The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

E-PORTFOLIO LATIHAN MENGAJAR_(MUHAMAD HUSAINI - DB180163)

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by muhdhusaini007, 2022-07-08 10:10:21

E-PORTFOLIO LATIHAN MENGAJAR_(MUHAMAD HUSAINI - DB180163)

E-PORTFOLIO LATIHAN MENGAJAR_(MUHAMAD HUSAINI - DB180163)

ARAN AKTIVITI ABBM/CATATAN
PENGAJARAN DAN

PEMBELAJARAN

masing-masing.
(Nilai murni :
Kesyukuran &
hormat
menghormati)

3. Guru mengambil
kehadiran pelajar
dengan menyemak
jumlah kehadiran
pelajar pada MS
Teams (Nilai murni :
Berdisiplin)
n.
4. Guru bertanyakan
kesihatan dan
perkembangan
semasa terhadap
pelajar.

5. Guru meminta
pelajar memastikan
keadaan sekeliling
pelajar di rumah
dalam keadaan
selesa dan bersih.

6. Guru bertanya
kepada pelajar

94

BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJA

2 8.05 am Set induksi : 1. Pelajar dapat mem

- 8.10 gambaran awal tenta

am (5 Gambar : Borang bil tajuk pembelajaran

min) kuantiti ini.

29

ARAN AKTIVITI ABBM/CATATAN
PENGAJARAN DAN

PEMBELAJARAN

mengenai capaian
internet mereka
supaya dalam
keadaan baik.

mbuat 1. Guru menunjukkan 1. STRATEGI
ang gambar borang bill PENGAJARAN:
hari kuantiti. - Berpusatkan guru

2. Guru bertanya dan 2. KAEDAH / TEKNIK:
minta pelajar memberi - Bercerita
pandangan berdasarkan
pemerhatian mereka ke 3. ABBM:
atas gambar. (KBAT : - MS Teams
Menganalisis) - Gambar

3. Pelajar berfikir dan 4. KBAT:
memberi jawapan kepada - Menganalisis
apa yang ditunjukkan. - Menilai item objek
(KBAT : Menilai item
objek, NILAI MURNI : 5. NILAI MURNI:
Rasional & Keberanian) - Rasional
- Keberanian
4. Guru memberikan
penjelasan mengenai
jawapan yang diberikan
oleh pelajar dan

95

BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJA

3 8.10 am Penyampaian isi 1: 1. Pelajar dapat

- 8.55 menerangkan kaeda

am (45 Menerangkan proses mengenal pa

minit) kaedah proses elemen kerja pembin

mengenal pasti yang boleh diukur da

elemen kerja diberi harga

pembinaan yang

boleh diukur dan

diberi harga

4 8.55 am Penyampaian isi 2 : 1. Pelajar dapat

- 9.55 menerangkan kaeda

am (1 Menerangkan standard pengukura

jam) kaedah standard kerja pengiraan bil

pengukuran bagi kuantiti dengan betu

kerja pengiraan bil

kuantiti

29

ARAN AKTIVITI ABBM/CATATAN
PENGAJARAN DAN

PEMBELAJARAN

mengaitkan dengan tajuk
pembelajaran.

ah 1. Guru memaparkan 1. STRATEGI
asti Slaid Powerpoint bagi PENGAJARAN:
naan kaedah proses mengenal - Berpusatkan guru
an pasti elemen kerja
pembinaan yang boleh 2. KAEDAH / TEKNIK:
diukur. - Syarahan

2. Guru menyatakan 3. ABBM:
elemen kerja pembinaan - MS Teams
yang boleh diukur. - Slaid Powerpoint

3. Guru menunjukkan 4. KBAT:
contoh pengiraan bagi - Menganalisis
kerja penggalian tangan
dan mesin. 5. NILAI MURNI:
- Kerjasama
ah 1. Guru memaparkan - Rasional
an bagi Slaid Powerpoint bagi
pengiraan kadar binaan 1. STRATEGI
ul. bagi kerja bata. PENGAJARAN:
- Berpusatkan guru
2. Guru menerangkan - Berpusatkan pelajar
cara pengiraan
melibatkan kadar binaan 2. KAEDAH / TEKNIK:
- Syarahan
- Perbincangan

96

BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJA

5 9.55 am Penutup: 1. Pelajar dapat
merumuskan dan
- 10.00 mengukuhkan topik
dipelajari.
am (5 1. Kognitif
2. Pelajar dapat
min) meningkatkan keyak
dalam diri pelajar.
2. Sosial
29
3. Tugasan

