The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

แผนการจัดการเรียนรู้ ม.๒ ครูยุธาดา

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by yutada0612, 2022-05-18 06:28:49

แผนการจัดการเรียนรู้ ม.๒ ครูยุธาดา

แผนการจัดการเรียนรู้ ม.๒ ครูยุธาดา

ผงั มโนทศั น์หน่วย
เรือ่ งรอให้น้าลายไหลเสีย
ระดับช้ัน มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๑ เว

เรือ่ งอ่านพินจิ เรือ่ ง.
เวลา......๑........ ช่ัวโมง

เรือ่ งรู้เฟื่องเรื่องคาซ้อน หนว่ ยการเรีย
เวลา .......๑........ชั่วโมง เรือ่ งรอใหน้ ้าลา

เรือ่ งรู้เฟื่องเรือ่ งคาทีม่ าจากภาษาอืน่

เวลา........๑..... ชั่วโมง

ยการเรียนรู้ที่ ๒
ยก่อน รายวิชาภาษาไทย
วลา ๕ ช่วั โมง จานวน.....๑.๕.......หน่วยกิต

ง เรื่องรู้เฟื่องเรื่องคาช้า
เวลา ............๑.............. ชัว่ โมง
ยนร้ทู ี่ ๒
ายไหลกอ่ น

เรือ่ งรู้เฟื่องเรื่องคาซ้าที่เป็นสานวน

เวลา......๑.....ช่ัวโมง

หน่วยการเรียนรู้ที่.....๑.....เรือ่ งรอให้น้าลายไหลกอ่ น จานวน.........๕........ชว่ั โมง

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ช้ันมัธยมศึกษษปีที่ ๒ ภาคเรียนที.่ ..๑....ปีการศึกษา 256๕

รายวิชาภาษาไทย รหัสวิชาท ๒๒๑๑ ครผู ู้สอนนางสาวยุธาดา ศรีบรุ มย์

_________________________________________________________

สาระสาคญั / ความคิดรวบยอด (Learning Concepts)

การอ่านเพื่อจบั ใจความสาคัญ เป็นพืน้ ฐานทจ่ี าเป็นในการศึกษาหาความรู้ จึงควรฝึกฝนให้เกิดความ
ชานาญจนสามารถจบั ใจความสาคญั ในงานเขียนทุกประเภท

มาตรฐานท่ี ท ๑.๑ ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรแู้ ละความคิด เพือ่ นาไปใช้ตัดสินใจ
แก้ปญั หาในการดาเนนิ ชีวิตและมีนิสยั รักการอ่าน

ตัวชีว้ ดั

ท ๑.๑ ม. ม.๒/๑ อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองได้ถูกต้อง
ท ๑.๑ ม. ม.๒/๒ จับใจความสาคัญ สรุปความและอธิบายรายละเอียด จากเร่อื งที่อ่าน
สมรรถนะสาคญั ของผู้เรียน ( Competency ) คณุ ลกั ษณะอนั พึงประสงค์ ( Desired Characteristics )

ข้อ 1 ความสามารถในการสอ่ื สาร ข้อ 2 ซือ่ สตั ย์

ข้อ 2 ความสามารถในการคิด ขอ้ 3 มีวินัย

ข้อ 3 ความสามารถในการแก้ปัญหา ขอ้ 4 ใฝเ่ รียนรู้

ข้อ 4 ความสามารถในการใช้ทักษะชวี ิต ขอ้ 6 มุ่งม่ันในการทางาน

ข้อ 5 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

ทกั ษะ / กระบวนการ ( Skill during the process )

ทักษะเฉพาะวิชา ทักษะการคิด

- การสนทนาแลกเปล่ยี นข้อมลู - การค้นคว้าขอ้ มลู

- การเขียนรายการ - การนาเสนอข้อมูล

ความเข้าใจที่ย่ังยืน

การอ่านในใจ อา่ นจับใจความบทเรียนเรือ่ ง รอให้น้าลายไหลเสียก่อน
ความสัมพนั ธ์กบั กลมุ่ สาระการเรียนรู้อืน่

-วิทยาศาสตร์ การคิดอยา่ งเป็รชนระบบ

-การวิเคราะห์เรอ่ื ง

แผนการจัดการเรยี นรูท้ ี่....๑......

เรอ่ื ง อา่ นคิดพนิ จิ เรอ่ื ง เวลา.....๑.....ช่ัวโมง ระดับชน้ั มัธยมศึกษาปีที่ ๒

__________________________________________________________________________

1. เป้าหมายการเรยี นรู้ / หลกั ฐานการเรยี นรู้ / การวดั และการประเมินผล

มาตรฐานการเรียนรู้ ส่งิ ทีต่ ้องรแู้ ละปฏิบัติได้ ผลงาน / ชนิ้ งาน การวดั ผลและการ

และตัวช้ีวัด ประเมินผล

ท ๑.๑ ม.๒/๑ อ่าน - ฝึกทกั ษะการอ่านออก ๑. นกั เรยี นทา ตรวจงานรายบคุ คล
ออกเสียงบทร้อยแก้ว เสยี งร้อยแก้วและร้อย แบบทดสอบ สังเกตรายกลุ่ม
และบทร้อยกรองได้ กรอง
ถูกต้อง ก่อนเรียน
ท ๑.๑ ม.๒/๒ จับ - ฝึกทกั ษะการอ่านจบั
ใจความสาคัญ สรปุ ใจความและสรปุ ความ ๒. นกั เรยี นเลา่ เรื่องและ
ความและอธิบาย ต้ัง –
รายละเอียด จากเร่อื งที่
อ่าน ตอบคาถาม

2. สาระการเรยี นรู้ (Learning Contents)
1. ความรู้ (Knowledge)
- การอ่านในใจ อ่านจับใจความบทเรียนเรือ่ ง รอให้น้าลายไหลเสียก่อน

2. ทักษะ/กระบวนการ (Skill during the process)
. - ฝึกทักษะการอ่านออกเสียงร้อยแก้วและร้อยกรอง
4. สมรรถนะ (Competency)
- ความสามารถในการคิด
3. หลักฐานการเรยี นรู้ชิน้ งานหรือภาระงาน (Work)
- แบบทดสอบ
- หนังสือเรียน ชุด วิวิธภาษา ช้ัน ม. ๒
- บตั รกิจกรรมการเรียนรู้

4. การวัดและการประเมินผล ( Evaluation )

ส่งิ ทีว่ ัดผล วิธีวดั ผล เคร่อื งมือวัดผล เกณฑ์การประเมิน

ดา้ นความรู้ (K) - หลกั การอ่านออก แบบทดสอบก่อนเรียน ร้อยละ ๗๐ ขนึ้ ไป
ดา้ นทักษะ/ เสยี งร้อยแก้วและร้อย ร้อยละ ๗๐ ขนึ้ ไป
กรอง
- ฝึกทกั ษะการอ่านออก แบบประเมินรายกลุ่ม

กระบวนการ(P) เสยี งร้อยแก้วและร้อย

กรอง

เจตคต/ิ คณุ ลกั ษณะ อ่านได้ถูกต้องชัดเจน แบบประเมินการสงั เกต ร้อยละ ๗๐ ขนึ้ ไป
(A)
ตามหลกั การอ่าน พฤติกรรม และแบบ
สมรถนะของผู้เรยี น ประเมินผลงาน
(C)
ความสามารถในการคิด แบบประเมินพฤติกรรม ร้อยละ ๗๐ ขนึ้ ไป

และผลงานระหว่าง

เรียน

5. กระบวนการการจัดกจิ กรรม / รปู แบบการจัดกจิ กรรม ( Learning Process )

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้/แนวทางการเสริมแรงหรือชว่ ยเหลอื นักเรยี น
การเรียนรู้ทีเ่ น้นให้ผู้เรยี นช่วยหลอื กัน

6. กิจกรรมการเรยี นการสอน

1. ขน้ั นาเขา้ สู่บทเรยี น ( ๑๐ นาที )

๑. ครแู จ้งตัวช้ีวัด แล้วให้นักเรยี นทาแบบทดสอบก่อนเรียน ครูนาผลมาแจ้งแต่ไม่เฉลยคาตอบ
๒. ครสู นทนากบั นกั เรยี นเกี่ยวกบั ความอยากไดใ้ นส่ิงหนึง่ ส่งิ ใดของนักเรียน ว่านักเรียนอยากได้อะไรบ้าง แล้ว
จดั การกับส่งิ ที่อยากได้อยา่ งไรบ้าง ผลเปน็ อย่างไรจากนั้น
2. ข้นั สอน ( ๔๐ นาที )

๑. นักเรยี นอ่านจบั ใจความสาคัญของเรื่อง รอให้น้าลายไหลเสียก่อน
๒ . เมื่อนักเรียนอ่านจบและเข้าใจดแี ล้ว แตถ่ ้ายังมีคาถามหรือข้อสงสัย หรือปรึกษากบั เพื่อน หรือสอบถามกับ
ครผู ู้สอน
๓. ครูถามนกั เรยี นว่าเข้าใจที่ผู้เขียนต้องการสื่อหรือไม่ นกั เรยี นร่วมกนั อภิปรายเกีย่ วกบั ข้อคิดที่ได้จากเรอ่ื ง
ว่าเป็นงานเขียนแสดงข้อคิดเพื่อสะกดิ ใจผู้อ่านให้ประหยัดและให้พิจารณาความต้องการของตนเองอย่างจริงจงั กอ่ นทีจ่ ะ
จ่ายเงินซอื้ ส่งิ ใด รวมท้ังการแสดงความคิดเหน็ เกีย่ วกบั ปรชั ญาเศรษฐกิจพอเพียง ว่ามีสว่ นสาคญั กบั แนวคิดทีไ่ ด้จาก
เรื่องหรือไม่ อย่างไร

3. ขัน้ สรปุ ( ๑๐ นาที )

๔. ให้นกั เรยี นทากิจกรรมบตั รกิจกรรมการเรียนรู้
๕. ครแู ละนักเรยี นช่วยกันสรปุ บทเรียน รวมท้ังสรุปพฤติกรรมความพอเพียงด้านต่างๆทีไ่ ด้จากบทเรียนและ
การนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน

4. สื่อการสอน / แหลง่ เรียนรู้

1. แบบทดสอบก่อน-หลังเรียน

2. บัตรกิจกรรมการเรียนรู้

3. หนังสือเรียน ชุด ววิ ิธภาษา ช้ัน ม. ๒
4. เฉลยบตั รกิจกรรม

7. บนั ทึกผลหลงั แผนการจัดการเรยี นรู้

1. ผลการเรยี นรู้

1.1 ดา้ นความรู้ (K)

ตารางที่ 1 แสดงค่ารอ้ ยละระดบั ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ...................................................

ระดับผลสมั ฤทธิ์ จานวนนักเรยี น ร้อยละ

ดมี าก (80-100 คะแนน)

ดี (70-79 คะแนน)

พอใช้ (60-69 คะแนน)

ปรบั ปรงุ (50-59 คะแนน)

จากตารางที่ 1 พบว่านกั เรยี นผลสมั ฤทธิ์ทางการเรียน ร้อยละ................อยู่ในระดับ..........และ
รองลงมารอ้ ยละ.................อยู่ในระดับ...............และพบว่านักเรียน....................................................
............................................................................................................................................................

