The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

E-PORTFOLIO LATIHAN MENGAJAR_(MUHAMAD HUSAINI - DB180163)

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by muhdhusaini007, 2022-07-08 10:10:21

E-PORTFOLIO LATIHAN MENGAJAR_(MUHAMAD HUSAINI - DB180163)

E-PORTFOLIO LATIHAN MENGAJAR_(MUHAMAD HUSAINI - DB180163)

GGA RANCANGAN ABBM/CATATAN
MINGGUAN

1.3.2 Menerangkan 3. Laptop
istilah-istilah dalam 4. Headphone
sukan 5. Scrabble go

2022 1.3 Menerangkan 1. Microsoft Teams
2022 kemahiran asas sukan 2. Slaid Powerpoint
2022 1.3.3 Menerangkan 3. Laptop
2022 format permainan dan 4. Headphone
pertandingan 5. Scrabble Go

1.3 Menerangkan 1. Microsoft Teams
kemahiran asas sukan 2. Telegram
1.3.4 Mempraktik 3. Slaid Powerpoint
teknik-teknik asas 4. Headphone
sukan 5. Laptop
6. Scrabbles Go

1.3 Menerangkan 1. Microsoft Teams
kemahiran asas sukan 2. Telegram
1.3.4 Mempraktik 3. Slaid Powerpoint
teknik-teknik asas 4. Headphone
sukan 5. Laptop
6. Scrabbles Go

1.3 Menerangkan 1. Microsoft Teams
kemahiran asas sukan 2. Telegram
1.3.5 Menerangkan 3. Slaid Powerpoint
strategi sukan 4. Headphone
5. Laptop

43

MINGGU KE KELAS / MULAI HING
TINGKATAN

10 DKA 1A 23-05- 27-05-2
2022

14

GGA RANCANGAN ABBM/CATATAN
MINGGUAN

6. Scrabbles Go

2022 1.3 Menerangkan 1. Microsoft Teams
kemahiran asas sukan 2. Telegram
1.3.5 Menerangkan 3. Slaid Powerpoint
strategi sukan 4. Headphone
1.3.6 Penilaian 5. Laptop
tunjukcara Scrabbles 6. Scrabbles Go

44

NAMA : MUHAMAD HUSAINI BIN MOHAMAD NO
KAMILAN

SUBJEK MPU 24011 - MULAI : 21/3/202
: SCRABBLES

BIL TAJUK KANDUNGAN

1 Kemahiran Khusus 1.4 Menjelaskan asas-asas

kepegawaian dan kepengadil

MINGGU KE KELAS / MULAI HING
TINGKATAN

11 DKA 1A 30-05- 03-06-2
2022

14

TEL : 0136786020

22 8/7/2022
HINGGA :

HURAIAN

1. Mengenal pasti ciri-ciri dan peranan seorang
lan pengurus, jurulatih dan pengadil

2. Menghurai prinsip dan etika seorang pengurus,
jurulatih dan pengadil

GGA RANCANGAN ABBM/CATATAN
MINGGUAN

2022 1.4 Menjelaskan asas- 1. Microsoft Teams
asas kepegawaian dan 2. Telegram
kepengadilan 3. Slaid Powerpoint
1.4.1 Mengenal pasti 4. Headphone
ciri-ciri dan peranan 5. Laptop
seorang pengurus, 6. Scrabbles Go
jurulatih dan pengadil
1.4.2 Menghurai
prinsip dan etika
seorang pengurus,
jurulatih dan pengadil
1.5 Mengelolakan

45

MINGGU KE KELAS / MULAI HING
TINGKATAN

14

GGA RANCANGAN ABBM/CATATAN
MINGGUAN

aktiviti
1.5.1 Merancang
aktiviti

46

NAMA : MUHAMAD HUSAINI BIN MOHAMAD KAMILAN

SUBJEK : MPU 24011 - SCRABBLES MULAI :

BIL TAJUK KAND

1 Kemahiran Khusus 1.5 Mengelol

MINGGU KE KELAS / MULAI HING
TINGKATAN

12 DKA 1A 06-06- 10-06-20
2022

13 DKA 1A 13-06- 17-06-20
2022

14

NO TEL : 0136786020

21/3/2022 HINGGA : 8/7/2022

DUNGAN HURAIAN

lakan aktiviti 1. Merancang aktiviti
2. Melaksanakan aktiviti
3. Memimpin melalui penganjuran aktiviti

