The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by ffaahh.nbr, 2021-11-24 09:57:08

Course syllabus ม1-6 ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2564

รวม Course syllabus ม1-6 (2-2564)

แนวทางการจดั การเรียนการสอน โรงเรียนนวมนิ ทราชนิ ูทิศ เบญจมราชาลัย  หนา้ 9

ชนั้ มธั ยมศกึ ษาปที ี่ 2 ภาคเรียนที่ 2/2564

แนวทางการจดั การเรยี นการสอน

ภาคเรยี นที่ 2 ปีการศกึ ษา 2564

1. ชือ่ รายวิชา ภาษาไทยพ้ืนฐาน 4 รหัสวิชา ท22102

จำนวนชวั่ โมงเรียน 3 ชว่ั โมง/สัปดาห์ 60 ชั่วโมง/ภาคเรยี น จำนวน 1.5 หนว่ ยกิต

กลุม่ สาระการเรียนรู้ ภาษาไทย ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 2/1 - 13

ครผู ู้สอน นางสาวตรยี กนษิ ฐ์ จนั ทรสถาพร , นางสาวดารณิ ี สขุ ชัย , นางสาวภาณุกา บินฮาซนั

2. คำอธบิ ายรายวิชา
ฝึกทักษะการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรอง จับใจความสำคัญ สรุปความและ

อธิบายรายละเอียดจากเรื่องท่ีอ่าน เขียนผังความคิดเพื่อแสดงความเข้าใจในบทเรียนต่าง ๆ ที่อ่าน วิเคราะห์และ
จำแนกข้อเท็จจริง ข้อมูลสนับสนุนและข้อคิดเห็นจากบทความที่อ่าน อ่านหนังสือ บทความหรือคำประพันธ์อย่าง
หลากหลายและประเมินคุณค่าหรือแนวคิดท่ีได้จากการอ่านเพื่อนำไปใช้แก้ปัญหาในชีวิต ฝึกคัดลายมือตัวบรรจง
คร่ึงบรรทัด เขียนย่อความ เขียนรายงานการศึกษาค้นคว้า เขียนจดหมายกิจธุระ ฝึกวิเคราะห์ข้อเท็จจริง
ข้อคิดเห็นและความน่าเชื่อถือของข่าวสารจากสื่อต่าง ๆ วิเคราะห์วิจารณ์เร่ืองที่ฟังและดูอย่างมีเหตุผลเพื่อนำ
ข้อคิดมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต พูดรายงานเร่ืองหรือประเด็นที่ศึกษาค้นคว้าจากการฟัง การดูและ
การสนทนา ศึกษาการสร้างคำในภาษาไทย วิเคราะห์โครงสร้างประโยคสามัญ ประโยคความรวมและประโยค
ความซ้อน แต่งบทร้อยกรอง รวบรวมและอธิบายความหมายของคำภาษาต่างประเทศท่ีใช้ในภาษาไทย สรุป
เนื้อหาวรรณคดีและวรรณกรรมท่ีอ่านในระดับท่ียากข้ึน วิเคราะห์และวิจารณ์วรรณคดี วรรณกรรมท้องถิ่นท่ีอ่าน
พร้อมยกเหตุผลประกอบ อธิบายคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรมท่ีอ่าน สรุปความรู้และข้อคิดจากการอ่าน
ไปประยุกตใ์ ชใ้ นชีวิตจริง ท่องจำบทอาขยานตามที่กำหนดและบทรอ้ ยกรองทม่ี ีคณุ ค่าตามความสนใจ

โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ กระบวนการสร้างความรู้ กระบวนการคิด
กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเรียนรู้ของตนเอง กระบวนการกลุ่ม กระบวนการเรียนภาษา กระบวนการเรียนรู้
ความเข้าใจ เพ่ือให้เกิดความรู้ มีมารยาทในการอ่าน การเขียน การฟัง การพูดและการดู มีความสามารถใน
การสื่อสาร ในการคดิ การใช้ทักษะชีวติ ในการใช้เทคโนโลยี เป็นผใู้ ฝร่ ู้ใฝ่เรียน มุ่งม่นั ในการทำงาน รกั ความเป็นไทย
มีคณุ ธรรม จรยิ ธรรมและคา่ นิยมที่เหมาะสม

3. มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ ม.2/5
ท 1.1 ม.2/1 ม.2/2 ม.2/3 ม.2/4 ม.2/6
ท 2.1 ม.2/1 ม.2/2 ม.2/3 ม.2/4 ม.2/6
ท 3.1 ม.2/1 ม.2/2 ม.2/3 ม.2/4 ม.2/5
ท 4.1 ม.2/1 ม.2/2 ม.2/3 ม.2/4 ม.2/5
ท 5.1 ม.2/1 ม.2/2 ม.2/3 ม.2/4
รวมท้ังหมด 25 ตัวชีว้ ดั /ผลการเรียนรู้

แนวทางการจดั การเรียนการสอน โรงเรียนนวมนิ ทราชนิ ูทิศ เบญจมราชาลัย  หน้า 10

ชั้นมัธยมศกึ ษาปที ี่ 2 ภาคเรียนท่ี 2/2564

4. การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้
4.1 คะแนนเต็ม 100 คะแนน
สดั ส่วนคะแนนระหวา่ งภาคต่อปลายภาค 70 : 30 คะแนน
คะแนนก่อนกลางภาค 25 คะแนน
คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน
คะแนนหลังกลางภาค 25 คะแนน
คะแนนสอบปลายภาค 30 คะแนน

4.2 คะแนนก่อนกลางภาค 25 คะแนน

สัปดาห์ ขอบขา่ ยสาระการเรยี นรู้ในการประเมนิ ผลก่อนกลางภาค

ท่ี ตัวชวี้ ดั หน่วยการเรยี นรู้ คะแนน รปู แบบการประเมนิ สอ่ื /แหลง่

เรยี นรู้

1-4 ท1.1 ม.2/1-2 - ศลิ าจารึกหลกั ท่ี 1 10 - ประเมินการอ่าน - หนังสอื เรียน

ท4.1 ม.2/1 - การสรา้ งคำ ลายสอื ไทย ภาษาไทยระดับ

ท5.1 ม.2/1-5 - ตรวจบอร์ดเกม ชั้นม.2

เกมการสรา้ งคำ - ห้องสมดุ

- Google

classroom

5-8 ท1.1 ม.2/1-2 - รามเกยี รต์ิ ตอน 10 - ตรวจบอร์ดเกม - หนังสือเรยี น
ท4.1 ม.2/5 นารายณป์ ราบนนทก วรรณคดี รามเกียรติ์ ภาษาไทยระดบั
ท5.1 ม.2/1-5 - คำยืมภาษาต่างประเทศ
5 - ตรวจบอร์ดเกม ช้นั ม.2
คำยมื - ห้องเรยี น
ออนไลน์
- Google
classroom

4.3 คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน

สัปดาหท์ ่ี ขอบขา่ ยสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค

ตัวช้วี ดั หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบข้อสอบ

9-10 ท1.1 ม.2/1-2 - ศลิ าจารกึ หลกั ที่ 1 20 - แบบทดสอบปรนัยชนดิ

ท4.1 ม.2/1 - การสรา้ งคำ เลือกตอบ 4 ตวั เลอื ก

ม.2/5 - รามเกียรติ์ ตอน นารายณ์ จำนวน 30 ข้อ

ท5.1 ม.2/1-5 ปราบนนทก - แบบทดสอบอัตนัย (เช่น

- คำยืมภาษาต่างประเทศ แสดงวิธีทำ/เติมคำ/อ่ืน ๆ)

จำนวน 2 ขอ้

แนวทางการจดั การเรยี นการสอน โรงเรยี นนวมนิ ทราชนิ ูทศิ เบญจมราชาลัย  หน้า 11

ชัน้ มธั ยมศกึ ษาปีที่ 2 ภาคเรียนท่ี 2/2564

4.4 คะแนนหลังกลางภาค 25 คะแนน

สปั ดาห์ ขอบขา่ ยสาระการเรยี นรใู้ นการประเมินผลหลังกลางภาค

ที่ ตัวชีว้ ดั หน่วยการเรยี นรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สือ่ /แหล่ง

เรยี นรู้

11-15 ท 1.1 ม.2/1 - โคลงสุภาษิตพระราช 10 - ตรวจสมุด - หนงั สอื เรียน

ม.2/2 นพิ นธ์ พระบาทสมเดจ็ - ประเมนิ การแต่ง ภาษาไทย

ท 4.1 ม.2/3 พระจลุ จอมเกล้าเจ้าอยู่หวั กลอนสภุ าพ ระดบั ชั้น ม.2
ท 5.1 ม.2/1-5 - กลอนสภุ าพ - ห้องเรยี น
ออนไลน์

- Google

classroom

16-19 ท 1.1 ม.2/1-3 - กาพย์หอ่ โคลงประพาส 10 - ตรวจสมดุ - หนงั สอื เรยี น

ท 4.1 ม.2/2 ธารทองแดง - ตรวจแบบฝึกหัด ภาษาไทย

ม.2/4 - คำราชาศัพท์ 5 เร่อื ง คำราชาศัพท์ ระดบั ช้ัน ม.2

ท 5.1 ม.2/1-5 - ประโยค - ตรวจแบบฝกึ หดั - ห้องเรียน

เรอ่ื ง ประโยค ออนไลน์

- Google

classroom

4.5 คะแนนสอบปลายภาค 30 คะแนน

สปั ดาห์ ขอบขา่ ยสาระการเรยี นรใู้ นการประเมนิ ผลสอบกลางภาค

ท่ี ตัวชว้ี ดั หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รปู แบบข้อสอบ

20 ท 1.1 ม.2/1 - โคลงสภุ าษติ พระราชนพิ นธ์ 30 - แบบทดสอบปรนัยชนดิ

ม.2/2 พระบาทสมเดจ็ พระจลุ จอมเกลา้ เลือกตอบ 4 ตวั เลือก

ม.2/3 เจา้ อยู่หัว จำนวน 40 ขอ้
ท 4.1 ม.2/2 - กลอนสุภาพ - แบบทดสอบอัตนัย
- กาพย์หอ่ โคลงประพาสธารทองแดง (เช่น แสดงวธิ ีทำ/เตมิ
ม.2/3 - คำราชาศัพท์ คำ/ อื่น ๆ )
ม.2/4 - ประโยค จำนวน 5ข้อ
ท 5.1 ม.2/1-5

แนวทางการจดั การเรียนการสอน โรงเรียนนวมนิ ทราชินูทศิ เบญจมราชาลัย  หนา้ 12

ช้นั มัธยมศกึ ษาปที ี่ 2 ภาคเรยี นที่ 2/2564

4.6 ชน้ิ งาน

หนว่ ยการเรียนรู้ ช้นิ งาน

หรอื สาระการเรยี นรู้/ วธิ กี ารเกบ็ คะแนน ลกั ษณะประเภท จำนวน หมาย กำหนดเวลาส่ง
ชนิ้ งาน เหตุ งาน
ตวั ช้ีวดั หรอื ผลการ ชิ้นงาน
- บอรด์ เกม - เม่อื จบบทเรยี น
เรยี นร/ู้ บรู ณาการ - Mind Mapping
- แต่งกลอนสุภาพ - เมื่อจบบทเรียน
1.ศลิ าจารึกหลักที่ 1 - ตรวจช้นิ งานลายสอื แบบฝกึ หดั 6 งานเดี่ยว
- เมือ่ จบบทเรยี น
ไทย
- เม่ือจบบทเรียน
- ตรวจบอร์ดเกม

การสรา้ งคำ

2.บทละคร เรอื่ ง - ตรวจชนิ้ งาน

รามเกยี รต์ิ ตอน บอร์ดเกมวรรณคดี

นารายณป์ ราบนนทก รามเกียรต์ิ

- ตรวจบอร์ดเกมคำยืม

ภาษาตา่ งประเทศ

3.โคลงสภุ าษิตพระ - ตรวจสมุดบนั ทึก

ราชนพิ นธ์ - ประเมนิ การแตง่ กลอน

พระบาทสมเด็จพระ สุภาพ
จลุ จอมเกลา้ เจ้าอยหู่ ัว

4.กาพย์ห่อโคลง - ตรวจสมุด
ประพาสธารทองแดง - ตรวจแบบฝึกหดั

แนวทางการจดั การเรียนการสอน โรงเรียนนวมนิ ทราชินูทศิ เบญจมราชาลัย  หนา้ 13

ชั้นมธั ยมศึกษาปที ี่ 2 ภาคเรียนท่ี 2/2564

แนวทางการจดั การเรียนการสอน รหสั วิชา ท22202
จำนวน 0.5 หน่วยกิต
ภาคเรยี นท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 ชน้ั มัธยมศกึ ษาปที ี่ 2/1-13
1. ชอ่ื รายวชิ า การพูดเชงิ สร้างสรรค์ 2

จำนวนชัว่ โมงเรียน 1 ชว่ั โมง/สัปดาห์ 20 ชว่ั โมง/ภาคเรียน
กลุม่ สาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
ครูผูส้ อน นางสาวภาณกุ า บินฮาซัน

2. คำอธิบายรายวชิ า
ศึกษาหลักการพูด วิธีการพูด และฝึกการพูดต่อหน้าประชุมชน ทั้งที่เป็นการบรรยาย การพรรณนา

การชักชวน การกล่าวแนะนำ การกล่าวต้อนรับ การกล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ การกล่าวอวยพร การ
กล่าวอำลา และการทำหน้าที่พิธีกร ทั้งนี้มีการจัดการเรียนการสอนโดยแทรกเน้ือหาเก่ียวกับภูมิปัญญาท้องถ่ิน
และเน้นการใช้ถ้อยคำและน้ำเสียงและท่าทางท่ีเหมาะสมในการพูดท่ีดี มีการฝึกออกแบบการพูด การวางโครง
ร่างการพูด และสามารถเตรียมการพูดในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม เพ่ือให้สามารถพูดได้อย่างมี
เน้ือหาสาระและน่าสนใจ ทำให้ผู้ฟังเกิดความเข้าใจ พอใจหรือคล้อยตาม เพ่ือพัฒนาศักยภาพ ในการพูดของ
ตนเองไดถ้ ูกต้องตามหลกั และวธิ กี ารของการพูด โดยมีมารยาทและคณุ ธรรมในการพดู

3. ผลการเรยี นรู้

1. สามารถพดู สรปุ ใจความสำคญั ของเรอื่ งทฟ่ี งั และดูได้
2. สามารถพดู วเิ คราะหแ์ ละวจิ ารณ์เร่ืองทฟ่ี ังและดูอยา่ งมีเหตุผลเพื่อนำข้อคิดมาประยุกต์ใช้ในการดำเนนิ ชีวติ
3. สามารถพดู ในโอกาสต่าง ๆ ไดต้ รงตามวตั ถปุ ระสงค์
4. สามารถพดู รายงานเร่อื งหรอื ประเดน็ ทีศ่ ึกษาค้นคว้า
5. มมี ารยาทในการฟัง การดู และการพูด
รวม 5 ผลการเรยี นรู้

4. การวัดผลประเมินผลการเรยี นรู้
4.1 คะแนนเต็ม 100 คะแนน
สดั ส่วนคะแนนระหว่างภาคต่อปลายภาค 70 : 30 คะแนน
คะแนนก่อนกลางภาค 25 คะแนน
คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน
คะแนนหลังกลางภาค 25 คะแนน
คะแนนสอบปลายภาค 30 คะแนน

