The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by ffaahh.nbr, 2021-11-24 09:57:08

Course syllabus ม1-6 ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2564

รวม Course syllabus ม1-6 (2-2564)

แนวทางการจัดการเรียนการสอน โรงเรยี นนวมนิ ทราชนิ ทู ศิ เบญจมราชาลัย  หน้า 32

ชน้ั มธั ยมศกึ ษาปีท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 2/2564

4.5 คะแนนสอบปลายภาค 30 คะแนน

สปั ดาห์ ขอบข่ายสาระการเรยี นรใู้ นการประเมนิ ผลสอบกลางภาค
ที่
ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรยี นรู้ คะแนน รปู แบบข้อสอบ
20
ข้อที่ 3 - พีระมิด กรวย 30 - แบบทดสอบปรนยั ชนิด
ขอ้ ท่ี 4 และทรงกลม เลอื กตอบ 4 ตัวเลือก
ขอ้ ที่ 5
ขอ้ ท่ี 6 - ความน่าจะเป็น จำนวน 24 ข้อ

- อตั ราสว่ นตรีโกณมติ ิ - แบบทดสอบอัตนยั
(เช่น แสดงวิธที ำ/เติมคำ/อ่ืนๆ)

จำนวน 2 ข้อ

4.6 ชิ้นงาน -

แนวทางการจัดการเรยี นการสอน โรงเรียนนวมนิ ทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย  หน้า 33

ช้ันมธั ยมศกึ ษาปที ี่ 3 ภาคเรยี นที่ 2/2564

แนวทางการจัดการเรยี นการสอน
ภาคเรยี นที่ 2 ปีการศึกษา 2564

1. ชอ่ื รายวิชา คณิตศาสตร์สร้างสรรค์ 6 รหัสวิชา ค23208
จำนวนชั่วโมง 1 ช่วั โมง/สปั ดาห์ 20 ชั่วโมง/ภาคเรียน จำนวนหน่วยกติ 0.5 หนว่ ยกิต
กล่มุ สาระการเรยี นรู้ คณิตศาสตร์ ชนั้ มธั ยมศกึ ษาปีท่ี 3
ครผู สู้ อน นายธีรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา

2. คำอธบิ ายรายวิชา
ศึกษา วเิ คราะห์ อธบิ าย ฝึกทักษะการแกป้ ญั หาในสาระต่อไปน้ี
ศึกษาการเปรียบเทียบจำนวนเต็ม จำนวนตรงข้าม การบวก การลบ การคูณและการหารจำนวนเต็ม

สมบัติของจำนวนเต็มและการนำความรู้เกี่ยวกับจำนวนเต็มไปใช้ในชีวิตจริง เศษส่วน การเปรียบเทียบเศษส่วน
การบวก การลบ การคูณ และการหารเศษส่วน การนำความรู้เกี่ยวกับเศษส่วนไปใช้ในชีวิตจริง ทศนิยม และ
จำนวนตรรกยะและสมบตั ิของจำนวนตรรกยะการเขียนเลขยกกำลังทีม่ ีเลขช้ีกำลังเปน็ จำนวนเต็มบวก การคูณการ
หารของเลขยกกำลัง เมื่อเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มบวก การเขียนจํานวนในรูปสัญกรณ์วิทยาศาสตร์และการนำ
ความรเู้ ก่ยี วกับเลขยกกำลังไปใช้ในชีวิตจริง

โดยการจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณใ์ นชีวติ ประจำวนั ทใี่ กล้ตวั ให้ผูเ้ รียนไดศ้ ึกษาค้นคว้า ฝึกทักษะ
โดยการปฏิบัติจริง ทดลอง สรุป รายงาน เพื่อพัฒนาทักษะ กระบวนการในการคิดคำนวณการแก้ปัญหาการให้
เหตุผล การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์และนำประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิดทักษะและกระบวนการที่ได้
ไปใชใ้ นการเรียนรสู้ ง่ิ ต่างๆและใช้ในชีวติ ประจำวนั อย่างสรา้ งสรรค์

เพือ่ ให้เหน็ คุณค่าและมีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถทำงานได้อย่างเป็นระบบ
มรี ะเบยี บ รอบคอบ มคี วามรบั ผดิ ชอบ มีวจิ ารณญาณ มีความคิดรเิ ร่มิ สร้างสรรค์และมีความเช่อื มัน่ ในตนเอง

3. ผลการเรียนรู้
1. เขา้ ใจจำนวนตรรกยะและความสมั พันธ์ของจำนวนตรรกยะ และใชส้ มบตั ิของจำนวนตรรกยะใน
การแก้ปัญหาคณิตศาสตรแ์ ละปญั หาในชีวติ จริง
2. เข้าใจและใชส้ มบัติของเลขยกกำลังเป็นจำนวนเต็มบวกในการแกป้ ัญหาคณติ ศาสตร์โดยใชด้ ำเนนิ การ
ทางคณิตศาสตร์ได้ถูกต้อง

รวมทั้งหมด 2 ผลการเรยี นรู้

แนวทางการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนนวมนิ ทราชนิ ทู ศิ เบญจมราชาลัย  หนา้ 34

ช้นั มธั ยมศึกษาปที ่ี 3 ภาคเรียนท่ี 2/2564

4.การวัดผลประเมินผลการเรยี นรู้
4.1 คะแนนเตม็ 100 คะแนน
สดั ส่วนคะแนนระหวา่ งภาคต่อปลายภาค 70 : 30 คะแนน
คะแนนก่อนกลางภาค 25 คะแนน
คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน
คะแนนหลงั กลางภาค 25 คะแนน
คะแนนสอบปลายภาค 30 คะแนน

4.2 คะแนนก่อนกลางภาค 25 คะแนน

สัปดาห์ ขอบข่ายสาระการเรียนรใู้ นการประเมินผลก่อนกลางภาค
ที่
ตวั ชว้ี ดั หนว่ ยการเรยี นรู้ คะแนน รปู แบบการประเมนิ สือ่ /แหล่งเรียนรู้
1–9 ข้อท่ี 1
จำนวนจรงิ 25 -แบบฝกึ หัด Google sites

-แบบทดสอบ Google

Classroom

4.3 คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน

สปั ดาห์ ขอบข่ายสาระการเรียนร้ใู นการประเมินผลสอบกลางภาค
ท่ี
ตัวชว้ี ดั หนว่ ยการเรยี นรู้ คะแนน รูปแบบข้อสอบ
10 ขอ้ ท่ี 1
จำนวนจรงิ 20 - แบบทดสอบปรนยั ชนดิ เลือกตอบ 4

ตัวเลือก

จำนวน 20 ข้อ

- แบบทดสอบอตั นัย

(เชน่ แสดงวิธีทำ/เติมคำ/อืน่ ๆ)

จำนวน 2 ข้อ

4.4 คะแนนหลงั กลางภาค 25 คะแนน

สัปดาห์ ขอบข่ายสาระการเรียนรใู้ นการประเมินผลก่อนกลางภาค
ที่
ตัวชีว้ ดั หนว่ ยการเรยี นรู้ คะแนน รปู แบบการประเมนิ ส่ือ/แหลง่
11 – 13 ข้อท่ี 2 เรยี นรู้

- การดำเนินการทาง 25 -แบบฝกึ หัด Google sites

คณิตศาสตร์ -แบบทดสอบ Google

Classroom

แนวทางการจดั การเรยี นการสอน โรงเรยี นนวมินทราชินทู ิศ เบญจมราชาลัย  หนา้ 35

ชัน้ มัธยมศกึ ษาปีท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 2/2564

4.5 คะแนนสอบปลายภาค 30 คะแนน

สัปดาห์ ขอบข่ายสาระการเรียนรูใ้ นการประเมนิ ผลสอบกลางภาค

ที่ ตวั ชีว้ ัด หน่วยการเรยี นรู้ คะแนน รปู แบบขอ้ สอบ

20 ขอ้ ท่ี 2 - การดำเนนิ การทาง 30 - แบบทดสอบปรนัยชนดิ เลือกตอบ 4

คณติ ศาสตร์ ตัวเลอื ก

จำนวน 20 ข้อ

- แบบทดสอบอตั นยั

- (เช่น แสดงวิธีทำ/เตมิ คำ/อ่นื ๆ)

จำนวน 2 ข้อ

4.6 ช้ินงาน -

แนวทางการจัดการเรยี นการสอน โรงเรียนนวมินทราชนิ ทู ศิ เบญจมราชาลัย  หน้า 36

ชนั้ มัธยมศกึ ษาปที ่ี 3 ภาคเรยี นท่ี 2/2564

แนวทางการจดั การเรียนการสอน
กลมุ่ สาระการเรยี นรู้วทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แนวทางการจดั การเรยี นการสอน โรงเรยี นนวมนิ ทราชินูทศิ เบญจมราชาลัย  หนา้ 37

ช้ันมัธยมศึกษาปที ี่ 3 ภาคเรียนท่ี 2/2564

แนวทางการจดั การเรียนการสอน

ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศกึ ษา 2564

1. ชือ่ รายวชิ า วทิ ยาศาสตร์ 6 รหสั วิชา ว23102

จำนวนชั่วโมง 3 ชั่วโมง/สัปดาห์ 60 ช่วั โมง/ภาคเรียน จำนวน 1.5 หนว่ ยกติ

กล่มุ สาระการเรียนรู้ วทิ ยาศาสตรแ์ ละเทคโนโลยี ชนั้ มธั ยมศกึ ษาปที ่ี ม.3/1,3/2,3/4-13

ครูผู้สอน นางสาวสมจติ ร ตนานวุ ัฒน์, นายมงคล ประเสริฐสงั ข,์ และนางสาวณัฐรดา ไชยสมร

2. คำอธบิ ายรายวิชา
ศกึ ษาวเิ คราะหปฏิสัมพนั ธข์ ององคป์ ระกอบของระบบนเิ วศรปู แบบความสมั พันธ์ระหว่างส่งิ มีชีวติ กับส่งิ มี

ชวี ิตรปู แบบตา่ งๆแบบจำลองในการอธิบายการถา่ ยทอดพลังงานในสายใยอาหาร ความสัมพันธข์ องผูผ้ ลิต ผู้บริโภค
และผยู้ อ่ ยสลายสารอินทรยี ใ์ นระบบนิเวศการสะสมสารพิษในสิง่ มชี ีวติ ในโซอ่ าหารการเกิดปฏิกริ ยิ าเคมีรวมถงึ การ
จัดเรยี งตัวใหมข่ องอะตอมเม่ือเกดิ ปฏิกิรยิ าเคมีโดยใชแ้ บบจำลองและสมการข้อความกฎทรงมวลปฏกิ ริ ิยาดูดความ
ร้อนและปฏกิ ิริยาคายความร้อนจากการเปลย่ี นแปลงพลงั งานความร้อนของปฏิกริ ยิ าปฏิกริ ิยาการเกิดสนมิ ของ
เหล็กปฏิกริ ยิ าของกรดกับโลหะปฏกิ ริ ิยาของกรดกับเบสและปฏกิ ิริยาของเบสกับโลหะ โดยใช้หลักฐานเชงิ ประจกั ษ์
และอธบิ ายปฏิกริ ยิ าการเผาไหมก้ ารเกิดฝนกรดการสงั เคราะห์ด้วยแสงโดยใช้สารสนเทศรวมทงั้ เขียนสมการข้อควา
มแสดงปฏิกริ ิยาประโยชนแ์ ละโทษของปฏิกิริยาเคมีทมี่ ตี ่อสง่ิ มชี วี ิตและส่งิ แวดล้อมและยกตัวอยา่ งวิธกี ารป้องกนั แ
ละแก้ปญั หาท่ีเกิดจากปฏิกิรยิ าเคมีที่พบในชีวิตประจำวนั วิธีแกป้ ัญหาในชีวิตประจำวนั

โดยใชก้ ารสืบเสาะหาความรู้การสำรวจตรวจสอบทกั ษะกระบวนการทางวทิ ยาศาสตรแ์ ละทักษะการเรียน
รู้ในศตวรรษท2่ี 1การสืบค้นข้อมลู และการอภิปราย

เพื่อให้เกดิ ความรู้ ความคดิ ความเขา้ ใจ สามารถส่ือสารสง่ิ ท่เี รียนรู้ มคี วามสามารถในการตัดสนิ ใจ
การแก้ปัญหา การนำความรไู้ ปใช้ในชวี ติ ประจำวัน มจี ิตวิทยาศาสตร์ จรยิ ธรรม คุณธรรม และค่านยิ มทเ่ี หมาะสม

3. มาตรฐาน/ตัวชี้วดั
ว 1.1 ม.3/1-6
ว 2.1 ม.3/3-8
ว 2.3 ม.3/1-9
รวมท้ังหมด 21 ตัวชี้วดั /ผลการเรยี นรู้

4. การวัดผลประเมนิ ผลการเรยี นรู้
4.1 คะแนนเตม็ 100 คะแนน
สัดส่วนคะแนนระหว่างภาคต่อปลายภาค 70 : 30 คะแนน
คะแนนกอ่ นกลางภาค 25 คะแนน
คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน
คะแนนหลงั กลางภาค 25 คะแนน
คะแนนสอบปลายภาค 30 คะแนน

แนวทางการจัดการเรยี นการสอน โรงเรียนนวมนิ ทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย  หน้า 38

ช้ันมธั ยมศึกษาปที ่ี 3 ภาคเรียนท่ี 2/2564

4.2 คะแนนกอ่ นกลางภาค 25 คะแนน

สปั ดาห์ ขอบขา่ ยสาระการเรยี นรู้ในการประเมนิ ผลกอ่ นกลางภาค

ที่ ตวั ชว้ี ัด หน่วยการเรยี นรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สอ่ื /แหล่งเรียนรู้

1-9 ว 1.1 ม.3/1-6 หนว่ ยท่ี 1 ระบบนเิ วศ 10 - แบบทดสอบก่อนเรียน - PowerPoint

ว 1.3 ม.3/1-11 หน่วยที่ 2 พนั ธุกรรม 15 - แบบทดสอบเรียนระหว่าง - ใบงาน

และความหลากหลาย เรยี น - หนังสอื่ เรยี น

ของสิ่งมชี วี ติ - แบบทดสอบเรียนหลงั วิทยาศาสตร์ พว.

เรียน - เว็ปไซต์ตา่ งๆที่

- การตอบคำถามระหว่าง เกย่ี วขอ้ ง

เรยี น - Google site

- การปฏิบตั กิ จิ กรรมการ - Google meet

สบื คน้ การทดลอง - วดิ ิโอโรคทางพนั ธุ

- การอภปิ รายรายบุคคล ศาสตร์

และอภิปรายกล่มุ

4.3 คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน

สปั ดาห์ ขอบขา่ ยสาระการเรยี นรใู้ นการประเมนิ ผลสอบกลางภาค

ที่ ตัวช้วี ัด หนว่ ยการเรยี นรู้ คะแนน รูปแบบข้อสอบ

10 ว 1.1 ม.3/1-6 หนว่ ยท่ี 1 ระบบนเิ วศ 5 - แบบทดสอบปรนัยชนิด

ว 1.3 ม.3/1-11 หน่วยท่ี 2 พันธกุ รรมและความ 15 เลือกตอบ 4 ตวั เลอื ก

หลากหลายของสง่ิ มชี ีวิต จำนวน 30 ข้อ

4.4 คะแนนหลงั กลางภาค 25 คะแนน

สัปดาห์ ขอบขา่ ยสาระการเรยี นรใู้ นการประเมินผลหลังกลางภาค
ท่ี ตัวช้วี ดั
หนว่ ยการเรียนรู้ คะแนน รปู แบบการประเมิน สื่อ/แหลง่ เรยี นรู้
11-20 ว 2.1 ม.3/1-2
หนว่ ยท่ี 3 วัสดใุ น 10 - แบบทดสอบก่อนเรียน - PowerPoint
ว 2.1 ม.3/3-8
ชีวติ ประจำวนั - แบบทดสอบเรยี นระหวา่ ง - ใบงาน

หน่วยที่ 4 ปฏิกิรยิ า 15 เรยี น - หนงั ส่ือเรียน

เคมี - แบบทดสอบเรียนหลงั เรยี น วทิ ยาศาสตร์ พว.

