The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

แผนการจัดการเรียนรู้ ม.๒ ครูยุธาดา

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by yutada0612, 2022-05-18 06:28:49

แผนการจัดการเรียนรู้ ม.๒ ครูยุธาดา

แผนการจัดการเรียนรู้ ม.๒ ครูยุธาดา

1.3 ดา้ นเจตคติ / คุณลักษณะฯ (A)/ สมรรถนะ (C) เชื่อมโยงกบั มาตรฐานหลักสตู ร

ตารางที่ 3 แสดงค่ารอ้ ยละคณุ ลกั ษณะอนั พึงประสงค์ เรื่อง ............................................

ระดบั ผลสมั ฤทธิ์ จานวนนกั เรยี น ร้อยละ

ดมี าก (80-100 คะแนน)

ดี (70-79 คะแนน)

พอใช้ (60-69 คะแนน)

ปรับปรงุ (50-59 คะแนน)

จากตารางที่ 3 พบว่านกั เรยี นคุณลกั ษณะอันพึงประสงค์ ร้อยละ..............อยู่ในระดับ............และ
รองลงมารอ้ ยละ.................อยู่ในระดับ...............และพบว่านกั เรียน.....................................................
..................................................................................................................................................................
สรปุ ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ที่ …………………………..
34) นักเรยี นมีผลสมั ฤทธิท์ างการเรียนอยู่ในระดับ...................
35) นักเรยี นมีทกั ษะในระดับ..................
36) นกั เรยี นมีคณุ ลกั ษณะในระดบั ...............

2.บรรยากาศการเรยี นรู้
.....................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

3. การปรับเปลีย่ นแผนการจัดการเรยี นรู้ (ถา้ มี)
.....................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

4. ข้อค้นพบด้านพฤติกรรมการจัดการเรยี นรู้
.....................................................................................................................................................................................
......................................................................... .....................................................................................

5. อืน่ ๆ....................................................................................................................................................

หน่วยการเรียนรู้ที่.....๔.....เรือ่ งโคลงภาพพระราชพงศาวดาร จานวน.........๗........ชวั่ โมง

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ช้ันมธั ยมศึกษาปีที่ ๒ ภาคเรียนที่...๑....ปีการศึกษา 256๕

รายวิชาภาษาไทย รหัสวิชา ท๒๒๑๐๑ ครูผู้สอนนางสาวยุธาดา ศรีบุรมย์

_________________________________________________________

สาระสาคญั / ความคิดรวบยอด (Learning Concepts)

๑. การอ่านบทร้อยกรองได้ถูกต้องไพเราะสละสลวย และเข้าใจสาระการเรียนรู้ทาให้
เห็นความงาม และคุณค่าของภาษาไทย เปน็ การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมทางภาษาของชาติ

๒. การเขียนบทร้อยกรองโดยเข้าใจลักษณะฉันทลักษณ์ของคาประพนั ธ์ และเขียนสาระ
การเรียนรู้ไดเ้ หมาะสม จะทาให้ผู้อ่านเกิดความซาบซงึ้ และเหน็ คุณค่า ของภาษาไทยมากขนึ้

มาตรฐานท่ี ท ๑.๑ ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรแู้ ละความคิด เพือ่ นาไปใช้ตัดสินใจแก้ปญั หาในการ
มาตรฐานท่ี ท ๔.๑ ดาเนนิ ชีวิตและมีนิสัยรกั การอ่าน
มาตรฐานท่ี ท ๕.๑ เข้าใจธรรมชาตขิ องภาษาและหลักภาษาไทย การเปล่ยี นแปลงของภาษาและพลังของ
ภาษา ภมู ิปัญญาทางภาษาและรักษาภาษาไทยไว้เปน็ สมบัติของชาติ
เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณว์ รรณคดแี ละวรรณกรรมไทยอย่างเห็นคณุ ค่า
และนามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง

ตัวชีว้ ัด
ท ๑.๑ ม.๒/๑ อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองได้ถกู ต้อง
ท ๔.๑ ม.๒/๓ แต่งบทร้อยกรอง

ท ๕.๑ ม.๒/๕ ท่องจาบทอาขยานตามที่กาหนด และบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจ

สมรรถนะสาคญั ของผู้เรียน ( Competency ) คุณลักษณะอนั พึงประสงค์ ( Desired Characteristics )
ข้อ 1 ความสามารถในการสอ่ื สาร ข้อ 2 ซือ่ สัตย์
ข้อ 2 ความสามารถในการคิด ขอ้ 3 มีวินัย
ข้อ 3 ความสามารถในการแก้ปญั หา ขอ้ 4 ใฝเ่ รียนรู้
ข้อ 4 ความสามารถในการใช้ทักษะชวี ิต ขอ้ 6 มุ่งม่ันในการทางาน
ข้อ 5 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

ทกั ษะ / กระบวนการ ( Skill during the process ) ทักษะการคิด
ทักษะเฉพาะวิชา - การค้นคว้าขอ้ มูล
- การสนทนาแลกเปล่ยี นข้อมูล - การนาเสนอข้อมูล
- การเขียนรายการ

ความเข้าใจทีย่ ่งั ยืน
การอ่านบทร้อยกรอง การฝึกแตง่ โคลงสีส่ ภุ าพ

ความสมั พนั ธ์กับกลมุ่ สาระการเรียนรู้อื่น
คณิตศาสตร์ = การนบั จานวน การจัดกลมุ่

แผนการจดั การเรยี นรทู้ ี่.....๔.....

เร่อื งรอ้ ยกรองโคลงสี่สุภาพสรา้ งสรรค์ เวลา....๑......ชัว่ โมง ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๒

__________________________________________________________________________

1. เป้าหมายการเรยี นรู้ / หลกั ฐานการเรยี นรู้ / การวัดและการประเมินผล

มาตรฐานการเรียนรู้ ส่งิ ที่ต้องรแู้ ละปฏิบัติได้ ผลงาน / ชนิ้ งาน การวัดผลและการ

และตวั ช้ีวดั ประเมินผล

ท ๑.๑ ม.๒/๑ อ่าน - หลักการอ่านออกเสียง นกั เรยี นท่องจา สงั เกตรายบุคคล
ออกเสียงบทร้อยแก้ว ร้อยแก้วและร้อยกรอง คาประพนั ธ์

และบทร้อยกรองได้

ถกู ต้อง

ท ๔.๑ ม.๒/๓ แตง่ บท ฝึกแตง่ กลอนสุภาพ นกั เรยี นทาบตั รกิจกรรม สังเกตรายบคุ คล
การเรียนรู้
ร้อยกรอง ฝึกแตง่ โคลงสีส่ ุภาพ

ท ๕.๑ ม.๒/๕ ท่องจา ท่องจาบทอาขยาน ประเมินพฤติกรรมและ สงั เกตรายบคุ คล
บทอาขยานตามที่ บทร้อยกรอง ผลงานระหว่างเรียน

กาหนด และบทรอ้ ย

กรองที่มีคณุ ค่าตาม

ความสนใจ

2. สาระการเรยี นรู้ (Learning Contents)

1. ความรู้ (Knowledge)

- หลกั การอ่านออกเสียงร้อยแก้วและร้อยกรอง

- การแตง่ กลอนสุภาพการแตง่ โคลงสีส่ ุภาพ
- บทอาขยาน บทรอ้ ยกรอง
2. ทกั ษะ/กระบวนการ (Skill during the process)

– ฝึกทักษะการอ่านออกเสียงร้อยแก้วและร้อยกรอง

- ฝึกแตง่ กลอนสภุ าพฝึกแตง่ โคลงสีส่ ภุ าพ
- ท่องจาบทอาขยาน บทรอ้ ยกรอง

4. สมรรถนะ (Competency)
- ความสามารถในการส่อื สาร

3. หลักฐานการเรยี นรู้ชิน้ งานหรือภาระงาน (Work)

- แบบฝึกหัด

- การท่องจาคาประพันธ์

4. การวดั และการประเมินผล ( Evaluation )

สง่ิ ทีว่ ดั ผล วิธีวดั ผล เครอ่ื งมือวดั ผล เกณฑ์การประเมิน

ดา้ นความรู้ (K) ๑. นกั เรยี นท่องจา แบบประเมิน ร้อยละ ๗๐ ขนึ้ ไป
คาประพันธ์

ดา้ นทักษะ/กระบวนการ ๒. นกั เรยี นทาบตั ร แบบประเมินการสงั เกต ร้อยละ ๗๐ ขนึ้ ไป
(P) กิจกรรมการเรียนรู้ พฤติกรรม และแบบ

ประเมินผลงาน

เจตคต/ิ คุณลักษณะ (A) ๓. ประเมินพฤติกรรม แบบประเมินพฤติกรรม ร้อยละ ๗๐ ขนึ้ ไป

และผลงานระหว่าง และผลงานระหว่าง

เรียน เรียน

สมรถนะของผู้เรยี น (C) ความสามารถในการ แบบสงั เกตพฤติกรรม ร้อยละ ๗๐ ขนึ้ ไป
สอ่ื สาร

5. กระบวนการการจดั กจิ กรรม / รูปแบบการจดั กจิ กรรม ( Learning Process )

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้/แนวทางการเสริมแรงหรือชว่ ยเหลอื นกั เรยี น
นกั เรยี นร่วมกันฝึกอ่านบทร้อยกรองเปน็ ทานองเสนาะ แนะนา ข้อบกพร่อง และแนวทางแก้ไขให้แก่เพือ่ น
ภายในกลุ่ม จากนั้นนักเรียนผลดั เปล่ียนกันอ่านบทร้อยกรองเป็นทานองเสนาะ และให้เพื่อนในกลุ่มทีเ่ หลอื ประเมินผล
การอ่าน

6. กิจกรรมการเรยี นการสอน
1. ขนั้ นาเข้าสู่บทเรยี น ( ๑๐ นาที )
๑. นกั เรยี นและครูร่วมกนั สนทนาถึงการอนรุ กั ษ์ภาษาไทยในฐานะทีเ่ ปน็ ศิลปวัฒนธรรม

และเอกลักษณ์ของชาติ
2. ขนั้ สอน ( ๔๐ นาที )
๑. นักเรยี นเข้ากลุ่ม (ตามความเหมาะสม) โดยให้แตล่ ะกลมุ่ ศึกษาบทประพันธ์ โคลงภาพพระราชพงศาวดาร

จากหนังสือเรียนภาษาไทย ชุดวรรณคดวี ิจกั ษ์ ช้ันมธั ยมศึกษาปีที่ ๒
๒. นักเรยี นสารวจคาศัพท์หรือสานวนภาษา แล้วศึกษาคาอ่านและความหมายร่วมกัน

๓. สมาชิกในกลมุ่ อภิปรายสรปุ ใจความสาคัญและข้อคิดทีไ่ ด้จากบทรอ้ ยกรอง เรือ่ ง สมเดจ็ พระสุริโยทยั ขาด
คอช้าง และพนั ท้ายนรสงิ ห์

๔. นกั เรยี นร่วมกันฝึกอ่านบทร้อยกรองเป็นทานองเสนาะ แนะนา ข้อบกพร่อง และแนวทางแก้ไขให้แก่
เพื่อนภายในกลุ่ม จากนั้นนักเรียนผลัดเปลีย่ นกันอ่านบทร้อยกรองเป็นทานองเสนาะ และใหเ้ พือ่ นในกลุ่มที่เหลอื
ประเมินผลการอ่าน

๕. นกั เรยี นในกลุ่มร่วมกนั ศึกษาบตั รความรทู้ ี่ครูแจกให้
๖. นกั เรยี นทกุ กลุ่มช่วยกันลากเสน้ โยงคาเสน้ สัมผสั ระหว่างวรรคของโคลงสี่สุภาพ จากใบงาน นาแผนผงั โคลง
สส่ี ุภาพ ติดกระดานดา และให้ทุกกลมุ่ ตรวจสอบความถูกต้องให้สมาชกิ แตล่ ะกลมุ่ แข่งขันกันเรียงแถบข้อความให้
ถูกต้องตามลักษณะโคลงสีส่ ุภาพ ตามข้ันตอน
3. ข้ันสรุป ( ๑๐ นาที )

๑. นกั เรยี นและครูช่วยกันสรุปบทเรียน เรือ่ ง การอ่านบทร้อยกรองให้เป็นทานองเสนาะ
และสรปุ หลกั เกณฑ์ในการแตง่ บทร้อยกรองประเภทโคลงสีส่ ภุ าพ

๒. นกั เรยี นแตล่ ะคนฝึกแตง่ โคลงสี่สภุ าพคนละ ๒ บท และท่องจาบทประพนั ธ์ตามความชอบและจนิ ตนาการ
ของนักเรยี น

4. สือ่ การสอน / แหลง่ เรียนรู้

1. บัตรความรู้

2.บัตรกิจกรรมการเรียนรู้

3. หนงั สือเรียน ชดุ วรรณคดวี ิจกั ษ์ ชน้ั ม.๒
4. เฉลยบัตรกิจกรรมการเรียนรู้.

