The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by ffaahh.nbr, 2021-11-24 09:57:08

Course syllabus ม1-6 ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2564

รวม Course syllabus ม1-6 (2-2564)

แนวทางการจัดการเรียนการสอน โรงเรยี นนวมินทราชนิ ทู ิศ เบญจมราชาลัย  หน้า 92

ชน้ั มัธยมศกึ ษาปที ี่ 6 ภาคเรยี นท่ี 2/2564

แนวทางการจดั การเรยี นการสอน

ภาคเรียนท่ี 2 ปกี ารศกึ ษา 2564

1. ช่ือรายวชิ า ภาษาองั กฤษอ่าน – เขยี นเชิงวเิ คราะห์ 2 รหัสวิชา อ 33216

จำนวนชวั่ โมง 3 ชั่วโมง/สัปดาห์ 60 ชวั่ โมง/ภาคเรยี น จำนวนหนว่ ยกิต 1.5 หนว่ ยกิต

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ช้ันมธั ยมศกึ ษาปีท่ี 6

ครผู ูส้ อน นางสาวเบญญาภา ศวิ ะสกุล นายปยิ ะพงษ์ ไชยเพียร นางสาวลักษ์ขณา จนั ทรดา

2. คำอธิบายรายวิชา
ให้ผเู้ รียนศึกษา อธบิ ายและเขยี นประโยคและข้อความให้สัมพันธก์ บั สื่อความเรียงและสอื่ ที่ไม่ใช่ความ

เรยี งรูปแบบตา่ งๆ ท่ีอ่าน รวมทง้ั ระบแุ ละเขียนใหส้ ัมพนั ธก์ ับประโยค จับใจความสำคญั วเิ คราะห์ความ สรปุ
ความ ตคี วาม และแสดงความคิดเห็น เร่ืองทีเ่ ปน็ สารคดีและบันเทงิ คดี พร้อมท้ังให้เหตุผลและยกตัวอยา่ ง
ประกอบ เลอื กและใชค้ ำขอรอ้ ง ใหค้ ำแนะนำ คำชแ้ี จง คำอธิบายอย่างคล่องแคลว่ พดู และเขียนแสดงความ
ตอ้ งการ เสนอ ตอบรับและปฏิเสธการใหค้ วามช่วยเหลือ ในสถานการณ์จำลอง หรือสถานการณ์จรงิ อยา่ ง
เหมาะสม ขอและให้ข้อมลู บรรยาย อธบิ าย เปรียบเทยี บและแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบั เร่อื ง/ประเดน็ /ข่าว/
เหตกุ ารณ์ นำเสนอข้อมูลเก่ียวกับตนเอง/ประสบการณ์ ข่าว/เหตกุ ารณ์ เรื่อง และประเดน็ ตา่ งๆ ตามความ
สนใจของสงั คม สรุปใจความสำคัญ /แก่นสาระท่ีได้จากการวิเคราะหเ์ รื่อง กจิ กรรม ข่าว แสดงความคดิ เห็น
เก่ียวกบั กจิ กรรม ประสบการณ์ และเหตุการณ์ ทง้ั ในท้องถิ่น สังคม และโลก พร้อมท้ังให้เหตผุ ลและ
ยกตวั อย่างประกอบ เลือกใช้ภาษา นำ้ เสียง และกริยาท่าทางเหมาะสมกบั ระดับของบคุ คล โอกาส และ
สถานที่ ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจา้ ของภาษา อธิบาย/เปรยี บเทยี บความแตกต่างระหว่าง
โครงสร้างประโยค ข้อความ สำนวน คำพงั เพย สุภาษติ และบทกลอน ค้นควา้ /สืบคน้ บนั ทกึ สรปุ และ
แสดงความคิดเห็นเกย่ี วกับข้อมลู ทเี่ กยี่ วข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่นื จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ และนำเสนอด้วย
การพูดและการเขยี น ใชภ้ าษาต่างประเทศในการสบื ค้น/ค้นคว้า รวบรวมวิเคราะห์และสรุปความรู้/ข้อมลู ตา่ งๆ
จากส่อื และแหล่งการเรยี นรตู้ ่างๆ ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ เผยแพร่/ประชาสัมพนั ธ์ ขอ้ มูล ข่าวสาร
ของโรงเรยี น ชุมชน และท้องถน่ิ /ประเทศชาติ เปน็ ภาษาตา่ งประเทศ เพื่อให้มคี วามรู้ ความเข้าใจ

โดยใชท้ ักษะการคิดวิเคราะห์ ตามกระบวนการฟัง กระบวนการพูด กระบวนการอ่าน กระบวนการ
เขยี นเพื่อการส่ือสาร กระบวนการกลุม่ กระบวนการสร้างความคดิ รวบยอด กระบวนการสร้างความตระหนกั
โดยมคี วามมัน่ ใจในการใชภ้ าษาองั กฤษในการสื่อสาร ใชภ้ าษาอังกฤษอย่างมีมารยาท ถูกต้อง ตามกาลเทศะและ
บุคคล

เห็นคุณคา่ รักการเรียนร้ภู าษาอังกฤษและ ึก นอย่างจรงิ จังและเพยี งพอ ชอบใช้ภาษาองั กฤษเปน็
เครอื่ งมอื การเรียนร้วู ิชาอนื่ มเี หตผุ ล มวี ิจารณญาณ มีประสทิ ธภิ าพในการสอ่ื ความ มสี นุ ทรยี ภาพทางภาษา มี
นิสัยรักการอ่าน มคี วามคดิ ริเริ่มสรา้ งสรรค์ มีขันติธรรม ประยุกต์ใชภ้ าษาอังกฤษเพอื่ การทำงาน การอาชพี
และการพฒั นาบุคลิกภาพ

แนวทางการจดั การเรียนการสอน โรงเรียนนวมินทราชินทู ศิ เบญจมราชาลัย  หน้า 93

ชนั้ มธั ยมศกึ ษาปีท่ี 6 ภาคเรยี นท่ี 2/2564

3. ผลการเรียนรู้

1. อธบิ ายและเขยี นประโยคและขอ้ ความใหส้ มั พันธก์ บั ส่ือที่ไม่ใช่ความเรยี งรปู แบบต่างๆ ท่ีอ่าน รวมทั้ง
ระบแุ ละเขียนสอื่ ท่ไี ม่ใชค่ วามเรยี งรูปแบบต่างๆ ให้สัมพนั ธ์กบั ประโยค และข้อความทีฟ่ ังหรืออ่าน

2. จับใจความสำคญั คดิ วเิ คราะหค์ วาม สรปุ ความ ตคี วามและแสดงความคดิ เห็นจากการฟังและอา่ น
เร่อื งทีเ่ ป็นสารคดี และบนั เทิงคดี พร้อมทัง้ ใหเ้ หตผุ ลและยกตวั อย่างประกอบ

3. เลือกและใชค้ ำขอร้อง ให้คำแนะนำ คำช้แี จง คำอธิบายอยา่ งคล่องแคลว่
4. พูดและเขยี นแสดงความต้องการ เสนอ ตอบรบั และปฏเิ สธการให้ความชว่ ยเหลอื ในสถานการณ์

จำลอง หรอื สถานการณ์จริงอยา่ งเหมาะสม
5. พูดและเขยี นเพอ่ื ขอและใหข้ ้อมลู บรรยาย อธบิ าย เปรียบเทียบและวเิ คราะห์แสดงความคิดเหน็

เก่ียวกบั เรื่อง/ประเดน็ / ขา่ ว/ เหตกุ ารณท์ ่ีฟังและอ่านอย่างเหมาะสม
6. พูดและเขยี นนำเสนอข้อมูลเก่ียวกับตนเอง/ประสบการณ์ ข่าว/ เหตุการณ์ เรอื่ ง และ ประเด็น

ตา่ งๆ ตามความสนใจของสังคม
7. พดู และเขยี นสรปุ ใจความสำคัญ/แก่นสาระที่ได้จากการวิเคราะหเ์ ร่ือง กจิ กรรม ขา่ ว เหตุการณ์

และสถานการณ์ตามความสนใจ
8. พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเก่ยี วกับกิจกรรม ประสบการณ์ และเหตุการณ์ ท้ังในท้องถิ่น สงั คม

และโลก พร้อมท้งั ใหเ้ หตผุ ลและยกตวั อย่างประกอบ
9. เลอื กใชภ้ าษา นำ้ เสยี ง และกริยาท่าทางเหมาะสมกับระดับของบุคคล โอกาส และสถานที่ตาม

มารยาทสังคม และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา
10. อธิบาย/เปรยี บเทยี บความแตกต่างระหวา่ งโครงสรา้ ง ขอ้ ความ สำนวน คำพังเพย สภุ าษติ และ

บทกลอนของภาษาตา่ งประเทศ และภาษาไทย
11. คน้ ควา้ /สืบคน้ บนั ทกึ สรปุ และแสดงความคิดเหน็ เก่ยี วกบั ข้อมูลที่เก่ียวกบั กลมุ่ สาระการเรียนรู้

อื่น จากแหลง่ เรียนรู้ตา่ งๆ และนำเสนอดว้ ยการพูดและการเขยี น
12. ใชภ้ าษาตา่ งประเทศในการสืบค้น/ค้นควา้ รวบรวม วิเคราะห์ และสรุปความรู้ /ข้อมลู ต่างๆ จาก

สื่อและแหล่งการเรยี นรตู้ า่ งๆ และนำเสนอดว้ ยการพดู และเขยี น
13. เผยแพร/่ ประชาสัมพนั ธ์ ข้อมูล ข่าวสาร ของโรงเรียน ชมุ ชน และท้องถ่นิ ประเทศชาติ เปน็

ภาษาต่างประเทศ
รวม 13 ผลการเรียนรู้

3. การวดั ผลประเมินผลการเรยี นรู้

3.1 คะแนนเตม็ 100 คะแนน
สัดส่วนคะแนนระหว่างภาคต่อปลายภาค 70 : 30 คะแนน
คะแนนกอ่ นกลางภาค 25 คะแนน
คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน
คะแนนหลงั กลางภาค 25 คะแนน
คะแนนสอบปลายภาค 30 คะแนน

แนวทางการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนนวมินทราชนิ ทู ศิ เบญจมราชาลัย  หนา้ 94

ชั้นมธั ยมศึกษาปีท่ี 6 ภาคเรียนที่ 2/2564

3.2 คะแนนก่อนกลางภาค 25 คะแนน

สปั ดาห์ ขอบข่ายสาระการเรยี นร้ใู นการประเมินผลก่อนกลางภาค
ที่ ผลการเรียนรู้
1 - 5 1, 2, 6, 8, 12 หนว่ ยการเรียนรู้ คะแนน รปู แบบการประเมิน ส่ือ/แหลง่ เรียนรู้

6 - 9 5, 6, 7, 8, 13 5. Food 15 1.ข้อสอบรายหนว่ ย 20 -หนงั สือเรยี น

ข้อ 10 คะแนน New Weaving

2.ขอ้ เขียนหลังจากสอบ It Together

รายหน่วย Unit 5 -เอกสาร /

Write a comparison- Power Point

and-contrast essay. ประกอบการสอน

P.120 and 133. -แหลง่ เรียนรู้

5 คะแนน ออนไลน์

6. Language 10 1.ข้อสอบรายหน่วย 20 -หนังสอื เรียน

Communication ขอ้ 5 คะแนน New Weaving

2.ขอ้ เขยี นหลังจากสอบ It Together

รายหน่วย Unit 6 -เอกสาร /

Write an essay about Power Point

reasons / a cause- ประกอบการสอน

and-effect essay. -แหล่งเรียนรู้

P.148 and 160. ออนไลน์

5 คะแนน

3.3 คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน

สัปดาห์ ขอบข่ายสาระการเรยี นรู้ในการประเมนิ ผลสอบกลางภาค
ท่ี
ตวั ชี้วดั /ผลการ หน่วยการเรยี นรู้ คะแนน รูปแบบขอ้ สอบ
เรียนรู้

10 1, 2, 5, 6, 7, 8, 13 5. Food 20 - แบบทดสอบปรนัยชนดิ เลือกตอบ
6. Language 4 ตัวเลอื ก จำนวน 30 ขอ้
Communication
- แบบทดสอบอัตนยั แบบเขียน
โครงสรา้ งประโยค จำนวน 5-10 ขอ้

แนวทางการจดั การเรียนการสอน โรงเรียนนวมินทราชนิ ูทิศ เบญจมราชาลัย  หน้า 95

ช้นั มธั ยมศกึ ษาปที ี่ 6 ภาคเรยี นที่ 2/2564

3.4 คะแนนหลังกลางภาค 25 คะแนน

สัปดาห์ ขอบข่ายสาระการเรยี นรู้ในการประเมนิ ผลหลังกลางภาค
ที่ ผลการเรียนรู้
หนว่ ยการเรยี นรู้ คะแนน รปู แบบการประเมิน สือ่ /แหลง่
11-15 5, 6, 7, 8, 13 เรยี นรู้
7. Environment 10 1.ขอ้ สอบรายหนว่ ย 20
16-19 2, 10, 11, 12, 13 Conservation ขอ้ -หนงั สอื เรียน
2.ละครเวที New Weaving
ภาษาอังกฤษ It Together
-เอกสาร /
8. Reading from 15 1.ขอ้ สอบรายหนว่ ย 20 Power Point
Literature ข้อ ประกอบการ
Entertainment 2.ละครเวที สอน
ภาษาองั กฤษ -แหล่งเรียนรู้
ออนไลน์

-หนงั สือเรยี น
New Weaving
It Together
-เอกสาร /
Power Point
ประกอบการ
สอน
-แหล่งเรยี นรู้
ออนไลน์

3.5 คะแนนสอบปลายภาค 30 คะแนน

สัปดาห์ ขอบขา่ ยสาระการเรยี นรูใ้ นการประเมนิ ผลสอบปลายภาค

ที่ ผลการเรียนรู้ หนว่ ยการเรยี นรู้ คะแนน รปู แบบข้อสอบ

20 1, 5, 6, 7, 8, 10, 7. Environment 30 - แบบทดสอบปรนัยชนิด

11, 12, 13 Conservation เลือกตอบ 4 ตัวเลือก
8. Reading from Literature จำนวน 40-50 ข้อ

Entertainment

แนวทางการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนนวมินทราชนิ ทู ศิ เบญจมราชาลัย  หน้า 96

ชนั้ มัธยมศกึ ษาปที ่ี 6 ภาคเรียนที่ 2/2564

3.6 ชนิ้ งาน Essay / ละครเวทภี าษาองั กฤษ

หน่วยการเรียนรู้ ช้ินงาน

หรือสาระการเรยี นรู/้ ตวั ช้ีวดั วิธกี ารเก็บคะแนน ลักษณะ จำนวนช้นิ งาน หมายเหตุ กำหนดเวลา
หรอื ผลการเรยี นร/ู้ บูรณาการ ประเภท สง่ งาน

หน่วยการเรียนร้ทู ่ี 5, 6, 7, 8 แบบประเมนิ การเขียน 1.งาน 1. 2 ชน้ิ งาน สามารถ ชิ้นงานส่งก่อน
กลางภาคและ
1.ความคิด เหตผุ ลและ เขยี น 10 คะแนน ปรับแกไ้ ข การสอบปลาย
ภาค
รายละเอียดชัดเจน หรือ (ดูรายละเอยี ด งานไดต้ าม