ARAN AKTIVITI ABBM/CATATAN
PENGAJARAN DAN

PEMBELAJARAN

bagi kerja bata termasuk 3. ABBM:
upah buruh. - MS Teams
- Slaid Powerpoint
3. Guru memberi latihan
soalan pengiraan dan 4. KBAT:
meminta pelajar untuk - Penyelesaian masalah
melakukan soalan untuk
tujuan pengukuhan. 5. NILAI MURNI:
(KBAT : Penyelesaian - Kerjasama
masalah, NILAI MURNI : - Rasional
Kerjasama) - Keberanian

4. Guru memanggil 2
wakil pelajar untuk
menerangkan cara
pengiraan yang telah
dilakukan. (NILAI MURNI
: Rasional)

yang 1. Guru meminta pelajar 1. STRATEGI
kinan secara sukarela untuk PENGAJARAN:
merumuskan topik yang - Berpusatkan guru
dipelajari. (NILAI MURNI - Berpusatkan pelajar
: Keberanian)
2. ABBM:
2. Guru memuji - MS Teams
kerjasama pelajar dan - Slaid pembentangan
memberikan kata-kata
semangat dan motivasi 3. NILAI MURNI:

97

BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJA

3. Pelajar dapat mem
unsur keagamaan.

Tarikh Key In 29-05-2022 RANCANGAN PENGAJAR

Tarikh Kemaskini 00-00-0

TARIKH 30-05-2022 TING

29

ARAN AKTIVITI ABBM/CATATAN
PENGAJARAN DAN

PEMBELAJARAN

mupuk kepada pelajar. (NILAI - Rasional
MURNI : Hormat - Hormat menghormati
menghormati) - Kesyukuran
- Kejujuraan
3. Guru meminta pelajar
membuat latihan
pengiraan melibatkan
kerja penggalian dan
kerja bata. (NILAI MURNI
: Kejujuran)

4. Guru mengakhiri kelas
dengan meminta pelajar
membaca doa habis
belajar dan meminta
pelajar bukan islam
bertafakur mengikut
kepercayaan masing.
(NILAI MURNI :
Kesyukuran)

RAN HARIAN MINGGU 11

0000 Tarikh Kemaskini Refleksi 02-06-2022

GKATAN/KELAS DKA 2B

98

TEMPAT Microsoft Teams BIL

MASA 8.00 am - 10.00 am

OBJEKTIF Di akhir sesi pembelajaran dan pen
1. Menerangkan kegunaan bentuk d
2. Menjelaskan ukuran unit dan uku
3. Mentafsirkan lukisan struktur den

PENGETAHUAN SEDIA Pelajar telah didedahkan berkenaan

ADA pada kelas sebelum ini.

ALAT/BAHAN BANTU 1. Microsoft Teams
MENGAJAR (ABBM) 2. Telegram
3. Slaid Powerpoint
4. Headphone
5. Laptop

PENGURUSAN 1. Memastikan pelajar memasuki ke
KELAS/LANGKAH 2. Memastikan pelajar berada dalam
KESELAMATAN pengajaran dan pembelajaran yang
3. Memastikan pelajar mempunyai

PENERAPAN NILAI- 1. Kerjasama
NILAI MURNI 2. Rajin
3. Hormat menghormati
4. Kreatif

29

PELAJAR 32 Orang

ngajaran, pelajar dapat :
dimensi dengan betul.
uran item dengan tepat.
ngan betul.

n teori cara pengiraan yang melibatkan kaedah bina kadar

elas mengikut waktu yang ditetapkan.
m keadaan bersih dan selesa untuk menjalani proses
g bersih dan kondusif.
isyarat internet yang stabil sebelum memulakan kelas

99

TUGASAN/KERJA Pelajar diminta untuk membuat lati
RUMAH

REFLEKSI SESI Sesi pegajaran dan pembelajaran d
PENGAJARAN PELATIH kefahaman yang amat baik sepanja
kepada guru apabila mereka tidak f
menekankan semula bahagian yang
mampu menunjukkan kefahaman d
pembelajaran berlangsung.

BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJA

1 8.00 am Pengenalan / 1. Pelajar dapat
mengamalkan sikap
- 8.05 Pra suka
hormat
am (5 Pengajaran : menghormati
antara satu sama
min) lain.

