The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

แผนการจัดการเรียนรู้ ม.๒ ครูยุธาดา

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by yutada0612, 2022-05-18 06:28:49

แผนการจัดการเรียนรู้ ม.๒ ครูยุธาดา

แผนการจัดการเรียนรู้ ม.๒ ครูยุธาดา

8. ความคดิ เห็น (ผบู้ รหิ าร / หรอื ผู้ทีไ่ ด้รบั มอบหมาย)
ได้ทาการตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ของ.................................................แล้วมีความเหน็ ดังนี้
8.1 เปน็ แผนการจดั การเรียนรู้ที่
ดมี าก ดี
พอใช้ ต้องปรบั ปรุง
8.2 การจดั กิจกรรมการเรียนรู้ได้นาเอากระบวนการเรียนรู้
ทีเ่ น้นผู้เรยี นเป็นสาคัญ ใช้กระบวนการสอนไดอ้ ย่างเหมาะสม
ที่ยงั ไมเ่ น้นผู้เรยี นเปน็ สาคัญ ควรปรบั ปรงุ พัฒนาตอ่ ไป
8.3 เป็นแผนการจดั การเรียนรู้ที่
นาไปใช้สอนได้
ควรปรับปรุงกอ่ นนาไปใช้
8.4 ข้อเสนอแนะอืน่ ๆ
........................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

ลงชือ่ ....................................................................
(นางสาวจารพุ รรณ ชวนชิต)
หวั หน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

ความคิดเหน็ ของรองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ
........................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

ลงชื่อ............................................
( นายชาญยุทธ สุทธธิ รานนท์ )

รองผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ
ความคิดเห็นของผู้อานวยการโรงเรียน

........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................

ลงชื่อ.............................................
( นายวีระ แก้วกลั ยา )

ผู้อานวยการโรงเรียนราชประชานเุ คราะห์ 47 จังหวดั เพชรบรุ ี

การวิเคราะห์มาตรฐานแล
รายวิชาภาษาไทย ระดับชั้นมธั ยมศึกษาปีที่ ๒ จานวน

หนว่ ยการ ตวั ชวี้ ดั ที่ รู้อะไร / ทาอะไร ภาระงาน / ชนิ้ งาน

เรียนรู้ที่ /เรื่อง รู้อะไร - แบบทดสอบบ
- การนาเสนองาน
ฟังคิดพินิจ ท ๓.๑ ม.๒/๑ -การพูดสรุปความ
เรือ่ ง ท ๓.๑ ม.๒/๒ - การวิเคราะห์ขอ้ เท็จจรงิ
และข้อคิดเหน็
ท ๓.๑ ม.๒/๖ - หลักการฟัง การดแู ละ
การพดู

ทาอะไร

- พดู สรุปความ
- วิเคราะห์ขอ้ เท็จจรงิ และ
ข้อคิดเห็น
- พดู จับใจความสาคญั

ละตวั ชวี้ ัด / ผลการเรียนรู้
น ๑.๕ หนว่ ยกิต ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

สมรรถนะสาคญั คณุ ลกั ษณะของวิชา คุณลกั ษณะอนั พงึ

ประสงค์

ข้อ 1 ความสามารถ การฟังเชิงวิเคราะห์ ข้อ 2 ซื่อสตั ย์

ในการส่อื สาร วิจารณ์ หมายถึง การ ข้อ 3 มวี ินัย

ข้อ 2 ความสามารถ ฟังสารด้วยความเอาใจ ข้อ 4 ใฝเ่ รียนรู้

ในการคิด ใส่พิจารณาไตร่ตรอง ข้อ 6 มุ่งม่นั ในการ

ข้อ 3 ความสามารถ แยกแยะสารออกเปน็ ทางาน

ในการแก้ปญั หา สว่ น ๆ อย่างถ่ถี ้วน

ข้อ 4 ความสามารถ เพือ่ ให้เข้าใจเรื่องใน

ในการใช้ทักษะชวี ิต หลายแง่หลายมุมโดย

ข้อ 5 ความสามารถ แยกขอ้ เท็จจรงิ และ

ในการใช้เทคโนโลยี ข้อคิดเห็นออกจากกัน

แล้วติ – ชม หรือ

ประเมินค่าสง่ิ ที่ได้ฟงั

น้ัน เพื่อนาไปใช้ใน

ชีวิตประจาวนั

เรื่องอ่านคิด ท ๑.๑ ม.๒/๒ รู้อะไร - แบบทดสอบ
วิเคราะห์ - การนาเสนองาน
เรือ่ ง ท ๑.๑ ม.๒/๕ - หลกั การอ่านจบั ใจความ - การทางานเป็นก
และสรุปความ
ท ๓.๑ ม.๒/๕ - นิยามและตวั อย่าง - แบบทดสอบ
ข้อเทจ็ จรงิ ข้อคิดเห็น - การนาเสนองาน
เรื่องอ่านคิด ท ๑.๑ ม.๒/๒ - หลักการพูดรายงานทา
พินิจเรอ่ื งราว ท ๕.๑ ม.๒/๑
อะไร
ท ๕.๑ ม.๒/๔
- อ่านจับใจความและสรุป
ความ
- นิยามและตัวอย่าง
ข้อเท็จจรงิ ข้อคิดเหน็
- พดู รายงานทา

รู้อะไร

- หลกั การอ่านจบั ใจความ

และสรปุ ความ
- การจับใจความสาคญั
- การสรุปความจากการ
อ่าน

ทาอะไร

- อ่านจบั ใจความและสรุป

ความ
- จบั ใจความสาคญั

ข้อ 1 ความสามารถ การอ่านวิเคราะหเ์ น้ือหา ข้อ 2 ซื่อสตั ย์

ในการสอ่ื สาร จากบทเรียน เป็นการเพือ่ ข้อ 3 มวี ินัย

กลุ่ม ข้อ 2 ความสามารถ จับใจความสาคญั แล้ว ข้อ 4 ใฝเ่ รียนรู้
แสดงความคิดเห็นเชิง ข้อ 6 มุ่งมน่ั ในการ
ในการคิด ทางาน
วเิ คราะหแ์ ละประเมินค่า
ข้อ 3 ความสามารถ เปน็ พืน้ ฐานที่จาเป็นใน

ในการแก้ปัญหา การศกึ ษาหาความรู้ จึง

ข้อ 4 ความสามารถ ควรฝึกฝนใหเ้ กิดความ

ในการใช้ทกั ษะชวี ิต ชานาญ จนสามารถ

ข้อ 5 ความสามารถ วเิ คราะหแ์ ละแสดงความ
ในการใช้เทคโนโลยี คิดเหน็ ในงานเขียนทกุ

ประเภทได้

ข้อ 1 ความสามารถ การอ่านเพือ่ ข้อ 2 ซือ่ สัตย์

ในการส่อื สาร จบั ใจความสาคญั เป็น ข้อ 3 มวี ินัย

ข้อ 2 ความสามารถ พืน้ ฐานท่จี าเปน็ ใน ข้อ 4 ใฝเ่ รียนรู้
การศึกษาหาความรู้ ข้อ 6 มุ่งมน่ั ในการ
ในการคิด จึงควรฝึกฝนให้เกิด ทางาน

ข้อ 3 ความสามารถ ความชานาญจน

ในการแก้ปัญหา สามารถจับใจความ

ข้อ 4 ความสามารถ สาคัญในงานเขียนทกุ

ในการใช้ทักษะชวี ิต ประเภท

ข้อ 5 ความสามารถ

ในการใช้เทคโนโลยี

- สรุปความจากการอ่าน

เรื่อง ท ๑.๑ ม.๒/๒ ท รู้อะไร -แบบทดสอบ
แผนภาพ ๑.๑ ม.๒/๓ - การนาเสนองาน
ความคิดพิชิต - หลักการอ่านจบั ใจความ
เรื่อง และสรุปความ
- หลกั การเขียนสรุปความ

ทาอะไร

- อ่านจับใจความและสรปุ
ความ
- เขียนสรุปความ

เรื่องอ่าน ท ๑.๑ ม.๒/๑ รู้อะไร - แบบฝึกหดั
ไพเราะ ท ๕.๑ ม.๒/๕ - ท่องจา
- หลกั การอ่านออกเสียง
เสนาะทานอง ร้อยแก้วและร้อยกรอง
- บทอาขยาน
- บทร้อยกรอง

ทาอะไร

- อ่านออกเสียงร้อยแก้ว
และร้อยกรอง
- บทอาขยาน

ข้อ 1 ความสามารถ การเลา่ เรือ่ งและการ ข้อ 2 ซื่อสัตย์

ในการสอ่ื สาร เขียนแผนภาพความคิด ข้อ 3 มวี ินยั

ข้อ 2 ความสามารถ ทาให้จาเนอื้ เรือ่ งได้ ข้อ 4 ใฝเ่ รียนรู้

ในการคิด แม่นยา อีกท้ังยงั เป็น ข้อ 6 มุ่งม่ันในการ

ข้อ 3 ความสามารถ การช่วยฝึกทักษะ ทางาน

ในการแก้ปัญหา และพฒั นาในดา้ นการ

ข้อ 4 ความสามารถ เขียน การพดู ต่อไป

ในการใช้ทักษะชวี ิต

ข้อ 5 ความสามารถ

ในการใช้เทคโนโลยี

ข้อ 1 ความสามารถ การอ่านออกเสียงเปน็ ข้อ 2 ซื่อสตั ย์

ในการสอ่ื สาร การสอ่ื สารทีม่ ี ข้อ 3 มวี ินยั

ข้อ 2 ความสามารถ ความสาคัญเพราะเป็น ข้อ 4 ใฝเ่ รียนรู้
การถ่ายทอดความรู้ ข้อ 6 มุ่งมั่นในการ
ในการคิด ความคิด ความรู้สึก

ข้อ 3 ความสามารถ และอารมณข์ องผู้ส่ง ทางาน

ในการแก้ปญั หา สารไปยงั ผู้รับสาร

ข้อ 4 ความสามารถ ดงั น้ัน หากรู้หลักการ

ในการใช้ทกั ษะชวี ิต อ่านและมีทักษะในการ

- บทร้อยกรอง

เรือ่ งรอ้ ย ท ๑.๑ ม.๒/๑ รู้อะไร - นาเสนอหน้าช้ันเร
กรองร้อย ท ๔.๑ ม.๒/๓ - ใบงาน
ความคิด - หลักการอ่านออกเสียง
ท ๕.๑ ม.๒/๕ ร้อยแก้วและร้อยกรอง
- การแตง่ กลอนสุภาพ
- การแตง่ โคลงสีส่ ุภาพ
- บทอาขยาน
- บทร้อยกรอง

ทาอะไร

- อ่านออกเสียงร้อยแก้ว
และร้อยกรอง
- แตง่ กลอนสภุ าพ
- แตง่ โคลงสี่สุภาพ
- บทอาขยาน
- บทร้อยกรอง

ข้อ 5 ความสามารถ อ่านย่อมจะทาให้การ
ในการใช้เทคโนโลยี ส่อื สารเกิดสัมฤทธิผ์ ล

รียน ข้อ 1 ความสามารถ ๑. การอ่านบทร้อย ข้อ 2 ซื่อสตั ย์

ในการสอ่ื สาร กรองได้ถูกต้องไพเราะ ข้อ 3 มวี ินัย

ข้อ 2 ความสามารถ สละสลวย และเข้าใจ ข้อ 4 ใฝเ่ รียนรู้
สาระการเรียนรู้ทาให้ ข้อ 6 มุ่งมนั่ ในการ
ในการคิด เหน็ ความงาม และ ทางาน