7. บนั ทึกผลหลงั แผนการจดั การเรยี นรู้

1. ผลการเรยี นรู้

1.1 ดา้ นความรู้ (K)

ตารางที่ 1 แสดงค่ารอ้ ยละระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ...................................................

ระดับผลสมั ฤทธิ์ จานวนนกั เรยี น รอ้ ยละ

ดมี าก (80-100 คะแนน)

ดี (70-79 คะแนน)

พอใช้ (60-69 คะแนน)

ปรบั ปรงุ (50-59 คะแนน)

จากตารางที่ 1 พบว่านกั เรยี นผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ร้อยละ................อยู่ในระดบั ..........และ
รองลงมารอ้ ยละ.................อยู่ในระดบั ...............และพบว่านกั เรียน....................................................
............................................................................................................................................................

1.2 ดา้ นทักษะ/กระบวนการ (P )
ตารางที่ 2 แสดงค่ารอ้ ยละระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ..................................................

ระดับผลสมั ฤทธิ์ จานวนนกั เรยี น ร้อยละ
ดมี าก (80-100 คะแนน)
ดี (70-79 คะแนน)
พอใช้ (60-69 คะแนน)
ปรบั ปรุง (50-59 คะแนน)

จากตารางที่ 2 พบว่านักเรยี นผลสัมฤทธิท์ างการเรยี น ร้อยละ................อยู่ในระดับ..........และ
รองลงมารอ้ ยละ.................อยู่ในระดับ................และพบว่านักเรยี น...................................................
...........................................................................................................................................................

1.3 ดา้ นเจตคติ / คุณลกั ษณะฯ (A)/ สมรรถนะ (C) เชื่อมโยงกับมาตรฐานหลกั สตู ร
ตารางที่ 3 แสดงค่ารอ้ ยละคณุ ลกั ษณะอนั พึงประสงค์ เรือ่ ง ............................................

ระดับผลสัมฤทธิ์ จานวนนักเรยี น ร้อยละ

ดมี าก (80-100 คะแนน)
ดี (70-79 คะแนน)

พอใช้ (60-69 คะแนน)
ปรบั ปรุง (50-59 คะแนน)

จากตารางที่ 3 พบว่านกั เรยี นคุณลกั ษณะอนั พึงประสงค์ ร้อยละ..............อยู่ในระดับ............และ รองลงมา
ร้อยละ.................อยู่ในระดบั ...............และพบว่านักเรยี น.....................................................
..................................................................................................................................................................

สรปุ ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ที่ …………………………..
37) นักเรยี นมีผลสมั ฤทธิท์ างการเรียนอยู่ในระดับ...................
38) นกั เรยี นมีทกั ษะในระดบั ..................
39) นกั เรยี นมีคุณลักษณะในระดับ...............

2.บรรยากาศการเรยี นรู้
.....................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

3. การปรบั เปลี่ยนแผนการจัดการเรยี นรู้ (ถา้ มี)
.....................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

4. ข้อคน้ พบด้านพฤติกรรมการจดั การเรยี นรู้
.....................................................................................................................................................................................
......................................................................... ....................................................................................

5. อื่นๆ....................................................................................................................................................

หน่วยการเรียนรู้ที่.....๔.....เรื่องโคลงภาพพระราชพงศาวดาร จานวน.........๗........ชั่วโมง

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ภาคเรียนที.่ ..๑....ปีการศึกษา 256๕

รายวิชาภาษไทย รหัสวิชา ท๒๒๑๐๑ ครผู ู้สอนนางสาวยธุ าดา ศรีบรุ มย์

_________________________________________________________

สาระสาคญั / ความคิดรวบยอด (Learning Concepts)

การอ่านออกเสียงเปน็ การสือ่ สารทีม่ ีความสาคญั เพราะเป็นการถ่ายทอดความรู้ ความคิด ความรสู้ กึ และ

อารมณ์ของผู้ส่งสารไปผู้รบั สาร ดงั น้ัน หากรู้หลักการอ่านและมีทักษะในการอ่านย่อมจะทาให้การสอ่ื สารเกิดสัมฤทธิ์

ผล

มาตรฐานที่ ท ๑.๑ ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิด เพอ่ื นาไปใชต้ ัดสินใจแกป้ ัญหาในการ

ดาเนนิ ชวี ิตและมีนิสยั รกั การอา่ น

มาตรฐานที่ ท ๕.๑ เข้าใจและแสดงความคดิ เห็น วิจารณว์ รรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่างเหน็ คุณคา่

และนามาประยกุ ตใ์ ช้ในชวี ิตจรงิ

ตวั ชี้วัด
ท ๑.๑ ม.๒/๑ อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองได้ถกู ต้อง
ท ๕.๑ ม.๒/๕ ท่องจาบทอาขยานตามที่กาหนด และบทร้อยกรองทีม่ ีคณุ ค่าตามความสนใจ

สมรรถนะสาคญั ของผู้เรียน ( Competency ) คณุ ลักษณะอนั พึงประสงค์ ( Desired Characteristics )
ข้อ 1 ความสามารถในการสอ่ื สาร ข้อ 2 ซือ่ สตั ย์
ข้อ 2 ความสามารถในการคิด ขอ้ 3 มีวินยั
ข้อ 3 ความสามารถในการแก้ปญั หา ขอ้ 4 ใฝเ่ รียนรู้
ข้อ 4 ความสามารถในการใช้ทกั ษะชวี ิต ขอ้ 6 มุ่งมัน่ ในการทางาน
ข้อ 5 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

ทักษะ / กระบวนการ ( Skill during the process ) ทกั ษะการคิด
ทักษะเฉพาะวิชา - การค้นคว้าขอ้ มลู
- การสนทนาแลกเปลย่ี นข้อมลู - การนาเสนอข้อมูล
- การเขียนรายการ

ความเข้าใจทีย่ ัง่ ยืน

การอ่านออกเสียงทานองเสนาะบทเรียน การถอดใจความสาคัญ การเล่าเรือ่ ง

ความสัมพันธ์กบั กลมุ่ สาระการเรียนรู้อื่น
คณิตศาสตร์ = การนบั จานวน การจดั กลุ่ม

แผนการจดั การเรยี นรทู้ ี.่ ...๕......

เร่อื งอ่านไพเราะเสนาะทานอง .เวลา.....๑.....ช่ัวโมง ระดบั ชน้ั มัธยมศึกษาปีที่ ๒

__________________________________________________________________________

1. เป้าหมายการเรยี นรู้ / หลกั ฐานการเรยี นรู้ / การวดั และการประเมินผล

มาตรฐานการเรียนรู้ ส่งิ ทีต่ ้องรแู้ ละปฏิบตั ิได้ ผลงาน / ชนิ้ งาน การวดั ผลและการ

และตัวช้ีวัด ประเมินผล

ท ๑.๑ ม.๒/๑ - ฝึกทักษะการอ่านออก นกั เรยี นท่องจาคา แบบประเมิน

อ่านออกเสียงบทร้อย เสยี งร้อยแก้วและร้อย ประพันธ์

แก้วและบทรอ้ ยกรอง กรอง

ได้ถกู ต้อง

ท ๕.๑ ม.๒/๕ ท่องจา ท่องจาบทอาขยาน นกั เรยี นทาบัตรกิจกรรม ตรวจงานรายบคุ คล
บทอาขยานตามที่ บทร้อยกรอง การเรียนรู้

กาหนด และบทร้อย

กรองที่มีคณุ ค่าตาม

ความสนใจ

2. สาระการเรยี นรู้ (Learning Contents)
1. ความรู้ (Knowledge)
- หลกั การอ่านออกเสียงร้อยแก้วและร้อยกรอง
- บทอาขยาน บทรอ้ ยกรอง
2. ทกั ษะ/กระบวนการ (Skill during the process)
- ฝึกทกั ษะการอ่านออกเสียงร้อยแก้วและร้อยกรอง
- ท่องจาบทอาขยาน

บทร้อยกรอง
4. สมรรถนะ (Competency)

ข้อ 1 ความสามารถในการส่อื สาร
ข้อ 2 ความสามารถในการคิด
ข้อ 3 ความสามารถในการแก้ปญั หา
3. หลักฐานการเรยี นรู้ชิน้ งานหรือภาระงาน (Work)
- ทาบัตรกิจกรรมการเรียนรู้
- ท่องจาคาประพนั ธ์

4. การวัดและการประเมินผล ( Evaluation )

สง่ิ ทีว่ ัดผล วิธีวดั ผล เครอ่ื งมือวัดผล เกณฑ์การประเมิน

ดา้ นความรู้ (K) ๑. นักเรยี นท่องจาคา แบบประเมิน ร้อยละ ๗๐ ขนึ้ ไป

ประพนั ธ์

ดา้ นทักษะ/กระบวนการ ๒. นกั เรยี นทาบตั ร แบบประเมินการ ร้อยละ ๗๐ ขนึ้ ไป
(P) กิจกรรมการเรียนรู้ สังเกต
พฤติกรรม และ

แบบประเมินผลงาน

เจตคต/ิ คุณลักษณะ (A) ๓. ประเมินพฤติกรรมและ แบบประเมิน ร้อยละ ๗๐ ขนึ้ ไป

ผลงานระหว่างเรียน พฤติกรรมและ

ผลงานระหว่าง

เรียน

สมรถนะของผู้เรยี น (C) ข้อ 1 ความสามารถใน แบบสังเกต ร้อยละ ๗๐ ขนึ้ ไป

การส่อื สาร พฤติกรรม

ข้อ 2 ความสามารถใน

การคิด

ข้อ 3 ความสามารถใน

การแก้ปญั หา

5. กระบวนการการจัดกจิ กรรม / รูปแบบการจัดกจิ กรรม ( Learning Process )

การจดั กิจกรรมการเรียนรู้/แนวทางการเสริมแรงหรือชว่ ยเหลอื นกั เรยี น
การอ่านออกเสียงทานองเสนาะบทเรียน การถอดใจความสาคญั การเล่าเรื่อง .

6. กิจกรรมการเรยี นการสอน

1. ขัน้ นาเขา้ ส่บู ทเรยี น ( ๑๕ นาที )

๑. ครูและนกั เรยี นร่วมกนั สนทนาบทเรียน จากน้ันครนู าบตั รความรเู้ รือ่ ง การอ่านทานองเสนาะมาแจกนกั เรียนทกุ
คน แล้วครูอธิบายประกอบเพือ่ ให้นกั เรยี นเข้าใจไดด้ ยี ิ่งข้ึน ในหัวข้อต่อไปนี้

- ความหมายของการอ่านทานองเสนาะ
- วัตถุประสงค์ในการอ่านทานองเสนาะ
- รสทใ่ี ช้ในการอ่านทานองเสนาะ
- หลักการอ่านทานองเสนาะ
- ประโยชน์ที่ไดร้ ับจากการอ่านทานองเสนาะ
-

2. ขั้นสอน ( ๓๕ นาที )

๑. เปิดเครื่องบนั ทึกเสียงการอ่านทานองเสนาะเรื่อง “โคลงภาพพระราชพงศาวดารให้เรียนฟงั พร้อมทั้งสงั เกต
ท่วงทานองการอ่าน แล้วให้ นกั เรยี นทากิจกรรมการอ่านตามลาดับดงั นี้

- อ่านออกเสียงธรรมดาให้ถกู ต้องตามอกั ขรวิธี พร้อมท้ังแบ่งวรรคตอนให้
ถูกต้อง

- ให้อ่านทานองเสนาะพร้อม ๆ กัน ตามครทู ีละบท
- ให้อ่านทานองเสนาะพร้อม ๆ กัน ท้ังชั้น
- แบ่งกลมุ่ ให้อ่านทานองเสนาะตอ่ กนั จนจบเรือ่ ง
- ให้อ่านทานองเสนาะเป็นรายบุคคล
๒. ครูและนักเรยี นช่วยวิจารณ์การอ่านของแต่ละคนว่าถกู ต้อง และมีความไพเราะเพียงใด
๓. แบ่งนกั เรยี นออกเป็นกลุ่ม (จานวนกลุ่มและสมาชกิ กลุ่มตามความเหมาะสม) แล้ว
ให้ฝึกอ่านและถอดใจความสาคญั กลุ่มละ ๑ บท
๔. ให้แตล่ ะกลมุ่ สง่ ตวั แทนมาเสนอผลการค้นคว้าหน้าช้ันเรียน พร้อมส่งเอกสารประกอบการรายงาน
3. ขนั้ สรปุ ( ๑๐ นาที)

๑. ครตู ้ังคาถามให้นักเรยี นช่วยกันตอบคาถามจากเรื่องและทาบัตรกิจกรรมการเรียนรู้

๒. ครแู ละนักเรยี นช่วยกันสรปุ บทเรียน ครูให้นักเรยี นไปฝึกอ่านทานองเสนาะในบทประพนั ธ์ทีช่ ืน่ ชอบ

4. สือ่ การสอน / แหล่งเรียนรู้

1. บัตรความรู้

2. บัตรกิจกรรมการเรียนรู้.
3. หนังสือเรียน ชดุ วรรณคดวี ิจักษ์ ชนั้ ม.๒
4. เครอ่ื งบนั ทึกเสยี งการอ่านทานองเสนาะ

7. บันทึกผลหลงั แผนการจดั การเรยี นรู้

1. ผลการเรยี นรู้

1.1 ดา้ นความรู้ (K)

ตารางที่ 1 แสดงค่ารอ้ ยละระดบั ผลสมั ฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ...................................................

