The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by ffaahh.nbr, 2021-11-24 09:57:08

Course syllabus ม1-6 ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2564

รวม Course syllabus ม1-6 (2-2564)

แนวทางการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนนวมินทราชนิ ูทิศ เบญจมราชาลัย  หนา้ 119

ชนั้ มัธยมศกึ ษาปีที่ 5 ภาคเรียนท่ี 2/2564

4.5 คะแนนสอบปลายภาค 30 คะแนน

สปั ดาห์ ขอบขา่ ยสาระการเรียนรูใ้ นการประเมนิ ผลสอบกลางภาค

ท่ี ผลการเรียนรู้ หนว่ ยการเรยี นรู้ คะแนน รปู แบบข้อสอบ

20 5,6,7,8 - การซอ้ื ของ 30 - แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4
- วันหยุด ตวั เลอื ก จำนวน 50 ขอ้
- วนั หยดุ 2 - แบบทดสอบอัตนัย จำนวน 10 ขอ้
- ครอบครวั
- วฒั นธรรม

4.6 ชิน้ งาน -

แนวทางการจัดการเรียนการสอน โรงเรยี นนวมินทราชนิ ูทิศ เบญจมราชาลัย  หนา้ 120

ชน้ั มธั ยมศกึ ษาปีที่ 5 ภาคเรียนท่ี 2/2564

แนวทางการจดั การเรยี นการสอน

ภาคเรยี นที่ 2 ปกี ารศึกษา 2564 รหสั วิชา ญ 32204
1. ชอ่ื รายวิชา เสรมิ ทักษะภาษาญีป่ นุ่ 4 จำนวนหนว่ ยกติ 1 หน่วยกิต
ชน้ั มธั ยมศึกษาปที ่ี 5/5
จำนวนชั่วโมง 2 ชัว่ โมง/สัปดาห์ ช่วั โมง/ภาคเรยี น
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
ครผู ้สู อน นางสาวอัจฉรา จันทร์แจ่มแจง้

2. คำอธบิ ายรายวชิ า
ศึกษาและฝึกทักษะฟัง พูด ประโยค ข้อความบทอ่าน คำส่ัง คำขอร้อง คำแนะนำ รวมทั้งเข้าใจภาษา

ท่าทาง ความรู้สึกของผู้พูด พูดเกี่ยวกับกิจวัตรประจำวัน ประสบการณ์เหตุการณ์ต่าง ๆ ใช้ภาษาตามารยาททาง
สังคมและแสดงความคิดเห็น แสดงความต้องการ แสดงความรู้สึกของตนเก่ียวกับเร่ืองราวต่างๆ และใช้ภาษา
ท่าทางในการสื่อสารได้เหมาะสม ถ่ายทอดข้อมูลจากการฟัง เข้าใจขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม
ญปี่ ุ่น ความเหมือนและความแตกตา่ งระหว่างภาษาและวัฒนธรรมของญี่ปุ่นกับของไทย เห็นคณุ ค่าของการเรียน
ภาษาญ่ีปุ่น ใช้ภาษาญี่ปุ่นส่ือสารตามสถานการณ์ต่าง ๆ ภายในโรงเรียนและชุมชน เลือกวธิ ีการเรียนภาษาญี่ปุ่น
ท่ีเหมาะสมกับตนเอง และปฏิบัตงิ านร่วมกับผอู้ น่ื อย่างมีความสขุ

โดยใช้ทักษะกระบวนการทางภาษา ทักษะการปฏิบัติ ทักษะกระบวนการคิด เพื่อให้มีความรู้ ความเขา้ ใจ
มที ักษะการสือ่ สาร มสี ุนทรียภาพทางภาษา สามารถใช้ภาษาญ่ีปนุ่ สื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจำวันได้
อย่างถกู ตอ้ ง เหมาะสมกบั วัย มีเจตคติทดี่ ตี อ่ การเรียนรู้ภาษา ตลอดจนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์

3. ผลการเรยี นรู้
1. ปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอรอ้ ง คำแนะนำ คำอธบิ าย และคำบรรยายท่ฟี งั และอ่าน
2. อ่านออกเสียงคำกลมุ่ คำประโยค ขอ้ ความ และบทอา่ นสน้ั ๆ ถูกตอ้ งตามหลักการอ่าน
3. สนทนาและเขียนโต้ตอบเก่ียวกบั ตนเอง เรื่องใกล้ตวั สถานการณใ์ นชวี ิตประจำวนั
ประสบการณ์ และสอ่ื สารอยา่ งต่อเนื่องและเหมาะสม
4. เลือกและใช้คำขอร้องให้คำแนะนำ คำขออนุญาต คำช้ีแจง และคำอธิบายตามสถานการณ์อย่าง
เหมาะสม
5. พูดและเขยี นแสดงความต้องการขอและให้ความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการให้ความชว่ ยเหลือ
ในสถานการณต์ า่ งๆ อยา่ งเหมาะสม
6. เข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับภาษาและ
วัฒนธรรมไทย และนำมาใชอ้ ยา่ งถกู ต้องและเหมาะสม
7. ใช้ภาษา น้ำเสียง และกิริยาท่าทางอย่างสุภาพเหมาะสมกับระดับบุคคลและโอกาสตามมารยาท
สงั คมและวัฒนธรรมของญีป่ ุน่
8. เขา้ ร่วม แนะนำ และจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมญี่ป่นุ ตามความสนใจ

รวมทั้งหมด 8 ตวั ช้วี ัด

แนวทางการจดั การเรียนการสอน โรงเรียนนวมินทราชินทู ิศ เบญจมราชาลัย  หนา้ 121

ชน้ั มัธยมศกึ ษาปที ่ี 5 ภาคเรยี นท่ี 2/2564

4. การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้
4.1 คะแนนเตม็ 100 คะแนน
สดั สว่ นคะแนนระหว่างภาคต่อปลายภาค 70 : 30 คะแนน
คะแนนก่อนกลางภาค 20 คะแนน
คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน
คะแนนหลังกลางภาค 30 คะแนน
คะแนนสอบปลายภาค 30 คะแนน

4.2 คะแนนกอ่ นกลางภาค 20 คะแนน

สัปดาห์ ขอบข่ายสาระการเรยี นรใู้ นการประเมนิ ผลกอ่ นกลางภาค

ที่ ผลการ หน่วยการเรยี นรู้ คะแนน รปู แบบการประเมนิ สื่อ/แหล่งเรียนรู้
เรยี นรู้

1 – 5 1,2,3,4 びょうき 10 - แบบทดสอบท้ายบท บทเรยี นออนไลน์ /

การเจ็บป่วย เอกสารประกอบการเรียน /

หนงั สือเรยี น Akiko to

tomodachi

6 – 9 1,2,3,4 むかしと今 10 - แบบทดสอบท้ายบท บทเรยี นออนไลน์ /

สมัยกอ่ นกบั สมยั เอกสารประกอบการเรยี น /

ปจั จุบนั - หนังสือเรยี น Akiko to

tomodachi

4.3 คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน

สปั ดาห์ ขอบข่ายสาระการเรียนรูใ้ นการประเมินผลสอบกลางภาค
ท่ี
ผลการ หน่วยการเรยี นรู้ คะแนน รปู แบบขอ้ สอบ
10 เรียนรู้

1,2,3,4 - การเจ็บป่วย 20 - แบบทดสอบปรนัยชนดิ เลือกตอบ 4 ตัวเลือก
- สมัยก่อนกบั สมัย จำนวน 30 ขอ้
ปจั จบุ ัน - แบบทดสอบอตั นยั จำนวน 10 ข้อ

แนวทางการจดั การเรียนการสอน โรงเรียนนวมนิ ทราชนิ ูทิศ เบญจมราชาลัย  หนา้ 122

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนท่ี 2/2564

4.4 คะแนนหลังกลางภาค 30 คะแนน

สัปดาห์ ขอบขา่ ยสาระการเรียนรใู้ นการประเมินผลหลังกลางภาค
ที่ ผลการ หนว่ ยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมนิ สอ่ื /แหล่งเรียนรู้
เรียนรู้

11 5,6,7,8 お正月の 5 - แบบทดสอบ ท้าย บทเรียนออนไลน์ /

パーティー บท เอกสารประกอบการเรียน

งานปใี หม่ /
- หนงั สือเรียน Akiko to

tomodachi

12 – 13 5,6,7,8 学校のけい 5 - แบบทดสอบ ท้าย บทเรยี นออนไลน์ /
บท เอกสารประกอบการเรยี น
じばん /
บอร์ดประชาสมั พนั ธ์ - หนงั สือเรียน Akiko to
tomodachi
โรงเรยี น

14 – 15 5,6,7,8 文化祭 10 - แบบทดสอบ ท้าย บทเรยี นออนไลน์ /

งานนทิ รรศการวิชาการ บท เอกสารประกอบการเรียน

/

- หนงั สอื เรยี น Akiko to

tomodachi

16 – 17 5,6,7,8 待ち合わせ 5 - แบบทดสอบ ทา้ ย บทเรียนออนไลน์ /
การนดั พบ บท เอกสารประกอบการเรยี น
/
18 – 19 5,6,7,8 - หนังสือเรยี น Akiko to
tomodachi
ぶんか
วัฒนธรรม 5 - แบบทดสอบ ท้าย บทเรยี นออนไลน์ /
บท เอกสารประกอบการเรียน
/
- หนงั สือเรียน Akiko to
tomodachi

แนวทางการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนนวมนิ ทราชินูทศิ เบญจมราชาลัย  หน้า 123

ชัน้ มธั ยมศึกษาปที ี่ 5 ภาคเรยี นที่ 2/2564

4.5 คะแนนสอบปลายภาค 30 คะแนน

สัปดาห์ ขอบขา่ ยสาระการเรยี นรใู้ นการประเมนิ ผลสอบกลางภาค
ที่
ผลการ หน่วยการ คะแนน รปู แบบข้อสอบ
เรยี นรู้ เรียนรู้

20 5,6,7,8 - การซอ้ื ของ 30 - แบบทดสอบปรนยั ชนดิ เลือกตอบ 4 ตวั เลอื ก
- วนั หยุด จำนวน 50 ขอ้
- วันหยดุ 2 - แบบทดสอบอัตนยั จำนวน 10ข้อ
- ครอบครัว
- วัฒนธรรม

4.6 ช้นิ งาน -

แนวทางการจดั การเรียนการสอน โรงเรียนนวมนิ ทราชนิ ูทศิ เบญจมราชาลัย  หนา้ 124

ช้นั มัธยมศกึ ษาปที ่ี 5 ภาคเรยี นที่ 2/2564

แนวทางการจดั การเรียนการสอนแนะแนว

แนวทางการจดั การเรียนการสอน โรงเรียนนวมินทราชนิ ทู ศิ เบญจมราชาลัย  หน้า 125

ช้นั มธั ยมศกึ ษาปที ี่ 5 ภาคเรยี นท่ี 2/2564

คำอธิบายรายวิชาแนะแนว

1.รายวชิ าแนะแนว รหัสวิชา ก 32905

จำนวนชวั่ โมงเรยี น 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ 20 ชัว่ โมง/ภาคเรียน จำนวน 20 ชัว่ โมง

กลุม่ สาระการเรียนรกู้ ิจกรรมพฒั นาผเู้ รียน(แนะแนว) ชนั้ มัธยมศึกษาปที ี่ 5

ครผู ูส้ อนนายทศั นพ์ ล ยะมามงั ภาคเรียนท่ี 2

2.คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาข้อมูลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาในระบบสอบตรง สัมภาษณ์ข้อมูลทาง

การศึกษาจากนสิ ิต/ นักศกึ ษา/ สาขาวชิ าที่นักเรียนสนใจ ทักษะการนำเสนอผลงาน การประเมนิ และการวเิ คราะห์

ผลแบบสำรวจความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพ – อาชีพ (SDS) แบบวัดเจตคติต่ออาชีพ ความรู้เรื่องอาชีพอิสระ

จรรยาบรรณทางวิชาชีพตามหลกั เศรษฐกจิ พอเพียง

จดั ประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้กระบวนการกลุ่ม โดยกำหนดรูปแบบจำนวนสมชิกกลุ่มให้เหมาะสมกับ

ลักษณะและวัตถุประสงค์ของกิจกรรม การใช้สถานการณ์จำลอง บทบาทสมมุติ เพ่ือพัฒนาทักษะการทำงาน

กระบวนการคดิ วิเคราะห์ การคดิ อย่างสรา้ งสรรคแ์ ละการสอื่ สารปฏิสมั พันธ์

เพ่ือมุ่งให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ รู้จัก เข้าใน รักและเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น สามารถวางแผนการ

เรียน อาชีพ รวมทั้งการดำเนินชีวิตและสังคม สามารถปรับตัวได้อย่างเหมาะสม และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี

ความสขุ

3.ผลการเรียนรู้

1. สามารถศกึ ษาข้อมลู การคดั เลือกบคุ คลเขา้ ศึกษาต่อในระดบั อุดมศึกษาในระบบสอบตรง

2. สามารถสัมภาษณ์ขอ้ มูลทางการศึกษาจากนิสิต/ นักศกึ ษา/ ตามสาขาวิชาทนี่ กั เรยี นสนใจ

3. สามารถประเมินและการวเิ คราะห์ผลแบบสำรวจความสมั พนั ธ์ระหว่างบุคลิกภาพ – อาชีพ (SDS) แบบ

วัดเจตคติต่ออาชพี ความร้เู รอื่ งอาชีพอิสระ จรรยาบรรณทางวิชาชีพตามหลักเศรษฐกจิ พอเพียง

4.การวัดผลประเมนิ ผลการเรียนรู้

1. ตรวจสอบเวลาเข้ารว่ มกจิ กรรมของผู้เรยี นไมน่ อ้ ยกว่ารอ้ ยละ 80 ตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษากำหนด
2. ประเมินการปฏิบัติกิจกรรม และผลงาน/ช้ินงาน/คุณลักษณะของผู้เรียนตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษา
กำหนดดว้ ยวธิ กี ารท่หี ลากหลาย เน้นการมีสว่ นร่วมของผเู้ กย่ี วข้องในการปฏบิ ตั ิกิจกรรม
3. ผเู้ รยี นทีม่ ีเวลาการเข้าร่วมกิจกรรม มีการปฏิบัติกิจกรรม และมผี ลงาน/ชิน้ งาน/คุณลักษณะตามเกณฑ์
ทส่ี ถานศึกษากำหนด เปน็ ผผู้ ่านการประเมินกจิ กรรมแนะแนว และบันทึกผลในระเบียนแสดงผลการเรียน
4. ผู้เรียนที่มีผลการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์เวลาการเข้าร่วมกิจกรรม และ/หรือการปฏิบัติกิจกรรม และ/
หรือ ผลงาน/ช้ินงาน/คุณลักษณะตามท่ีสถานศึกษากำหนด ในปีการศึกษาน้ันๆ ยกเว้นมีเหตุสุดวิสัยให้อยู่ใน
ดุลพินจิ ของสถานศึกษา

แนวทางการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนนวมนิ ทราชนิ ทู ิศ เบญจมราชาลัย  หน้า 126

ชั้นมธั ยมศกึ ษาปีที่ 5 ภาคเรยี นที่ 2/2564

โครงสรา้ งรายวชิ าการจัดกจิ กรรมแนะแนว
ระดับชน้ั มัธยมศกึ ษาปีท่ี 5

หนว่ ยการ วตั ถปุ ระสงค์ช้ัน พฤตกิ รรมนกั เรยี น ช้ินงาน/ วธิ ีการจัดกิจกรรม วิธปี ระเมินผล ภาค/
จัด ปี (รู้อะไร/ทำอะไร ภาระงาน ช.ม.