- การตอบคำถามระหวา่ งเรียน - เว็ปไซต์ตา่ ง ๆ

- การปฏบิ ัติกจิ กรรมการสืบค้น ท่ีเก่ยี วข้อง

การทดลอง - Google site

- การอภปิ รายรายบคุ คล และ -Google meet

อภิปรายกลมุ่ - วิดโิ อการ

เกิดปฏกิ ริ ิยาเคมี

แนวทางการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนนวมินทราชินูทศิ เบญจมราชาลัย  หนา้ 39

ช้ันมัธยมศกึ ษาปที ่ี 3 ภาคเรยี นท่ี 2/2564

4.5 คะแนนสอบปลายภาค 30 คะแนน

สปั ดาห์ท่ี ขอบขา่ ยสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบปลายภาค
21
ตวั ชี้วัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบข้อสอบ

ว 2.1 ม.3/1-2 หนว่ ยท่ี 3 วสั ดุในชีวิตประจำวนั 10 - แบบทดสอบปรนัยชนดิ เลือกตอบ
ว 2.1 ม.3/3-8
หน่วยท่ี 4 ปฏกิ ริ ิยาเคมี 20 4 ตวั เลอื ก จำนวน 60 ข้อ

4.6 ชิน้ งาน 3 ชนิ้ ชิ้นงาน

หน่วยการเรยี นรู้ วิธีการเก็บคะแนน ลกั ษณะ จำนวนชิ้ หมายเห กำหนด
ตวั ชีว้ ดั บรู ณาการ ประเภท นงาน ตุ เวลาสง่
เมอื่ จบบทเรยี น
ว 1.3 ม.3/1-11 1.คลปิ วิดโิ อโรคทางพนั ธุกรรม คลิป 1
ว 2.1 ม.3/1-2 2. อนิ โฟกราฟิก เมอื่ จบบทเรยี น
ว 2.1 ม.3/3-8 เซรามกิ ในชีวิตประจำวัน ชนิ้ งาน 1
3.การทดลองการเกิดปฏกิ ิริยา เมือ่ จบบทเรยี น
เคมใี นชวี ติ ประจำวัน คลปิ 1

ใบงานปฏกิ ริ ยิ าเคมี

แนวทางการจดั การเรียนการสอน โรงเรียนนวมินทราชินทู ศิ เบญจมราชาลัย  หนา้ 40

ชัน้ มัธยมศกึ ษาปที ี่ 3 ภาคเรยี นที่ 2/2564

แนวทางการจัดการเรียนการสอน

ภาคเรียนท่ี 2 ปกี ารศึกษา 2564 รหัสวิชา ว 23102
1. ชอื่ รายวิชา Science 6 จำนวน 1.5 หนว่ ยกิต
ชั้นมธั ยมศกึ ษาปที ่ี 3/3
จำนวนชั่วโมงเรียน 3 ชั่วโมง/สปั ดาห์ 60 ชัว่ โมง/ภาคเรยี น
กลมุ่ สาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูผสู้ อน นางสาวจริ าพร หมอบอก

2. คำอธิบายรายวชิ า
ศกึ ษา วิเคราะห์ ความสมั พนั ธร์ ะหวา่ งความต่างศักย์ กระแสไฟฟา้ และความต้านทาน และคำนวณ

ปรมิ าณท่เี ก่ียวข้อง ความสัมพันธ์ระหว่างกระแสไฟฟ้าและความต่างศักยไ์ ฟฟา้ การวดั ปริมาณทางไฟฟ้า ความตา่ ง
ศกั ย์ไฟฟา้ และกระแสไฟฟา้ ในวงจรไฟฟ้าเม่ือตอ่ ตวั ต้านทานหลายตัวแบบอนุกรมและแบบขนาน แผนภาพ
วงจรไฟฟ้าแสดงการต่อตวั ตา้ นทานแบบอนุกรมและขนาน การทำงานของช้ินสว่ นอิเล็กทรอนกิ ส์อย่างง่าย คำนวณ
พลังงานไฟฟา้ เลอื กใชเ้ คร่ืองใชไ้ ฟฟ้าโดยนำเสนอวธิ ีการใช้เครื่องใช้ไฟฟา้ อยา่ งประหยัดและปลอดภยั อธิบายการ
เกิดคลน่ื และบรรยายส่วนประกอบของคลื่น คลืน่ แม่เหล็กไฟฟ้าและสเปกตรัมคลน่ื แมเ่ หล็กไฟฟ้า ตระหนกั ถึง
ประโยชน์และอนั ตรายจากคล่ืนแมเ่ หลก็ ไฟฟ้าโดยนำเสนอการใช้ประโยชน์ในดา้ นตา่ ง ๆ และอนั ตรายจากคลืน่
แมเ่ หลก็ ไฟฟา้ ในชวี ิตประจำวัน กฎการสะท้อนของแสง การเคล่ือนที่ของแสง ภาพจากกระจกเงา การหักเหของ
แสง การกระจายแสงของแสงขาว การเกดิ ภาพจากเลนส์ ปรากฏการณ์ที่เก่ียวกบั แสง และการทำงานของทัศน
อปุ กรณ์ ความสว่างทม่ี ีต่อดวงตา วดั ความสวา่ งของแสง การโคจรของดาวเคราะห์รอบดวงอาทิตย์ดว้ ยแรงโนม้ ถ่วง
แบบจำลองที่อธบิ ายการเกิดฤดู และการเคลือ่ นท่ปี รากฏของดวงอาทิตย์ แบบจำลองที่อธิบายการเกิดข้างขนึ้
ขา้ งแรม การเปลี่ยนแปลงเวลาการขนึ้ และตกของดวงจันทร์ และการเกดิ นำ้ ขน้ึ นำ้ ลง การใช้ประโยชนข์ อง
เทคโนโลยอี วกาศ

โดยใชก้ ารสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจตรวจสอบ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรแ์ ละทกั ษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 การสืบคน้ ขอ้ มูลและการอภปิ ราย เพือ่ ใหเ้ กดิ ความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสอื่ สาร
ส่ิงท่ีเรยี นรู้ มีความสามารถในการตดั สินใจ การแกป้ ญั หา การนำความรไู้ ปใชใ้ นชวี ิตประจำวนั มีจิตวทิ ยาศาสตร์
จริยธรรม คณุ ธรรม และค่านิยมทเี่ หมาะสม
3. มาตรฐาน/ตวั ช้ีวัด

ว 2.3 ม.3/1-9
ว 2.3 ม.3/10-21
ว 3.1 ม.3/1-4
รวมท้ังหมด 24 ตัวชว้ี ัด

แนวทางการจดั การเรียนการสอน โรงเรียนนวมินทราชินทู ศิ เบญจมราชาลัย  หนา้ 41

ชนั้ มธั ยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรยี นท่ี 2/2564

4. การวดั ผลประเมนิ ผลการเรียนรู้
4.1 คะแนนเตม็ 100 คะแนน
สัดส่วนคะแนนระหวา่ งภาคต่อปลายภาค 70 : 30 คะแนน
คะแนนกอ่ นกลางภาค 25 คะแนน
คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน
คะแนนหลงั กลางภาค 25 คะแนน
คะแนนสอบปลายภาค 30 คะแนน

4.2 คะแนนก่อนกลางภาค 25 คะแนน

สปั ดาห์ ขอบขา่ ยสาระการเรียนร้ใู นการประเมนิ ผลก่อนกลางภาค

ที่ ตัวชี้วัด หนว่ ยการเรยี นรู้ คะแนน รปู แบบการประเมนิ สอ่ื /แหล่งเรียนรู้

1-3 ว 2.3 ม.3/1-9 1. ไฟฟ้าและ 10 ใบงาน (5 คะแนน) เว็บไซต์

อิเลก็ ทรอนิกส์ สอบประจำบท - Google

(5 คะแนน) Classroom

- Google site

4-9 ว 2.3 ม.3/10- 2. คลนื่ แสงและการ 15 ใบงาน (5 คะแนน) - Google.com

21 มองเหน็ สอบประจำบท หนงั สือเรยี น

(10 คะแนน)

4.3 คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน

สปั ดาห์ ขอบข่ายสาระการเรียนร้ใู นการประเมินผลสอบกลางภาค

ท่ี ตวั ชว้ี ดั หนว่ ยการเรียนรู้ คะแนน รปู แบบขอ้ สอบ

10 ว 2.2 ม. 2/1- 1.ไฟฟ้าและอเิ ล็กทรอนิกส์ 20 1. แบบทดสอบปรนยั เลือกตอบ

15 2.คลื่น แสงและการมองเห็น 4 ตวั เลอื ก 30 ข้อ

ว 2.3 ม. 2/1- 2. แบบทดสอบอตั นัย 2 ข้อ

6

4.4 คะแนนหลังกลางภาค 25 คะแนน

สปั ดาห์ ขอบข่ายสาระการเรยี นรูใ้ นการประเมนิ ผลหลังกลางภาค

ที่ ตวั ช้วี ดั หน่วยการเรยี นรู้ คะแนน รปู แบบการประเมนิ สอ่ื /แหล่งเรยี นรู้

11-19 ว 3.1 ม. 3. ดาราศาสตร์ 25 ใบงาน เวบ็ ไซต์

3/1-4 ช้นิ งาน - Google

สอบประจำบท Classroom

- Google site

- Google.com

หนังสอื เรยี น

แนวทางการจัดการเรยี นการสอน โรงเรยี นนวมินทราชนิ ูทศิ เบญจมราชาลัย  หนา้ 42

ชั้นมัธยมศึกษาปที ่ี 3 ภาคเรยี นท่ี 2/2564

4.5 คะแนนสอบปลายภาค 30 คะแนน

สัปดาห์ ขอบขา่ ยสาระการเรียนร้ใู นการประเมินผลสอบปลาย

ท่ี ตวั ช้วี ดั หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบข้อสอบ

20 ว 3.2 ม. 2/1 – 10 3. โลกและการเปลยี่ นแปลง ว 3.2 ม. 1. แบบทดสอบปรนัยเลือกตอบ

2/1 – 4 ตวั เลอื ก 45 ข้อ

10

4.6 ชิ้นงาน
1. ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ -
2. คลื่น แสงและการมองเห็น -
3. ดาราศาสตร์ -

แนวทางการจัดการเรยี นการสอน โรงเรียนนวมินทราชนิ ทู ศิ เบญจมราชาลัย  หนา้ 43

ชั้นมธั ยมศึกษาปที ี่ 3 ภาคเรยี นท่ี 2/2564

แนวทางการจดั การเรียนการสอน รหัสวิชา ว23104
จำนวนหน่วยกิต 0.5 หน่วยกิต
ภาคเรยี นที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ช้นั มธั ยมศกึ ษาปที ี่ 3/1-3/13
1. ช่ือรายวิชา วิทยาการคำนวณ

จำนวนช่ัวโมง 2 ชวั่ โมง/สัปดาห์ 20 ชั่วโมง/ภาคเรยี น
กลมุ่ สาระการเรยี นรู้วิทยาศาสตร์
ครูผ้สู อน นางสาวณฎั ปณั ณิกา เอ่ียมตน้ วงศ์/นายสิทธิ อารีพงษ์

2. คำอธิบายรายวชิ า
ศกึ ษาข้นั ตอนการพฒั นาแอปพลิเคชนั Internet of Things (IoT)การเขียนโปรแกรมเพอื่ พัฒนา

แอปพลิเคชัน ข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ การประมวลผลข้อมูล การสร้างทางเลือกและประเมินผล
ซอฟต์แวร์หรือบรกิ ารบนอินเทอร์เน็ตที่ใช้ในการจัดการข้อมูล การประเมินการความนา่ เชื่อถือของข้อมูล
การสืบค้นหาแหล่งต้นตอของข้อมูลเหตุผลวิวัติ ผลกระทบจากข่าวสารที่ผิดพลาด การรู้เท่าทันสื่อ
กฎหมายทเี่ กี่ยวกบั คอมพิวเตอร์ การใช้ลขิ สิทธ์ขิ องผู้อื่นโดยชอบธรรม

รวบรวมขอ้ มลู ปฐมภมู หิ รอื ทุติยภูมิ ประมวลผล สร้างทางเลือก และนำเสนอการตัดสนิ ใจได้อย่าง
มีประสิทธิภาพออกแบบและเขียนโปรแกรม เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันที่มีการบูรณาการกับวิชาอื่นอย่าง
สรา้ งสรรค์ ใชง้ านเทคโนโลยสี ารสนเทศอย่างรูเ้ ทา่ ทนั และมีความรับผดิ ชอบต่อสังคม

3. มาตรฐานและตัวช้ีวัด

ว. 4.2 เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)

1. พฒั นาแอปพลิเคชันท่ีมกี ารบรู ณาการกับวชิ าอน่ื อยา่ งสรา้ งสรรค์

2. รวบรวมขอ้ มูล ประมวลผล ประเมินผล นำเสนอข้อมลู และสารสนเทศ ตามวตั ถุประสงค์โดย

ใช้ซอฟต์แวร์หรอื บริการบนอินเทอร์เนต็ ทีห่ ลากหลาย

3. ประเมินความน่าเช่ือถือของข้อมลู วิเคราะหส์ ือ่ และผลกระทบจากการให้ข่าวสารท่ีผิด เพือ่

การใชง้ านอย่างรู้เทา่ ทัน

4. ใชเ้ ทคโนโลยสี ารสนเทศอย่างปลอดภัยและมคี วามรับผิดชอบต่อสงั คม ปฏิบตั ิตามกฎหมาย

เก่ยี วกับคอมพิวเตอร์ ใชล้ ขิ สิทธิ์ของผู้อืน่ โดยชอบธรรม

ว. 4.2 ม.3/1 ม.3/2 ม.3/3 ม.3/4

รวมทั้งหมด 4 ตวั ชี้วัด

4. การวัดผลประเมนิ ผลการเรียนรู้

4.1 คะแนนเต็ม 100 คะแนน

สัดส่วนคะแนนระหว่างภาคต่อปลายภาค 70 : 30 คะแนน

คะแนนกอ่ นกลางภาค 25 คะแนน

คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน

คะแนนหลงั กลางภาค 25 คะแนน

คะแนนสอบปลายภาค 30 คะแนน

แนวทางการจดั การเรียนการสอน โรงเรยี นนวมินทราชินูทศิ เบญจมราชาลัย  หนา้ 44

ช้ันมัธยมศกึ ษาปที ่ี 3 ภาคเรียนที่ 2/2564

4.2 คะแนนกอ่ นกลางภาค 25 คะแนน

สปั ดาห์ ตวั ชี้วดั ขอบขา่ ยสาระการเรียนรใู้ นการประเมินผลก่อนกลางภาค สอ่ื /แหลง่ เรยี นรู้
ท่ี
ว. 4.2 ม.3/1 หน่วยการเรยี นรู้ คะแนน รปู แบบการประเมิน - PowerPoint
1–4 ว. 4.2 ม.3/2 - หนังสือเรยี น
5-9 1 10 - ใบงาน - Google
2 15 - แบบฝกึ หดั Classroom
- หอ้ งเรยี น
- ช้นิ งาน ออนไลน์
Google Site

4.3 คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน

สปั ดาห์ ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมนิ ผลสอบกลางภาค
ท่ี
ตัวชี้วดั หน่วยการเรยี นรู้ คะแนน รปู แบบขอ้ สอบ
10
ว. 4.2 ม.3/1 1 20 - แบบทดสอบปรนยั ชนิดเลือกตอบ 4
ว. 4.2 ม.3/2
2 ตัวเลอื ก จำนวน 30 ขอ้

- แบบทดสอบอัตนัย (เชน่ แสดงวธิ ที ำ/

เติมคำ/อน่ื ๆ) จำนวน 1 ข้อ

4.4 คะแนนหลังกลางภาค 25 คะแนน

สัปดาห์ ขอบขา่ ยสาระการเรยี นรใู้ นการประเมนิ ผลหลังกลางภาค
ท่ี
ตวั ช้วี ดั หนว่ ยการเรียนรู้ คะแนน รปู แบบการประเมิน สื่อ/แหลง่ เรียนรู้
11- 19
ว. 4.2 ม.3/1 3 - 4 25 - ใบงาน - PowerPoint
ว. 4.2 ม.3/2
ว. 4.2 ม.3/3 - แบบฝึกหดั - หนังสอื เรียน
ว. 4.2 ม.3/4
- ชน้ิ งาน - Google

Classroom

- ห้องเรยี น

ออนไลน์

Google Site

4.5 คะแนนสอบปลายภาค 30 คะแนน

สัปดาห์ ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบปลายภาค
ที่
ตัวชี้วดั หนว่ ยการเรยี นรู้ คะแนน รปู แบบข้อสอบ
20
ว. 4.2 ม.3/1 1 - 4 30 - แบบทดสอบปรนัยชนดิ เลือกตอบ 4
ว. 4.2 ม.3/2
ว. 4.2 ม.3/3 ตัวเลอื ก จำนวน40 ข้อ
ว. 4.2 ม.3/4
- แบบทดสอบอัตนยั (เชน่ แสดงวิธีทำ/

เติมคำ/อืน่ ๆ) จำนวน 2 ข้อ

แนวทางการจัดการเรยี นการสอน โรงเรียนนวมินทราชนิ ทู ศิ เบญจมราชาลัย  หน้า 45

ช้ันมธั ยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรยี นท่ี 2/2564

4.6 ช้นิ งาน การพัฒนาแอปพลเิ คชัน Internet of Things (IoT)

หนว่ ยการเรียนรู้ ช้ินงาน

หรือสาระการเรยี นรู/้ ตวั ชี้วัด วธิ กี ารเก็บคะแนน ลักษณะ จำนวน หมายเหตุ กำหนดเวลาส่งงาน
หรือผลการเรยี นรู้/บรู ณาการ ประเภท ชิ้นงาน
1 สปั ดาห์สดุ ทา้ ยก่อน
4 อินเทอร์เน็ตเพื่อสรรพส่งิ ตรวจชน้ิ งานตาม เป็น 1 สอบปลายภาค