ระดบั ผลสมั ฤทธิ์ จานวนนกั เรยี น ร้อยละ

ดมี าก (80-100 คะแนน)

ดี (70-79 คะแนน)

พอใช้ (60-69 คะแนน)

ปรบั ปรงุ (50-59 คะแนน)

จากตารางที่ 1 พบว่านกั เรยี นผลสมั ฤทธิ์ทางการเรียน ร้อยละ................อยู่ในระดับ..........และ
รองลงมารอ้ ยละ.................อยู่ในระดับ...............และพบว่านักเรียน....................................................
............................................................................................................................................................

1.2 ดา้ นทกั ษะ/กระบวนการ (P )

ตารางที่ 2 แสดงค่ารอ้ ยละระดบั ผลสัมฤทธิท์ างการเรียน เรือ่ ง ..................................................

ระดับผลสัมฤทธิ์ จานวนนกั เรยี น ร้อยละ

ดมี าก (80-100 คะแนน)

ดี (70-79 คะแนน)

พอใช้ (60-69 คะแนน)

ปรับปรุง (50-59 คะแนน)

จากตารางที่ 2 พบว่านกั เรยี นผลสมั ฤทธิ์ทางการเรยี น ร้อยละ................อยู่ในระดบั ..........และ
รองลงมารอ้ ยละ.................อยู่ในระดบั ................และพบว่านกั เรยี น...................................................
...........................................................................................................................................................

1.3 ดา้ นเจตคติ / คณุ ลักษณะฯ (A)/ สมรรถนะ (C) เชื่อมโยงกับมาตรฐานหลักสตู ร

ตารางที่ 3 แสดงค่ารอ้ ยละคุณลกั ษณะอันพึงประสงค์ เรือ่ ง ............................................

ระดับผลสมั ฤทธิ์ จานวนนักเรยี น ร้อยละ

ดมี าก (80-100 คะแนน)

ดี (70-79 คะแนน)

พอใช้ (60-69 คะแนน)

ปรบั ปรงุ (50-59 คะแนน)

จากตารางที่ 3 พบว่านักเรยี นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ร้อยละ..............อยู่ในระดับ............และ
รองลงมารอ้ ยละ.................อยู่ในระดับ...............และพบว่านักเรียน.....................................................
..................................................................................................................................................................
สรุป ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ที่ …………………………..
40) นกั เรยี นมีผลสมั ฤทธิท์ างการเรียนอยู่ในระดบั ...................
41) นกั เรยี นมีทกั ษะในระดับ..................
42) นกั เรยี นมีคณุ ลกั ษณะในระดบั ...............

2.บรรยากาศการเรยี นรู้
.....................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

3. การปรับเปลีย่ นแผนการจัดการเรยี นรู้ (ถา้ มี)
.....................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

4. ขอ้ ค้นพบด้านพฤติกรรมการจดั การเรยี นรู้
.....................................................................................................................................................................................
......................................................................... ....................................................................................

5. อื่นๆ....................................................................................................................................................

หน่วยการเรียนรู้ที่.....๔.....เรื่องโคลงภาพพระราชพงศาวดาร จานวน.........๗........ช่ัวโมง

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ภาคเรียนที.่ ..๑....ปีการศึกษา 256๕

รายวิชาภาษไทย รหัสวิชา ท๒๒๑๐๑ ครผู ู้สอนนางสาวยธุ าดา ศรีบรุ มย์

_________________________________________________________

สาระสาคญั / ความคิดรวบยอด (Learning Concepts)

การอ่านออกเสียงเปน็ การสือ่ สารทีม่ ีความสาคญั เพราะเป็นการถ่ายทอดความรู้ ความคิด ความรสู้ กึ และ

อารมณข์ องผู้ส่งสารไปผู้รบั สาร ดงั น้ัน หากรู้หลักการอ่านและมีทักษะในการอ่านย่อมจะทาให้การส่อื สารเกิดสมั ฤทธิ์

ผล

มาตรฐานที่ ท ๑.๑ ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิด เพอ่ื นาไปใชต้ ัดสินใจแก้ปญั หาในการ

ดาเนนิ ชวี ิตและมีนิสยั รกั การอา่ น

มาตรฐานที่ ท ๕.๑ เข้าใจและแสดงความคดิ เห็น วิจารณว์ รรณคดีและวรรณกรรมไทยอยา่ งเห็นคณุ คา่

และนามาประยกุ ตใ์ ช้ในชวี ิตจรงิ

ตวั ชี้วัด
ท ๑.๑ ม.๒/๑ อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองได้ถกู ต้อง
ท ๕.๑ ม.๒/๕ ท่องจาบทอาขยานตามที่กาหนด และบทร้อยกรองทีม่ ีคณุ ค่าตามความสนใจ

สมรรถนะสาคญั ของผู้เรียน ( Competency ) คณุ ลักษณะอนั พึงประสงค์ ( Desired Characteristics )
ข้อ 1 ความสามารถในการสอ่ื สาร ข้อ 2 ซือ่ สตั ย์
ข้อ 2 ความสามารถในการคิด ขอ้ 3 มีวินัย
ข้อ 3 ความสามารถในการแก้ปญั หา ขอ้ 4 ใฝเ่ รียนรู้
ข้อ 4 ความสามารถในการใช้ทกั ษะชวี ิต ขอ้ 6 มุ่งมน่ั ในการทางาน
ข้อ 5 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

ทักษะ / กระบวนการ ( Skill during the process ) ทกั ษะการคิด
ทักษะเฉพาะวิชา - การค้นคว้าขอ้ มลู
- การสนทนาแลกเปลย่ี นข้อมลู - การนาเสนอข้อมูล
- การเขียนรายการ

ความเข้าใจทีย่ ัง่ ยืน

การอ่านออกเสียงทานองเสนาะบทเรียน การถอดใจความสาคัญ การเล่าเรือ่ ง

ความสัมพันธ์กบั กลมุ่ สาระการเรียนรู้อื่น
คณิตศาสตร์ = การนบั จานวน การจดั กลุ่ม

แผนการจดั การเรยี นรทู้ ี.่ ...๕......

เร่อื งอ่านไพเราะเสนาะทานอง .เวลา.....๑.....ช่ัวโมง ระดบั ชน้ั มัธยมศึกษาปีที่ ๒

__________________________________________________________________________

1. เป้าหมายการเรยี นรู้ / หลกั ฐานการเรยี นรู้ / การวดั และการประเมินผล

มาตรฐานการเรียนรู้ ส่งิ ทีต่ ้องรแู้ ละปฏิบตั ิได้ ผลงาน / ชนิ้ งาน การวดั ผลและการ

และตัวช้ีวัด ประเมินผล

ท ๑.๑ ม.๒/๑ - ฝึกทักษะการอ่านออก นกั เรยี นท่องจาคา แบบประเมิน

อ่านออกเสียงบทร้อย เสยี งร้อยแก้วและร้อย ประพันธ์

แก้วและบทรอ้ ยกรอง กรอง

ได้ถกู ต้อง

ท ๕.๑ ม.๒/๕ ท่องจา ท่องจาบทอาขยาน นกั เรยี นทาบัตรกิจกรรม ตรวจงานรายบคุ คล
บทอาขยานตามที่ บทร้อยกรอง การเรียนรู้

กาหนด และบทรอ้ ย

กรองที่มีคณุ ค่าตาม

ความสนใจ

2. สาระการเรยี นรู้ (Learning Contents)
1. ความรู้ (Knowledge)
- หลกั การอ่านออกเสียงร้อยแก้วและร้อยกรอง
- บทอาขยาน บทรอ้ ยกรอง
2. ทกั ษะ/กระบวนการ (Skill during the process)
- ฝึกทกั ษะการอ่านออกเสียงร้อยแก้วและร้อยกรอง
- ท่องจาบทอาขยาน

บทร้อยกรอง
4. สมรรถนะ (Competency)

ข้อ 1 ความสามารถในการส่อื สาร
ข้อ 2 ความสามารถในการคิด
ข้อ 3 ความสามารถในการแก้ปญั หา
3. หลักฐานการเรยี นรู้ชิน้ งานหรือภาระงาน (Work)
- ทาบัตรกิจกรรมการเรียนรู้
- ท่องจาคาประพนั ธ์

4. การวัดและการประเมินผล ( Evaluation )

สง่ิ ทีว่ ัดผล วิธีวดั ผล เครอ่ื งมือวัดผล เกณฑ์การประเมิน

ดา้ นความรู้ (K) ๑. นักเรยี นท่องจาคา แบบประเมิน ร้อยละ ๗๐ ขนึ้ ไป

ประพนั ธ์

ดา้ นทักษะ/กระบวนการ ๒. นกั เรยี นทาบตั ร แบบประเมินการ ร้อยละ ๗๐ ขนึ้ ไป
(P) กิจกรรมการเรียนรู้ สังเกต
พฤติกรรม และ

แบบประเมินผลงาน

เจตคต/ิ คุณลักษณะ (A) ๓. ประเมินพฤติกรรมและ แบบประเมิน ร้อยละ ๗๐ ขนึ้ ไป

ผลงานระหว่างเรียน พฤติกรรมและ

ผลงานระหว่าง

เรียน

สมรถนะของผู้เรยี น (C) ข้อ 1 ความสามารถใน แบบสังเกต ร้อยละ ๗๐ ขนึ้ ไป

การส่อื สาร พฤติกรรม

ข้อ 2 ความสามารถใน

การคิด

ข้อ 3 ความสามารถใน

การแก้ปญั หา

5. กระบวนการการจัดกจิ กรรม / รูปแบบการจัดกจิ กรรม ( Learning Process )

การจดั กิจกรรมการเรียนรู้/แนวทางการเสริมแรงหรือชว่ ยเหลอื นกั เรยี น
การอ่านออกเสียงทานองเสนาะบทเรียน การถอดใจความสาคญั การเล่าเรื่อง .