กจิ กรรม ได้)

ค่านยิ ม นักเรียนรู้ 1. วเิ คราะห์คุณค่า 1. ใบงานเร่อื ง 1. สำรวจคา่ นิยม 1. สังเกตการ 2/6
ในงานอาชีพของ ปฏิบัติ
พฒั นาสู่ คา่ นิยมในงาน ของการประกอบ วิเคราะห์ ตนเอง กจิ กรรม
2. ศึกษาและ 2. การตรวจ
อาชพี อาชพี ของ อาชีพทสี่ อดคล้อง ค่านยิ มกับงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ชิน้ งาน/ภาระ
ขอ้ มลู อาชีพที่ งาน
ตนเองและรู้ กับคา่ นยิ มของตน อาชีพ สอดคล้องกบั
ค่านยิ มของตน
ขอ้ มูลอาชีพที่ ทม่ี ีผลต่อการ 2. ใบงานเรื่อง 3. ศึกษาข้อมลู
ตลาดแรงงานใน
สอดคล้องกับ ทำงานอย่างเป็นสุข เตรียมตัวสู่ กลุ่มประเทศ
ค่านิยมของตน 2. วเิ คราะห์ อาเซยี นและอาชีพ
เข้าใจคุณสมบตั ิ ค่านยิ มในงาน ตลาดแรงงาน ในระบบเศรษฐกจิ
อาชพี ของตนเอง 3. ใบงานเรอ่ื ง ยคุ ใหม่
ของบุคคลท่ีจะ 3. ระบอุ าชีพท่ี อาชพี ในดวงใจ 4. ศกึ ษาข้อมลู
เข้าสู่ และแนว อาชีพท่ีสอดคล้อง
สอดคล้องกับ ทางการพัฒนา กับค่านิยมทาง
ตลาดแรงงานใน คา่ นยิ มของตน ตนเองสู่อาชีพ อาชพี ของตนเอง
กล่มุ ประเทศ 4. วางแผน 4. ใบงานเรอ่ื ง 5. วางแผน
อาเซยี นและ แผนชวี ติ แผน การศึกษาเพือ่ เข้าสู่
การศึกษาต่อเพื่อ อนาคต อาชพี ที่สอดคล้อง
อาชีพในระบบ เขา้ ส่อู าชีพและ กับคา่ นยิ มของตน
เศรษฐกจิ ยุค ระบุวิธีปฏิบัติ
ใหม่ สามารถ
เพือ่ ให้บรรลุ
ระบอุ าชีพที่ เป้าหมายตามแผน
เหมาะสมกับ
ทว่ี างไว้
ตนเองพร้อม 5. บอกคุณสมบัติ
เหตุผล และ และวธิ ีการเตรียม
กำหนดแนวทาง ความพร้อมสู่
พัฒนาตนเอง ตลาดแรงงานใน
หรือศกึ ษาต่อ กลุ่มประเทศ

เพือ่ เข้าสอู่ าชีพท่ี อาเซียนและใน
ตัดสนิ ใจเลอื ก ระบบเศรษฐกจิ ยุค
ใหม่
6. ระบแุ นวทาง
การพัฒนาตนเอง
เพือ่ ไปสเู่ ปา้ หมาย
อาชีพในอนาคต

แนวทางการจัดการเรียนการสอน โรงเรยี นนวมนิ ทราชนิ ูทิศ เบญจมราชาลัย  หน้า 127

ช้นั มธั ยมศึกษาปีท่ี 5 ภาคเรยี นท่ี 2/2564

หนว่ ยการ วตั ถปุ ระสงค์ชัน้ พฤติกรรมนักเรยี น ชน้ิ งาน/ วธิ กี ารจัดกจิ กรรม วิธปี ระเมินผล ภาค/
จัด ปี (รู้อะไร/ทำอะไร ภาระงาน ช.ม.
รายงานการ 1. สำรวจสภาพ 1. สงั เกตการ 2/4
กจิ กรรม นกั เรียนร่วมคดิ ได้) ปฏิบัตติ น ปัญหาของชุมชน ปฏบิ ตั ิ
เมืองน่าอยู่ วิเคราะหป์ ญั หา 1.ระบุสภาพปญั หา ในการมสี ่วน และสงั คม กิจกรรม 2/6
ของชมุ ชนและ ของชุมชนและ รว่ มแกป้ ัญหา 2. สำรวจ 2. การตรวจ
รกั ใหด้ ี สงั คม สามารถ สังคมทต่ี นอาศัย ชมุ ชนและ ความสามารถของ ช้ินงาน/ภาระ 2/5
ดว้ ยอีคิว วางแผนเพ่อื การ 2. ปฏิบตั ติ นในการ สงั คมตาม ตนทนี่ ำไปสกู่ าร งาน
มีส่วนร่วมในการ มสี ่วนร่วม ศกั ยภาพ ปฏบิ ัติตนเพื่อให้
ภัยสงั คม แกป้ ญั หาตาม แก้ปัญหาชุมชน เกิดประโยชน์ต่อ 1. สงั เกตการ
ศกั ยภาพของตน และสังคมตาม ชิน้ งานท่ีแสดง ชมุ ชนและสังคม ปฏบิ ตั ิ
ศักยภาพ ถึง 3. วางแผน ปฏิบตั ิ กิจกรรม
นกั เรียน วธิ กี ารจัดการ ตามแผน และ 2. การตรวจ
ตระหนกั ถึง 1. บอกผลกระทบ กับปัญหาทเี่ กิด รายงานผล ชน้ิ งาน/ภาระ
ผลกระทบของ ของปัญหาทเี่ กิด จากความรกั 1. วเิ คราะห์ งาน
ปัญหาทเี่ กิดจาก จากความรัก อยา่ งเหมาะสม ผลกระทบของ
ความรัก 2. บอกวิธีการ ปัญหาที่เกิดจาก 1. สงั เกตการ
และสามารถ จัดการปญั หาทีเ่ กิด ชิน้ งานที่แสดง ความรกั จาก ปฏิบตั ิ
จดั การกับ จากความรักอยา่ ง ถงึ แนวทางการ กรณีศึกษา กจิ กรรม
ปัญหาได้อยา่ ง เหมาะสม ปฏบิ ตั ิตนเพอื่ 2. อภปิ รายวธิ กี าร 2. การตรวจ
เหมาะสม หลกี เล่ียงและ ป้องกนั และ ชน้ิ งาน/ภาระ
1. บอกสถานท่ีและ ดแู ลตัวเองให้ แก้ปัญหาที่เกดิ จาก งาน
นักเรียน สถานการณ์ใน ปลอดจากภยั ความรกั
ตระหนักถึง สงั คม สงั คม 3. ระดมสมองหา
สถานการณ์ใน ทีเ่ ป็นภัยตอ่ ตนเอง แนวทางจัดการกบั
สงั คมท่ีเปน็ ภยั 2. บอกการปฏิบัติ ปัญหาทีเ่ กิดจาก
ตอ่ ตนเอง ตนเพ่ือใหป้ ลอดภยั ความรัก
สามารถปฏบิ ัติ จากภยั ตา่ ง ๆ ใน 1. วิเคราะห์
ตนเพอ่ื ให้ สังคม สถานท่แี ละ
ปลอดภัยจากภยั สถานการณ์ใน
สงั คม สังคมท่ีเป็นภัยต่อ
ตนเอง
2. อภปิ ราย
แนวทางการปฏิบัติ
ตนเพอ่ื ให้ปลอด
จากภัยสงั คมแนวทางการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนนวมินทราชินทู ิศ เบญจมราชาลัย  หน้า 2

ชน้ั มธั ยมศึกษาปีท่ี 6 ภาคเรียนที่ 2/2564

คำนำ

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย จัดการเรียนการสอนโดยใช้หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียน
นวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย พุทธศักราช 2562 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช
2551 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2563) เพิ่มเติมหลักสูตรอาเซียน หลักสูตรท้องถ่ิน และหลักสูตรมาตรฐานสากล
มีการจัดการเรียนรู้อย่างหลากหลาย อีกท้ังการปรับปรุงหลักสูตรอย่างต่อเนื่องให้ทันสมัยอยู่เสมอ โดยมี
จุดมุ่งหมายเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีระเบียบวินัย มีคุณธรรมจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคม มี
สติปัญญา สามารถนำความรู้และเทคโนโลยีมาพัฒนาตนเองให้สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขและเท่าทัน
ตอ่ การพัฒนาของสังคมโลก

อน่ึง หลักสูตรกำหนดให้สถานศึกษาวางหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนท้ังใน
ระดับชน้ั เรียนระดบั สถานศึกษา ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษาและระดับชาติ ซ่ึงการวางแผนการวัดและประเมินผลให้
ความรู้ความเข้าใจเรื่องวิธีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง เพ่ือใช้เป็นข้อมูลและเป็นแนวทางปฏิบัติแก่ผู้ที่
เกย่ี วข้องทกุ คน

เอกสารฉบับน้ี จะเป็นแนวทางให้ผู้ปกครองและนักเรียนได้รับทราบแนวทางท่ีโรงเรียนได้กำหนดการ
จัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการเรียน ซึ่งโรงเรียน ผู้ปกครอง และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจะได้ร่วมกันพัฒนา
คุณภาพนักเรียนให้มีคุณลักษณะตามมาตรฐานเด็กไทยในศตวรรษท่ี 21 และพร้อมท่ีจะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขใน
โลกสากล

(นายจนั ทร เทยี่ งภักด)ิ์
ผูอ้ ำนวยการโรงเรียนนวมนิ ทราชินทู ิศ เบญจมราชาลัย

แนวทางการจัดการเรียนการสอน โรงเรยี นนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย  หนา้ 3

ชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 6 ภาคเรียนท่ี 2/2564

สารบัญ

คำนำ หนา้

กรอบโครงสรา้ งหลักสูตรสถานศึกษา 4

แนวทางการจัดการเรียนการสอน 19
แนวทางการจดั การเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนร้ภู าษาไทย 34
แนวทางการจัดการเรยี นการสอนกลุ่มสาระการเรียนร้คู ณติ ศาสตร์ 41
แนวทางการจดั การเรยี นการสอนกลุ่มสาระการเรยี นรวู้ ิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 45
แนวทางการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรยี นรสู้ ังคมศึกษา ศาสนา และวฒั นธรรม 58
แนวทางการจดั การเรยี นการสอนกลุ่มสาระการเรยี นรู้สขุ ศึกษาและพลศึกษา 62
แนวทางการจดั การเรียนการสอนกลมุ่ สาระการเรียนรูศ้ ลิ ปะ 75
แนวทางการจดั การเรียนการสอนกลมุ่ สาระการเรียนรู้การงานอาชพี 88
แนวทางการจัดการเรียนการสอนกลมุ่ สาระการเรียนร้ภู าษาตา่ งประเทศ 125
แนวทางการจดั การเรียนการสอนแนะแนว

แนวทางการจัดการเรียนการสอน โรงเรยี นนวมินทราชนิ ทู ิศ เบญจมราชาลัย  หนา้ 4

ชน้ั มธั ยมศกึ ษาปที ี่ 6 ภาคเรยี นท่ี 2/2564

กรอบโครงสร้างหลักสตู รสถานศกึ ษา
หลักสตู รสถานศกึ ษาโรงเรยี นนวมนิ ทราชนิ ูทศิ เบญจมราชลัย

แนวทางการจัดการเรียนการสอน โรงเรยี นนวมินทราชินูทศิ เบญจมราชาลัย  หน้า 5

ช้ันมัธยมศกึ ษาปที ่ี 6 ภาคเรยี นท่ี 2/2564

กรอบโครงสรา้ ง หลักสูตรสถานศกึ ษาโรงเรียนมาตรฐานสากลโรงเรยี นนวมนิ ทราชินูทศิ เบญจมราชาลัย
โครงสรา้ งเวลาเรียนระดบั มธั ยมศกึ ษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2562 – 2564
แผนการเรยี นวิทยาศาสตร์-คณติ ศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ มธั ยมศกึ ษาท่ี 4/1 - 4/3 หนว่ ยกติ (เวลาเรยี น) รวม
ภาค1 ภาค2 มธั ยมศกึ ษาที่ 5/1 - 5/3 มัธยมศึกษาท่ี 6/1 - 6/3
1. รายวิชาพื้นฐาน ภาค1 ภาค2 ภาค1 ภาค2 6.0(240)
1) ภาษาไทย 1.0(40) 1.0(40) 6.0(240)
2) คณิตศาสตร์ 1.0(40) 1.0(40) รายวิชาพืน้ ฐาน 8.0(320)
3) วทิ ยาศาสตร์ 1.5(60) 1.5(60) 1.0(40) 1.0(40) 1.0(40) 1.0(40)
4) สังคมศกึ ษา ศาสนา และวัฒนธรรม 1.0(40) 1.0(40) 1.0(40) 1.0(40) 4.0(160)
1.5(60) 1.5(60) 1.0(40) 1.0(40) 2.0(80)
• สงั คมศกึ ษา 2.0(80)
• พระพทุ ธศาสนา 0.5(20) 0.5(20) 0.5(20) 0.5(20) 1.0(40) 1.0(40) 3.0(120)
• ประวัตศิ าสตร์ 0.5(20) 0.5(20) 0.5(20) 0.5(20) - - 3.0(120)
5) สขุ ศกึ ษาและพลศึกษา 0.5(20) 0.5(20) 0.5(20) 0.5(20) - - 1.0(40)
6) ศิลปะ 0.5(20) 0.5(20) 0.5(20) 0.5(20)
7) การงานอาชพี และเทคโนโลยี 0.5(20) 0.5(20) 0.5(20) 0.5(20) 0.5(20) 0.5(20) 6.0(240)
8) ภาษาตา่ งประเทศ 0.5(20) 0.5(20) 0.5(20) 0.5(20) 41.0(1,640)
• ภาษาองั กฤษ - -
รวมหนว่ ยกิตรายวชิ าพ้นื ฐาน (คาบ) - - 9.0(360)
2. รายวิชาเพมิ่ เตมิ
1) คณิตศาสตร์ 1.5(60) 1.5(60) 1.5(60) 1.5(60) - - 10.0(400)
2) วิทยาศาสตร์ 8.0(320) 8.0(320) 7.5(300) 5.0(200) 7.5(300)
• ฟสิ ิกส์ 7.5(300) 5.0(200) 7.5(300)
• เคมี 1.5(60) 1.5(60) 1.5(60)
• ชวี วทิ ยา รายวชิ าเพ่มิ เตมิ 1.0(40)
• โครงงานวิทยาศาสตร์ 3.0(120)
3) สงั คมศกึ ษา ศาสนา และวัฒนธรรม 1.5(60) 1.5(60) 1.5(60) 1.5(60)
4) การงานอาชพี และเทคโนโลยี 6.0(240)
5) ภาษาต่างประเทศ 2.0(80) 2.0(80) 2.0(80) 2.0(80) 2.0(80) -
• ภาษาองั กฤษ 1.5(60) 2.0(80)
6) การศึกษาคน้ ควา้ อสิ ระ 1.5(60) 1.5(60) 1.5(60) 1.5(60) 1.5(60) - 47.5(1,900)
1.5(60) 1.5(60) 1.5(60) 1.5(60) -
รวมหน่วยกติ รายวชิ าเพิม่ เตมิ (คาบ) - 0.5(20) 0.5(20) 0.5(20) -
-
- - - 0.5(20) 0.5(20)
- 0.5(20) 0.5(20) 1.0(40) 1.0(40)
-

0.5(20) 0.5(20) 0.5(20) 0.5(20) 2.0(80) 2.0(80)
- - IS2 1.0(40) - -
IS1
7.0(280) 7.0(280) 1.0(40) 9.0(360) 10.5(420) 5.0(200)
9.0(360)

3. กิจกรรมพฒั นาผ้เู รียน 20 20 กจิ กรรมพฒั นาผเู้ รียน 20 120
- กจิ กรรม แนะแนว 20 20 20 20 20 20 120
- กจิ กรรมชมุ นุม/รด. IS 3
- กจิ กรรมคุณธรรม/เพ่ือสังคม 15 15 20 20 20 15 90
และสาธารณประโยชน์ 15.0(655) 15.0(655) IS 3 88.5(3,870)
10.0(455)
รวมหนว่ ยกติ ทงั้ ส้ิน (คาบ) 15 15 15

16.5(715) 16.5(715) 15.5(675)

แนวทางการจดั การเรียนการสอน โรงเรียนนวมินทราชนิ ทู ศิ เบญจมราชาลัย  หน้า 6

ช้นั มธั ยมศกึ ษาปที ่ี 6 ภาคเรยี นท่ี 2/2564

กรอบโครงสรา้ ง หลกั สตู รสถานศึกษาโรงเรยี นมาตรฐานสากลโรงเรียนนวมินทราชินทู ิศ เบญจมราชาลยั
โครงสรา้ งเวลาเรียนระดบั มัธยมศกึ ษาตอนปลาย ปกี ารศกึ ษา 2562 - 2564
แผนการเรยี นคณิตศาสตร์ – ภาษาองั กฤษ

หน่วยกิต (เวลาเรยี น)

กล่มุ สาระการเรียนรู้ มัธยมศึกษาท่ี 4/4 มัธยมศกึ ษาที่ 5/4 มธั ยมศึกษาที่ 6/4 รวม
ภาค1 ภาค2
1. รายวชิ าพน้ื ฐาน ภาค1 ภาค2 ภาค1 ภาค2 6.0(240)
1) ภาษาไทย 6.0(240)
2) คณติ ศาสตร์ รายวชิ าพน้ื ฐาน 8.0(320)
3) วิทยาศาสตร์
4) สังคมศึกษา ศาสนา และ 1.0(40) 1.0(40) 1.0(40) 1.0(40) 1.0(40) 1.0(40) 4.0(160)
วฒั นธรรม 1.0(40) 1.0(40)
1.5(60) 1.5(60) 1.0(40) 1.0(40) 1.0(40) 1.0(40) 2.0(80)
• สงั คมศึกษา 2.0(80)
• พระพุทธศาสนา 1.5(60) 1.5(60) 1.0(40) 1.0(40) 3.0(120)
• ประวัตศิ าสตร์ 3.0(120)
5) สขุ ศกึ ษาและพลศกึ ษา 0.5(20) 0.5(20) 0.5(20) 0.5(20) 1.0(40) 1.0(40) 1.0(40)
6) ศิลปะ
7) การงานอาชพี และเทคโนโลยี 0.5(20) 0.5(20) 0.5(20) 0.5(20) - - 6.0(240)
8) ภาษาตา่ งประเทศ 0.5(20) 0.5(20) 0.5(20) 0.5(20) - - 41.0(1,640)
• ภาษาองั กฤษ 0.5(20) 0.5(20) 0.5(20) 0.5(20) 0.5(20) 0.5(20)
รวมหนว่ ยกิตรายวชิ าพ้ืนฐาน (คาบ) 0.5(20) 0.5(20) 0.5(20) 0.5(20) 0.5(20) 0.5(20) 9.0(360)
2. รายวชิ าเพ่มิ เตมิ 0.5(20) 0.5(20) - - 2.0(80)
1) คณติ ศาสตร์ - - 3.0(120)
2) สงั คมศกึ ษา ศาสนา และวฒั นธรรม
3) การงานอาชพี และเทคโนโลยี 1.5(60) 1.5(60) 1.5(60) 1.5(60) - - 24.0(960)
4) ภาษาตา่ งประเทศ 8.0(320) 8.0(320) 5.0(200) 2.0(80)
• ภาษาอังกฤษ 7.5(300) 7.5(300) 5.0(200) 40.0(1,600)
5) การศกึ ษาค้นควา้ อิสระ 1.5(60)
รายวชิ าเพ่ิมเติม 0.5(20) 120
1.0(40) 120
1.5(60) 1.5(60) 1.5(60) 1.5(60) 1.5(60)
0.5(20) - 90
- 0.5(20) - 0.5(20) 81.0(3,570)
-
0.5(20) 0.5(20) 1.0(40)

3.5(140) 3.5(140) 3.5(140) 3.5(140) 5.0(200) 5.0(200)
- -
IS1 IS2 - -
รวมหนว่ ยกติ รายวชิ าเพมิ่ เตมิ (คาบ) 5.5(220) 5.0(200) 1.0(40) 1.0(40) 8.0(320)
8.0(320)
20 7.0(280) 6.5(260)
20 20
3. กจิ กรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมพฒั นาผู้เรยี น 20
- กจิ กรรม แนะแนว 15 IS 3
20 13.0(575) 20 20 20 15
- กจิ กรรมชมุ นมุ /รด. 20 13.0(575)
- กจิ กรรมคณุ ธรรม/เพ่อื สังคม 20 20 20
และสาธารณประโยชน์ 15
13.5(595) 15 15 IS 3
รวมหนว่ ยกติ ทง้ั สนิ้ (คาบ) 14.5(635) 14.0(615) 15