(Internet of Things) สภาพจรงิ โปรแกรม

แนวทางการจัดการเรยี นการสอน โรงเรียนนวมินทราชินูทศิ เบญจมราชาลัย  หน้า 46

ชน้ั มัธยมศกึ ษาปีท่ี 3 ภาคเรยี นท่ี 2/2564

แนวทางการจัดการเรียนการสอน รหัสวิชา ว23202
จำนวน 1.5 หนว่ ยกิต
ภาคเรยี นที่ 2 ปกี ารศึกษา 2564 ชน้ั มัธยมศกึ ษาปที ่ี 3/1-2
1. ชื่อรายวิชา วิทยาศาสตรเ์ พมิ่ เติม 6

จำนวนชั่วโมงเรยี น 3 ช่วั โมง/สปั ดาห์ 60 ชวั่ โมง/ภาคเรียน
กลมุ่ สาระการเรยี นรู้ วทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครผู ู้สอน นางสาวธิดารัตน์ ขะแมสนั เทยี ะ

2. คำอธบิ ายรายวิชา
ศกึ ษาอธิบายและวเิ คราะห์สภาพสมดลุ ของวัตถุตามเงื่อนไขของสมดลุ เขยี นแผนภาพของแรงทกี่ ระทาํ ต่อวั

ตถอุ ิสระเม่อื วัตถอุ ยู่ในสมดลุ กลและคาํ นวณปรมิ าณตา่ งๆทเ่ี กี่ยวข้องศูนยก์ ลางมวลของวัตถแุ ละผลของศนู ย์ถว่ งทีม่ ี
ต่อเสถียรภาพของวัตถุ โมเมนต์และผลรวมของโมเมนตท์ ่ีมตี อ่ การหมุน งานของแรงต่าง ๆ กำลงั พลงั งานจลน์
พลังงานศักย์และความสัมพันธร์ ะหว่างงานและพลังงานใช้กฎการอนุรักษ์พลังงานกลวิเคราะห์การเคลอื่ นท่ีในสถา
นการณต์ ่างๆอธบิ ายการทาํ งานของเครอ่ื งกลอยา่ งง่ายการเคลือ่ นทแี่ บบโพรเจกไทลแ์ ละการเคลอ่ื นท่แี บบวงกลมใ
นระนาบระดบั

โดยใชท้ ักษะกระบวนการทางวทิ ยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสบื ค้นข้อมลู การสงั เกต วเิ คราะห์
เปรียบเทยี บ อธิบาย อภิปราย และการสรุป เพอื่ ใหเ้ กดิ ความรู้ ความเข้าใจ มคี วามสามารถในการตัดสินใจ
มีทกั ษะกระบวนการทางวทิ ยาศาสตรร์ วมท้งั ทักษะแห่งศตวรรษท2ี่ 1ในดา้ นการใชเ้ ทคโนโลยสี ารสนเทศดา้ นการ
คดิ และการแก้ปัญหา สามารถสือ่ สารสง่ิ ทีเ่ รียนรแู้ ละนำความรู้ไปใชใ้ นชวี ิตของตนเอง มีจติ วิทยาศาสตร์ จรยิ ธรรม
คุณธรรม และคา่ นยิ มทีเ่ หมาะสม

3. ผลการเรยี นรู้
1. อธบิ ายและวเิ คราะห์สภาพสมดุลของวตั ถุตามเง่ือนไขของสมดลุ
2.เขยี นแผนภาพของแรงทก่ี ระทําต่อวตั ถุอิสระเม่ือวตั ถุอยู่ในสมดุลกลและคํานวณปรมิ าณ

ตา่ ง ๆ ทเ่ี กย่ี วข้อง
3. อธิบายศูนยก์ ลางมวลของวัตถุและผลของศนู ย์ถว่ งทมี่ ีตอ่ เสถยี รภาพของวัตถุ
4. อธิบาย วิเคราะห์และคำนวณเกีย่ วกับสมดลุ กลของวตั ถุโมเมนตแ์ ละผลรวมของโมเมนต์ที่มตี ่อการหมนุ
5. วเิ คราะหแ์ ละคำนวณงานของแรงตา่ ง ๆ
6. อธิบายและคำนวณกำลังเฉลย่ี
7. อธบิ ายและคำนวณเก่ยี วกับพลังงานจลน์ พลังงานศกั ย์ และความสมั พันธ์ระหวา่ งงานและพลังงาน
8.อธิบายและคำนวณปรมิ าณต่างๆ

ท่ีเก่ยี วข้องกับการเคล่ือนที่ของวตั ถโุ ดยใชก้ ฎการอนรุ ักษ์พลังงานกลวเิ คราะหก์ ารเคลื่อนที่ในสถานการณ์ตา่ งๆ
9. อธิบายการทาํ งานของเครื่องกลอยา่ งง่าย
10. อธบิ าย วเิ คราะห์การเคลื่อนทแี่ บบโพรเจกไทล์ และคำนวณปริมาณต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกบั การเคล่อื นที่

แนวทางการจดั การเรยี นการสอน โรงเรียนนวมนิ ทราชนิ ทู ิศ เบญจมราชาลัย  หนา้ 47

ชนั้ มธั ยมศกึ ษาปที ี่ 3 ภาคเรียนที่ 2/2564

11.อธบิ ายและวเิ คราะห์การเคลอื่ นท่แี บบวงกลมแนวระดบั ด้วยอัตราเรว็ คงท่ี
และการเคลอ่ื นที่แบบวงกลมในธรรมชาติ และคำนวณปริมาณตา่ งๆ ท่เี ก่ียวข้องกับการเคลอื่ นท่ี

รวมทั้งหมด 11 ผลการเรยี นรู้

4. การวัดผลประเมินผลการเรยี นรู้
4.1 คะแนนเตม็ 100 คะแนน
สดั ส่วนคะแนนระหว่างภาคต่อปลายภาค 70 : 30 คะแนน
คะแนนกอ่ นกลางภาค 25 คะแนน
คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน
คะแนนหลังกลางภาค 25 คะแนน
คะแนนสอบปลายภาค 30 คะแนน

4.2 คะแนนก่อนกลางภาค 25 คะแนน

สปั ดาห์ ขอบข่ายสาระการเรยี นรู้ในการประเมินผลกอ่ นกลางภาค
ที่ ผลการเรยี นรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รปู แบบการประเมิน สือ่ /แหล่งเรยี นรู้

1-4 1-4 สมดุลกล 15 1. แบบฝึกทกั ษะ 1.
5-9 5-6 งานและพลงั งาน 2. แบบทดสอบ เอกสารประกอบการเรี
3. ช้นิ งานสมดลุ ยน
(ตุ๊กตาล้มลุก) 2. power point
3. คลปิ วิดโี อ
10 1. แบบฝึกทักษะ 4. google
2. แบบทดสอบ classroom
5. google site

1.
เอกสารประกอบการเรี
ยน
2. power point
3. คลิปวดิ ีโอ
4. google
classroom
5. google site

แนวทางการจดั การเรยี นการสอน โรงเรยี นนวมนิ ทราชนิ ทู ศิ เบญจมราชาลัย  หน้า 48

ช้ันมัธยมศกึ ษาปที ี่ 3 ภาคเรียนท่ี 2/2564

1.2 คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน

สัปดาห์ ขอบขา่ ยสาระการเรียนรใู้ นการประเมนิ ผลสอบกลางภาค
ท่ี ผลการเรียนรู้
หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รปู แบบขอ้ สอบ
10 1-6
สมดุลกล 20 - แบบทดสอบปรนยั ชนิดเลือกตอบ

งานและพลงั งาน 4 ตวั เลือก จำนวน 25 ข้อ

- แบบทดสอบอัตนัย จำนวน 2 ข้อ

4.4 คะแนนหลงั กลางภาค 25 คะแนน

สปั ดาห์ ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมนิ ผลหลังกลางภาค
ที่
ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รปู แบบการประเมนิ สื่อ/แหล่งเรียนรู้
11-14 7-9
งานและพลงั งาน (ต่อ) 10 1. แบบฝกึ ทักษะ 1.
15-19 10-11
2. แบบทดสอบ เอกสารประกอบการเรี

ยน

2. power point

3. คลปิ วดิ ีโอ

4. google

classroom

5. google site

การเคล่ือนท่ีแนวโค้ง 15 1. แบบฝกึ ทกั ษะ 1.

2. แบบทดสอบ เอกสารประกอบการเรี

ยน

2. power point

3. คลิปวดิ โี อ

4. google

classroom

5. google site

1.3 คะแนนสอบปลายภาค 30 คะแนน

สปั ดาห์ ขอบขา่ ยสาระการเรยี นรใู้ นการประเมนิ ผลสอบกลางภาค

ท่ี ตวั ชีว้ ดั หนว่ ยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบข้อสอบ

20 7-11 งานและพลังงาน 30 - แบบทดสอบปรนัยชนดิ เลือกตอบ

การเคลอ่ื นทแ่ี นวโคง้ 4 ตวั เลอื ก จำนวน 25 ข้อ

- แบบทดสอบอัตนัย จำนวน 2 ขอ้

แนวทางการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนนวมินทราชนิ ูทิศ เบญจมราชาลัย  หนา้ 49

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรยี นที่ 2/2564

4.6 ชน้ิ งาน

หน่วยการเรยี นรู้ วธิ กี ารเกบ็ คะแนน ชน้ิ งาน หมายเหตุ กำหนด
สาระการเรยี นร/ู้ ตวั ชี้วดั - เวลาสง่
หรือผลการเรียนร/ู้ บรู ณาการ ประเมินผลจาก1. ลกั ษณะ จำนวนชิ้น
ประยุกต์ความรู้จากหลั ประเภท งาน สัปดาห์ที่ 6
สมดลุ กล กการทเ่ี รยี น ตุ๊กตาล้มลุก 1
2. ความคิดสรา้ งสรรค์
3. สง่ งานตรงเวลา

แนวทางการจัดการเรยี นการสอน โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย  หนา้ 50

ชัน้ มัธยมศกึ ษาปีท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 2/2564

แนวทางการจดั การเรียนการสอน

ภาคเรยี นที่ 2 ปีการศึกษา 2564 รหสั วชิ า ว 23206
1. ชือ่ รายวิชา วิทยาศาสตรส์ ร้างเสรมิ 6 จำนวน 0.5 หนว่ ยกิต
ช้นั มธั ยมศกึ ษาปีที่ 3/3
จำนวนชั่วโมงเรยี น 1 ช่วั โมง/สัปดาห์ 20 ชัว่ โมง/ภาคเรยี น
กลุม่ สาระการเรยี นรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครผู ูส้ อน นางสาวจิราพร หมอบอก

2. คำอธิบายรายวิชา
ศึกษา วิเคราะห์ ความสัมพันธ์ระหว่างความต่างศักย์ กระแสไฟฟ้า และความต้านทาน และคำนวณ

ปรมิ าณที่เก่ียวข้อง ความสัมพนั ธ์ระหว่างกระแสไฟฟ้าและความต่างศักย์ไฟฟ้า การวดั ปริมาณทางไฟฟา้ ความต่าง
ศักย์ไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าในวงจรไฟฟ้าเมื่อต่อตัวต้านทานหลายตัวแบบอนุกรมและแบบขนาน แผนภาพ
วงจรไฟฟา้ แสดงการตอ่ ตัวต้านทานแบบอนุกรมและขนาน การทำงานของชิน้ ส่วนอิเล็กทรอนกิ ส์อยา่ งง่าย คำนวณ
พลังงานไฟฟ้า เลือกใช้เครื่องใชไ้ ฟฟ้าโดยนำเสนอวิธีการใชเ้ ครือ่ งใชไ้ ฟฟ้าอย่างประหยัดและปลอดภัย อธิบายการ
เกิดคลื่นและบรรยายส่วนประกอบของคลื่น คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและสเปกตรัมคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ตระหนักถึง
ประโยชน์และอันตรายจากคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าโดยนำเสนอการใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ และอันตรายจากคล่ืน
แม่เหล็กไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน กฎการสะท้อนของแสง การเคลื่อนที่ของแสง ภาพจากกระจกเงา การหักเหของ
แสง การกระจายแสงของแสงขาว การเกิดภาพจากเลนส์ ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวกับแสง และการทำงานของทัศน
อุปกรณ์ ความสว่างที่มีต่อดวงตา วัดความสว่างของแสง ศึกษาการโคจรของดาวเคราะห์รอบดวงอาทิตย์ด้วยแรง
โน้มถ่วง แบบจำลองที่อธิบายการเกิดฤดู และการเคลื่อนที่ปรากฏของดวงอาทิตย์ แบบจำลองที่อธิบายการเกิด
ข้างขึ้นข้างแรม การเปลี่ยนแปลงเวลาการขึ้นและตกของดวงจันทร์ และการเกิดน้ำขึ้นน้ำลง การใช้ประโยชน์ของ
เทคโนโลยีอวกาศ

โดยใช้การสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจตรวจสอบ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะการ
เรยี นรใู้ นศตวรรษท่ี 21 การสบื ค้นขอ้ มูลและการอภิปราย เพอ่ื ให้เกดิ ความรู้ ความคดิ ความเข้าใจ สามารถสื่อสาร
สิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ การแก้ปัญหา การนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาส ตร์
จริยธรรม คณุ ธรรม และคา่ นิยมท่ีเหมาะสม

3. ผลการเรียนรู้

1. อธิบายการโคจรของดาวเคราะห์รอบดวงอาทติ ย์ด้วยแรงโนม้ ถ่วงจากสมการ F = (Gm1m2)/r2
2. อธบิ ายการเกิดฤดู และการเคล่อื นทปี่ รากฏของดวงอาทติ ย์
3. อธิบายการเกิดข้างขึ้น ข้างแรม การเปลี่ยนแปลงเวลาการขึ้นและตก ของดวงจันทร์ และการเกิดน้ำข้ึน

น้ำลง
4. วเิ คราะห์ความต่างศักย์ไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าในวงจรไฟฟ้าเมื่อต่อตัวต้านทานหลายตวั แบบอนุกรมและ

แบบขนานจากหลกั ฐานเชงิ ประจกั ษ์

แนวทางการจดั การเรียนการสอน โรงเรยี นนวมินทราชนิ ูทิศ เบญจมราชาลัย  หนา้ 51

ช้ันมัธยมศึกษาปที ่ี 3 ภาคเรียนท่ี 2/2564

5. เขียนแผนภาพวงจรไฟฟา้ แสดงการต่อตัวต้านทานแบบอนุกรมและขนาน
6. บรรยายการทำงานของช้ินสว่ นอเิ ลก็ ทรอนิกสอ์ ยา่ งง่ายในวงจรจากข้อมูลท่ีรวบรวมได้
7. เขยี นแผนภาพและตอ่ ช้ินส่วนอิเล็กทรอนกิ สอ์ ยา่ งงา่ ยในวงจรไฟฟ้า
8. อธิบายและคำนวณพลังงานไฟฟ้าโดยใช้สมการ W = Pt รวมทั้งคำนวณค่าไฟฟ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้าใน

บา้ น
9. ตระหนักในคุณค่าของการเลือกใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าโดยนำเสนอวิธีการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและ

ปลอดภัย
10.อธบิ ายคลนื่ แม่เหลก็ ไฟฟา้ และสเปกตรัมคล่ืนแม่เหลก็ ไฟฟา้ จากขอ้ มลู ทีร่ วบรวมได้
11.ตระหนักถงึ ประโยชน์และอันตรายจากคล่ืนแม่เหลก็ ไฟฟ้าโดยนำเสนอการใช้ประโยชน์ในด้านตา่ งๆ และ

อนั ตรายจากคลน่ื แมเ่ หลก็ ไฟฟา้ ในชีวิตประจำวนั
12.เขยี นแผนภาพการเคลื่อนทข่ี องแสง แสดงการเกดิ ภาพจากกระจกเงา
13.อธิบายการหักเหของแสงเม่ือผ่านตวั กลางโปร่งใสท่ีแตกต่างกนั และอธิบายการกระจายแสงของแสงขาว

เม่ือผ่านปรซิ มึ จากหลักฐานเชิงประจกั ษ์
14.เขยี นแผนภาพการเคลื่อนท่ีของแสงแสดงการเกดิ ภาพจากเลนส์บาง
15.อธิบายปรากฏการณท์ เ่ี กี่ยวกับแสง และการทำงานของทศั นอปุ กรณ์จากข้อมูลที่รวบรวมได้
16.เขียนแผนภาพการเคล่ือนทข่ี องแสง แสดงการเกิดภาพของทัศนอุปกรณ์และเลนสต์ า
17.อธิบายผลของความสวา่ งทม่ี ตี ่อดวงตาจากข้อมูลท่ีได้จากการสบื คน้
18.วัดความสวา่ งของแสงโดยใชอ้ ปุ กรณว์ ดั ความสว่างของแสง
19.ตระหนักในคุณค่าของความรู้เรื่อง ความสว่างของแสงท่ีมีต่อดวงตา โดยวเิ คราะห์สถานการณ์ปัญหาและ