6. กิจกรรมการเรยี นการสอน

1. ขัน้ นาเขา้ ส่บู ทเรยี น ( ๑๕ นาที )

๑. ครูและนกั เรยี นร่วมกนั สนทนาบทเรียน จากน้ันครนู าบตั รความรเู้ รือ่ ง การอ่านทานองเสนาะมาแจกนกั เรียนทกุ
คน แล้วครูอธิบายประกอบเพือ่ ให้นกั เรยี นเข้าใจไดด้ ยี ิ่งข้ึน ในหัวข้อต่อไปนี้

- ความหมายของการอ่านทานองเสนาะ
- วัตถุประสงค์ในการอ่านทานองเสนาะ
- รสทใ่ี ช้ในการอ่านทานองเสนาะ
- หลักการอ่านทานองเสนาะ
- ประโยชน์ที่ไดร้ ับจากการอ่านทานองเสนาะ
-

2. ขั้นสอน ( ๓๕ นาที )

๑. เปิดเครื่องบันทึกเสียงการอ่านทานองเสนาะเรื่อง “โคลงภาพพระราชพงศาวดารให้เรียนฟงั พร้อมทั้งสงั เกต
ท่วงทานองการอ่าน แล้วให้ นกั เรยี นทากิจกรรมการอ่านตามลาดับดงั นี้

- อ่านออกเสียงธรรมดาให้ถกู ต้องตามอกั ขรวิธี พร้อมท้ังแบ่งวรรคตอนให้
ถูกต้อง

- ให้อ่านทานองเสนาะพร้อม ๆ กัน ตามครทู ีละบท
- ให้อ่านทานองเสนาะพร้อม ๆ กัน ท้ังชั้น
- แบ่งกลมุ่ ให้อ่านทานองเสนาะตอ่ กนั จนจบเรือ่ ง
- ให้อ่านทานองเสนาะเป็นรายบุคคล
๒. ครูและนักเรยี นช่วยวิจารณ์การอ่านของแต่ละคนว่าถกู ต้อง และมีความไพเราะเพียงใด
๓. แบ่งนกั เรยี นออกเป็นกลุ่ม (จานวนกลุ่มและสมาชกิ กลุ่มตามความเหมาะสม) แล้ว
ให้ฝึกอ่านและถอดใจความสาคญั กลุ่มละ ๑ บท
๔. ให้แตล่ ะกลมุ่ สง่ ตวั แทนมาเสนอผลการค้นคว้าหน้าช้ันเรียน พร้อมส่งเอกสารประกอบการรายงาน
3. ขนั้ สรปุ ( ๑๐ นาที)

๑. ครตู ้ังคาถามให้นักเรยี นช่วยกันตอบคาถามจากเรื่องและทาบัตรกิจกรรมการเรียนรู้

๒. ครแู ละนักเรยี นช่วยกันสรปุ บทเรียน ครูให้นักเรยี นไปฝึกอ่านทานองเสนาะในบทประพนั ธ์ทีช่ ืน่ ชอบ

4. สือ่ การสอน / แหล่งเรียนรู้

1. บัตรความรู้

2. บัตรกิจกรรมการเรียนรู้.
3. หนังสือเรียน ชดุ วรรณคดวี ิจักษ์ ชนั้ ม.๒
4. เครอ่ื งบนั ทึกเสยี งการอ่านทานองเสนาะ

7. บันทึกผลหลงั แผนการจดั การเรยี นรู้

1. ผลการเรยี นรู้

1.1 ดา้ นความรู้ (K)

ตารางที่ 1 แสดงค่ารอ้ ยละระดบั ผลสมั ฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ...................................................

ระดบั ผลสมั ฤทธิ์ จานวนนกั เรยี น ร้อยละ

ดมี าก (80-100 คะแนน)

ดี (70-79 คะแนน)

พอใช้ (60-69 คะแนน)

ปรบั ปรงุ (50-59 คะแนน)

จากตารางที่ 1 พบว่านกั เรยี นผลสมั ฤทธิ์ทางการเรียน ร้อยละ................อยู่ในระดับ..........และ
รองลงมารอ้ ยละ.................อยู่ในระดับ...............และพบว่านักเรียน....................................................
............................................................................................................................................................

1.2 ดา้ นทกั ษะ/กระบวนการ (P )

ตารางที่ 2 แสดงค่ารอ้ ยละระดบั ผลสัมฤทธิท์ างการเรียน เรือ่ ง ..................................................

ระดับผลสัมฤทธิ์ จานวนนกั เรยี น ร้อยละ

ดมี าก (80-100 คะแนน)

ดี (70-79 คะแนน)

พอใช้ (60-69 คะแนน)

ปรับปรุง (50-59 คะแนน)

จากตารางที่ 2 พบว่านกั เรยี นผลสมั ฤทธิ์ทางการเรยี น ร้อยละ................อยู่ในระดบั ..........และ
รองลงมารอ้ ยละ.................อยู่ในระดบั ................และพบว่านกั เรยี น...................................................
...........................................................................................................................................................

1.3 ดา้ นเจตคติ / คณุ ลักษณะฯ (A)/ สมรรถนะ (C) เชื่อมโยงกับมาตรฐานหลักสตู ร

ตารางที่ 3 แสดงค่ารอ้ ยละคุณลกั ษณะอันพึงประสงค์ เรือ่ ง ............................................

ระดับผลสมั ฤทธิ์ จานวนนักเรยี น ร้อยละ

ดมี าก (80-100 คะแนน)

ดี (70-79 คะแนน)

พอใช้ (60-69 คะแนน)

ปรบั ปรงุ (50-59 คะแนน)

จากตารางที่ 3 พบว่านักเรยี นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ร้อยละ..............อยู่ในระดับ............และ
รองลงมารอ้ ยละ.................อยู่ในระดับ...............และพบว่านักเรียน.....................................................
..................................................................................................................................................................
สรุป ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ที่ …………………………..
43) นกั เรยี นมีผลสมั ฤทธิท์ างการเรียนอยู่ในระดบั ...................
44) นกั เรยี นมีทกั ษะในระดับ..................
45) นกั เรยี นมีคณุ ลกั ษณะในระดบั ...............

2.บรรยากาศการเรยี นรู้
.....................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

3. การปรับเปลีย่ นแผนการจัดการเรยี นรู้ (ถา้ มี)
.....................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

4. ขอ้ ค้นพบด้านพฤติกรรมการจดั การเรยี นรู้
.....................................................................................................................................................................................
......................................................................... ....................................................................................

5. อื่นๆ....................................................................................................................................................

หน่วยการเรียนรู้ที่....๔......เรือ่ งโคลงภาพพระราชพงศาวดาร จานวน.........๗........ชวั่ โมง

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ภาคเรียนที.่ ..๑...ปีการศึกษา 256๕

รายวิชาภาษาไทย รหสั วิชา ท๒๒๑๐๑ ครผู ู้สอนนางสาวยธุ าดา ศรีบรุ ย์

_________________________________________________________

สาระสาคญั / ความคิดรวบยอด (Learning Concepts)

การอภิปรายบทเรียน แสดงเหตผุ ลประกอบการพูด เป็นการเพิม่ ทกั ษะด้านการวิเคราะห์ ทาให้สรุป
ข้อคิดจากบทเรียนได้งา่ ยและตรงประเดน็

มาตรฐานท่ี ท ๑.๑ ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรแู้ ละความคิด เพื่อนาไปใช้ตัดสินใจแก้ปญั หา
ในการดาเนนิ ชีวิตและมีนิสัยรกั การอ่าน

ตวั ชี้วดั
ท ๑.๑ ม.๒/๔ อภิปรายแสดงความคิดเห็นและข้อโต้แย้งเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน
ท ๑.๑ ม.๒/๕ วเิ คราะหแ์ ละจาแนกข้อเทจ็ จริง ข้อมูลสนบั สนนุ และข้อคิดเห็นจากบทความทีอ่ ่าน
ท ๑.๑ ม.๒/๗ อ่านหนังสือ บทความ หรือคาประพันธอ์ ย่างหลากหลายและประเมินคณุ ค่าหรือแนวคิดที่ได้จากการอ่าน เพือ่

นาไปใช้แก้ปัญหาในชีวิต

สมรรถนะสาคญั ของผู้เรียน ( Competency ) คณุ ลกั ษณะอันพึงประสงค์ ( Desired Characteristics )
ข้อ 1 ความสามารถในการสอ่ื สาร ข้อ 2 ซือ่ สตั ย์
ข้อ 2 ความสามารถในการคิด ขอ้ 3 มีวินัย
ข้อ 3 ความสามารถในการแก้ปญั หา ขอ้ 4 ใฝเ่ รียนรู้
ข้อ 4 ความสามารถในการใช้ทกั ษะชวี ิต ขอ้ 6 มุ่งมั่นในการทางาน
ข้อ 5 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

ทักษะ / กระบวนการ ( Skill during the process ) ทักษะการคิด
ทักษะเฉพาะวิชา - การค้นคว้าขอ้ มลู
- การสนทนาแลกเปล่ยี นข้อมลู - การนาเสนอข้อมูล
- การเขียนรายการ

ความเข้าใจทีย่ ่ังยืน
การอภปิ รายข้อคิดจากบทเรียน

ความสมั พนั ธ์กับกลมุ่ สาระการเรียนรู้อืน่
คณิตศาสตร์ = การนบั จานวน การจดั กลุ่ม

แผนการจัดการเรยี นร้ทู ี.่ ....๗.....

เร่อื งอ่านคิดสรปุ เรอ่ื ง เวลา.....๑.....ชั่วโมง ระดับช้นั มัธยมศึกษาปีที่ ๒

__________________________________________________________________________

1. เป้าหมายการเรยี นรู้ / หลักฐานการเรยี นรู้ / การวัดและการประเมินผล

มาตรฐานการเรียนรู้และ ส่งิ ที่ต้องรแู้ ละปฏิบัติ ผลงาน / ชนิ้ งาน การวัดผลและการ

ตัวช้ีวดั ได้ ประเมินผล

ท ๑.๑ ม.๒/๔ อภิปราย - นิยามหลกั การ นักเรยี นทาแบบทดสอบ ตรวจงานรายบุคคล
แสดงความคิดเห็นและข้อ อภิปรายแสดงความ หลงั เรียน

โต้แย้งเกี่ยวกบั เรือ่ งทีอ่ ่าน คิดเห็นและข้อโต้แย้ง

ท ๑.๑ ม.๒/๕ วิเคราะห์และ - นิยามและตวั อย่าง นักเรยี นนาเสนอหน้าชั้น สงั เกตรายกลุ่ม

จาแนกขอ้ เทจ็ จรงิ ข้อมูล ข้อเทจ็ จรงิ เรียน

สนบั สนุนและข้อคิดเหน็ จาก ข้อคิดเห็น

บทความทีอ่ ่าน

ท ๑.๑ ม.๒/๗ อ่านหนังสือ - หลกั การอ่านและ ประเมินพฤติกรรมและ ตรวจงานรายกลมุ่

บทความ หรือคาประพันธ์ ประเมินค่า แนวคิด ผลงานระหว่างเรียน

อย่างหลากหลายและ

ประเมินคณุ ค่าหรือแนวคิดที่

ได้จากการอ่าน เพือ่ นาไปใช้

แก้ปญั หาในชีวิต

2. สาระการเรยี นรู้ (Learning Contents)

1. ความรู้ (Knowledge)
- นิยามหลกั การอภิปรายแสดงความคิดเห็นและข้อโต้แย้ง
- นิยามและตวั อย่างขอ้ เท็จจรงิ ข้อคิดเหน็
- หลกั การอ่านและประเมินค่า แนวคิด
2. ทักษะ/กระบวนการ (Skill during the process)
- ฝึกอภิปรายแสดงความคิดเห็นและข้อโต้แย้ง
- ฝึกวิเคราะห์ จาแนกขอ้ เทจ็ จรงิ ขอ้ คิดเหน็
- ฝึกอ่านและฝึกประเมินค่า

4. สมรรถนะ (Competency)
ข้อ 1 ความสามารถในการส่อื สาร
ข้อ 2 ความสามารถในการคิด
ข้อ 3 ความสามารถในการแก้ปัญหา

3. หลกั ฐานการเรยี นรู้ชิน้ งานหรือภาระงาน (Work)
- แบบทดสอบกอนเรียน
- กานนาเสนอหน้าช้ันเรียน

4. การวดั และการประเมินผล ( Evaluation )

ส่งิ ที่วดั ผล วิธีวัดผล เคร่อื งมือวัดผล เกณฑ์การประเมิน

ดา้ นความรู้ (K) นกั เรยี นทา แบบทดสอบก่อนเรียน ร้อยละ ๗๐ ขนึ้ ไป
แบบทดสอบ

หลังเรียน

ดา้ นทกั ษะ/กระบวนการ นักเรยี นนาเสนอหน้า แบบประเมินรายกลุ่ม ร้อยละ ๗๐ ขนึ้ ไป

(P) ช้ันเรียน

เจตคต/ิ คณุ ลกั ษณะ (A) ประเมินพฤติกรรม แบบประเมินพฤติกรรม ร้อยละ ๗๐ ขนึ้ ไป
และผลงานระหว่าง และผลงานระหว่าง
เรียน เรียน

สมรถนะของผู้เรยี น (C) ข้อ 1 ความสามารถ แบบสังเกตพฤติกรรม ร้อยละ ๗๐ ขนึ้ ไป
ในการสอ่ื สาร
ข้อ 2 ความสามารถ
ในการคิด

