The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by ffaahh.nbr, 2021-11-24 09:57:08

Course syllabus ม1-6 ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2564

รวม Course syllabus ม1-6 (2-2564)

แนวทางการจัดการเรยี นการสอน โรงเรยี นนวมินทราชินทู ศิ เบญจมราชาลัย  หนา้ 59

ชน้ั มธั ยมศกึ ษาปีที่ 2 ภาคเรยี นท่ี 2/2564

4.2 คะแนนก่อนกลางภาค…………25………คะแนน

สปั ดาห์ ขอบขา่ ยสาระการเรียนรใู้ นการประเมนิ ผลก่อนกลางภาค

ท่ี ตวั ชีว้ ัด หน่วยการเรยี นรู้ คะแนน รปู แบบการประเมนิ ส่ือ/แหล่งเรยี นรู้

ส3.1 ม.2/1 1. ออมแลว้ รวย 5 - ประเมนิ ใบงาน -หนังสอื เรยี น

1-2 ส3.1 ม.2/3 - รปู ภาพ

- ชุมชน

- บทเรียนออนไลน์

- Youtube

- บคุ คลตัวอยา่ ง

- ธนาคาร

3-6 ส3.1 ม.2/2 2. ตามรอยพระราชา 5 - ประเมินใบงาน -หนงั สอื เรียน

ส3.1 ม.2/3 5 - ทดสอบประจำหนว่ ย - รปู ภาพ

- ชุมชน

- บทเรยี นออนไลน์

- Youtube

- บคุ คลตัวอย่าง

7-9 ส3.2 ม.2/1 3. เรยี นรู้เศรษฐกจิ 5 - ประเมนิ ใบงาน -หนังสอื เรยี น
5 - ทดสอบประจำหนว่ ย - รปู ภาพ
ส3.2 ม.2/2 ภมู ภิ าค
- ชมุ ชน
ส3.2 ม.2/3 - บทเรียนออนไลน์
- Youtube
ส3.2 ม.2/4

4.3 คะแนนสอบกลางภาค...........20.......... คะแนน

สัปดาห์ ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมนิ ผลสอบกลางภาค

ที่ ตัวชี้วดั หนว่ ยการเรียนรู้ คะแนน รปู แบบข้อสอบ

10 ส3.1 ม.2/1 1. ออมแลว้ รวย 20 - แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ

ส3.1 ม.2/2 2. ตามรอยพระราชา 4 ตวั เลอื ก จำนวน....40......ขอ้
ส3.1 ม.2/3 3. เรยี นรู้เศรษฐกจิ ภูมภิ าค
ส3.2 ม.2/1

ส3.2 ม.2/2

ส3.2 ม.2/3

ส 3.2 ม.2/4

แนวทางการจดั การเรียนการสอน โรงเรียนนวมนิ ทราชินทู ิศ เบญจมราชาลัย  หนา้ 60

ช้นั มัธยมศกึ ษาปที ี่ 2 ภาคเรยี นท่ี 2/2564

4.4 คะแนนหลงั กลางภาค ...........25......... คะแนน

สปั ดาห์ ขอบขา่ ยสาระการเรียนร้ใู นการประเมนิ ผลหลังกลางภาค

ที่ ตัวชวี้ ดั หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สอ่ื /แหลง่ เรยี นรู้

11-13 ส 2.1 ม.2/2 4. พลเมอื งไทย 5 - ประเมนิ ใบงาน -หนงั สือเรยี น

ส 2.2 ม.2/1 - รปู ภาพ

- โครงงาน

- บทเรยี นออนไลน์

- Youtube

14-16 ส 2.1 ม.2/1 5. กฎหมายน่ารู้ 5 - ทดสอบประจำหนว่ ย -หนังสือเรียน
ส 3.1 ม.2/4
- รปู ภาพ

- กฎหมาย

- บทเรียนออนไลน์

- Youtube

17 ส 2.2 ม.2/2 6. ข่าวสารบา้ นเมอื ง 10 - วเิ คราะห์ข่าว -หนังสือเรียน

- รปู ภาพ

- บทเรียนออนไลน์

- Youtube

18-20 ส 2.1 ม.2/3 7. เมอื งไทยงดงามตาม 5 - ทดสอบประจำหน่วย -หนงั สือเรยี น

ส 2.1 ม.2/4 วัฒนธรรม - รูปภาพ

- ชมุ ชน

- บทเรยี นออนไลน์

- Youtube

4.5 คะแนนสอบปลายภาค.........30....... คะแนน

สัปดาห์ ขอบขา่ ยสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค

ท่ี ตัวชว้ี ัด หนว่ ยการเรยี นรู้ คะแนน รูปแบบขอ้ สอบ

20 ส 2.1 ม.2/1 4. พลเมืองไทย 30 - แบบทดสอบปรนยั ชนิดเลือกตอบ
ส 2.1 ม.2/2 5. กฎหมายนา่ รู้ 4 ตัวเลอื ก จำนวน 60 ข้อ

ส 2.1 ม.2/3 6. ขา่ วสารบา้ นเมือง

ส 2.1 ม.2/4 7. เมอื งไทยงดงามตามวัฒนธรรม

ส 2.2 ม.2/1

ส 2.2 ม.2/2

ส 3.1 ม.2/4

แนวทางการจัดการเรียนการสอน โรงเรยี นนวมินทราชนิ ูทศิ เบญจมราชาลัย  หน้า 61

ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรยี นที่ 2/2564

4.6 ชนิ้ งาน - วธิ ีการเก็บคะแนน ช้นิ งาน หมายเหตุ กำหนด
วิเคราะหข์ ่าว - เวลาส่ง
หน่วยการเรยี นรู้ ลกั ษณะ จำนวน
หรอื สาระการเรยี นรู้/ ประเภท ช้นิ งาน สัปดาหท์ ่ี
ตวั ช้วี ดั หรือผลการเรียนรู้/ งานเด่ยี ว 1 18

บรู ณาการ

ขา่ วสารบ้านเมือง

แนวทางการจัดการเรียนการสอน โรงเรยี นนวมินทราชินทู ศิ เบญจมราชาลัย  หน้า 62

ชน้ั มัธยมศกึ ษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2/2564

แนวทางการจัดการเรียนการสอน

ภาคเรยี นที่ 2 ปกี ารศึกษา 2564

1. ชอ่ื รายวชิ า พระพุทธศาสนา 4 รหัสวชิ า ส 22104

จำนวนชว่ั โมงเรียน 1 ช่ัวโมง/สปั ดาห์ 20 ชว่ั โมง/ภาคเรยี น จำนวน 0.5 หน่วยกิต

กลมุ่ สาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชนั้ มัธยมศึกษาปที ่ี 2/1-13

ครูผ้สู อน นางชวนพิศ ตินตะบรุ ะ ,นางสาวพมิ พ์ปวีณ์ มณีสวาท ,นางสาวพงศล์ ดา สุภาพ

2. คำอธบิ ายรายวิชา
ศึกษาการพัฒนาการเรียนรู้ด้วยวิธคี ิดแบบโยนิโสมนสิการ 2 วิธีคือวิธีคิดแบบอุบายปลุกเร้าคุณธรรมและ

วิธีการคิดแบบอรรถสัมพันธ์ การสวดมนต์ แผ่เมตตา บริหารจิตและเจริญปัญญาด้วยอานาปานสติหรือตาม
แนวทางของศาสนาที่ตนนับถือ การปฏิบัติตนตามหลักธรรมทางศาสนาท่ีตนนับถือ การเป็นลูกที่ดีตามหลักทิศ
เบื้องต้นในทิศ 6 การมีมรรยาทของการเป็นศาสนิกชนท่ีดี ได้แก่ การต้อนรับ มารยาทของผู้ป็นแขก ระเบียบพิธี
ปฏิบัติตนต่อพระภิกษุ การยืน การให้ท่ีนั่ง การเดินสวน การสนทนา การรับสิ่งของ การแต่งกายไปวัด การแต่ง
กายไปงานมงคล งานอวมงคล การปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมในศาสนพิธีการทำบุญตักบาตร การถวายภัตตาหาร
สิ่งของท่ีควรถวายและส่ิงของต้องห้ามสำหรับพระภิกษุ การถวายสังฆทาน เคร่ืองสังฆทาน การถวายผ้าอาบน้ำฝน
การจัดเครื่องไทยธรรมเครื่องไทยทาน การกรวดน้ำ การทอดกฐิน การทอดผ้าป่า หลักเบื้องต้นที่เกี่ยวเน่ืองในวัน
มาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอัฏฐมีบูชา วันธรรมสวนะและเทศกาลสำคัญ ระเบียบพิธีและการปฏิบัติในวันธรรม
สวนะ วนั เขา้ พรรษา วนั ออกพรรษา วนั เทโวโรหณะ ศาสนพธิ ี พิธกี รรม แนวปฏบิ ตั ิของศาสนาอน่ื ๆ

โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการวิเคราะห์ กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการกลุ่ม กระบวนการ
สบื คน้ ข้อมลู กระบวนการเผชิญสถานการณ์และแก้ปญั หา

เพ่ือให้มีความรู้และเข้าใจหลักธรรม ศาสนพิธี พิธีกรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือหรือ
ศาสนาอื่น มีศรัทธาที่ถูกต้อง ยึดม่ัน และปฏิบัติตามหลักธรรม ตระหนักและปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดี และ
ธำรงรกั ษาพระพทุ ธศาสนา หรอื ศาสนาท่ตี นนบั ถอื

3. มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด
ส 1.1 ม.2/9-11

ส 1.2 ม.2/1-5

รวมท้ังหมด 8 ตวั ชี้วัด

แนวทางการจดั การเรยี นการสอน โรงเรยี นนวมนิ ทราชนิ ูทิศ เบญจมราชาลัย  หน้า 63

ช้นั มัธยมศึกษาปที ี่ 2 ภาคเรียนท่ี 2/2564

4. การวัดผลประเมนิ ผลการเรยี นรู้
4.1 คะแนนเต็ม 100 คะแนน
สดั ส่วนคะแนนระหวา่ งภาคต่อปลายภาค 70 : 30 คะแนน
คะแนนก่อนกลางภาค 25 คะแนน
คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน
คะแนนหลงั กลางภาค 25 คะแนน
คะแนนสอบปลายภาค 30 คะแนน

4.2 คะแนนกอ่ นกลางภาค 25 คะแนน

สปั ดาห์ ขอบขา่ ยสาระการเรยี นรใู้ นการประเมินผลกอ่ นกลางภาค

ที่ ตัวชว้ี ัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สอ่ื /แหลง่ เรียนรู้

1 - 2 ส 1.1 ม.2/9 1.การพัฒนาจติ เพือ่ การ 5 - ใบงาน - หนังสือแบบเรยี น

เรียนรแู้ ละดำเนนิ ชีวิต - แบบทดสอบย่อย รายวชิ า

ดว้ ยวิธคี ิดแบบโยนิโสมน ออนไลน์ พระพทุ ธศาสนา

สกิ าร - powerpoint

- ห้องเรียนออนไลน์

- หอ้ งเรยี น

classroom

- อินเตอร์เนต็

เวบ็ ไซตต์ า่ ง ๆ

3 - 4 ส 1.1 ม.2/10 2.การสวดมนต์แปล การ 10 - ใบงาน - หนงั สือแบบเรียน

แผ่เมตตา บริหารจิตและ - แบบทดสอบยอ่ ย รายวชิ า

เจริญปญั ญา ออนไลน์ พระพุทธศาสนา

- powerpoint

- ห้องเรียนออนไลน์

- หอ้ งเรียน

classroom

- อนิ เตอรเ์ น็ต

เว็บไซตต์ ่าง ๆ

5 - 6 ส 1.1 ม.2/11 3.การปฏบิ ัติตนตามหลกั 5 - ใบงาน - หนังสอื แบบเรียน

ธรรมทางพระพุทธ - แบบทดสอบย่อย รายวิชา

ศาสนาเพื่อการดำรงตน ออนไลน์ พระพทุ ธศาสนา
อย่างเหมาะสมในกระแส - powerpoint
ความเปลย่ี นแปลงของ - ห้องเรยี นออนไลน์
โลกและการอยู่รว่ มกนั - หอ้ งเรียน
อย่างสันติสุข classroom
- อนิ เตอรเ์ นต็

เว็บไซต์ต่าง ๆ

แนวทางการจดั การเรียนการสอน โรงเรยี นนวมนิ ทราชินูทศิ เบญจมราชาลัย  หนา้ 64

ชน้ั มธั ยมศกึ ษาปที ี่ 2 ภาคเรยี นที่ 2/2564

สปั ดาห์ ตวั ชว้ี ดั ขอบขา่ ยสาระการเรยี นร้ใู นการประเมินผลก่อนกลางภาค
ท่ี หน่วยการเรยี นรู้ คะแนน รปู แบบการประเมนิ สอ่ื /แหล่งเรียนรู้

7 - 9 ส 1.2 ม.2/1 4.การเปน็ ลกู ท่ีดีตาม 5 - ใบงาน - หนงั สือแบบเรยี น

หลกั ทิศเบ้ืองตน้ ในทิศ 6 - แบบทดสอบย่อย รายวชิ า

ออนไลน์ พระพทุ ธศาสนา

- powerpoint

- ห้องเรียนออนไลน์

- หอ้ งเรียน

classroom

- อินเตอร์เนต็

เวบ็ ไซต์ต่าง ๆ

4.3 คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน

สัปดาห์ ขอบขา่ ยสาระการเรียนรูใ้ นการประเมินผลสอบกลางภาค

ที่ ตวั ช้ีวัด หนว่ ยการเรียนรู้ คะแนน รปู แบบข้อสอบ

10 ส 1.1 ม.2/9- 1. การพฒั นาจติ เพือ่ การเรียนรู้และ 10 - แบบทดสอบปรนยั ชนิดเลือกตอบ

11 ดำเนินชวี ิตด้วยวิธีคดิ แบบโยนิโส 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ

ส 1.2 ม.2/1 มนสิการ 10 - แบบทดสอบอัตนยั (เช่น แสดงวิธี
2. การสวดมนต์แปล การแผ่เมตตา ทำ/เติมคำ/อ่นื ๆ) จำนวน 2 ข้อ

บรหิ ารจติ และเจริญปญั ญา

3. การปฏิบัติตนตามหลัก

ธรรมทางพระพุทธศาสนาเพ่ือการ

ดำรงตนอยา่ งเหมาะสมในกระแส

ความเปลย่ี นแปลงของโลกและการ

อยู่รว่ มกนั อย่างสันตสิ ขุ

4. การเปน็ ลูกท่ดี ตี ามหลักทิศ

เบื้องตน้ ในทิศ 6

4.4 คะแนนหลงั กลางภาค 25 คะแนน

สปั ดาห์ ขอบขา่ ยสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังกลางภาค

ท่ี ตัวช้ีวดั หนว่ ยการเรียนรู้ คะแนน รปู แบบการประเมนิ สอ่ื /แหลง่ เรยี นรู้

11 - 12 ส 1.2 ม.2/2 5.มารยาทของ 5 - ใบงาน - หนังสอื แบบเรยี น

พุทธศาสนกิ ชนที่ดี - แบบทดสอบย่อย รายวชิ า

ออนไลน์ พระพทุ ธศาสนา

- powerpoint

- หอ้ งเรียนออนไลน์

แนวทางการจดั การเรยี นการสอน โรงเรยี นนวมนิ ทราชินทู ศิ เบญจมราชาลัย  หน้า 65

ชัน้ มัธยมศกึ ษาปีท่ี 2 ภาคเรยี นท่ี 2/2564

สัปดาห์ ขอบขา่ ยสาระการเรียนรใู้ นการประเมินผลหลังกลางภาค
ท่ี
ตัวช้ีวัด หนว่ ยการเรียนรู้ คะแนน รปู แบบการประเมนิ สอ่ื /แหลง่ เรียนรู้
13 - 14 ส 1.2 ม.2/3
ส 1.2 ม.2/4 - ห้องเรียน
15 - 16 ส 1.2 ม.2/5
classroom
17 - 19
- อินเตอรเ์ นต็