เสนอแนะการจัดความสวา่ งให้เหมาะสมในการทำกิจกรรมต่าง

รวมทั้งหมด 19 ตัวชี้วัด

4. การวดั ผลประเมินผลการเรียนรู้
4.1 คะแนนเต็ม 100 คะแนน
สดั สว่ นคะแนนระหวา่ งภาคต่อปลายภาค 70 : 30 คะแนน
คะแนนก่อนกลางภาค 25 คะแนน
คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน
คะแนนหลังกลางภาค 25 คะแนน
คะแนนสอบปลายภาค 30 คะแนน

4.2 คะแนนก่อนกลางภาค 25 คะแนน

สปั ดาห์ ขอบขา่ ยสาระการเรยี นร้ใู นการประเมินผลกอ่ นกลางภาค

ที่ ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รปู แบบการประเมนิ สอ่ื /แหลง่ เรียนรู้

1-7 4-9 1. ไฟฟ้าและ 15 ใบงาน (10 คะแนน) เวบ็ ไซต์
อิเลก็ ทรอนกิ ส์
สอบประจำบท - Google

(5 คะแนน) Classroom

สัปดาห์ แนวทางการจดั การเรยี นการสอน โรงเรียนนวมินทราชนิ ทู ศิ เบญจมราชาลัย  หน้า 52
ที่ ผลการเรียนรู้
ชนั้ มธั ยมศกึ ษาปีท่ี 3 ภาคเรียนที่ 2/2564
8-9 10-11
ขอบข่ายสาระการเรยี นรูใ้ นการประเมนิ ผลกอ่ นกลางภาค
หน่วยการเรยี นรู้ คะแนน รปู แบบการประเมิน สอ่ื /แหลง่ เรยี นรู้

2. คลื่น 10 ใบงาน (5 คะแนน) - Google site
สอบประจำบท - Google.com
(5 คะแนน) หนงั สือเรยี น

4.3 คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน

สปั ดาห์ ขอบข่ายสาระการเรยี นรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค

ที่ ผลการเรยี นรู้ หน่วยการเรยี นรู้ คะแนน รูปแบบข้อสอบ

10 4-11 1. ไฟฟ้าและอิเลก็ ทรอนิกส์ 20 3. แบบทดสอบปรนยั ชนดิ

2. คล่ืน เลอื กตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน
30 ขอ้

4.4 คะแนนหลังกลางภาค 25 คะแนน

สปั ดาห์ ขอบขา่ ยสาระการเรยี นรูใ้ นการประเมนิ ผลหลังกลางภาค

ท่ี ผลการ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สอ่ื /แหลง่ เรียนรู้

เรยี นรู้

11-17 12-19 3. แสงและการมองเห็น 20 ใบงาน (10 คะแนน) เว็บไซต์

สอบประจำบท - Google

(10คะแนน) Classroom

18-19 1-3 4. ดาราศาสตร์ 5 ใบงาน (5 คะแนน) - Google site

- Google.com

หนงั สือเรียน

4.5 คะแนนสอบปลายภาค 30 คะแนน

สัปดาห์ ขอบข่ายสาระการเรยี นร้ใู นการประเมนิ ผลสอบปลาย

ที่ ผลการเรยี นรู้ หนว่ ยการเรยี นรู้ คะแนน รูปแบบข้อสอบ

20 1-3 3. แสงและการมองเหน็ 30 แบบทดสอบปรนยั ชนดิ เลือกตอบ

12-19 4. ดาราศาสตร์ 4 ตวั เลือก จำนวน 30 ข้อ

แบบทดสอบอตั นยั (เช่น แสดงวิธี

ทำ/เตมิ คำ/อ่ืนๆ)

จำนวน 2 ขอ้

4.6 ช้นิ งาน
1. ไฟฟ้าและอเิ ล็กทรอนิกส์ -
2. คลนื่

3. แสงและการมองเหน็ -

4. ดาราศาสตร์ -

แนวทางการจัดการเรยี นการสอน โรงเรียนนวมินทราชินูทศิ เบญจมราชาลัย  หน้า 53

ชน้ั มัธยมศกึ ษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2/2564

แนวทางการจัดการเรยี นการสอน
ภาคเรยี นท่ี 2 ปกี ารศกึ ษา 2564

1.ชอ่ื รายวิชา วิชาเริม่ ต้นกับโครงงานวทิ ยาศาสตร์ ( เลอื กเสรี ) รหสั วชิ า ว 23252
จำนวนชวั่ โมง 1 ชั่วโมง/สปั ดาห์ 20 ช่วั โมง/ภาคเรยี น จำนวนหน่วยกิต 0.5 หนว่ ยกติ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตรแ์ ละเทคโนโลยี ชนั้ มัธยมศึกษาปที ่ี 3
ครูผูส้ อน นางอาภรณ์ ศริ ิคณนิ ทร์

2.คำอธบิ ายรายวิชา

การค้นคว้าสืบค้นข้อมูล ฝึก ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กำหนดตัวแปรและควบคุมตัวแปร
การจกั ระเบียบข้อมูลการวเิ คราะห์ข้อมลู ใชก้ ราฟแสดงข้อมลู การแปลขอ้ มูลและการลงข้อสรุป และกิจกรรม
ในรูปแบบต่างที่เกี่ยวกับโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสำรวจ การทดลองสิ่งประดิษฐ์และทฤษฎี วิเคราะห์
โครงงานวิทยาศาสตร์ ศึกษาเอกสารและสำรวจธรรมชาติรอบตัวในท้องถิ่น เพื่อนำไปสู่การระบุปัญหาและหัว
เรอื่ งในการทำโครงงานวทิ ยาศาสตรต์ ามขน้ั ตอนทางวิทยาศาสตร์ที่เน้นการแก้ปัญหาอย่างมีระบบฝึกทักษะการต้ัง
ปัญหา ต้ังสมมตฐิ าน ออกแบบการทดลอง กำหนดและควบคมุ ตวั แปร การใชเ้ ครือ่ งมือพนื้ ฐานทางวิทยาศาสตร์

โดยใช้กระบวนการโครงงานวิทยาศาสตร์ การสังเกต การ เปรียบเทียบ การรวบรวมข้อมูลการ
วเิ คราะห์ บันทกึ และอธบิ าย การทดลอง นำเสนอ

เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคดิ ความเขา้ ใจ สามารถฝึกทักษะกระบวนวิทยาศาสตร์ จากประสบการณ์ตรง
ตามวิธีทางวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์
คุณธรรมจริยธรรม และลกั ษณะอนั พึงประสงค์

3.ผลการเรยี นรู้
1.สบื คน้ ขอ้ มลู เก่ยี วกบั กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
2.สืบคน้ ข้อมลู เก่ยี วกับความหมายและประเภทของโครงงานวทิ ยาศาสตรแ์ ละทำกจิ กรรมในรปู แบบต่างๆ
ท่เี ก่ยี วกับโครงงานวทิ ยาศาสตรป์ ระเภทตา่ งๆ
3.สบื ค้นข้อมลู เก่ียวกบั ขนั้ ตอนการทำโครงงานวิทยาศาสตร์
4.สบื คน้ ข้อมูลเกี่ยวกับการคดิ ช่อื โครงงานวิทยาศาสตร์
5.สบื ค้นขอ้ มูล และอภปิ รายเกีย่ วกับการวเิ คราะห์โครงงานวทิ ยาศาสตร์ จากแหล่งเรยี นรตู้ ่างๆ
6.ต้งั คำถามทก่ี ำหนดประเด็นหรอื ตวั แปรทสี่ ำคัญในการสำรวจตรวจสอบ หรือศกึ ษาค้นควา้ เร่ืองท่สี นใจ
จากการสำรวจธรรมชาติรอบตัวไดอ้ ย่างครอบคลุมและเชือ่ ถอื ได้
7.สรา้ งสมมตฐิ านท่ีสามารถตรวจสอบได้ และวางแผนการสำรวจตรวจสอบไดห้ ลายๆวธิ ี
8.เลอื กเทคนิควธิ ีการตรวจสอบ ทง้ั เชิงปริมาณและคุณภาพ ที่ไดผ้ ลเทีย่ งตรงและปลอดภัย โดยใช้วสั ดุ
เครือ่ งมือที่เหมาะสม และรวบรวมขอ้ มลู จัดกระทำข้อมูลเชิงปริมาณและคณุ ภาพ

แนวทางการจดั การเรียนการสอน โรงเรียนนวมนิ ทราชนิ ูทศิ เบญจมราชาลัย  หนา้ 54

ชัน้ มธั ยมศึกษาปที ่ี 3 ภาคเรียนที่ 2/2564

9.วิเคราะหแ์ ละประเมนิ ความสอดคลอ้ งของประจักษ์พยานกับข้อสรุป ท้ังที่สนบั สนุนหรือขัดแย้ง
สมมติฐาน และความผดิ ปกติของข้อมูลจาการสำรวจตรวจสอบ นำเสนอโครงงาน

รวมทั้งหมด 9 ผลการเรยี นรู้

4.การวัดผลประเมนิ ผลการเรยี นรู้

4.1 คะแนนเตม็ 100 คะแนน

สัดส่วนคะแนนระหวา่ งภาคต่อปลายภาค 70 : 30 คะแนน

คะแนนก่อนกลางภาค 25 คะแนน

คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน

คะแนนหลงั กลางภาค 25 คะแนน

คะแนนสอบปลายภาค 30 คะแนน

1.4 คะแนนก่อนกลางภาค 25 คะแนน

สปั ดาห์ ขอบขา่ ยสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลกอ่ นกลางภาค

ท่ี ผลการเรยี นรู้ หนว่ ยการเรยี นรู้ คะแนน รปู แบบการประเมนิ สื่อ/แหลง่ เรยี นรู้
ตัวอยา่ งโครงงาน
1- 4 ข้อ1-3 1.โครงงานวทิ ยาศาสตร์ 5 - ทำใบงาน

5-9 ขอ้ 5 2.ประเภทของโครงงาน 10

3.ข้ันตอนการทำ 10

โครงงานวทิ ยาศาสตร์

ประเภทสิ่งประดิษฐ์

3.3 คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน

สัปดาห์ ขอบขา่ ยสาระการเรียนรูใ้ นการประเมินผลสอบกลางภาค

ที่ ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรยี นรู้ คะแนน รปู แบบข้อสอบ

10 ข้อ1-5 1.โครงงานวิทยาศาสตร์ 20 - แบบทดสอบปรนยั ชนิดเลือกตอบ

2.ประเภทของโครงงาน 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ

3.ขัน้ ตอนการทำโครงงาน - แบบทดสอบอัตนัย (เชน่ แสดงวธิ ี

วิทยาศาสตร์ ประเภท ทำ/เตมิ คำ/อนื่ ๆ) จำนวน 2 ขอ้

สง่ิ ประดิษฐ์

3.4 คะแนนหลังกลางภาค 25 คะแนน

สปั ดาห์ ขอบข่ายสาระการเรยี นรู้ในการประเมนิ ผลหลังกลางภาค

ท่ี ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรยี นรู้ คะแนน รูปแบบการประเมนิ ส่อื /แหลง่ เรยี นรู้

11-19 ข้อ 6-8 1.ตวั แปรและสมมติฐาน 10 -ทำใบงาน ตวั อยา่ งโครงงาน

2.การนำเสนอผลงาน 15 -นำเสนอโครงงาน

โครงงานวิทยาศาสตร์ใน

วันสัปดาหว์ ทิ ยาศาสตร์

แนวทางการจัดการเรยี นการสอน โรงเรยี นนวมินทราชินทู ิศ เบญจมราชาลัย  หนา้ 55

ชนั้ มัธยมศกึ ษาปที ่ี 3 ภาคเรียนที่ 2/2564

3.5 คะแนนสอบปลายภาค 30 คะแนน

สัปดาห์ ขอบขา่ ยสาระการเรียนร้ใู นการประเมินผลสอบกลางภาค

ที่ ผลการเรียนรู้ หนว่ ยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบข้อสอบ

20 ขอ้ 4-9 1.ขั้นตอนการทำโครงงาน 30 - แบบทดสอบปรนัยชนดิ

วทิ ยาศาสตร์ ประเภท เลอื กตอบ 4 ตวั เลอื ก จำนวน

สง่ิ ประดิษฐ์ 40 ข้อ

2.ตัวแปรและสมมตฐิ าน - แบบทดสอบอัตนยั (เชน่ แสดง

3.การนำเสนอโครงงาน วธิ ีทำ/เติมคำ/อน่ื ๆ) จำนวน 4

วทิ ยาศาสตร์ ข้อ

3.6 ชิน้ งาน รายงานเค้าโครงโครงงาน

หน่วยการเรยี นรู้ ช้ินงาน

หรอื สาระการเรยี นร้/ู ตวั ช้ีวัด วธิ ีการเก็บคะแนน ลกั ษณะ จำนวน หมายเหตุ กำหนดเวลาสง่
หรอื ผลการเรียนรู/้ บูรณาการ ประเภท ช้ินงาน งาน

เคา้ โครงโครงงานวทิ ยาศาสตร์ - เคา้ โครง 1 - เม่ือเรยี นจบ
บทเรียน
โครงงาน

แนวทางการจัดการเรยี นการสอน โรงเรียนนวมินทราชนิ ทู ศิ เบญจมราชาลัย  หน้า 56

ชน้ั มัธยมศึกษาปที ่ี 3 ภาคเรียนท่ี 2/2564

แนวทางการจัดการเรยี นการสอน
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศกึ ษา 2564

1. ชื่อรายวชิ า สรา้ งแอปพลเิ คชนั บนโทรศัพทม์ ือถือ 2 (เลือกเสรี) รหสั วิชา ว23254
จำนวนชั่วโมง 1 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 20 ชว่ั โมง/ภาคเรยี น จำนวนหน่วยกิต 0.5 หน่วยกติ
กล่มุ สาระการเรยี นรูว้ ิทยาศาสตร์ ชั้นมธั ยมศกึ ษาปีที่ 3
ครผู ูส้ อน นางสาวณัฎปัณณิกา เอ่ยี มต้นวงศ์

2. คำอธิบายรายวชิ า
อธิบายความรู้เบื้องต้น ในการสร้างแอพพลิเคชัน ด้วยโปรแกรม Kodular การสร้างฟอร์ม การ

สร้างฐานข้อมูลการเขียนโปรแกรมSessionการเขียนโปรแกรมติดต่อฐานข้อมูลการสร้างโปรแกรม
ประยุกตใ์ ชง้ าน การอพั โหลดและเผยแพรผ่ ลงาน

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการของการพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนอุปกรณ์มือถือด้วยภาษาและ
เทคโนโลยียุคใหม่ที่ทันสมัยการออกแบบและพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์มือถือด้วยภาษาและ
เทคโนโลยยี ุคใหม่เลอื กใชเ้ ครือ่ งมอื และโปรแกรมท่ีใชใ้ นการพัฒนาออกแบบสร้างทดสอบและประยกุ ต์ใช้
งานในหนว่ ยงานหรือภาคธรุ กจิ

โดยใช้กระบวนการทำงาน กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการคิดวิเคราะห์ เพื่อให้เกิดความรู้
ความคิดความเข้าใจและเห็นคุณค่าของเทคโนโลยีสามารถนำเทคโนโลยีสารสนเทศไปประยุกต์ใช้ ใน
ชีวิตประจำวันเพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันที่มีการบูรณาการกับวิชาอื่นอย่างสร้างสรรค์ใ ช้งานเทคโนโลยี
สารสนเทศอยา่ งรู้เท่าทัน และมีความรบั ผิดชอบตอ่ สงั คม
3. ผลการเรียนรู้
1. มคี วามรู้ ความเขา้ ใจเก่ียวกบั ความหมายของ Mobile Application
2. มคี วามรู้ ความเข้าใจเก่ยี วกับการพฒั นา Mobile Application ดว้ ยโปรแกรม Kodular
3. สามารถออกแบบแอปพลิเคชันอยา่ งง่าย ดว้ ยโปรแกรม Kodular
4. สามารถติดต้งั แอปพลเิ คชันบนโทรศัพท์มอื ถือเข้าระบบปฏิบัติการ Android

4. การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้

4.1 คะแนนเต็ม 100 คะแนน

สัดส่วนคะแนนระหวา่ งภาคต่อปลายภาค 70 : 30 คะแนน

คะแนนก่อนกลางภาค 25 คะแนน

คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน

คะแนนหลงั กลางภาค 25 คะแนน

คะแนนสอบปลายภาค 30 คะแนน

แนวทางการจดั การเรียนการสอน โรงเรียนนวมินทราชนิ ทู ศิ เบญจมราชาลัย  หน้า 57

ชั้นมัธยมศกึ ษาปที ี่ 3 ภาคเรยี นท่ี 2/2564

4.2 คะแนนกอ่ นกลางภาค 25 คะแนน

สัปดาห์ ผลการเรยี นรู้ ขอบข่ายสาระการเรียนรูใ้ นการประเมนิ ผลก่อนกลางภาค สอ่ื /แหล่งเรียนรู้
ที่
ว. 4.2 ม.3/1 หนว่ ยการเรยี นรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน - PowerPoint
1–2 ว. 4.2 ม.3/2 - Google
3-5 1 10 - ใบงาน Classroom
2 15 - แบบฝึกหัด - หอ้ งเรียน
ออนไลน์
- ชน้ิ งาน Google Site

