The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

แผนการจัดการเรียนรู้ ม.๒ ครูยุธาดา

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by yutada0612, 2022-05-18 06:28:49

แผนการจัดการเรียนรู้ ม.๒ ครูยุธาดา

แผนการจัดการเรียนรู้ ม.๒ ครูยุธาดา

2.บรรยากาศการเรยี นรู้
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
3. การปรบั เปลี่ยนแผนการจดั การเรยี นรู้ (ถา้ มี)
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................

4. ข้อค้นพบด้านพฤติกรรมการจดั การเรยี นรู้
..........................................................................................................................................................................
.................................................................................... .................................................................................

5. อืน่ ๆ....................................................................................................................................................

หน่วยการเรียนรู้ที่.....๑๑.....เรื่องความรับผิดชอบ จานวน..........๓......ชัว่ โมง

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ภาคเรียนที.่ ...๑...ปีการศึกษา 256๕

รายวิชาภาษาไทย รหัสวิชา ท๒๒๑๐๑ ครูผู้สอนนางสาวยุธาดา ศรีบุรมย์

_________________________________________________________

สาระสาคญั / ความคิดรวบยอด (Learning Concepts)

เรียงความเป็นงานเขียนร้อยแก้วประเภทหนึ่งทีบ่ รรยาย อธิบายเรื่อง หรือแสดงความคิดเหน็ ใน
เรือ่ งใดเรื่องหนึ่ง

มาตรฐานท่ี ท ๒.๑ ใช้กระบวนการเขียนเขียนส่อื สาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียนเรื่องราวใน
รปู แบบต่างๆ เขียนรายงานข้อมลู สารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมี
ประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด
ท ๒.๑ ม.๒/๒ เขียนบรรยายและพรรณนา

ท ๒.๑ ม.๒/๓ เขียนเรียงความ
ท ๒.๑ ม.๒/๘ มีมารยาทในการเขียน

สมรรถนะสาคญั ของผู้เรียน ( Competency ) คณุ ลักษณะอนั พึงประสงค์ ( Desired Characteristics )
ข้อ 1 ความสามารถในการส่อื สาร ข้อ 2 ซือ่ สตั ย์
ข้อ 2 ความสามารถในการคิด ขอ้ 3 มีวินัย
ข้อ 3 ความสามารถในการแก้ปัญหา ขอ้ 4 ใฝเ่ รียนรู้
ข้อ 4 ความสามารถในการใช้ทักษะชวี ิต ขอ้ 6 มุ่งม่ันในการทางาน
ข้อ 5 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

ทกั ษะ / กระบวนการ ( Skill during the process ) ทกั ษะการคิด
ทกั ษะเฉพาะวิชา - การค้นคว้าขอ้ มลู
- การสนทนาแลกเปล่ยี นข้อมลู - การนาเสนอข้อมลู
- การเขียนรายการ

ความเข้าใจที่ยง่ั ยืน
- การเขียนเรียงความ

ความสมั พันธ์กบั กลมุ่ สาระการเรียนรู้อื่น
คณิตศาสตร์ = การนับจานวน การจัดกลุ่ม

แผนการจดั การเรยี นรู้ที.่ ...๒......

เร่อื งเรยี งความเรยี งภาษา เวลา.....๑.....ชว่ั โมง ระดับชนั้ มธั ยมศึกษาปีที่ ๒

__________________________________________________________________________

1. เป้าหมายการเรยี นรู้ / หลักฐานการเรยี นรู้ / การวดั และการประเมินผล

มาตรฐานการเรียนรู้ สง่ิ ที่ต้องรแู้ ละปฏิบัติได้ ผลงาน / ชนิ้ งาน การวดั ผลและการ

และตวั ช้ีวดั ประเมินผล

ท ๒.๑ ม.๒/๒ เขียน เขียนบรรยายและ การนาเสนองาน สงั เกตรายกล่มุ
บรรยายและพรรณนา พรรณนา

ท ๒.๑ ม.๒/๓ เขียน เขียนเรียงความ ใบงาน ตรวจงานรายบุคคล
เรียงความ

ท ๒.๑ ม.๒/๘ มี เขียน แบบทดสอบ ตรวจงานรายบคุ คล
มารยาทในการเขียน

2. สาระการเรยี นรู้ (Learning Contents)

1. ความรู้ (Knowledge)