ข้อ 3 ความสามารถ คณุ ค่าของภาษาไทย
ในการแก้ปัญหา เป็นการส่งเสริม

ข้อ 4 ความสามารถ ศิลปวฒั นธรรมทาง

ในการใช้ทกั ษะชวี ิต ภาษาของชาติ

ข้อ 5 ความสามารถ ๒. การเขียนบทร้อย
ในการใช้เทคโนโลยี กรองโดยเข้าใจ

ลักษณะฉันทลักษณ์

ของคาประพนั ธ์ และ

เขียนสาระ

การเรียนรู้ได้เหมาะสม

จะทาให้ผู้อ่านเกิด

ความซาบซึง้ และเห็น

คณุ ค่าของภาษาไทย

มากขึน้

ท ๑.๑ ม. ๒/๔ รู้อะไร - การนาเสนองาน
ท ๕.๑ ม.๒/๓ - แบบทดสอบ
- นิยามหลักการอภิปราย
ท ๕.๑ ม.๒/๔ แสดงความคิดเหน็ และข้อ
โต้แย้ง
- การวิเคราะห์คณุ ค่าของ
วรรณคดไี ทยและ
วรรณกรรมท้องถิ่น
- การสรุปความจากการ
อ่าน

ทาอะไร

- อภิปรายแสดงความ
คิดเห็นและข้อโต้แย้ง
- วิเคราะห์คณุ ค่าของ
วรรณคดไี ทยและ
วรรณกรรมท้องถิน่
- สรุปความจากการอ่าน

ข้อ 1 ความสามารถ ๑. การอภิปราย ข้อ 2 ซือ่ สัตย์

ในการส่อื สาร บทเรียน แสดงเหตุผล ข้อ 3 มวี ินัย

ข้อ 2 ความสามารถ ประกอบการพูด เปน็ ข้อ 4 ใฝเ่ รียนรู้
การเพิม่ ทกั ษะด้านการ ข้อ 6 มุ่งม่ันในการ
ในการคิด วิเคราะห์ ทาให้

ข้อ 3 ความสามารถ สรปุ ข้อคิดจากบทเรียน ทางาน
ในการแก้ปญั หา ได้งา่ ยและตรงประเด็น

ข้อ 4 ความสามารถ ๒.การย่อความจาก

ในการใช้ทกั ษะชวี ิต เรื่องทีอ่ ่าน โดยอาศัย

ข้อ 5 ความสามารถ แผนภาพโครงเรื่องจะ
ในการใช้เทคโนโลยี ทาให้ย่อเรื่องได้งา่ ย

และสมบูรณ์

มากขึน้

ผงั มโนทศั น์หน่วยก
เรือ่ งบทสามคั คีเสวก
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ภาคเรียนที่ .........๑......เว

เรือ่ งฟังคิดพินิจเรอ่ื ง หนว่ ยการเรียนรู้ที่ .
เวลา.....๑......... ชั่วโมง
เรื่องบทสามคั
เรื่องเรื่องแผนภาพความคิดพิชิต
เรื่อง เวลา ........๑.......ชัว่ โมง

เรื่องเรือ่ งรอ้ ยกรองร้อยความคิด.
เวลา......๑....... ชวั่ โมง

เรือ่ งเรื่องอ่า
เวลา .......

การเรียนรู้ที่.....๗...
ก รายวิชาภาษาไทย
วลา.......๗.........ชัว่ โมง จานวน.....๑.๕......หน่วยกิต

เรื่องเรือ่ งอ่านคิดพินิจเร่อื งราว.
เวลา ...........๑............... ชัว่ โมง

......๗......... เรื่องเรื่องอ่านคิดวิเคราะห์เรอ่ื ง
เวลา.......๑....ช่วั โมง
คคีเสวก.

เรือ่ ง เรื่องอ่านไพเราะเสนาะ
ทานอง เวลา ........๑......ชว่ั โมง

านคิดสรุปเรื่อง
..๑.......ช่วั โมง

หน่วยการเรียนรู้ที่.....๗.....เรือ่ งบทสามคั คีเสวก จานวน..........๗.......ช่ัวโมง

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ภาคเรียนที่....๑...ปีการศึกษา 256๕

รายวิชาภาษาไทย รหัสวิชา ท๒๒๑๐๑ ครูผู้สอนนางสาวยธุ าดา ศรีบุรมย์

_________________________________________________________

สาระสาคญั / ความคิดรวบยอด (Learning Concepts)

การฟังเชิงวิเคราะห์ วิจารณ์ หมายถึง การฟงั สารด้วยความเอาใจใสพ่ ิจารณาไตร่ตรอง แยกแยะสารออกเปน็

สว่ น ๆ อย่างถ่ีถ้วน เพื่อให้เข้าใจเรือ่ งในหลายแง่หลายมุมโดยแยกข้อเท็จจรงิ และข้อคิดเห็นออกจากกันแล้วติ –

ชม หรือประเมินค่าสง่ิ ทีไ่ ด้ฟังน้ัน เพือ่ นาไปใช้ในชีวิตประจาวนั

มาตรฐานท่ี ท ๓.๑ สามารถเลอื กฟังและดู อย่างมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู้ ความคิด
ความรสู้ กึ ในโอกาสต่างๆ อย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์

ตวั ชี้วดั
ท ๓.๑ ม.๒/๑ พดู สรปุ ใจความสาคญั ของเรือ่ งทีฟ่ ังและดู
ท ๓.๑ ม.๒/๒ วเิ คราะหข์ ้อเทจ็ จริง ข้อคิดเหน็ และความน่าเชือ่ ถือของข่าวสารจากสื่อต่างๆ
ท ๓.๑ ม.๒/๖ มีมารยาทในการฟงั การดู และการพูด

สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน ( Competency ) คณุ ลกั ษณะอนั พึงประสงค์ ( Desired Characteristics )
ข้อ 1 ความสามารถในการสอ่ื สาร ข้อ 2 ซื่อสัตย์
ข้อ 2 ความสามารถในการคิด ขอ้ 3 มีวินยั
ข้อ 3 ความสามารถในการแก้ปัญหา ขอ้ 4 ใฝเ่ รียนรู้
ข้อ 4 ความสามารถในการใช้ทกั ษะชวี ิต ขอ้ 6 มุ่งมน่ั ในการทางาน
ข้อ 5 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

ทกั ษะ / กระบวนการ ( Skill during the process ) ทกั ษะการคิด
ทกั ษะเฉพาะวิชา - การค้นคว้าขอ้ มูล
- การสนทนาแลกเปลย่ี นข้อมลู - การนาเสนอข้อมลู
- การเขียนรายการ

ความเข้าใจทีย่ ่ังยืน
การฟังเรื่องบทเสภาเสวก ตอน วิศวกรรมาและสามคั คีเสวก

ความสมั พันธ์กบั กลมุ่ สาระการเรียนรู้อื่น
คณิตศาสตร์ = การนบั จานวน การจดั กลุ่ม

แผนการจดั การเรยี นรู้ที่....๑......

เร่อื งฟงั คิดพนิ จิ เร่อื ง เวลา.....๑.....ช่ัวโมง ระดบั ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ ๒

__________________________________________________________________________

1. เปา้ หมายการเรยี นรู้ / หลักฐานการเรยี นรู้ / การวดั และการประเมินผล

มาตรฐานการเรียนรู้ ส่งิ ทีต่ ้องรแู้ ละปฏิบัติได้ ผลงาน / ชนิ้ งาน การวัดผลและการ

และตวั ช้ีวัด ประเมินผล

ท ๓.๑ ม.๒/๑ พูด นักเรยี นทาแบบทดสอบ แบบทดสอบ ตรวจงานรายบคุ คล
การนาเสนองาน สังเกตรายกลุ่ม
สรุปใจความสาคญั ของ ก่อนเรียน
ประเมนพฤติกรรม ตรวจงานรายกลมุ่
เรื่องที่ฟังและดู

ท ๓.๑ ม.๒/๒ นักเรยี นนาเสนอหน้าชั้น

วิเคราะห์ขอ้ เทจ็ จรงิ เรียน

ข้อคิดเห็นและความ

น่าเชอ่ื ถอื ของข่าวสาร

จากสื่อตา่ งๆ

ท ๓.๑ ม.๒/๖ มี ประเมินพฤติกรรมและ

มารยาทในการฟงั การ ผลงานระหว่างเรียน

ดู และการพูด

2. สาระการเรยี นรู้ (Learning Contents)
1. ความรู้ (Knowledge)
- การพดู สรปุ ความ
- วิเคราะห์ขอ้ เท็จจรงิ และข้อคิดเหน็
- หลกั การฟัง การดแู ละการพดู
2. ทกั ษะ/กระบวนการ (Skill during the process)
-ฝึกพูดสรุปความ
- ฝึกพดู วิเคราะห์ขอ้ เทจ็ จรงิ และข้อคิดเห็น
- ฝึกพดู ฟงั และดู
๓. สมรรถนะ (Competency)
ข้อ 1 ความสามารถในการสอ่ื สาร
ข้อ 2 ความสามารถในการคิด

3. หลักฐานการเรยี นรู้ชิน้ งานหรือภาระงาน (Work)

- แบบทดสอบบ

- การนาเสนองาน

4. การวัดและการประเมินผล ( Evaluation )

ส่งิ ที่วัดผล วิธีวดั ผล เครอ่ื งมือวดั ผล เกณฑ์การประเมิน

ดา้ นความรู้ (K) นกั เรยี นทา แบบทดสอบก่อนเรียน ร้อยละ ๗๐ ขนึ้ ไป
ร้อยละ ๗๐ ขนึ้ ไป
ดา้ นทกั ษะ/กระบวนการ แบบทดสอบ
(P)
ก่อนเรียน

นกั เรยี นนาเสนอหน้า แบบประเมินรายกลุ่ม

ชั้นเรียน

เจตคต/ิ คณุ ลกั ษณะ (A) ประเมินพฤติกรรม แบบประเมินพฤติกรรม ร้อยละ ๗๐ ขนึ้ ไป
และผลงานระหว่าง และผลงานระหว่าง
เรียน เรียน

สมรถนะของผู้เรยี น (C) ข้อ 1 ความสามารถ แบบสังเกตพฤติกรรม ร้อยละ ๗๐ ขนึ้ ไป
ในการสอ่ื สาร
ข้อ 2 ความสามารถ
ในการคิด

5. กระบวนการการจดั กจิ กรรม / รปู แบบการจดั กจิ กรรม ( Learning Process )

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้/แนวทางการเสริมแรงหรือชว่ ยเหลอื นกั เรยี น
สนทนากบั นักเรยี นเรื่อง “ บทเสภา ” ว่ามีความหมายอยา่ งไร มีประวตั ิและความเป็นมาอย่างไร การอ่านบท
เสภาเสวก ตอน วิศวกรรมาและสามัคคีเสวก ควรอ่านอย่างไรจึงจะเข้าใจลึกซงึ้
6. กิจกรรมการเรยี นการสอน

1. ขนั้ นาเขา้ ส่บู ทเรยี น ( ๑๐ นาที )

๑. ครแู จ้งตัวช้ีวัดและให้นกั เรยี นทาแบบทดสอบก่อนการเรียนรู้
๒. สนทนากับนักเรียนเรื่อง “ บทเสภา ” ว่ามีความหมายอยา่ งไร มีประวัติและความเปน็ มาอย่างไร การอ่าน
บทเสภาเสวก ตอน วิศวกรรมาและสามคั คีเสวก ควรอ่านอย่างไรจึงจะเข้าใจลึกซงึ้
2. ข้ันสอน ( ๔๐ นาที )

๑. ครทู บทวนหลกั การฟังและมารยาทของการฟงั ที่ดี ทีเ่ คยเรยี นรู้มาแล้ว
๒. นักเรยี นคนใดคนหนึ่งหรือหลายคน อ่านเรือ่ ง “บทเสภาเสวก ตอน วิศวกรรมาและสามคั คีเสวก” ให้
เพื่อน ๆ ฟงั หรือครอู ่านหรือเปิดเครื่องบนั ทึกเสยี ง เรือ่ ง “บทเสภา” ให้ นักเรยี นฟงั