5. กระบวนการการจดั กจิ กรรม / รูปแบบการจัดกจิ กรรม ( Learning Process )

การจดั กิจกรรมการเรียนรู้/แนวทางการเสริมแรงหรือชว่ ยเหลอื นกั เรยี น
แบ่งนักเรยี นออกเปน็ กลุ่ม (ตามความเหมาะสม) โดยให้นกั เรยี นร่วมกนั ศึกษา

วเิ คราะห์ เน้ือหาจากบทเรียน แล้วดาเนินการอภิปรายสรปุ ข้อคิดจากบทเรียน แล้วเขยี นสรปุ ข้อคิด ลงในสมดุ แบบฝึกหดั

6. กิจกรรมการเรยี นการสอน
1. ข้นั นาเขา้ สู่บทเรยี น ( ๑๐ นาที )
๑. นักเรยี นและครูร่วมกันสนทนาทบทวนเนือ้ หาสาระการเรียนรู้จากช่ัวโมงที่ผ่านมา

2. ข้นั สอน ( ๔๐ นาที )
๑. แบ่งนกั เรยี นออกเปน็ กลุ่ม (ตามความเหมาะสม) โดยให้นักเรยี นร่วมกันศึกษา

วเิ คราะห์ เน้ือหาจากบทเรียน แล้วดาเนินการอภิปรายสรปุ ข้อคิดจากบทเรียน แล้วเขยี นสรุปข้อคิด ลงในสมดุ แบบฝึกหัด

๒.นกั เรียนแลกเปลีย่ นเรียนรู้กับเพือ่ นในกลุ่มแล้วเขียนสรปุ ข้อคิดจากบทเรียนลงในสมุดและส่งตัวแทนกลุ่มนาเสนอผลงานการ
เขียนสรุปข้อคิดจากบทเรียน หน้าชั้นเรียน

๓. นักเรยี นและครูร่วมกนั อภิปรายสรปุ ข้อคิดจากบทเรียน เสนอแนะขอ้ บกพร่อง และ
แนวทางปรบั ปรงุ แก้ไข สนทนาถงึ การทางานกลุ่ม และการทางานรายบุคคลของนักเรียน

๔. นักเรยี นทาบตั รกิจกรรมการเรียนรู้
3. ข้นั สรปุ ( ๑๐ นาที )

๑. นกั เรยี นทาแบบทดสอบหลงั เรียน
๒. มอบหมายให้นักเรยี นไปทาแบบฝึกหัดเปน็ การบ้าน
4. สื่อการสอน / แหล่งเรียนรู้

1. แบบทดสอบก่อน-หลังเรียน.

2. แผนภูมิความหมายของคาศพั ท์และสานวนจากเร่อื ง.
3. หนงั สือเรียน ชดุ วรรณคดวี ิจกั ษ์ ชน้ั ม.๒
4. เครอ่ื งบันทึกเสยี ง

7. บนั ทึกผลหลงั แผนการจดั การเรยี นรู้

1. ผลการเรยี นรู้

1.1 ดา้ นความรู้ (K)

ตารางที่ 1 แสดงค่ารอ้ ยละระดับผลสมั ฤทธิท์ างการเรียน เรื่อง ...................................................

ระดบั ผลสัมฤทธิ์ จานวนนักเรยี น ร้อยละ

ดมี าก (80-100 คะแนน)

ดี (70-79 คะแนน)

พอใช้ (60-69 คะแนน)

ปรบั ปรุง (50-59 คะแนน)

จากตารางที่ 1 พบว่านกั เรยี นผลสมั ฤทธิท์ างการเรียน ร้อยละ................อยู่ในระดบั ..........และ
รองลงมารอ้ ยละ.................อยู่ในระดบั ...............และพบว่านกั เรียน....................................................
............................................................................................................................................................

1.2 ดา้ นทักษะ/กระบวนการ (P )

ตารางที่ 2 แสดงค่ารอ้ ยละระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ..................................................

ระดับผลสมั ฤทธิ์ จานวนนกั เรยี น รอ้ ยละ

ดมี าก (80-100 คะแนน)

ดี (70-79 คะแนน)

พอใช้ (60-69 คะแนน)

ปรับปรงุ (50-59 คะแนน)

จากตารางที่ 2 พบว่านักเรยี นผลสัมฤทธิ์ทางการเรยี น ร้อยละ................อยู่ในระดบั ..........และ
รองลงมารอ้ ยละ.................อยู่ในระดบั ................และพบว่านักเรยี น..............................................
...........................................................................................................................................................

1.3 ดา้ นเจตคติ / คุณลักษณะฯ (A)/ สมรรถนะ (C) เชื่อมโยงกบั มาตรฐานหลกั สตู ร

ตารางที่ 3 แสดงค่ารอ้ ยละคุณลกั ษณะอนั พึงประสงค์ เรือ่ ง ............................................

ระดบั ผลสัมฤทธิ์ จานวนนักเรยี น รอ้ ยละ

ดมี าก (80-100 คะแนน)

ดี (70-79 คะแนน)

พอใช้ (60-69 คะแนน)

ปรับปรงุ (50-59 คะแนน)

จากตารางที่ 3 พบว่านกั เรยี นคณุ ลกั ษณะอนั พึงประสงค์ ร้อยละ..............อยู่ในระดับ............และ
รองลงมารอ้ ยละ.................อยู่ในระดับ...............และพบว่านกั เรียน.....................................................
..................................................................................................................................................................
สรปุ ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ที่ …………………………..
46) นกั เรยี นมีผลสมั ฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับ...................
47) นกั เรยี นมีทักษะในระดบั ..................
48) นกั เรยี นมีคณุ ลกั ษณะในระดับ...............

2.บรรยากาศการเรยี นรู้
.....................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

3. การปรบั เปลีย่ นแผนการจดั การเรยี นรู้ (ถ้ามี)
.....................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

4. ข้อคน้ พบด้านพฤติกรรมการจัดการเรยี นรู้

.....................................................................................................................................................................................
......................................................................... ....................................................................................

5. อืน่ ๆ....................................................................................................................................................

ปญั หา/สิ่งทีพ่ ัฒนา / แนวทางแก้ปัญหา / แนวทางการพัฒนา

ปัญหา/สิง่ ที่พฒั นา สาเหตุของปัญหา/ แนวทางแกไ้ ข/ วิธีแก้ไข/พฒั นา ผลการแก้ไข/พัฒนา

สิ่งที่พัฒนา พัฒนา

ลงชื่อ............................................. ผู้สอน
(นางสาวยาดา ศรีบุรมย์)

รบั ทราบผลการดาเนนิ การ

ลงชือ่ ...............................................
(นางสาวจารพุ รรณ ชวนชิต)
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

ลงชือ่ ............................................
( นายชาญยุทธ สุทธธิ รานนท์ )
รองผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ

ลงชื่อ...........................................
( นายวีระ แก้วกลั ยา )

ผู้อานวยการโรงเรียนโรงเรียนราชประชานเุ คราะห์ 47 จังหวดั เพชรบรุ ี

8. ความคดิ เหน็ (ผ้บู รหิ าร / หรอื ผทู้ ี่ได้รบั มอบหมาย)
ได้ทาการตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ของ.................................................แล้วมีความเห็นดงั นี้
8.1 เปน็ แผนการจดั การเรียนรู้ที่
ดมี าก ดี
พอใช้ ต้องปรบั ปรุง
8.2 การจดั กิจกรรมการเรียนรู้ได้นาเอากระบวนการเรียนรู้
ที่เน้นผู้เรยี นเปน็ สาคญั ใช้กระบวนการสอนไดอ้ ย่างเหมาะสม
ที่ยงั ไมเ่ น้นผู้เรยี นเป็นสาคัญ ควรปรบั ปรุงพฒั นาตอ่ ไป
8.3 เป็นแผนการจดั การเรียนรู้ที่
นาไปใช้สอนได้
ควรปรับปรุงกอ่ นนาไปใช้
8.4 ข้อเสนอแนะอืน่ ๆ
........................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

ลงชื่อ....................................................................
(นางสาวจารพุ รรณ ชวนชิต)
หวั หน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

ความคิดเห็นของรองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ
........................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

ลงชือ่ ............................................
( นายชาญยุทธ สุทธธิ รานนท์ )

รองผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ
ความคิดเหน็ ของผู้อานวยการโรงเรียน

........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................

ลงชื่อ.............................................
( นายวีระ แก้วกัลยา )

ผู้อานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 จงั หวดั เพชรบรุ ี

การวิเคราะห์มาตรฐานแล
รายวิชาภาษาไทย ระดบั ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ จานว

หนว่ ยการ ตวั ชวี้ ดั ที่ รู้อะไร / ทาอะไร ภาระงาน / ชนิ้ งาน

เรียนรู้ที่ /เรือ่ ง

เรือ่ งอ่านคิด ท ๑.๑ ม.๒/๑ รู้อะไร - การอภิปราย
พินิจเร่อื ง ท ๑.๑ ม.๒/๒
วรรณนา ท ๒.๑ ม.๒/๒ -หลกั การอ่านออกเสียงร้อย - การทาบตั กิจกรร

แก้วและร้อยกรอง การเรียนรู้

กามาสตู ร -หลักการอ่านจับใจความ

และสรุปความ

-หลกั การเขียนวิเคราะห์

วิจารณแ์ ละแสดงความ
คิดเห็นหรือโต้แย้ง

ทาอะไร

- อ่านออกเสียงร้อยแก้วและ

ร้อยกรอง

- อ่านจบั ใจความและสรุป
ความ

- เขียนวิเคราะห์ วิจารณแ์ ละ

แสดงความคิดเหน็ หรือ
โต้แย้ง

ละตัวชวี้ ัด / ผลการเรียนรู้
วน ๑.๕ หนว่ ยกิต ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

สมรรถนะสาคัญ คณุ ลักษณะของวิชา คุณลักษณะอันพงึ

ประสงค์

ข้อ 1 ความสามารถ การอ่านเพื่อจับ - นกั เรยี นสามารถ

รม ในการสอ่ื สาร ใจความสาคญั เปน็ อ่านออกเสียงร้อย

ข้อ 2 ความสามารถ พนื้ ฐานทจ่ี าเปน็ ใน แก้วและร้อยกรองได้
การศึกษาหาความรู้
ในการคิด - นกั เรยี นสามารถ
จึงควรฝึกฝนให้เกิด อ่านจบั ใจความและ
ข้อ 3 ความสามารถ ความชานาญจน สรุปความได้
- นกั เรยี นสามารถ
ในการแก้ปัญหา สามารถจับใจความ เขียนวิเคราะห์
วิจารณแ์ ละแสดง
ข้อ 4 ความสามารถ สาคญั ในงานเขียนทุก ความคิดเห็นหรือ

ในการใช้ทกั ษะชวี ิต ประเภท

ข้อ 5 ความสามารถ

ในการใช้เทคโนโลยี โต้แย้งได้

เรือ่ งอ่านคิด ท ๑.๑ ม.๒/๑ รู้อะไร - แบบทดสอบ
พินิจเรอ่ื ง ท ๑.๑ ม.๒/๒ - หลกั การอ่านออกเสียง - ทาบตั รกิจกรรมก
เรียนรู้
ร้อยแก้วและร้อยกรอง
- หลักการอ่านจับใจความ
และสรุปความ

ทาอะไร

- อ่านออกเสียงร้อยแก้ว
และร้อยกรอง

- อ่านจับใจความและสรปุ
ความ

เรือ่ งโน้มน้าว ท ๑.๑ ม.๒/๕ รู้อะไร - การแสดงความ

ใจใฝพ่ ินิจ ท ๑.๑ ม.๒/๖ - นิยามและตวั อย่าง คิดเหน็

ท ๓.๑ ม.๒/๔ ข้อเท็จจรงิ ข้อคิดเห็น - ทาบตั รกิจกรรม

- หลกั การใช้ภาษาโน้มน้าว เรียนรู้
ใจ

- หลักการพูดอวยพร การ

พูดโน้มน้าว การพดู โฆษณา

ทาอะไร

- นิยามและตัวอย่าง

ข้อเท็จจรงิ ข้อคิดเห็น

ข้อ 1 ความสามารถ การอ่านเพือ่ จับใจความ - นกั เรยี นสามารถ

การ ในการสอ่ื สาร สาคญั เป็นพืน้ ฐานที่ อ่านออกเสียงร้อย

ข้อ 2 ความสามารถ จาเปน็ ในการศกึ ษาหา แก้วและร้อยกรองได้
ความรู้ จึงควรฝึกฝนให้ - นักเรยี นสามารถ
ในการคิด เกิดความชานาญจน
สามารถจบั ใจความสาคัญ
ข้อ 3 ความสามารถ ในงานเขียนทกุ ประเภท อ่านจบั ใจความและ
ในการแก้ปัญหา สรุปความได้