GGA RANCANGAN ABBM/CATATAN
MINGGUAN

022 1.5 Mengelolakan 1. Microsoft Teams

aktiviti 2. Telegram

1.5.2 Melaksanakan 3. Slaid Powerpoint

aktiviti 4. Headphone

1.5.3 Memimpin melalui 5. Laptop

penganjuran aktiviti 6. Scrabbles Go

Penilaian - Mini Projek

022 1.5 Mengelolakan 1. Microsoft Teams

aktiviti 2. Telegram

Penilaian - Mini Projek 3. Slaid Powerpoint

4. Headphone

47

MINGGU KE KELAS / MULAI HING
TINGKATAN

14 DKA 1A 20-06- 24-06-20
2022

15 DKA 1A 27-06- 01-07-20
2022

14

GGA RANCANGAN ABBM/CATATAN
MINGGUAN

5. Laptop
6. Scrabbles Go

022 MINGGU ULANGKAJI -

PEPERIKSAAN BERMULA

BAGI SEMUA PELAJAR.

TIADA SESI

PEMBELAJARAN

BERLANGSUNG KERANA

KESEMUA SILIBUS

SUBJEK TELAH

SELESAI.

022 MINGGU PEPERIKSAAN -
BAGI SEMUA PELAJAR
POLITEKNIK BERMULA.
TIADA SESI
PENGAJARAN DAN
PEMBELAJARAN
DIJALANKAN.

48

RANCANGAN
PENGAJARAN

HARIAN

149

RANCANGAN
PENGAJARAN

HARIAN

(CONTRACT AND
ESTIMATING - DKA2B)

150

Tarikh Key In 23-03-2022 RANCANGAN PENG

DAILY LES

RANCANGAN PENGAJAR

Tarikh Kemaskini 23-03-2

TARIKH 24-03-2022 TING

TEMPAT Microsoft Teams BIL

MASA 8.00 am - 10.00 am

OBJEKTIF Di akhir sesi pembelajaran dan penga
1. Mengenal pasti ciri dan keperluan k
2. Menjelaskan kelebihan dan keburu
3. Menerangkan kontraktor utama/ut
dan pembekal yang dinamakan denga

PENGETAHUAN Pelajar mempunyai pengetahuan sedi
SEDIA ADA

ALAT/BAHAN BANTU 1. Microsoft Teams
MENGAJAR (ABBM) 2. Telegram
3. Slaid Powerpoint
4. Headphone
5. Laptop

15

Lampiran G

GAJARAN HARIAN

SSON PLAN

RAN HARIAN MINGGU 1

2022 Tarikh Kemaskini Refleksi 25-03-2022

GKATAN/KELAS DKA 2B

PELAJAR 23 Orang

ajaran, pelajar dapat :
kontrak.
ukan kontrak dengan betul.
tama, subkontraktor domestik, subkontraktor yang dinamakan
an betul

ia ada melalui pembacaan yang diminta oleh guru.

51

PENGURUSAN 1. Memastikan pelajar memasuki kela
KELAS/LANGKAH 2. Memastikan pelajar berada dalam
KESELAMATAN dan pembelajaran yang bersih dan ko
3. Memastikan pelajar mempunyai isy

PENERAPAN NILAI- 1. Bekejersama
NILAI MURNI 2. Hormat-menghormati
3. Mematuhi arahan
4. Menjaga kebersihan

TUGASAN/KERJA 1. Pelajar diminta untuk mencari sedi
RUMAH

REFLEKSI SESI Kelas pembelajaran bagi subjek DCC
PENGAJARAN respon yang baik setiap kali pelatih b
PELATIH kepada pelatih setiap kali tidak mema
Pelajar akan bertanya setiap kali mer

Namum begitu, sebahagian pelajar di
kerana kelas bermula di awal pagi.

Secara keseluruhan pelajar menunjuk
pengajaran oleh pelatih berlangsung.