1. Memberi 2. Pelajar dapat
menerapkan unsur
salam keagamaan dan
melahirkan rasa
2. Membaca kesyukuran.
doa
3. Menggalakkan
3. Kehadiran komitmen pelajar.
pelajar
30
4. Bertanya
khabar

5. Memastikan

ihan tutorial bagi persediaan kelas yang akan datang.

dapat dilaksanakan dengan baik. Para pelajar menunjukkan
ang sesi pembelajaran berlangsung. Pelajar segera bertanya
faham mengenai sesuatu perkara sekaligus guru dapat
g tidak difahami oleh pelajar. Secara keseluruhan, pelajar
dan komitmen yang baik sepanjang sesi pengajaran dan

ARAN AKTIVITI PENGAJARAN ABBM/CATATAN
DAN PEMBELAJARAN

1. Guru memberi 1. STRATEGI
salam sejurus PENGAJARAN:
memasuki kelas. - Berpusatkan guru

2. Guru meminta 2. NILAI MURNI:
seorang pelajar - Hormat
lelaki untuk menghormati
membaca doa dan - Kesyukuran
meminta pelajar - Berdisiplin
bukan islam
bertafakur mengikut
kepercayaan
masing-masing.
(Nilai murni :
Kesyukuran &
hormat
menghormati)

00

BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJA

keadaan tempat 4. Mengeratkan
belajar dalam ikatan
keadaan bersih silaturrahim antara
dan selesa guru dan pelajar.

6. Memastikan 5. Pelajar dapat
capaian internet memupuk sikap
pelajar dalam bertanggungjawab
keadaan baik menjaga kebersihan.

6. Pelajar dapat
memastikan proses
pengajaran dan
pembelajaran tidak
terganggu.

30

ARAN AKTIVITI PENGAJARAN ABBM/CATATAN
DAN PEMBELAJARAN

3. Guru mengambil
kehadiran pelajar
dengan menyemak
jumlah kehadiran
pelajar pada MS
Teams (Nilai murni :
Berdisiplin)
.
4. Guru bertanyakan
kesihatan dan
perkembangan
semasa terhadap
pelajar.

5. Guru meminta
pelajar memastikan
keadaan sekeliling
pelajar di rumah
dalam keadaan
selesa dan bersih.

6. Guru bertanya
kepada pelajar
mengenai capaian
internet mereka
supaya dalam
keadaan baik.

01

BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJA

2 8.05 am Set induksi : 1. Pelajar dapat mem

- 8.10 gambaran awal tenta

am (5 Gambar : Lukisan tajuk pembelajaran h

min) struktur serta ini.

dimensi

3 8.10 am Penyampaian isi 1 : 1. Pelajar dapat

- 9.10 menerangkan kegun

am (1 1. Menerangkan bentuk dimensi deng

jam) kegunaan bentuk betul.

dimensi.

30

ARAN AKTIVITI PENGAJARAN ABBM/CATATAN
DAN PEMBELAJARAN

mbuat 1. Guru menunjukkan 1. STRATEGI
ang satu gambar lukisan PENGAJARAN:
hari struktur serta dimensi. - Berpusatkan guru

2. Guru bertanya dan 2. KAEDAH / TEKNIK:
minta pelajar memberi - Bercerita
pandangan berdasarkan
pemerhatian mereka ke 3. ABBM:
atas gambar. (KBAT : - MS Teams
Menganalisis) - Gambar

3. Pelajar berfikir dan 4. KBAT:
memberi jawapan kepada - Menganalisis
apa yang ditunjukkan. - Menilai item objek
(KBAT : Menilai item
objek, NILAI MURNI : 5. NILAI MURNI:
Rasional & Keberanian) - Rasional
- Keberanian
4. Guru memberikan
penjelasan mengenai
jawapan yang diberikan
oleh pelajar dan
mengaitkan dengan tajuk
pembelajaran.

naan 1. Guru memaparkan 1. STRATEGI
gan Slaid Powerpoint bagi PENGAJARAN:
kegunaan bentuk dimensi. - Berpusatkan guru
- Berpusatkan pelajar
2. Guru menerangkan

02

BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJA

2. Menjelaskan 2. Pelajar dapat
ukuran unit dan menjelaskan ukuran
ukuran item. dan ukuran item den
tepat.

4 9.10 am Penyampaian isu 2 : 1. Pelajar dapat

- 9.55 mentafsirkan lukisan

am (45 Mentafsirkan lukisan struktur dengan betu

minit) struktur dengan

betul.

