The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by ffaahh.nbr, 2021-11-24 09:57:08

Course syllabus ม1-6 ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2564

รวม Course syllabus ม1-6 (2-2564)

แนวทางการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนนวมินทราชนิ ูทิศ เบญจมราชาลัย  หนา้ 42

ชนั้ มัธยมศกึ ษาปที ่ี 6 ภาคเรยี นที่ 2/2564

แนวทางการจัดการเรียนการสอน
ภาคเรยี นท่ี 2 ปกี ารศึกษา 2564

1. ชื่อรายวิชา วิทยาศาสตร์พนื้ ฐาน 6 ( ดาราศาสตร์ และ อวกาศ ) รหัสวชิ า ว 33102
จำนวนชั่วโมง 2 ชั่วโมง/สัปดาห์ 40 ชว่ั โมง/ภาคเรยี น จำนวนหน่วยกติ 1.0 หนว่ ยกิต
กลุม่ สาระการเรียนรู้วทิ ยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศกึ ษาปีที่ 6
ครูผ้สู อน นายไพศาล อรณุ ศรีพมิ าน และ นายพุทธิพงษ์ ทิพวาที

2. คำอธบิ ายรายวชิ า
ศึกษา วิเคราะห์ การเกิดและวิวัฒนาการของระบบสุริยะ กาแลกซ่ี และเอกภพ ธรรมชาติและ

ววิ ัฒนาการของดาวฤกษ์ การส่งและการคำนวณความเร็วในการโครงจรของดาวเทียมรอบโลก การใช้ประโยชน์
ด้านต่างๆจากดาวเทยี ม การส่งและการสำรวจอวกาศโดยใช้ยายอวกาศและสถานีอวกาศ

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล การสังเกต การ
วิเคราะห์ การอธบิ าย การอภิปราย สรุป

เพ่ือใหเ้ กดิ ความรู้ ความคิด ความเขา้ ใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ ส่ือสารสิ่งที่เรียนรู้ และนำความรู้
ไปใชใ้ นชีวิตของตนเอง และดูแลรักษาส่ิงมีชวี ิตอ่ืนๆ เ า้ ระวังและพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน มีจิตวิทยาศาสตร์
จริยธรรม คุณธรรม และคา่ นิยมทีเ่ หมาะสม

3.มาตรฐาน/ตวั ชว้ี ัด/ผลการเรยี นรู้
ว 3.1 ม4-6/1 – 9

รวม 9 ตัวชี้วัด

4. การวดั ผลประเมนิ ผลการเรียนรู้

4.1 คะแนนเตม็ 100 คะแนน

สัดส่วนคะแนนระหว่างภาคต่อปลายภาค 70 : 30 คะแนน

คะแนนก่อนกลางภาค 25 คะแนน

คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน

คะแนนหลงั กลางภาค 25 คะแนน

คะแนนสอบปลายภาค 30 คะแนน

แนวทางการจดั การเรียนการสอน โรงเรยี นนวมินทราชินูทศิ เบญจมราชาลัย  หนา้ 43

ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรยี นที่ 2/2564

4.2 คะแนนก่อนกลางภาค 25 คะแนน

สปั ดาห์ ขอบข่ายสาระการเรยี นรใู้ นการประเมนิ ผลก่อนกลางภาค

ท่ี ตัวชีว้ ดั หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รปู แบบการประเมิน สอื่ /แหล่งเรียนรู้

1- 9 ว.3.1 (1-4) 1. เอกภพ กาแลกซ่ี 10 -วาดภาพกาแลกซี่ -แผนภาพเอกภพ และ

และระบบสรุ ิยะ 10 -ทำวงโครงจรของ ระบบสุริยะ

5 ระบบสรุ ิยะ

-- ใบงาน

4.3 คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน

สปั ดาห์ ขอบขา่ ยสาระการเรียนร้ใู นการประเมินผลสอบกลางภาค

ท่ี ตวั ชีว้ ัด หน่วยการเรยี นรู้ คะแนน รปู แบบขอ้ สอบ

10 ว.3.1 ( 1-4 ) 1. เอกภพ กาแลกซ่ี 20 • แบบทดสอบปรนัยชนดิ เลือกตอบ 4

และระบบสุริยะ ตัวเลอื ก จำนวน 30 ขอ้

• แบบทดสอบอตั นัย (เช่น แสดงวธิ ที ำ/เตมิ

คำ/อื่นๆ) จำนวน 2 ขอ้

4.4 คะแนนหลงั กลางภาค 25 คะแนน

สัปดาห์ ขอบข่ายสาระการเรียนรูใ้ นการประเมินผลหลังกลางภาค

ที่ ตวั ชี้วดั หนว่ ยการ คะแนน รปู แบบการประเมนิ สอื่ /แหล่งเรียนรู้

เรยี นรู้

11-19 ว.3.1 1. ดาวฤกษ์ 10 • ใบงานเก่ียวกบั ดาว • ภาพดาวฤกษ์

(5-7 ) ฤกษ์ • แบบจำลองโครงสรา้ ง

15 • ทำแบบจำลอง ดวงอาทติ ย์

โครงสร้างดวงอาทติ ย์

4.5 คะแนนสอบปลายภาค 30 คะแนน

สปั ดาห์ ขอบข่ายสาระการเรียนรูใ้ นการประเมนิ ผลสอบกลางภาค

ท่ี ตวั ชว้ี ดั หนว่ ยการเรยี นรู้ คะแนน รูปแบบข้อสอบ

20 ว. 3.1 ( 5- 1. ดวงฤกษ์ 10 • แบบทดสอบปรนัยชนดิ เลือกตอบ 4 ตวั เลือก

9 ) 2. ดาวเทียม 10 จำนวน40 ข้อ

3.เทคโนโลยสี ำรวจ 10 • แบบทดสอบอตั นัย (เชน่ แสดงวิธที ำ/เตมิ

อวกาศ คำ/อน่ื ๆ) จำนวน 4ข้อ

แนวทางการจดั การเรียนการสอน โรงเรยี นนวมินทราชนิ ูทศิ เบญจมราชาลัย  หน้า 44

ช้ันมัธยมศกึ ษาปีท่ี 6 ภาคเรียนท่ี 2/2564

4.6 ชน้ิ งาน โมเดลจำลองดวงอาทิตย์

หน่วยการเรียนรู้ ชน้ิ งาน

หรอื สาระการเรยี นร/ู้ วิธกี ารเกบ็ ลกั ษณะประเภท จำนวน หมาย กำหนดเวลาส่งงาน
ชิ้นงาน เหตุ
ตวั ชว้ี ดั หรอื ผลการ คะแนน แบบจำลอง
โครงสรา้ งดวง 1 หลังจากเรยี นจบ
เรยี นรู/้ บรู ณาการ อาทิตย์ บทเรยี น 1 สัปดาห์

1. ดาวฤกษ์ สงั เกตให้

คะแนนจาก

ผลงาน

แนวทางการจดั การเรียนการสอน โรงเรยี นนวมินทราชนิ ทู ิศ เบญจมราชาลัย  หน้า 45

ชนั้ มธั ยมศึกษาปที ่ี 6 ภาคเรยี นที่ 2/2564

แนวทางการจัดการเรียนการสอน
กลุม่ สาระการเรียนรู้สงั คมศกึ ษา ศาสนา และวัฒนธรรม

แนวทางการจัดการเรียนการสอน โรงเรยี นนวมินทราชนิ ทู ิศ เบญจมราชาลัย  หนา้ 46

ชั้นมธั ยมศึกษาปีท่ี 6 ภาคเรียนท่ี 2/2564

แนวทางการจดั การเรยี นการสอน รหสั วิชา ส33102
ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศกึ ษา 2564 จำนวน 1 หน่วยกติ
1. ชือ่ รายวิชา สังคมศึกษา 6 ชนั้ มัธยมศึกษาปีท่ี 6/1-9
จำนวนช่ัวโมงเรยี น 2 ชว่ั โมง/สัปดาห์ 40 ชวั่ โมง/ภาคเรยี น
กลมุ่ สาระการเรยี นรู้ สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ครผู สู้ อน นายณรงคฤ์ ทธ์ิ ศักดิ์แสน

2. คำอธิบายรายวชิ า
ศึกษาการเคารพกฎหมายและกติกาสังคม การเคารพสิทธิเสรีภาพของตนเองและบุคคลอ่ืน การมีเหตุผล

รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น การมีความรับผิดชอบต่อตนเอง ชุมชน ประเทศชาติ และสังคมโลก การเข้าร่วม
กิจกรรมทางการเมืองการปกครอง การมีส่วนร่วมในการป้องกัน แก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง
การปกครองและสิ่งแวดลอ้ ม การมีคุณธรรมจรยิ ธรรมเป็นหลักในการดำเนินชีวิต การประสานผลประโยชนร์ ่วมกัน
ระหว่างประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับประเทศต่าง ๆ การแลกเปล่ียนเพ่ือช่วยเหลือและส่งเสริม
ด้านวัฒนธรรม การศึกษา เศรษฐกิจ สังคมของไทยกับองค์การระหว่างประเทศ การวิเคราะห์ปัญหาการเมือง
ที่สำคัญในประเทศจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ พร้อมท้ังเสนอแนวทางแก้ไข การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐตาม
รฐั ธรรมนูญแห่งราชอาณาจกั รไทยทีม่ ีผลตอ่ การเปล่ียนแปลงทางสงั คม

ศึกษาระบบเศรษฐกิจของโลกในปัจจุบัน ผลดีและผลเสียของระบบเศรษฐกิจแบบต่าง ๆ ตลาดและ
ประเภทของตลาด ข้อดีและข้อเสียของตลาดประเภทตา่ ง ๆ การกำหนดราคาตามอุปสงคแ์ ละอุปทาน การกำหนด
ราคาในเชิงกลยุทธ์ท่ีมีในสังคมไทย การกำหนดค่าจ้าง กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และอัตราค่าจ้างแรงงาน
ในสังคมไทย บทบาทของรัฐในการแทรกแซงราคาและการควบคุมราคาเพ่ือการแจกจ่ายและจัดสรรในทาง
เศรษฐกิจ การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิตของตนเองและครอบครัว การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจ
พอเพยี งในภาคเกษตร อุตสาหกรรม การค้าและบริการ ปญั หาการพัฒนาประเทศท่ีผ่านมาโดยการศึกษาวิเคราะห์
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ผ่านมา การพัฒนาประเทศท่ีนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการ
วางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับปัจจุบัน วิวัฒนาการของสหกรณ์ในประเทศไทยความหมาย ความสำคัญ
และหลักการของระบบสหกรณ์ตัวอย่างและประเภทของสหกรณ์ในประเทศไทย ความสำคัญของระบบสหกรณ์
ในการพัฒนาเศรษฐกิจในชุมชนและประเทศ ปัญหาเศรษฐกิจในชุมชน แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชน
ตัวอย่างของการรวมกลุ่มที่ประสบความสำเร็จในการแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจของชุมชนนโยบายการเงิน การคลัง
ในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ บทบาทนโยบายการเงิน และการคลังของรัฐบาลในด้านการรักษาเสถียรภาพ
ทางเศรษฐกิจการสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การรักษาดุลการค้าระหว่างประเทศ การแทรกแซงราคา
และการควบคมุ ราคา รายรับและรายจ่ายของรัฐท่ีมีผลต่องบประมาณ หนส้ี าธารณะ การพัฒนาทางเศรษฐกิจและ
คุณภาพชีวิตของประชาชน นโยบายการเก็บภาษีประเภทต่าง ๆ และการใช้จ่ายของรัฐ แนวทางการแก้ปัญหา
การว่างงานความหมาย สาเหตุ และผลกระทบท่ีเกิดจากภาวะทางเศรษฐกิจ ตัวชี้วัดความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจแนวทางการแก้ไขปัญหาของนโยบายการเงิน การคลัง วิวัฒนาการของการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจ
ในยุคโลกาภิวัตน์ของไทย ปัจจัยทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจของประเทศ ผลกระทบ

แนวทางการจดั การเรียนการสอน โรงเรยี นนวมินทราชนิ ทู ศิ เบญจมราชาลัย  หนา้ 47

ชั้นมธั ยมศกึ ษาปที ี่ 6 ภาคเรียนที่ 2/2564

ของการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจที่มีต่อภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม ภาคการค้า และบริการ การค้าและ
การลงทุนระหว่างประเทศ บทบาทขององค์กรระหว่างประเทศในเวทีการค้าโลกท่ีมีผลกับประเทศไทย แนวคิด
พื้นฐานท่ีเก่ียวข้องกับการค้าระหว่างประเทศ บทบาทขององค์การความร่วมมือทางเศรษฐกิจท่ีสำคัญในภูมิภาค
ตา่ ง ๆ ของโลก ปัจจัยตา่ ง ๆ ท่นี ำไปสกู่ ารพง่ึ พา การแข่งขัน การขัดแย้ง และการประสานประโยชนท์ างเศรษฐกิจ
ไทยกับต่างประเทศ ตัวอย่างเหตุการณ์ท่ีนำไปสู่การพ่ึงพาทางเศรษฐกิจ ผลกระทบจากการดำเนินกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจระหว่างประเทศ ปัจจัยต่าง ๆ ท่ีนำไปสู่การพึ่งพา การแข่งขัน การขัดแย้ง และการประสานประโยชน์
ทางเศรษฐกิจ วธิ ีการกีดกนั ทางการคา้ ในการคา้ ระหว่างประเทศ

โดยใช้กระบวนการสืบค้น วิเคราะห์ ตีความ สังเคราะห์ ประเมิน อภิปรายและนำเสนอข้อมูล
กระบวนการคิด กระบวนการแก้ปัญหา และกระบวนการปฏบิ ัติ

เพื่อให้เห็นความสำคัญของการปฏิบัติตนตามหน้าท่ีของการเป็นพลเมืองดี มีค่านิยมท่ีดีงาม และธำรง
รักษาประเพณีและวัฒนธรรมไทย ดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทย และสังคมโลกอย่างสันติสุข เห็นคุณค่าระบบ
การเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบัน ยึดม่ัน ศรัทธา และธำรงรักษาไว้ซ่ึงการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อนั มีพระมหากษัตริย์ทรงเปน็ ประมุข สามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค การใช้ทรัพยากร
ที่มีอยู่จำกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า เห็นความสำคัญของหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง
เพอื่ การดำรงชีวติ อย่างมดี ลุ ยภาพ ตลอดจนเห็นประโยชน์ของระบบและสถาบนั ทางเศรษฐกจิ ตา่ ง ๆ ความสัมพันธ์
ทางเศรษฐกจิ และความจำเปน็ ของการร่วมมือกนั ทางเศรษฐกจิ ในสังคมโลก

3. มาตรฐาน/ตวั ชวี้ ัด 2. ส 2.2 ม.4-6/1 3. ส 2.2 ม.4-6/2
1. ส 2.1 ม.4-6/3 5. ส 3.1 ม.4-6/1 6. ส 3.1 ม.4-6/2
4. ส 2.2 ม.4-6/4 8. ส 3.1 ม.4-6/4 9. ส 3.2 ม.4-6/1
7. ส 3.1 ม.4-6/3 11. ส 3.2 ม.4-6/3
10. ส 3.2 ม.4-6/2
รวมทั้งหมด 11 ตวั ชีว้ ัด

4. การวดั ผลประเมินผลการเรยี นรู้
4.1 คะแนนเตม็ 100 คะแนน
สัดสว่ นคะแนนระหว่างภาคต่อปลายภาค 70 : 30 คะแนน
คะแนนก่อนกลางภาค 25 คะแนน
คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน
คะแนนหลังกลางภาค 25 คะแนน
คะแนนสอบปลายภาค 30 คะแนน

แนวทางการจัดการเรียนการสอน โรงเรยี นนวมินทราชินูทศิ เบญจมราชาลัย  หน้า 48

ชนั้ มัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนท่ี 2/2564

4.2 คะแนนกอ่ นกลางภาค 25 คะแนน

สัปดาห์ ขอบขา่ ยสาระการเรียนรู้ในการประเมนิ ผลก่อนกลางภาค

ท่ี ตัวชี้วัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รปู แบบการประเมิน สอ่ื /แหล่งเรียนรู้

