

2. Membaca lain.
doa
2. Pelajar dapat
3. Kehadiran menerapkan unsur
pelajar keagamaan dan
melahirkan rasa
4. Bertanya kesyukuran.
khabar
3. Menggalakkan
5. Memastikan komitmen pelajar.
keadaan tempat
belajar dalam 4. Mengeratkan
keadaan bersih ikatan
dan selesa silaturrahim antara
guru dan pelajar.
6. Memastikan
capaian internet 5. Pelajar dapat
pelajar dalam memupuk sikap
keadaan baik bertanggungjawab
menjaga kebersihan

6. Pelajar dapat
memastikan proses
pengajaran dan
pembelajaran tidak
terganggu.

43

ARAN AKTIVITI ABBM/CATATAN
PENGAJARAN DAN

PEMBELAJARAN

lelaki untuk menghormati
membaca doa dan - Kesyukuran
meminta pelajar - Berdisiplin
bukan islam
bertafakur mengikut
kepercayaan
masing-masing.
(Nilai murni :
Kesyukuran &
hormat
menghormati)

3. Guru mengambil
kehadiran pelajar
dengan menyemak
jumlah kehadiran
pelajar pada MS
Teams (Nilai murni :
Berdisiplin)
n.
4. Guru bertanyakan
kesihatan dan
perkembangan
semasa terhadap
pelajar.

5. Guru meminta
pelajar memastikan
keadaan sekeliling

32

BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJA

2 11.20 am Set induksi : 1. Pelajar dapat
membuat gambaran
- 11.25 awal tentang tajuk
pembelajaran hari
am (5 Video ini.

minit) pembinaan 2. Pelajar dapat
membuat analisis
sebuah rumah melalui pemerhatian
bahan yang
yang telah ditunjukkan

lengkap

disiapkan

43

ARAN AKTIVITI ABBM/CATATAN
PENGAJARAN DAN

PEMBELAJARAN

pelajar di rumah
dalam keadaan
selesa dan bersih.

6. Guru bertanya
kepada pelajar
mengenai capaian
internet mereka
supaya dalam
keadaan baik.

1. Guru 1. STRATEGI
n menayangkan PENGAJARAN:
- Berpusatkan guru
kepada pelajar
tentang video 2. KAEDAH /
pembinaan sebuah TEKNIK:
rumah yang telah - Bercerita
lengkap disiapkan

n 2. Guru bertanya 3. ABBM:

dan minta pelajar - MS Teams

memberi pandangan - Video

berdasarkan video

yang ditunjukkan. 4. KBAT:

(KBAT : - Menilai item

Menganalisis) objek

- Menganalisis

3. Pelajar berfikir

33

BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJA

3 11.25 am Penyampaian isi 1. Pelajar dapat

- 11.55 1: menerangkan

am (30 elemen binaan yang

minit) Menerangkan terdapat pada

elemen binaan sesebuah bangunan

yang terdapat dengan betul.

pada bangunan.

43

ARAN AKTIVITI ABBM/CATATAN
PENGAJARAN DAN

PEMBELAJARAN

dan memberi 5. NILAI MURNI:
jawapan kepada apa - Rasional
yang ditunjukkan. - Keberanian
(KBAT : Menilai
item objek, NILAI
MURNI : Rasional
& Keberanian)

4. Guru memberikan
penjelasan mengenai
jawapan yang
diberikan oleh
pelajar dan
mengaitkan dengan
tajuk pembelajaran.

1. Guru 1. STRATEGI

memaparkan slaid PENGAJARAN:

g powerpoint kepada - Berpusatkan guru

pelajar. - Berpusatkan

n pelajar

2. Guru menyatakan

kepada pelajar 2. KAEDAH /

tentang elemen-elemen TEKNIK:

yang - Syarahan

terdapat pada

sesebuah bangunan 3. ABBM:

yang lengkap. - MS Teams

- Slaid Powerpoint

34

BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJA

4 11.55 am Penyampaian isi 1. Pelajar dapat

- 12.40 2 : menentukan

pm (45 pengetahuan asas

minit) Menentukan elemen binaan

pengetahuan dengan tepat.

asas elemen

binaan.