13.0(575)

แนวทางการจดั การเรียนการสอน โรงเรียนนวมินทราชนิ ูทศิ เบญจมราชาลัย  หนา้ 7

ชนั้ มธั ยมศกึ ษาปที ี่ 6 ภาคเรยี นที่ 2/2564

กรอบโครงสรา้ ง หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนมาตรฐานสากลโรงเรยี นนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลยั
โครงสร้างเวลาเรยี นระดบั มธั ยมศกึ ษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2562 – 2564
แผนการเรียนภาษาองั กฤษ-ภาษาฝร่งั เศส

หนว่ ยกิต (เวลาเรียน)

กล่มุ สาระการเรยี นรู้ มัธยมศึกษาที่ 4/5 มธั ยมศึกษาท่ี 5/5 มธั ยมศกึ ษาที่6/5 รวม

ภาค1 ภาค2 ภาค1 ภาค2 ภาค1 ภาค2 6.0(240)
6.0(240)
1. รายวิชาพนื้ ฐาน รายวิชาพนื้ ฐาน 8.0(320)

1) ภาษาไทย 1.0(40) 1.0(40) 1.0(40) 1.0(40) 1.0(40) 1.0(40) 4.0(160)
1.0(40) 1.0(40) 1.0(40) 1.0(40)
2) คณิตศาสตร์ 1.0(40) 1.0(40) 1.5(60) 1.5(60) 1.0(40) 1.0(40) 2.0(80)
2.0(80)
3) วิทยาศาสตร์ 1.5(60) 1.5(60) 3.0(120)
3.0(120)
4) สังคมศึกษา ศาสนา และ 1.0(40)

วฒั นธรรม 0.5(20) 0.5(20) 0.5(20) 0.5(20) 1.0(40) 1.0(40) 6.0(240)
41.0(1,640)
• สังคมศกึ ษา
2.0(80)
• พระพุทธศาสนา 0.5(20) 0.5(20) 0.5(20) 0.5(20) - -
4.0(160)
• ประวัตศิ าสตร์ 0.5(20) 0.5(20) 0.5(20) 0.5(20) - -
24.0(960)
5) สขุ ศึกษาและพลศกึ ษา 0.5(20) 0.5(20) 0.5(20) 0.5(20) 0.5(20) 0.5(20) 18.0(720)
2.0(80)
6) ศลิ ปะ 0.5(20) 0.5(20) 0.5(20) 0.5(20) 0.5(20) 0.5(20) 50.0(2,000)

7) การงานอาชพี และเทคโนโลยี 0.5(20) 0.5(20) ---- 120
120
8) ภาษาต่างประเทศ
90
• ภาษาอังกฤษ 1.5(60) 1.5(60) 1.5(60) 1.5(60) - - 91.0(3,970)

รวมหน่วยกิตรายวิชาพื้นฐาน (คาบ) 8.0(320) 8.0(320) 7.5(300) 7.5(300) 5.0(200) 5.0(200)

2. รายวชิ าเพิม่ เตมิ รายวชิ าเพม่ิ เตมิ

1) สังคมศึกษา ศาสนา และ 0.5(20) 0.5(20) 0.5(20) 0.5(20)

วฒั นธรรม

2) การงานอาชพี และเทคโนโลยี - - 0.5(20) 0.5(20) 1.0(40) 1.0(40)

3) ภาษาต่างประเทศ

• ภาษาอังกฤษ 3.5(140) 3.5(140) 3.5(140) 3.5(140) 5.0(200) 5.0(200)
3.0(120) 3.0(120)
• ภาษา รั่งเศส 3.0(120) 3.0(120) 3.0(120) 3.0(120)
- -
4) การศึกษาค้นควา้ อิสระ -- IS1 IS2
1.0(40) 1.0(40) 9.5(380) 9.5(380)
รวมหนว่ ยกติ รายวิชาเพิม่ เตมิ 8.0(280) 6.5(260) 8.5(340) 8.0(320)
(คาบ)
กจิ กรรมพัฒนาผู้เรยี น 20 20 20 20
3. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 20 20 20 20
- กจิ กรรม แนะแนว 20 20 20 20
15 15
- กจิ กรรมชุมนุม/รด. 15 15 16.0(695) 15.5(675) IS 3 IS 3
15.0(655) 14.5(635) 15 15
- กิจกรรมคุณธรรม/เพ่อื สังคม
และสาธารณประโยชน์ 14.5(635) 14.5(635)

รวมหน่วยกติ ท้งั สิน้ (คาบ)

แนวทางการจัดการเรียนการสอน โรงเรยี นนวมินทราชนิ ูทศิ เบญจมราชาลัย  หนา้ 8

ช้นั มธั ยมศกึ ษาปีท่ี 6 ภาคเรยี นท่ี 2/2564

กรอบโครงสรา้ ง หลักสูตรสถานศกึ ษาโรงเรยี นมาตรฐานสากลโรงเรยี นนวมินทราชนิ ูทิศ เบญจมราชาลยั
โครงสรา้ งเวลาเรียนระดับมัธยมศกึ ษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2562 - 2564
แผนการเรยี นภาษาองั กฤษ-ภาษาจนี

กล่มุ สาระการเรียนรู้ มธั ยมศกึ ษาที่ 4/6-4/7 หน่วยกิต (เวลาเรียน) รวม
ภาค1 ภาค2 มัธยมศึกษาท่ี 5/6-5/7 มธั ยมศกึ ษาที่ 6/6-6/7
1. รายวิชาพืน้ ฐาน ภาค1 ภาค2 ภาค1 ภาค2 6.0(240)
1) ภาษาไทย 1.0(40) 1.0(40) 6.0(240)
2) คณติ ศาสตร์ 1.0(40) 1.0(40) รายวชิ าพ้ืนฐาน 8.0(320)
3) วทิ ยาศาสตร์ 1.5(60) 1.5(60) 1.0(40) 1.0(40) 1.0(40) 1.0(40)
4) สงั คมศกึ ษา ศาสนา และวฒั นธรรม 1.0(40) 1.0(40) 1.0(40) 1.0(40)
1.5(60) 1.5(60) 1.0(40) 1.0(40)
• สังคมศึกษา
• พระพทุ ธศาสนา 0.5(20) 0.5(20) 0.5(20) 0.5(20) 1.0(40) 1.0(40) 4.0(160)
• ประวัตศิ าสตร์
5) สขุ ศึกษาและพลศกึ ษา 0.5(20) 0.5(20) 0.5(20) 0.5(20) - - 2.0(80)
6) ศลิ ปะ
7) การงานอาชพี และเทคโนโลยี 0.5(20) 0.5(20) 0.5(20) 0.5(20) - - 2.0(80)
8) ภาษาตา่ งประเทศ
• ภาษาองั กฤษ 0.5(20) 0.5(20) 0.5(20) 0.5(20) 0.5(20) 0.5(20) 3.0(120)
รวมหน่วยกิตรายวชิ าพ้นื ฐาน (คาบ)
2. รายวชิ าเพม่ิ เติม 0.5(20) 0.5(20) 0.5(20) 0.5(20) 0.5(20) 0.5(20) 3.0(120)
1) สังคมศกึ ษา ศาสนา และวฒั นธรรม
2) การงานอาชีพและเทคโนโลยี 0.5(20) 0.5(20) - - - - 1.0(40)
3) ภาษาตา่ งประเทศ
•ภาษาองั กฤษ 1.5(60) 1.5(60) 1.5(60) 1.5(60) - - 6.0(240)
•ภาษาจนี 8.0(320) 8.0(320) 5.0(200) 41.0(1,640)
4) การศึกษาค้นคว้าอิสระ 7.5(300) 7.5(300) 5.0(200)
0.5(20) - 0.5(20) 2.0(80)
รวมหนว่ ยกติ รายวิชาเพมิ่ เติม (คาบ) - รายวิชาเพม่ิ เตมิ 1.0(40) 3.0(120)
3. กิจกรรมพัฒนาผ้เู รียน
- กจิ กรรม แนะแนว 0.5(20) 0.5(20)
- กจิ กรรมชมุ นุม/รด.
- กจิ กรรมคุณธรรม/เพือ่ สังคม 0.5(20) 0.5(20) 1.0(40)
และสาธารณประโยชน์
3.5(140) 3.5(140) 3.5(140) 3.5(140) 5.0(200) 5.0(200) 24.0(960)
รวมหน่วยกติ ท้งั ส้ิน (คาบ)
3.0(120) 3.0(120) 3.0(120) 3.0(120) 3.0(120) 3.0(120) 18.0(720)

- - IS1 IS2 - - 2.0(80)
1.0(40) 1.0(40)

7.0(280) 6.5(260) 8.5(340) 8.0(320) 9.5(380) 9.5(380) 49.0(1,960)

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

20 20 20 20 20 20 120

20 20 20 20 20 20 120

IS 3 IS 3

15 15 15 15 15 15 90

15.0(655) 14.5(635) 16.0(695) 15.5(675) 14.5(635) 14.5(635) 90.0(3,930)

แนวทางการจดั การเรียนการสอน โรงเรยี นนวมินทราชนิ ทู ิศ เบญจมราชาลัย  หนา้ 9

ชั้นมัธยมศกึ ษาปที ี่ 6 ภาคเรยี นที่ 2/2564

กรอบโครงสรา้ ง หลักสตู รสถานศึกษาโรงเรียนมาตรฐานสากลโรงเรียนนวมนิ ทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย
โครงสร้างเวลาเรียนระดบั มธั ยมศกึ ษาตอนปลาย ปกี ารศึกษา 2562 - 2564
แผนการเรยี นภาษาองั กฤษ-ญป่ี ่นุ

กลมุ่ สาระการเรยี นรู้ มธั ยมศกึ ษาที่ 4/6-4/7 หน่วยกิต (เวลาเรยี น) รวม
ภาค1 ภาค2 มธั ยมศกึ ษาที่ 5/6-5/7 มธั ยมศึกษาท่ี 6/6-6/7
1. รายวชิ าพน้ื ฐาน ภาค1 ภาค2 ภาค1 ภาค2 6.0(240)
1) ภาษาไทย 1.0(40) 1.0(40) 6.0(240)
2) คณติ ศาสตร์ 1.0(40) 1.0(40) รายวิชาพน้ื ฐาน 8.0(320)
3) วิทยาศาสตร์ 1.5(60) 1.5(60) 1.0(40) 1.0(40) 1.0(40) 1.0(40)
4) สงั คมศกึ ษา ศาสนา และวฒั นธรรม 1.0(40) 1.0(40) 1.0(40) 1.0(40)
1.5(60) 1.5(60) 1.0(40) 1.0(40)
• สังคมศึกษา
• พระพุทธศาสนา 0.5(20) 0.5(20) 0.5(20) 0.5(20) 1.0(40) 1.0(40) 4.0(160)
• ประวตั ศิ าสตร์ 0.5(20) 0.5(20) 0.5(20) 0.5(20) - - 2.0(80)
5) สุขศกึ ษาและพลศึกษา 0.5(20) 0.5(20) 0.5(20) 0.5(20) - - 2.0(80)
6) ศลิ ปะ 0.5(20) 0.5(20) 0.5(20) 0.5(20) 3.0(120)
7) การงานอาชพี และเทคโนโลยี 0.5(20) 0.5(20) 0.5(20) 0.5(20) 0.5(20) 0.5(20) 3.0(120)
8) ภาษาตา่ งประเทศ 0.5(20) 0.5(20) 0.5(20) 0.5(20) 1.0(40)
• ภาษาองั กฤษ - -
รวมหนว่ ยกิตรายวชิ าพื้นฐาน (คาบ) - -
2. รายวชิ าเพม่ิ เตมิ
1) สงั คมศกึ ษา ศาสนา และวัฒนธรรม 1.5(60) 1.5(60) 1.5(60) 1.5(60) - - 6.0(240)
2) การงานอาชพี และเทคโนโลยี 8.0(320) 8.0(320) 7.5(300) 5.0(200) 41.0(1,640)
3) ภาษาตา่ งประเทศ 7.5(300) 5.0(200)
0.5(20) - 0.5(20)
• ภาษาอังกฤษ - 0.5(20) รายวิชาเพมิ่ เติม

• ภาษญีป่ นุ่ 0.5(20) 0.5(20) 2.0(80)
4) การศึกษาคน้ ควา้ อิสระ 1.0(40) 3.0(120)
0.5(20) 1.0(40)
รวมหนว่ ยกิตรายวชิ าเพิม่ เติม (คาบ)
3. กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รยี น 3.5(140) 3.5(140) 3.5(140) 3.5(140) 5.0(200) 5.0(200) 24.0(960)
- กิจกรรม แนะแนว 3.0(120) 3.0(120) 3.0(120) 18.0(720)
- กจิ กรรมชุมนุม/รด. 3.0(120) 3.0(120) 3.0(120) 2.0(80)
- กิจกรรมคณุ ธรรม/เพ่ือสังคม - - - 49.0(1,960)
และสาธารณประโยชน์ 7.0(280) 6.5(260) IS1 1.0(40) IS2 -
1.0(40) 9.5(380) 120
รวมหนว่ ยกติ ทงั้ สน้ิ (คาบ) 20 20 120
20 20 8.5(340) 8.0(320) 9.5(380) 20
20 90
15 15 กจิ กรรมพัฒนาผ้เู รยี น IS 3 90.0(3,930)
15.0(655) 14.5(635) 15
20 20 20 14.5(635)

20 20 20

IS 3

15 15 15

16.0(695) 15.5(675) 14.5(635)

แนวทางการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนนวมินทราชนิ ูทิศ เบญจมราชาลัย  หนา้ 10

ชนั้ มัธยมศกึ ษาปีท่ี 6 ภาคเรยี นท่ี 2/2564

กรอบโครงสรา้ ง หลกั สตู รสถานศกึ ษาโรงเรียนมาตรฐานสากลโรงเรียนนวมินทราชนิ ทู ิศ เบญจมราชาลัย
โครงสร้างเวลาเรียนระดบั มัธยมศึกษาตอนปลาย ปกี ารศึกษา 2562 - 2564
แผนการเรยี นภาษาอังกฤษ-ธรุ กิจ

หนว่ ยกิต (เวลาเรยี น)

กลุม่ สาระการเรียนรู้ มัธยมศึกษาท่ี 4/8 มัธยมศกึ ษาท่ี 5/8 มธั ยมศกึ ษาท่ี 6/8 รวม
ภาค1 ภาค2
1. รายวชิ าพ้นื ฐาน ภาค1 ภาค2 ภาค1 ภาค2 6.0(240)
1) ภาษาไทย 6.0(240)
2) คณิตศาสตร์ รายวิชาพืน้ ฐาน 8.0(320)
3) วทิ ยาศาสตร์
4) สังคมศกึ ษา ศาสนา และ 1.0(40) 1.0(40) 1.0(40) 1.0(40) 1.0(40) 1.0(40) 4.0(160)
วัฒนธรรม 1.0(40) 1.0(40)
1.5(60) 1.5(60) 1.0(40) 1.0(40) 1.0(40) 1.0(40) 2.0(80)
• สังคมศึกษา 2.0(80)
• พระพุทธศาสนา 1.5(60) 1.5(60) 1.0(40) 1.0(40) 3.0(120)
• ประวัติศาสตร์ 3.0(120)
5) สขุ ศึกษาและพลศกึ ษา 0.5(20) 0.5(20) 0.5(20) 0.5(20) 1.0(40) 1.0(40) 1.0(40)
6) ศลิ ปะ
7) การงานอาชพี และเทคโนโลยี 0.5(20) 0.5(20) 0.5(20) 0.5(20) - - 6.0(240)
8) ภาษาตา่ งประเทศ 0.5(20) 0.5(20) 0.5(20) 0.5(20) - - 41.0(1,640)
• ภาษาอังกฤษ 0.5(20) 0.5(20) 0.5(20) 0.5(20) 0.5(20) 0.5(20)
รวมหน่วยกติ รายวชิ าพื้นฐาน (คาบ) 0.5(20) 0.5(20) 0.5(20) 0.5(20) 0.5(20) 0.5(20) 2.0(80)
2. รายวชิ าเพม่ิ เตมิ 0.5(20) 0.5(20) - - 21.0(840)
1) สงั คมศกึ ษา ศาสนา และวัฒนธรรม - -
2) การงานอาชพี และเทคโนโลยี 18.0(720)
1.5(60) 1.5(60) 1.5(60) 1.5(60) - - 2.0(80)
3) ภาษาตา่ งประเทศ 8.0(320) 8.0(320) 7.5(300) 5.0(200) 43.0(1,720)
• ภาษาองั กฤษ 7.5(300) 5.0(200)
0.5(20) 0.5(20) 120
4) การศกึ ษาค้นควา้ อสิ ระ 3.5(140) รายวิชาเพม่ิ เติม 4.0(160) 120

รวมหนว่ ยกติ รายวชิ าเพิ่มเตมิ (คาบ) 0.5(20) - - 0.5(20) 90
84.0(3,690)
3. กจิ กรรมพฒั นาผู้เรยี น 3.0(120) 3.0(120) 3.5(140) 4.0(160)
- กิจกรรม แนะแนว
- กจิ กรรมชมุ นมุ /รด. 2.5(100) 2.5(100) 2.5(100) 2.5(100) 4.0(160) 4.0(160)
- กิจกรรมคุณธรรม/เพื่อสงั คม - -
และสาธารณประโยชน์ IS1 IS2 - -
6.0(240) 5.5(220) 1.0(40) 1.0(40)
รวมหน่วยกติ ทงั้ ส้นิ (คาบ) 8.5(340)
7.5(300) 7.0(280) 8.5(340)
20
กิจกรรมพฒั นาผูเ้ รยี น 20
IS 3
20 20 20 20 20 15
20 20 13.5(595)
20 20 20
15 15
14.0(615) 13.5(595) IS 3
15 15 15

15.0(655) 14.5(635) 13.5(595)

