The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

E-PORTFOLIO LATIHAN MENGAJAR_(MUHAMAD HUSAINI - DB180163)

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by muhdhusaini007, 2022-07-08 10:10:21

E-PORTFOLIO LATIHAN MENGAJAR_(MUHAMAD HUSAINI - DB180163)

E-PORTFOLIO LATIHAN MENGAJAR_(MUHAMAD HUSAINI - DB180163)

BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJA

5 12.40 Penyampaian isi 3 : 1. Pelajar dapat

pm - menerapkan kemasa

1.10 pm Menerapkan bangunan mengikut

(30 kemasan bangunan konsep bangunan de

minit) mengikut konsep betul.

bangunan.

i. Pilih kemasan
yang sesuai untuk
meningkatkan
konsep bangunan.

6 1.10 pm Penutup: 1. Pelajar dapat
merumuskan dan
- 1.15 mengukuhkan topik
yang dipelajari.
pm (5 1. Kognitif
2. Pelajar dapat
minit) meningkatkan

2. Sosial 44

3. Tugasan

ARAN AKTIVITI PENGAJARAN ABBM/CATATAN
DAN PEMBELAJARAN

an 1. Guru memaparkan 1. STRATEGI
engan slaid powerpoint ketiga- PENGAJARAN:
tiga kemasan bangunan - Berpusatkan
yang telah dipelajar. aktiviti
- Berpusatkan guru
2. Guru memaparkan - Berpusatkan pelajar
slaid powerpoint pelbagai
jenis konsep bangunan 2. KAEDAH /
yang dibina. TEKNIK:
- Syarahan
3. Guru berbincang - Perbincangan
bersama pelajar untuk
memilih kemasan yang 3. ABBM:
sesuai bagi konsep- - MS Teams
konsep bangunan yang - Slaid Powerpoint
dibina tersebut. (KBAT :
Menganalisis, NILAI 4. KBAT:
MURNI : Kerjasama) - Menganalisis

1. Guru meminta 5. NILAI MURNI:
pelajar secara - Kerjasama
sukarela untuk - Rasional
merumuskan topik
yang dipelajari. 1. STRATEGI
(NILAI MURNI : PENGAJARAN:
Keberanian) - Berpusatkan guru
- Berpusatkan
pelajar

2. ABBM:

45

BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJA
keyakinan dalam
diri pelajar.
3. Pelajar dapat
memupuk unsur
keagamaan.

44

ARAN AKTIVITI PENGAJARAN ABBM/CATATAN
DAN PEMBELAJARAN

2. Guru memuji - MS Teams
kerjasama pelajar
dan memberikan 3. NILAI MURNI:
kata-kata semangat - Rasional
dan motivasi kepada - Hormat
pelajar. (NILAI menghormati
MURNI : Hormat - Kesyukuran
menghormati) - Kejujuraan

3. Guru meminta
pelajar
mengulangkaji
subtopik yang akan
datang. (NILAI
MURNI :
Kejujuran)

4. Guru mengakhiri
kelas dengan
meminta pelajar
membaca doa habis
belajar dan meminta
pelajar bukan islam
bertafakur mengikut
kepercayaan
masing. (NILAI
MURNI :
Kesyukuran)

46

Tarikh Key In 11-06-2022 RANCANGAN PENGAJAR

Tarikh Kemaskini 00-00-0

TARIKH 13-06-2022 TING

TEMPAT Microsoft Teams BIL

MASA 11.15 am - 1.15 pm

OBJEKTIF Di akhir sesi pembelajaran dan pen
1. Menerangkan tentang kemasan b
2. Mentafsir pengetahuan asas kem
3. Mengaplikasi kemasan bangunan

PENGETAHUAN SEDIA Pelajar mempunyai pengetahuan se

ADA guru.