i. Jenis tingkap

ii. Jenis pintu

iii. Jenis tangga

iv. Jenis bumbung

43

ARAN AKTIVITI ABBM/CATATAN
PENGAJARAN DAN

PEMBELAJARAN

3. Guru meminta 4. KBAT:
pelajar untuk - Menganalisis
berbincang bersama-
sama guru 5. NILAI MURNI:
berkenaan dengan - Rasional
elemen-elemen yang - Keberanian
lain. (NILAI
MURNI : 1. STRATEGI
Keberanian) PENGAJARAN:
- Berpusatkan
1. Guru pelajar dan aktiviti
memaparkan Slaid
Powerpoint kepada 2. KAEDAH /
pelajar. TEKNIK:
- Perbincangan
2. Guru
membahagikan 3. ABBM:
pelajar kepada 4 - MS Teams
kumpulan. - Slaid Powerpoint
- Infografik
3. Guru memberikan
elemen-elemen 4. KBAT:
binaan yang berbeza - Menganalisis
kepada setiap - Mencipta
kumpulan iaitu
elemen tingkap,
pintu, tangga dan
bumbung.

35

BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJA

5 12.40 pm Penyampaian isi 1. Pelajar dapat

- 1.10 pm 3 : menerangkan

(30 minit) konsep elemen

Menerangkan binaan dengan baik.

konsep elemen

binaan :

i. Pemasangan
elemen binaan

43

ARAN AKTIVITI ABBM/CATATAN
PENGAJARAN DAN

PEMBELAJARAN

4. Guru memberikan 5. NILAI MURNI:
masa 15 minit untuk - Kerjasama
setiap kumpulan
mencari maklumat
dan membuat
infografik. (KBAT :
Menganalisis,
Mencipta, NILAI
MURNI :
Kerjasama)

5. Selesai 15 minit,
guru meminta setiap
kumpulan untuk
membentangkan
secara ringkas hasil
dapatan infografik
mereka.

1. Guru 1. STRATEGI

memaparkan video PENGAJARAN:

powerpoint tentang - Berpusatkan

. pemasangan elemen aktiviti

bangunan. - Berpusatkan guru

2. Guru 2. KAEDAH /
menerangkan TEKNIK:
tentang cara - Syarahan
pemasangan elemen - Perbincangan

36

BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJA

mengikut
konsep binaan

6 1.10 pm - Penutup: 1. Pelajar dapat
1.15 pm merumuskan dan
(5 minit) 1. Kognitif mengukuhkan topik
yang dipelajari.
2. Sosial
2. Pelajar dapat
3. Tugasan meningkatkan
keyakinan dalam
diri pelajar.

3. Pelajar dapat
memupuk unsur
keagamaan.

43

ARAN AKTIVITI ABBM/CATATAN
PENGAJARAN DAN

PEMBELAJARAN

bangunan. 3. ABBM:
- MS Teams
3. Guru - Slaid Powerpoint
membincangkan
bersama pelajar 4. KBAT:
mengenai cara - Menganalisis
pemasangan elemen
bangunan. 5. NILAI MURNI:
- Kerjasama
- Rasional

1. Guru meminta 1. STRATEGI

pelajar secara PENGAJARAN:

k sukarela untuk - Berpusatkan guru

merumuskan topik - Berpusatkan

yang dipelajari. pelajar

(NILAI MURNI :

Keberanian) 2. ABBM:

- MS Teams

2. Guru memuji

kerjasama pelajar 3. NILAI MURNI:

dan memberikan - Rasional

kata-kata semangat - Hormat

dan motivasi kepada menghormati

pelajar. (NILAI - Kesyukuran

MURNI : Hormat - Kejujuran

menghormati)

37

BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJA

43

ARAN AKTIVITI ABBM/CATATAN
PENGAJARAN DAN

PEMBELAJARAN

3. Guru meminta
pelajar
mengulangkaji
subtopik yang akan
datang. (NILAI
MURNI :
Kejujuran)

4. Guru mengakhiri
kelas dengan
meminta pelajar
membaca doa habis
belajar dan meminta
pelajar bukan islam
bertafakur mengikut
kepercayaan
masing. (NILAI
MURNI :
Kesyukuran)

38

Tarikh Key In 05-06-2022 RANCANGAN PENGAJAR

Tarikh Kemaskini 00-00-0

TARIKH 06-06-2022

TEMPAT Microsoft Teams

MASA 11.15 am - 1.15 pm

OBJEKTIF Di akhir sesi pembelajara
1. Menerangkan tentang k
2. Mentafsir pengetahuan
3. Mengaplikasi kemasan

PENGETAHUAN SEDIA ADA Pelajar mempunyai penge
guru.