๓. ครนู าแผนภมู ิความหมายของศัพท์ และถอ้ ยคาสานวนจากเรอ่ื ง “บทเสภาเสวก ตอน วิศวกรรมาและ
สามคั คีเสวก” มาตดิ บนกระดานดา ให้นักเรยี นศึกษาความหมายของคาศัพท์

๔ . แบ่งนักเรยี นออกเป็น ๔ กลุ่ม ให้แตล่ ะกลมุ่ ศึกษาเรื่องต่อไปนี้
กลุ่ม ๑ จบั ประเดน็ สาคัญของเรื่อง
กลุ่ม ๒ บอกจุดประสงค์ของเรือ่ ง
กลุ่ม ๓ จัดลาดบั เหตุการณ์ของเรือ่ ง
กลุ่ม ๔ สรปุ เนอื้ เรื่อง

3. ขน้ั สรุป ( ๑๐ นาที )

๑. ให้นักเรยี นแตล่ ะกลมุ่ สง่ ตวั แทนมารายงานหน้าช้ัน พร้อมสง่ เอกสารทีค่ รู เพือ่ เก็บไว้ในแฟม้ สะสมงาน
๒. นกั เรยี นช่วยกันซักถามเรือ่ งราวท้ังหมดจากกลมุ่ ต่าง ๆ เพื่อเปน็ การสรุปบทเรียน
๓. นักเรยี นทาบตั รกิจกรรมการเรียนรู้
4. สือ่ การสอน / แหลง่ เรียนรู้

1. แบบทดสอบก่อน-หลงั เรียน
2. แผนภูมิความหมายของคาศพั ท์และสานวนจากเร่อื ง..
3. หนงั สือเรียน ชดุ วรรณคดวี ิจักษ์ ชนั้ ม.๒
4. เคร่อื งบนั ทึกเสยี ง

7. บันทึกผลหลงั แผนการจัดการเรยี นรู้

1. ผลการเรยี นรู้

1.1 ดา้ นความรู้ (K)

ตารางที่ 1 แสดงค่ารอ้ ยละระดบั ผลสัมฤทธิท์ างการเรียน เรื่อง ...................................................

ระดับผลสัมฤทธิ์ จานวนนักเรยี น รอ้ ยละ

ดมี าก (80-100 คะแนน)

ดี (70-79 คะแนน)

พอใช้ (60-69 คะแนน)

ปรบั ปรุง (50-59 คะแนน)

จากตารางที่ 1 พบว่านักเรยี นผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ร้อยละ................อยู่ในระดับ..........และ
รองลงมารอ้ ยละ.................อยู่ในระดับ...............และพบว่านักเรียน....................................................
............................................................................................................................................................

1.2 ดา้ นทักษะ/กระบวนการ (P )

ตารางที่ 2 แสดงค่ารอ้ ยละระดับผลสัมฤทธิท์ างการเรียน เรื่อง ..................................................

ระดบั ผลสัมฤทธิ์ จานวนนักเรยี น รอ้ ยละ

ดมี าก (80-100 คะแนน)

ดี (70-79 คะแนน)

พอใช้ (60-69 คะแนน)

ปรบั ปรุง (50-59 คะแนน)

จากตารางที่ 2 พบว่านักเรยี นผลสมั ฤทธิท์ างการเรยี น ร้อยละ................อยู่ในระดับ..........และ
รองลงมารอ้ ยละ.................อยู่ในระดับ................และพบว่านกั เรยี น..................................................
...........................................................................................................................................................

1.3 ดา้ นเจตคติ / คณุ ลกั ษณะฯ (A)/ สมรรถนะ (C) เชือ่ มโยงกับมาตรฐานหลกั สูตร

ตารางที่ 3 แสดงค่ารอ้ ยละคณุ ลักษณะอนั พึงประสงค์ เรือ่ ง ............................................

ระดับผลสมั ฤทธิ์ จานวนนักเรยี น ร้อยละ

ดมี าก (80-100 คะแนน)

ดี (70-79 คะแนน)

พอใช้ (60-69 คะแนน)

ปรับปรงุ (50-59 คะแนน)

จากตารางที่ 3 พบว่านกั เรยี นคณุ ลักษณะอันพึงประสงค์ ร้อยละ..............อยู่ในระดบั ............และ
รองลงมารอ้ ยละ.................อยู่ในระดบั ...............และพบว่านักเรียน.....................................................
..................................................................................................................................................................
สรปุ ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ที่ …………………………..
76) นักเรยี นมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับ...................
77) นกั เรยี นมีทักษะในระดับ..................
78) นกั เรยี นมีคณุ ลักษณะในระดับ...............

2.บรรยากาศการเรยี นรู้
.....................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

3. การปรับเปลีย่ นแผนการจัดการเรยี นรู้ (ถ้ามี)
.....................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

4. ขอ้ ค้นพบด้านพฤติกรรมการจดั การเรยี นรู้
.....................................................................................................................................................................................
......................................................................... ....................................................................................

5. อื่นๆ....................................................................................................................................................

หน่วยการเรียนรู้ที่.....๗.....เรื่องบทสามัคคีเสวก จานวน..........๗.......ชวั่ โมง

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ภาคเรียนที่....๑...ปีการศึกษา 256๕

รายวิชาภาษาไทย รหัสวิชา ท๒๒๑๐๑ ครูผู้สอนนางสาวยธุ าดา ศรีบรุ มย์

_________________________________________________________

สาระสาคญั / ความคิดรวบยอด (Learning Concepts)

การอ่านวิเคราะห์เน้อื หาจากบทเรียน เป็นการเพื่อจบั ใจความสาคัญแลว้ แสดงความคิดเหน็ เชิง

วิเคราะห์และประเมินค่า เปน็ พนื้ ฐานทจ่ี าเปน็ ในการศึกษาหาความรู้ จึงควรฝึกฝนให้เกิดความชานาญ จนสามารถ

วิเคราะห์และแสดงความคิดเห็น ในงานเขียนทกุ ประเภทได้

มาตรฐานท่ี ท ๑.๑ ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรแู้ ละความคิด เพือ่ นาไปใช้ตัดสินใจแก้ปญั หาในการ
มาตรฐานท่ี ท ๓.๑ ดาเนนิ ชีวิตและมีนิสัยรกั การอ่าน
สามารถเลือกฟังและดู อย่างมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู้ ความคิด ความรสู้ กึ
ในโอกาสต่างๆ อย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์

ตัวชี้วดั
ท ๑.๑ ม.๒/๒ จับใจความสาคัญ สรปุ ความและอธิบายรายละเอียด จากเรื่องทีอ่ ่าน

ท ๑.๑ ม.๒/๕ วิเคราะห์และจาแนกข้อเท็จจรงิ ข้อมลู สนับสนนุ และข้อคิดเห็นจากบทความที่อ่าน

ท ๓.๑ ม.๒/๕ พูดรายงานเรื่อง หรือประเด็นที่ศึกษาค้นควา้

สมรรถนะสาคญั ของผู้เรียน ( Competency ) คณุ ลกั ษณะอันพึงประสงค์ ( Desired Characteristics )
ข้อ 1 ความสามารถในการส่อื สาร ข้อ 2 ซื่อสัตย์
ข้อ 2 ความสามารถในการคิด ขอ้ 3 มีวินัย
ข้อ 3 ความสามารถในการแก้ปญั หา ขอ้ 4 ใฝเ่ รียนรู้
ข้อ 4 ความสามารถในการใช้ทกั ษะชวี ิต ขอ้ 6 มุ่งม่ันในการทางาน
ข้อ 5 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

ทกั ษะ / กระบวนการ ( Skill during the process ) ทักษะการคิด
ทกั ษะเฉพาะวิชา - การค้นคว้าขอ้ มูล
- การสนทนาแลกเปลย่ี นข้อมูล - การนาเสนอข้อมูล
- การเขียนรายการ

ความเข้าใจที่ยัง่ ยืน
การอ่านบทวิเคราะห์จากบทเรียนเรื่อง “บทเสภาเสวก ตอน วิศวกรรมาและสามคั คีเสวก” แสดงความคิดเห็นเชิง
วิเคราะห์และประเมินค่า

ความสมั พันธ์กบั กลมุ่ สาระการเรียนรู้อื่น
คณิตศาสตร์ = การนบั จานวน การจดั กลุ่ม

แผนการจดั การเรยี นร้ทู ี่....๒......

เร่อื งอา่ นคิดวิเคราะห์เรอ่ื ง เวลา.....๑.....ช่ัวโมง ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๒

__________________________________________________________________________

1. เปา้ หมายการเรยี นรู้ / หลักฐานการเรยี นรู้ / การวัดและการประเมินผล

มาตรฐานการเรียนรู้ ส่งิ ที่ต้องรแู้ ละปฏิบตั ิได้ ผลงาน / ชนิ้ งาน การวัดผลและการ

และตัวช้ีวดั ประเมินผล

ท ๑.๑ ม.๒/๒ จบั - ฝึกทักษะการอ่านจับ แบบทดสอบ ตรวจงานรายบคุ คล
การทางานเปน็ กลุ่ม สังเกตรายกลุ่ม
ใจความสาคญั สรุป ใจความและสรปุ ความ การนาเสนองาน ตรวจงานรายกลมุ่
ความและอธิบาย

รายละเอียด จากเรอ่ื งที่

อ่าน

ท ๑.๑ ม.๒/๕ - ฝึกวิเคราะห์ จาแนก

วิเคราะห์และจาแนก ข้อเท็จจรงิ ข้อคิดเห็น
ข้อเทจ็ จรงิ ข้อมูล

สนบั สนุนและข้อคิดเหน็

จากบทความทีอ่ ่าน

ท ๓.๑ ม.๒/๕ พดู ฝึกพดู รายงานจาก

รายงานเรือ่ ง หรือ การค้นคว้า

ประเดน็ ที่ศึกษาค้นคว้า

2. สาระการเรยี นรู้ (Learning Contents)

1. ความรู้ (Knowledge)

- หลักการอ่านจับใจความและสรปุ ความ
- นิยามและตวั อย่างขอ้ เทจ็ จรงิ ข้อคิดเห็น
- หลกั การพดู รายงาน
2. ทกั ษะ/กระบวนการ (Skill during the process)
- ฝึกพดู รายงานจากการค้นคว้า
- ฝึกวิเคราะห์ จาแนกขอ้ เท็จจรงิ ขอ้ คิดเหน็
- ฝึกวิเคราะห์ จาแนกขอ้ เทจ็ จรงิ ขอ้ คิดเห็น

๓. สมรรถนะ (Competency)

ข้อ 4 ความสามารถในการใช้ทักษะชวี ิต

ข้อ 5 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

3. หลกั ฐานการเรยี นรู้ชิน้ งานหรือภาระงาน (Work)

- แบบทดสอบ

- การนาเสนองาน

- การทางานเปน็ กลุ่ม

4. การวัดและการประเมินผล ( Evaluation )

ส่งิ ที่วดั ผล วิธีวัดผล เคร่อื งมือวดั ผล เกณฑ์การประเมิน
ร้อยละ ๗๐ ขนึ้ ไป
ดา้ นความรู้ (K) นักเรยี นนาเสนอ แบบประเมินรายกลุ่ม

ดา้ นทักษะ/กระบวนการ นกั เรยี นทาบตั ร แบบประเมินการสงั เกต ร้อยละ ๗๐ ขนึ้ ไป
(P) กิจกรรมการเรียนรู้ พฤติกรรม และแบบ
ประเมินผลงาน
เจตคต/ิ คณุ ลกั ษณะ (A) ประเมินพฤติกรรม แบบประเมินพฤติกรรม ร้อยละ ๗๐ ขนึ้ ไป
และผลงานระหว่าง
เรียน และผลงานระหว่าง
เรียน

สมรถนะของผู้เรยี น (C) ข้อ 4 ความสามารถ แบบสงั เกตพฤติกรรม ร้อยละ ๗๐ ขนึ้ ไป
ในการใช้ทักษะชวี ิต
ข้อ 5 ความสามารถ
ในการใช้เทคโนโลยี