1-9 ส 2.1 ม.4-6/3 1. การเป็นพลเมืองดี 8 ตรวจให้คะแนน 1. Google Site

ของประเทศชาติ - การตอบคำถาม หอ้ งเรียนออนไลน์

และสังคมโลก - การสืบค้นข้อมูล ครณู รงค์ฤทธ์ิ ศักดิ์แสน

ตามประเดน็ 2. Google Classroom

ทก่ี ำหนด รายวชิ าสังคมศึกษา

- การบันทึก 3. เอกสารประกอบ

10-15 ส 2.2 ม.4-6/2 2. ความสมั พนั ธ์ 7 การเรียนรู้ การเรียน
ระหวา่ งประเทศ - การรายงาน 4. หนังสืออิเลก็ ทรอนิกส์
และข้อมูลสารสนเทศ
ผลการศึกษา

- การทดสอบ ออนไลน์

กอ่ นและหลังเรียน 5. แบบทดสอบ

ก่อนและหลงั เรียน

6. ใบงาน

7. ระบบการพฒั นา

16-19 ส 2.2 ม.4-6/1 3. ปญั หาการเมือง 10 คุณภาพการศึกษา
ส 2.2 ม.4-6/4 ทส่ี ำคัญของไทย ทางไกลผ่านดาวเทียม
และการตรวจสอบ (www.dlit.ac.th)

การใช้อำนาจรัฐ

4.3 คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน

สปั ดาห์ ขอบขา่ ยสาระการเรยี นรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค

ท่ี ตัวชว้ี ัด หนว่ ยการเรียนรู้ คะแนน รปู แบบข้อสอบ

20 ส 2.1 ม.4-6/3 1. การเปน็ พลเมืองดี 20 - แบบทดสอบปรนัย

ส 2.2 ม.4-6/2 ของประเทศชาติและสงั คมโลก ชนิดเลอื กตอบ 4 ตัวเลอื ก

ส 2.2 ม.4-6/1 2. ความสมั พนั ธ์ระหว่างประเทศ จำนวน 30 ข้อ 15 คะแนน
ส 2.2 ม.4-6/4 3. ปญั หาการเมืองที่สำคัญของไทย - แบบทดสอบอัตนยั
จำนวน 5 ข้อ 5 คะแนน
และการตรวจสอบการใชอ้ ำนาจรัฐ

แนวทางการจดั การเรียนการสอน โรงเรยี นนวมินทราชนิ ูทศิ เบญจมราชาลัย  หน้า 49

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ภาคเรียนที่ 2/2564

4.4 คะแนนหลงั กลางภาค 25 คะแนน

สปั ดาห์ ขอบข่ายสาระการเรยี นรู้ในการประเมินผลหลังกลางภาค

ที่ ตัวช้ีวัด หนว่ ยการเรียนรู้ คะแนน รปู แบบการประเมนิ สอ่ื /แหลง่ เรียนรู้

21 - 24 ส 3.1 ม.4-6/1 4. เศรษฐกจิ และสังคม 5 ตรวจใหค้ ะแนน 1. Google Site

- การตอบคำถาม ห้องเรียนออนไลน์

- การสืบค้นขอ้ มลู ครูณรงค์ฤทธ์ิ ศักด์แิ สน

ตามประเด็น 2. Google Classroom

ทก่ี ำหนด รายวชิ าสังคมศึกษา

- การบันทกึ 3. เอกสารประกอบ

25 - 28 ส 3.2 ม.4-6/2 5. เศรษฐกิจไทย 5 การเรียนรู้ การเรยี น
ส 3.2 ม.4-6/3 ในยุค disruption - การรายงาน 4. หนังสอื อิเล็กทรอนิกส์
ผลการศึกษา และข้อมลู สารสนเทศ

- การสรปุ ความรู้ ออนไลน์

29 - 39 ส 3.1 ม.4-6/2 6. หลกั เศรษฐศาสตร์ 15 ในรปู แบบ 5. แบบทดสอบ
ส 3.1 ม.4-6/3 กับการพัฒนาประเทศ ผงั มโนทัศน์ กอ่ นและหลังเรียน
ส 3.1 ม.4-6/4
ส 3.2 ม.4-6/1 - การทดสอบ 6. ใบงาน

ก่อนและหลงั เรียน 7. ระบบการพัฒนา

คณุ ภาพการศึกษา

ทางไกลผ่านดาวเทียม

(www.dlit.ac.th)

4.5 คะแนนสอบปลายภาค 30 คะแนน

สัปดาห์ ขอบข่ายสาระการเรียนรใู้ นการประเมนิ ผลสอบปลายภาค

ท่ี ตวั ชีว้ ัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รปู แบบขอ้ สอบ

40 ส 3.1 ม.4-6/1 4. เศรษฐกจิ และสังคม 30 - แบบทดสอบปรนัย

ส 3.2 ม.4-6/2 5. เศรษฐกจิ ไทย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก

ส 3.2 ม.4-6/3 ในยุค disruption จำนวน 40 ข้อ 20 คะแนน

ส 3.1 ม.4-6/2 6. หลกั เศรษฐศาสตร์ - แบบทดสอบอตั นยั

ส 3.1 ม.4-6/3 กบั การพฒั นาประเทศ จำนวน 5 ข้อ 10 คะแนน

ส 3.1 ม.4-6/4

ส 3.2 ม.4-6/1

4.6 ชน้ิ งาน ชน้ิ งาน
หนว่ ยการเรยี นรู้
สาระการเรียนร/ู้ ตัวชี้วดั หรือ วิธีการเก็บคะแนน ลักษณะ จำนวน หมายเหตุ กำหนด
ผลการเรยี นร/ู้ บูรณาการ เวลาสง่
ตรวจรายงาน ประเภท ชิ้นงาน งานกลุม่
หน่วยการเรยี นรู้ท่ี 1 ผลการศกึ ษา (นักเรยี นปฏิบัติ ภายใน
เรอื่ ง การเปน็ พลเมืองดี รายงาน 1 สัปดาหท์ ่ี 9

แนวทางการจดั การเรียนการสอน โรงเรยี นนวมินทราชินูทศิ เบญจมราชาลัย  หน้า 50

ชนั้ มัธยมศึกษาปที ี่ 6 ภาคเรยี นที่ 2/2564

หน่วยการเรียนรู้ วธิ กี ารเกบ็ คะแนน ชนิ้ งาน หมายเหตุ กำหนด
สาระการเรียนร/ู้ ตัวชวี้ ัด หรือ เวลาสง่
เก่ียวกับคุณลักษณะ ลกั ษณะ จำนวน
ผลการเรยี นร/ู้ บรู ณาการ ความเปน็ พลเมือง ประเภท ชน้ิ งาน กิจกรรมกลมุ่
และสง่ รายงาน
ของประเทศชาติและสังคม
โลก ออนไลน์)

หน่วยการเรยี นรู้ท่ี 2 ตรวจบันทึกสะท้อนผล บนั ทกึ 1 งานเดย่ี ว ภายใน
เรื่อง ความสมั พนั ธ์ระหวา่ ง การเรยี นรู้ การเรยี นรู้ (นักเรียนส่งไฟล์ สปั ดาหท์ ี่ 15
ประเทศ โดยใช้เกณฑ์
การใหค้ ะแนน บันทกึ 1 เอกสาร
หนว่ ยการเรียนรู้ที่ 3 การเรียนรู้ ออนไลน์)
เรอ่ื ง ปัญหาการเมืองทีส่ ำคัญ ตรวจบนั ทกึ สะท้อนผล
ของไทย และการตรวจสอบ การเรยี นรู้ บนั ทึก 1 งานเดยี่ ว ภายใน
การใชอ้ ำนาจรฐั โดยใช้เกณฑ์ การเรยี นรู้ (นกั เรยี นสง่ ไฟล์ สัปดาหท์ ่ี 19
หนว่ ยการเรียนรู้ท่ี 4 การใหค้ ะแนน
เร่ือง เศรษฐกจิ และสงั คม แผนผงั 1 เอกสาร
ตรวจบันทกึ สะท้อนผล มโนทัศน์ ออนไลน์)
หนว่ ยการเรยี นรู้ที่ 5 การเรยี นรู้
เรอื่ ง เศรษฐกจิ ไทย โดยใช้เกณฑ์ รายงาน 1 งานเดี่ยว ภายใน
ในยคุ disruption การใหค้ ะแนน (นักเรียนสง่ ไฟล์ สปั ดาห์ท่ี 26

หนว่ ยการเรียนรู้ที่ 6 ตรวจแผนผัง เอกสาร
เรื่อง หลกั เศรษฐศาสตร์ มโนทัศน์ ออนไลน์)
กับการพฒั นาประเทศ โดยใช้เกณฑ์
การใหค้ ะแนน งานเดย่ี ว ภายใน
(นักเรยี นส่งไฟล์ สัปดาหท์ ี่ 32
ตรวจรายงาน แผนผังมโนทัศน์
ผลการศกึ ษาเก่ยี วกับ
การนำหลัก ออนไลน์)
เศรษฐศาสตร์
มาใช้ในการพฒั นา งานกลมุ่ ภายใน
ประเทศ (นักเรียนปฏิบัติ สัปดาห์ท่ี 39
กิจกรรมกลมุ่
และสง่ รายงาน

ออนไลน์)

แนวทางการจดั การเรียนการสอน โรงเรียนนวมินทราชินทู ิศ เบญจมราชาลัย  หน้า 51

ชัน้ มัธยมศึกษาปที ่ี 6 ภาคเรียนที่ 2/2564

แนวทางการจัดการเรยี นการสอน รหัสวชิ า ส 30284
ภาคเรยี นที่ 2 ปกี ารศกึ ษา 2564 จำนวน 0.5 หน่วยกติ
1. ชือ่ รายวิชา ทกั ษะชวี ติ กับสงั คม ชน้ั มัธยมศึกษาปีท่ี 6/1 – 6/9
จำนวนช่วั โมง 1 ชั่วโมง/สปั ดาห์ 20 ชว่ั โมง/ภาคเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สงั คมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ครผู ู้สอน นางสาวจินตนา ปานเถ่ือน

2. คำอธบิ ายรายวิชา
ศึกษาแนวทางการดำเนินชีวิตในสังคมที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลัก

มนุษยสมั พันธ์ในการดำเนนิ ชวี ิต การปฏิบัตติ นเปน็ พลเมอื งดตี ามวิถีประชาธปิ ไตย แผนพัฒนาเศรษฐกจิ และสังคม
แห่งชาตฉิ บับปัจจุบันกบั การพัฒนาคุณภาพชีวติ ของประชาชน มโนทัศน์สงั คมศึกษากบั การพฒั นาทักษะชีวิตและ
สงั คม

โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการทางสังคม กระบวนการปฏิบัติ
กระบวนการเผชญิ สถานการณ์และการแก้ปญั หา

เพื่อให้เห็นความสำคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับปัจจุบันกับการพัฒนาคุณภาพ
ชวี ติ ของประชาชน ตระหนักถึงคุณคา่ ของการเรยี นรูส้ ังคมศกึ ษาในการพัฒนาทกั ษะชีวิตและสงั คมมีมนษุ ยสัมพันธ์
ในการอยู่ร่วมกันสังคม มีทักษะท่ีจำเป็นในการใช้ชีวิตในสังคม ดำเนินชีวติ อย่างพอเพียง ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี
ตามวิถีประชาธิปไตย
3. ผลการเรียนรู้

1. อภปิ รายเกยี่ วกบั แนวทางการดำเนินชีวิตในสังคมทีส่ อดคลอ้ งกับหลกั ปรชั ญาของเศรษฐกิจพอเพยี ง
2. อธบิ ายแนวทางการประยุกต์ใชห้ ลักมนษุ ยสมั พันธ์ในการดำเนินชวี ิต
3. ปฏิบตั ิตนเปน็ พลเมอื งดตี ามวิถีประชาธิปไตย
4. อภิปรายความสำคัญแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับปัจจุบันกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชน
5. อธบิ ายมโนทศั น์สงั คมศึกษาท่สี ัมพันธก์ บั การพัฒนาทกั ษะชีวิตและสงั คม
รวมทงั้ หมด 5 ผลการเรียนรู้

4. การวัดผลประเมนิ ผลการเรยี นรู้
4.1 คะแนนเต็ม 100 คะแนน
สดั ส่วนคะแนนระหว่างภาคต่อปลายภาค....70.... : .....30....คะแนน
คะแนนกอ่ นกลางภาค........................25.................คะแนน
คะแนนสอบกลางภาค........................20.................คะแนน
คะแนนหลงั กลางภาค.........................25................ คะแนน
คะแนนสอบปลายภาค........................30............... คะแนน

แนวทางการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนนวมินทราชินทู ิศ เบญจมราชาลัย  หนา้ 52

ชน้ั มัธยมศกึ ษาปที ่ี 6 ภาคเรยี นที่ 2/2564

4.2 คะแนนก่อนกลางภาค 25 คะแนน

สัปดาห์ ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค
ที่ ผลการเรยี นรู้
หนว่ ยการเรยี นรู้ ผลการ รปู แบบการประเมนิ ผลการเรยี นรู้
เรียนรู้

1 - 4 1 - 2 - เศรษฐกิจพอเพียง 10 - แบบ กึ หดั ลงสมดุ - หอ้ งเรียน Online

ทกั ษะชีวติ กับสงั คม

ครจู ินตนา ปานเถื่อน

- Internet และ web

site ตา่ ง ๆ

- หนังสือติวสอบ

O-net วชิ าสังคม

ศึกษา

- youtube

4 - 8 1 - 2 - หลักมนุษยสัมพนั ธ์ 10 - แบบ ึกหดั - หอ้ งเรยี น Online

- ใบงาน ทักษะชีวติ กบั สงั คม

- แบบทดสอบ Online ครูจนิ ตนา ปานเถ่ือน

- Internet และ web

site ตา่ ง ๆ

- หนงั สือตวิ สอบ

O-net วชิ าสงั คม

ศึกษา

- youtube

4.3 คะแนนสอบกลางภาค..........20...... คะแนน

สปั ดาห์ ขอบขา่ ยสาระการเรียนรใู้ นการประเมนิ ผลสอบกลางภาค

ท่ี ตัวชวี้ ัด หน่วยการเรียนรู้ ตวั ชีว้ ัด รปู แบบขอ้ สอบ

9 1 - 2 - เศรษฐกจิ พอเพียง 20 - แบบทดสอบแบบเลือกตอบจำนวน

- หลักมนุษยสมั พนั ธ์ 40 ข้อ

แนวทางการจัดการเรียนการสอน โรงเรยี นนวมินทราชนิ ูทิศ เบญจมราชาลัย  หน้า 53

ช้ันมัธยมศึกษาปที ี่ 6 ภาคเรียนท่ี 2/2564

4.4 คะแนนหลงั กลางภาค ........25....... คะแนน

สัปดาห์ ขอบขา่ ยสาระการเรียนรูใ้ นการประเมนิ ผลก่อนกลางภาค
ที่ ผลการเรยี นรู้
หน่วยการเรียนรู้ ผลการ รูปแบบการประเมนิ ผลการเรียนรู้
เรยี นรู้

10 - 13 3 - 4 - พลเมืองดตี ามวถิ ี 10 - กิจกรรมติวเตอร์น้อย - หอ้ งเรียน Online

ประชาธิปไตย - สรปุ ข้อสอบสงั คม ทักษะชีวติ กับสงั คม

ศกึ ษา ครูจนิ ตนา ปานเถ่ือน

- Internet และ

web site ตา่ ง ๆ

- หนังสอื ติวสอบ

O-net วชิ าสังคม

ศกึ ษา

- youtube

14 – 19 3 - 4 - การพฒั นาคณุ ภาพชวี ติ 15 - แบบ กึ หัด - ห้องเรียน Online

ของประชาชน - แผนผงั ความคดิ ทักษะชีวิตกบั สังคม

ครจู ินตนา ปานเถื่อน

- Internet และ

web site ตา่ ง ๆ

- หนังสอื ติวสอบ

O-net วชิ าสังคม

ศึกษา

- youtube

4.5 คะแนนสอบปลายภาค......30...... คะแนน

สัปดาห์ ขอบขา่ ยสาระการเรียนร้ใู นการประเมินผลสอบกลางภาค

ที่ ตวั ช้ีวดั หนว่ ยการเรยี นรู้ ตวั ชีว้ ดั รปู แบบข้อสอบ

20 3 - 4 - พลเมอื งดี ตามวิถี 30 - แบบทดสอบแบบเลือกตอบจำนวน

ประชาธปิ ไตย 60 ข้อ

- การพฒั นาคุณภาพชวี ติ ของ

ประชาชน

แนวทางการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนนวมินทราชินทู ิศ เบญจมราชาลัย  หน้า 54