30

ARAN AKTIVITI PENGAJARAN ABBM/CATATAN
DAN PEMBELAJARAN

unit tentang kegunaan bentuk 2. KAEDAH / TEKNIK:
ngan dimensi. - Syarahan
- Perbincangan
n 3. Guru memanggil
ul. beberapa pelajar secara 3. ABBM:
sukarela untuk - MS Teams
menerangkan ukuran unit - Slaid Powerpoint
dan ukuran item dengan
menggunakan ayat 4. KBAT:
sendiri. (NILAI MURNI : - Menganalisis
Keberanian, Kerjasam)
5. NILAI MURNI:
4. Guru membetulkan - Kerjasama
penerangan pelajar - Keberanian
dengan ayat yang lebih
sesuai.

1. Guru memaparkan 1. STRATEGI
Slaid Powerpoint bagi PENGAJARAN:
lukisan struktur. - Berpusatkan guru
- Berpusatkan pelajar
2. Guru membahagikan
pelajar kepada 5 2. KAEDAH / TEKNIK:
kumpulan. - Syarahan
- Perbincangan
3. Guru meminta setiap
kumpulan untuk mencari 3. ABBM:
satu lukisan struktur dan - MS Teams
menyatakan item yang - Slaid Powerpoint
ada di dalam lukisan

03

BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJA

5 9.55 am Penutup: 1. Pelajar dapat
merumuskan dan
- 10.00 mengukuhkan topik
dipelajari.
am (5 1. Kognitif
2. Pelajar dapat
min) meningkatkan keyak
dalam diri pelajar.
2. Sosial
30
3. Tugasan

ARAN AKTIVITI PENGAJARAN ABBM/CATATAN
DAN PEMBELAJARAN

struktur. (KBAT : 4. KBAT:
Menganalisis, NILAI - Menganalisis
MURNI : Kerjasama)
5. NILAI MURNI:
4. Guru memberi masa - Kerjasama
selama 10 minit kepada
pelajar untuk melakukan
tugasan ini.

5. Guru memilih
kumpulan secara rawak
untuk melakukan
pembentangan hasil yang
diperolehi. (NILAI MURNI
: Kerjasama)

6. Kumpulan yang dipilih
melakukan pembentangan
tentang hasil yang
diperolehi.

yang 1. Guru meminta pelajar 1. STRATEGI
kinan secara sukarela untuk PENGAJARAN:
merumuskan topik yang - Berpusatkan guru
dipelajari. (NILAI MURNI : - Berpusatkan pelajar
Keberanian)
2. ABBM:
2. Guru memuji - MS Teams
kerjasama pelajar dan - Slaid Powerpoint
memberikan kata-kata

04

BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJA
3. Pelajar dapat mem
unsur keagamaan.

30

ARAN AKTIVITI PENGAJARAN ABBM/CATATAN
DAN PEMBELAJARAN

mupuk semangat dan motivasi 3. NILAI MURNI:
kepada pelajar. (NILAI - Rasional
MURNI : Hormat - Hormat menghormati
menghormati) - Kesyukuran

3. Guru meminta pelajar
membuat ulangkaji
subtopik bagi kelas yang
akan datang. (NILAI
MURNI : Kejujuran)

4. Guru mengakhiri kelas
dengan meminta pelajar
membaca doa habis
belajar dan meminta
pelajar bukan islam
bertafakur mengikut
kepercayaan masing.
(NILAI MURNI :
Kesyukuran)

05

Tarikh Key In 01-06-2022 Tarikh Kemaskini 00-00-0

TARIKH 02-06-2022 TING

TEMPAT Microsoft Teams BIL

MASA 8.00 am - 10.00 am

OBJEKTIF Di akhir sesi pembelajaran dan pen
1. Mengaplikasikan pengiraan kuan
2. Mengaplikasikan pengiraan kuan

PENGETAHUAN SEDIA Pelajar telah didedahkan berkenaan

ADA pada kelas sebelum ini.

ALAT/BAHAN BANTU 1. Microsoft Teams
MENGAJAR (ABBM) 2. Telegram
3. Slaid Powerpoint
4. Headphone
5. Laptop

PENGURUSAN 1. Memastikan pelajar memasuki ke
KELAS/LANGKAH 2. Memastikan pelajar berada dalam
KESELAMATAN pengajaran dan pembelajaran yang
3. Memastikan pelajar mempunyai

30

0000 Tarikh Kemaskini Refleksi 02-06-2022

GKATAN/KELAS DKA 2B

PELAJAR 32 Orang

ngajaran, pelajar dapat :
titi kerja tanah untuk kerja pembersihan tapak dengan betul.
titi kerja tanah untuk kerja cut and fill dengan betul.

n teori cara pengiraan yang melibatkan kaedah bina kadar

elas mengikut waktu yang ditetapkan.
m keadaan bersih dan selesa untuk menjalani proses
g bersih dan kondusif.
isyarat internet yang stabil sebelum memulakan kelas.