5. กระบวนการการจดั กจิ กรรม / รปู แบบการจดั กจิ กรรม ( Learning Process )
การจดั กิจกรรมการเรียนรู้/แนวทางการเสริมแรงหรือชว่ ยเหลอื นักเรยี น
ให้แตล่ ะกลมุ่ ออกมานาเสนอผลของการระดมสมองให้เพื่อนฟงั โดยใช้วิธจี บั สลาก เมือ่ เสนอดว้ ยการพูดจบ

แล้ว ให้ทกุ กลุ่มส่งรายงานทีค่ รู

6. กิจกรรมการเรยี นการสอน
1. ขน้ั นาเข้าสบู่ ทเรยี น ( ๑๐ นาที )
๑. ครแู ละนกั เรยี นสนทนาทบทวนบทเรียนจากชว่ั โมงทีผ่ ่านมา

2. ข้นั สอน ( ๔๐ นาที )

๑. แบ่งนกั เรยี นออกเปน็ กลุ่ม กลุ่มละ ๕ - ๖ คน (ตามความเหมาะสม) แล้วให้แต่ละกลมุ่ อ่านบทวิเคราะห์
แล้วสรุปใจความสาคญั และแสดงความคิดเห็นเชิงวิเคราะห์จากเรอ่ื ง “บทเสภาเสวก ตอน วิศวกรรมาและสามัคคี
เสวก”

๒. ให้แตล่ ะกลมุ่ ออกมานาเสนอผลของการระดมสมองให้เพือ่ นฟัง โดยใช้วิธจี บั สลาก เมอื่ เสนอดว้ ยการพดู
จบแลว้ ให้ทกุ กลุ่มสง่ รายงานทีค่ รู

๓.นาสง่ิ ทีเ่ หมือนกนั และแตกต่างกันของแต่ละกลมุ่ มาแสดงให้นักเรยี นเห็นถึงความหลากหลายของความคิด
ซึง่ ขนึ้ อยู่กับเหตผุ ล

๔. ให้นักเรยี นทาบตั รกิจกรรมการเรียนรู้เรอ่ื ง “บทเสภาเสวก ตอน วิศวกรรมาและสามัคคีเสวก” เสรจ็ แล้วส่ง
ให้ครตู รวจ

3. ขั้นสรุป ( ๑๐ นาที )

๑. ครูและนกั เรยี นช่วยกนั สรุปบทเรียน
๒. มอบหมายให้นักเรยี นไปทาแบบฝึกหดั เป็นการบ้าน
๓. มอบหมายให้นักเรยี นไปอ่านหนงั สือเพิม่ เตมิ เป็นการบ้าน

4. สื่อการสอน / แหล่งเรียนรู้

1. บัตรกิจกรรมการเรียนรู้

2. หนงั สือเรียน ชุด วรรณคดวี ิจักษ์ ชน้ั ม.๒
3. เฉลยบตั รกิจกรรมการเรียนรู้
4. แบบประเมินการสงั เกตพฤติกรรม

7. บันทึกผลหลังแผนการจัดการเรยี นรู้

1. ผลการเรยี นรู้

1.1 ดา้ นความรู้ (K)

ตารางที่ 1 แสดงค่ารอ้ ยละระดบั ผลสมั ฤทธิท์ างการเรียน เรือ่ ง ...................................................

ระดบั ผลสัมฤทธิ์ จานวนนกั เรยี น ร้อยละ

ดมี าก (80-100 คะแนน)

ดี (70-79 คะแนน)

พอใช้ (60-69 คะแนน)

ปรับปรงุ (50-59 คะแนน)

จากตารางที่ 1 พบว่านักเรยี นผลสัมฤทธิท์ างการเรียน ร้อยละ................อยู่ในระดบั ..........และ
รองลงมารอ้ ยละ.................อยู่ในระดับ...............และพบว่านกั เรียน....................................................
............................................................................................................................................................

1.2 ดา้ นทกั ษะ/กระบวนการ (P )

ตารางที่ 2 แสดงค่ารอ้ ยละระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรือ่ ง ..................................................

ระดับผลสมั ฤทธิ์ จานวนนกั เรยี น รอ้ ยละ

ดมี าก (80-100 คะแนน)

ดี (70-79 คะแนน)

พอใช้ (60-69 คะแนน)

ปรับปรุง (50-59 คะแนน)

จากตารางที่ 2 พบว่านกั เรยี นผลสัมฤทธิ์ทางการเรยี น ร้อยละ................อยู่ในระดับ..........และ
รองลงมารอ้ ยละ.................อยู่ในระดบั ................และพบว่านักเรยี น...............................................
...........................................................................................................................................................

1.3 ดา้ นเจตคติ / คุณลกั ษณะฯ (A)/ สมรรถนะ (C) เชือ่ มโยงกบั มาตรฐานหลักสูตร

ตารางที่ 3 แสดงค่ารอ้ ยละคณุ ลักษณะอนั พึงประสงค์ เรือ่ ง ............................................

ระดับผลสมั ฤทธิ์ จานวนนกั เรยี น รอ้ ยละ

ดมี าก (80-100 คะแนน)

ดี (70-79 คะแนน)

พอใช้ (60-69 คะแนน)

ปรับปรุง (50-59 คะแนน)

จากตารางที่ 3 พบว่านักเรยี นคณุ ลักษณะอนั พึงประสงค์ ร้อยละ..............อยู่ในระดบั ............และ
รองลงมารอ้ ยละ.................อยู่ในระดบั ...............และพบว่านักเรียน.....................................................
..................................................................................................................................................................
สรปุ ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ที่ …………………………..
79) นกั เรยี นมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับ...................
80) นักเรยี นมีทกั ษะในระดบั ..................
81) นกั เรยี นมีคุณลกั ษณะในระดบั ...............

2.บรรยากาศการเรยี นรู้
.....................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

3. การปรบั เปลีย่ นแผนการจดั การเรยี นรู้ (ถ้ามี)
.....................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

4. ขอ้ ค้นพบด้านพฤติกรรมการจัดการเรยี นรู้
.....................................................................................................................................................................................
......................................................................... .................................................................................

5. อืน่ ๆ....................................................................................................................................................

หน่วยการเรียนรู้ที่.....๗.....เรื่องบทสามัคคีเสวก จานวน..........๗.......ช่ัวโมง

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ภาคเรียนที่....๑...ปีการศึกษา 256๕

รายวิชาภาษาไทย รหสั วิชา ท๒๒๑๐๑ ครผู ู้สอนนางสาวยุธาดา ศรีบุรมย์

_________________________________________________________

สาระสาคญั / ความคิดรวบยอด (Learning Concepts)

การอ่านเพื่อจบั ใจความสาคัญ เป็นพืน้ ฐานท่จี าเป็นในการศึกษาหาความรู้ จึงควรฝึกฝนให้เกิดความ
ชานาญจนสามารถจับใจความสาคญั ในงานเขียนทุกประเภท

มาตรฐานท่ี ท ๑.๑ ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรแู้ ละความคิดเพื่อนาไปใช้ตัดสินใจแก้ปญั หาในการ

มาตรฐานท่ี ท ๕.๑ ดาเนนิ ชีวิต และมีนิสัยรกั การอ่าน
เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณว์ รรณคดแี ละวรรณกรรมไทยอย่าง

เหน็ คุณค่าและนามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง

ตัวชีว้ ัด
ท ๑.๑ ม.๒/๒ จับใจความสาคัญ สรุปความและอธิบายรายละเอียด จากเรื่องที่อ่าน
ท ๕.๑ ม.๒/๑ สรุปเน้ือหาวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่านในระดับทีย่ ากข้ึน
ท ๕.๑ ม.๒/๔ สรุปความรู้และข้อคิดจากการอ่านไปประยกุ ต์ใช้ในชีวิตจริง

สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน ( Competency ) คณุ ลักษณะอันพึงประสงค์ ( Desired Characteristics )

ข้อ 1 ความสามารถในการส่อื สาร ข้อ 2 ซือ่ สัตย์

ข้อ 2 ความสามารถในการคิด ขอ้ 3 มีวินัย

ข้อ 3 ความสามารถในการแก้ปญั หา ขอ้ 4 ใฝเ่ รียนรู้

ข้อ 4 ความสามารถในการใช้ทกั ษะชวี ิต ขอ้ 6 มุ่งม่ันในการทางาน

ข้อ 5 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

ทักษะ / กระบวนการ ( Skill during the process )

ทักษะเฉพาะวิชา ทักษะการคิด

- การสนทนาแลกเปลย่ี นข้อมลู - การค้นคว้าขอ้ มูล

- การเขียนรายการ - การนาเสนอข้อมูล

ความเข้าใจที่ยั่งยืน

การอ่านบทวิเคราะห์จากบทเรียนเรื่อง “บทเสภาเสวก ตอน วิศวกรรมาและสามัคคีเสวก” แสดงความคิดเหน็

เชิงวิเคราะห์และประเมินค่า

ความสัมพันธ์กับกลมุ่ สาระการเรียนรู้อืน่

คณิตศาสตร์ = การนบั จานวน การจัดกลุ่ม

แผนการจดั การเรยี นรูท้ ี่.....๓.....

เรอ่ื งอ่านคิดพนิ จิ เรอ่ื งราว เวลา.....๑.....ช่ัวโมง ระดับช้ันมธั ยมศึกษาปีที่ ๒

__________________________________________________________________________

1. เป้าหมายการเรยี นรู้ / หลกั ฐานการเรยี นรู้ / การวดั และการประเมินผล

มาตรฐานการเรียนรู้ สง่ิ ที่ต้องรแู้ ละปฏิบัติได้ ผลงาน / ชนิ้ งาน การวดั ผลและการ

และตัวช้ีวดั ประเมินผล

ท ๑.๑ ม.๒/๒ จับ ฝึกทกั ษะการอ่านจบั นกั เรยี นนาเสนอ แบบประเมินรายกลุ่ม
ใจความสาคัญ สรุป ใจความและสรุปความ
ความและอธิบาย นักเรยี นทาบตั รกิจกรรม แบบประเมินการสังเกต
รายละเอียด จากเรอ่ื งที่ การเรียนรู้ พฤติกรรม และแบบ
อ่าน ประเมินผลงาน
ท ๕.๑ ม.๒/๑. สรปุ ฝึกจบั ใจความสาคญั
เนือ้ หาวรรณคดแี ละ ประเมินพฤติกรรมและ แบบประเมินพฤติกรรม
วรรณกรรมทีอ่ ่าน ผลงานระหว่างเรียน และผลงานระหว่าง
ในระดบั ทีย่ ากขนึ้ เรียน
ท ๕.๑ ม.๒/๔ สรุป ฝึกสรุปความจากเรือ่ งที่
ความรแู้ ละข้อคิดจาก อ่าน
การอ่านไปประยกุ ต์ใช้
ในชีวิตจริง

2. สาระการเรยี นรู้ (Learning Contents)
1. ความรู้ (Knowledge)
- หลกั การอ่านจับใจความและสรุปความ
- การจบั ใจความสาคญั
- การสรุปความจากการอ่าน
2. ทักษะ/กระบวนการ (Skill during the process)
- ฝึกสรุปความจากเรื่องที่อ่าน
- ฝึกจบั ใจความสาคัญ
- ฝึกสรปุ เนอื้ หา
- ฝึกทกั ษะการอ่านจบั ใจความและสรุปความ
๓. สมรรถนะ (Competency)
ข้อ 1 ความสามารถในการสอ่ื สาร

ข้อ 2 ความสามารถในการคิด

3. หลักฐานการเรยี นรู้ชิน้ งานหรือภาระงาน (Work)

- แบบทดสอบ

- การนาเสนองาน

4. การวดั และการประเมินผล ( Evaluation )

สง่ิ ทีว่ ัดผล วิธีวัดผล เคร่อื งมือวดั ผล เกณฑ์การประเมิน
ร้อยละ ๗๐ ขนึ้ ไป
ดา้ นความรู้ (K) นกั เรยี นนาเสนอ แบบประเมินรายกลุ่ม

