The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

๑๐๖๒ นายกิจติ ขัตติยะวงค์

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by kanokwantandee, 2022-06-08 02:22:12

๑๐๖๒ นายกิจติ ขัตติยะวงค์

๑๐๖๒ นายกิจติ ขัตติยะวงค์

นายกิจติ ขัตตยิ ะวงศ์
๑๐๖๒
๕๙๒/๒ ๖

แม่เมาะ แม่เมาะ
ลาปาง ๕๒๒๒๐
๐๙๒-๕๕๒๑๔๒๑

นางสาวกนกวรรณ ตนั ดีสารบญั

หนา้

- แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบคุ คล (IEP) ๑

- แผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP) และแบบบันทึกผลการเรยี นรู้ ตามแผนการจดั การศกึ ษา ๒๓

เฉพาะบุคคล
ภาคผนวก

๑. ใบสมคั รเข้ารับบริการ ๙๕

๒. ประวัตินักเรยี น ๙๖

๓. แบบคัดกรอง ๑๑๕

๔. แบบประเมินความสามารถพื้นฐาน หลกั สตู รสถานศกึ ษาการศึกษานอกระบบ ๑๑๘

ระดบั การศึกษาขน้ั พ้นื ฐาน สาหรบั ผเู้ รยี นพกิ าร ศนู ย์การศึกษาพิเศษประจาจงั หวดั ลาปาง

ฉบบั ปรับปรุง พทุ ธศกั ราช ๒๕๖๔

๕. แบบประเมนิ ความสามารถพ้ืนฐานกล่มุ ทักษะจาเป็นเฉพาะความพกิ าร ๑๔๖

๖. แบบประเมนิ ทางกจิ กรรมบาบดั ๑๕๐

๗. แบบสรุปการรบั บริการกจิ กรรมบาบัด ๑๕๙

๘. การตรวจประเมินทางกายภาพบาบดั ๑๖๐

๙. แบบสรปุ การให้บริการกายภาพบาบดั ๑๗๔

๑๐. รายงานผลการประเมินพฒั นาการทางจติ วทิ ยา ๑๘๘

๑๑. แบบประเมินทกั ษะความสามารถพ้ืนฐานกจิ กรรมเสริมวชิ าการ กิจกรรมเทคโนโลยี ๑๘๙

สารสนเทศ และการสอื่ สาร (ICT)

๑๒. แบบประเมนิ กจิ กรรมศลิ ปะบาบดั ๑๙๑

๑๓. ผลการวเิ คราะหผ์ เู้ รียน ๑๙๔

๑๔. แบบบนั ทึก – การประเมินรางวลั ๒๑๑

๑๕. ขอ้ มูลความสามารถพ้นื ฐานนักเรียน ๒๑๔

๑๖. แผนเปลย่ี นผา่ น (Individual Transition Plan : ITP) ๒๓๒

๑๗. รายงานการประชุมกลุ่มงานบริหารวิชาการ เรื่อง การจดั ทาแผนการจัดการศึกษา ๒๖๓

เฉพาะบคุ คล (IEP)

๑๘. แบบบนั ทึกการวิเคราะหห์ ลักสตู รสถานศกึ ษา ๒๖๖

๑๙. แบบบันทึกการวิเคราะห์งาน ๒๗๗

๒๐. การวิเคราะหจ์ ดุ ประสงค์เชิงพฤตกิ รรม ๒๘๙

สารบญั (ตอ่ )

หนา้

๒๑. กาหนดการสอน ๓๑๗
๒๒. แบบประเมินการใช้สื่อการสอนสาหรับครู ๓๓๕
๒๓. รายงานผลการประเมนิ การใช้สอ่ื นวัตกรรม เทคโนโลยที างการศกึ ษา ๓๓๗
๒๔. แบบประเมนิ ผลการใช้เทคนิคการสอน ๓๓๘
๒๕. การตรวจสอบทบทวน/ประเมินผล แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) ๓๓๙
๒๖. แบบสรปุ การประเมนิ จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ๓๘๐
๒๗. แบบสรปุ การประเมินผลตามแผนการจัดการศกึ ษาเฉพาะบุคคล (IEP) ๓๙๐
๒๘. การประเมนิ ผลการเรยี นรู้ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ๓๙๑
๒๙. แบบบนั ทกึ ผลการเขา้ ร่วมกิจกรรมพัฒนาผเู้ รยี น ๓๙๒
๓๐. แบบสรปุ ผลการประเมินกจิ กรรมพัฒนาผู้เรยี นประจาเดอื น ๔๐๒
๓๑. แบบบันทึกผลการประเมนิ คุณลกั ษณะอันพึงประสงคข์ องผู้เรียน ๔๐๓
๓๒. แบบประเมินคณุ ลักษณะอนั พึงประสงค์ ๙ ประการ ๔๐๔
๓๓. แบบบนั ทกึ การแสดงออกถึงความภูมใิ จในท้องถ่นิ และความเป็นไทย มีสว่ นรว่ ม ๔๑๖

ในการอนรุ ักษ์วัฒนธรรมและประเพณีรวมท้งั ภมู ปิ ัญญาไทย ๔๑๙
๓๔. แบบบนั ทึกการปฏิบตั ติ นตามฐานวถิ ชี วี ติ ใหม่ (New normal) ๔๒๑
๓๕. แบบบนั ทกึ การแสดงออกการมีจติ อาสา ๔๒๓
๓๖. แบบบันทึกการจัดกิจกรรมทักษะชีวิตหรือทักษะการทางาน ๔๒๔
๓๗. รายงานโครงการหรือรายงานการจัดกจิ กรรมช่วยเหลือผ้เู รียน ๔๒๕
๓๘. รายงานการจัดกจิ กรรมคุณธรรมจรยิ ธรรม คณุ ลักษณะอนั พึงประสงค์ ค่านยิ มท่ีดงี าม
๔๒๖
ปลกู ฝังความเป็นประชาธปิ ไตยอนั มีพระมหากษัตรยิ ท์ รงเป็นประมุข ๔๓๗
๓๙. แบบบนั ทึกผลการตรวจสขุ ภาพของนกั เรียน ๔๔๒
๔๐. รายงานผลการดาเนนิ งานเปล่ียนผา่ น ๔๔๓
๔๑. ภาพแสดงถงึ ผ้เู รยี นมีมารยาทดี ๔๔๔
๔๒. ภาพแสดงถึงผ้เู รยี นได้รับบริการแหล่งเรยี นรู้
๔๓. ภาพแสดงถึงผูเ้ รยี นมีทกั ษะชีวติ ตามหลกั ปรัชญาของเศรษฐกจิ พอเพยี ง

แผนการจดั การศึกษาเฉพาะบคุ คล
(Individualized Education Program : IEP )

ช่อื สถานศกึ ษา ศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดลาปาง สงั กดั สานกั บริหารงานการศึกษาพเิ ศษ

เริ่มใชแ้ ผน ๒๓ มถิ ุนายน ๒๕๖๔ สนิ้ สดุ แผน ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

๑. ข้อมูลทว่ั ไป
๑. ข้อมูลทว่ั ไป
ช่ือ – ชอ่ื สกุล นายกิจติ ขัตติยะวงศ์ เพศ  ชาย  หญิง
เลขประจาตัวประชาชน 1-5299-02๑๙๔-๗๙-๐

ทะเบียนคนพกิ าร ไม่จด ยังไม่จด  จดแล้วเลขทะเบยี น 1-5299-02347-48-1

วนั /เดือน/ปเี กิด วนั ที่ 1๙ เดอื น มกราคม พ.ศ.๒๕๔๗ อายุ ๑๗ ปี ๗ เดือน ศาสนา พทุ ธ
ประเภทความพิการ ออทิสติก ลักษณะความพิการ มีพฤติกรรมกระตุ้นตัวเอง ซ่ึงเป็นพฤติกรรมซ้าๆ
แสดงพฤตกิ รรมทไี่ มเ่ หมาะสมเมือ่ มกี ารเปลย่ี นแปลงกจิ กรรมประจาวัน มีพฤตกิ รรมหลีกหนีการสัมผัส มีพฤติกรรม
อยู่ไม่น่ิง ไม่เข้าใจอารมณ์ของผู้อ่ืน แสดงความต้องการโดยการจูงมือ ใช้ภาษาพูดของตนเองที่ผู้อ่ืนไม่เข้าใจ ไม่
สามารถเรมิ่ ตน้ บทสนทนากบั ผ้อู นื่ ได้ ไม่เข้าใจคาท่เี ป็นนามธรรม ไมม่ องสบตากบั ผูอ้ ่ืนขณะสนทนา ไม่มีปฏิสัมพันธ์
กับบุคคลรอบข้าง เช่น ไม่เล่นกับเพื่อน ไม่สนใจคนรอบข้าง มีปฏิสัมพันธ์ต่อบุคคลรอบข้างไม่เหมาะสม แสดง
พฤติกรรมการตอบสนองทางอารมณ์ และสังคมไม่เหมาะสม เช่น ส่งเสียงกรีดร้อง ทาร้ายตนเองหรือผู้อ่ืนเมื่อถูก
ขัดใจ ไม่สามารถปฏิบัติตามกฎกติกา ระเบยี บหรือข้อตกลงได้ เชน่ ไม่รู้จกั การรอคอย

ช่อื – ชื่อสกุล บดิ า นายอาทิตย์ ตุย้ เขยี ว
ช่อื – ช่ือสกลุ มารดา นางสาวมาลนิ ี ต้ยุ เขียว
ชอ่ื – ชื่อสกลุ ผู้ปกครอง นางสาวมาลินี ตุ้ยเขียว เกีย่ วข้องเป็น มารดา
ที่อยู่ผปู้ กครองที่ตดิ ต่อไดบ้ า้ นเลขที่ ๕๙๒/๒ ตรอก/ซอย - หม่ทู ี่ ๖ หมบู่ ้าน ห้วยคิง
ตาบล / แขวง แม่เมาะ อาเภอ / เขต แม่เมาะ จงั หวดั ลาปาง
รหัสไปรษณยี ์ 52๒๒0 โทรศัพท์ – โทรศพั ทเ์ คลือ่ นที่ -
โทรสาร - E-mail address -
๒. ข้อมูลด้านการแพทย์หรือด้านสขุ ภาพ

 โรคประจาตัว -

 ประวัติการแพย้ า -

 โรคภูมิแพ้ -

 ขอ้ จากัดอ่ืนๆ สมาธสิ น้ั

 ผลการตรวจทางการแพทย์ (ระบ)ุ บกพรอ่ งทางสติปญั ญา

๓ ข้อมลู ด้านการศึกษา

 ไมเ่ คยไดร้ บั การศึกษา / บริการทางการศึกษา
 เคยไดร้ ับการศึกษา / บริการทางการศึกษา

กล่มุ งานบริหารวิชาการ ศูนยก์ ารศึกษาพเิ ศษประจาจังหวดั ลาปาง ปรบั ปรุงครั้งท่ี ๗ วนั ท่ี ๑๐ มิถนุ ายน ๒๕๖๓

 ศูนยก์ ารศึกษาพิเศษประจาจงั หวัดลาปาง ระดบั การศึกษาเตรยี มความพร้อม ดารงชวี ิต พ.ศ.๒๕๖๒

 โรงเรียนเฉพาะความพิการ …..............................….. ระดับการศกึ ษา………..............… พ.ศ. ……….…...…

 โรงเรยี นเรยี นร่วม ………..................................…...... ระดับการศกึ ษา……..............…… พ.ศ. ……….…...…

 การศึกษาดา้ นอาชีพ ………...................................... ระดบั การศึกษา………............…… พ.ศ. ………....……

 การศึกษานอกระบบ ………...................................… ระดบั การศึกษา………............….. พ.ศ. …….....….….