1.2 ดา้ นทกั ษะ/กระบวนการ (P )

ตารางที่ 2 แสดงค่ารอ้ ยละระดับผลสมั ฤทธิ์ทางการเรียน เรือ่ ง ..................................................

ระดบั ผลสัมฤทธิ์ จานวนนกั เรยี น รอ้ ยละ

ดมี าก (80-100 คะแนน)

ดี (70-79 คะแนน)

พอใช้ (60-69 คะแนน)

ปรับปรงุ (50-59 คะแนน)

จากตารางที่ 2 พบว่านกั เรยี นผลสัมฤทธิท์ างการเรยี น ร้อยละ................อยู่ในระดบั ..........และ
รองลงมารอ้ ยละ.................อยู่ในระดบั ................และพบว่านกั เรยี น........................................
...........................................................................................................................................................

1.3 ดา้ นเจตคติ / คณุ ลักษณะฯ (A)/ สมรรถนะ (C) เชื่อมโยงกับมาตรฐานหลกั สูตร

ตารางที่ 3 แสดงค่ารอ้ ยละคุณลกั ษณะอนั พึงประสงค์ เรื่อง ............................................

ระดับผลสมั ฤทธิ์ จานวนนักเรยี น รอ้ ยละ

ดมี าก (80-100 คะแนน)

ดี (70-79 คะแนน)

พอใช้ (60-69 คะแนน)

ปรับปรุง (50-59 คะแนน)

จากตารางที่ 3 พบว่านกั เรยี นคุณลกั ษณะอันพึงประสงค์ ร้อยละ..............อยู่ในระดบั ............และ
รองลงมารอ้ ยละ.................อยู่ในระดบั ...............และพบว่านักเรียน.....................................................
..................................................................................................................................................................
สรปุ ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ที่ …………………………..
16) นักเรยี นมีผลสมั ฤทธิท์ างการเรียนอยู่ในระดับ...................
17) นักเรยี นมีทักษะในระดบั ..................
18) นกั เรยี นมีคณุ ลักษณะในระดับ...............

2.บรรยากาศการเรยี นรู้
.....................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

3. การปรบั เปลี่ยนแผนการจดั การเรยี นรู้ (ถ้ามี)
.....................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

4. ขอ้ คน้ พบดา้ นพฤติกรรมการจดั การเรยี นรู้
.....................................................................................................................................................................................
......................................................................... ...........................................................................

5. อื่นๆ....................................................................................................................................................

หน่วยการเรียนรู้ที่.....๒.....เรื่องรอให้น้าลายไหลเสยี ก่อน จานวน.........๕........ช่วั โมง

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ช้ันมัธยมศึกษษปีที่ ๒ ภาคเรียนที่...๑....ปีการศึกษา 256๕

รายวิชาภาษาไทย รหสั วิชาท ๒๒๑๐๑. ครูผู้สอนนางสาวยุธาดา ศรีบุรมย์

_________________________________________________________

สาระสาคัญ / ความคิดรวบยอด (Learning Concepts)

ซ้า หมายถึง คาที่ประกอบดว้ ยคาเดยี วกัน ๒ คา เพื่อทาให้เกิดคาใหม่ได้ความหมายใหม่ ในการเขียนจะ
ใช้เครือ่ งหมายไม้ยมก เขียนแทนคาทีซ่ ้า

มาตรฐานที่ ท ๔.๑ เข้าใจธรรมชาตขิ องภาษาและหลกั ภาษาไทย การเปลย่ี นแปลงของภาษา
และพลังของภาษา ภมู ิปญั ญาทางภาษาและรกั ษาภาษาไทยไว้เปน็ สมบัติ

ตัวชี้วัด
ท ๔.๑ ม. ๒/๑ สร้างคาในภาษาไทย

สมรรถนะสาคญั ของผู้เรียน ( Competency ) คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ( Desired Characteristics )
ข้อ 1 ความสามารถในการส่อื สาร ข้อ 2 ซื่อสัตย์
ข้อ 2 ความสามารถในการคิด ขอ้ 3 มีวินัย
ข้อ 3 ความสามารถในการแก้ปญั หา ขอ้ 4 ใฝเ่ รียนรู้
ข้อ 4 ความสามารถในการใช้ทกั ษะชวี ิต ขอ้ 6 มุ่งมัน่ ในการทางาน
ข้อ 5 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

ทกั ษะ / กระบวนการ ( Skill during the process ) ทกั ษะการคิด
ทักษะเฉพาะวิชา - การค้นคว้าขอ้ มลู
- การสนทนาแลกเปล่ยี นข้อมลู - การนาเสนอข้อมูล
- การเขียนรายการ

ความเข้าใจทีย่ ั่งยืน
- คาซ้า

ความสัมพันธ์กับกลมุ่ สาระการเรียนรู้อื่น
คณิตศาสตร์ = การนบั จานวน การจดั กลุ่ม

แผนการจดั การเรยี นรทู้ ี่....๑......

เร่อื ง รู้เฟอ่ื งเร่อื งคาซา้ เวลา......๑....ชวั่ โมง ระดับชัน้ ชนั้ มธั ยมศึกษาปีที่ ๒

__________________________________________________________________________

1. เป้าหมายการเรยี นรู้ / หลกั ฐานการเรยี นรู้ / การวดั และการประเมินผล

มาตรฐานการเรียนรู้ สง่ิ ทีต่ ้องรแู้ ละปฏิบตั ิได้ ผลงาน / ชนิ้ งาน การวดั ผลและการ

และตัวช้ีวดั ประเมินผล

ท ๔.๑ ม.๒/๑ สร้าง ศึกษาเรื่อง หลักการสร้าง นักเรยี นทาบัตรกิจกรรม ตรวจงานรายบคุ คล
คาในภาษาไทย
คาซ้า คาซอ้ นคาสมาส การเรียนรู้
และสนธิ

2. สาระการเรยี นรู้ (Learning Contents)
1. ความรู้ (Knowledge)
- คาซ้า
2. ทกั ษะ/กระบวนการ (Skill during the process)
. - ศึกษาเรื่อง หลกั การสร้างคาซ้า คาซ้อนคาสมาสและสนธิ

๓. สมรรถนะ (Competency)

ความสามารถในการสอ่ื สาร

3. หลกั ฐานการเรยี นรู้ชิน้ งานหรือภาระงาน (Work)

- ทาบตั รกิจกรรมการเรียนรู้

- นาเสนอ

4. การวัดและการประเมินผล ( Evaluation )

ส่งิ ที่วัดผล วิธีวดั ผล เครอ่ื งมือวดั ผล เกณฑ์การประเมิน

ดา้ นความรู้ (K) หลักการสร้าง แบบประเมินรายกลุ่ม ร้อยละ ๗๐ ขนึ้ ไป

คาสมาสและ

คาสนธิ

ดา้ นทกั ษะ/กระบวนการ(P) ฝึกหลกั การสร้าง แบบประเมินการสังเกต ร้อยละ ๗๐ ขนึ้ ไป
คาคาซ้า คาซ้อน พฤติกรรม และแบบ
สมาสและคาสนธิ ประเมินผลงาน

เจตคต/ิ คณุ ลักษณะ (A) รู้ เข้าใจการสร้าง แบบประเมินพฤติกรรม ร้อยละ ๗๐ ขนึ้ ไป
สมรถนะของผู้เรยี น (C)
คาสมาสและ และผลงานระหว่าง

คาสนธิ เรียน

ความสามารถใน แบบประเมินพฤติกรรม ร้อยละ ๗๐ ขนึ้ ไป

การแก้ปญั หา และผลงานระหว่าง
เรียน

5. กระบวนการการจดั กจิ กรรม / รปู แบบการจดั กจิ กรรม ( Learning Process )

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้/แนวทางการเสริมแรงหรือชว่ ยเหลอื นักเรยี น
.การเรียนรู้ การช่วยกัน และการเลอื กกลุ่มเพื่อให้นกั เรยี นได้อิสระในสงั คม

6. กิจกรรมการเรยี นการสอน

1. ข้นั นาเข้าสบู่ ทเรยี น ( ๑๐ นาที )

๑. ครเู ขียนคาที่มีเครื่องหมาย ๆ (ไม้ยมก) บนกระดานดา แล้วถามนักเรยี นว่า เรียกว่า ว่าอ่านอย่างไร มี
เครอ่ื งหมายอะไร ใช้อยา่ งไร นักเรยี นเคยใช้กับคาในความหมายใดบา้ ง

2. ขนั้ สอน ( ๔๐ นาที )

๑. นกั เรยี นเข้ากลุ่มตามความสมัครใจ เพือ่ ให้นักเรยี นอ่านเรือ่ ง คาซ้า ในหนังสือเรียนวิวิธภาษา แล้วสมาชกิ ใน
กลุ่มร่วมกนั แสดงความคิดเห็น แลกเปลย่ี นความรกู้ นั

๒. ครแู จกบัตรความรู้ เรือ่ ง “คาซ้า” ให้นกั เรยี นศึกษา พร้อมครอู ธิบาย ประกอบ และยกตวั อย่าง
เพิ่มเตมิ ให้นกั เรยี น

๓. ครูให้นักเรยี นทาบตั รกิจกรรมการเรียนรู้ แตล่ ะกลมุ่ สรุปเป็นรายงาน เมือ่ นาเสนอหนา้ ช้ันเสรจ็ แล้วครู
ให้นักเรยี นแตล่ ะกลมุ่ เปลย่ี นกันตรวจ ครูเนน้ คุณธรรมความซื่อสตั ย์

3. ขน้ั สรุป ( ๑๐ นาที )

๑. ครแู ละนักเรยี นร่วมกันสรุปถึงคาซ้อน คาซ้าในภาษาไทย และสรุปเกี่ยวพฤติกรรมความพอเพียง อันเป็น
คูณธรรมทีจ่ ะทาให้นักเรยี นมีความสุขในชีวิต

4. สื่อการสอน / แหลง่ เรียนรู้

1. .บตั รความรู้
2. บตั รกิจกรรมการเรียนรู้ที่ ๑
3. หนังสือเรียน ชุด ววิ ิธภาษา ชั้น ม. ๒
4. เฉลยบตั รกิจกรรมการเรียนรู้

7. บันทึกผลหลงั แผนการจดั การเรยี นรู้

1. ผลการเรยี นรู้

1.1 ดา้ นความรู้ (K)

ตารางที่ 1 แสดงค่ารอ้ ยละระดับผลสมั ฤทธิท์ างการเรียน เรื่อง ...................................................

ระดบั ผลสัมฤทธิ์ จานวนนักเรยี น รอ้ ยละ

ดมี าก (80-100 คะแนน)

ดี (70-79 คะแนน)

พอใช้ (60-69 คะแนน)

ปรบั ปรงุ (50-59 คะแนน)

จากตารางที่ 1 พบว่านักเรยี นผลสัมฤทธิท์ างการเรียน ร้อยละ................อยู่ในระดับ..........และ
รองลงมารอ้ ยละ.................อยู่ในระดบั ...............และพบว่านกั เรียน....................................................
............................................................................................................................................................

1.2 ดา้ นทักษะ/กระบวนการ (P )

ตารางที่ 2 แสดงค่ารอ้ ยละระดบั ผลสัมฤทธิท์ างการเรียน เรื่อง ..................................................