ดา้ นทักษะ/กระบวนการ นกั เรยี นทาบตั ร แบบประเมินการสงั เกต ร้อยละ ๗๐ ขนึ้ ไป
(P) กิจกรรมการเรียนรู้ พฤติกรรม และแบบ
ประเมินผลงาน
เจตคต/ิ คณุ ลักษณะ (A) ประเมินพฤติกรรม แบบประเมินพฤติกรรม ร้อยละ ๗๐ ขนึ้ ไป
และผลงานระหว่าง
เรียน และผลงานระหว่าง
เรียน

สมรถนะของผู้เรยี น (C) ข้อ 1 ความสามารถ แบบสังเกตพฤติกรรม ร้อยละ ๗๐ ขนึ้ ไป
ในการส่อื สาร
ข้อ 2 ความสามารถ
ในการคิด

5. กระบวนการการจดั กจิ กรรม / รูปแบบการจัดกจิ กรรม ( Learning Process )
การจดั กิจกรรมการเรียนรู้/แนวทางการเสริมแรงหรือชว่ ยเหลอื นกั เรยี น
แบ่งนกั เรยี นออกเปน็ กลุ่ม กลุ่มละ ๕ - ๖ คน (ตามความเหมาะสม) แล้วให้แต่ละกลมุ่ อ่านในใจแล้ว

สรุปใจความสาคญั และแสดงความคิดเหน็ จากเรือ่ ง “บทเสภาเสวก ตอน วิศวกรรมาและสามัคคีเสวก”
6. กิจกรรมการเรยี นการสอน

1. ขนั้ นาเข้าสบู่ ทเรยี น ( ๑๐ นาที )
๑. ครแู ละนักเรยี นสนทนาทบทวนบทเรียนจากช่วั โมงทีผ่ ่านมา

2. ขนั้ สอน ( ๔๐ นาที )

๑. แบ่งนักเรยี นออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ ๕ - ๖ คน (ตามความเหมาะสม) แล้วให้แต่ละกลมุ่ อ่านในใจ
แล้วสรุปใจความสาคัญและแสดงความคิดเห็นจากเรือ่ ง “บทเสภาเสวก ตอน วิศวกรรมาและสามัคคีเสวก”

๒. ให้แตล่ ะกลมุ่ ออกมานาเสนอผลของการระดมสมองให้เพื่อนฟัง โดยใช้วิธจี ับสลาก เมอื่ เสนอดว้ ยการพดู
จบแลว้ ให้ทกุ กลุ่มส่งรายงานที่ครู

๓. นาสง่ิ ที่เหมือนกัน และแตกต่างกนั ของแตล่ ะกลมุ่ มาแสดงให้นักเรยี นเหน็ ถึงความหลากหลายของ
ความคิด ซึ่งขึน้ อยู่กบั เหตุผล

3. ขน้ั สรปุ ( ๑๐ นาที )

๑. ให้นักเรยี นทาบตั รกิจกรรมการเรียนรู้เร่อื ง “บทเสภาเสวก ตอน วิศวกรรมาและสามัคคีเสวก” เสรจ็ แล้ว
สง่ ให้ครตู รวจ

๒. ครแู ละนกั เรยี นช่วยกันสรปุ บทเรียน
4. สื่อการสอน / แหล่งเรียนรู้

1. บัตรกิจกรรมการเรียนรู้

2. หนังสือเรียน ชุด วรรณคดวี ิจกั ษ์ ชนั้ ม.๒
3. เฉลยบัตรกิจกรรมการเรียนรู้
4. แบบประเมินการสังเกตพฤติกรรม

7. บันทึกผลหลงั แผนการจดั การเรยี นรู้

1. ผลการเรยี นรู้

1.1 ดา้ นความรู้ (K)
ตารางที่ 1 แสดงค่ารอ้ ยละระดับผลสมั ฤทธิท์ างการเรียน เรื่อง ...................................................

ระดบั ผลสมั ฤทธิ์ จานวนนกั เรยี น ร้อยละ
ดมี าก (80-100 คะแนน)
ดี (70-79 คะแนน)
พอใช้ (60-69 คะแนน)
ปรับปรงุ (50-59 คะแนน)

จากตารางที่ 1 พบว่านกั เรยี นผลสมั ฤทธิ์ทางการเรียน ร้อยละ................อยู่ในระดบั ..........และ

รองลงมารอ้ ยละ.................อยู่ในระดบั ...............และพบว่านกั เรียน....................................................

............................................................................................................................................................

1.2 ดา้ นทักษะ/กระบวนการ (P )

ตารางที่ 2 แสดงค่ารอ้ ยละระดับผลสมั ฤทธิท์ างการเรียน เรือ่ ง ..................................................

ระดับผลสมั ฤทธิ์ จานวนนกั เรยี น ร้อยละ

ดมี าก (80-100 คะแนน)

ดี (70-79 คะแนน)

พอใช้ (60-69 คะแนน)

ปรบั ปรงุ (50-59 คะแนน)

จากตารางที่ 2 พบว่านกั เรยี นผลสัมฤทธิท์ างการเรยี น ร้อยละ................อยู่ในระดบั ..........และ
รองลงมารอ้ ยละ.................อยู่ในระดบั ................และพบว่านักเรยี น...................................................

...........................................................................................................................................................

1.3 ดา้ นเจตคติ / คณุ ลกั ษณะฯ (A)/ สมรรถนะ (C) เชื่อมโยงกบั มาตรฐานหลกั สตู ร

ตารางที่ 3 แสดงค่ารอ้ ยละคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เรือ่ ง ............................................

ระดบั ผลสมั ฤทธิ์ จานวนนกั เรยี น รอ้ ยละ

ดมี าก (80-100 คะแนน)

ดี (70-79 คะแนน)

พอใช้ (60-69 คะแนน)

ปรับปรุง (50-59 คะแนน)

จากตารางที่ 3 พบว่านกั เรยี นคุณลกั ษณะอันพึงประสงค์ ร้อยละ..............อยู่ในระดบั ............และ
รองลงมารอ้ ยละ.................อยู่ในระดับ...............และพบว่านกั เรียน.....................................................
..................................................................................................................................................................
สรุป ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ที่ …………………………..
82) นกั เรยี นมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับ...................
83) นักเรยี นมีทักษะในระดบั ..................
84) นักเรยี นมีคุณลักษณะในระดบั ...............

2.บรรยากาศการเรยี นรู้
.....................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

3. การปรับเปลี่ยนแผนการจัดการเรยี นรู้ (ถา้ มี)
.....................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

4. ข้อค้นพบด้านพฤติกรรมการจดั การเรียนรู้
.....................................................................................................................................................................................
......................................................................... ....................................................................................

5. อื่นๆ....................................................................................................................................................

หน่วยการเรียนรู้ที่.....๗.....เรือ่ งบทสามัคคีเสวก จานวน..........๗.......ช่วั โมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมธั ยมศึกษาปีที่ ๒ ภาคเรียนที.่ ...๑...ปีการศึกษา 256๕

รายวิชาภาษาไทย รหัสวิชา ท๒๒๑๐๑ ครผู ู้สอนนางสาวยธุ าดา ศรีบรุ มย์

_________________________________________________________

สาระสาคญั / ความคิดรวบยอด (Learning Concepts)

การอ่านเพือ่ จับใจความสาคัญ เปน็ พืน้ ฐานท่จี าเป็นในการศึกษาหาความรู้ จึงควรฝึกฝนให้เกิดความ
ชานาญจนสามารถจับใจความสาคัญในงานเขียนทกุ ประเภท

มาตรฐานท่ี ท ๑.๑ ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรแู้ ละความคิดเพื่อนาไปใช้ตัดสินใจแก้ปญั หาในการ
ดาเนนิ ชีวิต และมีนิสยั รกั การอ่าน

มาตรฐานท่ี ท ๕.๑ เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณว์ รรณคดแี ละวรรณกรรมไทยอย่าง

เหน็ คุณค่าและนามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง

ตวั ชี้วัด
ท ๑.๑ ม.๒/๒ จบั ใจความสาคญั สรปุ ความและอธิบายรายละเอียด จากเรื่องที่อ่าน
ท ๕.๑ ม.๒/๑ สรปุ เน้ือหาวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่านในระดับทีย่ ากข้ึน
ท ๕.๑ ม.๒/๔ สรุปความรู้และข้อคิดจากการอ่านไปประยกุ ต์ใช้ในชีวิตจริง

สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน ( Competency ) คณุ ลักษณะอันพึงประสงค์ ( Desired Characteristics )
ข้อ 1 ความสามารถในการส่อื สาร ข้อ 2 ซื่อสตั ย์
ข้อ 2 ความสามารถในการคิด ขอ้ 3 มีวินัย
ข้อ 3 ความสามารถในการแก้ปัญหา ขอ้ 4 ใฝเ่ รียนรู้
ข้อ 4 ความสามารถในการใช้ทกั ษะชวี ิต ขอ้ 6 มุ่งม่นั ในการทางาน
ข้อ 5 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

ทักษะ / กระบวนการ ( Skill during the process ) ทักษะการคิด
ทกั ษะเฉพาะวิชา - การค้นคว้าขอ้ มูล
- การสนทนาแลกเปลย่ี นข้อมลู - การนาเสนอข้อมูล
- การเขียนรายการ

ความเข้าใจทีย่ ั่งยืน
การอ่านบทวิเคราะห์จากบทเรียนเรือ่ ง “บทเสภาเสวก ตอน วิศวกรรมาและสามคั คีเสวก” แสดงความคิดเห็น

เชิงวิเคราะห์และประเมินค่า
ความสัมพันธ์กบั กลมุ่ สาระการเรียนรู้อื่น

คณิตศาสตร์ = การนับจานวน การจดั กลุ่ม

แผนการจัดการเรยี นรทู้ ี.่ ....๓.....

เรอ่ื งอา่ นคิดพนิ จิ เร่อื งราว เวลา.....๑.....ชั่วโมง ระดับชั้นมธั ยมศึกษาปีที่ ๒

__________________________________________________________________________

1. เปา้ หมายการเรยี นรู้ / หลกั ฐานการเรยี นรู้ / การวัดและการประเมินผล

มาตรฐานการเรียนรู้ สง่ิ ที่ต้องรแู้ ละปฏิบตั ิได้ ผลงาน / ชนิ้ งาน การวัดผลและการ

และตวั ช้ีวัด ประเมินผล

ท ๑.๑ ม.๒/๒ จับ ฝึกทกั ษะการอ่านจับ นักเรยี นนาเสนอ แบบประเมินรายกลุ่ม
ใจความสาคัญ สรปุ ใจความและสรุปความ
ความและอธิบาย นักเรยี นทาบัตรกิจกรรม แบบประเมินการสังเกต
รายละเอียด จากเรอ่ื งที่ การเรียนรู้ พฤติกรรม และแบบ
อ่าน ประเมินผลงาน
ท ๕.๑ ม.๒/๑. สรปุ ฝึกจับใจความสาคญั
เนอื้ หาวรรณคดแี ละ ประเมินพฤติกรรมและ แบบประเมินพฤติกรรม
วรรณกรรมที่อ่าน ผลงานระหว่างเรียน และผลงานระหว่าง
ในระดับทีย่ ากขนึ้ เรียน
ท ๕.๑ ม.๒/๔ สรุป ฝึกสรุปความจากเรื่องที่
ความรแู้ ละข้อคิดจาก อ่าน
การอ่านไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตจริง

2. สาระการเรยี นรู้ (Learning Contents)
1. ความรู้ (Knowledge)
- หลกั การอ่านจับใจความและสรุปความ
- การจับใจความสาคญั
- การสรุปความจากการอ่าน
2. ทกั ษะ/กระบวนการ (Skill during the process)
- ฝึกสรุปความจากเรือ่ งที่อ่าน
- ฝึกจับใจความสาคัญ
- ฝึกสรปุ เนือ้ หา
- ฝึกทกั ษะการอ่านจับใจความและสรปุ ความ
๓. สมรรถนะ (Competency)
ข้อ 1 ความสามารถในการสอ่ื สาร
ข้อ 2 ความสามารถในการคิด

3. หลักฐานการเรยี นรู้ชิน้ งานหรือภาระงาน (Work)

- แบบทดสอบ

- การนาเสนองาน

4. การวัดและการประเมินผล ( Evaluation )

สง่ิ ที่วดั ผล วิธีวดั ผล เครอ่ื งมือวัดผล เกณฑ์การประเมิน
ร้อยละ ๗๐ ขนึ้ ไป
ดา้ นความรู้ (K) นักเรยี นนาเสนอ แบบประเมินรายกลุ่ม

ดา้ นทกั ษะ/กระบวนการ นกั เรยี นทาบัตร แบบประเมินการสงั เกต ร้อยละ ๗๐ ขนึ้ ไป
(P) กิจกรรมการเรียนรู้ พฤติกรรม และแบบ
ประเมินผลงาน
เจตคต/ิ คณุ ลกั ษณะ (A) ประเมินพฤติกรรม แบบประเมินพฤติกรรม ร้อยละ ๗๐ ขนึ้ ไป
และผลงานระหว่าง
เรียน และผลงานระหว่าง
เรียน

สมรถนะของผู้เรยี น (C) ข้อ 1 ความสามารถ แบบสังเกตพฤติกรรม ร้อยละ ๗๐ ขนึ้ ไป
ในการส่อื สาร
ข้อ 2 ความสามารถ
ในการคิด

5. กระบวนการการจัดกจิ กรรม / รปู แบบการจัดกจิ กรรม ( Learning Process )
การจดั กิจกรรมการเรียนรู้/แนวทางการเสริมแรงหรือชว่ ยเหลอื นักเรยี น
แบ่งนกั เรยี นออกเปน็ กลุ่ม กลุ่มละ ๕ - ๖ คน (ตามความเหมาะสม) แล้วให้แต่ละกลมุ่ อ่านในใจแล้ว

สรปุ ใจความสาคัญและแสดงความคิดเหน็ จากเรือ่ ง “บทเสภาเสวก ตอน วิศวกรรมาและสามัคคีเสวก”

6. กิจกรรมการเรยี นการสอน

1. ขน้ั นาเข้าสู่บทเรยี น ( ๑๐ นาที )
๑. ครูและนักเรยี นสนทนาทบทวนบทเรียนจากช่วั โมงทีผ่ ่านมา

2. ขน้ั สอน ( ๔๐ นาที )

๑. แบ่งนักเรยี นออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ ๕ - ๖ คน (ตามความเหมาะสม) แล้วให้แต่ละกลมุ่ อ่านในใจ
แล้วสรปุ ใจความสาคญั และแสดงความคิดเห็นจากเรือ่ ง “บทเสภาเสวก ตอน วิศวกรรมาและสามคั คีเสวก”

๒. ให้แตล่ ะกลมุ่ ออกมานาเสนอผลของการระดมสมองให้เพื่อนฟัง โดยใช้วิธจี ับสลาก เมอื่ เสนอดว้ ยการพดู
จบแลว้ ให้ทุกกลุ่มส่งรายงานที่ครู

๓. นาส่งิ ที่เหมือนกัน และแตกต่างกนั ของแตล่ ะกลมุ่ มาแสดงให้นกั เรยี นเหน็ ถึงความหลากหลายของ
ความคิด ซึง่ ขึน้ อยู่กบั เหตผุ ล

3. ข้ันสรุป ( ๑๐ นาที )

๑. ให้นักเรยี นทาบตั รกิจกรรมการเรียนรู้เร่อื ง “บทเสภาเสวก ตอน วิศวกรรมาและสามัคคีเสวก” เสรจ็ แล้ว
สง่ ให้ครูตรวจ

๒. ครแู ละนกั เรยี นช่วยกันสรุปบทเรียน
4. สื่อการสอน / แหล่งเรียนรู้

1. บัตรกิจกรรมการเรียนรู้

2. หนังสือเรียน ชดุ วรรณคดวี ิจักษ์ ชน้ั ม.๒
3. เฉลยบตั รกิจกรรมการเรียนรู้
4. แบบประเมินการสงั เกตพฤติกรรม

7. บนั ทึกผลหลังแผนการจัดการเรยี นรู้

1. ผลการเรยี นรู้

1.1 ดา้ นความรู้ (K)

ตารางที่ 1 แสดงค่ารอ้ ยละระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ...................................................

ระดบั ผลสมั ฤทธิ์ จานวนนกั เรยี น ร้อยละ

ดมี าก (80-100 คะแนน)

ดี (70-79 คะแนน)

พอใช้ (60-69 คะแนน)

ปรบั ปรุง (50-59 คะแนน)

จากตารางที่ 1 พบว่านักเรยี นผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ร้อยละ................อยู่ในระดบั ..........และ

รองลงมารอ้ ยละ.................อยู่ในระดับ...............และพบว่านักเรียน....................................................

............................................................................................................................................................

1.2 ดา้ นทกั ษะ/กระบวนการ (P )

ตารางที่ 2 แสดงค่ารอ้ ยละระดบั ผลสมั ฤทธิ์ทางการเรียน เรือ่ ง ..................................................

ระดับผลสมั ฤทธิ์ จานวนนกั เรยี น รอ้ ยละ

ดมี าก (80-100 คะแนน)

ดี (70-79 คะแนน)

พอใช้ (60-69 คะแนน)

ปรบั ปรงุ (50-59 คะแนน)

จากตารางที่ 2 พบว่านกั เรยี นผลสมั ฤทธิท์ างการเรยี น ร้อยละ................อยู่ในระดบั ..........และ
รองลงมารอ้ ยละ.................อยู่ในระดับ................และพบว่านักเรยี น...................................................
...........................................................................................................................................................

1.3 ดา้ นเจตคติ / คุณลักษณะฯ (A)/ สมรรถนะ (C) เชื่อมโยงกับมาตรฐานหลกั สตู ร

ตารางที่ 3 แสดงค่ารอ้ ยละคุณลกั ษณะอันพึงประสงค์ เรื่อง ............................................

ระดับผลสมั ฤทธิ์ จานวนนักเรยี น ร้อยละ

ดมี าก (80-100 คะแนน)

ดี (70-79 คะแนน)

พอใช้ (60-69 คะแนน)

ปรับปรงุ (50-59 คะแนน)

จากตารางที่ 3 พบว่านักเรยี นคณุ ลกั ษณะอนั พึงประสงค์ ร้อยละ..............อยู่ในระดบั ............และ
รองลงมารอ้ ยละ.................อยู่ในระดบั ...............และพบว่านักเรียน.....................................................
..................................................................................................................................................................
สรปุ ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ที่ …………………………..
85) นักเรยี นมีผลสัมฤทธิท์ างการเรียนอยู่ในระดบั ...................
86) นักเรยี นมีทักษะในระดบั ..................
87) นักเรยี นมีคณุ ลักษณะในระดับ...............

2.บรรยากาศการเรยี นรู้
.....................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

3. การปรับเปลีย่ นแผนการจดั การเรยี นรู้ (ถ้ามี)
.....................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

4. ขอ้ ค้นพบดา้ นพฤติกรรมการจดั การเรียนรู้
.....................................................................................................................................................................................
......................................................................... ....................................................................................

5. อืน่ ๆ....................................................................................................................................................

หน่วยการเรียนรู้ที่.....๗.....เรือ่ งบ.ก.ทีร่ ัก จานวน..........๗.......ช่วั โมง

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ภาคเรียนที่....๑...ปีการศึกษา 256๕

รายวิชาภาษาไทย รหสั วิชา ท๒๒๑๐๑ ครผู ู้สอนนางสาวยธุ าดา ศรีบุรมย์

_________________________________________________________

สาระสาคัญ / ความคิดรวบยอด (Learning Concepts)

การอ่านออกเสียงเปน็ การสื่อสารทีม่ ีความสาคัญเพราะเปน็ การถ่ายทอดความรู้ ความคดิ ความรู้สึกและ
อารมณข์ องผู้ส่งสารไปยงั ผู้รับสาร ดงั นั้น หากรู้หลกั การอ่านและมีทกั ษะในการอ่านย่อมจะทาให้การส่อื สารเกิด
สัมฤทธิผ์ ล

มาตรฐานท่ี ท ๑.๑ ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรแู้ ละความคิด เพื่อนาไปใช้ตัดสินใจแก้ปญั หา
มาตรฐานท่ี ท ๕.๑ ในการดาเนนิ ชีวิตและมีนิสัยรกั การอ่าน
เข้าใจและแสดงความคิดเหน็ วิจารณว์ รรณคดแี ละวรรณกรรมไทยอย่าง
เห็นคณุ ค่าและนามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง

ตัวชี้วดั
ท ๑.๑ ม.๒/๑ อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองได้ถูกต้อง

ท ๕.๑ ม.๒/๕ ท่องจาบทอาขยานตามที่กาหนด และบทรอ้ ยกรองทีม่ ีคณุ ค่าตามความสนใจ

สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน ( Competency ) คุณลกั ษณะอันพึงประสงค์ ( Desired Characteristics )
ข้อ 1 ความสามารถในการสอ่ื สาร ข้อ 2 ซือ่ สตั ย์
ข้อ 2 ความสามารถในการคิด ขอ้ 3 มีวินัย
ข้อ 3 ความสามารถในการแก้ปัญหา ขอ้ 4 ใฝเ่ รียนรู้
ข้อ 4 ความสามารถในการใช้ทักษะชวี ิต ขอ้ 6 มุ่งม่นั ในการทางาน
ข้อ 5 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

ทักษะ / กระบวนการ ( Skill during the process ) ทกั ษะการคิด
ทักษะเฉพาะวิชา - การค้นคว้าขอ้ มลู
- การสนทนาแลกเปล่ยี นข้อมูล - การนาเสนอข้อมลู
- การเขียนรายการ

ความเข้าใจทีย่ ัง่ ยืน
การอ่านออกเสียงบทเรียนเรือ่ ง “ บทเสภาเสวก ตอน วิศวกรรมา ” การอ่านทานองเสนาะ การเลา่ เรื่อง การ

ย่อเรื่อง

ความสัมพันธ์กบั กลมุ่ สาระการเรียนรู้อืน่
คณิตศาสตร์ = การนับจานวน การจดั กลุ่ม

แผนการจดั การเรยี นรทู้ ี.่ ....๕.....