ALAT/BAHAN BANTU 1. Microsoft Teams
MENGAJAR (ABBM) 2. Telegram
3. Slaid Powerpoint
4. Headphone
5. Laptop

PENGURUSAN 1. Memastikan pelajar memasuki ke
KELAS/LANGKAH 2. Memastikan pelajar berada dalam
KESELAMATAN pengajaran dan pembelajaran yang
3. Memastikan pelajar mempunyai

44

RAN HARIAN MINGGU 13

0000 Tarikh Kemaskini Refleksi 20-06-2022

GKATAN/KELAS DKA 1A

PELAJAR 30 Orang

ngajaran, pelajar dapat :
bangunan.
masan bangunan.
n mengikut konsep bangunan.

edia ada melalui pembacaan yang diminta oleh

elas mengikut waktu yang ditetapkan.
m keadaan bersih dan selesa untuk menjalani proses
g bersih dan kondusif.
isyarat internet yang stabil sebelum memulakan kelas.

47

PENERAPAN NILAI- 1. Kerjasama
NILAI MURNI 2. Hormat-menghormati
3. Kejujuran
4. Rasional

TUGASAN/KERJA Pelajar diminta untuk membuat ula
RUMAH

REFLEKSI SESI Pelajar telah menumpukan sepenuh
PENGAJARAN PELATIH sepanjang kelas berlangsung. Pene
dengan lancar dan dapat diterima o
jelas boleh memainkan peranan dal
maklumat yang penting dalam topik
pelajar memahami topik tersebut da

BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJA

1 11.15 am Pengenalan / 1. Pelajar dapat
mengamalkan sikap
- 11.20 Pra suka
hormat
am (5 Pengajaran : menghormati
antara satu sama
minit) lain.

1. Memberi 2. Pelajar dapat
menerapkan unsur
salam keagamaan dan

2. Membaca 44
doa

3. Kehadiran

angkaji bagi persediaan kuiz.

h perhatian dan memberi kerjasama yang amat baik
erangan berkenaan topik pembelajaran yang diajar berjalan
oleh pelajar. Selain itu, persembahan slaid yang menarik dan
lam pemahaman pelajar. Penekanan terhadap maklumat-
k pembelajaran yang disampaikan adalah penting supaya

an memberi sepenuh tumpuan.

ARAN AKTIVITI ABBM/CATATAN
PENGAJARAN DAN

PEMBELAJARAN

1. Guru memberi 1. STRATEGI
p salam sejurus PENGAJARAN:
- Berpusatkan guru
memasuki kelas.

2. Guru meminta 2. NILAI MURNI:
seorang pelajar - Hormat
lelaki untuk menghormati
membaca doa dan - Kesyukuran
meminta pelajar - Berdisiplin
bukan islam
bertafakur mengikut

48

BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJA

pelajar melahirkan rasa
kesyukuran.
4. Bertanya
khabar 3. Menggalakkan
komitmen pelajar.
5. Memastikan
keadaan tempat 4. Mengeratkan
belajar dalam ikatan
keadaan bersih silaturrahim antara
dan selesa guru dan pelajar.

6. Memastikan 5. Pelajar dapat
capaian internet memupuk sikap
pelajar dalam bertanggungjawab
keadaan baik menjaga kebersihan

6. Pelajar dapat
memastikan proses
pengajaran dan
pembelajaran tidak
terganggu.

44

ARAN AKTIVITI ABBM/CATATAN
PENGAJARAN DAN

PEMBELAJARAN

kepercayaan
masing-masing.
(Nilai murni :
Kesyukuran &
hormat
menghormati)

3. Guru mengambil
kehadiran pelajar
dengan menyemak
jumlah kehadiran
pelajar pada MS
Teams (Nilai murni :
Berdisiplin)
n.
4. Guru bertanyakan
kesihatan dan
perkembangan
semasa terhadap
pelajar.

5. Guru meminta
pelajar memastikan
keadaan sekeliling
pelajar di rumah
dalam keadaan
selesa dan bersih.

6. Guru bertanya

49

BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJA

2 11.20 am Set induksi : 1. Pelajar dapat

- 11.25 membuat gambaran

am (5 Video sebuah awal tentang tajuk

minit) rumah yang pembelajaran hari

baru siap dibina ini.

sedang dicat.

