The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

หลักสูตรโรงเรียนตาพระยา พุทธศักราช 2565 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2561 (ฉบับปรับปรุง 2560)

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by kruyosphon21, 2022-09-16 00:45:53

หลักสูตรโรงเรียนตาพระยา

หลักสูตรโรงเรียนตาพระยา พุทธศักราช 2565 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2561 (ฉบับปรับปรุง 2560)

ประกาศโรงเรยี นตาพระยา
เรอ่ื ง ใหใ้ ช้หลักสตู รโรงเรียนตาพระยา พุทธศักราช 2565
ตามหลกั สตู รแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พทุ ธศักราช 2551

______________________________

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
2551 ตามคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการที่ สพฐ.293/2551 เรื่อง ให้ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศกั ราช 2551 ลงวันท่ี 11 กรกฏาคม 2551 ให้เป็นตน้ ไป ดังน้ี

1. ปีการศึกษา 2563 ให้ใช้หลกั สูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ในชั้น
มธั ยมศกึ ษาปีท่ี 1 และ ชั้นมธั ยมศึกษาปที ี่ 4

2. ปีการศึกษา 2564 ให้ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551 ในช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ช้นั มัธยมศึกษาปที ี่ 4 และ 5

3. ปีการศึกษา 2565 ให้ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ทุกชนั้ เรียน

ทงั้ นี้ หลกั สตู รโรงเรียนได้รบั ความเหน็ ชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
เมื่อวนั ที่ เดอื น พ.ศ. 2565 จึงประกาศให้ใชห้ ลักสตู รโรงเรียนต้งั แตบ่ ดั นี้เปน็ ต้นไป

ประกาศ ณ วันท่ี 7 เมษายน พทุ ธศักราช 2565

(นายอนันชัย พูพิลึก) (นายพรชยั กจิ นิมติ ร์)
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขน้ั พ้ืนฐาน ผู้อำนวยการโรงเรยี นตาพระยา

ความนำ
โรงเรียนตาพระยาเป็นหน่วยงานระดับท้องถิ่นที่มีบทบาทสำคัญในการเชื่อมโยงหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพื้นฐานและความต้องการของท้องถิ่นสู่การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดการเรียนรู้ เพื่อ
พัฒนาเด็กและเยาวชนในระดับการศกึ ษาข้ันพื้นฐานให้มคี ุณภาพด้านรู้และทักษะท่ีจำเป็นมีพื้นฐานจิตใจที่ดงี าม
มีจิตสาธารณะสำหรับการดำรงชีวิตในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงและแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนอ่ื งตลอดชวี ติ

อตั ลักษณ์โรงเรยี นตาพระยา : แตง่ กายดี มวี นิ ัย มีจติ อาสา
การแตง่ กายดี คือ นักเรยี นตกแตง่ กาย สะอาด เรยี บร้อย ถูกต้องตามกฎระเบียบของโรงเรยี น
มีวนิ ยั คือ นกั เรยี นมีความสามารถควบคุมตนเองในการกระทำ และการปฏบิ ัตติ นให้อยใู่ นระเบยี แบบ

แผน ขอ้ บงั คับของโรงเรยี น อันก่อใหเ้ กิดสงั คมที่เรยี บรอ้ ยดงี าม
จติ อาสา คือ นักเรยี นมจี ติ ใจดีงาม เสียสละ อทุ ิศตนเพอ่ื ประโยชนส์ ่วนรวม

เอกลกั ษณโ์ รงเรียนตาพระยา : รกั สะอาด มวี ินยั ใฝ่ศึกษา
รกั สะอาด คือ โรงเรียนมีความสะอาด บรรยากาศรม่ รื่น นา่ อยู่
มวี นิ ยั คอื โรงเรยี นมีกฎระเบยี บขอ้ บงั คบั ท่เี ป็นสากลและยอมรบั ส่งผลต่อการสรา้ งนกั เรยี นให้

เป็นผทู้ มี่ วี ินัย ท้ังตอ่ ตนเองและผอู้ ่นื ตลอดจนเปน็ ผู้ทม่ี ีจิตสาธารณะ
ใฝ่ศึกษา คอื โรงเรยี นตาพระยา มีแหล่งเรยี นรู้ทห่ี ลากหลาย จากแหล่งเรยี นรทู้ ั้งภายใน และ

ภายนอกโรงเรียน ทำให้เอือ้ ต่อการเรียนรู้ของนักเรียน

วสิ ัยทศั น์
องค์กรคุณภาพ พัฒนาผู้เรยี น ตามมาตรฐานสากล บนพนื้ ฐานความเปน็ ไทย

พนั ธกจิ
1. พัฒนาสถานศึกษาใหเ้ ป็นชุมชนแห่งการเรียนร้มู ีระบบบริหารจดั การที่ทนั สมยั และมีประสทิ ธภิ าพ
2. พัฒนาครู บคุ ลากรทางการศึกษาใหป้ ฏบิ ตั หิ น้าท่เี ต็มศักยภาพ มปี ระสทิ ธภิ าพตามมาตรฐาน และ

สมรรถนะตามวชิ าชีพ
3. พัฒนาการจัดการศึกษาให้มคี ณุ ภาพตามมาตรฐานสากล สอดคลอ้ งกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม

โลก
4. สง่ เสรมิ นักเรียนสคู่ วามเป็นเลศิ ทางวิชาการ มีสุขภาวะทด่ี ี และมสี ุนทรียภาพ
5. ปลูกฝังนักเรียนให้มีคุณธรรม จรยิ ธรรม มีจิตอาสา ใสใ่ จสง่ิ แวดลอ้ ม และดำเนินชวี ติ บนพน้ื ฐานความ

เป็นไทย

เป้าประสงค์
1. โรงเรยี นมีระบบการบริหารจดั การดว้ ยระบบคุณภาพ โดยใชเ้ ทคโนโลยีและหลักธรรมาภบิ าล
2. ครแู ละบคุ ลากรทางการศึกษามคี ุณภาพตามเกณฑม์ าตรฐานวิชาชีพ มีกระบวนการจดั การเรยี นการ

สอนตามมาตรฐานสากล
3. นกั เรยี นได้รับการศกึ ษาข้ันพน้ื ฐานอยา่ งท่ัวถงึ เต็มศกั ยภาพ มคี ุณภาพมาตรฐานการศึกษาด้าน

วชิ าการ และงานอาชีพ ตามมาตรฐานสากล
4. นกั เรยี นได้รับการเสริมสร้าง และปลกู ฝงั ให้มคี ณุ ธรรม จรยิ ธรรม มีความรักในสถาบันของชาติ และ

ยดึ มัน่ ในการปกครองระบอบประชาธปิ ไตย อันมีพระมหากษตั ริยท์ รงเป็นประมขุ

สมรรถนะสำคัญของผูเ้ รยี น

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพนื้ ฐาน มุง่ ใหผ้ เู้ รยี นเกิดสมรรถนะสำคัญ 5 ประการ ดงั น้ี
1. ความสามารถในการสื่อสาร เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร มีวัฒนธรรมในการใช้ภาษา
ถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของตนเองเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและ
ประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจาต่อรองเพื่อขจัดและลด
ปัญหาความขัดแย้งต่าง ๆ การเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผลและความถูกต้อง ตลอดจนการ
เลือกใชว้ ธิ ีการส่อื สาร ท่ีมปี ระสิทธิภาพโดยคำนงึ ถึงผลกระทบทมี่ ตี ่อตนเองและสังคม
2. ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิด
อย่างสร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพื่อนำไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือ
สารสนเทศเพือ่ การตัดสินใจเกย่ี วกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่เผชิญได้
อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ เข้าใจความสัมพันธ์และการ
เปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มาใช้ในการป้องกนั และแก้ไขปัญหา
และมกี ารตดั สนิ ใจทม่ี ปี ระสิทธภิ าพโดยคำนึงถงึ ผลกระทบทเี่ กิดข้ึน ต่อตนเอง สงั คมและสิ่งแวดล้อม
4. ความสามารถในการใชท้ ักษะชีวิต เปน็ ความสามารถในการนำกระบวนการตา่ ง ๆ ไปใช้ในการดำเนิน
ชีวิตประจำวัน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การทำงาน และการอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยการ
สร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล การจัดการปัญหาและความขัดแย้งต่าง ๆ อย่างเหมาะสม การปรับตัว
ให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม และการรู้จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่ส่งผล
กระทบตอ่ ตนเองและผูอ้ ืน่
5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เป็นความสามารถในการเลือก และใช้ เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ และมี

ทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม ในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การทำงาน

การแกป้ ญั หาอย่างสรา้ งสรรค์ ถูกต้อง เหมาะสม และมคี ณุ ธรรม

คณุ ลกั ษณะอนั พึงประสงค์

หลกั สูตรแกนกลางการศึกษาข้นั พื้นฐาน มุง่ พัฒนาผู้เรียนใหม้ คี ุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพื่อใหส้ ามารถ
อยรู่ ่วมกับผู้อืน่ ในสังคมได้อยา่ งมีความสขุ ในฐานะเป็นพลเมอื งไทยและพลโลก ดงั นี้

1. รักชาติ ศาสน์ กษตั ริย์
2. ซื่อสตั ยส์ ุจริต
3. มวี ินัย
4. ใฝเ่ รียนรู้
5. อยู่อยา่ งพอเพยี ง
6. ม่งุ มั่นในการทำงาน
7. รักความเปน็ ไทย
8. มจี ิตสาธารณะ
นอกจากนี้ สถานศึกษาสามารถกำหนดคุณลกั ษณะอนั พึงประสงค์เพม่ิ เติมใหส้ อดคล้องตามบรบิ ทและ
จุดเน้นของตนเอง

โครงสร้างเวลาเรยี น โรงเรียนตาพระยา

กลุม่ สาระการเรยี นร/ู้ กจิ กรรม เวลาเรยี น ระดบั มัธยมศึกษาตอนปลาย
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน้ ม. 4 – 6
 กลมุ่ สาระการเรยี นรู้ ม. 1 ม. 2 ม. 3
240 (6 นก.)
ภาษาไทย 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 240 (6 นก.)
120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 240 (6 นก.)
คณิตศาสตร์ 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 320 (8 นก.)
80 (2 นก.)
วทิ ยาศาสตร์ 160 (4 นก.) 160 (4 นก.) 160 (4 นก.)
40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 240 (6นก.)
สงั คมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 120 (3นก.) 120 (3นก.) 120 (3นก.) 120 (3นก.)
120 (3 นก.)
o ประวตั ศิ าสตร์ 80 (2นก.) 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 120 (3 นก.)
o ศาสนา ศลี ธรรม จริยธรรม 80 (2นก.) 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 240 (6 นก.)
o หน้าทพ่ี ลเมอื ง วัฒนธรรม 1,640 (41 นก.)
80 (2นก.) 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) ไมน่ ้อยกวา่ 1,600ชวั่ โมง
และการดำเนินชวี ติ ในสังคม
o ภูมิศาสตร์ 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 360
o เศรษฐศาสตร์
880 (22 นก.) 880 (22 นก.) 880 (22 นก.) ๓๖๐
สขุ ศกึ ษาและพลศกึ ษา
ปลี ะไมเ่ กนิ 200 ชว่ั โมง 360
ศิลปะ รวม 3 ปี
120 120 120 ไม่น้อยกว่า 3,600 ชวั่ โมง
การงานอาชพี และ
เทคโนโลยี ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐

ภาษาต่างประเทศ 120 120 120
รวมเวลาเรียน (พ้นื ฐาน)

 รายวชิ าเพ่มิ เติม
 กจิ กรรมพฒั นาผ้เู รยี น

o กิจกรรมแนะแนว
o กิจกรรมนกั เรียน

- ลกู เสือ ยุวกาชาดฯ
- ชุมนมุ
o กิจกรรมเพ่อื สังคมและ
สาธารณประโยชน์

รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผเู้ รียน

รวมเวลาเรียนท้งั หมด ไม่เกนิ 1,200 ชัว่ โมง/ปี

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนตาพระยา
แผนการเรียน คณติ ศาสตร์-วิทยาศาสตร์

ชนั้ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ปกี ารศกึ ษา 2563

ภาคเรยี นที่ 1 (หน่วยกิต/ชม.) ภาคเรยี นท่ี 2 (หน่วยกิต/ชม.)
11.5 (460)
รายวชิ าพื้นฐาน 11.5 (460) รายวิชาพ้ืนฐาน 1.5 (60)
1.5 (60)
ท21101 ภาษาไทย 1.5 (60) ท21102 ภาษาไทย 1.5 (60)
1.0 (40)
ค21101 คณิตศาสตร์ 1.5 (60) ค21102 คณติ ศาสตร์ 1.5 (60)
0.5 (20)
ว21101 วทิ ยาศาสตร์ 1.5 (60) ว21102 วิทยาศาสตร์ 1.0 (40)
1.0 (40)
ว21103 เทคโนโลย(ี วิทยาการคำนวณ) 1.0 (40) ว21104 เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลย)ี 0.5 (20)
1.5 (60)
ส21101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 1.5 (60) ส21102 สงั คมศกึ ษา ศาสนา และวฒั นธรรม 2.5 (100)
1.0 (40)
ส21103 ประวัตศิ าสตร์ 0.5 (20) ส21104 ประวตั ิศาสตร์ 1.0 (40)
0.5 (20)
พ21101 สขุ ศกึ ษาและพลศกึ ษา 1.0 (40) พ21102 สุขศกึ ษาและพลศึกษา
60
ศ21101 ทัศนศลิ ป์ 1.0 (40) ศ21102 นาฏศลิ ป์
10
ง21101 การงานอาชพี 0.5 (20) ง21102 การงานอาชพี
20
อ21101 ภาษาองั กฤษพนื้ ฐาน 1 1.5 (60) อ21102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2 20
10
รายวิชาเพม่ิ เตมิ 2.5 (100) รายวชิ าเพิ่มเติม
20
ค21201 เสริมทกั ษะคณิตศาสตร์ 1 1.0 (40) ค21202 เสรมิ ทกั ษะคณิตศาสตร์ 2 640

ว21201 ของเลน่ เชิงวทิ ยาศาสตร์ 1.0 (40) ว21202 สนกุ กบั โครงงานวทิ ยาศาสตร์

ส21231 หนา้ ที่พลเมอื งและศลี ธรรม 0.5 (20) ส21232 หนา้ ทพ่ี ลเมอื งและศลี ธรรม

กจิ กรรมพฒั นาผู้เรยี น 80 กิจกรรมพัฒนาผเู้ รยี น

กจิ กรรมลดเวลาเรยี น เพิม่ เวลารู้ กิจกรรมลดเวลาเรยี น เพ่ิมเวลารู้

 กจิ กรรมแนะแนว 15  กิจกรรมแนะแนว

 กิจกรรมนกั เรียน  กิจกรรมนักเรียน

ลกู เสือ - เนตรนารี 20 ลูกเสอื - เนตรนารี

ชุมนมุ 20 ชุมนุม

 กิจกรรมเพอื่ สังคมและ 5  กิจกรรมเพอื่ สังคมและสาธารณประโยชน์

สาธารณประโยชน์

 ต้านทจุ ริตศกึ ษา 20  ต้านทุจริตศึกษา

รวมเวลาเรยี นทั้งสน้ิ 640 รวมเวลาเรียนทั้งส้นิ

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรยี นตาพระยา
แผนการเรียนคณติ ศาสตร์ - วิทยาศาสตร์

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2564

ภาคเรยี นที่ 1 (หน่วยกิต/ชม.) ภาคเรยี นท่ี 2 (หน่วยกิต/ชม.)
11.5 (460)
รายวิชาพ้ืนฐาน 11.5 (460) รายวิชาพ้นื ฐาน 1.5 (60)
1.5 (60)
ท22101 ภาษาไทย 1.5 (60) ท22102 ภาษาไทย 1.5 (60)
1.0 (40)
ค22101 คณติ ศาสตร์ 2 1.5 (60) ค22102 คณิตศาสตร์ 3 1.5 (60)
0.5 (20)
ว22101 วทิ ยาศาสตร์ 1.5 (60) ว22102 วิทยาศาสตร์ 1.0 (40)
1.0 (40)
ว22103 เทคโนโลย(ี วทิ ยาการคำนวณ) 1.0 (40) ว22104 เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลย)ี 0.5 (20)
1.5 (60)
ส22101 สังคมศึกษา ศาสนา และวฒั นธรรม 1.5 (60) ส22102 สงั คมศกึ ษา ศาสนา และวฒั นธรรม 2.5 (100)
1.0 (40)
ส22103 ประวัติศาสตร์ 0.5 (20) ส22104 ประวตั ิศาสตร์ 1.0 (40)

พ22101 สุขศึกษาและพลศกึ ษา 1.0 (40) พ22102 สุขศึกษาและพลศกึ ษา 0.5 (20)
100
ศ22101 นาฏศิลป์ 1.0 (40) ศ22102 ดนตรี 10

ง22101 การงานอาชพี 0.5 (20) ง22102 การงานอาชพี 20
20
อ22101 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 3 1.5 (60) อ22102 ภาษาอังกฤษพ้นื ฐาน 4 10

รายวชิ าเพมิ่ เติม 2.5 (100) รายวชิ าเพมิ่ เตมิ 20
20
ค22201 เสริมทักษะคณติ ศาสตร์ 3 1.0 (40) ค22202 เสริมทกั ษะคณิตศาสตร์ 4 660

I20201 การศึกษาคน้ คว้าและสร้างองค์ 1.0 (40) I20202 การสอ่ื สารและการนำเสนอ

ความรู้

ส22233 หนา้ ท่พี ลเมอื งและศลี ธรรม 0.5 (20) ส22234 หนา้ ทพี่ ลเมอื งและศีลธรรม

กิจกรรมพัฒนาผู้เรยี น 80 กิจกรรมพฒั นาผู้เรียน

 กจิ กรรมแนะแนว 15  กิจกรรมแนะแนว

 กจิ กรรมนักเรยี น  กจิ กรรมนักเรียน

ลูกเสือ - เนตรนารี 20 ลกู เสอื - เนตรนารี

ชุมนมุ 20 ชมุ นมุ

 กจิ กรรมเพอื่ สังคมและ 5  กจิ กรรมเพอื่ สงั คมและสาธารณประโยชน์

สาธารณประโยชน์

 I20903 การนำความรู้ไปใชบ้ ริการสังคม

 ต้านทจุ ริตศกึ ษา 20  ตา้ นทจุ รติ ศึกษา

รวมเวลาเรยี นท้งั สนิ้ 640 รวมเวลาเรยี นทงั้ สนิ้

โครงสร้างหลกั สตู รโรงเรยี นตาพระยา
แผนการเรยี น คณิตศาสตร์–วิทยาศาสตร์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565