ชั้นมัธยมศกึ ษาปที ่ี 6 ภาคเรียนที่ 2/2564

4.6 ชนิ้ งาน ชิน้ งาน หมายเหตุ กำหนด
เวลาส่ง
หน่วยการเรยี นรู้ ลักษณะ จำนวน นำเสนอเป็น
หรือสาระการเรยี นรู้/ ประเภท ช้นิ งาน ติวเตอรน์ ้อย 3 สัปดาห์
ตวั ชี้วัด หรือผลการเรยี นรู้/ วธิ ีการเกบ็ คะแนน ในรูปแบบ
สือ่ 1 หอ้ งเรยี น
บูรณาการ อิเล็กทรอนิกส์ Online คนละ
3 - 5 นาที
- วเิ คราะหข์ ้อสอบ O – นำเสนอผลงานผ่าน
NET , GAT – PATและ 9 Power point
วิชาสามัญรายวิชาสังคม เกย่ี วกบั การวเิ คราะห์

ศกึ ษา ศาสนาและ ข้อสอบ
วฒั นธรรม ม.6 GAT–PATและ

9 วชิ าสามัญรายวิชา
สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
ม.6

แนวทางการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนนวมินทราชนิ ทู ศิ เบญจมราชาลัย  หนา้ 55

ช้นั มธั ยมศกึ ษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2/2564

แนวทางการจดั การเรยี นการสอน

ภาคเรียนท่ี 2 ปกี ารศึกษา 2564

1. ช่อื รายวชิ า ประชากรกับคุณภาพชีวิต รหสั วชิ า ส30243

จำนวนชัว่ โมง 1 ชั่วโมง/สปั ดาห์ 20 ชวั่ โมง/ภาคเรยี น จำนวนหน่วยกติ 0.5 หน่วยกิต

กลมุ่ สาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชน้ั มัธยมศึกษาปที ี่ 6 หอ้ ง ม.6/9

ครผู สู้ อน นางจีราภรณ์ อรุณศรีพิมาน

2. คำอธิบายรายวิชา
ศึกษา วิเคราะห์และอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างภาวะประชากร ทรัพยากร และส่ิงแวดล้อมกับ

คุณภาพชีวิต สาเหตุ ผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและแนวทางการแก้ไขปัญหาสังคมที่สำคัญๆ โดยเน้นปัญหา
สุขภาพอนามัย ปัญหาการประกอบอาชีพ ปัญหาอาชญากรรม ปัญหาสิ่งเสพติดให้โทษ ปัญหาการขาดแคลน
ทรพั ยากร ปัญหาความไมส่ มดุลระหวา่ งจำนวนประชากรและทรัพยากร

โดยใชก้ ระบวนการสืบเสาะ กระบวนการคดิ วิเคราะห์ กระบวนการกลมุ่
เพื่อให้ตระหนักในปัญหาประชากรท่ีมีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต เห็นแนวทางในการร่วมมือกันแก้ไข
ปัญหาสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวติ

3. ผลการเรียนรู้
1. อธิบายความสัมพนั ธ์ระหว่างภาวะประชากร ทรพั ยากร และส่งิ แวดล้อมกบั คุณภาพชวี ติ ไดอ้ ยา่ งถกู ต้อง
2. วิเคราะห์สาเหตุ ผลกระทบของภาวะประชากร ทรัพยากรต่อคุณภาพชวี ิตได้
3. เสนอแนวทางการแกไ้ ขปญั หาสงั คมท่สี ำคญั ๆ ได้อยา่ งเหมาะสม
4. เสนอแนวทางในการร่วมมือกนั แกไ้ ขปญั หาสังคมและพัฒนาคณุ ภาพชวี ติ ไดอ้ ยา่ งเหมาะสม

รวมท้ังหมด 4 ผลการเรยี นรู้

4. การวดั ผลประเมนิ ผลการเรียนรู้
4.1 คะแนนเตม็ 100 คะแนน
สดั ส่วนคะแนนระหว่างภาคต่อปลายภาค......70..... : ........30.......คะแนน
คะแนนก่อนกลางภาค.........................25...................... คะแนน
คะแนนสอบกลางภาค.........................20..................... คะแนน
คะแนนหลังกลางภาค..........................25.................... คะแนน
คะแนนสอบปลายภาค........................ 30................... คะแนน

แนวทางการจดั การเรียนการสอน โรงเรยี นนวมินทราชนิ ูทิศ เบญจมราชาลัย  หน้า 56

ชน้ั มัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรยี นที่ 2/2564

4.2 คะแนนก่อนกลางภาค…………25………คะแนน

สปั ดาห์ ขอบข่ายสาระการเรยี นรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค

ที่ ผลการเรียนรู้ หนว่ ยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมนิ สอ่ื /แหลง่ เรียนรู้

ขอ้ ท่ี1 หน่วยการเรียนรู้ที่1 10 - การสบื ค้นขอ้ มูลตาม -ใบงาน

1–5 เรอ่ื ง ประชากรและการ ประเด็นท่ีกำหนด - เอกสาร

เปลี่ยนแปลงประชากร - การทำแบบทดสอบ ประกอบการ

ประจำหนว่ ย เรยี น

- การทำใบงาน -สบื ค้นขอ้ มูลจาก

Internet

- สื่อโปรแกรม

Power Point

- ห้องเรียน

ออนไลนค์ รจู รี า

ภรณ์

- อื่นๆ

6 - 9 ข้อท่ี2 หน่วยการเรยี นรูท้ ี่ 2 15 - การสบื คน้ ข้อมูลตาม -ใบงาน

เรื่อง คุณภาพชวี ิตและ ประเดน็ ที่กำหนด - เอกสาร

องคป์ ระกอบของ - การทำแบบทดสอบ ประกอบการ

คุณภาพชีวติ ประจำหน่วย เรยี น

- การทำใบงาน -สืบค้นขอ้ มลู จาก

Internet

- สอ่ื โปรแกรม

Power Point

- ห้องเรยี น

ออนไลนค์ รูจรี า

ภรณ์

- อืน่ ๆ

4.3 คะแนนสอบกลางภาค...........20.......... คะแนน

สปั ดาห์ ขอบขา่ ยสาระการเรียนร้ใู นการประเมินผลสอบกลางภาค

ท่ี ตวั ชีว้ ดั หน่วยการเรยี นรู้ คะแนน รปู แบบขอ้ สอบ

10 ขอ้ ที่1-2 - หน่วยการเรยี นรู้ท่ี1 20 - แบบทดสอบปรนัยชนิด

เรอื่ ง ประชากรและการ เลือกตอบ 4 ตวั เลอื ก จำนวน....

เปลยี่ นแปลงประชากร 40......ขอ้
- หน่วยการเรยี นร้ทู ่ี 2

เร่อื ง คณุ ภาพชีวิตและ

องค์ประกอบของคุณภาพ

ชีวติ

แนวทางการจัดการเรียนการสอน โรงเรยี นนวมินทราชินทู ศิ เบญจมราชาลัย  หน้า 57

ชน้ั มัธยมศกึ ษาปที ี่ 6 ภาคเรียนที่ 2/2564

4.4 คะแนนหลงั กลางภาค...........25......... คะแนน

สัปดาห์ ขอบขา่ ยสาระการเรียนรู้ในการประเมนิ ผลก่อนกลางภาค

ที่ ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรยี นรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สอ่ื /แหลง่ เรียนรู้

11-15 ขอ้ ที่3 หน่วยการเรยี นรู้ที่ 3 10 - การสบื ค้นข้อมูล -ใบงาน

เรื่อง ประชากรใน ตามประเด็นที่ - เอกสาร

ประเทศไทย กำหนด ประกอบการเรียน

- การทำ -สบื ค้นข้อมูลจาก

แบบทดสอบประจำ Internet

หน่วย - สอ่ื โปรแกรม

- การทำใบงาน Power Point

- การเขียนแผนผัง - หอ้ งเรยี นออนไลน์

ความคิด ครจู ีราภรณ์

- อน่ื ๆ

16-19 ข้อที่4 หนว่ ยการเรียนรู้ที่ 4 15 - การสบื ค้นขอ้ มลู - ใบงาน

เรอื่ ง แนวทางการแก้ไข ตามประเด็นที่ - เอกสาร

ปัญหาและปรับปรงุ กำหนด ประกอบการเรยี น

คณุ ภาพชวี ติ - การทำ -สบื คน้ ขอ้ มลู จาก

แบบทดสอบประจำ Internet

หนว่ ย - ส่อื โปรแกรม

- การทำใบงาน Power Point

- ห้องเรียนออนไลน์

ครจู ีราภรณ์

- อ่ืน ๆ

4.5 คะแนนสอบปลายภาค.........30....... คะแนน

สัปดาห์ ขอบข่ายสาระการเรยี นรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค

ที่ ตวั ชว้ี ัด หน่วยการเรียนรู้ ตัวชีว้ ัด รูปแบบขอ้ สอบ

20 ขอ้ ท่ี 3-4 - หนว่ ยการเรียนรู้ที่ 3 30 - แบบทดสอบปรนัยชนดิ

เรอื่ ง ประชากรในประเทศไทย เลอื กตอบ 4 ตัวเลอื ก จำนวน

- หน่วยการเรียนรู้ท่ี 4 .....60......ขอ้
เรอ่ื ง แนวทางการแกไ้ ขปัญหา

และปรบั ปรุงคุณภาพชวี ติ

4.6 ชิน้ งาน -

แนวทางการจดั การเรียนการสอน โรงเรยี นนวมินทราชินทู ศิ เบญจมราชาลัย  หน้า 58

ชน้ั มัธยมศกึ ษาปที ี่ 6 ภาคเรยี นท่ี 2/2564

แนวทางการจัดการเรียนการสอน
กล่มุ สาระการเรยี นรู้สขุ ศึกษาและพลศึกษา

แนวทางการจดั การเรียนการสอน โรงเรยี นนวมินทราชินทู ิศ เบญจมราชาลัย  หนา้ 59

ชัน้ มธั ยมศกึ ษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2/2564

แนวทางการจัดการเรียนการสอน (Course Syllabus)
ภาคเรยี นท่ี 2 ปกี ารศึกษา 2564

1.ชอ่ื รายวชิ า สุขศึกษาและพลศกึ ษา 6 รหัสวิชา พ33102
จำนวนช่วั โมง 1 ชั่วโมง/สปั ดาห์ 20 ชั่วโมง/ภาคเรยี น จำนวนหน่วยกิต 0.5 หน่วยกิจ
กล่มุ สาระการเรียนรู้สุขศกึ ษาและพลศึกษา ช้นั มัธยมศกึ ษาปีท่ี 6/1- 9
ครผู สู้ อน นายจตุรงค์ พันธุ

2.คำอธิบายรายวิชา
วิเคราะห์วางแผนการดูแลสุขภาพตามพัฒนาการเจริญเตบิ โตของตนเอง ดว้ ยอาหาร การออกกำลังกาย

ด้วยวิธกี ารทชี่ ่นื ชอบ เขา้ รว่ มการทดสอบสมรรถภาพทางกาย เสนอแนวทางการทำกิจกรรมส่งเสริมสขุ ภาพของ
ตนเองและบคุ คลในครอบครัว วเิ คราะห์การเคล่ือนไหวรูปแบบตา่ ง ๆ ในการเล่นกฬี า พฒั นาทักษะการเล่นกีฬา
ไทยกีฬาสากล ท้ังประเภทบุคคล /คู่ และประเภททมี อย่างน้อย 1 ชนิด และเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการทัง้ ใน
และนอกโรงเรียน นำเอาหลักวธิ ีการออกกำลงั กาย การเลน่ กีฬา ที่เหมาะสมกับตนเอง วางแผนการออกกำลงั กาย
และเล่นกีฬาให้เป็นส่วนหน่ึงของชวี ิตประจำวนั ตนเอง เข้าใจกฎ กตกิ า ในการเล่น การแขง่ ขันกฬี า แสดงออกถึง
การเปน็ ผู้มนี ้ำใจนักกีฬาทด่ี ี ช่นื ชมและเห็นคุณคา่ ของการกีฬา การวางแผนรปู แบบการพฒั นาสมรรถภาพและ
สขุ ภาพของตนเอง ศึกษาขน้ั ตอนวิธีการชว่ ยฟน้ื คืนชพี อยา่ งถกู วิธี

โดยใช้กระบวนการกลุ่มและบุคคล กระบวนการคิดอย่างเป็นระบบและมวี จิ ารณญาณ กระบวนการ
จดั การ ซงึ่ ประกอบไปดว้ ย ความรู้ ทักษะ การ ึก น กระบวนการเรยี นรูจ้ ากสภาพจรงิ การประยุกตใ์ ช้ การ
สร้างความตระหนักในหนา้ ท่ีของตนเอง ในบทบาทของการเปน็ สมาชกิ ท่ีดี ในครอบครวั เป็นพลเมืองทีด่ ีของสงั คม
และประเทศ ใช้กระบวนการแกป้ ัญหาท่ีถูกต้อง ด้วยกระบวนการวจิ ยั และการบูรณาการกับรายวชิ าอื่นๆ มาใช้ใน
การดำเนินชีวิตของตนเองได้อยา่ งมปี ระสิทธภิ าพ

เพือ่ ให้ผู้เรียนสามารถดูแลสขุ ภาพ สรา้ งเสรมิ สขุ ภาพ ปอ้ งกนั โรค หลีกเลยี่ งปัจจยั เสย่ี ง และพฤติกรรมท่ี
เส่ียงตอ่ สขุ ภาพ ด้วยการวางแผนอยา่ งเปน็ ระบบ แสดงออกถึงความรัก เอ้ืออาทร มีความเขา้ ใจ ในความตอ้ งการ
ของครอบครวั สงั คม และประเทศชาติ แสดงออกถึง ความรับผิดชอบ ความรว่ มมือ การปฏิบตั ิตามกฎ กตกิ า สทิ ธิ
จนประสบความสำเรจ็ ต่อวิถีชวี ิตของตนเองทด่ี ี

3. มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้
พ 3.1 ม.4-6/3/4
พ 3.2 ม.4-6/1/3
พ 4.1 ม.4-6/7
พ 5.1 ม.4-6/6/7

รวม 7 ตัวชว้ี ัด

แนวทางการจัดการเรียนการสอน โรงเรยี นนวมินทราชนิ ูทิศ เบญจมราชาลัย  หนา้ 60

ชั้นมัธยมศกึ ษาปที ี่ 6 ภาคเรยี นที่ 2/2564

4. การวดั ผลประเมินผลการเรียนรู้

4.1 คะแนนเต็ม 100 คะแนน

สดั สว่ นคะแนนระหวา่ งภาคต่อปลายภาค 80 : 20 คะแนน

คะแนนก่อนกลางภาค 30 คะแนน

คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน

คะแนนหลังกลางภาค 30 คะแนน

คะแนนสอบปลายภาค 20 คะแนน

สปั ดาห์ 4.2 คะแนนก่อนกลางภาค 30 คะแนน
ที่ ขอบข่ายสาระการเรียนรใู้ นการประเมนิ ผลก่อนกลางภาค

1-2 ตัวช้วี ัด หนว่ ยการเรยี นรู้ คะแนน รปู แบบการประเมิน ส่ือ/แหลง่ เรยี นรู้
10
พ4.1 ม.4-6/7 1.สมรรถภาพเพ่ือชีวติ -แบบ กึ รายบคุ คล -PowerPoint
-แบบทดสอบสมรรถภาพทางกาย หนังสือVDO
-VDO - สาธติ
3-6 พ3.1 ม.4-6/3 2.ทกั ษะการโยนเปตอง 10 -แสดงทกั ษะการโยนเปตองได้ถกู ต้อง -อุปกรณ์กฬี า
-แบบทดสอบ
8-9 พ3.2 ม.4-6/3 3.มารยาทในการดู การ 10 -อธิบายมารยาทในการดู การเล่น การ ออนไลน์

เลน่ และการแขง่ ขนั กีฬา แข่งขนั กฬี าเปตอง

4.3 คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน
สปั ดาห์ ขอบขา่ ยสาระการเรียนรใู้ นการประเมินผลสอบกลางภาค

ท่ี ตัวชว้ี ดั หน่วยการเรยี นรู้ คะแนน รูปแบบข้อสอบ

10 พ3.2 ม.4-6/3 มารยาทในการดู การเล่นและ 20 -แบบทดสอบปรนยั ชนิดเลือกตอบ 4

การแข่งขนั กีฬา ตวั เลอื ก จำนวน 20 ขอ้

4.4 คะแนนหลังกลางภาค 30 คะแนน

สปั ดาหท์ ่ี ขอบขา่ ยสาระการเรยี นรูใ้ นการประเมนิ ผลกอ่ นกลางภาค

ตวั ชวี้ ดั หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รปู แบบการประเมิน สอื่ /แหล่ง
เรียนรู้
11-12 พ5.1 ม.4-6/7 4.การฟน้ื คืนชีพ (ทฤษฎี) 10 แบบทดสอบออนไลน์
PowerPoint
13-14 พ3.1 ม.4-6/3 5.ทกั ษะการตลี ูกบลู 5 ปฏิบัติ หนังสอื
VDO
15-17 พ3.2 ม.4-6/1 6. การเลน่ ทีม/กติกา 5 ปฏบิ ัติ
แบบทดสอบ
18-19 พ5.1 ม.4-6/7 7.การฟนื้ คนื ชีพ (ปฏิบัติ) 10 ปฏบิ ัติ ออนไลน์