2. Pelajar dapat

membuat analisis

melalui pemerhatian

bahan yang

ditunjukkan.

45

ARAN AKTIVITI ABBM/CATATAN
PENGAJARAN DAN

PEMBELAJARAN

kepada pelajar
mengenai capaian
internet mereka
supaya dalam
keadaan baik.

1. Guru 1. STRATEGI

n menayangkan PENGAJARAN:

kepada pelajar video - Berpusatkan guru

sebuah rumah yang

baru siap dibina 2. KAEDAH /

sedang dicat. TEKNIK:

- Bercerita

2. Guru bertanya

n dan meminta pelajar 3. ABBM:

memberikan - MS Teams

pandangan - Video

berdasarkan video

yang ditunjukkan. 4. KBAT:

(KBAT : - Menilai item

Menganalisis) objek

- Menganalisis

3. Pelajar berfikir

dan memberi 5. NILAI MURNI:

jawapan kepada apa - Rasional

yang ditunjukkan. - Keberanian

(KBAT : Menilai

item objek, NILAI

50

BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJA

3 11.25 am Penyampaian isi 1. Pelajar dapat

- 11.55 1: menerangkan

am (30 tentang kemasan

minit) Menerangkan bangunan dengan

tentang betul.

kemasan

bangunan.

45

ARAN AKTIVITI ABBM/CATATAN
PENGAJARAN DAN

PEMBELAJARAN

MURNI : Rasional 1. STRATEGI
& Keberanian) PENGAJARAN:
- Berpusatkan guru
4. Guru memberikan - Berpusatkan
penjelasan mengenai pelajar
jawapan yang
diberikan oleh 2. KAEDAH /
pelajar dan TEKNIK:
mengaitkan dengan - Syarahan
tajuk pembelajaran.
3. ABBM:
1. Guru - MS Teams
memaparkan slaid - Slaid Powerpoint
powerpoint kepada
pelajar. 4. KBAT:
- Menganalisis
2. Guru
menerangkan 5. NILAI MURNI:
kepada pelajar
tentang kemasan
pada sesebuah
bangunan yang telah
siap dibina.

3. Guru meminta
pelajar untuk
berbincang bersama-
sama guru
berkenaan dengan

51

BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJA

4 11.55 am Penyampaian isi 1. Pelajar dapat

- 12.40 2 : mentafsir

pm (45 pengetahuan asas

minit) Mentafsir kemasan bangunan

pengetahuan dengan tepat.

asas kemasan

bangunan.

i. Kemasan
lantai

ii. Kemasan
siling

iii. Kemasan
bumbung

45

ARAN AKTIVITI ABBM/CATATAN
PENGAJARAN DAN

PEMBELAJARAN

kriteria pemilihan - Rasional
kemasan mengikut - Keberanian
perbezaan jenis-jenis
bangunan. 1. STRATEGI
(NILAI MURNI : PENGAJARAN:
Keberanian) - Berpusatkan
pelajar dan aktiviti
1. Guru
memaparkan Slaid 2. KAEDAH /
Powerpoint kepada TEKNIK:
pelajar. - Perbincangan

2. Guru 3. ABBM:
membahagikan - MS Teams
pelajar kepada 3 - Slaid Powerpoint
kumpulan. - Infografik

3. Guru memberikan 4. KBAT:
elemen-elemen - Menganalisis
kemasan bangunan - Mencipta
yang berbeza
kepada setiap 5. NILAI MURNI:
kumpulan iaitu - Kerjasama
kemasan lantai,
kemasan siling dan
kemasan bumbung.