ALAT/BAHAN BANTU 1. Microsoft Teams
MENGAJAR (ABBM) 2. Telegram
3. Slaid Powerpoint
4. Headphone
5. Laptop

PENGURUSAN KELAS/LANGKAH 1. Memastikan pelajar me

KESELAMATAN 2. Memastikan pelajar ber

proses pengajaran dan pe

43

RAN HARIAN MINGGU 12

0000 Tarikh Kemaskini Refleksi 09-06-2022

TINGKATAN/KELAS DKA 1A

BIL PELAJAR 30 Orang

an dan pengajaran, pelajar dapat :
kemasan bangunan.
n asas kemasan bangunan.
bangunan mengikut konsep bangunan.

etahuan sedia ada melalui pembacaan yang diminta oleh

emasuki kelas mengikut waktu yang ditetapkan.
erada dalam keadaan bersih dan selesa untuk menjalani
embelajaran yang bersih dan kondusif.

39

3. Memastikan pelajar me
kelas.

PENERAPAN NILAI-NILAI 1. Kerjasama
MURNI 2. Hormat-menghormati
3. Kejujuran
4. Rasional

TUGASAN/KERJA RUMAH Pelajar diminta untuk mem
akan datang.

REFLEKSI SESI PENGAJARAN Kelas pada hari ini tidak d
PELATIH bersempena dengan Hari

BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJA

1 11.15 am Pengenalan / 1. Pelajar dapat
mengamalkan sikap
- 11.20 Pra suka
hormat
am (5 Pengajaran : menghormati
antara satu sama
minit) lain.

1. Memberi 2. Pelajar dapat
menerapkan unsur
salam keagamaan dan
melahirkan rasa
2. Membaca
doa 44

3. Kehadiran
pelajar

empunyai isyarat internet yang stabil sebelum memulakan

mbuat ulangkaji bagi subtopik bagi persediaan kelas yang

dapat dilaksanakan kerana semua staf dan pelajar cuti
Keputeraan Yang Di-pertuan Agong.

ARAN AKTIVITI PENGAJARAN ABBM/CATATAN
DAN PEMBELAJARAN

1. Guru memberi 1. STRATEGI
salam sejurus PENGAJARAN:
memasuki kelas. - Berpusatkan guru

2. Guru meminta 2. NILAI MURNI:
seorang pelajar - Hormat menghormati
lelaki untuk - Kesyukuran
membaca doa dan - Berdisiplin
meminta pelajar
bukan islam
bertafakur mengikut
kepercayaan

40

BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJA

4. Bertanya kesyukuran.
khabar
3. Menggalakkan
5. Memastikan komitmen pelajar.
keadaan tempat
belajar dalam 4. Mengeratkan
keadaan bersih ikatan
dan selesa silaturrahim antara
guru dan pelajar.
6. Memastikan
capaian internet 5. Pelajar dapat
pelajar dalam memupuk sikap
keadaan baik bertanggungjawab
menjaga kebersihan

6. Pelajar dapat
memastikan proses
pengajaran dan
pembelajaran tidak
terganggu.

44

ARAN AKTIVITI PENGAJARAN ABBM/CATATAN
DAN PEMBELAJARAN

masing-masing.
(Nilai murni :
Kesyukuran &
hormat
menghormati)

3. Guru mengambil
kehadiran pelajar
dengan menyemak
jumlah kehadiran
pelajar pada MS
Teams (Nilai murni :
Berdisiplin)
n.
4. Guru bertanyakan
kesihatan dan
perkembangan
semasa terhadap
pelajar.