แนวทางการจดั การเรียนการสอน โรงเรยี นนวมนิ ทราชนิ ทู ิศ เบญจมราชาลัย  หนา้ 14

ชนั้ มัธยมศกึ ษาปีท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 2/2564

4.2 คะแนนกอ่ นกลางภาค 20 คะแนน

สัปดาห์ ขอบขา่ ยสาระการเรยี นรใู้ นการประเมินผลก่อนกลางภาค

ท่ี ผลการเรียนรู้ หนว่ ยการเรยี นรู้ คะแนน รปู แบบการ สอ่ื /แหลง่ เรยี นรู้

ประเมิน

1-4 1. สามารถพูดสรปุ การพูดต่อหน้า ประเมนิ ผลการพูด - เอกสารประกอบ

ใจความสำคัญของเรอื่ งที่ ประชมุ ชน ตอ่ หน้าประชุมชน การเรียน

ฟังและดูได้ - การกล่าวชักชวน 10 - ประเมินการพดู - การบรรยายใน

2. สามารถพดู วเิ คราะห์ - การพดู สรปุ ความ 5 ชกั ชวน ช้ันเรยี น

และวจิ ารณเ์ ร่ืองท่ีฟังและ จากส่ือตา่ ง ๆ - ประเมนิ การพดู - ห้องเรยี นออนไลน์

ดูอย่าง มีเหตผุ ลเพื่อนำ - การพูดรายงาน 10 สรุปความ - google

ข้อคิดมาประยุกต์ใชใ้ นการ เร่อื ง ท่ีศึกษา - ประเมนิ การพดู classroom

ดำเนินชวี ิต ค้นคว้า รายงานเร่ืองท่ี

4. สามารถพูด ศกึ ษา

รายงานเรอื่ ง

หรือประเด็นทศี่ ึกษาค้นควา้

5. มีมารยาทในการฟัง การ

ดู และการพูด

4.3 คะแนนสอบกลางภาค 30 คะแนน

สปั ดาห์ ขอบขา่ ยสาระการเรยี นร้ใู นการประเมนิ ผลสอบกลางภาค

ท่ี ผลการเรียนรู้ หนว่ ยการเรยี นรู้ คะแนน รปู แบบขอ้ สอบ

ผลการเรยี นรู้ การพดู ต่อหนา้ ประชุมชน 20 - แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ

5 ข้อ1-2,4-5 - การกลา่ วชกั ชวน 4 ตัวเลือก จำนวน 40 ข้อ

- การพูดสรปุ ความจากสือ่ ต่าง ๆ

- การพูดรายงานเร่ืองท่ีศึกษาคน้ คว้า

4.4 คะแนนหลังกลางภาค 25 คะแนน

สัปดาห์ ขอบขา่ ยสาระการเรียนร้ใู นการประเมนิ ผลหลังกลางภาค

ท่ี ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรยี นรู้ คะแนน รปู แบบการประเมิน สอ่ื /แหลง่ เรียนรู้

6-8 1. สามารถพูดสรุป การพูดใน การประเมนิ ผลการพูด - เอกสาร

ใจความสำคัญของ สถานการณต์ ่าง ๆ ในสถานการณต์ า่ ง ๆ ประกอบการเรียน

เร่อื งที่ฟังและดไู ด้ - การทำหน้าที่ 15 - ประเมนิ การทำหน้าที่ - การบรรยายใน

2. สามารถพูด พิธกี ร 10 พธิ ีกร ช้นั เรียน

วิเคราะห์และวิจารณ์ - การกลา่ วอวยพร - ประเมนิ การกลา่ ว - ห้องเรียนออนไลน์

เรื่องที่ฟังและดอู ย่าง ในโอกาสต่าง ๆ อวยพรในโอกาสต่าง - google

มเี หตุผลเพ่ือนำ classroom

แนวทางการจัดการเรียนการสอน โรงเรยี นนวมินทราชนิ ทู ิศ เบญจมราชาลัย  หนา้ 15

ชัน้ มธั ยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2/2564

สัปดาห์ ขอบข่ายสาระการเรยี นรใู้ นการประเมินผลหลังกลางภาค

ท่ี ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรยี นรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สอ่ื /แหลง่ เรียนรู้

ข้อคิดมาประยกุ ต์ใช้

ในการดำเนินชีวิต

3. ส า ม า ร ถ พู ด ใน

โอกาสต่าง ๆ ได้ตรง

ตามวตั ถุ

ประสงค์

5. มมี ารยาท

ในการฟัง

การดู และ

การพดู

4.5 คะแนนสอบปลายภาค 30 คะแนน

สัปดาห์ ขอบข่ายสาระการเรยี นรู้ในการประเมนิ ผลสอบกลางภาค

ท่ี ผลการเรยี นรู้ หนว่ ยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบข้อสอบ

9 ผลการเรียนรขู้ อ้ การพดู ในสถานการณ์ตา่ ง ๆ 30 - แบบทดสอบปรนัยชนดิ เลือกตอบ

ท1่ี -3,5 - การทำหนา้ ท่ีพิธกี ร 4 ตวั เลือก จำนวน 60 ข้อ

- การกลา่ วอวยพรในโอกาสต่างๆ

4.6 ชน้ิ งาน วิธกี ารเก็บคะแนน ชน้ิ งาน หมายเหตุ กำหนด
หนว่ ยการเรียนรู้ ลกั ษณะ จำนวน เวลาสง่
สาระการเรียนรู้/ตัวชีว้ ดั หรือ ประเมนิ ผลการพูดต่อหนา้ ประเภท ชิน้ งาน
ผลการเรยี นรู้/บรู ณาการ ประชมุ ชน -
- ประเมนิ การพูดชกั ชวน --
การพดู ต่อหน้าประชมุ ชน - ประเมนิ การพูดสรปุ ความ -
- การกล่าวชกั ชวน - ประเมินการพดู รายงานเร่ือง -- -
- การพูดสรปุ ความจากสือ่ ตา่ ง ๆ ทีศ่ ึกษา -- -
- การพดู รายงานเร่ืองท่ีศึกษา -การประเมนิ ผลการพดู ใน --
ค้นคว้าการพูดในสถานการณ์ สถานการณต์ ่าง ๆ -
ตา่ ง ๆ - ประเมินการทำหน้าท่ีพิธีกร -- -
- การทำหน้าที่พธิ ีกร - ประเมินการกล่าวอวยพรใน --
- การกล่าวอวยพรในโอกาส โอกาสตา่ ง ๆ
ตา่ ง ๆ

แนวทางการจัดการเรยี นการสอน โรงเรียนนวมนิ ทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย  หนา้ 16

ช้นั มัธยมศึกษาปที ่ี 2 ภาคเรียนท่ี 2/2564

แนวทางการจดั การเรียนการสอน
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติ ศาสตร์

แนวทางการจดั การเรียนการสอน โรงเรยี นนวมนิ ทราชนิ ูทศิ เบญจมราชาลัย  หนา้ 17

ชัน้ มธั ยมศึกษาปที ี่ 2 ภาคเรียนท่ี 2/2564

แนวทางการจดั การเรยี นการสอน

ภาคเรยี นที่ 2 ปีการศกึ ษา 2564 รหสั วชิ า ค22102
1. ชือ่ รายวชิ า คณติ ศาสตร์ 4 จำนวน 1.5 หนว่ ยกติ
ชนั้ มัธยมศึกษาปที ี่ 2/1-2, 2/4-13
จำนวนช่ัวโมงเรียน 3 ชวั่ โมง/สัปดาห์ 60 ชวั่ โมง/ภาคเรียน
กลมุ่ สาระการเรยี นรู้ คณิตศาสตร์
ครผู ู้สอน นางสาวรจนา สบื สาม

นางสาวสุนารี พลพี ูล
นายมานติ ย์ รองเมอื ง
นางสาวอรุณประไพ สวา่ งวงค์

2. คำอธบิ ายรายวชิ า
ศึกษา ฝึกทักษะการคิดคำนวณ จัดการเรียนรู้โดยใช้ประสบการณ์หรือสถานการณ์ในชีวิตประจำวันของ

ผู้เรียน ให้ผู้เรยี นศกึ ษาคน้ คว้าโดยการปฏิบัติจริง สรุปรายงาน และฝึกทักษะ/กระบวนการทางคณติ ศาสตร์ในสาระ
ต่อไปน้ี

จำนวนจริง เขา้ ใจจำนวนจริงจำนวนตรรกยะ จำนวนอตรรกยะ รากท่ีสอง รากที่สาม และการนำความรู
เกย่ี วกับจำนวนจริงไปใชใ้ นการแกป้ ัญหา

ทฤษฎีบทพีทาโกรัสและบทกลับ สมบัติของรูปสามเหล่ียมมุมฉาก ทฤษฎีบทพีทาโกรัส บทกลับของ
ทฤษฎีบทพที าโกรสั และการนำไปใช้

พื้นที่ผิวและปริมาตร พ้ืนท่ีและปริมาตร พื้นที่ผิวและปริมาตรของปริซึม พื้นท่ีผิวและปริมาตรของ
ทรงกระบอก และการแกโ้ จทยป์ ัญหาเกยี่ วกบั พื้นทผ่ี วิ และปรมิ าตร

ความเท่ากันทุกประการ ความเท่ากันทุกประการ ความเท่ากันทุกประการของรูปสามเหล่ียมสองรูปที่มี
ความสัมพนั ธแ์ บบต่าง ๆ

การแปลงทางเรขาคณิต การเลื่อนขนาน การสะท้อน การหมุน และการนำความรู้เก่ียวกับการแปลงทาง
เรขาคณิตไปใชใ้ นการแก้ปญั หา

เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะในการคิดคำนวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การส่ือความหมาย
ทางคณิตศาสตร์ สามารถนำไปใชใ้ นการเรยี นรู้ส่งิ ตา่ ง ๆ และใชใ้ นชวี ิตประจำวนั อย่างสรา้ งสรรค์ รวมท้ังเห็นคณุ ค่า
และมเี จตคติที่ดตี อ่ วชิ าคณติ ศาสตร์ สามารถทำงานอยา่ งเป็นระบบระเบียบ มีความรับผิดชอบ มวี ิจารณญาณ และ
มีความเชื่อม่ันในตนเอง สามารถบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง 3 ห่วง 2 เงื่อนไข 4 มิติ พร้อมท้ังประหยัดอนุรักษ์
พลังงานและส่งิ แวดลอ้ ม
3. มาตรฐาน/ตวั ช้ีวัด/ผลการเรียนรู้

ค 1.1 ม. 2/1
ค 2.2 ม. 2/5
ค 2.1 ม. 2/1 ค 2.1 ม. 2/2 ค 2.2 ม. 2/4 ค 2.2 ม. 2/3
รวมทั้งหมด 6 ตวั ชี้วัด

แนวทางการจดั การเรียนการสอน โรงเรยี นนวมนิ ทราชินทู ศิ เบญจมราชาลัย  หนา้ 18

ชั้นมัธยมศกึ ษาปีท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 2/2564

4. การวัดผลประเมินผลการเรยี นรู้

4.1 คะแนนเต็ม 100 คะแนน

สดั สว่ นคะแนนระหวา่ งภาคต่อปลายภาค 70 : 30 คะแนน

คะแนนกอ่ นกลางภาค 25 คะแนน

คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน

คะแนนหลงั กลางภาค 25 คะแนน

คะแนนสอบปลายภาค 30 คะแนน

4.2 คะแนนก่อนกลางภาค 25 คะแนน

สปั ดาห์ ขอบข่ายสาระการเรยี นรใู้ นการประเมินผลกอ่ นกลางภาค
ที่
ตวั ช้ีวัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมนิ ส่อื /แหล่งเรียนรู้
1-8
ค 1.1 ม.2/2 จำนวนจรงิ 15 - แบบฝกึ หัด Googlesites
ค 2.2 ม.2/5
ทฤษฎีบทพีทาโกรัส 10 - แบบทดสอบ Google classroom

- ใบงาน Google Meet

4.3 คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน

สปั ดาห์ ขอบขา่ ยสาระการเรยี นรใู้ นการประเมนิ ผลสอบกลางภาค
ที่
ตัวชว้ี ดั หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รปู แบบขอ้ สอบ
9-10 ค 1.1 ม.2/2
จำนวนจรงิ 20 - แบบทดสอบปรนยั ชนดิ เลือกตอบ
ค 2.2 ม.2/5 ทฤษฎีบทพที าโกรัส 4 ตัวเลอื ก จำนวน 14 ข้อ

- แบบทดสอบอตั นัย

(เช่น แสดงวธิ ีทำ/เติมคำ/อน่ื ๆ)
จำนวน 2 ข้อ

4.4 คะแนนหลังกลางภาค 25 คะแนน

สปั ดาห์ ขอบขา่ ยสาระการเรยี นรู้ในการประเมินผลหลังกลางภาค
ท่ี ตวั ชี้วดั
หน่วยการเรยี นรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สอ่ื /แหล่งเรียนรู้
11-18 ค 2.1 ม.2/1,
ม.2/2 พ้ืนท่ีผิวและปรมิ าตร 10 - แบบฝึกหัด Googlesites

ค 2.2 ม.2/4 - แบบทดสอบ Google classroom
ค 2.2 ม.2/3
ความเท่ากันทกุ ประการ 10 - ใบงาน Google Meet

การแปลงทางเรขาคณิต 5

แนวทางการจดั การเรยี นการสอน โรงเรียนนวมินทราชินทู ศิ เบญจมราชาลัย  หน้า 19

ชน้ั มัธยมศกึ ษาปที ี่ 2 ภาคเรียนที่ 2/2564

4.5 คะแนนสอบปลายภาค 30 คะแนน

สปั ดาห์ ขอบขา่ ยสาระการเรยี นรใู้ นการประเมินผลสอบปลายภาค
ท่ี ตวั ชว้ี ัด
หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้ สอบ
19-20 ค 2.1 ม.2/1,
ม.2/2 พื้นท่ผี ิวและปรมิ าตร 30 - แบบทดสอบปรนัยชนิด

ค 2.2 ม.2/4 ความเท่ากนั ทุกประการ เลือกตอบ 4 ตวั เลือก
ค 2.2 ม.2/3 การแปลงทางเรขาคณิต จำนวน 24 ข้อ
- แบบทดสอบอัตนัย

(เช่น แสดงวิธที ำ/เติมคำ/อื่นๆ)
จำนวน 2 ขอ้

4.6 ชิน้ งาน -

แนวทางการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนนวมนิ ทราชนิ ทู ิศ เบญจมราชาลัย  หน้า 20

ชน้ั มธั ยมศกึ ษาปีที่ 2 ภาคเรยี นท่ี 2/2564

แนวทางการจัดการเรียนการสอน
ภาคเรยี นที่ 2 ปีการศึกษา 2564

1. ชื่อรายวชิ า คณิตศาสตร์เพม่ิ เตมิ 4 รหัสวิชา ค 22202
จำนวนชวั่ โมง 2 ชว่ั โมง/สัปดาห์ 40 ชั่วโมง/ภาคเรียน จำนวนหนว่ ยกติ 1.0 หน่วยกติ
กลุ่มสาระการเรยี นรู้คณติ ศาสตร์ ชน้ั มัธยมศกึ ษาปที ี่ 2 ห้อง 3
ครูผู้สอน นางสาวภิดาพรรธน์ เกษมสมทิ ธิพงศ์

2. คำอธบิ ายรายวิชา
ศึกษา ฝึกทักษะการคิดคำนวณ จัดการเรียนรู้โดยใช้ประสบการณ์หรือสถานการณ์ในชีวิตประจำวันของ

ผู้เรียน ให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าโดยการปฏิบัติจริง สรุปรายงาน และฝึกทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์ใน
สาระต่อไปนี้

จำนวนจริง เข้าใจจำนวนจริงและความสัมพันธ์ของ จำนวนจริง และใช้สมบัติของจำนวนจริงในการ
แกป้ ัญหาคณิตศาสตร์และปญั หาในชวี ติ จริง

ทฤษฎพี ที าโกรสั เข้าใจและใชท้ ฤษฎบี ทพีทาโกรสั และบทกลับ ในการแก้ปญั หาคณิตศาสตร์และปัญหาใน
ชวี ิตจริง

พ้ืนท่ีผิวและปริมาตร ประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องพ้ืนท่ีผิวของปริซึม และทรงกระบอกในการแก้ปัญหา
คณติ ศาสตร์และปญั หาในชวี ติ จรงิ

ความเท่ากันทุกประการ เข้าใจและใช้สมบัติของรูปสามเหล่ียมที่ เท่ากันทุกประการในการแก้ปัญหา
คณติ ศาสตร์และปญั หาในชวี ิตจริง

การแปลงทางเรขาคณิต เข้าใจและใช้ความรู้เกี่ยวกับการแปลงทาง เรขาคณิตในการแก้ปัญหา
คณิตศาสตรแ์ ละ ปญั หาในชีวติ จรงิ