ระดับผลสมั ฤทธิ์ จานวนนกั เรยี น รอ้ ยละ

ดมี าก (80-100 คะแนน)

ดี (70-79 คะแนน)

พอใช้ (60-69 คะแนน)

ปรับปรงุ (50-59 คะแนน)

จากตารางที่ 2 พบว่านักเรยี นผลสัมฤทธิท์ างการเรยี น ร้อยละ................อยู่ในระดบั ..........และ
รองลงมารอ้ ยละ.................อยู่ในระดับ................และพบว่านักเรยี น..................................................
...........................................................................................................................................................

1.3 ดา้ นเจตคติ / คณุ ลกั ษณะฯ (A)/ สมรรถนะ (C) เชือ่ มโยงกับมาตรฐานหลักสูตร

ตารางที่ 3 แสดงค่ารอ้ ยละคุณลกั ษณะอนั พึงประสงค์ เรือ่ ง ............................................

ระดับผลสัมฤทธิ์ จานวนนกั เรยี น รอ้ ยละ

ดมี าก (80-100 คะแนน)

ดี (70-79 คะแนน)

พอใช้ (60-69 คะแนน)

ปรบั ปรุง (50-59 คะแนน)

จากตารางที่ 3 พบว่านักเรยี นคุณลกั ษณะอันพึงประสงค์ ร้อยละ..............อยู่ในระดบั ............และ
รองลงมารอ้ ยละ.................อยู่ในระดบั ...............และพบว่านักเรียน.....................................................
..................................................................................................................................................................
สรปุ ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ที่ …………………………..
1) นกั เรยี นมีผลสัมฤทธิท์ างการเรียนอยู่ในระดบั ...................
2) นักเรยี นมีทักษะในระดับ..................
3) นักเรยี นมีคุณลกั ษณะในระดบั ...............

2.บรรยากาศการเรยี นรู้
.....................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

3. การปรบั เปลี่ยนแผนการจัดการเรยี นรู้ (ถ้ามี)
.....................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

4. ข้อคน้ พบดา้ นพฤติกรรมการจัดการเรยี นรู้
.....................................................................................................................................................................................
......................................................................... ..................................................................................

5. อื่นๆ....................................................................................................................................................

หน่วยการเรียนรู้ที่.....๒.....เรือ่ งรอให้น้าลายไหลก่อน จานวน.........๕........ช่วั โมง

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมธั ยมศึกษาปีที่ ๒ .ภาคเรียนที.่ ..๑....ปีการศึกษา 256๕

รายวิชาภาษาไทย รหสั วิชา ท ๒๒๑๐๑ ครผู ู้สอนนางสาวยุธาดา ศรีบรุ มย์

_________________________________________________________

สาระสาคญั / ความคิดรวบยอด (Learning Concepts)

คาซ้อน คือ คาที่เกิดจากการเอาคามลู ทีม่ ีความหมายเหมือนกนั หรือคลา้ ยคลึงกัน เป็นคาประเภท
เดยี วกนั ตั้งแต่ ๒ คาขนึ้ ไป มาเรียงซ้อนกนั เพือ่ ให้ไดค้ วามหมายชัดเจนขนึ้

มาตรฐานท่ี ท ๔.๑ เข้าใจธรรมชาตขิ องภาษาและหลักภาษาไทย การเปลย่ี นแปลงของภาษา
และพลังของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษาและรกั ษาภาษาไทยไว้เปน็ สมบัติของชาติ

ตวั ชีว้ ดั
ท ๔.๑ ม. ๒/๑ สร้างคาในภาษาไทย

สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน ( Competency ) คณุ ลักษณะอนั พึงประสงค์ ( Desired Characteristics )
ข้อ 1 ความสามารถในการสอ่ื สาร ข้อ 2 ซื่อสัตย์
ข้อ 2 ความสามารถในการคิด ข้อ 3 มวี ินยั
ข้อ 3 ความสามารถในการแก้ปัญหา ข้อ 4 ใฝเ่ รียนรู้
ข้อ 4 ความสามารถในการใช้ทกั ษะชวี ิต ข้อ 6 มุ่งม่นั ในการทางาน
ข้อ 5 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

ทักษะ / กระบวนการ ( Skill during the process ) ทักษะการคิด
ทักษะเฉพาะวิชา - การค้นคว้าขอ้ มูล
- การสนทนาแลกเปลย่ี นข้อมูล - การนาเสนอข้อมลู
- การเขียนรายการ

ความเข้าใจที่ย่ังยืน
- คาซ้อน

ความสัมพนั ธ์กับกลมุ่ สาระการเรียนรู้อืน่
ภาษาองั กฤษ ความหมายของคา เขียนคาศพั ท์ เขียนสานวน

แผนการจัดการเรยี นรู้ที.่ ...๑......

เร่อื งร้เู ฟอ่ื งเร่อื งคาซ้อน เวลา....๑......ชว่ั โมง ระดับชนั้ ช้ันมธั ยมศึกษาปีที่ ๒

__________________________________________________________________________

1. เปา้ หมายการเรยี นรู้ / หลักฐานการเรยี นรู้ / การวดั และการประเมินผล

มาตรฐานการเรียนรู้ ส่งิ ทีต่ ้องรแู้ ละปฏิบัติได้ ผลงาน / ชนิ้ งาน การวดั ผลและการ

และตัวช้ีวดั ประเมินผล

ท ๔.๑ ม.๒/๑ สร้าง ศึกษาเรือ่ ง หลักการสร้าง นกั เรยี นทาบตั รกิจกรรม แบบประเมินการสังเกต
คาในภาษาไทย พฤติกรรม และแบบ
คาซ้า คาซอ้ นคาสมาส การเรียนรู้
และสนธิ ประเมินผลงาน

2. สาระการเรยี นรู้ (Learning Contents)

1. ความรู้ (Knowledge)

-คาซ้อน

2. ทักษะ/กระบวนการ (Skill during the process)

- ฝึกหลักการสร้างคาคาซ้า คาซ้อนสมาสและคาสนธิ
- ฝึกวิเคราะห์การสร้างคาซ้า คาซ้อนคาสมาสและคาสนธิ

4. สมรรถนะ (Competency)

- ความสามารถในการส่อื สาร

3. หลกั ฐานการเรยี นรู้ชิน้ งานหรือภาระงาน (Work)

- นาเสนองาน

- ทาบัตรกิจกรรม

4. การวัดและการประเมินผล ( Evaluation )

ส่งิ ที่วดั ผล วิธีวัดผล เครอ่ื งมือวดั ผล เกณฑ์การประเมิน
ร้อยละ ๗๐ ขนึ้ ไป
ดา้ นความรู้ (K) ศึกษาเรื่อง แบบประเมินรายกลุ่ม

หลกั การสร้างคา

ซ้า คาซ้อน
คาสมาสและสนธิ

ดา้ นทักษะ/กระบวนการ(P) ฝึกหลักการสร้าง แบบประเมินการสงั เกต ร้อยละ ๗๐ ขนึ้ ไป
เจตคต/ิ คุณลกั ษณะ (A)
คาคาซ้า คาซ้อน พฤติกรรม และแบบ
สมาสและคาสนธิ ประเมินผลงาน

จาแนกคาสมาส แบบประเมินพฤติกรรม ร้อยละ ๗๐ ขนึ้ ไป
และคาสนธิ และผลงานระหว่าง
ได้ถกู ต้อง เรียน

สมรถนะของผู้เรยี น (C) ความสามารถใน แบบประเมินพฤติกรรม ร้อยละ ๗๐ ขนึ้ ไป
การสอ่ื สาร

5. กระบวนการการจัดกจิ กรรม / รปู แบบการจัดกจิ กรรม ( Learning Process )

การจดั กิจกรรมการเรียนรู้/แนวทางการเสริมแรงหรือชว่ ยเหลอื นักเรยี น
นกั เรยี นเข้ากลุ่ม ตามความเหมาะสม เพือ่ ให้นกั เรยี นอ่านเรื่อง คาช้อนในหนงั สือเรียนวิวิธภาษา แล้วสมาชกิ ในกลุ่ม

ร่วมกันแสดงความคิดเห็น แลกเปล่ยี นความรู้กัน

6. กิจกรรมการเรยี นการสอน

1. ข้นั นาเขา้ สบู่ ทเรยี น ( ๑๐ นาที )

๑. ครเู ขียนคาที่เป็นคาซ้อน เช่น จิตใจ ลูกหลาน สวยงาม สดใส ใหญ่โต บนกระดานดา แล้วถามนักเรยี นว่า
เรียกว่า พยางค์สองพยางค์ใน ๑ คาที่เขียนมีความหมายว่าอย่างไร มคี วามหมายใกล้เคียงกนั หรือ ให้นกั เรยี น
ยกตวั อย่างคาอื่นๆอีก

2. ขัน้ สอน ( ระบเุ วลาทีใ่ ช้ )

๑. นกั เรยี นเข้ากลุ่ม ตามความเหมาะสม เพือ่ ให้นักเรยี นอ่านเรือ่ ง คาช้อนในหนงั สือเรียนวิวิธภาษา แล้วสมาชกิ
ในกลุ่มร่วมกนั แสดงความคิดเหน็ แลกเปล่ยี นความรกู้ นั

๒. ครูแจกบัตรความรู้ เรื่อง “คาซ้อน ให้นกั เรยี นศึกษาพร้อมครอู ธิบาย ประกอบ และยกตัวอย่าง
เพิม่ เตมิ ให้นกั เรยี น

๓. ครใู ห้นกั เรยี นหาคาซ้อนในภาษาไทย โดยให้แตล่ ะกลมุ่ สรปุ เปน็ รายงาน เมื่อนาเสนอหน้าชั้นเสร็จแล้วให้
สง่ ครู

3. ขนั้ สรุป ( ระบุเวลาที่ใช้ )

๑. ครูและนักเรยี นร่วมกนั สรปุ ถึงคาซ้อน คาซ้าในภาษาไทย และสรปุ ความแตกต่างของคาสองคาน้ี
๒. นักเรยี นทาบัตรกิจกรรมการเรียนรู้เป็นการบ้านให้นาสง่ ในชวั่ โมงต่อไป
4. สื่อการสอน / แหลง่ เรียนรู้

1. บัตรความรู้

2. บัตรกิจกรรมการเรียนรู้

3. หนังสือเรียน ชดุ วรรณคดวี ิจกั ษ์ ชนั้ ม.๒
4. เฉลยบัตรกิจกรรมการเรียนรู้

7. บนั ทึกผลหลังแผนการจดั การเรยี นรู้

1. ผลการเรยี นรู้

1.1 ดา้ นความรู้ (K)

ตารางที่ 1 แสดงค่ารอ้ ยละระดบั ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ...................................................

ระดบั ผลสัมฤทธิ์ จานวนนักเรยี น รอ้ ยละ

ดมี าก (80-100 คะแนน)

ดี (70-79 คะแนน)

พอใช้ (60-69 คะแนน)

ปรับปรงุ (50-59 คะแนน)

จากตารางที่ 1 พบว่านกั เรยี นผลสัมฤทธิท์ างการเรียน ร้อยละ................อยู่ในระดบั ..........และ
รองลงมารอ้ ยละ.................อยู่ในระดบั ...............และพบว่านักเรียน....................................................
............................................................................................................................................................