5. Guru meminta
pelajar memastikan
keadaan sekeliling
pelajar di rumah
dalam keadaan
selesa dan bersih.

6. Guru bertanya
kepada pelajar
mengenai capaian

41

BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJA

2 11.20 am Set induksi : 1. Pelajar dapat

- 11.25 membuat gambaran

am (5 Video sebuah rumah awal tentang tajuk

minit) yang baru siap pembelajaran hari

dibina sedang dicat. ini.

2. Pelajar dapat
membuat analisis
melalui pemerhatian
bahan yang
ditunjukkan.

44

ARAN AKTIVITI PENGAJARAN ABBM/CATATAN
DAN PEMBELAJARAN

internet mereka
supaya dalam
keadaan baik.

1. Guru menayangkan 1. STRATEGI

n kepada pelajar video PENGAJARAN:

sebuah rumah yang baru - Berpusatkan guru

siap dibina sedang dicat.

2. KAEDAH /

2. Guru bertanya dan TEKNIK:

meminta pelajar - Bercerita

memberikan pandangan

n berdasarkan video yang 3. ABBM:

ditunjukkan. (KBAT : - MS Teams

Menganalisis) - Video

3. Pelajar berfikir dan 4. KBAT:
memberi jawapan kepada - Menilai item
apa yang ditunjukkan. objek
(KBAT : Menilai item - Menganalisis
objek, NILAI MURNI :
Rasional & Keberanian) 5. NILAI MURNI:
- Rasional
4. Guru memberikan - Keberanian
penjelasan mengenai
jawapan yang diberikan
oleh pelajar dan
mengaitkan dengan tajuk
pembelajaran.

42

BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJA

3 11.25 am Penyampaian isi 1. Pelajar dapat

- 11.55 1: menerangkan tentan

am (30 kemasan bangunan

minit) Menerangkan dengan betul.

tentang kemasan

bangunan.

4 11.55 am Penyampaian isi 2 : 1. Pelajar dapat men

- 12.40 pengetahuan asas

pm (45 Mentafsir kemasan bangunan

minit) pengetahuan asas dengan tepat.

kemasan bangunan.

i. Kemasan lantai

ii. Kemasan siling

44

ARAN AKTIVITI PENGAJARAN ABBM/CATATAN
DAN PEMBELAJARAN

1. Guru memaparkan 1. STRATEGI

ng slaid powerpoint kepada PENGAJARAN:

pelajar. - Berpusatkan guru

- Berpusatkan

2. Guru menerangkan pelajar

kepada pelajar tentang

kemasan pada sesebuah 2. KAEDAH /

bangunan yang telah siap TEKNIK:

dibina. - Syarahan

3. Guru meminta pelajar 3. ABBM:
untuk berbincang - MS Teams
bersama-sama guru - Slaid Powerpoint
berkenaan dengan kriteria
pemilihan kemasan 4. KBAT:
mengikut perbezaan - Menganalisis
jenis-jenis bangunan.
(NILAI MURNI : 5. NILAI MURNI:
Keberanian) - Rasional
- Keberanian

ntafsir 1. Guru 1. STRATEGI
memaparkan Slaid PENGAJARAN:
Powerpoint kepada - Berpusatkan
pelajar. pelajar dan aktiviti

2. Guru 2. KAEDAH /
membahagikan TEKNIK:
pelajar kepada 3 - Perbincangan
kumpulan.

43

BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJA
iii. Kemasan
bumbung

44

ARAN AKTIVITI PENGAJARAN ABBM/CATATAN
DAN PEMBELAJARAN

3. Guru memberikan 3. ABBM:
elemen-elemen - MS Teams
kemasan bangunan yang - Slaid Powerpoint
berbeza - Infografik
kepada setiap
kumpulan iaitu 4. KBAT:
kemasan lantai, kemasan - Menganalisis
siling dan kemasan - Mencipta
bumbung.
5. NILAI MURNI:
4. Guru memberikan - Kerjasama
masa 15 minit untuk
setiap kumpulan
mencari maklumat
dan membuat
infografik. (KBAT :
Menganalisis,
Mencipta, NILAI
MURNI :
Kerjasama)

5. Selesai 15 minit,
guru meminta setiap
kumpulan untuk
membentangkan
secara ringkas hasil
dapatan infografik
mereka.

44


Click to View FlipBook Version
Previous Book
Media Online Solutions
Next Book
Broadcast