เพอื่ ให้มคี วามรู้ ความเข้าใจ มที ักษะในการคิดคำนวณ การแก้ปญั หา การให้เหตุผลการสื่อความหมายทาง
คณิตศาสตร์ และสามารถนำไปใช้ในการเรียนรู้ส่ิงต่าง ๆ และใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งเห็น
คุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ สามารถทำงานอย่างเป็นระบบระเบียบ มีความรับผิดชอบ มี
วิจารณญาณ และมีความเชื่อม่ันในตนเอง สามารถบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง 3 หว่ ง 2 เง่ือนไข 4 มิติ พร้อมทั้ง
ประหยัด อนุรักษ์พลังงานและส่ิงแวดล้อม

3. ผลการเรียนรู้
1. เข้าใจจำนวนจริงและความสัมพันธ์ของจำนวนจริง และใช้สมบัติของจำนวนจริงในการแก้ปัญหา

คณติ ศาสตร์และปญั หาในชวี ติ จริง
2. เข้าใจและใช้ทฤษฎบี ทพที าโกรัส และบทกลบั ในการแก้ปญั หาคณติ ศาสตรแ์ ละปญั หาในชีวิตจรงิ
3. ประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องพื้นท่ีผิวของปริซึมและทรงกระบอกในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์

และปัญหาในชีวิตจริง

แนวทางการจัดการเรียนการสอน โรงเรยี นนวมนิ ทราชินทู ิศ เบญจมราชาลัย  หนา้ 21

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ภาคเรยี นที่ 2/2564

4. เข้าใจและใช้สมบัติของรูปสามเหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และปัญหา
ในชีวิตจริง

5. เข้าใจและใช้ความรเู้ กยี่ วกับการแปลงทาง เรขาคณติ ในการแก้ปญั หาคณติ ศาสตร์ และปัญหาในชีวิตจริง
รวมทั้งหมด 5 ผลการเรียนรู้

4. การวดั ผลประเมินผลการเรียนรู้
4.1 คะแนนเตม็ 100 คะแนน
สัดสว่ นคะแนนระหว่างภาคต่อปลายภาค 70 : 30 คะแนน
คะแนนกอ่ นกลางภาค 25 คะแนน
คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน
คะแนนหลงั กลางภาค 25 คะแนน
คะแนนสอบปลายภาค 30 คะแนน

4.2 คะแนนก่อนกลางภาค 25 คะแนน

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลกอ่ นกลางภาค

สปั ดาห์ที่ ตวั ชวี้ ัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการ สอ่ื /แหลง่
ประเมิน เรยี นรู้

1-8 ข้อที่ 1 -จำนวนจริง 10 -แบบฝึกหดั Googlesites
Google
ขอ้ ท่ี 2 -ทฤษฎีบทพีทาโกรัส 15 -แบบทดสอบ classroom

4.3 คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน

สปั ดาห์ท่ี ขอบขา่ ยสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค
9-10
ตัวช้วี ดั หนว่ ยการเรียนรู้ คะแนน รปู แบบข้อสอบ

ข้อท่ี 1 -จำนวนจริง 20 - แบบทดสอบปรนยั ชนิด
ขอ้ ที่ 2 -ทฤษฎีบทพีทาโกรัส เลือกตอบ 4 ตวั เลอื ก

จำนวน 24 ข้อ

- แบบทดสอบอัตนยั
(เชน่ แสดงวิธที ำ/เติมคำ/อ่นื ๆ)

จำนวน 2 ข้อ

4.4 คะแนนหลังกลางภาค 25 คะแนน

ขอบข่ายสาระการเรียนรใู้ นการประเมินผลกอ่ นกลางภาค

สปั ดาหท์ ี่ ตัวช้ีวดั หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการ ส่อื /แหลง่
ประเมิน เรียนรู้

11-18 ขอ้ ท่ี 3 -พน้ื ท่ีผวิ และปริมาตร 10 -แบบฝกึ หดั Googlesites
Google
ข้อที่ 4 -ความเทา่ กนั ทุกประการ -แบบทดสอบ classroom

ข้อท่ี 5 -การแปลงทางเรขาคณิต 10

5

แนวทางการจดั การเรียนการสอน โรงเรยี นนวมนิ ทราชนิ ทู ิศ เบญจมราชาลัย  หนา้ 22

ชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 2/2564

4.5 คะแนนสอบปลายภาค 30 คะแนน

สปั ดาหท์ ี่ ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมนิ ผลสอบกลางภาค
19-20
ตวั ชว้ี ัด หนว่ ยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบข้อสอบ

ขอ้ ท่ี 3 -พื้นทผ่ี ิวและปรมิ าตร 30 - แบบทดสอบปรนยั ชนดิ
ขอ้ ที่ 4 -ความเทา่ กันทุกประการ เลือกตอบ 4 ตัวเลอื ก
ข้อที่ 5 -การแปลงทางเรขาคณิต จำนวน 24 ขอ้

- แบบทดสอบอัตนัย
(เชน่ แสดงวธิ ีทำ/เตมิ คำ/อ่ืนๆ)

จำนวน 2 ขอ้

4.6 ช้นิ งาน -

แนวทางการจัดการเรยี นการสอน โรงเรียนนวมนิ ทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย  หน้า 23

ช้นั มธั ยมศึกษาปีท่ี 2 ภาคเรยี นที่ 2/2564

แนวทางการจัดการเรยี นการสอน

ภาคเรยี นที่ 2 ปกี ารศึกษา 2564

1. ชื่อรายวชิ า คณิตศาสตรเ์ ข้มข้น 4 รหัสวชิ า ค 22204

จำนวนชวั่ โมงเรียน 3 ชั่วโมง/สปั ดาห์ 60 ชัว่ โมง/ภาคเรยี น จำนวน 1.5 หน่วยกิต

กลมุ่ สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชัน้ มธั ยมศกึ ษาปีที่ 2 ห้อง 1-2

ครผู ู้สอน นางศรกช เดชะ

2. คำอธิบายรายวิชา

ศึกษา ฝึกทักษะการคิดคำนวณ จัดการเรียนรู้โดยใช้ประสบการณ์หรือสถานการณ์ในชีวิตประจำวันของ

ผู้เรียน ให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าโดยการปฏิบัติจริง สรุปรายงาน และฝึกทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์ใน

สาระต่อไปน้ี

การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง การแยกตัวประกอบโดยใช้สมบัติการแจกแจง การแยกตัว

ประกอบของพหุนามดีกรสี องตัวแปรเดยี ว การแยกตัวประกอบของพหุนามดกี รีสองในรปู ทั้งสองสมบูรณ์ และการ

แยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองท่ีอยู่ในรปู ผลต่างกำลังสอง

สมการกำลังสองตัวแปรเดียว สมการกำลังสองตัวแปรเดียว และโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการกำลงั สองตัว

แปรเดียว

การแปรผนั การแปรผนั ตรง การแปรผกผนั การแปรผันเกี่ยวเนื่อง และการนำไปใช้

เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะในการคิดคำนวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การส่ือความหมาย

ทางคณิตศาสตร์ และสามารถนำไปใช้ในการเรียนรู้ส่ิงต่าง ๆ และใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์ รวมท้ัง

เหน็ คณุ คา่ และมีเจตคตทิ ด่ี ตี อ่ วชิ าคณิตศาสตร์ สามารถทำงานอยา่ งเป็นระบบระเบียบ

มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ และมีความเช่ือมั่นในตนเอง สามารถบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง 3 ห่วง 2

เงือ่ นไข 4 มิติ พรอ้ มทง้ั ประหยัด อนรุ กั ษ์พลังงานและสง่ิ แวดล้อม

3. ผลการเรียนรู้

1. แยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองโดยใช้สมบตั ิการแจกแจงได้

2. การแยกตวั ประกอบของพหุนามดกี รสี องในรูป ax2 + bx + c เม่ือ a, b, c เปน็ ค่าคงตัวและ

a ≠ 0 ได้

3. แยกตัวประกอบของพหนุ ามดีกรสี องที่อยใู่ นรปู กำลังสองสมบูรณไ์ ด้

4. แยกตวั ประกอบของพหุนามดีกรสี องท่ีอยู่ในรปู ผลตา่ งกำลงั สองได้

5. แกส้ มการกำลังสองตัวแปรเดียวโดยใช้การแยกตัวประกอบได้

6. แก้โจทยป์ ัญหาเกีย่ วกบั สมการกำลังสองตัวแปรเดียวโดยใช้การแยกตัวประกอบได้

7. ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคำตอบท่ีได้

8. เขียนสมการการแปรผันระหว่างปรมิ าณตา่ งๆ ทแ่ี ปรผันต่อกนั ได้

9. แกป้ ัญหาหรือสถานการณท์ ่ีกำหนดโดยใชค้ วามรูเ้ ก่ียวกบั การแปรผันได้

รวมทั้งหมด 9 ผลการเรยี นรู้

แนวทางการจัดการเรียนการสอน โรงเรยี นนวมินทราชินทู ศิ เบญจมราชาลัย  หนา้ 24

ช้ันมธั ยมศกึ ษาปีท่ี 2 ภาคเรยี นท่ี 2/2564

4. การวดั ผลประเมินผลการเรยี นรู้
4.1 คะแนนเตม็ 100 คะแนน
สัดส่วนคะแนนระหวา่ งภาคต่อปลายภาค 70 : 30 คะแนน
คะแนนก่อนกลางภาค 25 คะแนน
คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน
คะแนนหลังกลางภาค 25 คะแนน
คะแนนสอบปลายภาค 30 คะแนน

4.2 คะแนนก่อนกลางภาค 25 คะแนน

สปั ดาห์ ขอบขา่ ยสาระการเรียนรูใ้ นการประเมนิ ผลก่อนกลางภาค

ท่ี ตัวช้ีวัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมนิ สอ่ื /แหลง่ เรียนรู้

1-8 ขอ้ ที่ 1 การแยกตวั ประกอบของ 25 -แบบฝกึ หัด - ใบความรู้
- Google Classroom
ขอ้ ท่ี 2 พหนุ ามดีกรีสอง -แบบทดสอบ
ขอ้ ที่ 3

ข้อท่ี 4

4.3 คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน

สัปดาห์ ขอบขา่ ยสาระการเรยี นรู้ในการประเมนิ ผลสอบกลางภาค

ที่ ตัวช้วี ัด หน่วยการเรยี นรู้ คะแนน รปู แบบข้อสอบ

9-10 ขอ้ ท่ี 1 การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรี 20 - แบบทดสอบปรนยั ชนดิ เลือกตอบ

ข้อท่ี 2 สอง 4 ตวั เลือก จำนวน 20 ขอ้

ข้อท่ี 3 - แบบทดสอบอัตนัย (เช่น แสดง วิธี

ข้อท่ี 4 ทำ/เติมคำ/อ่ืนๆ)

จำนวน 2 ขอ้

4.4 คะแนนหลงั กลางภาค 25 คะแนน

สัปดาห์ ขอบขา่ ยสาระการเรียนร้ใู นการประเมินผลหลังกลางภาค

ท่ี ตัวช้วี ดั หน่วยการเรยี นรู้ คะแนน รูปแบบการประเมนิ สอ่ื /แหลง่ เรยี นรู้

11-18 ข้อที่ 5 - สมการกำลงั สองตัวแปร 15 -แบบฝกึ หดั - ใบความรู้

ข้อท่ี 6 เดียว -แบบทดสอบ - Google Classroom

ขอ้ ที่ 7 - การแปรผนั 10
ขอ้ ท่ี 8

ข้อที่ 9

แนวทางการจัดการเรยี นการสอน โรงเรยี นนวมินทราชนิ ูทศิ เบญจมราชาลัย  หน้า 25

ชน้ั มัธยมศกึ ษาปที ี่ 2 ภาคเรยี นที่ 2/2564

4.5 คะแนนสอบปลายภาค 30 คะแนน

สัปดาห์ ขอบขา่ ยสาระการเรยี นรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค

ท่ี ตัวชว้ี ัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รปู แบบข้อสอบ

19-20 ข้อท่ี 5 - สมการกำลังสองตัวแปรเดยี ว 30 - แบบทดสอบปรนยั ชนดิ เลือกตอบ

ข้อท่ี 6 - การแปรผัน 4 ตวั เลือก จำนวน 20 ข้อ

ข้อท่ี 7 - แบบทดสอบอัตนัย (เชน่ แสดง วิธี

ขอ้ ท่ี 8 ทำ/เติมคำ/อนื่ ๆ) จำนวน 2 ข้อ

ข้อท่ี 9

4.6 ช้ินงาน -

แนวทางการจดั การเรยี นการสอน โรงเรยี นนวมินทราชนิ ูทศิ เบญจมราชาลัย  หน้า 26

ชัน้ มัธยมศกึ ษาปีท่ี 2 ภาคเรยี นที่ 2/2564

แนวทางการจัดการเรยี นการสอน
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

1. ชอื่ รายวิชา คณติ ศาสตร์สร้างเสรมิ 4 รหสั วชิ า ค 22206
จำนวนช่ัวโมง 1 ช่วั โมง/สัปดาห์ 20 ชั่วโมง/ภาคเรยี น จำนวนหน่วยกิต 0.5 หน่วยกติ
กลุ่มสาระการเรยี นรู้คณติ ศาสตร์ ชนั้ มัธยมศกึ ษาปีที่ 2 หอ้ ง 1,2,4-13
ครผู ู้สอน นางสาวสุนารี พลพี ูล
นางสาวรจนา สืบสาม
นางสาวอรุณประไพ สวา่ งวงค์
นายมานติ ย์ รองเมอื ง

2. คำอธิบายรายวชิ า
ศึกษา ฝึกทักษะการคิดคำนวณ จัดการเรียนรู้โดยใช้ประสบการณ์หรือสถานการณ์ในชีวิตประจำวันของ

ผู้เรียน ให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าโดยการปฏิบัติจริง สรุปรายงาน และฝึกทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์ใน
สาระตอ่ ไปนี้

จำนวนจริง เข้าใจจำ นวนจริงและความสัมพันธ์ของ จำ นวนจริง และใช้สมบัติของจำนวนจริงในการ
แก้ปัญหาคณิตศาสตรแ์ ละปัญหาในชีวิตจริง

ทฤษฎีพีทาโกรสั เข้าใจและใชท้ ฤษฎีบทพีทาโกรสั และบทกลับ ในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และปญั หาใน
ชวี ิตจรงิ

พ้ืนที่ผิวและปริมาตร ประยุกต์ใช้ความรู้เร่ืองพื้นท่ีผิวของปริซึม และทรงกระบอกในการแก้ปัญหา
คณิตศาสตรแ์ ละปัญหาในชวี ิตจรงิ

ความเท่ากันทกุ ประการ เข้าใจและใชส้ มบตั ิของรูปสามเหล่ียมที่ เท่ากันทุกประการในการแก้ปญั หา
คณิตศาสตร์และปัญหาในชวี ิตจริง

การแปลงทางเรขาคณิต เข้าใจและใช้ความรู้เกี่ยวกับการแปลงทาง เรขาคณิตในการแก้ปัญหา
คณิตศาสตร์และ ปัญหาในชีวติ จริง

เพอ่ื ให้มคี วามรู้ ความเขา้ ใจ มีทกั ษะในการคิดคำนวณ การแก้ปัญหา การให้เหตผุ ลการส่ือความหมายทาง
คณิตศาสตร์ และสามารถนำไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ และใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งเห็น
คุณค่าและมีเจตคติท่ีดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ สามารถทำงานอย่างเป็นระบบระเบียบ มีความรับผิดชอบ มี
วจิ ารณญาณ และมีความเช่ือม่ันในตนเอง สามารถบูรณาการเศรษฐกจิ พอเพียง 3 หว่ ง 2 เง่ือนไข 4 มิติ พร้อมท้ัง
ประหยัด อนรุ ักษพ์ ลงั งานและสงิ่ แวดลอ้ ม

3. ผลการเรียนรู้
1. เข้าใจจำนวนจริงและความสัมพันธ์ของจำนวนจริง และใช้สมบัติของจำนวนจริงในการแก้ปัญหา

คณติ ศาสตร์และปญั หาในชวี ติ จริง
2. เข้าใจและใชท้ ฤษฎีบทพที าโกรัส และบทกลับในการแกป้ ัญหาคณติ ศาสตรแ์ ละปญั หาในชีวิตจรงิ