4. Guru memberikan
masa 15 minit untuk

52

BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJA

5 12.40 pm Penyampaian isi 1. Pelajar dapat

- 1.10 pm 3 : menerapkan

(30 minit) kemasan bangunan

Menerapkan mengikut konsep

kemasan bangunan dengan

bangunan betul.

mengikut

konsep

bangunan.

i. Pilih kemasan
yang sesuai

45

ARAN AKTIVITI ABBM/CATATAN
PENGAJARAN DAN

PEMBELAJARAN

setiap kumpulan 1. STRATEGI
mencari maklumat PENGAJARAN:
dan membuat - Berpusatkan
infografik. (KBAT : aktiviti
Menganalisis, - Berpusatkan guru
Mencipta, NILAI - Berpusatkan
MURNI : pelajar
Kerjasama)
2. KAEDAH /
5. Selesai 15 minit, TEKNIK:
guru meminta setiap - Syarahan
kumpulan untuk - Perbincangan
membentangkan
secara ringkas hasil
dapatan infografik
mereka.

1. Guru
memaparkan slaid
powerpoint ketiga-tiga
kemasan
bangunan yang telah
dipelajar.

2. Guru
memaparkan slaid
powerpoint pelbagai
jenis konsep
bangunan yang

53

BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJA

untuk
meningkatkan
konsep
bangunan.

6 1.10 pm - Penutup: 1. Pelajar dapat
1.15 pm merumuskan dan
(5 minit) 1. Kognitif mengukuhkan topik
yang dipelajari.
2. Sosial
2. Pelajar dapat
3. Tugasan meningkatkan
keyakinan dalam
diri pelajar.

3. Pelajar dapat
memupuk unsur
keagamaan.

45

ARAN AKTIVITI ABBM/CATATAN
PENGAJARAN DAN

PEMBELAJARAN

dibina. 3. ABBM:
- MS Teams
3. Guru berbincang - Slaid Powerpoint
bersama pelajar
untuk memilih 4. KBAT:
kemasan yang - Menganalisis
sesuai bagi konsep-
konsep bangunan 5. NILAI MURNI:
yang dibina tersebut. - Kerjasama
(KBAT : - Rasional
Menganalisis,
NILAI MURNI :
Kerjasama)

1. Guru meminta 1. STRATEGI

pelajar secara PENGAJARAN:

k sukarela untuk - Berpusatkan guru

merumuskan topik - Berpusatkan

yang dipelajari. pelajar

(NILAI MURNI :

Keberanian) 2. ABBM:

- MS Teams

2. Guru memuji

kerjasama pelajar 3. NILAI MURNI:

dan memberikan - Rasional

kata-kata semangat - Hormat

dan motivasi kepada menghormati

pelajar. (NILAI - Kesyukuran

MURNI : Hormat - Kejujuran

54

BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJA

45

ARAN AKTIVITI ABBM/CATATAN
PENGAJARAN DAN

PEMBELAJARAN

menghormati)

3. Guru meminta
pelajar
mengulangkaji
subtopik yang akan
datang. (NILAI
MURNI :
Kejujuran)

4. Guru mengakhiri
kelas dengan
meminta pelajar
membaca doa habis
belajar dan meminta
pelajar bukan islam
bertafakur mengikut
kepercayaan
masing. (NILAI
MURNI :
Kesyukuran)

55

Tarikh Key In 20-06-2022 RANCANGAN PENGAJAR

Tarikh Kemaskini 00-00-0

TARIKH 20-06-2022

TEMPAT Microsoft Teams

MASA 11.15 am - 1.15 pm

OBJEKTIF MINGGU ULANGKAJI PEPERI
PEMBELAJARAN BERLANGSU

PENGETAHUAN SEDIA ADA -

ALAT/BAHAN BANTU -
MENGAJAR (ABBM)

PENGURUSAN -
KELAS/LANGKAH
KESELAMATAN

PENERAPAN NILAI-NILAI -
MURNI

TUGASAN/KERJA RUMAH -

45

RAN HARIAN MINGGU 14

0000 Tarikh Kemaskini Refleksi 27-06-2022

TINGKATAN/KELAS DKA 1A

BIL PELAJAR 30 Orang

IKSAAN BERMULA BAGI SEMUA PELAJAR. TIADA SESI
UNG KERANA KESEMUA SILIBUS SUBJEK TELAH SELESAI.

