The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by ixlasdizayn, 2021-04-15 15:40:50

Kesful Heqayiq I cild

Kesful Heqayiq I cild

Tövbə surəsi

ٌ َِ ْ ‫ِ ُכ‬ ُ ْ َ‫ْ أ‬ ِ ‫ٌل‬ ُ ‫ْ َ א َء ُכ ْ َر‬ َ ﴾َ ﴾١٢١٨٢﴿٧﴿ٌ ﴾‫ َن‬١ِ ‫ر‬٢َ ُ ٩‫ِ ٌم َر َِ ُءو َ ٌ﴿ْ َف‬ ْ َ ِ ِْ ُ َِ ْ ُ َ ُُ ُ ‫َ َف ا‬ َ ‫ُا‬ َ َ ْ ‫ا‬ ُ
‫َ ِإ‬ َ ‫ِإ‬ َُ ‫َِ ا‬ ْ َ ْ ُ َ ‫َ ِ ْن َ َ ْ ا‬ ْ ‫ا‬ ‫ْ ُِ ْش‬ ْ ‫َ َ ْ ُכ‬ ٌ َِ ْ َِ ِ ‫َא‬ ِ ْ
َ ‫ِא‬ ‫ا‬ ‫َرب‬ ُ ‫ُ َو‬ َْ َ َ
َْ ْ ْ‫َ َכ‬ َ ُ
َ َ َ

birilərinə deyərlər: “Müsəlmanlardan sizi görən varmı, birdən istehza
detaddiyayinainzmi gaöyraəqr,lgəürl?d”ü(y‫ا‬üُmَ üَ zْ ‫ا‬ü ) - (bir-birilərinə deyərlər: “Gəlin gedək, bura-
ُ görərlər, rüsvay olarıq”), ondan sonra qayıdıb

gv‫ن‬nَْ eeuُ َdrُ rَiəُubُْ rَ))lhoə--enrAçh.u(əlnvAlqaahilhxqlaat-əqhTqtq-əəəTnaloəb,llaamolləaormaibsmnüuınənüxıadnədfaabiəqxfəriirlqklədlroəəenlretmmilsnəoaəbnsqzıirlənraəl.rbcm.(alNəümrneiacanaəfiitqikdmliıərdarləanaxrdbiəakldnio,dldhmuöeaaçndedbıd)əii.rrr()sş.ieَn(y‫ٌُم‬.əْ‫ا‬İَ m‫ف‬fiَْkaَُ inَrَ ِ

vöْ əzِ üَ mn‫א‬1َ üə)2zş-8əd)qsəi(qnzْəi‫ُכ‬nbtliِiirُdmْ َ‫أ‬ipraeْ.nyِ (ğgS‫ ٌل‬əəimztُii‫ر‬rَbçməْor‫ ُכ‬əx‫ َء‬yo‫ א‬iَilbsatrْəaَadَx)qiiyr-giənəhtddlədəəqni,iəqzgiəmaətbrəaəannka,d(oüdHnçazaax.ritlMaoobləmlehuəabomnlanımzsicıəonadntıza(t.aəç(p.osِ mْ)xَ )َ aasnٌ ğiızzıِ ərَı
dibٌ suatِəxs‫َر‬yiilfi‫ف‬rəٌo)t‫و‬,ll‫ء‬mُə(‫َر‬r)ْ a‫ُכ‬o-qlْ َdlbَ auüğxtٌuüoşknِ bَimm)əx-iö,tmshoiazlibuninebləliərmaəHxaimzrn.əaeMthdsrəəaihbaxədaimlnəomtilvnməəədardqnəəohızdvmıəuebşelmuədəxçanoünxdsızuiirıss.itiys(əAtyyəəilyrtllaiəkrh.ri-,(vTiَaəsrlaِ daِ lıaْmrُdْ.a‫א‬a)ِ

mməakq1dd2əa9nA)ül(lz‫ا‬aْ hdَ -öَ Tn‫ ْن‬ədِ aَ ə)lra-sək(liəefrya,y(Məَtُəehdə‫ِإ‬əmrَ ,َm‫ ِإ‬oənَ ddُ ),a‫ ا‬nəَ gِbəْ arَ şqmْ aُ üَ,)nh-aefçdiqebliəkrrih, saməqnəqənəmimkəböamnudəgkyətooixrl---
‫ا‬ə(‫ش‬hُ aِ ْْt‫َכ‬əَْ ‫َا‬e‫ب‬dِ ْ iَ‫ َر‬bَ))d-i-rb.böüytüüknəirşşləinritmərdbəiyAəllvaehr-əTnəarləabybai Atəlvlaəkhk-Tüəlaeltamdıirş,əmhə.r(bَ ُir‫َو‬
dur.
şِ eِyَiْ

(Allahın mənə olan yardım və ehsanına həmd olsun! Tövbə surəsinin
təfsiri ilə “Kəşfül-Həqayiq”in I cildi hicri 1321-ci il, şəvval ayının 9-da ta-
mamlandı. Bundan sonra Yunis surəsinin təfsiri ilə II cild başlayacaqdır. Alla-
hım onu da bitirməm üçün mənə yardım et).

551

MÜNDƏRİCAT

Təqdimat ...................................................................................................... 4
Məhəmməd Kərim Bakuvinin Həyatı ................................................... 6
Təfsir Haqqında ......................................................................................... 9
Ön Söz ........................................................................................................ 13
Müqəddimə ............................................................................................... 16

1. əl-Fatihə Surəsi ..................................................................................... 23
2. əl-Bəqərə Surəsi .................................................................................. 30
3. Ali-İmran Surəsi ................................................................................. 165
4. ən-Nisa Surəsi ..................................................................................... 232
5. əl-Maidə Surəsi .................................................................................. 301
6. əl-Ənam Surəsi ................................................................................... 357
7. əl-Əraf Surəsi ...................................................................................... 417
8. əl-Ənfal Surəsi .................................................................................... 477
9. ət-Tövbə Surəsi ................................................................................... 502

İpəkyolu Nəşriyyatı: 130
Bu kitab Azərbaycan Respublikası Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin

3 iyul 2013-cü il DK-285/R nömrəli razılıq məktubuna əsasən nəşr edilmişdir.

Şərq-Qərb Mətbəsi

Bakı Şəhəri Aşıq Ələsgər küçəsi 17

Tel: (+994 12) 370 32 22

Faks: (+994 12) 370 18 49

Web sayt: www.eastwest.az/

Elektron poçt: [email protected]

552


Click to View FlipBook Version
Previous Book
Выпуск 2021 СШ12 Горняцкий
Next Book
621310325_final2