- โวหารชนิดต่างๆ
- หลกั การเขียน เรียงความ
- หลกั การเขียน
2. ทกั ษะ/กระบวนการ (Skill during the process)

- ฝึกเขียนบรรยายและ พรรณนา
- ฝึกเขียนเรียงความ
- ฝึกเขียน
4. สมรรถนะ (Competency)

ข้อ 3 ความสามารถในการแก้ปญั หา
ข้อ 4 ความสามารถในการใช้ทักษะชวี ิต

3. หลกั ฐานการเรยี นรู้ชิน้ งานหรือภาระงาน (Work)
- ใบงาน
- แบบฝึกหัด
- การนาเสนองน

4. การวัดและการประเมินผล ( Evaluation )

ส่งิ ที่วัดผล วิธีวัดผล เคร่อื งมือวัดผล เกณฑ์การประเมิน
แบบประเมินรายกลมุ่ รอ้ ยละ ๗๐ ขนึ้ ไป
ดา้ นความรู้ (K) นกั เรยี นนาเสนอ

ดา้ นทกั ษะ/ นกั เรยี นทาบตั รกิจกรรม แบบประเมินการสงั เกต รอ้ ยละ ๗๐ ขนึ้ ไป
กระบวนการ(P) การเรยี นรู้ พฤตกิ รรม และแบบ
ประเมินผลงาน
เจตคต/ิ คุณลกั ษณะ ประเมินพฤตกิ รรมและ แบบประเมินพฤติกรรม รอ้ ยละ ๗๐ ขนึ้ ไป
(A) ผลงานระหวา่ งเรยี น และผลงานระหวา่ งเรยี น

สมรถนะของผู้เรยี น ข้อ 3 ความสามารถใน การสงั เกต รอ้ ยละ ๗๐ ขนึ้ ไป
(C) การแก้ปัญหา พฤตกิ รรม
ข้อ 4 ความสามารถใน
การใช้ทกั ษะชวี ิต

5. กระบวนการการจดั กจิ กรรม / รูปแบบการจดั กจิ กรรม ( Learning Process )

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้/แนวทางการเสริมแรงหรือชว่ ยเหลอื นกั เรยี น
นกั เรยี นแลกเปล่ยี นและเรียนรู้การเขียนเรียงความกบั เพือ่ นในกลุ่ม 6. กิจกรรมการเรยี นการสอน

1. ข้นั นาเขา้ สบู่ ทเรยี น ( ๑๐ นาที )

๑. นักเรยี นและครูร่วมกนั สนทนาถึง การเรียงความ ว่าเนือ้ เรือ่ งที่นกั เรยี นได้อ่านไปในชวั่ โมงที่แล้วเป็น
งานเขียนที่เรียกว่า เรียงความ นกั เรยี นอ่านตัวอย่างเรยี งความเรือ่ งความประหยัด

2. ขนั้ สอน ( ๔๐ นาที )

๑. นักเรยี นศึกษา หลักเกณฑ์การเขียนเรียงความ จากเอกสาร หรือบตั รความรู้
๒. นักเรยี นแลกเปล่ยี นและเรียนรู้การเขียนเรียงความกบั เพื่อนในกลุ่ม แล้วช่วยกันเขียนเรียงความเรือ่ ง
ชมธรรมชาติยามเช้า ออกมานาเสนอ
๓. เพื่อนและครูคอยให้คาชีแ้ นะจากการออกมานาเสนอของนักเรยี น
๔. ครใู ห้นักเรยี นทกุ คนเขียนเรียงความเกีย่ วกับพฤติกรรมเรือ่ งความพอเพียง เช่น ความซื่อสัตย์
ความมีวินัย ความสุภาพ เปน็ ต้น ทีน่ กั เรยี นมักปฏิบตั อิ ยู่เสมอๆ
3. ข้นั สรุป ( ๑๐ นาที )

๑. นกั เรยี นและครรู ่วมกันอภิปรายสรปุ ข้อคิดจากบทเรียน เสนอแนะขอ้ บกพร่องการเขียนเรียงความ
และแนวทางปรบั ปรงุ แก้ไข

4. สื่อการสอน / แหลง่ เรียนรู้
1. บัตรความรู้
2. บตั รกิจกรรมการเรียนรู้
3. หนงั สือเรียน ชดุ ววิ ิธภาษา ช้ัน ม. ๒
4. เฉลยบัตรกิจกรรมการเรียนรู้

7. บันทึกผลหลังแผนการจดั การเรยี นรู้

1. ผลการเรยี นรู้

1.1 ดา้ นความรู้ (K)

ตารางที่ 1 แสดงค่ารอ้ ยละระดับผลสมั ฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ...................................................