56

REFLEKSI SESI PENGAJARAN MINGGU ULANGKAJI PEPERI

PELATIH PEMBELAJARAN BERLANGSU

45

IKSAAN BERMULA BAGI SEMUA PELAJAR. TIADA SESI
UNG KERANA KESEMUA SILIBUS SUBJEK TELAH SELESAI.

57

Tarikh Key In 27-06-2022 RANCANGAN PENGAJAR

Tarikh Kemaskini 00-00-0

TARIKH 27-06-2022

TEMPAT Microsoft Teams

MASA 11.15 am - 1.15 pm

OBJEKTIF MINGGU PEPERIKSAAN
PENGAJARAN DAN PEMB

PENGETAHUAN SEDIA ADA -

ALAT/BAHAN BANTU MENGAJAR -
(ABBM)

PENGURUSAN KELAS/LANGKAH -
KESELAMATAN

PENERAPAN NILAI-NILAI MURNI -

TUGASAN/KERJA RUMAH -

45

RAN HARIAN MINGGU 15

0000 Tarikh Kemaskini Refleksi 03-07-2022

TINGKATAN/KELAS DKA 1A

BIL PELAJAR 23 Orang

BAGI SEMUA PELAJAR POLITEKNIK BERMULA. TIADA SESI
BELAJARAN DIJALANKAN.

58

REFLEKSI SESI PENGAJARAN MINGGU PEPERIKSAAN
PELATIH PENGAJARAN DAN PEMB

45

BAGI SEMUA PELAJAR POLITEKNIK BERMULA. TIADA SESI
BELAJARAN DIJALANKAN.

59

`

RANCANGAN
PENGAJARAN

HARIAN

(BRICKWORK AND
CONCRETE

LABORATORY -
DKA1A)

460

Tarikh Key In 29-03-2022 RANCANGAN PENGAJAR

Tarikh Kemaskini 00-00-0

TARIKH 30-03-2022 T

TEMPAT Bengkel Makmal Bata B

MASA 9.00 am - 12.15 pm

OBJEKTIF Di akhir sesi pembelajaran dan peng
1. Menerangkan susun atur bengkel
2. Memahami prosedur keselamatan
3. Mengendalikan peralatan bengkel

PENGETAHUAN SEDIA Pelajar mempunyai pengetahuan se
ADA

ALAT/BAHAN BANTU 1. Microsoft Teams
MENGAJAR (ABBM) 2. Telegram
3. Slaid Powerpoint
4. Headphone
5. Laptop
6. Kertas arahan kerja

PENGURUSAN 1. Memastikan pelajar memasuki ke
KELAS/LANGKAH 2. Memastikan pelajar berada dalam
KESELAMATAN

46

RAN HARIAN MINGGU 2

0000 Tarikh Kemaskini Refleksi 31-03-2022

TINGKATAN/KELAS DKA 1A

BIL PELAJAR 23 Orang

gajaran, pelajar dapat :
l dengan betul
n bengkel dengan baik
l dengan tepat

edia ada melalui pembacaan yang diminta oleh guru.

elas mengikut waktu yang ditetapkan.
m keadaan bersih dan selesa untuk menjalani proses

61

pengajaran dan pembelajaran yang
3. Memastikan pelajar memakai alat

PENERAPAN NILAI- 1. Berdisiplin
NILAI MURNI 2. Hormat menghormati
3. Menepati masa

TUGASAN/KERJA Memahami kertas arahan kerja bagi
RUMAH

REFLEKSI SESI Pelajar menumpukan sepenuh perha
PENGAJARAN tentang pembelajaran yang dijalank
PELATIH Penekanan terhadap maklumat yang
yang diajar dan memberi tumpuan.
respon yang baik sepanjang sesi pen

BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJA

1 9.00 am Pengenalan / Pra 1. Pelajar dapat

- 9.05 Pengajaran : mengamalkan sikap

am hormat-menghormat

1. Memberi salam antara satu sama lai

2. Membaca doa 2. Pelajar dapat
3. Kehadiran pelajar menerapkan unsur
keagamaan dan
melahirkan rasa

46

bersih dan kondusif.
tan keselamatan bengkel seperti kasut keselamatan

i kerja amali di bengkel

atian dan memberi kerjasama semasa kelas. Penerangan
kan berjalan dengan lancar dan dapat diterima oleh pelajar.
g disampaikan adalah penting untuk pelajar memahami topik

Secara keseluruhannya, pelajar memberi komitmen dan
ngajaran berlangsung.