แนวทางการจดั การเรียนการสอน โรงเรยี นนวมินทราชินูทศิ เบญจมราชาลัย  หนา้ 11

ชน้ั มัธยมศึกษาปีท่ี 6 ภาคเรียนท่ี 2/2564

กรอบโครงสรา้ ง หลกั สตู รสถานศกึ ษาโรงเรียนมาตรฐานสากลโรงเรยี นนวมนิ ทราชินทู ิศ เบญจมราชาลัย
โครงสรา้ งเวลาเรียนระดับมธั ยมศึกษาตอนปลาย ปกี ารศึกษา 2562 - 2564
แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาไทย-สังคมศึกษา

หน่วยกติ (เวลาเรียน)

กล่มุ สาระการเรียนรู้ มธั ยมศกึ ษาท่ี 4/9 มธั ยมศึกษาท่ี 5/9 มธั ยมศกึ ษาท่ี 6/9 รวม
ภาค1 ภาค2
1. รายวชิ าพน้ื ฐาน ภาค1 ภาค2 ภาค1 ภาค2 6.0(240)
1) ภาษาไทย 6.0(240)
2) คณิตศาสตร์ รายวชิ าพื้นฐาน 8.0(320)
3) วิทยาศาสตร์
4) สงั คมศกึ ษา ศาสนา และ 1.0(40) 1.0(40) 1.0(40) 1.0(40) 1.0(40) 1.0(40)
วัฒนธรรม 1.0(40) 1.0(40)
1.5(60) 1.5(60) 1.0(40) 1.0(40) 1.0(40) 1.0(40)
• สังคมศึกษา
• พระพทุ ธศาสนา 1.5(60) 1.5(60) 1.0(40) 1.0(40)
• ประวัติศาสตร์
5) สุขศึกษาและพลศกึ ษา 0.5(20) 0.5(20) 0.5(20) 0.5(20) 1.0(40) 1.0(40) 4.0(160)
6) ศิลปะ
7) การงานอาชพี และเทคโนโลยี 0.5(20) 0.5(20) 0.5(20) 0.5(20) - - 2.0(80)
8) ภาษาตา่ งประเทศ 0.5(20) 0.5(20) 0.5(20) 0.5(20) - - 2.0(80)
• ภาษาองั กฤษ 0.5(20) 0.5(20) 0.5(20) 0.5(20) 0.5(20) 0.5(20) 3.0(120)
รวมหนว่ ยกติ รายวชิ าพน้ื ฐาน (คาบ) 0.5(20) 0.5(20) 0.5(20) 0.5(20) 0.5(20) 0.5(20) 3.0(120)
2. รายวชิ าเพมิ่ เติม 0.5(20) 0.5(20) - - 1.0(40)
1) ภาษาไทย - -
2) สงั คมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 1.5(60) 1.5(60) 1.5(60) 1.5(60) - - 6.0(240)
3) การงานอาชพี และเทคโนโลยี 8.0(320) 8.0(320) 5.0(200) 41.0(1,640)
4) ภาษาตา่ งประเทศ 7.5(300) 7.5(300) 5.0(200)
• ภาษาองั กฤษ 2.0(80) 12.0(480)
5) การศึกษาคน้ คว้าอิสระ รายวิชาเพมิ่ เติม 1.5(60) 8.0(320)

2.0(80) 2.0(80) 2.0(80) 2.0(80) 2.0(80)
1.5(60) 1.0(40)
1.5(60) 1.0(40) 1.5(60)

-- 0.5(20) 0.5(20) 1.0(40) 1.0(40) 3.0(120)

2.5(100) 2.5(100) 2.5(100) 2.5(100) 4.0(160) 4.0(160) 18.0(720)
-- - - 2.0(80)
IS IS
รวมหน่วยกติ รายวชิ าเพมิ่ เติม (คาบ) 6.0(240) 5.5(220) 1.0(40) 1.0(40) 8.5(340) 8.5(340) 43.0(1,720)
7.5(300) 7.0(280)

3. กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รยี น 20 20 กิจกรรมพัฒนาผเู้ รยี น 20 120
- กจิ กรรม แนะแนว 20 20 20 20 20 20 120
- กิจกรรมชมุ นมุ /รด. 20 20 20 IS 3
- กจิ กรรมคุณธรรม/เพอ่ื สังคม 15 15 15 90
และสาธารณประโยชน์ 14.0(615) 13.5(595) IS 3 13.5(595) 84.0(3,690)
15 15 15
รวมหนว่ ยกิตทงั้ สนิ้ (คาบ) 15.0(655) 14.5(635) 13.5(595)

แนวทางการจัดการเรียนการสอน โรงเรยี นนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย  หน้า 12

ชนั้ มธั ยมศึกษาปที ่ี 6 ภาคเรียนที่ 2/2564

หลกั สูตรสถานศึกษาโรงเรียนมาตรฐานสากลโรงเรียนนวมินทราชนิ ทู ิศ เบญจมราชาลยั
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปกี ารศึกษา 2562 - 2564
แผนการเรยี นวทิ ยาศาสตร์-คณติ ศาสตร์

ชน้ั มธั ยมศกึ ษาปที ี่ 6/1 - 6/3

ภาคเรยี นที่ 1 ภาคเรียนที่ 2

รหสั ช่อื รายวชิ า นก. ชม. รหสั ช่อื รายวชิ า นก. ชม.

วชิ าพนื้ ฐานจำนวน 5.0 หนว่ ยกติ วชิ าพื้นฐานจำนวน 5.0 หน่วยกติ 2
2
ท33101 ภาษาไทย 5 1.0 2 ท33102 ภาษาไทย 6 1.0 1
1
ค33101 คณติ ศาสตร์ 5 1.0 2 ค33102 คณติ ศาสตร์ 6 1.0 2
1
ว33101 วทิ ยาศาสตร์พ้ืนฐาน 5 0.5 1 ว33102 วิทยาศาสตรพ์ นื้ ฐาน 6 0.5 1

ว33103 ออกแบบเทคโนโลยี 3 0.5 1 ว33104 วทิ ยาการคำนวณ 3 0.5 3
1
ส33101 สังคมศกึ ษา 5 1.0 2 ส33102 สังคมศึกษา 6 1.0 2
3
พ33101 สขุ ศกึ ษาและพลศกึ ษา 5 0.5 1 พ33102 สุขศกึ ษาและพลศึกษา 6 0.5 1

ศ33101 ศิลปะ 5 0.5 1 ศ33102 ศลิ ปะ 6 0.5 1
1
วชิ าเพ่ิมเตมิ จำนวน 11.0 หน่วยกติ วชิ าเพิ่มเตมิ จำนวน 5.0 หน่วยกิต 1
23
ค33201 คณิตศาสตร์เพมิ่ เติม 5 1.5 3 ค33202 คณติ ศาสตร์เพม่ิ เติม 6 1.5

ว33201 ฟิสิกส์เพมิ่ เตมิ 5 2.0 4 ส30284 ทักษะชวี ิตและสงั คม 0.5

ว33221 เคมเี พ่มิ เติม 5 1.5 3 ง33262 โครงงานอาชีพ 2 1.0

ว33241 ชีววทิ ยาเพม่ิ เตมิ 5 1.5 3 อ33216 อา่ นเขยี นเชงิ วิเคราะห์ 2 1.5

ว30283 โครงงานวทิ ยาศาสตร์ 3 0.5 2 อ33202 ภาษาเพ่ือการสอ่ื สาร 6 0.5

ส30283 โลกศกึ ษา 0.5 1

ง33261 โครงงานอาชพี 1 1.0 2

อ33215 อา่ นเขยี นเชิงวิเคราะห์ 1 1.5 3

อ33201 ภาษาเพ่อื การสื่อสาร 5 0.5 1

กิจกรรมพัฒนาผ้เู รียน กจิ กรรมพัฒนาผู้เรยี น

- กิจกรรมแนะแนว 1 - กจิ กรรมแนะแนว

- กิจกรรมชุมนุม 1 - กิจกรรมชุมนุม

- กิจกรรมคุณธรรม/เพ่ือสงั คมฯ 1 - กจิ กรรมคณุ ธรรม/เพือ่ สงั คมฯ

รวมทัง้ ส้ิน 15.5 34 รวมทัง้ ส้ิน 10.0

แนวทางการจดั การเรียนการสอน โรงเรียนนวมินทราชนิ ทู ิศ เบญจมราชาลัย  หน้า 13

ชั้นมธั ยมศกึ ษาปีที่ 6 ภาคเรียนท่ี 2/2564

หลกั สตู รสถานศกึ ษาโรงเรยี นมาตรฐานสากลโรงเรยี นนวมนิ ทราชนิ ทู ิศ เบญจมราชาลัย
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปกี ารศกึ ษา 2562 - 2564
แผนการเรียนคณติ ศาสตร์-ภาษาองั กฤษ

ชน้ั มธั ยมศกึ ษาปที ่ี 6/4

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
รหัส ช่ือรายวชิ า
วชิ าพื้นฐานจำนวน 5.0 หนว่ ยกติ นก. ชม. รหัส ช่อื รายวิชา นก. ชม.
ท33101 ภาษาไทย 5
ค33101 คณติ ศาสตร์ 5 วิชาพ้ืนฐานจำนวน 5.0 หนว่ ยกติ 1.0 2
ว33101 วิทยาศาสตร์พน้ื ฐาน 5 1.0 2
ว33103 ออกแบบเทคโนโลยี 3 1.0 2 ท33102 ภาษาไทย 6 0.5 1
ส33101 สงั คมศกึ ษา 5 0.5 1
พ33101 สขุ ศึกษาและพลศกึ ษา 5 1.0 2 ค33102 คณิตศาสตร์ 6 1.0 2
ศ33101 ศลิ ปะ 5 0.5 1
วชิ าเพม่ิ เติม จำนวน 8.0 หน่วยกติ 0.5 1 ว33102 วทิ ยาศาสตร์พน้ื ฐาน 6 0.5 1
ค33201 คณติ ศาสตร์เพมิ่ เตมิ 5
ส30283 โลกศกึ ษา 0.5 1 ว33104 วทิ ยาการคำนวณ 3 1.5 3
ง33261 โครงงานอาชีพ 1 0.5 1
อ33215 อ่านเขยี นเชงิ วเิ คราะห์ 1 1.0 2 ส33102 สงั คมศกึ ษา 6 1.0 2
อ33201 ภาษาเพอื่ การส่ือสาร 5 1.5 3
อ33203 ภาษาอังกฤษรอบรู้ 1 0.5 1 พ33102 สขุ ศกึ ษาและพลศกึ ษา 6 0.5 1
อ33205 ภาษาอังกฤษหนงั สือพิมพ์ 1.5 3
กิจกรรมพัฒนาผเู้ รียน 0.5 1 ศ33102 ศลิ ปะ 6 1.5 3
- กจิ กรรมแนะแนว
- กจิ กรรมชุมนมุ วชิ าเพม่ิ เตมิ จำนวน 8.0 หนว่ ยกิต 13.0 1
- กิจกรรมคุณธรรม/เพ่ือสังคมฯ 1
1.5 3 ค33202 คณติ ศาสตร์เพม่ิ เตมิ 6 1
รวมทัง้ ส้นิ 29
0.5 1 ส30284 ทกั ษะชวี ติ และสงั คม

1.0 2 ง33262 โครงงานอาชีพ 2

1.5 3 อ33216 อา่ นเขยี นเชิงวเิ คราะห์ 2

0.5 1 อ33202 ภาษาเพ่ือการส่ือสาร 6

1.5 3 อ33204 ภาษาอังกฤษรอบรู้ 2

1.5 3 อ33206 ภาษาองั กฤษหนังสอื พมิ พ์

กิจกรรมพัฒนาผเู้ รียน

1 - กิจกรรมแนะแนว

1 - กจิ กรรมชุมนุม

1 - กิจกรรมคุณธรรม/เพ่อื สังคมฯ

13.0 29 รวมท้ังส้ิน

แนวทางการจัดการเรียนการสอน โรงเรยี นนวมินทราชนิ ทู ศิ เบญจมราชาลัย  หน้า 14

ชนั้ มัธยมศกึ ษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2/2564

หลกั สูตรสถานศึกษาโรงเรียนมาตรฐานสากลโรงเรยี นนวมินทราชนิ ทู ิศ เบญจมราชาลัย
ระดบั มธั ยมศกึ ษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2562 - 2564
แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาฝร่ังเศส

ชั้นมธั ยมศกึ ษาปที ่ี 6/5

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนท่ี 2
รหัส ชอื่ รายวิชา
วชิ าพ้ืนฐานจำนวน 5.0 หน่วยกติ นก. ชม. รหัส ชอื่ รายวิชา นก. ชม.
ท33101 ภาษาไทย 5
ค33101 คณติ ศาสตร์ 5 วิชาพื้นฐานจำนวน 5.0 หนว่ ยกติ 1.0 2
ว33101 วทิ ยาศาสตร์พ้นื ฐาน 5 1.0 2
ว33103 ออกแบบเทคโนโลยี 3 1.0 2 ท33102 ภาษาไทย 6 0.5 1
ส33101 สงั คมศกึ ษา 5 0.5 1
พ33101 สขุ ศกึ ษาและพลศกึ ษา 5 1.0 2 ค33102 คณิตศาสตร์ 6 1.0 2
ศ33101 ศิลปะ 5 0.5 1
วิชาเพ่มิ เติม จำนวน 9.5 หน่วยกติ 0.5 1 ว33102 วิทยาศาสตรพ์ น้ื ฐาน 6 0.5 1
ส30283 โลกศึกษา
ง33261 โครงงานอาชพี 1 0.5 1 ว33104 วทิ ยาการคำนวณ 3 0.5 1
อ33215 อา่ นเขียนเชิงวิเคราะห์ 1 1.0 2
อ33201 ภาษาเพ่ือการสือ่ สาร 5 1.0 2 ส33102 สังคมศกึ ษา 6 1.5 3
อ33203 ภาษาองั กฤษรอบรู้ 1 0.5 1
อ33205 ภาษาองั กฤษหนงั สือพิมพ์ 0.5 1 พ33102 สุขศกึ ษาและพลศึกษา 6 1.5 3
33201 ภาษา รั่งเศส 5 1.5 3
33203 เสรมิ ภาษา รง่ั เศส 5 0.5 1 ศ33102 ศิลปะ 6 2.0 4
กิจกรรมพฒั นาผู้เรยี น 1.0 2
- กจิ กรรมแนะแนว วชิ าเพิม่ เติม จำนวน 9.5 หน่วยกิต
- กจิ กรรมชุมนุม 14.5 1
- กิจกรรมคุณธรรม/เพ่ือสงั คมฯ 0.5 1 ส30284 ทกั ษะชีวติ และสังคม 1
1
รวมทงั้ สิ้น 1.0 2 ง33262 โครงงานอาชพี 2 32

1.5 3 อ33216 อ่านเขียนเชงิ วเิ คราะห์ 2

0.5 1 อ33202 ภาษาเพื่อการสื่อสาร 6

1.5 3 อ33204 ภาษาองั กฤษรอบรู้ 2

1.5 3 อ33206 ภาษาอังกฤษหนงั สือพมิ พ์

2.0 4 33202 ภาษา รง่ั เศส 6

1.0 2 33204 เสรมิ ภาษา รง่ั เศส 6

กจิ กรรมพฒั นาผเู้ รียน

1 - กิจกรรมแนะแนว

1 - กิจกรรมชมุ นมุ

1 - กิจกรรมคณุ ธรรม/เพอื่ สังคมฯ

14.5 32 รวมทั้งสน้ิ

แนวทางการจัดการเรียนการสอน โรงเรยี นนวมินทราชินูทศิ เบญจมราชาลัย  หน้า 15

ช้นั มธั ยมศกึ ษาปที ี่ 6 ภาคเรยี นที่ 2/2564

หลกั สูตรสถานศกึ ษาโรงเรยี นมาตรฐานสากลโรงเรยี นนวมินทราชนิ ูทศิ เบญจมราชาลยั
ระดับมธั ยมศึกษาตอนปลาย ปกี ารศกึ ษา 2562 - 2564
แผนการเรียนภาษาองั กฤษ-ภาษาจนี

ภาคเรยี นที่ 1 ช้ันมธั ยมศกึ ษาปที ่ี 6/6 - 6/7 ภาคเรียนที่ 2 นก. ชม.
รหัส ช่ือรายวชิ า นก. ชม. รหัส ชื่อรายวิชา
1.0 2
วชิ าพ้ืนฐานจำนวน 5.0 หน่วยกติ วชิ าพน้ื ฐานจำนวน 5.0 หนว่ ยกติ 1.0 2
0.5 1
ท33101 ภาษาไทย 5 1.0 2 ท33102 ภาษาไทย 6 0.5 1
ค33101 คณิตศาสตร์ 5 1.0 2 ค33102 คณติ ศาสตร์ 6 1.0 2
ว33101 วทิ ยาศาสตรพ์ ืน้ ฐาน 5 0.5 1 ว33102 วิทยาศาสตร์พ้นื ฐาน 6 0.5 1
ว33103 ออกแบบเทคโนโลยี 3 0.5 1 ว33104 วิทยาการคำนวณ 3 0.5 1
ส33101 สังคมศึกษา 5 1.0 2 ส33102 สงั คมศกึ ษา 6
พ33101 สุขศกึ ษาและพลศึกษา 5 0.5 1 พ33102 สขุ ศึกษาและพลศึกษา 6
ศ33101 ศลิ ปะ 5 0.5 1 ศ33102 ศิลปะ 6

วิชาเพิ่มเตมิ จำนวน 9.5 หนว่ ยกติ 0.5 วิชาเพม่ิ เตมิ จำนวน 9.5 หนว่ ยกติ 0.5 1
ส30283 โลกศึกษา 1.0 1.0 2
ง33261 โครงงานอาชีพ 1 1.5 1 ส30284 ทกั ษะชีวติ และสังคม 1.5 3
อ33215 อ่านเขยี นเชิงวิเคราะห์ 1 0.5 2 ง33262 โครงงานอาชีพ 2 0.5 1
อ33201 ภาษาเพื่อการส่ือสาร 5 1.5 3 อ33216 อา่ นเขยี นเชิงวเิ คราะห์ 2 1.5 3
อ33203 ภาษาองั กฤษรอบรู้ 1 1 อ33202 ภาษาเพ่อื การสอื่ สาร 6 3
1.5 3 อ33204 ภาษาองั กฤษรอบรู้ 2 1.5 4
อ33205 ภาษาอังกฤษหนังสอื พมิ พ์ 2
2.0 3 อ33206 ภาษาองั กฤษหนงั สอื พิมพ์ 2.0
จ33201 ภาษาจีน 5 1.0 1.0 1
จ33203 เสรมิ ทกั ษะภาษาจีน 5 4 จ33202 ภาษาจีน 6 1
2 จ33204 เสรมิ ทกั ษะภาษาจนี 6 1
32
กิจกรรมพฒั นาผ้เู รียน 14.5 กจิ กรรมพฒั นาผเู้ รยี น 14.5
- กจิ กรรมแนะแนว 1 - กิจกรรมแนะแนว

- กจิ กรรมชมุ นุม 1 - กิจกรรมชุมนุม
- กิจกรรมคุณธรรม/เพอ่ื สงั คมฯ 1 - กจิ กรรมคุณธรรม/เพอื่ สังคมฯ
32 รวมทงั้ ส้นิ
รวมท้ังสนิ้

แนวทางการจัดการเรียนการสอน โรงเรยี นนวมินทราชนิ ูทศิ เบญจมราชาลัย  หน้า 16

ช้นั มัธยมศกึ ษาปีที่ 6 ภาคเรยี นท่ี 2/2564

หลกั สูตรสถานศกึ ษาโรงเรียนมาตรฐานสากลโรงเรยี นนวมินทราชนิ ทู ศิ เบญจมราชาลยั
ระดับมธั ยมศึกษาตอนปลาย ปกี ารศกึ ษา 2562 - 2564
แผนการเรยี นภาษาองั กฤษ-ญ่ปี ุ่น

ชัน้ มธั ยมศกึ ษาปีที่ 6/6 - 6/7

ภาคเรยี นท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2

รหัส ชอ่ื รายวิชา นก. ชม. รหัส ชื่อรายวิชา นก. ชม.