แนวทางการจัดการเรียนการสอน โรงเรยี นนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย  หนา้ 61

ชั้นมัธยมศกึ ษาปที ี่ 6 ภาคเรียนที่ 2/2564

4.5 คะแนนสอบปลายภาค 20 คะแนน
ขอบข่ายสาระการเรียนร้ใู นการประเมินผลสอบกลางภาค

ตัวช้วี ดั หน่วยการเรยี นรู้ คะแนน รูปแบบข้อสอบ

20 พ3.2 ม.4-6/1 6. การเล่นทมี /กติกา 20 แบบทดสอบออนไลน์

พ5.1 ม.4-6/7 7.การฟื้นคืนชีพ (ปฏบิ ตั ิ)

4.6 ชิ้นงาน -

แนวทางการจดั การเรียนการสอน โรงเรยี นนวมินทราชนิ ูทิศ เบญจมราชาลัย  หน้า 62

ชนั้ มธั ยมศกึ ษาปที ่ี 6 ภาคเรยี นที่ 2/2564

แนวทางการจัดการเรียนการสอน
กลุม่ สาระการเรยี นรู้ศลิ ปะ

แนวทางการจดั การเรียนการสอน โรงเรียนนวมินทราชนิ ูทศิ เบญจมราชาลัย  หน้า 63

ชั้นมธั ยมศึกษาปที ี่ 6 ภาคเรยี นท่ี 2/2564

แนวทางการจัดการเรียนการสอน
ภาคเรยี นท่ี 2 ปีการศึกษา 2564

1. ชื่อรายวิชา ศลิ ปะ 6 รหสั วิชา ศ 33101
จำนวนชวั่ โมง 1 ชวั่ โมง/สปั ดาห์ 20 ช่ัวโมง/ภาคเรียน จำนวนหน่วยกติ 0.5 หน่วยกิต
กลมุ่ สาระการเรยี นรู้ ศลิ ปะ ชน้ั มัธยมศึกษาปีที่ 6/1 - 6/9
ครูผสู้ อน นายจกั รี ภูมบิ ูรณ์

2. คำอธบิ ายรายวชิ า

ศึกษา อธิบาย วิวัฒนาการของดนตรีสากล เปรียบเทียบรูปแบบของบทเพลงจำแนกประเภท
และรูปแบบของวงดนตรีสากล ร้องเพลงหรือเล่นดนตรีเด่ียว จำแนกศัพท์สังคีตในดนตรีสากล สร้างเกณฑ์สำหรับ
ประเมินคุณภาพการประพันธ์เพลงและการเล่นดนตรีสากลของตนเองและผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม เปรียบเทียบ
อารมณ์และความรู้สึกที่ได้รับจากงานดนตรีสากลท่ีมาจากวัฒนธรรมต่างกันนำดนตรีสากลไปประยุกต์ใช้ในงาน
อื่นๆ วิเคราะห์รูปแบบเครื่องหมายสัญลักษณ์ทางดนตรีของดนตรีสากลและสถานะทางสังคมของดนตรีสากลใน
วัฒนธรรมต่าง ๆ เปรียบเทียบลักษณะเด่นของดนตรีสากลในวัฒนธรรม อธิบายปัจจัยสำคัญที่มีอิทธิพลต่อการ
สร้างสรรคง์ านดนตรี และบทบาทของดนตรีสากลในการสะทอ้ นแนวคิดและคา่ นยิ มของสังคม

เลือกวงดนตรีสากลให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ร้องเพลงและใช้เคร่ืองดนตรีบรรเลงประกอบการร้อง
เพลงด้วยบทเพลงท่ีหลากหลายรูปแบบทัง้ สากล

มีความกระตือรือร้นและให้ความร่วมมือกับกิจกรรมในช้ันเรียน มีลักษณะนิสัยท่ีดีในเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ช่ืน
ชม ชื่นชอบดนตรีสากล มีแนวคิดในการอนุรักษ์ดนตรี และเห็นคุณค่าในงานดนตรีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง
คา่ นยิ มของสงั คมไทยตอ่ ดนตรีสากลในฐานะมรดกของชาติ

ตวั ชี้วดั
ศ 2.1 ม.4 - 6/1 , ม.4 – 6/2 , ม.4 - 6/5 , ม.4 – 6/6 , ม.4 – 6/7 , ม.4 – 6/8
ศ 2.2 ม.4 - 6/1 , ม.4 - 6/2 , ม.4 - 6/3 , ม.4 - 6/4 , ม.4 - 6/5
รวมทัง้ หมด 13 ตวั ช้ีวัด

4. การวดั ผลประเมนิ ผลการเรียนรู้
4.1 คะแนนเต็ม 100 คะแนน
สัดสว่ นคะแนนระหวา่ งภาคต่อปลายภาค 80 : 20 คะแนน
คะแนนก่อนกลางภาค 30 คะแนน
คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน
คะแนนหลังกลางภาค 30 คะแนน
คะแนนสอบปลายภาค 20 คะแนน

แนวทางการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนนวมินทราชนิ ูทศิ เบญจมราชาลัย  หน้า 64

ช้นั มธั ยมศกึ ษาปีที่ 6 ภาคเรยี นท่ี 2/2564

4.2 คะแนนกอ่ นกลางภาค 30 คะแนน

สัปดาห์ ขอบขา่ ยสาระการเรยี นรูใ้ นการประเมนิ ผลกอ่ นกลางภาค
ท่ี
ผลการเรียนรู้ หนว่ ยการเรยี นรู้ คะแนน รูปแบบการ สื่อ/แหล่งเรยี นรู้
1-4
ประเมนิ 1. หอ้ งเรยี น
ออนไลน์
ศ2.1 ม.4-6/4 อ่าน เขยี น โน้ต หนว่ ยการเรยี นรูท้ ่ี 5 15 - แบบ กึ หดั 2. Internet /
Youtube และ
ดนตรไี ทยและสากล ในอตั รา โนต้ และสญั ลกั ษณ์ - กจิ กรรมผัง Social Media
ตา่ งๆ
จงั หวะตา่ งๆ ทางดนตรี ความคดิ 3.หนงั สือเรยี น
ดนตรี ม.4-6
5-12 ศ2.1 ม.4-6/5 รอ้ งเพลง หรือเช่น หนว่ ยการเรียนรู้ท่ี 6 15 - แบบ กึ หัด 1. ห้องเรยี น
ดนตรีเดี่ยวและรวมวงโดยเนน้ ปฏบิ ัติดนตรี - แบบทดสอบ ออนไลน์
เทคนิคการแสดงออกและ - ทักษะในการ 2. Internet /
คณุ ภาพของการแสดง ปฏบิ ตั ดิ นตรี Youtube และ
ศ2.2 ม.4-6/3 เปรยี บเทยี บ Social Media
ลักษณะเดน่ ของดนตรีใน ตา่ งๆ
วัฒนธรรมต่างๆ 3.หนังสือเรยี น
ดนตรี ม.4-6
5. เคร่ืองดนตรี

4.3 คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน

สัปดาห์ ขอบขา่ ยสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค
ที่
ผลการเรียนรู้ หนว่ ยการเรยี นรู้ คะแนน รปู แบบขอ้ สอบ
10 แบบทดสอบปรนยั
ศ2.1 ม.4-6/4 อ่าน เขียน โน้ตดนตรไี ทยและ หนว่ ยการเรียนรู้ท่ี 5 20 ชนดิ เลือกตอบ 4
ตวั เลือก จำนวน 40
สากล ในอตั ราจังหวะตา่ งๆ โน้ตและสัญลักษณท์ าง ขอ้

ศ2.1 ม.4-6/5 รอ้ งเพลง หรอื เชน่ ดนตรีเดย่ี ว ดนตรี

และรวมวงโดยเนน้ เทคนิคการแสดงออกและ หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 6

คุณภาพของการแสดง ปฏบิ ตั ิดนตรี

ศ2.2 ม.4-6/3 เปรียบเทยี บลักษณะเด่นของ

ดนตรีในวฒั นธรรมต่างๆ

แนวทางการจดั การเรียนการสอน โรงเรียนนวมินทราชนิ ูทศิ เบญจมราชาลัย  หน้า 65

ชัน้ มธั ยมศกึ ษาปีท่ี 6 ภาคเรยี นท่ี 2/2564

4.3 คะแนนหลงั กลางภาค 30 คะแนน

สปั ดาห์ ขอบข่ายสาระการเรยี นรู้ในการประเมินผลหลังกลางภาค
ที่
ผลการเรยี นรู้ หน่วยการ คะแนน รูปแบบการ สอ่ื /แหล่ง
13-15 เรียนรู้
เรยี นรู้ ประเมิน 1. หอ้ งเรยี น
ออนไลน์
ศ2.1 ม.4-6/6 สรา้ งเกณฑ์สำหรับ หน่วยการ 15 - แบบ กึ หัด 2. Internet /
Youtube และ
ประเมินคุณภาพการประพนั ธ์และการ เรยี นรู้ท่ี 7 การ - แบบทดสอบ Social Media
ต่างๆ
เล่นดนตรขี องตนเองและผอู้ ่ืนได้อยา่ ง วิจารณผ์ ลงาน - กจิ กรรมกล่มุ 3.หนงั สอื เรยี น
ดนตรี ม.4-6
เหมาะสม ทางด้านดนตรี - นำเสนอใน

ศ2.2 ม.4-6/3 เปรยี บเทียบลักษณะ รูปแบบ

เด่นของดนตรีในวฒั นธรรมต่างๆ ออนไลน/์ ออน

ไซด์

ศ2.1 ม.4-6/7 เปรียบเทยี บอารมณ์ หน่วยการ 10 - แบบ กึ หดั 1. หอ้ งเรียน
- แบบทดสอบ ออนไลน์
16-18 และความรสู้ ึกท่ไี ดร้ ับจากงานดนตรี เรยี นร้ทู ี่ 8 - สืบเสาะหา 2. Internet /
ความรู้เกย่ี วกับ Youtube และ
ท่มี าจากวฒั นธรรม บทบาทของ บทบาทของ Social Media
ดนตรตี อ่ สงั คม ต่างๆ
ตา่ งกัน ดนตรีต่อสังคม 3.หนังสอื เรยี น
ดนตรี ม.4-6
ศ2.2 ม.4-6/4 อธบิ ายบทบาทของ
5 - นำเสนอ 1. หอ้ งเรยี น
ดนตรีในการสะท้อนแนวความคิดและ ความคดิ โดยใช้ ออนไลน์
กระบวนการ 2. Internet /
คา่ นิยมท่ีเปล่ียนไป กลมุ่ Youtube และ
Social Media
ของคนในสังคม ตา่ งๆ
3.หนังสอื เรียน
19-20 ศ2.1 ม.4-6/8 นำดนตรีไปประยุกต์ใช้ หนว่ ยการ ดนตรี ม.4-63.
หนังสอื เรียน
ในงานอ่ืนๆ เรียนรู้ท่ี 9 ดนตรี ม.4-6

ศ2.2 ม.4-6/5 นำเสนอแนวทางในการ การประยุกต์ใช้

ส่งเสรมิ และอนุรักษ์ดนตรีในฐานะ ดนตรี

มรดกของชาติ

แนวทางการจัดการเรียนการสอน โรงเรยี นนวมินทราชินทู ิศ เบญจมราชาลัย  หน้า 66

ช้นั มัธยมศึกษาปีท่ี 6 ภาคเรยี นที่ 2/2564

4.4 คะแนนสอบปลายภาค 20 คะแนน

สปั ดาห์ ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมนิ ผลสอบกลางภาค
ที่
20 ผลการเรยี นรู้ หนว่ ยการเรยี นรู้ คะแนน รปู แบบข้อสอบ
แบบทดสอบปรนัย
ศ2.1 ม.4-6/6 สรา้ งเกณฑ์สำหรบั ประเมิน หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 20 ชนดิ เลอื กตอบ 4
ตัวเลือก จำนวน 40
คณุ ภาพการประพันธ์และการเล่นดนตรี การวิจารณ์ผลงาน ข้อ

ของตนเองและผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม ทางด้านดนตรีหนว่ ยการ

ศ2.2 ม.4-6/3 เปรยี บเทยี บลักษณะเดน่ หนว่ ยการเรียนรทู้ ่ี 8

ของดนตรีในวัฒนธรรมตา่ งๆ คีตบทบาทของดนตรีต่อ

ศ2.1 ม.4-6/7 เปรยี บเทยี บอารมณ์ และ สังคม

ความรสู้ ึกท่ีไดร้ บั จากงานดนตรีท่ีมาจาก หนว่ ยการเรยี นรทู้ ี่ 9

วฒั นธรรม การประยุกต์ใช้ดนตรี

ต่างกนั

ศ2.2 ม.4-6/4 อธบิ ายบทบาทของดนตรี

ในการสะท้อนแนวความคิดและคา่ นิยมท่ี

เปล่ยี นไป

ของคนในสังคม

ศ2.1 ม.4-6/8 นำดนตรีไปประยกุ ตใ์ ช้ใน

งานอน่ื ๆ

ศ2.2 ม.4-6/5 นำเสนอแนวทางในการ

สง่ เสริมและอนุรักษ์ดนตรีในฐานะมรดก

ของชาติ

4.6 ชิน้ งาน 2

หน่วยการเรยี นรู้ ชิ้นงาน
หรือสาระการเรยี นร้/ู ตัวชี้วัด หรือผล
วิธีการเกบ็ คะแนน ลักษณะ จำนวน หมายเหตุ กำหนดเวลา
การเรียนรู้/บรู ณาการ ประเภท ชนิ้ งาน สง่ งาน

หน่วยการเรียนรูท้ ี่ 5 - แบบ กึ หดั ผงั ความคิด 1 กอ่ นสอบกลาง
โน้ตและสัญลกั ษณ์ทางดนตรี
- กิจกรรมผัง ภาคเรียนที่

ความคดิ 2/2564

- นำเสนอใน

รูปแบบออนไลน/์

ออนไซด์

แนวทางการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนนวมินทราชนิ ูทิศ เบญจมราชาลัย  หน้า 67

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2/2564

หนว่ ยการเรยี นรู้ ชนิ้ งาน
หรือสาระการเรยี นรู้/ตวั ช้ีวดั หรือผล
วธิ กี ารเก็บคะแนน ลกั ษณะ จำนวน หมายเหตุ กำหนดเวลา
การเรียนร/ู้ บรู ณาการ ประเภท ชนิ้ งาน ส่งงาน
หนว่ ยการเรียนรู้ท่ี 6
ปฏิบตั ดิ นตรี - แบบ ึกหดั ปฏิบัติ - กอ่ นสอบกลาง

หน่วยการเรยี นรทู้ ่ี 7 การวิจารณ์ - แบบทดสอบ ภาคเรยี นที่
ผลงานทางดา้ นดนตรีหนว่ ยการ
- ทักษะในการ 2/2564
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 8 บทบาทของ
ดนตรีต่อสังคม ปฏิบัตดิ นตรี

หน่วยการเรยี นรู้ท่ี 9 - แบบ ึกหัด กิจกรรม - กอ่ นสอบปลาย
การประยกุ ตใ์ ช้ดนตรี
- แบบทดสอบ กลุ่ม ภาคเรยี นท่ี

- กจิ กรรมกลมุ่ 2/2564

- นำเสนอใน

รูปแบบออนไลน/์

ออนไซด์

- แบบ กึ หดั ใบงาน - ก่อนสอบปลาย

- แบบทดสอบ ภาคเรยี นท่ี

- สืบเสาะหา 2/2564

ความรู้เก่ยี วกบั

บทบาทของดนตรี

ต่อสังคม

- นำเสนอความคดิ ผงั ความคิด 1 กอ่ นสอบปลาย

โดยใช้ ภาคเรยี นที่

กระบวนการกลุ่ม 2/2564

แนวทางการจดั การเรียนการสอน โรงเรยี นนวมินทราชินทู ศิ เบญจมราชาลัย  หน้า 68

ชนั้ มัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรยี นที่ 2/2564

แนวทางการจัดการเรยี นการสอน
กลมุ่ สาระการเรยี นรู้การงานอาชพี

แนวทางการจัดการเรียนการสอน โรงเรยี นนวมินทราชินูทศิ เบญจมราชาลัย  หนา้ 69

ชัน้ มัธยมศกึ ษาปีที่ 6 ภาคเรยี นที่ 2/2564

แนวทางการจัดการเรียนการสอน

ภาคเรยี นท่ี 2 ปกี ารศึกษา 2564

1. ช่อื รายวิชาโครงงานธุรกิจ รหสั วิชา ง30270

จำนวนชวั่ โมง 3 ช่ัวโมง / สัปดาห์ 60 ชั่วโมง / ภาคเรียน จำนวนหนว่ ยกิต 1.5 หน่วยกิต