ภาคเรยี นที่ 1 (หนว่ ยกิต/ชม.) ภาคเรียนท่ี 2 (หนว่ ยกิต/ชม.)
11.5 (460)
รายวิชาพ้ืนฐาน 11.5 (460) รายวิชาพน้ื ฐาน 1.5 (60)
1.5 (60)
ท23101 ภาษาไทย 1.5 (60) ท23102 ภาษาไทย 1.5 (60)
1.0 (40)
ค23101 คณิตศาสตร์ 1.5 (60) ค23102 คณิตศาสตร์ 1.5 (60)
0.5 (20)
ว23101 วิทยาศาสตร์ 1.5 (60) ว23102 วทิ ยาศาสตร์ 1.0 (40)
1.0 (40)
ว23103 เทคโนโลย(ี วทิ ยาการคำนวณ) 1.0 (40) ว23104 เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) 0.5 (20)
1.5 (60)
ส23101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 1.5 (60) ส23102 สงั คมศึกษา ศาสนา และวฒั นธรรม 2.5 (100)
1.0 (40)
ส23103 ประวตั ิศาสตร์ 0.5 (20) ส23104 ประวตั ิศาสตร์ 1.0 (40)
0.5 (20)
พ23101 สุขศึกษาและพลศกึ ษา 1.0 (40) พ23102 สุขศึกษาและพลศึกษา
80
ศ23101 ดนตรี 1.0 (40) ศ23102 ทัศนศิลป์ 10

ง23101 การงานอาชพี 0.5 (20) ง23102 การงานอาชพี 20
20
อ23101 ภาษาองั กฤษพน้ื ฐาน 5 1.5 (60) อ23102 ภาษาอังกฤษพน้ื ฐาน 6 10

รายวิชาเพ่มิ เติม 2.5 (100) รายวิชาเพมิ่ เติม 20
640
ค23201 เสริมทักษะคณิตศาสตร์ 5 1.0 (40) ค23202 เสริมทกั ษะคณิตศาสตร์ 6

ว23201 เช้ือเพลงิ เพื่อการคมนาคม 1.0 (40) ว23202 พลงั งานทดแทนกับการใชป้ ระโยชน์

ส23235 หนา้ ท่พี ลเมอื งและศีลธรรม 0.5 (20) ส21236 หน้าที่พลเมอื งและศลี ธรรม

กจิ กรรมพฒั นาผเู้ รียน 80 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 กิจกรรมแนะแนว 15  กิจกรรมแนะแนว

 กจิ กรรมนกั เรยี น  กจิ กรรมนกั เรียน

ลกู เสือ - เนตรนารี 20 ลกู เสือ - เนตรนารี

ชมุ นมุ 20 ชุมนุม

 กิจกรรมเพื่อสงั คมและ 5  กิจกรรมเพ่อื สงั คมและสาธารณประโยชน์

สาธารณประโยชน์

 ตา้ นทจุ รติ ศกึ ษา 20  ต้านทจุ ริตศกึ ษา

รวมเวลาเรียนทงั้ สน้ิ 640 รวมเวลาเรยี นทั้งสน้ิ

โครงสรา้ งหลกั สตู รโรงเรยี นตาพระยา
แผนการเรียน คณิตศาสตร์ - ภาษา

ชน้ั มธั ยมศกึ ษาปที ่ี 1 ปีการศึกษา 2563

ภาคเรยี นท่ี 1 (หน่วยกิต/ชม.) ภาคเรียนท่ี 2 (หนว่ ยกิต/ชม.)
รายวชิ าพื้นฐาน 11.5 (460)
ท21101 ภาษาไทย 11.5 (460) รายวชิ าพ้นื ฐาน 1.5 (60)
1.5 (60)
1.5 (60) ท21102 ภาษาไทย 1.5 (60)
1.0 (40)
ค21101 คณติ ศาสตร์ 1.5 (60) ค21102 คณิตศาสตร์ 1.5 (60)
0.5 (20)
ว21101 วิทยาศาสตร์ 1.5 (60) ว21102 วทิ ยาศาสตร์ 1.0 (40)
1.0 (40)
ว21103 เทคโนโลย(ี วทิ ยาการคำนวณ) 1.0 (40) ว21104 เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลย)ี 0.5 (20)
1.5 (60)
ส21101 สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 1.5 (60) ส21102 สังคมศึกษา ศาสนา และวฒั นธรรม 3.0 (120)
1.0 (40)
ส21103 ประวัตศิ าสตร์ 0.5 (20) ส21104 ประวัตศิ าสตร์ 0.5 (20)
0.5 (20)
พ21101 สุขศึกษาและพลศกึ ษา 1.0 (40) พ21102 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 (20)
0.5 (20)
ศ21101 ทัศนศลิ ป์ 1.0 (40) ศ21102 นาฏศิลป์
80
ง21101 การงานอาชีพ 0.5 (20) ง21102 การงานอาชีพ
10
อ21101 ภาษาองั กฤษพื้นฐาน 1 1.5 (60) อ21102 ภาษาอังกฤษพน้ื ฐาน 2
20
รายวชิ าเพม่ิ เติม 3.0 (120) รายวิชาเพิ่มเติม 20
ค21201 เสรมิ ทักษะคณิตศาสตร์ 1 10
1.0 (40) ค21202 เสรมิ ทกั ษะคณิตศาสตร์ 2 20
660
ญ21201 ภาษาญป่ี ่นุ 1 0.5 (20) ญ21202 ภาษาญีป่ ่นุ 2

อ21201 การอ่านในชวี ติ ประจำวัน 1 0.5 (20) อ21202 การอา่ นในชวี ิตประจำวัน 2

ข21201 ภาษาเขมรพนื้ ฐาน 1 0.5 (20) ข21202 ภาษาเขมรพ้นื ฐาน 2

ส21231 หนา้ ทพี่ ลเมอื งและศลี ธรรม 0.5 (20) ส21232 หนา้ ทพี่ ลเมืองและศีลธรรม

กจิ กรรมพฒั นาผเู้ รียน 80 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมลดเวลาเรยี น เพ่ิมเวลารู้ กิจกรรมลดเวลาเรียน เพมิ่ เวลารู้
 กจิ กรรมแนะแนว
15  กิจกรรมแนะแนว

 กจิ กรรมนักเรียน  กจิ กรรมนกั เรียน
ลกู เสือ - เนตรนารี
ชุมนุม 20 ลูกเสอื - เนตรนารี
20 ชมุ นุม

กิจกรรมเพ่อื สงั คมและสาธารณประโยชน์ 5  กจิ กรรมเพอ่ื สงั คมและสาธารณประโยชน์

 ตา้ นทจุ ริตศึกษา 20  ตา้ นทจุ รติ ศกึ ษา

รวมเวลาเรียนท้งั สนิ้ 660 รวมเวลาเรียนท้งั สน้ิ

โครงสรา้ งหลกั สตู รโรงเรียนตาพระยา
แผนการเรยี น คณิตศาสตร์ - ภาษา

ชั้นมัธยมศกึ ษาปีที่ 2 ปกี ารศกึ ษา 2564

ภาคเรยี นท่ี 1 (หน่วยกิต/ชม.) ภาคเรียนที่ 2 (หนว่ ยกิต/ชม.)
11.5 (460)
รายวิชาพ้นื ฐาน 11.5 (460) รายวิชาพ้นื ฐาน 1.5 (60)
1.5 (60)
ท22101 ภาษาไทย 1.5 (60) ท22102 ภาษาไทย 1.5 (60)
1.0 (40)
ค22101 คณติ ศาสตร์ 2 1.5 (60) ค22102 คณติ ศาสตร์ 3 1.5 (60)
0.5 (20)
ว22101 วิทยาศาสตร์ 1.5 (60) ว22102 วิทยาศาสตร์ 1.0 (40)
1.0 (40)
ว22103 เทคโนโลย(ี วทิ ยาการคำนวณ) 1.0 (40) ว22104 เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) 0.5 (20)
1.5 (60)
ส22101 สงั คมศกึ ษา ศาสนา และวัฒนธรรม 1.5 (60) ส22102 สังคมศึกษา ศาสนา และวฒั นธรรม 3.0 (120)
1.0 (40)
ส22103 ประวตั ศิ าสตร์ 0.5 (20) ส22104 ประวตั ศิ าสตร์ 1.0 (40)

พ22101 สขุ ศึกษาและพลศึกษา 1.0 (40) พ22102 สขุ ศึกษาและพลศึกษา 0.5 (20)
0.5 (20)
ศ22101 นาฏศลิ ป์ 1.0 (40) ศ22102 ดนตรี
100
ง22101 การงานอาชีพ 0.5 (20) ง22102 การงานอาชีพ 10

อ22101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3 1.5 (60) อ22102 ภาษาอังกฤษพ้นื ฐาน 4 20
20
รายวชิ าเพ่ิมเติม 3.0 (120) รายวิชาเพมิ่ เติม 10
20
ค22201 เสรมิ ทกั ษะคณติ ศาสตร์ 3 1.0 (40) ค22202 เสรมิ ทกั ษะคณิตศาสตร์ 4 20
680
I20201 การศกึ ษาค้นควา้ และสร้างองค์ 1.0 (40) I20202 การสือ่ สารและการนำเสนอ

ความรู้

อ22201 องั กฤษเพื่อการสื่อสาร 1 0.5 (20) อ22202 องั กฤษเพื่อการสื่อสาร 2

ส21233 หน้าท่ีพลเมอื งและศลี ธรรม 0.5 (20) ส21234 หนา้ ท่ีพลเมอื งและศลี ธรรม

กจิ กรรมพฒั นาผ้เู รียน 80 กจิ กรรมพัฒนาผเู้ รยี น

 กิจกรรมแนะแนว 15  กิจกรรมแนะแนว

 กจิ กรรมนักเรียน  กจิ กรรมนักเรยี น

ลูกเสอื - เนตรนารี 20 ลูกเสอื - เนตรนารี

ชุมนุม 20 ชุมนมุ

กิจกรรมเพอ่ื สงั คมและสาธารณประโยชน์ 5  กจิ กรรมเพอ่ื สังคมและสาธารณประโยชน์

 I20903 การนำความร้ไู ปใชบ้ ริการสังคม

 ตา้ นทุจริตศกึ ษา 20  ตา้ นทจุ รติ ศึกษา

รวมเวลาเรียนท้งั สนิ้ 660 รวมเวลาเรียนทง้ั สนิ้

โครงสรา้ งหลกั สตู รโรงเรียนตาพระยา
แผนการเรยี น คณิตศาสตร์ - ภาษา

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565

ภาคเรยี นที่ 1 (หน่วยกิต/ชม.) ภาคเรียนท่ี 2 (หน่วยกิต/ชม.)
11.5 (460)
รายวิชาพนื้ ฐาน 11.5(460) รายวชิ าพ้นื ฐาน 1.5 (60)
1.5 (60)
ท23101 ภาษาไทย 1.5 (60) ท23102 ภาษาไทย 1.5 (60)
1.0 (40)
ค23101 คณติ ศาสตร์ 1.5 (60) ค23102 คณติ ศาสตร์ 1.5 (60)
0.5 (20)
ว23101 วิทยาศาสตร์ 1.5 (60) ว23102 วทิ ยาศาสตร์ 1.0 (40)
1.0 (40)
ว23103 เทคโนโลย(ี วิทยาการคำนวณ) 1.0 (40) ว23104 เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลย)ี 0.5 (20)
1.5 (60)
ส23101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 1.5 (60) ส23102 สังคมศึกษา ศาสนา และวฒั นธรรม 2.5 (100)
1.0 (40)
ส23103 ประวตั ิศาสตร์ 0.5 (20) ส23104 ประวตั ิศาสตร์ 0.5 (20)
0.5 (20)
พ23101 สุขศึกษาและพลศึกษา 1.0 (40) พ23102 สขุ ศกึ ษาและพลศกึ ษา 0.5 (20)

ศ23101 ดนตรี 1.0 (40) ศ23102 ทัศนศลิ ป์ 80
10
ง23101 การงานอาชีพ 0.5 (20) ง23102 การงานอาชีพ
20
อ23101 ภาษาอังกฤษพืน้ ฐาน 5 1.5 (60) อ23102 ภาษาองั กฤษพื้นฐาน 6 20
10
รายวชิ าเพ่ิมเติม 2.5 (100) รายวิชาเพิม่ เติม 20
640
ค23201 เสริมทกั ษะคณิตศาสตร์ 5 1.0 (40) ค23202 เสริมทักษะคณติ ศาสตร์ 6

ญ23201 ภาษาญปี่ ุน่ 5 0.5 (20) ญ23202 ภาษาญีป่ นุ่ 6

อ23201 สนทนาภาษาองั กฤษ 1 0.5 (20) อ23202 สนทนาภาษาองั กฤษ 2

ส23235 หนา้ ทพี่ ลเมอื งและศีลธรรม 0.5 (20) ส23236 หนา้ ท่ีพลเมอื งและศีลธรรม

กิจกรรมพัฒนาผ้เู รียน 80 กิจกรรมพฒั นาผเู้ รียน

 กจิ กรรมแนะแนว 15  กจิ กรรมแนะแนว

 กจิ กรรมนักเรียน  กจิ กรรมนักเรยี น

ลกู เสอื - เนตรนารี 20 ลกู เสือ - เนตรนารี

ชมุ นมุ 20 ชมุ นุม

กิจกรรมเพ่อื สงั คมและสาธารณประโยชน์ 5  กจิ กรรมเพอ่ื สงั คมและสาธารณประโยชน์

 ต้านทจุ ริตศกึ ษา 20  ต้านทุจรติ ศกึ ษา

รวมเวลาเรียนทง้ั สิน้ 640 รวมเวลาเรยี นทัง้ สิน้

โครงสร้างหลักสตู รโรงเรียนตาพระยา
แผนการเรียน พละศกึ ษา – การงาน

ชั้นมัธยมศกึ ษาปีที่ 1 ปีการศกึ ษา 2563

ภาคเรยี นท่ี 1 (หน่วยกิต/ชม.) ภาคเรยี นที่ 2 (หน่วยกิต/ชม.)
รายวชิ าพ้นื ฐาน 11.5 (460) รายวชิ าพนื้ ฐาน 11.5 (460)
ท21101 ภาษาไทย 1.5 (60) ท21102 ภาษาไทย 1.5 (60)

ค21101 คณิตศาสตร์ 1.5 (60) ค21102 คณิตศาสตร์ 1.5 (60)

ว21101 วิทยาศาสตร์ 1.5 (60) ว21102 วทิ ยาศาสตร์ 1.5 (60)

ว21103 เทคโนโลย(ี วทิ ยาการคำนวณ) 1.0 (40) ว21104 เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลย)ี 1.0 (40)

ส21101 สังคมศกึ ษา ศาสนา และวัฒนธรรม 1.5 (60) ส21102 สังคมศึกษา ศาสนา และวฒั นธรรม 1.5 (60)

ส21103 ประวัติศาสตร์ 0.5 (20) ส21104 ประวตั ิศาสตร์ 0.5 (20)

พ21101 สขุ ศกึ ษาและพลศึกษา 1.0 (40) พ21102 สขุ ศึกษาและพลศกึ ษา 1.0 (40)

ศ21101 ทศั นศลิ ป์ 1.0 (40) ศ21102 นาฏศิลป์ 1.0 (40)

ง21101 การงานอาชพี 0.5 (20) ง21102 การงานอาชพี 0.5 (20)

อ21101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 1.5 (60) อ21102 ภาษาองั กฤษพื้นฐาน 2 1.5 (60)

รายวิชาเพ่ิมเตมิ 2.5 (100) รายวชิ าเพิ่มเติม 2.5 (100)
ค21201 เสรมิ ทกั ษะคณิตศาสตร์ 1 1.0 (40)
1.0 (40) ค21202 เสรมิ ทกั ษะคณติ ศาสตร์ 2

พ21201 กจิ กรรมเข้าจงั หวะ 0.5 (20) พ21202 การเตน้ รำพน้ื เมืองและนานาชาติ 0.5 (20)

ง21201 การงานอาชีพ 0.5 (20) ง21202 การงานอาชีพ 0.5 (20)

ส21231 หนา้ ทพ่ี ลเมืองและศลี ธรรม 0.5 (20) ส21232 หน้าทพ่ี ลเมอื งและศีลธรรม 0.5 (20)

กิจกรรมพฒั นาผ้เู รียน 80 กจิ กรรมพัฒนาผเู้ รียน 80
กิจกรรมลดเวลาเรยี น เพมิ่ เวลารู้ กจิ กรรมลดเวลาเรียน เพม่ิ เวลารู้ 10
 กจิ กรรมแนะแนว
15  กิจกรรมแนะแนว

 กจิ กรรมนักเรียน  กจิ กรรมนกั เรยี น 20
ลกู เสือ - เนตรนารี 20 ลกู เสอื - เนตรนารี 20
ชมุ นมุ 20 ชุมนมุ

กจิ กรรมเพือ่ สงั คมและสาธารณประโยชน์ 5  กิจกรรมเพ่อื สังคมและสาธารณประโยชน์ 10

 ต้านทจุ ริตศกึ ษา 20  ตา้ นทจุ ริตศกึ ษา 20

รวมเวลาเรยี นทงั้ สิน้ 640 รวมเวลาเรยี นทัง้ สน้ิ 640

โครงสรา้ งหลักสตู รโรงเรยี นตาพระยา
แผนการเรียน พละศึกษา – การงาน

ชน้ั มัธยมศึกษาปีที่ 2 ปกี ารศึกษา 2564

ภาคเรยี นที่ 1 (หนว่ ยกิต/ชม.) ภาคเรียนที่ 2 (หนว่ ยกิต/ชม.)
11.5 (460)
รายวิชาพ้ืนฐาน 11.5 (460) รายวิชาพน้ื ฐาน 1.5 (60)
1.5 (60)
ท22101 ภาษาไทย 1.5 (60) ท22102 ภาษาไทย 1.5 (60)
1.0 (40)
ค22101 คณิตศาสตร์ 2 1.5 (60) ค22102 คณิตศาสตร์ 3 1.5 (60)
0.5 (20)
ว22101 วทิ ยาศาสตร์ 1.5 (60) ว22102 วทิ ยาศาสตร์ 1.0 (40)
1.0 (40)
ว22103 เทคโนโลย(ี วทิ ยาการคำนวณ) 1.0 (40) ว22104 เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลย)ี 0.5 (20)
1.5 (60)
ส22101 สังคมศกึ ษา ศาสนา และวฒั นธรรม 1.5 (60) ส22102 สังคมศกึ ษา ศาสนา และวัฒนธรรม 3.0 (120)
1.0 (40)
ส22103 ประวัติศาสตร์ 0.5 (20) ส22104 ประวัติศาสตร์ 0.5 (20)
1.0 (40)
พ22101 สุขศกึ ษาและพลศกึ ษา 1.0 (40) พ22102 สขุ ศกึ ษาและพลศึกษา
0.5 (20)
ศ22101 นาฏศิลป์ 1.0 (40) ศ22102 ดนตรี 100
10
ง22101 การงานอาชพี 0.5 (20) ง22102 การงานอาชพี
20
อ22101 ภาษาอังกฤษพน้ื ฐาน 3 1.5 (60) อ22102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 4 20
10
รายวิชาเพม่ิ เตมิ 3.0 (120) รายวิชาเพ่ิมเติม 20
20
ค22201 เสรมิ ทักษะคณติ ศาสตร์ 3 1.0 (40) ค22202 เสรมิ ทักษะคณิตศาสตร์ 4 680