วชิ าพืน้ ฐานจำนวน 5.0 หน่วยกติ วิชาพน้ื ฐานจำนวน 5.0 หนว่ ยกติ

ท33101 ภาษาไทย 5 1.0 2 ท33102 ภาษาไทย 6 1.0 2

ค33101 คณติ ศาสตร์ 5 1.0 2 ค33102 คณิตศาสตร์ 6 1.0 2

ว33101 วทิ ยาศาสตรพ์ ้ืนฐาน 5 0.5 1 ว33102 วทิ ยาศาสตรพ์ ื้นฐาน 6 0.5 1

ว33103 ออกแบบเทคโนโลยี 3 0.5 1 ว33104 วิทยาการคำนวณ 3 0.5 1

ส33101 สังคมศกึ ษา 5 1.0 2 ส33102 สงั คมศกึ ษา 6 1.0 2

พ33101 สขุ ศึกษาและพลศึกษา 5 0.5 1 พ33102 สขุ ศกึ ษาและพลศกึ ษา 6 0.5 1

ศ33101 ศลิ ปะ 5 0.5 1 ศ33102 ศลิ ปะ 6 0.5 1

วิชาเพม่ิ เติม จำนวน 9.5 หนว่ ยกิต วชิ าเพม่ิ เตมิ จำนวน 9.5 หนว่ ยกิต

ส30283 โลกศึกษา 0.5 1 ส30284 ทักษะชีวิตและสงั คม 0.5 1

ง33261 โครงงานอาชีพ 1 1.0 2 ง33262 โครงงานอาชีพ 2 1.0 2

อ33215 อา่ นเขยี นเชิงวิเคราะห์ 1 1.5 3 อ33216 อา่ นเขียนเชิงวเิ คราะห์ 2 1.5 3

อ33201 ภาษาเพอื่ การสือ่ สาร 5 0.5 1 อ33202 ภาษาเพอ่ื การสอ่ื สาร 6 0.5 1

อ33203 ภาษาอังกฤษรอบรู้ 1 1.5 3 อ33204 ภาษาองั กฤษรอบรู้ 2 1.5 3

อ33205 ภาษาอังกฤษหนงั สือพิมพ์ 1.5 3 อ33206 ภาษาองั กฤษหนงั สือพิมพ์ 1.5 3

ญ33201 ภาษาญีปุ่น 5 2.0 4 จ33202 ภาษาญ่ปี ุ่น 6 2.0 4

ญ33203 เสรมิ ทักษะภาษาญปี่ ่นุ 5 1.0 2 จ33204 เสรมิ ทกั ษะภาษาญป่ี ่นุ 6 1.0 2

กิจกรรมพฒั นาผู้เรียน กจิ กรรมพฒั นาผู้เรยี น
- กจิ กรรมแนะแนว
- กจิ กรรมชุมนมุ 1 - กิจกรรมแนะแนว 1
- กจิ กรรมคุณธรรม/เพื่อสงั คมฯ
1 - กจิ กรรมชมุ นุม 1
รวมทงั้ สิ้น
1 - กจิ กรรมคณุ ธรรม/เพอ่ื สังคมฯ 1

14.5 32 รวมท้งั สนิ้ 14.5 32

แนวทางการจดั การเรียนการสอน โรงเรยี นนวมินทราชนิ ูทศิ เบญจมราชาลัย  หน้า 17

ช้นั มัธยมศกึ ษาปที ่ี 6 ภาคเรียนท่ี 2/2564

หลกั สตู รสถานศกึ ษาโรงเรยี นมาตรฐานสากลโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลยั
ระดบั มธั ยมศกึ ษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2562 – 2564
แผนการเรยี นภาษาอังกฤษ-ธุรกิจ

ชั้นมธั ยมศึกษาปที ่ี 6/8

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรยี นที่ 2

รหัส ชื่อรายวิชา นก. ชม. รหัส ชื่อรายวชิ า นก. ชม.

วิชาพ้นื ฐานจำนวน 5.0 หนว่ ยกติ วิชาพ้นื ฐานจำนวน 5.0 หน่วยกติ

ท33101 ภาษาไทย 5 1.0 2 ท33102 ภาษาไทย 6 1.0 2

ค33101 คณิตศาสตร์ 5 1.0 2 ค33102 คณติ ศาสตร์ 6 1.0 2

ว33101 วิทยาศาสตรพ์ ้นื ฐาน 5 0.5 1 ว33102 วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน 6 0.5 1

ว33103 ออกแบบเทคโนโลยี 3 0.5 1 ว33104 วทิ ยาการคำนวณ 3 0.5 1

ส33101 สงั คมศกึ ษา 5 1.0 2 ส33102 สังคมศกึ ษา 6 1.0 2

พ33101 สุขศกึ ษาและพลศึกษา 5 0.5 1 พ33102 สุขศึกษาและพลศึกษา 6 0.5 1

ศ33101 ศลิ ปะ 5 0.5 1 ศ33102 ศิลปะ 6 0.5 1

วชิ าเพ่มิ เติม จำนวน 8.5 หนว่ ยกิต วิชาเพิ่มเติม จำนวน 8.5 หน่วยกติ

ส30283 โลกศกึ ษา 0.5 1 ส30284 ทักษะชวี ิตและสังคม 0.5 1

ง30269 ธรุ กจิ ขนาดย่อม 1.5 3 ง30270 โครงงานธรุ กจิ 1.5 3
ง30271 แม่บ้านโรงแรม 1.5
ง33261 โครงงานอาชพี 1 1.0 3 ง30272 เบเกอร่ี 1.5 3
อ33215 อา่ นเขียนเชิงวิเคราะห์ 1 1.5
อ33201 ภาษาเพื่อการสอื่ สาร 5 0.5 2 ง33262 โครงงานอาชพี 2 1.0 2
อ33211 เสรมิ ทักษะอา่ น-เขียน 5 1.0
อ33213 เสรมิ ทกั ษะ ฟัง-พูด 5 1.0 3 อ33216 อ่านเขียนเชิงวเิ คราะห์ 2 1.5 3
กจิ กรรมพฒั นาผเู้ รียน
1 อ33202 ภาษาเพ่ือการส่ือสาร 6 0.5 1

2 อ33212 เสรมิ ทักษะอ่าน-เขยี น 6 1.0 2

2 อ33214 เสรมิ ทักษะ ฟัง-พูด 6 1.0 2

กิจกรรมพฒั นาผเู้ รียน

- กิจกรรมแนะแนว 1 - กิจกรรมแนะแนว 1
- กิจกรรมชมุ นมุ
- กจิ กรรมคณุ ธรรม/เพอื่ สังคมฯ 1 - กจิ กรรมชมุ นุม 1
1
รวมทงั้ ส้นิ 1 - กจิ กรรมคุณธรรม/เพอื่ สังคมฯ 13.5 30

13.5 30 รวมทงั้ สน้ิ

แนวทางการจดั การเรียนการสอน โรงเรียนนวมินทราชินทู ิศ เบญจมราชาลัย  หน้า 18

ช้นั มัธยมศกึ ษาปที ี่ 6 ภาคเรียนท่ี 2/2564

หลักสตู รสถานศกึ ษาโรงเรยี นมาตรฐานสากลโรงเรียนนวมินทราชนิ ทู ิศ เบญจมราชาลัย
ระดับมธั ยมศึกษาตอนปลาย ปกี ารศกึ ษา 2562 – 2564
แผนการเรียนภาษาอังกฤษ- ภาษาไทย-สงั คมศกึ ษา

ชัน้ มธั ยมศึกษาปที ่ี 6/9

ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรยี นท่ี 2

รหสั ช่ือรายวิชา นก. ชม. รหสั ชือ่ รายวชิ า นก. ชม.

วชิ าพน้ื ฐานจำนวน 5.0 หน่วยกติ วิชาพนื้ ฐานจำนวน 5.0 หนว่ ยกติ

ท33101 ภาษาไทย 5 1.0 2 ท33102 ภาษาไทย 6 1.0 2

ค33101 คณติ ศาสตร์ 5 1.0 2 ค33102 คณติ ศาสตร์ 6 1.0 2

ว33101 วทิ ยาศาสตร์พน้ื ฐาน 5 0.5 1 ว33102 วทิ ยาศาสตรพ์ ืน้ ฐาน 6 0.5 1

ว33103 ออกแบบเทคโนโลยี 3 0.5 1 ว33104 วิทยาการคำนวณ 3 0.5 1

ส33101 สังคมศึกษา 5 1.0 2 ส33102 สังคมศกึ ษา 6 1.0 2

พ33101 สุขศึกษาและพลศึกษา 5 0.5 1 พ33102 สขุ ศึกษาและพลศกึ ษา 6 0.5 1

ศ33101 ศลิ ปะ 5 0.5 1 ศ33102 ศลิ ปะ 6 0.5 1

วิชาเพ่มิ เตมิ จำนวน 8.5 หน่วยกิต วชิ าเพ่มิ เตมิ จำนวน 8.5 หน่วยกิต

ท33209 วรรณกรรมวิจารณ์ 1.0 2 ท33211 ไวยกรณ์ไทย 1.0 2

ท33210 ประวัติวรรณคดไี ทย 1.0 2 ท33212 ภาษากับวฒั นธรรม 1.0 2
ส30283 โลกศึกษา 0.5 1
ส30223 รอบร้กู ฎหมายไทย 1.0 1 ส30284 ทกั ษะชีวติ และสังคม 0.5 2
ง33261 โครงงานอาชพี 1 1.0 2
2 ส30243 ประชากรกบั คณุ ภาพชวี ติ 1.0
อ33215 อ่านเขียนเชงิ วิเคราะห์ 1 1.5 3
2 ง33262 โครงงานอาชีพ 2 1.0
อ33201 ภาษาเพือ่ การสอ่ื สาร 5 0.5 1
อ33211 เสรมิ ทกั ษะอา่ น-เขยี น 5 1.0 3 อ33216 อา่ นเขียนเชิงวเิ คราะห์ 2 1.5 2
อ33213 เสรมิ ทกั ษะ ฟงั -พดู 1.0 2
1 อ33202 ภาษาเพ่อื การสื่อสาร 6 0.5

2 อ33212 เสรมิ ทักษะอา่ น-เขยี น 6 1.0

2 อ33214 เสรมิ ทกั ษะ ฟัง-พดู 6 1.0

กจิ กรรมพัฒนาผเู้ รยี น กจิ กรรมพฒั นาผ้เู รยี น 1
- กจิ กรรมแนะแนว 1 - กิจกรรมแนะแนว 1
- กจิ กรรมชมุ นมุ 1 - กจิ กรรมชมุ นมุ
1
- กิจกรรมคุณธรรม/เพอ่ื สังคมฯ 1 - กจิ กรรมคุณธรรม/เพื่อสังคมฯ
13.5 30
รวมทั้งส้ิน 13.5 30 รวมทง้ั สน้ิ

แนวทางการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนนวมินทราชินูทศิ เบญจมราชาลัย  หน้า 19

ช้ันมัธยมศึกษาปที ่ี 6 ภาคเรียนท่ี 2/2564

แนวทางการจัดการเรียนการสอน
กลุ่มสาระการเรยี นรภู้ าษาไทย

แนวทางการจดั การเรียนการสอน โรงเรยี นนวมินทราชนิ ูทิศ เบญจมราชาลัย  หนา้ 20

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ภาคเรียนท่ี 2/2564

แนวทางการจดั การเรียนการสอน
ภาคเรียนที่ 2 ปกี ารศึกษา 2564

1. ชื่อรายวิชา ภาษาไทย 6 รหสั วชิ า ท 33102

จำนวนช่ัวโมง 2 ชวั่ โมง/สปั ดาห์ 40 ช่วั โมง/ภาคเรียน จำนวน 1.0 หน่วยกิต

กล่มุ สาระการเรยี นรู้ ภาษาไทย ชั้นมธั ยมศึกษาปที ี่ 6/1-6/9

ครูผ้สู อน นางสาวปรยี านุช เสนาธนศักด์ิ นางสาวสุภารัตน์ เพยี กขนุ ทด

2. คำอธบิ ายรายวชิ า
ศึกษาหลักการอ่านร้อยแก้วประเภทพระบรมราโชวาท บทร้อยกรองประเภทกลอน ร่าย ร้อยกรอง

ร่วมสมัย และบทอาเศียรวาท การจับใจความสำคัญ การตีความ การแปลความ และการขยายความ การอ่าน
วิเคราะห์ วิจารณ์ การประเมินค่า และการแสดงความคิดเห็นวรรณกรรมประเภทต่าง ๆ การสรุปเป็นแผนผัง
ความคิด ย่อความ รายงาน การสังเคราะห์ความรู้จากการอ่านส่ือสิ่งพิมพ์ส่ืออิเล็กทรอนิกส์และแหล่งเรียนรู้การ
เขียนโน้มน้าวใจเชิญชวน ประกาศ จดหมายกิจธุระ และการรายงานการประชุมได้ตรงตามวัตถุประสงค์โดยใช้
ภาษาเรียบเรียงถูกต้อง และมีข้อมูลสาระสำคัญชัดเจน การเขียนสารคดี การเขียนรายงานจากการศึกษาค้นคว้า
ที่สนใจ เพื่อพัฒนาตนเอง การฟัง การดู สารคดี โฆษณาทางส่ือ การวิเคราะห์ วิจารณ์ ประเมินค่าโดยใช้
วิจารณญาณอย่างสร้างสรรค์ โดย การพูดแสดงความรู้ พูดแสดงทรรศนะ และพูดโน้มน้าวใจ การศึกษาการใช้
ภาษาเหมาะสม แก่โอกาส กาลเทศะ บุคคล พร้อมที่จะใช้ระดับของภาษาเป็นตัวกำหนด การใช้คาํ ราชาศัพท์ และ
ประเมินค่า การใช้ภาษาจากส่ือสิ่งพิมพ์ ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ การศึกษากวีนิพนธ์ กลอนบท ละคร วรรณกรรม
วรรณคดีและการรวบรวมขอ้ คิดจากวรรณคดวี รรณกรรมมาประยุกตใ์ ช้ในชีวติ จรงิ

โดยใช้ทักษะกระบวนการอ่าน กระบวนการเขียน กระบวนการคิด ทักษะการใช้ภาษา ทักษะการ ส่ือสาร
การสืบค้นข้อมลู บันทึก จดั กลมุ่ ข้อมลู และการอภิปรายเพื่อใหเ้ กิดความรูค้ วามคดิ ความเข้าใจ สามารถนาํ ความรู้
ทไี่ ดร้ ับน้นั ไปใชส้ ่ือสารได้อย่างมปี ระสิทธภิ าพ

เห็นคุณค่าของวรรณคดีวรรณกรรม มีคุณธรรมในการใช้ภาษาตระหนักถึงคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม
และมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ รักชาติศาสน์ กษัตริย์ ซ่ือสัตย์สุจริต มีวินัย ใ ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งม่ัน
ในการทํางาน รักความเปน็ ไทย มีจิตสาธารณะ และนําไปใช้ในชวี ิตประจำวนั

3. มาตรฐาน/ตวั ชีว้ ัด
ท 1.1 ม.4-6/1, ม.4-6/2, ม.4-6/3, ม.4-6/4, ม.4-6/5, ม.4-6/6, ม.4-6/7, ม.4-6/8, ม.4-6/9
ท 2.1 ม.4-6/1, ม.4-6/2, ม.4-6/3, ม.4-6/4, ม.4-6/5, ม.4-6/6, ม.4-6/7, ม.4-6/8
ท 3.1 ม.4-6/1, ม.4-6/2, ม.4-6/3, ม.4-6/4, ม.4-6/5, ม.4-6/6
ท 4.1 ม.4-6/3, ม.4-6/4, ม.4-6/7
ท 5.1 ม.4-6/1, ม.4-6/2, ม.4-6/3, ม.4-6/4, ม.4-6/5, ม.4-6/6

รวมทัง้ หมด 32 ตัวช้ีวัด

แนวทางการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนนวมินทราชินทู ศิ เบญจมราชาลัย  หนา้ 21