ข้อ 4 ความสามารถ

ในการใช้ทกั ษะชวี ิต

ข้อ 5 ความสามารถ

ในการใช้เทคโนโลยี

ข้อ 1 ความสามารถ การอ่านเพื่อจับ - นกั เรยี นสามารถ
บอกตวั อย่าง
ในการสอ่ื สาร ใจความสาคัญ เปน็ ข้อเท็จจรงิ ได้
- นักเรยี นสามารถ
มการ ข้อ 2 ความสามารถ พืน้ ฐานท่จี าเปน็ ใน บอกตัวอย่าง
การศึกษาหาความรู้ ข้อคิดเหน็ ได้
ในการคิด - นกั เรยี นสามารถ
จึงควรฝึกฝนให้เกิด บอกการใช้ภาษาโน้ม
ข้อ 3 ความสามารถ ความชานาญจน น้าวใจได้
ในการแก้ปญั หา สามารถจบั ใจความ

ข้อ 4 ความสามารถ สาคัญในงานเขียนทกุ

ในการใช้ทักษะชวี ิต ประเภท

ข้อ 5 ความสามารถ

ในการใช้เทคโนโลยี

เรื่องโฆษณา ท ๑.๑ ม.๒/๖ - หลกั การใช้ภาษาโน้มน้าว - แบบฝึกหัด
ภาษาโน้ม ใจ - การนาเสนองาน
น้าวใจ ท ๒.๑ ม.๒/๗ - หลักการพดู อวยพร การ

พูดโน้มน้าว การพดู โฆษณา

รู้อะไร

- หลักการใช้ภาษาโน้มน้าว
ใจ
- หลกั การเขียนวิเคราะห์
วิจารณแ์ ละแสดงความ
คิดเหน็ หรือโต้แย้ง

ทาอะไร

-เขียนการโน้มน้าวใจ
- เขียนวิเคราะห์ วิจารณแ์ ละ
แสดงความคิดเหน็ หรือ
โต้แย้ง

- หลกั การพูดอวยพร
การพูดโน้มน้าว การ
พดู โฆษณา

ข้อ 1 ความสามารถ การเขียนโฆษณา เปน็ -นักเรยี นสามารถ

ในการส่อื สาร การเขียนเพือ่ เรียก เขียนการโน้มน้าวใจ

ข้อ 2 ความสามารถ ความสนใจ หรือโน้ม ได้
น้าวใน จึงเรยี นรู้ - นกั เรยี นสามารถ
ในการคิด หลักการเขียนโฆษณา เขียนวิเคราะห์
วิจารณแ์ ละแสดง
ข้อ 3 ความสามารถ ความคิดเห็นหรือ

ในการแก้ปัญหา

ข้อ 4 ความสามารถ โต้แย้งได้

ในการใช้ทกั ษะชวี ิต

ข้อ 5 ความสามารถ

ในการใช้เทคโนโลยี

เรือ่ งเรียนรู้ ท ๑.๑ ม.๒/๒ รู้อะไร - แบบฝึดหัด
สาธกโวหาร ท ๒.๑ ม.๒/๒ - การนาเส
– หลกั การอ่านจบั ใจความ
และสรปุ ความ งานเปน็ กลุ่ม
- โวหารชนิดต่างๆ

ทาอะไร

– อ่านจับใจความและสรปุ
ความ
- เขียนโวหารชนิดต่างๆ

ข้อ 1 ความสามารถ การอ่านเพื่อจับ – นักเรยี นสามารถ
อ่านจบั ใจความและ
สนอ ในการสอ่ื สาร ใจความสาคัญ เป็น สรปุ ความได้
- นักเรยี นสามารถ
ข้อ 2 ความสามารถ พนื้ ฐานท่จี าเปน็ ใน เขียนโวหารชนิดต่างๆ
การศึกษาหาความรู้
ในการคิด จึงควรฝึกฝนให้เกิด ได้

ข้อ 3 ความสามารถ ความชานาญจน
ในการแก้ปญั หา สามารถจับใจความ

ข้อ 4 ความสามารถ สาคัญในงานเขียนทกุ

ในการใช้ทกั ษะชวี ิต ประเภท

ข้อ 5 ความสามารถ

ในการใช้เทคโนโลยี

ผงั มโนทศั น์หน่วยก
เรือ่ งเมื่อแพะกลายเป็นส
ระดับชั้นมธยมศึกษาปีที่ ๒ ภาคเรียนที่ .......๑......

เรือ่ ง.อ่านคิดพินิจเรอ่ื ง ..
เวลา........๑...... ชวั่ โมง

เรื่องโน้มน้าวใจใฝ่พินิจ หน่วยการเรยี
เวลา .......๑........ช่ัวโมง เรอ่ื งเมือ่ แพะกลา

เรือ่ งอ่านคิดพินิจเรอ่ื งวรรณนากามาสูต
เวลา.....๑........ ชัว่ โมง

การเรียนรู้ที่...๕.....
สนุ ขั รายวิชาภาษาไทย .
...เวลา........๕........ชัว่ โมง จานวน ๑.๕ หน่วยกิต

เรื่องโฆษณาภาษาโน้มน้าวใจ
เวลา .............๑............. ช่ัวโมง

ยนรู้ที่ ๕ เรื่องเรียนรู้สาธกโวหาร
ายเปน็ สุนขั เวลา......๑.....ช่ัวโมง

ตร

หน่วยการเรียนรู้ที่.....๕.....เรื่องเมือ่ แพะกลายเป็นสนุ ขั จานวน........๕.........ชวั่ โมง

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ภาคเรียนที.่ ..๑....ปีการศึกษา 256๕

รายวิชาภาษาไทย .รหัสวิชา ท๒๒๑๐๑. ครผู ู้สอนนางสาวยุธาดา ศรีบุรมย์

_________________________________________________________

สาระสาคัญ / ความคิดรวบยอด (Learning Concepts)

การอ่านเพื่อจับใจความสาคัญ เป็นพนื้ ฐานท่จี าเป็นในการศึกษาหาความรู้ จึงควรฝึกฝนให้เกิดความ
ชานาญจนสามารถจบั ใจความสาคัญในงานเขียนทุกประเภท

มาตรฐานท่ี ท ๑.๑ ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรแู้ ละความคิด เพื่อนาไปใช้ตัดสินใจ
มาตรฐานท่ี ท ๒.๑ แก้ปัญหาในการดาเนนิ ชีวิตและมีนิสยั รกั การอ่าน
ใช้กระบวนการเขียนส่อื สาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียน
เรื่องราวในรปู แบบต่างๆ เขียนรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมี
ประสิทธิภาพ

ตวั ชี้วดั
ท ๑.๑ ม.๒/๑ อ่านออกเสยี งบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองได้ถกู ต้อง
ท ๑.๑ ม.๒/๒ จับใจความสาคัญ สรปุ ความและอธิบายรายละเอียด จากเรอ่ื งทีอ่ ่าน
ท ๒.๑ ม. ๒/๗ เขียนวิเคราะห์ วิจารณแ์ ละแสดงความรคู้ วามคิดเหน็ หรือโต้แย้งในเรื่องทีอ่ ่านอย่างมีเหตผุ ล

สมรรถนะสาคญั ของผู้เรียน ( Competency ) คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ( Desired Characteristics )
ข้อ 1 ความสามารถในการสอ่ื สาร ข้อ 2 ซื่อสตั ย์
ข้อ 2 ความสามารถในการคิด ขอ้ 3 มีวินัย
ข้อ 3 ความสามารถในการแก้ปญั หา ขอ้ 4 ใฝเ่ รียนรู้
ข้อ 4 ความสามารถในการใช้ทกั ษะชวี ิต ขอ้ 6 มุ่งมน่ั ในการทางาน
ข้อ 5 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

ทักษะ / กระบวนการ ( Skill during the process ) ทักษะการคิด
ทกั ษะเฉพาะวิชา - การค้นคว้าขอ้ มูล
- การสนทนาแลกเปล่ยี นข้อมูล - การนาเสนอข้อมูล
- การเขียนรายการ

ความเข้าใจที่ยัง่ ยืน
- การอ่านในใจ อ่านจับใจความเรือ่ งวรรณนากาลามสตู ร

ความสมั พนั ธ์กบั กลมุ่ สาระการเรียนรู้อืน่
คณิตศาสตร์ = การนับจานวน การจดั กลมุ่

แผนการจดั การเรยี นรทู้ ี.่ ...๑......

เร่อื งอ่านคิดพนิ จิ เรอ่ื งวรรณนากามาสตู ร เวลา.....๑.....ชั่วโมง ระดบั ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๒

__________________________________________________________________________

1. เปา้ หมายการเรยี นรู้ / หลกั ฐานการเรยี นรู้ / การวัดและการประเมินผล

มาตรฐานการเรียนรู้ ส่งิ ที่ต้องรแู้ ละปฏิบตั ิได้ ผลงาน / ชนิ้ งาน การวดั ผลและการ

และตัวช้ีวดั ประเมินผล

ท ๑.๑ ม.๒/๑ อ่าน - ฝึกทกั ษะการอ่านออก นักเรยี นอภิปราย สงั เกตรายกลุ่ม

ออกเสียงบทร้อยแก้ว เสยี งร้อยแก้วและร้อย

และบทร้อยกรองได้ กรอง

ถูกต้อง

ท ๑.๑ ม.๒/๒ จับ - ฝึกทกั ษะการอ่านจับ นกั เรยี นทาบตั รกิจกรรม ตรวจงานรายบคุ คล
การเรียนรู้
ใจความสาคัญ สรุป ใจความและสรุปความ
ความและอธิบาย ประเมินพฤติกรรมและ ตรวจงานรายกลมุ่
ผลงานระหว่างเรียน
รายละเอียด จากเร่อื งที่

อ่าน

ท ๒.๑ ม.๒/๗ เขียน - ฝึกเขียนวิเคราะห์

วิเคราะห์ วิจารณแ์ ละ วิจารณ์ แสดง
แสดงความรคู้ วาม ความคิดเหน็ หรือ
คิดเหน็ หรือโต้แย้งใน โต้แย้ง

เรื่องทีอ่ ่านอย่างมี

เหตุผล

2. สาระการเรยี นรู้ (Learning Contents)
1. ความรู้ (Knowledge)
- หลักการอ่านออกเสียงร้อยแก้วและร้อยกรอง
- หลักการอ่านจับใจความและสรุปความ
- หลักการเขียนวิเคราะห์ วิจารณแ์ ละแสดงความคิดเหน็ หรือโต้แย้ง

2. ทกั ษะ/กระบวนการ (Skill during the process)

- ฝึกทกั ษะการอ่านออกเสียงร้อยแก้วและร้อยกรอง

- ฝึกทกั ษะการอ่านจบั ใจความและสรปุ ความ

- ฝึกเขียนวิเคราะห์วิจารณ์ แสดงความคิดเหน็ หรือโต้แย้ง
4. สมรรถนะ (Competency)

ข้อ 1 ความสามารถในการสอ่ื สาร

ข้อ 2 ความสามารถในการคิด

3. หลักฐานการเรยี นรู้ชิน้ งานหรือภาระงาน (Work)

- การอภิปราย

- การทาบัตกิจกรรมการเรียนรู้

4. การวัดและการประเมินผล ( Evaluation )

สง่ิ ที่วดั ผล วิธีวดั ผล เครอ่ื งมือวัดผล เกณฑ์การประเมิน
ร้อยละ ๗๐ ขนึ้ ไป
ดา้ นความรู้ (K) แบบประเมินรายกลุ่ม แบบประเมินรายกลุ่ม

ดา้ นทกั ษะ/กระบวนการ แบบประเมินการ แบบประเมินการสงั เกต ร้อยละ ๗๐ ขนึ้ ไป
(P) สังเกต พฤติกรรม และแบบ
พฤติกรรม และแบบ
เจตคต/ิ คุณลกั ษณะ (A) ประเมินผลงาน
ประเมินผลงาน
สมรถนะของผู้เรยี น (C)
แบบประเมิน แบบประเมินพฤติกรรม ร้อยละ ๗๐ ขนึ้ ไป