เวบ็ ไซตต์ ่าง

6.คุณคา่ ของศาสนพธิ ี 5 - ใบงาน - หนงั สือแบบเรียน

และการปฏิบัติตนได้อย่าง - แบบทดสอบย่อย รายวชิ า

ถกู ต้อง ออนไลน์ พระพุทธศาสนา

- powerpoint

- ห้องเรยี นออนไลน์

- ห้องเรยี น

classroom

- อนิ เตอร์เนต็

เวบ็ ไซต์ตา่ ง

7.วันสำคัญทางพระพุทธ 10 - ใบงาน - หนงั สือแบบเรยี น

ศาสนาและการปฏิบตั ติ น - แบบทดสอบย่อย รายวชิ า

ใดถ้ ูกต้อง ออนไลน์ พระพุทธศาสนา
- powerpoint

- ห้องเรียนออนไลน์

- หอ้ งเรยี น

classroom

- อนิ เตอรเ์ น็ต

เว็บไซต์ตา่ ง

8.ศาสนพธิ ี พธิ ีกรรม 5 - ใบงาน - หนงั สือแบบเรียน

ตามแนวปฏิบัติของศาสนา - แบบทดสอบยอ่ ย รายวชิ า

อ่ืนๆ ออนไลน์ พระพุทธศาสนา

- powerpoint

- ห้องเรยี นออนไลน์

- หอ้ งเรยี น

classroom

- อินเตอร์เน็ต

เวบ็ ไซตต์ ่าง

แนวทางการจดั การเรยี นการสอน โรงเรียนนวมนิ ทราชนิ ูทศิ เบญจมราชาลัย  หนา้ 66

ช้นั มัธยมศึกษาปที ี่ 2 ภาคเรียนที่ 2/2564

4.5 คะแนนสอบปลายภาค 30 คะแนน

สปั ดาห์ ขอบขา่ ยสาระการเรียนรใู้ นการประเมนิ ผลสอบกลางภาค

ที่ ตัวชี้วดั หนว่ ยการเรยี นรู้ คะแน รปู แบบขอ้ สอบ20 ส 1.2 ม.2/2-5 5. มารยาทของพุทธศาสนกิ ชนที่ดี 20 - แบบทดสอบปรนยั ชนดิ เลือกตอบ

6. คุณคา่ ของศาสนพิธี และการ 4 ตัวเลอื ก จำนวน 40 ข้อ
ปฏิบัติตนได้อย่างถูกตอ้ ง - แบบทดสอบอัตนัย (เชน่ แสดงวธิ ี

7. วันสำคญั ทางพระพุทธ 10 ทำ/เตมิ คำ/อื่นๆ) จำนวน 2 ข้อ

ศาสนาและการปฏิบัตติ นได้ถูกตอ้ ง

8. ศาสนพธิ ี พธิ กี รรม

ตามแนวปฏิบัติของศาสนาอื่นๆ

4.6 ชนิ้ งาน -

แนวทางการจดั การเรยี นการสอน โรงเรียนนวมินทราชินทู ิศ เบญจมราชาลัย  หนา้ 67

ชนั้ มัธยมศกึ ษาปที ่ี 2 ภาคเรยี นที่ 2/2564

แนวทางการจัดการเรียนการสอน รหสั วิชา ส22106
จำนวน 0.5 หน่วยกิต
ภาคเรยี นที่ 2 ปกี ารศึกษา 2564 ช้ันมธั ยมศึกษาปีที่ 2/1-13
1. ชอ่ื รายวิชา ประวัตศิ าสตร์ 4

จำนวนช่ัวโมงเรียน 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ 20 ช่ัวโมง/ภาคเรยี น
กลุ่มสาระ สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ครผู ูส้ อน นางสาวสกุ ัญญา มลิซ้อน

2. คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยสมัยอยุธยาและสมัยธนบุรี เช่น การควบคุมกำลังคนและ

ศิลปวัฒนธรรม วิเคราะห์พัฒนาการของอาณาจักรอยุธยาและธนบุรีในด้านผลงานสำคัญของบุคคลสำคัญและ
วีรกรรมของบรรพบุรุษไทยที่มีส่วนสร้างสรรค์ชาติไทย อธิบายพัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจและการเมืองของ
ภูมิภาคเอเชีย ท่ีตั้งและสภาพภูมิศาสตร์ของภูมิภาคต่างๆ ในทวีปเอเชีย (ยกเว้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้)
พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ สังคม เศรษฐกิจ และการเมืองของภูมิภาคเอเชีย (ยกเว้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้)
ที่ต้ังและความสำคัญของแหล่งอารยธรรมตะวันออกและแหล่งมรดกโลกในประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชีย
ตลอดจนอิทธิพลของอารยธรรมโบราณท่มี ีตอ่ ทวีปเอเชียในปจั จบุ ัน

โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ กระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการ
แกป้ ัญหา และกระบวนการกลุ่ม

เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจความเป็นมาของชาติไทย วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย เกิดความรัก ความ
ภูมิใจ และธำรงความเป็นไทย เข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบันในด้านความสัมพันธ์และการ
เปล่ียนแปลงของเหตุการณ์อย่างต่อเน่ือง และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ใฝ่เรียนรู้
ม่งุ มัน่ ในการทำงาน มีวินยั ซ่ือสัตยส์ ุจรติ มีความรกั ความภมู ิใจและธำรงความเปน็ ไทย

3. มาตรฐาน/ตัวชี้วดั

ส 4.2 ม. 2/1
ส 4.2 ม. 2/2
ส 4.3 ม. 2/1
ส 4.3 ม. 2/3
รวมทั้งหมด 4 ตวั ชี้วดั

แนวทางการจัดการเรยี นการสอน โรงเรยี นนวมนิ ทราชินทู ิศ เบญจมราชาลัย  หน้า 68

ชั้นมัธยมศกึ ษาปีที่ 2 ภาคเรียนท่ี 2/2564

4. การวัดผลประเมินผลการเรยี นรู้

4.1 คะแนนเต็ม 100 คะแนน

สัดสว่ นคะแนนระหวา่ งภาคต่อปลายภาค 70 : 30 คะแนน

คะแนนกอ่ นกลางภาค 25 คะแนน

คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน

คะแนนหลงั กลางภาค 25 คะแนน

คะแนนก่อนสอบปลายภาค 30 คะแนน

4.2 คะแนนก่อนกลางภาค 25 คะแนน

สัปดาห์ ขอบข่ายสาระการเรียนร้ใู นการประเมนิ ผลกอ่ นกลางภาค

ท่ี ตัวชว้ี ัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สอ่ื /แหล่งเรียนรู้

1-5 ส 4.3 ภูมิปัญญาและ 15 ตรวจให้คะแนน - ห้องเรียนออนไลนค์ รู

ม. 2/3 ศิลปวัฒนธรรมไทยสมัย - การตอบคำถาม สกุ ญั ญา มลิซ้อน
อยุธยาและธนบุรี - การสืบคน้ ขอ้ มูลตาม - หนงั สือเรยี น
ประเด็นที่กำหนด - ใบงาน
- การทำใบงาน - สืบคน้ ขอ้ มลู ทาง
- การทำแบบทดสอบ อินเทอร์เน็ต
- อ่นื ๆ

6-9 ส 4.3 บคุ คลสำคัญสมัยอยธุ ยา 10 ตรวจให้คะแนน - หอ้ งเรยี นออนไลนค์ รู

ม.2/1 และธนบุรี - การตอบคำถาม สุกัญญา มลซิ ้อน
- การสืบคน้ ขอ้ มลู ตาม - หนังสือเรียน
ประเด็นท่ีกำหนด - ใบงาน
- การทำใบงาน - สืบคน้ ขอ้ มูลทาง
- การทำแบบทดสอบ อนิ เทอร์เนต็
- อื่นๆ

4.3 คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน

สปั ดาห์ ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค

ท่ี ตวั ชี้วดั หนว่ ยการเรียนรู้ คะแนน รปู แบบข้อสอบ

10 ส 4.3 ม.2/1 - ภูมิปญั ญาและศิลปวัฒนธรรมไทย 20 - แบบทดสอบปรนัยชนดิ เลอื กตอบ

ส 4.3 ม. 2/3 สมัยอยุธยาและธนบรุ ี 4 ตัวเลอื ก จำนวน 40 ข้อ

- บุคคลสำคญั สมยั อยุธยาและธนบุรี

แนวทางการจัดการเรยี นการสอน โรงเรยี นนวมินทราชนิ ทู ิศ เบญจมราชาลัย  หน้า 69

ชน้ั มธั ยมศกึ ษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2/2564

4.4 คะแนนหลงั กลางภาค 25 คะแนน

สปั ดาห์ ขอบข่ายสาระการเรยี นรใู้ นการประเมินผลหลังกลางภาค

ที่ ตวั ช้ีวัด หนว่ ยการเรยี นรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สอ่ื /แหล่งเรยี นรู้

11-14 ส 4.2 พัฒนาการของภูมิภาค 10 ตรวจใหค้ ะแนน - ห้องเรียนออนไลน์

ม.2/1 ตา่ งๆ ในเอเชยี - การตอบคำถาม ครสู ุกัญญา มลซิ ้อน
- การสบื ค้นข้อมลู ตาม - หนังสือเรยี น
ประเด็นท่ีกำหนด - ใบงาน
- การทำใบงาน - สืบค้นขอ้ มูลทาง
- การทำแบบทดสอบ อินเทอร์เนต็
- อนื่ ๆ

15-19 ส 4.2 แหล่งอารยธรรมโบราณใน 15 ตรวจให้คะแนน - ห้องเรียนออนไลน์

ม.2/2 เอเชยี - การตอบคำถาม ครูสุกญั ญา มลซิ ้อน
- การสืบคน้ ข้อมูลตาม - หนงั สือเรียน
ประเด็นท่ีกำหนด - ใบงาน
- การทำใบงาน - สบื ค้นข้อมูลทาง
- การทำแบบทดสอบ อินเทอร์เนต็
- งานเดย่ี ว - อ่นื ๆ

4.5 คะแนนสอบปลายภาค 30 คะแนน

สปั ดาห์ ขอบขา่ ยสาระการเรียนร้ใู นการประเมินผลสอบกลางภาค

ที่ ตวั ชีว้ ดั หน่วยการเรยี นรู้ คะแนน รูปแบบขอ้ สอบ

20 ส 4.2 ม.2/1 - พัฒนาการของภูมภิ าคต่างๆ ใน 30 - แบบทดสอบปรนยั ชนดิ เลอื กตอบ

ส 4.2 ม.2/2 เอเชยี 4 ตวั เลอื ก จำนวน 60 ข้อ

- แหล่งอารยธรรมโบราณใน

เอเชยี

4.6 ช้ินงาน

โปสเตอรแ์ หล่งมรดกโลกในประเทศต่าง ๆ ในภมู ิภาคเอเชีย

หนว่ ยการเรียนรู้ ชน้ิ งาน

สาระการเรยี นรู้/ตัวช้ีวดั หรือ วธิ ีการเก็บคะแนน ลักษณะ จำนวน หมายเหตุ กำหนด
ผลการเรียนรู้/บรู ณาการ ประเภท ชิน้ งาน งานเด่ียว เวลาส่ง

การทำโปสเตอร์แหล่งมรดก โปสเตอร์ 1 สัปดาห์ที่ 16

ส 4.2 ม.2/2 โลกในประเทศตา่ งๆ ใน
ภูมภิ าคเอเชียอยา่ งถกู ตอ้ ง

และตกแตง่ สวยงาม

แนวทางการจดั การเรยี นการสอน โรงเรยี นนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย  หน้า 70

ช้นั มัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรยี นที่ 2/2564

แนวทางการจัดการเรียนการสอน รหัสวิชา ส22202
ภาคเรยี นที่ 2 ปีการศึกษา 2564 จำนวน 0.5 หนว่ ยกิต
1. ชอื่ รายวชิ า หน้าทีพ่ ลเมอื ง 2 ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 2
จำนวนชวั่ โมง 1 ชั่วโมง/สปั ดาห์ 20 ช่ัวโมง/ภาคเรียน
กลมุ่ สาระการเรียนรู้ สงั คมศึกษา ศาสนาและวฒั นธรรม
ครผู ู้สอน นางสาวลีลาวดี กลา้ รอด

2. คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาการมีส่วนร่วมและแนะนำผู้อื่นให้อนุรักษ์มารยาทไทย ในการแสดงความเคารพ การสนทนา

การแต่งกาย การมีสัมมาคารวะ การแสดงออกและแนะนำผู้อ่ืนให้มีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และเสียสละต่อสังคม
ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย การปฏิบัติตนที่แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดม่ันใน
ศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ การเผยแพร่พระบรมราโชวาทในเรื่องการมีสติ ความขยัน อดทน
หลักการทรงงาน ในเรื่องภูมิสังคม ขาดทุนคือกำไร และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การปฏิบัติตนเป็นผู้มี
วนิ ัยในตนเองในเร่ืองความซ่ือสตั ย์สุจริต ขยันหม่ันเพียร อดทน ใฝห่ าความรู้ และตั้งใจปฏิบัตหิ น้าที่ การปฏิบตั ิตน
เปน็ พลเมืองดตี ามวิถีประชาธปิ ไตยในเร่ืองการติดตามข่าวสารบ้านเมือง ความกล้าหาญทางจริยธรรม การเป็นผนู้ ำ
และการเป็นสมาชิกท่ีดี มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการตัดสินใจต่อกิจกรรมของห้องเรียนและโรงเรียน การ
ตรวจสอบข้อมูลเพ่ือใช้ประกอบการตัดสินใจในกิจกรรมต่างๆ และรู้ทันข่าวสาร การอยู่ร่วมกันในภูมิภาคเอเชีย
อย่างสันติ และพ่ึงพาอาศัยซ่ึงกันและกันโดยคำนึงถึงความหลากหลายทางสังคม วัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชีย ใน
เรื่องวิถีชีวิต วัฒนธรรม ศาสนา ส่ิงแวดล้อม การอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมและการพ่ึงพาซึ่งกันและกัน อีก
ท้ัง การปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเองในเร่ืองความซ่ือสัตย์สุจริต ขยันหม่ันเพียร อดทน การปฏิบัติหน้าท่ี และ
ยอมรบั ผลท่เี กิดจากการกระทำของตนเอง

โดยใช้กระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิด กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ์
กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ กระบวนการสร้างความตระหนัก กระบวนการสร้างคา่ นยิ ม
และกระบวนการสรา้ งเจตคติ

เพ่ือให้ผู้เรียนมีลักษณะที่ดีของคนไทย ภาคภูมิใจในความเป็นไทย แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดม่ันใน
ศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข มีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครอง อยู่รว่ มกับผู้อื่นอย่างสนั ติ จัดการความขัดแยง้ ด้วยสันติวิธี และมวี ินัย
ในตนเอง

แนวทางการจัดการเรียนการสอน โรงเรยี นนวมินทราชินูทศิ เบญจมราชาลัย  หน้า 71

ชนั้ มัธยมศกึ ษาปที ่ี 2 ภาคเรียนที่ 2/2564

3. ผลการเรยี นรู้

1. มสี ว่ นร่วมและแนะนำผู้อ่นื ให้อนรุ ักษ์มารยาทไทย
2. แสดงออกและแนะนำผอู้ ื่นใหม้ ีความเอ้ือเฟื้อเผ่ือแผ่ และเสียสละตอ่ สงั คม
3. เหน็ คณุ ค่า อนรุ ักษ์ และสบื สานขนบธรรมเนียม ประเพณี ศลิ ปวฒั นธรรม และภูมปิ ัญญาไทย
4. เป็นแบบอยา่ งและแนะนำผูอ้ ่นื ให้มีความรักชาติ ยึดมน่ั ในศาสนา และเทดิ ทูนสถาบันพระมหากษตั ริย์
5. ประยกุ ต์และเผยแพรพ่ ระบรมราโชวาท หลกั การทรงงาน และหลกั ปรชั ญาของเศรษฐกจิ พอเพยี ง
6. ปฏบิ ัติตนเปน็ พลเมอื งดีตามวถิ ีประชาธปิ ไตย
7. มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการตัดสินใจ ตรวจสอบข้อมูลเพ่ือใช้ประกอบการตัดสินใจในกิจกรรม
ตา่ งๆ และรู้ทันข่าวสาร
8. เหน็ คณุ คา่ ของการอยู่รว่ มกันในภมู ิภาคเอเชียอย่างสนั ติ และพ่ึงพาซึ่งกันและกัน
9. มสี ่วนรว่ มและเสนอแนวทางการแก้ปัญหาความขดั แยง้ โดยสนั ตวิ ธิ ี
10. ปฏบิ ัติตนเป็นผูม้ ีวนิ ยั ในตนเอง
รวมท้งั หมด 10 ผลการเรยี นรู้