2.คำศพั ท์ สำนวน 2.ละคร งานจากรปู แบบ เวลาที่

เหมาะสม เวที การประเมินแต่ กำหนด

3.การสะกดคำ การใช้ ภาษาองั ละหน่วยการ

เครื่องหมายวรรคตอน กฤษ เรยี นรู้) หรอื

และอักษรตวั ใหญ่ถูกต้อง 2.ละครเวที

4.ประโยคชัดเจนและ ภาษาองั กฤษ

สัมพนั ธก์ บั หัวข้อเรียน 20 คะแนน

5.โครงสร้างประโยค

และไวยากรณ์ถูกต้อง

6.งานเขียนเป็นระเบียบ

เรียบร้อยอ่านง่าย ไม่มี

การขดี ฆ่า

7.เนอ้ื หาน่าสนใจ ชวน

ใหอ้ ่าน

แบบประเมินละครเวที

1.ดา้ นการแสดง

2.ดา้ นเนอ้ื หาของบท

ละคร

3.ดา้ นผลงานการแสดง

4.ด้านการนำเสนอบน

เวที

แนวทางการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนนวมินทราชินทู ิศ เบญจมราชาลัย  หนา้ 97

ชน้ั มัธยมศกึ ษาปที ี่ 6 ภาคเรยี นที่ 2/2564

แนวทางการจัดการเรียนการสอน
ภาคเรียนท่ี 2 ปกี ารศึกษา 2564

1. ชือ่ รายวชิ า ภาษาองั กฤษจากหนังสอื พิมพ์ 2 รหสั วชิ า อ33206
จำนวนช่ัวโมงเรียน 3 ช่วั โมง/สปั ดาห์ 60 ช่ัวโมง/ภาคเรยี น จำนวน 1.5 หนว่ ยกิต
กลุม่ สาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ ชั้นมธั ยมศึกษาปีท่ี 6/4 - 6/7
ครูผสู้ อน นายภูษณุ แตง่ งาม

2. คำอธิบายรายวิชา

รายวิชาภาษาอังกฤษจากหนังสือพิมพ์ 2 เป็นรายวิชาที่เน้นให้นักเรียนได้ศึกษาเก่ียวกับข่าวจาก
หนังสือพิมพ์ เหตุการณ์ที่สำคัญของชาติ ประเทศ การอ่านสรุปความ การตีความจากบทความ การสรุปบทความ
และอา่ นออกเสียงประโยคขอ้ ความและบทกลอนสั้น ๆ ถูกตอ้ งตามหลักการอา่ น บอกความเหมือน ความแตกต่าง
ระหว่างการออกเสียงประโยคชนดิ ตา่ ง ๆ การใชเ้ ครื่องหมายวรรคตอนและการลำดบั คำตามโครงสร้างประโยคของ
ภาษาต่างประเทศและภาษาไทย เลือก ระบุประโยคหรือข้อความสั้น ๆ ตรงตามภาพสญั ลกั ษณ์หรอื เครอื่ งหมายที่
อ่าน บอกใจความสำคัญของเร่ืองที่อ่าน นิทาน บทสนทนาและเรื่องเล่าพร้อมตอบคำถามจากเรื่องที่ฟังหรือ
อ่าน พูด เขียน โต้ตอบเพื่อขอและให้ข้อมูลแสดงความรู้สึก และความต้องการขอความช่วยเหลือ ตอบรับปฏิเสธ
การให้ความช่วยเหลือในการขอและให้ข้อมูลเก่ียวกับตนเองและเพ่ือน ครอบครัว และเรื่องใกล้ตัว และ
ส่ิงแวดล้อม พูด เขียนเก่ียวกับกิจกรรมต่าง ๆ และสถานที่ท่องเท่ียวในประเทศสมาชิกอาเซียน พร้อมท้ังให้
เหตุผลสัน้ ๆ ประกอบ เปรียบเทียบความเหมอื น ความตา่ งระหว่างเทศกาล งานฉลอง และประเพณี เจ้าของภาษา
กับของไทย ใชถ้ อ้ ยคำน้ำเสียงและกริ ิยาทา่ ทางตามมารยาท สังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา

โดยใช้กระบวนการค้นควา้ รวบรวมคำศัพทท์ ี่เกยี่ วข้องกบั กลุ่มสาระการเรียนรอู้ ืน่ ๆ จากแหล่งเรียนรู้และ
นำเสนอด้วยการพูด และเขียน ใช้ภาษาต่างประเทศสื่อสารสืบค้น และรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ในสถานการณ์ที่
เกิดขึ้นในห้องเรียนและสถานศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ โดยใช้
กระบวนการฟัง ดู พูด อ่าน และเขียน การปฏิบัติ การจัดลำดับ การแสดงความคิดเห็น ค้นคว้า รวบรวม และ
การเขา้ รว่ มกจิ กรรม

เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ นำไปใช้ประโยชน์ในการเรียนที่สูงข้ึนและในชีวิตประจำวันมีคณุ ลักษณะท่ี
ใ ่เรยี นรู้ ม่งุ มั่นในการทำงาน ซือ่ สตั ย์ มีวินัย และมจี ติ สาธารณะ

3. ผลการเรยี นรู้

1. พดู ขอและให้ข้อมลู ข่าวสาร เหตุการณส์ ำคัญ ๆ การสนทนาโต้ตอบเก่ียวกับข้อมูลส่วนตวั รายละเอียด
ต่าง ๆ การขอร้อง ขอความช่วยเหลือ ขอคำแนะนำและบรรยายข้ันตอนการใช้เคร่ืองมือ การขอยืมและให้ยืม
ส่ิงของ ขออนุญาต บอกเหตุผล ข้ออ้าง ข้อแก้ตัว สถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันได้ถูกต้องและเหมาะสมกับ
สถานการณ์

แนวทางการจดั การเรียนการสอน โรงเรียนนวมินทราชินทู ิศ เบญจมราชาลัย  หนา้ 98

ช้ันมธั ยมศกึ ษาปีท่ี 6 ภาคเรยี นท่ี 2/2564

2. เข้าใจ จับใจความสำคัญ บอกรายละเอียด เก่ียวกับข่าวสารเหตุการณ์สำคัญ ๆ ปฏิบัติตามคำส่ังและ
เขียนบันทึกข้อมูลจากเรอ่ื งหรอื บทสนทนาที่ฟงั

3. พดู และเขียนแสดงความคิดเห็นเกีย่ วกับกจิ กรรม ประสบการณ์และเหตกุ ารณ์ ท้งั ในท้องถ่นิ สงั คม
และโลกพร้อมท้ังให้เหตุผล และยกตัวอย่างประกอบ

4. อธิบาย / เปรียบเทียบความแตกต่าง ระหว่างโครงสร้างประโยค ข้อความ สำนวน คำพงั เพย สภุ าษติ
และบทกลอนของภาษาองั กฤษ และภาษาไทย

รวมทั้งหมด 4 ผลการเรียนรู้

4. การวดั ผลประเมนิ ผลการเรยี นรู้
4.1 คะแนนเตม็ 100 คะแนน
สดั สว่ นคะแนนระหวา่ งภาคต่อปลายภาค 70 : 30 คะแนน
คะแนนก่อนกลางภาค 25 คะแนน
คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน
คะแนนหลงั กลางภาค 25 คะแนน
คะแนนสอบปลายภาค 30 คะแนน

4.2 คะแนนกอ่ นกลางภาค 25 คะแนน

สปั ดาห์ ขอบขา่ ยสาระการเรียนรใู้ นการประเมินผลก่อนกลางภาค สื่อ/แหล่งเรียนรู้
ท่ี ผลการเรียนรู้ หนว่ ยการเรียนรู้ คะแนน รปู แบบการประเมิน

1 - 3 ผลการเรียนรู้ท่ี 1 O-NET / Grammar/ 10 1. แบบ ึกหดั บทที่ 7 - เอกสารประกอบการ
2. แบบทดสอบย่อย เรียน
ผลการเรยี นรู้ท่ี 2 Reading บทท่ี 7 - แบบ ึกหัด
- PowerPoint
ผลการเรยี นรู้ท่ี 3 Comprehensions
ผลการเรียนรทู้ ่ี 4

4 - 6 ผลการเรยี นรทู้ ่ี 1 Cloze Test / Error 10 1. แบบ ึกหัดบทท่ี 8 - เอกสารประกอบการ
ผลการเรยี นรู้ท่ี 2 2. แบบทดสอบย่อย เรียน
บทที่ 8 - แบบ กึ หดั
ผลการเรยี นรทู้ ี่ 3 - PowerPoint

ผลการเรยี นรูท้ ี่ 4

8 - 9 ผลการเรียนร้ทู ่ี 1 Meaning 5 1. แบบ กึ หัดบทท่ี 9 - เอกสารประกอบการ
ผลการเรยี นรู้ที่ 2 Recognitions 2. แบบทดสอบย่อย เรยี น
บทที่ 9 - แบบ ึกหดั
ผลการเรียนรู้ที่ 3 - PowerPoint

ผลการเรียนรู้ที่ 4

แนวทางการจดั การเรียนการสอน โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย  หนา้ 99

ชั้นมัธยมศึกษาปที ี่ 6 ภาคเรยี นที่ 2/2564

4.3 คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน

สัปดาห์ ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมนิ ผลสอบกลางภาค
ท่ี
ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้ สอบ

ผลการเรยี นรูท้ ่ี 1 หนว่ ยการเรียนรู้ที่ 7- 9 20 - แบบทดสอบปรนัยชนดิ

10 ผลการเรยี นร้ทู ่ี 2 เลือกตอบ 4 ตวั เลือก จำนวน
ผลการเรียนรู้ท่ี 3
40 ข้อ
ผลการเรียนรทู้ ี่ 4
- แบบทดสอบอัตนยั 10 ข้อ

4.4 คะแนนหลังกลางภาค 25 คะแนน

สปั ดาห์ท่ี ขอบขา่ ยสาระการเรยี นรใู้ นการประเมนิ ผลหลังกลางภาค

ผลการเรยี นรู้ หน่วยการเรยี นรู้ คะแนน รปู แบบการประเมนิ ส่ือ/แหล่งเรียนรู้

11-13 ผลการเรยี นรู้ที่ 1 Pre - O-NET 5 1. แบบ กึ หัดบทท่ี 10 - เอกสารประกอบการเรยี น
ผลการเรยี นรทู้ ่ี 2
2. แบบทดสอบย่อย - แบบ ึกหัด
ผลการเรยี นรู้ที่ 3
บทท่ี 10 - PowerPoint
ผลการเรียนรู้ท่ี 4

14-16 ผลการเรียนรทู้ ่ี 1 Pre – GAT 1 10 1. แบบ กึ หัดบทท่ี 11 - เอกสารประกอบการเรียน
ผลการเรยี นรู้ที่ 2
2. แบบทดสอบย่อย - แบบ กึ หัด
ผลการเรียนรทู้ ี่ 3
บทท่ี 11 - PowerPoint
ผลการเรียนรทู้ ี่ 4

17-19 ผลการเรยี นรู้ที่ 1 Pre – GAT 2 10 1. แบบ ึกหดั บทที่ 12 - เอกสารประกอบการเรียน
ผลการเรียนร้ทู ี่ 2
2. แบบทดสอบย่อย - แบบ กึ หัด
ผลการเรียนรทู้ ่ี 3
บทท่ี 12 - PowerPoint
ผลการเรยี นรทู้ ่ี 4

แนวทางการจดั การเรียนการสอน โรงเรียนนวมินทราชนิ ูทิศ เบญจมราชาลัย  หนา้ 100

ชัน้ มัธยมศกึ ษาปที ่ี 6 ภาคเรียนที่ 2/2564

4.5 คะแนนสอบปลายภาค 30 คะแนน

สปั ดาห์ ขอบข่ายสาระการเรยี นรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค
ท่ี
ผลการเรยี นรู้ หนว่ ยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้ สอบ
20
ผลการเรียนรู้ที่ 1 หนว่ ยการเรียนรูท้ ี่ 10- 12 30 - แบบทดสอบปรนยั ชนิด

ผลการเรียนรู้ที่ 2 เลอื กตอบ 4 ตวั เลือก จำนวน 50

ผลการเรียนรู้ที่ 3 ขอ้

ผลการเรยี นรทู้ ี่ 4

4.6 ชิ้นงาน -

แนวทางการจดั การเรียนการสอน โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย  หน้า 101

ชนั้ มัธยมศกึ ษาปีท่ี 6 ภาคเรียนที่ 2/2564

แนวทางการจดั การเรยี นการสอน

ภาคเรยี นที่ 2 ปกี ารศึกษา 2564

1. ช่ือรายวชิ า เสรมิ ทักษะฟัง – พูด 5 รหัสวิชา อ33214
จำนวนชว่ั โมง 3 ชว่ั โมง/สปั ดาห์ 40 ชั่วโมง/ภาคเรียน จำนวนหน่วยกติ 1.0 หนว่ ยกิต
กลมุ่ สาระการเรียนรู้ภาษาตา่ งประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปที ่ี 6/8,6/9
ครูผู้สอน นางสาวพนดิ า ศรจี ำนงค์

2. คำอธิบายรายวิชา

ใช้ภาษาในการสนทนา เพ่ือขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง บุคคล เหตุการณ์ และประเด็นที่อยู่ในความ
สนใจของสังคม ทศิ ทาง ท่ีต้ังของส่ิงของและสถานท่ี และการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์จริงหรือสถานการณ์
จำลองอย่างเหมาะสมจับใจความ วิเคราะห์ความสรุปความจากการฟังประโยคข้อความบทสนทนาและเร่ืองต่าง ๆ
ได้ รวมทั้งพูดแสดงความรู้สึก อธิบาย เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเร่ืองและสถานการณ์ต่าง ๆ
อย่างมีเหตุผล มีมารยาทสังคมในการเลือกใช้ภาษา น้ำเสียงและกริยาท่าทางในการพูดและสนทนาได้อย่าง
เหมาะสมในระดับของบุคคลโอกาส สถานที่และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา ที่ได้รับการส่งเสริมให้เป็นผู้ท่ีมีวินัย
ใ ่เรียนรู้มุ่งมั่นในการทำงานและเห็นคุณค่าของภาษาอังกฤษในการสืบค้นข้อมูลจากสื่อและแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ
เพอื่ การศกึ ษาต่อและประกอบอาชพี มคี วามร้จู ากเข้าใจและภูมิใจในตนเองเคารพสทิ ธิของตนเองและผู้อื่น

3. ผลการเรยี นรู้
1.พดู ขอและให้ขอ้ มูล สนทนาโต้ตอบเกี่ยวกับตนเอง บคุ คล กิจกรรมยามว่าง อาชีพ การศึกษา สถานภาพ

วันที่ เวลา ความสามารถของบุคคล ทิศทาง ที่ตั้งของส่ิงของและสถานที่ สถานการณ์ในชีวิตประจำวันต่างๆได้
ถกู ตอ้ ง เหมาะสมกบั สถานการณ์

2.เข้าใจ จับใจความสำคัญ บอกรายละเอียด ปฏิบัติตามคำสั่งและเขียนบันทึกข้อมูลจากเรื่องหรือบท
สนทนาท่ีฟงั

3. พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม ประสบการณ์และเหตุการณ์ ท้ังในท้องถ่ิน สังคม และ
โลกพรอ้ มทง้ั ให้เหตุผล และยกตัวอยา่ งประกอบ

4. อธิบาย / เปรียบเทียบความแตกต่าง ระหว่างโครงสร้างประโยค ข้อความ สำนวน คำพังเพย สุภาษิต
และบทกลอนของภาษาองั กฤษ และภาษาไทย

