The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by ffaahh.nbr, 2021-11-24 09:57:08

Course syllabus ม1-6 ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2564

รวม Course syllabus ม1-6 (2-2564)

แนวทางการจดั การเรยี นการสอน โรงเรียนนวมินทราชินทู ิศ เบญจมราชาลัย  หน้า 100

ชัน้ มัธยมศกึ ษาปที ี่ 1 ภาคเรียนท่ี 2/2564

4. การวดั ผลประเมินผลการเรียนรู้
4.1 คะแนนเตม็ 100 คะแนน
สดั ส่วนคะแนนระหวา่ งภาคต่อปลายภาค 80 : 20 คะแนน
คะแนนก่อนกลางภาค 30 คะแนน
คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน
คะแนนหลงั กลางภาค 30 คะแนน
คะแนนสอบปลายภาค 20 คะแนน

4.2 คะแนนกอ่ นกลางภาค 30 คะแนน

สัปดาห์ ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมนิ ผลก่อนกลางภาค
ท่ี
ผลการ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมนิ สือ่ /แหลง่ เรยี นรู้
เรยี นรู้

1-5 ข้อ 1-4 1.ความรู้ทัว่ ไป 30 • ชนิ้ งานประดิษฐจ์ าก - แบบทดสอบ

เก่ียวกบั งานประดิษฐ์ วสั ดเุ หลือใช้ - Power point ความรเู้ บื้อต้น
2. การเตรียมความ • หรือวัสดธุ รรมชาติ เก่ียวกับงานประดษิ ฐ์

พรอ้ มในการปฏบิ ัติ - Power point ประเภทงาน

3. ขัน้ ตอนและวธิ กี าร ประดษิ ฐ์

ทำงานประดิษฐ์

4.3 คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน

สปั ดาห์ ขอบขา่ ยสาระการเรียนรู้ในการประเมนิ ผลสอบกลางภาค
ท่ี
ผลการ หนว่ ยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้ สอบ
เรียนรู้

6-8 ข้อ 1-4 1.ความรูท้ ว่ั ไปเกี่ยวกบั งาน 20 - แบบทดสอบปรนยั ชนดิ เลือกตอบ 4 ตวั เลอื ก

ประดิษฐ์ จำนวน 30 ข้อ

2. งานประดษิ ฐ์เพื่ออาชีพ - แบบทดสอบอตั นัย จำนวน 2 ขอ้

แนวทางการจดั การเรยี นการสอน โรงเรยี นนวมนิ ทราชินทู ิศ เบญจมราชาลัย  หน้า 101

ช้ันมธั ยมศึกษาปที ่ี 1 ภาคเรียนที่ 2/2564

4.4 คะแนนหลังกลางภาค 30 คะแนน

สปั ดาห์ ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังกลางภาค
ที่ ผลการ
เรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมนิ สือ่ /แหล่งเรียนรู้

9-19 ขอ้ 5-8 3. งานประดิษฐเ์ พื่อ 30 • - นำเสนองานประดิษฐ์ - แบบทดสอบ
อาชพี
• (20 คะแนน) - เว็บไซดต์ ่างๆ
4. เทคนคิ การประดิษฐ์
- Power point ตัวอย่างงาน
5. สรุปผล ประดษิ ฐ์

4.5 คะแนนสอบปลายภาค 20 คะแนน

สปั ดาห์ ขอบขา่ ยสาระการเรยี นร้ใู นการประเมนิ ผลสอบปลายภาคภาค
ที่
ผลการ หน่วยการเรยี นรู้ คะแนน รูปแบบขอ้ สอบ
เรยี นรู้

20 ขอ้ 5-8 3. งานประดษิ ฐ์เพอ่ื อาชีพ 20 แบบทดสอบปรนยั ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก

4. เทคนคิ การประดิษฐ์ จำนวน 40 ข้อ

5. สรุปผล

4.6 ชิ้นงาน

ชิ้นงาน

ผลการ วธิ ีการเกบ็ คะแนน ลกั ษณะ จำนวน หมายเหตุ กำหนดเวลาสง่ งาน
เรยี นรู้ ประเภท ช้นิ งาน

ขอ้ ท่ี 1-4 ตรวจผลงานตามเกณฑ์ที่ งานประดษิ ฐ์ 2 งานเดีย่ ว จบสัปดาหท์ ่ี 10

กำหนด - วสั ดใุ นท้องถิ่น (หรอื เรียนจบผลการเรยี นรู้

- วัสดเุ หลอื ใช้ ขอ้ 1-4)

ขอ้ ท่ี 5-8 ตรวจผลงานตามเกณฑ์ท่ี งานประดษิ ฐ์ 2 งานกลมุ่ จบสปั ดาห์ที่ 20

กำหนด - วัสดุในทอ้ งถิ่น (หรอื เรียนจบผลการเรยี นรู้

- วัสดเุ หลือใช้ ข้อ 5-8)

แนวทางการจัดการเรยี นการสอน โรงเรยี นนวมินทราชินทู ิศ เบญจมราชาลัย  หน้า 102

ชั้นมัธยมศกึ ษาปีท่ี 1 ภาคเรียนที่ 2/2564

แนวทางการจัดการเรียนการสอน

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศกึ ษา 2564

1. ช่อื รายวชิ า อาชพี 1 (มัดย้อม) รหัสวิชา ง21201

จำนวนชวั่ โมง 2 ชว่ั โมง/สปั ดาห์ 40 ชัว่ โมง/ภาคเรยี น จำนวนหนว่ ยกติ 1.0 หนว่ ยกติ

กลมุ่ สาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ ชัน้ มัธยมศกึ ษาปีที่ 1/5,7,9,11,13

ครผู ูส้ อน นางสาวพิกลุ เสนทรนารถ

2. คำอธบิ ายรายวิชา
ศึกษาความเป็นมาของสีและการย้อมผ้า ชนิดของผ้าที่ใช้สำหรับมัดย้อม สีที่ใช้ย้อมผ้า วัสดุ

และอุปกรณ์ที่ใช้ในการย้อมผ้า ขั้นตอนการย้อมผ้า การออกแบบลวดลายด้วยเทคนิคการพับ การขยุ้ม
การขยำ การห่อ การเย็บ การออกแบบลวดลายด้วยการใช้วัสดุอื่น เช่น เหรียญ พลาสติก ตะเกียบ
ลูกปดั ฯลฯ เปน็ สว่ นทำให้เกดิ ลวดลายในการมัดย้อมผ้า การยอ้ มสีผ้าโดยใชว้ ิธีย้อมแบบสีเดียวและแบบ
สีผสม การออกแบบและสร้างผลิตภัณฑ์จากผ้ามัดย้อมให้เป็นของใช้ของประดับตกแต่ง การนำความรู้
เก่ยี วกบั การย้อมสีผ้าประยกุ ตใ์ ชใ้ หเ้ กิดประโยชน์

เลือกใช้อุปกรณ์ให้เหมาะสมกับลักษณะงาน เรียงลำดับขั้นตอนการทำงานในรูปแบบแผนภาพ
ฝกึ การวางแผนและปฏิบัติงานต่างๆ อยา่ งมหี ลักการและใช้กระบวนการกลุ่มในการทำงานตามท่ีวางแผน
ไว้และประเมนิ ผลการปฏบิ ัติงานร่วมกนั

มีเจตคติที่ดีต่อการทำงานปลูกจิตสำนึกในการสร้างพลังงานและทรัพยากรอย่างประหยัดและ
คมุ้ คา่ สรา้ งเจตคติทีด่ ตี อ่ การประกอบอาชพี สุจรติ และนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวนั

3. ผลการเรียนรู้
1. บอกประวัติความเป็นมาและความสำคัญของผา้ มดั ยอ้ ม
2. บอกวสั ดุ อปุ กรณใ์ นการทำมัดย้อม
3. สามารถอธบิ ายสีย้อมจากธรรมชาติ
4. สามารถวางแผนออกแบบ ดำเนนิ งานตามขน้ั ตอน และแบบทกี่ ำหนด
5. สามารถทำผา้ มัดยอ้ มได้และนำมาใช้งานไดจ้ ริง
6. สามารถบอกแหลง่ ผา้ มัดย้อมท่มี อี ยู่ในทอ้ งถิ่น
7. มเี จตคตทิ ด่ี ีต่องานอาชีพสจุ รติ
8. มที กั ษะกระบวนการกลมุ่
9. รู้จักใช้ทรพั ยากรที่มีอยู่อยา่ งประหยัดและคมุ้ ค่า
รวมท้งั หมด 9 ผลการเรียนรู้

แนวทางการจัดการเรียนการสอน โรงเรยี นนวมนิ ทราชนิ ูทศิ เบญจมราชาลัย  หนา้ 103

ชนั้ มัธยมศกึ ษาปที ี่ 1 ภาคเรยี นท่ี 2/2564

4. การวดั ผลประเมินผลการเรียนรู้
4.1 คะแนนเต็ม 100 คะแนน
สัดสว่ นคะแนนระหว่างภาคต่อปลายภาค 80 : 20 คะแนน
คะแนนก่อนกลางภาค 30 คะแนน
คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน
คะแนนหลงั กลางภาค 30 คะแนน
คะแนนสอบปลายภาค 20 คะแนน
4.2 คะแนนกอ่ นกลางภาค 30 คะแนน

สปั ดาห์ ขอบขา่ ยสาระการเรียนร้ใู นการประเมนิ ผลกอ่ นกลางภาค
ที่
ผลการเรียนรู้ หนว่ ยการเรียนรู้ คะแนน รปู แบบการประเมนิ สือ่ /แหลง่ เรียนรู้
1-9 1-5
- ความเปน็ มาของผา้ 30 - แบบทดสอบ - VDO การทำผ้ามัดย้อม

มัดยอ้ ม (10 คะแนน) - ตัวอย่างชิน้ งานผา้ มัด

- วัสดุ อุปกรณ์ในการ - ตรวจสอบช้ินงาน ยอ้ มลายต่าง ๆ

ทำมัดย้อม (ผา้ มัดยอ้ ม 10คะแนน) - powerpoint

- สีย้อมผา้ จาก -ตรวจรายงานมัดยอ้ ม - หอ้ งเรียนออนไลน์

ธรรมชาติ (10 คะแนน) - หอ้ งสมดุ โรงเรียน

นวมนิ ทราชินูทศิ

เบญจมราชาลยั

4.3 คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน

สปั ดาห์ ขอบขา่ ยสาระการเรยี นรใู้ นการประเมินผลสอบกลางภาค
ที่
ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รปู แบบข้อสอบ
10 1-5
- ความเปน็ มาของผา้ มดั ย้อม 20 - แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ

- วัสดุ อปุ กรณ์ในการทำมัดย้อม 4 ตวั เลอื ก จำนวน 30 ข้อ

- สยี อ้ มผ้าจากธรรมชาติ - แบบทดสอบอตั นยั จำนวน 2-5ข้อ

4.4 คะแนนหลงั กลางภาค 30 คะแนน

สปั ดาห์ ขอบขา่ ยสาระการเรียนรใู้ นการประเมินผลหลังกลางภาค

ท่ี ผลการเรยี นรู้ หน่วยการเรยี นรู้ คะแนน รปู แบบการประเมนิ สือ่ /แหล่งเรยี นรู้

11-19 5-9 - การทำผ้ามัดย้อม 30 - แบบทดสอบ -VDOการทำ

ชิโบริ - ตรวจชน้ิ งาน ผา้ มดั ยอ้ ม

- ผา้ มัดย้อมใน (ผา้ มดั ยอ้ มลายชโิ บริ - powerpoint

ท้องถ่ิน 10 คะแนน) - ตวั อยา่ งชน้ิ งานผ้ามดั

-ตรวจช้ินงาน(เสอ้ื มดั ยอ้ ม ยอ้ มลายต่าง ๆ

ลายสรา้ งสรรค์ - ห้องเรยี นออนไลน์

10 คะแนน) BY Krukul

แนวทางการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนนวมินทราชนิ ูทิศ เบญจมราชาลัย  หน้า 104

ชัน้ มัธยมศกึ ษาปีที่ 1 ภาคเรียนท่ี 2/2564

4.5 คะแนนสอบปลายภาค 20 คะแนน

สปั ดาห์ ขอบข่ายสาระการเรยี นรู้ในการประเมนิ ผลสอบกลางภาค
ท่ี
ผลการเรียนรู้ หนว่ ยการเรยี นรู้ คะแนน รูปแบบข้อสอบ
20
5-9 - ผ้ามัดยอ้ มชิโบริ 20 - แบบทดสอบปรนัยชนดิ

- ผา้ มัดย้อมในทอ้ งถิน่ เลอื กตอบ 4 ตัวเลอื ก

จำนวน 30 ข้อ

- แบบทดสอบอตั นัย

จำนวน 2 ขอ้

4.6 ชน้ิ งาน

หนว่ ยการเรยี นรู้ ชนิ้ งาน
หรือสาระการเรยี นรู้/ตัวช้ีวดั
หรือผลการเรียนร/ู้ บูรณาการ วธิ กี ารเก็บคะแนน ลกั ษณะ จำนวน หมายเหตุ กำหนดเวลาส่ง
- วัสดุ อุปกรณใ์ นการทำมัด ประเภท ช้นิ งาน งานเดี่ยว งาน
ยอ้ ม - ตรวจชิ้นงาน งานเดี่ยว
การนำเสนอถกู ต้อง เสือ้ มดั ย้อม 1 งานเดยี่ ว สัปดาหท์ ี่ 4-5
- สยี ้อมผา้ จากธรรมชาติ ตามเกณฑ์ ลายพืน้ ฐาน งานเดี่ยว
- ตรวจชน้ิ งาน สัปดาหท์ ี่ 6-7
- ผา้ มดั ย้อมชโิ บริ การนำเสนอถูกต้อง เลม่ รายงาน 1
ตามเกณฑ์ มดั ยอ้ ม สปั ดาหท์ ี่ 13-14
-ผา้ มดั ย้อมในทอ้ งถ่ิน - ตรวจชิน้ งาน
การนำเสนอถูกต้อง เสอ้ื มดั ย้อม 1 สปั ดาห์ท่ี 15-16
ตามเกณฑ์ ลายชโิ บริ
- ตรวจชิ้นงาน
การนำเสนอถูกต้อง เสือ้ มัดย้อม 1
ตามเกณฑ์ ลาย