ระดบั ผลสมั ฤทธิ์ จานวนนกั เรยี น ร้อยละ

ดมี าก (80-100 คะแนน)

ดี (70-79 คะแนน)

พอใช้ (60-69 คะแนน)

ปรับปรงุ (50-59 คะแนน)

จากตารางที่ 1 พบว่านักเรยี นผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ร้อยละ................อยู่ในระดบั ..........และ
รองลงมารอ้ ยละ.................อยู่ในระดับ...............และพบว่านกั เรียน....................................................
............................................................................................................................................................

1.2 ดา้ นทกั ษะ/กระบวนการ (P )

ตารางที่ 2 แสดงค่ารอ้ ยละระดับผลสมั ฤทธิท์ างการเรียน เรื่อง ..................................................

ระดบั ผลสมั ฤทธิ์ จานวนนกั เรยี น ร้อยละ

ดีมาก (80-100 คะแนน)

ดี (70-79 คะแนน)

พอใช้ (60-69 คะแนน)

ปรับปรงุ (50-59 คะแนน)

จากตารางที่ 2 พบว่านักเรยี นผลสัมฤทธิท์ างการเรยี น ร้อยละ................อยู่ในระดับ..........และ
รองลงมารอ้ ยละ.................อยู่ในระดับ................และพบว่านกั เรยี น...................................................
...........................................................................................................................................................

1.3 ดา้ นเจตคติ / คุณลกั ษณะฯ (A)/ สมรรถนะ (C) เชือ่ มโยงกับมาตรฐานหลักสูตร

ตารางที่ 3 แสดงค่ารอ้ ยละคณุ ลกั ษณะอันพึงประสงค์ เรือ่ ง ............................................

ระดบั ผลสัมฤทธิ์ จานวนนกั เรยี น รอ้ ยละ

ดมี าก (80-100 คะแนน)

ดี (70-79 คะแนน)

พอใช้ (60-69 คะแนน)

ปรับปรุง (50-59 คะแนน)

จากตารางที่ 3 พบว่านักเรยี นคณุ ลักษณะอนั พึงประสงค์ ร้อยละ..............อยู่ในระดับ............
และ รองลงมารอ้ ยละ.................อยู่ในระดับ...............และพบว่านกั เรียน.....................................................
..................................................................................................................................................................

สรปุ ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ที่ …………………………..
148) นักเรยี นมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับ...................
149) นักเรยี นมีทกั ษะในระดบั ..................
150) นกั เรยี นมีคณุ ลักษณะในระดบั ...............

2.บรรยากาศการเรยี นรู้
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................

3. การปรบั เปลีย่ นแผนการจัดการเรยี นรู้ (ถา้ มี)
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................

4. ข้อค้นพบดา้ นพฤติกรรมการจัดการเรยี นรู้
..........................................................................................................................................................................
.................................................................................... ....................................................................................

5. อื่นๆ....................................................................................................................................................

ปัญหา/สิง่ ทีพ่ ัฒนา / แนวทางแกป้ ญั หา / แนวทางการพัฒนา

ปญั หา/สิ่งทีพ่ ฒั นา สาเหตขุ องปัญหา/ แนวทางแก้ไข/ วิธีแก้ไข/พฒั นา ผลการแก้ไข/พฒั นา

สิ่งที่พฒั นา พัฒนา

ลงชือ่ ............................................. ผู้สอน
(นางสาวยุธาดา ศรีบุรมย์)

รบั ทราบผลการดาเนนิ การ

ลงชื่อ...............................................
(นางสาวจารุพรรณ ชวนชิต)
หวั หน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

ลงชื่อ............................................
( นายชาญยุทธ สุทธธิ รานนท์ )
รองผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ

ลงชื่อ...........................................
( นายวีระ แก้วกัลยา )

ผู้อานวยการโรงเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 จังหวัดเพชรบรุ ี