 การศกึ ษาตามอธั ยาศัย ….................................……. ระดบั การศึกษา………............….. พ.ศ. ………...….…

 อืน่ ๆ ………………................…................................... ระดับการศกึ ษา…………...........… พ.ศ. ………....……
๔ ข้อมลู อ่ืนๆ ที่จาเป็น

กลวั ผูช้ าย หรือบุคคลทม่ี ลี กั ษณะตัวใหญ่ เพศชาย

กลมุ่ งานบริหารวชิ าการ ศนู ย์การศึกษาพเิ ศษประจาจงั หวัดลาปาง ปรบั ปรุงคร้ังท่ี ๗ วันท่ี ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓

ผลสมั ฤทธทิ์ างการเรียน
คาช้ีแจง : ให้กรอกระดบั คุณภาพของนกั เรยี นตามกลุม่ ทักษะและปกี ารศกึ ษาท่นี ักเรยี น

ทักษะการเรยี นรู้ ปีการศกึ ษ
๒๕๖๐
๑. ทักษะกล้ามเนื้อมดั ใหญ่ ๔
๒. ทักษะกล้ามเน้ือมดั เลก็ ๔
๓. ทกั ษะการช่วยเหลอื ตนเอง ในชีวติ ประจาวัน ๔
๔. ทกั ษะการรบั รแู้ ละการแสดงออกทางภาษา ๔
๕. ทกั ษะทางสังคม ๔
๖. ทักษะทางสตปิ ญั ญา หรือการเตรยี มความพร้อมทางวิชาการ ๔
๗. ทักษะจาเป็นเฉพาะความพกิ าร ๔
๘. แผนเปล่ียนผา่ น ๔

๑. กลมุ่ ทกั ษะการดารงชีวติ ประจาวัน
๒. กลุม่ ทักษะวชิ าการ เพ่ือการดารงชีวติ
๓. กล่มุ ทกั ษะสว่ นบคุ คลและสังคม
๔. กลุ่มทกั ษะการทางานและอาชีพ
๕. ทักษะจาเป็นเฉพาะความพกิ าร
๖. แผนเปลยี่ นผา่ น

กลุ่มงานบรหิ ารวิชาการ ศูนยก์ ารศึกษาพเิ ศษประจาจังหวัดลาป

นไดร้ ับ ปกี ารศกึ ษา๒๕๖๓ ปีการศกึ ษา๒๕๖๓
ภาคเรยี นท่ี ๑ ภาคเรยี นท่ี ๒
ษา ปีการศกึ ษา ปีการศกึ ษา
๒๕๖๑ ๒๕๖๒

๔๔ ๔ ๔
๔๔ ๔ ๔
๔๔ ๔ ๔
๔๔ ๔ ๔
๔๔ ๔ ๔
๔๔ ๔ ๔

ปาง ปรบั ปรุงครั้งที่ ๖ วันท่ี ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓

ทักษะการเรยี นรู้ ปีการศกึ ษ
๒๕๖๐
๑. กลมุ่ สาระการดารงชวี ติ ประจาวนั และการจัดการตนเอง
๑.๑ วชิ า : ดป ๑๑๐๑ สขุ อนามยั และความปลอดภยั ในชีวติ ๑
๑.๒ วชิ า : ดป ๑๑๐๖ สขุ ภาพจติ และนันทนาการ ๑
๒. กลมุ่ สาระการเรยี นรู้ และความรพู้ นื้ ฐาน
๒.๑ วชิ า : รพ ๑๑๐๑ การสอ่ื สารและภาษา ในชีวติ ประจาวนั ๑
๒.๒ วิชา รพ ๑๑๐๕ คณิตศาสตร์ ๑ (จานวนและการดาเนนิ การทาง
คณติ ศาสตร์)
๒.๓ วิชา รพ ๑๑๑๔ เทคโนโลยี ในชีวติ ประจาวนั ๑
๓. กลมุ่ สาระสงั คมและการเปน็ พลเมอื งทเี่ ขม้ แขง็
๓.๑ วิชา : สพ ๑๑๐๑ หนา้ ที่ พลเมอื ง สทิ ธิ และการแสดง ออกตามบทบาท
หน้าที่ ๑
๓.๒ วชิ า : สพ ๑๑๐๖ วัฒนธรรมประเพณี ๑
๔. กลมุ่ สาระการงานพน้ื ฐานอาชพี
๔.๑ วชิ า : กอ ๑๑๐๑ การทางานบา้ น ๑
๔.๒ วิชา : กอ ๑๑๐๓ การประกอบอาชพี ทหี่ ลากหลายในชมุ ชน ๑
๕. ทกั ษะจาเปน็ เฉพาะความพกิ าร การพฒั นาทกั ษะจาเปน็ เฉพาะความ
บกพรอ่ งทางสตปิ ญั ญา

๕.๑ การควบคุมตนเองในสถานการณต์ า่ งๆ การนบั ถอื ตนเอง และสานกึ รผู้ ิดชอบช่ัวดี

กลุ่มงานบริหารวชิ าการ ศนู ย์การศึกษาพเิ ศษประจาจงั หวดั ลาป

ษา ปีการศกึ ษา ปกี ารศกึ ษา ปีการศกึ ษา๒๕๖๓ ปกี ารศกึ ษา๒๕๖๓

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ภาคเรยี นที่ ๑ ภาคเรยี นท่ี ๒

ร้อยละ ๑๐๐
ร้อยละ ๘๕.๗๑

ร้อยละ ๗๖.๖๖
รอ้ ยละ ๙๐.๙๐

ร้อยละ ๘๐

ร้อยละ ๗๗.๗๗
ร้อยละ ๗๕

รอ้ ยละ ๘๐
ร้อยละ ๘๐

ร้อยละ ๘๐

ปาง ปรบั ปรุงคร้ังที่ ๖ วนั ท่ี ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓

๕. การวางแผนการจดั การศกึ ษา

ระดบั ความสามารถปจั จบุ นั เปา้ หมายระยะยาว ๑ ปี จดุ ประสงคเ์ ช
(เปา้ หมาย
๑) กล่มุ สาระการดารง ผลสัมฤทธต์ิ ามตัวชี้วดั
ดป ๑.๑/๑ ร
ชวี ติ ประจาวนั และการจดั การ ในหลกั สตู รสถานศึกษาฯ ดูแลสุขอนามั
ประจาวันพ้ืนฐา
ตนเอง กลมุ่ สาระการดารง ดป ๑.๑/๒ ป
ประจาวันพ้ืนฐ
วชิ า : ดป ๑๑๐๑ สขุ อนามยั ชีวิตประจาวนั และการ ดป ๑.๒/๑ ร
วิ ธี ก า ร แ ต่ ง ก
และความปลอดภัยในชวี ติ ๑ จัดการตนเอง สวมใส่เครอ่ื งป
ดป ๑.๒/๒ ถอ
มาตรฐาน : ๑ เข้าใจ เห็น วิชา ดป ๑๑๐๑ กายประเภทต
ดป ๑.๒/๓
ความสาคัญและมีทักษะใน ตัวชวี้ ดั ดป ๑.๑/๑, แตง่ กายประเภ

การดแู ลตนเอง ฯ ดป ๑.๑/๒, ดป ๑.๒/๑,

ตวั ชว้ี ดั : ดป ๑.๑/๑, ดป ๑.๒/๒, ดป ๑.๒/๓

ดป ๑.๑/๒, ดป ๑.๒/๑,

ดป ๑.๒/๒, ดป ๑.๒/๓

จดุ เดน่

ผลสัมฤทธเ์ิ ปน็ ไปตามตัวช้วี ัด

ในหลักสูตรสถานศกึ ษาฯ

กลุ่มสาระการดารง

ชีวิตประจาวนั และการจดั การ

ตนเอง

กลมุ่ งานบรหิ ารวิชาการ ศูนย์การศึกษาพเิ ศษประจาจังหวัดลาป

ชงิ พฤตกิ รรม เกณฑแ์ ละวธิ ปี ระเมนิ ผล ผรู้ บั ผดิ ชอบ
ยระยะสนั้ )
นางสาวกนกวรรณ ตนั ดี
รู้และเข้าใจการ เกณฑก์ ารประเมนิ ครูประจาช้ัน

ยและกิจวัตร - ผา่ นเกณฑ์รอ้ ยละ ๖๐

าน ของแตล่ ะตวั ช้วี ดั

ปฏิบัติกิจวัตร วธิ กี ารประเมนิ ผล

ฐาน - การสงั เกต

รู้และเข้าใจ - ทดสอบ

กายและการ - แฟม้ สะสมงาน

ประดบั - สอ่ื เทคโนโลยี เครื่องช่วย

อดเครื่องแต่ง ในการทดสอบ ฯลฯ

ตา่ ง ๆ

สวมใส่เครื่อง

ภทต่าง ๆ

ปาง ปรบั ปรุงคร้ังท่ี ๖ วันท่ี ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓

ระดบั ความสามารถปจั จบุ นั เปา้ หมายระยะยาว ๑ ปี จดุ ประสงคเ์ ช
(เปา้ หมาย
จดุ ด้อย
ดป ๓.๑/๑
บางตัวชีว้ ดั ตอ้ งได้รบั การ เขา้ ใจอารมณแ์
ความร้สู กึ ของต
กระตุน้ ผูอ้ ่ืน