แนวทางการจดั การเรียนการสอน โรงเรยี นนวมินทราชินทู ิศ เบญจมราชาลัย  หน้า 27

ชน้ั มัธยมศึกษาปที ่ี 2 ภาคเรียนท่ี 2/2564

3. ประยุกต์ใช้ความรู้เร่ืองพื้นท่ีผิวของปริซึมและทรงกระบอกในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์
และปญั หาในชวี ติ จริง

4. เข้าใจและใช้สมบัติของรูปสามเหล่ียมท่ีเท่ากันทุกประการในการแก้ปัญหาคณิ ตศาสตร์
และปัญหาในชีวิตจรงิ

5. เข้าใจและใช้ความรู้เก่ียวกับการแปลงทาง เรขาคณิตในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ และปัญหาในชีวิต
จรงิ

รวมท้ังหมด 5 ผลการเรยี นรู้

4. การวัดผลประเมนิ ผลการเรียนรู้
4.1 คะแนนเต็ม 100 คะแนน
สัดสว่ นคะแนนระหว่างภาคต่อปลายภาค 70 : 30 คะแนน
คะแนนกอ่ นกลางภาค 25 คะแนน
คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน
คะแนนหลงั กลางภาค 25 คะแนน
คะแนนสอบปลายภาค 30 คะแนน

4.2 คะแนนก่อนกลางภาค 25 คะแนน

ขอบขา่ ยสาระการเรยี นรู้ในการประเมนิ ผลก่อนกลางภาค

สปั ดาห์ท่ี ตวั ชี้วดั หนว่ ยการเรียนรู้ คะแนน รปู แบบการ สอ่ื /แหล่ง
1-8 ประเมนิ เรียนรู้

ข้อท่ี 1 -จำนวนจริง 10 -แบบฝึกหัด Googlesites
Google
ข้อท่ี 2 -ทฤษฎีบทพีทาโกรัส 15 -แบบทดสอบ classroom

4.3 คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน

สปั ดาห์ที่ ขอบขา่ ยสาระการเรยี นรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค
9-10
ตัวช้วี ัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้ สอบ

ขอ้ ท่ี 1 -จำนวนจรงิ 20 - แบบทดสอบปรนยั ชนดิ
ขอ้ ที่ 2 -ทฤษฎีบทพที าโกรัส เลอื กตอบ 4 ตวั เลือก

จำนวน 24 ขอ้
- แบบทดสอบอตั นยั

(เช่น แสดงวิธีทำ/เตมิ คำ/อ่นื ๆ)

จำนวน 2 ข้อ

แนวทางการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนนวมนิ ทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย  หน้า 28

ช้นั มัธยมศึกษาปที ่ี 2 ภาคเรียนที่ 2/2564

4.4 คะแนนหลังกลางภาค 25 คะแนน

ขอบขา่ ยสาระการเรยี นรใู้ นการประเมนิ ผลกอ่ นกลางภาค

สัปดาห์ที่ ตัวชวี้ ัด หนว่ ยการเรยี นรู้ คะแนน รปู แบบการ สอื่ /แหลง่
11-18 ประเมนิ เรยี นรู้
ขอ้ ที่ 3
ข้อที่ 4 -พ้นื ทีผ่ ิวและปริมาตร 10 -แบบฝกึ หัด Googlesites
ขอ้ ท่ี 5 Google
-ความเท่ากนั ทุกประการ -แบบทดสอบ classroom

-การแปลงทางเรขาคณติ 10

5

4.5 คะแนนสอบปลายภาค 30 คะแนน

สปั ดาห์ที่ ขอบข่ายสาระการเรียนรใู้ นการประเมนิ ผลสอบกลางภาค

ตัวช้วี ัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รปู แบบข้อสอบ

19-20 ขอ้ ท่ี 3 -พนื้ ท่ีผิวและปรมิ าตร 30 - แบบทดสอบปรนัยชนดิ
ข้อที่ 4 -ความเทา่ กนั ทกุ ประการ เลอื กตอบ 4 ตวั เลือก
ข้อท่ี 5 -การแปลงทางเรขาคณิต จำนวน 24 ข้อ

- แบบทดสอบอัตนัย
(เช่น แสดงวธิ ีทำ/เติมคำ/อน่ื ๆ)
จำนวน 2 ข้อ

4.6 ชิน้ งาน -

แนวทางการจดั การเรยี นการสอน โรงเรยี นนวมนิ ทราชินทู ิศ เบญจมราชาลัย  หน้า 29

ชั้นมธั ยมศึกษาปที ี่ 2 ภาคเรียนท่ี 2/2564

แนวทางการจัดการเรียนการสอน

ภาคเรียนที่ 2 ปกี ารศึกษา 2564 รหัสวิชา ค22208
1. ช่อื รายวชิ า คณิตศาสตร์สรา้ งสรรค์ 4 จำนวน 0.5 หนว่ ยกิต
ช้ันมัธยมศกึ ษาปีท่ี 2 หอ้ ง 4 - 13
จำนวนช่ัวโมงเรยี น 1 ช่ัวโมง/สปั ดาห์ 20 ชัว่ โมง/ภาคเรียน
กลุม่ สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครผู ู้สอน นางสาวรจนา สืบสาม

2. คำอธบิ ายรายวิชา
ศึกษา ฝึกทักษะการคิดคำนวณ จัดการเรียนรู้โดยใช้ประสบการณ์หรือสถานการณ์ในชีวิตประจำวันของ

ผเู้ รียน ให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าโดยการปฏิบตั ิจริง สรุปรายงาน และฝกึ ทกั ษะ/กระบวนการทางคณติ ศาสตร์ในสาระ
ต่อไปน้ี

การแปลงทางเรขาคณิต เข้าใจและใช้ความรเู้ กีย่ วกับการแปลงทางเรขาคณติ ในการแก้ปัญหาคณติ ศาสตร์
และปัญหาในชวี ติ จรงิ เทสเซลเลชนั

เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะในการคิดคำนวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การส่ือความหมาย
ทางคณติ ศาสตร์ สามารถนำไปใชใ้ นการเรียนรู้ส่ิงตา่ ง ๆ และใช้ในชวี ิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์ รวมท้ังเห็นคุณค่า
และมีเจตคติที่ดตี ่อวิชาคณิตศาสตร์ สามารถทำงานอยา่ งเปน็ ระบบระเบียบ มีความรบั ผิดชอบ มวี จิ ารณญาณ และ
มีความเชื่อมั่นในตนเอง สามารถบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง 3 ห่วง 2 เงื่อนไข 4 มิติ พร้อมทั้งประหยัดอนุรักษ์
พลงั งานและสิ่งแวดลอ้ ม

3. มาตรฐาน/ตวั ช้วี ดั /ผลการเรียนรู้
1. เขา้ ใจและใช้ความรู้เกยี่ วกับการแปลงทางเรขาคณติ ในการแกป้ ญั หาคณิตศาสตรแ์ ละปัญหาในชีวิตจรงิ

รวมทัง้ หมด 1 ผลการเรยี นรู้

4. การวัดผลประเมนิ ผลการเรยี นรู้

4.1 คะแนนเตม็ 100 คะแนน

สดั สว่ นคะแนนระหวา่ งภาคต่อปลายภาค 70 : 30 คะแนน

คะแนนก่อนกลางภาค 25 คะแนน

คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน

คะแนนหลังกลางภาค 25 คะแนน

คะแนนสอบปลายภาค 30 คะแนน

แนวทางการจดั การเรียนการสอน โรงเรียนนวมินทราชนิ ทู ิศ เบญจมราชาลัย  หน้า 30

ช้นั มธั ยมศึกษาปีท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 2/2564

4.2 คะแนนก่อนกลางภาค 25 คะแนน

สัปดาห์ ขอบขา่ ยสาระการเรยี นรใู้ นการประเมินผลกอ่ นกลางภาค
ท่ี
ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรยี นรู้ คะแนน รปู แบบการประเมนิ ส่ือ/แหล่งเรียนรู้
1-9 ขอ้ ท่ี 1
การแปลงทางเรขาคณติ 25 - แบบฝกึ หดั Google classroom

- แบบทดสอบ Google Meet

- ใบงาน

4.3 คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน

สัปดาห์ ขอบขา่ ยสาระการเรียนรูใ้ นการประเมินผลสอบกลางภาค
ที่
ผลการเรียนรู้ หนว่ ยการเรียนรู้ คะแนน รปู แบบข้อสอบ
10 ขอ้ ท่ี 1
การแปลงทางเรขาคณิต 20 - แบบทดสอบปรนยั ชนิดเลือกตอบ
4 ตวั เลือก จำนวน 14 ข้อ

- แบบทดสอบอัตนยั

(เชน่ แสดงวิธที ำ/เติมคำ/อนื่ ๆ)
จำนวน 2 ขอ้

4.4 คะแนนหลังกลางภาค 25 คะแนน

สัปดาห์ ขอบข่ายสาระการเรยี นรู้ในการประเมนิ ผลหลังกลางภาค
ท่ี
ผลการเรยี นรู้ หนว่ ยการเรยี นรู้ คะแนน รูปแบบการประเมนิ สอ่ื /แหลง่ เรยี นรู้
11-19 ข้อท่ี 1
การแปลงทางเรขาคณติ 25 - แบบฝึกหัด Google classroom

- แบบทดสอบ Google Meet

- ใบงาน

4.5 คะแนนสอบปลายภาค 30 คะแนน

สปั ดาห์ ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบปลายภาค
ท่ี
ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรยี นรู้ คะแนน รปู แบบขอ้ สอบ
20 ขอ้ ที่ 1
การแปลงทางเรขาคณิต 30 - แบบทดสอบปรนัยชนิด
เลือกตอบ 4 ตวั เลือก
จำนวน 24 ขอ้

- แบบทดสอบอตั นัย
(เชน่ แสดงวธิ ที ำ/เตมิ คำ/อ่ืนๆ)
จำนวน 2 ข้อ

แนวทางการจดั การเรยี นการสอน โรงเรียนนวมินทราชินูทศิ เบญจมราชาลัย  หน้า 31

ชน้ั มัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2/2564

4.6 ชิ้นงาน เทสเซลเลชัน ชิ้นงาน หมายเหตุ กำหนด
- เวลาสง่
หนว่ ยการเรยี นรู้ ลกั ษณะ จำนวน
สาระการเรยี นรู้/ตัวชว้ี ดั หรือ วิธีการเกบ็ คะแนน ประเภท ชน้ิ งาน สปั ดาห์ท่ี 18

ผลการเรียนรู้/บูรณาการ เดย่ี ว 1

เทสเซลเลชัน 1. ความนา่ สนใจ
2. ความคิดสรา้ งสรรค์

แนวทางการจัดการเรยี นการสอน โรงเรยี นนวมนิ ทราชินูทศิ เบญจมราชาลัย  หน้า 32

ชน้ั มธั ยมศึกษาปีท่ี 2 ภาคเรียนที่ 2/2564

แนวทางการจดั การเรียนการสอน
กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แนวทางการจดั การเรียนการสอน โรงเรียนนวมินทราชินทู ศิ เบญจมราชาลัย  หน้า 33

ชนั้ มัธยมศกึ ษาปที ี่ 2 ภาคเรียนที่ 2/2564

แนวทางการจัดการเรยี นการสอน

ภาคเรยี นท่ี 2 ปีการศึกษา 2564

1. ชือ่ รายวชิ า วทิ ยาศาสตร์ 4 รหสั วิชา ว 22102

จำนวนชั่วโมงเรยี น 3 ชั่วโมง/สปั ดาห์ 60 ชัว่ โมง/ภาคเรยี น จำนวน 1.5 หนว่ ยกิต

กลมุ่ สาระการเรยี นรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศกึ ษาปีที่ 2/1-2, 2/4-13

ครผู ู้สอน นางสาวปาริชาติ บุญวิเชียร, นางกรรณา ดิษยธำรงกลุ และนางสาวจิราพร หมอบอก

2. คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาเก่ียวกบั แรงและการเคลือ่ นท่ี แรง แรงดนั ในของเหลว แรงพยุง แรงเสียดทาน โมเมนต์ของแรง แรง

ในธรรมชาติ การเคล่ือนท่รี ะยะทางและการกระจัด อตั ราเร็ว ความเร็ว ศกึ ษาเกย่ี วกบั งานและพลงั งานงานกำลัง
เครอื่ งกลพลังงานประเภทของพลังงาน กฎการอนุรักษ์พลังงาน ศกึ ษาเกี่ยวกับโลกและการเปลี่ยนแปลงเชือ้ เพลงิ
ซากดึกดำบรรพ์ ถา่ นหิน หินน้ำมัน ปิโตรเลียม พลังงานทดแทน โครงสรา้ งของโลก การเปล่ียนแปลงของโลก
ทรพั ยากรดิน กระบวนการเกิดดนิ หนา้ ตดั ข้าง ปจั จยั ในการเกดิ ดนิ สมบัติของดิน การปรับปรงุ คณุ ภาพของดิน
แหลง่ น้ำ นำ้ บนดนิ น้ำใต้ดนิ การใช้ประโยชนจ์ ากแหล่งน้ำ ภยั พิบตั ทิ ่เี กดิ จากน้ำ

โดยใชก้ ระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสบื เสาะหาความรู้ การสบื ค้นข้อมูล การสังเกต การ
วิเคราะห์ การทดลอง การอภิปราย การอธิบายและการสรุป

เพือ่ ให้เกดิ ความรู้ ความคิด ความเข้าใจ มีความสามารถในการตดั สินใจส่อื สารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ไป
ใชใ้ นชีวิตของตนเอง
3. มาตรฐาน/ตัวชว้ี ดั

ว 2.2 ม.2/1 – 15
ว 2.3 ม. 2/1-6
ว 3.2 ม. 2/1 – 10
รวมทั้งหมด 31 ตวั ชวี้ ดั

4. การวัดผลประเมินผลการเรยี นรู้
4.1 คะแนนเตม็ 100 คะแนน
สัดส่วนคะแนนระหวา่ งภาคต่อปลายภาค 70 : 30 คะแนน
คะแนนก่อนกลางภาค 25 คะแนน
คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน
คะแนนหลงั กลางภาค 25 คะแนน
คะแนนสอบปลายภาค 30 คะแนน

แนวทางการจดั การเรียนการสอน โรงเรียนนวมนิ ทราชนิ ูทิศ เบญจมราชาลัย  หน้า 34

ช้ันมัธยมศกึ ษาปีท่ี 2 ภาคเรียนที่ 2/2564

4.2 คะแนนก่อนกลางภาค 25 คะแนน

สัปดาห์ ขอบขา่ ยสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลกอ่ นกลางภาค

ท่ี ตวั ช้ีวดั หน่วยการเรยี นรู้ คะแนน รูปแบบการ สอื่ /แหล่งเรยี นรู้

ประเมิน

1-4 ว 2.2 ม. 1. แรงและการ 10 ใบงาน (5 เวบ็ ไซต์

2/1-15 เคลอื่ นท่ี คะแนน) • Google

สอบประจำบท Classroom

(5 คะแนน) • Google site

5-9 ว 2.3 ม. 2. งานและ 15 ใบงาน (5 • Google.com
คะแนน) หนังสือเรยี น
2/1-6 พลังงาน

สอบประจำบท

(10 คะแนน)