8. ความคดิ เหน็ (ผูบ้ รหิ าร / หรอื ผ้ทู ีไ่ ด้รับมอบหมาย)
ได้ทาการตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ของ.................................................แล้วมีความเหน็ ดังนี้
8.1 เปน็ แผนการจดั การเรียนรู้ที่
ดมี าก ดี
พอใช้ ต้องปรับปรุง
8.2 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้นาเอากระบวนการเรียนรู้
ที่เน้นผู้เรยี นเป็นสาคัญ ใช้กระบวนการสอนไดอ้ ย่างเหมาะสม
ทีย่ งั ไมเ่ น้นผู้เรยี นเปน็ สาคญั ควรปรบั ปรุงพัฒนาตอ่ ไป
8.3 เปน็ แผนการจัดการเรียนรู้ที่
นาไปใช้สอนได้
ควรปรบั ปรุงกอ่ นนาไปใช้
8.4 ข้อเสนอแนะอืน่ ๆ
.............................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

ลงชื่อ....................................................................
(นางสาวจารุพรรณ ชวนชิต)
หวั หน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

ความคิดเห็นของรองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ
.............................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

ลงชื่อ............................................
( นายชาญยุทธ สทุ ธธิ รานนท์ )

รองผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ
ความคิดเหน็ ของผู้อานวยการโรงเรียน

.............................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................

ลงชือ่ .............................................
( นายวีระ แก้วกัลยา )

ผู้อานวยการโรงเรียนราชประชานเุ คราะห์ 47 จังหวัดเพชรบรุ ี

หน่วยการเรียนรู้ที่.....๑๑.....เรือ่ งความรับผิดชอบ จานวน..........๓......ชั่วโมง

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ช้ันมธั ยมศึกษาปีที่ ๒ ภาคเรียนที่....๑...ปีการศึกษา 256๕

รายวิชาภาษาไทย รหัสวิชา ท๒๒๑๐๑ ครผู ู้สอนนางสาวยธุ าดา ศรีบุรมย์

_________________________________________________________

สาระสาคญั / ความคิดรวบยอด (Learning Concepts)

ประโยค หมายถึง ข้อความที่ประกอบดว้ ย ภาคประธาน กับภาคแสดง ในการใช้ภาษาทีม่ ปี ระโยค

รปู แบบต่าง ๆ ได้แก่ ประโยคพ้ืนฐาน ประโยคความรวม ประโยคความซ้อน

มาตรฐานท่ี ท ๑.๑ ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรแู้ ละความคิด เพื่อนาไปใช้ตัดสินใจแก้ปญั หาในการ
มาตรฐานท่ี ท ๔.๑ ดาเนนิ ชีวิตและมีนิสัยรกั การอ่าน
เข้าใจธรรมชาตขิ องภาษาและหลักภาษาไทย การเปลย่ี นแปลงของภาษาและ พลังของ
ภาษา ภูมิปญั ญาทางภาษาและรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ

ตวั ชีว้ ดั
ท ๑.๑ ม.๒/๒ จับใจความสาคัญ สรปุ ความและอธิบายรายละเอียด จากเร่อื งที่อ่าน

ท ๔.๑ ม.๒/๒ วเิ คราะห์โครงสร้างประโยคสามัญ ประโยครวมและประโยคซ้อน

สมรรถนะสาคญั ของผู้เรียน ( Competency ) คุณลกั ษณะอันพึงประสงค์ ( Desired Characteristics )
ข้อ 1 ความสามารถในการสอ่ื สาร ข้อ 2 ซือ่ สตั ย์
ข้อ 2 ความสามารถในการคิด ขอ้ 3 มีวินัย
ข้อ 3 ความสามารถในการแก้ปญั หา ขอ้ 4 ใฝเ่ รียนรู้
ข้อ 4 ความสามารถในการใช้ทักษะชวี ิต ขอ้ 6 มุ่งม่นั ในการทางาน
ข้อ 5 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

ทกั ษะ / กระบวนการ ( Skill during the process ) ทกั ษะการคิด
ทกั ษะเฉพาะวิชา - การค้นคว้าขอ้ มลู
- การสนทนาแลกเปล่ยี นข้อมลู - การนาเสนอข้อมลู
- การเขียนรายการ

ความเข้าใจที่ยง่ั ยืน
ประโยคในภาษาไทย ประโยคความเดยี ว และประโยคความรวมความสัมพันธ์กับกลมุ่ สาระการเรียนรู้อืน่
คณิตศาสตร์ = การนับจานวน การจัดกลุ่ม

แผนการจดั การเรยี นรูท้ ี่....๓......