กลุ่มสาระการเรยี นรู้ การงานอาชีพ ชนั้ มัธยมศึกษาปีที่ 6/8

ครผู ู้สอน นายอนนั ต์ ขนั แกว้

2. คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาความหมายความเป็นมาและความสำคัญของโครงงานธุรกิจองค์ประกอบหลักท่ีเก่ียวข้องกับ

โครงงานธุรกิจขนาดย่อมวิธีการดำเนินงานบทบาทหน้าท่ีของธุรกิจและเทคนิคการดำเนินธุรกิจในชุมชนและ
ท้องถิน่ และผลกระทบที่เกดิ ขน้ึ จากการดำเนินธรุ กิจ

ึกทักษะการดำเนินธุรกิจ เช่น การวางแผนการบริหารงาน การเป็นผู้ค้าท่ีดี เพ่ือให้ผู้เรียนเข้าใจและมี
ทักษะเก่ียวกับการจัดทำโครงงานธรุ กิจ เลือกและจัดการงานอาชีพที่สุจริต มีคุณธรรม ทำโครงงานธุรกิจเพ่ือให้ได้
งานทีม่ ปี ระสิทธภิ าพถกู ตอ้ งตามกระบวนการ

มเี จตคติที่ดมี ีการทำงานเป็นกลุ่มรว่ มคิดทำ แก้ปัญหาและจัดการ มีคุณธรรม มีจิตสำนึกในการใช้พลงั งาน
และส่ิงแวดลอ้ ม ตามปรัชญาเศรษฐกจิ พอเพียง เพื่อดำรงชีวิตและครอบครวั

3. ผลการเรียนรู้
1. มีความรเู้ บ้ืองต้นเกีย่ วกับโครงงานธุรกิจ
2. บอกองคป์ ระกอบหลักของโครงงานธุรกิจได้
3. สามารถเขียนแผนการจดั การโครงงานธุรกิจได้
4. นำเสนอโครงงานธุรกจิ ได้อย่างถูกต้อง
5. รู้และเข้าใขบทบาทหนา้ ที่ของานธรุ กจิ
6. อธบิ ายโครงสร้างของโครงงานธรุ กจิ
7. มีความร้ดู ้านกฎหมายที่เกี่ยวขอ้ งกบั งานธุรกิจ
8. มีเจตคตทิ ดี่ ีตอ่ อาชพี ทีเ่ กยี่ วข้องกับงานธุรกิจ

รวมท้ังหมด 8 ผลการเรยี นรู้

4. การวดั ผลประเมินผลการเรียนรู้
4.1 คะแนนเตม็ 100 คะแนน
สดั สว่ นคะแนนระหวา่ งภาคต่อปลายภาค 80 : 20 คะแนน
คะแนนกอ่ นกลางภาค 30 คะแนน
คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน
คะแนนหลังกลางภาค 30 คะแนน
คะแนนสอบปลายภาค 20 คะแนน

แนวทางการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนนวมินทราชินทู ิศ เบญจมราชาลัย  หน้า 70

ช้ันมธั ยมศกึ ษาปที ี่ 6 ภาคเรียนที่ 2/2564

4.2 คะแนนกอ่ นกลางภาค 30 คะแนน

สปั ดาห์ ขอบขา่ ยสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค

ท่ี ผลการเรยี นรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รปู แบบการประเมนิ ส่ือ/แหลง่ เรยี นรู้

1 - 7 ขอ้ 1 - 4 , 8 1.ความรู้เบอ้ื งต้นเกีย่ วกบั 30 การประเมิน - แบบทดสอบ

โครงงานธุรกิจ แบบอิงเกณฑ์ - Power point

2. โครงงานธุรกจิ ความรู้เบื้อตน้ เกยี่ ว

3.การวางแผนการดำเนนิ กบั โครงงานธุรกิจ

งานโครงงานธรุ กจิ -ตวั อยา่ งการเขยี น

แผนโครงงานธรุ กจิ

- Power point

4.3 คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน

สัปดาห์ ขอบขา่ ยสาระการเรยี นรูใ้ นการประเมินผลสอบกลางภาค

ท่ี ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรยี นรู้ คะแนน รปู แบบขอ้ สอบ

8 ขอ้ 1 - 4 1.ความรเู้ บื้องตน้ เกีย่ วกบั 20 - แบบทดสอบปรนยั ชนิดเลือกตอบ
โครงงานธรุ กจิ
4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ
2. โครงงานธรุ กจิ
- แบบทดสอบอัตนัย (เชน่
3.การวางแผนการจดั การ
แสดงวิธที ำ/เติมคำ/อนื่ ๆ) จำนวน
โครงงานธรุ กจิ
2 ข้อ

4.4 คะแนนหลงั กลางภาค 30 คะแนน

สัปดาห์ ขอบขา่ ยสาระการเรียนรู้ในการประเมนิ ผลหลังกลางภาค

ที่ ผลการเรยี นรู้ หนว่ ยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการ ส่ือ/แหล่งเรยี นรู้

ประเมนิ

9 – 19 ขอ้ 5 - 8 5. โครงสร้างโครงงานธุรกจิ 30 การประเมนิ - แบบทดสอบ

6. หน่วยงานทเี่ ก่ียวขอ้ งกบั แบบอิงเกณฑ์ - เวบ็ ไซดต์ ่างๆ

การการดำเนินธรุ กจิ - Power point

7. กฎหมายธุรกิจ โครงงานธุรกจิ

- วดี ีโออาชพี ตา่ งๆ

- Power point

4.5 คะแนนสอบปลายภาค 20 คะแนน

สัปดาห์ ขอบขา่ ยสาระการเรียนรใู้ นการประเมนิ ผลสอบปลายภาคภาค

ท่ี ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบข้อสอบ

20 ข้อ 5 - 8 5. โครงสรา้ งโครงงานธุรกจิ 20 - แบบทดสอบปรนยั ชนดิ เลือก
6. การประกอบอาชพี
- ตอบ 4 ตวั เลือก จำนวน30 ข้อ
7. หนว่ ยงานที่เกย่ี วขอ้ ง
กับการดำเนินธุรกิจ - แบบทดสอบอตั นยั (เชน่
แสดงวิธีทำ/เตมิ คำ/อืน่ ๆ)
8. กฎหมายธุรกิจการ
จำนวน 2 ขอ้

แนวทางการจัดการเรียนการสอน โรงเรยี นนวมินทราชินูทศิ เบญจมราชาลัย  หนา้ 71

ชน้ั มธั ยมศกึ ษาปีที่ 6 ภาคเรยี นท่ี 2/2564

4.6 ชน้ิ งาน 1. แผนโครงงานธรุ กิจ
2. เล่มรายงาน

ชิ้นงาน

ผลการเรียนรู้ วธิ กี ารเก็บคะแนน ลักษณะ จำนวน หมายเหตุ กำหนดเวลาส่งงาน
ขอ้ ที่ 1 - 4
ข้อที่ 5 - 8 ประเภท ชน้ิ งาน

ตรวจการเขยี นแผนโครง แผนการโครง 1 งานกลุ่ม เมื่อเรียนจบสปั ดาห์ที่
งานเดี่ยว 10 (หรอื เรียนจบ
งานธุรกจิ งานธุรกิจ ผลการเรียนรู้ ข้อ 1-4)

ตามเกณฑท์ ่ีกำหนด เม่ือเรยี นจบสปั ดาห์ที่
20 (หรอื เรยี นจบผล
ตรวจโครงงานธุรกิจ เลม่ รายงาน 1 การเรียนรู้ ขอ้ 5 - 8)

แนวทางการจดั การเรียนการสอน โรงเรยี นนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย  หนา้ 72

ช้ันมธั ยมศึกษาปที ่ี 6 ภาคเรยี นท่ี 2/2564

แนวทางการจดั การเรียนการสอน
ภาคเรยี นที่ 2 ปกี ารศกึ ษา 2564

1. ชอื่ รายวิชาโครงงานอาชีพ 2 (สานเส้นพลาสตกิ ) รหสั วิชา ง 33262
จำนวนช่ัวโมง 2 ชั่วโมง/สปั ดาห์ 40 ชว่ั โมง/ภาคเรยี น จำนวนหนว่ ยกิต 1.0 หนว่ ยกิต
กลมุ่ สาระการเรียนรู้ การงานอาชพี ชั้นมธั ยมศึกษาปที ่ี 6/6,6/7
ครูผสู้ อนนางสาวช่อทิพย์ ขุนพลิ กึ

2. คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาความหมายความสำคัญและประโยชน์ของงานสานจากเส้นพลาสติกลักษณะและขนาดของเส้น

พลาสติกวิธีการสานลายจากเส้นพลาสติกรูปแบบ และชนิดของเครอ่ื งใช้ท่ีเกิดจากงานสานเส้นพลาสติกเลือกและ
ใช้วัสดุอุปกรณ์ในงานสานอย่างเหมาะสม ใช้เทคโนโลยีในการสำรวจ คัดเลือกวัสดุ อุปกรณ์ที่มีราคาถูกและมี
คุณภาพเพ่ือความพอดีและพอเพียงสานอุปกรณ์เคร่ืองใชจ้ ากเส้นพลาสตกิ

เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน และเพ่ือการจำหน่าย คำนวณค่าใช้จ่าย กำหนดราคาขาย จดบันทึกการ
ปฏบิ ตั ิงาน จดั ทำบญั ชรี ายรับ – รายจ่าย และประเมินผล

เพ่อื มงุ่ มนั่ ในการทำงานและมีเจตคติท่ดี ีต่ออาชีพเสริมในอนาคต

3. ผลการเรยี นรู้
1. รู้และเข้าใจความหมาย ความสำคญั ของงานสานจากเส้นพลาสตกิ
2. ร้แู ละเขา้ ใจเกี่ยวกับลกั ษณะและ ขนาดของเส้นพลาสติกเพื่อใช้ในงานสานได้
3. รู้ เขา้ ใจ ลักษณะของลวดลายต่างๆเพ่ือใชส้ ำหรบั งานสานได้
4. เลอื กใชว้ ัสดทุ ่ีเหมาะสมทั้งราคาและคณุ ภาพท่เี หมาะสมได้
5. สามารถสานเสน้ พลาสติกเป็นเครื่องใช้ต่างๆได้
6. รเู้ ข้าใจเทคนคิ การจำหนา่ ย วิธกี ารการคำนวณคา่ ใชจ้ ่าย วิธีการกำหนดราคาได้
7. กำหนดราคาขาย และจดั ทำบัญชรี ายรบั -รายจ่ายของตนเองได้
8. มีมงุ่ ม่ันในการทำงานและมีเจตคตทิ ดี่ ตี ่ออาชพี

รวมทั้งหมด 8 ผลการเรยี นรู้

4. การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้
4.1 คะแนนเตม็ 100 คะแนน
สัดสว่ นคะแนนระหว่างภาคต่อปลายภาค 80 : 20 คะแนน
คะแนนก่อนกลางภาค 30 คะแนน
คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน
คะแนนหลังกลางภาค 30 คะแนน
คะแนนสอบปลายภาค 20 คะแนน

แนวทางการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนนวมินทราชนิ ูทิศ เบญจมราชาลัย  หน้า 73

ช้นั มัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2/2564

4.2 คะแนนกอ่ นกลางภาค 30 คะแนน

สปั ดาห์ ขอบขา่ ยสาระการเรียนรู้ในการประเมนิ ผลก่อนกลางภาค
ที่
ผลการเรยี นรู้ หนว่ ยการเรยี นรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน ส่ือ/แหล่งเรยี นรู้
1-7 ข้อ 1-4
1.ความรู้ท่วั ไปเก่ียวกบั 30 - สานกระดาษลายขัด - บัตรรปู ภาพ

งานสาน (10คะแนน) - แบบทดสอบ

2. เตรยี มความพร้อม - กระดาษสานลายสอง - Power point

3. งานสานเพอ่ื อาชพี (10คะแนน) ความรู้เบอื้ ตน้ เกย่ี ว

- ตะกรา้ ใบเล็ก กับงานสาน

(10คะแนน) - Power point

ลวดลายงานสาน

- Powerpoint

ประเภทงานสาน

4.3 คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน

สัปดาห์ ขอบขา่ ยสาระการเรียนรู้ในการประเมนิ ผลสอบกลางภาค

ท่ี ผลการเรยี นรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รปู แบบข้อสอบ

8 ขอ้ 1-4 1.ความรูท้ วั่ ไปเกี่ยวกับ 20 - แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4
งานสาน
ตวั เลือก จำนวน 30 ขอ้
2. เตรียมความพร้อม
- แบบทดสอบอัตนยั (เชน่
3. งานสานเพอ่ื อาชพี
แสดงวิธีทำ/เติมคำ/อ่ืนๆ) จำนวน 2

ขอ้

4.4 คะแนนหลงั กลางภาค 30 คะแนน

สปั ดาห์ ขอบข่ายสาระการเรียนรูใ้ นการประเมินผลหลังกลางภาค

ที่ ผลการเรยี นรู้ หนว่ ยการเรยี นรู้ คะแนน รูปแบบการ ส่ือ/แหล่งเรียนรู้

ประเมิน

9-19 ข้อ 5-8 3. งานสานเพอ่ื อาชีพ 30 - สานตะกร้าใส่แกว้ - แบบทดสอบ

4. เทคนคิ การจดั (20คะแนน) - เวบ็ ไซดต์ ่างๆ

จำหนา่ ย -นำเสนอ Power- - Power point

5. สรุปผล point 5 บท ตวั อยา่ งเคร่ืองใชท้ ี่

(เย่ยี มหรอื แย่) (ฉบบั ย่อ) เกิดจากงานสาน

(10 คะแนน) เสน้ พลาสติก

- วีดโี อวิธกี ารสาน

- Power point

เทคนคิ การจัดจำหนา่ ย

แนวทางการจดั การเรียนการสอน โรงเรยี นนวมินทราชนิ ูทศิ เบญจมราชาลัย  หน้า 74

ช้นั มัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนท่ี 2/2564

4.5 คะแนนสอบปลายภาค 20 คะแนน

สปั ดาห์ ขอบข่ายสาระการเรยี นรู้ในการประเมนิ ผลสอบปลายภาคภาค

ที่ ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรยี นรู้ คะแนน รูปแบบข้อสอบ

20 ขอ้ 5-8 3. งานสานเพือ่ อาชพี 20 - แบบทดสอบปรนัยชนดิ เลือก

4. เทคนคิ การจัดจำหน่าย ตอบ 4 ตัวเลอื ก จำนวน40 ข้อ

5. สรปุ ผล (เยีย่ มหรือแย่)

4.6 ชน้ิ งาน

ชิ้นงาน

ผลการเรยี นรู้ วิธีการเก็บคะแนน ลักษณะ จำนวน หมายเหตุ กำหนดเวลา
ชน้ิ งาน งานเด่ียว สง่ งาน
ประเภท
3 งานเดย่ี ว เมือ่ เรยี นจบสัปดาห์
ขอ้ ที่ 1-4 ตรวจผลงานตาม สง่ิ ประดิษฐ์ ท่ี 10 (หรือเรียนจบผล
2 การเรยี นร้ขู ้อ 1-4)
เกณฑ์ทกี่ ำหนด -กระดาษสานลาย1
เม่ือเรียนจบสัปดาห์
-กระดาษสานลาย2 ท่ี 20 (หรอื เรยี นจบผล
การเรยี นรขู้ ้อ 5-8)
-สานตะกรา้ เลก็

ข้อท่ี 5-8 - สิ่งประดษิ ฐ์

ตรวจผลงานตามเก -สานตะกรา้ ใส่แกว้

ณฑ์ที่กำหนด -Power point 5

บท (ฉบับย่อ)

แนวทางการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนนวมินทราชนิ ูทิศ เบญจมราชาลัย  หน้า 75