สรา้ งสรรค์

แนวทางการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนนวมินทราชินูทศิ เบญจมราชาลัย  หนา้ 105

ช้ันมธั ยมศกึ ษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/2564

แนวทางการจัดการเรยี นการสอน

ภาคเรียนท่ี 2 ปกี ารศึกษา 2564 รหสั วิชา ง20202
1. ชื่อรายวชิ า ห้องสมุดเพ่ือการค้นคว้า 2 จำนวน 0.5 หน่วยกิต
ชน้ั มัธยมศกึ ษาปีที่ 1/4 - 13
จำนวนช่ัวโมงเรียน 20 ชัว่ โมง/สัปดาห์ 20 ชวั่ โมง/ภาคเรยี น
กลุ่มสาระการเรยี นรู้ การงานอาชีพ
ครผู ู้สอน นางสาวเขมจิรา ภาเจริญสริ ิ

2. คำอธิบายรายวิชา
ศึกษา หนังสือและการระวังรักษา การจัดเรียงหนังสือขึ้นชั้น หนังสืออ้างอิง การสืบค้นข้อมูลจาก

คอมพิวเตอร์ ห้องสมุดในอนาคต

ปฏบิ ตั ิ สามารถระวงั รกั ษาหนงั สอื จดั เรยี งหนังสือข้ึนชนั้ ไดถ้ ูกตอ้ ง คน้ คว้าจากหนังสอื อ้างองิ สืบคน้ ข้อมลู
จากสอ่ื เทคโนโลยี และบอกลกั ษณะห้องสมดุ ในอนาคต ได้

เพื่อ ให้มีจิตสาธารณะในการใช้ห้องสมุด มีคุณธรรมในการใช้สื่อเทคโนโลยี มีนิสัยรักการอ่าน การศึกษา
ค้นควา้ ใฝร่ ใู้ ฝเ่ รยี น

3. ผลการเรยี นรู้
1. ระวังรกั ษาหนังสือได้
2. ค้นหาหนังสอื และจัดเรียงหนังสือข้ึนชั้นได้อย่างถกู ต้องตามหลักการ
3. ค้นคว้าจากหนงั สอื อา้ งอิงได้
4. สบื ค้นขอ้ มลู จากอินเตอรเ์ น็ตได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว มีคณุ ธรรมในการใช้สอ่ื
5. บอกลักษณะห้องสมุดในอนาคตได้
รวมทั้งหมด 5 ผลการเรียนรู้

4. การวัดผลประเมนิ ผลการเรยี นรู้
4.1 คะแนนเตม็ 100 คะแนน
สัดสว่ นคะแนนระหวา่ งภาคต่อปลายภาค 80 : 20 คะแนน
คะแนนก่อนกลางภาค 30 คะแนน
คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน
คะแนนหลงั กลางภาค 30 คะแนน
คะแนนสอบปลายภาค 20 คะแนน

แนวทางการจัดการเรยี นการสอน โรงเรยี นนวมนิ ทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย  หน้า 106

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรยี นที่ 2/2564

4.2 คะแนนกอ่ นกลางภาค 30 คะแนน

สปั ดาห์ที่ ขอบขา่ ยสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลกอ่ นกลางภาค

ผลการเรยี นรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รปู แบบการประเมิน สอ่ื /แหลง่ เรียนรู้

1-9 1-2 1. หนังสอื และการระวงั 30 - ใบงาน - เอกสารประกอบ
รกั ษา (30 คะแนน) การเรยี น วิชา
2. การจดั เรียงหนงั สือ ห้องสมดุ เพื่อ
ขน้ึ ชน้ั การคน้ ควา้ 2 ง20202
- ใบงาน
- หอ้ งสมุดโรงเรยี น

4.3 คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน

สัปดาหท์ ่ี ขอบขา่ ยสาระการเรียนร้ใู นการประเมนิ ผลสอบกลางภาค

ผลการเรียนรู้ หนว่ ยการเรยี นรู้ คะแนน รูปแบบขอ้ สอบ

10 1-2 1. หนงั สอื และการระวังรกั ษา 20 - แบบทดสอบปรนยั ชนิดเลือกตอบ

2. การจัดเรยี งหนงั สอื ขึน้ ชน้ั 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ขอ้

- แบบทดสอบอัตนยั จำนวน 2-5ขอ้

4.4 คะแนนหลงั กลางภาค 30 คะแนน

สัปดาห์ที่ ขอบข่ายสาระการเรยี นรูใ้ นการประเมนิ ผลหลังกลางภาค

ผลการเรยี นรู้ หนว่ ยการเรยี นรู้ คะแนน รปู แบบการประเมิน สอ่ื /แหลง่ เรียนรู้

11-19 3-5 3. หนงั สืออ้างอิง 30 - ใบงาน - เอกสารประกอบ

4. การสืบค้นข้อมูล (30 คะแนน) การเรยี น วิชา

จากคอมพิวเตอร์ หอ้ งสมุด

5. หอ้ งสมดุ ในอนาคต เพอ่ื การคน้ ควา้ 2

ง20202

- ใบงาน

- หอ้ งสมุดโรงเรียน

4.5 คะแนนสอบปลายภาค 20 คะแนน

สปั ดาห์ที่ ขอบข่ายสาระการเรยี นรู้ในการประเมนิ ผลสอบปลายภาค

ผลการเรยี นรู้ หนว่ ยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบข้อสอบ

20 3-5 3. หนงั สอื อา้ งอิง 20 - แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ

4. การสบื ค้นข้อมูล 4 ตวั เลือก จำนวน 30 ขอ้

จากคอมพวิ เตอร์ - แบบทดสอบอตั นัย จำนวน 2-5ข้อ

5. หอ้ งสมดุ ในอนาคต

แนวทางการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนนวมนิ ทราชินทู ิศ เบญจมราชาลัย  หนา้ 107

ช้ันมธั ยมศึกษาปที ี่ 1 ภาคเรยี นท่ี 2/2564

4.6 ชิ้นงาน ใบงาน

หนว่ ยการเรียนรู้ วธิ กี ารเก็บ ชิ้นงาน หมายเหตุ กำหนด
สาระการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด หรือ คะแนน งานเด่ียว เวลาสง่
ตรวจใบงาน ลักษณะ จำนวน สัปดาหท์ ่ี 4-5
ผลการเรียนรู้/บูรณาการ ประเภท ชนิ้ งาน
ตรวจใบงาน ใบงาน 1 สัปดาห์ท่ี 6-7
1. หนังสอื และการระวังรกั ษา ตรวจใบงาน สปั ดาหท์ ี่ 13-14
ตรวจใบงาน ใบงาน 1 งานเดย่ี ว สปั ดาหท์ ่ี 15-16
2. การจดั เรยี งหนงั สือขึ้นช้ัน ใบงาน 1 งานเด่ยี ว
3. หนงั สืออ้างองิ ใบงาน 1 งานเด่ยี ว สปั ดาหท์ ่ี 17-18
4. การสบื คน้ ข้อมูล
จากคอมพิวเตอร์ ตรวจใบงาน ใบงาน 1 งานเดย่ี ว
5. หอ้ งสมุดในอนาคต

แนวทางการจดั การเรยี นการสอน โรงเรยี นนวมนิ ทราชนิ ทู ศิ เบญจมราชาลัย  หนา้ 108

ชัน้ มัธยมศกึ ษาปที ี่ 1 ภาคเรียนท่ี 2/2564

แนวทางการจัดการเรียนการสอน

ภาคเรยี นที่ 2 ปกี ารศกึ ษา 2564

1. ช่ือรายวิชา กระดาษหรรษา 2 รหสั วชิ า ง20279

จำนวนชัว่ โมง 1 ชว่ั โมง/สปั ดาห์ 20 ชว่ั โมง/ภาคเรยี น จำนวนหนว่ ยกติ 0.5 หนว่ ยกิต

กลุม่ สาระการเรยี นรู้ การงานอาชีพ ชนั้ มัธยมศกึ ษาปที ี่ 1

ครผู ูส้ อน นางสาวพิกุล เสนทรนารถ นางณัฐรมจว์ ดี ศริ โิ วหาร

2.คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาบอกประโยชน์ของการพับกระดาษ ชนิดและลักษณะของกระดาษที่เหมาะสมกับการพับแต่ละ

ประเภท การพับกระดาษในรูปแบบต่าง ๆ การประยุกต์การพับกระดาษให้เหมาะสมกับชิ้นงาน ศึกษาความ
เป็นมาของการตัดกระดาษ รวมถึงชนิดของกระดาษที่นำมาใช้สร้างชิ้นงานวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการพับ การ
ตดั กระดาษ ขนั้ ตอนการพบั การตดั กระดาษแบบตา่ ง ๆ ได้แก่ การตดั ดอกไมแ้ ต่บอร์ด การพบั กระดาษแบบต่าง
ๆ การทำพวงมโหตร การออกแบบและสรา้ งสรรค์ชน้ิ งานเพ่อื ใช้เป็นของประดับตกแต่ง การนำความรเู้ กี่ยวกับการ
งานกระดาษประยกุ ตใ์ ช้ใหเ้ กดิ ประโยชน์

ฝึกปฏิบัติงานต่างๆ อย่างมีหลักการและใช้กระบวนการกลุ่มในการทำงานตามที่วางแผนไว้และ
ประเมินผลการปฏบิ ัติงานร่วมกัน

มีเจตคติที่ดีต่อการทำงาน และการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด คุ้มค่าสร้างเจตคติที่ดีต่อการประกอบ
อาชพี สุจริตสามารถนำความรู้ไปใชใ้ นชวี ิตประจำวัน

3. ผลการเรียนรู้

1. บอกประวัตคิ วามเป็นมาและความสำคัญของกระดาษ
2. บอกประโยชนข์ องการพับ การตัดกระดาษและวัสดุ อปุ กรณใ์ นการทำงานกระดาษ
3. สามารถอธบิ ายวิธีการพับกระดาษ และตดั กระดาษแบบต่าง ๆ
4. สามารถวางแผนออกแบบ ดำเนนิ งานตามขัน้ ตอน และแบบท่กี ำหนด
5. สามารถทำสรา้ งชิ้นงานจากกระดาษแบบตา่ ง ๆ อยา่ งน้อย 4 ชนิ้ งาน
6. มเี จตคตทิ ด่ี ีตอ่ งานอาชีพสจุ รติ
7. มีทักษะกระบวนการกลุ่ม
8. รูจ้ กั ใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างประหยัดและคุ้มคา่

รวมท้ังหมด 8 ผลการเรยี นรู้

แนวทางการจัดการเรยี นการสอน โรงเรียนนวมินทราชินูทศิ เบญจมราชาลัย  หน้า 109

ชน้ั มธั ยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรยี นที่ 2/2564

4. การวดั ผลประเมินผลการเรียนรู้
4.1 คะแนนเตม็ 100 คะแนน
สัดสว่ นคะแนนระหว่างภาคต่อปลายภาค 80 : 20 คะแนน
คะแนนก่อนกลางภาค 30 คะแนน
คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน
คะแนนหลังกลางภาค 30 คะแนน
คะแนนสอบปลายภาค 20 คะแนน
4.2 คะแนนกอ่ นกลางภาค 30 คะแนน

สปั ดาห์ที่ ขอบข่ายสาระการเรยี นรู้ในการประเมินผลกอ่ นกลางภาค
1-9
ตวั ช้วี ดั หนว่ ยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมนิ สอ่ื /แหล่งเรยี นรู้
ข้อ 1-4
กระดาษนั้นสำคญั 30 -ใบงาน (10 คะแนน) -ห้องศนู ยก์ ารงาน

ไฉน -แบบทดสอบ(10 -สอ่ื อินเตอร์เน็ต

กระดาษพาเพลนิ คะแนน) -PowerPoint

-การตดั กระดาษ -หอ้ งเรยี น

(10 คะแนน) ออนไลน์Bykrukul

4.3 คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน

สปั ดาหท์ ่ี ขอบข่ายสาระการเรยี นรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค
10
ตัวชว้ี ัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบข้อสอบ
ข้อ 1-4
กระดาษน้ันสำคญั ไฉน 20 - แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4

กระดาษพาเพลนิ ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ

- แบบทดสอบอตั นยั (เชน่ แสดงวธิ ที ำ/

เตมิ คำ/อื่นๆ) จำนวน 2-5 ขอ้

4.4 คะแนนหลังกลางภาค 30 คะแนน

สัปดาหท์ ่ี ขอบขา่ ยสาระการเรียนร้ใู นการประเมนิ ผลหลังกลางภาค
11-19
ตัวชีว้ ดั หน่วยการเรยี นรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สอ่ื /แหลง่ เรยี นรู้
ข้อ 5-8
กระดาษในวนั 30 -ใบงาน (10 คะแนน) -หอ้ งศนู ย์การงาน