15

as mengikut waktu yang ditetapkan.
keadaan bersih dan selesa untuk menjalani proses pengajaran
ondusif.
yarat internet yang stabil sebelum memulakan kelas.

ikit maklumat mengenai kelas yang akan datang

20073 telah berlangsung dengan baik. Pelajar memberi
bertanya soalan kepada mereka. Pelajar juga akan bertanya
ahami bahagian-bahagaian dalam topik yang diajarkan.
reka tidak faham sepanjang proses pengajaran berlangsung.
idapati hadir lambat ke dalam kelas dan didapati mengantuk
kkan komitmen dan respon yang baik sepanjang proses
.

52

BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELA

1 8.00 am Pengenalan / Pra 1. Pelajar dapat

- 8.05 Pengajaran : mengamalkan sika

am 1. Memberi salam hormat-menghorm

2. Membaca doa antara satu sama l

3. Kehadiran pelajar 2. Pelajar dapat

4. Bertanya khabar menerapkan unsur

5. Memastikan keagamaan dan

keadaan tempat melahirkan rasa

belajar dalam keadaan kesyukuran

bersih dan selesa 3. Menggalakkan

6. Memastikan capaian komitmen pelajar

internet pelajar stabil 4. Mengeratkan ika

silaturrahim antara

dan pelajar

5. Pelajar dapat

memupuk sikap

bertanggungjawab

menjaga kebersiha

15

AJARAN AKTIVITI ABBM/CATATAN
PENGAJARAN DAN

PEMBELAJARAN

ap suka 1. Guru memberi salam 1. STRATEGI
mati sejurus memasuki kelas. PENGAJARAN:
2. Guru meminta - Berpusatkan guru
lain seorang pelajar lelaki
r untuk membaca doa dan 2. NILAI MURNI:
meminta pelajar bukan - Hormat menghormati
atan islam bertafakur - Kesyukuran
a guru mengikut kepercayaan - Berdisiplin
masing.
b 3. Guru mengambil
an kehadiran pelajar
dengan menyemak
jumlah kehadiran pelajar
pada MS Teams.
4. Guru bertanyakan
kesihatan dan
perkembangan semasa
terhadap pelajar.
5. Guru meminta pelajar
memastikan keadaan
sekeliling pelajar di
rumah dalam keadaan
selesa dan bersih.
6. Guru bertanya
mengenai capaian
internet pelajar supaya
tiada gangguan semasa
kelas.

53

BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELA

2 8.05 am Set induksi: 1. Pelajar dapat m

- 8.10 gambaran awal ten

am Guru menceritakan tajuk pembelajaran

lakonan 2 watak ini.

diantara klien dan 2. Pelajar dapat m

kontraktor semasa analisis melalui

membincangkan pemerhatian bahan

projek. ditunjukkan.

3 8.10 am Penyampaian isi 1: 1. Pelajar dapat

- 8.30 mengenal pasti cir

am Ciri dan keperluan keperluan kontrak.

kontrak.

- Kontrak Harga

Tambah

- Kontrak Ukur Nilai

15

AJARAN AKTIVITI ABBM/CATATAN
PENGAJARAN DAN

PEMBELAJARAN

membuat 1. Guru meminta pelajar 1. STRATEGI
ntang untuk memberi PENGAJARAN:
n hari pandangan mengenai - Berpusatkan guru
lakonan yang
membuat diceritakan. 2. KAEDAH / TEKNIK:
2. Pelajar berfikir dan - Penceritaan
n yang memberi jawapan
kepada apa yang 3. ABBM:
ditunjukkan. MS Teams
3. Guru memberikan
penjelasan mengenai 4. KBAT:
jawapan yang diberikan Menganalisis
oleh pelajar dan Menilai item objek
mengaitkan dengan
tajuk pembelajaran. 5. NILAI MURNI:
Rasional
Keberanian

ri dan 1. Guru memaparkan 1. STRATEGI
. Slaid Powerpoint bagi PENGAJARAN:
topik 3 iaitu prosedur - Berpusatkan guru
kontrak. - Berpusatkan aktiviti
2. Guru membahagikan
pelajar kepada 2 2. KAEDAH / TEKNIK:
kumpulan dan setiap - Syarahan
kumpulan memperolehi
tajuk. 3. ABBM:
3. Guru meminta pelajar - MS Teams
mencari maklumat - Slaid Powerpoint

54

BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELA

4 8.30 am Penyampaian isi 2 : 1. Pelajar dapat

- 9.00 menjelaskan keleb

am Kelebihan dan dan keburukan kon

kekurangan kontrak dengan betul.