รวมท้ังหมด 4 ผลการเรียนรู้

แนวทางการจัดการเรียนการสอน โรงเรยี นนวมินทราชนิ ทู ิศ เบญจมราชาลัย  หน้า 102

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ภาคเรยี นที่ 2/2564

4. การวดั ผลประเมินผลการเรียนรู้
4.1 คะแนนเต็ม 100 คะแนน
สัดส่วนคะแนนระหว่างภาคต่อปลายภาค 70 : 30 คะแนน
คะแนนกอ่ นกลางภาค 25 คะแนน
คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน
คะแนนหลังกลางภาค 25 คะแนน
คะแนนสอบปลายภาค 30 คะแนน

4.2 คะแนนกอ่ นกลางภาค 25 คะแนน

สปั ดาห์ ขอบข่ายสาระการเรยี นรใู้ นการประเมินผลกอ่ นกลางภาค
ที่
ผลการเรียนรู้ หนว่ ยการเรียนรู้ คะแนน รปู แบบการ สื่อ/แหลง่ เรยี นรู้
ประเมนิ

1 - 3 ผลการเรียนรทู้ ี่ 1 Making requests 10 1.แบบ ึกหดั บทที่ 5 - หนงั สือเรียน Practice
ผลการเรยี นรู้ท่ี 2 and offers 2.แบบทดสอบย่อย makes perfect
ผลการเรยี นร้ทู ี่ 3 บทท่ี 5 - แบบ กึ หัด
ผลการเรยี นรทู้ ี่ 4

4-6 ผลการเรยี นรู้ที่ 1 Expressing doubts 10 1.แบบ ึกหดั บทท่ี 6 - หนงั สอื เรียน Practice
ผลการเรยี นรทู้ ่ี 2 and uncertainty 2.แบบทดสอบย่อย makes perfect
ผลการเรียนรู้ท่ี 3 บทท่ี 6 - แบบ กึ หัด
ผลการเรียนรทู้ ่ี 4

7-9 ผลการเรยี นรู้ที่ 1 Making requests 5 1.แบบ กึ หดั บทที่ - หนังสอื เรียน Practice
ผลการเรียนรู้ที่ 2 and offers Review 5-6 makes perfect
ผลการเรยี นรทู้ ี่ 3 Expressing doubts 2.แบบทดสอบย่อย - แบบ กึ หดั
ผลการเรยี นรู้ท่ี 4 and uncertainty บทที่ 5-6
Review
Expression and
idiom

แนวทางการจดั การเรียนการสอน โรงเรียนนวมินทราชินูทศิ เบญจมราชาลัย  หนา้ 103

ช้นั มธั ยมศกึ ษาปที ี่ 6 ภาคเรยี นที่ 2/2564

4.3 คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน

สปั ดาห์ ขอบข่ายสาระการเรียนรใู้ นการประเมินผลสอบกลางภาค
ท่ี ตวั ชีว้ ดั /ผลการ
เรียนรู้ หน่วยการเรยี นรู้ คะแนน รปู แบบข้อสอบ

10 ผลการเรยี นร้ทู ี่ 1 5 Making requests and -20 แบบทดสอบปรนัยชนิดเลอื กตอบ 4
ผลการเรยี นรทู้ ี่ 2 offers ตัวเลือก จำนวน 30 ขอ้
ผลการเรียนรทู้ ี่ 3 6 Expressing doubts and
ผลการเรยี นรทู้ ่ี 4 uncertainty - แบบทดสอบอตั นยั
จำนวน 10 ขอ้

4.4 คะแนนหลังกลางภาค 25 คะแนน

สัปดาห์ ขอบข่ายสาระการเรียนรูใ้ นการประเมินผลหลังกลางภาค
ที่ ตัวช้ีวัด/ผลการ
เรียนรู้ หน่วยการเรยี นรู้ คะแนน รปู แบบการ สอ่ื /แหลง่ เรียนรู้
ประเมิน
11-13 ผลการเรียนรทู้ ี่ 1
ผลการเรยี นรู้ท่ี 2 Making requests and 10 1.แบบ ึกหดั บท - หนงั สือเรียน Practice
ผลการเรยี นรทู้ ่ี 3 offers ที่ 7 makes perfect
ผลการเรยี นรู้ที่ 4 2.แบบทดสอบ - แบบ ึกหดั
ยอ่ ย
14-16 ผลการเรียนรู้ท่ี 1 บทท่ี 7
ผลการเรียนรู้ท่ี 2
ผลการเรยี นรู้ที่ 3 Expressing doubts 10 1.แบบ กึ หดั บท - หนงั สือเรียน Practice
ผลการเรียนรู้ท่ี 4 and uncertainty ที่ 7 makes perfect
2.แบบทดสอบ - แบบ ึกหัด
17-19 ผลการเรียนรู้ท่ี 1 ย่อย
ผลการเรยี นรู้ท่ี 2 บทที่ 8
ผลการเรยี นรู้ท่ี 3
ผลการเรียนรทู้ ่ี 4 Making requests and 5 1.แบบ ึกหัดบท -หนังสือเรียน

offers Review ท่ี Practice makes

Expressing doubts 7-8 perfect - แบบ กึ หัด

and uncertainty 2.แบบทดสอบ

Review ยอ่ ย

Expression and บทที่ 7-8

idiom

แนวทางการจดั การเรียนการสอน โรงเรยี นนวมินทราชินูทศิ เบญจมราชาลัย  หนา้ 104

ชน้ั มธั ยมศกึ ษาปที ี่ 6 ภาคเรยี นที่ 2/2564

4.5 คะแนนสอบปลายภาค 30 คะแนน

สัปดาห์ ขอบขา่ ยสาระการเรยี นร้ใู นการประเมินผลสอบกลางภาค
ที่
ตวั ชี้วัด/ผลการ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รปู แบบข้อสอบ
เรยี นรู้

20 ผลการเรียนรูท้ ่ี 1 7.Making requests and 30- แบบทดสอบปรนยั ชนิดเลือกตอบ 4

ผลการเรียนรู้ท่ี 2 offers ตวั เลอื ก จำนวน 40 ข้อ

ผลการเรยี นรู้ท่ี 3 8.Expressing doubts - แบบทดสอบอัตนัย 10 ข้อ

ผลการเรียนรู้ท่ี 4 and uncertainty

4.6 ชน้ิ งาน -

แนวทางการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนนวมินทราชินูทศิ เบญจมราชาลัย  หนา้ 105

ชัน้ มธั ยมศกึ ษาปที ี่ 6 ภาคเรียนท่ี 2/2564

แนวทางการจัดการเรยี นการสอน
ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564

1. ช่ือรายวิชา เสรมิ ทกั ษะอ่าน-เขียน 2 รหสั วชิ า อ33212
จำนวนช่วั โมง 2 ชว่ั โมง/สปั ดาห์ 40 ชว่ั โมง/ภาคเรยี น จำนวนหนว่ ยกติ 1 หน่วยกติ
กลมุ่ สาระการเรยี นรู้ภาษาตา่ งประเทศ ชนั้ มัธยมศกึ ษาปที ี่ 6/8-9
ครผู สู้ อน นางสาวสุจิตรา สาลวี ัน

2. คำอธบิ ายรายวชิ า
ศึกษาทักษะพ้ืนฐานทางภาษาในการอ่านและเขียนเก่ียวกับตนเอง สิ่งแวดล้อมใกล้ตัว เหตุการณ์ใน

ชวี ิตประจำวนั อาชพี ท่ีน่าสนใจ ขอ้ ความ ขอ้ มลู ข่าวสาร บทความ สารคดี บนั เทิงคดี ประกาศ โฆษณา บทรอ้ ย
กรอง บทละครสั้น ศลิ ปะวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย / ต่างชาติ หรือปัญหาสังคม ข่าว สถานการณ์ท่ี
อยู่ในความสนใจของนักเรียน โรงเรียน ชุมชน สังคม และสังคมโลก สาระวิชาอื่น ๆ ท่ีสนใจหรือ
เกยี่ วข้อง จากสื่อสิง่ พมิ พ์ /ไม่ใช่สิง่ พิมพ์ หรอื สอ่ื อเิ ล็กทรอนกิ ส์

โดยใช้กระบวนการ ึกทักษะ อ่าน – เขียน กระบวนการศึกษาสืบค้นข้อมูล กระบวนการอ่านคิด
วิเคราะห์ โดยบูรณ าการคิด วิเคราะห์ กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด กระบวนการสรุป
ความ กระบวนการนำเสนอข้อมูล กระบวนการกลุ่ม มีทักษะกระบวนการ ฟัง พูด อ่าน และเขียน โดย
ึกทักษะกระบวนการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร วางแผนในการเรียนโดยใช้เทคโนโลยีที่มีอยู่ในแหล่งเรียนรู้ ทั้งใน
และนอกสถานศึกษา

เห็นคุณค่าของการใช้ภาษาและมีความม่ันใจในการใช้ภาษาเพื่อส่ือสาร รักการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ และ
นำความร้ไู ปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ด้วยความมั่นใจในการประกอบอาชีพ พัฒนาบุคลิกภาพ และ
ประสิทธิภาพในการคิดวิเคราะห์ ส่ือความ มีความคิดริเร่ิมสรา้ งสรรค์ กล้าแสดงอออก และมีนิสัยรักการ
อ่านและใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมอื การเรียนรู้วิชาอ่ืน ได้อย่างสร้างสรรค์และมีคุณธรรมจริยธรรม เป็นตัวอย่าง
ท่ดี ีในการพฒั นาตนเอง ครอบครวั ชุมชนและสงั คมโลก

3. ผลการเรียนรู้
1. อ่านบทอ่านไดเ้ ข้าใจ
2. แสดงคิดเห็นจากหัวข้อท่ีอ่านโดยการพดู และการเขียนได้
3. บอกโครงสร้างของประโยคชนิดต่างๆได้
4. บอกลักษณะและโครงสรา้ งของคำได้
5. อา่ นข้อความแลว้ บอกความหมายศัพทใ์ นขอ้ ความนั้นๆ ได้
7. บอกความหมายของคำทเ่ี ติม Prefix และ Suffix ได้ และนำไปใช้ในประโยคไดถ้ ูกตอ้ ง

แนวทางการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย  หน้า 106

ชั้นมธั ยมศึกษาปที ี่ 6 ภาคเรยี นท่ี 2/2564

8. ใชโ้ ครงสรา้ งทางภาษา คำศัพท์ วลแี ละสำนวนตา่ งๆ ในการเขียนได้อยา่ งถูกต้องตามสถานการณ์
รวมทั้งหมด 8 ผลการเรียนรู้

4. การวดั ผลประเมนิ ผลการเรียนรู้
4.1 คะแนนเต็ม 100 คะแนน
สัดส่วนคะแนนระหว่างภาคต่อปลายภาค 70 : 30 คะแนน
คะแนนกอ่ นกลางภาค 25 คะแนน
คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน
คะแนนหลงั กลางภาค 25 คะแนน
คะแนนสอบปลายภาค 30 คะแนน

4.2 คะแนนก่อนกลางภาค 25 คะแนน

สปั ดาห์ ขอบขา่ ยสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลกอ่ นกลางภาค
ที่ ผลการ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รปู แบบการประเมนิ สื่อ/แหลง่ เรียนรู้
เรียนรู้

1-9 ขอ้ ท่ี 1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 - ประเมนิ การการ 1.เอกสารประกอบการ

ข้อที่ 2 7.1 Parts of Speech 20 อ่าน และการเขียน เรยี นรู้

ข้อที่ 3 7.2 Stories -งานทไ่ี ดร้ บั 2.ส่อื อเิ ล็กทรอนิกส์
ขอ้ ที่ 4 -Animals มอบหมาย - PowerPoint
ข้อที่ 5 -Biography 3. Websites for

ข้อที่ 6 -American History Education websites:

ขอ้ ที่ 7 -Science -Google Classroom

ขอ้ ท่ี 8 - Stories from start -Google Sites

reading for -Google Form

children 2-3 in -www.rong-chang.com

present simple and -www.wordville.com

past simple , English -Quizzez.com

Level2 -Sarah Kartchner

-Stories from Ckark,M.A.,Daily warm
wordville.com ups reading
-Stories from Grade6 – grade5,pp.13-69
Reading Triumps -Macmillan/ McGraw-
Practice Book ATE Hill,Grade6-Reading
Triumphs Practice Book

ATE

แนวทางการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนนวมินทราชินทู ศิ เบญจมราชาลัย  หน้า 107

ชน้ั มธั ยมศึกษาปที ่ี 6 ภาคเรียนท่ี 2/2564

4.3 คะแนนสอบกลางภาค 25 คะแนน

สัปดาห์ที่ ขอบข่ายสาระการเรียนร้ใู นการประเมินผลสอบกลางภาค

ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รปู แบบขอ้ สอบ

10 ขอ้ ท่ี 1 หน่วยการเรียนร้ทู ่ี 7 20 - แบบทดสอบปรนยั ชนดิ

ขอ้ ท่ี 2 7.1 Parts of Speech เลอื กตอบ

ข้อที่ 3 7.2 Stories 4 ตัวเลอื ก จำนวน 30 ข้อ

ข้อท่ี 4 -Animals - แบบทดสอบอตั นยั

ขอ้ ท่ี 5 -Biography (เช่น การ เขยี น/เตมิ คำ/

ขอ้ ที่ 6 -American History อื่นๆ) จำนวน 10 ข้อ

ขอ้ ท่ี 7 -Science

ข้อที่ 8 -Stories from start reading for

children 1-3 in present simple

and past simple , English Level

2

-Stories from wordville.com

-Stories from Grade6 –Reading

Triumps Practice Book ATE

4.4 คะแนนหลังกลางภาค 25 คะแนน

ขอบขา่ ยสาระการเรียนรู้ในการประเมนิ ผลหลังกลางภาค

สัปดาหท์ ่ี ผลการ หนว่ ยการเรยี นรู้ คะแนน รปู แบบการ ส่อื /แหล่งเรียนรู้
เรยี นรู้ ประเมิน

ข้อท่ี 1 หนว่ ยการเรียนรู้ท่ี 8 25 - ประเมินการอ่าน 1 .เอกสารประกอบการ
ขอ้ ท่ี 2 8.1 Grammar
ข้อท่ี 3 - parts of speech และการเขยี น เรียนรู้
ข้อท่ี 4 - word building
2.ส่อื อิเลก็ ทรอนิกส์

- งานทไี่ ด้รบั - PowerPoint

11-19 ข้อท่ี 5 8.2 Stories มอบหมาย 3. Websites for
ขอ้ ที่ 6 -Animals
ข้อท่ี 7 -Biography Education websites:
ข้อที่ 8 -American History
-Google Classroom

-Google Sites

-Google Form

แนวทางการจัดการเรียนการสอน โรงเรยี นนวมินทราชนิ ทู ิศ เบญจมราชาลัย  หน้า 108

ชั้นมัธยมศกึ ษาปที ่ี 6 ภาคเรียนที่ 2/2564

ขอบขา่ ยสาระการเรียนรู้ในการประเมนิ ผลหลังกลางภาค

สัปดาหท์ ่ี ผลการ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการ ส่ือ/แหลง่ เรยี นรู้
เรียนรู้ ประเมิน