4.3 คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน

สัปดาห์ ขอบข่ายสาระการเรยี นรู้ในการประเมนิ ผลสอบกลางภาค

ที่ ผลการเรยี นรู้ หนว่ ยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบข้อสอบ

6 ข้อ 1,2 1 20 - แบบทดสอบปรนยั ชนิดเลือกตอบ 4

2 ตัวเลอื ก จำนวน 40 ข้อ

4.4 คะแนนหลังกลางภาค 25 คะแนน

สัปดาห์ ขอบขา่ ยสาระการเรยี นรใู้ นการประเมินผลหลังกลางภาค

ท่ี ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรยี นรู้ คะแนน รูปแบบการประเมนิ ส่ือ/แหลง่ เรียนรู้

7-9 ขอ้ 1-4 3 – 4 25 - ใบงาน - PowerPoint

- แบบฝกึ หัด - Google

- ชิน้ งาน Classroom

- ห้องเรียน

ออนไลน์

Google Site

4.5 คะแนนสอบปลายภาค 30 คะแนน

สัปดาห์ ขอบขา่ ยสาระการเรยี นรู้ในการประเมนิ ผลสอบปลายภาค

ที่ ผลการเรยี นรู้ หนว่ ยการเรยี นรู้ คะแนน นรูปแบบขอ้ สอบ

10 ขอ้ 1-4 1 - 4 30 - แบบทดสอบปรนยั ชนิดเลือกตอบ 4

ตวั เลอื ก จำนวน30 ข้อ

4.6 ชนิ้ งาน การพัฒนาแอปพลิเคชัน ช้นิ งาน

หนว่ ยการเรียนรู้ ลักษณะ จำนวนช้ิ หมายเหตุ กำหนดเวลาสง่ งาน
หรอื สาระการเรยี นรู้/ตัวชี้วดั วธิ ีการเก็บคะแนน ประเภท นงาน 1
หรอื ผลการเรยี นรู้/บูรณาการ สปั ดาหส์ ดุ ท้ายก่อนส
เปน็ โปรแ 1 อบปลายภาค
การเขยี นโปรแกรม ตรวจชน้ิ งานตามส กรม
(MyFirstApp) ภาพจริง

แนวทางการจัดการเรียนการสอน โรงเรยี นนวมินทราชนิ ูทศิ เบญจมราชาลัย  หนา้ 58

ช้นั มัธยมศึกษาปที ่ี 3 ภาคเรียนที่ 2/2564

แนวทางการจัดการเรยี นการสอน
กลุ่มสาระการเรยี นรูส้ งั คมศกึ ษา ศาสนา และวฒั นธรรม

แนวทางการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนนวมนิ ทราชนิ ทู ศิ เบญจมราชาลัย  หน้า 59

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 2/2564

แนวทางการจดั การเรยี นการสอน
ภาคเรียนท่ี 2 ปกี ารศึกษา 2564

1. ช่อื รายวิชา สงั คมศกึ ษา 6 รหัสวชิ า ส23102

จำนวนชัว่ โมงเรียน 2 ช่ัวโมง/สปั ดาห์ 40 ช่วั โมง/ภาคเรยี น จำนวน 1 หนว่ ยกิต

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมธั ยมศึกษาปที ่ี 3/1-3/13

ครผู สู้ อน นางเพชรนิ ทร์ วงศ์ข้าหลวง

นางสาววรปภา ริญญาธนันท์

2. คำอธบิ ายรายวชิ า

ศึกษาความแตกต่างของการกระทำความผิดระหว่างคดีอาญาและคดีแพ่งการมีส่วนร่วม ในการปกป้อง

คุ้มครองตามหลักสิทธิมนุษยชนการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและเลือกรับ วัฒนธรรมสากลที่เหมาะสมปัจจัยที่เกิด

ปัญหาความขัดแย้งในประเทศการเสนอแนวคิดในการลดความขัดแย้งและการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขใน

ประเทศและสังคมโลกการปกครองแบบต่างๆที่ใช้ในยุคปัจจุบันการเปรียบ เทียบระบอบการปกครองของไทยกับ

ประเทศอืน่ ๆที่มีการปกครองประชาธิปไตยรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันในมาตราต่างๆทเ่ี ก่ียวข้องกับการเลือกตั้งการมี

ส่วนร่วมและการตรวจสอบการใชอ้ ำนาจรฐั และประเด็นปัญหาท่เี ปน็ อปุ สรรคการพฒั นาประชาธปิ ไตยของประเทศ

ไทยศึกษากลไกราคาในระบบเศรษฐกจิ การมีส่วนร่วมในการแก้ไขปญั หาและพัฒนาทอ้ งถิน่ ตามปรชั ญาเศรษฐกจิ

พอเพียง ความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงกับระบบสหกรณ์ บทบาทหน้าที่ของรัฐบาลในระบบ

เศรษฐกิจ การแสดงความคิดเห็นต่อนโยบายและกิจกรรมทางเศรษฐกิจของรัฐที่มีต่อบุคคลกลุ่มคนและ

ประเทศชาติบทบาทความสำคัญของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศผลกระทบที่เกิดจากภาวะเงนิ เฟอ้

เงินฝดื ผลเสยี จากการ

ว่างงานและแนวทางแก้ปญั หา สาเหตแุ ละวธิ กี ารกีดกันการค้าระหว่างประเทศ

โดยใช้กระบวนการคิดวเิ คราะห์การอภิปรายการสบื ค้นข้อมลู กระบวนการทางสังคมการเผชิญสถานการณ์

การแก้ปัญหา การปฏิบตั ิ และกระบวนการกลมุ่

เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจมีความสามารถในการสื่อสารเห็นคุณ ค่าในการนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ใน

การดำรงชีวิตประจำวันมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงปฏิบัติ

ตนในฐานะพลเมอื งดตี ามระบอบประชาธิปไตยอนั มีพระมหากษัตริยไ์ ด้อย่างถกู ต้องสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมี

ความสขุ ในประเทศและสงั คมโลก

3. มาตรฐาน/ตวั ช้วี ัด

ส 2.2 ม.3/1,ม.3/2, ม.3/3, ม.3/4

ส 3.1 ม.3/1,ม.3/2, ม.3/3

ส 3.2 ม.3/1,ม.3/2, ม.3/3, ม.3/4, ม.3/5,ม.3/6

รวมท้ังหมด 18 ตัวชี้วัด

แนวทางการจัดการเรยี นการสอน โรงเรียนนวมนิ ทราชินทู ศิ เบญจมราชาลัย  หนา้ 60

ชั้นมัธยมศกึ ษาปที ี่ 3 ภาคเรยี นที่ 2/2564

4. การวัดผลและประเมนิ ผลการเรียนรู้

4.1 คะแนนเต็ม 100 คะแนน

สดั สว่ นคะแนนระหว่างภาคต่อปลายภาค 70 : 30 คะแนน

คะแนนกอ่ นสอบกลางภาค 25 คะแนน

คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน

คะแนนหลงั สอบกลางภาค 25 คะแนน

คะแนนสอบปลายภาค 30 คะแนน

4.2 คะแนนก่อนสอบกลางภาค 25 คะแนน

สัปดาห์ ขอบขา่ ยสาระการเรียนร้ใู นการประเมนิ ผลก่อนกลางภาค

ท่ี ตวั ชีว้ ัด หนว่ ยการเรยี นรู้ คะแนน รปู แบบการประเมิน สือ่ /แหล่งการเรยี นรู้

1-3 ส 3.1 กลไกราคา 10 - แบบทดสอบ - หนังสือเรียน

ม.3/1 ในระบบเศรษฐกจิ ก่อนและหลังเรียน - ใบความรู้

- ใบงาน - Google Classroom

- https://www.nbr.ac.th/

learn-detail/103

(หอ้ งเรยี นออนไลน์)

4-5 ส 3.1 5 - แบบทดสอบ - ใบความรู้

ม.3/1-2 เศรษฐกิจพอเพียงกับการ ก่อนและหลงั เรยี น - ใบงาน

พฒั นาประเทศ - ใบงาน - https://youtu.bel

(สรปุ ผงั ความคดิ ) - Google Classroom

- (หอ้ งเรยี นออนไลน์)

6-8 ส 3.2 บทบาทหนา้ ที่ของรัฐบาล 5 - แบบทดสอบ - ใบความรู้

ม.3/1-2, ในการพัฒนาประเทศ ก่อนและหลังเรยี น - Google Classroom

ม.3/4-5 - ใบงาน - (หอ้ งเรยี นออนไลน)์

(สรปุ ผังความคดิ )

9 ส 3.1 ทบทวนเน้ือหากอ่ นสอบ 5 - สรปุ เน้อื หา - หนังสอื เรียน

ม.3/1-2 กลางภาค โดยใชร้ ปู แบบ - Google Classroom

ส 3.2 - กลไกราคาในระบบ ผังความคิด - (ห้องเรยี นออนไลน์)

ม.3/1-2, เศรษฐกจิ

ม.3/4-5 -

เศรษฐกจิ พอเพยี งกับการ

พฒั นาประเทศ

-

บทบาทหน้าท่ีของรัฐบาล

ในการพฒั นาประเทศ

แนวทางการจัดการเรยี นการสอน โรงเรยี นนวมนิ ทราชนิ ูทิศ เบญจมราชาลัย  หน้า 61

ชน้ั มัธยมศกึ ษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2/2564

4.3 คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน

สปั ดาห์ ขอบขา่ ยสาระการเรียนรใู้ นการประเมินผลสอบกลางภาค

ที่ ตัวชีว้ ดั หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รปู แบบข้อสอบ

10 ส 3.1 กลไกราคาในระบบ 20 - แบบทดสอบปรนยั 4 ตวั เลือก

ม.3/1-2 เศรษฐกิจ จำนวน 30 ขอ้

ส 3.2 - เศรษฐกจิ พอเพียงกบั การพัฒนา - แบบทดสอบอตั นยั จำนวน 2 ขอ้

ม.3/1-2, ประเทศ

ม.3/4 -5 - บทบาทหนา้ ทขี่ องรฐั บาลในการพฒั นา

ประเทศ

4.4 คะแนนหลงั สอบกลางภาค 25 คะแนน

สัปดาห์ ขอบข่ายสาระการเรยี นรู้ในการประเมนิ ผลกอ่ นกลางภาค

ท่ี ตัวช้ีวดั หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมนิ ส่อื /แหล่งการเรียนรู้

11-12 ส 3.2 การคา้ และการลงทนุ 5 - แบบทดสอบ - หนังสอื เรยี น

ม.3/6 ระหวา่ งประเทศ กอ่ นและหลังเรยี น - Google Classroom

- ใบงาน - https://youtu.bel

(วิเคราะหข์ ่าวเหตกุ า - ข่าว

รณ์ปจั จุบนั )

13-14 ส 3.2 การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ 5 - แบบทดสอบ - หนงั สือเรยี น

ม.3/3 ระหวา่ งประเทศ ก่อนและหลังเรยี น - Google Classroom

- ใบงาน - (หอ้ งเรยี นออนไลน์)

(วเิ คราะหข์ ่าวเหตุกา - ขา่ ว

รณ์ปจั จบุ ัน)

15-16 ส 2.2 5 - แบบทดสอบ - หนังสอื เรยี น

ม.3/1 ระบอบการเมืองการปกคร กอ่ นและหลงั เรียน - Google Classroom

องในโลกปัจจบุ ัน - ใบงานรปู แบบการ - (ห้องเรียนออนไลน์)

ปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตย

17-18 ส 2/2 วัฒนธรรมไทย 5 - แบบทดสอบ - หนงั สือเรยี น

ม. 3/3 ภูมปิ ญั ญาไทยและวฒั นธร ก่อนและหลงั เรียน - Google Classroom

รมสากล - ใบงาน - (หอ้ งเรียนออนไลน์)

19 ส 3.2 ทบทวนเนือ้ หากอ่ นสอบป 5 - แบบทดสอบ

ม.3/3,3/6 ลายภาค หลงั เรียน

ส 2.2

ม.3/1-2

แนวทางการจดั การเรียนการสอน โรงเรยี นนวมินทราชนิ ทู ศิ เบญจมราชาลัย  หน้า 62

ชั้นมัธยมศกึ ษาปที ี่ 3 ภาคเรียนที่ 2/2564

4.5 คะแนนสอบปลายภาค 30 คะแนน

สปั ดาห์ ขอบข่ายสาระการเรยี นรใู้ นการประเมินผลสอบกลางภาค

ที่ ตัวชว้ี ดั หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รปู แบบข้อสอบ

20 ส 3.2 - สอบปลายภาค 30 - แบบทดสอบปรนัย 4 ตัวเลือก

ม.3/3,3/6 จำนวน 60 ขอ้

ส 2.2

ม.3/1,3/2

4.6 ชิน้ งาน บูรณาการ

แนวทางการจดั การเรยี นการสอน โรงเรียนนวมนิ ทราชินทู ศิ เบญจมราชาลัย  หนา้ 63

ชัน้ มัธยมศึกษาปที ่ี 3 ภาคเรียนที่ 2/2564

แนวทางการจดั การเรยี นการสอน
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

1. ชอ่ื รายวิชา พระพทุ ธศาสนา 6 รหัสวชิ า ส 23104

จำนวนชว่ั โมง 1 ช่ัวโมง/ สัปดาห์ 20 ชัว่ โมง/ ภาคเรยี น จำนวนหน่วยกิต 0.5 หนว่ ยกติ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวฒั นธรรม ชน้ั มัธยมศึกษาปีที่ 3/1-3/13

ครผู ู้สอน นางเพชรินทร์ วงศข์ ้าหลวง, นางอญั ชลี ไชยบรรดษิ ฐ์, นายพงศกร เชยี งไฝ

2. คำอธิบายรายวชิ า
ศึกษา วิเคราะห์ สังฆคุณและข้อธรรมสำคัญในกรอบอริยสัจ 4 ในเรื่องทุกข์ (ธรรมที่ควรรู้) ประกอบด้วย

ขันธ์ 5 (ไตรลักษณ์) สมุทัย (ธรรมที่ควรละ) ประกอบด้วย หลักกรรม (วัฏฏะ 3) ปปัญจธรรม 3 (ตัณหา, มานะ,
ทิฏฐ)ิ นิโรธ (ธรรมทค่ี วรรู้) ประกอบดว้ ย อัตถะ 3 มรรค (ธรรมทค่ี วรเจริญ) ประกอบด้วย มรรคมีองค์ 8 ปัญญา 3
สัปปรุ สิ ธรรม 7 บุญกริ ิยาวตั ถุ 3 อบุ าสกธรรม 1 มงคล 38 (มศี ิลปวิทยา พบสมณะ ฟงั ธรรมตามกาล สนทนาธรรม
ตามกาล) ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อบุคคลต่างๆ ตามหลักศาสนา ตามหน้าที่ของศาสนิกชนที่ดี ศาสนพิธี
พิธีกรรม ประวัติวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ การเสนอแนวทางในการธำรงรักษา
ศาสนาทต่ี นนบั ถือ การยอมรับความแตกตา่ งและวิถกี ารดำเนินชวี ติ ของศาสนิกชนในศาสนาอ่นื

โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการทางสังคม กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการ
เผชิญสถานการณ์และแกป้ ัญหา กระบวนการกลุม่

เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ สามารถนำไปปฏิบัติในการดำเนินชีวิต นำไปพัฒนาและแก้ปัญหาของชุมชน
และสังคม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่าง
พอเพยี ง ม่งุ มั่นในการทำงาน รกั ความเป็นไทย มีจติ สาธารณะ สมารถดำเนินชีวติ อยรู่ ่วมกันไดอ้ ย่างสันตสิ ุข

3.มาตรฐาน/ตวั ช้ีวัด/ผลการเรยี นรู้
ส 1.1 ม.3/6 ม.3/7 ม.3/10
ส 1.2 ม.3/1 ม.3/2 ม.3/3 ม.3/4 ม.3/5 ม.3/6 ม.3/7

รวมทั้งหมด 10 ตวั ช้ีวัด

แนวทางการจดั การเรียนการสอน โรงเรียนนวมนิ ทราชินทู ศิ เบญจมราชาลัย  หน้า 64

ช้ันมัธยมศกึ ษาปที ่ี 3 ภาคเรียนที่ 2/2564

4. การวดั ผลประเมินผลการเรยี นรู้
4.1 คะแนนเตม็ 100 คะแนน
สัดส่วนคะแนนระหว่างภาคต่อปลายภาค 70 : 30 คะแนน
คะแนนก่อนกลางภาค 25 คะแนน
คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน
คะแนนหลงั กลางภาค 25 คะแนน
คะแนนสอบปลายภาค 30 คะแนน
4.2 คะแนนก่อนกลางภาค 25 คะแนน