06

PENERAPAN NILAI- 1. Kerjasama
NILAI MURNI 2. Rajin
3. Hormat menghormati
4. Kreatif

TUGASAN/KERJA Pelajar diminta untuk membuat lati
RUMAH

REFLEKSI SESI Kelas pengajaran dan pembelajaran
PENGAJARAN PELATIH terdapat soalan yang tidak difaham
rujukan. Namun begitu, segelintir p
pelajar menjawab soalan secara suk
memanggil nama pelajar terus supa

BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELA

1 8.00 am Pengenalan / 1. Pelajar dapat
mengamalkan sika
- 8.05 Pra suka
hormat
am (5 Pengajaran : menghormati
antara satu sama
min) lain.

1. Memberi 2. Pelajar dapat
menerapkan unsur
salam keagamaan dan
melahirkan rasa
2. Membaca
doa 30

3. Kehadiran
pelajar

ihan tutorial bagi persediaan kelas yang akan datang.

n pada hari ini dapat dilaksanakan dengan jayanya. Jika
mi oleh pelajar, mereka segera bertanya kepada guru untuk
pelajar lebih gemar mendiamkan diri apabila guru meminta

karela. Pendekatan yang diambil oleh pelatih adalah dengan
aya mereka menjawab soalan yang ditanya.

AJARAN AKTIVITI ABBM/CATATAN
PENGAJARAN DAN

PEMBELAJARAN

1. Guru memberi 1. STRATEGI
ap salam sejurus PENGAJARAN:
- Berpusatkan guru
memasuki kelas.

2. Guru meminta 2. NILAI MURNI:

seorang pelajar - Hormat menghormati

lelaki untuk - Kesyukuran

membaca doa dan - Berdisiplin

meminta pelajar

r bukan islam

bertafakur mengikut

kepercayaan

07

BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELA

4. Bertanya kesyukuran.
khabar
3. Menggalakkan
5. Memastikan komitmen pelajar.
keadaan tempat
belajar dalam 4. Mengeratkan
keadaan bersih ikatan
dan selesa silaturrahim antara
guru dan pelajar.
6. Memastikan
capaian internet 5. Pelajar dapat
pelajar dalam memupuk sikap
keadaan baik bertanggungjawab
menjaga kebersiha

6. Pelajar dapat
memastikan prose
pengajaran dan
pembelajaran tidak
terganggu.

30

AJARAN AKTIVITI ABBM/CATATAN
PENGAJARAN DAN

PEMBELAJARAN

masing-masing.
(Nilai murni :
Kesyukuran &
. hormat
menghormati)

3. Guru mengambil
a kehadiran pelajar

dengan menyemak
jumlah kehadiran
pelajar pada MS
Teams (Nilai murni :
b Berdisiplin)
an.
4. Guru bertanyakan
kesihatan dan
es perkembangan
semasa terhadap
k pelajar.

5. Guru meminta
pelajar memastikan
keadaan sekeliling
pelajar di rumah
dalam keadaan
selesa dan bersih.

6. Guru bertanya
kepada pelajar

08

BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELA

2 8.05 am Set induksi : 1. Pelajar dapat m

- 8.10 gambaran awal ten

am (5 Video : Proses kerja tajuk pembelajaran

min) pembersihan tapak ini.

30

AJARAN AKTIVITI ABBM/CATATAN
PENGAJARAN DAN

PEMBELAJARAN

mengenai capaian
internet mereka
supaya dalam
keadaan baik.

membuat 1. Guru menayangkan 1. STRATEGI
ntang video kepada pelajar. PENGAJARAN:
n hari - Berpusatkan guru
2. Guru bertanya dan
minta pelajar memberi 2. KAEDAH / TEKNIK:
pandangan berdasarkan - Bercerita
pemerhatian mereka ke
atas video. (KBAT : 3. ABBM:
Menganalisis) - MS Teams
- Video
3. Pelajar berfikir dan
memberi jawapan 4. KBAT:
kepada apa yang - Menganalisis
ditunjukkan. (KBAT : - Menilai item objek
Menilai item objek,
NILAI MURNI : Rasional 5. NILAI MURNI:
& Keberanian) - Rasional
- Keberanian

4. Guru memberikan
penjelasan mengenai
jawapan yang diberikan
oleh pelajar dan

09

BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELA

3 8.10 am Penyampaian isi 1: 1. Pelajar dapat

- 8.55 mengaplikasikan

am (45 Mengaplikasikan pengiraan kuantiti

minit) pengiraan kuantiti tanah untuk kerja

kerja tanah untuk pembersihan tapak

kerja pembersihan dengan betul.

tapak.