-Science - www.rong-chang.com
- Stories from - www.wordville.com
start reading for -Quizzez.com
children 1-3 in -Sarah Kartchner C kar
present simple and k,M.A.,Daily warm ups
past simple , English reading grade5,pp.13-69
Level 2 -Macmillan/ McGraw-
-Stories from Hill,Grade6-Reading
wordville.com Triumphs Practice Book
-Stories from Grade6 ATE
–Reading Triumps -Reading and Writing
Practice Book ATE Skill Builder,Scholastic
Professional book,
8.3 Finish stories pp.14-33
(Finish ME! : story)

4.5 คะแนนสอบปลายภาค 30 คะแนน

ขอบขา่ ยสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค

สัปดาหท์ ี่

ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รปู แบบข้อสอบ

ข้อท่ี 1 หนว่ ยการเรยี นร้ทู ี่ 8 30 - แบบทดสอบปรนัยชนิด

ข้อท่ี 2 8.1 Grammar เลอื กตอบ 4 ตัวเลอื ก จำนวน

ข้อท่ี 3 -word building 40 ข้อ

20 ข้อท่ี 4 8.2 Stories - แบบทดสอบอตั นัย (เช่น
ข้อที่ 5 การ เขยี น/เติมคำ/
ขอ้ ที่ 6 -Animals อืน่ ๆ) จำนวน 10 ข้อ
ข้อท่ี 7 -Biography
ขอ้ ที่ 8 -American History

แนวทางการจดั การเรียนการสอน โรงเรยี นนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย  หนา้ 109

ชน้ั มัธยมศกึ ษาปที ี่ 6 ภาคเรยี นที่ 2/2564

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมนิ ผลสอบกลางภาค

สปั ดาห์ท่ี

ผลการเรียนรู้ หนว่ ยการเรียนรู้ คะแนน รปู แบบขอ้ สอบ

-Science
-Stories from start reading

for children 1-3 in
present simple and past
simple , English Level2

-Stories from
wordville.com
-Stories from Grade6 –
Reading Triumps Practice

Book ATE

8.3 Finish stories
(Finish ME! : story)

หนว่ ยการเรยี นรู้ท่ี 9
Review

food/events/places

4.6 ชนิ้ งาน I-STORY

หน่วยการเรยี นรู้ วิธีการเก็บคะแนน ช้ินงาน หมาย กำหนดเวลา
หรอื สาระการเรยี นร้/ู เหตุ ส่งงาน
ตวั ชวี้ ดั หรือผลการ ลกั ษณะ จำนวน
เรียนร/ู้ บูรณาการ ประเภท ชนิ้ งาน

หนว่ ยการเรียนรู้ท่ี 9 ประเมินการเขยี นเร่ืองราวหรือ โปสเตอร์ / 1
สถานท่ีหรืออาหารเพอื่ จดั ทำ แผน่ พบั
เปน็ เลม่ ของแต่ละห้อง
โดยใช้เกณฑ์การอ่านและการ
เขยี น และใชเ้ กณฑผ์ ่านระดับ
พอใช้

แนวทางการจดั การเรียนการสอน โรงเรยี นนวมินทราชนิ ทู ิศ เบญจมราชาลัย  หน้า 110

ช้ันมธั ยมศกึ ษาปีท่ี 6 ภาคเรียนที่ 2/2564

แนวทางการจัดการเรยี นการสอน

ภาคเรียนที่ 2 ปกี ารศึกษา 2564

1. ช่อื รายวิชา ภาษา ร่งั เศส 6 รหสั วชิ า 33201
จำนวนชว่ั โมง 3 ชัว่ โมง/สปั ดาห์ 60 ชว่ั โมง/ภาคเรียน จำนวนหนว่ ยกติ 1.5 หน่วยกิต
กลุม่ สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชัน้ มธั ยมศึกษาปที ี่ 6/5
ครผู ู้สอน นางปาลีรัฐ จันทรางกรู

2. คำอธิบายรายวิชา

ปฏบิ ัตติ ามคำแนะนำในคมู่ ือการใชง้ านตา่ งๆ คำช้ีแจง คำอธิบาย และคำบรรยายท่ีฟงั และอ่าน อ่านออก
เสียงขอ้ ความ ขา่ ว ประกาศ โฆษณา บทรอ้ ยกรองและบทละครส้นั ถูกต้องตามหลักการอา่ น อธิบายและเขียน
ประโยคและขอ้ ความสมั พันธ์กบั สอ่ื ที่ไม่ใชค่ วามเรียงรปู แบบตา่ งๆ ท่ีอ่าน รวมทัง้ ระบุและเขยี นสื่อทไ่ี ม่ใชค่ วามเรยี ง
รปู แบบตา่ งๆ สมั พันธ์กับประโยคและข้อความท่ฟี ังหรืออ่าน จบั ใจความสำคญั วเิ คราะห์ความสรปุ ความ ตีความ
และแสดงความคดิ เห็นจากการฟงั และอ่านเร่ืองที่เป็นสารคดีและบนั เทิงคดีพร้อมทง้ั ใหเ้ หตผุ ลและยกตัวอยา่ ง
ประกอบ สนทนาและเขียนโตต้ อบข้อมูลเกยี่ วกบั ตนเอง เรื่องตา่ งๆ ใกล้ตวั ประสบการณส์ ถานการณ์ ข่าว/
เหตกุ ารณ์ ประเด็นท่ีอยู่ในความสนใจของสังคม และส่ือสารอย่างต่อเนอ่ื งและเหมาะสม เลอื กและใชค้ ำขอร้องคำ
ชีแ้ จง คำอธบิ าย และให้คำแนะนำ พูดและเขยี นแสดงความตอ้ งการ เสนอและใหค้ วามช่วยเหลือ ตอบรบั และ
ปฏิเสธการใหค้ วามชว่ ยเหลือในสถานการณ์จำลองหรอื สถานการณ์จรงิ อยา่ งเหมาะสม พดู และเขียนเพ่ือขอและให้
ขอ้ มลู บรรยาย อธบิ าย เปรียบเทียบ และแสดงความคดิ เหน็ เก่ียวกับเรอ่ื ง/ประเดน็ /ข่าว/เหตกุ ารณ์ที่ฟงั และอา่ น
อยา่ งเหมาะสม พูดและเขียนบรรยายความรสู้ ึกและแสดงความคดิ เหน็ ของตนเองเก่ียวกบั เรอื่ งต่างๆ กิจกรรม
ประสบการณ์ และขา่ ว/เหตุการณ์อย่างมีเหตุผล พดู และเขียนนำเสนอข้อมูลเก่ียวกบั ตนเอง/ประสบการณ์ ข่าว/
เหตุการณ์ เร่อื งและประเด็นต่างๆ ตามความสนใจ พดู และเขียนสรุปใจความสำคัญ แก่นสาระที่ไดจ้ ากการ
วเิ คราะห์เรอ่ื ง กิจกรรม ขา่ ว เหตกุ ารณ์ และสถานการณ์ตามความสนใจ พดู และเขยี นแสดงความคิดเหน็ เกย่ี วกบั
กิจกรรม ประสบการณ์และเหตุการณ์ ทงั้ ในท้องถิน่ สงั คมและโลก พร้อมทงั้ ใหเ้ หตุผลและยกตัวอย่างประกอบ

เลือกใชภ้ าษา น้ำเสยี ง และกิริยาท่าทางเหมาะกับระดบั ของบคุ คล เวลา โอกาสและสถานท่ีตามมารยาท
สงั คมและวัฒนธรรมของเจา้ ของภาษา อธิบาย/อภิปรายวถิ ชี ีวติ ความคดิ ความเชอ่ื และทม่ี าของขนบธรรมเนียม
และประเพณีของเจ้าของภาษา เขา้ ร่วม แนะนำ และจัดกจิ กรรมทางภาษาและวฒั นธรรมอย่างเหมาะสม อธบิ าย/
เปรยี บเทยี บความแตกตา่ งระหว่างโครงสร้างประโยค ข้อความ สำนวน คำพังเพย สุภาษิตและบทกลอนของ
ภาษาต่างประเทศและภาษาไทย วเิ คราะห/์ อภิปรายความเหมอื นและความแตกตา่ งระหว่างวถิ ีชีวติ ความเชื่อและ

แนวทางการจัดการเรียนการสอน โรงเรยี นนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย  หน้า 111

ชน้ั มธั ยมศกึ ษาปีท่ี 6 ภาคเรยี นท่ี 2/2564

วัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของไทย และนำไปใชอ้ ย่างมีเหตผุ ล คน้ คว้า/สืบค้น บันทกึ สรุป และแสดงความ
คิดเหน็ เก่ียวกับขอ้ มูลทเี่ กีย่ วข้องกบั กล่มุ สาระการเรียนรู้อ่ืนจากแหล่งการเรยี นรู้ต่างๆ และนำเสนอดว้ ยการพูด
และการเขยี น ใชภ้ าษาส่ือสารในสถานการณ์จริง/สถานการณจ์ ำลองท่เี กิดข้ึนในห้องเรยี นสถานศกึ ษา ชุมชน และ
สังคม ใชภ้ าษา รงั่ เศสในการสืบ/คน้ คน้ คว้า รวบรวม วเิ คราะห์ และสรุปความรขู้ ้อมลู ตา่ งๆ จากสือ่ และแหลง่ การ
เรียนรตู้ ่างๆ ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพเผยแพร/่ ประชาสัมพนั ธ์ ข้อมลู ข่าวสารของโรงเรยี น ชุมชนและ
ท้องถิน่ /ประเทศชาติเปน็ ภาษาต่างประเทศ

มที กั ษะการใชภ้ าษา รงั่ เศส (เนน้ การฟัง-พูด-อา่ น-เขยี น) สื่อสารตามหัวเร่ืองเก่ยี วกบั ตนเองครอบครวั
โรงเรียน สง่ิ แวดลอ้ ม อาหารเครือ่ งดื่ม ความสมั พนั ธ์ระหวา่ งบคุ คล เวลาว่างและนนั ทนาการสุขภาพและสวัสดิการ
การซือ้ -ขาย ลมฟ้าอากาศ การศกึ ษาและอาชพี การเดินทางทอ่ งเทีย่ ว การบรกิ ารสถานท่ี ภาษา และวทิ ยาศาสตร์
และเทคโนโลยี โดยใช้ประโยคผสมและประโยคซบั ซ้อนส่ือความหมายตามบริบทตา่ งๆ ในการสนทนา ทง้ั ที่เปน็
ทางการและไม่เป็นทางการได้

3. ผลการเรียนรู้

1. อา่ นออกเสียง คำ ประโยค ข้อความ ขา่ ว ประกาศโฆษณา และบทร้อยกรองถกู ต้องตามหลักการอ่าน
2. ระบหุ วั ข้อเรื่อง ใจความสำคัญและตอบคำถามจากการฟังและอ่านบทสนทนา นิทาน เรอื่ งสั้น
3. เข้าใจคำ กลมุ่ คำ ประโยคและสามารถสื่อความเข้าใจนั้นเป็นภาพ หรือสัญลักษณ์หรือส่อื ในทางกลบั กนั ได้
4. พดู และเขียนเพื่อขอและใหข้ อ้ มลู บรรยาย อธบิ าย แสดงความคดิ เห็นเกย่ี วกบั เรื่องและเหตกุ ารณ์ที่ฟง้ และอา่ น
อยา่ งเหมาะสม
5. สนทนาและเขยี นโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเร่ืองต่าง ๆ ใกลต้ วั ประสบการณ์สถานการณ์ขา่ ว /
เหตกุ ารณ์ ประเด็นท่ีอยู่ในความสนใจของสังคม และสือ่ สารอย่างต่อเนือ่ งและเหมาะสม
6. เขา้ ใจบทสนทนา เร่ืองส้ัน หรือนิทานงา่ ย ๆ
7. สนทนา แลกเปล่ียน และบอกข้อมลู เก่ียวกบั ตนเอง เรื่องตา่ ง ๆ ใกลต้ ัว และสถานการณ์ต่าง ๆ ใน
ชีวติ ประจำวนั ข้อมูล เก่ียวกับบุคคล สถานท่ี อาชพี ไดอ้ ยา่ งเหมาะสม
8. ใชค้ ำ ขอ้ ความ หรือประโยคง่าย ๆ เพื่อเสนอหรือให้ความชว่ ยเหลือแก่เจา้ ของภาษาในโอกาสอันควร
9. เปรียบเทียบและอธบิ ายความเหมือนความแตกต่างของภาษา คำพังเพย สุภาษติ บทกลอน ความเชอื่
และ วัฒนธรรมของเจา้ ของภาษากับของไทยและนำไปใชแ้ ละเขา้ รว่ มแนะนำและจดั กิจกรรมทางภาษา
และวฒั นธรรม อย่างเหมาะสม
รวมทั้งหมด 9 ผลการเรียนรู้

4. การวดั ผลประเมินผลการเรียนรู้
4.1 คะแนนเต็ม 100 คะแนน
สดั สว่ นคะแนนระหวา่ งภาคต่อปลายภาค 70 : 30 คะแนน
คะแนนก่อนกลางภาค 25 คะแนน
คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน
คะแนนหลงั กลางภาค 25 คะแนน
คะแนนสอบปลายภาค 30 คะแนน

แนวทางการจดั การเรียนการสอน โรงเรียนนวมินทราชินทู ศิ เบญจมราชาลัย  หน้า 112

ชั้นมธั ยมศึกษาปที ี่ 6 ภาคเรยี นท่ี 2/2564

4.2 คะแนนกอ่ นกลางภาค 25 คะแนน

สปั ดาห์ ขอบขา่ ยสาระการเรียนรใู้ นการประเมินผลก่อนกลางภาค
ที่ ผลการ
เรยี นรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สอ่ื /แหล่งเรียนรู้

1-4 1-2 1. À quelle activité 10 1. แบบทดสอบ -เอกสารประกอบการสอน
vous participez-
vous? 2. พูดเล่าเร่ืองท่จี ะทำตาม - บทเรยี นpowerpoint

หวั ข้อท่กี ำหนดให้ -เว็บไซต์

5-9 3-4 2. Je veux que 15 1. แบบทดสอบ เอกสารประกอบการสอน

vous m’aimiez 2. เขยี นรายงานสิ่งท่ี - บทเรยี นpowerpoint

ตอ้ งการทำ/จำเปน็ ต้องทำ -เวบ็ ไซต์

4.3 คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน

สัปดาหท์ ี่ ขอบข่ายสาระการเรยี นรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค

ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รปู แบบขอ้ สอบ

10 1-4 1, 2 20 - แบบทดสอบปรนัย
ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลอื ก
จำนวน 30 ข้อ
- แบบทดสอบอัตนัย แบบเขียน จำนวน 5-10 ขอ้

4.4 คะแนนหลังกลางภาค 25 คะแนน

สัปดาห์ ขอบขา่ ยสาระการเรียนร้ใู นการประเมินผลก่อนกลางภาค
ท่ี ผลการ
เรียนรู้ หนว่ ยการเรียนรู้ คะแนน รปู แบบการ สอ่ื /แหล่งเรียนรู้
ประเมิน

11-14 5- 7 3. Si je travaillais dûr, 10 1. แบบทดสอบ - เอกสารประกอบการสอน
je gagnerais le prix!
2. พดู ถาม-ตอบ - บทเรียนpower point

- เวบ็ ไซต์

15-19 8- 10 4. La préparation 15 1.แบบทดสอบ -เอกสารประกอบการสอน
pour l’examen d’entrée: - บทเรียน power point
- เวบ็ ไซต์
Pat 7.1