พ22201 เกมสเ์ บด็ เตลด็ 0.5 (20) พ22202 แอโรบิค

I20201 การศึกษาค้นคว้าและสรา้ งองค์ 1.0 (40) I20202 การส่อื สารและนำเสนอ

ความรู้

ส22233 หน้าท่พี ลเมืองและศีลธรรม 0.5 (20) ส22234 หนา้ ท่ีพลเมอื งและศีลธรรม

กิจกรรมพัฒนาผเู้ รียน 80 กิจกรรมพัฒนาผเู้ รยี น

 กิจกรรมแนะแนว 15  กจิ กรรมแนะแนว

 กจิ กรรมนักเรยี น  กิจกรรมนกั เรียน

ลกู เสือ - เนตรนารี 20 ลกู เสือ - เนตรนารี

ชุมนุม 20 ชุมนมุ

กจิ กรรมเพ่ือสงั คมและสาธารณประโยชน์ 5  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

 I20903 การนำความรไู้ ปใชบ้ รกิ ารสงั คม

 ต้านทจุ รติ ศึกษา 20  ต้านทจุ รติ ศกึ ษา

รวมเวลาเรยี นท้ังส้นิ 660 รวมเวลาเรียนทงั้ สนิ้

โครงสร้างหลกั สูตรโรงเรียนตาพระยา
แผนการเรียน พละศกึ ษา – การงานอาชีพ

ช้นั มธั ยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศกึ ษา 2565

ภาคเรยี นที่ 1 (หนว่ ยกิต/ชม.) ภาคเรยี นที่ 2 (หน่วยกิต/ชม.)
11.5 (460)
รายวชิ าพื้นฐาน 11.5 (460) รายวชิ าพืน้ ฐาน 1.5 (60)
1.5 (60)
ท23101 ภาษาไทย 1.5 (60) ท23102 ภาษาไทย 1.5 (60)
1.0 (40)
ค23101 คณิตศาสตร์ 1.5 (60) ค23102 คณิตศาสตร์ 1.5 (60)
0.5 (20)
ว23101 วิทยาศาสตร์ 1.5 (60) ว23102 วทิ ยาศาสตร์ 1.0 (40)
1.0 (40)
ว23103 เทคโนโลย(ี วิทยาการคำนวณ) 1.0 (40) ว23104 เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) 0.5 (20)
1.5 (60)
ส23101 สงั คมศกึ ษา ศาสนา และวฒั นธรรม 1.5 (60) ส23102 สังคมศึกษา ศาสนา และวฒั นธรรม 2.5 (100)
1.0 (40)
ส23103 ประวตั ิศาสตร์ 0.5 (20) ส23104 ประวตั ิศาสตร์ 0.5 (20)
0.5 (20)
พ23101 สขุ ศกึ ษาและพลศึกษา 1.0 (40) พ23102 สุขศกึ ษาและพลศกึ ษา 0.5 (20)

ศ23101 ดนตรี 1.0 (40) ศ23102 ทัศนศลิ ป์ 80
10
ง23101 การงานอาชีพ 0.5 (20) ง23102 การงานอาชพี
20
อ23101 ภาษาอังกฤษพืน้ ฐาน 5 1.5 (60) อ23102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 6 20
10
รายวิชาเพิ่มเติม 2.5 (100) รายวชิ าเพ่ิมเตมิ 20
ค23201 เสรมิ ทักษะคณติ ศาสตร์ 5 640
1.0 (40) ค23202 เสริมทักษะคณติ ศาสตร์ 6

พ23201 พนื้ ฐานการจัดการแข่งขันกีฬา 0.5 (20) พ23202 พน้ื ฐานการตัดสนิ กีฬา

ง23201 การงานอาชีพ 0.5 (20) ง23202 การงานอาชีพ

ส23235 หนา้ ท่ีพลเมอื งและศลี ธรรม 0.5 (20) ส23236 หนา้ ท่ีพลเมืองและศลี ธรรม

กจิ กรรมพัฒนาผู้เรยี น 80 กจิ กรรมพฒั นาผเู้ รยี น

 กิจกรรมแนะแนว 15  กิจกรรมแนะแนว

 กิจกรรมนกั เรยี น  กจิ กรรมนกั เรยี น

ลกู เสอื - เนตรนารี 20 ลูกเสือ - เนตรนารี

ชุมนมุ 20 ชมุ นุม

กจิ กรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 5  กจิ กรรมเพือ่ สังคมและสาธารณประโยชน์

 ต้านทจุ ริตศึกษา 20  ตา้ นทจุ ริตศึกษา

รวมเวลาเรียนทั้งสน้ิ 640 รวมเวลาเรยี นท้งั สิ้น

โครงสรา้ งหลกั สตู รโรงเรียนตาพระยา
แผนการเรียน คณติ ศาสตร์ - วิทยาศาสตร์ - เทคโนโลยี

ช้นั มธั ยมศกึ ษาปีท่ี 4 ปีการศกึ ษา 2565

ภาคเรยี นท่ี 1 (หน่วยกิต/ ภาคเรียนท่ี 2 (หนว่ ยกิต/
ชม.)
ชม.)
7.0 (280)
รายวิชาพน้ื ฐาน 7.0 (280) รายวชิ าพ้ืนฐาน 1.0 (40)
1.0 (40)
ท31101 ภาษาไทย 1.0 (40) ท31102 ภาษาไทย 1.0 (40)
1.0 (40)
ค31101 คณติ ศาสตร์ 1 1.0 (40) ค31102 คณติ ศาสตร์ 2 0.5 (20)
0.5 (20)
ว31171 เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) 1.0 (40) ว31172 เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลย)ี 0.5 (20)
0.5 (20)
ส31101 สงั คมศกึ ษา ศาสนา และวฒั นธรรม 1.0 (40) ส31102 สังคมศึกษา ศาสนา และวฒั นธรรม 1.0 (40)
8.0 (320)
ส31103 ประวัตศิ าสตร์ 0.5 (20) ส31104 ประวัติศาสตร์ 1.5 (60)
0.5 (20)
พ31101 สขุ ศกึ ษาและพลศกึ ษา 0.5 (20) พ31102 สขุ ศึกษาและพลศกึ ษา 1.0 (40)
1.5 (60)
ศ31101 นาฏศลิ ป์ 0.5 (20) ศ31102 ดนตรี 1.5 (60)
1.5 (60)
ง31101 การงานอาชพี 0.5 (20) ง31102 การงานอาชีพ 0.5 (20)

อ31101 ภาษาอังกฤษ 7 1.0 (40) อ31102 ภาษาอังกฤษ 8 80
20
รายวิชาเพ่ิมเติม 8.0 (320) รายวิชาเพมิ่ เติม
10
ค31201 คณติ ศาสตร์เสริมวิทย์ 1 1.5 (60) ค31202 คณิตศาสตร์เสรมิ วิทย์ 2 20
10
ว31261 โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ1 0.5 (20) ว31262 โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ2 20
680
อ31201 อังกฤษฟัง-พดู 1 1.0 (40) อ31202 องั กฤษฟงั -พูด 2

ว31201 ฟิสิกส์ 1 1.5 (60) ว31202 ฟสิ กิ ส์ 2

ว31221 เคมี 1 1.5 (60) ว31222 เคมี 2

ว31241 ชีววทิ ยา 1 1.5 (60) ว31242 ชวี วทิ ยา 2

ส31231 หนา้ ทีพ่ ลเมอื งและศลี ธรรม 0.5 (20) ส31232 หนา้ ที่พลเมืองและศลี ธรรม

กิจกรรมพฒั นาผูเ้ รียน 80 กจิ กรรมพัฒนาผูเ้ รยี น

 กิจกรรมแนะแนว 20  กิจกรรมแนะแนว

 กจิ กรรมนักเรยี น  กจิ กรรมนกั เรยี น

ชมรม 10 ชมรม

ชุมนุม 20 ชมุ นมุ

กจิ กรรมเพือ่ สงั คมและสาธารณประโยชน์ 10  กิจกรรมเพื่อสงั คมและสาธารณประโยชน์

 ตา้ นทจุ รติ ศึกษา 20  ต้านทุจรติ ศึกษา

รวมเวลาเรียนทัง้ สนิ้ 680 รวมเวลาเรยี นท้ังสน้ิ

โครงสร้างหลักสตู รโรงเรียนตาพระยา

แผนการเรียน วทิ ย์ – คณติ ศาสตร์

ช้นั มธั ยมศกึ ษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2564

ภาคเรียนที่ 1 (หนว่ ยกิต/ชม.) ภาคเรยี นท่ี 2 (หนว่ ยกิต/ชม.)
8.0 (320)
รายวชิ าพน้ื ฐาน 6.5 (260) รายวิชาพ้ืนฐาน 1.0 (40)
1.0 (40)
ท32101 ภาษาไทย 1.0 (40) ท32102 ภาษาไทย 1.0 (40)
1.5 (60)
ค32101 คณติ ศาสตร์ 3 1.0 (40) ค32102 คณิตศาสตร์ 4 1.0 (40)
0.5 (20)
ว32171 เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) 1.0 (40) ว32172 เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลย)ี 0.5 (20)
0.5 (20)
ว32161 โลกและอวกาศ 1.0 (40)
8.0 (320)
ส32101 สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 1.0 (40) ส32102 สังคมศกึ ษา ศาสนา และวัฒนธรรม 1.5 (60)

พ32101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 (20) พ32102 สุขศึกษาและพลศกึ ษา 1.0 (40)
1.5 (60)
ศ32101 ดนตรี 0.5 (20) ศ32102 ทัศนศิลป์ 1.5 (60)
1.5 (60)
ง32101 การงานอาชพี และเทคโนโลยี 0.5 (20) ง32102 การงานอาชพี และเทคโนโลยี 1.0 (40)

อ32101 ภาษาอังกฤษ 9 1.0 (40) อ32102 ภาษาองั กฤษ 10 100
20
รายวชิ าเพ่ิมเตมิ 8.5 (340) รายวิชาเพม่ิ เติม
10
ค32201 คณิตศาสตรเ์ สริมวิทย์ 3 1.5 (60) ค32202 คณิตศาสตรเ์ สริมวิทย์ 4 20
10
ว32261 โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ3 0.5 (20) 20
20
อ32201 องั กฤษ อ่าน-เขยี น 1 1.0 (40) อ32202 องั กฤษ อา่ น-เขยี น 2 740

ว32201 ฟิสิกส์ 3 1.5 (60) ว32202 ฟสิ กิ ส์ 4

ว32221 เคมี 3 1.5 (60) ว32222 เคมี 4

ว32241 ชวี วิทยา 3 1.5 (60) ว32242 ชีววิทยา 4

I30201 การศกึ ษาค้นคว้าและสร้างองคค์ วามรู้ 1.0 (40) I30202 การสื่อสารและการนำเสนอ

กจิ กรรมพฒั นาผ้เู รียน 80 กิจกรรมพฒั นาผูเ้ รียน

 กิจกรรมแนะแนว 20  กิจกรรมแนะแนว

 กิจกรรมนกั เรยี น  กิจกรรมนกั เรียน

ชมรม 10 ชมรม

ชมุ นุม 20 ชมุ นุม

 กจิ กรรมเพ่ือสงั คมและสาธารณประโยชน์ 10  กจิ กรรมเพอ่ื สังคมและสาธารณประโยชน์

 I30903 การนำความร้ไู ปใช้บริการสงั คม

 ต้านทจุ รติ ศกึ ษา 20  ตา้ นทจุ รติ ศึกษา

รวมเวลาเรียนท้ังส้นิ 680 รวมเวลาเรียนท้งั ส้นิ

โครงสรา้ งหลกั สูตรโรงเรียนตาพระยา
แผนการเรียน วิทย์ – คณติ ศาสตร์

ช้นั มธั ยมศึกษาปีที่ 6 ปกี ารศึกษา 2563

ภาคเรียนท่ี 1 (หน่วยกิต/ชม.) ภาคเรียนที่ 2 (หน่วยกิต/ชม.)
รายวิชาพื้นฐาน 11.5 (460)
ท33101 ภาษาไทย 7.0 (280) รายวิชาพนื้ ฐาน 1.0 (40)
ค33101 คณิตศาสตร์ 5 1.0 (40)
ว33171 เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) 1.0 (40) ท33102 ภาษาไทย 1.0 (40)
ส33101 สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 1.5 (60)
ส33103 ประวตั ิศาสตร์ 1.0 (40) ค33102 คณติ ศาสตร์ 6 1.5 (60)
พ33101 สขุ ศกึ ษาและพลศึกษา 1.5 (60)
ศ33101 ทัศนศิลป์ 1.0 (40) ว33172 เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) 1.0 (40)
ง33101 การงานอาชีพ 0.5 (20)
อ33101 ภาษาองั กฤษพน้ื ฐาน11 1.0 (40) ว33101 พ้ืนฐาน(ฟิสิกส์) 0.5 (20)
0.5 (20)
รายวิชาเพมิ่ เตมิ 0.5 (20) ว33121 พื้นฐาน(เคม)ี 0.5 (20)
ค33201 คณติ ศาสตร์เสริมวิทย์ 5 1.0 (40)
ว33261 โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ4 0.5 (20) ว33141 พ้ืนฐาน(ชวี วิทยา) 4.0 (160)
อ33201 อังกฤษเชิงวิเคราะห์ 1 1.5 (60)
ว33201 ฟสิ ิกส์ 5 0.5 (20) ส33102 สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 0.5 (20)
ว33221 เคมี 5 1.0 (40)
ว33241 ชวี วิทยา 5 0.5 (20) ส33104 ประวตั ิศาสตร์ 0.5 (20)
ส33233 หน้าท่ีพลเมืองและศีลธรรม
1.0 (40) พ33102 สุขศกึ ษาและพลศึกษา 0.5 (20)
กจิ กรรมพฒั นาผเู้ รยี น 80
 กจิ กรรมแนะแนว ศ33102 นาฏศิลป์ 20
 กจิ กรรมนักเรียน
ง33102 การงานอาชีพ 10
ชมรม 20
ชุมนมุ อ33102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 12 10
 กจิ กรรมเพอื่ สงั คมและสาธารณประโยชน์ 20
 ต้านทุจริตศกึ ษา 8.0 (320) รายวชิ าเพมิ่ เตมิ 720

รวมเวลาเรยี นทง้ั สิ้น 1.5 (60) ค33202 คณิตศาสตรเ์ สริมวิทย์ 6

0.5 (20) ว33262 โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ5

1.0 (40) อ33202 อังกฤษ เชิงวเิ คราะห์ 2

1.5 (60) ญ33201 ภาษาญป่ี ุ่น1

1.5 (60)

1.5 (60)

0.5 (20) ส33234 หน้าที่พลเมอื งและศีลธรรม

80 กจิ กรรมพัฒนาผเู้ รียน

20  กิจกรรมแนะแนว

 กจิ กรรมนกั เรยี น

10 ชมรม

20 ชุมนมุ

10  กจิ กรรมเพอื่ สังคมและสาธารณประโยชน์

20  ต้านทจุ รติ ศึกษา

680 รวมเวลาเรียนทัง้ สิ้น

โครงสรา้ งหลกั สูตรโรงเรียนตาพระยา
แผนการเรียน คณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์เตรยี มวศิ วะ

ชั้นมธั ยมศกึ ษาปที ่ี 4 ปีการศกึ ษา 2565

ภาคเรียนท่ี 1 (หนว่ ยกิต/ ภาคเรยี นที่ 2 (หนว่ ยกิต/
ชม.)
ชม.)
7.0 (280)
รายวชิ าพื้นฐาน 7.0 (280) รายวิชาพืน้ ฐาน 1.0 (40)
1.0 (40)
ท31101 ภาษาไทย 1.0 (40) ท31102 ภาษาไทย 1.0 (40)
1.0 (40)
ค31101 คณิตศาสตร์ 1 1.0 (40) ค31102 คณติ ศาสตร์ 2 0.5 (20)
0.5 (20)
ว31171 เทคโนโลยี (วทิ ยาการคำนวณ) 1.0 (40) ว31172 เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) 0.5 (20)
0.5 (20)
ส31101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 1.0 (40) ส31102 สงั คมศึกษา ศาสนา และวฒั นธรรม 1.0 (40)
8.0 (320)
ส31103 ประวัติศาสตร์ 0.5 (20) ส31104 ประวตั ศิ าสตร์ 1.5 (60)
0.5 (20)
พ31101 สขุ ศึกษาและพลศกึ ษา 0.5 (20) พ31102 สุขศึกษาและพลศกึ ษา 1.0 (40)
1.5 (60)
ศ31101 นาฏศลิ ป์ 0.5 (20) ศ31102 ดนตรี 1.5 (60)
1.5 (60)
ง31101 การงานอาชีพ 0.5 (20) ง31102 การงานอาชีพ 0.5 (20)
1.0 (40)
อ31101 ภาษาองั กฤษ 7 1.0 (40) อ31102 ภาษาองั กฤษ 8
80
รายวชิ าเพมิ่ เตมิ 8.0 (320) รายวชิ าเพิ่มเตมิ 20

ค31201 คณติ ศาสตร์เสริมวทิ ย์ 1 1.5 (60) ค31202 คณติ ศาสตรเ์ สรมิ วิทย์ 2 10
20
ว31261 โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ1 0.5 (20) ว31262 โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ2 10
20
อ31201 อังกฤษฟัง-พดู 1 1.0 (40) อ31202 อังกฤษฟัง-พดู 2 680