สปั ดาห์ ขอบข่ายสาระการเรยี นรใู้ นการประเมินผลก่อนกลางภาค
ที่ ตวั ชีว้ ดั
หน่วยการเรยี นรู้ คะแนน รปู แบบการ ส่อื แหล่งเรียนรู้
1-9 ส 1.1
ม.3/6 ประเมิน
ม.3/7
หนว่ ยการเรียนรทู้ ่ี 6 25 -การตอบ 1. หนงั สอื เรียนรายวิชาพื้นฐาน
ส 1.2
ม.3/1 เร่อื ง หลกั ธรรมทาง คำถามในชัน้ พระพทุ ธศาสนา
ม.3/2
ม.3/3 พระพุทธศาสนา เรยี น/ใบงาน ช้ันมธั ยมศกึ ษาปที ี่ 3
ม.3/6
ม.3/7 -รายงานผลการ 2. หนงั สือคน้ ควา้ เพิ่มเตมิ

หนว่ ยการเรยี นรู้ที่ 7 สืบค้นขอ้ มลู 3. แบบทดสอบก่อน-หลังเรยี น

เร่อื ง หนา้ ทีช่ าวพทุ ธ ตามประเด็นท่ี 4. บัตรภาพ

และมารยาทชาวพทุ ธ กำหนด 5. ใบงาน

-ช้ินงาน/ภาระ 6. กระดาษชาร์ต และอุปกรณ์

งาน ประกอบการแสดง

-แบบทดสอบ 7. ข้อมลู สารสนเทศจากเวบ็ ไซต์ (Web

หลงั เรียน Site)

8. ห้องสมุดโรงเรยี น

9. หอ้ งศนู ย์วิชาสังคมศึกษา

10. หอ้ งศนู ย์บริการข้อมลู Resource

Center

11. ระบบการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาทางไกลผา่ นดาวเทียม

(www.dlit.ac.th)

12.หอ้ งเรยี นออนไลน์

https://sites.google.com/view/kr

u-anchalee

แนวทางการจดั การเรยี นการสอน โรงเรยี นนวมนิ ทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย  หน้า 65

ชั้นมัธยมศกึ ษาปที ี่ 3 ภาคเรยี นที่ 2/2564

4.3 คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน

สัปดาห์ ขอบข่ายสาระการเรียนรใู้ นการประเมินผลสอบกลางภาค
ที่ ตวั ชีว้ ดั
หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบข้อสอบ

10 ส 1.1 ม.3/6 หนว่ ยการเรียนรู้ท่ี 6 20 - แบบทดสอบปรนยั ชนิดเลือกตอบ

ม.3/7 เรื่อง หลกั ธรรมทาง 4 ตวั เลอื ก จำนวน 30 ข้อ 15 คะแนน
พระพทุ ธศาสนา - แบบทดสอบอัตนยั จำนวน 10 ขอ้ 5
คะแนน

ส 1.2 ม.3/1 หนว่ ยการเรยี นรู้ที่ 7
ม.3/2 เรือ่ ง หน้าท่ชี าวพทุ ธและ
ม.3/3 มารยาทชาวพุทธ
ม.3/6

ม.3/7

4.4 คะแนนหลังกลางภาค 20 คะแนน

สปั ดาห์ ขอบขา่ ยสาระการเรยี นรูใ้ นการประเมินผลหลังกลางภาค

ที่ ตัวชว้ี ดั หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการ สื่อแหลง่ เรียนรู้

ประเมนิ

11-19 ส 1.2 ม.3/4 หน่วยการเรียนรู้ 25 -การตอบ 1. หนังสอื เรียนรายวชิ าพื้นฐาน

ม.3/5 ที่ 8 เร่ือง วัน คำถามในชั้น พระพุทธศาสนา ชนั้ มัธยมศึกษาปีที่ 3

สำคญั ทาง เรยี น/ใบงาน 2. หนังสือค้นควา้ เพิม่ เตมิ

พระพุทธศาสนา -การทำ 3. แบบทดสอบก่อน-หลงั เรยี น

และศาสนพธิ ี กจิ กรรมกลุม่ 4. บัตรภาพ

ส 1.1 ม.3/10 -รายงานผล 5. ใบงาน

หนว่ ยการเรียนรู้ การสบื คน้ 6. กระดาษชาร์ต และอุปกรณ์

ท่ี 9 เร่อื ง ศาสนา ข้อมลู ตาม ประกอบการแสดง

กับการอยรู่ ว่ มกนั ประเดน็ ที่ 7. ข้อมลู สารสนเทศจากเวบ็ ไซต์

ในประเทศไทย กำหนด (Web Site)

-ชนิ้ งาน/ 8. ห้องสมุดโรงเรียน

ภาระงาน 9. ห้องศนู ยว์ ิชาสังคมศึกษา

-แบบทดสอบ 10. ห้องศูนย์บริการข้อมูล Resource

หลังเรยี น Center

11. ระบบการพฒั นาคุณภาพการศึกษา

ทางไกลผ่านดาวเทียม

(www.dlit.ac.th)

12. 12.ห้องเรยี นออนไลน์

https://sites.google.com/view/kru-

anchalee

แนวทางการจดั การเรียนการสอน โรงเรียนนวมินทราชนิ ทู ิศ เบญจมราชาลัย  หน้า 66

ชนั้ มธั ยมศกึ ษาปีที่ 3 ภาคเรียนท่ี 2/2564

4.5 คะแนนสอบปลายภาค 30 คะแนน

สปั ดาห์ ขอบขา่ ยสาระการเรยี นรู้ในการประเมินผลสอบปลายภาค

ที่ ตวั ชีว้ ัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบข้อสอบ

20 ส 1.2 ม.3/4 หน่วยการเรยี นร้ทู ี่ 8 30 - แบบทดสอบปรนัยชนดิ เลือกตอบ

ม.3/5 เรือ่ ง วันสำคญั ทาง 4 ตวั เลือก จำนวน 60 ขอ้ 30 คะแนน

พระพุทธศาสนาและศาสน

พิธี

ส 1.1 ม.3/10 หนว่ ยการเรยี นรทู้ ี่ 9
เรื่อง ศาสนากับการอยู่
ร่วมกนั ในประเทศไทย

4.6 ชนิ้ งาน วธิ ีการเกบ็ คะแนน ชน้ิ งาน หมาย กำหนดเวลาสง่
ลักษณะ จำนวน เหตุ งาน
หน่วยการเรยี นรู้ การใช้เกณฑก์ ารประเมนิ ประเภท ชน้ิ งาน งานเดีย่ ว สัปดาหท์ ี่7-8
หรือสาระการเรียนรู้/ตวั ช้ีวดั ชิ้นงาน
หรือผลการเรยี นรู้/บูรณาการ ผงั 1 งานกลุ่ม สปั ดาหท์ ี่13-14
การใช้เกณฑก์ ารประเมิน ความคดิ
หน่วยการเรยี นรูท้ ่ี 6 ส 1.1 ชนิ้ งาน งานกลุม่ สัปดาห์ท่ี17-18
ม.3/6 ม.3/7 เรื่องหลักธรรม รายงาน 1
ทางพระพุทธศาสนา การใช้เกณฑ์การประเมิน
ชิ้นงาน แผ่นพบั 1
หนว่ ยการเรียนรทู้ ่ี 7ส 1.2
ม.3/1 ม.3/2 ม.3/3 ม.3/6
ม.3/7 เร่อื ง หนา้ ท่ีชาวพทุ ธ
และมารยาทชาวพุทธ

หนว่ ยการเรียนรทู้ ี่ 8 ส 1.2
ม.3/4 ม.3/5 เรือ่ ง วนั สำคญั
ทาง พระพทุ ธศาสนาและ
ศาสนพิธี

แนวทางการจัดการเรียนการสอน โรงเรยี นนวมินทราชินูทศิ เบญจมราชาลัย  หนา้ 67

ช้นั มธั ยมศกึ ษาปที ่ี 3 ภาคเรียนที่ 2/2564

แนวทางการจัดการเรยี นการสอน รหัสวชิ า ส 23106
จำนวน 0.5 หน่วยกติ
ภาคเรียนที่ 2 ปกี ารศกึ ษา 2564 ชั้นมัธยมศกึ ษาปที ี่ 3/1-3/13
1. ช่อื รายวิชา ประวตั ิศาสตร์ 6

จำนวนชว่ั โมงเรยี น 1 ช่วั โมง/สปั ดาห์ 20 ชวั่ โมง/ภาคเรยี น
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ครูผู้สอน นางสาวพมิ พ์ปวณี ์ มณีสวาท

2. คำอธิบายรายวชิ า
ศกึ ษา วิเคราะหพ์ ฒั นาการของไทยสมัยรัตนโกสนิ ทร์ การสถาปนากรุงเทพมหานคร เปนราชธานีของไทย

ปจจัยที่ส่งผลต่อความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรอื งของไทยในสมัยรัตนโกสินทร บทบาทของพระมหากษัตริย์ไทย
ราชวงศจักรใี นการสรางสรรคความเจริญและความมน่ั คงของชาติ พัฒนาการของไทยในสมัยรัตนโกสินทรทางด้าน
การเมือง การปกครอง สังคม เศรษฐกิจ และความสัมพันธระหวางประเทศตามชวงสมัยต่าง ๆ เหตุการณสําคัญ
สมัยรัตนโกสินทรที่มีผลตอการพัฒนาชาติไทย สาเหตุปจจัย และผลของเหตุการณตาง ๆ เชน การทําสนธิสัญญา
เบาวรงิ ในสมยั รชั กาลที่ ๔ การปฏริ ปู ประเทศในสมัยรัชกาลที่ ๕ การเขารวมสงครามโลกคร้ังที่ ๑ และคร้ังท่ี ๒ อีก
ทั้ง ศึกษาภูมิปญญาและวัฒนธรรมไทยในสมัยรัตนโกสินทร บทบาทของไทยตั้งแตเปลี่ยนแปลงการปกครอง
จนถึงปจจบุ นั ในสงั คมโลก

โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการปฏิบัติ
กระบวนการทางสังคม และกระบวนการกลุ่ม

เพื่อใหเ้ กิดความรู้ ความเข้าใจ ในความเปนมาของชาติไทย วัฒนธรรม ภมู ิปญั ญาไทย มีความรัก ความ
ภูมใิ จและธํารงความเปนไทย

3. มาตรฐาน/ตวั ชีว้ ัด
ส 4.3 ม.3/1 , ม.3/2 , ม.3/3 , ม.3/4

รวมท้ังหมด 4 ตัวช้ีวดั

4. การวัดผลประเมินผลการเรยี นรู้
4.1 คะแนนเต็ม 100 คะแนน
สัดส่วนคะแนนระหวา่ งภาคต่อปลายภาค 70 : 30 คะแนน
คะแนนก่อนกลางภาค 25 คะแนน
คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน
คะแนนหลังกลางภาค 25 คะแนน
คะแนนสอบปลายภาค 30 คะแนน

แนวทางการจดั การเรียนการสอน โรงเรียนนวมนิ ทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย  หน้า 68

ชนั้ มัธยมศกึ ษาปที ่ี 3 ภาคเรยี นท่ี 2/2564

4.2 คะแนนก่อนกลางภาค 25 คะแนน

สปั ดาห์ ขอบข่ายสาระการเรยี นรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค

ท่ี ตัวชว้ี ดั หนว่ ยการเรยี นรู้ คะแนน รปู แบบการประเมนิ สอ่ื /แหล่งเรยี นรู้

1 - 9 ส 4.3 ม.3/1, พฒั นาการของไทยใน 25 - ใบงาน - หนงั สือแบบเรียน
ม.3/2, ม.3/4 สมัยรัตนโกสนิ ทร์
- แบบทดสอบยอ่ ย รายวิชาประวัติศาสตร์

ออนไลน์ - powerpoint

- หอ้ งเรยี นออนไลน์

https://sites.google

.com/nbr.ac.th/phi

mpawee

- ห้องเรยี น

classroom

- อินเตอร์เนต็

เว็บไซต์ต่าง ๆ

4.3 คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน

สัปดาห์ ขอบขา่ ยสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค

ท่ี ตวั ชวี้ ัด หนว่ ยการเรียนรู้ คะแนน รปู แบบขอ้ สอบ

10 ส 4.3 ม.3/1 , พัฒนาการของไทยในสมยั 10 - แบบทดสอบปรนยั ชนิดเลอื กตอบ

ม.3/2 ,ม.3/4 รตั นโกสนิ ทร์ 4 ตวั เลือก จำนวน 30 ข้อ

10 - แบบทดสอบอัตนัย (เช่น แสดงวธิ ี

ทำ/เตมิ คำ/อน่ื ๆ) จำนวน 2 ข้อ

4.4 คะแนนหลงั กลางภาค 25 คะแนน

สปั ดาห์ ขอบขา่ ยสาระการเรียนรใู้ นการประเมินผลหลังกลางภาค

ท่ี ตัวช้ีวดั หนว่ ยการเรยี นรู้ คะแนน รูปแบบการประเมนิ สอ่ื /แหล่งเรยี นรู้

11-12 ส 4.3 ม.3/4 บทบาทของไทยในสงั คม 5 - ใบงาน - หนงั สอื แบบเรียน

โลก รายวิชา

ประวตั ศิ าสตร์

- powerpoint

- หอ้ งเรียนออนไลน์

https://sites.googl

e.com/nbr.ac.th/

phimpawee

- ห้องเรียน

classroom

- อินเตอร์เน็ต

เวบ็ ไซต์ตา่ ง ๆ

แนวทางการจดั การเรยี นการสอน โรงเรียนนวมินทราชินทู ศิ เบญจมราชาลัย  หน้า 69

ชน้ั มัธยมศกึ ษาปที ่ี 3 ภาคเรียนท่ี 2/2564

สัปดาห์ ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมนิ ผลหลังกลางภาค
ท่ี
ตัวช้วี ดั หนว่ ยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สอ่ื /แหลง่ เรยี นรู้
13 - 19
ส 4.3 ภูมปิ ัญญาและวัฒนธรรม 20 - ใบงาน - หนังสอื แบบเรียน
ม.3/3 ไทยสมัยรัตนโกสินทร์ - แบบทดสอบยอ่ ย รายวิชา

- ปอ๊ ปอพั ภมู ิปัญญา ประวตั ศิ าสตร์
ไทย - powerpoint
- ห้องเรยี นออนไลน์
https://sites.googl
e.com/nbr.ac.th/
phimpawee
- ห้องเรียน

classroom
- อนิ เตอร์เนต็
เวบ็ ไซตต์ า่ ง ๆ

4.5 คะแนนสอบปลายภาค 30 คะแนน

สปั ดาห์ ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค

ท่ี ตวั ชี้วดั หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รปู แบบขอ้ สอบ

20 ส 4.3 ม.3/1 , ม. 1. พัฒนาการของไทยในสมัย 20 - แบบทดสอบปรนยั ชนดิ เลอื กตอบ

3/2 ม.3/3 ,ม.3/4 รัตนโกสนิ ทร์ 4 ตัวเลือก จำนวน 40 ข้อ

2. บทบาทของไทยในสงั คมโลก - แบบทดสอบอัตนัย (เช่น แสดงวธิ ี

3. ภูมปิ ัญญาและวฒั นธรรมไทย 10 ทำ/เตมิ คำ/อืน่ ๆ) จำนวน 2 ขอ้

สมยั รัตนโกสนิ ทร์

4.6 ช้นิ งาน ป๊อปอัพภูมิปญั ญาไทย

หนว่ ยการเรียนรู้ ชิน้ งาน

สาระการเรียนรู้/ตัวช้ีวดั หรือ วธิ ีการเกบ็ ลกั ษณะ จำนวน หมายเหตุ กำหนด
ประเภท ชนิ้ งาน เวลาส่ง
ผลการเรียนรู้/บูรณาการ คะแนน เด่ยี ว 1
สปั ดาหท์ ่ี
ภมู ิปัญญาและวัฒนธรรมไทย เกบ็ จากช้นิ งาน 19 หลัง
สมยั รตั นโกสนิ ทร์ เรยี นจบ
หนว่ ยการ
เรยี นรู้ภูมิ
ปัญญาและ
วัฒนธรรม
ไทยสมยั
รตั นโกสินทร์

แนวทางการจัดการเรียนการสอน โรงเรยี นนวมนิ ทราชินทู ิศ เบญจมราชาลัย  หน้า 70

ชัน้ มธั ยมศึกษาปที ่ี 3 ภาคเรียนท่ี 2/2564

แนวทางการจดั การเรียนการสอน รหัสวิชา ส23202
จำนวนหนว่ ยกิต 0.5 หนว่ ยกติ
ภาคเรียนที่ 2 ปกี ารศึกษา 2564 ชัน้ มัธยมศกึ ษาปที ่ี 3
1.ชื่อรายวิชา หนา้ ท่พี ลเมือง 3
จำนวนชั่วโมง 1 ช่วั โมง/สปั ดาห์ 20 ช่ัวโมง/ภาคเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา ศาสนา และวฒั นธรรม
ครผู ู้สอน นายณรงค์ฤทธ์ิ ศักดแิ์ สน