15

AJARAN AKTIVITI ABBM/CATATAN
PENGAJARAN DAN

PEMBELAJARAN

mengenai kontrak 4. KBAT:
tersebut. - Menganalisis
4. Guru memberikan
masa selama 20 minit 5. NILAI MURNI:
kepada pelajar untuk - Keberanian
mencari maklumat. - Rasional
5. Setelah 20 minit,
setiap kumpulan akan
melakukan
pembentangan dengan
menggunakan
kekreatifan mereka.

bihan 1. Pelajar menggunakan 1. STRATEGI
ntrak kumpulan sedia ada PENGAJARAN:
untuk aktiviti - Berpusatkan pelajar
seterusnya. dan aktiviti.

2. Guru menerangkan 2. KAEDAH / TEKNIK:
kepada pelajar - Perbincangan
berkenaan aktiviti yang - Pembentangan
akan dilakukan.
3. ABBM:
3. Guru memberikan - MS Teams
masa selama 15 minit - Peta minda
bagi pelajar berfikir
serta mencari maklumat 4. KBAT:
dan merangka peta - Menganalisis
minda. - Mencipta

55

BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELA

5 9.00 am Penyampaian isi 3 : 1. Pelajar dapat

- 9.30 menerangkan kont

am Definisi kontraktor utama/utama,

utama/utama, subkontraktor dom

subkontraktor subkontraktor yan

domestik, dinamakan dan pe

subkontraktor yang yang dinamakan d

dinamakan dan betul.

pembekal yang

dinamakan.

15

AJARAN AKTIVITI ABBM/CATATAN
PENGAJARAN DAN

PEMBELAJARAN

4. Setelah 15 minit, 5. NILAI MURNI:
setiap wakil kumpulan - Kerjasama
akan menerangkan - Rasional
kelebihan dan - Keberanian
kekurangan 2 jenis
kontrak yang telah
diajar menggunakan
peta minda.

traktor 1. Pelajar menggunakan 1. STRATEGI
kumpulan sedia ada PENGAJARAN:
mestik, untuk aktiviti - Berpusatkan pelajar
ng seterusnya. - Berpusatkan aktiviti.
embekal
dengan 2. Guru meminta setiap 2. KAEDAH / TEKNIK:
kumpulan mempunyai - Perbincangan
wakil menjadi kontraktor - Perdebatan
utama, subkontraktor
domestik, subkontraktor 3. ABBM:
yang dinamakan dan - MS Teams
pembekal dinamakan
4. KBAT:
3. Setiap kumpulan - Menganalisis
mula mencari dan
menganalisis maklumat 5. NILAI MURNI:
selama 5 minit. - Kerjasama
- Rasional
4. Setiap wakil daripada - Keberanian

56

BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELA

6 9.30 am Sesi soal jawab Pelajar dapat mem
- 9.50 topik pembelajaran
am dengan baik.

7 9.50 am Penutup: 1. Pelajar dapat
- 10.00 merumuskan dan
am 1. Kognitif mengukuhkan topi

15

AJARAN AKTIVITI ABBM/CATATAN
PENGAJARAN DAN

PEMBELAJARAN

kumpulan akan
melakonkan watak yang
dibawa.

5. Guru memilih giliran
kumpulan secara rawak.

6. Aktiviti melakonkan
watak bermula mengikut
giliran.

mahami 1. Guru memaparkan 1. STRATEGI
n slaid berkenaan dengan PENGAJARAN:
beberapa soalan - Berpusatkan pelajar
berdasarkan topik
pembelajaran. 2. ABBM:
- Slaid powerpoint
2. Guru memilih secara
rawak pelajar untuk 3. NILAI MURNI:
menjawab. - Rasional
- Hormat menghormati
3. Pelajar akan - Berani
menjawab berdasarkan
pemahaman mereka di
dalam kelas.

ik yang 1. Guru meminta pelajar . STRATEGI
secara sukarela untuk PENGAJARAN:
merumuskan topik yang - Berpusatkan guru

57

BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELA

2. Sosial dipelajari.

3. Tugasan (Peta 2. Pelajar dapat
Minda) meningkatkan key
dalam diri pelajar.

3. Pelajar dapat
memupuk unsur
keagamaan.

15

AJARAN AKTIVITI ABBM/CATATAN
PENGAJARAN DAN

PEMBELAJARAN

dipelajari. - Berpusatkan pelajar

yakinan 2. Guru memuji 2. ABBM:
. kerjasama pelajar dan - Peta minda
memberikan kata-kata
semangat dan motivasi 3. NILAI MURNI:
kepada pelajar. - Rasional
- Hormat menghormati
3. Guru meminta pelajar - Kesyukuran
membuat peta minda
berkenaan dengan topik
seterusnya untuk
minggu hadapan.