แนวทางการจดั การเรียนการสอน โรงเรยี นนวมินทราชนิ ูทิศ เบญจมราชาลัย  หนา้ 113

ชน้ั มัธยมศกึ ษาปีที่ 6 ภาคเรยี นท่ี 2/2564

4.5 คะแนนสอบปลายภาค 30 คะแนน

สปั ดาหท์ ี่ ขอบขา่ ยสาระการเรยี นรู้ในการประเมนิ ผลสอบกลางภาค

ผลการเรยี นรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รปู แบบข้อสอบ

20 5 – 10. 3 , 4 30 - แบบทดสอบปรนัยชนดิ เลือกตอบ 4 ตวั เลอื ก
จำนวน 50 ข้อ

- แบบทดสอบอตั นยั แบบเขียน
จำนวน 5-10 ข้อ

4.6 ชิ้นงาน -

แนวทางการจัดการเรียนการสอน โรงเรยี นนวมินทราชินทู ศิ เบญจมราชาลัย  หนา้ 114

ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรยี นที่ 2/2564

แนวทางการจัดการเรียนการสอน

ภาคเรียนท่ี 2 ปกี ารศึกษา 2564

1. ชือ่ รายวิชา เสรมิ ทักษะภาษา ร่ังเศส 6 รหสั วิชา 33204
จำนวนชัว่ โมง 3 ชัว่ โมง/สปั ดาห์ 60 ชั่วโมง/ภาคเรียน จำนวนหนว่ ยกติ 1.5 หน่วยกิต
กลมุ่ สาระการเรยี นรู้ภาษาตา่ งประเทศ ชั้นมธั ยมศกึ ษาปีที่ 6/5
ครูผู้สอน นางปาลรี ฐั จันทรางกูร

2. คำอธิบายรายวชิ า

ปฏิบัติตามคำแนะนำในคู่มือการใช้งานต่างๆ คำชี้แจง คำอธิบาย และคำบรรยายท่ีฟังและอ่าน อ่านออกเสียง
ข้อความ ข่าว ประกาศ โฆษณา บทร้อยกรองและบทละครสั้นถูกต้องตามหลักการอ่าน อธิบายและเขียนประโยค
และขอ้ ความสัมพันธก์ ับสอื่ ที่ไมใ่ ช่ความเรยี งรูปแบบตา่ งๆ ที่อ่าน รวมทั้งระบุและเขียนส่ือที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบ
ตา่ งๆ สัมพันธก์ ับประโยคและขอ้ ความทฟี่ ังหรอื อ่าน จับใจความสำคญั วเิ คราะห์ความสรปุ ความ ตีความและแสดง
ความคิดเห็นจากการฟังและอ่านเร่ืองท่ีเป็นสารคดีและบันเทิงคดีพร้อมท้ังให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ
สนทนาและเขียนโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เร่ืองต่างๆ ใกล้ตัว ประสบการณ์สถานการณ์ ข่าว/ เหตุการณ์
ประเด็นที่อยู่ในความสนใจของสังคม และส่ือสารอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม เลือกและใช้คำขอร้องคำชี้แจง
คำอธบิ าย และให้คำแนะนำ พดู และเขียนแสดงความต้องการ เสนอและให้ความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการ
ให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์จำลองหรือสถานการณ์จริงอย่างเหมาะสม พูดและเขียนเพ่ือขอและให้ข้อมูล
บรรยาย อธิบาย เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง/ประเด็น/ข่าว/เหตุการณ์ที่ฟังและอ่านอย่าง
เหมาะสม พูดและเขียนบรรยายความรู้สึกและแสดงความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ กิจกรรม
ประสบการณ์ และข่าว/เหตุการณ์อย่างมีเหตุผล พูดและเขียนนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง/ประสบการณ์ ข่าว/
เหตุการณ์ เร่ืองและประเด็นต่างๆ ตามความสนใจ พูดและเขียนสรุปใจความสำคัญ แก่นสาระที่ได้จากการ
วิเคราะห์เรื่อง กิจกรรม ข่าว เหตุการณ์ และสถานการณ์ตามความสนใจ พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับ
กิจกรรม ประสบการณ์และเหตุการณ์ ท้ังในท้องถิ่น สังคมและโลก พร้อมท้ังให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ
เลือกใชภ้ าษา น้ำเสียง และกิรยิ าท่าทางเหมาะกบั ระดับของบุคคล เวลา โอกาสและสถานที่ตามมารยาทสังคมและ
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา อธิบาย/อภิปรายวิถีชีวิตความคิด ความเชื่อ และที่มาของขนบธรรมเนียมและ
ประเพณขี องเจ้าของภาษา เขา้ ร่วม แนะนำ และจัดกจิ กรรมทางภาษาและวัฒนธรรมอย่างเหมาะสม

อธิบาย/เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างโครงสร้างประโยค ข้อความ สำนวน คำพังเพย สุภาษิตและบท
กลอนของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย วิเคราะห์/อภิปรายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างวิถีชีวิต

แนวทางการจดั การเรียนการสอน โรงเรียนนวมินทราชนิ ทู ิศ เบญจมราชาลัย  หนา้ 115

ชนั้ มธั ยมศึกษาปที ่ี 6 ภาคเรยี นที่ 2/2564

ความเช่ือและวัฒนธรรมของเจา้ ของภาษากับของไทย และนำไปใช้อย่างมีเหตุผล ค้นคว้า/สืบค้น บันทึก สรุป และ
แสดงความคิดเหน็ เกย่ี วกับขอ้ มลู ท่ีเกีย่ วขอ้ งกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อืน่ จากแหลง่ การเรียนรู้ต่างๆ และนำเสนอดว้ ย
การพูดและการเขียน ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จำลองที่เกิดข้ึนในห้องเรียนสถานศึกษา
ชมุ ชน และสังคม

ใชภ้ าษา รั่งเศสในการสบื /คน้ ค้นคว้า รวบรวม วิเคราะห์ และสรุปความรขู้ ้อมูลตา่ งๆ จากสือ่ และแหลง่
การเรียนรู้ต่างๆ ในการศึกษาตอ่ และประกอบอาชีพเผยแพร่/ประชาสมั พนั ธ์ ข้อมลู ข่าวสารของโรงเรยี น ชุมชน
และท้องถน่ิ /ประเทศชาติเปน็ ภาษาต่างประเทศมที ักษะการใช้ภาษา รง่ั เศส (เน้นการฟงั -พดู -อ่าน-เขียน) สอ่ื สาร
ตามหัวเรอื่ งเกยี่ วกบั ตนเองครอบครัว โรงเรียน สิง่ แวดล้อม อาหารเคร่ืองด่ืม ความสัมพันธร์ ะหวา่ งบุคคล เวลาว่าง
และนันทนาการสขุ ภาพและสวสั ดิการ การซ้อื -ขาย ลมฟา้ อากาศ การศึกษาและอาชพี การเดินทางท่องเท่ียว การ
บริการสถานที่ ภาษา และวทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยใช้ประโยคผสมและประโยคซบั ซอ้ นสือ่ ความหมายตาม
บรบิ ทต่างๆ ในการสนทนา ท้ังท่เี ป็นทางการและไม่เป็นทางการได้

3. ผลการเรยี นรู้
1. อา่ นออกเสยี ง คำ ประโยค ข้อความ ข่าว ประกาศโฆษณา และบทร้อยกรองถูกต้องตามหลกั การอ่าน
2. ระบหุ วั ข้อเร่อื ง ใจความสำคัญและตอบคำถามจากการฟังและอ่านบทสนทนา นทิ าน เร่ืองสั้น
3. เข้าใจคำ กลุม่ คำ ประโยคและสามารถส่ือความเข้าใจน้ันเป็นภาพ หรือสัญลักษณห์ รือสอื่ ในทางกลบั กนั ได้
4. พดู และเขยี นเพ่ือขอและให้ขอ้ มลู บรรยาย อธิบาย แสดงความคดิ เห็นเกยี่ วกับเร่ืองและเหตกุ ารณ์ทฟี่ ้ง
และอ่าน อย่างเหมาะสม
5. สนทนาและเขียนโต้ตอบข้อมูลเกีย่ วกับตนเองและเร่ืองต่าง ๆ ใกล้ตวั ประสบการณ์สถานการณ์ข่าว /
เหตุการณ์ ประเด็นที่อยู่ในความสนใจของสงั คม และสอื่ สารอย่างต่อเนอื่ งและเหมาะสม
6. เขา้ ใจบทสนทนา เร่ืองส้ัน หรือนทิ านง่าย ๆ
7. สนทนา แลกเปล่ยี น และบอกข้อมูลเกี่ยวกบั ตนเอง เรื่องตา่ ง ๆ ใกลต้ วั และสถานการณต์ ่าง ๆ ใน
ชีวิตประจำวัน ขอ้ มูล เกย่ี วกับบคุ คล สถานท่ี อาชพี ได้อย่างเหมาะสม
8. ใช้คำ ข้อความ หรือประโยคงา่ ย ๆ เพ่ือเสนอหรือให้ความช่วยเหลอื แก่เจ้าของภาษาในโอกาสอันควร
9. เปรียบเทยี บและอธบิ ายความเหมอื นความแตกตา่ งของภาษา คำพังเพย สุภาษิต บทกลอน ความเชอ่ื
และ วัฒนธรรมของเจา้ ของภาษากบั ของไทยและนำไปใช้และเข้าร่วมแนะนำและจดั กิจกรรมทางภาษา
และวัฒนธรรม อย่างเหมาะสม

รวมท้ังหมด 9 ผลการเรยี นรู้

4. การวัดผลประเมินผลการเรยี นรู้
4.1 คะแนนเตม็ 100 คะแนน
สัดสว่ นคะแนนระหวา่ งภาคต่อปลายภาค 70 : 30 คะแนน
คะแนนกอ่ นกลางภาค 25 คะแนน
คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน
คะแนนหลงั กลางภาค 25 คะแนน
คะแนนสอบปลายภาค 30 คะแนน

แนวทางการจดั การเรียนการสอน โรงเรียนนวมินทราชนิ ูทิศ เบญจมราชาลัย  หนา้ 116

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2/2564

4.2 คะแนนก่อนกลางภาค 25 คะแนน

สัปดาห์ ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลกอ่ นกลางภาค
ท่ี ผลการ
เรียนรู้ หนว่ ยการเรียนรู้ คะแนน รปู แบบการประเมิน สื่อ/แหล่งเรียนรู้

1-4 1- 3 La 15 1. แบบทดสอบ - เอกสารประกอบการสอน

couleur:sens 2. การจัดทำปา้ ยนิเทศ - บทเรยี นpowerpoint

figuré/ บอกสำนวนภาษา -เว็บไซต์

L’expression รั่งเศสในชีวิตประจำวัน

dans la vie

quoitidienne

5-9 4- 5 2. Vivre éc 10 1. พูดสนทนา เอกสารประกอบการสอน

écologiquement การใชช้ ีวติ แบบรักษา -บทเรยี นpowerpoint

ระบบนิเวศเบ้ืองตน้ -เวบ็ ไซต์

4.3 คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน

สัปดาหท์ ่ี ขอบขา่ ยสาระการเรียนร้ใู นการประเมนิ ผลสอบกลางภาค

ผลการเรียนรู้ หนว่ ยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้ สอบ

10 1 - 5 1, 2 20 - แบบทดสอบปรนยั
ชนิดเลอื กตอบ 4 ตัวเลือก
จำนวน 30 ขอ้
- แบบทดสอบอัตนัย แบบเขียน จำนวน 5-10 ข้อ

4.4 คะแนนหลงั กลางภาค 25 คะแนน

ขอบข่ายสาระการเรยี นร้ใู นการประเมินผลก่อนกลางภาค

สัปดาห์ ผลการ หนว่ ยการ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อ/แหลง่ เรยี นรู้
ที่ เรยี นรู้ เรยี นรู้

11-14 6 - 7 3. L’effet de 15 1. แบบทดสอบ หนงั สอื

serre 2. การจัดทำสอ่ื ออนไลนร์ ณรงค์ลด

ภาวะโลกร้อน

แนวทางการจดั การเรียนการสอน โรงเรยี นนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย  หน้า 117

ชน้ั มธั ยมศึกษาปีท่ี 6 ภาคเรียนท่ี 2/2564

ขอบขา่ ยสาระการเรยี นรู้ในการประเมนิ ผลก่อนกลางภาค

สัปดาห์ ผลการ หนว่ ยการ คะแนน รปู แบบการประเมิน สอ่ื /แหล่งเรยี นรู้
ที่ เรยี นรู้ เรยี นรู้

15-19 8 - 9 4. Au 10 1. 1.บทบาทสมมตุ ิ พดู สนทนาโตต้ อบ หนังสือ
téléphone ทางโทรศัพท์แบบเปน็ ทางการ

ล 3.5 คะแนนสอบปลายภาค 30 คะแนน

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค

สปั ดาห์ ผลการเรยี นรู้ หน่วยการเรยี นรู้ คะแนน รูปแบบขอ้ สอบ
ท่ี

20 6 – 9. 3 , 4 30 - แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตวั เลือก
จำนวน 50 ขอ้
- แบบทดสอบอตั นยั แบบเขียน
จำนวน 5-10 ขอ้

แนวทางการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนนวมินทราชนิ ูทิศ เบญจมราชาลัย  หน้า 118

ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรยี นที่ 2/2564

แนวทางการจดั การเรยี นการสอน

ภาคเรยี นท่ี 2 ปกี ารศึกษา 2564 รหสั วิชา จ33202
จำนวนหน่วยกิต 2.0 หน่วยกติ
1. ชอ่ื รายวิชา ภาษาจนี 6 ช้ันมธั ยมศึกษาปที ่ี 6 ห้อง 6, 7
จำนวนชัว่ โมง 4 ชว่ั โมง/สัปดาห์ 80 ชัว่ โมง/ภาคเรยี น
กลุม่ สาระการเรยี นรู้ ภาษาต่างประเทศ
ครูผู้สอน ครสู าธวนิ ี พลเสน

2. คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาการอ่านออกเสียง คำ ประโยค ขอ้ ความ ข่าว ประกาศ โฆษณา และบทร้อยกรองถกู ต้องตาม
หลกั การอา่ น ระบหุ ัวข้อเรื่อง ใจความสำคญั และตอบคำถามจากการฟังและอา่ นบทสนทนา นิทาน เรอ่ื งสั้น พดู
และเขียนเพอ่ื ขอและให้ขอ้ มลู บรรยาย อธิบาย แสดงความคิดเหน็ เกยี่ วกบั เร่ืองและเหตกุ ารณ์ท่ีฟง้ และอา่ นอยา่ ง
เหมาะสม สนทนา และเขียนโตต้ อบข้อมลู เก่ียวกับตนเองและเรือ่ งต่าง ๆ ใกล้ตัว ประสบการณ์ สถานการณ์ และ
จบั ใจความสำคัญ วิเคราะห์ความ สรปุ ความ แสดงความคิดเห็น พรอ้ มทัง้ ให้เหตผุ ลและยกตัวอยา่ งประกอบ

โดยใช้ภาษาตา่ งประเทศ ในการสบื ค้น ค้นควา้ รวบรวม วเิ คราะห์ และสรุปข้อมูลตา่ ง ๆ ที่เกย่ี วขอ้ งกบั
กล่มุ สาระการเรยี นรู้อืน่ จากสื่อและแหลง่ การเรยี นรูต้ ่าง ๆ วเิ คราะห์ เปรยี บเทียบและอธบิ ายความเหมือนความ
แตกตา่ งของภาษา คำพังเพย สภุ าษติ บทกลอน ความเชื่อและวฒั นธรรมของเจ้าของภาษากบั ของไทยและนำไปใช้
และเข้ารว่ ม แนะนำ และจัดกิจกรรม ทางภาษาและวัฒนธรรมอยา่ งเหมาะสม