เร่อื งอ่านไพเราะเสนาะทานอง เวลา.....๑.....ชัว่ โมง ระดบั ชนั้ มธั ยมศึกษาปีที่ ๒

__________________________________________________________________________

1. เปา้ หมายการเรยี นรู้ / หลักฐานการเรยี นรู้ / การวดั และการประเมินผล

มาตรฐานการเรียนรู้ สง่ิ ทีต่ ้องรแู้ ละปฏิบตั ิได้ ผลงาน / ชนิ้ งาน การวดั ผลและการ

และตวั ช้ีวัด ประเมินผล

ท ๑.๑ ม.๒/๑ อ่าน - ฝึกทกั ษะการอ่านออก แบบฝึกหดั สงั เกตรายกลุ่ม
กาท่องจา สังเกตรายบุคคล
ออกเสียงบทร้อยแก้ว เสยี งร้อยแก้วและร้อย
และบทร้อยกรองได้ กรอง
ถกู ต้อง

ท ๕.๑ ม.๒/๕ ท่องจา ท่องจาบทอาขยาน

บทอาขยานตามที่ บทร้อยกรอง

กาหนด และบทร้อย

กรองที่มีคุณค่าตาม

ความสนใจ

2. สาระการเรยี นรู้ (Learning Contents)
1. ความรู้ (Knowledge)
- หลักการอ่านออกเสียงร้อยแก้วและร้อยกรอง
- บทอาขยาน
- บทร้อยกรอง
2. ทกั ษะ/กระบวนการ (Skill during the process)
- ฝึกทกั ษะการอ่านออกเสียงร้อยแก้วและร้อยกรอง
- ท่องจาบทอาขยาน
- บทร้อยกรอง
๓. สมรรถนะ (Competency)
ข้อ 2 ความสามารถในการคิด
ข้อ 3 ความสามารถในการแก้ปญั หา

3. หลกั ฐานการเรยี นรู้ชิน้ งานหรือภาระงาน (Work)
- แบบฝึกหดั
- ท่องจา

4. การวัดและการประเมินผล ( Evaluation )

สง่ิ ทีว่ ดั ผล วิธีวัดผล เครอ่ื งมือวัดผล เกณฑ์การประเมิน
ดา้ นความรู้ (K)
นาเสนอหน้าชั้น แบบประเมิน ร้อยละ ๗๐ ขนึ้ ไป
ดา้ นทกั ษะ/กระบวนการ
(P) เรียน
เจตคต/ิ คุณลกั ษณะ (A)
นกั เรยี นท่องจาคา แบบประเมินการอ่าน ร้อยละ ๗๐ ขนึ้ ไป
สมรถนะของผู้เรยี น (C) ประพันธ์

นกั เรยี นทาบตั ร แบบประเมินการสังเกต ร้อยละ ๗๐ ขนึ้ ไป
กิจกรรมการเรียนรู้ พฤติกรรม และแบบ
ประเมินผลงาน

ข้อ 2 ความสามารถ แบบสังเกตพฤติกรรม ร้อยละ ๗๐ ขนึ้ ไป

ในการคิด

ข้อ 3 ความสามารถ

ในการแก้ปัญหา

5. กระบวนการการจัดกจิ กรรม / รูปแบบการจดั กจิ กรรม ( Learning Process )

การจดั กิจกรรมการเรียนรู้/แนวทางการเสริมแรงหรือชว่ ยเหลอื นกั เรยี น

ครแู ละนกั เรียนร่วมกนั สนทนาบทเรียน จากนั้นครูนาบตั รความรู้เรือ่ ง การอ่านทานองเสนาะมาแจกนักเรียนทกุ คน แล้วครู
อธบิ ายประกอบเพื่อใหน้ ักเรียนเข้าใจได้ดียิ่งข้นึ

6. กิจกรรมการเรยี นการสอน

1. ขน้ั นาเข้าสูบ่ ทเรยี น ( ๑๐ นาที )

๑. ครแู ละนกั เรียนสนทนาทบทวนบทเรียนจากชว่ั โมงทีผ่ ่านมา

2. ขั้นสอน ( ๔๐ นาที )

๑. ครูและนักเรยี นร่วมกนั สนทนาบทเรียน จากน้ันครนู าบตั รความรเู้ รื่อง การอ่านทานองเสนาะมาแจกนกั เรียน
ทุกคน แล้วครูอธิบายประกอบเพือ่ ให้นักเรยี นเข้าใจไดด้ ยี ิง่ ข้นึ ในหัวข้อต่อไปนี้

- ความหมายของการอ่านทานองเสนาะ
- วตั ถุประสงค์ในการอ่านทานองเสนาะ
- รสทใ่ี ช้ในการอ่านทานองเสนาะ
- หลกั การอ่านทานองเสนาะ
- ประโยชน์ที่ไดร้ บั จากการอ่านทานองเสนาะ
๒. เปิดเครื่องบันทึกเสียงการอ่านทานองเสนาะเรื่อง “บทเสภาเสวก ตอน วิศวกรรมาและสามคั คีเสวก “ ให้
นักเรยี นฟังพร้อมท้ังสังเกตท่วงทานองการอ่าน แล้วให้นักเรยี นทากิจกรรม
การอ่านตามลาดบั ดังนี้
- อ่านออกเสียงธรรมดาให้ถกู ต้องตามอักขรวิธี พร้อมท้ังแบ่งวรรคตอนให้
ถกู ต้อง

- ให้อ่านทานองเสนาะพร้อม ๆ กนั ตามครูทีละบท
- ให้อ่านทานองเสนาะพร้อม ๆ กนั ท้ังช้ัน
- แบ่งกลมุ่ ให้อ่านทานองเสนาะตอ่ กนั จนจบเรือ่ ง
- ให้อ่านทานองเสนาะเป็นรายบุคคล
๓. ครูและนักเรยี นช่วยวิจารณ์การอ่านของแต่ละคนว่าถกู ต้อง และมีความไพเราะเพียงใด
๔. แบ่งนกั เรยี นออกเป็นกลุ่ม (จานวนกลุ่มและสมาชกิ กลุ่มตามความเหมาะสม) แล้ว
ให้ทากิจกรรมค้นหาความหมายของคาจากพจนานุกรม
๕. ให้แตล่ ะกลมุ่ สง่ ตวั แทนมาเสนอผลการค้นคว้าหน้าช้ันเรียน พร้อมส่งเอกสาร
ประกอบการรายงาน

3. ขัน้ สรุป ( ๑๐ นาที )

๑. ครตู ั้งคาถามให้นักเรยี นช่วยกันตอบคาถามจากเรื่อง
๒. นกั เรยี นทาบตั รกิจกรรมการเรียนรู้
๓. ครแู ละนักเรยี นช่วยกันสรุปบทเรียน
๔. ครมู อบหมายงานให้นักเรยี นฝีกอ่านทานองเสนาะและท่องคาประพนั ธ์ทีต่ นชื่นชอบ
4. สือ่ การสอน / แหล่งเรียนรู้

1. เครอ่ื งบนั ทึกเสยี ง.

2. บัตรกิจกรรมการเรียนรู้

3. หนังสือเรียน ชดุ วรรณคดวี ิจกั ษ์ ชนั้ ม.๒
4. เฉลยบัตรกิจกรรมการเรียนรู้

7. บนั ทึกผลหลังแผนการจัดการเรยี นรู้

1. ผลการเรยี นรู้

1.1 ดา้ นความรู้ (K)

ตารางที่ 1 แสดงค่ารอ้ ยละระดบั ผลสมั ฤทธิท์ างการเรียน เรื่อง ...................................................

ระดับผลสัมฤทธิ์ จานวนนักเรยี น ร้อยละ

ดมี าก (80-100 คะแนน)

ดี (70-79 คะแนน)

พอใช้ (60-69 คะแนน)

ปรบั ปรงุ (50-59 คะแนน)

จากตารางที่ 1 พบว่านักเรยี นผลสมั ฤทธิท์ างการเรียน ร้อยละ................อยู่ในระดบั ..........และ

รองลงมารอ้ ยละ.................อยู่ในระดับ...............และพบว่านกั เรียน....................................................

............................................................................................................................................................

1.2 ดา้ นทักษะ/กระบวนการ (P )

ตารางที่ 2 แสดงค่ารอ้ ยละระดบั ผลสัมฤทธิท์ างการเรียน เรือ่ ง ..................................................

ระดบั ผลสัมฤทธิ์ จานวนนักเรยี น รอ้ ยละ

ดมี าก (80-100 คะแนน)

ดี (70-79 คะแนน)

พอใช้ (60-69 คะแนน)

ปรับปรงุ (50-59 คะแนน)

จากตารางที่ 2 พบว่านกั เรยี นผลสัมฤทธิท์ างการเรยี น ร้อยละ................อยู่ในระดับ..........และ
รองลงมารอ้ ยละ.................อยู่ในระดบั ................และพบว่านกั เรยี น...................................................
...........................................................................................................................................................

1.3 ดา้ นเจตคติ / คุณลกั ษณะฯ (A)/ สมรรถนะ (C) เชื่อมโยงกับมาตรฐานหลกั สตู ร

ตารางที่ 3 แสดงค่ารอ้ ยละคณุ ลกั ษณะอนั พึงประสงค์ เรื่อง ............................................

ระดบั ผลสัมฤทธิ์ จานวนนกั เรยี น รอ้ ยละ

ดมี าก (80-100 คะแนน)

ดี (70-79 คะแนน)

พอใช้ (60-69 คะแนน)

ปรับปรงุ (50-59 คะแนน)

จากตารางที่ 3 พบว่านักเรยี นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ร้อยละ..............อยู่ในระดบั ............และ
รองลงมารอ้ ยละ.................อยู่ในระดบั ...............และพบว่านกั เรียน.....................................................
..................................................................................................................................................................
สรุป ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ที่ …………………………..
88) นักเรยี นมีผลสมั ฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับ...................
89) นกั เรยี นมีทกั ษะในระดบั ..................
90) นักเรยี นมีคณุ ลกั ษณะในระดับ...............

2.บรรยากาศการเรยี นรู้
.....................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

3. การปรบั เปลี่ยนแผนการจัดการเรยี นรู้ (ถา้ มี)
.....................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

4. ข้อคน้ พบด้านพฤติกรรมการจดั การเรยี นรู้
.....................................................................................................................................................................................
......................................................................... ................................................................................

5. อืน่ ๆ....................................................................................................................................................

หน่วยการเรียนรู้ที่.....๗.....เรื่องโคลงภาพพระราชพงศาวดาร จานวน..........๗.......ชวั่ โมง

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมธั ยมศึกษาปีที่ ๒ ภาคเรียนที่....๑...ปีการศึกษา 256๕

รายวิชาภาษาไทย รหัสวิชา ท๒๒๑๐๑ ครผู ู้สอนนางสาวยุธาดา ศรีบุรมย์

_________________________________________________________

สาระสาคัญ / ความคิดรวบยอด (Learning Concepts)

๑. การอภิปรายบทเรียน แสดงเหตผุ ลประกอบการพดู เป็นการเพิ่มทักษะด้านการวิเคราะห์ ทาให้
สรปุ ข้อคิดจากบทเรียนได้งา่ ยและตรงประเด็น

๒.การย่อความจากเรือ่ งทีอ่ ่าน โดยอาศยั แผนภาพโครงเรื่องจะทาให้ย่อเรื่องได้งา่ ย และสมบรู ณ์
มากขนึ้

มาตรฐานท่ี ท ๑.๑ ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรแู้ ละความคิด เพือ่ นาไปใช้ตัดสินใจ
มาตรฐานท่ี ท ๕.๑ แก้ปญั หาในการดาเนนิ ชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน
เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณว์ รรณคดแี ละวรรณกรรมไทยอย่าง

เหน็ คุณค่าและนามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง

ตวั ชี้วัด
ท ๑.๑ ม. ๒/๔ อภิปรายแสดงความคิดเห็นและข้อโต้แย้งเกีย่ วกบั เรื่องที่อ่าน
ท ๕.๑ ม.๒/๓ อธบิ ายคณุ ค่าของวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่าน

ท ๕.๑ ม.๒/๔ สรุปความรู้และขอ้ คิดจากการอ่านไปประยกุ ต์ใช้ในชีวิตจริง

สมรรถนะสาคญั ของผู้เรียน ( Competency ) คุณลักษณะอนั พึงประสงค์ ( Desired Characteristics )
ข้อ 1 ความสามารถในการสอ่ื สาร ข้อ 2 ซือ่ สตั ย์
ข้อ 2 ความสามารถในการคิด ขอ้ 3 มีวินัย
ข้อ 3 ความสามารถในการแก้ปญั หา ขอ้ 4 ใฝเ่ รียนรู้
ข้อ 4 ความสามารถในการใช้ทกั ษะชวี ิต ขอ้ 6 มุ่งมนั่ ในการทางาน
ข้อ 5 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

ทกั ษะ / กระบวนการ ( Skill during the process ) ทกั ษะการคิด
ทักษะเฉพาะวิชา - การค้นคว้าขอ้ มูล
- การสนทนาแลกเปลย่ี นข้อมูล - การนาเสนอข้อมลู
- การเขียนรายการ

ความเข้าใจที่ยั่งยืน

๑. การอภิปรายข้อคิดจากบทเรียน
๒. การเขียนย่อความ
๓.การทดสอบหลงั การเรียนรู้
ความสัมพันธ์กับกลมุ่ สาระการเรียนรู้อื่น

คณิตศาสตร์ = การนับจานวน การจัดกลุ่ม

แผนการจัดการเรยี นรูท้ ี.่ ...๗......