1.2 ดา้ นทกั ษะ/กระบวนการ (P )

ตารางที่ 2 แสดงค่ารอ้ ยละระดบั ผลสมั ฤทธิท์ างการเรียน เรื่อง ..................................................

ระดับผลสมั ฤทธิ์ จานวนนักเรยี น ร้อยละ

ดมี าก (80-100 คะแนน)

ดี (70-79 คะแนน)

พอใช้ (60-69 คะแนน)

ปรบั ปรงุ (50-59 คะแนน)

จากตารางที่ 2 พบว่านกั เรยี นผลสมั ฤทธิท์ างการเรยี น ร้อยละ................อยู่ในระดบั ..........และ
รองลงมารอ้ ยละ.................อยู่ในระดับ................และพบว่านกั เรยี น..................................................
...........................................................................................................................................................

1.3 ดา้ นเจตคติ / คณุ ลักษณะฯ (A)/ สมรรถนะ (C) เชือ่ มโยงกับมาตรฐานหลักสูตร

ตารางที่ 3 แสดงค่ารอ้ ยละคณุ ลักษณะอนั พึงประสงค์ เรือ่ ง ............................................

ระดับผลสัมฤทธิ์ จานวนนักเรยี น ร้อยละ

ดมี าก (80-100 คะแนน)

ดี (70-79 คะแนน)
พอใช้ (60-69 คะแนน)
ปรับปรุง (50-59 คะแนน)

จากตารางที่ 3 พบว่านักเรยี นคุณลกั ษณะอนั พึงประสงค์ ร้อยละ..............อยู่ในระดบั ............และ
รองลงมารอ้ ยละ.................อยู่ในระดับ...............และพบว่านักเรียน.....................................................
..................................................................................................................................................................
สรปุ ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ที่ …………………………..
4) นกั เรยี นมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดบั ...................
5) นักเรยี นมีทักษะในระดบั ..................
6) นกั เรยี นมีคณุ ลักษณะในระดับ...............

2.บรรยากาศการเรยี นรู้
.....................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

3. การปรับเปลีย่ นแผนการจัดการเรยี นรู้ (ถ้ามี)
.....................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

4. ข้อค้นพบด้านพฤติกรรมการจดั การเรยี นรู้
.....................................................................................................................................................................................
......................................................................... ...................................................................................

5. อืน่ ๆ....................................................................................................................................................

หน่วยการเรียนรู้ที่......๒....เรื่องรอให้น้าลายไหลก่อน จานวน.........๕........ชั่วโมง

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ช้ันมธั ยมศึกษาปีที่ ๒ ภาคเรียนที.่ ..๑....ปีการศึกษา 256๕

รายวิชาภาษไทย รหสั วิชา ท๒๒๑๐๑ ครูผู้สอนนางสาวยุธาดา ศรีบรุ มย์

_________________________________________________________

สาระสาคญั / ความคิดรวบยอด (Learning Concepts)

คาซ้า หมายถึง คาที่ประกอบดว้ ยคาเดยี วกัน ๒ คา เพือ่ ทาใหเ้ กิดคาใหม่ไดค้ วามหมายใหม่ ในการเขียนจะใช้

เคร่อื งหมายไม้ยมก เขียนแทนคาทีซ่ ้า คาทีม่ ีรปู ซ้าบางคาเปลย่ี นความหมายจากเดมิ ไปเป็นสานวน ไมไ่ ด้มคี วามหมาย

อย่างทีเ่ ป็นคาซ้า คาบางคามีรปู ซ้าแต่ไม่ใช่คาซ้าสาระที่

มาตรฐานท่ี ท ๔.๑ เข้าใจธรรมชาตขิ องภาษาและหลักภาษาไทย การเปล่ยี นแปลงของภาษา
และพลังของภาษา ภมู ิปัญญาทางภาษาและรกั ษาภาษาไทยไว้เป็นสมบตั ิของชาติ

ตัวชี้วัด
ท ๔.๑ ม. ๒/๑ สร้างคาในภาษาไทย

สมรรถนะสาคญั ของผู้เรียน ( Competency ) คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ( Desired Characteristics )
ข้อ 1 ความสามารถในการส่อื สาร ข้อ 2 ซือ่ สตั ย์
ข้อ 2 ความสามารถในการคิด ข้อ 3 มวี ินัย
ข้อ 3 ความสามารถในการแก้ปญั หา ข้อ 4 ใฝเ่ รียนรู้
ข้อ 4 ความสามารถในการใช้ทักษะชวี ิต ข้อ 6 มุ่งมั่นในการทางาน
ข้อ 5 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

ทกั ษะ / กระบวนการ ( Skill during the process ) ทกั ษะการคิด
ทักษะเฉพาะวิชา - การค้นคว้าขอ้ มูล
- การสนทนาแลกเปล่ยี นข้อมูล - การนาเสนอข้อมูล
- การเขียนรายการ

ความเข้าใจที่ย่งั ยืน

- คาซ้าทีเ่ ปน็ สานวน
ความสมั พนั ธ์กบั กลมุ่ สาระการเรียนรู้อื่น

ภาษาอังกฤษ คาศพั ท์ สานวน การเขียนคา

แผนการจดั การเรยี นรทู้ ี่....๑......

เรอ่ื งรู้เฟอ่ื งเร่อื งคาซา้ ทีเ่ ปน็ สานวน เวลา.....๑.....ชว่ั โมง ระดับช้นั มธั ยมศึกษษปีที่ ๑

__________________________________________________________________________

1. เป้าหมายการเรยี นรู้ / หลกั ฐานการเรยี นรู้ / การวัดและการประเมินผล

มาตรฐานการเรียนรู้ สง่ิ ที่ต้องรแู้ ละปฏิบัติได้ ผลงาน / ชนิ้ งาน การวัดผลและการ

และตวั ช้ีวดั ประเมินผล

ท ๔.๑ ม.๒/๑ สร้างคา - ศึกษาเรือ่ ง หลกั การ แบบประเมินการสงั เกต ตรวจงานรายบคุ คล
พฤติกรรม และแบบ
ในภาษาไทย สร้างคาซ้า คาซ้อน
คาสมาสและสนธิ ประเมินผลงาน

2. สาระการเรยี นรู้ (Learning Contents)

1. ความรู้ (Knowledge)

คาซ้า หมายถึง คาที่ประกอบดว้ ยคาเดยี วกัน ๒ คา เพื่อทาให้เกิดคาใหม่ได้ความหมายใหม่ ในการเขียนจะใช้

เครอ่ื งหมายไม้ยมก เขียนแทนคาที่ซ้า คาทีม่ ีรปู ซ้าบางคาเปล่ยี นความหมายจากเดมิ ไปเป็นสานวน ไมไ่ ด้มคี วามหมาย

อย่างที่เป็นคาซ้า คาบางคามีรูปซ้าแต่ไม่ใช่คาซ้า

2. ทักษะ/กระบวนการ (Skill during the process)

- ศึกษาเรือ่ ง หลักการสร้างคาซ้า คาซอ้ นคาสมาสและสนธิ
๓. สมรรถนะ (Competency)

- ความสามารถในการใช้ทักษะชวี ิต

3. หลกั ฐานการเรยี นรู้ชิน้ งานหรือภาระงาน (Work)

- นาเสนองาน

- ทาบตั รกิจกรรม

4. การวัดและการประเมินผล ( Evaluation )

ส่งิ ทีว่ ัดผล วิธีวดั ผล เคร่อื งมือวัดผล เกณฑ์การประเมิน

ดา้ นความรู้ (K) หลักการสร้าง คา แบบประเมินรายกลุ่ม ร้อยละ ๗๐ ขนึ้ ไป

ซ้า คาซ้อน

ดา้ นทักษะ/กระบวนการ(P) - ศึกษาเรื่อง แบบประเมินการสงั เกต ร้อยละ ๗๐ ขนึ้ ไป
หลักการสร้างคา

ซ้า คาซ้อน พฤติกรรม และแบบ

คาสมาสและสนธิ ประเมินผลงาน

เจตคต/ิ คุณลักษณะ (A) รู้ เข้าใจการสร้าง แบบประเมินพฤติกรรม ร้อยละ ๗๐ ขนึ้ ไป

คาสมาสและ และผลงานระหว่าง
คาสนธิ เรียน

สมรถนะของผู้เรยี น (C) ความสามารถใน แบบประเมินพฤติกรรม ร้อยละ ๗๐ ขนึ้ ไป
การใช้ทักษะชวี ิต

5. กระบวนการการจดั กจิ กรรม / รปู แบบการจัดกจิ กรรม ( Learning Process )

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้/แนวทางการเสริมแรงหรือชว่ ยเหลอื นกั เรยี น
- คาซ้าทีเ่ ป็นสานวน
6. กิจกรรมการเรยี นการสอน

1. ขนั้ นาเข้าสบู่ ทเรยี น ( ๑๐ นาที )

๑. ครูนาบตั รคาซ้า คาซอ้ น แล้วถามนกั เรยี นว่า เป็นคาอะไร ให้นักเรยี นตอบพร้อมกนั ครทู บทวน
ความหมายจองคาซ้าและคาซ้อน

2. ข้นั สอน ( ๔๐ นาที )

๑. นกั เรยี นเช้ากลุ่มตามความเหมาะสม ( ตามเดมิ ) เพื่อให้นกั เรยี นอ่านเรื่อง คาซ้า ในสว่ นของ คาซ้าทีเ่ ปน็
สานวน ในหนังสือเรียนวิวิธภาษา แล้วสมาชกิ ในกลุ่มร่วมกนั แสดงความคิดเหน็ แลกเปล่ยี นความรู้กัน ว่าคาซ้าทีเ่ ป็น
สานวนมคี วามแตกต่างจากคาซ้าปกติอยา่ งไร

๒. ครูแจกบัตรความรู้ เรื่อง “คาซ้า” ให้นักเรียนศึกษาเพิ่มเติม พร้อมครูอธิบาย ประกอบ และ
ยกตัวอย่างเพ่มิ เติมให้นกั เรยี น

3. ขัน้ สรุป ( ๑๐ นาที )

๑. ครูให้นักเรียนหาคาซ้า โดยเฉพาะ คาซ้าที่เป็นสานวน ในภาษาไทย โดยให้แต่ละกลุ่มสรุปเป็นรายงาน
เมื่อนาเสนอหน้าชั้นเสรจ็ แล้วให้ส่งครู

๒. ครแู ละนักเรยี นร่วมกนั สรุปถึงคาซ้อน คาซ้าในภาษาไทย
4. สือ่ การสอน / แหล่งเรียนรู้

1. บตั รความรู้

2. บตั รกิจกรรมการเรียนรู้
3. หนงั สือเรียน ชดุ วรรณคดวี ิจกั ษ์ ชนั้ ม. ๒
4. บตั รตาซ้า คาซ้อน

7. บนั ทึกผลหลงั แผนการจัดการเรยี นรู้

1. ผลการเรยี นรู้

1.1 ดา้ นความรู้ (K)

ตารางที่ 1 แสดงค่ารอ้ ยละระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรือ่ ง ...................................................