เพ่อื เหน็ คณุ ค่าทางวรรณกรรม ความสำคัญทางวัฒนธรรมประเพณีและความจำเป็นของการใชภ้ าษาใ ่
รู้ ใ เ่ รียน ประยุกต์ใชเ้ ทคโนโลยีในการศึกษาหาความรู้ มงุ่ ม่ันในการทำงาน มวี ินัย มีความช่อื สัตยส์ จุ ริต มีความ
รบั ผดิ ชอบ มเี หตผุ ล มคี วามคดิ รเิ รม่ิ สร้างสรรค์ ใชภ้ าษาสรา้ งความสมั พันธ์ รู้จักยอมรับฟงั ความคดิ เห็นของผู้อื่น
สภุ าพ มีมารยาทในการพูดและฟงั ในสงั คม มีจติ สาธารณะ สามารถปรบั ตวั เข้ากบั สถานการณ์ต่าง ๆ กลา้
แสดงออก มีความเชือ่ มั่นในตนเอง มชี วี ิตอยู่อย่างพอเพยี งและรกั ความเป็นไทย

3. ผลการเรียนรู้
1. อ่านออกเสยี ง คำ ประโยค ข้อความ ข่าว ประกาศโฆษณา และบทร้อยกรองถูกต้องตามหลักการอ่าน
2. ระบุหวั ขอ้ เรือ่ ง ใจความสำคัญและตอบคำถามจากการฟังและอ่านบทสนทนา นิทาน เรอ่ื งส้นั
3. เข้าใจคำ กลุ่มคำ ประโยคและสามารถสื่อความเข้าใจน้ันเป็นภาพ หรือสัญลักษณ์หรือสื่อในทาง

กลบั กันได้

แนวทางการจัดการเรียนการสอน โรงเรยี นนวมินทราชนิ ูทศิ เบญจมราชาลัย  หน้า 119

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ภาคเรยี นที่ 2/2564

4. พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมลู บรรยาย อธิบาย แสดงความคิดเห็นเกยี่ วกับเรื่องและเหตุการณ์ท่ีฟ้ง
และอ่าน อย่างเหมาะสม

5. สนทนาและเขียนโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเร่ืองต่าง ๆ ใกล้ตัว ประสบการณ์สถานการณ์ข่าว /
เหตกุ ารณ์ ประเดน็ ที่อยู่ในความสนใจของสงั คม และสื่อสารอยา่ งตอ่ เน่อื งและเหมาะสม

6. เขา้ ใจบทสนทนา เรื่องส้ัน หรอื นิทานงา่ ย ๆ
7. สนทนา แลกเปล่ยี น และบอกข้อมูลเกีย่ วกบั ตนเอง เร่ืองต่าง ๆ ใกล้ตวั และสถานการณ์ตา่ ง ๆ ใน
ชวี ติ ประจำวนั ข้อมลู เกยี่ วกับบุคคล สถานที่ อาชีพไดอ้ ยา่ งเหมาะสม
8. ใช้คำ ข้อความ หรือประโยคง่าย ๆ เพื่อเสนอหรือให้ความชว่ ยเหลือแก่เจา้ ของภาษาในโอกาสอนั ควร
9. เปรยี บเทียบและอธิบายความเหมอื นความแตกตา่ งของภาษา คำพังเพย สุภาษิต บทกลอน ความเชอื่
และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากบั ของไทยและนำไปใชแ้ ละเข้ารว่ มแนะนำและจัดกิจกรรมทางภาษาและ
วฒั นธรรม อยา่ งเหมาะสม
รวมท้ังหมด 9 ผลการเรยี นรู้

4. การวัดผลประเมินผลการเรยี นรู้

4.1 คะแนนเต็ม 100 คะแนน

สัดส่วนคะแนนระหว่างภาคต่อปลายภาค 70 : 30 คะแนน
คะแนน
คะแนนกอ่ นกลางภาค 25 คะแนน
คะแนน
คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน

คะแนนหลงั กลางภาค 25

คะแนนสอบปลายภาค 30

4.2 คะแนนกอ่ นกลางภาค 25 คะแนน

สัปดาห์ ขอบขา่ ยสาระการเรยี นรูใ้ นการประเมนิ ผลก่อนกลางภาค
ที่
ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รปู แบบการ สอื่ /แหล่งเรยี นรู้
ประเมนิ

1-3 ข้อท่ี 7. 我们那儿的冬天 10 แบบทดสอบ บทเรยี นออนไลน์ /

1,2,3,4,5,6,7,9 跟北京一样冷 ทา้ ยบท เอกสารประกอบการ

เรยี น /

หนงั สอื เรียน

ภาษาจนี

HANYU

JIAOCHENG

(汉语教程 第二

册 上)

แนวทางการจดั การเรียนการสอน โรงเรยี นนวมินทราชินทู ิศ เบญจมราชาลัย  หน้า 120

ชั้นมัธยมศึกษาปที ี่ 6 ภาคเรยี นท่ี 2/2564

สัปดาห์ ขอบขา่ ยสาระการเรียนรใู้ นการประเมนิ ผลกอ่ นกลางภาค
ท่ี
4-6 ผลการเรียนรู้ หนว่ ยการเรยี นรู้ คะแนน รูปแบบการ สอ่ื /แหล่งเรยี นรู้
ขอ้ ที่ ประเมนิ
7-9
1,2,3,4,5,6,7 8.冬天快要到了 10 แบบทดสอบ บทเรียนออนไลน์ /
ท้ายบท เอกสารประกอบการ
ขอ้ ท่ี เรยี น /
1,2,3,4,5,6,7 หนังสอื เรียน
ภาษาจีน
HANYU
JIAOCHENG

(汉语教程 第二

册 上)

9.快上来吧,要开 5 แบบทดสอบ บทเรียนออนไลน์ /
车了 ท้ายบท เอกสารประกอบการ

เรียน /
หนังสือเรยี น
ภาษาจนี

HANYU
JIAOCHENG

(汉语教程 第二

册 上)

4.3 คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน

สัปดาห์ ขอบขา่ ยสาระการเรยี นรู้ในการประเมนิ ผลสอบกลางภาค
ที่ ผลการเรียนรู้
หนว่ ยการ คะแนน รูปแบบข้อสอบ
เรยี นรู้

10 ขอ้ ที่ 7 - 9 20 - แบบทดสอบปรนัย เลือกตอบ

2,3,4,6,7,9 4 ตวั เลือก จำนวน 40 ข้อ

- แบบทดสอบอัตนัย (เช่น แปลคำศัพท/์ เติมคำ/อนื่ ๆ)

จำนวน 10 ขอ้

แนวทางการจัดการเรียนการสอน โรงเรยี นนวมินทราชนิ ทู ศิ เบญจมราชาลัย  หน้า 121

ช้นั มัธยมศกึ ษาปีท่ี 6 ภาคเรยี นท่ี 2/2564

4.4 คะแนนหลังกลางภาค 25 คะแนน

สปั ดาห์ ขอบขา่ ยสาระการเรยี นรใู้ นการประเมินผลหลังกลางภาค
ที่ ผลการเรียนรู้
หนว่ ยการเรยี นรู้ คะแนน รูปแบบการ ส่อื /แหลง่ เรยี นรู้
ประเมนิ

11-13 ข้อที่ 10.我听过钢琴曲协 5 แบบทดสอบท้าย บทเรียนออนไลน์ /
1,2,3,4,5,6,7,9 奏曲《黄河》 บท เอกสารประกอบการ
เรยี น /
หนงั สอื เรียน
ภาษาจนี
HANYU
JIAOCHENG

(汉语教程 第二

册 上)

14-16 ข้อท่ี 11.我是跟旅游团一 10 แบบทดสอบทา้ ย บทเรียนออนไลน์ /
1,2,3,4,5,6,7,9 起来的 บท เอกสารประกอบการ
เรยี น /
หนังสือเรยี น
ภาษาจีน
HANYU
JIAOCHENG

(汉语教程 第二

册 上)

17-19 ขอ้ ท่ี 12.我的护照你找到 10 แบบทดสอบทา้ ย บทเรียนออนไลน์ /
1,2,3,4,5,6,7,9 了没有 บท เอกสารประกอบการ
เรียน /
หนังสอื เรยี น
ภาษาจนี
HANYU
JIAOCHENG

(汉语教程 第二

册 上)

แนวทางการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนนวมินทราชินูทศิ เบญจมราชาลัย  หน้า 122

ช้นั มธั ยมศึกษาปีท่ี 6 ภาคเรียนท่ี 2/2564

4.5 คะแนนสอบปลายภาค 30 คะแนน

สปั ดาหท์ ี่ ขอบข่ายสาระการเรยี นรู้ในการประเมินผลสอบปลายภาค

ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรยี นรู้ คะแนน รูปแบบข้อสอบ

20 ขอ้ ที่ 3,4,6,7,9 10 - 12 30 - แบบทดสอบปรนยั เลือกตอบ
4 ตัวเลือก จำนวน 60 ข้อ

4.6 ชน้ิ งาน -

แนวทางการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนนวมินทราชินูทศิ เบญจมราชาลัย  หนา้ 123

ชนั้ มัธยมศึกษาปีท่ี 6 ภาคเรียนท่ี 2/2564

แนวทางการจัดการเรยี นการสอน

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

1. ชือ่ รายวิชา เสริมทักษะภาษาจีน 6 รหสั วิชา จ33204
จำนวนชัว่ โมง 2 ชัว่ โมง/สปั ดาห์ 40 ชว่ั โมง/ภาคเรียน จำนวนหน่วยกิต 1 หนว่ ยกติ
กล่มุ สาระการเรยี นรู้ ภาษาตา่ งประเทศ ช้ันมัธยมศกึ ษาปีท่ี 6 ห้อง 6, 7
ครูผู้สอน ครูพิราอร จันทร์เปรม

2. คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาการอ่าน การเขียน และสัทอักษร และคำศัพท์ต่างๆ ตามมาตรฐานของ HSK 4 โดยออกเสียงสระ

กลุ่มคำ และประโยคง่าย ๆ ได้ถูกต้อง เขียนอักษรจีนถูกต้องตามหลักการเขียน ใช้ทักษะภาษาจีนในการฟัง พูด
อา่ น เขียนคำอธิบาย บทสนทนา ข้อความที่เป็นความเรียงหรือไมเ่ ป็นความเรียง เช่น การขอบคุณ/ขอโทษ การให้
ของขวัญในเทศกาลต่าง ๆ ตลอดจนเข้าใจภาษาท่าทางในการสื่อสารตามสถานการณ์ต่าง ๆ และสามารถ
แลกเปลย่ี นนำเสนอข้อมลู ขา่ วสาร

โดยใช้ประโยคตามโครงสร้างไวยากรณ์ที่ใช้ส่ือความหมายตามบริบทต่าง ๆ ในการสนทนา ทั้งที่เป็น
ทางการและไม่เป็นทางการ และใช้ประโยคง่าย ๆ ได้ถูกต้อง รู้และเข้าใจวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา เข้าใจ
ตคี วาม ตอ่ ข้อความ ข้อมูล เกย่ี วกบั เร่ืองที่อยใู่ นความสนใจ

เพื่อให้สามารถนำภาษาไปใชใ้ นชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับบุคคล กาลเทศะ และ
วฒั นธรรมของเจา้ ของภาษา

3. ผลการเรยี นรู้
1. นักเรียนสามารถอ่าน เขยี นและออกเสียงสัทอักษรได้
2. เขยี นภาษาจนี ได้ถูกต้องตามหลักการเขียน
3. ใช้ประโยคภาษาจีนเบ้อื งต้น ในการฟัง พดู อ่าน และเขียนได้
4. เรียนรู้และเขา้ ใจความแตกตา่ งและเหมือนวัฒนธรรมไทยจนี
5. สามารถถา่ ยทอดกิจกรรมทางภาษา เป็นภาษาพูดและเขยี นได้
6. ใช้ประโยคสนทนาได้อย่างถกู ต้องไวยากรณ์และเหมาะสมตามสถานการณ์ได้
7. ใชภ้ าษา ท่าทาง เพ่ือการสื่อสาร การติดต่อ ปฏสิ ัมพนั ธ์ได้
8. เขยี นศัพทภ์ าษาจีนเติมประโยคใหส้ มบรู ณ์ได้

รวม 8 ผลการเรียนรู้

แนวทางการจดั การเรียนการสอน โรงเรียนนวมินทราชินทู ศิ เบญจมราชาลัย  หนา้ 124

ชนั้ มัธยมศกึ ษาปที ี่ 6 ภาคเรียนท่ี 2/2564

4. การวดั ผลประเมนิ ผลการเรียนรู้

4.1 คะแนนเตม็ 100 คะแนน

สัดส่วนคะแนนระหว่างภาคต่อปลายภาค 70 : 30 คะแนน
คะแนน
คะแนนก่อนกลางภาค 25 คะแนน
คะแนน
คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน

คะแนนหลงั กลางภาค 25

คะแนนสอบปลายภาค 30

4.2 คะแนนก่อนกลางภาค 25 คะแนน

สปั ดาห์ ขอบข่ายสาระการเรยี นรู้ในการประเมนิ ผลกอ่ นกลางภาค
ท่ี
ผลการ หน่วยการเรยี นรู้ คะแนน รปู แบบการ สื่อ/แหล่งเรียนรู้
เรียนรู้ ประเมิน

1 ข้อที่ 1,2,3,4 5 แบบทดสอบ บทเรยี นออนไลน์ /
1. วฒั นธรรมจนี (ต่อ) เอกสารประกอบการ

เรยี น

2-3 ขอ้ ที่ 1,2,3 2. HSK 4 คำท่ี 601 – 5 แบบทดสอบ บทเรียนออนไลน์ /
650 เอกสารประกอบการ

เรียน

4-5 ขอ้ ท่ี 1,2,3 3. HSK 4 คำที่ 651 - 5 แบบทดสอบ บทเรียนออนไลน์ /
750 5 แบบทดสอบ เอกสารประกอบการ
5 แบบทดสอบ
6-7 ข้อท่ี 1,2,3,6 4. HSK 4 คำท่ี 751 - เรียน
850
บทเรยี นออนไลน์ /
8-9 ข้อท่ี 1,2,3,6 เอกสารประกอบการ

5. HSK 4 คำท่ี 851 - เรยี น
950
บทเรยี นออนไลน์ /
เอกสารประกอบการ

เรียน

แนวทางการจัดการเรียนการสอน โรงเรยี นนวมินทราชนิ ทู ศิ เบญจมราชาลัย  หน้า 125

ชน้ั มัธยมศกึ ษาปที ่ี 6 ภาคเรยี นที่ 2/2564

4.3 คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน

สัปดาห์ ขอบขา่ ยสาระการเรยี นรู้ในการประเมนิ ผลสอบกลางภาค

ท่ี ผลการ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบข้อสอบ
เรยี นรู้

10 ข้อท่ี 1 - 5 20 - แบบทดสอบปรนยั ชนิดเลือกตอบ

1,2,3,4,6 วัฒนธรรมจนี (ตอ่ ) 4 ตัวเลอื ก จำนวน 30 ข้อ

และ - แบบทดสอบอตั นยั (เชน่ แปลคำศพั ท/์ เติมคำ/

HSK 4 คำที่ 601 - อืน่ ๆ) จำนวน 10 ข้อ

950

4.4 คะแนนหลังกลางภาค 25 คะแนน

สปั ดาห์ ขอบขา่ ยสาระการเรยี นรใู้ นการประเมินผลหลังกลางภาค
ที่
ผลการ หนว่ ยการเรยี นรู้ คะแนน รูปแบบการ ส่อื /แหล่งเรียนรู้
เรียนรู้ ประเมนิ