ว31201 ฟิสิกส์ 1 1.5 (60) ว31202 ฟสิ กิ ส์ 2

ว31221 เคมี 1 1.5 (60) ว31222 เคมี 2

ว31241 ชีววทิ ยา 1 1.5 (60) ว31242 ชวี วิทยา 2

ส31231 หนา้ ทพ่ี ลเมอื งและศลี ธรรม 0.5 (20) ส31232 หน้าที่พลเมอื งและศลี ธรรม

ว31271 สรา้ งตัวละคร 3D 1.0 (40) ว31272 Intermet of Things

กิจกรรมพฒั นาผู้เรยี น 80 กจิ กรรมพัฒนาผูเ้ รยี น

 กิจกรรมแนะแนว 20  กิจกรรมแนะแนว

 กิจกรรมนกั เรยี น  กิจกรรมนกั เรยี น

ชมรม 10 ชมรม

ชมุ นุม 20 ชมุ นุม

กจิ กรรมเพ่อื สังคมและสาธารณประโยชน์ 10  กิจกรรมเพ่ือสงั คมและสาธารณประโยชน์

 ตา้ นทุจรติ ศกึ ษา 20  ตา้ นทุจริตศกึ ษา

รวมเวลาเรยี นทัง้ สนิ้ 680 รวมเวลาเรยี นท้งั สิ้น

โครงสรา้ งหลกั สตู รโรงเรียนตาพระยา
แผนการเรียน คณิตศาสตร์ - วทิ ยาศาสตรส์ ุขภาพ

ช้นั มธั ยมศึกษาปที ี่ 4 ปกี ารศกึ ษา 2565

ภาคเรยี นที่ 1 (หน่วยกิต/ ภาคเรียนท่ี 2 (หน่วยกิต/
ชม.)
ชม.)
7.0 (280)
รายวิชาพน้ื ฐาน 7.0 (280) รายวิชาพื้นฐาน 1.0 (40)
1.0 (40)
ท31101 ภาษาไทย 1.0 (40) ท31102 ภาษาไทย 1.0 (40)
1.0 (40)
ค31101 คณิตศาสตร์ 1 1.0 (40) ค31102 คณติ ศาสตร์ 2 0.5 (20)
0.5 (20)
ว31171 เทคโนโลยี (วทิ ยาการคำนวณ) 1.0 (40) ว31172 เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) 0.5 (20)
0.5 (20)
ส31101 สังคมศึกษา ศาสนา และวฒั นธรรม 1.0 (40) ส31102 สังคมศึกษา ศาสนา และวฒั นธรรม 1.0 (40)
8.0 (320)
ส31103 ประวตั ศิ าสตร์ 0.5 (20) ส31104 ประวัตศิ าสตร์ 1.5 (60)
0.5 (20)
พ31101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 (20) พ31102 สุขศกึ ษาและพลศึกษา 1.0 (40)
1.5 (60)
ศ31101 นาฏศิลป์ 0.5 (20) ศ31102 ดนตรี 1.5 (60)
1.5 (60)
ง31101 การงานอาชีพ 0.5 (20) ง31102 การงานอาชีพ 0.5 (20)
1.0 (40)
อ31101 ภาษาอังกฤษ 7 1.0 (40) อ31102 ภาษาองั กฤษ 8
80
รายวชิ าเพม่ิ เตมิ 8.0 (320) รายวชิ าเพ่มิ เตมิ 20

ค31201 คณิตศาสตรเ์ สริมวทิ ย์ 1 1.5 (60) ค31202 คณติ ศาสตร์เสรมิ วทิ ย์ 2 10
20
ว31261 โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ1 0.5 (20) ว31262 โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ2 10
20
อ31201 องั กฤษฟัง-พูด 1 1.0 (40) อ31202 องั กฤษฟัง-พดู 2 680

ว31201 ฟิสิกส์ 1 1.5 (60) ว31202 ฟสิ กิ ส์ 2

ว31221 เคมี 1 1.5 (60) ว31222 เคมี 2

ว31241 ชวี วทิ ยา 1 1.5 (60) ว31242 ชีววทิ ยา 2

ส31231 หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม 0.5 (20) ส31232 หนา้ ที่พลเมืองและศีลธรรม

ว31243 โภชนาการและสขุ ภาพ 1.0 (40) ว31244 โภชนาการและสุขภาพ

กจิ กรรมพฒั นาผเู้ รียน 80 กิจกรรมพัฒนาผเู้ รยี น

 กจิ กรรมแนะแนว 20  กิจกรรมแนะแนว

 กจิ กรรมนกั เรยี น  กจิ กรรมนกั เรยี น

ชมรม 10 ชมรม

ชุมนุม 20 ชุมนุม

กจิ กรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 10  กจิ กรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์

 ต้านทุจรติ ศกึ ษา 20  ตา้ นทจุ ริตศึกษา

รวมเวลาเรียนท้ังส้ิน 680 รวมเวลาเรียนท้งั สน้ิ

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรยี นตาพระยา
แผนการเรยี น คณติ ศาสตร์ – วิทยาศาสตร์สขุ ภาพ - เทคโนโลยี (เตรยี มทหาร)

ชัน้ มธั ยมศกึ ษาปีท่ี 4 ปกี ารศกึ ษา 2565

ภาคเรยี นที่ 1 (หนว่ ยกิต/ ภาคเรียนท่ี 2 (หน่วยกิต/
ชม.)
ชม.)
7.0 (280)
รายวชิ าพนื้ ฐาน 7.0 (280) รายวิชาพ้ืนฐาน 1.0 (40)
1.0 (40)
ท31101 ภาษาไทย 1.0 (40) ท31102 ภาษาไทย 1.0 (40)
1.0 (40)
ค31101 คณิตศาสตร์ 1 1.0 (40) ค31102 คณิตศาสตร์ 2 0.5 (20)
0.5 (20)
ว31171 เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) 1.0 (40) ว31172 เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลย)ี 0.5 (20)
0.5 (20)
ส31101 สงั คมศกึ ษา ศาสนา และวฒั นธรรม 1.0 (40) ส31102 สงั คมศกึ ษา ศาสนา และวัฒนธรรม 1.0 (40)
8.0 (320)
ส31103 ประวตั ิศาสตร์ 0.5 (20) ส31104 ประวตั ศิ าสตร์ 1.5 (60)
0.5 (20)
พ31101 สขุ ศึกษาและพลศกึ ษา 0.5 (20) พ31102 สขุ ศึกษาและพลศึกษา 1.0 (40)
1.5 (60)
ศ31101 นาฏศลิ ป์ 0.5 (20) ศ31102 ดนตรี 1.5 (60)
1.5 (60)
ง31101 การงานอาชพี 0.5 (20) ง31102 การงานอาชพี 0.5 (20)

อ31101 ภาษาอังกฤษ 7 1.0 (40) อ31102 ภาษาอังกฤษ 8 80
20
รายวิชาเพ่มิ เตมิ 8.0 (320) รายวชิ าเพิ่มเตมิ
10
ค31201 คณติ ศาสตร์เสรมิ วิทย์ 1 1.5 (60) ค31202 คณิตศาสตร์เสริมวิทย์ 2 20
10
ว31261 โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ1 0.5 (20) ว31262 โลก ดาราศาสตรแ์ ละอวกาศ2 20
680
อ31201 องั กฤษฟัง-พดู 1 1.0 (40) อ31202 องั กฤษฟัง-พดู 2

ว31201 ฟิสกิ ส์ 1 1.5 (60) ว31202 ฟสิ กิ ส์ 2

ว31221 เคมี 1 1.5 (60) ว31222 เคมี 2

ว31241 ชีววทิ ยา 1 1.5 (60) ว31242 ชวี วิทยา 2

ส31231 หน้าท่ีพลเมืองและศลี ธรรม 0.5 (20) ส31232 หนา้ ทพ่ี ลเมอื งและศลี ธรรม

กจิ กรรมพฒั นาผเู้ รยี น 80 กิจกรรมพฒั นาผ้เู รยี น

 กจิ กรรมแนะแนว 20  กิจกรรมแนะแนว

 กจิ กรรมนกั เรียน  กิจกรรมนกั เรียน

ชมรม(เตรียมทหาร) 10 ชมรม(เตรียมทหาร)

ชุมนมุ (รด.) 20 ชุมนุม(รด.)

กจิ กรรมเพอ่ื สงั คมและสาธารณประโยชน์ 10  กิจกรรมเพอ่ื สงั คมและสาธารณประโยชน์

 ต้านทุจรติ ศึกษา 20  ตา้ นทุจรติ ศึกษา

รวมเวลาเรยี นทัง้ สิ้น 680 รวมเวลาเรยี นทัง้ ส้นิ

โครงสร้างหลกั สูตรโรงเรยี นตาพระยา

แผนการเรียน คณติ – ภาษา (ศลิ ป์ภาษาอังกฤษเพ่ือสื่อสารธุรกิจ)

ช้นั มธั ยมศกึ ษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565

ภาคเรยี นท่ี 1 (หน่วยกิต/ชม.) ภาคเรยี นท่ี 2 (หน่วยกิต/ชม.)
รายวิชาพื้นฐาน 8.0 (320)
ท31101 ภาษาไทย 8.0 (320) รายวชิ าพนื้ ฐาน 1.0 (40)
ค31101 คณิตศาสตร์ 1 1.0 (40)
ว31101 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ1 1.0 (40) ท31102 ภาษาไทย 0.5 (20)
0.5 (20)
ว31171 เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) 1.0 (40) ค31102 คณิตศาสตร์ 2 1.0 (40)

ส31101 สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 1.0 (40) ว31102 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ2 1.0 (40)
ส31103 ประวัติศาสตร์ 0.5 (20)
พ31101 สุขศกึ ษาและพลศึกษา ว31103 วิทยาศาสตร์กายภาพ (เคมี1) 0.5 (20)
ศ31101 นาฏศิลป์ 0.5 (20)
ง31101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 1.0 (40) ว31172 เทคโนโลยี (การออกแบบและ 0.5 (20)
อ31101 ภาษาองั กฤษ 7 1.0 (40)
เทคโนโลยี) 7.0 (280)
รายวชิ าเพ่มิ เติม 1.5 (60)
ค31201 คณิตศาสตร์เสริมวิทย์ 1 1.0 (40) ส31102 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 0.5 (20)
ญ31201 ภาษาญป่ี ุ่น 1
จ31203 ภาษาจนี 1 0.5 (20) ส31104 ประวัติศาสตร์ 1.0 (40)
อ31201 อังกฤษฟัง-พูด 1 1.0 (40)
อ31203 เสริมทกั ษะ ภาษาอังกฤษ 1 0.5 (20) พ31102 สุขศกึ ษาและพลศกึ ษา 1.0 (40)
ท31201 การเขียนฯวิชาการ 1.0 (40)
0.5 (20) ศ31102 ดนตรี 0.5 (20)
ส30231 หนา้ ที่พลเมอื งและศีลธรรม 1.0 (40)
อ31205 ทักษะการบูรณาการภาษาอังกฤษ 0.5 (20) ง31102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี
80
กจิ กรรมพัฒนาผู้เรียน 1.0 (40) อ31102 ภาษาอังกฤษ 8 20
 กิจกรรมแนะแนว
 กิจกรรมนักเรยี น 7.0 (280) รายวชิ าเพ่มิ เติม 10
20
ชมรม 1.5 (60) ค31202 คณิตศาสตร์เสริมวิทย์ 2 10
ชุมนมุ 20
 กจิ กรรมเพ่อื สังคมและสาธารณประโยชน์ 0.5 (20) ญ31202 ภาษาญปี่ ุ่น 2 680
 ต้านทุจริตศึกษา
1.0 (40)
รวมเวลาเรียนทงั้ สิ้น
1.0 (40) อ31202 องั กฤษฟัง-พูด 2

1.0 (40) อ31204 เสรมิ ทกั ษะ ภาษาอังกฤษ 2

1.0 (40) ท31205 รู้รักษ์หลกั ภาษาไทย

1.0 (40) ท31207 การพูดเบือ้ งต้น

0.5 (20) ส31232 หนา้ ท่ีพลเมอื งและศีลธรรม

1.0 (40) อ31206 ไวยากรณแ์ ละโครงสรา้ งภาษาอังกฤษ

80 กจิ กรรมพัฒนาผเู้ รยี น

20  กจิ กรรมแนะแนว

 กิจกรรมนกั เรยี น

10 ชมรม

20 ชุมนมุ

10  กิจกรรมเพ่อื สงั คมและสาธารณประโยชน์

20  ต้านทุจรติ ศึกษา

680 รวมเวลาเรียนท้งั สนิ้

โครงสรา้ งหลกั สูตรโรงเรยี นตาพระยา
แผนการเรยี น คณติ – ภาษา

ชัน้ มัธยมศกึ ษาปีท่ี 5 ปีการศกึ ษา 2564

ภาคเรยี นท่ี 1 (หน่วยกิต/ชม.) ภาคเรยี นที่ 2 (หน่วยกิต/ชม.)
รายวชิ าพ้นื ฐาน 7.5 (300)
ท32101 ภาษาไทย 7.5 (300) รายวชิ าพ้นื ฐาน 1.0 (40)
ค32101 คณติ ศาสตร์ 3 1.0 (40)
ว32101 วิทยาศาสตรก์ ายภาพ (เคมี 2) 1.0 (40) ท32102 ภาษาไทย 1.0 (40)
ว32171 เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) 1.0 (40)
ส32101 สงั คมศกึ ษา ศาสนา และวัฒนธรรม 1.0 (40) ค32102 คณิตศาสตร์ 4 1.0 (40)
พ32101 สุขศกึ ษาและพลศกึ ษา 0.5 (20)
ศ32101 ดนตรี 1.0 (40) ว32102 วิทยาศาสตร์ โลกและอวกาศ1 0.5 (20)
ง32101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 0.5 (20)
อ32101 ภาษาอังกฤษ 9 1.0 (40) ว32172 เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) 1.0 (40)
รายวิชาเพิม่ เตมิ 7.5 (300)
ค32201 คณติ ศาสตรเ์ สริมวิทย์ 3 1.0 (40) ส32102 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 1.5 (60)
ญ32201 ภาษาญ่ีปุ่น 3 0.5 (20) พ32102 สุขศกึ ษาและพลศึกษา 0.5 (20)
อ32201 องั กฤษ อา่ น-เขียน 1 1.0 (40)
อ32203 เสรมิ ทกั ษะภาษาอังกฤษ 3 0.5 (20) ศ32102 ทัศนศิลป์ 0.5 (20)
ท32201 คีตวรรณกรรม 1.0 (40)
ส32202 การธนาคารและคลงั 0.5 (20) ง32102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 1.0 (40)
พ32201 แบดมินตนั 0.5 (20)
I30201 การศึกษาค้นคว้าและสรา้ งองค์ความรู้ 1.0 (40) อ32102 ภาษาอังกฤษ 10 1.0 (40)
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 กิจกรรมแนะแนว 7.5 (300) รายวชิ าเพิ่มเติม 100
 กจิ กรรมนกั เรยี น 20
ชมรม 1.5 (60) ค32202 คณติ ศาสตรเ์ สริมวิทย์ 4
ชุมนมุ 10
 กิจกรรมเพ่อื สังคมและสาธารณประโยชน์ 0.5 (20) ญ32202 ภาษาญปี่ ุ่น 4 20
10
 ต้านทุจรติ ศึกษา 1.0 (40) อ32202 องั กฤษ อ่าน-เขียน 2 20
รวมเวลาเรยี นท้งั ส้นิ 20
1.0 (40) อ32204 เสรมิ ทกั ษะภาษาองั กฤษ 4 700

1.0 (40) ท32202 รู้รักษห์ ลกั ภาษาไทย
1.0 (40) ท32203 โครงงานภาษาไทย
0.5 (20) พ32202 ฟุตซอล

1.0 (40) I30202 การสอ่ื สารและการนำเสนอ

80 กจิ กรรมพฒั นาผเู้ รยี น

20  กจิ กรรมแนะแนว

 กจิ กรรมนักเรียน
10 ชมรม
20 ชุมนมุ
10  กิจกรรมเพอ่ื สงั คมและสาธารณประโยชน์

 I30903 การนำความรไู้ ปใชบ้ รกิ ารสงั คม
20  ต้านทุจรติ ศึกษา
680 รวมเวลาเรียนทง้ั สิน้

โครงสรา้ งหลักสูตรโรงเรียนตาพระยา
แผนการเรยี น คณิต– ภาษา

ชน้ั มธั ยมศกึ ษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565

ภาคเรียนท่ี 1 (หน่วยกิต/ชม.) ภาคเรียนท่ี 2 (หน่วยกิต/ชม.)
รายวชิ าพืน้ ฐาน 8.0 (320)
ท33101 ภาษาไทย 8.0 (320) รายวิชาพน้ื ฐาน 1.0 (40)
ค33101 คณิตศาสตร์ 5 1.0 (40)
ว33101 วิทยาศาสตรโ์ ลกและอวกาศ2 1.0 (40) ท33102 ภาษาไทย
ว33102 วิทยาศาสตรก์ ายภาพ(ฟิสิกส์1) 1.0 (40)
ว33171 เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) 1.0 (40) ค33102 คณติ ศาสตร์ 6 1.0 (40)
ส33101 สังคมศกึ ษา ศาสนา และวัฒนธรรม 1.0 (40)
ส33103 ประวัติศาสตร์ 0.5 (20) 0.5 (20)
พ33101 สขุ ศกึ ษาและพลศกึ ษา 0.5 (20)
ศ33101 ทัศนศิลป์ 0.5 (20) ว33103 วิทยาศาสตร์กายภาพ(ฟิสกิ ส์2) 0.5 (20)
ง33101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 0.5 (20)
อ33101 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน11 1.0 (40) ว33172 เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) 1.0 (40)
รายวชิ าเพ่ิมเติม 7.0 (280)
1.0 (40) ส33102 สังคมศกึ ษา ศาสนา และวัฒนธรรม 1.5 (60)
ค33201 คณติ ศาสตรเ์ สริมวิทย์ 5 0.5 (20)
ญ33201 ภาษาญ่ีปุ่น5 0.5 (20) ส33104 ประวตั ิศาสตร์ 1.0 (40)
อ33203 อังกฤษรอบรู้1 1.0 (40)
อ33201 อังกฤษเชงิ วิเคราะห์ 1 0.5 (20) พ33102 สุขศกึ ษาและพลศกึ ษา 1.0 (40)
ท33201 วรรณคดมี รดก 0.5 (20)
ท33202 สัมนาการใชภ้ าษาไทย 0.5 (20) ศ33102 นาฎศิลป์ 1.0 (40)
พ33201 ลลี าศ 0.5 (20)
ส33233 หนา้ ท่ีพลเมืองและศลี ธรรม 0.5 (20) ง33102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี

1.0 (40) อ33102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 12

6.5 (260) รายวิชาเพิ่มเตมิ

1.5 (60) ค33202 คณติ ศาสตรเ์ สริมวิทย์ 6

0.5 (20) ญ33202 ภาษาญ่ปี ุ่น6

1.0 (40) อ33204 อังกฤษรอบรู้ 2

1.0 (40) อ33202 องั กฤษ เชงิ วเิ คราะห์ 2

1.0 (40) ท33203 รูร้ กั วรรณกรรม

0.5 (20) พ33202 กีฬาสากล

0.5 (20) ส33202 กฎหมายเบือ้ งต้น

0.5 (20) ส33234 หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม

กิจกรรมพฒั นาผเู้ รียน 80 กิจกรรมพัฒนาผ้เู รียน 80
 กิจกรรมแนะแนว 20  กิจกรรมแนะแนว 20
 กิจกรรมนักเรียน
 กิจกรรมนกั เรียน 10
ชมรม 10 ชมรม 20
ชุมนมุ 20 ชุมนุม 10
 กิจกรรมเพ่ือสงั คมและสาธารณประโยชน์ 10  กิจกรรมเพ่อื สงั คมและสาธารณประโยชน์ 20
 ตา้ นทจุ รติ ศกึ ษา 20  ตา้ นทจุ รติ ศกึ ษา 680
680 รวมเวลาเรียนทง้ั สิน้
รวมเวลาเรียนท้ังสน้ิ

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรยี นตาพระยา
แผนการเรียน การงานอาชพี

ช้นั มธั ยมศึกษาปที ี่ 4 ปกี ารศึกษา 2563

ภาคเรียนที่ 1 (หน่วยกิต/ชม.) ภาคเรียนท่ี 2 (หน่วยกิต/ชม.)
รายวชิ าพ้ืนฐาน 8.0 (320)
ท31101 ภาษาไทย 8.0 (320) รายวชิ าพื้นฐาน 1.0 (40)
ค31101 คณติ ศาสตร์ 1 1.0 (40)
ว31101 วิทยาศาสตร์ชวี ภาพ 1 1.0 (40) ท31102 ภาษาไทย 0.5 (20)
0.5 (20)
ว31171 เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) 1.0 (40) ค31102 คณิตศาสตร์ 2 1.0 (40)
ส31101 สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 1.0 (40)
ส31103 ประวัติศาสตร์ 1.0 (40) ว31102 วิทยาศาสตรช์ ีวภาพ 2 0.5 (20)
พ31101 สขุ ศึกษาและพลศกึ ษา 0.5 (20)
ศ31101 นาฏศิลป์ ว31103 วิทยาศาสตร์กายภาพ(เคมี 1) 0.5 (20)
ง31101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 0.5 (20)
อ31101 ภาษาองั กฤษ 7 1.0 (40) ว31172 เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) 1.0 (40)
7.0 (280)
รายวชิ าเพิม่ เติม 1.0 (40) ส31102 สังคมศกึ ษา ศาสนา และวัฒนธรรม 1.0 (40)
ค31203 คณิตศาสตร์ช่าง 1 2.0 (80)
ญ31201 ภาษาญปี่ ุ่น 0.5 (20) ส31104 ประวตั ิศาสตร์ 2.0 (80)
ง31251 เขียนแบบ 1 0.5 (20)
ง31242 งานเชื่อม 0.5 (20) พ31102 สุขศกึ ษาและพลศกึ ษา 1.0 (40)
พ31201 มวยไทย 0.5 (20)
ส31231 หนา้ ที่พลเมืองและศีลธรรม 0.5 (20) ศ31102 ดนตรี
80
กิจกรรมพัฒนาผู้เรยี น 0.5 (20) ง31102 การงานอาชีพเทคโนโลยี 20
 กิจกรรมแนะแนว
 กิจกรรมนกั เรียน 1.0 (40) อ31102 ภาษาอังกฤษ 8 10
20
ชมรม 6.5 (260) รายวิชาเพิ่มเตมิ 10
ชุมนมุ 20
 กจิ กรรมเพ่ือสงั คมและสาธารณประโยชน์ 1.0 (40) ค31202 คณิตศาสตรช์ ่าง 2 680
 ตา้ นทุจริตศึกษา
0.5 (20) ง31242 งานจักรยานยนต์
รวมเวลาเรียนทั้งสน้ิ
2.0 (80) ง31252 เขยี นแบบ 2

2.5 (100) พ31202 วอลเลย์บอล

0.5 (20) ง31262 ไฟฟ้าพ้ืนฐาน

0.5 (20) ส31232 หนา้ ที่พลเมอื งและศลี ธรรม

80 กจิ กรรมพฒั นาผเู้ รยี น

20  กจิ กรรมแนะแนว

 กิจกรรมนักเรยี น

10 ชมรม

20 ชุมนุม

10  กิจกรรมเพ่ือสงั คมและสาธารณประโยชน์

20  ต้านทจุ ริตศึกษา

660 รวมเวลาเรียนทง้ั สน้ิ

โครงสร้างหลกั สตู รโรงเรยี นตาพระยา
แผนการเรยี น การงานอาชีพ

ชั้นมธั ยมศึกษาปีที่ 5 ปกี ารศกึ ษา 2564

ภาคเรยี นท่ี 1 (หนว่ ยกิต/ชม.) ภาคเรียนท่ี 2 (หน่วยกิต/ชม.)
7.5 (300)
รายวชิ าพ้นื ฐาน 7.5 (300) รายวชิ าพ้นื ฐาน 1.0 (40)
1.0 (40)
ท32101 ภาษาไทย 1.0 (40) ท32102 ภาษาไทย 1.0 (40)
1.0 (40)
ค32101 คณิตศาสตร์ 3 1.0 (40) ค32102 คณิตศาสตร์ 4 1.0 (40)
0.5 (20)
ว32104 วิทยาศาสตร์กายภาพ (เคมี2) 1.0 (40) ว32102 วทิ ยาศาสตรโ์ ลกและอวกาศ1 0.5 (20)
0.5 (20)
ว32171 เทคโนโลยี (วทิ ยาการคำนวณ) 1.0 (40) ว32172 เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลย)ี 1.0 (40)
7.5 (300)
ส32101 สงั คมศกึ ษา ศาสนา และวฒั นธรรม 1.0 (40) ส32102 สังคมศึกษา ศาสนา และวฒั นธรรม 1.0 (40)
2.5 (100)
พ32101 สุขศกึ ษาและพลศึกษา 0.5 (20) พ32102 สขุ ศึกษาและพลศึกษา 2.5 (100)
0.5 (20)
ศ32101 ดนตรี 0.5 (20) ศ32102 ทศั นศลิ ป์ 1.0 (40)

ง32101 การงานอาชพี และเทคโนโลยี 0.5 (20) ง32102 การงานอาชพี และเทคโนโลยี 100
20
อ32101 ภาษาอังกฤษ 9 1.0 (40) อ32102 ภาษาอังกฤษ 10
10
รายวิชาเพ่ิมเติม 7.5 (300) รายวชิ าเพิ่มเติม 20
10
ค32203 คณิตศาสตรช์ ่าง 3 1.0 (40) ค32204 คณติ ศาสตรช์ ่าง 4 20
20
ง32221 งานเกษตรผสมผสาน 1 2.5 (100) ง32222 งานเกษตรผสมผสาน 2
700
ง32261 งานไฟฟ้า 2.5 (100) ง32262 งานอเิ ล็คทรอนิกส์

พ32201 แบดมนิ ตัน 0.5 (20) พ32202 ฟุตซอล

I30201 การศึกษาคน้ คว้าและสร้างองคค์ วามรู้ 1.0 (40) I30202 การสอื่ สารและการนำเสนอ

กิจกรรมพัฒนาผเู้ รียน 80 กิจกรรมพฒั นาผเู้ รยี น

 กิจกรรมแนะแนว 20  กจิ กรรมแนะแนว

 กจิ กรรมนกั เรยี น  กิจกรรมนกั เรยี น

ชมรม 10 ชมรม

ชมุ นุม 20 ชุมนมุ

 กจิ กรรมเพื่อสงั คมและสาธารณประโยชน์ 10  กิจกรรมเพอื่ สังคมและสาธารณประโยชน์

 I30903 การนำความรูไ้ ปใชบ้ รกิ ารสงั คม

 ตา้ นทุจรติ ศึกษา 20  ต้านทุจริตศึกษา

รวมเวลาเรยี นทัง้ สิน้ 680 รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น

โครงสรา้ งหลกั สูตรโรงเรียนตาพระยา
แผนการเรียน การงานอาชพี

ชั้นมธั ยมศกึ ษาปีที่ 6 ปกี ารศึกษา 2565

ภาคเรยี นที่ 1 (หนว่ ยกิต/ชม.) ภาคเรียนท่ี 2 (หน่วยกิต/ชม.)
8.0 (320)
รายวชิ าพนื้ ฐาน 8.0 (320) รายวชิ าพ้นื ฐาน 1.0 (40)
1.0 (40)
ท33101 ภาษาไทย 1.0 (40) ท33102 ภาษาไทย
1.0 (40)
ค33101 คณติ ศาสตร์ 5 1.0 (40) ค33102 คณิตศาสตร์ 6 1.0 (40)
1.0 (40)
ว33101 วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ2 0.5 (20) 0.5 (20)
0.5 (20)
ว33103 วทิ ยาศาสตรก์ ายภาพ (ฟิสกิ ส์1) 0.5 (20) ว33104 วิทยาศาสตรก์ ายภาพ (ฟิสิกส์2) 0.5 (20)
0.5 (20)
ว33171 เทคโนโลยี (วทิ ยาการคำนวณ) 1.0 (40) ว33172 เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลย)ี 1.0 (40)
6.5 (260)
ส33101 สังคมศกึ ษา ศาสนา และวัฒนธรรม 1.0 (40) ส33102 สงั คมศกึ ษา ศาสนา และวัฒนธรรม 1.0 (40)
1.5 (60)
ส33103 ประวตั ิศาสตร์ 0.5 (20) ส33104 ประวตั ิศาสตร์ 3.0 (120)
0.5 (20)
พ33101 สุขศึกษาและพลศกึ ษา 0.5 (20) พ33102 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 (20)

ศ33101 ทัศนศิลป์ 0.5 (20) ศ33102 นาฏศลิ ป์ 80
20
ง33101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 0.5 (20) ง33102 การงานอาชพี และเทคโนโลยี
10
อ33101 ภาษาอังกฤษพืน้ ฐาน11 1.0 (40) อ33102 ภาษาองั กฤษพื้นฐาน 12 20
10
รายวิชาเพม่ิ เติม 6.5 (260) รายวชิ าเพิ่มเตมิ 20
660
ค33203 คณิตศาสตร์ชา่ ง 5 1.0 (40) ค33204 คณติ ศาสตร์ช่าง 6

ง33203 ระบบฐานข้อมลู ขนั้ สูง 1.5 (60) ง33204 การสร้างงานมลั ติมีเดีย

ง33244 งานปนู คอนกรีต 3.0 (120) ง33245 งานไม้เครือ่ งเรอื น

พ33201 ลีลาศ 0.5 (20) พ33202 กีฬาสากล

ส33233 หนา้ ที่พลเมอื งและศลี ธรรม 0.5 (20) ส33234 หน้าทพ่ี ลเมอื งและศลี ธรรม

กจิ กรรมพัฒนาผูเ้ รียน 80 กจิ กรรมพฒั นาผเู้ รียน

 กจิ กรรมแนะแนว 20  กิจกรรมแนะแนว

 กิจกรรมนกั เรยี น  กจิ กรรมนกั เรยี น

ชมรม 10 ชมรม

ชมุ นมุ 20 ชุมนุม

 กจิ กรรมเพ่อื สงั คมและสาธารณประโยชน์ 10  กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์

 ต้านทจุ รติ ศึกษา 20  ตา้ นทจุ ริตศึกษา

รวมเวลาเรียนท้ังสิน้ 660 รวมเวลาเรยี นทง้ั ส้ินรายวิชาพ้นื ฐานกลุม่ สาระการเรยี นรภู้ าษาไทย
ระดบั มัธยมศกึ ษาตอนตน้

รายวชิ าพ้ืนฐาน ภาษาไทย จำนวน 60 ชว่ั โมง 1.5 หน่วยกติ
ท21101 ภาษาไทย จำนวน 60 ชวั่ โมง 1.5 หน่วยกติ
ท21102 ภาษาไทย จำนวน 60 ชว่ั โมง 1.5 หน่วยกิต
ท22101 ภาษาไทย จำนวน 60 ชวั่ โมง 1.5 หน่วยกติ
ท22102 ภาษาไทย จำนวน 60 ชวั่ โมง 1.5 หน่วยกติ
ท23101 ภาษาไทย จำนวน 60 ชวั่ โมง 1.5 หนว่ ยกติ
ท23102
พัฒนาทักษะการอ่านเขียน จำนวน 20 ชั่วโมง 0.5 หน่วยกติ
รายวชิ าเพิ่มเติม การเขียนในชีวติ ประจำวัน จำนวน 20 ชว่ั โมง 0.5 หน่วยกิต
ท22201
ท23201

คำอธิบายรายวิชาพนื้ ฐาน
ระดบั ชั้นมธั ยมศกึ ษาตอนตน้

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน

ท21101 ภาษาไทย กลมุ่ สาระการเรียนรภู้ าษาไทย

ชั้นมัธยมศึกษาปที ่ี 1 ภาคเรยี นที่ 1 จำนวน 60 ชั่วโมง จำนวน 1.5 หน่วยกติ

...................................................................................................................................................................

อ่านออกเสียงบทรอ้ ยแกว้ และบทร้อยกรอง จับใจความสำคญั จากเรือ่ งทีอ่ ่าน ระบุเหตุผลข้อเท็จจริงกบั
ข้อคิดเห็นจากบทความ อธิบายคำเปรียบเทียบและคำที่มีหลายความหมายในบริบทต่างๆ จากงานเขียนเชิง
สร้างสรรค์ เรื่องเล่า เรื่องสั้น บทความ นิทาน บันเทิงคดี เอกสารทางวิชาการ และวิเคราะห์คุณค่าที่ได้รับจาก
การอ่านงานเขยี นอยา่ งหลากหลาย เพ่ือนำไปใช้แก้ปัญหาชวี ิต มมี ารยาทในการอ่าน

ใช้กระบวนการเขียนเรยี งความเชงิ พรรณนา เขยี นสอ่ื สาร โดยใชค้ ำถูกต้อง การคัดลายมอื ตวั บรรจงตาม
รูปแบบการเขียนตัวอักษรไทย บรรยายประสบการณ์ ย่อความจากเรื่องที่อ่าน มีความสามารถในการสื่อสาร มี
มารยาทในการเขยี น

พูดสรุปใจความสำคัญของเรื่องที่ฟังและดู มีทักษะในการพูดเล่าเรื่องย่อและเรื่องที่ฟังและดู พูดสรุป
ความรู้และแสดงความคดิ เหน็ อย่างสรา้ งสรรคเ์ กี่ยวกับเรื่องท่ีฟัง และดู มมี ารยาทในการฟงั การดแู ละการพูด

อธิบายลักษณะของเสยี งในภาษาไทย การสรา้ งคำ วิเคราะห์ชนิดและหนา้ ท่ขี องคำในประโยค
และความแตกตา่ งของภาษาพดู และภาษาเขียน เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย

สรุปเน้อื หาวรรณคดแี ละวรรณกรรมประเภทต่างๆ พรอ้ มยกเหตผุ ลประกอบ อธิบายคุณคา่ ของวรรณคดี
และวรรณกรรมท่อี ่าน สรปุ ความรู้และขอ้ คดิ จากการอ่านเพ่ือนำไปประยุกต์ใชใ้ นชีวิตจรงิ ใช้กระบวนการเรียนรู้ท่ี
เน้นกระบวนการคิด กระบวนการกล่มุ การสาธติ การสืบคน้ ขอ้ มูล

การอภิปราย การแสวงหาความรู้ เพื่อให้นักเรียนเห็นคุณค่าของการอ่านเขียน ฟัง ดู พูด สามารถนำ
ความรู้ไป

ใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน ใช้เทคโนโลยีการสื่อสาร มีความรักความภาคภูมิใจในภาษาไทย มี
มารยาทการอ่านเขียน มีมารยาทในการฟัง การดู การพูด และมีนิสัยรักการอ่านเขียน ฟัง ดู พูด และมีคุณธรรม
จรยิ ธรรม ตามหลักแนวคิดและเศรษฐกิจพอเพียง

รหัสตัวช้ีวัด ท 1.1 ม.1/2 ท 1.1 ม.1/3 ท 1.1 ม.1/4 ท 2.1 ม.1/1
ท 1.1 ม.1/1 ท 2.1 ม.1/3 ท 2.1 ม.1/4 ท 2.1 ม.1/5 ท 3.1 ม.1/1
ท 2.1 ม.1/2 ท 3.1 ม.1/3 ท 4.1 ม.1 /1 ท 4.1 ม.1/2 ท 4.1 ม.1/3
ท 3.1 ม.1/2 ท 5.1 ม.1//2 ท 5.1 ม.1/3
5.1 ม.1/1

รวม 18 ตัวชี้วดั

คำอธบิ ายรายวชิ าพ้นื ฐาน

ท21102 ภาษาไทย กล่มุ สาระการเรยี นรู้ภาษาไทย

ช้นั มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ภาคเรียนที่ 2 จำนวน 60 ช่วั โมง จำนวน 1.5 หน่วยกติ

...................................................................................................................................................................