4.3 คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน

สัปดาห์ ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมนิ ผลสอบกลางภาค

ท่ี ตัวชีว้ ัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบข้อสอบ

10 ว 2.2 ม. 2/1- 1.แรงและการ 20 1. แบบทดสอบปรนัยเลือกตอบ 4 ตัวเลอื ก

15 เคลื่อนที่ 30 ขอ้

ว 2.3 ม. 2/1- 2.งานและพลังงาน 2. แบบทดสอบอัตนัย 2 ข้อ

6

4.4 คะแนนหลงั กลางภาค 25 คะแนน

สัปดาห์ ขอบข่ายสาระการเรียนรใู้ นการประเมนิ ผลหลังกลางภาค

ท่ี ตวั ชี้วดั หนว่ ยการเรยี นรู้ คะแนน รูปแบบการ ส่ือ/แหลง่ เรยี นรู้

ประเมนิ

11-19 ว 3.2 ม. 2/1 3. โลกและการ 25 ใบงาน เว็บไซต์

– 10 เปลย่ี นแปลง สอบประจำบท • Google

Classroom

• Google site

• Google.com

หนงั สือเรียน

4.5 คะแนนสอบปลายภาค 30 คะแนน

สปั ดาห์ ขอบข่ายสาระการเรยี นรใู้ นการประเมินผลสอบปลาย

ที่ ตวั ชว้ี ดั หน่วยการเรยี นรู้ คะแนน รูปแบบข้อสอบ

20 ว 3.2 ม. 2/1 3. โลกและการ ว 3.2 ม. 2/1 1. แบบทดสอบปรนัยเลือกตอบ 4

– 10 เปล่ียนแปลง – 10 ตวั เลือก 45 ข้อ

แนวทางการจดั การเรียนการสอน โรงเรียนนวมินทราชนิ ทู ิศ เบญจมราชาลัย  หน้า 35

ช้ันมัธยมศึกษาปที ่ี 2 ภาคเรยี นที่ 2/2564

4.6 ชิน้ งาน
1. แรงและการเคลื่อนท่ี –
2. งานและพลังงาน -
3. โลกและการเปลี่ยนแปลง -

แนวทางการจดั การเรียนการสอน โรงเรยี นนวมนิ ทราชนิ ูทิศ เบญจมราชาลัย  หนา้ 36

ช้ันมัธยมศึกษาปที ่ี 2 ภาคเรยี นท่ี 2/2564

แนวทางการจัดการเรยี นการสอน

ภาคเรียนที่ 2 ปกี ารศกึ ษา 2564 รหัสวิชา ว 22102
1. ชอื่ รายวชิ า Science 4 จำนวน 1.5 หนว่ ยกติ
ช้นั มธั ยมศึกษาปีที่ 2/3
จำนวนช่ัวโมงเรียน 3 ชวั่ โมง/สปั ดาห์ 60 ชวั่ โมง/ภาคเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตรแ์ ละเทคโนโลยี
ครผู สู้ อน นางสาวจิราพร หมอบอก

2. คำอธิบายรายวชิ า
ศกึ ษาเกย่ี วกบั แรงและการเคล่ือนที่ แรง แรงดนั ในของเหลว แรงพยุง แรงเสียดทาน โมเมนตข์ องแรง แรง

ในธรรมชาติ การเคลื่อนที่ระยะทางและการกระจัด อตั ราเร็ว ความเรว็ ศึกษาเกีย่ วกับงานและพลงั งานงานกำลงั
เครือ่ งกลพลงั งานประเภทของพลงั งาน กฎการอนุรกั ษ์พลังงาน ศึกษาเก่ียวกบั โลกและการเปลีย่ นแปลงเชอ้ื เพลิง
ซากดกึ ดำบรรพ์ ถ่านหิน หินนำ้ มนั ปิโตรเลยี ม พลังงานทดแทน โครงสรา้ งของโลก การเปล่ียนแปลงของโลก
ทรพั ยากรดนิ กระบวนการเกิดดนิ หน้าตดั ขา้ ง ปัจจยั ในการเกิดดิน สมบตั ิของดนิ การปรับปรงุ คุณภาพของดนิ
แหล่งนำ้ น้ำบนดิน น้ำใตด้ ิน การใช้ประโยชนจ์ ากแหลง่ นำ้ ภยั พิบัตทิ เี่ กิดจากนำ้

โดยใช้กระบวนการทางวทิ ยาศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การสบื ค้นข้อมูล การสังเกต การ
วเิ คราะห์ การทดลอง การอภิปราย การอธิบายและการสรุป

เพือ่ ให้เกดิ ความรู้ ความคิด ความเขา้ ใจ มีความสามารถในการตดั สินใจส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรแู้ ละนำความรู้ไป
ใชใ้ นชวี ติ ของตนเอง

3. มาตรฐาน/ตัวชีว้ ดั
ว 2.2 ม.2/1 – 15
ว 2.3 ม. 2/1-6
ว 3.2 ม. 2/1 – 10
รวมท้ังหมด 31 ตัวชี้วดั

4. การวัดผลประเมนิ ผลการเรยี นรู้
4.1 คะแนนเตม็ 100 คะแนน
สดั สว่ นคะแนนระหว่างภาคต่อปลายภาค 70 : 30 คะแนน
คะแนนกอ่ นกลางภาค 25 คะแนน
คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน
คะแนนหลังกลางภาค 25 คะแนน
คะแนนสอบปลายภาค 30 คะแนน

แนวทางการจดั การเรยี นการสอน โรงเรียนนวมนิ ทราชินทู ศิ เบญจมราชาลัย  หนา้ 37

ชน้ั มัธยมศึกษาปที ่ี 2 ภาคเรียนท่ี 2/2564

4.2 คะแนนกอ่ นกลางภาค 25 คะแนน

สัปดาห์ ขอบขา่ ยสาระการเรยี นรู้ในการประเมินผลกอ่ นกลางภาค

ท่ี ตัวชวี้ ดั หนว่ ยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการ สอื่ /แหล่งเรียนรู้

ประเมนิ

1-4 ว 2.2 ม. 1. แรงและการ 10 ใบงาน (5 เว็บไซต์

2/1-15 เคลอ่ื นที่ คะแนน) • Google

สอบประจำบท Classroom

(5 คะแนน) • Google site

5-9 ว 2.3 ม. 2. งานและ 15 ใบงาน (5 • Google.com
คะแนน) หนงั สอื เรียน
2/1-6 พลังงาน

สอบประจำบท

(10 คะแนน)

4.3 คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน

สปั ดาห์ ขอบขา่ ยสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค

ที่ ตวั ชีว้ ัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รปู แบบข้อสอบ

10 ว 2.2 ม. 2/1- 1.แรงและการ 20 1. แบบทดสอบปรนัยเลือกตอบ 4 ตวั เลือก

15 เคล่อื นท่ี 30 ข้อ

ว 2.3 ม. 2/1- 2.งานและพลงั งาน 2. แบบทดสอบอตั นยั 2 ข้อ

6

4.4 คะแนนหลงั กลางภาค 25 คะแนน

สปั ดาห์ ขอบข่ายสาระการเรยี นรู้ในการประเมนิ ผลหลังกลางภาค

ท่ี ตัวชวี้ ดั หน่วยการเรยี นรู้ คะแนน รปู แบบการ ส่ือ/แหล่งเรยี นรู้

ประเมนิ

11-19 ว 3.2 ม. 2/1 3. โลกและการ 25 ใบงาน เว็บไซต์

– 10 เปลยี่ นแปลง สอบประจำบท • Google

Classroom

• Google site

• Google.com

หนังสอื เรียน

แนวทางการจดั การเรยี นการสอน โรงเรยี นนวมินทราชนิ ทู ิศ เบญจมราชาลัย  หนา้ 38

ชั้นมธั ยมศึกษาปที ่ี 2 ภาคเรียนท่ี 2/2564

4.5 คะแนนสอบปลายภาค 30 คะแนน

สัปดาห์ ขอบข่ายสาระการเรียนรูใ้ นการประเมนิ ผลสอบปลาย

ท่ี ตัวชวี้ ัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รปู แบบข้อสอบ

20 ว 3.2 ม. 2/1 3. โลกและการ ว 3.2 ม. 2/1 1. แบบทดสอบปรนัยเลือกตอบ 4

– 10 เปลี่ยนแปลง – 10 ตวั เลอื ก 45 ข้อ

4.6 ชน้ิ งาน
1. แรงและการเคลอ่ื นท่ี –
2. งานและพลงั งาน -
3. โลกและการเปล่ยี นแปลง -

แนวทางการจดั การเรียนการสอน โรงเรยี นนวมนิ ทราชนิ ูทิศ เบญจมราชาลัย  หน้า 39

ชนั้ มธั ยมศกึ ษาปีท่ี 2 ภาคเรยี นที่ 2/2564

แนวทางการจัดการเรียนการสอน

ภาคเรียนท่ี 2 ปกี ารศึกษา 2564

1. ช่ือรายวชิ า วิทยาการคำนวณ 2 รหัสวชิ า ว22104

จำนวนช่วั โมงเรยี น 1 ชัว่ โมง/สัปดาห์ 20 ช่วั โมง/ภาคเรียน จำนวน 0.5 หน่วยกิต

กลุม่ สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ช้ันมธั ยมศกึ ษาปีท่ี 2/1 - 2/13

ครูผ้สู อน นางเอราวัณ ดำภูผา, นางสาวเนตรทราย เทยี มสัมฤทธิ์, นางสาวนภาพร ปุจฉาการ,

นายสทิ ธิ อารีพงษ์

2. คำอธิบายรายวิชา
ศกึ ษาแนวคดิ เชิงคำนวณในการแก้ปญั หาที่พบในชีวติ จริง และเขียนโปรแกรมอย่างง่าย เพื่อช่วยแก้ปัญหา

รู้จักองค์ประกอบและหลักการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการสื่อสาร ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
อย่างปลอดภัย มคี วามรับผิดชอบในการสร้างและแสดงสิทธใิ นการเผยแพรผ่ ลงาน

โดยใช้กระบวนการแจกแจง การคิดหารูปแบบ การคิดเชิงนามธรรม การออกแบบขั้นตอนวิธี เพื่อให้การ
แก้ปัญหามีประสิทธิภาพ ใช้วงจรการพัฒนาโปรแกรมเพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาหรือเขียนโปรแกรม
ประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีการสื่อสารเพ่ือแก้ปัญหาเบ้ืองต้น และเลือกใช้แนวทางปฏิบัติท่ีเหมาะสมจากการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ

เพ่อื ให้ผเู้ รียนตระหนักในคุณคา่ ของความรู้วทิ ยาศาสตรแ์ ละเทคโนโลยีที่ใช้ในชีวิตประจำวนั ใช้ความรู้และ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการดำรงชีวิต และการประกอบอาชีพ แสดงความชื่นชม ยกย่อง
และเคารพสิทธิในผลงานของผู้คิดค้น เข้าใจผลกระทบท้ังด้านบวกและด้านลบของการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ต่อ
สิ่งแวดลอ้ มและตอ่ บริบทอื่น ๆ และศกึ ษาหาความรเู้ พิ่มเตมิ ทำโครงงานหรือสร้างชิ้นงานตามความสนใจ

3. มาตรฐาน/ตัวชีว้ ดั
ว 4.2 ม.2/1 ม.2/2 ม.2/3 ม.2/4

รวมท้ังหมด 4 ตวั ช้ีวัด

4. การวดั ผลประเมินผลการเรยี นรู้
4.1 คะแนนเตม็ 100 คะแนน
สดั สว่ นคะแนนระหวา่ งภาคต่อปลายภาค 70 : 30 คะแนน
คะแนนก่อนกลางภาค 25 คะแนน
คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน
คะแนนหลงั กลางภาค 25 คะแนน
คะแนนสอบปลายภาค 30 คะแนน

แนวทางการจดั การเรยี นการสอน โรงเรียนนวมนิ ทราชนิ ทู ศิ เบญจมราชาลัย  หน้า 40

ชนั้ มธั ยมศกึ ษาปที ่ี 2 ภาคเรียนที่ 2/2564

4.2 คะแนนกอ่ นกลางภาค 25 คะแนน

สัปดาหท์ ่ี ขอบขา่ ยสาระการเรยี นรู้ในการประเมนิ ผลก่อนกลางภาค

ตวั ชี้วดั หนว่ ยการเรยี นรู้ คะแนน รปู แบบการประเมิน ส่ือ/แหล่งเรยี นรู้

1-9 ว 4.2 ม.2/1 1 แนวคิดเชงิ คำนวณ 25 - แบบทดสอบก่อนเรียน/ - Power Point

ว 4.2 ม.2/2 2 การพฒั นาโปรแกรมฯ หลังเรยี น - เวบ็ ไซต์

- แบบฝกึ หดั - Google App

- Gamification

4.3 คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน

สปั ดาห์ ขอบขา่ ยสาระการเรียนรูใ้ นการประเมนิ ผลสอบกลางภาค

ท่ี ตัวช้ีวดั หน่วยการเรยี นรู้ คะแนน รปู แบบขอ้ สอบ

10 ว 4.2 ม. 1 แนวคดิ เชงิ 20 • แบบทดสอบปรนัยชนดิ เลือกตอบ 4 ตวั เลือก

2/1 คำนวณ จำนวน 40 ขอ้

ว 4.2 ม. 2 การพัฒนา • แบบทดสอบอัตนยั (เชน่ แสดงวธิ ีทำ/เตมิ คำ/

2/2 โปรแกรมฯ อนื่ ๆ) จำนวน 1 ข้อ

4.4 คะแนนหลงั กลางภาค 25 คะแนน

สปั ดาห์ที่ ขอบข่ายสาระการเรยี นรใู้ นการประเมนิ ผลหลังกลางภาค

ตวั ชีว้ ัด หน่วยการเรยี นรู้ คะแนน รปู แบบการประเมิน ส่อื /แหล่งเรยี นรู้

11-19 ว 4.2 ม.2/3 3 คอมพวิ เตอร์ 25 - แบบทดสอบก่อนเรียน/ - Power Point

ว 4.2 ม.2/3 4 เทคโนโลยกี ารสอ่ื สาร หลังเรียน - เว็บไซต์

ว 4.2 ม.2/4 5 การใช้เทคโนโลยฯี - แบบฝึกหัด - Google App

- Gamification

4.5 คะแนนสอบปลายภาค 30 คะแนน

สปั ดาห์ ขอบขา่ ยสาระการเรยี นรใู้ นการประเมินผลสอบปลายภาค

ที่ ตัวชี้วดั หนว่ ยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบข้อสอบ

20 ว 4.2 ม. 3 คอมพวิ เตอร์ 30 • แบบทดสอบปรนยั ชนดิ เลือกตอบ 4 ตวั เลือก

2/3 4 เทคโนโลยกี าร จำนวน 40 ขอ้

ว 4.2 ม. ส่อื สาร - แบบทดสอบอัตนยั (เช่น แสดงวธิ ีทำ/เติมคำ/อ่นื ๆ)

2/3 5 การใช้เทคโนโลยี จำนวน 1 ข้อ

ว 4.2 ม. ฯ

2/4

4.6 ชน้ิ งาน
1. แนวคิดเชิงคำนวณ -
2. การพัฒนาโปรแกรมฯ -
3. คอมพิวเตอร์ -
4. เทคโนโลยกี ารสื่อสาร -
5. การใช้เทคโนโลยฯี -

แนวทางการจัดการเรยี นการสอน โรงเรียนนวมินทราชนิ ูทิศ เบญจมราชาลัย  หนา้ 41

ช้ันมัธยมศึกษาปที ่ี 2 ภาคเรียนท่ี 2/2564

แนวทางการจดั การเรยี นการสอน

ภาคเรยี นที่ 2 ปีการศึกษา 2564 รหสั วชิ า ว22202
1. ชอื่ รายวิชา วิทยาศาสตรเ์ พ่ิมเตมิ 4 จำนวน 1.5 หน่วยกติ
ชนั้ มธั ยมศกึ ษาปีที่ 2/1-2/2
จำนวนชว่ั โมงเรียน 3 ชว่ั โมง/สัปดาห์ 60 ช่ัวโมง/ภาคเรียน
กล่มุ สาระการเรยี นรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครผู ู้สอน นางสาวมยุรี คำแก้ว

2. คำอธิบายรายวิชา
ศกึ ษาและคำนวณเกี่ยวกบั มวลอะตอมของธาตุ มวลของธาตุ 1 อะตอม มวลอะตอมเฉลีย่ ของธาตุ มวล