ช้ันมัธยมศึกษาปที ่ี 6 ภาคเรียนท่ี 2/2564

แนวทางการจัดการเรียนการสอน
ภาคเรยี นท่ี 2 ปกี ารศึกษา 2564

1. ชือ่ รายวิชา โครงงานอาชีพ 2 (โอง่ ผา้ ไหม) รหัสวิชา ง33262

จำนวนช่ัวโมง 2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 40 ช่วั โมง/ภาคเรียน จำนวนหนว่ ยกิต 1.0 หนว่ ยกิต

กลมุ่ สาระการเรยี นรู้ การงานอาชีพ ช้นั มัธยมศึกษาปที ่ี 6/8,6/9

ครูผสู้ อน นางสาวพิกุล เสนทรนารถ

2. คำอธิบายรายวชิ า

ศึกษาชนิดและประเภทของผ้า ความรู้เก่ียวกับการทำโอ่งผ้าไหม วัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการทำโอ่งผ้าไหม

บอกวิธีการบำรุงรักษาวัสดุอุปกรณ์ รู้และเข้าใจพ้ืนการออกแบบ เทคนิคและวิธีการออกแบบ สามารถออกแบบ

ลวดลายโอ่งผ้าไหมได้ จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำโอ่งผ้าไหม สามารถลงมือปฏิบัติการทำโอ่งผ้าไหมได้

รวมทงั้ บอกวิธีการเก็บรักษาชน้ิ งานได้อย่างถูกวิธี

ผู้เรียนสามารถลงมือปฏิบัติการทำโอ่งผ้าไหมได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอน สามารถทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม

และสามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข มีความคิดสร้างสรรค์ ใช้เทคโนโลยีออกแบบชิ้นงาน มีการ

วางแผนกระบวนการในการทำงาน เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะการแสวงหาความรู้และประสบการณ์เก่ียวกับงาน

อาชีพที่สนใจ

สง่ เสริมลักษณะนิสัยรักการทำงาน ใ ่รู้ใ ่เรยี น มีความขยันและอดทน มีจิตสาธารณะ รจู้ ักใช้เวลาว่าง

ใช้ทรพั ยากรอย่างคุ้มค่าพอเพียงและย่งั ยนื เพือ่ การอนรุ ักษ์พลังงานและส่งิ แวดลอ้ ม มเี จตคติที่ดีตอ่ อาชีพสุจรติ

3. ผลการเรียนรู้
1. อธิบายความเป็นมาและความสำคญั ของโอ่งผา้ ไหม
2. เลอื กใช้วสั ดุ อุปกรณ์ และบอกวิธีการรกั ษาวสั ดุ อุปกรณ์ได้ถกู ต้อง
3. สามารถวางแผน ออกแบบ ดำเนนิ งานตามขั้นตอน และแบบท่ีกำหนด
4. สามารถวางแผน ออกแบบช้นิ งานด้วยตนเอง และดำเนินงานตามข้ันตอน
5. สามารถประดิษฐ์โอ่งผ้าไหมได้และนำไปใช้งานไดจ้ รงิ
6. อธิบายโครงการผา้ ไหมอันเนอ่ื งมาจากพระราชดำรใิ นสมเดจ็ พระนางเจา้ สริ ิกิติ์
7. สามารถบอกแหล่งหัตถกรรมโอง่ ผา้ ไหมที่มีอยใู่ นท้องถิ่นไทยและรว่ มกันอนุรกั ษ์
8. มีเจตคติที่ดตี ่องานอาชพี สจุ รติ
9. มที กั ษะกระบวนการกลมุ่
10. ใชเ้ ทคโนโลยีในการออกแบบชิน้ งาน
11. รจู้ ักใช้ทรัพยากรท่มี ีอยูอ่ ย่างประหยดั และคุ้มค่า

รวมทัง้ หมด 11 ผลการเรียนรู้

แนวทางการจดั การเรียนการสอน โรงเรยี นนวมินทราชินทู ิศ เบญจมราชาลัย  หนา้ 76

ชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 6 ภาคเรียนที่ 2/2564

4. การวัดผลประเมนิ ผลการเรยี นรู้

4.1 คะแนนเตม็ 100 คะแนน

สดั สว่ นคะแนนระหวา่ งภาคต่อปลายภาค 80: 20คะแนน

คะแนนก่อนกลางภาค 30 คะแนน

คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน

คะแนนหลงั กลางภาค 30 คะแนน

คะแนนสอบปลายภาค 20 คะแนน

4.2 คะแนนก่อนกลางภาค 30 คะแนน

สัปดาห์ ขอบขา่ ยสาระการเรียนรใู้ นการประเมนิ ผลก่อนกลางภาค
ท่ี
ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมนิ สอื่ /แหล่งเรยี นรู้
1-9 1-6
- ภมู หิ ลงั โอ่งผา้ ไหม 30 -สงั เกตการณ์ - VDO การทำ

- โอง่ ผา้ ไหมกลบี บวั ปฏบิ ตั ิงาน โอ่งผา้ ไหม

- โอ่งผา้ ไหม - ตรวจสอบช้นิ งาน - ตวั อยา่ งชนิ้ งานโอง่ ผา้

สรา้ งสรรค์ ไหม

- หอ้ งเรียนออนไลน์

By krukul

- หอ้ งสมุดโรงเรียน

นวมนิ ทราชนิ ทู ิศ

เบญจมราชาลัย

4.3 คะแนนสอบกลางภาค.............20.......... คะแนน

สัปดาห์ ขอบขา่ ยสาระการเรียนร้ใู นการประเมินผลสอบกลางภาค
ที่
ผลการเรยี นรู้ หน่วยการเรยี นรู้ คะแนน รปู แบบขอ้ สอบ
10 1-6
- ภูมหิ ลงั โอง่ ผา้ ไหม 20 - แบบทดสอบปรนยั ชนิดเลือกตอบ

- โอ่งผ้าไหมกลบี บัว 4 ตวั เลอื ก จำนวน........30....ข้อ

- โอ่งผา้ ไหมสรา้ งสรรค์ - แบบทดสอบอัตนยั จำนวน...2....ขอ้

4.4 คะแนนหลังกลางภาค.............30.......... คะแนน

สปั ดาห์ ขอบขา่ ยสาระการเรยี นรใู้ นการประเมนิ ผลหลังกลางภาค
ที่
ผลการเรยี นรู้ หนว่ ยการเรยี นรู้ คะแนน รปู แบบการประเมนิ สื่อ/แหล่งเรียนรู้
11-19 2-11
- โอ่งผ้าไหม งานศิลป์ 30 -สงั เกตการณ์ -VDOการทำโอ่งผ้า

แผ่นดนิ สยาม ปฏิบัติงาน ไหม

- โอง่ ผา้ ไหมนวมินทร์ - ตรวจสอบช้ินงาน - ตัวอย่างชนิ้ งานโอ่ง

ผ้าไหม

- ห้องเรียนออนไลน์By

krukul

แนวทางการจัดการเรียนการสอน โรงเรยี นนวมินทราชินูทศิ เบญจมราชาลัย  หนา้ 77

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ภาคเรยี นท่ี 2/2564

4.5 คะแนนสอบปลายภาค 20 คะแนน

สปั ดาห์ ขอบขา่ ยสาระการเรยี นรใู้ นการประเมินผลสอบกลางภาค
ที่
ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบข้อสอบ
20
2-11 -โอ่งผ้าไหมนวมนิ ทร์ 20 - แบบทดสอบปรนยั ชนดิ

เลอื กตอบ 4 ตวั เลือก

จำนวน.......30......ขอ้

- แบบทดสอบอัตนัย

จำนวน.....2......ข้อ

4.6 ชิน้ งาน

หน่วยการเรียนรู้ ชนิ้ งาน
หรือสาระการเรยี นร/ู้ ตวั ชี้วัด วธิ กี ารเกบ็ คะแนน
หรอื ผลการเรยี นรู้/บรู ณาการ ลกั ษณะ จำนวน หมายเหตุ กำหนดเวลา
ประเภท ช้นิ งาน สง่ งาน
- โอ่งผ้าไหมกลบี บัว - ตรวจชิ้นงาน
- โอง่ ผ้าไหมสร้างสรรค์ การนำเสนอถูกต้อง ชนิ้ งาน 1/1คน สัปดาห์ท่ี 3-5
- โอง่ ผ้าไหมนวมนิ ทร์ ตามเกณฑ์
ชน้ิ งาน 1/1คน สัปดาห์ที่ 6-9
- ตรวจชิน้ งาน
การนำเสนอถูกต้อง ชิน้ งาน 1/2คน สัปดาห์ท่ี 15-
ตามเกณฑ์ 18

- ตรวจชิ้นงาน
การนำเสนอถกู ต้อง
ตามเกณฑ์

แนวทางการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนนวมินทราชนิ ูทศิ เบญจมราชาลัย  หนา้ 78

ชัน้ มัธยมศึกษาปที ี่ 6 ภาคเรียนท่ี 2/2564

แนวทางการจัดการเรยี นการสอน รหัสวิชา ง30271
ภาคเรยี นท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 จำนวนหนว่ ยกติ 1.5 หน่วยกิต
1. ชื่อรายวิชา แม่บา้ นโรงแรม ช้นั มธั ยมศึกษาปที ่ี 6/8
จำนวนชัว่ โมง 3 ชั่ว/สปั ดาห์ 60 ชัว่ โมง/ภาคเรยี น
กลมุ่ สาระการเรยี นรู้ การงานอาชพี
ครผู ู้สอน นางมะลวิ ัลย์ ศิรสิ ทุ ธิ์

2. คำอธบิ ายรายวิชา
งานแม่บ้านโรงแรม เป็นรายวิชาที่เปิดสอนเพ่ิมเติมเพื่อศึกษา หน้าที่ความรับผิดชอบของแผนกแม่บ้าน

บุคลิกลกั ษณะทีด่ ีของพนักงานในแผนกแม่บ้านโรงแรม ความสัมพันธร์ ะหว่างแผนกแม่บ้านโรงแรมกับแผนกต่าง ๆ
หลักการทำความสะอาดและการบำรุงรักษาทรัพย์สินของ ่ายแม่บ้าน การซักรีด การเก็บบันทึกและรายงานของ
แผนกแม่บ้าน การบริการงานแม่บ้าน การพฒั นาและการอบรมพนักงานแม่บ้าน การสับเปล่ียนหน้าท่ีทางการงาน
ตลอดจนคำศัพท์ต่าง ๆ ที่ใช้ในแผนกแม่บ้านและนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง/การอนุรักษ์พลังงานและ
สง่ิ แวดลอ้ มมาบูรณาการกับการเรียนการสอนใหเ้ กิดประโยชน์สงู สุด

โดยมีการ ึกปฏิบัติทักษะต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เพ่ือให้เกิดความชำนาญให้มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะ
กระบวนการ การปฏิบัติงานของงานแม่บ้านโรงแรมได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถประกอบอาชีพได้

3. ผลการเรียนรู้
1. มีความรูค้ วามเขา้ ใจหนา้ ท่ีและความรับผิดชอบของงานแผนกแมบ่ ้านโรงแรม
2. นำหลกั ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง/การอนุรักษพ์ ลังงานและส่งิ แวดล้อมมาบูรณาการกับการเรียน
การสอน
3. สามารถอธิบายบุคลกิ ลักษณะที่ดีของพนักงานในแผนกแม่บา้ นได้
4. สามารถอธิบายความสัมพนั ธ์ระหวา่ งแผนกแม่บา้ นโรงแรมกบั แผนกต่าง ๆ ได้
5. สามารถอธิบายหลักการทำความสะอาดและการบำรงุ รักษาทรพั ย์สินของ ่ายแม่บา้ น
6. สามารถปฏิบัติการซักรดี ได้
7. มคี วามรคู้ วามเขา้ ใจในการเกบ็ บันทึกและรายงานของแผนกแมบ่ ้าน
8. มีความรู้ความเข้าใจในการบรหิ ารงานแมบ่ ้าน
9. มคี วามร้คู วามเข้าใจในการพฒั นาและการอบรมพนักงานแม่บ้าน
10. มคี วามรคู้ วามเขา้ ใจในการสับเปลย่ี นหนา้ ท่ีการงาน
11. มีความรู้ความเข้าในการใช้ศัพทต์ า่ ง ๆ ท่ีใชใ้ นแผนกแมบ่ า้ น
12. มีเจคติทดี่ ตี ่อการปฏบิ ตั งิ าน มคี วามรับผดิ ชอบต่องานทีป่ ฏิบตั ิ นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน
และสามารถนำไปประกอบอาชีพได้

รวมทั้งหมด 12 ผลการเรียนรู้

แนวทางการจดั การเรียนการสอน โรงเรยี นนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย  หนา้ 79

ชนั้ มัธยมศกึ ษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2/2564

4.การวดั ผลและประเมนิ ผลการเรยี นรู้
4.1คะแนนเตม็ 100 คะแนน

สัดสว่ นคะแนนระหวา่ งภาคตอ่ ปลายภาค 80/20 คะแนน
คะแนนก่อนกลางภาค 30 คะแนน
คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน
คะแนนหลังกลางภาค 30 คะแนน
คะแนนสอบปลายภาค 20 คะแนน

4.2 คะแนนก่อนกลางภาค 30 คะแนน

ขอบขา่ ยสาระการเรยี นร้ใู นการประเมินผลกอ่ นกลางภาค

สปั ดาหท์ ี่ ผลการ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รปู แบบการ สอื่ /แหลง่
เรียนรู้ ประเมิน เรียนรู้

1-2 ท่ี 1. หนา้ ท่คี วามรับผิดชอบ 5 -ตรวจใบงาน -หนงั สือ

3-4 1-6 2. การบรู ณาการ 5 -ตรวจผลงาน -ใบงาน

5-9 3. บคุ ลิกลกั ษณะที่ดี 5 -ห้องสมดุ

4. ความสัมพันธก์ ับแผนกต่าง ๆ 5 -เวบ็ ไซต์

5. หลกั การทำความสะอาด 5 -อุปกรณ์การ

6. การปฏบิ ัตกิ ารซักรดี 5 รีดผ้า

4.3 คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน

ขอบข่ายสาระการเรยี นรูใ้ นการประเมินผลสอบกลางภาค

สปั ดาห์ที่ ผลการเรียนรู้ หนว่ ยการ คะแนน รูปแบบการประเมนิ /ข้อสอบ
เรียนรู้

10 ท่ี 1-6 1-6 20 -แบบทดสอบปรนัยชนิดเลอื กตอบ4 ตวั เลอื ก

จำนวน 30 ข้อ

-แบบทดสอบอัตนัย(เช่นแสดงวธิ ีทำ/เติมคำ/

และอืน่ ๆ)จำนวน 2 ขอ้

4.4 คะแนนหลังกลางภาค 30 คะแนน

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินหลงั กลางภาค

สัปดาห์ที่ ผลการ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการ สื่อ/แหลง่
เรยี นรู้ ประเมนิ เรยี นรู้
-หนังสอื
11-13 ที่ 7-12 7. การบนั ทกึ และการรายงาน 5 -ตรวจใบงาน -งาน

14-17 8. การบริหารงาน 5 -ตรวจผลงาน

แนวทางการจดั การเรียนการสอน โรงเรยี นนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย  หนา้ 80

ชน้ั มัธยมศึกษาปที ี่ 6 ภาคเรยี นที่ 2/2564

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมนิ หลงั กลางภาค

สัปดาห์ท่ี ผลการ หน่วยการเรยี นรู้ คะแนน รูปแบบการ ส่ือ/แหลง่
18-19 เรยี นรู้ ประเมิน เรียนรู้

9. การพัฒนาและการอบรม 5 -หอ้ งสมดุ

10. การสับเปลี่ยนหน้าทีก่ าร 5 -เวบ็ ไซต์

งาน -อปุ กรณ์การ

11. การใช้คำศพั ท์ตา่ ง ๆในการ 5 ปฏบิ ัติงาน

ปฏบิ ตั งิ าน

12. เจตคติและความ 5

รับผิดชอบงาน

4.5 คะแนนสอบปลายภาค 20 คะแนน

ขอบข่ายสาระการเรียนรใู้ นการประเมนิ สอบปลายภาค

สัปดาห์ที่ ผลการเรยี นรู้ หน่วยการ คะแนน รปู แบบการประเมนิ /ข้อสอบ
เรียนรู้

20 ท่ี 7-12 7-12 20 -แบบทดสอบปรนยั ชนิดเลือกตอบ4 ตัวเลือก

จำนวน 30 ขอ้

-แบบทดสอบอตั นัย (เชน่ แสดงวธิ ีทำ/เติมคำ/และ

อ่ืนๆ) จำนวน 2 ข้อ

4.6 ชิ้นงาน ช้ินงาน
หน่วยการเรียนรู้
หรือสาระการเรยี นร/ู้ ตวั ชี้วัด วธิ ีการเก็บคะแนน ลักษณะ จำนวน หมายเหตุ กำหนดเวลา
หรอื ผลการเรยี นร/ู้ บรู ณาการ งานเดยี่ ว สง่ งาน
ประเภท ชิน้ งาน
การบรกิ ารอาหาร กอ่ นสอบปลาย
ตรวจชิ้นงาน กึ 1 ภาค สปั ดาห์ท่ี
16
ปฏิบตั ิการ