4. การวดั ผลประเมนิ ผลการเรยี นรู้
4.1 คะแนนเต็ม 100 คะแนน
สดั สว่ นคะแนนระหวา่ งภาคต่อปลายภาค......70......: .......30.......คะแนน
คะแนนก่อนกลางภาค.........................25.....................คะแนน
คะแนนสอบกลางภาค.........................20.....................คะแนน
คะแนนหลงั กลางภาค..........................25.................... คะแนน
คะแนนสอบปลายภาค........................30................... คะแนน

4.2 คะแนนกอ่ นกลางภาค…………25………คะแนน

สัปดาห์ ขอบข่ายสาระการเรียนรูใ้ นการประเมินผลกอ่ นกลางภาค

ท่ี ผลการเรียนรู้ หนว่ ยการเรยี นรู้ คะแนน รูปแบบการประเมนิ สอ่ื /แหลง่ เรยี นรู้

1-2 ข้อ 1-3 ความเป็นไทย 5 - ทดสอบปฏิบตั ิ - ส่ือ Power point
5 -แบบทดสอบท้าย - หอ้ งเรยี นออนไลน์

หน่วย

3-5 ข้อ 4-5 รักชาติ ยึดมั่นในศาสนา 5 - ประเมินตนเอง - สื่อ Power point
และเทิดทูนสถาบนั 5 - ประเมนิ ใบงาน - ห้องเรยี นออนไลน์
พระมหากษัตรยิ ์

แนวทางการจัดการเรยี นการสอน โรงเรียนนวมินทราชนิ ูทิศ เบญจมราชาลัย  หน้า 72

ช้นั มธั ยมศึกษาปที ่ี 2 ภาคเรยี นท่ี 2/2564

สัปดาห์ ผลการเรียนรู้ ขอบขา่ ยสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลกอ่ นกลางภาค
ที่ ขอ้ 6-7 หนว่ ยการเรียนรู้ คะแนน รปู แบบการประเมิน สอ่ื /แหลง่ เรียนรู้

6-9 ความเปน็ พลเมืองดี ใน 5 - ใบงาน - ส่อื Power point
ระบอบประชาธปิ ไตย 5 - แบบทดสอบท้าย - ห้องเรยี นออนไลน์
อันมีพระมหากษัตริย์
บทเรยี น
ทรงเปน็ ประมขุ

4.3 คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน

สปั ดาห์ ขอบข่ายสาระการเรยี นรู้ในการประเมนิ ผลสอบกลางภาค

ท่ี ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รปู แบบขอ้ สอบ

10 ขอ้ 1-7 หนว่ ยที่ 1 ความเป็นไทย 20 - แบบทดสอบปรนัยชนดิ

หนว่ ยท่ี 2 รกั ชาติ ยดึ มน่ั ในศาสนา เลอื กตอบ 4 ตวั เลอื ก
และเทิดทนู สถาบนั พระมหากษตั ริย์ จาํ นวน 40 ขอ้ 20 คะแนน

หนว่ ยที่ 3 ความเปน็ พลเมืองดี ใน

ระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตรยิ ์ทรงเปน็ ประมขุ

4.4 คะแนนหลังกลางภาค 25 คะแนน

สปั ดาห์ ขอบขา่ ยสาระการเรยี นรู้ในการประเมินผลหลังกลางภาค

ที่ ตัวชีว้ ดั หนว่ ยการเรียนรู้ คะแนน รปู แบบการประเมิน สอ่ื /แหล่งเรียนรู้

11-16 ข้อ 8-9 ความปรองดอง 10 - ใบงาน - ส่ือ Power point

สมานฉันท์ - ห้องเรียนออนไลน์

16-19 ข้อ 10 ความมวี ินยั ในตนเอง 5 - ประเมนิ ตนเอง - ส่ือ Power point
10 - สังเกตพฤติกรรม - หอ้ งเรียนออนไลน์

แนวทางการจัดการเรยี นการสอน โรงเรยี นนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย  หนา้ 73

ชน้ั มธั ยมศึกษาปที ี่ 2 ภาคเรียนที่ 2/2564

4.5 คะแนนสอบปลายภาค 30 คะแนน

สปั ดาห์ ขอบขา่ ยสาระการเรียนร้ใู นการประเมินผลสอบกลางภาค

ท่ี ตัวชวี้ ัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รปู แบบข้อสอบ

20 ขอ้ 8-10 หนว่ ยที่ 4 ความปรองดอง 30 - แบบทดสอบปรนยั ชนดิ

สมานฉันท์ เลือกตอบ 4 ตัวเลือก

หนว่ ยท่ี 5 ความมีวินยั ในตนเอง จาํ นวน 40 ขอ้ 20 คะแนน

- แบบทดสอบแบบอัตนยั 2 ข้อ

10 คะแนน

4.6 ชนิ้ งาน ชิน้ งาน

หน่วยการเรียนรู้ วธิ ีการเก็บคะแนน ลักษณะ จำนวน หมายเหตุ กำหนด
สาระการเรียนรู้/ตวั ช้วี ัด ประเภท ช้นิ งาน งานเดย่ี ว เวลาส่ง
หรอื ผลการเรยี นรู้/บรู ณา ทดสอบการปฏบิ ัติ
มารยาทไทย การ - สปั ดาห์ท่ี
การ ปฏบิ ัติ 1-18

หนว่ ยท่ี 1 ความเป็นไทย

แนวทางการจัดการเรียนการสอน โรงเรยี นนวมนิ ทราชินทู ศิ เบญจมราชาลัย  หน้า 74

ชน้ั มัธยมศกึ ษาปที ี่ 2 ภาคเรยี นท่ี 2/2564

แนวทางการจัดการเรียนการสอน
กล่มุ สาระการเรียนร้สู ขุ ศึกษาและพลศกึ ษา

แนวทางการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนนวมนิ ทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย  หน้า 75

ช้ันมธั ยมศกึ ษาปที ่ี 2 ภาคเรยี นที่ 2/2564

แนวทางการจดั การเรียนการสอน
ภาคเรียนที่ 2 ปกี ารศกึ ษา 2564

1. ชอ่ื รายวิชา สุขศกึ ษาและพลศกึ ษา 4 รหัสวชิ า พ22102

จำนวนชัว่ โมง 2 ชว่ั โมง/สัปดาห์ 40 ชั่วโมง/ภาคเรียน จำนวนหนว่ ยกติ 1.0 หน่วยกิจ

กลุ่มสาระการเรียนรู้สขุ ศึกษาและพลศึกษา ช้ันมธั ยมศึกษาปีที่ 2/1-2/13

ครูผู้สอน นายวชิ าญ บรรจงศิลป์ , นายกณุ ฑณ เดชดี ,นายสุประสิทธ์ิ อิ่มคง

2. คำอธบิ ายรายวิชา
ศึกษาวิเคราะห์การเลือกใช้บริการทางสุขภาพและการเลือกใชเ้ ทคโนโลยแี ละความเจริญก้าวหน้าทางการ

แพทย์ ที่มีผลต่อสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ ความสมดุลระหว่างสุขภาพกายและสุขภาพจิต ปัญหา
สุขภาพจิต การจัดการกับอารมณ์และความเครียด การช่วยฟ้ืนฟูผู้ติดสารเสพติด การหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยง
และสถานการณ์เส่ยี ง การปอ้ งกนั และหลกี เล่ียงสถานการณ์คับขนั ทกั ษะกลไกการเคล่ือนไหว การเล่นกีฬา
การออกกำลังกาย เพ่ือแนวทางในการพัฒนาตนเอง มีวินัย ปฏิบัติตามกฏ กติกา และข้อตกลงในการเล่นกีฬา
วางแผนในการเลน่ อย่างเหมาะสม และนำผลการปฏิบัตใิ นการเล่นกฬี ามาสรุปเป็นวิธีทเี่ หมาะสมกบั ตนเอง

โดยให้ผู้เรียนเข้ากลุ่ม เพื่อศึกษาความรู้เพ่ิมเติม เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนำข้อมูลมาใช้วิเคราะห์
อยา่ งมีเหตุผล ออกแบบหรือสร้างทางเลือกทน่ี ำไปสู่การทำให้ดีขึ้นกว่าเดิม โดยเน้นการลงมือทำจริง จนเกดิ เป็น
ความรู้ท่ีเกิดข้ึนอยู่ในตัวผู้เรียน ให้ผู้เรียนได้แสดงออก และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมี
ประสทิ ธิภาพ

เห็นคุณค่าและความสำคัญของการดูแลสุขภาพ เพื่อนำไปเป็นแนวทางการปฏิบัติตนในชีวิตประจำวัน
เพ่ือใช้ในการดูแล รักษา และสรา้ งเสริมสุขภาพของตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสงั คมในชวี ิตประจำวัน

3. มาตรฐาน/ตวั ช้ีวัด/ผลการเรยี นรู้
พ3.2 ม.2/1 ม.2/2 ม.2/3 ม.2/4 ม.2/5
พ4.1 ม.2/1 ม.2/2 ม.2/3 ม.2/4 ม.2/5 ม.2/6 ม.2/7
พ5.1 ม.2/1 ม.2/2 ม.2/3

รวม 14 ตัวชว้ี ัด

4. การวดั ผลประเมินผลการเรียนรู้

4.1 คะแนนเต็ม 100 คะแนน

สดั สว่ นคะแนนระหว่างภาคต่อปลายภาค 80 : 20 คะแนน

คะแนนกอ่ นกลางภาค 30 คะแนน

คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน

คะแนนหลงั กลางภาค 30 คะแนน

คะแนนสอบปลายภาค 20 คะแนน

แนวทางการจัดการเรยี นการสอน โรงเรยี นนวมนิ ทราชนิ ูทศิ เบญจมราชาลัย  หนา้ 76

ชน้ั มธั ยมศึกษาปที ี่ 2 ภาคเรยี นที่ 2/2564

4.2 คะแนนก่อนกลางภาค 30 คะแนน

สปั ดาห์ ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมนิ ผลก่อนกลางภาค
ที่
ตัวชี้วัด หนว่ ยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการ สอ่ื /แหลง่
ประเมิน เรยี นรู้

พ4.1ม2/1 เลือกใชบ้ รกิ ารทางสุขภาพ 5 ใบงานที่ 1 PowerPoint
หนงั สือ

พ4.1ม2/2 , 3 เทคโนโลยีทางการแพทย์ 5 ใบงานท่ี 2

พ4.1ม2/4 ความสมดลุ ระหว่างสขุ ภาพกาย 5 ใบงานท่ี 3
พ4.1ม2/5 , 6 สุขภาพจิต 5 ใบงานท่ี 4

ปัญหาสุขภาพจติ และการ
จัดการกับอารมณ์และ

ความเครียด

พ3.2 กฬี าและการออกกำลงั กาย 10 ทักษะด้านกฬี า อุปกรณ์กีฬา
ม2/1,2 วดี ีทัศ

หนงั สือ

4.3 คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน
ขอบขา่ ยสาระการเรียนรูใ้ นการประเมินผลสอบกลางภาค

ตัวชว้ี ัด หนว่ ยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบข้อสอบ

พ4.1 3,4,5,6 20 -แบบทดสอบปรนยั ชนดิ เลือกตอบ
ม2/1,2,3,4,5,6 4ตวั เลอื ก จำนวน 20 ข้อ

4.4 คะแนนหลงั กลางภาค 30 คะแนน

สัปดาห์ ขอบขา่ ยสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลกอ่ นกลางภาค
ที่
ตัวชวี้ ัด หนว่ ยการเรยี นรู้ คะแนน รปู แบบการประเมิน สอ่ื /แหล่งเรยี นรู้

พ5.1ม2/1 การชว่ ยเหลือฟน้ื ฟูผู้ตดิ 5 ใบงานท่ี 1 PowerPoint
หนังสือ
สารเสพติด

พ5.1ม2/2,3 การหลีกเล่ียงและการ 10 ใบงานท่ี 2
ปอ้ งกันพฤติกรรมเสี่ยง 10 ทักษะด้านกีฬา
และสถานการณค์ บั ขัน

พ3.2ม2/3,4,5 กีฬาสากล อปุ กรณ์กีฬา
วดี ที ัศ
หนงั สือ

แนวทางการจัดการเรียนการสอน โรงเรยี นนวมนิ ทราชินูทศิ เบญจมราชาลัย  หนา้ 77

ชนั้ มัธยมศึกษาปที ี่ 2 ภาคเรยี นท่ี 2/2564

สัปดาห์ ขอบขา่ ยสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลกอ่ นกลางภาค
ที่
ตัวช้ีวัด หนว่ ยการเรยี นรู้ คะแนน รปู แบบการประเมิน สื่อ/แหลง่ เรียนรู้

พ4.1ม2/7 สมรรถภาพทางกาย 5 ทดสอบสมรรถภาพ อปุ กรณ์ทดสอบ

ทางกาย สมรรถภาพ

4.5 คะแนนสอบปลายภาค 20 คะแนน
ขอบขา่ ยสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค

ตวั ช้วี ัด หน่วยการเรยี นรู้ คะแนน รูปแบบข้อสอบ

พ5.1 9,10 20 -แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ
ม2/1,2,3 4ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ

4.6 ช้นิ งาน กติกาการตัดสนิ กฬี าบาสเกตบอล

หนว่ ยการเรยี นร้หู รือ วิธกี ารเกบ็ คะแนน ชน้ิ งาน หมายเหตุ กำหนดเวลา
สาระการเรยี นร้/ู ตวั ช้ีวัด - สง่ งาน
หรอื ผลการเรียนรู้บรุ ณา ลักษณะ จำนวน
ประเภท ชิน้ งาน สปั ดาห์ที่ 8
การ
ทกั ษะ กฏ กติกา เอกสารรายงาน 1 ชนิ้
กีฬา กฏ กติกา มารยาท มารยาท การออก
การออกกำลงั กาย
กำลงั กาย

แนวทางการจัดการเรยี นการสอน โรงเรยี นนวมนิ ทราชนิ ูทศิ เบญจมราชาลัย  หน้า 78

ชนั้ มธั ยมศกึ ษาปีท่ี 2 ภาคเรียนที่ 2/2564

แนวทางการจดั การเรียนการสอน รหสั วิชา พ 22229
ภาคเรียนท่ี 2 ปกี ารศกึ ษา 2564 จำนวนหนว่ ยกติ 0.5 หน่วยกติ
ช้ันมธั ยมศกึ ษาปที ี่ 2
1. ชือ่ รายวชิ า กีฬาเพื่อสุขภาพ 4 (ฟุตบอล)
จำนวนชั่วโมง 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ 20 ชว่ั โมง/ภาคเรยี น
กล่มุ สาระการเรยี นรู้สุขศกึ ษาและพลศกึ ษา
ครูผสู้ อน นายสปุ ระสิทธิ์ อ่มิ คง

2. คำอธบิ ายรายวิชา
ศึกษาความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกีฬาฟุตบอล การสร้างเสริมสมรรถภาพทางร่างกาย

สำหรับการเล่นฟุตบอล ทักษะพ้ืนฐานในการเล่นฟุตบอล ประวัติกีฬาฟุตบอล การส่งลูกและการรับลูกฟุตบอล
การเล่นฟุตบอลเพอื่ การแข่งขนั และการทดสอบสมรรถภาพทางกาย

เพ่อื ให้นักเรียนมที ักษะในการเล่นกีฬารักฟุตบอล ทกั ษะพ้ืนฐานในการเล่นกีฬาฟตุ บอล ทักษะการส่งลูก
การรับลูก ทักษะการสร้างเสริมสมรรถภาพทางร่างกาย สำหรับการเล่นฟุตบอล กติกาการเล่นฟุตบอล การ
เล่นฟุตบอล เพ่ือการแข่งขัน การทดสอบสมรรถภาพทางกาย และมีความเข้าใจอธิบายความรู้พื้นฐานเก่ียวกับ
ความรู้เบือ้ งตน้ เก่ยี วกับกีฬาฟุตบอลได้