31

AJARAN AKTIVITI ABBM/CATATAN
PENGAJARAN DAN

PEMBELAJARAN

mengaitkan dengan
tajuk pembelajaran.

kerja 1. Guru memaparkan 1. STRATEGI
k slaid powerpoint tentang PENGAJARAN:
kerja tanah untuk - Berpusatkan guru
pembersihan tapak. - Berpusatkan pelajar

2. Guru menerangkan 2. KAEDAH / TEKNIK:
proses kerja - Syarahan
pembersihan tapak dan - Perbincangan
ukuran yang melibatkan
pengiraan kerja tapak. 3. ABBM:
- MS Teams
3. Guru menerangkan - Slaid Powerpoint
cara pengiraan kerja
pembersihan tapak 4. KBAT:
kepada pelajar. - Penyelesaian masalah

4. Guru memberi latihan 5. NILAI MURNI:
soalan pengiraan dan - Kerjasama
meminta pelajar untuk - Rasional
melakukannya. (KBAT :
Penyelesaian masalah,
NILAI MURNI :
Kerjasama)

5. Guru memanggil
seorang wakil pelajar

10

BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELA

4 8.55 am Penyampaian isi 2 : 1. Pelajar dapat

- 9.55 mengaplikasikan

am (1 Mengaplikasikan pengiraan kuantiti

jam) pengiraan kuantiti tanah untuk kerja

kerja tanah untuk fill dengan betul.

kerja cut and fill.

31

AJARAN AKTIVITI ABBM/CATATAN
PENGAJARAN DAN

PEMBELAJARAN

untuk menerangkan cara
pengiraan yang telah
dilakukan. (NILAI MURNI
: Rasional)

kerja 1. Guru memaparkan 1. STRATEGI
cut and Slaid Powerpoint bagi PENGAJARAN:
pengiraan kuantiti bagi - Berpusatkan guru
kerja cut and fill - Berpusatkan pelajar

2. Guru menerangkan 2. KAEDAH / TEKNIK:
tentang cut and fill. - Syarahan
- Perbincangan
3. Guru menerangkan
contoh soalan bagi cara 3. ABBM:
pengiraan cut and fill. - MS Teams
- Slaid Powerpoint
4. Guru memberi latihan
soalan pengiraan dan 4. KBAT:
meminta pelajar untuk - Penyelesaian masalah
melakukan soalan untuk
tujuan pengukuhan. 5. NILAI MURNI:
(KBAT : Penyelesaian - Kerjasama
masalah, NILAI MURNI : - Rasional
Kerjasama) - Keberanian

4. Guru memanggil 2
wakil pelajar untuk
menerangkan cara

11

BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELA

5 9.55 am Penutup: 1. Pelajar dapat
merumuskan dan
- 10.00 mengukuhkan topi
dipelajari.
am (5 1. Kognitif
2. Pelajar dapat
min) meningkatkan key
dalam diri pelajar.
2. Sosial
3. Pelajar dapat
3. Tugasan memupuk unsur
keagamaan.

31

AJARAN AKTIVITI ABBM/CATATAN
PENGAJARAN DAN

PEMBELAJARAN

pengiraan yang telah
dilakukan. (NILAI MURNI
: Rasional, Keberanian)

ik yang 1. Guru meminta pelajar 1. STRATEGI
secara sukarela untuk PENGAJARAN:
yakinan merumuskan topik yang - Berpusatkan guru
. dipelajari. (NILAI MURNI - Berpusatkan pelajar
: Keberanian)
2. Guru memuji 2. ABBM:
kerjasama pelajar dan - MS Teams
memberikan kata-kata - Slaid Powerpoint
semangat dan motivasi
kepada pelajar. (NILAI 3. NILAI MURNI:
MURNI : Hormat - Rasional
menghormati) - Hormat menghormati
3. Guru meminta pelajar - Kesyukuran
membuat latihan
pengiraan.. (NILAI
MURNI : Kejujuran)
4. . Guru mengakhiri
kelas dengan meminta
pelajar membaca doa
habis belajar dan
meminta pelajar bukan
islam bertafakur
mengikut kepercayaan
masing. (NILAI MURNI :
Kesyukuran)

12

Tarikh Key In 05-06-2022 RANCANGAN PENGAJAR

Tarikh Kemaskini 00-00-0

TARIKH 06-06-2022

TEMPAT Microsoft Teams

MASA 8.00 am - 10.00 am

OBJEKTIF Di akhir sesi pembelajaran
1. Mengaplikasikan pengir
dengan betul.
2. Mengaplikasikan pengir
3. Mengaplikasikan pengir
tepat.