อ่านตคี วามคำยากในเอกสารทางวิชาการ โดยพิจารณาจากบริบท ระบขุ ้อสงั เกตและความสมเหตุสมผล
ของานเขียนประเภทชักจูงโนม้ น้าวใจ ปฏิบัติตามคู่มือแนะนำวิธีการใช้งานของเครื่องมือหรือเครื่องใช้ในระดบั ที่
ยากข้นึ และวเิ คราะหค์ ุณค่าที่ไดร้ ับจากการอ่านงานเขียนอย่างหลากหลาย เพื่อนำไปใช้แก้ปญั หาชีวิต มมี ารยาท
ในการอ่าน

เขียนแสดงความคิดเห็น จดหมายส่วนตัวและจดหมายกิจธุระ เขียนรายงานการศึกษาค้นคว้าและ
โครงงาน มมี ารยาทในการเขียน

พูดรายงานจากการศกึ ษาคน้ ควา้ จากแหล่งเรียนรูต้ ่างๆ หรือประเด็นทีศ่ ึกษาจากการฟัง การดู และการ
สนทนา ประเมินความนา่ เชื่อถือของส่ือที่มีเนื้อหาโนม้ น้าวใจ มีทกั ษะในการส่ือสาร และมมี ารยาทในการฟัง การ
ดู และการพดู

วิเคราะห์ความแตกต่างของภาษาพูดกับภาษาเขียน แต่งบทร้อยกรองประเภทกาพย์ยานี 11 จำแนก
และใชส้ ำนวนทเ่ี ปน็ คำพังเพยและสุภาษิต

ทอ่ งจำบทอาขยานตามที่กำหนดและบทร้อยกรองท่ีมีคุณค่าตามความสนใจ สรุปความรู้และข้อคิดจาก
การอ่านเพ่อื นำไปประยุกต์ใช้ในชวี ติ จริง

ใช้กระบวนการเรียนรู้ที่เนน้ กระบวนการคิด กระบวนการกลุ่ม การสาธติ การสืบค้นข้อมูล การอภิปราย
การแสวงหาความรู้ เพื่อให้นักเรียนเห็นคุณค่าของการอ่านเขียน ฟัง ดู พูด สามารถนำความรู้ไปใช้แก้ปัญหาใน
ชีวิตประจำวัน ใช้เทคโนโลยีการสื่อสาร มีความรักความภาคภูมิใจในภาษาไทย มีมารยาทการอ่านเขียน มี
มารยาทในการฟัง การดู การพดู และมนี ิสยั รกั การอ่านเขียน ฟงั ดู พดู และมีคณุ ธรรมจริยธรรมตามหลกั แนวคิด
และเศรษฐกจิ พอเพียง

รหัสตัวชี้วัด ท 1.1 ม.1/6 ท 1.1 ม.1/7 ท 1.1 ม.1/8 ท 1.1 ม.1/9
ท 1.1 ม.1/5 ท 2.1 ม.1/7 ท 2.1 ม.1/8 ท 2.1 ม.1/9 ท 3.1 ม.1/4
ท 2.1 ม.1/6 ท 3.1 ม.1/6 ท 5.1 ม.1/4 ท 5.1 ม.1/5
ท 3.1 ม.1/5

รวม 14 ตัวช้ีวัด

คำอธบิ ายรายวิชาพนื้ ฐาน

ท22101 ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรภู้ าษาไทย

ชัน้ มธั ยมศกึ ษาปที ่ี 2 ภาคเรียนที่ 1 จำนวน 60 ช่วั โมง จำนวน 1.5 หน่วยกิต

...................................................................................................................................................................

อา่ นบทรอ้ ยแก้วทเี่ ปน็ บทบรรยายและบทพรรณนา อ่านคำประพันธ์ชนิดตา่ งๆ กลอนบทละครกลอน

นิทานกาพย์ห่อโคลง อ่านในใจเพื่อสร้างความเข้าใจ จับใจความสำคัญ และคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ความรู้ที่ได้

จากการอ่าน ใช้แผนผงั ความคิด เพื่อแสดงความเข้าใจในบทเรียนต่างๆ อภปิ รายแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเร่ือง

ที่อ่าน มีมารยาทในการอ่าน มุ่งมั่นในการทำงาน ใฝ่รู้ใฝ่เรียน ใช้ทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยีเพื่อพัฒนา

ตนเองและสงั คม

ใชก้ ระบวนการเขยี น เขียนสอื่ สารรปู แบบตา่ งๆ การคัดลายมือตัวบรรจงตามรปู แบบการเขยี นอักษรไทย

มีความสามารถในการรับและส่งสาร มีวัฒนธรรมในการใช้ภาษา ถ่ายทอดความคิด การเขียนเรียงความเกีย่ วกับ

ประสบการณ์ ยอ่ ความจากส่อื ต่างๆ เขา้ ใจความสมั พันธแ์ ละการเปลยี่ นแปลงของเหตุการณ์ตา่ งๆ ในสังคม เขียน

รายงานจากการศึกษาค้นคว้า และสามารถนำกระบวนการต่างๆ ไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน มีมารยาทใน

การเขยี น มีวินัย ใฝเ่ รียนรู้ มุ่งมัน่ ในการทำงานและรักความเป็นไทย

การฟัง การดู และการพูด สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู้ความคดิ

และความรู้สึกในโอกาสตา่ งๆ อยา่ งมวี จิ ารณญาณ และสร้างสรรค์ การจับใจความและพูดแสดงความคิดเห็น พดู

เกี่ยวกับความรู้สึกจากเรื่องที่ฟังและดู การพูดสรุปความจากเรื่องที่ฟังและดู การพูดวิเคราะห์และวิจารณ์ จาก

เรอ่ื งท่ฟี ังและดู มีความสามารถในการรับและสง่ สาร รวมท้ังเจรจาต่อรองเพ่อื ขจัดและลดปัญหาความ ขัดแยง้ มี

มารยาทในการฟัง ดูและการพูด

หลกั การใชภ้ าษา เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักของภาษาไทย การสร้างคำไทย วเิ คราะหโ์ ครงสร้าง

ประโยคสามญั ประโยครวม ประโยคซอ้ น

วรรณคดีและวรรณกรรม เขา้ ใจและแสดงความคดิ เหน็ จากวรรณคดีหรอื วรรณกรรมทีอ่ า่ น วเิ คราะห์

วิจารณ์วรรณคดี วรรณกรรม และวรรณกรรมท้องถิ่นคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ อย่างสร้างสรรค์ คิดอย่างมี

วิจารณญาณ เพื่อนำไปส่กู ารสร้างองค์ความรู้ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซอ่ื สัตย์สุจรติ มีจิตสาธารณะ และรัก

ความเปน็ ไทย

รหสั ตัวช้ีวัด ท 1.1 ม.2/2 ท 1.1 ม.2/3 ท 1.1 ม.2/4 ท 1.1 ม.2/8 ท 5.1 ม.2/3
ท 1.1 ม.2/1 ท 2.1 ม.2/2 ท 2.1 ม.2/3 ท 2.1 ม.2/4 ท 2.1 ม.2/5
ท 2.1 ม.2/1 ท 2.1 ม.2/8 ท 3.1 ม.2/1 ท 3.1 ม.2/2 ท 3.1 ม.2/3
ท 2.1 ม.2/6 ท 4.1 ม.2/1 ท 4.1 ม.2/2 ท 5.1 ม.2/1 ท 5.1 ม.2/2
3.1 ม.2/6

รวม 21 ตัวชี้วัด

คำอธบิ ายรายวชิ าพ้ืนฐาน

ท22102 ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรูภ้ าษาไทย

ชน้ั มธั ยมศกึ ษาปที ี่ 2 ภาคเรยี นที่ 2 จำนวน 60 ชวั่ โมง จำนวน 1.5 หน่วยกติ

...................................................................................................................................................................

อา่ นบทร้อยแกว้ ทเ่ี ปน็ บทบรรยาย และบทพรรณนา วเิ คราะห์และจำแนกข้อเทจ็ จรงิ ขอ้ มูลสนบั สนุน

และขอ้ คิดเห็นจากบทความที่อ่าน ระบุข้อสังเกต การชวนเชอ่ื การโนม้ นา้ วใจ หรอื ความสมเหตุสมผลของ งาน

เขียน แสวงหาความรแู้ ละประยุกต์ความร้มู าใช้ ในการป้องกันและแก้ปญั หา อ่านหนังสือ บทความ หรือคำ

ประพนั ธ์และประเมินคุณค่าหรอื แนวคิดที่ได้จากการอ่านเพ่ือนำไปแก้ปัญหาในชีวิต มมี ารยาทในการอ่าน

มุ่งม่ันในการทำงาน ใฝร่ ้ใู ฝเ่ รยี น ใชท้ ักษะกระบวนการทางเทคโนโลยีเพือ่ พฒั นาตนเองและสังคม

ใช้กระบวนการเขียน เขียนจดหมายกิจธุระ จดหมายเชิญวิทยากร จดหมายขอความอนุเคราะห์เขียน

วิเคราะห์วิจารณ์ และแสดงความรู้และความคิดเป็นหรือโต้แย้งในเรื่องที่อ่านอย่างมีเหตุผลจากสื่อต่างๆ ใช้

กระบวนการคิด ตดั สนิ ใจอย่างมีประสิทธภิ าพ โดยคำนึงถงึ ผลกระทบทเ่ี กดิ ขึน้ ต่อตนเอง สงั คมและสง่ิ แวดล้อม มี

มารยาทในการเขียนใฝ่เรียนรูแ้ ละรกั ความเป็นไทย มจี ติ สาธารณะ

สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ พูดในโอกาสต่างๆ พูดอวยพร พูดโน้มน้าว พูดโฆษณา พูด

รายงานการศึกษาค้นคว้าจากแหล่งเรียนร้ตู ่างๆ มีความสามารถในการรบั และส่งสาร รวมทง้ั เจรจาต่อรอง เพ่ือ

ขจดั และลดปัญหาความขัดแยง้ มมี ารยาทในการฟัง ดแู ละการพูด

หลักการใช้ภาษา เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักของภาษาไทย แต่งคำประพันธ์ กลอนสุภาพ และ

เลือกใช้คำราชาศัพท์ได้เหมาะสมกับระดับของภาษา รวบรวมและอภิปราย ความหมายขอภาษาต่างประเทศใน

ภาษาไทย รักความเป็นไทย

อธิบายคุณค่าของวรรณคดี และวรรณกรรมที่อ่าน สรุปความรู้ และข้อคิดจากการอ่านไปประยุกต์ใชใ้ น

ชีวิตจริง คิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ อย่างสร้างสรรค์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ เพื่อนำไปสู่การสร้างองค์ความรู้

ท่องจำบทอาขยานและบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีจิต

สาธารณะและรกั ความเป็นไทย

รหสั ตวั ช้วี ัด ท 1.1 ม.2/6 ท 1.1 ม.2/7 ท 1.1 ม.2/8
ท 1.1 ม.2/5 ท 2.1 ม.2/7 ท 2.1 ม.2/8 ท 3.1 ม.2/6
ท 2.1 ม.2/6 ท 3.1 ม.2/2 ท 3.1 ม.2/3
ท 3.1 ม.2/1 ท 4.1 ม.2/4 ท 4.1 ม.2/5
ท 4.1 ม.2/3 ท 5.1 ม.2/4 ท 5.1 ม.2/5
ท 5.1ม.2/3

รวม 17 ตวั ช้ีวัด

คำอธบิ ายรายวชิ าพนื้ ฐาน

ท23101 ภาษาไทย กลมุ่ สาระการเรยี นรูภ้ าษาไทย

ช้ันมธั ยมศึกษาปที ่ี 3 ภาคเรียนที่ 1 จำนวน 60 ชัว่ โมง จำนวน 1.5 หน่วยกิต

...................................................................................................................................................................

อา่ นออกเสียงบทรอ้ ยแก้วและบทร้อยกรองเป็นทำนองเสนาะได้ถูกต้อง เข้าใจความหมายโดยตรงและ
ความหมายโดยนัย จับใจความสำคญั และรายละเอียดของสิ่งทอี่ ่าน แสดงความคิดเหน็ และโต้แยง้ เก่ียวกับเร่ืองที่
อ่าน เขยี นกรอบแนวคิด ผงั ความคดิ ยอ่ ความ เขยี นรายงานจากส่ิงท่ีอ่าน วิเคราะห์ วจิ ารณ์ อย่างมเี หตุผล
ลำดบั ความอยา่ งมีขั้นตอนและความเปน็ ไปไดข้ องเร่ือง

เขียนสื่อสารด้วยลายมือที่อ่านได้ง่ายชัดเจน ใช้ถ้อยคำถูกต้องเหมาะสมตามระดับภาษา เขียนคำขวัญ
คำคม คำอวยพรในโอกาสต่างๆ โฆษณา คติพจน์ สุนทรพจน์ ชีวประวัติ อัตชีวประวัติและประสบการณ์ต่างๆ
จดหมายกิจธุระ โดยใช้กระบวนการเขียนวิเคราะห์ วิจารณ์ แสดงความรู้ความคิด หรือโต้แย้งอย่างมีเหตุผล
ตลอดจนเขียนรายงานการศกึ ษาค้นควา้ และเขยี นโครงงาน

พดู แสดงความเหน็ วเิ คราะห์ วิจารณ์ ประเมนิ ส่ิงทไี่ ดจ้ ากการฟงั และดู พดู รายงานเรอื่ งหรือประเด็นที่ได้
จากการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบ มีศิลปะในการพูด พูดในโอกาสต่างๆได้ตรงตามวัตถุประสงค์และพูดโน้ม
น้าวอย่างมีเหตผุ ลนา่ เชื่อถือ รวมทั้งมมี ารยาทในการฟัง การดแู ละการพูด

ศึกษาและจำแนกการใช้ภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทย วิเคราะห์โครงสร้างของประโยครวม
ประโยคซ้อน ลักษณะภาษาที่เป็นทางการ กึ่งทางการ และไม่เป็นทางการ และแต่งบทร้อยกรองประเภทกลอน
สภุ าพ กาพย์ และโคลงส่สี ุภาพ

สรุปเนื้อหาวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่าน วิเคราะห์ตัวละครสำคัญ วิถีชีวิตไทยและคุณค่าที่ได้รับจาก
วรรณคดี วรรณกรรมและบทอาขยาน

ใช้กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นความคิด กระบวนการกลุ่ม การสาธิต การสืบค้นข้อมูล การอภิปราย การ
แสวงหาความรู้ เพื่อให้นักเรียนเห็นคุณค่าการอ่านเขียน ฟัง ดู พูด สามารถนำความรู้ไปใช้แก้ปัญหาใน
ชีวิตประจำวัน ใช้เทคโนโลยีในการสื่อสาร มีความรักความภาคภูมิใจในภาษาไทย มีมารยาทการอ่านเขียน มี
มารยาทการฟัง การดู การพูด และมีนิสัยรักการอ่านเขียน ฟัง ดู พูด และมีคุณธรรมตามหลักแนวคิดและ
เศรษฐกจิ พอเพียง

รหสั ตัวชี้วัด ท 1.1 ม.3/2 ท1.1 ม.3/3 ท1.1 ม.3/4 ท1.1 ม.3/5 ท1.1 ม.3/7
ท 1.1 ม3/1 ท1.1 ม.3/10 ท2.1 ม3/1 ท2.1 ม.3/2 ท2.1 ม.3/3 ท2.1 ม.3/5
ท1.1 ม.3/8 ท2.1 ม.3/9 ท2.1 ม.3/10 ท3.1 ม3/1 ท3.1 ม.3/2 ท3.1 ม.3/3
ท2.1 ม.3/7 ท3.1 ม.3/5 ท3.1 ม.3/6 ท4.1 ม3/1 ท4.1 ม.3/2 ท4.1 ม.3/3
ท3.1 ม.3/4 ท4.1 ม.3/5 ท4.1 ม.3/6 ท5.1 ม3/1 ท5.1 ม.3/2 ท5.1 ม.3/4
ท4.1 ม.3/4

รวม 30 ตัวช้ีวัด

คำอธบิ ายรายวิชาพืน้ ฐาน

ท23102 ภาษาไทย กลมุ่ สาระการเรียนร้ภู าษาไทย

ช้นั มธั ยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนท่ี 2 จำนวน 60 ชั่วโมง จำนวน 1.5 หน่วยกติ

...................................................................................................................................................................

อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองเป็นทำนองเสนาะได้ถูกต้อง เข้าใจความหมายโดยตรงและ
ความหมายโดยนยั จับใจความสำคัญและรายละเอียดของสิ่งท่ีอา่ น แสดงความคิดเห็นและโต้แยง้ เก่ียวกับเรือ่ งที่
อ่าน เขียนกรอบแนวคดิ ผงั ความคิด ย่อความ เขยี นรายงานจากสงิ่ ท่ีอา่ น วเิ คราะห์ วิจารณ์ อย่างมเี หตผุ ล ลำดับ
ความอย่างมีขั้นตอนและความเป็นไปได้ของเรื่อง ประเมินความถูกต้องของข้อมูลที่ใช้สนับสนุนเรื่องที่อ่าน นำ
ความรู้ความคิดจากการอา่ นมาใช้ในการแก้ปญั หาชวี ิต มีมารยาทในการอ่าน
เขียนสื่อสารด้วยลายมือทีอ่ ่านได้ง่ายชัดเจน ใช้ถ้อยคำถูกต้องเหมาะสมตามระดับภาษา เขียนคำขวัญ คำคม คำ
อวยพรในโอกาสต่างๆ โฆษณา คติพจน์สุนทรพจน์ ชีวประวัติ อัตชีวประวัติและประสบการณ์ต่างๆ เขียนย่อ
ความ จดหมายกิจธุระ แบบกรอกสมัครงาน โดยใช้กระบวนการเขียนวิเคราะห์ วิจารณ์ แสดงความรู้ความคิด
หรือโตแ้ ย้งอย่างมเี หตุผล ตลอดจนเขียนรายงานการศกึ ษาค้นควา้ และเขยี นโครงงาน

พูดแสดงความเห็น วิเคราะห์ วิจารณ์ ประเมินสิ่งที่ได้จากการฟังและดู นำข้อคิดเห็นไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวัน พูดรายงานเรื่องหรือประเด็นที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบ มีศิลปะในการพูด พูดใน
โอกาสต่างๆได้ตรงตามวัตถุประสงค์และพูดโน้มน้าวอย่างมีเหตุผลน่าเชื่อถือ รวมทั้งมีมารยาทในการฟัง การดู
และการพดู

ศึกษาและจำแนกการใช้ภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทย วิเคราะห์โครงสร้างของประโยครวม
ประโยคซ้อน ลักษณะภาษาที่เป็นทางการ กึ่งทางการ และไม่เป็นทางการ และแต่งบทร้อยกรองประเภทกลอน
สุภาพ กาพย์ และโคลงสส่ี ภุ าพ

สรุปเนื้อหาวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่าน วิเคราะห์ตัวละครสำคัญ วิถีชีวิตไทยและคุณค่าที่ได้รับจาก
วรรณคดี วรรณกรรมและบทอาขยาน พรอ้ มท้งั สรปุ ความร้ขู ้อคิดเพื่อนำไปประยุกต์ใชใ้ นชีวติ จริง

ใช้กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นความคิด กระบวนการกลุ่ม การสาธิต การสืบค้นข้อมูล การอภิปราย การ
แสวงหาความรู้ เพื่อให้นักเรียนเห็นคุณค่าการอ่านเขียน ฟัง ดู พูด สามารถนำความรู้ไปใช้แก้ปัญหาใน
ชีวิตประจำวัน ใช้เทคโนโลยีในการสื่อสาร มีความรักความภาคภูมิใจในภาษาไทย มีมารยาทการอ่านเขียน มี
มารยาทการฟัง การดู การพูด และมีนิสัยรักการอ่านเขียน ฟัง ดู พูด และมีคุณธรรมตามหลักแนวคิดและ
เศรษฐกิจพอเพยี ง
รหสั ตัวช้ีวดั

ท1.1 ม3/1 ท1.1 ม.3/2 ท1.1 ม.3/3 ท1.1 ม.3/4 ท1.1 ม.3/5 ท1.1 ม.3/6
ท2.1 ม3/1 ท2.1 ม.3/2 ท2.1 ม.3/3 ท2.1 ม.3/4 ท2.1 ม.3/5 ท2.1 ม.3/7

ท3.1 ม3/1 ท3.1 ม.3/2 ท3.1 ม.3/3 ท3.1 ม.3/4 ท3.1 ม.3/5 ท3.1 ม.3/6
ท4.1 ม3/1 ท4.1 ม.3/2 ท4.1 ม.3/3 ท4.1 ม.3/4 ท4.1 ม.3/5 ท4.1 ม.3/6
ท5.1 ม3/1 ท5.1 ม.3/2 ท5.1 ม.3/3 ท5.1 ม.3/4
รวม 28 ตัวช้ีวัด

รายวิชาพืน้ ฐานและเพ่ิมเตมิ กลุ่มสาระการเรยี นรู้ภาษาไทย
ระดบั มธั ยมศกึ ษาตอนปลาย

รายวิชาพื้นฐาน จำนวน 40 ชวั่ โมง 1.0 หนว่ ยกติ
ท31101ภาษาไทย จำนวน 40 ชวั่ โมง 1.0 หน่วยกติ
ท31102ภาษาไทย จำนวน 40 ชว่ั โมง 1.0 หน่วยกติ
ท32101ภาษาไทย จำนวน 40 ชวั่ โมง 1.0 หน่วยกิต
ท32102ภาษาไทย จำนวน 40 ชว่ั โมง 1.0 หนว่ ยกิต
ท33101ภาษาไทย จำนวน 40 ชว่ั โมง 1.0 หน่วยกติ
ท33102ภาษาไทย

รายวชิ าเพม่ิ เติม 1 จำนวน 40 ชว่ั โมง 1.0 หนว่ ยกติ
ท31201 การเขยี นเพอ่ื ประโยชน์ทางวิชาการ จำนวน 40 ชวั่ โมง 1.0 หนว่ ยกิต
ท31202 พินิจวรรณคดแี ละวรรณกรรม จำนวน 40 ชวั่ โมง 1.0 หนว่ ยกติ
ท31205 ร้รู ักษห์ ลักภาษาไทย จำนวน 40 ชว่ั โมง 1.0 หนว่ ยกิต
ท32201 คีตวรรณกรรม จำนวน 40 ชวั่ โมง 1.0 หน่วยกิต
ท32202 รรู้ ักษห์ ลักภาษาไทย จำนวน 40 ชวั่ โมง 1.0 หน่วยกิต
ท33201 วรรณคดมี รดก จำนวน 40 ชว่ั โมง 1.0 หน่วยกิต
ท33203 รรู้ กั วรรณกรรม
จำนวน 40 ชวั่ โมง 1.0 หนว่ ยกติ
รายวิชาเพ่ิมเติม 2 จำนวน 40 ชวั่ โมง 1.0 หน่วยกติ
ท31203 วิจติ รวรรณศิลป์ จำนวน 40 ชว่ั โมง 1.0 หนว่ ยกิต
ท31204 การพูดเบ้อื งตน้ จำนวน 40 ชว่ั โมง 1.0 หนว่ ยกิต
ท32203 โครงงานภาษาไทย
ท33202 สัมมนาการใช้ภาษาไทย

คำอธบิ ายรายวิชาพื้นฐาน
ระดับช้นั มธั ยมศกึ ษาตอนปลาย

คำอธบิ ายรายวชิ าพืน้ ฐาน

ท31101 ภาษาไทย กลมุ่ สาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ช้นั มธั ยมศกึ ษาปีที่ 4 ภาคเรียนท่ี 1 เวลา 40 ช่ัวโมง จำนวน 1.0 หนว่ ยกิต

...................................................................................................................................................................

ศึกษากระบวนการอ่าน การฟังและการดู นำความรู้ ประสบการณ์จากการอ่าน การฟังและการดูตาม

แหล่งเรียนรู้ตา่ งๆมาใชใ้ นการพัฒนาสมรรถภาพการเขียน การพดู การคดิ ตดั สินใจ แกป้ ญั หา และสร้างวิสัยทัศน์

ในการดำเนินชีวิต อ่านหนังสือประเภทต่างๆและวิเคราะห์เนื้อหา รูปแบบ คุณค่าด้านวรรณศิลป์และสังคม

รวมทั้งวิจารณ์และประเมินคุณค่าบทประพันธ์ พูดแสดงความคิดเห็น วิเคราะห์ วิจารณ์จากการอ่าน การฟัง

และการดู อย่างมีเหตุผล โดยใช้ภาษาถูกต้องตามโอกาสทั้งที่เป็นทางการ กึ่งทางการ และไม่เป็นทางการ ใช้

กริ ยิ าทา่ ทางสภุ าพเหมาะสมและแสดงออกอย่างถกู ตอ้ งเหมาะสมตามหลักการพูด และมมี ารยาทในการฟัง การดู

และการพดู

เขา้ ใจธรรมชาตขิ องภาษาและลักษณะของภาษาไทย ใชค้ ำ กลุม่ คำในการสรา้ งประโยคประเภทตา่ งๆ ได้

ตรงตามความหมายและจดุ ประสงค์ของการสื่อสาร ใชถ้ ้อยคำเหมาะแกโ่ อกาสและฐานะของบุคคล หลักการแต่ง

คำประพันธ์ประเภทโคลงสี่สุภาพ ใช้ทักษะทางภาษาและเทคโนโลยีการสื่อสารในกลุ่มประเทศอาเซียน การ

พฒั นาความรู้ อาชีพและการดำเนนิ ชวี ิต ใชภ้ าษาถกู ต้องสอดคล้องกับวัฒนธรรมและเข้าใจการใช้ภาษาของกลุ่ม

บคุ คลในวงการตา่ งๆในสังคม

ใช้กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการคดิ กระบวนการกลุ่ม การสาธติ การสืบค้นข้อมูล การอภิปราย

การแสวงหาความรู้ เพื่อให้นักเรียนเห็นคุณค่าของการอ่านเขียน ฟัง ดู พูด สามารถนำความรู้ไปใช้แก้ปัญหาใน

ชวี ติ ประจำวัน ใชเ้ ทคโนโลยกี ารสอื่ สาร มคี วามรกั ความภาคภูมใิ จในภาษาไทย มมี ารยาทใน การอา่ นเขยี น มี

มารยาทในการฟงั การดู การพูด และมนี ิสยั รกั การอ่านเขียน ฟัง ดู พดู และมีคุณธรรมจรยิ ธรรมตามหลกั แนวคิด

และเศรษฐกจิ พอเพียง

รหสั ตัวช้ีวดั
ท 1.1 ม. 4-6/1 , ม. 4-6/2 , ม. 4-6/6, ม. 4-6/9
ท 2.1 ม. 4-6/1 , ม. 4-6/2 , ม. 4-6/8
ท 3.1 ม. 4-6/1 , ม. 4-6/2 , ม. 4-6/5 , ม. 4-6/6
ท 4.1 ม. 4-6/1 , ม. 4-6/4
ท 5.1 ม. 4-6/1 , ม. 4-6/2 , ม. 4-6/6

รวม 16 ตวั ชี้วัด

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน

ท31102 ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรยี นรภู้ าษาไทย

ชน้ั มธั ยมศกึ ษาปที ่ี 4 ภาคเรยี นท่ี 2 เวลา 40 ช่ัวโมง จำนวน 1.0 หนว่ ยกิต

...................................................................................................................................................................

ศึกษากระบวนการอ่าน การฟังและการดู นำความรู้ ประสบการณ์จากการอ่าน การฟังและการดูตาม

แหล่งเรยี นรู้ตา่ งๆมาใช้ในการพัฒนาสมรรถภาพการเขยี น การพูด การคิดตัดสินใจ แก้ปัญหา และสร้างวิสัยทัศน์

ในการดำเนินชีวิต อ่านหนังสือประเภทต่างๆและวิเคราะห์เนื้อหา รูปแบบ คุณค่าด้านวรรณศิลป์และสังคม

รวมทั้งวิจารณ์และประเมินคุณค่าบทประพันธ์ พูดแสดงความคิดเห็น วิเคราะห์ วิจารณ์จากการอ่าน การฟัง

และการดู อย่างมีเหตุผล โดยใช้ภาษาถูกต้องตามโอกาสทั้งที่เป็นทางการ กึ่งทางการ และไม่เป็นทางการ ใช้

กิริยาทา่ ทางสภุ าพเหมาะสมและแสดงออกอยา่ งถูกต้องเหมาะสมตามหลกั การพดู และมีมารยาทในการฟงั การดู

และการพดู

เข้าใจธรรมชาติของภาษาและลักษณะของภาษาไทย ใช้คำ กลุ่มคำในการสรา้ งประโยคประเภทตา่ งๆ ได้

ตรงตามความหมายและจุดประสงค์ของการส่ือสาร ใชถ้ อ้ ยคำเหมาะแกโ่ อกาสและฐานะของบคุ คล หลักการแต่ง

คำประพันธ์ประเภทโคลงสี่สุภาพ ใช้ทักษะทางภาษาและเทคโนโลยีการสื่อสารในกลุ่มประเทศอาเซียน

การพฒั นาความรู้ อาชพี และการดำเนินชีวติ ใชภ้ าษาถกู ต้องสอดคล้องกับวฒั นธรรมและเข้าใจ การใช้ภาษาของ

กลมุ่ บุคคลในวงการต่างๆในสังคม

ใช้กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการคิด กระบวนการกลุ่ม การสาธิต การสืบค้นข้อมูล

การอภิปราย การแสวงหาความรู้ เพ่ือใหน้ ักเรียนเห็นคุณค่าของการอ่านเขียน ฟงั ดู พูด สามารถนำความรู้ไปใช้

แก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน มีความรักความภาคภูมิใจในภาษาไทย พูด และมีคุณธรรมจริยธรรมตามหลัก

แนวคดิ และเศรษฐกจิ พอเพยี ง

รหสั ตวั ช้ีวัด
ท 1.1 ม. 4-6/1 , ม. 4-6/2 ,ม. 4-6/3 , ม. 4-6/9
ท 2.1 ม. 4-6/1 , ม. 4-6/2 , ม. 4-6/3 , ม. 4-6/8
ท 3.1 ม. 4-6/1 , ม. 4-6/4 , ม. 4-6/5 , ม. 4-6/6
ท 4.1 ม. 4-6/2 , ม. 4-6/4
ท 5.1 ม. 4-6/1 , ม. 4-6/3 , ม. 4-6/6

รวม 17 ตัวชีว้ ัด

คำอธิบายรายวชิ าพน้ื ฐาน

ท32101 ภาษาไทย กลุม่ สาระการเรยี นรภู้ าษาไทย

ชนั้ มัธยมศกึ ษาปีท่ี 5 ภาคเรยี นท่ี 1 เวลา 40 ชัว่ โมง จำนวน 1.0 หน่วยกิต

...................................................................................................................................................................

ศึกษากระบวนการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว ร้อยกรอง อ่านตีความ แปลความ ขยายความ

วเิ คราะห์ วิจารณ์อย่างมีเหตผุ ลมวี ิจารณญาณตามหลกั การอ่าน อา่ นเร่อื งตา่ ง ๆ แลว้ เขียนกรอบความคิด ตอบ

คำถามจากการอ่าน แสดงความรู้โดยใช้ผังความคิด สังเคราะห์ความรู้จากการอ่าน และมีมารยาทในการอ่าน

เขียนสื่อสารรูปแบบต่าง ๆ เขียนเรียงความ เขียนย่อความ โดยใช้ภาษาเรียบเรียงถูกต้องมีข้อมูลและ

สาระสำคัญที่ชัดเจน เขียนรายงานและบันทึกการศึกษาค้นคว้าเพื่อนำไปพัฒนาตนเอง และมีมารยาทในการ

เขียน สรุปแนวคิดแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังประเมินเรื่องที่ฟังและดูกำหนดแนวทางนำไปประยุกต์ใช้ใน

การดำเนินชีวติ พูดในโอกาสตา่ ง ๆ พูดแสดงทรรศนะ โต้แย้ง โน้มนา้ วใจ เสนอแนวคดิ ใหม่ มีมารยาทในการ

ฟงั และดู

หลักการใช้ภาษาอธิบายธรรมชาตขิ องภาษา พลังของภาษาและลกั ษณะภาษา ใช้ภาษาให้เหมาะสมแก่

โอกาส กาลเทศะและบุคคลรวมทั้งใช้คำราชาศัพท์ได้เหมาะสม วิเคราะห์อิทธิพลของภาษาในกลุ่มประเทศ

อาเซียน

วรรณคดีและวรรณกรรมวิเคราะห์และวิจารณ์ ประเมินคุณค่าด้านวรรณศิลป์ของวรรณคดีและ

วรรณกรรม ตามหลักการวจิ ารณ์เบ้ืองตน้ รวบรวมวรรณกรรมพ้นื บ้านและอธิบายภูมปิ ัญญาทางภาษา ท่องจำ

และบอกคณุ คา่ บทอาขยานที่กำหนดและบทรอ้ ยกรองท่ีมีคณุ ค่าตามความสนใจ

ใช้กระบวนการเรียนรูท้ ี่เนน้ กระบวนการคิด กระบวนการกลมุ่ การสาธติ การสืบคน้ ขอ้ มลู การอภิปราย

การแสวงหาความรู้ เพื่อให้นักเรียนเห็นคุณค่าของการอ่านเขียน ฟัง ดู พูด สามารถนำความรู้ไปใช้แก้ปัญหาใน

ชีวิตประจำวัน ใช้เทคโนโลยีการสื่อสาร มีความรักความภาคภูมิใจในภาษาไทย มีมารยาทในการอ่านเขียน มี

มารยาทในการฟัง การดู การพดู และมีนสิ ยั รักการอา่ นเขียน ฟัง ดู พูด และมีคุณธรรมจริยธรรมตามหลกั แนวคิด

และเศรษฐกิจพอเพียง

รหสั ตวั ช้ีวดั
ท 1.1 ม. 4-6/1 , ม. 4-6/2 , ม. 4-6/5 , ม. 4-6/6
ท 2.1 ม. 4-6/1 , ม. 4-6/2 , ม. 4-6/4 , ม. 4-6/8
ท 3.1 ม. 4-6/2 , ม. 4-6/4 , ม. 4-6/5 , ม. 4-6/6
ท 4.1 ม. 4-6/3 , ม. 4-6/4
ท 5.1 ม. 4-6/1 , ม. 4-6/3 , ม. 4-6/6

รวม 17 ตัวชว้ี ัด

คำอธิบายรายวชิ าพน้ื ฐาน

ท32102 ภาษาไทย กลมุ่ สาระการเรยี นรภู้ าษาไทย

ชั้นมัธยมศกึ ษาปีท่ี 5 ภาคเรียนท่ี 2 เวลา 40 ช่วั โมง จำนวน 1.0 หนว่ ยกิต

...................................................................................................................................................................

ศึกษากระบวนการอา่ นออกเสียงบทร้อยแก้ว รอ้ ยกรอง อ่านตีความ แปลความ ขยายความ วิเคราะห์

วิจารณอ์ ย่างมเี หตผุ ลมีวจิ ารณญาณตามหลักการอ่าน อ่านเร่ืองตา่ งๆ แล้วเขยี นกรอบความคดิ ตอบคำถามจาก

การอ่าน แสดงความรู้โดยใช้ผังความคิด สังเคราะห์ความรู้จากการอ่าน และมีมารยาทในการอ่าน เขียน

สื่อสารรูปแบบต่าง ๆ เขียนเรียงความ เขียนย่อความ โดยใช้ภาษาเรียบเรียงถูกตอ้ งมีข้อมูลและสาระสำคัญท่ี

ชัดเจน ผลิตงานเขียนของตนเอง ประเมินงานเขียนของผู้อื่น เขียนรายงานและบันทึกการศึกษาค้นคว้าเพื่อ

นำไปพัฒนาตนเอง และมีมารยาทในการเขียน การฟังและการดู วิเคราะห์ แนวคิด การใช้ภาษาและความ

น่าเช่ือถือ มวี ิจารณญาณในการเลอื กเรอ่ื งทฟ่ี งั และดู

หลักการใช้ภาษาอธิบายธรรมชาติของภาษา ใช้คำและกลุ่มคำสร้างประโยคตามวัตถุประสงค์ แต่งบท

รอ้ ยกรอง อธบิ ายและวเิ คราะหห์ ลักการสร้างคำในภาษาไทย

วรรณคดีและวรรณกรรม วิเคราะห์ลักษณะเด่นของวรรณคดีเช่ือมโยงกับการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์

และวิถีชีวิตของสังคมในอดีต และกลุ่มประเทศอาเซียน สังเคราะห์ข้อคิดจากวรรณคดีและวรรณกรรมเพ่ือ

นำไปใช้ในชีวิตจริงได้อย่างเหมาะสม ท่องจำและบอกคุณค่าบทอาขยานตามที่กำหนดและบทร้อยกรองที่มี

คุณคา่ ตามความสนใจและนำไปใช้อ้างอิง

ใชก้ ระบวนการเรียนรู้ทเ่ี น้นกระบวนการคิด กระบวนการกลมุ่ การสาธิต การสบื ค้นข้อมูล การ

อภิปราย การแสวงหาความรู้ เพื่อให้นักเรียนเห็นคุณค่าของการอ่านเขียน ฟัง ดู พูด สามารถนำความรู้ไปใช้

แก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน ใช้เทคโนโลยีการสื่อสาร มีความรักความภาคภูมิใจในภาษาไทย มีมารยาทในการ

อ่านเขียน มมี ารยาทในการฟงั การดู การพูด และมนี สิ ยั รักการอ่านเขียน ฟัง ดู พดู และมีคุณธรรมจรยิ ธรรมตาม

หลักแนวคดิ และเศรษฐกจิ พอเพียง

รหัสตัวช้ีวัด
ท 1.1 ม. 4-6/1 , ม. 4-6/2 ,ม. 4-6/7 , ม. 4-6/9
ท 2.1 ม. 4-6/1 , ม. 4-6/2 ,ม. 4-6/5 , ม. 4-6/8
ท 3.1 ม. 4-6/2 , ม. 4-6/4 ,ม. 4-6/5 , ม. 4-6/6
ท 4.1 ม. 4-6/4 , ม. 4-6/6
ท 5.1 ม. 4-6/1 , ม. 4-6/4 , ม. 4-6/6

รวม 17 ตวั ชี้วัด

คำอธิบายรายวิชาพ้นื ฐาน

ท33101 ภาษาไทย กลุม่ สาระการเรยี นรูภ้ าษาไทย

ชัน้ มัธยมศกึ ษาปที ่ี 6 ภาคเรียนที่ 1 เวลา 40 ชัว่ โมง จำนวน 1.0 หน่วยกิต

...................................................................................................................................................................

ศึกษาการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองอย่างถกู ต้อง เหมาะสม ใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์

วิจารณ์ แสดงความคิดเห็นโต้แย้งและเสนอความคิดใหม่จากการอ่านอย่างมีเหตุผล ตีความ แปลความ

ขยายความ คาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่าน เขียนกรอบแนวคิด ผังความคิด บันทึก ย่อความ นำความรู้

ความคิดจากการอ่านมาพัฒนาตน พัฒนาการเรียนและพัฒนาความรู้ทางอาชีพ มีมารยาทและมีนิสัยรักการอ่าน

ศึกษาการเขียนสื่อสารในรูปแบบต่างๆ โดยใช้ภาษาได้ถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์ เรียงความแสดงแนวคิดเชิง

สรา้ งสรรค์ โดยใช้โวหารต่างๆ ผลติ ผลงานของตนเองในรูปแบบต่างๆ ทง้ั สารคดแี ละบันเทงิ คดี ประเมนิ งานเขียน

ของผูอ้ น่ื และนำมาพัฒนางานเขียนของตนเอง มีมารยาทในการเขียน ศกึ ษาเร่อื งที่ฟังและดู โดยใชก้ ระบวนการ

คิดแสดงความคิดเห็น มีวิจารณญาณในการเลือกเรื่องที่ฟังและดู ประเมินสิ่งที่ฟังและดูแล้วนำไปประยุกต์ใช้ใน

การดำเนินชวี ิต ใชท้ กั ษะการพดู ในโอกาสต่างๆ ทัง้ ที่เปน็ ทางการและไมเ่ ปน็ ทางการโดยใชภ้ าษาท่ีถกู ต้อง การพูด

แสดงทรรศนะ และเสนอแนวคิดใหมอ่ ยา่ งมีเหตผุ ล มีมารยาทในการฟัง ดู และพดู

ศึกษาเนื้อหาเรื่องธรรมชาติของภาษา อทิ ธิพลของภาษา และลักษณะของภาษาไทย การแตง่ คำประพันธ์

ประเภทกาพย์ โคลง ใช้ภาษาให้เหมาะสมกับกาลเทศะ อิทธิพลของภาษาต่างประเทศในกลุ่มประเทศอาเซียน

ภาษาไทยและภาษาถิ่น การวิเคราะห์และประเมินการใช้ภาษาจากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ศึกษาการ

วิเคราะห์ วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมตามหลักการ วิจารณ์วรรณคดีเบื้องต้น ลักษณะเด่นของวรรณคดี

การประเมินคุณค่าด้านวรรณศิลป์ การนำข้อคิดจากวรรณคดี วรรณกรรมและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไป

ประยกุ ตใ์ ชใ้ นชีวิตจรงิ เพอื่ ให้เกิดความรู้ ความคิด ความเขา้ ใจ ความสามารถในการสอื่ สาร รักความเป็นไทย เหน็

คณุ คา่ และอนรุ ักษก์ ารใช้ภาษาไทย รวมทัง้ วรรณคดีและวรรณกรรมท่เี ป็นมรดกของชาติ

รหสั ตวั ช้ีวดั
ท 1.1 ม. 4-6/1 , ม. 4-6/2 ,ม. 4-6/4 , ม. 4-6/9
ท 2.1 ม. 4-6/1 , ม. 4-6/2 ,ม. 4-6/6 , ม. 4-6/8
ท 3.1 ม. 4-6/3 , ม. 4-6/4 ,ม. 4-6/5 , ม. 4-6/6
ท 4.1 ม. 4-6/4 , ม. 4-6/5
ท 5.1 ม. 4-6/1 , ม. 4-6/5 , ม. 4-6/6

รวม 17 ตัวช้วี ัด

คำอธิบายรายวชิ าพ้ืนฐาน

ท33102 ภาษาไทย กลมุ่ สาระการเรยี นร้ภู าษาไทย

ชน้ั มัธยมศึกษาปที ่ี 6 ภาคเรยี นที่ 2 เวลา 40 ช่ัวโมง จำนวน 1.0 หน่วยกิต

....................................................................................................................................................................

ศึกษาการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองอยา่ งถกู ต้อง เหมาะสม ใช้กระบวนการคดิ วิเคราะห์

วจิ ารณ์ แสดงความคิดเห็นโต้แย้งและเสนอความคิดใหม่จากการอ่านอยา่ งมีเหตผุ ล ตีความ แปลความ คาดคะเน

เหตุการณจ์ ากเรื่องท่ีอ่าน เขยี นรายงานจากสง่ิ ท่ีอ่าน สังเคราะห์ ประเมินค่า และนำความรู้ ความคิดจากการอ่าน

มาพัฒนาตน พฒั นาการเรยี นและพัฒนาความรู้ทางอาชีพ มีมารยาทและมนี สิ ัยรักการอา่ น ศกึ ษาการเขียนสื่อสาร

ในรปู แบบต่างๆ โดยใชภ้ าษาได้ถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์ ยอ่ ความจากส่ือท่ีมีรปู แบบและเน้ือหาท่ีหลากหลาย

เขียนบันทึก รายงานการศึกษาค้นคว้าตามหลักการเขียนทางวิชาการ ใช้ข้อมูลสารสนเทศในการอ้างอิง ผลิตผล

งานของตนเองในรูปแบบต่างๆ ทั้งสารคดีและบันเทิงคดี ประเมินงานเขียนของผูอ้ ื่นและนำมาพัฒนางานเขียนของ

ตนเอง มีมารยาทในการเขียน ศึกษาเรื่องที่ฟังและดู โดยใช้กระบวนการคิดแสดงความคิดเห็น วิเคราะห์

วัตถุประสงค์ แนวคิด การใช้ภาษา ความน่าเชื่อถือของเรื่อง ประเมินสิ่งที่ฟังและดูแล้วนำไปประยุกต์ใช้ในการ

ดำเนินชีวิต การใช้ทักษะการพูดในโอกาสต่างๆ ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการโดยใช้ภาษาที่ถูกต้อง

การพูดโต้แย้ง โน้มน้าวและเสนอแนวคิดใหม่อย่างมีเหตุผล มีมารยาทในการฟัง ดู และพูด ศึกษาเนื้อหาเรื่องการ

ใช้คำ และกลมุ่ คำสรา้ งประโยคได้ตรงตามวัตถุประสงค์ การแต่งคำประพนั ธป์ ระเภทฉันท์ การใชค้ ำราชาศัพท์และ

คำสุภาพ การวิเคราะหห์ ลักการสรา้ งคำในภาษาไทยการวิเคราะห์และประเมินการใช้ภาษาจากสื่อสิง่ พิมพ์และสอ่ื

อิเล็กทรอนกิ ส์

ศึกษาการใช้ภูมิปญั ญาทางภาษาและวรรณกรรมพ้นื บ้านเช่อื มโยงกับการเรยี นรู้ทางประวัตศิ าสตร์ วถิ ไี ทย

และกลุ่มประชาคมอาเซียน การประเมินคุณค่าด้านวรรณศิลป์ การนำข้อคิดจากวรรณคดี วรรณกรรม และ

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ ความสามารถในการ

สอ่ื สาร รักความเป็นไทย เห็นคณุ ค่าและอนุรักษ์การใช้ภาษาไทย รวมท้งั วรรณคดีและวรรณกรรมที่เป็นมรดกของ

ชาติ

รหสั ตัวช้ีวัด
ท 1.1 ม. 4-6/1 , ม. 4-6/2 ,ม. 4-6/8 , ม. 4-6/9
ท 2.1 ม. 4-6/1 , ม. 4-6/2 ,ม. 4-6/7 , ม. 4-6/8
ท 3.1 ม. 4-6/3 , ม. 4-6/4 ,ม. 4-6/5 , ม. 4-6/6
ท 4.1 ม. 4-6/4 , ม. 4-6/7
ท 5.1 ม. 4-6/1 , ม. 4-6/5 , ม. 4-6/6

รวม 17 ตวั ชวี้ ดั

คำอธบิ ายรายวชิ าเพิ่มเติม
ระดับชนั้ มัธยมศกึ ษาตอนตน้

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม

ท22201 การพัฒนาทกั ษะการอา่ นเขยี น กลุ่มสาระการเรียนร้ภู าษาไทย

ชนั้ มัธยมศึกษาปที ี่ 2 ภาคเรยี นท่ี 1 เวลา 20 ช่ัวโมง จำนวน 0.5 หน่วยกิต

...................................................................................................................................................................

ศึกษาหนังสือนิทาน เรื่องเล่า บทความ เอกสารทางวิชาการ งานเขียน เรื่องที่ฟัง และดู เสียงใน
ภาษาไทย ชนิดและหน้าที่ของคำ สำนวนที่เป็นคำพังเพยและสุภาษิต วรรณคดีและวรรณกรรมที่เกี่ยวกับบันทกึ
การเดินทาง ศาสนา ประเพณี พิธีกรรม ฝึกอ่านออกเสียงร้อยแก้ว ร้อยกรอง อ่านจับใจความสำคัญ อ่านและ
ปฏิบัติตามเอกสารคู่มือ คัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัด อ่านออกเสียงคำ คำคล้องจอง ข้อความสั้นๆ บอก
ความหมายของคำ ข้อความ ตอบคำถาม เล่าเรื่องย่อ คาดคะเนเหตุการณ์ อ่านหนังสือตามความสนใจและ
นำเสนอจากเรื่องที่อ่าน บอกความหมายของเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์สำคัญ คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด
เขียนสื่อสารด้วยคำและประโยคง่ายๆ ฟังและปฏิบัติตามคำแนะนำ คำสั่งง่ายๆ ตอบคำถาม เล่าเรื่อง พูดแสดง
ความคดิ เหน็ ความรู้สกึ พดู สื่อสารจากเรื่องที่ฟังและดูทงั้ ท่เี ปน็ ความรู้และความบนั เทงิ บอกและเขียนพยัญชนะ
สระ วรรณยุกต์ และเลขไทย เขียนสะกดคำและบอกความหมายของคำ เรียบเรียงคำเป็นประโยค ต่อคำคล้อง
จอง

โดยใช้ทักษะกระบวนการอ่าน เขียน ฟัง พูด เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักเกณฑ์การใช้

ภาษา มีทักษะกระบวนการสื่อสาร กระบวนการคิด มีความสนใจใฝ่เรียนรู้ มีมารยาทในการอ่าน เขียน ฟัง ดู

และพูด สามารถนำไปประยกุ ต์ใช้ในชวี ิตประจำวันมีเจคติทีด่ ีต่อภาษาไทยและภมู ใิ จในภาษาไทย

ผลการเรียนรู้
1. อา่ นและเข้าใจความหมายของงานเขยี นประเภทต่าง ๆ ไดถ้ ูกต้อง
2. รู้และเขา้ ใจเสยี งในภาษา ชนดิ และหน้าทขี่ องคำ
3. เขียนสะกดคำได้ถกู ต้องตามหลกั ไวยากรณ์
4. เขียนสือ่ สารได้ถูกต้องและมปี ระสิทธภิ าพ

รวมท้งั หมด 4 ผลการเรียนรู้

คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม

ท23201 การเขียนในชีวติ ประจำวัน กลุ่มสาระการเรยี นรภู้ าษาไทย

ช้ันมธั ยมศกึ ษาปที ี่ 3 ภาคเรียนท่ี 1 เวลา 20 ชว่ั โมง จำนวน 0.5 หน่วยกติ

...................................................................................................................................................................

ศึกษา อธิบาย ความหมายและความสำคัญ ประเภทของงานเขียนและองค์ประกอบในงานเขียน
ความหมายและบทบาทของสอื่ อเิ ลก็ ทรอนิกส์ในชวี ิตประจำวนั โดยเขยี นหรือการพูดอธบิ าย

ฝึกทักษะการเขียนเพื่อกิจเฉพาะ การเขียนประกาศ การเขียนจดหมาย การเขียนโฆษณา การเขียน
อวยพร การเขียนเพื่อการศึกษา การเขียนบันทึกความรู้ การเขียนรายงาน และการเขียนโครงการ มีมารยาทใน
การเขียนสอื่ สารโดยใชก้ ระบวนการเขียนอยา่ งมีประสิทธิภาพ

เพื่อให้รู้หลักการเขียนนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง มีความประณีตในการใช้ภาษา เข้าใจการใช้ภาษาท่ี
สละสลวย ทำให้ผู้อื่นเข้าใจได้แจ่มแจ้ง สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีจิตสำนึกอนุรักษ์ภาษาอันเป็น
มรดกทางวฒั นธรรมของไทย

ผลการเรยี นรู้
1. อธบิ ายแนวทางการเขยี นและองคป์ ระกอบในการเขยี นเพ่ือส่ือสาร
2. เขียนขอ้ ความโดยใช้ถ้อยคำไดถ้ กู ต้อง
3. เขยี นส่ือสารในชีวติ ประจำวันในรูปแบบต่างๆ ไดต้ ามวัตถปุ ระสงค์ โดยใชภ้ าษาเรียบเรยี งถกู ต้อง
มีขอ้ มลู และสาระสำคัญชัดเจน
4. เขยี นเพื่อการศกึ ษา บันทกึ ความรู้ เขยี นรายงาน เขียนโครงการอย่างมปี ระสิทธภิ าพ

รวมทั้งหมด 4 ผลการเรียนรู้

คำอธบิ ายรายวชิ าเพิม่ เติม
ระดบั ช้นั มัธยมศึกษาตอนปลาย

คำอธบิ ายรายวชิ าเพ่ิมเตมิ

ท31201 การเขยี นเพอื่ ประโยชน์ทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ชนั้ มธั ยมศกึ ษาปที ี่ 4 ภาคเรยี นท่ี 1 เวลา 40 ชว่ั โมง จำนวน 1.0 หน่วยกติ

............................................................................................................................................................

ศึกษาและรวบรวมขอ้ มูล การนำเสนอข้อมูลตามส่วนประกอบ ได้แก่ ส่วนนำ ส่วนเนื้อความและส่วน
สรปุ ด้วยการเขยี น การบนั ทึกข้อมลู เพ่อื ประโยชนท์ างวชิ าการจากการอา่ นและการสังเกต การเขียนรายงานเชิง
วิชาการ การเขียนโครงการวชิ าการ บทความทางวิชาการ การอ้างองิ ข้อมูล
ในงานเขยี นเชิงวิชาการ

ผลการเรียนรู้
1. ค้นควา้ และรวบรวมข้อมลู ในการเขียนงานเชิงวชิ าการ
2. อธิบายองคป์ ระกอบของงานเขยี น และงานเขยี นเชงิ วชิ าการจากการอ่านและการสงั เกต
3. จดบนั ทึกข้อมูลอย่างเปน็ ระเบียบและมีระบบ เพ่ือใชอ้ ้างองิ ในการเขียนเชิงวิชาการ
4. อ้างอิงข้อมูลในงานเขียนเชงิ วิชาการอยา่ งถกู ต้องตามหลักการอา้ งองิ ข้อมูล
5. เขยี นรายงานเชงิ วชิ าการถูกต้องและเหมาะสม
6. เขยี นบทความทางวิชาการถกู ต้องเหมาะสม

รวมท้ังหมด 6 ผลการเรยี นรู้

คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเตมิ

ท31202 พนิ ิจวรรณคดแี ละวรรณกรรม กลุ่มสาระการเรยี นรภู้ าษาไทย

ช้นั มัธยมศกึ ษาปที ี่ 4 ภาคเรียนท่ี 2 เวลา 40 ชั่วโมง จำนวน 1.0 หน่วยกิต

...............................................................................................................................................................

ศึกษาการพินิจวรรณคดีและวรรณกรรมทุกชนิด ในลักษณะกว้าง ๆ โดยเน้นคุณค่าด้าน
วรรณศิลป์ คือ ความไพเราะของบทประพันธ์ ซึ่งอาจจะเกิดจากรสของคำที่ผู้แต่งเลือกใช้และรสความที่ให้
ความหมายกระทบใจผู้อ่านคุณคา่ ดา้ นเน้ือหา คือ การให้ความร้ดู า้ นต่าง ๆ ให้คุณคา่ ทางปญั ญาและความคิดแก่
ผู้อา่ นคณุ คา่ ดา้ นสงั คม วรรณคดีและวรรณกรรมสะทอ้ นให้เหน็ ภาพของสังคมในอดีตและวรรณกรรมท่ดี สี ามารถ
จรรโลงสังคมได้อีกด้วยและนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประจักษ์ในคุณค่าของชีวิตได้
ความคิดประสบการณ์จากเรื่องที่อ่าน และนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตนำไปเป็นแนวปฏิบัติหรือแก้ปัญหารอบ ๆ
ตวั

ผลการเรียนรู้
1. บอกความหมายของวรรณคดีและวรรณกรรมได้
2. บอกประเภทของวรรณคดแี ละวรรณกรรมได้
3. บอกหลักการพินิจวรรณคดแี ละวรรณกรรมได้
4. บอกประโยชนท์ ไ่ี ดร้ บั จากการอา่ นวรรณคดีและวรรณกรรมได้

รวมทั้งหมด 4 ผลการเรียนรู้


Click to View FlipBook Version