ชน้ั มัธยมศึกษาปที ่ี 6 ภาคเรียนท่ี 2/2564

4. การวัดผลประเมนิ ผลการเรยี นรู้

4.1 คะแนนเต็ม 100 คะแนน

สดั สว่ นคะแนนระหวา่ งภาคต่อปลายภาค 70 : 30 คะแนน

คะแนนก่อนกลางภาค 25 คะแนน

คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน

คะแนนหลงั กลางภาค 25 คะแนน

คะแนนสอบปลายภาค 30 คะแนน

4.2 คะแนนกอ่ นกลางภาค 25 คะแนน

สปั ดาห์ ขอบขา่ ยสาระการเรยี นรู้ในการประเมนิ ผลกอ่ นกลางภาค

ที่ ตวั ชวี้ ัด หน่วยการเรยี นรู้ คะแนน รูปแบบการ ส่ือ/แหล่งเรยี นรู้

ประเมนิ - หนงั สือเรยี น
ภาษาไทยชั้นม.6
1-4 มาตรฐาน ท 1.1 ปฐมนเิ ทศ/ขอบเขต/ เน้ือหา/ 15 - แบบ ึกหัด - ใบความรู้
- ใบงาน
ม.4-6/1,2,3,4,5,7 วธิ ีการประเมนิ ผล - ทดสอบหลัง - หอ้ งเรยี น
ออนไลน์
มาตรฐาน ท 2.1 ทดสอบก่อนเรยี น เรยี น

ม.4-6/1,7,8 1. สามกก๊

มาตรฐาน ท 3.1 - การอ่านจับใจความ

ม.4-6/1,3,6 และวิเคราะห์วจิ ารณ์

มาตรฐาน ท 5.1 ตีความ แปลความ ประเมนิ ค่า

ม.4-6/1,2,3,4 - คาดคะเนเหตุการณจ์ ากเร่ือง

ที่อ่าน และประเมนิ คา่ เพื่อนำ

ความรู้ ความคดิ ไปใชต้ ดั สินใจ

แกป้ ัญหาใน การดำเนนิ ชีวิต

- ประเมนิ เรื่องท่ีฟังและดู

นำไปประยุกตใ์ ชใ้ นการ

ดำเนนิ ชีวติ

- สรุปแนวคดิ และแสดงความ

คดิ เห็น จากเรอื่ ง ทฟี่ ังและดู

- วเิ คราะห์ลักษณะเดน่ ของ

วรรณคดแี ละ

วรรณกรรมเกยี่ วกับเหตกุ ารณ์

ประวตั ิศาสตร์

และวถิ ชี วี ิตของสงั คม ในอดีต

แนวทางการจัดการเรียนการสอน โรงเรยี นนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย  หนา้ 22

ชัน้ มธั ยมศึกษาปีท่ี 6 ภาคเรยี นท่ี 2/2564

สปั ดาห์ ขอบข่ายสาระการเรยี นรู้ในการประเมนิ ผลกอ่ นกลางภาค
ท่ี
ตวั ชว้ี ดั หนว่ ยการเรียนรู้ คะแนน รปู แบบการ สื่อ/แหล่งเรียนรู้

ประเมนิ - หนังสอื เรยี น
ภาษาไทยชั้นม.6
5-8 มาตรฐาน ท 2.1 - ความงามของภาษา 10 - แบบ ึกหดั - ใบความรู้
ม.4-6/1,3 - ใบงาน
มาตรฐาน ท 4.1 - พันธกิจธรรมชาติ - ทดสอบหลัง - ห้องเรียน
ม.4-6/1 ออนไลน์
มาตรฐาน ท 5.1 ของภาษา เรยี น
ม.4-6/1,2
- หลักการวเิ คราะหว์ ิจารณ์

วรรณคดแี ละวถิ ี

ชีวิตไทย

- การเขยี นยอ่ ความ

4.3 คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน

สัปดาห์ ขอบขา่ ยสาระการเรียนรใู้ นการประเมนิ ผลสอบกลางภาค
ที่ ตัวชวี้ ัด
หน่วยการเรยี นรู้ คะแนน รปู แบบข้อสอบ
9 -10 มาตรฐาน ท 1.1
ม.4-6/1,2,3,4,5,7 1. สามกก๊ 20 - แบบทดสอบปรนยั ชนิดเลอื กตอบ
มาตรฐาน ท 2.1
ม.4-6/1,3,7,8 - การอา่ นจับใจความและ 4 ตวั เลอื กจำนวน 30 ขอ้
มาตรฐาน ท 3.1
ม.4-6/1,3,6 วิเคราะห์วจิ ารณ์ ตีความ - แบบทดสอบอตั นัย (เช่น การเขยี น
มาตรฐาน ท 4.1
ม.4-6/1 แปลความ ประเมินคา่ บรรยายแสดงความคิดเหน็
มาตรฐาน ท 5.1
ม.4-6/1,2,3,4 - สรปุ แนวคดิ และแสดงความ เติมคำ/อ่นื ๆ) จำนวน 2 ขอ้

คิดเห็น จากเร่อื งที่ฟังและดู

- วิเคราะหล์ ักษณะเด่นของ

วรรณคดีและวรรณกรรม

เก่ียวกับเหตกุ ารณ์

ประวัติศาสตร์และวถิ ีชีวติ

ของสงั คมในอดตี

- ความงามของภาษา

- พันธกจิ ธรรมชาตขิ องภาษา

- หลักการวิเคราะห์วจิ ารณ์

วรรณคดแี ละวิถชี ีวิตไทย

- การเขยี นย่อความ

แนวทางการจดั การเรียนการสอน โรงเรยี นนวมินทราชนิ ทู ิศ เบญจมราชาลัย  หน้า 23

ช้นั มธั ยมศกึ ษาปที ่ี 6 ภาคเรียนท่ี 2/2564

4.4 คะแนนหลังกลางภาค 25 คะแนน

สปั ดาหท์ ี่ ขอบขา่ ยสาระการเรียนรใู้ นการประเมินผลหลังกลางภาค
ตวั ช้ีวดั
หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รปู แบบการประเมนิ สอื่ /แหลง่ เรยี นรู้
11-13 มาตรฐาน ท 1.1
ม.4-6/1,2,3,5,6,7 2. ไตรภูมิพะร่วง 5 - แบบ ึกหัด - หนงั สือเรยี น
มาตรฐาน ท 2.1
ม.4-6/1,4,5,8 - การอา่ นจบั ใจความ - ทดสอบหลงั เรยี น ภาษาไทยชน้ั ม.6
มาตรฐาน ท 4.1
ม.4-6/4 วเิ คราะห์วิจารณ์ - การแต่งบทร้อย - ใบความรู้

14-15 มาตรฐาน ท 3.1 ประเมินค่า กรองประเภทฉันท์ - ใบงาน
ม.4-6/1,6
มาตรฐาน ท 4.1 - หลกั การเขยี นสอื่ สาร - หอ้ งเรียน
ม.4-6/2,7
มาตรฐาน ท 5.1 ในรปู แบบตา่ ง ๆ และ ออนไลน์
ม.4-6/1,2,3,4
ประเมินค่างานเขียน
16-18 มาตรฐาน ท 4.1
ม.4-6/1,5,6 ในดา้ นต่าง ๆ

19 มาตรฐาน ท 4.1 - การแตง่ บทร้อยกรอง
ม.4-6/7
ประเภทฉนั ท์

- การพูดสรปุ แนวคดิ และ 5 - แบบ ึกหัด

แสดงความคดิ เห็นจาก - ทดสอบหลังเรียน

เรอื่ งที่ฟงั และดู

- การวิเคราะหว์ ิจารณ์

วรรณคดี ประเมินคา่ และ

สงั เคราะหว์ รรณคดแี ละ

วรรณกรรม

3. หลักการใช้ภาษาไทย 5 - แบบ กึ หัด

- พลังของภาษา - ทดสอบหลงั เรยี น

- ลักษณะของภาษา

- อิทธิพลของภาษาตา่ ง

ประเทศและภาษาถน่ิ

- หลักการสรา้ งคำใน

ภาษาไทย

- วิเคราะหแ์ ละประเมิน 5 - แบบ ึกหดั

การใช้ภาษาจากส่ือ - ทดสอบหลงั เรยี น

ส่งิ พมิ พ์และส่ืออิเล็ก-

ทรอนกิ ส์

แนวทางการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย  หน้า 24

ช้นั มธั ยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนท่ี 2/2564

4.5 คะแนนสอบปลายภาค 30 คะแนน

สปั ดาห์ ขอบขา่ ยสาระการเรียนร้ใู นการประเมินผลสอบปลายภาค
ท่ี ตัวช้ีวดั
หนว่ ยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบข้อสอบ
20 มาตรฐาน ท 1.1
ม.4-6/1,2,3,5,6,7 2. ไตรภมู ิพะร่วง 30 - แบบทดสอบปรนัย
มาตรฐาน ท 2.1
ม.4-6/1,4,5,8 - การอ่านจบั ใจความ วิเคราะหว์ ิจารณ์ประเมนิ ชนิดเลือกตอบ 4
มาตรฐาน ท 3.1
ม.4-6/1,6 คา่ ตัวเลือก
มาตรฐาน ท 4.1
ม.4-6/1,2,4,5,6,7 - หลกั การเขยี นสอ่ื สาร ในรูปแบบต่าง ๆ จำนวน 50 ขอ้
มาตรฐาน ท 5.1
ม.4-6/1,2,3,4 - การแตง่ บทร้อยกรองประเภทฉันท์ - แบบทดสอบอัตนยั

- การพดู สรุปแนวคิดและแสดงความคิดเหน็ (เช่น การเขยี น

จากเร่ืองที่ฟังและดู บรรยายแสดงความ
คิดเหน็ /เตมิ คำ/
3. หลกั การใชภ้ าษาไทย อ่ืนๆ) จำนวน 2 ข้อ
- พลังของภาษา

- ลักษณะของภาษา

- อิทธพิ ลของภาษาต่างประเทศและภาษาถนิ่

- หลักการสร้างคำในภาษาไทย

- วเิ คราะหแ์ ละประเมินการใชภ้ าษาจากสื่อ

สิ่งพิมพ์และส่ืออิเล็กทรอนิกส์

4.6 ชิ้นงาน ชนิ้ งาน

หน่วยการเรยี นรู้ วธิ กี ารเก็บ ลักษณะ จำนวน หมาย กำหนดเวลา
หรอื สาระการเรยี นรู/้ ตัวช้ีวดั หรอื คะแนน ประเภท ชิ้นงาน เหตุ สง่ งาน
แบบประเมิน
ผลการเรยี นรู้/บรู ณาการ ชนิ้ งาน รายงาน 1 งานเด่ียว (ก่อนสอบกลางภาค)
การศึกษา
1. หนว่ ยการเรยี นรู้ท่ี 1 สามก๊ก แบบประเมนิ คน้ ควา้
ชิ้นงาน
(รายงานการศกึ ษาค้นควา้ วรรณคดี ผลงานการแตง่ 1 งานเด่ยี ว (ก่อนสอบปลายภาค)
เรอ่ื งสามก๊ก วิเคราะหค์ ณุ ธรรม คำประพันธ์
ของคนในชมุ ชนมอญไทยรามัญ ประเภทฉนั ท์
ที่คงอยู่เปรยี บเทยี บกับตวั ละคร

ในเรื่องสามกก๊ )
มฐ. ท 2.1 ม.4-6/6
มฐ. ท 5.1 ม.4-6/1,2,3,4
2. หน่วยการเรียนร้ทู ี่ 2
ไตรภมู ิพระรว่ ง
(การแตง่ คำประพันธ์ประเภทฉันท์
หวั ข้อคณุ ธรรม)
มฐ. ท 4.1 ม.4-6/4

แนวทางการจดั การเรียนการสอน โรงเรยี นนวมินทราชินทู ศิ เบญจมราชาลัย  หน้า 25

ชน้ั มัธยมศกึ ษาปที ่ี 6 ภาคเรยี นที่ 2/2564

แนวทางการจดั การเรยี นการสอน รหสั วิชา ท 33211
จำนวนหน่วยกติ 1.0 หน่วยกติ
ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 ชน้ั มัธยมศึกษาปที ี่ 6 ห้อง 9

1. ชื่อรายวชิ า ไวยากรณ์ไทย
จำนวนชว่ั โมง 2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 40 ชว่ั โมง/ภาคเรยี น
กลุม่ สาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
ครูผู้สอน นางสาวปรียานุช เสนาธนศักดิ์

2. คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาหลักการใช้ภาษาไทยเร่ืองธรรมชาติของภาษา กำเนิดของภาษา ลักษณะของภาษาไทยและ

ศึกษาเรื่องไตรยางศ์ คำเป็น คำตาย เปรียบเทียบลักษณะของคำไทยแท้กับคำภาษาในกลุ่มอาเซียน วิเคราะห์
ลักษณะการเพิ่มคำในภาษาไทย วิเคราะห์ชนิดและหน้าท่ีของคำ สามารถเลือกใช้คำ กลุ่มคำ มาแต่งประโยค
ความเดียว ความรวม และความซ้อน ได้อย่างถูกต้องและสร้างสรรค์ เพ่ือประโยชน์ในการส่ือสาร และนำไปใช้ใน
ชีวิตประจำวัน

โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการสร้างความรู้ กระบวนการสร้างความตระหนัก กระบวนการ
ปฏิบัติ กระบวนการเรียนรู้ของตนเอง กระบวนการกลุ่มเพื่อให้เกิดความรู้ มีมรรยาทในการอ่าน การเขียน
การฟัง การดู การพูด มีความสามารถในการสื่อสาร ในการดำรงชีวิต เป็นผู้ใ ่รู้ใ ่เรียน มุ่งมั่นในการ
ทำงาน รกั ความเปน็ ไทย มคี ณุ ธรรมจรยิ ธรรมและค่านยิ มทเ่ี หมาะสม

3. ผลการเรยี นรู้
1. มคี วามรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกบั ความหมายของภาษา ตลอดจนวเิ คราะหอ์ งค์ประกอบของภาษา
2. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเสียงในภาษาไทย ทั้งพยัญชนะ สระและวรรณยุกต์ พยางค์ปิดพยางค์เปิด

คำเปน็ คำตาย คำครุ คำลหุ รวมทง้ั การผันวรรณยุกต์
3. มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการยืมคำภาษาต่างประเทศมาใชใ้ นภาษาไทย ตลอดจนข้อสังเกตเกีย่ วกับ

ลกั ษณะของคำยืมภาษาตา่ งประเทศ
4. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการสร้างคำในภาษาไทย ท้ังประสมคำ ซ้ำคำ ซ้อนคำ สมาสคำ และการ

สนธคิ ำ
5. มคี วามรคู้ วามเข้าใจเก่ียวกับชนิดและหน้าท่ีของคำในภาษาไทยทั้ง 7 ชนดิ
6. มคี วามรคู้ วามเข้าใจเกย่ี วกับความหมายของกลมุ่ คำ ตลอดจนชนิดและหนา้ ทีข่ องกลุ่มคำในภาษาไทย

ทั้ง ๗ ชนิด
7. มีความรคู้ วามเข้าใจเก่ียวกับความหมายของประโยค องค์ประกอบของประโยค และชนิดของประโยค

ตามเกณฑท์ ใี่ ชใ้ นการแบง่
รวม 7 ผลการเรยี นรู้

4. การวดั ผลประเมนิ ผลการเรยี นรู้

แนวทางการจัดการเรียนการสอน โรงเรยี นนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย  หนา้ 26

ชน้ั มธั ยมศกึ ษาปที ี่ 6 ภาคเรยี นที่ 2/2564

4.1 คะแนนเตม็ 100 คะแนน 70 : 30 คะแนน
สดั สว่ นคะแนนระหวา่ งภาคต่อปลายภาค 25 คะแนน
คะแนนกอ่ นกลางภาค 20 คะแนน
คะแนนสอบกลางภาค 25 คะแนน
คะแนนหลงั กลางภาค 30 คะแนน
คะแนนสอบปลายภาค

4.2 คะแนนกอ่ นกลางภาค 25 คะแนน

สปั ดาห์ ขอบขา่ ยสาระการเรยี นรใู้ นการประเมนิ ผลก่อนกลางภาค

ที่ ผลการเรียนรู้ หนว่ ยการเรียนรู้ คะแนน รปู แบบการ สื่อ/แหลง่ เรียนรู้

ประเมนิ

1 - 2 1. มีความร้คู วามเข้าใจเก่ียวกับ ธรรมชาติของภาษา 5 แบบทดสอบ - เล่มแบบ กึ

ความหมายของภาษา เสยี งในภาษา - ใบงาน

ตลอดจนวเิ คราะห์ - หอ้ งศูนย์การเรยี นรู้

องคป์ ระกอบของภาษา ภาษาไทย

- หอ้ งสมุดโรงเรียน

-หอ้ งเรียนออนไลน์

-กลุม่ fbไวยากรณ์ไทย

3-6 2. มคี วามร้คู วามเข้าใจ เสยี งในภาษา 10 ใบงาน - เล่มแบบ ึก

เกย่ี วกับเสยี งในภาษาไทย ทั้ง พยญั ชนะ สระ แบบทดสอบ - ใบงาน

พยญั ชนะ สระและวรรณยุกต์ วรรณยกุ ต์ - ห้องศูนย์การเรียนรู้

พยางค์ปิดพยางคเ์ ปดิ คำเปน็ ภาษาไทย

คำตาย คำครุ คำลหุ รวมท้งั - ห้องสมุดโรงเรยี น

การผนั วรรณยุกต์ -หอ้ งเรียนออนไลน์

-กลมุ่ fbไวยากรณ์ไทย

7-9 3. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ การสรา้ งคำ 10 รายงาน -เล่มแบบ กึ

การยมื คำภาษา ต่างประเทศ คำประสม คำซำ้ - ใบงาน

มาใช้ในภาษาไทย ตลอดจน คำซ้อน คำสมาส - หอ้ งศูนยก์ ารเรียนรู้

ข้อสังเกตเก่ยี วกับลักษณะ และการสนธคิ ำ ภาษาไทย

ของคำยมื ภาษาตา่ งประเทศ - ห้องสมุดโรงเรยี น

4. มีความร้คู วามเขา้ ใจ -หอ้ งเรยี นออนไลน์

เกย่ี วกับวธิ ีการสร้างคำใน -กล่มุ fbไวยากรณ์ไทย

ภาษาไทยทั้งประสมคำ

ซำ้ คำ ซ้อนคำ สมาสคำ

และการสนธคิ ำ

แนวทางการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนนวมินทราชนิ ทู ศิ เบญจมราชาลัย  หน้า 27