ระดับผลสมั ฤทธิ์ จานวนนกั เรยี น ร้อยละ

ดมี าก (80-100 คะแนน)

ดี (70-79 คะแนน)

พอใช้ (60-69 คะแนน)

ปรับปรุง (50-59 คะแนน)

จากตารางที่ 1 พบว่านกั เรยี นผลสมั ฤทธิท์ างการเรียน ร้อยละ................อยู่ในระดับ..........และ
รองลงมารอ้ ยละ.................อยู่ในระดับ...............และพบว่านกั เรียน....................................................
............................................................................................................................................................

1.2 ดา้ นทักษะ/กระบวนการ (P )

ตารางที่ 2 แสดงค่ารอ้ ยละระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรือ่ ง ..................................................

ระดบั ผลสมั ฤทธิ์ จานวนนักเรยี น รอ้ ยละ

ดมี าก (80-100 คะแนน)

ดี (70-79 คะแนน)

พอใช้ (60-69 คะแนน)

ปรบั ปรงุ (50-59 คะแนน)

จากตารางที่ 2 พบว่านกั เรยี นผลสมั ฤทธิท์ างการเรยี น ร้อยละ................อยู่ในระดับ..........และ
รองลงมารอ้ ยละ.................อยู่ในระดับ................และพบว่านักเรยี น..........................................................
...........................................................................................................................................................

1.3 ดา้ นเจตคติ / คณุ ลักษณะฯ (A)/ สมรรถนะ (C) เชื่อมโยงกับมาตรฐานหลกั สูตร

ตารางที่ 3 แสดงค่ารอ้ ยละคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เรื่อง ............................................

ระดบั ผลสมั ฤทธิ์ จานวนนกั เรยี น รอ้ ยละ

ดมี าก (80-100 คะแนน)

ดี (70-79 คะแนน)

พอใช้ (60-69 คะแนน)

ปรับปรุง (50-59 คะแนน)

จากตารางที่ 3 พบว่านักเรยี นคุณลักษณะอนั พึงประสงค์ ร้อยละ..............อยู่ในระดับ............และ
รองลงมารอ้ ยละ.................อยู่ในระดบั ...............และพบว่านกั เรียน.....................................................
..................................................................................................................................................................
สรุป ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ที่ …………………………..
7) นกั เรยี นมีผลสมั ฤทธิท์ างการเรียนอยู่ในระดบั ...................
8) นักเรยี นมีทกั ษะในระดบั ..................
9) นกั เรยี นมีคุณลกั ษณะในระดบั ...............

2.บรรยากาศการเรยี นรู้
.....................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

3. การปรบั เปลีย่ นแผนการจดั การเรยี นรู้ (ถ้ามี)
.....................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

4. ขอ้ คน้ พบดา้ นพฤติกรรมการจดั การเรียนรู้
.....................................................................................................................................................................................
......................................................................... ....................................................................................

5. อื่นๆ....................................................................................................................................................

หน่วยการเรียนรู้ที่.....๒....เรือ่ งรอให้น้าลายไหลกอ่ น จานวน.........๕........ชั่วโมง

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาไทย ชั้นช้ันมัธยมศึกาษปีที่ ๒ ภาคเรียนที่...๑....ปีการศึกษา 256๕

รายวิชาภาษาไทย รหัสวิชาท ๒๒๑๐๑ ครผู ู้สอนนางสาวยุธาดา ศรีบรุ มย์

_________________________________________________________

สาระสาคัญ / ความคิดรวบยอด (Learning Concepts)

ในภาษาไทยมีการใช้ภาษาวรรณศิลป์ ดว้ ยการเลอื กสรรถ้อยคาที่ไพเราะ เลอื กใช้คาศัพท์ ซึง่ แตกต่าง
กับภาษาปรกติ คาศัพท์นั้นอาจเปน็ คาทีม่ าจากภาษาอื่น เช่น ภาษาบาลี ภาษาสันสกฤต ภาษาเขมร ภาษาองั กฤษ เปน็ ต้น

มาตรฐานท่ี ท ๔.๑ เข้าใจธรรมชาตขิ องภาษาและหลักภาษาไทย การเปลย่ี นแปลงของภาษา
และพลงั ของภาษา ภมู ิปัญญาทางภาษาและรกั ษาภาษาไทยไว้เป็นสมบตั ิของชาติ

ตัวชีว้ ดั
ท ๔.๑ ม. ๒/๑ สร้างคาในภาษาไทย
ท ๔.๑ม. ๒/๕ รวบรวม และอธิบายความหมายของคาภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทย

สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน ( Competency ) คณุ ลักษณะอันพึงประสงค์ ( Desired Characteristics )
ข้อ 1 ความสามารถในการส่อื สาร ข้อ 2 ซื่อสตั ย์
ข้อ 2 ความสามารถในการคิด ข้อ 3 มวี ินยั
ข้อ 3 ความสามารถในการแก้ปญั หา ข้อ 4 ใฝเ่ รียนรู้
ข้อ 4 ความสามารถในการใช้ทกั ษะชวี ิต ข้อ 6 มุ่งมั่นในการทางาน
ข้อ 5 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

ทกั ษะ / กระบวนการ ( Skill during the process ) ทกั ษะการคิด
ทกั ษะเฉพาะวิชา - การค้นคว้าขอ้ มูล
- การสนทนาแลกเปลย่ี นข้อมลู - การนาเสนอข้อมูล
- การเขียนรายการ

ความเข้าใจที่ยงั่ ยืน
- คาที่มาจากภาษาอื่น

ความสัมพันธ์กับกลมุ่ สาระการเรียนรู้อื่น
สังคมศึกษา

- สะท้อนภาพสังคม

- คณุ ธรรมและมารยาท

แผนการจดั การเรยี นรทู้ ี่.....๕.....

เร่อื งรเู้ ฟอ่ื งเร่อื งคาที่มาจากภาษาอน่ื เวลา....๑......ช่ัวโมง ระดบั ชนั้ มัธยมศึกษาปีที่ ๒

__________________________________________________________________________

1. เปา้ หมายการเรยี นรู้ / หลักฐานการเรยี นรู้ / การวดั และการประเมินผล

มาตรฐานการเรียนรู้ ส่งิ ทีต่ ้องรแู้ ละปฏิบัติได้ ผลงาน / ชนิ้ งาน การวดั ผลและการ

และตวั ช้ีวดั ประเมินผล

ท ๔.๑ ม.๒/๑ สร้าง - ศึกษาเรื่อง หลักการ ๑. นกั เรยี นนาเสนอ แบบประเมินรายกลุ่ม

คาในภาษาไทย สร้างคาซ้า คาซ้อน แบบประเมินการสงั เกต
พฤติกรรม และแบบ
คาสมาสและสนธิ ประเมินผลงาน

- ฝึกหลักการสร้างคาคา

ซ้า คาซ้อนสมาสและ

คาสนธิ

- ฝึกวิเคราะห์การสร้างคา

ซ้า คาซ้อนคาสมาสและ

คาสนธิ

ท ๔.๑ ม.๒/๕ - ฝึกสังเกตและจาแนกคา ๒. นกั เรยี นทาบตั ร

รวบรวม และอธิบาย ที่มาจากภาษาตา่ งประเทศ กิจกรรมการเรียนรู้

ความหมายของคา ที่ใช้ในภาษาไทย

ภาษาต่างประเทศทีใ่ ช้

ใน

ภาษาไทย

2. สาระการเรยี นรู้ (Learning Contents)

1. ความรู้ (Knowledge)
ในภาษาไทยมีการใช้ภาษาวรรณศิลป์ ดว้ ยการเลอื กสรรถ้อยคาที่ไพเราะ เลอื กใช้คาศพั ท์ ซึ่งแตกต่าง

กับภาษาปรกติ คาศพั ท์นั้นอาจเป็นคาที่มาจากภาษาอื่น เช่น ภาษาบาลี ภาษาสันสกฤต ภาษาเขมร ภาษาอังกฤษ เปน็ ต้น
2. ทกั ษะ/กระบวนการ (Skill during the process)
. - ศึกษาเรื่อง หลักการสร้างคาซ้า คาซ้อนคาสมาสและสนธิ
๓. สมรรถนะ (Competency)
- ความสามารถในการสอ่ื สาร

3. หลักฐานการเรยี นรู้ชิน้ งานหรือภาระงาน (Work)

- การนาเสนองาน

- บตั รกิจกรรม

- แบบทดสอบ

4. การวัดและการประเมินผล ( Evaluation )

สง่ิ ที่วดั ผล วิธีวดั ผล เคร่อื งมือวดั ผล เกณฑ์การประเมิน
ร้อยละ ๗๐ ขนึ้ ไป
ดา้ นความรู้ (K) หลักสงั เกตคาที่มาจาก แบบประเมินราย
กลุ่ม
ภาษาต่างประเทศทีใ่ ช้ใน

ภาษาไทย

ดา้ นทกั ษะ/ - ฝึกหลกั การสร้างคาคาซ้า แบบประเมินการ ร้อยละ ๗๐ ขนึ้ ไป
กระบวนการ(P) คาซ้อนสมาสและคาสนธิ สังเกตพฤติกรรม
- ฝึกวิเคราะห์การสร้างคา และแบบประเมินผล
งาน
ซ้า คาซ้อนคาสมาสและ

คาสนธิ

เจตคต/ิ คณุ ลักษณะ จาแนกคาที่มาจาก แบบประเมิน ร้อยละ ๗๐ ขนึ้ ไป
(A) ภาษาต่างประเทศทีใ่ ช้ใน พฤติกรรมและ
ภาษาไทย ผลงานระหว่างเรียน
ได้ถกู ต้องตามหลกั เกณฑ์
แบบทดสอบ ร้อยละ ๗๐ ขนึ้ ไป
สมรถนะของผู้เรยี น ความสามารถในการส่อื สาร

(C)

5. กระบวนการการจัดกจิ กรรม / รปู แบบการจัดกจิ กรรม ( Learning Process )
การจดั กิจกรรมการเรียนรู้/แนวทางการเสริมแรงหรือชว่ ยเหลอื นกั เรยี น

เน้นผู้เรยี นเป็นสาคฐั และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนไดต้ อบคาถาม

6. กิจกรรมการเรยี นการสอน

1. ข้ันนาเข้าสบู่ ทเรยี น ( ๑๐ นาที )
๑. ครแู ละนักเรยี นสนทนาเรอ่ื ง คาในภาษาไทย บางคา ทีเ่ ป็นคาทีม่ าจากภาษอืน่ ๆ เช่น คาที่มาจาก

ภาษาองั กฤษ

2. ขัน้ สอน ( ๔๐ นาที)
๑. ครูแนะนาคาที่มาจากภาษาอื่น ๆ แล้วแจกบัตรความรเู้ รื่องภาษาต่างประเทศในภาษาไทย เพื่อให้นกั เรียนได้

อ่านทาความเข้าใจ จากน้ันเปิดโอกาสให้นักเรยี นได้แสดงความคิดเหน็ เกี่ยวกบั คาต่าง ๆ ที่นกั เรยี นได้ศึกษา
๒ . เมื่อนักเรียนแสดงความคิดเห็นแล้ว ครูสนทนาเกี่ยวกับคาที่ใช้ในภาษาไทย โดยเฉพาะการใช้ภาษา

วรรณศิลป์ ที่มีการเลอื กสรรคาจากภาษาอื่น ๆ มาใช้

๓. ครอู ธิบายเรื่องคาตา่ ง ๆ ตามบตั รความรู้ ให้นักเรยี นฟัง พร้อมยกตวั อย่างคาที่ใช้ในบรบิ ทต่าง ๆ ถ้านกั เรยี น
ยังไมเ่ ข้าใจ ว่าคานนั้ ๆ ใช้ในความหมายอยา่ งไร ให้ซกั ถามกบั ครเู ปน็ ราย ๆ หรือถามกบั เพื่อนทีเ่ ข้าใจแล้ว

๔. ให้นักเรยี นทากิจกรรมบัตรกิจกรรมการเรียนรู้
3. ขน้ั สรปุ ( ๑๐ นาที )

๑. ครแู ละนกั เรยี นช่วยกันสรปุ บทเรียน รวมท้ังสรปุ พฤติกรรมความพอเพียงด้านต่างๆที่ได้จากบทเรียนและ
การนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน

๒. นักเรยี นทาข้อสอบหลงั เรียน
4. สือ่ การสอน / แหล่งเรียนรู้

1. บตั รความรู้

2. .บตั รกิจกรรมการเรียนรู้

3. หนังสือเรียน ชดุ วรรณคดวี ิจักษ์ ชน้ั ม. ๒
4. เฉลยบัตรกิจกรรมการเรียนรู้

7. บนั ทึกผลหลังแผนการจดั การเรยี นรู้

1. ผลการเรยี นรู้

1.1 ดา้ นความรู้ (K)

ตารางที่ 1 แสดงค่ารอ้ ยละระดบั ผลสัมฤทธิท์ างการเรียน เรือ่ ง ...................................................