สำคญั -แบบทดสอบ -สื่ออนิ เตอรเ์ น็ต

การพบั โอริกามิ (10 คะแนน) -PowerPoint

-การพับกระดาษ -ห้องเรยี น

(10 คะแนน) ออนไลน์Bykrukul

แนวทางการจัดการเรยี นการสอน โรงเรียนนวมนิ ทราชนิ ูทิศ เบญจมราชาลัย  หน้า 110

ช้ันมัธยมศกึ ษาปที ี่ 1 ภาคเรียนท่ี 2/2564

4.5 คะแนนสอบปลายภาค 20 คะแนน

สปั ดาหท์ ่ี ขอบข่ายสาระการเรยี นรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค
20
ตัวชวี้ ัด หนว่ ยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้ สอบ
ข้อ 5-8
กระดาษในวันสำคญั 20 - แบบทดสอบปรนัยชนิด

การพับโอริกามิ เลอื กตอบ 4 ตวั เลือก จำนวน

30 ข้อ

- แบบทดสอบอตั นัย (เชน่ แสดง

วธิ ที ำ/เติมคำ/อ่ืนๆ) จำนวน

2-5 ข้อ

4.6 ชนิ้ งาน ชิน้ งาน

หนว่ ยการเรยี นรู้ วิธีการเกบ็ ลกั ษณะ จำนวน หมายเหตุ กำหนดเวลา
หรอื สาระการเรยี นรู้/ คะแนน ประเภท ชิน้ งาน งานเดี่ยว สง่ งาน
ตวั ช้วี ัด หรือผลการ
เรยี นร/ู้ บูรณาการ - ตรวจชน้ิ งาน -การตัด 1 ส่งกอ่ นสอบ
-ตดั กระดาษ การพับ กระดาษ กลางภาค

- พบั ตามแบบ - ตรวจชน้ิ งาน -การพับ 1 งานเดย่ี ว สง่ ก่อนสอบ
การพับ กระดาษ กลางภาค

-พบั ตามใจ - ตรวจชน้ิ งาน -การพบั 1 งานเด่ยี ว สง่ ก่อนสอบ
การตัด กระดาษ ปลายภาค

แนวทางการจดั การเรยี นการสอน โรงเรียนนวมนิ ทราชนิ ทู ศิ เบญจมราชาลัย  หนา้ 111

ชั้นมัธยมศกึ ษาปีท่ี 1 ภาคเรยี นที่ 2/2564

แนวทางการจัดการเรยี นการสอน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

แนวทางการจัดการเรียนการสอน โรงเรยี นนวมนิ ทราชินทู ศิ เบญจมราชาลัย  หนา้ 112

ช้นั มธั ยมศกึ ษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/2564

แนวทางการจัดการเรยี นการสอน
ภาคเรยี นที่ 2 ปีการศึกษา 2564

1. ชอื่ รายวชิ า ภาษาอังกฤษพืน้ ฐาน 2 รหสั วชิ า อ 21102

จำนวนชวั่ โมงเรียน 3 ชวั่ โมง/สัปดาห์ 60 ชั่วโมง/ภาคเรียน จำนวน 1.5 หนว่ ยกิต

กลุม่ สาระการเรยี นรู้ภาษาตา่ งประเทศ ช้นั มธั ยมศกึ ษาปที ่ี 1/1-1/13

ครผู ู้สอน นางสาวจรัมพร จิตรช์ ืน่ , นางสาวสุจติ รา สาลวี ัน , นางสาววิชดุ า สมพริ้ง ,

นางสาวอจั ฉรา จันทร์แจ่มแจ้ง , นางสาวจุฬาลกั ษ์ ชาวเวียง

2. คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาคำสั่ง คำขอร้อง คำแนะนำ คำชี้แจง ข้อความ นิทาน บทร้อยกรอง ประโยค หรือข้อความ บท

สนทนา เรื่องสั้น เรื่องจากสื่อ ภาษาที่ใช้ในการสื่อสาร การแสดงความต้องการ ขอความช่วยเหลือ คำศัพท์
สำนวนภาษา ประโยคและข้อความท่ใี ชใ้ นการขอและให้ขอ้ มูล

การแสดงความคิดเห็น การแสดงความรู้สึก การบรรยายเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตรประจำวัน ประสบการณ์
การจบั ใจความสำคญั แก่นสาระ ความเปน็ มาและความสำคัญของเทศกาล วนั สำคญั ชีวิตความเปน็ อย่ขู องเจ้าของ
ภาษา กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม การใช้เครื่องหมายวรรคตอน ข้อมูล ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระ
การเรียนรู้อ่ืนสถานการณจ์ ริง / จำลองทเี่ กิดขน้ึ ในห้องเรียนและสถานศึกษา การใชภ้ าษาต่างประเทศสืบค้นข้อมูล
ต่างๆ เพื่อใหม้ ีความรู้ความเขา้ ใจ มีทักษะตามกระบวนการฝึกทกั ษะภาษาเพือ่ การสื่อสารโดยใช้กระบวนการฝึก
ทักษะฟัง พูด อ่าน เขียน ให้ผู้เรียนปฏิบัติตาม อ่านออกเสียง เลือกระบุสนทนา พูดและเขียน ใช้ภาษา
น้ำเสียง และกริยาท่าทาง บรรยาย เปรียบเทียบกระบวนการกลุ่มกระบวนการสร้างความคิดรวบยอด
กระบวนการคดิ วิเคราะหไ์ ดเ้ หมาะสม โดยใชภ้ าษาและกระบวนการเรียนรอู้ ่ืนๆ ทเ่ี หมาะสม ตามมารยาททาง
สังคม

เพ่อื เห็นประโยชน์ เหน็ คุณคา่ ตระหนักในคุณคา่ ของภาษาและวฒั นธรรม เพือ่ สร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
บคุ คล นำไปใชอ้ ยา่ งมวี จิ ารณญาณ แสวงหาความรู้ที่เกีย่ วกบั กลมุ่ สาระการเรียนรอู้ ืน่ เพอ่ื ขยายโลกทัศน์อย่างมี
ประสทิ ธิภาพ มีคุณธรรมจริยธรรม รวมทั้ง มีความมั่นใจในการใช้ภาษาสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ รักการ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษและฝึกฝน อย่างจริงจัง มีเหตุผล มีวิจารณญาณ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ กล้า
แสดงออกอยา่ งเหมาะสม มีนสิ ยั รักการอา่ น และมขี นั ตธิ รรม

3. มาตรฐาน/ตวั ชว้ี ดั /ผลการเรยี นรู้
ต 1.1 ม. 1/1, ม. 1/2, ม. 1/3, ม. 1/4
ต 1.2 ม. 1/1, ม. 1/2, ม. 1/3, ม. 1/4, ม. 1/5
ต 1.3 ม. 1/1, ม. 1/2, ม. 1/3
ต 2.1 ม. 1/1, ม. 1/2, ม. 1/3
ต 2.2 ม. 1/1, ม. 1/2

แนวทางการจัดการเรยี นการสอน โรงเรยี นนวมนิ ทราชินทู ศิ เบญจมราชาลัย  หนา้ 113

ช้นั มธั ยมศกึ ษาปที ่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2/2564

ต 3.1 ม. 1/1
ต 4.1 ม. 1/1
ต 4.2 ม. 1/1
รวม 20 ตัวชี้วัด

4. การวดั ผลประเมินผลการเรยี นรู้
4.1 คะแนนเต็ม 100 คะแนน
สดั สว่ นคะแนนระหวา่ งภาคต่อปลายภาค 70 : 30 คะแนน
คะแนนก่อนกลางภาค 25 คะแนน
คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน
คะแนนหลังกลางภาค 25 คะแนน
คะแนนสอบปลายภาค 30 คะแนน

4.2 คะแนนก่อนกลางภาค 25 คะแนน

สัปดาห์ที่ ขอบขา่ ยสาระการเรยี นรใู้ นการประเมินผลก่อนกลางภาค

ตวั ชีว้ ัด หนว่ ยการเรียนรู้ คะแนน รปู แบบการประเมนิ สอ่ื /แหลง่ เรยี นรู้

1-9 ต 1.1 ม.1/1 ,1/3 ,1/4 หน่วยการเรยี นรูท้ ่ี 4 25 - การสง่ สมดุ / 1.หนังสือเรยี น
ต 1.2 ม.1/1, 1/3 U3 : School Days Move It 1
แบบฝึกหัดท่ีได้รับ 2. เอกสารประกอบ
ต 1.3 ม.1/1 การเรยี น เล่ม 2
ต 2.1 ม.1/1 , 1/3 หนว่ ยการเรียนรู้ท่ี 5 มอบหมาย 3.ซีดบี นั ทกึ เสียง
4. บตั รคำศพั ท์
ต 2.2 ม.1/1 , 1/2 U4 : Animal Magic - แบบประเมินการการ 5. บัตรภาพ
ต 3.1 ม.1/1 เขียน (Daily
ต 4.1 ม.1/1 Routines) 6. สือ่ อเิ ล็กทรอนกิ ส์
ต 4.2 ม.1/1 - PowerPoint

- การทดสอบการฟงั 7. Website for
Animal Riddles Education
- Google
Classroom
- Google Sites
- Google Form
- YouTube
8.Authentic material

แนวทางการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย  หน้า 114

ชนั้ มัธยมศกึ ษาปีที่ 1 ภาคเรียนท่ี 2/2564

4.3 คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน

สัปดาห์ ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค
ท่ี
ตวั ชี้วัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รปู แบบข้อสอบ
10
ต 1.1 ม.1/1 ,1/3 ,1/4 หนว่ ยการเรียนรทู้ ี่ 4 20 - แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4
U3 : School Days
ต 1.2 ม.1/1, 1/3 ตัวเลือก จำนวน 40 ข้อ

ต 1.3 ม.1/1 หนว่ ยการเรียนร้ทู ี่ 5
ต 2.1 ม.1/1 , 1/3 U4 : Animal Magic
ต 2.2 ม.1/1 , 1/2

ต 3.1 ม.1/1

ต 4.1 ม.1/1

ต 4.2 ม.1/1

4.4 คะแนนหลังกลางภาค 30 คะแนน

สปั ดาห์ ขอบขา่ ยสาระการเรียนรู้ในการประเมนิ ผลหลังกลางภาค

ท่ี ตัวชี้วดั หนว่ ยการเรยี นรู้ คะแนน รปู แบบการประเมนิ สื่อ/แหลง่ เรียนรู้

11-19 ต 1.1 ม.1/2 – 1/4, หน่วยการเรยี นร้ทู ี่ 6 25 - การส่งสมุด/แบบฝกึ หัด 1.หนงั สอื เรียน Move It 1
ต 1.2 ม.1/1, 1/2, U5: Out and About!
ท่ไี ด้รับมอบหมาย 2. เอกสารประกอบ

1/4, 1/5 หน่วยการเรยี นร้ทู ี่ 7 การเรียน เลม่ 2
ต 1.3 ม.1/1, 1/2 U6 : Delicious!
ต 2.1 ม.1/1, 1/3 - แบบประเมนิ การการ 3. ซดี บี นั ทึกเสยี ง
เขยี นและการนำเสนอ 4. บัตรคำศัพท์

ต 3.1 ม.1/1 ผลงาน (What are 5. บัตรภาพ

ต 4.1 ม.1/1 they doing? 6. สอื่ อเิ ล็กทรอนกิ ส์

ต 4.2 ม.1/1 - PowerPoint

- สอบพูดบรรยายอาหาร 7. Website for

ในตูเ้ ย็นโดยการใช้ Education

much /many/a lot of - Google

/ there is/ there are Classroom

- Google Sites

- การเขา้ เรยี นและการมี - Google Form

ปฏสิ มั พนั ธ์ในชน้ั เรยี น - Youtube

8.Authentic material

แนวทางการจดั การเรยี นการสอน โรงเรยี นนวมินทราชนิ ูทิศ เบญจมราชาลัย  หนา้ 115

ชั้นมธั ยมศกึ ษาปีท่ี 1 ภาคเรียนที่ 2/2564

4.5 คะแนนสอบปลายภาค 30 คะแนน

สัปดาห์ ขอบข่ายสาระการเรียนร้ใู นการประเมินผลสอบกลางภาค

ที่ ตวั ช้วี ัด หนว่ ยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้ สอบ

20 ต 1.1 ม.1/2 – 1/4, หนว่ ยการเรียนรู้ที่ 6 30 - แบบทดสอบปรนยั ชนิดเลือกตอบ

ต 1.2 ม.1/1, 1/2, 1/4, 1/5 U5: Out and About! 4 ตวั เลือก จำนวน50 ข้อ

ต 1.3 ม.1/1, 1/2 หนว่ ยการเรียนรู้ที่ 7
ต 2.1 ม.1/1, 1/3 U6 : Delicious!
ต 3.1 ม.1/1

ต 4.1 ม.1/1

ต 4.2 ม.1/1

4.6 ช้นิ งาน Daily Routines

หน่วยการเรียนรู้ ชิ้นงาน

หรอื สาระการเรียนรู้/ตัวชี้วัด หรอื วธิ กี ารเกบ็ คะแนน ลกั ษณะ จำนวน หมาย กำหนดเวลาสง่
ผลการเรยี นรู้/บูรณาการ ประเภท ช้นิ งาน เหตุ งาน

หนว่ ยการเรียนร้ทู ่ี 4 ประเมินการเขียนบรรยาย แผน่ ภาพ/ 1 กอ่ นกลางภาค
ภาคเรยี นที่
Unit : School Days กิจวัตรประจำวัน โปสเตอร์ 2/2564

-ใชเ้ กณฑ์การประเมนิ การ หมาย กำหนดเวลาสง่
เขยี นและการนำเสนอ เหตุ งาน
ผลงาน
-ใชเ้ กณฑผ์ า่ นระดบั พอใช้ กอ่ นปลายภาค
ภาคเรียนท่ี
4.7 ชน้ิ งาน What are they doing? 2/2564

หน่วยการเรียนรู้ ชน้ิ งาน
หรอื สาระการเรยี นร/ู้ ตัวช้ีวดั หรือ
วิธกี ารเก็บคะแนน ลักษณะ จำนวน
ผลการเรียนรู/้ บรู ณาการ ประเภท ชนิ้ งาน

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 6 ประเมนิ การเขียน แผน่ ภาพ/ 1
(Unit 5 : Out and About!) บรรยาย What are โปสเตอร์
they doing?