ช้ันมธั ยมศกึ ษาปีที่ 6 ภาคเรียนท่ี 2/2564

4.3 คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน

สัปดาห์ ขอบขา่ ยสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค
ท่ี
ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบข้อสอบ
10 ผลการเรียนรู้
เน้อื หาจากสปั ดาห์ที่ 2 - 9 20 - แบบทดสอบปรนยั ชนิดเลือกตอบ 4
1-4
ตวั เลือก จำนวน 10 ขอ้

- แบบทดสอบอัตนัย (เชน่ แสดงวธิ ีทำ/

เติมคำ/อ่ืนๆ) จำนวน 5 ขอ้

4.4 คะแนนหลงั กลางภาค 25 คะแนน

สปั ดาห์ ขอบขา่ ยสาระการเรียนรใู้ นการประเมนิ ผลหลังกลางภาค

ท่ี ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รปู แบบการ สอื่ /แหล่งเรียนรู้

ประเมิน

11-14 5. มีความรคู้ วามเขา้ ใจ หน้าทีข่ องคำ 15 รายงาน - เลม่ แบบ กึ

เก่ียวกบั ชนดิ และหน้าทข่ี องคำ ท้งั 7 ชนิด - หอ้ งศนู ย์การเรยี นรู้

ในภาษาไทยทง้ั 7 ชนดิ ภาษาไทย

6. มีความรู้ความเขา้ ใจเกีย่ วกับ - ห้องสมดุ โรงเรียน

ความหมายของกล่มุ คำ -หอ้ งเรยี นออนไลน์

ตลอดจนชนดิ และหน้าที่ของ -กล่มุ fbไวยากรณ์ไทย

กลมุ่ คำในภาษาไทยทง้ั 7 ชนิด

15-19 7. มีความรู้ความเข้าใจ ชนิดของประโยค 10 ใบงาน - เลม่ แบบ ึก

เกี่ยวกบั ความหมายของ แบบทดสอบ - ใบงาน

ประโยค องค์ประกอบของ สมุด - ห้องศนู ยก์ ารเรียนรู้

ประโยค และชนิดของประโยค ภาษาไทย

ตามเกณฑ์ที่ใชใ้ นการแบ่ง - หอ้ งสมุดโรงเรียน

-หอ้ งเรยี นออนไลน์

-กลุ่มfbไวยากรณ์ไทย

4.5 คะแนนสอบปลายภาค 30 คะแนน

สัปดาห์ ขอบขา่ ยสาระการเรยี นรใู้ นการประเมินผลสอบกลางภาค
ที่
20 ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรยี นรู้ คะแนน รูปแบบขอ้ สอบ
ผลการเรยี นรู้
เนอ้ื หาจากสัปดาห์ที่ 11 - 19 30 - แบบทดสอบปรนัยชนดิ เลือกตอบ 4
ที่ 5-7
ตัวเลอื ก จำนวน30 ข้อ

- แบบทดสอบอัตนยั (เชน่ แสดงวิธที ำ/เติม

คำ/อ่ืนๆ) จำนวน 5 ข้อ

แนวทางการจัดการเรียนการสอน โรงเรยี นนวมินทราชินทู ศิ เบญจมราชาลัย  หนา้ 28

ชัน้ มัธยมศกึ ษาปีที่ 6 ภาคเรยี นที่ 2/2564

4.6 ชนิ้ งาน 2 ชิ้นงาน ชนิ้ งาน

หน่วยการเรยี นรู้ วิธีการเกบ็ คะแนน ลกั ษณะ จำนวน หมายเหตุ กำหนดเวลาส่ง
หรอื สาระการเรยี นรู้ หรือผล ประเมนิ ช้ินงาน ประเภท ช้ินงาน งาน

การเรียนรู้/บรู ณาการ 1.รายงาน 1 งานเด่ยี ว เมอ่ื จบบทเรียน
การศึกษา
สื่อ เกม คำประสม คำซ้ำ คำซ้อน คน้ ควา้ 1 งานเดี่ยว เม่อื จบบทเรียน
คำสมาส และการสนธิคำ 2.ทำส่ือ/

คำท้งั 7 ชนดิ เกม

แนวทางการจดั การเรียนการสอน โรงเรียนนวมินทราชนิ ูทศิ เบญจมราชาลัย  หน้า 29

ช้ันมธั ยมศกึ ษาปที ่ี 6 ภาคเรยี นที่ 2/2564

แนวทางการจัดการเรียนการสอน
ภาคเรียนท่ี 2 ปกี ารศกึ ษา 2564

1. ชื่อรายวชิ า ภาษากบั วัฒนธรรม รหสั วชิ า ท 33212
จำนวนชั่วโมง 2 ชว่ั โมง/สัปดาห์ 40 ชว่ั โมง/ภาคเรยี น จำนวนหนว่ ยกิต 1.0 หนว่ ยกติ
กลมุ่ สาระการเรยี นรู้ภาษาไทย ช้ันมธั ยมศึกษาปที ่ี 6/9
ครผู สู้ อน นางสาวณัฐนันท์ ปานกูล

2. คำอธิบายรายวชิ า
ศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์ กลวิธีการใช้ภาษาเพ่ือการส่ือสารในรูปแบบต่างๆ ตามเง่ือนไขทาง

วัฒนธรรม โดยกระบวนการแปลความ ตีความ ขยายความ และสรปุ ความ พิจารณาตามเกณฑ์ของระดับของภาษา
คำราชาศัพท์ คำภิกษุศัพท์ คำสุภาพชน สำนวน สุภาษิต คำพังเพย วัฒนธรรมในการใช้ภาษาไทย ความสัมพันธ์
ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมท่ีเกี่ยวโยงหรือมีความสัมพันธ์กับวรรณคดี วรรณกรรม และศิลปกรรมไทย
ความสัมพนั ธ์ระหว่างภาษาและวฒั นธรรมกับประเพณีไทยโดยทัว่ ไป และเฉพาะท้องถิ่น ความสำคัญของภาษาไทย
ในฐานะเปน็ สมบตั ิอันทรงคุณคา่ ทางวฒั นธรรมของชาติ เพ่ือสนุ ทรียชน จรรโลงชาติ และธำรงสังคมไทย

โดยใชก้ ระบวนการจดั การเรียนรรู้ ปู แบบร่วมมือ และกระบวนการพฒั นาการเรียนรู้โดยใช้ปญั หาเปน็ ฐาน
การ ึกทักษะกระบวนการการค้นควา้ การสบื คน้ ข้อมูลจากส่ือสิง่ พิมพ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งรูปแบบออนไลน์
และออฟไลน์ กึ ทกั ษะการตั้งประเด็นปัญหา จดุ มุ่งหมาย การตง้ั สมมุติฐาน การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์
ข้อมูลจากเอกสาร ตำรา งานวิจัย ส่ือส่ิงพิมพ์ ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ บูรณาการแนวคิดและข้อมูลความรู้ใน
ภาคทฤษฎีลงสู่กระบวนการปฏิบัติในการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามในหัวเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกับภาษา วรรณกรรม
วัฒนธรรม คติชนวิทยา และภูมิปัญญาท้องถ่ิน ท่ีตนสนใจ วิเคราะห์ สังเคราะห์ให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ เห็น
คุณค่าและมีจิตสำนึกรักษ์ภาษา วรรณกรรม วัฒนธรรม คติชนวิทยา และภูมิปัญญาท้องถ่ิน ผลิตงานเขียนเชิง
วิชาการ ตามแนวทาง ของกระบวนการวิจัยที่เป็นผลงานมาตรฐานในลักษณะการอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล
สามารถนำเสนอผลงานการศึกษาคน้ ควา้ ในทป่ี ระชมุ วชิ าการโดยมผี ู้ทรงคุณวุฒพิ จิ ารณาวิพากษผ์ ลงาน

เพ่ือให้ใ ่เรียนรู้ รักความเป็นไทย อนั จะเกิดได้จากการเข้าใจและตระหนักถึงคุณค่าของภาษา ในฐานะท่ี
เป็นเคร่ืองมือรักษาและสืบทอดวัฒนธรรมไทย เกิดความภาคภมู ิใจในภูมปิ ัญญาท้องถิ่นอันเป็นสมบัติของบรรพชน
และรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ด้วยตระหนักดีถึงความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของชาติไทย และ
รว่ มเป็นกำลังสำคัญของชาติในการอนุรักษ์ ส่งเสริม สืบทอด ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ภูมิปัญญาของบรรพบุรุษให้
ยืนยงคงอยู่ตลอดไปมีวินัย ใ ่เรียนรู้มุ่งม่ัน ใน การทำงาน อย่างมีความรับผิดชอบบนพ้ืนฐานความซื่อตรง เรยี บ
ง่ายการงาน รกั เมตตากตญั ญรู ู้คุณ อันเป็นอตั ลกั ษณข์ องโรงเรยี น

แนวทางการจัดการเรียนการสอน โรงเรยี นนวมินทราชนิ ทู ิศ เบญจมราชาลัย  หน้า 30

ชน้ั มธั ยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนท่ี 2/2564

3.ผลการเรียนรู้

1. วิเคราะห์ลักษณะสำคัญของภาษาท่ีสัมพันธ์กับวัฒนธรรม และรูปแบบของการใช้ภาษาเป็น
เคร่อื งมือในการสืบทอดและบนั ทึกขอ้ มูลทางวัฒนธรรม ความสัมพันธ์ระหว่างโลกทัศน์ทางภาษาไทยของ
กลุ่มชนกับอทิ ธิพลของภาษาที่เชอ่ื มโยงกบั ระบบวฒั นธรรมของแต่ละภูมิภาคได้

2. วิเคราะห์รูปแบบ กลวิธีการใช้ภาษา และค่านิยมในสังคมไทยที่สะท้อนระบบวัฒนธรรม
ความคดิ ความเช่อื ประเพณี พิธีกรรม ศาสนา โบราณคดีศึกษา อารยธรรม วถิ ีชวี ิต และศิลปกรรมไทยได้

3. วิเคราะหล์ กั ษณะความสมั พันธก์ ันระหว่างภาษา วรรณคดี วรรณกรรม และวัฒนธรรมไทย
4. มีความเข้าใจในคุณค่าและตระหนักถึงความสำคัญของวรรณคดี วรรณกรรม โบราณคดี
วัฒนธรรมประเพณี และคติชนวิทยา มีจิตสำนึกรักษ์ หวงแหน ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการอนุรักษ์
สืบทอด และเผยแพร่องค์ความรู้ทางภาษาและวฒั นธรรมอนั งดงามของชาติ
5. นำความรู้และผลการศกึ ษาคน้ คว้าท่ีไดร้ ับมาผลติ ผลงาน และนำเสนอองค์ความรทู้ างภาษา
และวัฒนธรรมต่อสาธารณชนได้

รวมทั้งสิ้น 5 ผลการเรียนรู้

4. การวดั ผลประเมินผลการเรียนรู้

4.1คะแนนเต็ม 100 คะแนน

สดั ส่วนคะแนนระหวา่ งภาคต่อปลายภาค 70: 30 คะแนน
คะแนน
คะแนนก่อนกลางภาค 25 คะแนน
คะแนน
คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน

คะแนนหลงั กลางภาค 25

คะแนนสอบปลายภาค 30

4.2 คะแนนกอ่ นกลางภาค 25 คะแนน

สัปดาห์ ขอบข่ายสาระการเรียนรใู้ นการประเมนิ ผลกอ่ นกลางภาค
ท่ี
ผลการเรยี นรู้ หน่วยการเรยี นรู้ คะแนน รปู แบบการประเมิน สอ่ื /แหล่งเรียนรู้
1-4
1. วเิ คราะห์ลักษณะสำคัญของ - ปฐมนเิ ทศ 10 ประเมินจากความ ใบความรู้
ชอ่ งทางออนไลน์
ภาษาท่ีสัมพันธ์กบั วัฒนธรรม และ - ความเข้าใจเกี่ยวกบั ถูกต้องของใบงาน

รูปแบบของการใชภ้ าษาเปน็ ภาษาและวัฒนธรรม

เครอ่ื งมอื ในการสืบทอดและ

บันทกึ ข้อมลู ทางวัฒนธรรม

ความสัมพนั ธร์ ะหวา่ งโลกทัศน์

ทางภาษาไทยของกลุ่มชนกบั

อทิ ธิพลของภาษาที่เชื่อมโยงกับ

ระบบวฒั นธรรมของแต่ละภมู ิภาค

ได้

แนวทางการจดั การเรียนการสอน โรงเรยี นนวมินทราชินทู ิศ เบญจมราชาลัย  หน้า 31

ชนั้ มัธยมศึกษาปที ี่ 6 ภาคเรยี นท่ี 2/2564

สปั ดาห์ ขอบข่ายสาระการเรียนรใู้ นการประเมนิ ผลก่อนกลางภาค
ท่ี
ผลการเรยี นรู้ หนว่ ยการเรยี นรู้ คะแนน รปู แบบการประเมนิ สอ่ื /แหลง่ เรยี นรู้
5-9 ใบความรู้
2. วเิ คราะหร์ ปู แบบ กลวิธกี ารใช้ - ภาพสะทอ้ นของ 15 ประเมินจาก
ชอ่ งทางออนไลน์
ภาษา และค่านยิ มในสังคมไทยที่ ค่านิยม และวฒั นธรรม ความถูกต้องของ

สะท้อนระบบวฒั นธรรม ความคดิ ไทยที่มีผลต่อการใช้ การตอบคำถาม

ความเชือ่ ประเพณี พิธกี รรม ภาษา -ใบงาน

ศาสนา โบราณคดีศึกษา

อารยธรรม วิถชี ีวิต และ

ศิลปกรรมไทยได้

สัปดาห์ 4.3 คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน
ท่ี ขอบข่ายสาระการเรยี นร้ใู นการประเมินผลสอบกลางภาค

10 ผลการเรียนรู้ หนว่ ยการเรียนรู้ คะแนน รปู แบบขอ้ สอบ

1. วเิ คราะห์ลกั ษณะสำคัญของ - ความเขา้ ใจ 20 - แบบทดสอบปรนยั ชนดิ เลอื กตอบ
4 ตัวเลอื ก จำนวน 30 ข้อ
ภาษาทีส่ มั พันธ์กบั วัฒนธรรม และ เก่ยี วกบั ภาษา และ - แบบทดสอบอัตนัย ( เช่น การเขียน
บรรยายความรู้ )
รูปแบบของการใชภ้ าษาเป็น วัฒนธรรม จำนวน 1 ข้อ

เครอื่ งมือในการสบื ทอดและบันทึก

ขอ้ มูลทางวัฒนธรรม ความสมั พันธ์

ระหว่างโลกทศั น์ทางภาษาไทย

ของกล่มุ ชนกับอทิ ธพิ ลของภาษา

ที่เช่ือมโยงกบั ระบบวัฒนธรรม

ของแตล่ ะภมู ภิ าคได้

2. วิเคราะหร์ ูปแบบ กลวธิ กี ารใช้ - ภาพสะทอ้ นของ

ภาษา และคา่ นยิ มในสังคมไทย ค่านยิ ม และ

ทส่ี ะท้อนระบบวัฒนธรรม ความคดิ วัฒนธรรมไทยท่ีมี

ความเชอื่ ประเพณี พิธีกรรม ผลต่อการใชภ้ าษา

ศาสนา โบราณคดศี ึกษา อารย

ธรรม วถิ ีชวี ิตและศิลปกรรมไทยได้

แนวทางการจดั การเรียนการสอน โรงเรียนนวมินทราชินทู ิศ เบญจมราชาลัย  หนา้ 32

ชนั้ มัธยมศึกษาปีท่ี 6 ภาคเรียนท่ี 2/2564

สปั ดาห์ 4.4 คะแนนหลังกลางภาค 25 คะแนน
ท่ี ขอบขา่ ยสาระการเรยี นรู้ในการประเมนิ ผลสอบหลังกลางภาค

11 -14 ผลการเรยี นรู้ หนว่ ยการเรยี นรู้ คะแนน รปู แบบการประเมิน สอ่ื /แหล่ง
เรยี นรู้
3. วิเคราะห์ลักษณะ - ความสมั พันธก์ นั 10 ประเมินจากการสรปุ
ความสัมพนั ธก์ ันระหว่าง ระหวา่ งภาษา วรรณคดี เน้อื หาและความ ใบความรู้
ภาษา วรรณคดี วรรณกรรม วรรณกรรม และ ถูกต้องของใบงาน ช่องทาง
และวัฒนธรรมไทย วฒั นธรรมไทย ออนไลน์

15 -19 4. มีความเขา้ ใจในคณุ คา่ และ - ความสำคญั ของ 15 ประเมนิ จากการสรปุ ใบความรู้

ตระหนกั ถึงความสำคัญของ วรรณคดี วรรณกรรม เน้ือหาและความ ช่องทาง
วรรณคดี วรรณกรรม โบราณคดี วัฒนธรรม ถูกต้องของใบงาน ออนไลน์
โบราณคดี วฒั นธรรม ประเพณี และคตชิ นวทิ ยา
ประเพณี และคติชนวิทยา ท่มี ตี อ่ สงั คมไทย

มีจติ สำนกึ รกั ษ์ หวงแหน

ส่งเสริมและสนบั สนนุ ใหเ้ กิด

การอนรุ ักษ์ สบื ทอด และ

เผยแพร่องค์ความรู้ทางภาษา

และวฒั นธรรมอนั งดงาม

ของชาติ

4.5 คะแนนสอบปลายภาค 30 คะแนน

สปั ดาห์ ขอบขา่ ยสาระการเรียนรใู้ นการประเมนิ ผลสอบปลายภาค
ท่ี
ผลการเรยี นรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้ สอบ
20
3. วเิ คราะห์ลกั ษณะความสัมพนั ธ์ - ความสัมพนั ธ์กนั 30 - แบบทดสอบปรนยั ชนิดเลอื กตอบ 4

กนั ระหว่างภาษา วรรณคดี ระหวา่ งภาษา ตัวเลอื ก จำนวน 50 ขอ้ ( 30 คะแนน)
วรรณกรรม และวฒั นธรรมไทย วรรณคดี วรรณกรรม
4. มีความเข้าใจในคุณคา่ และ และวฒั นธรรมไทย