AKTIVITI PENGAJARAN ABBM/CATATAN
ARAN DAN PEMBELAJARAN

suka 1. Guru memberi salam 1. STRATEGI
ti sejurus memasuki kelas. PENGAJARAN:
in. - Berpusatkan guru
2. Guru meminta seorang
pelajar lelaki untuk 2. NILAI MURNI:
membaca doa dan - Hormat menghormati
meminta pelajar bukan - Kesyukuran
islam bertafakur mengikut - Berdisiplin
kepercayaan masing.

62

BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJA

4. Bertanya khabar kesyukuran.

5. Memastikan 3. Menggalakkan
keadaan tempat komitmen pelajar.
belajar dalam
keadaan bersih dan 4. Mengeratkan ikata
selesa silaturrahim antara g
dan pelajar.

5. Pelajar dapat mem
sikap bertanggungja
menjaga kebersihan

2 9.05 am Set induksi : 1. Pelajar dapat mem

- 9.10 gambaran awal tenta

am Guru memberikan tajuk pembelajaran h

gambar susun atur ini.

makmal

46

ARAN AKTIVITI PENGAJARAN ABBM/CATATAN
DAN PEMBELAJARAN

(Nilai murni : Kesyukuran
& hormat menghormati)

an 3. Guru mengambil
guru kehadiran pelajar dengan
menyemak jumlah
kehadiran pelajar (Nilai
murni : Berdisiplin)

mupuk 4. Guru bertanyakan
awab kesihatan dan
n. perkembangan semasa
terhadap pelajar.

5. Guru meminta pelajar
memastikan keadaan
sekeliling pelajar dalam
keadaan selesa dan
bersih.

mbuat 1. Guru bertanya dan 1. STRATEGI
ang minta pelajar memberi PENGAJARAN:
hari pandangan berdasarkan - Berpusatkan guru
gambar susun atur
makmal. (KBAT : 2. KAEDAH / TEKNIK:
Menganalisis) - Penceritaan

2. Pelajar berfikir dan 3. ABBM:

memberi jawapan kepada - Gambar

63

BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJA

3 9.10 am Penyampaian isi 1: 1. Pelajar dapat

- 9.40 menerangkan susun

am 1. Pengenalan susun bengkel dengan betu

atur bengkel

46

ARAN AKTIVITI PENGAJARAN ABBM/CATATAN
DAN PEMBELAJARAN

apa yang ditunjukkan. 4. KBAT:
(NILAI MURNI : Rasional - Menganalisis
& Keberanian)

3. Guru memberikan 5. NILAI MURNI:
penjelasan mengenai - Rasional
jawapan yang diberikan - Keberanian
oleh pelajar.

n atur 4. Guru mengaitkan 1. STRATEGI
ul dengan tajuk PENGAJARAN:
pembelajaran pada hari - Berpusatkan guru
ini. - Berpusatkan pelajar

1. Guru membawa para
pelajar untuk meninjau
struktur susun atur di
bengkel.

2. Guru meminta pelajar 2. KAEDAH / TEKNIK:
untuk menstrukturkan - Syarahan
semula lukisan susun atur - Pembentangan
di bengkel bersama.
(KBAT : Mencipta, NILAI 3. ABBM:
MURNI : Kerjasama) - Kertas arahan

3. Guru meminta pelajar 4. KBAT:
untuk melabelkan setiap - Mencipta
jentera atau alatan yang - Kreatif
berada di bengkel. (KBAT