วชิ า : ดป ๑๑๐๖ สุขภาพจิต ผลสัมฤทธต์ิ ามตวั ช้วี ัด

และนนั ทนาการ ๑ ในหลักสูตรสถานศกึ ษาฯ

มาตรฐาน : ๓ กลุ่มสาระการดารงชวี ติ

ตวั ชวี้ ดั : ดป ๓.๑/๑ ประจาวนั และการจัดการ

เขา้ ใจอารมณ์และรับรู้ ตนเอง

ความรสู้ กึ ของตนเองและผอู้ นื่ วชิ า ดป ๑๑๐๖

จดุ เดน่ ตัวช้ีวัด ดป ๓.๑/๑

ผู้เรียนสามารถแสดงออก

ทางอารมณไ์ ด้

จดุ ดอ้ ย

ผเู้ รยี นไม่เขา้ ใจอารมณ์และ

รับรู้ความรสู้ กึ ของตนเองและ

ผอู้ ืน่

กลุ่มงานบริหารวชิ าการ ศนู ยก์ ารศึกษาพิเศษประจาจงั หวัดลาป

ชงิ พฤตกิ รรม เกณฑแ์ ละวธิ ปี ระเมนิ ผล ผรู้ บั ผดิ ชอบ
ยระยะสนั้ )

และรบั รู้ เกณฑก์ ารประเมนิ นางสาวกนกวรรณ ตันดี
ตนเองและ - ผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๖๐ ครปู ระจาช้ัน
ของตวั ช้ีวดั
วธิ กี ารประเมนิ ผล
- การสังเกต
- ทดสอบ
- แฟม้ สะสมงาน
- สื่อเทคโนโลยี เครอ่ื งชว่ ย
ในการทดสอบ ฯลฯ

ปาง ปรับปรุงครั้งท่ี ๖ วนั ท่ี ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓

ระดบั ความสามารถปจั จบุ นั เปา้ หมายระยะยาว ๑ ปี จดุ ประสงคเ์ ช
ผลสัมฤทธิต์ ามตวั ช้วี ัด (เปา้ หมาย
๒) กลุ่มสาระการเรยี นรู้ ในหลกั สตู รสถานศึกษาฯ
และความรพู้ นื้ ฐาน กลมุ่ สาระการเรียนรู้ รพ ๑.๑/๑ กา
วชิ า : รพ ๑๑๐๑ และความรพู้ นื้ ฐาน สัมผสั ตา่ ง ๆ ใ
การสือ่ สารและภาษา วิชา รพ ๑๑๐๑ เสยี ง การแสด
ในชวี ติ ประจาวนั ๑ ตัวชว้ี ัด รพ ๑.๑/๑ ของบคุ คล ส่งิ แ
มาตรฐาน : รพ ๑.๓/๑ ธรรมชาตแิ ละต
ตวั ชว้ี ดั : รพ ๑.๑/๑, สิง่ เหล่านน้ั ได้
รพ ๑.๓/๑ ภายในวันท่ี ๓๑ มนี าคม รพ ๑.๓/๑ กา
จดุ เดน่ ๒๕๖๔ นายกิจติสามารถนบั อิสระ
นักเรยี นสามารถใช้ประสาท เลข ๑ - ๑๐ แบบเรยี งลาดับ
สัมผัสตา่ ง ๆ ในการรับรูเ้ สยี ง รพ ๒.๑.๑/๑
จดุ ดอ้ ย นับจานวน ๑-๑
ไมส่ ามารถตอบสนองตอ่ เสียง วธิ ีการหรอื รปู แ
การแสดงพฤติกรรมของ
บุคคล สง่ิ แวดลอ้ มตาม
ธรรมชาติได้
วิชา รพ ๑๑๐๕ คณติ ศาสตร์
๑) จานวนและการดาเนนิ การ
ทางคณิตศาสตร์)
มาตรฐาน ๒ มคี วามรู้ ความ

กลมุ่ งานบริหารวชิ าการ ศูนยก์ ารศึกษาพเิ ศษประจาจังหวดั ลาป

ชงิ พฤตกิ รรม เกณฑแ์ ละวธิ ปี ระเมนิ ผล ผรู้ บั ผดิ ชอบ
ยระยะสนั้ )
นางสาวกนกวรรณ ตันดี
ารใชป้ ระสาท เกณฑก์ ารประเมนิ ครปู ระจาชั้น

ในการรับรู้ - ผา่ นเกณฑ์รอ้ ยละ ๖๐

ดงพฤตกิ รรม ของตวั ชีว้ ดั

แวดลอ้ มตาม วธิ กี ารประเมนิ ผล

ตอบสนองต่อ - การสงั เกต

- ทดสอบ

ารลากเส้น - ช้ินงาน

- แฟ้มสะสมงาน

- สื่อเทคโนโลยี เครื่องชว่ ย

ในการทดสอบ ฯลฯ

๑๐ ด้วย เกณฑก์ ารประเมนิ นางสาวกนกวรรณ ตันดี
แบบท่ี - ผา่ นเกณฑ์ร้อยละ ๖๐ ครูประจาชน้ั
ของตวั ชี้วดั

ปาง ปรบั ปรุงคร้ังท่ี ๖ วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓

ระดบั ความสามารถปจั จบุ นั เปา้ หมายระยะยาว ๑ ปี จดุ ประสงคเ์ ช
(เปา้ หมาย
เข้าใจเก่ยี วกับความหลากหลาย ได้
ของการแสดงจานวน ๑ – ๑๐ หลากหลาย
ฯ ผลสัมฤทธิ์ตามตัวชว้ี ัด
ตวั ชว้ี ดั รพ ๒.๑.๑/๑ ในหลักสตู รสถานศกึ ษาฯ รพ ๖.๑/๑
นบั จานวน ๑-๑๐ ดว้ ยวธิ ีการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ รู้จัก อุปกรณ์
หรอื รปู แบบทหี่ ลากหลาย และความรู้พืน้ ฐาน ชีวิตประจาวัน
จดุ เดน่ วิชา รพ ๑๑๑๔ ช้ี หยิบหรือร
สามารถนบั ตวั เลขแบบไม่ ตวั ชว้ี ดั รพ ๖.๑/๑ สือ่ สารอ่นื ๆ
เรียงลาดับ
จดุ ดอ้ ย
ไม่รูจ้ กั ตัวเลข ไมร่ ู้คา่ ของตวั เลข
ไม่สามารถนับเลข
๑ - ๑๐ ได้
รพ ๑๑๑๔ เทคโนโลยี
ในชวี ติ ประจาวนั ๑
มาตรฐาน ๑ เขา้ ใจเทคโนโลยี
และกระบวนการเทคโนโลยี
ตวั ชว้ี ดั รพ ๖.๑/๑
รู้จัก อปุ กรณ์ เทคโนโลยใี น
ชวี ิตประจาวนั โดยการบอก

กลุม่ งานบริหารวชิ าการ ศนู ยก์ ารศกึ ษาพเิ ศษประจาจงั หวัดลาป

ชงิ พฤตกิ รรม เกณฑแ์ ละวธิ ปี ระเมนิ ผล ผรู้ บั ผดิ ชอบ
ยระยะสน้ั )
วธิ กี ารประเมนิ ผล
- การสงั เกต
- ทดสอบ
- ชิน้ งาน
- แฟม้ สะสมงาน
- สอื่ เทคโนโลยี เครอื่ งชว่ ย
ในการทดสอบ การใช้
เครือ่ งคดิ เลข ฯลฯ

เกณฑก์ ารประเมนิ นางสาวกนกวรรณ ตันดี
เทคโนโลยีใน - ผา่ นเกณฑร์ ้อยละ ๖๐ ครูประจาช้ัน
น โดยการบอก ของตวั ชี้วดั
รูปแบบการ วธิ กี ารประเมนิ ผล

- การสังเกต
- ทดสอบ
- ชิน้ งาน

ปาง ปรับปรุงคร้ังท่ี ๖ วันท่ี ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓

ระดบั ความสามารถปจั จบุ นั เปา้ หมายระยะยาว ๑ ปี จดุ ประสงคเ์ ช
(เปา้ หมาย
ช้ี หยบิ หรือรูปแบบการ ผลสัมฤทธิต์ ามตวั ชวี้ ดั
สือ่ สารอ่นื ๆ ในหลกั สูตรสถานศกึ ษาฯ สพ ๑.๑/๑
จดุ เดน่ กลมุ่ สาระสงั คมและการเปน็ บทบาทหน้าท
รูจ้ ักอปุ กรณใ์ นชวี ิตประจาวนั พลเมืองทเี่ ขม้ แข็ง ก า ร เ ป็ น ส ม า
ได้เพียงบางส่วน วิชา : สพ ๑๑๐๑ ครอบครวั
จดุ ดอ้ ย ตวั ช้วี ดั : สพ ๑.๑/๑, สพ ๑.๒/๑ รูบ้
ไม่รู้จัก เทคโนโลยีใน สพ ๑.๑/๓ ของตนเองใ
ชวี ติ ประจาวนั สมาชกิ ทดี่ ขี อง
๓) กล่มุ สาระสงั คมและการ
เปน็ พลเมอื งทเี่ ขม้ แขง็
วชิ า : สพ ๑๑๐๑ หนา้ ท่ี
พลเมอื ง สทิ ธิ และการแสดง
ออกตามบทบาทหนา้ ท่ี ๑
มาตรฐาน : ๓.๑ ปฏบิ ัตติ าม
บทบาทหนา้ ทที่ ีม่ ีตอ่ ตนเอง
ครอบครัว โรงเรยี น ชมุ ชน
และสังคม
ตวั ชว้ี ดั : สพ ๑.๑/๑,
สพ ๑.๑/๓

กล่มุ งานบรหิ ารวชิ าการ ศูนยก์ ารศกึ ษาพิเศษประจาจังหวดั ลาป

ชงิ พฤตกิ รรม เกณฑแ์ ละวธิ ปี ระเมนิ ผล ผรู้ บั ผดิ ชอบ
ยระยะสนั้ )
- แฟม้ สะสมงาน
- สอ่ื เทคโนโลยี เครอื่ งชว่ ย
ในการทดสอบ ฯลฯ

รู้และเข้าใจ เกณฑก์ ารประเมนิ นางสาวกนกวรรณ ตนั ดี
ท่ขี องตนเองใน - ผ่านเกณฑร์ ้อยละ ๖๐ ครปู ระจาชน้ั
าชิกที่ดีของ ของตวั ช้ีวัด

วธิ กี ารประเมนิ ผล
บทบาทหน้าที่ - การสังเกต
ใ น ก า ร เ ป็ น - ทดสอบ
งโรงเรียน - ชิน้ งาน

- แฟ้มสะสมงาน
- สอื่ เทคโนโลยี เครอื่ งชว่ ย
ในการทดสอบ ฯลฯ

ปาง ปรับปรุงครั้งท่ี ๖ วันท่ี ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓

ระดบั ความสามารถปจั จบุ นั เปา้ หมายระยะยาว ๑ ปี จดุ ประสงคเ์ ช
(เปา้ หมาย
จดุ เดน่ ผลสมั ฤทธิ์ตามตวั ชี้วัด
ผู้เรยี นรจู้ ักคนในครอบครัว ในหลกั สตู รสถานศึกษาฯ สพ ๓.๑/๑ รขู้
ของตนเอง กลุม่ สาระสงั คมและการเปน็ ธรรมเนยี มประ
จดุ ด้อย พลเมอื งทเี่ ขม้ แขง็ ทอ้ งถนิ่ และป
ผู้เรียนไม่รแู้ ละเขา้ ใจบทบาท วชิ า สพ ๑๑๐๖
หนา้ ท่ีของตนเองในการเปน็ ตัวช้ีวดั สพ ๓.๑/๑
สมาชกิ ทดี่ ีของครอบครัว
วชิ า : สพ ๑๑๐๖ วัฒนธรรม
ประเพณี ๑
มาตรฐาน : ๓
ตวั ชวี้ ดั : สพ ๓.๑/๑
จดุ เดน่
ผเู้ รยี นเข้ารว่ มประเพณขี อง
ทอ้ งถน่ิ อยเู่ สมอ
จดุ ด้อย
ผเู้ รยี นไม่รู้จักแบบแผน
ประเพณีของทอ้ งถน่ิ ของ
ตนเอง

กลมุ่ งานบริหารวชิ าการ ศนู ยก์ ารศกึ ษาพิเศษประจาจังหวัดลาป

ชงิ พฤตกิ รรม เกณฑแ์ ละวธิ ปี ระเมนิ ผล ผรู้ บั ผดิ ชอบ
ยระยะสนั้ )

ขนบ เกณฑก์ ารประเมนิ นางสาวกนกวรรณ ตนั ดี
ะเพณขี อง - ผ่านเกณฑ์รอ้ ยละ ๖๐ ครูประจาช้นั
ประเทศไทย ของตวั ชี้วัด
วธิ กี ารประเมนิ ผล
- การสงั เกต
- ทดสอบ
- ชิน้ งาน
- แฟ้มสะสมงาน
- ส่ือเทคโนโลยี เคร่ืองชว่ ย
ในการทดสอบ ฯลฯ

ปาง ปรับปรุงคร้ังท่ี ๖ วนั ที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓

ระดบั ความสามารถปจั จบุ นั เปา้ หมายระยะยาว ๑ ปี จดุ ประสงคเ์ ช
ผลสัมฤทธต์ิ ามตวั ชว้ี ัด (เปา้ หมาย
๔) กลุม่ สาระการงานพน้ื ฐาน ในหลักสูตรสถานศึกษาฯ
อาชพี กลุ่มสาระการงานพนื้ ฐาน กอ ๑.๑/๑ ดูแ
วชิ า : กอ ๑๑๐๑ อาชพี เคร่ืองแต่งกา
การทางานบา้ น ๑ วิชา กอ ๑๑๐๑ หรือสมาชิกใน
มาตรฐาน : ๑ ตวั ชว้ี ดั กอ ๑.๑/๑ เป็นสขุ นสิ ัย
ตวั ชว้ี ดั : กอ ๑.๑/๑
จดุ เดน่ ผลสัมฤทธต์ิ ามตวั ชี้วัด กอ ๒.๑/๑ บอ
ผเู้ รียนรูจ้ กั เส้อื ผ้าและเครอื่ ง ในหลกั สตู รสถานศกึ ษาฯ ต่าง ๆ ของครอ
แตง่ กายของตนเอง กลุม่ สาระการงานพนื้ ฐาน ในชุมชนได้อย
จดุ ด้อย อาชีพ
ผเู้ รียนไมร่ หู้ ลกั และวิธกี าร วชิ า กอ ๑๑๐๓
ดแู ล เก็บรักษาเสือ้ ผา้ และ ตวั ชี้วัด กอ ๒.๑/๑
เครื่องแต่งกายของตนเอง
วชิ า : กอ ๑๑๐๓
การประกอบอาชีพที่
หลากหลายในชุมชน ๑

มาตรฐาน : ๒
ตวั ชว้ี ดั : กอ ๒.๑/๑

กลมุ่ งานบรหิ ารวชิ าการ ศนู ยก์ ารศึกษาพเิ ศษประจาจังหวดั ลาป

ชงิ พฤตกิ รรม เกณฑแ์ ละวธิ ปี ระเมนิ ผล ผรู้ บั ผดิ ชอบ
ยระยะสน้ั )
นางสาวกนกวรรณ ตนั ดี
แลเส้ือผ้าและ เกณฑก์ ารประเมนิ ครูประจาชั้น

ายของตนเอง - ผา่ นเกณฑร์ อ้ ยละ ๖๐

นครอบครัวจน ของตวั ชว้ี ัด

วธิ กี ารประเมนิ ผล

- การสงั เกต

- ทดสอบ

- ชิน้ งาน

- แฟม้ สะสมงาน

- สือ่ เทคโนโลยี เครอ่ื งชว่ ย

ในการทดสอบ ฯลฯ

อกอาชพี เกณฑก์ ารประเมนิ นางสาวกนกวรรณ ตันดี
อบครัว และ - ผ่านเกณฑร์ อ้ ยละ ๖๐ ครปู ระจาชน้ั
ยา่ งถูกตอ้ ง ของตวั ชีว้ ัด
วธิ กี ารประเมนิ ผล
- การสังเกต
- ทดสอบ

ปาง ปรับปรุงครั้งที่ ๖ วนั ท่ี ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓

ระดบั ความสามารถปจั จบุ นั เปา้ หมายระยะยาว ๑ ปี จดุ ประสงคเ์ ช
(เปา้ หมาย
จดุ เดน่ ภายใน ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔
ผู้เรยี นรู้จกั อาชพี ของ นายกจิ ติ สามารถปฏบิ ัติตน ๑. ภายในเดอื น
ผปู้ กครองตนเอง ตามกตกิ าของห้องเรียนได้ ๒๕๖๔ เมอื่ ให
จดุ ด้อย เกบ็ รองเท้าตน
ผูเ้ รยี นไมร่ ้จู กั อาชีพตา่ ง ๆ นายกิจติสามา
ในชมุ ชน รองเท้าตนเอง
๕) ทกั ษะจาเปน็ เฉพาะความ ถกู ต้อง ๖ ใน ๑
พกิ าร ๒. ภายในเดือน
มาตรฐาน : การพฒั นาทักษะ ๒๕๖๔ นายกจิ
จาเป็นเฉพาะความบกพรอ่ ง กระเปา๋ ตนเอง
ทางสตปิ ัญญา นายกิจติสามา
ตวั บง่ ชท้ี ี่ : ๓ การควบคุม กระเปา๋ ตนเอง
ตนเองในสถานการณต์ า่ งๆ ถกู ตอ้ ง ๗ ใน ๑
การนับถอื ตนเอง และสานกึ รู้ ๓. ภายในเดอื น
ผิดชอบช่วั ดี
จดุ เดน่
ผเู้ รียนสามารถฟังและทาตาม
คาสงั่ ทไี่ มซ่ บั ซอ้ นได้

กลมุ่ งานบริหารวิชาการ ศนู ยก์ ารศึกษาพิเศษประจาจงั หวดั ลาป

ชงิ พฤตกิ รรม เกณฑแ์ ละวธิ ปี ระเมนิ ผล ผรู้ บั ผดิ ชอบ
ยระยะสนั้ )
- ชน้ิ งาน
- แฟ้มสะสมงาน
- ส่อื เทคโนโลยี เครอ่ื งชว่ ย
ในการทดสอบ ฯลฯ

น สงิ หาคม เกณฑก์ ารประเมนิ นางสาวกนกวรรณ ตนั ดี
ห้ นายกิจติ - ผา่ นเกณฑ์รอ้ ยละ ๖๐ ครปู ระจาชน้ั
นเองเข้าที่ ของแตล่ ะตัวชว้ี ดั
ารถเก็บ
งเขา้ ทีไ่ ด้ วธิ กี ารประเมนิ ผล
๑๐ ครั้ง - การสงั เกต
นตุลาคม - ทดสอบ
จติเกบ็ - แฟ้มสะสมงาน
งเขา้ ตู้ - ส่อื เทคโนโลยี เคร่ืองชว่ ย
ารถเก็บ ในการทดสอบ ฯลฯ
งเข้าตู้ ได้
๑๐ ครง้ั
น มกราคม

ปาง ปรบั ปรุงคร้ังท่ี ๖ วันท่ี ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓

ระดบั ความสามารถปจั จบุ นั เปา้ หมายระยะยาว ๑ ปี จดุ ประสงคเ์ ช
จดุ ด้อย (เปา้ หมาย
ผเู้ รียนไม่สามารถปฏบิ ตั ติ น
ตามกติกาของห้องเรียนได้ ๒๕๖๕ เมอ่ื ให

๖) แผนเปลย่ี นผา่ น ชว่ ยครูเก็บส่อื ก
สภาพทพี่ งึ ประสงค/์
พฒั นาการทคี่ าดหวงั : การ สอนเขา้ ท่ีหลัง
ใชเ้ วลาว่างและนนั ทนาการ
นายกิจติสามา

เกบ็ ส่อื การเรยี

เขา้ ท่หี ลังเรียน

ถูกต้อง ๘ ใน ๑

๔. ภายในเดือน

๒๕๖๕ เมือ่ ให

ช่วยครเู ก็บสือ่ ก

สอนเขา้ ทห่ี ลัง

นายกิจติสามา

เกบ็ สือ่ การเรยี

เข้าท่ีหลังเรยี น

ถูกตอ้ ง ๙ ใน ๑

ภายใน ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ๑. ภายในเดอื น

นายกจิ ติสามารถใชเ้ วลาวา่ ง ๒๕๖๔ เม่ือให

และนนั ทนาการ โดยการทา และนนั ทนากา

กจิ กรรม ไดแ้ ก่ ฟังเพลง งาน ฟงั เพลง นายก

กลมุ่ งานบริหารวชิ าการ ศนู ยก์ ารศึกษาพเิ ศษประจาจังหวัดลาป

ชงิ พฤตกิ รรม เกณฑแ์ ละวธิ ปี ระเมนิ ผล ผรู้ บั ผดิ ชอบ
ยระยะสนั้ )
ห้ นายกิจติ เกณฑก์ ารประเมนิ นางสาวกนกวรรณ ตันดี
การเรยี นการ - ผา่ นเกณฑร์ อ้ ยละ ๖๐ ครูประจาช้ัน
งเรียนเสร็จ ของแต่ละตวั ช้ีวัด
ารถชว่ ยครู
ยนการสอน
นเสรจ็ ได้
๑๐ คร้ัง
น มนี าคม
ห้ นายกจิ ติ
การเรียนการ
งเรยี นเสรจ็
ารถชว่ ยครู
ยนการสอน
นเสรจ็ ได้
๑๐ ครงั้
น สิงหาคม
หใ้ ช้เวลาวา่ ง
าร โดยการ
กิจติสามารถ