บรกิ าร

แนวทางการจัดการเรียนการสอน โรงเรยี นนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย  หน้า 81

ชนั้ มัธยมศกึ ษาปีท่ี 6 ภาคเรียนที่ 2/2564

แนวทางการจัดการเรยี นการสอน
ภาคเรียนท่ี 2 ปกี ารศึกษา 2564

1. ชอ่ื รายวิชา โครงงานอาชพี 1 (การเพาะเห็ด) รหสั วิชา ง33261
จำนวนช่วั โมง 2 ชั่วโมง/สปั ดาห์ 40 ชั่วโมง/ภาคเรียน จำนวน 1.0 หน่วยกติ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชพี ชนั้ มัธยมศกึ ษาปีที่ 6/1-5
ครูผู้สอน นางขนิษฐา ชมภศู รี

2. คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาความหมาย ความสำคัญและประโยชน์ ของการเพาะเห็ดนางฟ้า นางรม วิธีการเลี้ยงเชื้อเห็ด

ในอาหารวุ้น P.D.A. การเลี้ยงเชื้อเห็ดในเมล็ดข้าวฟ่างและข้ันตอนการเพาะเห็ดนางฟ้า นางรม การปฏิบัติดูแล
รักษา การเกบ็ เกย่ี วเหด็

เลือกและใช้วัสดอุ ปุ กรณ์ในการเพาะเห็ดนางฟา้ นางรมอยา่ งถูกวิธี จัดเตรียมโรงเรือนหรือสถานที่เพาะ
เห็ดอย่างถูกต้องเหมาะสม ดูแลรักษา เก็บเก่ียวและจัดผลิตผลบรรจุในภาชนะท่ีเหมาะสมเพื่อการจำหน่าย
คำนวณค่าใช้จ่าย กำหนดราคาขาย จดบนั ทกึ การปฏบิ ตั ิงาน จดั ทำบัญชีรายรับ – รายจ่าย และประเมินผล

มุ่งมัน่ ในการทำงานและมเี จตคตทิ ดี่ ีต่ออาชพี นำความร้ไู ปปรับใชใ้ นชีวติ ประจำวันได้

3. ผลการเรียนรู้

1. รแู้ ละเขา้ ใจความหมาย ความสำคัญของเห็ด
2. รู้และเขา้ ใจเก่ยี วกับลักษณะสำคัญของเห็ด บอกสว่ นประกอบของดอกเห็ด อธิบายวงจรชีวติ ของเหด็
จำแนกประเภทของเหด็ ได้
3. รู้เข้าใจข้ันตอนการเพาะเห็ด และสามารถปฏบิ ัตเิ กีย่ วกบั การผลิตกอ้ นเช้ือ เปดิ ดอกเห็ดได้
4. รู้ เขา้ ใจ และสามารถปฏิบัตเิ กยี่ วกบั การดูแลรกั ษาผลผลิตเห็ดได้
5. รู้ เขา้ ใจ และสามารถปฏบิ ตั ิเกย่ี วกับการเตรียมอาหาวนุ้ PDAเขย่ี เนือ้ เย่ือเหด็ บนอาหารวุ้น P.D.A. ได้
6. ร้เู ขา้ ใจ และสมารถปฏิบตั ิเกยี่ วกบั การเตรยี มเมลด็ ข้าวฟ่าง เลีย้ งเช้อื เห็ดบนเมล็ดขา้ วฟ่างได้
7. รู้เข้าใจความรูท้ ัว่ ไปเกีย่ วกับการบริโภคเหด็ การประกอบอาหารจากเหด็
8. รู้ เข้าใจ เทคนคิ การจำหน่าย การคำนวณค่าใชจ้ า่ ย การกำหนดราคาขาย และจัดทำบัญชีได้
รวมท้ังหมด 8 ผลการเรียนรู้

แนวทางการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนนวมินทราชนิ ูทศิ เบญจมราชาลัย  หน้า 82

ชัน้ มัธยมศกึ ษาปที ่ี 6 ภาคเรียนท่ี 2/2564

4. การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้

4.1 คะแนนเตม็ 100 คะแนน

สดั ส่วนคะแนนระหว่างภาคตอ่ ปลายภาค 80 : 20 คะแนน

คะแนนก่อนกลางภาค 30 คะแนน

คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน

คะแนนหลังกลางภาค 30 คะแนน

คะแนนสอบปลายภาค 20 คะแนน

4.2 คะแนนกอ่ นกลางภาค 30 คะแนน

สัปดาห์ ขอบขา่ ยสาระการเรียนรใู้ นการประเมินผลกอ่ นกลางภาค
ท่ี
1-2 ผลการเรยี นรู้ หนว่ ยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมนิ ส่อื /แหลง่ เรยี นรู้
- ส่ืออนิ เตอร์เน็ต
3-9 ข้อที่ 1,2 ความรเู้ บ้ืองตน้ 10 - ทดสอบวัดความเข้าใจ - PowerPoint
-ห้องเรียน
เกีย่ วกบั เห็ด (5 คะแนน) ออนไลน์

- ตรวจผลงานแบบบันทึก -สือ่ อินเตอรเ์ นต็
-PowerPoint
กิจกรรม ความรเู้ บื้องตน้ - ห้องเรียน
ออนไลน์
เกี่ยวกบั เห็ด (5 คะแนน)

ขอ้ ที่ 3,4 การผลิตกอ้ นเช้ือ 20 - ทดสอบวัดความเข้าใจ

เห็ดการเปิดดอก (10 คะแนน)

และการดูแลรกั ษา - ตรวจผลงานแบบบนั ทึก

ผลผลิต กิจกรรมการผลติ กอ้ นเชื้อ

เห็ด (10 คะแนน)

4.3 คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน

สปั ดาห์ ขอบข่ายสาระการเรยี นรูใ้ นการประเมินผลสอบกลางภาค

ที่ ผลการเรยี นรู้ หนว่ ยการเรยี นรู้ คะแนน รูปแบบข้อสอบ

10 ขอ้ ที่ 1-4 - ความร้เู บือ้ งต้นเกยี่ วกับเหด็ 20 - แบบทดสอบปรนัย

- การผลิตกอ้ นเชื้อเหด็

การเปิดดอกและการดูแล

รักษาผลผลิต

4.4 คะแนนหลังกลางภาค 30 คะแนน

สปั ดาห์ ขอบข่ายสาระการเรียนรใู้ นการประเมนิ ผลหลังกลางภาค

ที่ ผลการเรียนรู้ หนว่ ยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมนิ สื่อ/แหลง่ เรยี นรู้

11-14 ขอ้ ที่ 5 – 6 - การผลิตหวั เชื้อเห็ด 10 - ทดสอบความเข้าใจการ - สอื่ อนิ เตอรเ์ น็ต
- PowerPoint
ผลิตหวั เชอ้ื เห็ด (5 คะแนน) - ห้องเรยี น
ออนไลน์
- ตรวจผลงานแบบบันทึก

กจิ กรรมการผลิตหวั เชอื้ เห็ด

(5 คะแนน)

แนวทางการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย  หน้า 83

ช้นั มธั ยมศกึ ษาปีท่ี 6 ภาคเรยี นท่ี 2/2564

สปั ดาห์ ขอบขา่ ยสาระการเรยี นรู้ในการประเมินผลหลังกลางภาค ส่ือ/แหลง่ เรียนรู้
ท่ี ผลการเรียนรู้
หนว่ ยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมนิ - สื่ออนิ เตอร์เน็ต
15 - 19 ขอ้ ที่ 7 - 8 - PowerPoint
- เมนเู ดด็ เหด็ นางฟ้า 20 - ทดสอบความเข้าใจเมนู - ห้องเรียน
เดด็ เห็ดนางฟ้า ออนไลน์
(10 คะแนน)
-ตรวจคลปิ เชฟ กระทะเหด็
(10 คะแนน)

4.5 คะแนนสอบปลายภาค 20 คะแนน

สัปดาห์ ขอบข่ายสาระการเรยี นรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค
ท่ี
ผลการเรียนรู้ หนว่ ยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้ สอบ
20
ขอ้ ที่ 5 - 8 - การผลติ หวั เชอ้ื เหด็ 20 - แบบทดสอบปรนยั

- เมนเู ดด็ เหด็ นางฟ้า

4.6 ชน้ิ งาน 4 ชน้ิ งาน

หน่วยการเรยี นรู้ ชนิ้ งาน

หรอื สาระการเรียนรู/้ วิธีการเกบ็ คะแนน ลักษณะ จำนวน หมายเหตุ กำหนดเวลา
ประเภท ชนิ้ งาน งานเดีย่ ว ส่งงาน
ตัวชีว้ ดั หรอื ผลการ
แบบบันทกึ 1 งานเด่ยี ว ก่อนสอบกลางภาค
เรียนรู้/บูรณาการ กจิ กรรม งานเด่ยี ว
งานเดยี่ ว กอ่ นสอบกลางภาค
ความรู้เบื้องต้น ตรวจผลงานแบบ
หลังสอบกลางภาค
เกีย่ วกับเหด็ บันทึก กิจกรรม
หลังสอบกลางภาค
ความรเู้ บ้อื งตน้

เก่ียวกับเหด็

การผลติ กอ้ นเช้ือเหด็ ตรวจผลงานแบบ แบบบันทึก 1
กิจกรรม 1
การเปดิ ดอกและการดูแล บันทึก กิจกรรมการ 1
แบบบันทึก
รกั ษาผลผลิต ผลิตกอ้ นเชอ้ื เห็ด กจิ กรรม

การผลติ หัวเชื้อเหด็ ตรวจผลงานแบบ คลปิ เชฟ
กระทะเหด็
บนั ทกึ กจิ กรรม

การผลิตหัวเช้ือเหด็

เมนูเดด็ เห็ดนางฟ้า ตรวจคลปิ เชฟกระทะ

เหด็

แนวทางการจัดการเรียนการสอน โรงเรยี นนวมินทราชนิ ทู ศิ เบญจมราชาลัย  หน้า 84

ช้ันมธั ยมศกึ ษาปที ่ี 6 ภาคเรียนที่ 2/2564

แนวทางการจดั การเรียนการสอน
กล่มุ สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

แนวทางการจัดการเรียนการสอน โรงเรยี นนวมินทราชินทู ิศ เบญจมราชาลัย  หนา้ 85

ชน้ั มธั ยมศกึ ษาปที ี่ 6 ภาคเรยี นที่ 2/2564

แนวทางการจัดการเรยี นการสอน
ภาคเรยี นท่ี 2 ปกี ารศกึ ษา 2564

1. ช่อื รายวชิ า ภาษาองั กฤษเพือ่ การส่ือสาร 6 รหสั วชิ า อ33202
จำนวนช่วั โมง 1 ช่วั โมง/สัปดาห์ 20 ชัว่ โมง/ภาคเรยี น จำนวนหนว่ ยกติ 0.5 หนว่ ยกิต
กล่มุ สาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ ช้ันมัธยมศึกษาปที ่ี 6/1-9
ครูผู้สอน Mr. Steven Davenport

2. คำอธิบายรายวชิ า

ศึกษาการใชภ้ าษาเพื่อการปฏิบตั ติ าม อ่านออกเสียง เขียน เลือก สนทนา ระบุ บรรยาย แสดงความ

คิดเหน็ อธิบาย จัดกจิ กรรม เปรยี บเทียบ ค้นควา้ รวบรวม สรุป และเผยแพร่ โดยใหผ้ ู้เรยี นศึกษา น้ำเสียง
ความร้สู ึกของผพู้ ูด คำสั่ง คำขอร้อง คำแนะนำ คำช้ีแจง คำบรรยาย บทอา่ น ส่ือทเี่ ป็นความเรยี งและไม่ใชค่ วาม

เรยี ง ข้อความ ข้อมลู ข่าวสาร บทความ จากสื่อสิ่งพิมพ์ และส่อื อิเล็กทรอนิกส์ในหวั ข้อต่าง ๆ ซ่ึงเก่ยี วกบั ตนเอง
ครอบครวั โรงเรยี น สงิ่ แวดลอ้ ม อาหาร เคร่ืองด่มื ความสัมพนั ธ์ระหว่างบุคคล เวลาวา่ ง อาชีพ การซื้อขาย ลมฟ้า

อากาศ การเดินทาง การเสนอบริการ เหตุการณ์ตา่ ง ๆ ในชมุ ชนและสงั คม บทความ วัฒนธรรม ประเพณี ความ

เป็นอยู่ของเจ้าของภาษา วัฒนธรรมไทย เนือ้ หาทเี กีย่ วข้องกับกลมุ่ สาระการเรยี นรู้อ่ืน ภาษาทีใ่ ชใ้ นการสมัคร
งาน การศกึ ษาต่อ การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ขอ้ มูล ขา่ วสารของชมุ ชน ทอ้ งถิ่น เพื่อใหม้ ีความรู้ ความเข้าใจ

โดยใช้กระบวนการ ึกทกั ษะฟงั พดู อ่าน เขยี น กระบวนการกล่มุ กระบวนการการค้นคว้า การรวบรวม
การสรุป และการนำเสนอข้อมูล การใชภ้ าษาสื่อสารในสถานการณจ์ รงิ /สถานการณ์จำลอง การใชภ้ าษาในการ

เผยแพร/่ ประชาสมั พนั ธ์ข้อมูลขา่ วสาร กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด กระบวนการคดิ วเิ คราะห์ได้อย่าง

เหมาะสม โดยใช้ภาษาและกระบวนการเรยี นรอู้ ่นื ๆ ท่เี หมาะสม ตามมารยาททางสังคม
เพ่ือเห็นประโยชน์ เห็นคุณค่า ตระหนักในคุณค่าของภาษาและวัฒนธรรม สร้างความสัมพนั ธ์ระหว่าง

บุคคล นำไปใช้อยา่ งมีวจิ ารณญาณ แสวงหาความรทู้ เ่ี ก่ียวกับกลุ่มสาระการเรยี นรูอ้ ่ืน เพ่อื ขยายโลกทศั น์อย่างมี
ประสิทธิภาพ มคี ุณธรรม จรยิ ธรรม รวมทง้ั มคี วามมน่ั ใจในการใช้ภาษาสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ รกั การเรยี นรู้

ภาษาองั กฤษและ กึ น อย่างจริงจงั มีเหตุผล มีวจิ ารณญาณ มีความคดิ รเิ ร่มิ สรา้ งสรรค์ กล้าแสดงออกอยา่ ง

เหมาะสม มีนิสัยรักการอา่ นและมขี นั ติธรรม

3. มาตรฐาน/ตวั ชีว้ ดั

ต 1.1 ม.4-6/1 ต 1.1 ม.4-6/2 ต 1.1 ม.4-6/3 ต 1.1 ม.4-6/4 ต 1.2 ม.4-6/1 ต 1.2 ม.4-6/2
ต 1.2 ม.4-6/3 ต 1.2 ม.4-6/4 ต 1.2 ม.4-6/5 ต 1.3 ม.4-6/1 ต 1.3 ม.4-6/2 ต 1.3 ม.4-6/3
ต 2.1 ม.4-6/1 ต 2.1 ม.4-6/2 ต 2.1 ม.4-6/3 ต 2.2 ม.4-6/1 ต 2.2 ม.4-6/2 ต 3.1 ม.4-6/1
ต 4.1 ม.4-6/1 ต 4.2 ม.4-6/1 ต 4.2 ม.4-6/2
รวมทั้งหมด 21 ตวั ชวี้ ัด

แนวทางการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนนวมินทราชนิ ทู ิศ เบญจมราชาลัย  หน้า 86

ชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 6 ภาคเรียนที่ 2/2564

4. การวัดผลประเมินผลการเรยี นรู้
4.1 คะแนนเต็ม 100 คะแนน
สดั ส่วนคะแนนระหว่างภาคต่อปลายภาค....70..... : ....30.....คะแนน
คะแนนกอ่ นกลางภาค.....................25.......................คะแนน
คะแนนสอบกลางภาค.....................20.......................คะแนน
คะแนนหลงั กลางภาค......................25......................คะแนน
คะแนนสอบปลายภาค.....................30......................คะแนน

4.2 คะแนนกอ่ นกลางภาค………25…………คะแนน

ขอบข่ายสาระการเรียนรูใ้ นการประเมินผลก่อนกลางภาค

สปั ดาห์ ตวั ช้วี ัด หนว่ ยการเรยี นรู้ คะแนน รูปแบบการ สอ่ื /
ที่ ประเมนิ แหล่ง
เรยี นรู้

1 ต 1.1 ม.4-6/1 ต 1.1 ม. Unit 1 First day of school 5 สอบปาก ใบงาน
4-6/2 ต 1.1 ม.4- เปลา่
6/3 ต 1.1 ม.4-6/4

4 ต 1.1 ม.4-6/4 ต 1.2 ม. Unit 2 Vision: A person 10 สอบปาก ใบงาน

4-6/1 ต 1.2 ม.4-6/2 without a Vision and a dream เปลา่

for their life will DIE.