เรอ่ื งอา่ นคิดสรปุ เรอ่ื ง เวลา.....๑.....ชวั่ โมง ระดับชั้นมธั ยมศึกษาปีที่ ๒

__________________________________________________________________________

1. เป้าหมายการเรยี นรู้ / หลักฐานการเรยี นรู้ / การวัดและการประเมินผล

มาตรฐานการเรียนรู้ สง่ิ ที่ต้องรแู้ ละปฏิบตั ิได้ ผลงาน / ชนิ้ งาน การวดั ผลและการ

และตวั ช้ีวดั ประเมินผล

ท ๑.๑ ม.๒/๔ - นิยามหลักการอภิปราย นกั เรยี นทาแบบทดสอบ ตรวจงานรายบคุ คล

อภิปรายแสดงความ แสดงความคิดเห็นและข้อ หลงั เรียน

คิดเห็นและข้อโต้แย้ง โต้แย้ง

เกีย่ วกบั เรื่องที่อ่าน

ท ๕.๑ ม.๒/๓ อธิบาย ฝึกเขียนอธิบายวิเคราะห์ นักเรยี นนาเสนอหน้าชั้น
สังเกตรายกลุ่ม

คุณค่าของวรรณคดี คณุ ค่าของวรรณคดไี ทย เรียน

และวรรณกรรมทีอ่ ่าน และวรรณกรรมท้องถิน่

ท ๕.๑ ม.๒/๔ สรปุ สรุปความจากเรือ่ งที่อ่าน ประเมินพฤติกรรมและ ตรวจงานรายกลมุ่
ความรแู้ ละข้อคิดจาก ผลงานระหว่างเรียน
การอ่านไปประยกุ ต์ใช้
ในชีวิตจริง

2. สาระการเรยี นรู้ (Learning Contents)

1. ความรู้ (Knowledge)
- นิยามหลักการอภิปรายแสดงความคิดเหน็ และข้อโต้แย้ง
- การวิเคราะห์คณุ ค่าของวรรณคดไี ทยและวรรณกรรมท้องถิ่น
- การสรปุ ความจากการอ่าน
2. ทักษะ/กระบวนการ (Skill during the process)
- ฝึกอภิปรายแสดงความคิดเหน็ และข้อโต้แย้ง
- ฝึกเขียนอธิบายวิเคราะห์คุณค่าของวรรณคดไี ทยและวรรณกรรมท้องถิน่

- ฝึกสรุปความจากเรือ่ งที่อ่าน
4. สมรรถนะ (Competency)
ข้อ 3 ความสามารถในการแก้ปญั หา

ข้อ 4 ความสามารถในการใช้ทักษะชวี ิต

3. หลกั ฐานการเรยี นรู้ชิน้ งานหรือภาระงาน (Work)

- การนาเสนองาน

- แบบทดสอบ

4. การวัดและการประเมินผล ( Evaluation )

ส่งิ ทีว่ ดั ผล วิธีวัดผล เคร่อื งมือวัดผล เกณฑ์การประเมิน

ดา้ นความรู้ (K) ๑. นักเรยี นทา แบบทดสอบก่อนเรียน ร้อยละ ๗๐ ขนึ้ ไป
แบบประเมินรายกลุ่ม ร้อยละ ๗๐ ขนึ้ ไป
แบบทดสอบ

หลังเรียน

ดา้ นทกั ษะ/กระบวนการ ๒. นักเรยี นนาเสนอ

(P) หน้าชั้นเรียน

เจตคต/ิ คณุ ลักษณะ (A) ๓. ประเมินพฤติกรรม แบบประเมินพฤติกรรม ร้อยละ ๗๐ ขนึ้ ไป
และผลงานระหว่าง และผลงานระหว่าง
เรียน เรียน

สมรถนะของผู้เรยี น (C) ข้อ 3 ความสามารถ การสังเกตพฤติกรรม ร้อยละ ๗๐ ขนึ้ ไป
ในการแก้ปัญหา
ข้อ 4 ความสามารถ
ในการใช้ทกั ษะชวี ิต

5. กระบวนการการจดั กจิ กรรม / รูปแบบการจดั กจิ กรรม ( Learning Process )

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้/แนวทางการเสริมแรงหรือชว่ ยเหลอื นักเรยี น
แบ่งนักเรยี นออกเป็นกลุ่ม (ตามความเหมาะสม) โดยให้นักเรยี นร่วมกนั ศึกษา
วิเคราะห์ เนือ้ หาจากบทเรียน

6. กิจกรรมการเรยี นการสอน
1. ขั้นนาเขา้ สบู่ ทเรยี น ( ๑๐ นาที )
๑. นกั เรยี นและครูร่วมกันสนทนาทบทวนเน้อื หาสาระการเรียนรู้จากชัว่ โมงทีผ่ ่านมา

2. ขั้นสอน ( ๔๐ นาที )
๑. แบ่งนักเรยี นออกเปน็ กลุ่ม (ตามความเหมาะสม) โดยให้นักเรยี นร่วมกันศึกษา

วิเคราะห์ เนอื้ หาจากบทเรียน แล้วดาเนินการอภิปรายสรุปข้อคิดจากบทเรียนแสดงความคิดเหน็ ในหัวข้อ “การช่าง
แสดงถึงความรุ่งเรอื งของชาตไิ ด้อยา่ งไร” แล้วเขียนสรปุ ข้อคิดลงในสมุดแบบฝึกหัด

๒. นักเรยี นแลกเปล่ยี นเรียนรู้กับเพือ่ นในกลุ่มแล้วเขียนย่อความจากบทเรียนลงในสมดุ และส่งตัวแทนกลมุ่

นาเสนอผลงานการเขียนสรุปข้อคิดจากบทเรียน และย่อความของตนเองหน้าชั้นเรียน

๓. นกั เรยี นและครูร่วมกนั อภิปรายสรุปข้อคิดจากบทเรียน เสนอแนะขอ้ บกพร่องการ
เขียนย่อความและแนวทางปรับปรงุ แก้ไข สนทนาถงึ การทางานกลมุ่ และการทางานรายบคุ คลของนกั เรียน

๔. นกั เรยี นทาบัตรกิจกรรมการเรียนรู้
3. ขนั้ สรุป ( ๑๐ นาที )

๑. นักเรยี นทาแบบทดสอบหลังการเรียนรู้
4. สื่อการสอน / แหล่งเรียนรู้

1. บัตรกิจกรรมการเรียนรู้
2. หนังสือเรียน ชดุ วรรณคดวี ิจกั ษ์ ชนั้ ม.๒
3. เฉลยบัตรกิจกรรมการเรียนรู้
4. แบบประเมินการสงั เกตพฤติกรรม

7. บันทึกผลหลงั แผนการจัดการเรยี นรู้

1. ผลการเรยี นรู้

1.1 ดา้ นความรู้ (K)

ตารางที่ 1 แสดงค่ารอ้ ยละระดับผลสมั ฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ...................................................

ระดับผลสมั ฤทธิ์ จานวนนกั เรยี น ร้อยละ

ดมี าก (80-100 คะแนน)

ดี (70-79 คะแนน)

พอใช้ (60-69 คะแนน)

ปรบั ปรงุ (50-59 คะแนน)

จากตารางที่ 1 พบว่านกั เรยี นผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ร้อยละ................อยู่ในระดบั ..........และ
รองลงมารอ้ ยละ.................อยู่ในระดับ...............และพบว่านักเรียน....................................................
............................................................................................................................................................

1.2 ดา้ นทักษะ/กระบวนการ (P )

ตารางที่ 2 แสดงค่ารอ้ ยละระดับผลสมั ฤทธิ์ทางการเรียน เรือ่ ง ..................................................

ระดับผลสัมฤทธิ์ จานวนนกั เรยี น ร้อยละ

ดีมาก (80-100 คะแนน)

ดี (70-79 คะแนน)

พอใช้ (60-69 คะแนน)

ปรบั ปรุง (50-59 คะแนน)

จากตารางที่ 2 พบว่านักเรยี นผลสัมฤทธิ์ทางการเรยี น ร้อยละ................อยู่ในระดับ..........และ
รองลงมารอ้ ยละ.................อยู่ในระดับ................และพบว่านกั เรยี น...............................................
...........................................................................................................................................................

1.3 ดา้ นเจตคติ / คุณลกั ษณะฯ (A)/ สมรรถนะ (C) เชือ่ มโยงกับมาตรฐานหลกั สตู ร

ตารางที่ 3 แสดงค่ารอ้ ยละคณุ ลักษณะอันพึงประสงค์ เรื่อง ............................................

ระดบั ผลสมั ฤทธิ์ จานวนนักเรยี น รอ้ ยละ

ดมี าก (80-100 คะแนน)

ดี (70-79 คะแนน)

พอใช้ (60-69 คะแนน)

ปรบั ปรุง (50-59 คะแนน)

จากตารางที่ 3 พบว่านกั เรยี นคณุ ลกั ษณะอนั พึงประสงค์ ร้อยละ..............อยู่ในระดับ............และ
รองลงมารอ้ ยละ.................อยู่ในระดบั ...............และพบว่านักเรียน.....................................................
..................................................................................................................................................................
สรุป ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ที่ …………………………..
91) นกั เรยี นมีผลสัมฤทธิท์ างการเรียนอยู่ในระดับ...................
92) นักเรยี นมีทักษะในระดบั ..................
93) นักเรยี นมีคุณลกั ษณะในระดบั ...............

2.บรรยากาศการเรยี นรู้
.....................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

3. การปรับเปลีย่ นแผนการจัดการเรยี นรู้ (ถา้ มี)
.....................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

4. ขอ้ ค้นพบด้านพฤติกรรมการจดั การเรยี นรู้
.....................................................................................................................................................................................
......................................................................... .....................................................................................

5. อื่นๆ....................................................................................................................................................

ปัญหา/สิง่ ที่พัฒนา / แนวทางแกป้ ัญหา / แนวทางการพัฒนา

ปัญหา/สิ่งที่พัฒนา สาเหตุของปัญหา/ แนวทางแก้ไข/ วิธีแกไ้ ข/พัฒนา ผลการแกไ้ ข/พัฒนา

สิง่ ทีพ่ ัฒนา พัฒนา

ลงชือ่ ............................................. ผู้สอน
(นางสาวยธุ าดา ศรีบรุ มย์)

รับทราบผลการดาเนนิ การ

ลงชื่อ...............................................
(นางสาวจารพุ รรณ ชวนชิต)
หวั หน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

ลงชือ่ ............................................
( นายชาญยทุ ธ สุทธธิ รานนท์ )
รองผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ

ลงชือ่ ...........................................
( นายวีระ แก้วกลั ยา )

ผู้อานวยการโรงเรียนโรงเรียนราชประชานเุ คราะห์ 47 จังหวัดเพชรบุรี
8. ความคดิ เห็น (ผูบ้ รหิ าร / หรอื ผทู้ ีไ่ ด้รับมอบหมาย)

ได้ทาการตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ของ.................................................แล้วมีความเห็นดังนี้
8.1 เป็นแผนการจดั การเรียนรู้ที่
ดมี าก ดี
พอใช้ ต้องปรับปรุง
8.2 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้นาเอากระบวนการเรียนรู้
ทีเ่ น้นผู้เรยี นเป็นสาคัญ ใช้กระบวนการสอนไดอ้ ย่างเหมาะสม


Click to View FlipBook Version
Previous Book
BENGKEL AUDIT KEMUDAHAN MESRA OKU KUMPULAN 3
Next Book
ЧОМ. Путь женщины