64

BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJA

4 9.40 am Penyampaian isi 2 : 1. Pelajar dapat

- 10.55 memahami prosedur

am 1. Prosedur keselamatan bengke

keselamatan dengan baik

bengkel

46

ARAN AKTIVITI PENGAJARAN ABBM/CATATAN
DAN PEMBELAJARAN

: Kreatif) 5. NILAI MURNI:
- Kerjasama
4. Guru memberi komen
terhadap hasil yang
dibuat oleh pelajar

1. Guru meminta pelajar 1. STRATEGI

r untuk memikirkan PENGAJARAN:

el langkah keselamatan - Berpusatkan guru

semasa berada di - Berpusatkan pelajar

makmal. (KBAT :

Menganalisis) 2. KAEDAH / TEKNIK:

- Perbincangan

2. Guru meminta pelajar - Pembentangan

secara sukarela untuk

membentangkan 3. ABBM

berkenaan dengan - Kertas arahan

langkah-langkah

keselamatan semasa 4. KBAT:

berada di makmal. (Nilai - Menganalisis

murni : Berani)

5. NILAI MURNI:

3. Guru memberi komen - Keberanian

terhadap pembentangan

yang telah dibuat oleh

pelajar.

4. Guru menerangkan
dengan lebih lanjut
mengenai langkah-

65

BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJA

5 10.55 Penyampaian isi 3 : 1. Pelajar dapat

am - mengendalikan pera

12.10 1. Pengendalian di bengkel dengan te

pm alatan di bengkel

46

ARAN AKTIVITI PENGAJARAN ABBM/CATATAN
DAN PEMBELAJARAN

langkah keselamatan
semasa berada di
bengkel.

alatan 1. Guru meminta pelajar 1. STRATEGI
epat untuk mencari peralatan PENGAJARAN:
yang ada di bengkel. - Berpusatkan guru
- Berpusatkan pelajar
2. Guru meminta pelajar
untuk berbincang 2. KAEDAH / TEKNIK:
mengenai nama dan - Perbincangan
kegunaan setiap - Pembentangan
peralatan yang terlibat
dengan kerja di bengkel. 3. ABBM
(KBAT : Menganalisis, - Kertas arahan
Nilai murni : Kerjasama)
4. KBAT:
3. Guru meminta wakil - Menganalisis
untuk menerangkan
setiap kegunaan 5. NILAI MURNI:
barangan yang akan - Kerjasama
digunakan di bengkel. - Keberanian
(Nilai murni : Keberanian)

4. Guru menerangkan
semula nama serta
kegunaan peralatan
tersebut.

66

BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJA

6 12.10 Penutup: 1. Pelajar dapat
merumuskan dan
pm - mengukuhkan topik
dipelajari.
12.15 1. Kognitif
2. Pelajar dapat
pm meningkatkan keyak
dalam diri pelajar.
2. Sosial
3. Pelajar dapat mem
3. Tugasan unsur keagamaan.

46

ARAN AKTIVITI PENGAJARAN ABBM/CATATAN
DAN PEMBELAJARAN

yang 1. Guru meminta pelajar 1. STRATEGI
kinan secara sukarela untuk PENGAJARAN:
mupuk merumuskan topik yang - Berpusatkan guru
dipelajari. (NILAI MURNI :
Keberanian) 2. ABBM:
- Kertas arahan
2. Guru memuji
kerjasama pelajar dan 3. NILAI MURNI:
memberikan kata-kata - Rasional
semangat dan motivasi - Hormat menghormati
kepada pelajar. (NILAI - Kesyukuran
MURNI : Hormat
menghormati)

3. Guru meminta pelajar
untuk mengkaji kertas
arahan kerja amali untuk
minggu hadapan.

4. Guru mengakhiri kelas
dengan meminta pelajar
membaca doa habis
belajar dan meminta
pelajar bukan islam
bertafakur mengikut
kepercayaan masing.
(NILAI MURNI :
Kesyukuran)

67

Tarikh Key In 05-04-2022 RANCANGAN PENGAJAR

Tarikh Kemaskini 05-04-2

TARIKH 06-04-2022 TING

TEMPAT Microsoft Teams BIL

MASA 9.00 am - 12.15 pm

OBJEKTIF Di akhir sesi pembelajaran dan pen
1. Menjalankan pelbagai jenis susun
2. Menunjukkan kerjasama dalam k
untuk menyelesaikan tugasan yang