เร่อื งรู้เฟอ่ื งเร่อื งประโยค เวลา.....๑.....ชัว่ โมง ระดบั ชั้นมธั ยมศึกษาปีที่ ๒

__________________________________________________________________________

1. เปา้ หมายการเรยี นรู้ / หลักฐานการเรยี นรู้ / การวดั และการประเมินผล

มาตรฐานการเรียนรู้ ส่งิ ทีต่ ้องรแู้ ละปฏิบัติได้ ผลงาน / ชนิ้ งาน การวดั ผลและการ

และตัวช้ีวัด ประเมินผล

ท ๑.๑ ม.๒/๒ จับ - หลักการอ่าน แบบทดสอบ ตรวจงานรายบคุ คล
ใจความสาคญั สรปุ จบั ใจความและ
ความและอธิบาย สรุปความ

รายละเอียด จากเรอ่ื งที่

อ่าน

ท ๔.๑ ม.๒/๒ นิยาม/ลักษณะของ แบบทดสอบ ตรวจงานรายบุคคล
วิเคราะห์โครงสร้าง - ประโยคสามญั
ประโยคสามัญ - ประโยคความ
ประโยครวมและ รวม
ประโยคซ้อน - ประโยคความ
ซ้อน

2. สาระการเรยี นรู้ (Learning Contents)

1. ความรู้ (Knowledge)

- หลักการอ่านจับใจความและสรุปความ
นิยาม/ลกั ษณะของประโยคสามัญ ประโยคความรวม ประโยคความซ้อน
2. ทกั ษะ/กระบวนการ (Skill during the process)
- ฝึกทักษะการอ่านจับใจความและสรปุ ความ

ศึกษาเรื่องชนิดของ
- ประโยคสามัญ
- ประโยคความรวม
-ประโยคความซ้อน
- วิเคราะหป์ ระโยคสามัญ
-ประโยคความรวม
- ประโยคความซ้อน

4. สมรรถนะ (Competency)

ข้อ 3 ความสามารถในการแก้ปญั หา

ข้อ 4 ความสามารถในการใช้ทักษะชวี ิต

3. หลักฐานการเรยี นรู้ชิน้ งานหรือภาระงาน (Work)

แบบทดสอบ

4. การวัดและการประเมินผล ( Evaluation )

สง่ิ ที่วดั ผล วิธีวัดผล เครอ่ื งมือวัดผล เกณฑ์การประเมิน
ร้อยละ ๗๐ ขนึ้ ไป
ดา้ นความรู้ (K) นักเรยี นตอบคาถาม แบบประเมินรายกลุ่ม

ดา้ นทกั ษะ/ นกั เรยี นทาบตั รกิจกรรมการ แบบประเมินการสงั เกต ร้อยละ ๗๐ ขนึ้ ไป
กระบวนการ(P)
เรียนรู้ พฤติกรรม และแบบ
เจตคต/ิ
คุณลักษณะ (A) ประเมินผลงาน

ประเมินพฤติกรรมและ แบบประเมินพฤติกรรม ร้อยละ ๗๐ ขนึ้ ไป

ผลงานระหว่างเรียน และผลงานระหว่าง

เรียน

สมรถนะของ ข้อ 3 ความสามารถในการ สงั เกตพฤติกรรม ร้อยละ ๗๐ ขนึ้ ไป
ผู้เรยี น (C) แก้ปญั หา
ข้อ 4 ความสามารถในการใช้
ทกั ษะชีวิต

5. กระบวนการการจัดกจิ กรรม / รปู แบบการจัดกจิ กรรม ( Learning Process )
การจดั กิจกรรมการเรียนรู้/แนวทางการเสริมแรงหรือชว่ ยเหลอื นักเรยี น
ครแู ละนกั เรยี นสนทนาเรอ่ื ง การเขียนเรียงความเปน็ การเรียบเรียงถ้อยคาเพื่ออธิบายเรือ่ งราวตามโครง

เรือ่ งที่วางไว้
6. กิจกรรมการเรยี นการสอน

1. ข้นั นาเขา้ สู่บทเรยี น ( ๑๐ นาที )
๑. ครแู ละนักเรยี นสนทนาเร่อื ง การเขียนเรียงความเป็นการเรียบเรียงถ้อยคาเพื่ออธิบายเรือ่ งราวตาม