4. Guru mengakhiri
kelas dengan meminta
pelajar membaca doa
habis belajar dan
meminta pelajar bukan
islam bertafakur
mengikut kepercayaan
masing.

58

Tarikh Key In 27-03-2022 RANCANGAN PENGAJAR

Tarikh Kemaskini 00-00-0

TARIKH 28-03-2022 TIN

TEMPAT Microsoft Teams BIL

MASA 8.00 am - 10.00 am

OBJEKTIF Di akhir sesi pembelajaran dan pen
1. Menghuraikan klausa dalam Bora
terkini) dengan betul.
2. Merangkan terma dalam Bentuk
terkini) dengan tepat.

PENGETAHUAN SEDIA Pelajar mempunyai pengetahuan se
ADA

ALAT/BAHAN BANTU 1. Microsoft Teams
MENGAJAR (ABBM) 2. Telegram
3. Slaid Powerpoint
4. Headphone
5. Laptop

PENGURUSAN 1. Memastikan pelajar memasuki ke
KELAS/LANGKAH 2. Memastikan pelajar berada dalam
KESELAMATAN

15

RAN HARIAN MINGGU 2

0000 Tarikh Kemaskini Refleksi 28-03-2022

NGKATAN/KELAS DKA 2B

PELAJAR 30 Orang

ngajaran, pelajar dapat :
ang Kontrak Standard (Borang P.W.D 203/203A dengan versi
Kontrak Standard (Borang P.W.D 203/203A dengan versi

edia ada melalui pembelajaran yang lepas.

elas mengikut waktu yang ditetapkan.
m keadaan bersih dan selesa untuk menjalani proses

59

pengajaran dan pembelajaran yang
3. Memastikan pelajar mempunyai

PENERAPAN NILAI- Pelajar diminta untuk menyiapkan t
NILAI MURNI

TUGASAN/KERJA Membuat laporan pembentangan m
RUMAH

REFLEKSI SESI Kelas pada hari ini dapat dilaksanak
PENGAJARAN PELATIH amat baik sepanjang sesi pengajara
memahami sesuatu subtopik yang s
respon yang baik daripada para pel

BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJ

1 8.00 am Pengenalan / Pra 1. Pelajar dapat

- 8.05 Pengajaran : mengamalkan sika

am hormat-menghorm

1. Memberi salam antara satu sama l

2. Membaca doa 2. Pelajar dapat

3. Kehadiran pelajar menerapkan unsur

4. Bertanya khabar keagamaan dan

5. Memastikan melahirkan rasa

keadaan tempat kesyukuran.

belajar dalam 3. Menggalakkan

16

g bersih dan kondusif.
isyarat internet yang stabil sebelum memulakan kelas.

tugasan bagi persediaan kelas yang akan datang.

mengenai subtopik seterusnya.

kan dengan sempurna. Pelajar memberikan komitmen yang
an berlangsung. Pelajar juga segera bertanya apabila tidak
sedang diajar. Sesi soal jawab bersama pelajar juga mendapat
lajar.

JARAN AKTIVITI ABBM/CATATAN
PENGAJARAN DAN

PEMBELAJARAN

ap suka 1. Guru memberi salam 1. STRATEGI
mati sejurus memasuki kelas. PENGAJARAN:
2. Guru meminta - Berpusatkan guru
lain. seorang pelajar lelaki
untuk membaca doa dan 2. NILAI MURNI:
r meminta pelajar bukan - Hormat menghormati
islam bertafakur - Kesyukuran
mengikut kepercayaan - Berdisiplin
masing. (Nilai murni : - Menjaga kebersihan
Kesyukuran & hormat

60

BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJ

keadaan bersih dan komitmen pelajar.
selesa 4. Mengeratkan ika
6. Memastikan silaturrahim antara
capaian internet dan pelajar.
pelajar adalah stabil 5. Pelajar dapat
memupuk sikap
bertanggungjawab
menjaga kebersiha
6. Pelajar dapat
bertanggungjawab
sesi pembelajaran
lancar.