2.คำอธบิ ายรายวิชา
ศึกษาการมีส่วนร่วม การแนะนำผู้อื่นในอนุรักษ์และยกย่องผู้มีมารยาทไทย การแสดงออก การแนะนำ

ผู้อื่นและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมเกี่ยวกับความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และเสียสละต่อสังคม การอนุรักษ์ สืบสาน
ประยุกตข์ นบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญั ญาไทย การปฏิบัตติ นเป็นผมู้ วี นิ ัยในตนเอง และเป็น
แบบอย่างที่ดี มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมที่แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์ การประยุกต์และเผยแพร่พระบรมราโชวาทในเรื่องการเสียสละ ความซื่อสัตย์ หลักการทรงงาน
การปฏิบตั ิตนเป็นพลเมอื งดีตามวถิ ปี ระชาธปิ ไตยและมีสว่ นรว่ มรบั ผดิ ชอบในการตัดสินใจต่อกจิ กรรมของห้องเรียน
และโรงเรียน สามารถตรวจสอบข้อมูล ตรวจสอบการทำหน้าที่ของบุคคลเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจ การอยู่
ร่วมกันในภูมิภาคเอเชียอย่างสันติและพึ่งพาซึ่งกันและกัน ศึกษาแนวทางการป้องกันปัญหาความขัดแย้งในสังคม
พหวุ ฒั นธรรม

โดยใช้กระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิด กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชญิ สถานการณ์ กระบวนการ
แก้ปัญหา กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ กระบวนการสร้างความตระหนัก กระบวนการสร้างค่านิยม และ
กระบวนการสร้างเจตคติ

เพื่อให้ผู้เรียนมีลักษณะที่ดีของคนไทย ภาคภูมิใจในความเป็นไทย แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นใน
ศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข มสี ว่ นรว่ มทางการเมืองการปกครอง อยรู่ ่วมกับผู้อน่ื อย่างสนั ติ จัดการความขดั แย้งด้วยสนั ติวิธี และมีวินัย
ในตนเอง

3. ผลการเรียนรู้
1. มสี ว่ นรว่ ม แนะนำผอู้ ่ืนให้อนุรักษ์ และยกย่องผมู้ ีมารยาทไทย
2. ปฏิบตั ิ แนะนำผู้อื่น และมสี ่วนรว่ มในกจิ กรรมเกยี่ วกับความเอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่และเสียสละ
3. เห็นคุณคา่ อนรุ กั ษ์ สืบสาน และประยกุ ตข์ นบธรรมเนยี ม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย
4. เป็นแบบอย่างและมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมที่แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และ

เทิดทูนสถาบันพระมหากษตั ริย์
5. ประยกุ ต์และเผยแพร่พระบรมราโชวาท หลกั การทรงงาน และหลักปรชั ญาของเศรษฐกจิ พอเพยี ง
6. ปฏบิ ตั ิตนเปน็ พลเมอื งดตี ามวิถปี ระชาธิปไตย
7. มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการตัดสินใจ ตรวจสอบข้อมูล ตรวจสอบการทำหน้าที่ของบุคคล เพื่อใช้

ประกอบการตดั สินใจ

แนวทางการจดั การเรยี นการสอน โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย  หน้า 71

ชน้ั มัธยมศกึ ษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2/2564

8. เหน็ คุณคา่ ของการอยรู่ ว่ มกันในภูมภิ าคตา่ ง ๆ ของโลกอยา่ งสันติ และพ่งึ พาซ่งึ กันและกัน
9. มีส่วนรว่ มและเสนอแนวทางการป้องกันปญั หาความขัดแย้ง
10. ปฏิบัติตนเป็นผมู้ วี ินัยในตนเอง
รวมท้ังหมด 10 ผลการเรียนรู้

4. การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้

4.1 คะแนนเตม็ 100 คะแนน

สดั ส่วนคะแนนระหว่างภาคต่อปลายภาค 70 : 30 คะแนน

คะแนนก่อนกลางภาค 25 คะแนน

คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน

คะแนนหลังกลางภาค 25 คะแนน

คะแนนกอ่ นสอบปลายภาค 30 คะแนน

4.2 คะแนนกอ่ นกลางภาค 25 คะแนน

สัปดาห์ ขอบข่ายสาระการเรยี นรใู้ นการประเมินผลก่อนกลางภาค

ที่ ผลกาเรียนรู้ หนว่ ยการเรยี นรู้ คะแนน รปู แบบการประเมนิ ส่อื /แหลง่ เรียนรู้

1-5 ขอ้ ท่ี 1-3 หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 15 ตรวจให้คะแนน - ห้องเรียนออนไลนค์ รู

เรอื่ ง ความเป็นไทย - การตอบคำถาม สุกัญญา มลิซ้อน
- การสบื ค้นขอ้ มลู ตาม - หนงั สอื เรียน
ประเด็นท่ีกำหนด - ใบงาน
- การทำใบงาน
- การทำแบบทดสอบ - สืบคน้ ขอ้ มูลทาง
อินเทอรเ์ น็ต

- อื่นๆ

6-9 ขอ้ ท่ี 4-5 หน่วยการเรยี นรู้ท่ี 2 10 ตรวจใหค้ ะแนน - หอ้ งเรยี นออนไลนค์ รู

เรือ่ ง รกั ชาติ ยึดมัน่ ใน - การตอบคำถาม สุกัญญา มลซิ ้อน
ศาสนา และเทิดทูน - การสืบค้นขอ้ มลู ตาม - หนังสอื เรยี น
สถาบนั พระมหากษัตริย์ ประเดน็ ที่กำหนด
- การทำใบงาน - ใบงาน
- การทำแบบทดสอบ - สบื คน้ ขอ้ มลู ทาง
อนิ เทอรเ์ น็ต
- อ่ืนๆ

4.3 คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน

สัปดาห์ ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค

ที่ ผลการเรยี นรู้ หนว่ ยการเรยี นรู้ คะแนน รปู แบบขอ้ สอบ

10 ขอ้ ที่ 1-5 - ความเป็นไทย 20 - แบบทดสอบปรนยั ชนดิ เลอื กตอบ

- รกั ชาติ ยดึ ม่นั ในศาสนา และ 4 ตัวเลอื ก จำนวน 40 ข้อ

เทิดทนู สถาบนั พระมหากษัตริย์

แนวทางการจดั การเรียนการสอน โรงเรียนนวมนิ ทราชินทู ศิ เบญจมราชาลัย  หนา้ 72

ช้นั มัธยมศกึ ษาปีท่ี 3 ภาคเรียนที่ 2/2564

4.4 คะแนนหลงั กลางภาค 25 คะแนน

สปั ดาห์ ขอบข่ายสาระการเรียนรใู้ นการประเมินผลหลังกลางภาค

ที่ ผลการเรยี นรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รปู แบบการประเมิน ส่อื /แหล่งเรยี นรู้

11-13 ขอ้ ท่ี 6-7 หน่วยการเรยี นรู้ท่ี 3 10 ตรวจให้คะแนน - ห้องเรยี นออนไลน์

เร่ือง ความเป็นพลเมืองดีใน - การตอบคำถาม ครูสุกญั ญา มลิซ้อน
ระบอบประชาธิปไตยอันมี - การสืบคน้ ข้อมลู - หนังสือเรยี น
พระมหากษัตริย์ทรงเปน็ - ใบงาน
ตามประเดน็ ท่ี
ประมุข กำหนด - สืบค้นข้อมลู ทาง
- การทำใบงาน อินเทอร์เน็ต
- การทำแบบทดสอบ - อ่ืนๆ

14-17 ขอ้ ที่ 8-9 หน่วยการเรียนรู้ท่ี 4 10 ตรวจใหค้ ะแนน - ห้องเรียนออนไลน์

เร่อื ง ความปรองดอง - การตอบคำถาม ครูสุกัญญา มลซิ ้อน
สมานฉันท์ - การสบื คน้ ข้อมลู - หนงั สอื เรยี น
- ใบงาน
ตามประเดน็ ที่
กำหนด - สืบคน้ ข้อมลู ทาง
- การทำใบงาน อนิ เทอร์เน็ต
- การทำแบบทดสอบ - อืน่ ๆ

18-19 ขอ้ ท่ี 10 หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 5 ตรวจให้คะแนน - ห้องเรยี นออนไลน์

เรอ่ื ง ความมวี ินัยในตนเอง - การตอบคำถาม ครสู ุกัญญา มลซิ ้อน
- การสบื ค้นข้อมลู - หนังสือเรียน
- ใบงาน
ตามประเดน็ ท่ี
กำหนด - สืบค้นข้อมลู ทาง
- การทำใบงาน อนิ เทอรเ์ นต็
- การทำแบบทดสอบ - อนื่ ๆ

4.5 คะแนนสอบปลายภาค 30 คะแนน

สปั ดาห์ ขอบข่ายสาระการเรยี นรูใ้ นการประเมินผลสอบกลางภาค

ที่ ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้ สอบ

20 ขอ้ ท่ี 6-10 - ความเปน็ พลเมืองดใี นระบอบ 30 - แบบทดสอบปรนัยชนดิ เลือกตอบ

ประชาธิปไตยอนั มพี ระมหา 4 ตัวเลอื ก จำนวน 60 ข้อ

กษตั ริย์ทรงเป็นประมขุ

- ความปรองดอง สมานฉันท์

- ความมวี นิ ัยในตนเอง

4.6 ชน้ิ งาน
-

แนวทางการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนนวมินทราชินทู ิศ เบญจมราชาลัย  หน้า 73

ชน้ั มัธยมศกึ ษาปที ี่ 3 ภาคเรียนที่ 2/2564

แนวทางการจัดการเรียนการสอน
กลุ่มสาระการเรยี นรู้สขุ ศึกษาและพลศกึ ษา

แนวทางการจัดการเรียนการสอน โรงเรยี นนวมนิ ทราชนิ ูทศิ เบญจมราชาลัย  หน้า 74

ชน้ั มธั ยมศกึ ษาปที ่ี 3 ภาคเรยี นท่ี 2/2564

แนวทางการจัดการเรยี นการสอน รหัสวชิ า พ 23102
ภาคเรยี นท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 จำนวน 1.0 หน่วยกติ
1. ชอ่ื รายวชิ า สุขศึกษาและพลศึกษา ช้นั มัธยมศึกษาปที ่ี 3/1 – 3/13
จำนวนชว่ั โมงเรยี น 2 ชว่ั โมง/สัปดาห์ 40 ชั่วโมง/ภาคเรยี น
กล่มุ สาระการเรยี นรู้ สขุ ศกึ ษาและพลศึกษา
ครผู สู้ อน นายกณุ ฑณ เดชดี และ นางสาวจุฑามาศ จนั นาวนั

2. คำอธิบายรายวชิ า
ศึกษาสื่อต่างๆที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมสุขภาพของบุคคล ผ่านสื่อส่งผลให้เกิดความรุนแรงนำไปสู่ปัญหา

อาชญากรรมและความรุนแรงสังคม การวิเคราะห์สื่อท้ังด้านบวกและด้านลบเพื่อใช้ในการบริโภคทำให้เกิด
ประโยชน์ต่อตนเอง แต่เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ทำให้เกิดโรคต่างๆ ซึ่งส่งผลเสียต่อสุขภาพของตนเอง ส่งผลกระทบ
ต่อครอบครัวสังคมและยังเป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดอุบัติเหตุจราจร จึงควรหลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มที่มี
แอลกอฮอล์เพ่อื การดำเนินชวี ิตอยา่ งมคี วามสุข

โดยเน้นการช่วยฟื้นคืนชีพแก่ผู้ประสบอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยที่มีอาการหัวใจหยุดเต้นและหยุด หายใจ
ผู้ช่วยเหลือจะต้องได้รับการฝึกจนมีทักษะในการช่วยฟื้นคืนชีพอย่างถูกวิถี จึงจะสามารถช่วยผู้ป่วยได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ อันจะทำให้ผ้ปู ่วยรอดพ้นจากความตายได้

การเคล่ือนไหวร่างกายสามารถนำไปใชส้ รา้ งเสริมสขุ ภาพไดด้ ว้ ยการเลน่ เกม ทำกิจกรรมทาง
กาย เล่นกีฬาซึ้งหากปฏิบัตเิ ป็นประจำจะสร้างเสรมิ สุขภาพใหส้ มบรู ณ์แข็งแรง กิจกรรมนนั ทนาการเป็นกิจกรรมที่
ทำให้ในเวลาว่างด้วยความสมัครใจ ก่อให้เกิดความสุข เราควรมีกิจกรรมนันทนาการที่ชอบอย่างน้อย 1 กิจกรรม
และเล่นกีฬาสากล แบบมีมารยาทในการเล่นและดูกีฬาด้วยความมีน้ำใจนักกีฬา ปฏิบัติตนตามกฎกติกาและ
ข้อตกลงในการเล่นตามชนิดกีฬาที่เลือก และนำแนวคิดที่ได้ไปพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนในสังคม และสร้าง
สมรรถภาพให้แขง็ แรง
3. มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด/ผลการเรยี นรู้

มาตรฐาน พ 3.2 ตัวช้วี ดั ม.3/1,ม.3/2,ม.3/3,ม.3/4,ม.3/5
มาตรฐาน พ 4.1 ตัวชว้ี ัด ม.3/4,ม.3/5
มาตรฐาน พ 5.1 ตัวชีว้ ัด ม.3/2,ม.3/3,ม.3/4,ม.3/5
รวมท้ังหมด 11ตัวช้วี ดั /ผลการเรยี นรู้

4. การวัดผลประเมนิ ผลการเรียนรู้
4.1 คะแนนเต็ม 100 คะแนน
สัดส่วนคะแนนระหว่างภาคต่อปลายภาค 80 : 20 คะแนน
คะแนนก่อนกลางภาค....................... 30................คะแนน
คะแนนสอบกลางภาค....................... 20................คะแนน
คะแนนหลงั กลางภาค....................... 30.............. คะแนน
คะแนนสอบปลายภาค........................20............ คะแนน

แนวทางการจดั การเรยี นการสอน โรงเรยี นนวมินทราชนิ ูทิศ เบญจมราชาลัย  หน้า 75

ชน้ั มธั ยมศกึ ษาปที ่ี 3 ภาคเรยี นที่ 2/2564

4.2 คะแนนกอ่ นกลางภาค……30……คะแนน

สัปดาห์ ขอบขา่ ยสาระการเรยี นร้ใู นการประเมินผลก่อนกลางภาค

ท่ี ตวั ชี้วัด หนว่ ยการเรยี นรู้ คะแนน รปู แบบการประเมนิ สอ่ื /แหล่งเรยี นรู้

1-5 พ 4.1 -การสรา้ งเสรมิ สขุ ภาพ 10 ภาคปฏบิ ตั ิ
ม.3/1,3/2,3/3 สมรรถภาพและการ
ปอ้ งกันโรค

พ 5.1 -อทิ ธิพลของสอ่ื ต่อ 5 ใบงาน
ม.3/2,ม.3/3 พฤติกรรมความรนุ แรง 5 ใบงาน

-เครื่องดื่มที่มี 10 ภาคปฏบตั ิ
แอลกอฮอล์กบั สุขภาพ
และการเกิดอุบตั เิ หตุ

6-10 พ3.2 การเคลือ่ นไหว การออก
ม.3/1,3/2,3/3, กำลงั กาย การเลน่ เกม
3/4,3/5 กีฬาไทยและกีฬาสากล

4.3 คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน

สปั ดาห์ ขอบข่ายสาระการเรียนรูใ้ นการประเมนิ ผลสอบกลางภาค

ที่ ตัวช้ีวัด หนว่ ยการเรียนรู้ คะแนน รปู แบบข้อสอบ

พ 4.1 การสรา้ งเสริมสุขภาพ สมรรถภาพ 5 ข้อสอบปรนัยและอัตนยั

ม.3/1,3/2,3/3 และการป้องกนั โรค - ปรนยั 30 ขอ้

พ 5.1 - อตั นยั 5 ขอ้
ม.3/2,ม.3/3
-อทิ ธิพลของสอื่ ต่อพฤติกรรมความ 10
รุนแรง

-เคร่ืองดม่ื ทม่ี ีแอลกอฮอล์กบั สขุ ภาพ

และการเกิดอุบัติเหตุ

พ 3.2 การเคลอ่ื นไหว การออกกำลงั กาย 5
ม3/1,3/2,3/3, การเลน่ เกม กฬี าไทยและกีฬาสากล

3/4,3/5

แนวทางการจัดการเรยี นการสอน โรงเรยี นนวมนิ ทราชินูทศิ เบญจมราชาลัย  หน้า 76

ชัน้ มัธยมศึกษาปที ี่ 3 ภาคเรียนท่ี 2/2564

4.4 คะแนนหลงั กลางภาค .......30........ คะแนน

สัปดาห์ ขอบขา่ ยสาระการเรยี นรู้ในการประเมนิ ผลหลังกลางภาค

ท่ี ตัวช้ีวดั หนว่ ยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สอ่ื /แหลง่ เรียนรู้

11-14 พ 3.2 การเคลอื่ นไหว การออก 10 ภาคปฏบิ ตั ิ
ม.3/1,3/2, กำลงั กาย การเล่นเกม
3/3,3/4,3/5 กีฬาไทยและกีฬาสากล

15-18 พ 5.1 การช่วยฟน้ื คนื ชพี 20 ภาคทฤษฎีและปฏิบตั ิ
ม.3/5

4.5 คะแนนสอบปลายภาค......20...... คะแนน

สัปดาห์ ขอบขา่ ยสาระการเรยี นรูใ้ นการประเมินผลสอบปลวยภาค

ที่ ตวั ชีว้ ดั หนว่ ยการเรยี นรู้ คะแนน รูปแบบขอ้ สอบ

พ 3.2 การเคลื่อนไหว การออกกำลงั 10
ม.3/1,3/2, กาย การเลน่ เกม กีฬาไทยและ
3/3,3/4,3/5 กีฬาสากล

พ5.1 การชว่ ยฟืน้ คนื ชพี 10
ม.3/2,ม.3/3,ม.