-ใช้เกณฑ์การประเมนิ
การเขียนและการ
นำเสนอผลงาน
-ใช้เกณฑผ์ า่ นระดับ
พอใช้

แนวทางการจดั การเรียนการสอน โรงเรยี นนวมนิ ทราชนิ ทู ศิ เบญจมราชาลัย  หนา้ 116

ชน้ั มัธยมศกึ ษาปีที่ 1 ภาคเรียนท่ี 2/2564

Course Syllabus
Semester 2 Academic Year 2021

1. Course Title: Basic English Course Code: EN21102
Times: 60 Hours Credits: 1.5
Learning Area: Foreign Languages Level: Mattayomsuksa 1/3
Instructor : Mr. Thedoros Spiliopoulos

2. Course Description
In the present global society, learning foreign languages is very important and essential to

daily life, as foreign languages serve as an important tool for communication, education, seeking
knowledge, livelihood and creating understanding of cultures and visions of the world community.
Foreign languages enable learners to be aware of diversity of cultures and viewpoints in the world
community, conducive to friendship and cooperation with various countries. They contribute to
learners’ development by giving learners better understanding of themselves and others. The
learners are thus able to learn and understand differences of languages and cultures, customs
and traditions, thinking, society, economy, politics and administration. They will be able to use
foreign languages for communication as well as for easier and wider access to bodies of
knowledge, and will have vision in leading their lives.

The foreign language constituting basic learning content that is prescribed for the entire
basic education core curriculum is English, while for other foreign languages, e.g., French, German,
Chinese, Japanese, Arabic, Pali and languages of neighbouring countries, it is left to the discretion
of educational institutions to prepare courses and provide learning management as appropriate.

3. Strands Standard F 1.2 1/1-5
Standard F 1.1 1/1-4 Standard F 2.1 1/1-3
Standard F 1.3 1/1-3 Standard F 3.1 1/1
Standard F 2.2 1/1-2 Standard F 4.2 1/1
Standard F 4.1 1/1

Total: 20 strands

แนวทางการจดั การเรยี นการสอน โรงเรยี นนวมนิ ทราชนิ ูทศิ เบญจมราชาลัย  หน้า 117

ชนั้ มธั ยมศกึ ษาปีท่ี 1 ภาคเรียนที่ 2/2564

4. Assessment
4.1Total 100 points
Score distribution 70: 30
Before Midterm Exam 25 points
Midterm Exam 20 points
After Midterm Exam 25 points
Final Exam 30 points

4.2 Before Midterm Exam 25 points

Framework of Study

Week Strands Units Scores Evaluation Learning Resources

1-9 F 1.1 1/1-4 Unit 7 World Famous 25 -Assignments 1.Aim High Textbook
F 1.2 1/1-5 Unit 8 On the menu 2.Aim High Workbook
F 1.3 1/1-3 3. Authentic Material
F 2.1 1/1-3 4. Powerpoint
F 2.2 1/1-2
F 3.1 1/1
F 4.1 1/1
F 4.2 1/1

4.3 Midterm Exam 20 points

Framework of Mid-Term Exam

Week Strands Units Scores Exam

10 F 1.1 1/1-4 Unit 7 World Famous 20 -Multiple Choice ,40 questions
F 1.2 1/1-5
F 1.3 1/1-3 Unit 8 On the menu
F 2.1 1/1-3
F 2.2 1/1-2
F 3.1 1/1
F 4.1 1/1
F 4.2 1/1

แนวทางการจดั การเรียนการสอน โรงเรียนนวมนิ ทราชินทู ิศ เบญจมราชาลัย  หนา้ 118

ชนั้ มธั ยมศกึ ษาปีที่ 1 ภาคเรยี นท่ี 2/2564

4.4 Before Final Exam 25 points

Framework of Study

Week Strands Units Scores Evaluation Learning Resources

11-19 F 1.1 1/1-4 Unit 9 Journeys 25 -Assignments 1.Aim High Textbook
F 1.2 1/1-5
F 1.3 1/1-3 2.Aim High Workbook
F 2.1 1/1-3
F 2.2 1/1-2 Unit 10 Just the job 3. Authentic Material
F 3.1 1/1
F 4.1 1/1 4. Power point
F 4.2 1/1

4.5 Final Exam 30 points Framework of Final Exam

Week Strands Units Scores Types of Exam
20 F 1.1 1/1-4
F 1.2 1/1-5 Unit 9 Journeys 30 -Multiple Choice, 40 questions
F 1.3 1/1-3
F 2.1 1/1-3 Unit 10 Just the job
F 2.2 1/1-2
F 3.1 1/1
F 4.1 1/1
F 4.2 1/1

4.6 Task -

แนวทางการจดั การเรยี นการสอน โรงเรยี นนวมนิ ทราชินทู ศิ เบญจมราชาลัย  หนา้ 119

ชน้ั มธั ยมศกึ ษาปีท่ี 1 ภาคเรยี นท่ี 2/2564

แนวทางการจัดการเรยี นการสอน รหัสวชิ า อ 21202
จำนวนหน่วยกิต 0.5 หน่วยกิต
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศกึ ษา 2564 ช้นั มธั ยมศึกษาปีท่ี 1/1,2-13
1. ช่ือรายวชิ า ภาษาองั กฤษเพ่ือการสื่อสาร 2
จำนวนช่ัวโมง 1 ชวั่ โมง/สปั ดาห์ 20 ชัว่ โมง/ภาคเรยี น
กลมุ่ สาระการเรียนรู้ภาษาตา่ งประเทศ
ครูผู้สอน Miss Ana Marie Roa

2. คำอธบิ ายรายวิชา
ศึกษาคำสง่ั คำขอร้อง คำแนะนำ คำชแ้ี จง ขอ้ ความ นิทาน บทร้อยกรอง ประโยค หรือข้อความ บท

สนทนา เรื่องสั้น เรื่องจากสื่อ ภาษาที่ใช้ในการสื่อสาร การแสดงความต้องการ ขอความช่วยเหลือ คำศัพท์
สำนวนภาษา ประโยคและข้อความที่ใช้ในการขอและให้ข้อมูล การแสดงความคิดเห็นการแสดงความรู้สึก

การบรรยายเกยี่ วกับตนเอง กิจวัตรประจำวนั ประสบการณ์การจับใจความสำคัญ แกน่ สาระความเป็นมา
และความสำคัญของเทศกาลวันสำคัญ ชีวิตความเป็นอยู่ของเจ้าของภาษา กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม การ
ใช้เครื่องหมายวรรคตอน ข้อมูล ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น สถานการณ์ จริง / จำลองที่
เกดิ ขึน้ ในห้องเรียนและสถานศึกษาการใช้ภาษาต่างประเทศสืบค้นข้อมลู ต่างๆเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะ
ตามกระบวนการฝึกทักษะภาษาเพ่ือการสื่อสาร

โดยใช้กระบวนการฝึกทักษะฟัง พูด อ่าน เขียน ให้ผู้เรียนปฏิบัติตาม อ่านออกเสียง เลือกระบุสนทนา
พูดและเขียน ใช้ภาษา น้ำเสียง และกริยาท่าทาง บรรยาย เปรียบเทียบ กระบวนการกลุ่ม กระบวนการสร้าง
ความคิดรวบยอด กระบวนการคิด วิเคราะห์ได้เหมาะสม โดยใช้ภาษาและกระบวนการเรียนรู้อื่นๆ ที่
เหมาะสม ตามมารยาททางสังคม

3. มาตรฐาน/ตัวชว้ี ัด/ผลการเรยี นรู้
ต 1.1 ม. 1/1, ม. 1/2, ม. 1/3, ม. 1/4
ต 1.2 ม. 1/1, ม. 1/2, ม. 1/3, ม. 1/4, ม. 1/5
ต 1.3 ม. 1/1, ม. 1/2, ม. 1/3
ต 2.1 ม. 1/1, ม. 1/2, ม. 1/3
ต 2.2 ม. 1/1, ม. 1/2
ต 3.1 ม. 1/1
ต 4.1 ม. 1/1
ต 4.2 ม. 1/1

รวมท้ังหมด 20 ตวั ช้วี ัด

แนวทางการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนนวมนิ ทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย  หน้า 120

ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรยี นท่ี 2/2564

4. การวดั ผลประเมนิ ผลการเรยี นรู้
4.1 คะแนนเต็ม 100 คะแนน
สัดส่วนคะแนนระหวา่ งภาคต่อปลายภาค....70..... : ....30.....คะแนน
คะแนนก่อนกลางภาค.....................25.......................คะแนน
คะแนนสอบกลางภาค.....................20.......................คะแนน
คะแนนหลงั กลางภาค......................25......................คะแนน
คะแนนสอบปลายภาค.....................30......................คะแนน

4.2 คะแนนก่อนกลางภาค………25…………คะแนน

สปั ดาหท์ ่ี ขอบขา่ ยสาระการเรยี นรูใ้ นการประเมินผลกอ่ นกลางภาค

ตวั ช้ีวดั หนว่ ยการเรยี นรู้ คะแนน รปู แบบการประเมนิ สื่อ/แหลง่ เรียนรู้

1 ต 1.1 ม. Unit 1 Introducing 5 สอบปากเปล่า ใบงาน
สอบปากเปล่า ใบงาน
1/1, ม. 1/2, Oneself ใบงาน

ม. 1/3, ม.

1/4

4 ต 1.2 ม. Unit 2 Classroom 10
1/1, ม. 1/2, Materials
ม. 1/3, ม.
1/4, ม. 1/5

7 ต 1.2 ม. Unit 3 Subjects 10 สอบปากเปล่า
1/1, ม. 1/2,
ม. 1/3, ม.
1/4, ม. 1/5

แนวทางการจดั การเรยี นการสอน โรงเรยี นนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย  หน้า 121

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2/2564

4.3 คะแนนสอบกลางภาค.........20............ คะแนน

สปั ดาห์ท่ี ขอบขา่ ยสาระการเรยี นรใู้ นการประเมนิ ผลสอบกลางภาค

ตวั ชว้ี ัด หนว่ ยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้ สอบ

ต 1.1 ม.1/1, Unit 1 7 ปรนัย 40 ข้อ
10 ม. 1/2,ม.1/3, Unit 2 7
Unit 3 6
ม. 1/4
ต 1.2 ม. 1/1,
ม. 1/2,ม.1/3,
ม. 1/4,ม.
1/5

4.4 คะแนนหลงั กลางภาค ........25............ คะแนน

สปั ดา ขอบข่ายสาระการเรยี นรใู้ นการประเมินผลหลังกลางภาค

ห์ท่ี

ตัวช้วี ัด หนว่ ยการเรยี นรู้ คะแนน รปู แบบการประเมิน ส่ือ/แหล่งเรียนรู้

11 ต1.3 ม.1/1, ม.1/2-3 ต Unit 4 Body 10 สอบปากเปล่า ใบงาน
แบบทดสอบ ใบงาน
2.1ม.1/1, ม. 1/2-3 Parts ใบงาน

14 ต 2.1ม.1/1, ม.1/2-3 Unit 5 Months 5
ต 2.2ม.1/1, ม. 1/2 of the Year

ต 2.2 ม1/1, ม. 1/2 Unit 6 Daily 10 แบบทดสอบ
17 ต 3.1ม. 1/1 Routines

ต 4.1ม. 1/1
ต 4.2ม. 1/1

แนวทางการจดั การเรียนการสอน โรงเรียนนวมนิ ทราชินทู ิศ เบญจมราชาลัย  หน้า 122

ชัน้ มธั ยมศกึ ษาปที ่ี 1 ภาคเรียนที่ 2/2564

4.5 คะแนนสอบปลายภาค......30.......... คะแนน

สปั ดาหท์ ่ี ขอบข่ายสาระการเรยี นร้ใู นการประเมินผลสอบกลางภาค

ตวั ชี้วัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้ สอบ

20 ต 1.3ม. 1/1,ม1/2-3 Unit 4 Body Parts 10 ปรนยั 30 ข้อ
10 อัตนยั 10 ข้อ
ต2.1ม.1/1,ม.1/2,3 Unit 5 Months of the 10

ต 2.2ม. 1/1,ม.1/2 Year

ต 3.1 ม. 1/1 Unit 6 Daily Routines

ต 4.1 ม. 1/1

ต 4.2 ม. 1/1

4.6 ชิน้ งาน -

แนวทางการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย  หน้า 123

ชั้นมธั ยมศึกษาปที ี่ 1 ภาคเรียนที่ 2/2564

Course Syllabus

1. Course Title: English for Listening and Speaking 2 Course Code: EN21208

Times: 40 Hours Credits: 1.0

Learning Area: Foreign Languages Level: Mattayomsuksa 1/3

Semester 2 Academic Year 2021

Instructor: Miss Ana Marie Roa

2. Course Description
Study listening and speaking skills through learning process of listening and speaking

strategies; identify main ideas and important details of what is heard proficiently; study different
groups of words, expressions and structures for being able to communicate in English by using
various functions of language in appropriate situations; learn how to express opinions on what is
read and heard on various topics: meeting people, everyday life, school, food and drink, free
time, and places; practice pronunciation according to English Phonics for English natural speaking.