2 8.05 am Set induksi 1. Pelajar dapat me
- 8.10 gambaran awal ten
am Penceritaan : tajuk pembelajaran
Kontrak dalam ini.
sesebuah projek 2. Pelajar dapat me

16

JARAN AKTIVITI ABBM/CATATAN
PENGAJARAN DAN

PEMBELAJARAN

atan menghormati)
a guru 3. Guru mengambil
kehadiran pelajar
an. dengan menyemak
untuk jumlah kehadiran pelajar
yang pada MS Teams (Nilai
murni : Berdisiplin)
4. Guru bertanyakan
kesihatan dan
perkembangan semasa
terhadap pelajar.
5. Guru meminta pelajar
memastikan keadaan
sekeliling pelajar di
rumah dalam keadaan
selesa dan bersih. (Nilai
murni : Menjaga
Kebersihan)
6. Guru bertanya
mengenai capaian
internet pelajar sama
ada stabil atau tidak.

embuat 1. Guru bertanyakan 1. STRATEGI
ntang soalan tentang apakah PENGAJARAN:
n hari itu kontrak dalam - Berpusatkan guru
sesebuah projek
embuat pembinaan. 2. KAEDAH / TEKNIK:

61

BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJ

analisis melalui
pemerhatian bahan
ditunjukkan.

3 8.10 am Penyampaian isi 1: Pelajar dapat

8.40 am menghuraikan klau

Huraian klausa dalam dalam Borang Kont

Borang Kontrak Standard (Borang P

Standard (Borang 203/203A dengan v

P.W.D 203/203A terkini) dengan bet

dengan versi terkini).

16

JARAN AKTIVITI ABBM/CATATAN
PENGAJARAN DAN

PEMBELAJARAN

n yang 2. Pelajar berfikir dan - Bercerita
memberi jawapan
usa kepada apa yang 3. ABBM:
trak ditunjukkan. (KBAT : - MS Teams
P.W.D Menganalisis, Nilai murni
versi : Rasional & Keberanian) 4. KBAT:
tul. 3. Guru memberikan - Menganalisis
penjelasan mengenai
jawapan yang diberikan 5. NILAI MURNI:
oleh pelajar dan - Rasional
mengaitkan dengan - Keberanian
tajuk pembelajaran.

1. Guru memaparkan 1. STRATEGI
Slaid Powerpoint bagi PENGAJARAN:
topik 4 iaitu borang - Berpusatkan guru
kontrak standard. - Berpusatkan pelajar
2. Guru menerangkan
kepada pelajar tentang 2. KAEDAH / TEKNIK:
klausa yang berkaitan - Syarahan
dengan bayaran kepada
kontraktor. 3. ABBM:
3. Guru membuat sesi - MS Teams
soal jawab mengenai - Slaid Powerpoint
kefahaman pelajar. (Nilai
murni : Berani) 4. NILAI MURNI:
- Berani

62

BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJ

4 8.40 am Penyampaian isi 2: 1. Pelajar dapat

- 9.30 merangkan terma d

am Terma dalam Borang Bentuk Kontrak Sta

Kontrak Standard (Borang P.W.D 203

(Borang P.W.D dengan versi terkin

203/203A dengan dengan tepat.

versi terkini):

a. The S.O. And

S.O.’S

Representatives

b. S.O.’S Right to

Take Action

c. S.O.’S Instructions

d. Obligations of the

Contractor

e. Indemnity in

Respect of Personal

Injuries and Damage

to

Property

f. Insurance against

Personal Injuries and

Damage to Property

g. Indemnities to

Government in

Respect of Claims by

Workmen

h. Compliance with

the Law

16

JARAN AKTIVITI ABBM/CATATAN
PENGAJARAN DAN

PEMBELAJARAN

dalam 1. Guru memaparkan 1. STRATEGI
andard Slaid Powerpoint bagi PENGAJARAN:
3/203A topik 4 iaitu borang - Berpusatkan guru
ni) kontrak standard. - Berpusatkan aktiviti
2. Guru membahagikan
pelajar kepada 6 2. KAEDAH / TEKNIK:
kumpulan dan setiap - Syarahan
kumpulan memperolehi
tajuk. 3. ABBM:
3. Guru meminta pelajar - MS Teams
membuat infografik - Infografik
berdasarkan terma
dalam borang kontrak. 4. KBAT:
4. Guru memberikan - Menganalisis
masa selama 20 minit - Kreatif
kepada pelajar untuk
mencari maklumat dan 5. NILAI MURNI:
membuat infografik. - Berani
(KBAT : Menganalisis,
Kreatif)
5. Setelah 20 minit,
setiap kumpulan akan
melakukan
pembentangan. (Nilai
murni : Berani)