ระดับผลสมั ฤทธิ์ จานวนนกั เรยี น รอ้ ยละ

ดมี าก (80-100 คะแนน)

ดี (70-79 คะแนน)

พอใช้ (60-69 คะแนน)

ปรบั ปรุง (50-59 คะแนน)

จากตารางที่ 1 พบว่านักเรยี นผลสมั ฤทธิ์ทางการเรียน ร้อยละ................อยู่ในระดับ..........และ

รองลงมารอ้ ยละ.................อยู่ในระดับ...............และพบว่านักเรียน....................................................

............................................................................................................................................................

1.2 ดา้ นทักษะ/กระบวนการ (P )

ตารางที่ 2 แสดงค่ารอ้ ยละระดับผลสมั ฤทธิ์ทางการเรียน เรือ่ ง ..................................................

ระดบั ผลสัมฤทธิ์ จานวนนักเรยี น ร้อยละ

ดมี าก (80-100 คะแนน)

ดี (70-79 คะแนน)

พอใช้ (60-69 คะแนน)

ปรบั ปรุง (50-59 คะแนน)

จากตารางที่ 2 พบว่านักเรยี นผลสัมฤทธิ์ทางการเรยี น ร้อยละ................อยู่ในระดับ..........และ

รองลงมารอ้ ยละ.................อยู่ในระดบั ................และพบว่านกั เรยี น.....................................................

...........................................................................................................................................................

1.3 ดา้ นเจตคติ / คุณลักษณะฯ (A)/ สมรรถนะ (C) เชือ่ มโยงกับมาตรฐานหลกั สูตร

ตารางที่ 3 แสดงค่ารอ้ ยละคุณลักษณะอนั พึงประสงค์ เรือ่ ง ............................................

ระดับผลสัมฤทธิ์ จานวนนกั เรยี น รอ้ ยละ

ดมี าก (80-100 คะแนน)

ดี (70-79 คะแนน)

พอใช้ (60-69 คะแนน)

ปรับปรงุ (50-59 คะแนน)

จากตารางที่ 3 พบว่านักเรยี นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ร้อยละ..............อยู่ในระดบั ............และ
รองลงมารอ้ ยละ.................อยู่ในระดับ...............และพบว่านกั เรียน.....................................................
..................................................................................................................................................................
สรุป ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ที่ …………………………..
10) นักเรยี นมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดบั ...................
11) นกั เรยี นมีทักษะในระดับ..................
12) นักเรยี นมีคณุ ลักษณะในระดบั ...............

2.บรรยากาศการเรยี นรู้
.....................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

3. การปรบั เปลีย่ นแผนการจดั การเรยี นรู้ (ถ้ามี)
.....................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

4. ขอ้ ค้นพบดา้ นพฤติกรรมการจดั การเรียนรู้
.....................................................................................................................................................................................
......................................................................... ....................................................................................

5. อื่นๆ....................................................................................................................................................

ปัญหา/สิ่งที่พัฒนา / แนวทางแก้ปัญหา / แนวทางการพัฒนา

ปัญหา/สิง่ ทีพ่ ฒั นา สาเหตุของปญั หา/ แนวทางแกไ้ ข/ วิธีแก้ไข/พัฒนา ผลการแก้ไข/พัฒนา

สิ่งทีพ่ ฒั นา พฒั นา

ลงชือ่ ............................................. ผู้สอน
(นางสาวยธุ าดา ศรีบุรมย์)

รับทราบผลการดาเนนิ การ

ลงชือ่ ...............................................
(นางสาวจารุพรรณ ชวนชิต)
หวั หน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

ลงชือ่ ............................................
( นายชาญยทุ ธ สุทธธิ รานนท์ )
รองผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ

ลงชือ่ ...........................................
( นายวีระ แก้วกลั ยา )

ผู้อานวยการโรงเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 จังหวดั เพชรบุรี

8. ความคดิ เห็น (ผู้บรหิ าร / หรอื ผู้ที่ไดร้ บั มอบหมาย)
ได้ทาการตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ของ.................................................แล้วมีความเห็นดงั นี้
8.1 เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ที่
ดมี าก ดี
พอใช้ ต้องปรับปรงุ
8.2 การจดั กิจกรรมการเรียนรู้ได้นาเอากระบวนการเรียนรู้
ที่เน้นผู้เรยี นเปน็ สาคัญ ใช้กระบวนการสอนไดอ้ ย่างเหมาะสม
ทีย่ ังไมเ่ น้นผู้เรยี นเป็นสาคัญ ควรปรับปรงุ พัฒนาตอ่ ไป
8.3 เปน็ แผนการจดั การเรียนรู้ที่
นาไปใช้สอนได้
ควรปรบั ปรงุ กอ่ นนาไปใช้
8.4 ข้อเสนอแนะอืน่ ๆ
........................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

ลงชื่อ....................................................................
(นางสาวจารุพรรณ ชวนชิต)
หวั หน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

ความคิดเหน็ ของรองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ
........................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

ลงชื่อ............................................
( นายชาญยทุ ธ สทุ ธธิ รานนท์ )

รองผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ
ความคิดเหน็ ของผู้อานวยการโรงเรียน

........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................

ลงชือ่ .............................................

( นายวีระ แก้วกัลยา )
ผู้อานวยการโรงเรียนราชประชานเุ คราะห์ 47 จงั หวดั เพชรบรุ ี

การวิเคราะห์มาตรฐานแล
รายวิชาภาษาไทย ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๒ จานวน

หนว่ ยการ ตวั ชวี้ ดั ที่ รู้อะไร / ทาอะไร ภาระงาน / ชนิ้ งาน

เรียนรู้ที่ /เรื่อง

เรื่องอ่านคิด ท ๑.๑ รู้อะไร - แบบทดสอบ

พินิจเร่อื ง ม.๒/๑ - ทกั ษะการอ่านออกเสียงร้อย - บนั ทึกการสงั เกต
ท ๑.๑ แก้วและร้อยกรอง พฤติกรรม
ม.๒/๒ -ทกั ษะการอ่านจบั ใจความและ
ท ๓.๑ สรปุ ความ
-รู้หลกั การพดู รายงานจากการ
ม.๒/๕ ค้นคว้า

ทาอะไร

- รู้การอ่านออกเสียงร้อยแก้ว

และร้อยกรอง

-ร้ทู กั ษะการอ่านจบั ใจความและ

สรุปความ

-พูดรายงานจากการค้นคว้า

ละตวั ชวี้ ัด / ผลการเรียนรู้
น ๑.๕ หนว่ ยกิต ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

สมรรถนะสาคัญ คุณลักษณะของวิชา คณุ ลักษณะอันพงึ

ประสงค์

ข้อ 1 ความสามารถ การอ่านเพื่อ - นกั เรยี นสามารถ

ต ในการสอ่ื สาร จับใจความสาคญั เป็น อ่านออกเสียงร้อย

ข้อ 2 ความสามารถ พนื้ ฐานทจ่ี าเปน็ ใน แก้วและร้อยกรองได้
การศึกษาหาความรู้ - นักเรยี นสามารถ
ในการคิด อ่านจบั ใจความและ
จึงควรฝึกฝนให้เกิด สรปุ ความได้
ข้อ 3 ความสามารถ ความชานาญจน

ในการแก้ปัญหา สามารถจับใจความ

ข้อ 4 ความสามารถ สาคัญในงานเขียนทกุ -นกั เรยี นสามารถพูด

ในการใช้ทักษะชวี ิต ประเภท รายงานจากการ

ข้อ 5 ความสามารถ ค้นคว้าได้

ในการใช้เทคโนโลยี

อ่านคิด ท๓.๑ รู้อะไร - แบบทดสอบ
วิเคราะห์
เรือ่ งราว ม.๒/๑ - หลกั การพดู สรุปความ - บัตรกิจกรรม

ท๓.๑ - หลักการพดู วิเคราะห์ วิจารณ์

ม.๒/๓ - การสรุปความจากเรื่องทีอ่ ่าน
ท ๕.๑ ทาอะไร
ม.๒/๔ - พูดสรปุ ความ

- พูดวิเคราะห์ วิจารณ์

- สรุปความจากเรือ่ งทีอ่ ่าน

เรื่องชวนคิด ท ๑.๑ รู้อะไร - แบบฝึกหัด
พินิจเรอ่ื งส้ัน ม.๒/๒ - การนาเสนอข้อมลู
ท ๓.๑ - หลักการทักษะการอ่านจับ
ม.๒/๕ ใจความและสรปุ ความ
ท ๓.๑ -หลักการพูดรายงานจาก การ
ม.๒/๓ ค้นคว้า
-หลักการพูดวิเคราะห์ วิจารณ์

ทาอะไร

ข้อ 1 ความสามารถ การฟงั เชิงวิเคราะห์ - นกั เรยี นสามารถ

ในการส่อื สาร วิจารณ์ หมายถึง การ พดู สรปุ ความ

ข้อ 2 ความสามารถ ฟงั สารด้วยความเอาใจ - นักเรยี นสามารถ

ในการคิด ใส่พิจารณาไตร่ตรอง พดู วิเคราะห์ วิจารณ์

ข้อ 3 ความสามารถ แยกแยะสารออกเป็น - นักเรยี นสามารถ

ในการแก้ปัญหา สว่ น ๆ อย่างถ่ถี ้วน สรุปความจากเรื่องที่

ข้อ 4 ความสามารถ เพื่อให้เข้าใจเรือ่ งใน อ่าน

ในการใช้ทักษะชวี ิต หลายแง่หลายมมุ โดย

ข้อ 5 ความสามารถ แยก ขอ้ เท็จจรงิ และ

ในการใช้เทคโนโลยี ข้อคิดเหน็ ออกจากกัน

แล้วติ – ชม หรือ

ประเมินค่าสง่ิ ที่ได้ฟัง

นั้น เพื่อนาไปใช้ใน

ชีวิตประจาวัน

ข้อ 1 ความสามารถ ลักษณะและ - นักเรยี นสามารถ

ล ในการส่อื สาร องค์ประกอบของเรือ่ ง อ่านจบั ใจความและ

ข้อ 2 ความสามารถ สนั้ เป็นงานเขียน สรุปความได้
ประเภทบันเทิงคดี มี
ในการคิด -นกั เรยี นสามารถ
จดุ มงุ่ หมายเขียนขนึ้ พดู รายงานจาก การ
ข้อ 3 ความสามารถ เพื่อให้ความบนั เทิงแก่ ค้นคว้าได้