3/4,ม.3/5

4.6 ชนิ้ งาน ชิ้นงาน
หน่วยการเรียนรู้
สาระการเรยี นรู้/ตัวชวี้ ัด หรือ วิธกี ารเก็บ ลกั ษณะ จำนวน หมายเหตุ กำหนด
ผลการเรยี นรู้/บูรณาการ คะแนน ประเภท ชนิ้ งาน เวลาส่ง

การสรา้ งเสริมสขุ ภาพ ภาคปฏิบัติ ทำดว้ ย 2 ตลอดภาค
สมรรถภาพและการป้องกนั โรค ตนเอง เรียน
1. กระโดดเชอื ก15,000 ครงั้
2. ว่ิง 10 กิโลเมตร

แนวทางการจดั การเรยี นการสอน โรงเรียนนวมินทราชนิ ทู ิศ เบญจมราชาลัย  หนา้ 77

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรยี นที่ 2/2564

แนวทางการจัดการเรยี นการสอน รหัสวชิ า พ 23229
ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 จำนวนหนว่ ยกติ 0.5 หนว่ ยกิต
2. ช่ือรายวชิ า กีฬาเพื่อสขุ ภาพ 2 ชัน้ มธั ยมศึกษาปีที่ 3
จำนวนช่วั โมง 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ 20 ช่ัวโมง/ภาคเรียน
กลมุ่ สาระการเรียนรู้สขุ ศึกษาและพลศึกษา
ครผู ูส้ อน นางสาวจุฑามาศ จันนาวัน

2. คำอธิบายรายวิชา
ศกึ ษาการยืนการตีโตโ้ ฟร์แฮนด์ และทา่ ทางการยืนการตโี ต้แบคแฮนด์ การเคลือ่ นที่ แบบก้าวส้นั และแบบ

เทา้ คหู่ รือแบบสไลด์ การหมนุ ของลูกเทเบลิ เทนนิสไปขา้ งหน้า หมุนกลับหลัง และหมุนด้านข้าง การตบและแบบท็
อปสปนิ การบล็อก การเสริ ์ฟและการเสิร์ฟเปลยี่ นความหมนุ

นักเรียนมีทักษะการตีโต้โฟรแ์ ฮนด์ และท่าทางการยืนการตีโต้แบคแฮนด์ การเคลื่อนท่ี แบบก้าวสั้น และ
แบบเท้าคู่หรือแบบสไลด์ การหมุนของลูกเทเบิลเทนนิสไปข้างหน้า หมุนกลับหลัง และหมุนด้านข้าง การตบและ
แบบท็อปสปนิ การบลอ็ ก การเสริ ฟ์ และการเสริ ์ฟเปลย่ี นความหมนุ ได้

นกั เรียนมคี วามตระหนักถึงการเลน่ กีฬาเทเบิลเทนนิสเพื่อพัฒนาสุขภาพรา่ งกายให้แขง็ แรง และเลือกเล่น
กีฬาไทยหรือกีฬาสากลได้ 1 ประเภท มีทักษะกีฬาเทเบิลเทนนิสติดตวั สามารถนำไปใชพ้ ัฒนาร่างกายให้มีสุขภาพ
แข็งแรงในชีวิตประจำวนั ได้

3. ผลการเรียนรู้
1. มคี วามรคู้ วามเขา้ ใจและสามารถปฏบิ ตั ิทักษะเก่ยี วกับตอนที่ 12-13 ทา่ ทางการยืนการตโี ต้โฟร์แฮนด์
และท่าทางการยนื การตีโต้แบคแฮนด์
2. มีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติทักษะเกยี่ วกบั ตอนที่ 14 การเคล่ือนที่ แบบก้าวสั้น และแบบ
เท้าคหู่ รือแบบสไลด์
3. มคี วามรู้ความเขา้ ใจและสามารถปฏิบตั ิทักษะเกี่ยวกับตอนท่ี 15 การหมนุ ของลกู เทเบิลเทนนิสไป
ข้างหนา้ หมุนกลบั หลัง และหมุนด้านข้าง
4. มคี วามรู้ความเข้าใจและสามารถปฏบิ ตั ทิ ักษะเกีย่ วกบั ตอนท่ี 16-17 การตบและแบบทอ็ ปสปนิ
5. มีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบตั ิทักษะเกี่ยวกบั ตอนที่ 18 การบล็อก
6. มคี วามรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบตั ิทักษะเกี่ยวกับตอนท่ี 19-20 การเสริ ฟ์ และการเสิร์ฟเปลีย่ น
ความหมุน

รวม 6 ผลการเรียนรู้

แนวทางการจัดการเรยี นการสอน โรงเรยี นนวมนิ ทราชนิ ูทิศ เบญจมราชาลัย  หน้า 78

ชั้นมธั ยมศกึ ษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2/2564

4. การวัดผลประเมนิ ผลการเรยี นรู้

คะแนนเตม็ 100 คะแนน

สดั สว่ นคะแนนระหวา่ งภาคต่อปลายภาค 80 : 20 คะแนน

คะแนนก่อนกลางภาค 30 คะแนน

คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน

คะแนนหลงั กลางภาค 30 คะแนน

คะแนนสอบปลายภาค 20 คะแนน

4.1 คะแนนกอ่ นกลางภาค………30………คะแนน

หนว่ ยท่ี ขอบข่ายสาระการเรียนรใู้ นการประเมินผลก่อนกลางภาค
1
หน่วยการเรียนรู้ สาระสำคัญ ผลการเรียนรู้ เวลา คะแนน
2 10
ความรู้ทวั่ ไปเก่ียวกบั -ความรทู้ ั่วไปเกี่ยวกับ 1

ท่าทางการยนื ทา่ ทางการยนื การตีลูกโฟร์แฮนด์

-ความรูท้ ัว่ ไปเก่ยี วกบั

ทา่ ทางการยืนการตลี ูกแบคแฮนด์

2 การเคลอ่ื นท่ี -การเคลือ่ นทแ่ี บบก้าวสนั้ 2 2 10
3 2 10
-การเคลอื่ นทแ่ี บบเท้าคหู่ รือสไลด์

3. การหมุนของลกู เทเบิล -การหมุนของลกู เทเบิลเทนนิสไป

เทนนสิ ขา้ งหนา้

-การหมนุ ของลูกเทเบิลเทนนิสไป

ข้างหลงั

-การหมุนของลูกเทเบลิ เทนนิสไป

ขา้ ง

4.2 คะแนนสอบกลางภาค........20....... คะแนน

หน่วยท่ี ขอบขา่ ยสาระการเรียนรู้ในการประเมนิ ผลกอ่ นกลางภาค
1
หน่วยการเรียนรู้ สาระสำคัญ ผลการเรยี นรู้ รูปแบบข้อสอบ
2
3. ความรทู้ วั่ ไปเกี่ยวกับ -ความรทู้ ่ัวไปเกี่ยวกับ 1 - แบบทดสอบปรนัย
ชนิดเลอื กตอบ 4
ทา่ ทางการยนื ทา่ ทางการยืนการตลี ูกโฟร์แฮนด์ ตัวเลอื ก จำนวน....
20....ขอ้
-ความรู้ท่วั ไปเกี่ยวกับ

ท่าทางการยนื การตีลูกแบคแฮนด์

การเคล่ือนท่ี -การเคลอ่ื นทแ่ี บบก้าวส้นั 2

-การเคลื่อนท่แี บบเท้าคูห่ รือสไลด์

การหมนุ ของลูกเทเบิล -การหมนุ ของลกู เทเบิลเทนนิสไป 3

เทนนสิ ข้างหนา้

-การหมุนของลกู เทเบลิ เทนนิสไปข้าง

หลงั

-การหมุนของลูกเทเบลิ เทนนิสไปข้าง

แนวทางการจัดการเรยี นการสอน โรงเรยี นนวมนิ ทราชินทู ศิ เบญจมราชาลัย  หนา้ 79

ชน้ั มธั ยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 2/2564

4.3 คะแนนหลงั กลางภาค.......30.... คะแนน

หนว่ ยท่ี ขอบขา่ ยสาระการเรียนรใู้ นการประเมินผลก่อนกลางภาค
4
หน่วยการเรยี นรู้ สาระสำคัญ ผลการเรยี นรู้ เวลา คะแนน
2 10
การตบและท็อปสปนิ -ทา่ ทางและวิธกี ารตีลูกตบ 4

-ท่าทางและวิธกี ารทอ็ ปสปิน

5 การบลอ็ ก -ทา่ ทางและวิธีการบล็อก 5 2 10

6 การเสิร์ฟและการเสิร์ฟ -ทา่ ทา่ งและวธิ ีการเสิร์ฟ 6 2 10
เปลีย่ นความหมุน -ทา่ ทางและวธิ ีการเสิร์ฟใหล้ กู
หมุนไปขา้ งหน้า
-ท่าทางและวธิ กี ารเสิรฟ์ ให้ลูก
หมนุ ไปขา้ งหลัง
-ทา่ ทางและวธิ ีการเสิรฟ์ ใหล้ ูก
หมนุ ไปด้านขา้ ง

4.4 คะแนนสอบปลายภาค.......20...... คะแนน

หนว่ ยที่ ขอบข่ายสาระการเรียนรใู้ นการประเมนิ ผลกอ่ นกลางภาค
4
หน่วยการเรยี นรู้ สาระสำคัญ ผลการเรยี นรู้ รูปแบบขอ้ สอบ
5
การตบและท็อปสปิน -ท่าทางและวิธกี ารตีลูกตบ 4 - แบบทดสอบปรนยั ชนดิ

-ทา่ ทางและวธิ กี ารทอ็ ปสปิน เลือกตอบ 4 ตวั เลือก

จำนวน....20....ข้อ

การบลอ็ ก -ท่าทางและวิธกี ารบล็อก 5

6 การเสริ ฟ์ และการเสิร์ฟ -ท่าทา่ งและวธิ ีการเสิร์ฟ 6
เปลยี่ นความหมุน -ทา่ ทางและวิธีการเสิรฟ์ ให้ลกู
หมนุ ไปข้างหนา้
-ท่าทางและวธิ ีการเสริ ์ฟใหล้ กู
หมนุ ไปขา้ งหลงั
-ท่าทางและวธิ ีการเสิร์ฟใหล้ กู
หมนุ ไปด้านขา้ ง

3.6 ชิ้นงาน -

แนวทางการจัดการเรียนการสอน โรงเรยี นนวมินทราชนิ ทู ิศ เบญจมราชาลัย  หนา้ 80

ชนั้ มธั ยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนท่ี 2/2564

แนวทางการจดั การเรียนการสอน
กล่มุ สาระการเรยี นรู้ศลิ ปะ

แนวทางการจดั การเรยี นการสอน โรงเรียนนวมนิ ทราชินทู ิศ เบญจมราชาลัย  หน้า 81

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรยี นที่ 2/2564

แนวทางการจดั การเรยี นการสอน
ภาคเรยี นท่ี 2 ปีการศึกษา 2564

1. ชือ่ รายวชิ า ศิลปะ 6 รหัสวิชา ศ 23102

จำนวนชั่วโมง 2 ชั่วโมง/สปั ดาห์ 40 ชัว่ โมง/ภาคเรียน จำนวน 1 หนว่ ยกติ

กลมุ่ สาระการเรียนรู้ ศลิ ปะ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3/1 – 3/13

ครผู สู้ อน 1. นายพลากร พงศพธุ 2. นางสาวกรศศริ ์ ดียิ่ง 3. นางสาวพรพรรณ ปิตภิ ทั รภญิ โญ

2.คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาอธิบายขั้นตอนในการวิเคราะห์และอภิปรายรูปแบบเนื้อหา และคุณค่าในงานทัศนศิลป์ของตนเอง

หรือของศิลปินที่เกี่ยวข้องกับงานทัศนศิลป์ สะท้อนคุณค่าของวัฒนธรรม เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างทัศนศิลป์
ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม ศึกษาการใช้นาฏยศัพท์หรือศัพท์ทางการละครที่เหมาะสม บรรยายเปรียบเทียบ
การแสดงอากัปกริยาของผู้คนในชีวิตประจำวันและในการแสดง ระบุโครงสร้างของบทละครโดยใช้ศัพท์ทางการ
ละคร อธิบายความสำคัญและบทบาทของนาฏศิลป์และการละครในชีวิตประจำวัน แสดงความคิดเห็นในการ
อนุรักษ์และวิจารณ์เปรียบเทียบงานนาฏศิลป์ที่มีความแตกต่างกันโดยใช้ความรู้เรื่ององค์ประกอบนาฏศิลป์ มี
ทักษะในการใช้นาฏศัพท์หรือศัพท์ทางการละครที่เหมาะสม บรรยายเปรียบเทียบการแสดงอากัปกิริยาของคนใน
ชวี ิตประจำวนั และในการแสดง ใช้ความคิดในการพฒั นารปู แบบการแสดง แปลความและการสอ่ื สารผา่ นการแสดง
และวิจารณเ์ ปรียบเทียบงานนาฏศิลป์ท่ีมคี วามแตกตา่ งกนั โดยใชค้ วามรเู้ ร่อื งองค์ประกอบนาฏศลิ ป์

โดยใช้กระบวนการปฏิบัติเกี่ยวกับการเปรียบเทียบความแตกต่างของงานทัศนศิลป์ในแต่ละยุคสมัยใน
ประวัติศาสตร์ ภูมิปัญญา ทั้งของวัฒนธรรมไทยและสากล วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์ผลงานทัศนศลิ ป์ ระบุอาชีพ
ท่เี ก่ียวขอ้ งกับงานทัศนศลิ ป์และปฏิบตั ิเกย่ี วกบั ทักษะท่จี ำเปน็ ในการประกอบอาชีพนนั้ ๆ เลอื กงานทัศนศิลป์โดย
ใช้เกณฑ์ที่กำหนดขึ้นมาอย่างเหมาะสมและนำไปจัดนิทรรศการ มีทักษะในการแปลความและการสื่อสารผ่านการ
แสดง ในการใช้ความคิดในการพัฒนารูปแบบการแสดง ร่วมจัดงานการแสดงในบทบาทหน้าที่ต่างๆ ออกแบบ
และสร้างสรรค์อุปกรณ์และเครื่องแต่งกายเพ่ือแสดงนาฏศิลป์และละครท่ีมาจากวฒั นธรรมต่างๆ นำเสนอแนวคิด
จากเนื้อเรื่องของการแสดงที่สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน สามารถออกแบบและสร้างสรรค์อุปกรณ์และ
เครอ่ื งแตง่ กาย เพอ่ื แสดงนาฏศิลปแ์ ละละครที่มาจากวฒั นธรรมตา่ งๆ

เพื่อให้นักเรียนเห็นถึงคุณค่างานทัศนศิลป์และนาฏศิลป์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญา มีความรัก
ชาติ ศาสนา และพระมหากษตั ริย์ รกั ความเป็นไทย ถา่ ยทอดความรสู้ ึก ความคดิ ตอ่ งานศิลปะอย่างอิสระ ชื่นชม
และนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุข เห็นคุณค่าและภาคภูมิใจในการแสดงนาฏศิลป์ไทยใน
ฐานะที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม มีแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมในการนำเสนอแนวคิดในการอนุรักษ์และสืบทอด
วัฒนธรรมทางดา้ นนาฏศิลปท์ ่ีเปน็ ภูมปิ ญั ญาท้องถ่ิน ภูมปิ ัญญาไทยใหค้ งอยู่สืบไป


Click to View FlipBook Version
Previous Book
KIK_1221
Next Book
Diva Talk Nov Dec 2021 Digital Issue