63

BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJ

i. Employment of
Workmen
j. Payment to
Contractor and
Interim Certificate

5 9.30 am Pemberian tugasan: 1. Pelajar dapat

- 9.50 menunjukkan komi

am Guru memberi dalam menyiapkan

tugasan untuk tugasan serta

membina sebuah peta menunjukkan kekr

minda bagi topik mereka.

seterusnya.

6 9.50 am Penutup: 1. Pelajar dapat
- 10.00 merumuskan dan
am 1. Kognitif mengukuhkan topik
2. Sosial dipelajari.
3. Tugasan (Peta 2. Pelajar dapat
minda) meningkatkan keya
dalam diri pelajar.

16

JARAN AKTIVITI ABBM/CATATAN
PENGAJARAN DAN

PEMBELAJARAN

itmen 1. Pelajar menggunakan 1. STRATEGI
n kumpulan sedia ada PENGAJARAN:
untuk merancang aktiviti - Berpusatkan pelajar
reatifan seterusnya.
2. Guru memberikan 2. KAEDAH / TEKNIK:
topik kepada setiap - Perbincangan
kumpulan.
3. Guru meminta pelajar 3. ABBM:
untuk mencari maklumat - MS Teams
yang berkaitan.
4. KBAT:
- Menganalisis

5. NILAI MURNI:
- Kerjasama

k yang 1. Guru meminta pelajar 1. STRATEGI
akinan secara sukarela untuk PENGAJARAN:
merumuskan topik yang - Berpusatkan guru
dipelajari. (NILAI MURNI - Berpusatkan pelajar
: Keberanian)
2. Guru memuji 2. ABBM:
kerjasama pelajar dan - Tutorial (MS Teams)

64

BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJ

3. Pelajar dapat
memupuk unsur
keagamaan.

16

JARAN AKTIVITI ABBM/CATATAN
PENGAJARAN DAN

PEMBELAJARAN

memberikan kata-kata 3. NILAI MURNI:
semangat dan motivasi - Hormat menghormati
kepada pelajar. (NILAI - Kesyukuran
MURNI : Hormat - Kejujuraan
menghormati)
3. Guru meminta pelajar
menyiapkan tugasan
sebelum kelas
seterusnya. (NILAI
MURNI : Kejujuran)
4. Guru mengakhiri kelas
dengan meminta pelajar
membaca doa habis
belajar dan meminta
pelajar bukan islam
bertafakur mengikut
kepercayaan masing.
(NILAI MURNI :
Kesyukuran)

65

Tarikh Key In 30-03-2022 Tarikh Kemaskini 00-00-0

TARIKH 31-03-2022 TING

TEMPAT Microsoft Teams BIL P

MASA 8.00 am - 10.00 am

OBJEKTIF Di akhir sesi pembelajaran dan peng
1. Menerangkan terma dalam Boran
terkini) dengan betul.
2. Menunjukkan pengetahuan tenta
diberikan berkaitan penggunaan Bo
terkini).

PENGETAHUAN SEDIA Pelajar mempunyai pengetahuan se
ADA

ALAT/BAHAN BANTU 1. Microsoft Teams
MENGAJAR (ABBM) 2. Telegram
3. Slaid Powerpoint
4. Headphone
5. Laptop

PENGURUSAN 1. Memastikan pelajar memasuki ke
KELAS/LANGKAH 2. Memastikan pelajar berada dalam
KESELAMATAN pengajaran dan pembelajaran yang
3. Memastikan pelajar mempunyai i

16

0000 Tarikh Kemaskini Refleksi 07-04-2022

GKATAN/KELAS DKA 2B

PELAJAR 30 Orang

gajaran, pelajar dapat :
ng Kontrak Standard (Borang P.W.D 203/203A dengan versi
ang piawaian etika untuk menyelesaikan tugasan yang
orang Kontrak Standard (Borang P.W.D 203/203A dengan versi

edia ada melalui pembelajaran yang lepas.

elas mengikut waktu yang ditetapkan.
m keadaan bersih dan selesa untuk menjalani proses
g bersih dan kondusif.
isyarat internet yang stabil sebelum memulakan kelas.