ตระหนักถึงความสำคญั ของ - ความสำคญั ของ
วรรณคดี วรรณกรรม โบราณคดี วรรณคดี วรรณกรรม
วฒั นธรรมประเพณี และคติชน โบราณคดี วัฒนธรรม
วิทยา มีจติ สำนึกรักษ์ หวงแหน ประเพณี และคตชิ น
ส่งเสรมิ และสนบั สนนุ ใหเ้ กิดการ วทิ ยาท่ีมตี ่อ
อนรุ กั ษ์ สืบทอด และเผยแพร่องค์ สงั คมไทย
ความรู้ทางภาษาและวฒั นธรรมอัน

งดงามของชาติ

แนวทางการจดั การเรียนการสอน โรงเรยี นนวมินทราชนิ ทู ศิ เบญจมราชาลัย  หนา้ 33

ช้ันมธั ยมศึกษาปที ี่ 6 ภาคเรยี นท่ี 2/2564

4.6 ช้นิ งาน ผลิตผลงานเพื่อแสดงต่อสาธารณะ เรื่อง ความสัมพันธข์ องภาษาและวฒั นธรรมแขนงตา่ ง ๆ

ช้ินงาน

ผลการเรยี นรู้/บูรณาการ วธิ ีการเก็บคะแนน ลกั ษณะ จำนวน หมาย กำหนดเวลาสง่
ประเภท ช้นิ งาน เหตุ งาน
5. นำความรู้และผลการศึกษา
คน้ คว้าที่ไดร้ ับมาผลิตผลงาน 1 .พิจารณาหัวข้อ - รายงาน คนละ 1 - จัดแสดงทาง
และนำเสนอองค์ความรู้ ช้นิ งาน ช่องทางออนไลน์
ทางภาษาและวัฒนธรรม เร่ือง โครงเรอ่ื ง และ (รปู เลม่ ) หรอื ในชั้นเรียน
ตอ่ สาธารณชนได้ กำหนดเวลาสง่
รปู แบบการนำเสนอ นำเสนอ
กอ่ นสอบปลายภาค
ของนักเรยี น และให้ - สือ่ power 1 สัปดาห์

คะแนนจากการ point

นำเสนอคร้งั แรก

- นำเสนอผา่ น

2.เม่ือช้ินงานสมบรู ณ์ ช่องทาง

ให้คะแนนจาก ออนไลนอ์ น่ื ๆ

ชนิ้ งาน

แนวทางการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย  หนา้ 34

ช้นั มัธยมศึกษาปที ่ี 6 ภาคเรียนท่ี 2/2564

แนวทางการจดั การเรียนการสอน
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติ ศาสตร์

แนวทางการจดั การเรียนการสอน โรงเรียนนวมินทราชนิ ทู ิศ เบญจมราชาลัย  หนา้ 35

ช้นั มธั ยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรยี นที่ 2/2564

แนวทางการจดั การเรยี นการสอน

ภาคเรียนที่ 2 ปกี ารศกึ ษา 2564

1. ช่ือรายวชิ า คณิตศาสตร์ 6 รหัสวิชา ค33102

จำนวนช่ัวโมง 2 ชวั่ โมง/สัปดาห์ 40 ชั่วโมง/ภาคเรียน จำนวนหนว่ ยกิต 1.0 หนว่ ยกติ

กลุม่ สาระการเรยี นรคู้ ณิตศาสตร์ ชนั้ มธั ยมศกึ ษาปีท่ี 6 ห้อง 1 - 9

ครผู ู้สอน นางศรกช เดชะ , นางสาวดวงกมล ลภิ นู นท์ , นายสมพงษ์ อำพนั เสน , นายมานิตย์ รองเมือง

2. คำอธบิ ายรายวชิ า
ศึกษา วเิ คราะห์ อธิบาย ึกทักษะการแก้ปัญหาในสาระต่อไปนี้
สถติ ิ ข้อมูล ตำแหน่งที่ของข้อมูล ค่ากลาง (ฐานนิยม มธั ยฐาน คา่ เฉลี่ยเลขคณิต) ค่าการกระจาย (พสิ ยั

ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน ความแปรปรวน) การนำเสนอข้อมูลเชงิ คุณภาพและเชงิ ปริมาณ การแปลความหมาย
ของคา่ สถติ ิ

ทบทวนกอ่ นสอบ O – Net เซต ตรรกศาสตร์เบื้องตน้ เลขยกกำลัง ความสัมพนั ธ์และฟงั ก์ชัน ลำดับ
และอนุกรม ดอกเบ้ียและมูลค่าของเงิน สถิติ ความน่าจะเปน็ หลกั การนับเบื้องตน้ การให้เหตผุ ล จำนวนจรงิ
และรากที่ n ของจำนวนจรงิ อัตราส่วนตรโี กณมิติ

โดยนำความรู้ ทักษะกระบวนการทางคณติ ศาสตร์ท่ีหลากหลายมาใช้ในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ตา่ งๆ
ไดอ้ ยา่ งเหมาะสม มีเหตุผลประกอบในการตัดสินใจ และสรุปผลไดอ้ ย่างเหมาะสม ใชภ้ าษาและสญั ลักษณ์ทาง
คณติ ศาสตร์ในการสื่อสาร ส่ือความหมาย และนำเสนอไดอ้ ย่างถกู ต้องชดั เจน เช่อื มโยงความร้ตู ่างๆ ใน
คณติ ศาสตร์และนความรทู้ ักษะกระบวนการทางคณติ ศาสตร์ไปเช่ือมโยงกบั ศาสตร์อน่ื ๆ และมีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์

เพ่ือให้เกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สามารถทำงานอย่างมีระบบระเบียบ รอบคอบ รับผิดชอบมี
วจิ ารณญาณ มีความเชอื่ ม่นั ในตนเอง มคี วามซอื่ สัตย์สุจรติ มวี ินัย ใ เ่ รียนรู้ มุ่งมั่นในการทำงาน รักความเป็นไทย มี
จิตสาธารณะ พร้อมทั้งตระหนักในคณุ คา่ และมเี จตคติทีด่ ตี ่อคณิตศาสตร์

3. มาตรฐาน/ตวั ช้ีวัด
ค 1.1 ม.4/1
ค 1.1 ม.5/1
ค 1.2 ม.5/1
ค 1.2 ม.5/2
ค 1.3 ม.5/1
ค 3.1 ม.6/1
ค 3.2 ม.4/1
ค 3.2 ม.4/2
รวมทั้งหมด 8 ตัวชีว้ ัด

แนวทางการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนนวมินทราชนิ ูทศิ เบญจมราชาลัย  หนา้ 36

ชนั้ มธั ยมศึกษาปีท่ี 6 ภาคเรยี นท่ี 2/2564

4. การวดั ผลประเมนิ ผลการเรยี นรู้
4.1 คะแนนเตม็ 100 คะแนน
สัดสว่ นคะแนนระหว่างภาคต่อปลายภาค 70 : 30 คะแนน
คะแนนก่อนกลางภาค 25 คะแนน
คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน
คะแนนหลงั กลางภาค 25 คะแนน
คะแนนสอบปลายภาค 30 คะแนน

4.2 คะแนนกอ่ นกลางภาค 25 คะแนน

สัปดาห์ ขอบขา่ ยสาระการเรียนรใู้ นการประเมินผลกอ่ นกลางภาค

ที่ ตวั ชี้วดั หน่วยการเรยี นรู้ คะแนน รปู แบบการประเมนิ สอ่ื /แหล่งเรยี นรู้

1 – 6 ค 3.1 ม.6/1 ค่าการกระจาย 15 แบบ กึ หดั ใบความรู้
(พสิ ัย สว่ นเบ่ียงเบน แบบทดสอบ Google Classroom
มาตรฐาน
ความแปรปรวน) ใบความรู้
Google Classroom
7 – 9 ค 3.1 ม.6/1 การนำเสนอข้อมูล 10 แบบ ึกหัด

เชงิ คุณภาพและ แบบทดสอบ

เชิงปรมิ าณ

การแปลความหมายของ

คา่ สถิติ

4.3 คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน

สปั ดาห์ ขอบข่ายสาระการเรยี นร้ใู นการประเมินผลสอบกลางภาค

ที่ ตัวชว้ี ัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รปู แบบขอ้ สอบ

10 ค 3.1 ม.6/1 สถิติ 20 - แบบทดสอบปรนยั ชนิด

- ค่าการกระจาย เลอื กตอบ 4 ตัวเลือก

(พสิ ัย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ความ จำนวน 20 ขอ้

แปรปรวน) - แบบทดสอบอัตนัย (เช่น แสดง

- การนำเสนอข้อมลู วธิ ีทำ/เติมคำ/อ่ืน ๆ)

เชงิ คุณภาพและเชิงปริมาณ จำนวน 2 ข้อ

การแปลความหมายของค่าสถติ ิ

แนวทางการจัดการเรียนการสอน โรงเรยี นนวมินทราชนิ ูทศิ เบญจมราชาลัย  หน้า 37

ช้นั มธั ยมศึกษาปีท่ี 6 ภาคเรยี นที่ 2/2564

4.4 คะแนนหลังกลางภาค 25 คะแนน

สัปดาห์ ขอบขา่ ยสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังกลางภาค

ที่ ตัวชวี้ ัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รปู แบบการประเมนิ สอ่ื /แหล่งเรียนรู้

11 – 19 ค 1.1 ม.4/1 ทบทวนก่อนสอบ O – NET 25 แบบ ึกหดั ใบความรู้

ค 1.1 ม.5/1 แบบทดสอบ Google Classroom

ค 1.2 ม.5/1 โปสเตอรเ์ กร็ดความรู้

ค 1.2 ม.5/2,

ค 1.3 ม.5/1

ค 3.1 ม.6/1

ค 3.2 ม.4/1

ค 3.2 ม.4/2

4.5 คะแนนสอบปลายภาค 30 คะแนน

สปั ดาห์ ขอบขา่ ยสาระการเรียนรใู้ นการประเมนิ ผลสอบกลางภาค

ที่ ตวั ชวี้ ดั หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบข้อสอบ

20 ค 1.1 ม.4/1 - ทบทวนก่อนสอบ 30 - แบบทดสอบปรนัยชนิด

ค 1.1 ม.5/1 O – NET เลือกตอบ 4 ตัวเลอื ก

ค 1.2 ม.5/1 จำนวน 24 ข้อ

ค 1.2 ม.5/2 - แบบทดสอบอัตนยั (เช่น แสดง

ค 1.3 ม.5/1 วิธีทำ/เติมคำ/อื่น ๆ)

ค 3.1 ม.6/1 จำนวน 2 ข้อ

ค 3.2 ม.4/1

ค 3.2 ม.4/2

4.6 ช้ินงาน -

แนวทางการจดั การเรียนการสอน โรงเรียนนวมินทราชนิ ูทิศ เบญจมราชาลัย  หน้า 38

ชัน้ มธั ยมศกึ ษาปที ี่ 6 ภาคเรียนท่ี 2/2564

แนวทางการจดั การเรียนการสอน

ภาคเรยี นที่ 2 ปีการศึกษา 2564

1. ชือ่ รายวชิ า คณิตศาสตร์เพม่ิ เติม 6 รหัสวิชา ค33202

จำนวนช่วั โมง 4 ช่วั โมง/สัปดาห์ 80 ชัว่ โมง/ภาคเรียน จำนวนหนว่ ยกิต 2.0 หนว่ ยกิต

กลุม่ สาระการเรยี นรู้คณิตศาสตร์ ชน้ั มธั ยมศกึ ษาปีที่ 6/1-4

ครผู สู้ อน นางสาวดวงกมล ลภิ ูนนท,์ นายธรี ายุ อศิ รางกูร ณ อยุธยา

2. คำอธบิ ายรายวิชา
ศึกษาความรู้พื้นฐานเบื้องต้น และการประยุกต์ ึกทักษะการคิดคำนวณ การให้เหตุผล และ ึกการ

แก้ปัญหาในสาระต่อไปน้ี การหาค่ากลางของข้อมูล ตำแหน่งของข้อมูล การวัดการกระจายของข้อมูล ค่า
มาตรฐาน การหาพืน้ ท่ีใต้โค้ง ความสมั พนั ธ์เชิงฟงั กช์ นั

โดยมุ่งเน้นจัดประสบการเรียนรู้ท่ีเชื่อมโยงความรู้ต่างๆทางคณิตศาสตร์กับสถานการณ์จริงและศาสตร์
อนื่ ๆ เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาการใช้ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ มีความสามรถในการแก้ปัญหา การ
ใหเ้ หตุผล การส่อื ความหมายทางคณิตศาสตร์ การนำเสนอและพัฒนาความคิดริเร่ิมทางคณิตศาสตร์ทง้ั ในและนอก
ช้ันเรยี น ตลอดจนเห็นคุณค่าและมเี จตคตทิ ดี่ ตี ่อคณติ ศาสตร์ สามารถนำไปประยุกตใ์ ชใ้ นการทำงาน

3. ผลการเรียนรู้
1. หาค่ากลางของข้อมูลได้
2. หาตำแหน่งของข้อมลู ได้
3. วดั การกระจายของข้อมูลได้
4. นำความร้เู รือ่ งค่ากลางของข้อมลู ตำแหนง่ ของข้อมลู การวดั การกระจายของข้อมูลไประยุกต์
แก้ปัญหาได้
5. หา คา่ มาตรฐานได้
6. การหาพนื้ ทใ่ี ตโ้ ค้งได้
7. นำความรู้เรือ่ งคา่ มาตรฐาน พนื้ ที่ใตโ้ ค้ง ไปประยุกต์แก้ปัญหาได้
8. นำความรูเ้ ร่ืองความสัมพนั ธ์เชิงฟงั ก์ชนั ไปประยุกต์แกป้ ญั หาได้
9. สามารถใช้กระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการศกึ ษาขอ้ มลู ทางวทิ ยาศาสตร์หรือสงั คมได้

รวมทัง้ หมด 9 ผลการเรียนรู้

แนวทางการจดั การเรียนการสอน โรงเรียนนวมินทราชินทู ศิ เบญจมราชาลัย  หนา้ 39

ชน้ั มัธยมศึกษาปที ี่ 6 ภาคเรยี นที่ 2/2564

4. การวดั ผลประเมนิ ผลการเรียนรู้

4.1 คะแนนเตม็ 100 คะแนน

สดั สว่ นคะแนนระหวา่ งภาคต่อปลายภาค 70 : 30 คะแนน

คะแนนก่อนกลางภาค 25 คะแนน

คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน

คะแนนหลังกลางภาค 25 คะแนน

คะแนนสอบปลายภาค 30 คะแนน

4.2 คะแนนก่อนกลางภาค 25 คะแนน

สปั ดาห์ ขอบขา่ ยสาระการเรียนรูใ้ นการประเมินผลกอ่ นกลางภาค
ที่
ผลการเรยี นรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมนิ ส่ือ/แหล่งเรยี นรู้
1-8
ข้อท่ี 1 -การวเิ คราะห์ข้อมูล 25 -แบบ ึกหดั - Google sites
ข้อที่ 2 - Google
ข้อที่ 3 เบ้อื งต้น -แบบทดสอบ classroom
ขอ้ ที่ 4

4.3 คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน

สปั ดาห์ ขอบขา่ ยสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค

ท่ี ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รปู แบบขอ้ สอบ

9-10 ขอ้ ที่ 1 -การวิเคราะหข์ อ้ มลู 20 - แบบทดสอบปรนัยชนดิ เลือกตอบ

ข้อที่ 2 เบ้อื งตน้ 4 ตัวเลือก จำนวน 20 ข้อ

ขอ้ ท่ี 3 - แบบทดสอบอัตนยั (เช่น แสดงวธิ ี

ขอ้ ท่ี 4 ทำ/เตมิ คำ/อืน่ ๆ) จำนวน 2 ขอ้

4.4 คะแนนหลังกลางภาค 25 คะแนน

สัปดาห์ ขอบข่ายสาระการเรยี นรูใ้ นการประเมินผลหลังกลางภาค
ท่ี
ผลการเรียนรู้ หนว่ ยการเรยี นรู้ คะแนน รูปแบบการประเมนิ สอื่ /แหล่งเรียนรู้
11-18
ข้อที่ 5 -คา่ มาตรฐาน 15 -แบบ กึ หดั - Google sites
ข้อท่ี 6
ขอ้ ที่ 7 -แบบทดสอบ - Google
ขอ้ ท่ี 8
ขอ้ ท่ี 9 classroom

-ความสัมพนั ธ์เชิงฟังก์ชนั 10

ระหวา่ งข้อมลู

แนวทางการจัดการเรียนการสอน โรงเรยี นนวมินทราชนิ ทู ศิ เบญจมราชาลัย  หนา้ 40

ชนั้ มธั ยมศกึ ษาปีท่ี 6 ภาคเรียนท่ี 2/2564

4.5 คะแนนสอบปลายภาค 30 คะแนน

สัปดาห์ ขอบขา่ ยสาระการเรียนรู้ในการประเมนิ ผลสอบกลางภาค
ที่
ผลการเรยี นรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบข้อสอบ
19-20
ขอ้ ท่ี 5 -คา่ มาตรฐาน 20 - แบบทดสอบปรนัยชนดิ

ขอ้ ที่ 6 เลอื กตอบ 4 ตวั เลอื ก จำนวน

ข้อท่ี 7 20 ข้อ

ข้อท่ี 8 -ความสมั พันธ์เชงิ ฟังกช์ ัน 10 - แบบทดสอบอตั นัย (เช่น แสดง

ข้อที่ 9 ระหวา่ งข้อมูล วธิ ีทำ/เติมคำ/อ่นื ๆ) จำนวน

2 ขอ้

4.6 ช้นิ งาน -

แนวทางการจดั การเรียนการสอน โรงเรยี นนวมินทราชินูทศิ เบญจมราชาลัย  หน้า 41

ชน้ั มธั ยมศกึ ษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2/2564

แนวทางการจัดการเรยี นการสอน
กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี


Click to View FlipBook Version
Previous Book
KIK_1221
Next Book
Diva Talk Nov Dec 2021 Digital Issue