ปาง ปรบั ปรุงคร้ังที่ ๖ วนั ท่ี ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓

ระดบั ความสามารถปจั จบุ นั เปา้ หมายระยะยาว ๑ ปี จดุ ประสงคเ์ ช
ศิลปะได้ด้วยตนเอง (เปา้ หมาย
จดุ เดน่
ผเู้ รียนชอบฟงั เพลง เปิดวทิ ยุฟังเพล
จดุ ด้อย ใน ๑๐ คร้งั
ผเู้ รียนไม่มีโอกาสได้ทา ๒. ภายในเดอื น
กจิ กรรมนันทนาการ ๒๕๖๔ เมือ่ ให
และนนั ทนากา
ระบายสรี ปู ภา
นายกิจติสามา
รปู ภาพไดเ้ อง
คร้ัง
๓. ภายในเดือน
๒๕๖๕ เมือ่ ให
และนนั ทนากา
เล่นป้นั ดนิ นา้ ม
นายกจิ ติสามา
น้ามันไดเ้ อง ๘
๔. ภายในเดือน
๒๕๖๕ เมอื่ ให
และนนั ทนากา
เลน่ ปนั้ ดินน้าม

กล่มุ งานบรหิ ารวชิ าการ ศูนย์การศึกษาพเิ ศษประจาจังหวดั ลาป

ชงิ พฤตกิ รรม เกณฑแ์ ละวธิ ปี ระเมนิ ผล ผรู้ บั ผดิ ชอบ
ยระยะสน้ั )
ลงได้เอง ๖ วธิ กี ารประเมนิ ผล
- การสังเกต
น ตลุ าคม - ทดสอบ
หใ้ ช้เวลาว่าง - แฟม้ สะสมงาน
าร โดยการ - สอ่ื เทคโนโลยี เครื่องชว่ ย
าพ ในการทดสอบ ฯลฯ
ารถระบายสี
๗ ใน ๑๐

น มกราคม
ห้ใชเ้ วลาวา่ ง
าร โดยการ
มนั
ารถเลน่ ปน้ั ดนิ
๘ ใน ๑๐ ครง้ั
น มนี าคม
หใ้ ช้เวลาว่าง
าร โดยการ
มนั

ปาง ปรับปรุงครั้งที่ ๖ วันท่ี ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓

ระดบั ความสามารถปจั จบุ นั เปา้ หมายระยะยาว ๑ ปี จดุ ประสงคเ์ ช
(เปา้ หมาย

นายกจิ ติสามา
น้ามนั ไดเ้ อง ๙

กลุ่มงานบริหารวชิ าการ ศูนยก์ ารศึกษาพเิ ศษประจาจังหวดั ลาป

ชงิ พฤตกิ รรม เกณฑแ์ ละวธิ ปี ระเมนิ ผล ผรู้ บั ผดิ ชอบ
ยระยะสน้ั )
ารถเลน่ ปนั้ ดนิ
๙ ใน ๑๐ ครัง้

ปาง ปรับปรุงคร้ังท่ี ๖ วนั ที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓

๖. ความตอ้ งการสิ่งอานวยความสะดวก สื่อ บรกิ ารและความช่วยเห

ท่ี รายการ สิ่งทมี่ ีอยแู่ ล้ว

๑ กระดาษสื่อสารแม่เหลก็ รหสั ผู้จดั หา วธิ กี าร
๒ บัตรคา
๓ กระดานผสมคา ๑๒๓๑๒
๔ กระดาษ A4
BN0202
BN020๔
BE1704
CS0414

๕ แผ่นฟิวเจอรบ์ อรด์ (Future CS0428
Board) ขนาด 49 X 65
เซนตเิ มตร ๕ รายการ
รวมรายการทขี่ อรับการอุดหนนุ ๑,๙๘๖ บาท (หนงึ่ พันเก้ารอ้ ยแปด

รวมจานวนเงินที่ขอรับการอดุ หนุน (๑) ผปู้ กครอง
(๑) ขอรับเงินอดุ หนุน
หมายเหตุ ผู้จดั หา
วิธกี าร

กลุม่ งานบริหารวิชาการ ศนู ย์การศกึ ษาพเิ ศษประจาจงั หวดั ลาป

หลอื อน่ื ใดทางการศึกษา

ส่ิงทต่ี ้องการ จานวน เหตผุ ล
และ
ผ้จู ัดหา วธิ กี าร เงิน ความ ผปู้ ระเมิน
ทีข่ อ จาเป็น
๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ อดุ หนุน น.ส.กนกวรรณ
ตนั ดี
 ๕๐๐ ใช้จัดทา

 ๓๕๐ สอ่ื การ

 ๘๐๐ สอนตาม
 ๒๔๐ แผนการ

จดั การ

เรยี นรู้

 ๙๖

ดสบิ หกบาทถ้วน) (๓) สถานพยาบาทอ่นื ๆ
(๓) ขอยืมเงิน
(๒) สถานศึกษา
(๒) ขอยืม

ปาง ปรับปรุงคร้ังที่ ๖ วนั ที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓

คณะกรรมการจดั ทาแผนการศกึ ษาเฉพาะบคุ คล ลำยมือชอื่
ช่อื ตำแหน่ง ...................................
................. ..................
๑. นายพิทักษ์ วงคฆ์ ้อง ผ้บู รหิ ารสถานศกึ ษา/ผูแ้ ทน ...................................
...................................
๒. นางสาวมาลินี ตุย้ เขียว ผปู้ กครอง ...................................
...................................
๓. นางสาวปณุ ยนุช คาจติ แจ่ม ครูประจาชั้น/นกั กจิ กรรมบาบดั ...................................

๔. นางสาวกนกวรรณ ตนั ดี ครูการศึกษาพเิ ศษ

๕. นายอนชุ า โสส้มกบ นกั กายภาพบาบดั

๖. นางสาวณัฐปรญี า อุตรชน พเ่ี ลี้ยงเดก็ พิการ

๗. นางสาวทิพยป์ ระกาย เกี๋ยงแกว้ พ่เี ลี้ยงเด็กพิการ

แผนการสอนเฉพาะบคุ คล
(Individual Implementation Plan : IIP)

ชื่อ-สกลุ นายกจิ ติ ขัตติยะวงศ์ ปีการศกึ ษา ๒๕๖๔
ประเภทความพกิ าร บกพร่องทางสตปิ ัญญา

ทกั ษะการเรยี นรู้
แผนเปลยี่ นผา่ น
มาตรฐานที่ ๑ คณุ ภาพของผเู้ รยี น

ประเดน็ พจิ ารณา ที่ ๑.๑ ผลการพัฒนาผู้เรยี น
ประเดน็ พิจารณา ท่ี ๑.๒ คุณลกั ษณะท่ีพงึ ประสงคข์ องผเู้ รยี น ขอ้ ที่ ๓,๔ และ ๗
โครงการ/กจิ กรรมทส่ี อดคลอ้ ง
๑. กจิ กรรมนันทนาการ
๒. กจิ กรรมพัฒนาผูเ้ รยี น
เป้าหมายระยะยาว ๑ ปี
ภายใน ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ สามารถรบั ประทานอาหารท่ีมปี ระโยชนแ์ ละรับประทานอาหารด้วย
ตนเอง
จุดประสงค์เชิงพฤตกิ รรมข้อท่ี ๑
ภายใน เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ เมื่อให้นายกิจติ ขัตติยะวงศ์ รับประทานอาหารท่ีมีประโยชน์
นายกจิ ติ ขตั ติยะวงศ์สามารถรบั ประทานอาหารได้อย่างหลากหลาย
จดุ ประสงค์เชงิ พฤตกิ รรมขนั้ ตอนที่ ๑
เม่ือให้นายกิจติ ขัตติยะวงศ์ รับประทานอาหารท่ีมีประโยชน์ นายกิจติ ขัตติยะวงศ์ สามารถ
รับประทานอาหารประเภททอดได้ ๔ ครัง้ ๓ วันติดต่อกนั ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔

กลุ่มงานบรหิ ารวิชาการ ศูนย์การศึกษาพเิ ศษประจาจงั หวดั ลาปาง ปรับปรุง ณ วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๒

แผนท่ี ๑ เรมิ่ ใชแ้ ผนวนั ท่ี ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ สน้ิ สดุ แผนวนั ที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔
ใชเ้ วลาสอนคาบละ ๕๐ นาที

๑. เนอื้ หา

การรับประทานอาหารท่ีมีประโยชน์ เป็นการบริโภคอาหารจากแหล่งอาหารคุณภาพให้ได้
สารอาหารครบถ้วนทุกประเภทมีคุณค่าทางโภชนาการในปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการของ
รา่ งกายเพ่ือสุขภาพที่ดขี ้ึน อกี ทง้ั ยังเป็นกจิ กรรมท่ีฝึกให้ผู้เรียนมีทักษะการช่วยเหลือตนเอง เพ่ือให้เรียน
นาทักษะ และประสบการณ์ทีไ่ ด้รับไปใช้ในการดาเนินกิจวัตรประจาวนั โดยการสอนแบบไปขา้ งหน้า

๒. จดุ ประสงค์

เพือ่ ฝึกใหผ้ ู้เรียนสามารถรบั ประทานอาหารทมี่ ปี ระโยชนแ์ ละรบั ประทานอาหารดว้ ยตนเอง

๓. กจิ กรรมการสอน

๑) ขน้ั เตรยี มการสอน
สถานที่ หน่วยบริการแม่เมาะ จัดสถานท่ีในการสอนโดย ผู้เรียนนั่งบนเก้าอ้ีรถเข็น ท่ีมุม

รบั ประทานอาหาร
สื่อ บวั รดน้า สายยาง
แบบประเมนิ จัดวางไว้ด้านข้างของครู พร้อมกับปากกาในการบันทึก
ผู้เรียน สวมเสื้อผ้าใหเ้ รยี บรอ้ ย

๒) ขั้นนาเสนองาน
ทักทาย ครูกล่าวทักทาย ด้วยคาว่า “สวัสดีค่ะ วันน้ีครูจะให้น้องคิว รับประทานอาหาร

หลากหลาย”
ระเมนิ ความสามารถพนื้ ฐาน ครสู ่งั นักเรียนว่า “นอ้ งคิว รับประทานอาหาร”
จานวน ๕ คร้ัง ครบู ันทกึ ผลการประเมนิ ความสามารถพืน้ ฐาน