โมเลกลุ ของสาร ความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนโมล อนุภาค มวลและปรมิ าตรของแก๊สที่STP ศกึ ษาหนว่ ยและ
คำนวณความเขม้ ขน้ ของสารละลาย ศกึ ษาและทดลองเตรยี มสารละลาย ศกึ ษาความหมายและเขยี นสตู รโมเลกลุ
สูตรเอมพริ ิคลั หรอื สูตรอยา่ งง่าย การคำนวณหามวลเป็นร้อยละจากสตู ร ศึกษาการเขียนและการดุลสมการเคมี
ทดลองและคำนวณหาอัตราส่วนจำนวนโมลของสารตั้งต้นท่ีทำปฏิกิริยาพอดีกนั ศึกษาสมบตั ิของระบบปิดและ
ระบบเปดิ ศึกษาและฝึกคำนวณปรมิ าณสารในปฏกิ ิรยิ าเคมีทเ่ี ป็นไปตามกฎทรงมวล กฎสดั สว่ นคงท่ี ศึกษาทดลอง
และคำนวณปริมาตรของแก๊สในปฏกิ ิรยิ าเคมตี ามตามกฎของเกย์-ลสู แซก และกฎของอาโวกาโดร ศึกษาและฝึก
คำนวณหาความสัมพันธร์ ะหว่างปริมาณของสารในสมการเคมีนัน้ ๆ และผลได้รอ้ ยละ

เพอ่ื ให้มคี วามรู้ความเขา้ ใจการคำนวณเก่ียวกับผลผลิตของปฏิกิริยาเคมี โดยใช้เรียนรู้ด้วยกระบวนการ
ทางวทิ ยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจตรวจสอบ สามารถนำความรู้และหลักการไปใช้ประโยชน์
เชอ่ื มโยง อธบิ ายปรากฏการณ์ หรอื แกป้ ัญหาในชวี ิตประจำวนั

สามารถจดั กระทำและวิเคราะห์ข้อมลู ส่ือสารสิง่ ท่ีเรยี นรู้ มคี วามสามารถในการตดั สินใจ แกป้ ัญหา มจี ติ
วทิ ยาศาสตร์ เห็นคุณค่าของวิทยาศาสตร์ มีจริยธรรมคุณธรรมและค่านิยมทเ่ี หมาะสม

3. ผลการเรียนรู้
1. คำนวณมวลอะตอมของธาตุ มวลของธาตุ 1 อะตอมและมวลอะตอมเฉล่ยี ของธาตุได้
2. คำนวณมวลโมเลกุลของสารหรือมวลสูตร และมวลของสาร 1 โมเลกลุ ไดส้ าร
3. อธิบายความสมั พนั ธ์ระหวา่ งปริมาณต่างๆ ของสาร ซง่ึ ไดแ้ ก่ จำนวนโมล จำนวนอนภุ าค มวลและ
ปรมิ าตรของแกส๊ ที่ STP รวมทง้ั ใชค้ วามสมั พนั ธ์ดังกล่าวคำนวณหาปรมิ าณใดปริมาณหนงึ่
4. อธบิ ายวธิ เี ตรียมสารละลายใหม้ ีความเขม้ ข้นหรือปริมาตรตามต้องการและคำนวณหาความเขม้ ข้นของ
สารละลายในหน่วยต่างๆ ทกี่ ำหนดใหไ้ ด้
5. คำนวณหามวลเป็นร้อยละของธาตุองคป์ ระกอบจากสตู รทกี่ ำหนดให้ได้
6. เขียนและดุลสมการเคมี เม่ือทราบสารตงั้ ตน้ และผลติ ภณั ฑไ์ ด้
7. คำนวณหาอัตราส่วนจำนวนโมลของธาตุทีทีท่ ำรวมตวั กันเป็นสารประกอบตามกฎสัดสว่ นคงท่ี
8. สรปุ กฎของเกย์-ลสู แซก และกฎของอาโวกาโดร รวมทัง้ สามารถใช้กฎทั้งสองคำนวณหาปริมาตรของ
แก๊สทเี่ ก่ยี วข้องในปฏิกิริยาเคมแี ละสูตรโมเลกุลของแกส๊ ได้

แนวทางการจดั การเรียนการสอน โรงเรียนนวมนิ ทราชนิ ูทิศ เบญจมราชาลัย  หนา้ 42

ช้นั มธั ยมศึกษาปีท่ี 2 ภาคเรยี นที่ 2/2564

9. คำนวณหาจำนวนโมล มวลของสาร ปรมิ าตรของแกส๊ ที่ STP หรอื จำนวนอนุภาคของสารจากสมการ
เคมไี ด้
10. คำนวณหาผลไดร้ ้อยละของสารจากการทดลองที่กำหนดให้ได้
รวมทั้งหมด 10 ผลการเรยี นรู้

4. การวัดผลประเมนิ ผลการเรยี นรู้
4.1 คะแนนเตม็ 100 คะแนน
สดั สว่ นคะแนนระหว่างภาคต่อปลายภาค 70 : 30 คะแนน
คะแนนกอ่ นกลางภาค 25 คะแนน
คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน
คะแนนหลังกลางภาค 25 คะแนน
คะแนนสอบปลายภาค 30 คะแนน

4.2 คะแนนก่อนกลางภาค 25 คะแนน

สัปดาห์ท่ี ขอบขา่ ยสาระการเรียนร้ใู นการประเมนิ ผลก่อนกลางภาค

ผลการเรียนรู้ หนว่ ยการเรียนรู้ คะแนน รปู แบบการประเมนิ สื่อ/แหลง่ เรยี นรู้

1 - ปฐมนิเทศ/ขอบเขต/เนื้อหา - - คำอธิบายรายวชิ า

2-9 1-5 ปรมิ าณสารสมั พันธ์ 25 1.ใบงาน 1.ใบความรู้
2.แบบทดสอบ 2.power point
3.google site

4.3 คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน

สัปดาห์ ขอบขา่ ยสาระการเรียนรใู้ นการประเมินผลสอบกลางภาค

ท่ี ผลการ หนว่ ยการ คะแนน รปู แบบข้อสอบ

เรียนรู้ เรียนรู้

10 1-5 ปริมาณสาร 20 • แบบทดสอบปรนัยชนดิ เลือกตอบ 4 ตัวเลอื ก

สมั พนั ธ์ จำนวน 30 ข้อ

• แบบทดสอบอัตนัย (เช่น แสดงวิธที ำ/เติมคำ/

อืน่ ๆ) จำนวน 2 ข้อ

4.4 คะแนนหลังกลางภาค 25 คะแนน

สปั ดาห์ท่ี ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังกลางภาค

ผลการเรยี นรู้ หน่วยการเรยี นรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน ส่ือ/แหล่งเรียนรู้

11-19 6-10 ปรมิ าณสารสัมพนั ธ์ 25 1.ใบงาน 1.ใบความรู้

2.การตรวจหนังสอื เล่มเล็ก 2.power point

3.google site

แนวทางการจดั การเรยี นการสอน โรงเรยี นนวมินทราชนิ ทู ิศ เบญจมราชาลัย  หนา้ 43

ชั้นมธั ยมศกึ ษาปีที่ 2 ภาคเรยี นที่ 2/2564

4.5 คะแนนสอบปลายภาค 30 คะแนน

สัปดาห์ ขอบขา่ ยสาระการเรยี นรู้ในการประเมนิ ผลสอบปลายภาค

ที่ ผลการ หนว่ ยการ คะแนน รปู แบบข้อสอบ

เรียนรู้ เรยี นรู้

20 6-10 ปรมิ าณสาร 30 • แบบทดสอบปรนยั ชนดิ เลือกตอบ 4 ตวั เลือก

สมั พันธ์ จำนวน 30 ขอ้

• แบบทดสอบอตั นยั (เช่น แสดงวิธที ำ/เติมคำ/

อื่นๆ) จำนวน 2 ข้อ

4.6 ชนิ้ งาน หนังสือเลม่ เล็กสรปุ สูตรปริมาณสารสมั พันธ์

หน่วยการเรียนรู้ ช้ินงาน

สาระการเรยี นร/ู้ ตวั ชวี้ ดั หรือผลการ วิธีการเกบ็ ลักษณะ จำนวน หมาย กำหนด
ประเภท ชิน้ งาน เหตุ เวลาส่ง
เรียนรู/้ บูรณาการ คะแนน
สปั ดาหท์ ่ี
ปริมาณสารสมั พนั ธ์ ตรวจหนงั สอื หนังสือเลม่ 1 15

เล่มเลก็ เล็ก

แนวทางการจัดการเรยี นการสอน โรงเรียนนวมินทราชนิ ทู ิศ เบญจมราชาลัย  หน้า 44

ชั้นมธั ยมศกึ ษาปีที่ 2 ภาคเรยี นท่ี 2/2564

แนวทางการจดั การเรยี นการสอน

ภาคเรยี นท่ี 2 ปีการศกึ ษา 2564 รหสั วชิ า ว 22206
1. ชอ่ื รายวชิ า วิทยาศาสตรส์ ร้างเสรมิ 4 จำนวน 0.5 หน่วยกิต
ชั้นมัธยมศกึ ษาปีท่ี 2/3
จำนวนช่ัวโมงเรียน 1 ชัว่ โมง/สัปดาห์ 20 ชว่ั โมง/ภาคเรียน
กล่มุ สาระการเรียนรู้ วทิ ยาศาสตรแ์ ละเทคโนโลยี
ครผู สู้ อน นางสาวจิราพร หมอบอก

2. คำอธบิ ายรายวชิ า
ศึกษาเก่ียวกับแรงและการเคล่ือนที่ แรง แรงดันในของเหลว แรงพยุง แรงเสียดทาน โมเมนต์ของแรง

แรงในธรรมชาติ การเคล่ือนท่ีระยะทางและการกระจัด อัตราเร็ว ความเร็ว ศึกษาเกี่ยวกับงานและพลังงานงาน
กำลังเคร่ืองกลพลังงานประเภทของพลังงาน กฎการอนุรักษ์พลังงาน ศึกษาเกี่ยวกับโลกและการเปล่ียนแปลง
เชือ้ เพลิง ซากดึกดำบรรพ์ ถ่านหิน หินนำ้ มัน ปโิ ตรเลียม พลงั งานทดแทน โครงสร้างของโลก การเปลยี่ นแปลงของ
โลกทรพั ยากรดนิ กระบวนการเกิดดนิ หนา้ ตัดข้าง ปจั จยั ในการเกิดดนิ สมบัตขิ องดนิ การปรับปรงุ คณุ ภาพของดิน
แหล่งนำ้ น้ำบนดิน นำ้ ใตด้ นิ การใชป้ ระโยชน์จากแหล่งนำ้ ภยั พิบตั ทิ ่ีเกิดจากนำ้

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล การสังเกต การ
วิเคราะห์ การทดลอง การอภปิ ราย การอธิบายและการสรปุ

เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ มีความสามารถในการตัดสินใจสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำ
ความร้ไู ปใชใ้ นชีวติ ของตนเอง มจี ติ วทิ ยาศาสตร์ จรยิ ธรรม คุณธรรม และคา่ นิยม ท่ีเหมาะสม

3. ผลการเรียนรู้
1. พยากรณก์ ารเคลื่อนที่ของวตั ถุที่เปน็ ผลของแรงลัพธท์ ่ีเกิดจากแรงหลายแรงท่ีกระทำตอ่ วัตถุในแนว

เดยี วกันจากหลกั ฐานเชงิ ประจกั ษ์
2. เขยี นแผนภาพแสดงแรงและแรงลัพธท์ ่ีเกดิ จากแรงหลายแรงทกี่ ระทำต่อวัตถุในแนวเดยี วกนั
3. วิเคราะห์แรงพยุงและการจม การลอยของวตั ถุในของเหลวจากหลกั ฐานเชงิ ประจกั ษ์
4. เขยี นแผนภาพแสดงแรงท่ีกระทำต่อวัตถุในของเหลว
5. อธบิ ายแรงเสยี ดทานสถิตและแรงเสยี ดทานจลนจ์ ากหลักฐานเชงิ ประจักษ์
6. เขยี นแผนภาพแสดงแรงเสยี ดทานและแรงอ่ืน ๆท่ีกระทำตอ่ วัตถุ
7. ตระหนกั ถึงประโยชน์ ของความรู้เรื่องแรงเสียดทานโดยวิเคราะห์สถานการณ์ปญั หาและเสนอแนะ

วิธกี ารลดหรอื เพ่มิ แรงเสยี ดทานท่เี ปน็ ประโยชนต์ ่อการทำกิจกรรมในชวี ติ ประจำวัน
8. คำนวณโดยใชส้ มการ M = Fl
9. เปรียบเทียบแหล่งของสนามแม่เหล็กสนามไฟฟ้า และสนามโน้มถ่วง และทิศทางของแรงที่กระทำต่อ

วัตถทุ ่ีอยู่ในแต่ละสนามจากข้อมลู ทร่ี วบรวมได้
10. เขียนแผนภาพแสดงแรงแมเ่ หลก็ แรงไฟฟ้าและแรงโน้มถว่ งท่ีกระทำต่อวัตถุ

แนวทางการจดั การเรยี นการสอน โรงเรียนนวมนิ ทราชินทู ิศ เบญจมราชาลัย  หนา้ 45

ชั้นมัธยมศกึ ษาปที ่ี 2 ภาคเรียนที่ 2/2564

11. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างขนาดของแรงแม่เหล็ก แรงไฟฟ้า และแรงโน้มถ่วงท่ีกระทำต่อวัตถุที่
อยใู่ นสนามน้ัน ๆ กับระยะห่างจากแหล่งของสนามถึงวัตถุจากขอ้ มลู ท่ีรวบรวมได้

12. อธิบายและคำนวณอัตราเร็วและความเร็วของการเคล่ือนที่ของวัตถุ โดยใช้สมการจากหลักฐานเชิง
ประจกั ษ์

13. เขียนแผนภาพแสดงการกระจัดและความเรว็
14.วเิ คราะห์สถานการณ์และคำนวณเกี่ยวกับงานและกำลงั ท่ีเกิดจากแรงที่กระทำต่อวัตถุโดยใช้สมการ W
= Fs และ P = w/t จากข้อมลู ทรี่ วบรวมได้
15. วเิ คราะหห์ ลกั การทำงานของเครอื่ งกลอย่างงา่ ยจากข้อมลู ทรี่ วบรวมได้
16. ตระหนักถึงประโยชน์ของความรู้ของเคร่ืองกลอย่างง่าย โดยบอกประโยชน์และการประยุกต์ใช้ใน
ชวี ติ ประจำวนั
17.ออกแบบและทดลองด้วยวิธีท่ีเหมาะสมในการอธิบายปัจจัยที่มีผลต่อพลังงานจลน์และพลังงานศักย์
โนม้ ถว่ ง
18.แปลความหมายข้อมูลและอธิบายการเปล่ียนพลังงานระหว่างพลังงานศักย์โน้มถ่วงและพลังงานจลน์
ของวตั ถุโดยพลังงานกลของวตั ถุมีคา่ คงตวั จากข้อมลู ทร่ี วบรวมได้
19.วเิ คราะห์สถานการณแ์ ละอธิบายการเปลี่ยนและการถา่ ยโอนพลงั งานโดยใช้กฎการอนุรักษ์พลงั งาน
20. เปรียบเทียบกระบวนการเกิด สมบัติ และการใช้ประโยชน์ รวมท้ังอธิบายผลกระทบจากการใช้
เช้ือเพลิงซากดึกดำบรรพ์ จากข้อมูลทรี่ วบรวมได้
21.เปรียบเทียบข้อดีและข้อจำกัดของพลังงานทดแทนแต่ละประเภทจากการรวบรวมข้อมูลและนำเสนอ
แนวทางการใชพ้ ลงั งานทดแทนท่ีเหมาะสมในท้องถนิ่
22. อธิบายกระบวนการผุพังอยู่กับท่ี การกร่อนและการสะสมตัวของตะกอนจากแบบจำลองรวมท้ัง
ยกตัวอยา่ งผลของกระบวนการดงั กลา่ วท่ีทำให้ผวิ โลกเกิดการเปลี่ยนแปลง
23. อธิบายลักษณะของชั้นหน้าตดั ดินและกระบวนการเกิดดิน จากแบบจำลอง รวมท้ังระบุปัจจัยท่ีทำให้
ดินมลี ักษณะและสมบตั แิ ตกตา่ งกัน
รวมทั้งหมด 23 ตัวชว้ี ดั

4. การวัดผลประเมนิ ผลการเรียนรู้
4.1 คะแนนเตม็ 100 คะแนน
สัดสว่ นคะแนนระหว่างภาคต่อปลายภาค 70 : 30 คะแนน
คะแนนกอ่ นกลางภาค 25 คะแนน
คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน
คะแนนหลงั กลางภาค 25 คะแนน
คะแนนสอบปลายภาค 30 คะแนน

แนวทางการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนนวมนิ ทราชนิ ทู ศิ เบญจมราชาลัย  หนา้ 46

ชั้นมธั ยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรยี นท่ี 2/2564

4.2 คะแนนกอ่ นกลางภาค 25 คะแนน

สปั ดาห์ ขอบขา่ ยสาระการเรยี นรใู้ นการประเมนิ ผลก่อนกลางภาค

ที่ ผลการ หนว่ ยการเรยี นรู้ คะแนน รปู แบบการ ส่ือ/แหลง่ เรยี นรู้

เรยี นรู้ ประเมิน

1-4 1-13 1. แรงและการ 10 ใบงาน (5 เว็บไซต์

เคลือ่ นที่ คะแนน) • Google

สอบประจำบท Classroom

(5 คะแนน) • Google site

5-9 14-19 2. งานและ 15 ใบงาน (5 • Google.com
คะแนน) หนังสือเรยี น
พลงั งาน

สอบประจำบท

(15 คะแนน)

4.3 คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน

สปั ดาห์ ขอบขา่ ยสาระการเรยี นร้ใู นการประเมินผลสอบกลางภาค

ที่ ผลการ หน่วยการเรยี นรู้ คะแนน รูปแบบขอ้ สอบ

เรียนรู้

10 4-11 1. แรงและการ 20 1. แบบทดสอบปรนัยชนดิ เลือกตอบ 4 ตัวเลือก

เคล่อื นท่ี จำนวน 30 ข้อ

2. งานและ 2. แบบทดสอบอัตนัย (เชน่ แสดงวิธีทำ/เตมิ คำ/

พลงั งาน อืน่ ๆ)

จำนวน 2 ข้อ

4.4 คะแนนหลงั กลางภาค 25 คะแนน

สปั ดาห์ ขอบขา่ ยสาระการเรยี นร้ใู นการประเมนิ ผลหลังกลางภาค

ที่ ผลการ หนว่ ยการเรยี นรู้ คะแนน รูปแบบการ สื่อ/แหล่งเรยี นรู้

เรียนรู้ ประเมนิ

11 – 19 12- 23 3. โลกและการ 25 ใบงาน เว็บไซต์

เปล่ยี นแปลง สอบประจำบท • Google

Classroom

• Google site

• Google.com

หนังสอื เรยี น

แนวทางการจัดการเรียนการสอน โรงเรยี นนวมินทราชนิ ทู ศิ เบญจมราชาลัย  หนา้ 47

ช้นั มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 2/2564

4.5 คะแนนสอบปลายภาค 30 คะแนน

สปั ดาห์ ขอบขา่ ยสาระการเรยี นรใู้ นการประเมินผลสอบปลาย

ที่ ผลการ หนว่ ยการเรยี นรู้ คะแนน รูปแบบขอ้ สอบ

เรยี นรู้

20 12- 23 3. โลกและการ 30 1. แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตวั เลอื ก

เปลี่ยนแปลง จำนวน 45 ขอ้

4.6 ช้ินงาน
1. แรงและการเคล่อื นท่ี -
2. งานและพลังงาน -
3. โลกและการเปลี่ยนแปลง -

แนวทางการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนนวมินทราชนิ ูทศิ เบญจมราชาลัย  หนา้ 48

ชน้ั มัธยมศึกษาปที ่ี 2 ภาคเรียนที่ 2/2564

แนวทางการจดั การเรียนการสอน

ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564

1. ชอื่ รายวชิ า เทคโนโลยเี พิ่มเตมิ 2 รหัสวิชา ว22208

จำนวนชวั่ โมงเรียน 1 ชวั่ โมง/สัปดาห์ 20 ชั่วโมง/ภาคเรยี น จำนวน 0.5 หนว่ ยกติ

กลมุ่ สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตรแ์ ละเทคโนโลยี ชั้นมธั ยมศกึ ษาปีท่ี 2/1 - 2/13

ครูผสู้ อน นางเอราวัณ ดำภูผา, นางสาวเนตรทราย เทียมสัมฤทธ์ิ, นางสาวนภาพร ปุจฉาการ,

นายสิทธิ อารีพงษ์

2. คำอธิบายรายวชิ า
ภาษาไพทอน้ีเป็นโปรแกรมที่มีความยืดหยุ่นและมีขีดความสามารถสูง โปรแกรมมีขนาดเล็กทำงานได้เร็ว

ลักษณะของภาษาจะอยู่ในรูปแบบของฟังก์ชัน และมีคำส่ังท่ีใกล้เคียงกับภาษาของมนุษย์เป็นอย่างมาก ทำให้
เรียนรู้ได้ง่ายและรวดเร็ว จึงทำให้ภาษาไพทอนได้รับความนิยมและถูกนำมาใช้ในการจัดการเรียนสอนที่เน้นการ
แก้ปญั หาและการเขียนโปรแกรมภาษาเบื้องต้น ซึง่ นอกจากความสามารถทว่ั ไปทเ่ี หมือนกับภาษาอน่ื ๆ แลว้ ภาษา
ไพทอนยังมีฟังก์ชันและคำส่ังที่ช่วยในการแก้ปัญหาท่ีมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนไม่ต้องกังวลกับข้อผิดพลาดในการ
เขยี นคำสง่ั

โดยอาศัยกระบวนการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ ฝึกทักษะการคิด เผชิญ
สถานการณ์การแก้ปัญหาวางแผนการเรียนรู้ และนำเสนอผ่านการทำกิจกรรม เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ
ความสัมพันธ์ของความรู้วิทยาศาสตร์ที่มีผลต่อการพัฒนาเทคโนโลยีประเภทต่าง ๆ และการพัฒนาเทคโนโลยีที่
ส่งผลให้มีการคิดดันความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่ก้าวหน้า ผลของเทคโนโลยีต่อชีวิตสังคม และสิ่งแวดล้อม ตลอดจน
นำความรู้ความเขา้ ใจในวิชาวทิ ยาศาสตร์ และเทคโนโลยีไปใชใ้ ห้เกิดประโยชนต์ ่อสงั คม และการดำรงชีวติ

เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถใช้ความรู้ทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ สื่อดิจิทัล เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสารเพื่อรวบรวมข้อมูลในชีวิตจริงจากแหล่งต่าง ๆ และความรู้จากศาสตร์อื่นมาประยุกต์ใช้ สร้างความรู้ใหม่
เข้าใจการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีท่ีมีผลต่อการดำเนินชีวิต อาชีพ สังคม วัฒนธรรม และใช้อย่างปลอดภัยมี
จรยิ ธรรม

3. ผลการเรยี นรู้
1. ร้แู ละเข้าใจความหมายและลักษณะสำคญั ของโปรแกรมคอมพิวเตอร์
2. วิเคราะห์ลกั ษณะสำคัญของภาษาไพทอนกับภาษาโปรแกรมอน่ื ๆ ได้
3. รู้และเข้าใจพนื้ ฐานการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาไพทอน
4. เขียนโปรแกรมอย่างงา่ ยดว้ ยภาษาไพทอนได้
5. รูแ้ ละเขา้ ใจเกี่ยวกับคำสั่งเลือกทำและวนซ้ำในไพทอน และเขียนโปรแกรมท่มี ีการตัดสินใจและทำซ้ำได้
6. รู้และเขา้ ใจเก่ยี วกบั การเขียนโปรแกรมแบบฟงั ก์ชัน และเขยี นโปรแกรมโดยใช้ฟังก์ชันได้
รวมท้ังหมด 6 ผลการเรยี นรู้

แนวทางการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนนวมนิ ทราชนิ ูทิศ เบญจมราชาลัย  หน้า 49

ชัน้ มัธยมศึกษาปที ่ี 2 ภาคเรียนท่ี 2/2564

4. การวัดผลประเมนิ ผลการเรยี นรู้
4.1 คะแนนเตม็ 100 คะแนน
สัดสว่ นคะแนนระหวา่ งภาคต่อปลายภาค 70 : 30 คะแนน
คะแนนกอ่ นกลางภาค 25 คะแนน
คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน
คะแนนหลงั กลางภาค 25 คะแนน
คะแนนสอบปลายภาค 30 คะแนน

4.2 คะแนนกอ่ นกลางภาค 25 คะแนน

สัปดาหท์ ่ี ขอบข่ายสาระการเรยี นรู้ในการประเมนิ ผลก่อนกลางภาค

ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รปู แบบการประเมนิ สื่อ/แหลง่ เรียนรู้

1-9 1 - 4 1 แนะนำภาษาไพธอน 25 - แบบทดสอบก่อนเรยี น/ - Power Point

2 พ้ืนฐานการเขยี น หลงั เรียน - เว็บไซต์

โปรแกรมไพธอน - แบบฝึกหัด

4.3 คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน

สัปดาห์ ขอบขา่ ยสาระการเรียนรู้ในการประเมนิ ผลสอบกลางภาค

ที่ ผลการ หนว่ ยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบข้อสอบ

เรยี นรู้

10 1-4 1 แนะนำภาษาไพ 20 • แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตวั เลอื ก

ธอน จำนวน 40 ขอ้

2 พน้ื ฐานการ • แบบทดสอบอตั นัย (เชน่ แสดงวิธีทำ/เตมิ คำ/

เขียน อืน่ ๆ) จำนวน 1 ข้อ

โปรแกรมไพธอน

4.4 คะแนนหลังกลางภาค 25 คะแนน

สปั ดาหท์ ่ี ขอบข่ายสาระการเรยี นรู้ในการประเมนิ ผลหลังกลางภาค

ผลการเรยี นรู้ หนว่ ยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมนิ ส่ือ/แหลง่ เรียนรู้

11-19 5 - 6 3 คำส่งั เลือกทำและ 25 - แบบทดสอบก่อนเรยี น/ - Power Point

วนซ้ำ หลงั เรียน - เวบ็ ไซต์

4 การเขยี นโรแกรมแบบ - แบบฝกึ หัด

ฟังกช์ นั่

4.5 คะแนนสอบปลายภาค 30 คะแนน

สัปดาห์ ขอบขา่ ยสาระการเรยี นรู้ในการประเมินผลสอบปลายภาค

ท่ี ผลการ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบข้อสอบ

เรียนรู้

20 5 - 6 3 คำสงั่ เลอื กทำ 30 • แบบทดสอบปรนยั ชนิดเลือกตอบ 4 ตวั เลือก

และ จำนวน 40 ขอ้

วนซ้ำ - แบบทดสอบอัตนัย (เชน่ แสดงวิธีทำ/เตมิ คำ/อ่ืนๆ)

แนวทางการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนนวมินทราชินทู ิศ เบญจมราชาลัย  หนา้ 50

ช้ันมธั ยมศกึ ษาปีท่ี 2 ภาคเรียนที่ 2/2564

สัปดาห์ ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมนิ ผลสอบปลายภาค

ท่ี ผลการ หน่วยการเรยี นรู้ คะแนน รปู แบบข้อสอบ

เรยี นรู้

4 การเขยี นโรแกรม จำนวน 1 ขอ้

แบบ

ฟงั ก์ชนั่

4.6 ช้นิ งาน
1. แนะนำภาษาไพธอน -
2. พ้นื ฐานการเขยี นโปรแกรมไพธอน -
3. คำสั่งเลือกทำและวนซ้ำ -
4. การเขียนโรแกรมแบบฟงั ก์ชนั่ -

แนวทางการจัดการเรยี นการสอน โรงเรียนนวมินทราชินูทศิ เบญจมราชาลัย  หนา้ 51

ชน้ั มัธยมศกึ ษาปีท่ี 2 ภาคเรยี นท่ี 2/2564

แนวทางการจัดการเรยี นการสอน รหัสวชิ า ว 22252
ภาคเรียนที่ 2 ปกี ารศกึ ษา 2564 หน่วยกิต 0.5หนว่ ยกติ
ชนั้ มธั ยมศกึ ษาปีที่2
1. ช่อื รายวิชาวทิ ยาศาสตร์ กบั ความงาม
จำนวนชัว่ โมง 1 ชวั่ โมง/สปั ดาห์ 20 ช่วั โมง/ภาคเรยี น
กล่มุ สาระการเรยี นรู้วิทยาศาสตรแ์ ละเทคโนโลยี
ครูผู้สอน นางสาวปารชิ าต บุญวิเชยี ร

2. คำอธิบายรายวิชา
ศึกษา วิเคราะห์ความงามของมนุษย์เป็นลักษณะของบุคคลท่ีให้ความรู้สึกประทับใจแก่ผู้ พบเห็นซึ่งเป็น

ลักษณะท่ีเกิดจากการผสมผสานกันระหว่างคุณลักษณะภายนอกกับคุณลักษณะภายในของ บุคคลความงามเกิด
จากการตัดสินใจส่วนบุคคล ลักษณะของความงามจึงมีความแตกต่างกันในแต่ละสังคมขึ้น อยู่กับค่านิยม
วัฒนธรรม สภาพแวดล้อม เชื้อชาติรวมท้ังพันธกุ รรมของคนในสังคมนั้น แต่ลักษณะรว่ มกันของมนุษย์ทุกเพศและ
ทุกชนชาติท่ีแสดงถึงความงามคือ การมีสุขภาพแข็งแรง ร่างกายสะอาด สมบูรณ์แต่งกายสะอาด เรียบร้อย ถูก
กาลเทศะ และปฏิบตั ิตนได้เหมาะสมสมุนไพรได้มาจาก พชื สตั ว์หรอื แรธ่ าตุสามารถนำมาเปน็ อาหาร เครื่องด่ืม ใช้
แต่งกลิ่นแต่งสีอาหารและยา เป็นสารกำจัดศัตรูพืช ตลอดจนใช้เพื่อความงามและสุขภาพความรู้เรื่องการใช้
สมุนไพรเป็นภูมิปัญญาไทยแขนงหน่ึง โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์การสืบเสาะหาความรู้การสำรวจ
ตรวจสอบ การสบื ค้นขอ้ มลู และการ อภปิ ราย

เพ่ือให้เกิดความรู้ความคิด ความเข้าใจ สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้มีความสามารถในการตัดสินใจ
นำความรไู้ ปใชใ้ นชีวติ ประจำวัน มจี ติ วิทยาศาสตร์จริยธรรม คุณธรรม และค่านยิ มทีเ่ หมาะสม
ศึกษา เก่ียวกับการดำรงชีวิตของพืช โครงสร้างและหน้าท่ีของพืชดอก เนื้อเย่ือพืช อวัยวะและหน้าที่ของอวัยวะ
ของพืชจากราก ลำต้น และใบ โครงสร้างของดอก การสร้างเซลล์สืบพันธ์ุและการปฎิสนธิ ผลและเมล็ด การ
สืบพันธ์ุแบบไม่อาศัยเพศของพืชมีดอกและการขยายพันธ์ุพืช รวมทั้งการวัดการเจริญเติบโตของพืช ศึกษาพืชท่ีมี
ผลตอ่ ส่งิ แวดลอ้ ม การนำความรเู้ ก่ียวกบั พชื มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวนั

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล การ
สังเกต การวิเคราะห์ การทดลอง อภิปราย การอธิบาย และสรุป เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิดความเข้าใจ มี
ความสามารถในการตัดสินใจ สื่อสารสิ่งท่ีเรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ในชีวิตของตนเองมีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม
คุณธรรม และคา่ นยิ ม

3. ผลการเรียนรู้
1. อภิปราย วเิ คราะหแ์ ละสรุปลักษณะของความงามในวัยรุ่น
2. อธบิ ายลักษณะและการเปล่ียนแปลงความงามในแต่ละวัย โดยใชค้ วามร้ทู างวิทยาศาสตร์
3. สืบค้นขอ้ มูล อธบิ ายปจั จยั ทมี่ ีผลต่อความงามแนวทางปฏบิ ตั เิ พอ่ื บำรุงรักษาและเสรมิ สร้างความ งามที่

สมวัย

แนวทางการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนนวมินทราชินูทศิ เบญจมราชาลัย  หนา้ 52