PENGETAHUAN SEDIA ADA Pelajar telah didedahkan b
pada kelas sebelum ini.

ALAT/BAHAN BANTU 1. Microsoft Teams
MENGAJAR (ABBM) 2. Telegram
3. Slaid Powerpoint
4. Headphone
5. Laptop

31

RAN HARIAN MINGGU 12

0000 Tarikh Kemaskini Refleksi 09-06-2022

TINGKATAN/KELAS DKA 2B

BIL PELAJAR 32 Orang

n dan pengajaran, pelajar dapat :
raan kuantiti kerja tanah untuk kerja pembersihan tapak
raan kuantiti kerja tanah untuk kerja cut and fill dengan betul.
raan kuantiti kerja cerucuk untuk cerucuk konkrit dengan

berkenaan pengiraan yang melibatkan kaedah bina kadar

13

PENGURUSAN 1. Memastikan pelajar me
KELAS/LANGKAH 2. Memastikan pelajar ber
KESELAMATAN pengajaran dan pembelaj
3. Memastikan pelajar me
kelas.

PENERAPAN NILAI-NILAI 1. Kerjasama
MURNI 2. Hormat-menghormati
3. Kejujuran
4. Rasional

TUGASAN/KERJA RUMAH Pelajar diminta untuk mel
datang.

REFLEKSI SESI PENGAJARAN Kelas pada hari ini tidak d
PELATIH bersempena dengan Hari

BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELA

1 8.00 am Pengenalan / 1. Pelajar dapat
mengamalkan sika
- 8.05 Pra suka
hormat
am (5 Pengajaran : menghormati
antara satu sama
min) lain.

1. Memberi 31

salam

2. Membaca

emasuki kelas mengikut waktu yang ditetapkan.
rada dalam keadaan bersih dan selesa untuk menjalani proses
jaran yang bersih dan kondusif.
empunyai isyarat internet yang stabil sebelum memulakan

lakukan latihan pengiraan bagi persediaan kelas yang akan

dapat dilaksanakan kerana semua staf dan pelajar cuti
Keputeraan Yang Di-pertuan Agong.

AJARAN AKTIVITI ABBM/CATATAN
PENGAJARAN DAN

PEMBELAJARAN

1. Guru memberi 1. STRATEGI
ap salam sejurus PENGAJARAN:
- Berpusatkan guru
memasuki kelas.

2. Guru meminta 2. NILAI MURNI:
seorang pelajar - Hormat menghormati
lelaki untuk
membaca doa dan

14

BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELA

doa 2. Pelajar dapat
menerapkan unsur
3. Kehadiran keagamaan dan
pelajar melahirkan rasa
kesyukuran.
4. Bertanya
khabar 3. Menggalakkan
komitmen pelajar.
5. Memastikan
keadaan tempat 4. Mengeratkan
belajar dalam ikatan
keadaan bersih silaturrahim antara
dan selesa guru dan pelajar.

6. Memastikan 5. Pelajar dapat
capaian internet memupuk sikap
pelajar dalam bertanggungjawab
keadaan baik menjaga kebersiha

6. Pelajar dapat
memastikan prose
pengajaran dan
pembelajaran tidak
terganggu.

31

AJARAN AKTIVITI ABBM/CATATAN
PENGAJARAN DAN

PEMBELAJARAN

meminta pelajar - Kesyukuran

r bukan islam - Berdisiplin

bertafakur mengikut

kepercayaan

masing-masing.

(Nilai murni :

Kesyukuran &

. hormat

menghormati)

3. Guru mengambil
a kehadiran pelajar

dengan menyemak
jumlah kehadiran
pelajar pada MS
Teams (Nilai murni :
b Berdisiplin)
an.
4. Guru bertanyakan
kesihatan dan
es perkembangan
semasa terhadap
k pelajar.

5. Guru meminta
pelajar memastikan
keadaan sekeliling
pelajar di rumah
dalam keadaan

15

BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELA

2 8.05 am Set induksi : 1. Pelajar dapat m

- 8.10 gambaran awal ten

am (5 Gambar : Kerja tajuk pembelajara

min) cerucuk di tapak bina ini.

2. Pelajar dapat m
analisis melalui
pemerhatian baha
ditunjukkan.

31

AJARAN AKTIVITI ABBM/CATATAN
PENGAJARAN DAN

PEMBELAJARAN

selesa dan bersih.