๓) ข้ันสอน
สาธิต ครูสาธติ
ครใู ห้นักเรยี นรับประทานอาหารประเภททอด
ครใู หน้ กั เรยี นรับประทานอาหารประเภทผัด
ครใู หน้ ักเรยี นรบั ประทานอาหารประเภทต้ม
ครูให้นักเรยี นรับประทานอาหารประเภทแกง
ครูให้นกั เรียนเลือกรบั ประทานอาหารหลากหลายประเภท
คาสงั่ ใช้คาสงั่ ว่า “นอ้ งตน้ กล้า รบั ประทานอาหาร”
เทคนิคการสอน ได้แก่ กระตุ้นเตือน
แรงเสรมิ /รางวัล ครกู ลา่ วคาชมเชย พดู คาวา่ “ตอบถูกค่ะ” และ ปรบมือ

กล่มุ งานบริหารวิชาการ ศูนยก์ ารศึกษาพิเศษประจาจงั หวดั ลาปาง ปรบั ปรงุ ณ วนั ที่ ๒๖ ธนั วาคม ๒๕๖๒

๔) ขนั้ ประเมนิ
บันทกึ ลงในแบบบนั ทึกผลการเรียนรตู้ ามแผนการสอนเฉพาะบุคคล

๔. การวดั และประเมนิ ผล

๑) วิธวี ดั และประเมนิ ผล
- การสงั เกต
- การฝกึ ปฏิบัติจรงิ

๒) เครอื่ งมือวัดและประเมนิ ผล
- แบบบนั ทกึ จดุ ประสงค์เชงิ พฤติกรรม

๕. เกณฑก์ ารวดั และประเมนิ ผล

เม่ือให้นายกิจติ ขัตติยะวงศ์รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ นายกิจติ ขัตติยะวงศ์สามารถ
รบั ประทานอาหารประเภททอดได้ ๔ คร้งั ๓ วันตดิ ตอ่ กัน ภายในวนั ท่ี ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔

โดยมรี ะดับคุณภาพ ดงั น้ี
๔ หมายถงึ ผเู้ รยี นสามารถรบั ประทานอาหารประเภททอด ๔ ครั้ง ๓ วนั ตดิ ตอ่ กนั
๓ หมายถึง ผูเ้ รียนสามารถรับประทานอาหารประเภททอด ๓ ครง้ั ๓ วันติดต่อกัน
๒ หมายถึง ผู้เรียนสามารถรับประทานอาหารประเภททอด ๒ ครง้ั ๓ วนั ติดต่อกนั
๑ หมายถงึ ผ้เู รียนสามารถรบั ประทานอาหารประเภททอด ๑ ครั้ง ๓ วนั ตดิ ตอ่ กนั
๐ หมายถงึ ไม่สามารถทาได้

ลงชื่อ.................................................ครูผ้สู อน
(นางสาวกนกวรรณ ตนั ด)ี
พนักงานราชการ

ความคดิ เหน็ ฝา่ ยวชิ าการ / ผแู้ ทน
( ) เป็นแผนการสอนทด่ี ีใช้สอนได้
( ) ควรปรบั แก้ ...........................................................................

ลงชอ่ื ....................................................................
(นายพิทกั ษ์ วงคฆ์ ้อง)

หวั หน้าเขตพื้นท่บี รกิ ารประจาเขต ๑
วนั /เดอื น/ปี......๓๑.ก.ค.๖๔...................

กลมุ่ งานบรหิ ารวิชาการ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจงั หวดั ลาปาง ปรบั ปรงุ ณ วนั ที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๒

ความคดิ เหน็ ของผบู้ รหิ าร หรอื ผทู้ ีไ่ ดร้ บั มอบหมาย
( ) เป็นแผนการสอนท่ีดีใช้สอนได้
( ) ควรปรับแก้ ..............................................................................

ลงชือ่ ................................................ ....................
(นางสาวสุพตั รา นามวงค์)

ผู้ช่วยผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานวชิ าการ
วัน/เดอื น/ป.ี ....๒๙.เม.ย.๖๕....................

กลมุ่ งานบรหิ ารวิชาการ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจงั หวดั ลาปาง ปรับปรุง ณ วนั ท่ี ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๒

แบบบนั ทกึ การวเิ คราะหง์ าน

แผนเปลย่ี นผา่ น
จดุ ประสงคเ์ ชงิ พฤติกรรมข้อท่ี ๑

ภายใน เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ เมื่อให้นายกิจติ ขัตติยะวงศ์ รับประทานอาหารที่มีประโยชน์
นายกจิ ติ ขัตตยิ ะวงศ์ สามารถรบั ประทานอาหารได้อย่างหลากหลาย
งาน (Task) การรบั ประทานอาหาร
ชอ่ื นกั เรยี น เดก็ ชายธนบดี ปญั ญา

ลาดับ รายละเอียด ผลการประเมนิ Forward Backward วัน เดือน ปี
ที่ ได้ ไม่ได้ Chaining Chaining ก.ค.๖๔

๑ รบั ประทานอาหารประเภท ๑ ส.ค.๖๔
ก.ย.๖๔
ทอด
ต.ค.๖๔
๒ รบั ประทานอาหารประเภทผัด ๒
พ.ย.๖๔
๓ รับประทานอาหารประเภท ๓

ตม้

๔ รบั ประทานอาหารประเภท ๔

แกง

๕ รับประทานอาหาร ๕

หลากหลายประเภท

ลงช่ือ............................................ ผบู้ ันทกึ
(นางสาวกนกวรรณ ตันดี)

กลุม่ งานบรหิ ารวชิ าการ ศูนยก์ ารศึกษาพเิ ศษประจาจังหวดั ลาปาง ปรับปรุง ณ วันที่ ๒๖ ธนั วาคม ๒๕๖๒

บนั ทกึ ผลหลงั การสอน

แผนเปลย่ี นผา่ น
จดุ ประสงคเ์ ชงิ พฤตกิ รรมข้อท่ี ๑

ภายใน เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ เมื่อให้นายกิจติ ขัตติยะวงศ์รับประทานอาหารท่ีมีประโยชน์ นายกิจติ
ขัตตยิ ะวงศส์ ามารถรบั ประทานอาหารไดอ้ ย่างหลากหลาย
จุดประสงคเ์ ชิงพฤตกิ รรมขั้นตอนท่ี ๑

เม่ือให้นายกิจติ ขัตติยะวงศ์รับประทานอาหารท่ีมีประโยชน์ นายกิจติ ขัตติยะวงศ์สามารถรับประทาน
อาหารประเภททอดได้ ๔ คร้ัง ๓ วนั ตดิ ตอ่ กัน ภายในวนั ท่ี ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔

วันท่สี อน ๗ ๘ ๑๐ ๑๑ ๑๕ ๑๗ ๑๘ ๒๒ ๒๓ ๒๔ ๒๕ ๒๘ สรุป

ระดับ ๐ ๑ ๑ ๒ ๒ ๒ ๒ ๓ ๓ ๔ ๔ ๔
คณุ ภาพท่ไี ด้

.น...า.ย..ก..ิจ...ต..ิ .ข..ัต..ต..ิย..ะ..ว..ง..ศ..์.ส..า..ม..า..ร..ถ..ร..บั ..ป...ร.ะ..ท...า.น...อ..า..ห..า..ร..ท..่ีม..ีป...ร.ะ..โ..ย..ช..น..์อ..า..ห...า.ร..ป..ร..ะ..เ.ภ..ท...ท..อ..ด..ไ..ด..้ .๔...ค..ร..ง้ั...๓...ว..นั....ผ..า่ .น...จ..ุด..ป..ร..ะ.ส...ง.ค..์
.เ.ช..งิ..พ..ฤ...ต..ิก..ร..ร.ม...ท..ตี่..งั้..ไ.ว..้.ส..่ง..ผ..ล..ใ..ห..ผ้..ู้เ.ร..ีย..น..ม...ีว..นิ ..ยั...ร..บั..ผ..ิด...ช..อ..บ....ใ.ฝ..่เ.ร..ีย..น..ร..ู้.แ..ล..ะ..ม...่งุ .ม..่นั...ใ.น..ก..า..ร..ท..า..ง.า..น.......................................
..................................................................................................................................................................

ระดบั คณุ ภาพ
๔ หมายถงึ ผ้เู รยี นสามารถรบั ประทานอาหารประเภททอดได้ ๔ ครง้ั ๓ วนั ติดตอ่ กัน
๓ หมายถงึ ผู้เรยี นสามารถรับประทานอาหารประเภททอดได้ ๓ ครง้ั ๓ วนั ตดิ ตอ่ กนั
๒ หมายถงึ ผู้เรียนสามารถรบั ประทานอาหารประเภททอดได้ ๒ ครงั้ ๓ วันตดิ ต่อกนั
๑ หมายถงึ ผู้เรียนสามารถรบั ประทานอาหารประเภททอดได้ ๑ ครงั้ ๓ วนั ติดต่อกัน
๐ หมายถงึ ไม่สามารถทาได้

หมายเหตุ
๑ สงั เกตจากการปฏบิ ตั ิตามข้ันตอนตามทก่ี าหนดไว้
๒ สงั เกตจากความสาเร็จของงาน สังเกตจากพฒั นาการของผู้เรียนท่ีทาได้อย่างต่อเนื่อง

ลงชอื่ .................................................ครูผู้สอน
(นางสาวกนกวรรณ ตนั ดี)

วนั /เดือน/ป.ี ...๓๑ ก.ค.๖๔...............

กลุ่มงานบรหิ ารวชิ าการ ศูนยก์ ารศึกษาพเิ ศษประจาจังหวดั ลาปาง ปรบั ปรงุ ครง้ั ท่ี ๒ วนั ท่ี ๑๓ มกราคม ๒๕๖๔

ความคดิ เหน็ ฝา่ ยวชิ าการ / ผแู้ ทน
(  ) เปน็ แผนการสอนทดี่ ีใช้สอนได้
( ) ควรปรับแก้ ...........................................................................
ลงช่ือ....................................................................
(นายพิทกั ษ์ วงคฆ์ ้อง)
หวั หนา้ เขตพน้ื ท่บี ริการประจาเขต ๑
วนั /เดอื น/ปี...๓๑.ก.ค.๖๕......................

ความคดิ เหน็ ของผบู้ รหิ าร หรอื ผทู้ ่ไี ดร้ บั มอบหมาย
(  ) เปน็ แผนการสอนที่ดีใช้สอนได้
( ) ควรปรับแก้ ..............................................................................
ลงชื่อ....................................................................
(นางสาวสพุ ตั รา นามวงค์)
ผชู้ ว่ ยผอู้ านวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ
วนั /เดือน/ปี.....๒๙.เม.ย.๖๕....................