Through the learning process that focuses on developing listening and speaking skills; using
appropriate words, expressions and structures with correct pronunciation to create and continue
conversations with foreigners in a polite and an appropriate manner.

To acknowledge, understand, and be able to apply language for communication
appropriately; engage confidently communicate with foreigners; realize the benefit of learning
language and cultures; provide the opportunity to communicate English language fluently.

3. Learning Outcomes
1. Be able to get main ideas and detail when listening to various types and topics in

different situations.
2. Be able to understand what is heard or the one they talk to and respond

interpersonally in conversations in various situations.
3. Be able to have good pronunciation when speaking.
4. Be able to communicate in English in specific situations.
5. Be able to communicate with foreigners confidently.

Total: 5 Learning Outcomes

แนวทางการจดั การเรยี นการสอน โรงเรยี นนวมนิ ทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย  หนา้ 124

ชนั้ มธั ยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรยี นท่ี 2/2564

4. Assessment
4.1 Total 100 points
Score distribution 70:30 points
During the semester : 50 points
Midterm examination : 20 points
Final examination : 30 points

4.2 Before Midterm Exam: 25 points

Weeks Framework of study

Learning Unit Score Evaluation Learning
Outcomes
resources

1 - 3 1 - 5 1. Meeting people 10 1. Conversation - Power point
2. Worksheets - Audio
- Video

4 - 6 1 - 5 2. Everyday Life 10 1. Conversation - Power point
2. Worksheets - Audio
- Video

7 - 9 1 - 5 3. School 5 1. Worksheets - Power point

2. Quiz - Audio

- Video

4.3 Mid-Term Examination: 20 points

Week Framework of Mid-Term Exam

Learning Unit Score Types of Exam
Outcomes

10 1 - 2 1 - 3 20 Multiple choice, 40 questions

แนวทางการจัดการเรยี นการสอน โรงเรียนนวมินทราชินทู ิศ เบญจมราชาลัย  หนา้ 125

ช้นั มธั ยมศึกษาปที ี่ 1 ภาคเรียนท่ี 2/2564

4.4 After the midterm exam score: 25 points

Week Framework of study

Learning Unit Score Evaluation Learning
Outcomes
resources

11 - 13 1 - 5 4. Let’s eat 10 1. Conversation - Power point
2. Worksheets - Audio
- Video

14 - 16 1 - 5 5. Free time 10 1. Conversation - Power point
2. Worksheets - Audio
- Video

17 - 19 1 - 5 6. Downtown 5 1. Worksheets - Power point

2. Quiz - Audio

- Video

4.5 Final Examination: 30 points

Week Framework of Final Exam

Learning Unit Score Types of Exam
Outcomes

20 1 - 2 4 - 6 30 Multiple choice, 20 questions
Writing, 1 question

4.6 Task -

แนวทางการจดั การเรยี นการสอน โรงเรยี นนวมนิ ทราชินูทศิ เบญจมราชาลัย  หนา้ 126

ช้ันมธั ยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรยี นที่ 2/2564

Course Syllabus

1. Course Title: Critical Reading 2 Course Code: EN21204

Times: 40 Hours Credits: 1.0

Learning Area: Foreign Languages Level: Mattayomsuksa 1/3

Semester 2 Academic Year 2021

Instructor: Mrs. Acuna Romana

2. Course Description
Read widely and experience variety of young adult fiction and literature from various

genres, complex texts at grade level, autobiography, poem, poetic symbolism, academic and
domain-specific vocabulary about natural, social issue, marketing, industrial, invention, materials,
characteristic, story elements; setting, characters, event, problem/resolution, theme/lesson,
graphic organizers, timeline, story map.

Reading strategies as follow 1) Check closely for understanding; generate questions, make
connections, organize significant information in notes or with graphic organizers, 2) Quickly solve
unfamiliar words using variety of cues; dividing words into syllables, using root words/origins to
gain meaning, using background knowledge and context cues, use reference to find the meaning
of unknown/technical words. 3) Use context clues, prior knowledge/experience, and knowledge
of text forms/features to verity and adjust predictions while reading. 4) Use text features, (table
of contents) to preview, interpret, and locate information. 5) Reflect on reading processes and
strategies to ensure deeper understanding of content.

Be able to analyze context clues and employ decoding skills to determine an author’s
use of vocabulary, the meaning of words in context by using denotation and connotation
strategies, effectively apply active reading and comprehension strategies such as questioning,
connecting, predicting, review and evaluating, understanding of text structure through use of
outlining and graphic organizers, read with appropriate expression, accuracy, fluency, speed, and
volume, develop creative interpretations of reading, analyze how the theme, character and
character foils, plot, setting, conflict, point-of-view, flashback, and foreshadowing contribute to
the effectiveness of the piece.

3. Learning Outcomes
1. Respond accurately to most literal questions; skim large amount of text in search of
information, locate literal information from a variety of texts.

แนวทางการจดั การเรยี นการสอน โรงเรยี นนวมนิ ทราชนิ ทู ิศ เบญจมราชาลัย  หนา้ 127

ช้นั มัธยมศกึ ษาปที ่ี 1 ภาคเรยี นที่ 2/2564

2. Identify key story elements (setting, characters, events problem/resolution, theme/lesson)
of a narrative text; explain how event are related to the theme; graphic organizers,
(timeline, story map)

3. Distinguish between main ideas and supporting detail; concisely summarize key
information.
4. Make logical inferences about multiple complex characters, story event, referring to
relevant textual details, describe relationships among characters and effect on plot or overall
theme.
5. Interpret relationships among ideas to draw conclusions; plot, sequence, cause/effect,
problem/solution or make comparison; support responses with relevant details.
6. Use context clues, prior knowledge, and reference tools to explain the meaning of new
vocabulary/technical terms.
7. Interpret/Use text features to understand the text, (diagrams, map, graph etc.); make
general inferences using this information.
8. Make personal connections: com pare/contrast with personal experiences/relevant prior
knowledge.
9. Express and support personal reactions, preferences for, and opinions about, particular
texts, authors, illustrators, and genres using specific details/examples.
Total: 9 Learning Outcomes

4. Assessment
4.1 Total 100 points
Score distribution 70:30 points
During the semester : 50 points
Midterm examination : 20 points
Final examination : 30 points

4.2 Before Midterm Exam: 25 points

Week Learning Framework of study Learning
Outcomes Unit Score Evaluation resources

1 - 3 1 - 3 5. Science 10 1. Exercises - Reading
Explorer book
Investigators 2. Unit Test - Power point
- Audio

แนวทางการจดั การเรยี นการสอน โรงเรียนนวมนิ ทราชนิ ูทิศ เบญจมราชาลัย  หน้า 128

ชัน้ มธั ยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรยี นท่ี 2/2564

Week Learning Framework of study Learning
Outcomes Unit Score Evaluation resources

4 - 6 4 - 6 6. Plants and 10 1. Exercises - Reading
Trees 2. Unit Test Explorer book
- Power point
- Audio

7 - 9 7 - 9 7. Mind’s Eye 5 1. Exercises - Reading
2. Unit Test Explorer book
- Power point
- Audio

4.3 Mid-Term Examination: 20 points

Week Framework of Mid-Term Exam

Learning Unit Score Types of Exam
Outcomes

10 1 - 9 5 - 7 20 Multiple choice, 40 questions

4.4 After the midterm exam score: 25 points

Week Learning Framework of study Learning
11 - 13 Outcomes Unit Score Evaluation resources

1-3 8. Animal 10 1. Exercises - Reading
Wonders 2. Unit Test Explorer book
- Power point
- Audio

แนวทางการจัดการเรยี นการสอน โรงเรียนนวมนิ ทราชนิ ูทิศ เบญจมราชาลัย  หน้า 129

ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรยี นท่ี 2/2564

Framework of study

Week Learning Unit Score Evaluation Learning
14 - 16 Outcomes
resources
17 - 19 4-6
9. Building Beauty 10 1. Exercises - Reading
7-9 2. Unit Test Explorer book
- Power point
- Audio

10. Forces of 5 1. Exercises - Reading
Nature 2. Unit Test Explorer book
- Power point
- Audio

4.5 Final Examination: 30 points

Week Framework of Final Exam

Learning Unit Score Types of Exam
Outcomes

20 1 - 9 8 - 10 30 Multiple choice, 40 questions

4.6 Task -

แนวทางการจดั การเรียนการสอน โรงเรียนนวมนิ ทราชนิ ทู ศิ เบญจมราชาลัย  หนา้ 130

ชั้นมัธยมศกึ ษาปีท่ี 1 ภาคเรยี นที่ 2/2564

Course Syllabus

1. Course Title: Creative Writing 2 Course Code: EN21206

Times: 40 Hours Credits: 1.0

Learning Area: Foreign Languages Level: Mattayomsuksa 1/3

Semester 2 Academic Year 2021

Instructor: Mr. Steven Davenport

2. Course Description

Leads students to write tasks that included both a topic of student choice and

assigned prompts. Learning about text forms, characteristics of narrative, poetry and

information texts, topic, related details, structure and form, specific vocabulary, phrasing,

variety and complexity of sentences,

Writing a different aspect of writing at the sentence level is presented, write to
communicate for a variety of purposes. This course focuses on fluency and personal
expression; students independently choose their own topic and write in their own idea.
Work on group discussion to discuss about the issue for enlarging the idea and knowledge.

Be able to evaluate and apply correct selling and word usage, demonstrate
appropriate use of eight parts of speech, compose and edit writing using standard English,
use a variety of sentence structures in compositions, apply the writing process
independently to produce composition, write a multi-paragraph narrative account the
establishes a context, create a point of view and develop a focused impression, write
creatively for a specific purpose and audience.

3. Learning Outcomes

1 . Select and develop a topic; demonstrate awareness of audience and
competence crafting a variety of text forms

2.Use correct grammar, spelling, punctuation, capitalization and structure.
3 . Write compositions that contain complete sentences and effective paragraphs
using English conventions.
4 . Compose well-organized and coherent writing for specific purposes and
audiences.

แนวทางการจดั การเรียนการสอน โรงเรียนนวมินทราชนิ ูทิศ เบญจมราชาลัย  หน้า 131

ชน้ั มธั ยมศึกษาปที ี่ 1 ภาคเรยี นที่ 2/2564

5 . Produce documents that convey a clear understanding and interpretation of
ideas and information and display focus, organization, elaboration and coherence.

6 . Edit and revise for word choice, organization, consistent point of view and
transitions among paragraphs using contemporary technology and formats suitable for
submission and/or publication.

7.Communicate ideas in writing to accomplish a variety of purposes.
8 . Compose narrative, informative, and persuasive writings (e.g., in addition to
previous writings, literature reviews, instructions, news articles, correspondence) for a
specified audience.

Total: 8 Learning Outcomes

4. Assessment
4.1 Total 100 points
Score distribution 70: 30
Before Midterm Exam 25 points
Midterm Exam 20 points
After Midterm Exam 25 points
Final Exam 30 points
4.3 Before Midterm Exam 25 points

Framework of Study

Weeks Unit Scores Evaluation Learning
Learning Outcome Resources

1 1-3 Unit 8 5 Essay Student
Articles Book
4 4-5
7 1,3,5 National
Geography

Unit 9 10 Essay Student Book

Preposition National

Geography

Unit 10 10 Essay Student Book
Simple & National
compound Geography
sentences

แนวทางการจดั การเรียนการสอน โรงเรียนนวมนิ ทราชนิ ทู ศิ เบญจมราชาลัย  หน้า 132

ช้ันมธั ยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/2564

4.3 Mid-Term Exam.........20............points

Weeks Learning Framework of Mid-Term exam Types of Exam
10 Outcome Unit Scores

1-3 Unit 8 7 Multiple-choices,30
Unit 9 7 items
Unit 10 6 Writing part 1 item

4.4 After Midterm Exam 25 points

Framework of Study

Weeks Learning Unit Scores Evaluation Learning
11 outcome Resources
Unit 11 Simple Past 10 Essay
5-6 Student
Book
5-6 Unit 12 5 Essay National
Geography
14 Complex Sentences
Student
Book
National
Geography

7-8 Unit 13 Adverbs 10 Paper-Test Student

17 Unit 14 Present Book

Progressive National

Geography

แนวทางการจดั การเรียนการสอน โรงเรยี นนวมนิ ทราชนิ ูทศิ เบญจมราชาลัย  หน้า 133

ชั้นมธั ยมศึกษาปที ี่ 1 ภาคเรยี นที่ 2/2564

4.5 Final Exam......30..........points

Weeks Framework of Final Exam

Learning Units Scores Types of Exam
outcome

20 5-8 Unit 11 5 Multiple-choices,
Unit 12 10 30 items
Unit 13 5 Writing part 1 item
Unit 14 10

4.6 Task -

แนวทางการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนนวมินทราชินูทศิ เบญจมราชาลัย  หน้า 134

ช้นั มธั ยมศกึ ษาปที ี่ 1 ภาคเรยี นท่ี 2/2564

แนวทางการจัดการเรยี นการสอน รหสั วิชา ญ21202
จำนวนหนว่ ยกติ 0.5 หน่วยกิต
ภาคเรียนท่ี 2 ปกี ารศกึ ษา 2564 ชนั้ มธั ยมศกึ ษาปีท่ี 1/4 - 13
1. ชื่อรายวชิ า วฒั นธรรมญ่ีปุ่น 2