ในการแก้ปัญหา ผู้อ่านเป็นสาคญั

เรื่องควรคดิ ท ๑.๑ - อ่านจบั ใจความและสรุป
พนิ ิจคณุ คา่ ม.๒/๗
เรอ่ื งสนั้ ท ๓.๑ ความ
ม.๒/๕
ท ๕.๑ - พูดรายงานจาก การค้นคว้า
- พดู วิเคราะห์ วิจารณ์
ม.๒/๔
รู้อะไร - การทางานเปน็ กล
- หลกั การอ่านและฝึก ประเมินคา่ - การทาบัตรกิจกร
-หลกั การ พดู รายงานจากการ
คน้ ควา้
- หลกั การสรุปความจากเรอ่ื งท่ี
อา่ น

ทาอะไร

- อา่ นและฝึก ประเมินคา่
- พดู รายงานจากการคน้ ควา้
- สรุปความจากเร่อื งท่อี า่ น

เรือ่ งลขิ ิต ท ๒.๑ รู้อะไร - แบบทดสอบ
เรื่องราว ม.๒/๑
สร้างสรรค์ ท ๒.๑ - การคดั ลายมือ ตัวบรรจง ครง่ึ - แบบฝึกหัดเรือ่ งส
ม.๒/๒
ท ๒.๑ บรรทดั - ทาบัตรกิจกรรมก
ม.๒/๓
- การบรรยายและ พรรณนา เรียนรู้

- การเขียนเรียงความ

ทาอะไร

- คดั ลายมือ ตวั บรรจง ครง่ึ

บรรทดั

ข้อ 4 ความสามารถ -นักเรยี นสามารถ

ในการใช้ทักษะชวี ิต พูดวิเคราะห์ วิจารณ์

ข้อ 5 ความสามารถ ได้

ในการใช้เทคโนโลยี

ลุ่ม ข้อ 1 ความสามารถ เมือ่ อ่านเรือ่ งสนั้ แต่ละ - นกั เรยี นสามารถ

รรม ในการสอ่ื สาร เรื่อง นอกจากจะต้อง อา่ นและฝึก ประเมิน

ข้อ 2 ความสามารถ จับใจความสาคัญของ คา่ ได้
เรื่องให้ได้ และผู้อ่าน - นักเรยี นสามารถ
ในการคิด
ค ว ร พิ จ า ร ณ า แ ล ะ พดู รายงานจากการ
ข้อ 3 ความสามารถ วิเคราะห์เพื่อประเมิน คน้ ควา้ ได้

ในการแก้ปญั หา คุณค่าของเรื่องที่ได้ - นกั เรยี นสามารถ
ข้อ 4 ความสามารถ อ่านไปแลว้ ด้วย
สรุปความจากเร่อื งท่ี

ในการใช้ทกั ษะชวี ิต อา่ นได้

ข้อ 5 ความสามารถ

ในการใช้เทคโนโลยี

ข้อ 1 ความสามารถ ง า น เ ขี ย น ป ร ะ เ ภ ท - นักเรยี นสามารถ

สนั้ ในการส่อื สาร บันเทิงคดี อาจเป็ น คัดลายมือ ตวั บรรจง

การ ข้อ 2 ความสามารถ เ รื่อ งที่เ ขียนขึ้นจาก ครง่ึ บรรทัด
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง - นกั เรยี นสามารถ
ในการคิด หรือเป็นเรื่องทีเ่ กิดจาก เขียนบรรยายและ

ข้อ 3 ความสามารถ จินตนาการหรือการ พรรณนา

ในการแก้ปัญหา สมมุติ นักเขียนที่เขียน

ท ๒.๑ - บรรยายและ พรรณนา
ม.๒/๘ - เขียนเรียงความ

ข้อ 4 ความสามารถ เก่ง มักเขียนได้สมจริง - นักเรยี นสามารถ

ในการใช้ทกั ษะชวี ิต มากทีส่ ุด เขียนเรียงความ

ข้อ 5 ความสามารถ

ในการใช้เทคโนโลยี

ผังมโนทัศน์หน่วย
เรื่องลูกผู้ชายตวั เกอื บจ
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๑

เรือ่ งอ่านคิดพินิจเรอ่ื ง หนว่ ยการเรียนรู้ที่

เวลา......๑........ ชั่วโมง เรือ่ งลูกผชู้ ายตวั เก

เรื่องชวนคิดพินิจเร่อื งส้ัน

เวลา .......๑........ชั่วโมง

เรื่องลขิ ิตเรือ่ งราวสร้างสรรค์

เวลา......๑....... ชัว่ โมง

ยการเรียนรู้ที่ ๓
จรงิ รายวิชาภาษาไทย
๑ เวลา ๕ ชั่วโมง จานวน ๑.๕ หน่วยกิต

เรือ่ งอ่านคิดวิเคราะหเ์ รือ่ งราว

เวลา .............๑............. ช่วั โมงกือบจริง

เรื่องควรคิดพินิจคุณค่าเร่อื งส้ัน

เวลา.....๑......ชั่วโมง

หน่วยการเรียนรู้ที่....๓......เรื่องตัวเกอื บจรงิ จานวน.........๕........ช่ัวโมง

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ช้ันมธั ยมศึกษาปีที่ ๒ ภาคเรียนที่....๑...ปีการศึกษา 256๕

รายวิชาภาษไทย รหสั วิชา ท ๒๒๑๐๑ ครผู ู้สอนนางสาวยธุ าดา ศรีบุรมย์

_________________________________________________________

สาระสาคญั / ความคิดรวบยอด (Learning Concepts)

การอ่านเพื่อจับใจความสาคญั เปน็ พนื้ ฐานท่จี าเปน็ ในการศึกษาหาความรู้ จึงควรฝึกฝนให้เกิดความ
ชานาญจนสามารถจบั ใจความสาคัญในงานเขียนทุกประเภท

มาตรฐานท่ี ท ๑.๑ ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรแู้ ละความคิด เพือ่ นาไปใช้ตดั สินใจแก้ปัญหาในการ
มาตรฐานท่ี ท ๓.๑ ดาเนนิ ชีวิตและมีนิสัยรกั การอ่าน
สามารถเลือกฟังและดู อย่างมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู้ ความคิด

ความรสู้ กึ ในโอกาสต่างๆ อย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์

ตัวชี้วัด
ท ๑.๑ ม. ม.๒/๑ อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองได้ถูกต้อง
ท ๑.๑ ม. ม.๒/๒ จบั ใจความสาคญั สรุปความและอธิบายรายละเอียด จากเร่อื งที่อ่าน
ท ๓.๑ ม.๒/๕ พูดรายงานเรื่อง หรือประเดน็ ที่ศึกษาค้นคว้า

สมรรถนะสาคญั ของผู้เรียน ( Competency ) คุณลักษณะอนั พึงประสงค์ ( Desired Characteristics )
ข้อ 1 ความสามารถในการสอ่ื สาร ข้อ 2 ซือ่ สัตย์
ข้อ 2 ความสามารถในการคิด ขอ้ 3 มีวินัย
ข้อ 3 ความสามารถในการแก้ปญั หา ขอ้ 4 ใฝเ่ รียนรู้
ข้อ 4 ความสามารถในการใช้ทกั ษะชวี ิต ขอ้ 6 มุ่งมน่ั ในการทางาน
ข้อ 5 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

ทกั ษะ / กระบวนการ ( Skill during the process ) ทกั ษะการคิด
ทักษะเฉพาะวิชา - การค้นคว้าขอ้ มูล
- การสนทนาแลกเปลย่ี นข้อมูล - การนาเสนอข้อมูล
- การเขียนรายการ

ความเข้าใจที่ยงั่ ยืน
- การอ่านในใจ อ่านจับใจความบทเรียนเรือ่ ง ลูกผู้ชาย...ตัวเกอื บจรงิ

ความสมั พนั ธ์กบั กลมุ่ สาระการเรียนรู้อื่น
ศิลปะ การเรียนรู้วฒั นธรรม
- วาดภาพประกอบ
- ขบั รอ้ งทานองเสนาะ

แผนการจัดการเรยี นรู้ที่....๑......

เร่อื งอา่ นคิดพนิ จิ เร่อื ง เวลา......๑....ชั่วโมง ระดับช้ันมธั ยมศึกาษปีที่ ๒

__________________________________________________________________________

1. เปา้ หมายการเรยี นรู้ / หลกั ฐานการเรยี นรู้ / การวดั และการประเมินผล

มาตรฐานการเรียนรู้ สง่ิ ทีต่ ้องรแู้ ละปฏิบตั ิได้ ผลงาน / ชนิ้ งาน การวัดผลและการ

และตัวช้ีวดั ประเมินผล

ท ๑.๑ ม.๒/๑ อ่าน - ฝึกทักษะการอ่านออก นกั เรยี นทาแบบทดสอบ ตรวจงานรายบคุ คล
ออกเสียงบทร้อยแก้ว เสยี งร้อยแก้วและร้อย ก่อนเรียน
และบทร้อยกรองได้ กรอง
ถูกต้อง นกั เรยี นทาบัตรกิจกรรมที่ สังเกตรายกลุ่ม
ท ๑.๑ ม.๒/๒ จับ - ฝึกทกั ษะการอ่านจบั ๑
ใจความสาคัญ สรปุ ใจความและสรุปความ
ความและอธิบาย นักเรยี นและฝึกอ่าน ตรวจงานรายบคุ คล
รายละเอียด จากเรอ่ื งที่
อ่าน
ท ๓.๑ ม.๒/๕ พดู ฝึกพดู รายงานจาก
รายงานเรือ่ ง หรือ การค้นคว้า
ประเด็นทีศ่ ึกษาค้นคว้า

2. สาระการเรยี นรู้ (Learning Contents)
1. ความรู้ (Knowledge)
- การอ่านในใจ อ่านจับใจความบทเรียนเรื่อง ลกู ผู้ชาย...ตวั เกอื บจรงิ
2. ทักษะ/กระบวนการ (Skill during the process)
ฝึกทกั ษะการอ่านออกเสียงร้อยแก้วและร้อยกรอง
๓. สมรรถนะ (Competency)
- ความสามารถในการแก้ปญั หา

3. หลักฐานการเรยี นรู้ชิน้ งานหรือภาระงาน (Work)

- แบบทดสอบ

- บนั ทึกการสงั เกตพฤติกรรม

4. การวดั และการประเมินผล ( Evaluation )