ชัน้ มัธยมศกึ ษาปที ี่ 2 ภาคเรียนท่ี 2/2564

4. สะทอ้ นความคิดเกีย่ วกับความงามตามธรรมชาติของตนเอง
5. สบื ค้นข้อมูลและอธบิ ายเก่ียวกับสมนุ ไพรและภมู ปิ ัญญาไทยท่ีเก่ียวกบั ความงามและสุขภาพ
6. สำรวจตรวจสอบสมนุ ไพรในทอ้ งถนิ่ ที่นำมาใชป้ ระโยชนเ์ พื่อความงามและสขุ ภาพ
7. เสนอแนวคดิ ในการพัฒนาผลติ ภณั ฑ์เพ่ือความงามและสุขภาพท่มี ีส่วนผสมของสมุนไพรในท้องถนิ่
8. วิเคราะหข์ ้อมลู และนำความร้ไู ปใช้ในการเลือกใชผ้ ลิตภัณฑเ์ พ่อื ความงามและสขุ ภาพอยา่ งถูกต้อง และ
เหมาะสม
9. ส่ือสารสิง่ ที่เรียนรแู้ ละสร้างสรรค์ผลงานเกยี่ วกบั ความงามและสขุ ภาพอยา่ งมีคุณธรรมและ จริยธรรม
รวม 9 ผลการเรยี นรู้

4. การวดั ผลประเมนิ ผลการเรียนรู้

4.1 คะแนนเต็ม 100 คะแนน

สดั ส่วนคะแนนระหวา่ งภาคต่อปลายภาค 70 : 30 คะแนน

คะแนนกอ่ นกลางภาค 25คะแนน

คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน

คะแนนหลงั กลางภาค 25คะแนน

คะแนนสอบปลายภาค 30 คะแนน

4.2 คะแนนก่อนกลางภาค 25 คะแนน

สปั ดาหท์ ่ี ขอบขา่ ยสาระการเรยี นรใู้ นการประเมนิ ผลกอ่ นกลางภาค

ผลการเรยี นรู้ หน่วยการเรยี นรู้ คะแนน รปู แบบการประเมิน สอ่ื /แหลง่ เรยี นรู้

1- 3 1 ความงามท่ีสมวัย 1-ใ0บงาน -แผนภาพและส่วนประกอบ

4-6 2 -5แบบฝกึ หดั :อธบิ ายส่วน -แผนภาพ

7-10 3 1ป5ระกอบ ,วาดภาพ -VDO

สว่ นประกอบ

4.3 คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน

สัปดาห์ท่ี ขอบขา่ ยสาระการเรียนร้ใู นการประเมินผลสอบกลางภาค

ผลการ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบข้อสอบ

เรียนรู้

11-12 13- 4 ความงามตาม 10 • แบบทดสอบปรนัยชนดิ เลือกตอบ 4 ตวั เลอื ก

15 5 ธรรมชาติ 10 จำนวน 30 ข้อ

• แบบทดสอบอตั นัย(เชน่ แสดงวิธที ำ/เติมคำ/

อนื่ ๆ) จำนวน 2 ข้อ

แนวทางการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนนวมนิ ทราชินทู ิศ เบญจมราชาลัย  หนา้ 53

ชั้นมัธยมศกึ ษาปีที่ 2 ภาคเรยี นที่ 2/2564

4.4 คะแนนหลังกลางภาค 25 คะแนน

สปั ดาหท์ ี่ ขอบข่ายสาระการเรียนร้ใู นการประเมินผลหลังกลางภาค

ตวั ช้วี ดั หน่วยการเรยี นรู้ คะแนน รปู แบบการประเมนิ สอื่ /แหลง่ เรยี นรู้

16-17 18-19 6 15 - ใบงาน -แผนภาพ

7 10 - แบบฝกึ หัด

- รายงาน

4.5 คะแนนสอบปลายภาค 30 คะแนน

สัปดาห์ ขอบขา่ ยสาระการเรียนรใู้ นการประเมนิ ผลสอบปลายภาค

ที่ ตวั ชว้ี ัด หนว่ ยการ คะแนน รปู แบบขอ้ สอบ

เรียนรู้

20 6-9 สอบปลาย • แบบทดสอบปรนัยชนดิ เลือกตอบ 4 ตวั เลือก จำนวน

ภาค 40 ขอ้

• แบบทดสอบอัตนยั (เชน่ แสดงวธิ ที ำ/เติมคำ/

อ่ืนๆ) จำนวน 4ข้อ

4.6 ชน้ิ งานรายงานเรอื่ ง ช้ินงาน

หนว่ ยการเรยี นรู้ วิธกี ารเกบ็ ลักษณะ จำนวน หมาย กำหนดเวลาสง่
หรอื สาระการเรียนรู้/ตัวช้ีวดั หรอื คะแนน ประเภท ช้ินงาน เหตุ งาน

ผลการเรียนรู้/บูรณาการ รายงาน 1 - สัปดาห์ท่ี 6

ความงามตามธรรมชาติ ตรวจรายงาน
( ทานาคา )

แนวทางการจดั การเรียนการสอน โรงเรยี นนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย  หน้า 54

ชน้ั มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ภาคเรียนที่ 2/2564

แนวทางการจดั การเรียนการสอน รหสั วชิ า ว22254
จำนวน 1 หน่วยกิต
ภาคเรยี นที่ 2 ปีการศกึ ษา 2564 ชน้ั มัธยมศึกษาปีที่ 2
1. ชือ่ รายวิชา Micro bit 1

จำนวนชว่ั โมงเรยี น 2ช่ัวโมง/สัปดาห์ 40ช่วั โมง/ภาคเรียน
กลุ่มสาระการเรยี นรู้ วทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครผู สู้ อน นายสทิ ธิ อารีพงษ์

2. คำอธบิ ายรายวิชา
เข้าใจและใช้แนวคิดเชิงคํานวณในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ ใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในการเรียนรู้การทํางาน และการแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ รู้เท่าทัน
และมจี ริยธรรมตวั ช้ีวดั

การพัฒนารูปแบบต่างๆ เหล่าน้ีจะต้องเป็นบุคคลท่ีมีความคิดสร้างสรรค์ มีความคิดท่ีเป็นระบบและเข้าใจ
ในภาษาดิจิตอล เพื่อจะสร้างผู้นำทางด้านเทคโนโลยีใหม่ๆ การเรียนรู้โค้ดดิ้ง (Coding ) จึงจำเป็นและสำคัญมาก
ต่อการศึกษาชาติและโรงเรียนต่างๆ จำเปน็ ตอ้ งพัฒนาการเรยี นการสอนโค้ดดิง้ ในทกุ ระดบั ชน้ั

ซึ่งในหลักสูตรผู้เรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับรายละเอียดของตัวบอร์ด Micro:bit การต่อเชื่อมกับโปรแกรม
เพื่อการใช้งานซึ่งจะทำให้ผ้เู รยี นสามารถเรียนรู้ได้ครอบคลุมทั้งหมด ซ่ึงทางผู้จดั ทำหวังเป็นอย่างย่ิงว่าสถานศึกษา
ท่ีได้นำหลักสูตรการเรียนการสอน Coding เรื่องหลักสูตร Micro:bit นี้ไปเรียนรู้จะสามารถทำการเรียนการสอน
หลกั สตู ร Coding ไดเ้ ปน็ อย่างดีและสามารถประยุกตใ์ ช้รวมทั้งสร้างโครงงานได้เปน็ อยา่ งดี

3. ผลการเรยี นรู้
1. เขา้ ใจและใช้แนวคดิ เชงิ คํานวณในการแกป้ ญั หาท่ีพบในชวี ิตจรงิ อยา่ งเปน็ ขั้นตอน
2. ใช้เทคโนโลยสี ารสนเทศและการส่อื สารในการเรียนร้กู ารทาํ งาน
3. การพฒั นารูปแบบต่างๆ เหลา่ น้จี ะต้องเป็นบุคคลทม่ี คี วามคดิ สรา้ งสรรค์
4. เข้ากระบวนการเรยี นรู้โค้ดดิ้ง (Coding )
รวมท้ังหมด 4 ผลการเรยี นรู้

4. การวดั ผลประเมนิ ผลการเรยี นรู้

4.1 คะแนนเตม็ 100 คะแนน

สดั สว่ นคะแนนระหวา่ งภาคต่อปลายภาค 70 : 30 คะแนน

คะแนนกอ่ นกลางภาค 25 คะแนน

คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน

คะแนนหลังกลางภาค 25 คะแนน

คะแนนสอบปลายภาค 30 คะแนน

แนวทางการจัดการเรยี นการสอน โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย  หนา้ 55

ชัน้ มธั ยมศกึ ษาปที ่ี 2 ภาคเรยี นที่ 2/2564

4.2 คะแนนกอ่ นกลางภาค 25 คะแนน

สปั ดาหท์ ี่ ขอบขา่ ยสาระการเรียนรู้ในการประเมนิ ผลก่อนกลางภาค

ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รปู แบบการประเมิน ส่อื /แหล่งเรียนรู้

1-4 1 1.รู้จัก Coding 10 - แบบฝึกหัด - PowerPoint

2.การวเิ คราห์ - แบบทดสอบย่อย - หนังสือเรยี น

ปญั หา - Google Classroom

. - ห้องเรียนออนไลน์

Google Site

5-8 2 3.ร้จู กั 15 - แบบฝกึ หัด - PowerPoint

Microbit - แบบทดสอบย่อย - หนงั สือเรียน

เบือ้ งตน้ - Google Classroom

- ห้องเรยี นออนไลน์

Google Site

4.3 คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน

สปั ดาห์ ขอบขา่ ยสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค

ที่ ตัวชว้ี ัด หน่วยการเรยี นรู้ คะแนน รูปแบบข้อสอบ

10 1-2 1. Coding 20 • แบบทดสอบปรนัยชนดิ เลือกตอบ 4 ตัวเลอื ก

เบ้อื งตน้ จำนวน 30 ข้อ

2. การวิเคราห์ • แบบทดสอบอัตนยั (เชน่ บรรยาย/เตมิ คำ/

ปัญหา อืน่ ๆ) จำนวน 5 ข้อ

3. Micro bit

เบอ้ื งต้น

4.4 คะแนนหลงั กลางภาค 25 คะแนน

สปั ดาห์ ขอบข่ายสาระการเรยี นร้ใู นการประเมนิ ผลหลังกลางภาค

ท่ี ตัวชี้วดั หนว่ ยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการ ส่อื /แหลง่ เรยี นรู้

ประเมิน

11-13 3 4. เรยี นรู้ 10 - แบบฝึกหดั - PowerPoint

Software - แบบทดสอบย่อย - หนังสือเรยี น

ในการเขยี น - Google

โปรแกรม Classroom

- ห้องเรยี นออนไลน์

Google Site

14-19 4 5-6. ออกแบบการเขียนโปรแกรม 15 - แบบฝึกหัด - PowerPoint

แนวทางการจัดการเรยี นการสอน โรงเรียนนวมนิ ทราชนิ ูทศิ เบญจมราชาลัย  หน้า 56

ชน้ั มัธยมศกึ ษาปีที่ 2 ภาคเรยี นที่ 2/2564

สปั ดาห์ ขอบขา่ ยสาระการเรียนร้ใู นการประเมนิ ผลหลังกลางภาค
ท่ี ตัวช้วี ัด
หนว่ ยการเรียนรู้ คะแนน รปู แบบการ สอื่ /แหล่งเรยี นรู้

ประเมนิ

เบอื้ งต้น - แบบทดสอบย่อย - หนงั สือเรยี น

- Google

Classroom

- หอ้ งเรยี นออนไลน์

Google Site

4.5 คะแนนสอบปลายภาค 30 คะแนน

สปั ดาห์ ขอบขา่ ยสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบปลายภาค

ที่ ตวั ชว้ี ัด หน่วยการเรยี นรู้ คะแนน รปู แบบขอ้ สอบ

20 3-4 4. เรียนรู้Softwareในการ 30 • แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4

เขยี นโปรแกรม ตวั เลอื ก จำนวน 40 ข้อ

5-6. ออกแบบการเขยี น - แบบทดสอบอัตนัย (เชน่ บรรยาย/เติมคำ/

โปรแกรมเบ้อื งต้น อน่ื ๆ) จำนวน 1 ข้อ

4.6 ชน้ิ งาน -
1. Coding เบ้อื งตน้ -
2. การวิเคราห์ปญั หา -
3. Micro bit เบื้องต้น -
4. เรียนรู้ Software ในการเขียนโปรแกรม -
5. ออกแบบการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น -
6. ออกแบบการเขียนโปรแกรมเบอื้ งต้น -

แนวทางการจดั การเรียนการสอน โรงเรยี นนวมินทราชนิ ทู ิศ เบญจมราชาลัย  หน้า 57

ชนั้ มธั ยมศึกษาปที ่ี 2 ภาคเรยี นที่ 2/2564

แนวทางการจัดการเรียนการสอน
กลุม่ สาระการเรียนรู้สงั คมศกึ ษา ศาสนา และวัฒนธรรม

แนวทางการจัดการเรยี นการสอน โรงเรยี นนวมนิ ทราชินทู ิศ เบญจมราชาลัย  หนา้ 58

ชนั้ มธั ยมศกึ ษาปที ี่ 2 ภาคเรียนที่ 2/2564

แนวทางการจดั การเรียนการสอน รหสั วิชา ส22102
ภาคเรยี นที่ 2 ปกี ารศึกษา 2564 จำนวน 1.0 หนว่ ยกิต
1. ชือ่ รายวชิ า สังคมศึกษา 4 ชัน้ มธั ยมศึกษาปีที่ 2/1-13
จำนวนชั่วโมง 2 ชว่ั โมง/สปั ดาห์ 40 ชั่วโมง/ภาคเรียน
กลมุ่ สาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ครูผู้สอน นางสาวนิสากรณ์ ฉมิ มี , นางสาวลีลาวดี กล้ารอด

2. คำอธิบายรายวิชา
ศึกษ า ความ ห ม าย ความ สำคัญ และป ระโยช น์ ของวิช าเศ รษ ฐศ าสต ร์ ปั จจัยที่ ส่ง ผ ล ต่ อ

การออมและการลงทุน ปัจจัยการผลิตสินค้าและบริการ ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือสินค้าและบริการ
การผลิตในท้องถ่ืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การคุ้มครองผู้บริโภค ระบบเศรษฐกิจ การพึ่งพาและ
แขง่ ขนั ทางเศรษฐกจิ ในภมู ภิ าคเอเชยี ทีส่ ่งผลต่อความสมั พันธ์ทางเศรษฐกิจระหวา่ งประเทศ

ศึกษากฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับตนเอง ครอบครัว ชุมชน และประเทศชาติ บทบาท ความสำคัญ
ความสัมพันธ์ของสถาบันทางสังคม ความคล้ายคลึงและความแตกต่างของวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมของ
ประเทศในภูมิภาคเอเชีย วัฒนธรรมี่เป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างกัน กระบวนในการตรา
กฎหมาย ขอ้ มลู ข่าวสารทางการเมอื งการปกครองท่ีมผี ลกระทบต่อสงั คมไทยในปจั จบุ ัน

โดยใช้กระบวนการคดิ กระบวนการสบื ค้นขอ้ มูล กระบวนการปฏิบตั ิ กระบวนการทางสังคม กระบวนการ
กลุม่

เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถปฏิบัติตนตามหน้าที่ในฐานะพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย นำ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยี งไปประยกุ ต์ใชใ้ นชวี ิตประจำวัน

3. มาตรฐาน/ตวั ชวี้ ดั
ส2.1 ม 2/1-4, ส2.2 ม. 2/1-2
ส3.1 ม 2/1-4, ส3.2 ม. 2/1-4

รวมท้ังหมด 14 ตวั ชี้วดั

4. การวดั ผลประเมนิ ผลการเรียนรู้
4.1 คะแนนเตม็ 100 คะแนน
สัดส่วนคะแนนระหว่างภาคต่อปลายภาค......70......: .......30.......คะแนน
คะแนนกอ่ นกลางภาค.........................25.....................คะแนน
คะแนนสอบกลางภาค.........................20.....................คะแนน
คะแนนหลังกลางภาค..........................25.................... คะแนน
คะแนนสอบปลายภาค........................30................... คะแนน


Click to View FlipBook Version
Previous Book
KIK_1221
Next Book
Diva Talk Nov Dec 2021 Digital Issue