เพ่ือให้นักเรียนมีเจตคติท่ีถูกต้องและเหมาะสม เกี่ยวกับกิจกรรมการออกกำลังกายตามความสนใจและนำ
ทักษะกฬี าฟตุ บอล ไปใช้ในการออกกำลงั กายเพื่อพฒั นาบุคลกิ ภาพและสมรรถภาพต่อไป

3. ผลการเรยี นรู้
1. อธบิ ายความรู้เบอ้ื งตน้ เกยี่ วกบั กีฬาฟุตบอลได้
2. เข้าใจและสามารถปฏบิ ัตกิ ารสรา้ งเสรมิ สมรรถภาพทางร่างกายสำหรับการเลน่ ฟุตบอลได้
3. มีทักษะในการเลน่ และการเคล่อื นไหวเพื่อส่งลูกฟตุ บอล
4. รูข้ นั้ ตอนและวิธกี ารรุกจากการส่งลูกและรับลูกอย่างต่อเน่ืองได้อย่างถกู ต้องและมีประสทิ ธิภาพ
5. รขู้ นั้ ตอนและวิธกี ารการทำรคั และการทำมอลได้อย่างถกู ตอ้ งและมีประสทิ ธภิ าพ
6. เข้าใจ กฎกติกา การแขง่ ขนั กีฬาฟุตบอลได้อยา่ งถูกต้อง
7. เขา้ ใจ วิธีการเล่น และมีทักษะในการเล่นกีฬาฟตุ บอลเกมสก์ ารแข่งขันได้
8. รเู้ ข้าใจ และปฏบิ ตั ิการทดสอบสมรรถภาพทางกายได้อยา่ งถกู ต้อง

รวมทั้งหมด 8 ผลการเรียนรู้

แนวทางการจดั การเรยี นการสอน โรงเรียนนวมินทราชนิ ูทิศ เบญจมราชาลัย  หน้า 79

ชั้นมัธยมศกึ ษาปที ี่ 2 ภาคเรยี นที่ 2/2564

4. การวัดผลประเมนิ ผลการเรยี นรู้

4.1 คะแนนเตม็ 100 คะแนน

สดั สว่ นคะแนนระหว่างภาคต่อปลายภาค 80 : 20 คะแนน

คะแนนก่อนกลางภาค 30 คะแนน

คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน

คะแนนหลังกลางภาค 30 คะแนน

คะแนนสอบปลายภาค 20 คะแนน

4.2 คะแนนก่อนกลางภาค 30 คะแนน

สปั ดาหท์ ่ี ขอบขา่ ยสาระการเรียนรใู้ นการประเมนิ ผลกอ่ นกลางภาค
ตวั ชว้ี ัด
หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รปู แบบการ สือ่ /แหลง่ เรยี นรู้
ประเมิน

1 อธิบายความร้เู บ้ืองตน้ เก่ยี วกับกฬี า 5 ภาคปฏบิ ตั ิ

ฟุตบอลได้

2 เขา้ ใจและสามารถปฏบิ ตั ิการสรา้ ง 5 ภาคปฏิบัติ

เสรมิ สมรรถภาพทางรา่ งกายสำหรบั

การเลน่ ฟุตบอลได้

1-20 อุปกรณ์กฬี า

มีทกั ษะในการเลน่ และการเคลอ่ื นไหว วดี ที ศั

3 เพ่อื สง่ ลูกฟุตบอล 10 ภาคปฏิบัติ หนงั สอื

รู้ขัน้ ตอนและวธิ กี ารรุกจากการส่งลูก
4 และรับลูกอย่างต่อเน่อื งได้อย่างถูกต้อง 10 ภาคปฏิบัติ

และมีประสทิ ธภิ าพ

4.3 คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน

สัปดาห์ท่ี ขอบข่ายสาระการเรียนร้ใู นการประเมินผลสอบกลางภาค

ตวั ชวี้ ดั หนว่ ยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้ สอบ

10 1,2,3,4 1,2,3,4 20 -แบบทดสอบปรนยั ชนิดเลอื กตอบ 4

ตัวเลือก จำนวน 20 ขอ้

4.4 คะแนนหลังกลางภาค 30 คะแนน

ขอบขา่ ยสาระการเรยี นรใู้ นการประเมนิ ผลกอ่ นกลางภาค

สปั ดาหท์ ่ี ตวั ชี้วัด หนว่ ยการเรยี นรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อ/แหล่งเรียนรู้

5 รขู้ น้ั ตอนและวิธกี ารการทำ 5 ใบงานที่ 1

รคั และการทำมอลได้อยา่ ง

ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

แนวทางการจดั การเรียนการสอน โรงเรยี นนวมินทราชินทู ิศ เบญจมราชาลัย  หน้า 80

ชน้ั มธั ยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรยี นที่ 2/2564

ขอบข่ายสาระการเรียนร้ใู นการประเมนิ ผลกอ่ นกลางภาค

สัปดาหท์ ่ี ตวั ช้วี ัด หน่วยการเรยี นรู้ คะแนน รปู แบบการประเมิน สื่อ/แหลง่ เรยี นรู้

6 เขา้ ใจ กฎกติกา การ 10 ใบงานที่ 2

แขง่ ขันกีฬาฟุตบอลได้อยา่ ง

ถกู ต้อง อุปกรณ์กฬี า

วีดีทศั

7 เขา้ ใจ วิธกี ารเลน่ และมี 10 ทกั ษะดา้ นกีฬา หนงั สือ

ทกั ษะในการเล่นกีฬา

ฟุตบอลเกมสก์ ารแขง่ ขนั ได้

รูเ้ ขา้ ใจ และปฏบิ ัตกิ าร

8 ทดสอบสมรรถภาพทาง 5 อุปกรณ์ทดสอบ
กายได้อย่างถูกต้อง ทดสอบสมรรถภาพ สมรรถภาพ
ทางกาย

4.5 คะแนนสอบปลายภาค 20 คะแนน

สัปดาห์ ขอบข่ายสาระการเรยี นร้ใู นการประเมนิ ผลสอบกลางภาค

ท่ี ตวั ชว้ี ดั หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รปู แบบขอ้ สอบ

5,6,7 5,6,7 20 -แบบทดสอบปรนยั ชนดิ เลือกตอบ 4
ตวั เลอื ก จำนวน 20 ขอ้

4.6 ช้นิ งาน วิธกี ารเก็บ ชนิ้ งาน หมายเหตุ กำหนด
คะแนน เวลาสง่
หน่วยการเรียนรู้ ลกั ษณะ จำนวน
สาระการเรยี นรู้/ตัวชวี้ ัด หรือ ภาคปฏิบัติ ประเภท ชิน้ งาน ตลอดภาค
เรียน
ผลการเรยี นรู้/บรู ณาการ 1

ฝกึ ทกั ษะกีฬาฟตุ บอล

แนวทางการจดั การเรียนการสอน โรงเรยี นนวมินทราชนิ ูทิศ เบญจมราชาลัย  หน้า 81

ชนั้ มธั ยมศกึ ษาปที ่ี 2 ภาคเรยี นที่ 2/2564

แนวทางการจัดการเรียนการสอน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศลิ ปะ

แนวทางการจัดการเรยี นการสอน โรงเรียนนวมนิ ทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย  หน้า 82

ชั้นมธั ยมศกึ ษาปีที่ 2 ภาคเรยี นที่ 2/2564

แนวทางการจัดการเรยี นการสอน

ภาคเรยี นที่ 2 ปกี ารศึกษา 2564

1. ชอ่ื รายวชิ า ศลิ ปะ 4 รหัสวิชา ศ22102

จำนวนชั่วโมงเรียน 2 ชวั่ โมง/สัปดาห์ 40 ช่ัวโมง/ภาคเรยี น จำนวน 1.0 หนว่ ยกติ

กลมุ่ สาระการเรยี นรู้ศลิ ปะ ช้นั มธั ยมศึกษาปีท่ี 2/1-2/13

ครผู ู้สอน นางสาวพรพรรณ ปิตภิ ัทรภญิ โญ, นายจักรี ภมู บิ ูรณ,์ นายศรัณย์ บุญสนธิ

2. คำอธิบายรายวิชา

ศึกษา เปรียบเทียบ วิเคราะห์ ระบุบรรยาย การใช้องค์ประกอบของดนตรีที่และบทบาท อิทธิพลของ

ดนตรีในวัฒนธรรมของประเทศต่างๆ พร้อมบรรยายวัฒนธรรมและเหตุการณ์ ในประวัติศาสตร์กับการ

เปล่ียนแปลงทางดนตรี สามารถอ่าน เขียน ร้องโน้ตไทยและสากลที่มีเครื่องหมายแปลงเสียง สามารถระบุปัจจัย

สำคัญที่มีอิทธิพลต่อการสร้างสรรค์งานดนตรี และปฏิบัติดนตรีเดี่ยวและกลุ่มได้ พร้อมบรรยายอารมณ์เพลง

ความรู้สึกที่มีต่อบทเพลงท่ีฟัง ประเมินและพัฒนาความสามารถทางด้านดนตรี สามารถระบุงานอาชีพต่างๆ ท่ี

เก่ียวข้องกับดนตรีและบทบาทของดนตรีในธุรกิจบันเทิง บรรยายอารมณ์และความรู้สึกท่ีมีต่อบทเพลงที่ฟัง

บทบาทและอิทธิพลของดนตรีในวัฒนธรรมของประเทศต่างๆ รวมถึงวัฒนธรรมและเหตุการณ์ในประวัตศิ าสตร์ที่

มีต่อรูปแบบของดนตรีในประเทศไทย วิเคราะห์ ประเมินพัฒนาการทักษะทางดนตรี การแสดงของตนเองและ

ผู้อ่ืน พร้อมท้ังเสนอข้อคิดเห็นในการปรับปรุงและเชื่อมโยงการเรียนรู้กับสาระการเรียนรู้อ่ืนๆ โดยใช้ทักษะ

กระบวนการทางดนตรี กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการกลุ่ม ในการแสดงออกทางดนตรีอย่างสร้างสรรค์

เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ความสัมพันธ์ระหว่างดนตรี เทคนิคการสร้างสรรค์การแสดงออกทางดนตรี

รวมถึงเหน็ คณุ คา่ ของงานดนตรีทีเ่ ป็นมรดกทางวฒั นธรรม ภมู ปิ ัญญาทอ้ งถน่ิ ภมู ิปัญญาไทยและสากล

อธิบายบูรณาการศิลปะแขนงอ่ืนๆ กับการแสดง อิทธิพลของวัฒนธรรมที่มีผลต่อเนื้อหาของละคร

สร้างสรรค์การแสดงโดยใช้องค์ประกอบนาฏศิลป์และการละคร วิเคราะห์ ประเมินพัฒนาการทักษะทางดนตรี

การแสดงของตนเองและผู้อ่ืน พร้อมทั้งเสนอข้อคดิ เห็นในการปรบั ปรุงและเชื่อมโยงการเรยี นร้กู ับสาระการเรียนรู้

อื่นๆโดยใช้ทักษะกระบวนการทางดนตรแี ละนาฏศิลป์ กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการกลุ่ม ในการแสดงออก

ทางดนตรีและนาฏศิลป์อย่างสร้างสรรค์เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ความสัมพันธ์ระหว่างดนตรี-นาฏศิลป์

เทคนคิ การสรา้ งสรรค์การแสดงออกทางดนตรีและนาฏศลิ ป์

รวมถึงเห็นคุณค่าของงานดนตรีและนาฏศิลป์ท่ีเป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ภูมิปัญญา

ไทยและสากล

3. มาตรฐาน/ตวั ชีว้ ัด

ศ 2.1 ม.2/1 ,ม.2/2 ,ม.2/3 ,ม.2/4 ,ม.2/5 ,ม.2/6 ,ม.2/7

ศ 2.2 ม.2/1 ,ม.2/2

ศ 3.1 ม.2/1 , ม.2/2 , ม.2/3 , ม.2/5

ศ 3.2 ม.2/3

รวมท้ังหมด 14 ตัวชว้ี ัด

แนวทางการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนนวมนิ ทราชนิ ทู ศิ เบญจมราชาลัย  หน้า 83

ชนั้ มธั ยมศกึ ษาปีที่ 2 ภาคเรยี นที่ 2/2564

4. การวัดผลประเมนิ ผลการเรียนรู้
4.1 คะแนนเต็ม 100 คะแนน
คะแนนเตม็ 100 คะแนน
สัดส่วนคะแนนระหว่างภาคต่อปลายภาค 80 : 20 คะแนน
คะแนนกอ่ นกลางภาค 30 คะแนน
คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน
คะแนนหลังกลางภาค 30 คะแนน
คะแนนสอบปลายภาค 20 คะแนน

4.2 คะแนนกอ่ นกลางภาค 30 คะแนน

สัปดาห์ ขอบข่ายสาระการเรยี นร้ใู นการประเมินผลกอ่ นกลางภาค

ที่ ตวั ช้วี ดั หนว่ ยการเรยี นรู้ คะแนน รปู แบบการประเมิน ส่อื /แหล่งเรียนรู้

สาระนาฏศลิ ป์

ศ3.1 ม.2/2 หน่วยการเรยี นรทู้ ี่ 1 - สอบเก็บคะแนน - powerpoint
ศ3.1 ม.2/5 - หอ้ งเรยี นนาฏศิลป์
1-9 ความรูท้ ่วั ไปเกีย่ วกบั (10คะแนน) ออนไลน์
ศ 2.1 ม.2/1 - google classroom
1-4 ศ 2.2 ม.2/1 การละคร 15 - ใบงานความร้ทู ัว่ ไป - google meet

5-9 ม.2/2 เกย่ี วกบั การละคร (10 PowerPoint

สัปดาห์ คะแนน)
ท่ี
10 สาระดนตรี

หนว่ ยการเรยี นร้ทู ่ี 1

ดนตรีกับสงั คมและ 5 การนำเสนอผลงาน
วัฒนธรรม

ศ 2.1 ม.2/2 หนว่ ยการเรียนรู้ที่ 2 10 การปฏบิ ตั ิ PowerPoint,
ม.2/3 ความรทู้ ั่วไปเกย่ี วกับ Sibelius 7.5
ม.2/5
ดนตรี

4.3 คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน

ขอบขา่ ยสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค

ตัวชวี้ ัด หนว่ ยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบข้อสอบ

สาระนาฏศลิ ป์ 20 แบบทดสอบออนไลน์ สรา้ ง

ศ3.1 ม.2/2 หน่วยการเรยี นรูท้ ี่ 1 ความรู้ จาก google form จำนวน

ศ3.1 ม.2/5 ทัว่ ไปเกีย่ วกับการละคร 20 ข้อ โดยครผู สู้ อนเปน็
สาระดนตรี ผูด้ ำเนินการสอบด้วยตนเอง

ศ 2.1 ม.2/1 หนว่ ยการเรียนรทู้ ่ี 1ดนตรีกับ

ศ 2.2 ม.2/1 ม.2/2 สังคมและวฒั นธรรม

ศ 2.1 ม.2/2 หน่วยการเรียนรทู้ ่ี 2 ความรู้

ม.2/3 ม.2/5 ทว่ั ไปเกย่ี วกบั ดนตรี

แนวทางการจดั การเรยี นการสอน โรงเรยี นนวมนิ ทราชินทู ศิ เบญจมราชาลัย  หนา้ 84

ชั้นมัธยมศึกษาปที ี่ 2 ภาคเรยี นที่ 2/2564

4.4 คะแนนหลงั กลางภาค 30 คะแนน

สปั ดาหท์ ่ี ขอบข่ายสาระการเรียนรใู้ นการประเมนิ ผลหลังกลางภาค

ตัวชวี้ ัด หน่วยการเรยี นรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สอ่ื /แหลง่ เรียนรู้