พฤติกรรมและผลงาน และผลงานระหว่าง

ระหว่างเรียน เรียน

ข้อ ๑ความสามารถใน แบบวสังเกตพฤติกรรม ร้อยละ ๗๐ ขนึ้ ไป

การส่อื สาร

ข้อ 2 ความสามารถ

ในการคิด

5. กระบวนการการจดั กจิ กรรม / รูปแบบการจดั กจิ กรรม ( Learning Process )

การจดั กิจกรรมการเรียนรู้/แนวทางการเสริมแรงหรือชว่ ยเหลอื นกั เรยี น
ครูสนทนากับนักเรียนเรื่องนิทานเรื่อง เมื่อแพะกลายเป็นสนุ ัข นักเรียนมีความคิดเหน็ เกี่ยวกับคาน้ีอย่างไร จากนั้นให้
นักเรียนอ่าน เรื่องวรรณนากาลามสูตร จากหนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน วิวิธภาษา โดยการอ่านในใจเพื่อจับ
ใจความสาคญั

6. กิจกรรมการเรยี นการสอน

1. ขั้นนาเขา้ สู่บทเรยี น ( ๑๐ นาที )

๑. ครูสนทนากับนักเรียนเรื่องนิทานเรื่อง เมื่อแพะกลายเป็นสุนัข นักเรียนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคานี้อย่างไร
จากนั้นให้นักเรยี นอ่าน เรื่องวรรณนากาลามสตู ร จากหนงั สือเรียนสาระการเรียนรู้พนื้ ฐาน วิวิธภาษา โดยการอ่านในใจ
เพือ่ จบั ใจความสาคัญ

2. ข้นั สอน ( ๔๐ นาที )

๑. เมื่อนักเรียนอ่านจบ ครูสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับเนื้อหาที่ได้อ่าน กาลามสูตร คืออะไร กล่าวถึงอะไร ให้
แนวคิดหลักของเรื่องว่าอย่างไร และในเรื่องให้ข้อคิดอย่างไรกับนักเรียนบ้าง ให้นักเรียนแต่ละคนแสดงความคิดเห็น
สว่ นตวั

๒ . ครแู ละนักเรยี นร่วมสนทนาถงึ เรือ่ งการใช้สติปัญญาประกอบการพิจารณาประเด็นปญั หาตา่ ง ๆ ว่านักเรียน
มีความคิดเห็นอย่างไร

๓. นักเรียนพิจารณาว่า แนวคิดหลักของ วรรณนากาลามสูตร คือ อะไร แบ่งกลุ่มกัน อภิปรายแสดงความ
คิดเห็น ว่าเห็นดว้ ย หรือไมเ่ ห็นดว้ ย หรือมีขอ้ เสนอแนะเพิม่ เตมิ อย่างไร

3. ข้นั สรปุ ( ๑๐ นาที )

๑. ให้นักเรยี นทากิจกรรมบตั รกิจกรรมการเรียนรู้
๒. ครูและนักเรยี นช่วยกันสรปุ บทเรียน และทาแบบทดสอบหลังเรียน
4. สือ่ การสอน / แหลง่ เรียนรู้

1. บตั รกิจกรรมการเรียนรู้

2. หนังสือเรียน ชดุ วิวิธภาษา ชั้น ม. ๒.

3. เฉลยบัตรกิจกรรมการเรียนรู้

4. แบบประเมินการสังเกตพฤติกรรม

7. บนั ทึกผลหลังแผนการจดั การเรยี นรู้

1. ผลการเรยี นรู้

1.1 ดา้ นความรู้ (K)

ตารางที่ 1 แสดงค่ารอ้ ยละระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรือ่ ง ...................................................

ระดับผลสัมฤทธิ์ จานวนนักเรยี น รอ้ ยละ

ดมี าก (80-100 คะแนน)

ดี (70-79 คะแนน)

พอใช้ (60-69 คะแนน)

ปรบั ปรุง (50-59 คะแนน)

จากตารางที่ 1 พบว่านกั เรยี นผลสมั ฤทธิ์ทางการเรียน ร้อยละ................อยู่ในระดับ..........และ
รองลงมารอ้ ยละ.................อยู่ในระดับ...............และพบว่านกั เรียน....................................................
............................................................................................................................................................

1.2 ดา้ นทักษะ/กระบวนการ (P )

ตารางที่ 2 แสดงค่ารอ้ ยละระดบั ผลสัมฤทธิท์ างการเรียน เรื่อง ..................................................

ระดับผลสัมฤทธิ์ จานวนนกั เรยี น รอ้ ยละ

ดมี าก (80-100 คะแนน)

ดี (70-79 คะแนน)

พอใช้ (60-69 คะแนน)

ปรบั ปรุง (50-59 คะแนน)

จากตารางที่ 2 พบว่านกั เรยี นผลสมั ฤทธิ์ทางการเรยี น ร้อยละ................อยู่ในระดับ..........และ
รองลงมารอ้ ยละ.................อยู่ในระดบั ................และพบว่านักเรยี น...................................................
...........................................................................................................................................................

1.3 ดา้ นเจตคติ / คณุ ลักษณะฯ (A)/ สมรรถนะ (C) เชือ่ มโยงกบั มาตรฐานหลักสตู ร

ตารางที่ 3 แสดงค่ารอ้ ยละคุณลกั ษณะอันพึงประสงค์ เรื่อง ............................................

ระดับผลสมั ฤทธิ์ จานวนนกั เรยี น ร้อยละ

ดมี าก (80-100 คะแนน)

ดี (70-79 คะแนน)

พอใช้ (60-69 คะแนน)

ปรับปรงุ (50-59 คะแนน)

จากตารางที่ 3 พบว่านักเรยี นคุณลักษณะอนั พึงประสงค์ ร้อยละ..............อยู่ในระดบั ............และ
รองลงมารอ้ ยละ.................อยู่ในระดับ...............และพบว่านกั เรียน.....................................................
..................................................................................................................................................................
สรุป ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ที่ …………………………..
49) นกั เรยี นมีผลสมั ฤทธิท์ างการเรียนอยู่ในระดบั ...................
50) นกั เรยี นมีทกั ษะในระดับ..................
51) นกั เรยี นมีคณุ ลกั ษณะในระดบั ...............

2.บรรยากาศการเรยี นรู้
.....................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

3. การปรับเปลีย่ นแผนการจัดการเรยี นรู้ (ถ้ามี)
.....................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

4. ขอ้ ค้นพบด้านพฤติกรรมการจดั การเรยี นรู้
.....................................................................................................................................................................................
......................................................................... .....................................................................................

5. อื่นๆ....................................................................................................................................................

หน่วยการเรียนรู้ที่.....๕.....เรื่องเมื่อแพะกลายเป็นสนุ ขั จานวน.........๕........ชว่ั โมง

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ภาคเรียนที.่ ..๑....ปีการศึกษา 256๕

รายวิชาภาษาไทย รหัสวิชา ท๒๒๑๐๑ ครผู ู้สอนนางสาวยุธาดา ศรีบรุ มย์

_________________________________________________________

สาระสาคัญ / ความคิดรวบยอด (Learning Concepts)

การอ่านเพือ่ จับใจความสาคญั เปน็ พนื้ ฐานทจ่ี าเปน็ ในการศึกษาหาความรู้ จึงควรฝึกฝนให้เกิดความ
ชานาญจนสามารถจับใจความสาคัญในงานเขียนทุกประเภท

มาตรฐานท่ี ท ๑.๑ ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรแู้ ละความคิดเพือ่ นาไปใช้ตัดสินใจแก้ปญั หาในการ
ดาเนนิ ชีวิตและมีนิสัยรกั การอ่าน

ตัวชี้วดั
ท ๑.๑ ม. ม.๒/๑ อา่ นออกเสียงบทร้อยแก้วและบทรอ้ ยกรองได้ถกู ต้อง
ท ๑.๑ ม. ม.๒/๒ จบั ใจความสาคัญ สรปุ ความและอธิบายรายละเอียด จากเร่อื งทีอ่ ่าน

สมรรถนะสาคญั ของผู้เรียน ( Competency ) คณุ ลักษณะอันพึงประสงค์ ( Desired Characteristics )
ข้อ 1 ความสามารถในการส่อื สาร ข้อ 2 ซื่อสตั ย์
ข้อ 2 ความสามารถในการคิด ขอ้ 3 มีวินัย
ข้อ 3 ความสามารถในการแก้ปญั หา ขอ้ 4 ใฝเ่ รียนรู้
ข้อ 4 ความสามารถในการใช้ทักษะชวี ิต ขอ้ 6 มุ่งมัน่ ในการทางาน
ข้อ 5 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

ทกั ษะ / กระบวนการ ( Skill during the process ) ทกั ษะการคิด
ทักษะเฉพาะวิชา - การค้นคว้าขอ้ มลู
- การสนทนาแลกเปลย่ี นข้อมลู - การนาเสนอข้อมูล
- การเขียนรายการ

ความเข้าใจทีย่ ัง่ ยืน
- การอ่านในใจ อ่านจบั ใจความบทเรียน เรือ่ ง เมือ่ แพะกลายเป็นสนุ ัขความ

สมั พนั ธ์กบั กลมุ่ สาระการเรียนรู้อืน่
คณิตศาสตร์ = การนบั จานวน การจัดกลุ่ม

แผนการจัดการเรยี นรทู้ ี.่ ...๒......

เร่อื งอ่านคิดพนิ จิ เร่อื ง เวลา....๑......ช่วั โมง ระดบั ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

__________________________________________________________________________

1. เปา้ หมายการเรยี นรู้ / หลกั ฐานการเรยี นรู้ / การวัดและการประเมินผล

มาตรฐานการเรียนรู้ สง่ิ ที่ต้องรแู้ ละปฏิบตั ิได้ ผลงาน / ชนิ้ งาน การวดั ผลและการ

และตัวช้ีวัด ประเมินผล

ท ๑.๑ ม.๒/๑ อ่าน - ฝึกทกั ษะการอ่านออก แบบประเมินการสังเกต ตรวจงานรายบุคคล
ออกเสียงบทร้อยแก้ว เสยี งร้อยแก้วและร้อย พฤติกรรม และแบบ
และบทร้อยกรองได้ กรอง
ประเมินผลงาน

ถกู ต้อง

ท ๑.๑ ม.๒/๒ จบั - ฝึกทักษะการอ่านจบั แบบประเมินพฤติกรรม ตรวจงานรายกลมุ่
ใจความสาคญั สรปุ ใจความและสรุปความ และผลงานระหว่างเรียน

ความและอธิบาย

รายละเอียด จากเรอ่ื งที่

อ่าน

2. สาระการเรยี นรู้ (Learning Contents)
1. ความรู้ (Knowledge)
- หลักการอ่านออกเสียงร้อยแก้วและร้อยกรอง
- หลักการอ่านจบั ใจความและสรุปความ
2. ทกั ษะ/กระบวนการ (Skill during the process)
- ฝึกทกั ษะการอ่านออกเสียงร้อยแก้วและร้อยกรอง
- ฝึกทกั ษะการอ่านจบั ใจความและสรปุ ความ

4. สมรรถนะ (Competency)
ข้อ 1 ความสามารถในการส่อื สาร
ข้อ 2 ความสามารถในการคิด
ข้อ 3 ความสามารถในการแก้ปญั หา
3. หลกั ฐานการเรยี นรู้ชิน้ งานหรือภาระงาน (Work)
- แบบทดสอบ
- ทาบัตรกิจกรรมการเรียนรู้

4. การวัดและการประเมินผล ( Evaluation )

สง่ิ ทีว่ ดั ผล วิธีวดั ผล เคร่อื งมือวดั ผล เกณฑ์การประเมิน
แบบทดสอบก่อนเรียน ร้อยละ ๗๐ ขนึ้ ไป
ดา้ นความรู้ (K) นักเรยี นทาแบบทดสอบ
ก่อนเรียน แบบประเมินการสังเกต ร้อยละ ๗๐ ขนึ้ ไป
พฤติกรรม และ
ดา้ นทักษะ/ นักเรยี นทาบตั รกิจกรรม
กระบวนการ(P) การเรียนรู้ แบบประเมินผลงาน
แบบประเมินพฤติกรรม ร้อยละ ๗๐ ขนึ้ ไป
เจตคต/ิ คุณลกั ษณะ ประเมินพฤติกรรมและ
(A) ผลงานระหว่างเรียน และผลงานระหว่าง
เรียน