11 ข้อท่ี 6. HSK 4 คำท่ี 951 - 5 แบบทดสอบ บทเรยี นออนไลน์ /
1,2,5,6,7,8 1000 เอกสารประกอบการ

เรียน

12-13 ขอ้ ท่ี 7. HSK 4 5 แบบทดสอบ บทเรียนออนไลน์ /
1,2,5,6,7,8 คำท่ี 1001 - 1050 เอกสารประกอบการ

เรียน

14-15 ข้อที่ 8. HSK 4 5 แบบทดสอบ บทเรยี นออนไลน์ /
1,2,5,6,7,8 คำที่ 1051 - 1100 เอกสารประกอบการ

เรยี น

16-17 ขอ้ ท่ี 9. HSK 4 5 แบบทดสอบ บทเรียนออนไลน์ /
1,2,5,6,7,8 คำที่ 1101 - 1150 เอกสารประกอบการ

เรียน

18-19 ข้อท่ี 10. HSK 4 5 แบบทดสอบ บทเรียนออนไลน์ /
1,2,5,6,7,8 คำที่ 1151 - 1200 เอกสารประกอบการ

เรียน

แนวทางการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนนวมินทราชนิ ทู ศิ เบญจมราชาลัย  หนา้ 126

ชั้นมัธยมศกึ ษาปีท่ี 6 ภาคเรียนที่ 2/2564

สปั ดาหท์ ี่ 4.5 คะแนนสอบปลายภาค 30 คะแนน
ขอบขา่ ยสาระการเรียนรูใ้ นการประเมนิ ผลสอบปลายภาค

ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รปู แบบขอ้ สอบ

20 ข้อที่ 5,6,7,8 6 - 10 30 - แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ

HSK 4 คำที่ 951 – 1200 4 ตวั เลอื ก จำนวน 50 ข้อ

4.6 ชิ้นงาน -

แนวทางการจัดการเรียนการสอน โรงเรยี นนวมินทราชนิ ทู ิศ เบญจมราชาลัย  หน้า 127

ชนั้ มธั ยมศึกษาปที ่ี 6 ภาคเรียนท่ี 2/2564

แนวทางการจดั การเรียนการสอน รหสั วิชา ญ33202
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศกึ ษา 2564 จำนวนหนว่ ยกติ 2 หน่วยกิต
1. รายวิชา ภาษาญีป่ ุ่น 6 ชน้ั มธั ยมศกึ ษาปีที่ 6/5
จำนวนชั่วโมง 4 ชั่วโมง/สัปดาห์ ช่ัวโมง/ภาคเรียน
กลุ่มสาระการเรยี นรู้ ภาษาต่างประเทศ
ครผู สู้ อน นางสาวอัจฉรา จนั ทร์แจม่ แจง้

2. คำอธิบายรายวชิ า
ศึกษาและ ึกทักษะฟัง พูด อ่าน เขียน ประโยค ข้อความบทอ่าน คำสั่ง คำขอร้อง คำแนะนำ รวมทั้ง

เข้าใจภาษาท่าทาง ความรู้สึกของผู้พูด พูดและเขียนเก่ียวกับเร่ืองของตนเอง เหตุการณ์ต่าง ๆในสังคม
ขนบธรรมเนียมประเพณีวฒั นธรรม ความเช่ือ ความเปน็ มาของส่ิงต่างๆ ส่ิงแวดลอ้ ม และสุนทรพจน์โดยใช้ภาษา
สภุ าพได้ ใช้ภาษาตามมารยาททางสังคมและแสดงความคิดเห็น แสดงความต้องการ เสนอความช่วยเหลือ แสดง
ความรู้สึกของตนเกี่ยวกับเรื่องราวต่าง ๆ และใช้ภาษาท่าทางได้เหมาะสม สร้างองค์ความรู้จากสื่อการเรียนทาง
ภาษาและผลจากการ ึกทักษะต่าง ๆ เขา้ ใจขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมญ่ีปุน่ ความเหมือนและความ
แตกต่างระหว่างภาษาและวัฒนธรรมของญ่ีปุ่นกับของไทย เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมอย่า
สนุกสนาน เห็นคุณค่าของการเรียนภาษาญี่ปุ่น แสวงหาความรู้จากสื่อ ส่ิงพิมพ์จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ โดย
เช่ือมโยงกับสาระการเรียนรู้อ่ืน ใช้ภาษาญี่ปุ่นตามสถานการณ์ต่างๆภายในโรงเรียนและชุมชนด้วยวิธีการท่ี
หลากหลายย่ิงขน้ึ ใช้ภาษาญ่ีปนุ่ เพอ่ื สอ่ื สารในการทำงาน การศึกษาต่อและเผยแพรข่ อ้ มลู ขา่ วสารของโรงเรียนและ
ชุมชนในรูปแบบต่าง ๆ เลือกวิธีการเรียนภาษาญี่ปุ่นที่เหมาะสมกับตนเองและมีประสิทธิภาพมากขึ้น และ
ปฏิบัตงิ านรว่ มกับผอู้ นื่ อยา่ งมีความสุข

โดยใชท้ กั ษะกระบวนการทางภาษา ทักษะการปฏบิ ัติ ทกั ษะกระบวนการคิด และการเข้าร่วมกจิ กรรมทาง
ภาษาและวฒั นธรรม ในการเรยี นภาษา เพื่อใหม้ ีความรู้ ความเข้าใจ มที ักษะฟัง พูด อ่าน และเขียน รกั การอ่าน มี
สุนทรียภาพทางภาษา สามารถใช้ภาษาญ่ีปุ่นในสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจำวัน ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมกับ
วยั มเี จตคติทดี่ ตี อ่ การเรียนรู้ภาษา ตลอดจนมีคณุ ลกั ษณะอันพงึ ประสงค์

3. ผลการเรยี นรู้
1. บอกเร่ืองราวที่ตวั เองเดือดร้อน และขอโทษในเรอ่ื งที่ตนทำผดิ พลาดได้
2. ถ่ายทอดเร่อื งราวเกีย่ วกบั งานเทศกาลตา่ ง ๆ ขนบธรรมเนยี มประเพณวี ฒั นธรรม ความเชือ่ และ
ความเปน็ มาของสิ่งตา่ งๆได้
3. แลกเปลยี่ นข้อมลู เกีย่ วกับความทรงจำในวยั เดก็ ได้
4. พดู หรือเขียนสนุ ทรพจน์โดยใชภ้ าษาสุภาพได้
5. ค้นควา้ รวบรวม และสรุปขอ้ มูลเรื่องแผน่ ดนิ ไหว,เทศกาลต่าง ๆของญี่ป่นุ , โอฟุโระ และพิธสี ำเร็จการศึกษาได้

รวมท้ังหมด 5 ตัวชี้วดั

แนวทางการจดั การเรียนการสอน โรงเรยี นนวมินทราชินทู ศิ เบญจมราชาลัย  หนา้ 128

ชัน้ มธั ยมศึกษาปที ่ี 6 ภาคเรียนท่ี 2/2564

4. การวัดผลประเมนิ ผลการเรยี นรู้
4.1 คะแนนเต็ม 100 คะแนน
สดั สว่ นคะแนนระหว่างภาคต่อปลายภาค 70 : 30 คะแนน
คะแนนกอ่ นกลางภาค 20 คะแนน
คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน
คะแนนหลงั กลางภาค 30 คะแนน
คะแนนสอบปลายภาค 30 คะแนน

4.2 คะแนนก่อนกลางภาค 20 คะแนน

สปั ดาห์ ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค
ที่ ตวั ช้ีวดั
หน่วยการ คะแนน รูปแบบการประเมนิ สอ่ื /แหล่งเรียนรู้
เรียนรู้

1–5 1 10 - แบบทดสอบท้ายบท บทเรียนออนไลน์ /

たいへ เอกสารประกอบการเรียน / หนงั สอื

んな เรียน Akiko to tomodachi

一日

วนั แหง่ ความ
วุ่นวาย

6–9 2 10 - แบบทดสอบท้ายบท บทเรยี นออนไลน์ /
เอกสารประกอบการเรยี น / หนังสอื
祭り เรียน Akiko to tomodachi
เทศกาล

4.3 คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน

สัปดาห์ ขอบข่ายสาระการเรยี นรใู้ นการประเมินผลสอบกลางภาค

ที่ ตวั ชีว้ ัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รปู แบบข้อสอบ

10 1,2 - วันแหง่ ความ 20 - แบบทดสอบปรนยั ชนดิ เลอื กตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 30
วุ่นวาย ขอ้
- แบบทดสอบอตั นัย จำนวน 10 ขอ้
- เทศกาล

แนวทางการจัดการเรียนการสอน โรงเรยี นนวมินทราชนิ ทู ิศ เบญจมราชาลัย  หน้า 129

ช้นั มธั ยมศกึ ษาปที ่ี 6 ภาคเรยี นที่ 2/2564

4.4 คะแนนหลังกลางภาค 30 คะแนน

สปั ดาห์ ขอบข่ายสาระการเรยี นรู้ในการประเมนิ ผลหลังกลางภาค
ที่ ตวั ชวี้ ดั หนว่ ยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อ/แหล่งเรียนรู้

11 - 13 3 10 - แบบทดสอบ ท้าย บทเรียนออนไลน์ /

子どもの時の บท เอกสารประกอบการเรยี น /

思い出 - หนงั สือเรยี น Akiko to
ความทรงจำวยั เดก็ tomodachi

14 – 16 4 10 - แบบทดสอบ ทา้ ย บทเรียนออนไลน์ /
บท เอกสารประกอบการเรียน /
送別会 - หนังสอื เรียน Akiko to
งานเลี้ยงอำลา tomodachi

17 – 19 5 10 - แบบทดสอบ ท้าย บทเรียนออนไลน์ /
บท เอกสารประกอบการเรยี น /
ぶんか - หนงั สือเรยี น Akiko to
วฒั นธรรม tomodachi

4.5 คะแนนสอบปลายภาค 30 คะแนน

สปั ดาห์ ขอบขา่ ยสาระการเรียนร้ใู นการประเมินผลสอบกลางภาค
ท่ี ตัวชวี้ ดั
หนว่ ยการเรยี นรู้ คะแนน รูปแบบข้อสอบ

20 3,4,5- ความทรงจำวัยเด็ก 30 - แบบทดสอบปรนยั ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก
- งานเลย้ี งอำลา จำนวน 50 ข้อ
- วัฒนธรรม - แบบทดสอบอตั นยั จำนวน 10ข้อ

4.6 ช้ินงาน -

แนวทางการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนนวมินทราชินทู ศิ เบญจมราชาลัย  หนา้ 130

ชน้ั มัธยมศกึ ษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2/2564

แนวทางการจดั การเรียนการสอน

ภาคเรียนท่ี 2 ปกี ารศึกษา 2564 รหสั 33204
จำนวนหนว่ ยกิต 1 หน่วยกิต
1. ชื่อรายวิชา เสรมิ ทักษะภาษาญี่ป่นุ 6 ชัน้ มธั ยมศึกษาปีที่ 6/5
จำนวนชัว่ โมง 2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ ช่วั โมง/ภาคเรยี น
กลมุ่ สาระการเรยี นรู้ ภาษาต่างประเทศ
ครผู ้สู อน นางสาวอัจฉรา จันทรแ์ จม่ แจง้

2. คำอธบิ ายรายวชิ า
ศึกษาและ ึกทักษะฟัง พูด ประโยค ข้อความบทอ่าน คำสั่ง คำขอร้อง คำแนะนำ รวมทั้งเข้าใจภาษา

ท่าทาง ความรู้สึกของผู้พูด พูดเกี่ยวกับเร่ืองของตนเอง เหตุการณ์ต่าง ๆในสังคมและส่ิงแวดล้อม ใช้ภาษาตาม
มารยาททางสังคมและแสดงความคิดเห็น แสดงความต้องการ เสนอความช่วยเหลือ แสดงความรู้สึกของตน
เก่ียวกับเรื่องราวต่าง ๆ และใช้ภาษาท่าทางในการสื่อสารได้เหมาะสม เข้าใจขนบธรรมเนียมประเพณีและ
วฒั นธรรมญี่ปุ่น ความเหมือนและความแตกต่างระหวา่ งภาษาและวัฒนธรรมของญป่ี ุ่นกับของไทย เห็นคุณคา่ ของ
การเรียนภาษาญ่ีปุ่น ใช้ภาษาญ่ีปุ่นตามสถานการณ์ตา่ งๆภายในโรงเรียนและชุมชนด้วยวธิ ีการที่หลากหลายย่ิงขึ้น
ใช้ภาษาญ่ีปุ่นเพ่ือสื่อสารในการทำงาน การศึกษาต่อและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของโรงเรียนและชุมชนในรูปแบบ
ต่าง ๆ เลือกวิธีการเรียนภาษาญี่ปุ่นท่ีเหมาะสมกับตนเองและมีประสิทธิภาพมากขึ้น และปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่น
อยา่ งมคี วามสขุ

โดยใช้ทักษะกระบวนการทางภาษา ทักษะการปฏิบัติ ทักษะกระบวนการคิด เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจ
มที กั ษะการสื่อสาร มีสุนทรียภาพทางภาษา สามารถใช้ภาษาญ่ีปนุ่ สอ่ื สารในสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจำวัน ได้
อย่างถกู ตอ้ ง เหมาะสมกบั วยั มเี จตคตทิ ่ดี ีต่อการเรียนรู้ภาษา ตลอดจนมีคณุ ลกั ษณะอนั พึงประสงค์

3. ผลการเรยี นรู้
1. บอกเร่ืองราวที่ตัวเองเดอื ดรอ้ น และขอโทษในเร่ืองท่ีตนทำผิดพลาดได้
2. สนทนาเกยี่ วกับงานเทศกาลต่าง ๆ ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรม ความเชอ่ื และความเป็นมา
ของส่งิ ตา่ งๆได้
3. พดู เกี่ยวกับความทรงจำในวัยเดก็ ได้
4. พูดสนุ ทรพจนโ์ ดยใช้ภาษาสภุ าพได้

รวมท้ังหมด 4 ตัวชี้วดั

แนวทางการจดั การเรียนการสอน โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย  หน้า 131

ชนั้ มธั ยมศึกษาปที ่ี 6 ภาคเรยี นท่ี 2/2564

4. การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้
4.1 คะแนนเต็ม 100 คะแนน
สัดสว่ นคะแนนระหว่างภาคต่อปลายภาค 70 : 30 คะแนน
คะแนนก่อนกลางภาค 20 คะแนน
คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน
คะแนนหลังกลางภาค 30 คะแนน
คะแนนสอบปลายภาค 30 คะแนน

4.2 คะแนนกอ่ นกลางภาค 20 คะแนน

สปั ดาห์ ขอบขา่ ยสาระการเรียนรู้ในการประเมนิ ผลกอ่ นกลางภาค

ท่ี ตัวชีว้ ัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อ/แหล่งเรียนรู้