สาระนาฏศลิ ป์

11-19 ศ3.1 ม.2/1 หนว่ ยการเรียนรู้ท่ี 2 15 - สอบเก็บคะแนน - powerpoint

ศ3.1 ม.2/3 การแสดงละคร (10คะแนน) - ห้องเรียนนาฏศลิ ป์

ศ3.2 ม.2/3 - ใบงานการแสดง ออนไลน์

ละคร (10 คะแนน) - google

classroom

- google meet

สาระดนตรี

11-15 ศ2.1 ม.2/4 หนว่ ยการเรยี นรู้ท่ี 3 10 การปฏบิ ตั ิ Sibelius 7.5
ม.2/6 ทกั ษะดนตรี

16-19 ศ2.1 ม.2/7 หน่วยการเรียนรู้ท่ี 4

ดนตรีกบั อาชีพทางดา้ น 5 ใบงาน PowerPoint

ดนตรี

4.5 คะแนนสอบปลายภาค 20 คะแนน

สัปดาห์ ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค

ที่ ตวั ชี้วดั หน่วยการเรยี นรู้ คะแนน รูปแบบขอ้ สอบ

สาระนาฏศิลป์ 20 - แบบทดสอบปรนยั ชนดิ

20 ศ3.1 ม.2/1 หนว่ ยการเรียนรู้ท่ี 2 เลือกตอบ 4 ตัวเลอื ก

ศ3.1 ม.2/3 การแสดงละคร จำนวน 40 ขอ้ 20

ศ3.2 ม.2/3 คะแนน

สาระดนตรี

ศ2.1 ม.2/4 ม.2/6 หนว่ ยการเรยี นร้ทู ี่ 3 ทกั ษะดนตรี

ศ2.1 ม.2/7 หน่วยการเรยี นรูท้ ี่ 4 ดนตรกี ับอาชพี

ทางดา้ นดนตรี

4.6 ชิน้ งาน วธิ กี ารเกบ็ ชิน้ งาน กำหนดเวลา
คะแนน ลักษณะ จำนวน หมายเหตุ ส่งงาน
หนว่ ยการเรยี นรู้ ประเภท ชิ้นงาน
หรือสาระการเรยี นร้/ู ตวั ชี้วัด - สอบ
หรอื ผลการเรียนรู/้ บรู ณาการ - ใบงาน - ข้อสอบ 1 ก่อนสอบกลางภาค
- ใบงาน เรยี นที่2/2564
สาระนาฏศิลป์
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1

ความรทู้ ว่ั ไปเกย่ี วกบั การละคร
ศ3.1 ม.2/2
ศ3.1 ม.2/5

แนวทางการจดั การเรยี นการสอน โรงเรยี นนวมินทราชนิ ทู ิศ เบญจมราชาลัย  หน้า 85

ช้นั มธั ยมศกึ ษาปีท่ี 2 ภาคเรยี นที่ 2/2564

หนว่ ยการเรยี นรู้ ชน้ิ งาน
หรอื สาระการเรียนรู้/ตวั ชี้วัด
หรือผลการเรยี นร/ู้ บูรณาการ วิธกี ารเกบ็ ลักษณะ จำนวน หมายเหตุ กำหนดเวลา
คะแนน ประเภท ชนิ้ งาน ส่งงาน
หน่วยการเรยี นรูท้ ี่ 2 - สอบ กลุ่ม
การแสดงละคร - นำเสนองาน -ข้อสอบ 1 กลมุ่ กอ่ นสอบปลาย
ศ3.1 ม.2/1 -PowerPoint ภาคเรียนที่
ศ3.1 ม.2/3 การนำเสนอ 2/2564
ศ3.2 ม.2/3 ผลงาน PowerPoint 1
การปฏิบตั ิ ก่อนสอบกลางภาค
สาระดนตรี การปฏิบัติดนตรี การปฏบิ ตั ิ 1 เรียนท2่ี /2564
รวมวง
หนว่ ยการเรียนรทู้ ี่ 1ดนตรกี ับ ใบงาน การปฏิบัติ 1 กอ่ นสอบปลาย
สงั คมและวัฒนธรรม 1 ภาคเรียนที่
หน่วยการเรยี นรทู้ ี่ 2 ความรู้ การนำเสนอ 2/2564
ทัว่ ไปเกยี่ วกบั ดนตรี หนา้ ชั้นเรียน
หนว่ ยการเรยี นรูท้ ี่ 3 ทกั ษะ
ดนตรี
หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 4 ดนตรกี ับ
อาชพี ทางดา้ นดนตรี

แนวทางการจดั การเรียนการสอน โรงเรยี นนวมนิ ทราชินทู ศิ เบญจมราชาลัย  หนา้ 86

ช้นั มัธยมศกึ ษาปที ี่ 2 ภาคเรียนที่ 2/2564

แนวทางการจดั การเรยี นการสอน รหสั วิชาศ 22222
จำนวน 0.5 หน่วยกิต
ภาคเรียนท่ี 2 ปกี ารศกึ ษา 2564 ช้ันมัธยมศึกษาปที ี่ 2
1. ชอื่ รายวชิ า วิจติ รศิลป์ 2

จำนวนชวั่ โมงเรยี น 1 ชวั่ โมง/สปั ดาห์ 20 ชัว่ โมง/ภาคเรียน
กลมุ่ สาระการเรยี นรู้ ศลิ ปะ
ครผู สู้ อน นายพลากร พงศพุธ

2.คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาความหมายและประเภทของงานวจิ ติ รศลิ ป์ คอื งานจติ รกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ ส่ือผสม

ศิลปะการถา่ ยภาพ สถาปัตยกรรม และอธิบายถึงลักษณะความแตกตา่ งของงานวจิ ิตรศิลปแ์ ตล่ ะประเภท และ
ศกึ ษากระบวนการในการสรา้ งสรรค์ผลงานวิจติ รศลิ ป์แบบเพือ่ นำมาใชส้ รา้ งสรรคผ์ ลงานวจิ ติ รศลิ ป์

โดยมงุ่ เน้นใช้กระบวนการปฏิบัตเิ กย่ี วกบั ทักษะในการสรา้ งสรรคผ์ ลงานงานวิจติ รศิลป์โดยใช้เทคนคิ
กระบวนการ และวิธกี ารต่างๆในการการสรา้ งสรรคท์ ง้ั แบบสร้างสรรค์ดว้ ยวัสดุอุปกรณ์ตา่ งๆ หรอื ใช้ Digital
Paintingถา่ ยทอดผลงานวิจติ รศิลปแ์ ละสามารถอธบิ ายแนวคดิ และแรงบันดาลใจในผลงานวจิ ติ รศิลป์ของตนเองได้

เพอื่ ให้นักเรยี นสรา้ งสรรค์งานตามความคดิ สร้างสรรค์ จินตนาการ และสุนทรียภาพ รวมถึงเหน็ คณุ คา่ ของ
งานวิจิตรศิลป์ มีความรู้สกึ ท่ีดีตอ่ งานวิจติ รศลิ ป์ เห็นถงึ คณุ ประโยชน์ของงานวิจติ รศลิ ปเ์ พ่อื ถ่ายทอดแนวความคดิ
และแรงบนั ดาลใจทีด่ ตี ่องานศิลปะและสงั คม

3. ผลการเรยี นรู้ท่ีคาดหวัง
1.นักเรยี นมีความรใู้ นการแยกประเภทของงานวจิ ติ รศลิ ป์และอธบิ ายถึงลักษณะและความแตกต่างของ

งานวิจติ รศลิ ปแ์ ต่ละประเภทได้
2.นกั เรยี นมีความรู้ความเขา้ ใจในงานวจิ ิตรศิลปแ์ ละกระบวนการในการสรา้ งสรรค์ผลงานทางวจิ ติ รศิลป์
3.นกั เรยี นมที ักษะในการสร้างสรรค์ผลงานทางวจิ ติ รศิลป์และสามารถปฏิบัตผิ ลงานทางวิจติ รศิลป์โดยใช้

เทคนิค กระบวนการ และวิธีการตา่ งๆในการการสรา้ งสรรคไ์ ด้
4.นกั เรียนมคี วามคิดสร้างสรรค์ จนิ ตนาการและสนุ ทรยี ภาพในการถ่ายทอดผลงานวจิ ิตรศิลปแ์ ละ

สามารถอธิบายแนวคิดและแรงบนั ดาลใจในผลงานวิจิตรศิลปข์ องตนเองได้
รวมทง้ั หมด 4 ผลการเรียนรู้

4. การวัดผลประเมนิ ผลการเรียนรู้

4.1 คะแนนเตม็ 100 คะแนน

สดั ส่วนคะแนนระหวา่ งภาคต่อปลายภาค 80 : 20 คะแนน

คะแนนก่อนกลางภาค 30 คะแนน

คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน

คะแนนหลังกลางภาค 30 คะแนน

คะแนนสอบปลายภาค 20 คะแนน

แนวทางการจดั การเรยี นการสอน โรงเรยี นนวมนิ ทราชินทู ศิ เบญจมราชาลัย  หน้า 87

ชน้ั มธั ยมศกึ ษาปที ่ี 2 ภาคเรยี นที่ 2/2564

4.2 คะแนนก่อนกลางภาค 30 คะแนน

สปั ดาห์ท่ี ขอบข่ายสาระการเรยี นรใู้ นการประเมนิ ผลก่อนกลางภาค
1-3
ผลการเรยี นรูท้ คี่ าดหวัง หนว่ ยการเรยี นรู้ คะแนน รูปแบบการประเมนิ ส่ือ/แหล่งเรียนรู้
4-9
1.นักเรียนมีความรใู้ นการแยก หน่วยการเรยี นรู้ที่ 1 10 ประเมินจากช้นิ งาน สือ่
ตวั อยา่ งผลงาน
ประเภทของงานวจิ ติ รศลิ ป์และ ประเภทของงาน ทางศลิ ปะ
Canva
อธิบายถงึ ลกั ษณะและความ วิจติ รศิลป์และความ Google Meet
แหลง่ เรยี นรู้
แตกตา่ งของงานวจิ ิตรศลิ ป์แต่ละ แตกต่างของงาน web site
social media
ประเภทได้ วจิ ติ รศิลปแ์ ตล่ ะ Google
classroom
ประเภท

2.นกั เรยี นมีความรู้ความเขา้ ใจใน หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 20

งานวิจิตรศลิ ป์และกระบวนการ กระบวนการในการ

ในการสร้างสรรคผ์ ลงานทาง สรา้ งสรรคผ์ ลงาน

วจิ ิตรศิลป์ ทางวิจติ รศิลป์

4.3 คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน

สปั ดาหท์ ี่ ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค
10
ผลการเรยี นรู้ที่ หนว่ ยการเรยี นรู้ คะแนน รปู แบบข้อสอบ

คาดหวงั

ผลการเรยี นรูท้ ี่ หน่วยการเรยี นรู้ที่ 1 20 - แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ

คาดหวัง ข้อ ประเภทของงานวิจติ รศิลป์และความ 4 ตัวเลือก จำนวน 10 ข้อ

ท1ี่ ,2 แตกต่างของงานวจิ ิตรศิลป์แต่ละประเภท - แบบทดสอบอตั นัยจำนวน 2 ข้อ

หนว่ ยการเรยี นร้ทู ี่ 2

กระบวนการในการสร้างสรรคผ์ ลงานทาง

วจิ ิตรศิลป์

4.4 คะแนนหลังกลางภาค 30 คะแนน

สัปดาหท์ ี่ ขอบข่ายสาระการเรยี นรู้ในการประเมินผลหลังกลางภาค
11-14
ผลการเรียนรูท้ ค่ี าดหวัง หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมนิ ส่ือ/แหลง่ เรียนรู้
15-19
3.นักเรยี นมีทกั ษะในการ หนว่ ยการเรยี นรทู้ ่ี 3 10 ประเมนิ จากช้นิ งาน ส่อื

สรา้ งสรรค์ผลงานทางวจิ ติ ร ทกั ษะในการสร้างสรรค์ และการนำเสนอ ตัวอยา่ งผลงาน

ศิลป์และสามารถปฏิบตั ิ ผลงานทางวจิ ิตรศิลป์ ช้ินงาน ทางศลิ ปะ

ผลงานทางวจิ ติ รศิลปโ์ ดยใช้ หน่วยการเรยี นรู้ท่ี 4 20 Canva

เทคนคิ กระบวนการ และ สุนทรยี ภาพในการ Google Meet

วธิ กี ารตา่ งๆในการการ ถ่ายทอดผลงานวิจติ ร แหล่งเรยี นรู้

สรา้ งสรรคไ์ ด้ ศลิ ป์ web site

4.นกั เรยี นมคี วามคดิ social media

แนวทางการจดั การเรียนการสอน โรงเรยี นนวมนิ ทราชนิ ูทิศ เบญจมราชาลัย  หน้า 88

ชนั้ มธั ยมศกึ ษาปที ่ี 2 ภาคเรียนที่ 2/2564

สปั ดาหท์ ี่ ขอบขา่ ยสาระการเรียนร้ใู นการประเมินผลหลังกลางภาค

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวงั หนว่ ยการเรียนรู้ คะแนน รปู แบบการประเมนิ ส่ือ/แหลง่ เรยี นรู้

สร้างสรรค์ จนิ ตนาการและ Google
สนุ ทรยี ภาพในการถา่ ยทอด classroom
ผลงานวิจิตรศลิ ปแ์ ละ
สามารถอธบิ ายแนวคิดและ
แรงบนั ดาลใจในผลงาน
วิจิตรศิลปข์ องตนเองได้

4.5 คะแนนสอบปลายภาค 20 คะแนน

สัปดาหท์ ่ี ขอบข่ายสาระการเรยี นรใู้ นการประเมินผลสอบกลางภาค
20
ผลการเรยี นรู้ท่ี หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบข้อสอบ

คาดหวงั

ผลการเรียนรูท้ ่ี หนว่ ยการเรียนรู้ที่ 3 20 - แบบทดสอบปรนัยชนิด

คาดหวงั ข้อท่ี 3,4 ทกั ษะในการสรา้ งสรรคผ์ ลงานทาง เลือกตอบ 4 ตัวเลอื ก จำนวน

วจิ ิตรศิลป์ 10 ข้อ

หน่วยการเรยี นรูท้ ี่ 4 - แบบทดสอบอัตนยั จำนวน 2

สนุ ทรยี ภาพในการถา่ ยทอดผลงาน ขอ้

วจิ ิตรศิลป์

4.6 ชน้ิ งาน 1.Contour Drawing 4.ออกแบบผลงานประติมากรรม
2.Gusture Drawing 5.จติ รกรรมสร้างสรรค์
3. Contour Painting

หนว่ ยการเรยี นรหู้ รอื วธิ ีการเกบ็ คะแนน ชนิ้ งาน หมายเหตุ กำหนดเวลาส่ง
สาระการเรยี นร/ู้ ตวั ชวี้ ดั งาน
หรอื ผลการเรยี นร้บู ุรณา เกบ็ คะแนนจาก ลักษณะ จำนวน
ช้ินงาน Contour ประเภท ชนิ้ งาน
การ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 Drawing, งานเด่ยี ว 1 สปั ดาห์ท่ี 3
ประเภทของงานวจิ ติ ร Gusture Drawing
ศิลปแ์ ละความแตกต่าง งานเดี่ยว 1 สปั ดาหท์ ่ี 8
ของงานวิจติ รศลิ ป์แตล่ ะ เกบ็ คะแนนจาก
ช้ินงาน Contour
ประเภท
Painting
หนว่ ยการเรยี นร้ทู ่ี 2
กระบวนการในการ
สรา้ งสรรค์ผลงานทาง

แนวทางการจดั การเรียนการสอน โรงเรียนนวมนิ ทราชนิ ทู ศิ เบญจมราชาลัย  หน้า 89

ชน้ั มัธยมศกึ ษาปที ี่ 2 ภาคเรียนที่ 2/2564

หน่วยการเรียนร้หู รอื ชนิ้ งาน กำหนดเวลาส่ง
ลกั ษณะ จำนวน งาน
สาระการเรยี นรู้/ตวั ช้ีวัด วิธกี ารเก็บคะแนน หมายเหตุ