จำนวนชัว่ โมง 1 ชว่ั โมง/สัปดาห์ 20 ชวั่ โมง/ภาคเรยี น
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาตา่ งประเทศ
ครูผู้สอน นางสาวจุฬาลักษณ์ ชาวเวียง

2. คำอธิบายรายวิชา
ศกึ ษาคำสง่ั ศกึ ษาข้อมลู เกยี่ วกบั ประเภทตวั อักษรของภาษาญป่ี ุ่น เชน่ ฮริ ะงะนะ คะตะคะนะ คนั จิ

โรมันจิ อธบิ ายเกย่ี วกับการกล่าวทักทายของชาวญป่ี นุ่ การออกเสยี งต่าง ๆ ในภาษาญ่ปี ุ่นการนบั เลขและวธิ ีการ
อา่ นแบบง่าย พดู โตต้ อบดว้ ยคำส้นั ๆ ง่ายๆ ในการแลกเปล่ียน ข้อมลู เก่ียวกบั ตนเอง เรื่องต่างๆ ใกลต้ วั และ
สถานการณ์ในชวี ติ ประจำวัน สามารถนำไปใชไ้ ด้อยา่ งถูกต้องและเหมาะสม เขา้ ร่วมกจิ กรรมทางภาษาและ
วัฒนธรรมญ่ปี ุ่นตามความสนใจ

โดยใชท้ ักษะกระบวนการทางภาษาทกั ษะการปฏิบตั ิกระบวนการคดิ กระบวนการกล่มุ และการเขา้ ร่วม
กจิ กรรมทางภาษาและวฒั นธรรม

เพือ่ ใหม้ คี วามรู้ความเข้าใจ และความเพลิดเพลนิ สนุกสนาน สามารถใช้ภาษาและทา่ ทางในการส่อื สารได้
เหมาะสมกับระดับบุคคลและกาลเทศะ มคี ุณลกั ษณะที่พึงประสงค์

3. ผลการเรียนรู้
1. บอกข้อมลู พื้นฐานเก่ยี วกับประเภทตวั อักษรและคำทักทายขัน้ พื้นฐานของภาษาญ่ีปนุ่ ได้
2. อธบิ ายประเภทของตัวอักษรในภาษาญ่ีปนุ่ ได้
3. สามารถกล่าวทกั ทายโดยใชค้ ำทกั ทายขนั้ พืน้ ฐานของภาษาญป่ี ุ่นได้
4. สามารถอา่ น – เขียนภาษาญี่ปุน่ ด้วยคำสนั้ ๆ งา่ ย ๆ ได้
5. อธบิ ายเก่ยี วกบั พิธกี รรม ประเพณแี ละวฒั นธรรมทส่ี ำคัญของญ่ปี ่นุ ได้
6.เปรยี บเทียบความเหมือนและความแตกตา่ งระหว่างประเทศไทยและประเทศญป่ี ่นุ ได้

รวมทั้งหมด 6 ผลการเรยี นรู้

แนวทางการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนนวมินทราชนิ ทู ศิ เบญจมราชาลัย  หนา้ 135

ช้นั มัธยมศกึ ษาปที ่ี 1 ภาคเรียนที่ 2/2564

4. การวัดผลประเมินผลการเรยี นรู้
4.1 คะแนนเต็ม 100 คะแนน
สดั สว่ นคะแนนระหว่างภาคต่อปลายภาค 70 : 30 คะแนน
คะแนนกอ่ นกลางภาค 25 คะแนน
คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน
คะแนนหลงั กลางภาค 25 คะแนน
คะแนนสอบปลายภาค 30 คะแนน

4.2 คะแนนก่อนกลางภาค 25 คะแนน

สัปดาหท์ ี่ ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมนิ ผลก่อนกลางภาค

ตวั ช้วี ัด หนว่ ยการเรียนรู้ คะแนน รปู แบบการประเมิน สื่อ/แหลง่ เรยี นรู้

1 – 5 1,2,3 เสยี งควบ,เสยี งขนุ่ ,กงึ่ 15 - แบบทดสอบ ท้ายบท บทเรียนออนไลน์ /
ขนุ่ เอกสารประกอบการเรยี น

6 – 10 1,2,4 เสยี งกกั ,เสียงอึน 10 - แบบทดสอบ ทา้ ยบท บทเรยี นออนไลน์ /
เอกสารประกอบการเรียน

4.3 คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน

สปั ดาห์ ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมนิ ผลสอบกลางภาค
ที่
ตัวชว้ี ัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รปู แบบขอ้ สอบ

11 1,2,3,4,5 เสยี งควบ,เสียงขุ่น,กึง่ ขนุ่ 20 - แบบทดสอบปรนยั ชนดิ เลอื กตอบ 4 ตวั เลือก
เสียงกัก,เสียงอนึ จำนวน 30 ข้อ

แนวทางการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนนวมินทราชินทู ศิ เบญจมราชาลัย  หนา้ 136

ชน้ั มัธยมศกึ ษาปีที่ 1 ภาคเรยี นท่ี 2/2564

4.4 คะแนนหลังกลางภาค 25 คะแนน

ขอบขา่ ยสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังกลางภาค

สัปดาหท์ ี่ หน่วยการเรยี นรู้ คะแนน รปู แบบการ ส่ือ/แหล่งเรยี นรู้
ตัวช้ีวัด ประเมนิ

おり11 – 12 1,2,3,4 5 - แบบทดสอบ บทเรยี นออนไลน์
ทา้ ยบท เอกสารประกอบการเรยี น

がみ

ふろ13 – 14 1,2,4,5 5 - แบบทดสอบ บทเรยี นออนไลน์
しき ทา้ ยบท เอกสารประกอบการเรยี น

お守14 – 15 1,3,4,6 5 - แบบทดสอบ บทเรียนออนไลน์
り ทา้ ยบท เอกสารประกอบการเรียน

16 – 17 1,2,3,4 วนั สำคญั ตา่ ง ๆ 5 - แบบทดสอบ บทเรยี นออนไลน์
ทา้ ยบท เอกสารประกอบการเรียน

18 - 19 1,2,3,4 วัฒนธรรม 5 - แบบทดสอบ บทเรยี นออนไลน์
ทา้ ยบท เอกสารประกอบการเรียน

แนวทางการจดั การเรยี นการสอน โรงเรยี นนวมนิ ทราชินูทศิ เบญจมราชาลัย  หนา้ 137

ช้นั มัธยมศกึ ษาปีที่ 1 ภาคเรียนท่ี 2/2564

4.5 คะแนนสอบปลายภาค 30 คะแนน

สัปดาห์ที่ ขอบขา่ ยสาระการเรยี นรใู้ นการประเมินผลสอบกลางภาค
20
ตวั ชวี้ ัด หนว่ ยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้ สอบ
1,2,3,4,5
おりがみ 30 - แบบทดสอบปรนัยชนิด
ふろしき เลือกตอบ 4 ตวั เลือก
จำนวน 30 ข้อ

お守り

วนั สำคัญตา่ ง ๆ
วัฒนธรรม

4.6 ชน้ิ งาน แนะนำตวั เอง

หนว่ ยการเรยี นรู้ วธิ กี ารเก็บคะแนน ชิน้ งาน หมาย กำหนดเวลาสง่
หรอื สาระการเรยี นรู้/ตัวชี้วดั เหตุ งาน
หรือผลการเรยี นร้/ู บูรณาการ ลักษณะ จำนวน
ประเภท ชิน้ งาน

1,2,3,4,5 - ความถกู ต้องของคำศัพท์ ชน้ิ งาน 1 5 สัปดาหท์ ่ี 15 –

- ความถูกต้องของการใช้ไว การแนะนำ คะแนน 17

ยกรณแ์ ละรูปแบบประโยค

- ความคดิ สร้างสรรค์ในการ

ออกแบบชนิ้ งาน

- ความสวยงามของชนิ้ งาน

แนวทางการจดั การเรียนการสอน โรงเรียนนวมนิ ทราชนิ ูทศิ เบญจมราชาลัย  หนา้ 138

ช้นั มัธยมศกึ ษาปที ี่ 1 ภาคเรยี นที่ 2/2564

แนวทางการจดั การเรียนการสอนแนะแนว

แนวทางการจัดการเรยี นการสอน โรงเรียนนวมนิ ทราชินทู ศิ เบญจมราชาลัย  หน้า 139

ช้นั มธั ยมศึกษาปที ี่ 1 ภาคเรยี นท่ี 2/2564

คำอธิบายรายวชิ าแนะแนว รหสั วิชา ก 21905
จำนวน 20 ช่ัวโมง
1.รายวิชาแนะแนว ช้นั มัธยมศึกษาปีท่ี 1
จำนวนช่วั โมงเรียน 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ 20 ช่ัวโมง/ภาคเรยี น ภาคเรยี นท่ี 2
กล่มุ สาระการเรยี นรู้กิจกรรมพัฒนาผเู้ รียน(แนะแนว)
ครูผู้สอนนางสาวรตั นาวดี พางาม

2.คำอธบิ ายรายวิชา
ศึกษาฝึกทักษะกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการร่วมกิจกรรมส่งเสริมลักษณะจิต

สาธารณะในตน เรียนรู้วิธีการสร้างกิจนิสัยที่ดีในการเรียน กิจนิสัยที่ดีในการทำงานเป็นทีม การใช้กระบวนการ
กลุ่มในการทำงาน วิธีการคิดเพื่อแก้ไขปัญหา เรียนรู้วิธีการแสวงหาข้อมูลสนเทศทางการศึกษา อาชีพตามความ
สนใจ การพัฒนาความคดิ สร้างสรรค์ การเรยี นรลู ักษณะอาชีพเบื้องตน้ ศกึ ษาและสำรวจปญั หาของนักเรยี น

โดยจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้กระบวนการกลุ่ม โดยกำหนดรูปแบบและจำนวนสมาชิกกลุ่มให้
เหมาะสมกบั ลกั ษณะและวตั ถุประสงค์ของกิจกรรม การใชส้ ถานการณจ์ ำลอง บทบาทสมมตุ ิ เพือ่ พฒั นาทักษะการ
ทำงาน กระบวนการคดิ วเิ คราะห์ การคดิ อยา่ งสรา้ งสรรค์และการสอ่ื สารปฏสิ มั พนั ธ์

เพื่อมุ่งให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ รู้จัก เข้าใจ รักและเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น สามารถวางแผนการ
เรียน อาชีพ รวมทั้งการดำเนินชีวิตและสังคม สามารถปรับตัวได้อย่างเหมาะสม และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ความสุข
3.ผลการเรียนรู้

1. สามารถทำงานเปน็ ทีม และใชก้ ระบวนการกลมุ่ ในการทำงาน
2. สามารถหาขอ้ มลู สนเทศทางการศกึ ษา อาชพี ท่ตี นเองสนใจ
3. สามารถปรับตัวไดอ้ ยา่ งเหมาะสม และอย่รู ว่ มกบั ผู้อน่ื ไดอ้ ยา่ งมคี วามสุข
4. สำรวจนิสยั การเรยี นและผลการเรียนของภาคเรียนท่ี 1
5. สำรวจขอ้ ดขี องตนเองและผู้อนื่
4.การวัดผลประเมนิ ผลการเรียนรู้
1. ตรวจสอบเวลาเข้ารว่ มกิจกรรมของผู้เรียนไมน่ อ้ ยกว่าร้อยละ 80 ตามเกณฑ์ทส่ี ถานศึกษากำหนด
2. ประเมินการปฏิบัติกิจกรรม และผลงาน/ชิ้นงาน/คุณลักษณะของผู้เรียนตามเกณฑ์ที่สถานศึกษา
กำหนดด้วยวิธีการท่หี ลากหลาย เน้นการมสี ว่ นรว่ มของผเู้ ก่ยี วข้องในการปฏบิ ตั ิกจิ กรรม
3. ผ้เู รยี นทีม่ ีเวลาการเข้ารว่ มกจิ กรรม มกี ารปฏบิ ตั ิกิจกรรม และมผี ลงาน/ชิน้ งาน/คณุ ลักษณะตามเกณฑ์
ท่สี ถานศึกษากำหนด เปน็ ผูผ้ า่ นการประเมนิ กิจกรรมแนะแนว และบนั ทึกผลในระเบยี นแสดงผลการเรียน
4. ผู้เรียนที่มีผลการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์เวลาการเข้าร่วมกิจกรรม และ/หรือการปฏิบัติกิจกรรม และ/
หรือ ผลงาน/ชิ้นงาน/คุณลักษณะตามที่สถานศึกษากำหนด ในปีการศึกษานั้นๆ ยกเว้นมีเหตุสุดวิสัยให้อยู่ใน
ดลุ พนิ จิ ของสถานศึกษา