1–5 1 10 - แบบทดสอบ ทา้ ยบท บทเรยี นออนไลน์ /

たいへんな เอกสารประกอบการเรยี น /

一日 หนงั สือเรยี น Akiko to

วันแห่งความวนุ่ วาย tomodachi

6–9 2 10 - แบบทดสอบ ท้ายบท บทเรียนออนไลน์ /
เอกสารประกอบการเรียน /
祭り
เทศกาล - หนงั สอื เรียน Akiko to
tomodachi

4.3 คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน

สปั ดาห์ ขอบขา่ ยสาระการเรยี นรใู้ นการประเมินผลสอบกลางภาค

ที่ ตวั ชวี้ ัด หนว่ ยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้ สอบ

10 1,2 - วันแหง่ ความ 20 - แบบทดสอบปรนยั ชนิดเลอื กตอบ 4 ตวั เลือก จำนวน 30
ว่นุ วาย ข้อ
- แบบทดสอบอัตนยั จำนวน 10 ข้อ
- เทศกาล

แนวทางการจดั การเรียนการสอน โรงเรยี นนวมินทราชนิ ูทิศ เบญจมราชาลัย  หนา้ 132

ชนั้ มัธยมศึกษาปีท่ี 6 ภาคเรียนที่ 2/2564

4.4 คะแนนหลังกลางภาค 30 คะแนน

สัปดาห์ ขอบข่ายสาระการเรยี นรูใ้ นการประเมนิ ผลหลังกลางภาค
ท่ี ตวั ช้ีวัด หนว่ ยการเรียนรู้ คะแนน รปู แบบการประเมนิ สอ่ื /แหล่งเรยี นรู้

11 - 13 3 10 - แบบทดสอบทา้ ย บทเรียนออนไลน์ /

子どもの時の思 บท เอกสารประกอบการเรยี น /

い出 - หนงั สอื เรียน Akiko to

ความทรงจำวัยเด็ก tomodachi

14 – 16 4 10 - แบบทดสอบทา้ ย บทเรียนออนไลน์ /
บท เอกสารประกอบการเรียน /
送別会 - หนังสอื เรียน Akiko to
งานเลีย้ งอำลา tomodachi

17 – 19 5 10 - แบบทดสอบทา้ ย บทเรียนออนไลน์ /
บท เอกสารประกอบการเรียน /
ぶんか - หนงั สือเรียน Akiko to
วัฒนธรรม tomodachi

4.5 คะแนนสอบปลายภาค 30 คะแนน

สัปดาห์ ขอบขา่ ยสาระการเรยี นร้ใู นการประเมินผลสอบกลางภาค

ที่ ตัวชว้ี ดั หน่วยการเรยี นรู้ คะแนน รูปแบบขอ้ สอบ

20 3,4,5 - ความทรงจำวัย 30 - แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตวั เลือก

เด็ก จำนวน 50 ข้อ

- งานเลีย้ งอำลา - แบบทดสอบอตั นยั จำนวน 10ข้อ

- วัฒนธรรม

4.6 ช้ินงาน -

แนวทางการจดั การเรียนการสอน โรงเรียนนวมินทราชนิ ูทศิ เบญจมราชาลัย  หนา้ 133

ช้นั มัธยมศกึ ษาปที ่ี 6 ภาคเรยี นที่ 2/2564

แนวทางการจดั การเรียนการสอนแนะแนว

แนวทางการจดั การเรียนการสอน โรงเรยี นนวมินทราชนิ ทู ศิ เบญจมราชาลัย  หนา้ 134

ชั้นมธั ยมศกึ ษาปีท่ี 6 ภาคเรียนที่ 2/2564

คำอธบิ ายรายวชิ าแนะแนว

1. รายวิชาแนะแนว รหสั วชิ า ก 33905

จำนวนชัว่ โมงเรยี น 1 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 20 ช่วั โมง/ภาคเรียน จำนวน 20 ชวั่ โมง

กลุม่ สาระการเรยี นรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(แนะแนว) ชน้ั มัธยมศกึ ษาปที ี่ 6

ครผู สู้ อนนางสาวทัศนีย์ วงศศ์ รี ภาคเรยี นที่ 2/2564

2.คำอธิบายรายวิชา

ศกึ ษาสาระความรู้เกย่ี วกับคณะ/ สาขา โดยวิทยากรท่ีเป็นนิสิตแต่ละคณะ/ สาขาวิชาตามทีน่ ักเรียนสนใจ

การสร้างแรงจูงใจและการสร้างจุดมุ่งหมายทางการศึกษา การสำรวจความสามารถทางด้านทักษะสังคม การ

พัฒนาทักษะการส่ือสาร การเจรจาต่อรองเพ่ือรักษาสิทธิและลดความขัดแย้งการพัฒนาการแก้ปัญหาแบบเพื่อน

ช่วยเพอ่ื น การพัฒนากิจนสิ ัยในการทำงาน การเตรยี มตัวสโู่ ลกอาชีพและการสรา้ งจิตสำนึกเพือ่ สังคม

จัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้กระบวนการกลุ่ม โดยกำหนดรูปแบบจำนวนสมชิกกลุ่มให้เหมาะสมกับ

ลักษณะและวัตถุประสงค์ของกิจกรรม การใช้สถานการณ์จำลอง บทบาทสมมุติ เพื่อพัฒนาทักษะการทำงาน

กระบวนการคิดวิเคราะห์ การคดิ อย่างสร้างสรรค์และการสอื่ สารปฏิสมั พันธ์

เพ่ือมุ่งให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ รู้จัก เข้าใจ รักและเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น สามารถวางแผนการ

เรียน อาชีพ รวมทั้งการดำเนินชีวิตและสังคม สามารถปรับตัวได้อย่างเหมาะสม และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี

ความสุข

3.ผลการเรยี นรู้
1. สามารถศึกษาสาระความรู้เก่ียวกับคณะ/ สาขา โดยวิทยากรที่เป็นนิสิตแต่ละคณะ/ สาขาวิชาตามท่ี
นกั เรียนสนใจ
2. สามารถสร้างแรงจูงใจและการสรา้ งจดุ มงุ่ หมายทางการศึกษา
3. สามารถพัฒนาทักษะทางสังคม การพัฒนาทักษะการสื่อสาร การเจรจาต่อรองเพื่อรักษาสิทธิและลด
ความขดั แยง้ การพฒั นาการแก้ปญั หาแบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน
6. สามารถใช้แหลง่ เรยี นรูท้ ่ีมีอยู่ในโรงเรียน
7. สามารถจำแนกข้อมลู สารสนเทศเพ่ือใช้ในชวี ติ ประจำวันได้

4.การวัดผลประเมนิ ผลการเรียนรู้
1. ตรวจสอบเวลาเข้ารว่ มกิจกรรมของผ้เู รยี นไมน่ ้อยกว่าร้อยละ 80 ตามเกณฑท์ ส่ี ถานศึกษากำหนด
2. ประเมินการปฏิบัติกิจกรรม และผลงาน/ช้ินงาน/คุณลักษณะของผู้เรียนตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษา

กำหนดด้วยวิธีการทีห่ ลากหลาย เนน้ การมีสว่ นร่วมของผ้เู ก่ยี วขอ้ งในการปฏบิ ตั ิกจิ กรรม
3. ผู้เรยี นทีม่ ีเวลาการเข้ารว่ มกิจกรรม มีการปฏบิ ัติกิจกรรม และมีผลงาน/ชิ้นงาน/คุณลักษณะตามเกณฑ์

ทีส่ ถานศึกษากำหนด เปน็ ผูผ้ า่ นการประเมินกจิ กรรมแนะแนว และบันทึกผลในระเบียนแสดงผลการเรยี น
4. ผู้เรียนที่มีผลการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์เวลาการเข้าร่วมกิจกรรม และ/หรือการปฏิบัติกิจกรรม และ/

หรือ ผลงาน/ช้ินงาน/คุณลักษณะตามท่ีสถานศึกษากำหนด ในปีการศึกษานั้นๆ ยกเว้นมีเหตุสุดวิสัยให้อยู่ใน
ดุลพินิจของสถานศึกษา

แนวทางการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนนวมินทราชินทู ิศ เบญจมราชาลัย  หนา้ 135

ชน้ั มธั ยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนท่ี 2/2564

โครงสร้างรายวชิ าการจดั กิจกรรมแนะแนว
ระดบั ชนั้ มธั ยมศกึ ษาปีท่ี 6

หนว่ ยการ วตั ถุประสงค์ชน้ั พฤตกิ รรมนักเรียน ชนิ้ งาน/ วธิ ีการจดั กิจกรรม วิธีประเมนิ ผล ภาค/
จดั ปี (รอู้ ะไร/ทำอะไร ภาระงาน ช.ม.
1. สำรวจปัญหาท่ี
กจิ กรรม ได้) ตนกำลงั เผชญิ
2. ศกึ ษาวธิ ีการ
คลายปม นักเรียนร้แู ละ 1. อธิบาย ชิ้นงานท่แี สดง แก้ปญั หา อย่าง 1. สังเกตการ 2/4
เป็นระบบ ปฏบิ ตั ิ
เขา้ ใจ กระบวนการ ถึงการวางแผน 3. วางแผน กิจกรรม
แก้ปญั หาของตน 2. การตรวจ
กระบวนการ แกป้ ญั หาอยา่ งเปน็ แกไ้ ขปัญหา อย่างเปน็ ระบบ ช้ินงาน/ภาระ
งาน
แก้ปญั หาอยา่ ง ระบบ ของตนอย่าง

เปน็ ระบบ 2. วางแผน เป็นระบบ

สามารถวางแผน แกป้ ญั หาของตน

แก้ปัญหาของ อย่างเป็นระบบ

ตน

มุมมอง นักเรียนรู้จัก 1. บอกวิธกี ารมอง ช้ินงานทีแ่ สดง 1. ศึกษาวิธกี าร 1. สังเกตการ 2/4
มองปัญหาอย่าง ปัญหาอย่างรอบ ถึงการจดั การ มองปัญหาอยา่ ง ปฏบิ ัติ 2/4
รปู แบบ รอบดา้ น และ ดา้ น2. บอกวธิ ีการ กับปัญหา รอบดา้ นจาก กิจกรรม
การสอ่ื สาร นำมาใชใ้ นการ นำมาใช้ในการ ในชีวติ ได้อย่าง กรณีศึกษา 2. การตรวจ
จดั การกบั จัดการกบั ปัญหา สร้างสรรค์ 2. ระดมสมอง ึก ช้ินงาน/ภาระ
ปญั หา อย่างสรา้ งสรรค์ การมองปัญหา งาน
ในชวี ิตไดอ้ ย่าง ชนิ้ งานที่แสดง อย่างรอบดา้ นจาก
สรา้ งสรรค์ ถึงการสื่อสารที่ ปัญหาท่ีเกดิ ขน้ึ ใน 1. สังเกตการ
เหมาะสมเพอ่ื ชีวิตของนกั เรยี น ปฏบิ ตั ิ
นักเรยี นรจู้ ัก 1. อธบิ ายรูปแบบ สร้าง และรว่ มกนั หา กิจกรรม
รปู แบบการ การส่ือสารเพื่อ สมั พนั ธภาพกับ แนวทางในการ 2. การตรวจ
สือ่ สารเพื่อสรา้ ง สรา้ งสมั พนั ธภาพ ผอู้ นื่ จดั การกบั ปัญหา ชน้ิ งาน/ภาระ
สัมพนั ธภาพตาม ตามแนวคิด T.A. อย่างสรา้ งสรรค์ งาน
แนวคดิ TA 2. แสดงการ
และสามารถ สอ่ื สารเพ่ือสร้าง 1. วเิ คราะห์
เลือกรูปแบบ สัมพนั ธภาพกับ รูปแบบการสอ่ื สาร
เพื่อการสอื่ สาร ผู้อนื่ เพือ่ สร้าง
ไดอ้ ย่าง สมั พันธภาพ ตาม
เหมาะสม แนวคิด T.A. จาก
กรณีศึกษา
2. กึ การสอ่ื สาร
ตามรูปแบบท่ี
เหมาะสมเพ่ือสรา้ ง
สัมพนั ธภาพกับ
ผู้อ่นื

แนวทางการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนนวมินทราชนิ ทู ศิ เบญจมราชาลัย  หนา้ 136

ชนั้ มัธยมศึกษาปที ่ี 6 ภาคเรยี นที่ 2/2564

หน่วยการ วัตถุประสงคช์ ้ัน พฤตกิ รรมนกั เรียน ช้นิ งาน/ วธิ กี ารจัดกิจกรรม วธิ ีประเมินผล ภาค/
จดั ปี (รู้อะไร/ทำอะไร ภาระงาน ช.ม.

กจิ กรรม ได้)

ครอบครวั นักเรยี นร้จู ัก 1. อธิบายบทบาท ชนิ้ งานทแ่ี สดง 1. วเิ คราะห์ 1. สังเกตการ 2 / 4

เป็นสขุ บทบาท และ หนา้ ท่ีของบคุ คลใน ถงึ แนวทางการ บทบาทและหนา้ ที่ ปฏบิ ัติ

หน้าท่ขี องบุคคล ครอบครวั สร้างครอบครวั ของบุคคลใน กจิ กรรม

ในครอบครวั 2. บอกแนวทาง ทอี่ บอนุ่ และ ครอบครวั ท่สี ง่ ผล 2. การตรวจ

และสามารถ การวางแผนการใช้ เปน็ สขุ ตอ่ การสร้าง ชน้ิ งาน/ภาระ

วางแผนสำหรับ ชวี ติ ครอบครัวใน ครอบครัวที่อบอนุ่ งาน

การใชช้ ีวิต อนาคตได้อย่าง และเป็นสุข

ครอบครัวใน อบอุ่นและเป็นสขุ 2. อภปิ ราย

อนาคตได้อย่าง แนวทางการสรา้ ง

อบอนุ่ และเป็น ครอบครัวท่ีอบอุน่

สขุ และเป็นสุข

พัฒนาตน นักเรียน รูจ้ ัก 1. อธบิ าย ชิ้นงานที่แสดง 1. ศึกษาและ 1. สังเกตการ 2 / 4

พฒั นาชาติ คณุ ลักษณะท่ี คณุ ลกั ษณะท่ี ถึงการพัฒนา วิเคราะห์ ปฏิบัติ

จำเป็นในการ จำเป็นในการ ตนเพื่อเตรียม คุณลกั ษณะที่ กจิ กรรม

ทำงาน เพ่ือ ทำงานอย่างเป็น ตัวเข้าสู่โลกของ จำเปน็ ต่อการครอง 2. การตรวจ

ดำเนนิ ชวี ติ อยา่ ง ประโยชน์และเปน็ งาน ตนในการทำงาน ชน้ิ งาน/ภาระ

เป็นประโยชน์ สุข อย่างเปน็ สขุ และ งาน

และเปน็ สุข 2. วางแผนพัฒนา เป็นประโยชน์

สามารถ พฒั นา ตนเพ่ือเตรยี มตวั 2. วางแผนพฒั นา

ตนเพอ่ื เตรียมตวั เข้าสู่โลกของงาน ตนเพ่อื เตรียมตัว

เข้าสโู่ ลกของ เข้าสโู่ ลกของงาน

งาน


Click to View FlipBook Version
Previous Book
KIK_1221
Next Book
Diva Talk Nov Dec 2021 Digital Issue