หรอื ผลการเรยี นร้บู ุรณา ประเภท ชน้ิ งาน

การ

วิจิตรศลิ ป์ เกบ็ คะแนนจาก งานเด่ียว 1 สปั ดาห์ที่ 14

การออกแบบ

หนว่ ยการเรยี นรูท้ ี่ 3 ผลงาน

ทกั ษะในการสร้างสรรค์ ประติมากรรม

ผลงานทางวจิ ิตรศลิ ป์ งานเด่ียว 1 สัปดาหท์ ี่ 18

เกบ็ คะแนนจาก

หน่วยการเรียนรูท้ ี่ 4 จติ รกรรม

สุนทรียภาพในการ สร้างสรรค์และการ

ถา่ ยทอดผลงานวจิ ิตรศิลป์ นำเสนอ

แนวทางการจดั การเรียนการสอน โรงเรยี นนวมินทราชินทู ศิ เบญจมราชาลัย  หน้า 90

ชนั้ มัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรยี นที่ 2/2564

แนวทางการจัดการเรยี นการสอน
กลมุ่ สาระการเรยี นรู้การงานอาชพี

แนวทางการจดั การเรียนการสอน โรงเรียนนวมนิ ทราชนิ ูทิศ เบญจมราชาลัย  หน้า 91

ชั้นมธั ยมศกึ ษาปีที่ 2 ภาคเรียนท่ี 2/2564

แนวทางการจัดการเรียนการสอน

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

1. ชอ่ื รายวชิ า อาชพี 2 (การปลูกพชื ) รหัสวชิ า ง22201

จำนวนชั่วโมง 2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 40 ชั่วโมง/ภาคเรยี น จำนวนหน่วยกิต 1.0 หนว่ ยกติ

กลมุ่ สาระการเรียนรู้ การงานอาชพี ชนั้ มัธยมศกึ ษาปีท่ี 2/4-13

ครผู สู้ อน นายอภสิ ทิ ธิ์ ภรู ะวงษ์ นางณฐั รมจ์วดี ศริ โิ วหาร

2. คำอธบิ ายรายวชิ า

ศึกษาความหมายความสำคญั ประโยชนข์ องการขยายพันธ์พุ ชื และวธิ ีการขยายพนั ธุ์พืชละไม้ดอกไม้

ประดบั สภาพแวดล้อมและปัจจยั ทม่ี อี ิทธิพลต่อการเจรญิ เติบโตของพืชลกั ษณะของเมล็ดพนั ธท์ุ ดี่ ีการเตรยี มดนิ

ปลกู วธิ กี ารปลกู การปฏิบัตดิ แู ลรักษาการป้องกนั โรคและกำจัดศตั รพู ชื โดยเนน้ การอนรุ กั ษ์ทรพั ยากรธรรมชาติ

และสิง่ แวดล้อม

ฝึกปฏิบัติงานเตรียมดินปลูกพืชวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการของตลาดเลอื กปลูกพืชได้อย่างเหมาะสมกับ

สภาพแวดล้อม เพาะเมล็ดปลกู ดูแลรกั ษาพืชท่ปี ลกู เกบ็ เกย่ี ว ปฏิบตั ิการหลังเกบ็ เก่ียว คำนวณค่าใช้จา่ ย กำหนด

ราคาขาย จัดจำหน่าย บันทกึ การปฏบิ ตั งิ านทำบัญชีรายรับ - รายจา่ ย ประเมนิ ผลการปฏิบัตงิ าน

มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบ ขยัน อดทน ประหยัด ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซ่ือสัตย์

รกั การทำงาน มเี จตคติทีด่ ตี อ่ การทำงาน ทำงานรว่ มกบั ผอู้ ่นื ไดอ้ ย่างมีความสขุ

3. ผลการเรียนรู้

1. อธิบายความหมายและความสำคญั ของการเกษตร

2. จำแนกประเภทของการเกษตรได้

3. บอกความสำคัญของดินและน้ำได้

4. อธิบายคณุ สมบัติของดินที่ใชใ้ นการปลกู พชื ได้

5. บอกความหมายของการอนุรักษ์ดินและนำ้ ได้

6. อธิบายวิธีการและปฏิบตั ิการอนรุ กั ษ์ดนิ และนำ้ ได้

7. บอกความสำคญั ชนิด และคณุ สมบตั ิของปุ๋ยได้

8. บอกความหมาย และประโยชน์ของเครือ่ งมือและอุปกรณใ์ นการปลูกพชื ได้

9. เลือกใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในการปลกู พชื ได้เหมาะสมและเกบ็ รกั ษาถกู วธิ ี

10. บอกความหมาย และประโยชนข์ องเกษตรทฤษฎีใหม่ได้

11. อธิบายหลักการการเกษตรทฤษฎีใหม่ได้

12. อธิบายข้ันตอนของการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ได้

13. อธบิ ายวธิ ีการขยายพนั ธ์ุพืช โดยใชเ้ มลด็ และการปักชำได้

14. คัดเลอื กเมลด็ พันธพ์ุ ืช เพ่ือนำไปเพาะปลูกได้

15. ดแู ลรักษาพชื และเก็บเก่ียวผลผลิตได้

รวมท้ังหมด 15 ผลการเรยี นรู้

แนวทางการจัดการเรียนการสอน โรงเรยี นนวมินทราชินทู ศิ เบญจมราชาลัย  หนา้ 92

ชั้นมธั ยมศึกษาปที ่ี 2 ภาคเรยี นท่ี 2/2564

4. การวดั ผลประเมินผลการเรียนรู้
4.1 คะแนนเต็ม 100 คะแนน
สดั ส่วนคะแนนระหว่างภาคต่อปลายภาค 80 : 20 คะแนน
คะแนนก่อนกลางภาค 30 คะแนน
คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน
คะแนนหลังกลางภาค 30 คะแนน
คะแนนสอบปลายภาค 20 คะแนน
4.2 คะแนนกอ่ นกลางภาค 30 คะแนน

สัปดาห์ ขอบข่ายสาระการเรยี นรใู้ นการประเมินผลกอ่ นกลางภาค
ท่ี
ผลการเรียนรู้ หนว่ ยการเรยี นรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน ส่ือ/แหลง่ เรียนรู้
1-9 ขอ้ 1-8
1. ความสำคญั ของการ 30 - ทดสอบจากการ - หนังสือเรียน
- แปลงสาธิต
เกษตร ปฏิบตั ิงานจริง(แปลง - แบบทดสอบ
- เว็บไซดต์ ่างๆ
2. ดินและนำ้ ปลกู พชื 20 คะแนน) -หอ้ งเรยี น
ออนไลน์
3.ปุ๋ย - ทำแบบทดสอบ - อุปกรณจ์ ริง

4.เครอื่ งและอุปกรณ์ใน (10 คะแนน)

การปลูกพชื

4.3 คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน

สปั ดาห์ ขอบขา่ ยสาระการเรียนรู้ในการประเมนิ ผลสอบกลางภาค
ท่ี
ผลการเรยี นรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้ สอบ
10 ขอ้ 1-8
1. ความสำคัญของการเกษตร 20 - แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือก
2. ดนิ และน้ำ
ตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ขอ้
3.ปุ๋ย - แบบทดสอบอตั นยั (เช่น
4. เครื่องและอุปกรณใ์ น
แสดงวิธีทำ/เตมิ คำ/อื่นๆ)
การปลูกพชื
จำนวน 5 ข้อ

4.4 คะแนนหลังกลางภาค 30 คะแนน

สัปดาห์ ขอบข่ายสาระการเรียนรใู้ นการประเมินผลหลังกลางภาค
ท่ี
ผลการเรยี นรู้ หน่วยการเรยี นรู้ คะแนน รปู แบบการประเมิน ส่ือ/แหล่งเรียน
11-19 ขอ้ 9-15
รู้

5. การเกษตรทฤษฎใี หม่ 30 - ทดสอบจากการ - หนงั สือเรยี น

6. การคัดเลอื กและการ ปฏิบตั ิงานจรงิ - แบบทดสอบ

ขยายพนั ธุ์พืช (ไม้กระถาง 20 - เว็บไซด์ต่างๆ

7. วิธกี ารปลูกพืช คะแนน) - ห้องเรยี นออน

- ทำแบบทดสอบ ไลน์

(10 คะแนน) - อุปกรณ์จริง

แนวทางการจัดการเรยี นการสอน โรงเรียนนวมินทราชินทู ศิ เบญจมราชาลัย  หน้า 93

ชนั้ มัธยมศกึ ษาปที ่ี 2 ภาคเรยี นที่ 2/2564

4.5 คะแนนสอบปลายภาค 20 คะแนน

สัปดาห์ ขอบขา่ ยสาระการเรียนร้ใู นการประเมนิ ผลสอบปลายภาคภาค
ท่ี
ผลการเรยี นรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบข้อสอบ
20
ขอ้ 9-15 5. การเกษตรทฤษฎีใหม่ 20 - แบบทดสอบปรนัยชนดิ เลือก
6. การคัดเลือกและการ
ตอบ 4 ตวั เลอื ก จำนวน30 ข้อ
ขยายพนั ธุ์พชื
- แบบทดสอบอตั นัย (เช่น
7. วิธีการปลกู พชื
แสดงวิธีทำ/เตมิ คำ/อื่นๆ)

จำนวน 5 ข้อ

4.6 ชิน้ งาน ผลผลติ จากแปลงสาธิตและ การขยายพันธุ์

หน่วยการเรยี นรู้ ชน้ิ งาน
หรือสาระการเรยี นรู้/ตวั ช้ีวัด
หรือผลการเรียนร/ู้ บรู ณาการ วธิ กี ารเกบ็ คะแนน ลกั ษณะ จำนวนช้ิ หมายเหตุ กำหนดเวลา
ประเภท นงาน ส่งงาน
1. การปลูกพืชทว่ั ไป ตรวจผลงานจาก
แปลงสาธติ แปลงปลูก 1 งานกลมุ่ สัปดาหท์ ่ี 5-8
2. การขยายพนั ธ์ุ
ตรวจผลงานจาก พืช
การขยายพนั ธ์ุ
ไมก้ ระถาง 1 งานเดย่ี ว สัปดาหท์ ่ี 14-

17

แนวทางการจัดการเรยี นการสอน โรงเรยี นนวมินทราชินทู ศิ เบญจมราชาลัย  หนา้ 94

ช้นั มธั ยมศกึ ษาปีท่ี 2 ภาคเรยี นที่ 2/2564

แนวทางการจดั การเรียนการสอน

ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศกึ ษา 2564

1. ชอื่ รายวชิ า การสื่อสารและการนำเสนอ (IS2) รหสั วชิ า I20202

จำนวนชวั่ โมง 2 ชวั่ โมง/สัปดาห์ 40 ชว่ั โมง/ภาคเรยี น จำนวนหน่วยกิต 1.0 หนว่ ยกติ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ ช้นั มัธยมศกึ ษาปีท่ี 2/1-13

ครผู สู้ อน นางชชั มน ลลี ะอำไพกลุ นางสาวอัญชลี สารนา นางสาวประกายดาว จนั ทรา

นางสาวเขมจริ า ภาเจรญิ สริ ิ

2. คำอธิบายรายวชิ า

ศกึ ษาเรยี บเรียงและถ่ายทอดความคิดอยา่ งชดั เจนเป็นระบบจากข้อมูลองค์ความร้จู ากการศึกษา
คน้ ควา้ ในรายวชิ าศกึ ษาค้นคว้าและสรา้ งองคค์ วามรู้ (Resear chand Knowledge Formation)

เขียน โครงร่าง บทนำ เนื้อเร่ือง สรุป ในรูปของรายงานเชิงวชิ าการ โดยใชค้ ำ จำนวน 2,500 คำ
มีการอ้างอิงแหล่งความรู้ที่เช่ือถือได้อย่างหลากหลาย เรียบเรียงและถ่ายทอดอย่างชัดเจน เป็นระบบ
มีการนำเสนอในรูปแบบเด่ียว (Oral Individual Presentation) หรือกลุ่ม (Oral Panel Presentation)
โดยใชส้ ่อื ประกอบท่ีหลากหลาย และเผยแพรผ่ ลงานสสู่ าธารณะ

เพื่อให้เกิดทักษะในการเขียนรายงานเชิงวิชาการ และทักษะการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
เห็นประโยชนแ์ ละคุณค่าในการสรา้ งสรรค์งานและถ่ายทอดสง่ิ ทเ่ี รียนรใู้ ห้เปน็ ประโยชน์แก่สาธารณะ

3. ผลการเรยี นรู้
1. วางโครงรา่ งการเขยี นตามหลักเกณฑ์ องค์ประกอบ และวธิ ีการเขยี นโครงรา่ ง
2. เขยี นรายงานการศึกษาค้นคว้าเชิงวิชาการภาษาไทยความยาว 4,000 คำ หรือภาษาองั กฤษความยาว
2,500 คำ
3. นำเสนอข้อค้นพบ ข้อสรปุ จากประเด็นท่ีเลือกในรูปแบบเดยี่ ว (Oral individual presentation)
หรอื กลุม่ (Oral panel presentation) โดยใชส้ อ่ื เทคโนโลยีที่หลากหลาย

4. เผยแพร่ผลงานส่สู าธารณะ โดยใชก้ ารสนทนา/วิพากย์ผ่านสื่ออเิ ล็กทรอนิกส์ เชน่ e-conference,

social media online
5. เห็นประโยชนแ์ ละคุณคา่ ในการสรา้ งสรรค์งานและถ่ายทอดส่งิ ท่ีเรียนรู้ให้เป็นประโยชน์แกส่ าธารณะ
รวมทั้งหมด 5 ผลการเรยี นรู้

แนวทางการจดั การเรยี นการสอน โรงเรยี นนวมนิ ทราชนิ ทู ิศ เบญจมราชาลัย  หนา้ 95

ชนั้ มธั ยมศกึ ษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2/2564

4. การวดั ผลประเมินผลการเรยี นรู้

4.1 คะแนนเต็ม 100 คะแนน

สดั ส่วนคะแนนระหว่างภาคต่อปลายภาค 80 : 20 คะแนน
คะแนน
คะแนนกอ่ นกลางภาค 30 คะแนน
คะแนน
คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน

คะแนนหลงั กลางภาค 30

คะแนนสอบปลายภาค 30

4.2 คะแนนกอ่ นกลางภาค 30 คะแนน

สปั ดาห์ ขอบขา่ ยสาระการเรยี นรูใ้ นการประเมินผลก่อนกลางภาค

ท่ี ผลการเรยี นรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รปู แบบการประเมิน สื่อ/แหลง่ เรยี นรู้

1-9 ขอ้ ที่ 1-2 - การเขยี นรายงาน 30 - แบบฝึกหัดทา้ ยบท - Power point

การค้นคว้า (10 คะแนน) - หอ้ งเรียนออนไลน์

อยา่ งอิสระ - แบบฝกึ ทักษะการ - ห้องสมุดโรงเรยี น

(Independent เขียนรายงาน - ตัวอย่างผลงานเล่ม

Report) (20 คะแนน) รายงาน

- คู่มอื การเขยี นราย

งานสำหรับนกั เรียน

4.3 คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน

สปั ดาห์ ขอบข่ายสาระการเรียนรใู้ นการประเมนิ ผลสอบกลางภาค

ท่ี ผลการเรียนรู้ หนว่ ยการเรยี นรู้ คะแนน รปู แบบขอ้ สอบ

10 ขอ้ ที่ 1-2 - การเขียนรายงาน 20 - แบบทดสอบปรนยั ชนิดเลือก

การคน้ ควา้ อยา่ งอสิ ระ ตอบ 4 ตวั เลอื ก จำนวน 30 ขอ้

(Independent Report) - แบบทดสอบอตั นัย (เชน่

แสดงวิธีทำ/เติมคำ/อน่ื ๆ)

จำนวน 2 ข้อ

4.4 คะแนนหลงั กลางภาค 30 คะแนน

สปั ดาห์ ขอบขา่ ยสาระการเรยี นรใู้ นการประเมนิ ผลหลังกลางภาค

ที่ ผลการเรยี นรู้ หนว่ ยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน ส่ือ/แหลง่ เรียนรู้