6. Guru bertanya
kepada pelajar
mengenai capaian
internet mereka
supaya dalam
keadaan baik.

membuat 1. Guru menunjukkan 1. STRATEGI
ntang gambar kerja cerucuk di PENGAJARAN:
- Berpusatkan guru
an hari tapak bina.

membuat 2. Guru bertanya dan 2. KAEDAH / TEKNIK:
an yang minta pelajar memberi - Bercerita
pandangan berdasarkan
pemerhatian pada 3. ABBM:
gambar. (KBAT : - MS Teams
Menganalisis) - Gambar

3. Pelajar berfikir dan 4. KBAT:
memberi jawapan - Menganalisis
kepada apa yang - Menilai item objek
ditunjukkan. (KBAT :
Menilai item objek, 5. NILAI MURNI:
NILAI MURNI : Rasional - Rasional
& Keberanian) - Keberanian

16

BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELA

3 8.10 am Penyampaian isi 1: 1. Pelajar dapat

- 8.50 mengaplikasikan

am (40 1. Mengaplikasikan pengiraan kuantiti

minit) pengiraan kuantiti tanah untuk kerja

kerja tanah untuk pembersihan tapak

kerja pembersihan dengan betul.

tapak.

2. Pelajar dapat

2. Mengaplikasikan mengaplikasikan

pengiraan kuantiti pengiraan kuantiti

kerja tanah untuk tanah untuk kerja

kerja cut and fill. fill dengan betul.

31

AJARAN AKTIVITI ABBM/CATATAN
PENGAJARAN DAN

PEMBELAJARAN

4. Guru memberikan
penjelasan mengenai
jawapan yang diberikan
oleh pelajar dan
mengaitkan dengan
tajuk pembelajaran.

i kerja 1. Guru menyambung 1. STRATEGI
k semula perbincangan PENGAJARAN:
dari minggu lepas - Berpusatkan guru
berkaitan cara pengiraan - Berpusatkan pelajar
bagi kerja tanah untuk
pembersihan tapak dan 2. KAEDAH / TEKNIK:
cut and fill. - Syarahan

i kerja 2. Guru meminta 3. ABBM:
cut and beberapa orang pelajar - MS Teams
untuk berkongsi cara - Slaid Powerpoint
pengiraan yang
dilakukan. 4. KBAT:
- Menganalisis
3. Guru membincangkan
cara pengiraan yang 5. NILAI MURNI:
dilakukan bersama - Keberanian
pelajar.

4. Guru membetulkan
cara pengiraan yang
dilakukan oleh pelajar.

17

BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELA

4 8.50 am Penyampaian isi 2 : 1. Pelajar dapat

- 9.55 mengaplikasikan

am (1 Mengaplikasikan pengiraan kuantiti

jam 5 pengiraan kuantiti cerucuk untuk ceru

minit) kerja cerucuk untuk konkrit dengan tep

cerucuk konkrit.

31

AJARAN AKTIVITI ABBM/CATATAN
PENGAJARAN DAN

PEMBELAJARAN

i kerja 1. Guru memaparkan 1. STRATEGI
ucuk slaid powerpoint kepada PENGAJARAN:
pat. pelajar berkenaan kerja - Berpusatkan guru
cerucuk. - Berpusatkan pelajar .

2. Guru menerangkan 2. KAEDAH / TEKNIK:
kepada pelajar tentang - Syarahan
proses kerja cerucuk.
3. ABBM:
3. Guru menerangkan - MS Teams
kepada pelajar tentang - Slaid Powerpoint
cara pengiraan kerja
cerucuk konkrit. 4. KBAT:
- Menilai
4. Guru menunjukkan - Penyelesaian masalah
contoh pengiraan
kepada pelajar. 5. NILAI MURNI:
- Keberanian
5. Guru meminta pelajar - Kerjasama
membuat latihan
berdasarkan contoh
yang telah di ajar.
(KBAT : Penyelesaian
masalah, NILAI MURNI :
Kerjasama)

6. Guru memanggil
seorang wakil pelajar
untuk menunjukkan

18

BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELA

5 9.55 am Penutup: 1. Pelajar dapat
merumuskan dan
- 10.00 mengukuhkan topi
dipelajari.
am (5 1. Kognitif
2. Pelajar dapat
min) meningkatkan key
dalam diri pelajar.
2. Sosial
3. Pelajar dapat
3. Tugasan memupuk unsur
keagamaan.

31


Click to View FlipBook Version
Previous Book
Media Online Solutions
Next Book
Broadcast