แนวทางการจดั การเรียนการสอน โรงเรียนนวมินทราชินทู ศิ เบญจมราชาลัย  หน้า 140

ชน้ั มธั ยมศึกษาปที ี่ 1 ภาคเรยี นท่ี 2/2564

โครงสรา้ งรายวิชาการจัดกจิ กรรมแนะแนว

ระดับชั้นมธั ยมศกึ ษาปที ี่ 1

หนว่ ยการ วัตถุประสงค์ พฤตกิ รรมนกั เรยี น ชนิ้ งาน/ วิธีการจดั กจิ กรรม วธิ ีประเมนิ ผล ภาค/
จัดกจิ กรรม ชนั้ ปี (รู้อะไร/ทำอะไรได้) ภาระงาน ช.ม.
ฉลาดเรยี น
เพยี รสคู่ วาม นกั เรยี น รจู้ ักและ 1.บอกเกีย่ วกับหลกั สตู ร ช้ินงานทแ่ี สดงถงึ 1. 1. ศกึ ษาหลักสูตร 1. สงั เกตการ 2 / 4
เขา้ ใจหลกั สูตร การ
สำเรจ็ วดั ประเมนิ ผล เห็น การวดั และประเมนิ ผล ความเข้าใจ การวดั และประเมินผล ปฏิบตั กิ ิจกรรม
คณุ คา่ การเรยี นและ
ชีวิตกบั คุณค่ารายวชิ าใน ได้ หลักสตู ร การวดั 2. วิเคราะห์คณุ คา่ ของ 2. การตรวจ
การงาน หลักสตู ร และมี
แนวทางพัฒนาการ 2. บอกคุณคา่ ของการ ประเมิน การเรยี น และรายวิชา ชนิ้ งาน/ภาระ
เรยี นให้มี
ประสิทธภิ าพ เรียน คณุ คา่ รายวชิ าท่ี 2.การเหน็ คณุ ค่า ในหลักสตู ร งาน

นกั เรียนเข้าใจ จดั ให้เรยี นตามหลักสตู ร ของการเรียนและ 3. สำรวจคณุ ลกั ษณะ
ความสัมพันธข์ อง
ชีวิตกบั อาชีพ เหน็ ได้ รายวิชาตาม ทางการเรยี นของตน
คณุ คา่ การประกอบ
อาชีพสุจริตท่มี ตี อ่ 3. บอกวิธกี ารปฏบิ ตั ติ น หลกั สตู ร 4. ระดมสมองวธิ กี าร
การดำรงชวี ติ รจู้ ัก
อาชีพสจุ ริตใน เพื่อพฒั นาทกั ษะการ 3. วิธกี ารพฒั นา พัฒนาทักษะการเรียน
ครอบครัวและชุมชน
อย่างหลากหลาย รู้ เรียนท่ีมีประสทิ ธภิ าพได้ ตนเองด้านการ ทเ่ี หมาะกับตนเอง
คณุ ลกั ษณะของ
บคุ คลในอาชีพท่ีตน 4. บอกแหล่งเรียนรู้ทัง้ เรียน 5. แสวงหาแหลง่ เรยี นรู้
สนใจ ประเมนิ
คณุ ลกั ษณะของตน ภายในและภายนอก 4. การใช้แหลง่ ทงั้ ในและนอกโรงเรยี น
และวางแผนพัฒนา
ตนเพอ่ื เตรยี มเข้าสู่ โรงเรียน เรียนรทู้ ้ังภายใน 6. วิเคราะหผ์ ลการ
อาชีพทสี่ นใจ
5. บอกระดบั ความ และภายนอก เรียนและวางแผน

สามารถทางการเรยี น โรงเรียน พฒั นา ปรับปรุงแก้ไข

ของตนได้ 5. การวเิ คราะห์ วิธีการเรียนของตนเอง

6. บอกวธิ กี ารปฏบิ ัติตน ระดับความ

เพื่อปรบั ปรงุ และพัฒนา สามารถทางการ

ผลการเรยี นได้ เรยี น และการ

วางแผนพฒั นาการ

เรียน

1. อธิบายเชอื่ มโยง 1. ใบงาน เรอ่ื ง 1. วิเคราะห์ 1. สังเกตการ 2 / 6

ความสมั พนั ธข์ องชีวิต ต้นไม้อาชีพของ ความสัมพันธ์ของชีวติ ปฏบิ ตั กิ ิจกรรม

กบั กับอาชีพ ครอบครวั กับกับอาชีพ 2. การตรวจ

2. อธิบายลักษณะและ 2. ใบงาน เรื่อง 2. ศกึ ษาลักษณะและ ช้ินงาน/ภาระ

คณุ ค่าของอาชพี สุจรติ พ่อฉันเปน็ .......? คุณค่าของอาชพี สจุ รติ งาน

3. บอกขอ้ มลู อาชีพ 3. ใบงาน เร่อื ง 3. สัมภาษณข์ ้อมลู

สุจรติ ในครอบครัว และ ทักทายอาชพี สุจรติ อาชพี สจุ ริตใน

ชมุ ชน (ส ,จ, ร, ต) ครอบครัว และชมุ ชน

4. ระบอุ าชพี ท่ีตนสนใจ 4. ใบงาน เรอื่ ง 4. ระบอุ าชพี ทตี่ น

5. ประเมินคณุ ลักษณะ แบบสมั ภาษณ์ สนใจ

ของตนกบั อาชีพทส่ี นใจ อาชพี คนใน 5. ประเมิน

6. ระบุแนวทางการ ครอบครัว คณุ ลกั ษณะของตนกับ

วางแผนและพัฒนาตน 5. ใบงานเร่ือง อาชีพทสี่ นใจ

เขา้ สอู่ าชพี ท่สี นใจ อาชพี หลากหลายท่ี 6. วางแผนและพฒั นา

ฉนั ได้เรียนรู้ ตนเข้าสู่อาชีพทส่ี นใจ

6. ใบงานเรอื่ ง แรง

บนั ดาลใจสอู่ าชีพ

ในฝนั

แนวทางการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนนวมนิ ทราชนิ ูทิศ เบญจมราชาลัย  หนา้ 141

ชั้นมธั ยมศึกษาปที ี่ 1 ภาคเรยี นท่ี 2/2564

หนว่ ยการ วัตถุประสงค์ พฤติกรรมนกั เรยี น ชิน้ งาน/ วธิ ีการจดั กจิ กรรม วธิ ปี ระเมนิ ผล ภาค/
จัดกิจกรรม ชั้นปี (ร้อู ะไร/ทำอะไรได้) ภาระงาน 1. สังเกตการ ช.ม.
ปญั หาแกไ้ ข 1.บอกปัญหาที่เกิดขนึ้ ใน ชน้ิ งานท่ีแสดงถึง 1. สำรวจปัญหาทีเ่ กิด ปฏิบัตกิ ิจกรรม 2/4
นักเรียนยอมรบั ชีวิตประจำวนั ของ วธิ กี ารแก้ปญั หาที่ ขนึ้ กับตนเองใน 2. การตรวจ
ได้ ปัญหาท่เี กดิ ข้นึ ใน ตนเองได้ เกดิ ขน้ึ ในชีวิตของ ชีวิตประจำวนั ชิน้ งาน/ภาระ 2/4
ชีวติ ประจำวนั 2. บอกกระบวนการ ตนเองอย่างมี 2.ศกึ ษากระบวนการ งาน
คลืน่ อารมณ์ พร้อมเผชญิ กับ แก้ปัญหาได้ ข้ันตอน แกไ้ ขปญั หา 2/4
ปญั หาและวางแผน 3.บอกวธิ กี ารจดั การกับ 3. วางแผนแก้ปัญหาท่ี 1. สงั เกตการ
มิตรภาพ แก้ปัญหาทีเ่ กดิ ข้นึ ปัญหาของตนได้ ช้ินงานที่แสดงถงึ เกิดขนึ้ ในชวี ิตของ ปฏิบัติกจิ กรรม
ระหว่างเพศ ในชวี ติ ของตนเองได้ วิธีการจัดการกับ ตนเอง 2. การตรวจ
1.บอกอารมณด์ ้านบวก อารมณด์ า้ นบวก 1.สำรวจและ จำแนก ชิ้นงาน/ภาระ
นกั เรยี นรจู้ กั อารมณ์ และด้านลบ ทเี่ กดิ ขน้ึ กับ และด้านลบของ อารมณด์ า้ นบวกและ งาน
ทเี่ กิดขน้ึ ท้งั ของ ตนเองได้ ตนเองอย่าง ด้านลบ
ตนเองและผอู้ ืน่ 2. บอกผลกระทบของ เหมาะสม 2.วเิ คราะห์และอธิบาย 1. สังเกตการ
สามารถจดั การกับ อารมณท์ เี่ กดิ ขึ้นตอ่ ผลกระทบของอารมณ์ ปฏิบัติกจิ กรรม
อารมณ์ และ ตนเองและผูอ้ น่ื ชิ้นงานท่ีแสดงถงึ ที่เกดิ ขึน้ ต่อตนเองและ 2. การตรวจ
แสดงออกไดอ้ ยา่ ง 3.บอกวธิ ีการจัดการกบั วิธีการปฏบิ ตั ติ นใน ผ้อู ่ืน ช้ินงาน/ภาระ
เหมาะสม อารมณด์ า้ นบวกและ การอย่รู ว่ มกันกบั ผู้ 3.ระดมสมองหาวิธีการ งาน
ด้านลบได้ ท่ีมีความแตกตา่ ง จดั การกับอารมณแ์ ละ
นักเรียนรจู้ ักและเข้า ทางเพศ อย่าง ให้ รูปแบบการแสดงออก
ใจความแตกต่างทาง 1.บอกความแตกต่าง เกยี รติ และเอื้อเฟ้ือ อย่างเหมาะสม
เพศ สามารถ ทางเพศของบคุ คลใน เกอ้ื กลู ตอ่ กัน 1. บอกความแตกต่าง
ปฏบิ ัติตน ตอ่ เพศที่ สังคม ทางเพศของบคุ คลใน
แตกต่างได้อย่าง 2.บอกวธิ กี ารปฏิบตั ิตน สงั คม
เหมาะสมและเปน็ ในการอย่รู ว่ มกันกบั ผูอ้ น่ื 2. อภปิ รายวิธีการ
กลั ยาณมติ ร ที่มีความแตกตา่ งทาง ปฏิบัตติ นในการอยู่
เพศ รว่ มกันกบั ผ้ทู ีม่ คี วาม
อยา่ งใหเ้ กียรตเิ อ้ือเฟอ้ื แตกต่างทางเพศ อยา่ ง
เก้อื กูลตอ่ กนั ใหเ้ กยี รติ และเป็น
กลั ยาณมิตรแนวทางการจดั การเรยี นการสอน โรงเรียนนวมินทราชนิ ูทิศ เบญจมราชาลัย  หน้า 2

ช้นั มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ภาคเรียนที่ 2/2564

คำนำ

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย จัดการเรียนการสอนโดยใช้หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียน
นวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย พุทธศักราช 2563 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช
2551 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2563) เพ่ิมเติมหลักสูตรอาเซียน หลักสูตรท้องถ่ิน และหลักสูตรมาตรฐานสากล
มีการจัดการเรียนรู้อย่างหลากหลาย อีกท้ังการปรับปรุงหลักสูตรอย่างต่อเน่ืองให้ทันสมัยอยู่เสมอ โดยมี
จุดมุ่งหมายเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีระเบียบวินัย มีคุณธรรมจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคม
มสี ติปัญญา สามารถนำความรู้และเทคโนโลยีมาพัฒนาตนเองให้สามารถอยู่ในสังคมได้อยา่ งมคี วามสุขและเท่าทัน
ต่อการพฒั นาของสงั คมโลก

อนึ่ง หลักสูตรกำหนดให้สถานศึกษาวางหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนท้ังใน
ระดับช้ันเรยี นระดบั สถานศึกษา ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาและระดับชาติ ซ่ึงการวางแผนการวัดและประเมินผลให้
ความรู้ความเข้าใจเร่ืองวิธีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง เพื่อใช้เป็นข้อมูลและเป็นแนวทางปฏิบัติแก่ผู้ที่
เกย่ี วข้องทกุ คน

เอกสารฉบับน้ี จะเป็นแนวทางให้ผู้ปกครองและนักเรียนได้รับทราบแนวทางท่ีโรงเรียนได้กำหนดการ
จัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการเรียน ซึ่งโรงเรียน ผู้ปกครอง และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจะได้ร่วมกันพัฒนา
คุณภาพนักเรียนให้มีคุณลักษณะตามมาตรฐานเด็กไทยในศตวรรษที่ 21 และพร้อมท่ีจะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขใน
โลกสากล

(นายจันทร เทยี่ งภักด)์ิ
ผ้อู ำนวยการโรงเรยี นนวมินทราชนิ ูทิศ เบญจมราชาลัย

แนวทางการจดั การเรียนการสอน โรงเรียนนวมนิ ทราชินทู ิศ เบญจมราชาลัย  หนา้ 3

ชั้นมธั ยมศกึ ษาปีท่ี 2 ภาคเรยี นที่ 2/2564

สารบญั

คำนำ หนา้

กรอบโครงสรา้ งหลักสูตรสถานศึกษา 4

แนวทางการจัดการเรยี นการสอน 8
แนวทางการจัดการเรยี นการสอนกลุม่ สาระการเรยี นรู้ภาษาไทย 16
แนวทางการจัดการเรียนการสอนกลมุ่ สาระการเรียนรูค้ ณติ ศาสตร์ 32
แนวทางการจดั การเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วทิ ยาศาสตรแ์ ละเทคโนโลยี 57
แนวทางการจดั การเรยี นการสอนกลมุ่ สาระการเรยี นร้สู งั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 74
แนวทางการจดั การเรียนการสอนกล่มุ สาระการเรียนรสู้ ุขศกึ ษาและพลศึกษา 81
แนวทางการจัดการเรยี นการสอนกล่มุ สาระการเรียนร้ศู ลิ ปะ 90
แนวทางการจัดการเรียนการสอนกลมุ่ สาระการเรยี นรูก้ ารงานอาชีพ 100
แนวทางการจดั การเรยี นการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 123
แนวทางการจัดการเรยี นการสอนแนะแนว