11-19 ขอ้ ที่ 3-5 - การนำเสนอ 30 - นำเสนอผลการ - Power point

(Presentation) เขยี นรายงาน - ห้องเรยี นออนไลน์

- การเผยแพรง่ าน (10 คะแนน) - ห้องสมดุ โรงเรยี น

(Spread out) - รปู เลม่ รายงาน - ตัวอย่างผลงานเล่ม

5 บท (20 คะแนน) รายงาน

- คู่มอื การเขยี นราย

งานสำหรับนักเรียน

แนวทางการจัดการเรยี นการสอน โรงเรียนนวมินทราชนิ ูทิศ เบญจมราชาลัย  หนา้ 96

ชั้นมัธยมศกึ ษาปที ่ี 2 ภาคเรียนท่ี 2/2564

4.5 คะแนนสอบปลายภาค 20 คะแนน

สปั ดาห์ ขอบขา่ ยสาระการเรยี นรูใ้ นการประเมินผลสอบกลางภาค
ที่
ผลการเรยี นรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้ สอบ
20 ข้อท่ี 1-5
- การเขยี นรายงาน 20 - แบบทดสอบปรนยั ชนดิ เลือก

การค้นควา้ อยา่ งอสิ ระ ตอบ 4 ตวั เลอื ก จำนวน 30 ขอ้

(Independent Report) - แบบทดสอบอัตนยั (เช่น

- การนำเสนอ แสดงวิธที ำ/เตมิ คำ/อื่นๆ)

(Presentation) - จำนวน 2 ขอ้
- การเผยแพร่งาน (Spread

out)

4.6 ชน้ิ งาน

หนว่ ยการเรียนรู้ ช้นิ งาน

หรือสาระการเรียนร้/ู ตัวชี้วดั วธิ กี ารเกบ็ คะแนน ลกั ษณะ จำนวน หมายเหตุ กำหนดเวลา
หรือผลการเรยี นรู/้ บรู ณาการ ประเภท ชิ้นงาน สง่ งาน

- การเขียนรายงาน - ตรวจแบบฝึกหัด แบบฝกึ หดั 3 งานเดี่ยว สปั ดาหท์ ี่ 1-9

การคน้ คว้าอย่างอิสระ ทา้ ยบท และแบบฝึ งานเดี่ยว สัปดาหท์ ่ี 11-
16
(Independent Report) - ตรวจแบบฝึก กทักษะกา
งานเด่ียว สัปดาหท์ ่ี 17-
ทกั ษะการเขยี น รเขียน 19

รายงาน

- การนำเสนอ (Presentation) - เลม่ รายงา 1

ตรวจรูปเล่มรายงา น

น 5 บท

-

การนำเสนอผลการเ

ขยี นรายงาน

- การเผยแพร่งาน (Spread - เล่มรายงา 1

out) ตรวจรปู เล่มรายงา น

น 5 บท

แบบสมบูรณ์

แนวทางการจดั การเรยี นการสอน โรงเรยี นนวมินทราชินทู ศิ เบญจมราชาลัย  หนา้ 97

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 2/2564

แนวทางการจัดการเรยี นการสอน
ภาคเรยี นที่ 2 ปีการศกึ ษา 2564

1. ชื่อรายวชิ า ริบบิ้นพาเพลิน 2 รหสั วชิ า ง20281
จำนวนช่ัวโมง 1 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 20 ชัว่ โมง/ภาคเรียน จำนวนหนว่ ยกติ 0.5 หนว่ ยกติ
กลุ่มสาระการเรยี นรู้ การงานอาชพี ชน้ั มธั ยมศกึ ษาปีที่ 2
ครูผูส้ อน นางสาวอัญชลี สารนา นางณัฐรมจว์ ดี ศิริโวหาร

2. คำอธบิ ายรายวชิ า
ศึกษาที่มาและความสำคัญของการพับริบบ้ินเหรียญโปรยทาน วิธีการพับริบบ้ินในรูปแบบต่างๆ

เช่น การพับริบบ้ินอย่างง่ายเป็นรูปสี่เหลี่ยมลายตาราง ไปจนถึงการพับริบบ้ินเป็นรูปผลไม้ เช่น ส้ม
สับปะรด เป็นต้น และการพับริบบิ้นเป็นรูปต่างๆ เช่น ลูกอม ซาลาเปา เป็นต้น เพ่ือนำความรู้ที่ได้ไป
ประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชพี หรอื หารายได้เสรมิ ในชวี ิตประจำวัน

ฝึกทักษะกระบวนการทำงานอย่างมีระบบและข้ันตอน กระบวนความคิดสร้างสรรค์ การใช้
เทคโนโลยใี นการศึกษาขอ้ มลู จากแหลง่ เรียนรตู้ า่ งๆ และกระบวนการแก้ปัญหา

มีเจตคตทิ ี่ดีต่อการทำงาน ปลูกจิตสำนึกในการใช้พลงั งานและทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า
สร้างเจตคตทิ ่ดี ีต่อการประกอบอาชีพสจุ รติ และนำความรไู้ ปใช้ในชีวติ ประจำวัน

3. ผลการเรียนรู้
1. มีความรคู้ วามเข้าใจเกี่ยวกับความหมายและท่ีมาของการพับริบบิ้น
2. สามารถพับรบิ บ้ินในรปู แบบต่างๆ ได้ 4 ลาย
3. สามารถนำความรู้ความสามารถไปใช้ในการประกอบอาชีพหรอื หารายได้เสรมิ ได้
4. รู้จักใชเ้ วลาว่างใหเ้ ปน็ ประโยชน์
รวมทั้งหมด 4 ผลการเรียนรู้

4. การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้

4.1 คะแนนเต็ม 100 คะแนน

สัดส่วนคะแนนระหว่างภาคต่อปลายภาค 80 : 20 คะแนน
คะแนน
คะแนนกอ่ นกลางภาค 30 คะแนน
คะแนน
คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน

คะแนนหลงั กลางภาค 30

คะแนนสอบปลายภาค 30

แนวทางการจดั การเรยี นการสอน โรงเรยี นนวมินทราชนิ ูทศิ เบญจมราชาลัย  หน้า 98

ชั้นมธั ยมศึกษาปที ่ี 2 ภาคเรยี นท่ี 2/2564

4.2 คะแนนกอ่ นกลางภาค 30 คะแนน

สปั ดาห์ ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมนิ ผลกอ่ นกลางภาค
ท่ี
ผลการเรยี นรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รปู แบบการประเมนิ สอื่ /แหลง่ เรยี นรู้
1-9 ขอ้ ที่ 1-2
- ความรู้เบ้อื งต้น 30 - แบบทดสอบ - Youtube

เกยี่ วกบั การพับรบิ บ้ิน (10 คะแนน) -เวบ็ ไซต์ตา่ งๆ

- การพบั ริบบ้นิ อยา่ ง - การทำชน้ิ งาน (ลาย - ตวั อยา่ งชิน้ งาน

งา่ ย ตาราง, รปู ปลา - อปุ กรณแ์ ละ

- การพบั รบิ บิน้ รูปปลา เทวดา)(20 คะแนน) เครือ่ งมอื ในการฝกึ

ปฎบิ ตั ิ

4.3 คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน

สปั ดาห์ ขอบขา่ ยสาระการเรียนร้ใู นการประเมนิ ผลสอบกลางภาค
ที่
ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบข้อสอบ
10 ขอ้ ท่ี 1-2
- ความร้เู บ้ืองต้นเกย่ี วกับการ 20 - แบบทดสอบปรนยั ชนดิ เลือก

พบั รบิ บนิ้ - ตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ขอ้

- การพบั รบิ บ้ินอย่างง่าย - แบบทดสอบอตั นยั (เช่น แสดง

- การพับรบิ บ้ินรปู ปลา วิธที ำ/เตมิ คำ/อืน่ ๆ) จำนวน

2 ข้อ

4.4 คะแนนหลังกลางภาค 30 คะแนน

สัปดาห์ ขอบขา่ ยสาระการเรยี นรู้ในการประเมินผลหลังกลางภาค
ที่
ผลการเรียนรู้ หนว่ ยการเรยี นรู้ คะแนน รูปแบบการประเมนิ สอื่ /แหล่งเรียนรู้
11-19 ข้อที่ 2-4
- การพับรบิ บ้ินรูป 30 - แบบทดสอบ - Youtube

ดอกไม้ (10 คะแนน) -เว็บไซตต์ ่างๆ

- การหารายไดเ้ สริม - การทำชิ้นงาน (รูป - ตวั อย่างชน้ิ งาน

จากการประดิษฐ์ ดอกกหุ ลาบ, รูปดอก - อุปกรณ์และ

รบิ บ้นิ พกิ ลุ ) เคร่อื งมอื ในการฝึก

(20 คะแนน) ปฎิบัติ

แนวทางการจัดการเรยี นการสอน โรงเรียนนวมินทราชนิ ูทศิ เบญจมราชาลัย  หนา้ 99

ช้นั มธั ยมศกึ ษาปที ี่ 2 ภาคเรียนที่ 2/2564

4.5 คะแนนสอบปลายภาค 20 คะแนน

สัปดาห์ ขอบขา่ ยสาระการเรียนรใู้ นการประเมนิ ผลสอบกลางภาค
ท่ี
ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรยี นรู้ คะแนน รปู แบบข้อสอบ
20
ข้อท่ี 2-4 - การพับรบิ บิ้นอย่างงา่ ย 20 - แบบทดสอบปรนยั ชนดิ

- การพับริบบิน้ รปู ปลา เลือกตอบ 4 ตัวเลอื ก จำนวน

- การพับริบบิ้นรูปดอกไม้ 30 ข้อ

- การหารายได้เสริมจากการ - แบบทดสอบอัตนัย (เช่น

ประดษิ ฐร์ บิ บ้ิน แสดงวิธที ำ/เติมคำ/อืน่ ๆ)

จำนวน 2 ข้อ

4.6 ชิ้นงาน

หนว่ ยการเรียนรู้ ชิ้นงาน หมายเหตุ กำหนดเวลา
หรอื สาระการเรียนร/ู้ ตัวช้ีวดั วธิ กี ารเกบ็ คะแนน ส่งงาน
หรือผลการเรียนรู้/บูรณาการ ลักษณะ จำนวน
ประเภท ชิ้นงาน งานเดีย่ ว สปั ดาหท์ ่ี 1-2
- ความร้เู บอื้ งต้นเกยี่ วกับการ - ตรวจแบบทดสอบ แบบทดสอบ 1
พับรบิ บิ้น

- การพบั รบิ บน้ิ อยา่ งง่าย - ตรวจการทำ ชิน้ งาน 1 งานเดย่ี ว สัปดาห์ที่ 3-5

ชน้ิ งาน (ลายตาราง)

- การพบั ริบบน้ิ รูปปลา - ตรวจการทำ ชิ้นงาน 1 งานเด่ียว สปั ดาหท์ ี่ 6-9

ช้นิ งาน (รปู ปลา

เทวดา)

- การพบั รบิ บน้ิ รูปดอกไม้ - ตรวจการทำ ชิ้นงาน 2 งานเดยี่ ว สปั ดาห์ที่ 11-

ช้ินงาน (รปู ดอก 17

กุหลาบ, รปู ดอก

พกิ ุล)

- การหารายไดเ้ สรมิ จากการ - ตรวจแบบทดสอบ แบบทดสอบ 1 งานเดี่ยว สปั ดาห์ท่ี 18-

ประดษิ ฐร์ บิ บ้นิ 19

แนวทางการจดั การเรยี นการสอน โรงเรียนนวมนิ ทราชนิ ทู ศิ เบญจมราชาลัย  หนา้ 100

ชั้นมัธยมศกึ ษาปีที่ 2 ภาคเรยี นที่ 2/2564

แนวทางการจัดการเรยี นการสอน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

แนวทางการจัดการเรยี นการสอน โรงเรียนนวมินทราชินทู ศิ เบญจมราชาลัย  หนา้ 101

ชน้ั มธั ยมศกึ ษาปที ่ี 2 ภาคเรยี นที่ 2/2564

แนวทางการจัดการเรียนการสอน

ภาคเรยี นที่ 2 ปีการศกึ ษา 2564

1. ช่ือรายวิชา ภาษาองั กฤษพืน้ ฐาน 4 รหัสวชิ า อ 22102

จำนวนชว่ั โมง 3 ช่ัวโมง/สปั ดาห์ 60 ชว่ั โมง/ภาคเรยี น จำนวนหนว่ ยกติ 1.5 หนว่ ยกติ

กล่มุ สาระการเรยี นรู้ภาษาต่างประเทศ ช้นั มธั ยมศกึ ษาปีท่ี 2/1 - 13

ครูผสู้ อน นางสาวชุติมา แสนคำ, นางสาวภัทราภรณ์ ศรสี ุธรรม, นายชัชพิสิฐศ์ สิงหเสนี,

นางสาวจิดาภา หวงั สุขเกษม

2. คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาทักษะการใช้ภาษา น้ำเสียง ท่าทาง สื่อสารตามมารยาททางสังคม และภาษาในการสื่อสาร

ขอ้ ความ ข้อมลู บทอ่าน เร่อื งสั้น ส่ือประเภทต่าง ๆ ส่ือที่เป็นความเรียง และไม่ใชค่ วามเรียง จากสื่อ

ส่ิงพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ข่าว โฆษณา และเหตุการณ์ท่ีอยู่ในความสนใจของผู้เรียน ชุมชน และสังคมโลก

เขียนประโยคและข้อความ แสดงความคิดเห็น ระบุ ตีความ ถ่ายโอนและนำเสนอข้อมูล การปฏิบัติงาน การ

สมัครงาน การพูดเพือ่ ขอและใหข้ ้อมูล ความช่วยเหลือ และบริการผู้อ่นื กิจกรรมทางภาษาและวฒั นธรรม เพอ่ื ให้

มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะการฝึกภาษาเพือ่ การสื่อสาร

โดยใช้กระบวนการฝึกทักษะฟัง พูด อ่าน และเขียนกระบวนการกลุ่มกระบวนการศึกษา ค้นคว้า

การรวบรวม การสรุป และการนำเสนอข้อมูล การใช้ภาษาส่ือสารในสถานการณ์จริง / สถานการณ์

จำลอง การใช้ภาษาในการเผยแพร่ / ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด

กระบวน การคิดวิเคราะห์ การสื่อความโดยใช้ภาษาและกระบวนการเรียนรู้อื่น ๆ ท่ีเหมาะสม วาง

แผนการเรียนโดยใชเ้ ทคโนโลยีทม่ี ีอยู่ในแหล่งเรยี นรู้ทั้งในและนอกสถานศกึ ษา

เพื่อเห็นประโยชน์ เห็นคุณค่า ตระหนักในคุณค่าของภาษาและวฒั นธรรม สรา้ งความสัมพันธ์ระหว่าง

บคุ คล นำไปใช้อย่างมวี จิ ารณญาณ แสวงหาความรูท้ ่ีเกย่ี วกบั กลุ่มสาระการเรยี นรอู้ นื่ เพื่อขยายโลกทศั น์อยา่ ง

มปี ระสทิ ธิภาพ มีคุณธรรม จรยิ ธรรม รวมท้ัง มีความม่ันใจในการใชภ้ าษาส่ือสารอย่างมปี ระสิทธภิ าพ รัก

การเรียนรภู้ าษาอังกฤษและฝึกฝนอยา่ งจรงิ จงั มเี หตผุ ล มวี ิจารณญาณ มีความคดิ ริเรม่ิ สรา้ งสรรค์ กล้าแสดงออก

อย่างเหมาะสม มีนสิ ัยรักการอ่าน และมขี ันตธิ รรม

3. ตวั ช้วี ัด ต 1.1 ม.2/2 ต 1.1 ม.2/3 ต 1.1 ม.2/4 ต 1.2 ม.2/1 ต 1.2 ม2/2
ต 1.1 ม.2/1 ต 1.2 ม.2/4 ต 1.2 ม.2/5 ต 1.3 ม.2/1 ต 1.3 ม.2/2 ต 1.3 ม.2/3
ต 1.2 ม.2/3 ต 2.1 ม.2/2 ต 2.1 ม.2/3 ต 2.2 ม.2/1 ต 2.2 ม.2/2 ต 3.1 2/1
ต 2.1 ม.2/1 ต 4.2 ม.2/1
ต 4.1 ม.2/1