กลุม่ งานบริหารวิชาการ ศูนยก์ ารศึกษาพิเศษประจาจังหวดั ลาปาง ปรบั ปรุงคร้งั ท่ี ๒ วนั ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๔

แผนการสอนเฉพาะบคุ คล
(Individual Implementation Plan : IIP)

ชือ่ -สกลุ นายกจิ ติ ขตั ติยะวงศ์ ปกี ารศกึ ษา ๒๕๖๔
ประเภทความพกิ าร บกพร่องทางสติปญั ญา

ทกั ษะการเรยี นรู้
แผนเปลย่ี นผา่ น
มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผเู้ รยี น

ประเดน็ พิจารณา ที่ ๑.๑ ผลการพฒั นาผูเ้ รียน
ประเดน็ พิจารณา ท่ี ๑.๒ คณุ ลกั ษณะที่พึงประสงคข์ องผู้เรียน ขอ้ ท่ี ๓,๔ และ ๗
โครงการ/กจิ กรรมทส่ี อดคลอ้ ง
๑. กจิ กรรมนันทนาการ
๒. กิจกรรมพฒั นาผเู้ รียน
เปา้ หมายระยะยาว ๑ ปี
ภายใน ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ สามารถรบั ประทานอาหารทมี่ ีประโยชน์และรับประทานอาหารด้วย
ตนเอง
จุดประสงค์เชงิ พฤติกรรมข้อที่ ๑
ภายใน เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ เม่ือให้นายกิจติ ขัตติยะวงศ์ รับประทานอาหารท่ีมีประโยชน์
นายกจิ ติ ขตั ตยิ ะวงศ์ สามารถรับประทานอาหารได้อยา่ งหลากหลาย
จุดประสงค์เชงิ พฤติกรรมข้ันตอนท่ี ๒
เมื่อให้นายกิจติ ขัตติยะวงศ์ รับประทานอาหารท่ีมีประโยชน์ นายกิจติ ขัตติยะวงศ์ สามารถ
รับประทานอาหารประเภทผดั ได้ ๔ ครงั้ ๓ วนั ตดิ ต่อกนั ภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔

กล่มุ งานบริหารวิชาการ ศูนยก์ ารศกึ ษาพิเศษประจาจังหวดั ลาปาง ปรบั ปรงุ ณ วันท่ี ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๒

แผนที่ ๒ เรม่ิ ใชแ้ ผนวนั ท่ี ๑ สงิ หาคม ๒๕๖๔ สน้ิ สดุ แผนวนั ท่ี ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔
ใชเ้ วลาสอนคาบละ ๕๐ นาที

๑. เนอื้ หา

การรับประทานอาหารท่ีมีประโยชน์ เป็นการบริโภคอาหารจากแหล่งอาหารคุณภาพให้ได้
สารอาหารครบถ้วนทุกประเภทมีคุณค่าทางโภชนาการในปริมาณท่ีเพียงพอต่อความต้องการของ
รา่ งกายเพ่ือสขุ ภาพทีด่ ขี ้นึ อีกท้ังยังเป็นกิจกรรมท่ีฝึกให้ผู้เรียนมีทักษะการช่วยเหลือตนเอง เพ่ือให้เรียน
นาทกั ษะ และประสบการณท์ ีไ่ ด้รับไปใช้ในการดาเนินกิจวตั รประจาวัน โดยการสอนแบบไปข้างหนา้

๒. จดุ ประสงค์

เพอ่ื ฝึกใหผ้ ู้เรยี นสามารถรับประทานอาหารทม่ี ปี ระโยชนแ์ ละรบั ประทานอาหารด้วยตนเอง

๓. กจิ กรรมการสอน

๑) ขั้นเตรยี มการสอน
สถานที่ หน่วยบริการม่เมาะ จัดสถานท่ีในการสอนโดย ผู้เรียนน่ังบนเก้าอี้รถเข็น ที่มุม

รับประทานอาหาร
สอ่ื บวั รดน้า สายยาง
แบบประเมิน จัดวางไว้ดา้ นข้างของครู พร้อมกบั ปากกาในการบนั ทึก
ผ้เู รียน สวมเส้อื ผา้ ให้เรียบร้อย

๒) ขั้นนาเสนองาน
ทักทาย ครูกล่าวทักทาย ด้วยคาว่า “สวัสดีค่ะ วันน้ีครูจะให้น้องคิว รับประทานอาหาร

หลากหลาย”
ระเมนิ ความสามารถพน้ื ฐาน ครสู ั่งนกั เรยี นวา่ “น้องคิว รบั ประทานอาหาร”
จานวน ๕ ครั้ง ครูบนั ทกึ ผลการประเมนิ ความสามารถพนื้ ฐาน

๓) ขนั้ สอน
สาธิต ครูสาธติ
ครูใหน้ กั เรียนรบั ประทานอาหารประเภททอด
ครูให้นักเรียนรบั ประทานอาหารประเภทผัด
ครใู หน้ ักเรยี นรับประทานอาหารประเภทตม้
ครูให้นักเรยี นรับประทานอาหารประเภทแกง
ครใู ห้นกั เรียนเลอื กรับประทานอาหารหลากหลายประเภท
คาส่งั ใชค้ าสัง่ ว่า “นอ้ งตน้ กล้า รบั ประทานอาหาร”
เทคนิคการสอน ไดแ้ ก่ กระตุ้นเตือน
แรงเสรมิ /รางวลั ครกู ลา่ วคาชมเชย พดู คาว่า “ตอบถูกคะ่ ” และ ปรบมือ

กลุม่ งานบรหิ ารวิชาการ ศูนยก์ ารศกึ ษาพิเศษประจาจงั หวดั ลาปาง ปรบั ปรุง ณ วนั ที่ ๒๖ ธนั วาคม ๒๕๖๒

๔) ขนั้ ประเมนิ
บันทกึ ลงในแบบบนั ทกึ ผลการเรียนรูต้ ามแผนการสอนเฉพาะบุคคล

๔. การวดั และประเมนิ ผล

๑) วิธวี ัดและประเมินผล
- การสงั เกต
- การฝึกปฏบิ ตั จิ ริง

๒) เครือ่ งมือวดั และประเมนิ ผล
- แบบบนั ทึกจุดประสงค์เชงิ พฤติกรรม

๕. เกณฑก์ ารวดั และประเมนิ ผล

เม่ือให้นายกิจติ ขัตติยะวงศ์ รับประทานอาหารท่ีมีประโยชน์ นายกิจติ ขัตติยะวงศ์ สามารถ
รบั ประทานอาหารประเภทผัดได้ ๔ คร้ัง ๓ วันติดต่อกัน ภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔

โดยมรี ะดบั คุณภาพ ดงั น้ี
๔ หมายถึง ผ้เู รียนสามารถรบั ประทานอาหารประเภทผัดได้ ๔ ครง้ั ๓ วนั ตดิ ต่อกัน
๓ หมายถึง ผเู้ รยี นสามารถรับประทานอาหารประเภทผดั ได้ ๓ คร้ัง ๓ วันติดต่อกนั
๒ หมายถงึ ผู้เรยี นสามารถรบั ประทานอาหารประเภทผัดได้ ๒ ครั้ง ๓ วันติดต่อกนั
๑ หมายถงึ ผู้เรียนสามารถรบั ประทานอาหารประเภทผดั ได้ ๑ ครงั้ ๓ วนั ตดิ ต่อกัน
๐ หมายถึง ไมส่ ามารถทาได้

ลงชือ่ .................................................ครผู สู้ อน
(นางสาวกนกวรรณ ตันดี)
พนกั งานราชการ

ความคดิ เหน็ ฝา่ ยวชิ าการ / ผแู้ ทน
( ) เปน็ แผนการสอนทด่ี ีใช้สอนได้
( ) ควรปรับแก้ ...........................................................................

ลงชอ่ื ....................................................................
(นายพิทกั ษ์ วงค์ฆ้อง)

หวั หน้าเขตพ้นื ท่บี รกิ ารประจาเขต ๑
วัน/เดอื น/ปี......๓๑.ส.ค.๖๔...................

กลมุ่ งานบรหิ ารวิชาการ ศูนยก์ ารศกึ ษาพิเศษประจาจงั หวดั ลาปาง ปรับปรงุ ณ วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๒

ความคดิ เหน็ ของผบู้ รหิ าร หรอื ผทู้ ีไ่ ดร้ บั มอบหมาย
( ) เป็นแผนการสอนท่ีดีใช้สอนได้
( ) ควรปรับแก้ ..............................................................................

ลงชือ่ ................................................ ....................
(นางสาวสุพตั รา นามวงค์)

ผู้ช่วยผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานวชิ าการ
วัน/เดอื น/ป.ี ....๒๙.เม.ย.๖๕....................

กลมุ่ งานบรหิ ารวิชาการ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจงั หวดั ลาปาง ปรับปรุง ณ วนั ท่ี ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๒

แบบบนั ทกึ การวเิ คราะหง์ าน

แผนเปลยี่ นผา่ น
จดุ ประสงคเ์ ชงิ พฤติกรรมข้อท่ี ๑

ภายใน เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ เม่ือให้นายกิจติ ขัตติยะวงศ์ รับประทานอาหารที่มีประโยชน์
นายกิจติ ขตั ตยิ ะวงศ์ สามารถรบั ประทานอาหารได้อย่างหลากหลาย
งาน (Task) การรับประทานอาหาร
ชอื่ นกั เรยี น นายกิจติ ขัตตยิ ะวงศ์

ลาดับ รายละเอียด ผลการประเมนิ Forward Backward วัน เดือน ปี
ที่ ได้ ไม่ได้ Chaining Chaining ก.ค.๖๔

๑ รบั ประทานอาหารประเภท ๑ ส.ค.๖๔
ก.ย.๖๔
ทอด
ต.ค.๖๔
๒ รับประทานอาหารประเภทผัด ๒
พ.ย.๖๔
๓ รับประทานอาหารประเภท ๓

ตม้

๔ รบั ประทานอาหารประเภท ๔

แกง

๕ รบั ประทานอาหาร ๕

หลากหลายประเภท

ลงช่ือ............................................ ผบู้ ันทกึ
(นางสาวกนกวรรณ ตันดี)

กลุ่มงานบรหิ ารวิชาการ ศูนยก์ ารศึกษาพิเศษประจาจังหวดั ลาปาง ปรับปรุง ณ วันที่ ๒๖ ธนั วาคม ๒๕๖๒