66

PENERAPAN NILAI- 1. Komitmen
NILAI MURNI 2. Kerjasama
3. Berani
4. Rasional

TUGASAN/KERJA Pelajar diminta untuk menyiapkan p
RUMAH

REFLEKSI SESI Kelas pada hari ini dapat dilaksanak
PENGAJARAN PELATIH amat baik sepanjang sesi pengajara
pelajar untuk membuat infografik b
perlu membentangkan secara ringk
merumuskan semula pembentangan
untuk mengelakkan pelajar mengan
pelajar dan guru.

Seterusnya, pelajar juga segera ber
yang sedang diajar. Sesi soal jawab
para pelajar.

BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJ

1 8.00 am Pengenalan / Pra 1. Pelajar dapat

- 8.05 Pengajaran : mengamalkan sikap

am (5 hormat-menghorma

min) 1. Memberi salam antara satu sama la

2. Membaca doa 2. Pelajar dapat

16

peta minda bagi persediaan kelas yang akan datang.

kan dengan sempurna. Pelajar memberikan komitmen yang
an berlangsung. Pelatih telah memberi tugasan kepada para
bagi subtopik yang telah diagihkan dan seterusnya pelajar
kas berdasarkan kefahaman mereka. Seterusnya guru akan
n yang pelajar telah laksanakan. Tugasan diberikan bertujuan
ntuk dan sekaligus membantu komunikasi dua hala antara

rtanya kepada guru apabila tidak memahami sesuatu subtopik
b bersama pelajar juga mendapat respon yang baik daripada

JARAN AKTIVITI ABBM/CATATAN
PENGAJARAN DAN

PEMBELAJARAN

p suka 1. Guru memberi salam 1. STRATEGI
ati sejurus memasuki kelas. PENGAJARAN:
ain. - Berpusatkan guru
2. Guru meminta
seorang pelajar lelaki 2. NILAI MURNI:
untuk membaca doa dan - Hormat menghormati

67

BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJ

3. Kehadiran pelajar menerapkan unsur
4. Bertanya khabar keagamaan dan
melahirkan rasa
kesyukuran.

5. Memastikan 3. Menggalakkan
keadaan tempat komitmen pelajar.
belajar dalam
keadaan bersih dan 4. Mengeratkan ikat
selesa silaturrahim antara
dan pelajar.
6. Memastikan
capaian internet 5. Pelajar dapat mem
pelajar adalah stabil sikap bertanggungja
menjaga kebersihan

6. Pelajar dapat
bertanggungjawab u
sesi pembelajaran y
lancar.

16

JARAN AKTIVITI ABBM/CATATAN
PENGAJARAN DAN

PEMBELAJARAN

meminta pelajar bukan - Kesyukuran
islam bertafakur - Berdisiplin
mengikut kepercayaan - Menjaga kebersihan
masing. (Nilai murni :
Kesyukuran & hormat
menghormati)

tan 3. Guru mengambil
guru kehadiran pelajar dengan
menyemak jumlah
emupuk kehadiran pelajar pada
awab MS Teams (Nilai murni :
n. Berdisiplin)

untuk 4. Guru bertanyakan
yang kesihatan dan
perkembangan semasa
terhadap pelajar.

5. Guru meminta pelajar
memastikan keadaan
sekeliling pelajar di
rumah dalam keadaan
selesa dan bersih. (Nilai
murni : Menjaga
Kebersihan)

6. Guru bertanya
mengenai capaian

68

BIL MASA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJ

2 8.05 am Set induksi 1. Pelajar dapat mem
gambaran awal tent
- 8.10 tajuk pembelajaran
ini.
am (5 Penceritaan :
2. Pelajar dapat mem
min) Peranan kontrak analisis melalui
pemerhatian bahan
antara klien dan ditunjukkan.

kontraktor

16


Click to View FlipBook Version
Previous Book
Media Online Solutions
Next Book
Broadcast