รวม 20 ตวั ชี้วดั
4. การวัดผลประเมนิ ผลการเรียนรู้

แนวทางการจดั การเรยี นการสอน โรงเรยี นนวมนิ ทราชนิ ทู ิศ เบญจมราชาลัย  หน้า 102

ช้นั มธั ยมศกึ ษาปีท่ี 2 ภาคเรียนที่ 2/2564

4.1 คะแนนเต็ม 100 คะแนน
สัดสว่ นคะแนนระหวา่ งภาคตอ่ ปลายภาค 70 : 30 คะแนน
คะแนนกอ่ นกลางภาค 25 คะแนน
คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน
คะแนนหลงั กลางภาค 25 คะแนน
คะแนนสอบปลายภาค 30 คะแนน
คะแนนกอ่ นกลางภาค 20 คะแนน

สัปดาหท์ ่ี ขอบข่ายสาระการเรยี นรูใ้ นการประเมินผลก่อนกลางภาค

ตวั ช้ีวัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รปู แบบการประเมนิ ส่ือ/แหลง่ เรยี นรู้

1-9 ต 1.1 ม.2/1 Unit 5: Look at - การสนทนาโต้ตอบ - หนงั สอื Move It 2

ม.2/2, You - การเขยี นบรรยาย - เอกสารประกอบการ

ม.2/3, ม.2/4 20 - การพดู บรรยาย สอน
ต 1.2 ม.2/1, Unit 6: It’s Your - การฟงั - CD/เครื่องเล่น

ม.2/3, World - ทำแบบฝกึ หัด/ CD

ม2/5 แบบทดสอบ - Internet

ต 1.3 ม.2/1, Unit 7: Make

ม.2/3 Music

ต 2.1 ม.2/1

ต 2.2 ม.2/1

ต 3.1 ม.2/1

ต 4.1 ม.2/1

ต 4.2 ม.2/1,

ม.2/2

แนวทางการจัดการเรยี นการสอน โรงเรยี นนวมินทราชนิ ูทศิ เบญจมราชาลัย  หน้า 103

ช้นั มธั ยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรยี นที่ 2/2564

คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน

สัปดาหท์ ่ี ขอบข่ายสาระการเรยี นร้ใู นการประเมินผลสอบกลางภาค

ตวั ช้ีวดั หนว่ ยการเรียนรู้ คะแนน รปู แบบขอ้ สอบ

10 ต 1.1 ม.2/1 สอบกลางภาค - แบบทดสอบปรนยั ชนิดเลอื กตอบ 4 ตัวเลอื ก

ม.2/2, เนื้อหา 20 จำนวน 40 ขอ้

ม.2/3, ม.2/4 Unit 5 - 7 - แบบทดสอบอัตนยั (เช่น แสดงวิธที ำ/เตมิ คำ/

ต 1.2 ม.2/1, อน่ื ๆ) จำนวน 10 ข้อ

ม.2/3,

ม2/5

ต 1.3 ม.2/1,

ม.2/3

ต 2.1 ม.2/1

ต 2.2 ม.2/1

ต 3.1 ม.2/1

ต 4.1 ม.2/1

ต 4.2 ม.2/1,

ม.2/2

คะแนนหลังกลางภาค 25 คะแนน

สัปดาห์ ขอบขา่ ยสาระการเรยี นรูใ้ นการประเมินผลหลังกลางภาค
ท่ี
ตัวชว้ี ดั หนว่ ยการเรยี นรู้ คะแนน รปู แบบการ สอื่ /แหลง่
11-19 20 ประเมนิ เรียนรู้
ต 1.1 ม. Unit 8: World
2/3, ม.2/4 of Work - การสนทนา - หนังสอื
ต 1.2 ม. โต้ตอบ Move It 2
2/1, ม.2/5 Unit 9: - การเขยี น - เอกสาร
ต 1.3 ม. Occupation บรรยาย ประกอบการ
2/1, ม.2/3 - การพดู สอน
ต 2.1 ม.2/1 บรรยาย - CD/เคร่อื ง
ต 2.2 ม.2/2 - การฟงั เลน่
ต 3.1 ม.2/1 - ทำแบบฝกึ หดั / CD
ต 4.1 ม.2/1 แบบทดสอบ - Internet

แนวทางการจัดการเรยี นการสอน โรงเรียนนวมนิ ทราชนิ ทู ศิ เบญจมราชาลัย  หน้า 104

ชัน้ มธั ยมศกึ ษาปที ี่ 2 ภาคเรียนท่ี 2/2564

คะแนนสอบปลายภาค 30 คะแนน

สัปดาห์ท่ี ขอบข่ายสาระการเรียนรูใ้ นการประเมินผลสอบปลายภาค

ตัวช้ีวัด หนว่ ยการเรียนรู้ คะแนน รปู แบบขอ้ สอบ

20 ต 1.1 ม.2/2, ม. สอบปลายภาคเน้อื หา 30 - แบบทดสอบปรนัยชนิดเลอื กตอบ 4

2/3, ม.2/4 Unit 8 – 9 ตวั เลอื ก จำนวน 50 ขอ้

ต 1.2 ม.2/1, ม. - แบบทดสอบอตั นัย (เชน่ แสดงวธิ ีทำ/เติม

2/3, คำ/อื่นๆ) จำนวน

ต 1.3 ม.2/1, ม. 10 ข้อ

2/2

ต 2.1 ม.2/1, ม.

2/2, ม.2/3

ต 2.2 ม.2/2

ต 3.1 ม.2/1

ต 4.1 ม.2/1

ต 4.2 ม.2/1, ม.

2/2

4.6 ชิน้ งาน 1. งานเขียนบรรยายในกิจกรรมท่ี 2 ในหนงั สอื เรยี น หน้า 59
2. คำพูดถาม - ตอบในกจิ กรรมที่ 5 ในหนงั สือเรยี น หน้า 91

หน่วยการเรียนรู้ วิธกี ารเก็บคะแนน ชิ้นงาน
หรือสาระการเรยี นร/ู้
ตวั ชว้ี ัด หรอื ผลการ หมาย กำหนดเวลา
เรยี นรู้/บูรณาการ ลักษณะ จำนวน เหตุ สง่ งาน
ประเภท ช้นิ งาน

Unit 2: The Big งานเขยี นบรรยายในกจิ กรรมที่ 2 ใน งานเดย่ี ว 1 5 กอ่ นกลาง
Picture หนงั สือเรียน หน้า 59 งานเด่ียว 1 คะแนน ภาค
Unit 3: Past Lives คำพดู ถาม - ตอบในกจิ กรรมที่ 5 ใน
หนงั สอื เรียน หนา้ 5 ก่อนปลาย
91 คะแนน ภาค

แนวทางการจดั การเรียนการสอน โรงเรียนนวมนิ ทราชินทู ิศ เบญจมราชาลัย  หนา้ 105

ชน้ั มัธยมศึกษาปที ่ี 2 ภาคเรียนที่ 2/2564

แนวทางการจดั การเรยี นการสอน

ภาคเรียนที่ 2 ปกี ารศกึ ษา 2564

1. ช่อื รายวิชา ภาษาองั กฤษเพ่ือการส่ือสาร 4 รหสั วิชา อ 22202

จำนวนชว่ั โมง 1 ช่วั โมง/สปั ดาห์ 20 ชว่ั โมง/ภาคเรยี น จำนวนหน่วยกติ 0.5 หน่วยกิต

กลุ่มสาระการเรยี นรู้ภาษาตา่ งประเทศ ชน้ั มัธยมศึกษาปีที่ 2/1 - 13

ครผู ู้สอน Miss LenLen Gasipe

2. คำอธบิ ายรายวชิ า

ศึกษาทักษะการใช้ภาษา น้ำเสียง ท่าทาง สื่อสารตามมารยาททางสังคม และภาษาในการสื่อสาร
ข้อความ ข้อมูล บทอ่าน เรื่องส้ัน ส่ือประเภทต่าง ๆ ส่ือที่เป็นความเรียง และไม่ใช่ความเรียง จากส่ือส่ิงพิมพ์
และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ข่าว โฆษณา และเหตุการณ์ท่ีอยู่ในความสนใจของผู้เรียน ชุมชน และสังคมโลก เขียน
ประโยคและข้อความ แสดงความคิดเห็น ระบุ ตีความ ถ่ายโอนและนำเสนอข้อมูล การปฏิบัติงาน การสมัคร
งาน การพูดเพื่อขอและให้ข้อมูล ความช่วยเหลือ และบริการผู้อื่น กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม เพื่อให้มี
ความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะการฝกึ ภาษาเพอ่ื การสื่อสาร

โดยใช้กระบวนการฝึกทักษะฟัง พูด อ่านและเขียนกระบวนการกลุ่มกระบวนการศึกษา ค้นคว้าการ
รวบรวม การสรปุ และการนำเสนอข้อมลู การใชภ้ าษาส่ือสารในสถานการณจ์ ริง/ สถานการณ์จำลอง การ
ใช้ภาษาในการเผยแพร่ / ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด กระบวนการคิด
วเิ คราะห์ การส่อื ความ โดยใช้ภาษาและกระบวนการเรียนรู้อื่น ๆ ท่ีเหมาะสม วางแผนการเรียน
โดยใชเ้ ทคโนโลยที ี่มีอยู่ในแหล่งเรยี นร้ทู ั้งในและนอกสถานศกึ ษา

เพื่อเห็นประโยชน์ เห็นคุณค่า ตระหนักในคุณค่าของภาษาและวัฒนธรรม สร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล นำไปใช้อย่างมวี จิ ารณญาณ แสวงหาความรู้ทเ่ี กี่ยวกบั กลุ่มสาระการเรยี นรูอ้ นื่ เพ่ือขยายโลกทศั น์อยา่ ง
มีประสทิ ธิภาพ มีคุณธรรม จรยิ ธรรม รวมท้ัง มีความมั่นใจในการใช้ภาษาสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

รักการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและฝึกฝนอย่างจริงจัง มีเหตุผล มีวิจารณญาณ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
กลา้ แสดงออกอยา่ งเหมาะสม มีนสิ ยั รักการอ่าน และมขี ันตธิ รรม

3. มาตรฐาน/ตัวชี้วัด ม.2/2 ต 1.1 ม.2/3 ม.2/4 ต 1.2 ม.2/1 ม.2/2 ม.2/3 ม.2/4 ม.2/5
ต 1.1 ม.2/1 ม.2/2 ม.2/3 ต 2.1 ม.2/1 ม.2/2 ม.2/3
ต 1.3 ม.2/1 ม.2/2 ต 3.1 ม.2/1 ต 4.1 ม.2/1
ต 2.2 ม.2/1

รวมทั้งหมด 20 ตวั ชว้ี ัด

แนวทางการจดั การเรยี นการสอน โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย  หนา้ 106

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ภาคเรยี นท่ี 2/2564

4. การวัดผลประเมนิ ผลการเรียนรู้

4.1 คะแนนเต็ม 100 คะแนน

สัดสว่ นคะแนนระหว่างภาคต่อปลายภาค....70..... : ....30.....คะแนน
คะแนนกอ่ นกลางภาค.....................25.......................คะแนน
คะแนนสอบกลางภาค.....................20.......................คะแนน
คะแนนหลังกลางภาค......................25......................คะแนน
คะแนนสอบปลายภาค.....................30......................คะแนน

4.2 คะแนนกอ่ นกลางภาค………25…………คะแนน

สปั ดาห์ ขอบข่ายสาระการเรยี นรู้ในการประเมนิ ผลกอ่ นกลางภาค
ที่
ตวั ช้วี ัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน ส่อื /แหลง่ เรียนรู้

1 ต 1.1 ม.2/1 ม.2/2 Unit 1 Feelings 5 สอบปากเปล่า ใบงาน
ม.2/3 ม.2/4

4 ต 1.2 ม.2/1 ม.2/2 Unit 2 Jobs 10 สอบปากเปล่า ใบงาน
ม.2/3 ม.2/4 ม.2/5

7 ต 1.3 ม.2/1 ม.2/2 Unit 3 10 สอบปากเปล่า ใบงาน
ม.2/3 Places in town

4.3 คะแนนสอบกลางภาค.........20............ คะแนน

สัปดาห์ ขอบข่ายสาระการเรียนรใู้ นการประเมนิ ผลสอบกลางภาค
ที่

ตวั ช้ีวัด หนว่ ยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบข้อสอบ

ต 1.1 ม.2/1 ม.2/2 ม.2/3 Unit 1 Feelings 7 ปรนัย 40 ข้อ
7
10 ม.2/4 Unit 2 Jobs 6

ต 1.2 ม.2/1 ม.2/2 ม.2/3 Unit 3 Places in

ม.2/4 ม.2/5 town

ต 1.3 ม.2/1 ม.2/2 ม.2/3

แนวทางการจดั การเรยี นการสอน โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย  หนา้ 107

ชน้ั มธั ยมศกึ ษาปีท่ี 2 ภาคเรียนที่ 2/2564

4.4 คะแนนหลังกลางภาค ........25............ คะแนน

สัปดาห์ ขอบขา่ ยสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังกลางภาค
ที่

ตัวช้ีวดั หนว่ ยการเรียนรู้ คะแนน รปู แบบการ ส่ือ/แหล่ง
10 ประเมนิ เรียนรู้
11 ต 2.1 ม.2/1 ม. Unit 4 ใบงาน
2/2 ม.2/3 Giving Direction สอบปากเปล่า
ใบงาน
14 ต 2.2 ม.2/1 ม.2/2 Unit 5 5 แบบทดสอบ
Describing people ใบงาน

ต 3.1 ม.2/1 Unit 6 10 แบบทดสอบ
17 Favorites and Asking

ต 4.1 ม.2/1 why.

4.5 คะแนนสอบปลายภาค......30.......... คะแนน

สปั ดาห์ท่ี ขอบขา่ ยสาระการเรียนร้ใู นการประเมินผลสอบกลางภาค

ตัวชีว้ ดั หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รปู แบบข้อสอบ

20 ต 2.1 ม.2/1 ม.2/2ม.2/3 Unit 4 Giving Direction 10 ปรนยั 30 ขอ้

ต 2.2 ม.2/1 ม.2/2 Unit 5 Describing people 10 อัตนัย 10 ข้อ

ต 3.1 ม.2/1 Unit 6 Favorites and Asking why. 10

ต 4.1 ม.2/1

4.6 ชน้ิ งาน -

แนวทางการจดั การเรียนการสอน โรงเรียนนวมนิ ทราชนิ ูทิศ เบญจมราชาลัย  หนา้ 108

ชน้ั มัธยมศึกษาปที ี่ 2 ภาคเรียนที่ 2/2564

1. Course Title: Creative Writing 4 Course Syllabus
Times: 40 Hours Course Code: EN22206
Learning Area: Foreign Languages Credits: 1.0
Semester 2 Level: Mattayomsuksa 2/3
Instructor: Mr. Steven Davenport Academic Year 2021

2. Course Description
Leads students to write tasks that included both a topic of student choice and assigned

prompts. Learning about text forms, characteristics of narrative, poetry and information texts,
topic, related details, structure and form, specific vocabulary, phrasing, variety and complexity
of sentences,

Writing a different aspect of writing at the sentence level is presented, write to
communicate for a variety of purposes. This course focuses on fluency and personal expression;
students independently choose their own topic and write in their own idea. Work on group
discussion to discuss about the issue for enlarging the idea and knowledge.

Be able to evaluate and apply correct selling and word usage, demonstrate appropriate
use of eight parts of speech, compose and edit writing using standard English, use a variety of
sentence structures in compositions, apply the writing process independently to produce
composition, write a multi-paragraph narrative account the establishes a context, create a point
of view and develop a focused impression, write creatively for a specific purpose and audience.

3. Learning Outcomes
1 .Select and develop a topic; demonstrate awareness of audience and competence
crafting a variety of text forms
2. Use correct grammar, spelling, punctuation, capitalization and structure.
3 .Write compositions that contain complete sentences and effective paragraphs using
English conventions.
4.Compose well-organized and coherent writing for specific purposes and audiences.
5.Produce documents that convey a clear understanding and interpretation of ideas and
information and display focus, organization, elaboration and coherence.


Click to View FlipBook Version
Previous Book
KIK_1221
Next Book
Diva Talk Nov Dec 2021 Digital Issue