โครงเรื่องทีว่ างไว้ การเรียบเรียงนั้น ประกอบดว้ ย ประโยคตา่ ง ๆ หลายรูปแบบ หากเข้าใจรูปแบบและโครงสร้าง
ของประโยค ก็จะทาให้เขียนส่อื ความได้ชัดเจน ไมส่ ับสน ไมค่ ลมุ เครอื และไมข่ าดตกบกพร่อง ประโยค ที่ใช้ใน
ปจั จบุ ัน ว่านักเรียนรู้จักประโยคกี่รปู แบบ นกั เรยี นรู้จกั ประโยคความเดยี ว ประโยคความรวม ประโยคความ
ซ้อนหรือไม่

2. ขนั้ สอน ( ๔๐ นาที )

๑. ครูนาแถบประโยคมาถามนักเรียนว่าเปน็ ประโยคชนิดใด ครูเตรียมมาสัก ๑๐ ประโยค
มีทั้งประโยคความรวม ความเดยี ว ความซ้อน

๒. ครูถามนักเรียนถึง ประโยค ที่ใช้ในปัจจุบัน ว่านักเรียนรู้จักประโยคกี่รูปแบบ นักเรียนรู้จัก ประโยค
ความเดยี ว ประโยคความรวม ประโยคความซ้อนหรือไม่ จากน้ันครแู นะนาเดยี วอย่างง่าย ๆ และแนะนาประโยค
ความรวม อย่างง่าย ให้นักเรียนดู แล้วลองสังเกตความแตกต่างของประโยคทั้งสอง แล้วให้นักเรียนลองนิยมว่า
ประโยคความเดยี วเปน็ อยา่ งไร และประโยคความรวมคือประโยคอย่างไร

๓. เมื่อนักเรียนแสดงความคิดเห็นแล้ว ครูแจกบัตรความรู้ เรื่อง ประโยคความเดียวและประโยคความ
รวมให้นกั เรยี นอ่าน เพือ่ ทาความเข้าใจเรือ่ งประโยค

๔. ครูอธิบายเรื่องประโยคความเดียวและประโยคความรวมให้นักเรียนฟัง พร้อมยกตัวอย่างประโยค
แล้วให้นักเรียนแต่งประโยค ถ้านักเรียนยังไม่เข้าใจรูปประโยคให้ซักถามกับครูเป็นราย ๆ หรือถามกับเพื่อนที่
เข้าใจแล้ว

3. ข้ันสรุป ( ๑๐ นาที )

๑. ให้นกั เรยี นทากิจกรรมบตั รกิจกรรมการเรียนรู้ และแบบทดสอบเรือ่ งประโยค
๒. ครูและนกั เรยี นช่วยกันสรปุ บทเรียน

4. สือ่ การสอน / แหล่งเรียนรู้
1. แถบประโยค
2. บัตรความรู้
3. บตั รกิจกรรมการเรียนรู้
4. หนังสือเรียน ชุด วิวิธภาษา ชั้น ม. ๒

7. บนั ทึกผลหลังแผนการจัดการเรยี นรู้

1. ผลการเรยี นรู้

1.1 ดา้ นความรู้ (K)
ตารางที่ 1 แสดงค่ารอ้ ยละระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรือ่ ง ...................................................

ระดับผลสัมฤทธิ์ จานวนนกั เรยี น ร้อยละ
ดมี าก (80-100 คะแนน)
ดี (70-79 คะแนน)
พอใช้ (60-69 คะแนน)
ปรับปรุง (50-59 คะแนน)

จากตารางที่ 1 พบว่านักเรยี นผลสัมฤทธิท์ างการเรียน ร้อยละ................อยู่ในระดบั ..........และ
รองลงมารอ้ ยละ.................อยู่ในระดับ...............และพบว่านักเรียน....................................................
............................................................................................................................................................

1.2 ดา้ นทกั ษะ/กระบวนการ (P )

ตารางที่ 2 แสดงค่ารอ้ ยละระดับผลสมั ฤทธิ์ทางการเรียน เรือ่ ง ..................................................

ระดบั ผลสัมฤทธิ์ จานวนนกั เรยี น รอ้ ยละ

ดีมาก (80-100 คะแนน)

ดี (70-79 คะแนน)

พอใช้ (60-69 คะแนน)

ปรบั ปรงุ (50-59 คะแนน)

จากตารางที่ 2 พบว่านกั เรยี นผลสมั ฤทธิท์ างการเรยี น ร้อยละ................อยู่ในระดบั ..........และ
รองลงมารอ้ ยละ.................อยู่ในระดบั ................และพบว่านกั เรยี น...................................................
...........................................................................................................................................................