7 ต 1.2 ม.4-6/4 ต 1.2 ม. Unit 3 The Brain: Unlimited 10 สอบปาก ใบงาน
4-6/5 ต 1.3 ม.4-6/1 Potential. เปล่า

4.3 คะแนนสอบกลางภาค.........20............ คะแนน

สัปดาห์ ขอบขา่ ยสาระการเรียนรูใ้ นการประเมินผลสอบกลางภาค
ท่ี
ตัวชว้ี ดั หนว่ ยการเรยี นรู้ คะแนน รูปแบบขอ้ สอบ

ต 1.1 ม.4-6/1 ต 1.1 ม.4- Unit 1 First day of school 7 ปรนยั 50 ข้อ
7
10 6/2 ต 1.1 ม.4-6/3 ต 1.1 Unit 2 Vision: A person without a
6
ม.4-6/4 Vision and a dream for their life

ต 1.1 ม.4-6/4 ต 1.2 ม.4- will DIE.

6/1 ต 1.2 ม.4-6/2 Unit 3 The Brain: Unlimited

ต 1.2 ม.4-6/4 ต 1.2 ม.4- Potential.

6/5 ต 1.3 ม.4-6/1

แนวทางการจดั การเรียนการสอน โรงเรียนนวมินทราชนิ ทู ศิ เบญจมราชาลัย  หน้า 87

ชัน้ มธั ยมศึกษาปที ี่ 6 ภาคเรียนที่ 2/2564

4.4 คะแนนหลงั กลางภาค ........25............ คะแนน

สปั ดาห์ ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังกลางภาค
ที่
ตัวช้ีวดั หนว่ ยการเรยี นรู้ คะแนน รปู แบบการ ส่ือ/แหลง่
ประเมิน เรยี นรู้
ใบงาน
11 ต 2.1 ม.4-6/1 ต Unit 4 10 สอบปากเปล่า
ใบงาน
2.1 ม.4-6/2 Change: Everyone exists in

Time and Change

ต 2.1 ม.4-6/3 ต Unit 5 5 แบบทดสอบ

14 2.2 ม.4-6/1 ต 2.2 Time: Whoever manages

ม.4-6/2 ต 3.1 ม. your time and change

4-6/1 controls and designs your

future.

ต 4.1 ม.4-6/1 ต Unit 6 10 แบบทดสอบ ใบ

17 4.2 ม.4-6/1 ต 4.2 Leadership: True Leaders งาน

ม.4-6/2 never seek followers,

followers are attracted to

them.

4.5 คะแนนสอบปลายภาค......30.......... คะแนน

สปั ดาห์ ขอบข่ายสาระการเรียนร้ใู นการประเมนิ ผลสอบกลางภาค
ท่ี
ตวั ชี้วัด หนว่ ยการเรียนรู้ คะแนน รปู แบบข้อสอบ

20 ต 2.1 ม.4-6/1 ต 2.1 ม.4-6/2 Unit 4 Vision for your life. 10 ปรนัย 40 ขอ้

ต 2.1 ม.4-6/3 ต 2.2 ม.4- Unit 5 Project Vision 10 อัตนัย 10 ข้อ

6/1 ต 2.2 ม.4-6/2 ต 3.1 ม.4- board

6/1 Unit 6 Conversation 10

ต 4.1 ม.4-6/1 ต 4.2 ม.4- topics

6/1 ต 4.2 ม.4-6/2

4.6 ช้นิ งาน -

แนวทางการจัดการเรียนการสอน โรงเรยี นนวมินทราชนิ ูทศิ เบญจมราชาลัย  หนา้ 88

ชนั้ มัธยมศึกษาปีท่ี 6 ภาคเรยี นท่ี 2/2564

แนวทางการจดั การเรยี นการสอน
ภาคเรยี นที่ 2 ปีการศึกษา 2564

1. ชอื่ รายวชิ า ภาษาองั กฤษรอบรู้ 2 รหัสวชิ า อ 33204
จำนวนช่ัวโมง 3 ชว่ั โมง/สัปดาห์ 60 ชว่ั โมง/ภาคเรยี น จำนวนหน่วยกติ 1.5หน่วยกิต
กลุ่มสาระการเรยี นรู้ ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศกึ ษา ม.6/4-7
ครูผู้สอน นางสาวนฤมล เลยี บสวสั ดิ์

2.คำอธิบายรายวิชา
อา่ นบทความสารคดี วรรณกรรมนานาชาติ บทสัมภาษณ์ บทอา่ นที่ต่างๆ ซง่ึ มีเนื้อหาเกย่ี วกบั เรื่องท่ัวไป

และวิทยาศาสตรธ์ รรมชาติ ศึกษาการเขียนในระดับประโยค ข้อความ รวมทัง้ กึ ทักษะและกลวิธกี ารอา่ นท่ี
หลากหลาย เพื่อให้สามารถ เดาความหมายของคำศัพท์ ระบรุ ายละเอียด จับใจความสำคญั บอกวตั ถุประสงค์
ของผูเ้ ขียน กึ การเขียนโดยใช้กระบวนการคดิ กระบวนการอ่านข้อความ ข่าว ประกาศ โฆษณา บทร้อย กรอง
และบทละครส้ัน (Skit)ถูกต้องตามหลกั การอ่าน อธิบายและเขยี นประโยค และข้อความให้สัมพันธ์ กบั สื่อที่ไมใ่ ช่
ความเรยี ง รูปแบบต่าง ๆ ที่อ่าน รวมทั้งระบุ และเขียน สื่อทไ่ี มใ่ ช่ความเรียงรูปแบบต่าง ๆ ให้สมั พนั ธก์ ับประโยค
และข้อความทีฟ่ ังหรืออ่านจับใจความสำคัญ วเิ คราะหค์ วาม สรปุ ความ ตคี วาม และแสดงความคิดเหน็ จากการฟงั
และอา่ นเรื่องท่ีเป็นสารคดี และบนั เทิงคดี พร้อมทงั้ ให้เหตุผล และยกตัวอยา่ งประกอบ

สนทนาและเขียนโต้ตอบข้อมูล เกยี่ วกับตนเองเรื่องต่าง ๆ ใกล้ตวั ประสบการณ์ สถานการณ์ ขา่ ว
เหตกุ ารณ์ ประเด็นที่อย่ใู นความสนใจของสงั คมและส่ือสารอยา่ งต่อเนอ่ื งและเหมาะสมเลือกและใชค้ ำขอร้อง ให้
คำแนะนำ คำชแี้ จง คำอธิบายอย่างคล่องแคลว่

พดู และเขยี นแสดงความต้องการ เสนอ ตอบรบั และปฏเิ สธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์จำลอง
หรอื สถานการณ์จริงอย่างเหมาะสม พดู และเขียนแสดงความคดิ เหน็ เก่ียวกบั กจิ กรรม ประสบการณ์และเหตุการณ์
ท้งั ในท้องถ่ิน สงั คม และโลกพร้อมทั้งใหเ้ หตุผล และยกตัวอยา่ งประกอบอธบิ าย เปรยี บเทยี บความแตกต่าง
ระหว่างโครงสรา้ งประโยค ข้อความ สำนวน คำพังเพย สุภาษิต และบทกลอนของภาษาองั กฤษ และภาษาไทย

วเิ คราะห์อภปิ รายความเหมือนและความแตกต่างระหวา่ งวิถีชีวติ ความเชื่อและวัฒนธรรมของเจา้ ของ
ภาษา กบั ของไทยและนำไปใช้อย่างมีเหตุผล ใชภ้ าษาองั กฤษในการสืบคน้ ค้นคว้า รวบรวม วิเคราะหแ์ ละสรปุ
ความรู้ ข้อมลู ต่าง ๆ จากสอื่ และแหลง่ การเรียนรู้ต่าง ๆ ในการศกึ ษาต่อ และประกอบอาชพี

3. ผลการเรยี นรู้

1.อา่ นขอ้ ความ ขา่ ว ประกาศ โฆษณา บทร้อย กรองและบทละครสน้ั ถกู ตอ้ งตามหลักการอ่าน
2.อธบิ ายและเขียนประโยค และข้อความให้สัมพันธ์ กบั สอ่ื ท่ีไม่ใช่ความเรียง รูปแบบต่าง ๆ ท่ีอ่าน รวมท้ัง
ระบุ และเขยี น ส่ือที่ไมใ่ ชค่ วามเรียงรูปแบบต่าง ๆ ใหส้ ัมพนั ธก์ ับประโยค และข้อความท่ฟี ังหรอื อ่าน

แนวทางการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนนวมินทราชนิ ทู ิศ เบญจมราชาลัย  หนา้ 89

ชน้ั มัธยมศกึ ษาปที ี่ 6 ภาคเรียนท่ี 2/2564

3.จบั ใจความสำคญั วเิ คราะห์ความ สรุปความ ตีความ และแสดงความคิดเห็น จากการฟังและอ่านเร่ืองที่
เป็นสารคดี และบนั เทงิ คดี พร้อมทง้ั ใหเ้ หตุผล และยกตวั อย่างประกอบ

4. สนทนาและเขียนโต้ตอบข้อมูล เก่ียวกับตนเองเร่ืองต่าง ๆ ใกล้ตัว ประสบการณ์ สถานการณ์ ข่าว /
เหตุการณ์ ประเด็นท่อี ยู่ในความสนใจของสงั คมและส่อื สารอยา่ งต่อเนื่องและเหมาะสม

5. เลือกและใช้คำขอร้อง ใหค้ ำแนะนำ คำชแี้ จง คำอธบิ ายอย่างคล่องแคล่ว
6.พูดและเขยี นแสดงความต้องการ เสนอ ตอบรบั และปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์จำลอง
หรือสถานการณ์จริงอย่างเหมาะสม
7.พดู และเขียนแสดงความคิดเห็นเก่ยี วกับกิจกรรม ประสบการณ์และเหตุการณ์ ทั้งในท้องถิ่น สังคม และ
โลกพรอ้ มทงั้ ให้เหตุผล และยกตวั อยา่ งประกอบ
8.อธิบาย / เปรียบเทียบความแตกต่าง ระหว่างโครงสร้างประโยค ข้อความ สำนวน คำพังเพย สุภาษิต
และบทกลอนของภาษาอังกฤษ และภาษาไทย
9.วเิ คราะห์ /อภปิ รายความเหมอื นและความแตกต่างระหวา่ งวิถชี ีวิต ความเชือ่ และวฒั นธรรมของเจ้าของ
ภาษา กบั ของไทยและนำไปใช้อย่างมีเหตุผล
10.ใชภ้ าษาอังกฤษในการสืบคน้ / คน้ คว้า รวบรวม วิเคราะห์และสรปุ ความรู้ / ข้อมลู ต่าง ๆ จากสือ่ และ
แหลง่ การเรียนรู้ตา่ ง ๆ ในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ
รวม 10 ตัวช้ีวัด

4. การวดั ผลประเมนิ ผลการเรียนรู้
4.1 คะแนนเตม็ 100 คะแนน
สดั สว่ นคะแนนระหว่างภาคต่อปลายภาค 70: 30 คะแนน
คะแนนกอ่ นกลางภาค 25 คะแนน
คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน
คะแนนหลงั กลางภาค 25 คะแนน
คะแนนสอบปลายภาค 30 คะแนน

4.2 คะแนนกอ่ นกลางภาค 25 คะแนน

สัปดาห์ ขอบข่ายสาระการเรยี นร้ใู นการประเมินผลก่อนกลางภาค
ที่ ตวั ช้วี ัด
หนว่ ยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการ สื่อ/แหลง่ เรยี นรู้
ประเมิน

1-3 1,2,3,10 1 Graph and 10 Test 2/1 -เอกสารประกอบการเรยี น ชุด

Table Graph and Table

-สบื คน้ ข้อมลู จาก internet

3-5 1,2,3,10 2 Speed Reading 10 Test 2/2 -เอกสารประกอบการเรียน ชุด

Speed Reading

-สืบคน้ ขอ้ มลู จาก internet

6-8 1,2,3,8,9,10 3 Meaning 5 Test 2/3 -เอกสารประกอบการเรยี น ชุด

Recognition Meaning Recognition

-สืบคน้ ขอ้ มูลจาก internet

แนวทางการจดั การเรียนการสอน โรงเรียนนวมินทราชนิ ูทศิ เบญจมราชาลัย  หนา้ 90

ช้นั มธั ยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนท่ี 2/2564

4.3 คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน

สปั ดาห์ ขอบขา่ ยสาระการเรยี นรู้ในการประเมนิ ผลสอบกลางภาค
ท่ี ตัวช้ีวัด
หนว่ ยการ คะแนน รูปแบบข้อสอบ
9-10 1,2,3,8,9,10 เรยี นรู้

1-4 20 • แบบทดสอบปรนัยชนดิ เลือกตอบ 4 ตวั เลือก จำนวน
45 ขอ้

• แบบทดสอบอัตนัย (เชน่ แสดงวธิ ที ำ/เติมคำ/
อน่ื ๆ) จำนวน 20 ข้อ

4.4 คะแนนหลังกลางภาค 25 คะแนน

สปั ดาห์ ขอบข่ายสาระการเรียนรใู้ นการประเมนิ ผลหลังกลางภาค
ที่ ตวั ชีว้ ัด
หน่วยการ คะแนน รูปแบบการ สอ่ื /แหลง่ เรียนรู้
เรียนรู้ ประเมนิ

11-13 1-10 4 Gat 61 10 Test 2/4 -เอกสารประกอบการเรยี น ชุด Cloze test

-สืบค้นขอ้ มูลจาก internet

13-15 1-10 5 O-net 61 10 Test 2/5 -เอกสารประกอบการเรยี น ชุด Grammar

and structure

-สบื ค้นข้อมูลจาก internet

16-18 1-10 6 O-net 62 5 Test 2/6 -เอกสารประกอบการเรียน ชุด Sentence

Completion

-สืบคน้ ข้อมูลจาก internet

4.5 คะแนนสอบปลายภาค 30 คะแนน

สัปดาห์ ขอบข่ายสาระการเรยี นรูใ้ นการประเมินผลสอบกลางภาค
ที่ ตวั ช้ีวัด
หน่วยการ คะแนน รูปแบบข้อสอบ
19-20 1-10
เรียนรู้

4-6 30 • แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน50
ข้อ

• แบบทดสอบอัตนยั (เชน่ แสดงวิธีทำ/เติมคำ/
อน่ื ๆ) จำนวน 10 ข้อ

แนวทางการจัดการเรียนการสอน โรงเรยี นนวมินทราชนิ ทู ศิ เบญจมราชาลัย  หน้า 91

ชั้นมธั ยมศกึ ษาปที ่ี 6 ภาคเรียนท่ี 2/2564

4.6 ชน้ิ งาน หนังสือเล่มจิว๋ รวมศัพท์ท่มี คี วามหมายคล้ายกัน

หน่วยการเรยี นรู้ ช้นิ งาน

หรือสาระการเรยี นรู้/ตวั ชี้วัด วิธกี ารเกบ็ คะแนน ลักษณะ จำนวน หมาย กำหนดเวลาสง่
หรอื ผลการเรยี นร้/ู บรู ณาการ ประเภท ชนิ้ งาน เหตุ งาน

1-6 ประเมินจาก หนังสือเล่ม 1 เล่ม ภายในสปั ดาห์
1. ความถกู ต้องของ จ๋วิ ที่ 12
เนอ้ หา 5 คะแนน
2. ความเรียบรอ้ ย
สวยงาม 2 คะแนน
3. ส่งงานตรงเวลาที่
กำหนด 3 คะแนน


Click to View FlipBook Version
Previous Book
KIK_1221
Next Book
Diva Talk Nov Dec 2021 Digital Issue