บนั ทกึ ผลหลงั การสอน

แผนเปลย่ี นผา่ น
จดุ ประสงคเ์ ชงิ พฤติกรรมข้อท่ี ๑

ภายใน เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ เม่ือให้นายกิจติ ขัตติยะวงศ์ รับประทานอาหารท่ีมีประโยชน์ นายกิจติ
ขัตตยิ ะวงศ์ สามารถรับประทานอาหารได้อย่างหลากหลาย
จุดประสงค์เชงิ พฤตกิ รรมขนั้ ตอนท่ี ๒

เม่ือให้นายกิจติ ขัตติยะวงศ์ รับประทานอาหารท่ีมีประโยชน์ นายกิจติ ขัตติยะวงศ์ สามารถรับประทาน
อาหารประเภทผัดได้ ๔ ครง้ั ๓ วันตดิ ตอ่ กัน ภายในวันท่ี ๓๑ สงิ หาคม ๒๕๖๔

วนั ทส่ี อน ๗ ๘ ๑๐ ๑๑ ๑๕ ๑๗ ๑๘ ๒๒ ๒๓ ๒๔ ๒๕ ๒๘ สรปุ

ระดับ ๐ ๑ ๑ ๒ ๒ ๒ ๒ ๓ ๓ ๔ ๔ ๔
คุณภาพท่ไี ด้

น..า..ย..ก..ิจ..ต...ิ .ข..ัต..ต..ิย..ะ..ว..ง..ศ..์.ส..า..ม..า..ร..ถ..ร..บั ..ป..ร..ะ..ท...า.น...อ..า..ห..า..ร..ท..่ีม..ปี...ร.ะ..โ..ย..ช..น..อ์..า..ห..า..ร..ป..ร..ะ..เ.ภ..ท...ท..อ..ด..ไ..ด..้ .๔...ค..ร..้ัง...๓...ว..ัน....ผ..่า.น...จ..ุด..ป..ร..ะ.ส...ง.ค..์.
เ.ช..ิง..พ..ฤ...ต..ิก..ร..ร.ม...ท..ต่ี..้ัง..ไ.ว..้.ส..่ง..ผ..ล..ใ..ห..้ผ..ูเ้.ร..ีย..น..ม...ีว..นิ ..ัย...ร..บั..ผ..ดิ...ช..อ..บ...ใ..ฝ..เ่.ร..ีย..น..ร..ู้.แ..ล..ะ..ม...ุ่ง.ม..ั่น...ใ.น..ก..า..ร..ท..า..ง.า..น........................................
..................................................................................................................................................................

ระดบั คณุ ภาพ
๔ หมายถงึ ผเู้ รยี นสามารถรบั ประทานอาหารประเภทผัดได้ ๔ คร้งั ๓ วนั ติดตอ่ กนั
๓ หมายถงึ ผู้เรยี นสามารถรับประทานอาหารประเภทผัดได้ ๓ ครง้ั ๓ วนั ตดิ ต่อกนั
๒ หมายถงึ ผู้เรยี นสามารถรบั ประทานอาหารประเภทผัดได้ ๒ คร้งั ๓ วันตดิ ตอ่ กนั
๑ หมายถึง ผู้เรียนสามารถรับประทานอาหารประเภทผดั ได้ ๑ ครง้ั ๓ วนั ตดิ ต่อกัน
๐ หมายถงึ ไมส่ ามารถทาได้

หมายเหตุ
๑ สงั เกตจากการปฏบิ ตั ิตามขั้นตอนตามที่กาหนดไว้
๒ สงั เกตจากความสาเรจ็ ของงาน สงั เกตจากพัฒนาการของผู้เรยี นทีท่ าได้อย่างตอ่ เนื่อง

ลงชอ่ื .................................................ครูผู้สอน
(นางสาวกนกวรรรณ ตนั ดี)

วนั /เดอื น/ป.ี ...๓๑ ส.ค.๖๔...............

กลมุ่ งานบรหิ ารวชิ าการ ศูนย์การศึกษาพเิ ศษประจาจังหวดั ลาปาง ปรบั ปรงุ คร้งั ท่ี ๒ วนั ท่ี ๑๓ มกราคม ๒๕๖๔

ความคดิ เหน็ ฝา่ ยวชิ าการ / ผแู้ ทน
(  ) เปน็ แผนการสอนทดี่ ีใช้สอนได้
( ) ควรปรับแก้ ...........................................................................
ลงช่ือ....................................................................
(นายพิทกั ษ์ วงคฆ์ ้อง)
หวั หนา้ เขตพน้ื ท่บี ริการประจาเขต ๑
วนั /เดอื น/ปี...๓๑.ส.ค.๖๕......................

ความคดิ เหน็ ของผบู้ รหิ าร หรอื ผทู้ ่ไี ดร้ บั มอบหมาย
(  ) เปน็ แผนการสอนที่ดีใช้สอนได้
( ) ควรปรับแก้ ..............................................................................
ลงชื่อ....................................................................
(นางสาวสพุ ตั รา นามวงค์)
ผชู้ ว่ ยผอู้ านวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ
วนั /เดือน/ปี.....๒๙.เม.ย.๖๕....................

กลุม่ งานบริหารวิชาการ ศูนยก์ ารศึกษาพิเศษประจาจังหวดั ลาปาง ปรบั ปรุงคร้งั ท่ี ๒ วนั ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๔

แผนการสอนเฉพาะบคุ คล
(Individual Implementation Plan : IIP)

ชื่อ-สกลุ นายกจิ ติ ขัตติยะวงศ์ ปีการศกึ ษา ๒๕๖๔
ประเภทความพกิ าร บกพรอ่ งทางสติปญั ญา

ทักษะการเรยี นรู้
แผนเปลยี่ นผา่ น
มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผเู้ รยี น

ประเดน็ พิจารณา ที่ ๑.๑ ผลการพฒั นาผูเ้ รียน
ประเดน็ พิจารณา ท่ี ๑.๒ คณุ ลกั ษณะที่พึงประสงคข์ องผู้เรียน ขอ้ ท่ี ๓,๔ และ ๗
โครงการ/กจิ กรรมทสี่ อดคลอ้ ง
๑. กจิ กรรมนันทนาการ
๒. กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน
เป้าหมายระยะยาว ๑ ปี
ภายใน ๓๑ มนี าคม ๒๕๖๔ สามารถรบั ประทานอาหารทมี่ ีประโยชน์และรับประทานอาหารด้วย
ตนเอง
จุดประสงค์เชงิ พฤตกิ รรมข้อที่ ๑
ภายใน เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ เม่ือให้นายกิจติ ขัตติยะวงศ์ รับประทานอาหารที่มีประโยชน์
นายกิจติ ขตั ติยะวงศ์ สามารถรับประทานอาหารได้อยา่ งหลากหลาย
จดุ ประสงคเ์ ชิงพฤตกิ รรมข้ันตอนท่ี ๓
เม่ือให้นายกิจติ ขัตติยะวงศ์ รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ นายกิจติ ขัตติยะวงศ์ สามารถ
รบั ประทานอาหารประเภทตม้ ได้ ๔ ครงั้ ๓ วนั ตดิ ตอ่ กนั ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

กลมุ่ งานบริหารวิชาการ ศูนยก์ ารศกึ ษาพิเศษประจาจังหวดั ลาปาง ปรับปรงุ ณ วันท่ี ๒๖ ธนั วาคม ๒๕๖๒

แผนที่ ๓ เรมิ่ ใชแ้ ผนวนั ท่ี ๑ กนั ยายน ๒๕๖๔ สิน้ สดุ แผนวนั ที่ ๓๑ กันยายน ๒๕๖๔
ใชเ้ วลาสอนคาบละ ๕๐ นาที

๑. เนอื้ หา

การรับประทานอาหารท่ีมีประโยชน์ เป็นการบริโภคอาหารจากแหล่งอาหารคุณภาพให้ได้
สารอาหารครบถ้วนทุกประเภทมีคุณค่าทางโภชนาการในปริมาณท่ีเพียงพอต่อความต้องการของ
ร่างกายเพือ่ สขุ ภาพทดี่ ีขนึ้ อีกทงั้ ยังเปน็ กจิ กรรมท่ีฝึกให้ผู้เรียนมีทักษะการช่วยเหลือตนเอง เพ่ือให้เรียน
นาทกั ษะ และประสบการณท์ ่ีไดร้ บั ไปใชใ้ นการดาเนินกจิ วตั รประจาวนั โดยการสอนแบบไปข้างหนา้

๒. จดุ ประสงค์

เพ่ือฝึกใหผ้ ูเ้ รียนสามารถรบั ประทานอาหารท่ีมีประโยชนแ์ ละรบั ประทานอาหารด้วยตนเอง

๓. กจิ กรรมการสอน

๑) ข้ันเตรยี มการสอน
สถานที่ หน่วยบริการแม่เมาะ จัดสถานที่ในการสอนโดย ผู้เรียนน่ังบนเก้าอ้ีรถเข็น ที่มุม

รบั ประทานอาหาร
สอ่ื บวั รดนา้ สายยาง
แบบประเมนิ จดั วางไวด้ ้านข้างของครู พร้อมกบั ปากกาในการบันทกึ
ผเู้ รยี น สวมเส้ือผ้าใหเ้ รยี บรอ้ ย

๒) ขั้นนาเสนองาน
ทักทาย ครูกล่าวทักทาย ด้วยคาว่า “สวัสดีค่ะ วันนี้ครูจะให้น้องคิว รับประทานอาหาร

หลากหลาย”
ระเมนิ ความสามารถพ้นื ฐาน ครูสงั่ นักเรยี นวา่ “น้องควิ รบั ประทานอาหาร”
จานวน ๕ คร้ัง ครูบันทกึ ผลการประเมนิ ความสามารถพื้นฐาน

๓) ขนั้ สอน
สาธิต ครูสาธติ
ครูให้นักเรียนรับประทานอาหารประเภททอด
ครูให้นักเรยี นรับประทานอาหารประเภทผดั
ครูใหน้ กั เรยี นรับประทานอาหารประเภทต้ม
ครูใหน้ ักเรยี นรบั ประทานอาหารประเภทแกง
ครใู ห้นักเรยี นเลอื กรับประทานอาหารหลากหลายประเภท
คาสงั่ ใช้คาสั่งวา่ “น้องควิ รบั ประทานอาหาร”
เทคนคิ การสอน ไดแ้ ก่ กระตุ้นเตือน
แรงเสรมิ /รางวัล ครูกล่าวคาชมเชย พดู คาว่า “ตอบถูกคะ่ ” และ ปรบมือ

กล่มุ งานบรหิ ารวิชาการ ศูนย์การศึกษาพเิ ศษประจาจังหวดั ลาปาง ปรับปรุง ณ วนั ที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๒


Click to View FlipBook Version