แนวทางการจัดการเรียนการสอน โรงเรยี นนวมินทราชนิ ทู ิศ เบญจมราชาลัย  หนา้ 4

ชน้ั มธั ยมศกึ ษาปที ี่ 2 ภาคเรยี นท่ี 2/2564

กรอบโครงสร้างหลักสตู รสถานศกึ ษา
หลักสตู รสถานศกึ ษาโรงเรยี นนวมนิ ทราชนิ ูทิศ เบญจมราชลัย

แนวทางการจดั การเรยี นการสอน โรงเรียนนวมินทราชนิ ทู ศิ เบญจมราชาลัย  หนา้ 5

ชัน้ มธั ยมศึกษาปที ี่ 2 ภาคเรยี นที่ 2/2564

หลกั สูตรสถานศกึ ษาโรงเรยี นนวมินทราชินทู ศิ เบญจมราชลยั
ระดับมธั นมศกึ ษาตอนตน้ ปีการศึกษา 2563-2565
หอ้ งเรยี นพเิ ศษ วทิ ยาศาสตร์ คณติ ศาสตร์

ชั้นมัธยมศึกษาปที ี่ 2/1-2

ภาคเรยี นที่ 1 ภาคเรียนท่ี 2

รหัสวิชา รายวชิ า หนว่ ย ช.ม. รหัสวชิ า รายวชิ า หนว่ ย ช.ม.
กิต กิต

วิชาพื้นฐาน จำนวน 11.0 หนว่ ยกติ วชิ าพนื้ ฐาน จำนวน 10.0 หนว่ ยกิต

ท 22101 ภาษาไทย 3 1.5 3 ท 22102 ภาษาไทย 4 1.5 3

ค 22101 คณิตศาสตร์ 3 1.5 3 ค 22102 คณติ ศาสตร์ 4 1.5 3

ว 22101 วิทยาศาสตร์ 3 1.5 3 ว 22102 วทิ ยาศาสตร์ 4 1.5 3

ว 22103 ออกแบบเทคโนโลยี 2 0.5 1 ว 22104 วทิ ยาการคำนวน 2 0.5 1

ส 22101 สังคมศกึ ษา 3 1.0 2 ส 22102 สังคมศกึ ษา 4 1.0 2

ส 22103 พระพทุ ธศาสนา 3 0.5 1 ส 22104 พระพทุ ธศาสนา 4 0.5 1

ส 22105 ประวัติศาสตร์ 3 0.5 1 ส 22106 ประวตั ิศาสตร์ 4 0.5 1

พ 22101 สุขศกึ ษาและพลศึกษา 3 0.5 1 พ 22102 สขุ ศกึ ษาและพลศึกษา 4 0.5 1

ศ 22101 ศลิ ปะ 3 1.0 2 ศ 22102 ศิลปะ 4 1.0 2

ง 22101 การงาน 2 1.0 2 อ 22102 ภาษาอังกฤษพน้ื ฐาน 4 1.5 3

อ 22101 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 3 1.5 3

วิชาเพ่ิมเตมิ จำนวน 5.5 หน่วยกติ วิชาเพม่ิ เติม จำนวน 5.5 หนว่ ยกิต

ค 22203 คณติ ศาสตร์เข้มขน้ 3 1.5 3 ค 22204 คณิตศาสตรเ์ ข้มขน้ 4 1.5 3

ค 22205 คณติ ศาสตรส์ รา้ งเสริม 3 0.5 1 ค 22206 คณิตศาสตร์สรา้ งเสริม 4 0.5 1

ว 22201 วทิ ยาศาสตร์เพมิ่ เติม 3 1.5 3 ว 22202 วิทยาศาสตร์เพม่ิ เติม 4 1.5 3

อ 22201 ภาษาองั กฤษเพอื่ การสื่อสาร 3 0.5 1 อ 22202 ภาษาอังกฤษเพือ่ การส่ือสาร 4 0.5 1

I 20201 การศึกษาคน้ ควา้ และสร้างองค์ความรู้ 1.0 2 I 20202 การศกึ ษาค้นควา้ และการสำเสนอ 1.0 2

ว 22207 เทคโนโลยเี พ่มิ เติม 3 0.5 1 ว 22208 เทคโนโลยีเพ่มิ เติม 4 0.5 1

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมพัฒนาผเู้ รียน

กจิ กรรมแนะแนว 1 กิจกรรมแนะแนว 1

กจิ กรรมลกู เสือ-เนตรนารี 1 กิจกรรมลกู เสอื -เนตรนารี 1

กจิ กรรมชมุ นมุ 1 กจิ กรรมชุมนมุ 1

กจิ กรรมคณุ ธรรมเพ่อื สังคมและสาธารณประโยชน์ กิจกรรมคณุ ธรรมเพอื่ สงั คมและสาธารณประโยชน์

รวมท้งั สนิ้ 16.5 36 รวมทั้งส้ิน 15.5 34

แนวทางการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนนวมินทราชินทู ศิ เบญจมราชาลัย  หนา้ 6

ช้ันมัธยมศกึ ษาปีที่ 2 ภาคเรียนท่ี 2/2564

หลกั สูตรสถานศึกษาโรงเรยี นนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชลยั
ระดบั มธั นมศกึ ษาตอนตน้ ปีการศึกษา 2563-2565
หอ้ งเรยี นพิเศษ MEP

ช้ันมธั ยมศกึ ษาปที ี่ 2/3

ภาคเรยี นท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2

รหัสวชิ า รายวชิ า หนว่ ยกิต ช.ม. รหสั วิชา รายวชิ า หน่วยกิต ช.ม.

วชิ าพน้ื ฐาน จำนวน 11.5 หนว่ ยกติ วชิ าพนื้ ฐาน จำนวน 10.5 หน่วยกิต

ท 22101 ภาษาไทย 3 1.5 3 ท 22102 ภาษาไทย 4 1.5 3

ค 22101 คณิตศาสตร์ 3 1.5 3 ค 22102 คณิตศาสตร์ 4 1.5 3

SC 22101 Science 3 1.5 3 SC 22102 Science 4 1.5 3

ว 22103 ออกแบบเทคโนโลยี 2 0.5 1 ว 22104 วทิ ยาการคำนวน 2 0.5 1

ส 22101 สังคมศึกษา 3 1.0 2 ส 22102 สงั คมศกึ ษา 4 1.0 2

ส 22103 พระพุทธศาสนา 3 0.5 1 ส 22104 พระพุทธศาสนา 4 0.5 1

ส 22105 ประวตั ิศาสตร์ 3 0.5 1 ส 22106 ประวัตศิ าสตร์ 4 0.5 1

พ 22101 สขุ ศึกษาและพละศกึ ษา 3 1.0 2 พ 22102 สขุ ศกึ ษาและพละศึกษา 4 1.0 2

ศ 22101 ศิลปะ 3 1.0 2 ศ 22102 ศิลปะ 4 1.0 2

ง 22101 การงาน 3 1.0 2 อ 22102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 4 1.5 3

อ 22101 ภาษาอังกฤษพนื้ ฐาน 3 1.5 3

วิชาเพิม่ เตมิ จำนวน 6.0 หนว่ ยกติ วิชาเพม่ิ เติม จำนวน 6.0 หน่วยกิต

ค 22201 คณติ ศาสตรเ์ พิม่ เติม 3 1.0 2 ค 22202 คณิตศาสตร์เพิม่ เติม 4 1.0 2
1
ว 22205 วทิ ยาศาสตร์สรา้ งเสรมิ 3 0.5 1 ว 22206 วทิ ยาศาสตร์สร้างเสรมิ 4 0.5 2
2
อ 22207 Listening and Speaking 3 1.0 2 อ 22208 Listening and Speaking 4 1.0 2
2
อ 22203 Critical Reading 3 1.0 2 อ 22204 Critical Reading 4 1.0 1

อ 22205 Creative Writing 3 1.0 2 อ 22206 Creative Writing 4 1.0 1
1
I 20201 การศึกษาคน้ ควา้ และสรา้ งองคค์ วามรู้ 1.0 2 I 20202 การศกึ ษาค้นควา้ และการนำเสนอ 1.0 1

ว 22207 เทคโนโลยเี พมิ่ เติม 3 0.5 1 ว 22208 เทคโนโลยเี พ่ิมเตมิ 4 0.5 36

กจิ กรรมพฒั นาผู้เรยี น กจิ กรรมพฒั นาผเู้ รียน

กจิ กรรมแนะแนว 1 กิจกรรมแนะแนว

กจิ กรรมลูกเสือ-เนตรนารี 1 กจิ กรรมลกู เสอื -เนตรนารี

กจิ กรรมชมุ นมุ 1 กจิ กรรมชมุ นมุ

กิจกรรมคณุ ธรรมเพือ่ สังคมและสาธารณประโยชน์ กจิ กรรมคณุ ธรรมเพ่อื สังคมและสาธารณประโยชน์

รวมท้งั ส้นิ 17.5 38 รวมทัง้ สิน้ 16.5

แนวทางการจัดการเรยี นการสอน โรงเรียนนวมนิ ทราชินทู ศิ เบญจมราชาลัย  หน้า 7

ช้นั มธั ยมศึกษาปที ่ี 2 ภาคเรียนท่ี 2/2564

หลกั สตู รสถานศกึ ษาโรงเรยี นนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชลัย
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน้ ปกี ารศึกษา 2563-2565
หอ้ งเรียนทว่ั ไป

ช้นั มธั ยมศึกษาปที ่ี 2/4-13

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2

รหัสวิชา รายวิชา หนว่ ยกิต ช.ม. รหสั วชิ า รายวชิ า หน่วยกติ ช.ม.

วิชาพน้ื ฐาน จำนวน 11.5 หน่วยกติ วชิ าพ้ืนฐาน จำนวน 10.5 หน่วยกติ

ท 22101 ภาษาไทย 3 1.5 3 ท 22102 ภาษาไทย 4 1.5 3

ค 22101 คณติ ศาสตร์ 3 1.5 3 ค 22102 คณติ ศาสตร์ 4 1.5 3

ว 22101 วิทยาศาสตร์ 3 1.5 3 ว 22102 วทิ ยาศาสตร์ 4 1.5 3

ว 22103 ออกแบบเทคโนโลยี 2 0.5 1 ว 22104 วทิ ยาการคำนวน 2 0.5 1

ส 22101 สงั คมศกึ ษา 3 1.0 2 ส 22102 สงั คมศกึ ษา 4 1.0 2

ส 22103 พระพทุ ธศาสนา 3 0.5 1 ส 22104 พระพุทธศาสนา 4 0.5 1

ส 22105 ประวตั ิศาสตร์ 3 0.5 1 ส 22106 ประวตั ิศาสตร์ 4 0.5 1

พ 22101 สขุ ศึกษาและพลศกึ ษา 3 1.0 2 พ 22102 สขุ ศกึ ษาและพลศกึ ษา 4 1.0 2

ศ 22101 ศลิ ปะ 3 1.0 2 ศ 22102 ศลิ ปะ 4 1.0 2

ง 22101 การงาน 3 1.0 2 อ 22102 ภาษาองั กฤษพืน้ ฐาน 4 1.5 3

อ 22101 ภาษาองั กฤษพน้ื ฐาน 3 1.5 3

วชิ าเพม่ิ เตมิ จำนวน 3.0 หนว่ ยกติ วิชาเพิ่มเติม จำนวน 4.0 หน่วยกติ

ค 22205 คณิตศาสตรส์ ร้างเสรมิ 3 0.5 1 ค 22206 คณิตศาสตร์สรา้ งเสริม 4 0.5 1

ว 22207 เทคโนโลยเี พม่ิ เติม 3 0.5 1 ว 22208 เทคโนโลยเี พมิ่ เติม 4 0.5 1

I 20201 การศึกษาค้นควา้ และสร้างองคค์ วามรู้ 1.0 2 ง 22201 อาชพี 2 12

อ 22201 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสอื่ สาร 3 0.5 1 I 20202 การศึกษาคน้ ควา้ และการสำเสนอ 1.0 2

จ 22201 ภาษาจนี พืน้ ฐาน 1 0.5 1 อ 22202 ภาษาอังกฤษเพอ่ื การสือ่ สาร 4 0.5 1

เลือกเสรี 0.5 1 จ 22202 ภาษาจนี พืน้ ฐาน 2 0.5 1

เลอื กเสรี 0.5 1

กจิ กรรมพฒั นาผเู้ รียน กจิ กรรมพฒั นาผูเ้ รียน

กจิ กรรมแนะแนว 1 กจิ กรรมแนะแนว 1

กจิ กรรมลูกเสอื -เนตรนารี 1 กิจกรรมลกู เสือ-เนตรนารี 1

กจิ กรรมชุมนมุ 1 กจิ กรรมชุมนมุ 1

กิจกรรมคณุ ธรรมเพอ่ื สงั คมและสาธารณประโยชน์ กิจกรรมคณุ ธรรมเพ่อื สังคมและสาธารณประโยชน์

รวมทั้งส้นิ 15.0 33 รวมท้ังสนิ้ 15.0 33

แนวทางการจัดการเรยี นการสอน โรงเรยี นนวมนิ ทราชนิ ทู ศิ เบญจมราชาลัย  หน้า 8

ช้ันมัธยมศึกษาปที ่ี 2 ภาคเรยี นที่ 2/2564

แนวทางการจัดการเรยี นการสอน
กลมุ่ สาระการเรียนรภู้ าษาไทย


Click to View FlipBook Version
Previous Book
KIK_1221
Next Book
Diva Talk Nov Dec 2021 Digital Issue