สมรถนะของผู้เรยี น ข้อ 1 ความสามารถใน แบบมังเกตพฤติกรรม ร้อยละ ๗๐ ขนึ้ ไป
(C) การส่อื สาร
ข้อ 2 ความสามารถใน
การคิด
ข้อ 3 ความสามารถใน
การแก้ปัญหา

5. กระบวนการการจดั กจิ กรรม / รปู แบบการจัดกจิ กรรม ( Learning Process )
การจดั กิจกรรมการเรียนรู้/แนวทางการเสริมแรงหรือชว่ ยเหลอื นักเรยี น
ครูสนทนากับนักเรียนเรื่องนิทานเรื่อง เมื่อแพะกลายเป็นสุนัข นักเรียนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคานี้อย่างไร

จากน้ันให้นักเรยี นอ่าน เรือ่ ง เมื่อแพะกลายเป็นสุนัขจากหนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน วิวิธภาษา โดยการอ่านใน
ใจเพื่อจับใจความสาคัญ

6. กิจกรรมการเรยี นการสอน

1. ขัน้ นาเขา้ สู่บทเรยี น ( ๑๐ นาที )
๑. ครสู นทนากบั นกั เรยี นเรือ่ งนิทานเรื่อง เมือ่ แพะกลายเปน็ สุนัข นักเรยี นมีความคิดเหน็ เกีย่ วกบั คานีอ้ ย่างไร

จากน้ันให้นกั เรยี นอ่าน เรือ่ ง เมือ่ แพะกลายเปน็ สุนัขจากหนงั สือเรียนสาระการเรียนรู้พืน้ ฐาน วิวิธภาษา โดยการอ่านใน
ใจเพือ่ จบั ใจความสาคัญ

2. ขัน้ สอน ( ๔๐ นาที )
๑. เมื่อนักเรียนอ่านจบ ครูสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับเนื้อหาที่ได้อ่าน ว่าใครมีความรู้สึกอย่างไร เห็นด้วย ไม่

เห็นดว้ ย กับเรือ่ งใด ประทับใจกบั เหตกุ ารณ์ใดหรือไม่ และในเรื่องให้ข้อคิดอย่างไรกบั นกั เรียนบ้าง ให้นักเรยี นแต่ละคน
แสดงความคิดเห็นสว่ นตัว

๒ . ครูและนักเรียนร่วมสนทนาถึงนิทานเรื่อง เมื่อแพะกลายเป็นสุนัข ว่ามีต้นสายปลายเหตุอย่างไร โดยให้
นกั เรยี นแสดงความคิดเหน็ ถึงเรื่องของการโน้มน้าวใจ

๓. นกั เรยี นหาวิธกี ารอ่านจบั ใจความสาคญั ของเรื่อง โดยการอ่านในใจ โดยการอ่านบตั รความรู้ที่ครแู จกให้
3. ขั้นสรปุ ( ๑๐ นาที )

๑. ให้นักเรยี นทากิจกรรมบตั รกิจกรรมการเรียนรู้
๒. ครูและนักเรยี นช่วยกนั สรปุ บทเรียน รวมทั้งสรปุ ความรู้ทีไ่ ดจ้ ากบทเรียนและการนาไปใช้ในชีวิตประจาวนั
4. สื่อการสอน / แหลง่ เรียนรู้

1. แบบทดสอบก่อน-หลงั เรียน
2. บัตรกิจกรรมการเรียนรู้ที่ ๑.
3. .หนังสือเรียน ชดุ วิวิธภาษา ชั้น ม. ๒
4. แบบประเมินการสังเกต

7. บันทึกผลหลังแผนการจัดการเรยี นรู้

1. ผลการเรยี นรู้

1.1 ดา้ นความรู้ (K)
ตารางที่ 1 แสดงค่ารอ้ ยละระดบั ผลสมั ฤทธิท์ างการเรียน เรือ่ ง ...................................................

ระดบั ผลสมั ฤทธิ์ จานวนนกั เรยี น ร้อยละ
ดมี าก (80-100 คะแนน)
ดี (70-79 คะแนน)
พอใช้ (60-69 คะแนน)
ปรับปรงุ (50-59 คะแนน)

จากตารางที่ 1 พบว่านกั เรยี นผลสมั ฤทธิ์ทางการเรียน ร้อยละ................อยู่ในระดบั ..........และ
รองลงมารอ้ ยละ.................อยู่ในระดบั ...............และพบว่านักเรียน....................................................
............................................................................................................................................................

1.2 ดา้ นทักษะ/กระบวนการ (P )

ตารางที่ 2 แสดงค่ารอ้ ยละระดบั ผลสมั ฤทธิท์ างการเรียน เรื่อง ..................................................

ระดับผลสมั ฤทธิ์ จานวนนักเรยี น รอ้ ยละ

ดมี าก (80-100 คะแนน)

ดี (70-79 คะแนน)

พอใช้ (60-69 คะแนน)

ปรบั ปรงุ (50-59 คะแนน)

จากตารางที่ 2 พบว่านักเรยี นผลสมั ฤทธิ์ทางการเรยี น ร้อยละ................อยู่ในระดับ..........และ
รองลงมารอ้ ยละ.................อยู่ในระดับ................และพบว่านักเรยี น................................................
...........................................................................................................................................................

1.3 ดา้ นเจตคติ / คณุ ลกั ษณะฯ (A)/ สมรรถนะ (C) เชือ่ มโยงกับมาตรฐานหลกั สูตร

ตารางที่ 3 แสดงค่ารอ้ ยละคุณลกั ษณะอนั พึงประสงค์ เรื่อง ............................................

ระดบั ผลสมั ฤทธิ์ จานวนนักเรยี น รอ้ ยละ

ดมี าก (80-100 คะแนน)

ดี (70-79 คะแนน)

พอใช้ (60-69 คะแนน)

ปรบั ปรุง (50-59 คะแนน)

จากตารางที่ 3 พบว่านกั เรยี นคุณลักษณะอนั พึงประสงค์ ร้อยละ..............อยู่ในระดบั ............และ
รองลงมารอ้ ยละ.................อยู่ในระดับ...............และพบว่านักเรียน.....................................................
..................................................................................................................................................................
สรุป ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ที่ …………………………..
52) นกั เรยี นมีผลสมั ฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับ...................
53) นกั เรยี นมีทักษะในระดับ..................
54) นักเรยี นมีคุณลกั ษณะในระดับ...............

2.บรรยากาศการเรยี นรู้
.....................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

3. การปรับเปลี่ยนแผนการจดั การเรยี นรู้ (ถ้ามี)
.....................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

4. ข้อค้นพบด้านพฤติกรรมการจดั การเรยี นรู้
.....................................................................................................................................................................................
......................................................................... ....................................................................................

5. อืน่ ๆ....................................................................................................................................................

หน่วยการเรียนรู้ที่.....๕.....เรื่องโน้มน้าวใจใฝพ่ ินิจ จานวน.........๕........ช่ัวโมง

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ช้ันมธั ยมศึกาปีที่ ๒ ภาคเรียนที่...๑....ปีการศึกษา 256๕

รายวิชาภาษาไทย รหสั วิชา ท๒๒๑๐๑ ครผู ู้สอนนางสาวยุธาดา ศรีบรุ มย์

_________________________________________________________

สาระสาคญั / ความคิดรวบยอด (Learning Concepts)

การอ่านเพื่อจบั ใจความสาคญั เป็นพืน้ ฐานทจ่ี าเป็นในการศึกษาหาความรู้ จึงควรฝึกฝนให้เกิดความ
ชานาญจนสามารถจับใจความสาคัญในงานเขียนทกุ ประเภท

มาตรฐานท่ี ท ๑.๑ ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรแู้ ละความคิด เพือ่ นาไปใช้ตดั สินใจ
มาตรฐานท่ี ท ๓.๑ แก้ปญั หาในการดาเนนิ ชีวิตและมีนิสยั รกั การอ่าน
สามารถเลอื กฟังและดู อย่างมีวิจารณญาณ และพดู แสดงความรู้
ความคิด ความรสู้ กึ ในโอกาสต่างๆ อย่างมีวิจารณญาณและ
สร้างสรรค์

ตัวชีว้ ดั
ท ๑.๑ ม.๒/๕ วิเคราะห์และจาแนกข้อเทจ็ จรงิ ข้อมลู สนับสนุนและข้อคิดเหน็ จากบทความทีอ่ ่าน

ท ๑.๑ ม.๒/๖ ระบขุ ้อสงั เกตการชวนเช่อื การโน้มน้าวหรือความสมเหตสุ มผลของงานเขียน
ท ๓.๑ ม.๒/๔ พดู ในโอกาสต่างๆ ได้ตรงตามวัตถปุ ระสงค์

สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน ( Competency ) คณุ ลักษณะอนั พึงประสงค์ ( Desired Characteristics )
ข้อ 1 ความสามารถในการส่อื สาร ข้อ 2 ซือ่ สตั ย์
ข้อ 2 ความสามารถในการคิด ขอ้ 3 มีวินยั
ข้อ 3 ความสามารถในการแก้ปัญหา ขอ้ 4 ใฝเ่ รียนรู้
ข้อ 4 ความสามารถในการใช้ทักษะชวี ิต ขอ้ 6 มุ่งม่ันในการทางาน
ข้อ 5 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

ทักษะ / กระบวนการ ( Skill during the process ) ทกั ษะการคิด
ทกั ษะเฉพาะวิชา - การค้นคว้าขอ้ มลู
- การสนทนาแลกเปล่ยี นข้อมลู - การนาเสนอข้อมูล
- การเขียนรายการ

ความเข้าใจที่ยัง่ ยืน
- การอ่านในใจ อ่านจับใจความเรือ่ งการโน้มน้าวใจ

ความสัมพนั ธ์กบั กลมุ่ สาระการเรียนรู้อื่น
คณิตศาสตร์ = การนับจานวน การจดั กลุ่ม

แผนการจัดการเรยี นรู้ที.่ ....๓.....

เร่อื งโนม้ น้าวใจใฝพ่ นิ จิ เวลา......๑....ช่วั โมง ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๒

__________________________________________________________________________

1. เป้าหมายการเรยี นรู้ / หลักฐานการเรยี นรู้ / การวัดและการประเมินผล

มาตรฐานการเรียนรู้ สง่ิ ทีต่ ้องรแู้ ละปฏิบัติได้ ผลงาน / ชนิ้ งาน การวัดผลและการ

และตัวช้ีวดั ประเมินผล

ท ๑.๑ ม.๒/๕ ฝึกวิเคราะห์ จาแนก แบบประเมินรายกลุ่ม สงั เกตรายกลุ่ม

วิเคราะห์และจาแนก ข้อเทจ็ จรงิ ข้อคิดเหน็

ข้อเทจ็ จรงิ ข้อมลู

สนับสนุนและข้อคิดเห็น

จากบทความที่อ่าน

ท ๑.๑ ม.๒/๖ ระบุ ฝึกวิเคราะห์งานเขียน แบบประเมินการสงั เกต ตรวจงานรายบคุ คล
ข้อสงั เกตการชวนเช่อื ประเภทโน้มน้าวใจ พฤติกรรม และแบบ
การโน้มน้าวหรือความ
ประเมินผลงาน

สมเหตุสมผลของงาน

เขียน

ท ๓.๑ ม.๒/๔ พดู ใน ฝึกการพูดอวยพร แบบประเมินพฤติกรรม ตรวจงานรายกลมุ่
โอกาสต่างๆ ได้ตรง การพดู โน้มน้าว และผลงานระหว่างเรียน
ตามวตั ถปุ ระสงค์
การพูดโฆษณา

2. สาระการเรยี นรู้ (Learning Contents)

1. ความรู้ (Knowledge)
- นิยามและตัวอย่างขอ้ เทจ็ จรงิ ข้อคิดเหน็
- หลกั การใช้ภาษาโน้มน้าวใจ
- หลักการพดู อวยพร การพดู โน้มน้าว การพูดโฆษณา
2. ทกั ษะ/กระบวนการ (Skill during the process)

- ฝึกการพูดอวยพร การพูดโน้มน้าว
- ฝึกวิเคราะห์ จาแนกขอ้ เทจ็ จรงิ ขอ้ คิดเหน็
- ฝึกวิเคราะห์งานเขียนประเภทโน้มน้าวใจ


Click to View FlipBook Version
Previous Book
BENGKEL AUDIT KEMUDAHAN MESRA OKU KUMPULAN 3
Next Book
ЧОМ. Путь женщины