1.3 ดา้ นเจตคติ / คณุ ลกั ษณะฯ (A)/ สมรรถนะ (C) เชื่อมโยงกับมาตรฐานหลกั สตู ร

ตารางที่ 3 แสดงค่ารอ้ ยละคุณลกั ษณะอันพึงประสงค์ เรือ่ ง ............................................

ระดับผลสัมฤทธิ์ จานวนนกั เรยี น รอ้ ยละ

ดมี าก (80-100 คะแนน)

ดี (70-79 คะแนน)

พอใช้ (60-69 คะแนน)

ปรบั ปรงุ (50-59 คะแนน)

จากตารางที่ 3 พบว่านักเรยี นคุณลกั ษณะอันพึงประสงค์ ร้อยละ..............อยู่ในระดบั ............
และ รองลงมารอ้ ยละ.................อยู่ในระดับ...............และพบว่านกั เรียน.....................................................
..................................................................................................................................................................

สรุป ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ที่ …………………………..
151) นกั เรยี นมีผลสมั ฤทธิท์ างการเรียนอยู่ในระดับ...................
152) นักเรยี นมีทกั ษะในระดับ..................
153) นกั เรยี นมีคณุ ลักษณะในระดับ...............

2.บรรยากาศการเรยี นรู้
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................

3. การปรับเปลี่ยนแผนการจดั การเรยี นรู้ (ถ้ามี)
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................

4. ข้อคน้ พบด้านพฤติกรรมการจดั การเรยี นรู้
..........................................................................................................................................................................
.................................................................................... ....................................................................................

5. อื่นๆ....................................................................................................................................................

ปัญหา/สิ่งทีพ่ ัฒนา / แนวทางแกป้ ญั หา / แนวทางการพัฒนา

ปัญหา/สิง่ ที่พัฒนา สาเหตุของปัญหา/ แนวทางแก้ไข/ วิธีแก้ไข/พัฒนา ผลการแก้ไข/พฒั นา

สิง่ ทีพ่ ัฒนา พฒั นา

ลงชือ่ ............................................. ผู้สอน
(นางสาวยุธาดา ศรีบรุ มย์)

รบั ทราบผลการดาเนนิ การ

ลงชือ่ ...............................................
(นางสาวจารุพรรณ ชวนชิต)
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

ลงชื่อ............................................
( นายชาญยทุ ธ สุทธธิ รานนท์ )
รองผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ

ลงชื่อ...........................................
( นายวีระ แก้วกลั ยา )

ผู้อานวยการโรงเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 จังหวดั เพชรบุรี

8. ความคดิ เหน็ (ผ้บู รหิ าร / หรอื ผทู้ ี่ไดร้ บั มอบหมาย)
ได้ทาการตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ของ.................................................แล้วมีความเหน็ ดงั นี้
8.1 เปน็ แผนการจัดการเรียนรู้ที่
ดมี าก ดี
พอใช้ ต้องปรบั ปรุง
8.2 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้นาเอากระบวนการเรียนรู้
ที่เน้นผู้เรยี นเปน็ สาคัญ ใช้กระบวนการสอนไดอ้ ย่างเหมาะสม
ที่ยงั ไมเ่ น้นผู้เรยี นเป็นสาคัญ ควรปรับปรุงพฒั นาตอ่ ไป
8.3 เปน็ แผนการจัดการเรียนรู้ที่
นาไปใช้สอนได้
ควรปรบั ปรุงกอ่ นนาไปใช้
8.4 ข้อเสนอแนะอื่น ๆ
.............................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

ลงชื่อ....................................................................
(นางสาวจารุพรรณ ชวนชิต)
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

ความคิดเห็นของรองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ
.............................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

ลงชื่อ............................................
( นายชาญยทุ ธ สทุ ธธิ รานนท์ )

รองผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ
ความคิดเหน็ ของผู้อานวยการโรงเรียน

.............................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................

ลงชือ่ .............................................
( นายวีระ แก้วกัลยา )

ผู้อานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 จังหวัดเพชรบุรี


Click to View FlipBook Version
Previous Book
BENGKEL AUDIT KEMUDAHAN MESRA OKU KUMPULAN 3
Next Book
ЧОМ. Путь женщины