PENGETAHUAN SEDIA Pelajar mempunyai pengetahuan se
ADA

ALAT/BAHAN BANTU 1. Microsoft Teams
MENGAJAR (ABBM) 2. Telegram
3. Slaid Powerpoint
4. Headphone
5. Laptop

PENGURUSAN 1. Memastikan pelajar memasuki ke
KELAS/LANGKAH 2. Memastikan pelajar berada dalam
KESELAMATAN pengajaran dan pembelajaran yang
3. Memastikan pelajar mempunyai

46

RAN HARIAN MINGGU 3

2022 Tarikh Kemaskini Refleksi 07-04-2022

GKATAN/KELAS DKA 1A

PELAJAR 23 Orang

ngajaran, pelajar dapat :
nan bata untuk dinding bata dan kerja kemasan
kumpulan dan menunjukkan kebolehan bekerja dalam pasukan
g diberikan semasa sesi kerja amali

edia ada berdasarkan sesi pembelajaran yang lepas.

elas mengikut waktu yang ditetapkan.
m keadaan bersih dan selesa untuk menjalani proses
g bersih dan kondusif.
isyarat internet yang stabil sebelum memulakan kelas.

68

PENERAPAN NILAI- 1. Menepati masa
NILAI MURNI 2. Hormat menghormati
3. Rajin
4. Bekerjasama

TUGASAN/KERJA 1. Membaca dan memahami kertas
RUMAH

REFLEKSI SESI Kelas amali Brickwork and Concrete
PENGAJARAN PELATIH Civil Engineering Materials (DCC 10
tersebut. Oleh kerana itu, pelatih te
kerana subjek tersebut merupakan

Secara keseluruhan, pelatih menun
berlangsung. Komunikasi dua hala k
untuk pelatih untuk memanggil nam
faham, mereka segera bertanya kep

BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJA

1 9.00 am Pengenalan / Pra 1. Pelajar dapat

- 9.10 Pengajaran : mengamalkan sikap

am (10 hormat-menghormat

minit) 1. Memberi salam antara satu sama lai

2. Membaca doa 2. Pelajar dapat
3. Kehadiran pelajar menerapkan unsur
keagamaan dan

46

arahan tugasan amali

e Work Laboratory (DCC 10022) telah diganti dengan kelas
0032) secara atas talian atas persetujuan pensyarah subjek
elah mengajar subjek Civil Engineering Materials (DCC 10032)

salah satu subjek yang pelatih ditugaskan untuk mengajar.

njukkan komitmen yang amat baik sepanjang kelas
kerap kali berlaku antara pelajar dan guru tanpa memerlukan
ma mereka. Jika ada sebarang perkara yang pelajar tidak
pada guru untuk penjelasan semula.

ARAN AKTIVITI ABBM/CATATAN
PENGAJARAN DAN

PEMBELAJARAN

suka 1. Guru memberi salam 1. STRATEGI
ti sejurus memasuki kelas. PENGAJARAN:
in. - Berpusatkan guru
2. Guru meminta seorang
pelajar lelaki untuk 2. NILAI MURNI:
membaca doa dan - Hormat menghormati
meminta pelajar bukan
islam bertafakur

69

BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJA

4. Bertanya khabar melahirkan rasa
kesyukuran.

5. Memastikan 3. Menggalakkan
keadaan tempat komitmen pelajar.
belajar dalam
keadaan bersih dan 4. Mengeratkan ikata
selesa silaturrahim antara g
dan pelajar.
6. Memastikan talian
internet pelajar 5. Pelajar dapat mem
dalam keadaan yang sikap bertanggungja
baik menjaga kebersihan.

6. Pelajar dapat
memastikan proses
pembelajaran tidak
terganggu dengan ca
internet yang kurang

47


Click to View FlipBook Version
Previous Book
Media Online Solutions
Next Book
Broadcast