ส่งิ ที่วัดผล วิธีวัดผล เคร่อื งมือวดั ผล เกณฑ์การประเมิน

ดา้ นความรู้ (K) นกั เรยี นทา แบบทดสอบก่อนเรียน ร้อยละ ๗๐ ขนึ้ ไป
ดา้ นทักษะ/กระบวนการ(P) แบบทดสอบ
เจตคต/ิ คุณลักษณะ (A) แบบประเมินรายกลุ่ม ร้อยละ ๗๐ ขนึ้ ไป
สมรถนะของผู้เรยี น (C) ก่อนเรียน
นกั เรยี นเลา่ แบบประเมินการสังเกต ร้อยละ ๗๐ ขนึ้ ไป
เรื่องและต้ัง – พฤติกรรม และแบบ
ประเมินผลงาน
ตอบคาถาม แบบประเมินพฤติกรรม ร้อยละ ๗๐ ขนึ้ ไป
นกั เรยี นทาบตั ร
กิจกรรม และผลงานระหว่าง
การเรียนรู้ เรียน
ความสามารถใน

การแก้ปัญหา

5. กระบวนการการจดั กจิ กรรม / รูปแบบการจัดกจิ กรรม ( Learning Process )

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้/แนวทางการเสริมแรงหรือชว่ ยเหลอื นักเรยี น
ครแู ละนักเรยี นร่วมสนทนาถงึ งานเขียนประเภทบันเทิงคดี หรือทเี่ รียกกนั ว่า เรือ่ งสนั้ ดังเช่นเรือ่ งทีน่ กั เรยี นได้
อ่านไป นักเรยี นบางคน อาจจะชอบอ่านเรื่องสนั้ หรืองานเขียนประเภทบนั เทิงคดี เช่น นวนยิ าย บทละครต่าง ๆ เปน็ ต้น

6. กิจกรรมการเรยี นการสอน

1. ขน้ั นาเขา้ สบู่ ทเรยี น ( ๑๐ นาที )
๑. ครูแจ้งตวั ช้ีวดั และให้นักเรยี นสอบก่อนเรียน ครบู อกคะแนนที่ได้แต่ยังไมเ่ ฉลย
๒. ครสู นทนากับนักเรียนเรือ่ ง ลูกผู้ชาย นกั เรยี นมีความคิดเหน็ เกีย่ วกับคานอี้ ย่างไร ลูกผู้ชายควรมีพฤติกรรม

อย่างไร
2. ขัน้ สอน ( ๔๐ นาที )
๑. ให้นักเรียนอ่าน เรื่อง ลูกผู้ชาย...ตัวเกือบจริง จากหนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน วิวิธภาษา โดยการ

อ่านในใจเพือ่ จับใจความสาคญั

๒ เมื่อนักเรียนอ่านจบ ครูสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับเนื้อหาที่ได้อ่าน ว่าใครมีความรู้สึกอย่างไร เห็นด้วย ไม่
เห็นดว้ ย กบั เรือ่ งใด ประทบั ใจกับเหตุการณ์ใดหรือไม่ และในเรื่องให้ข้อคิดอย่างไรกบั นักเรียนบ้าง ให้นักเรยี นแต่ละคน
แสดงความคิดเห็นสว่ นตวั

๓. ครูสุ่มนกั เรยี นออกมาสรปุ เรือ่ ง ลูกผู้ชาย...ตัวเกอื บจรงิ
๔ . ครูและนกั เรยี นร่วมสนทนาถึงงานเขียนประเภทบันเทิงคดี หรือที่เรยี กกนั ว่า เรื่องสน้ั ดังเช่นเรื่องทีน่ กั เรียน
ได้อ่านไป นักเรยี นบางคน อาจจะชอบอ่านเรือ่ งส้ัน หรืองานเขียนประเภทบันเทิงคดี เช่น นวนยิ าย บทละครต่าง ๆ เปน็
ต้น
3. ขั้นสรุป ( ๑๐ นาที )

๑. นกั เรยี นหาวิธกี ารอ่านจับใจความสาคญั ของเรื่อง โดยการอ่านในใจ โดยการอ่านบัตรความรู้ทีค่ รูแจกให้
๒. ให้นักเรยี นทากิจกรรมบัตรกิจกรรมการเรียนรู้
๓. ครแู ละนกั เรยี นช่วยกนั สรุปบทเรียน รวมทั้งสรุปพฤติกรรมต่างๆที่ได้จากบทเรียนและการนาไปใช้ใน
ชีวิตประจาวัน

4. สือ่ การสอน / แหลง่ เรียนรู้

1. แบบทดสอบก่อน-หลงั เรียน
2. บัตรกิจกรรมการเรียนรู้ที่ ๑
3. หนงั สือเรียน ชุด ววิ ิธภาษา ช้ัน ม. ๒
4. เฉลยบตั รกิจกรรม

7. บนั ทึกผลหลงั แผนการจดั การเรยี นรู้

1. ผลการเรยี นรู้

1.1 ดา้ นความรู้ (K)

ตารางที่ 1 แสดงค่ารอ้ ยละระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรือ่ ง ...................................................

ระดับผลสัมฤทธิ์ จานวนนกั เรยี น ร้อยละ

ดมี าก (80-100 คะแนน)

ดี (70-79 คะแนน)

พอใช้ (60-69 คะแนน)

ปรบั ปรุง (50-59 คะแนน)

จากตารางที่ 1 พบว่านักเรยี นผลสัมฤทธิท์ างการเรียน ร้อยละ................อยู่ในระดับ..........และ
รองลงมารอ้ ยละ.................อยู่ในระดับ...............และพบว่านักเรียน....................................................
............................................................................................................................................................

1.2 ดา้ นทักษะ/กระบวนการ (P )

ตารางที่ 2 แสดงค่ารอ้ ยละระดบั ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ..................................................

ระดบั ผลสัมฤทธิ์ จานวนนกั เรยี น รอ้ ยละ

ดมี าก (80-100 คะแนน)

ดี (70-79 คะแนน)

พอใช้ (60-69 คะแนน)

ปรบั ปรงุ (50-59 คะแนน)

จากตารางที่ 2 พบว่านักเรยี นผลสัมฤทธิ์ทางการเรยี น ร้อยละ................อยู่ในระดับ..........และ
รองลงมารอ้ ยละ.................อยู่ในระดบั ................และพบว่านกั เรยี น.................................................
...........................................................................................................................................................

1.3 ดา้ นเจตคติ / คุณลกั ษณะฯ (A)/ สมรรถนะ (C) เชื่อมโยงกับมาตรฐานหลกั สูตร

ตารางที่ 3 แสดงค่ารอ้ ยละคุณลักษณะอนั พึงประสงค์ เรื่อง ............................................

ระดับผลสัมฤทธิ์ จานวนนกั เรยี น ร้อยละ

ดมี าก (80-100 คะแนน)

ดี (70-79 คะแนน)

พอใช้ (60-69 คะแนน)

ปรับปรงุ (50-59 คะแนน)

จากตารางที่ 3 พบว่านักเรยี นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ร้อยละ..............อยู่ในระดบั ............และ
รองลงมารอ้ ยละ.................อยู่ในระดบั ...............และพบว่านักเรียน.....................................................
..................................................................................................................................................................
สรุป ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ที่ …………………………..
13) นักเรยี นมีผลสัมฤทธิท์ างการเรียนอยู่ในระดับ...................
14) นักเรยี นมีทกั ษะในระดบั ..................
15) นักเรยี นมีคุณลักษณะในระดับ...............

2.บรรยากาศการเรยี นรู้
.....................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

3. การปรับเปลี่ยนแผนการจัดการเรยี นรู้ (ถา้ มี)
.....................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

4. ขอ้ คน้ พบดา้ นพฤติกรรมการจดั การเรยี นรู้
.....................................................................................................................................................................................
......................................................................... ..................................................................................

5. อื่นๆ....................................................................................................................................................

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรือ่ งลูกผู้ชายตัวเกอื บจรงิ จานวน.........๕........ชว่ั โมง

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมธั ยมศึกษาปีที่ ๒ ภาคเรียนที.่ ...๑...ปีการศึกษา 256๕

รายวิชาภาษาไทย รหสั วิชา ท๒๒๑๐๑ ครผู ู้สอนนางสาวยุธาดา ศรีบรุ มย์

_________________________________________________________

สาระสาคัญ / ความคิดรวบยอด (Learning Concepts)

.การฟงั เชิงวิเคราะห์ วิจารณ์ หมายถึง การฟงั สารด้วยความเอาใจใสพ่ ิจารณาไตร่ตรอง แยกแยะสารออกเปน็

สว่ น ๆ อย่างถ่ถี ้วน เพื่อให้เข้าใจเรื่องในหลายแง่หลายมมุ โดยแยก ข้อเทจ็ จรงิ และข้อคิดเหน็ ออกจากกันแล้วติ – ชม

หรือประเมินค่าสง่ิ ที่ได้ฟังน้ัน เพื่อนาไปใช้ใน ชีวิตประจาวัน

มาตรฐานที่ ท ๓.๑ สามารถเลือกฟังและดู อยา่ งมีวิจารณญาณ และพดู แสดงความรู้ ความคิด

ความรสู้ ึกในโอกาสตา่ งๆ อย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์

มาตรฐานที่ ท ๕.๑ เขา้ ใจและแสดงความคดิ เห็น วิจารณว์ รรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่างเห็นคณุ คา่
และนามาประยกุ ต์ใช้ในชวี ิตจรงิ

ตวั ชีว้ ัด
ท๓.๑ ม.๒/๑ พดู สรุปใจความสาคัญของเรือ่ งที่ฟงั และดู
ท๓.๑ ม.๒/๓ วิเคราะห์และวิจารณ์เร่อื งทีฟ่ งั และดอู ย่างมีเหตุผล เพื่อนาข้อคิดมาประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวิต
ท ๕.๑ ม.๒/๔ สรปุ ความรู้และขอ้ คิดจากการอา่ นไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง

สมรรถนะสาคญั ของผู้เรียน ( Competency ) คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ( Desired Characteristics )
ข้อ 1 ความสามารถในการสอ่ื สาร ข้อ 2 ซือ่ สัตย์
ข้อ 2 ความสามารถในการคิด ขอ้ 3 มีวินัย
ข้อ 3 ความสามารถในการแก้ปญั หา ขอ้ 4 ใฝเ่ รียนรู้
ข้อ 4 ความสามารถในการใช้ทักษะชวี ิต ขอ้ 6 มุ่งมนั่ ในการทางาน
ข้อ 5 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

ทักษะ / กระบวนการ ( Skill during the process ) ทกั ษะการคิด
ทักษะเฉพาะวิชา

- การสนทนาแลกเปลย่ี นข้อมูล - การค้นคว้าขอ้ มลู
- การเขียนรายการ - การนาเสนอข้อมูล

ความเข้าใจทีย่ ัง่ ยืน
การวิเคราะห์เน้ือหาเรือ่ ง ลูกผู้ชาย...ตัวเกอื บจรงิ
ความสมั พนั ธ์กับกลมุ่ สาระการเรียนรู้อืน่

คณิตศาสตร์ = การนบั จานวน การจดั กลุ่ม

แผนการจัดการเรยี นร้ทู ี่....๑......

เร่อื งอา่ นคิดวิเคราะห์เร่อื งราว เวลา.....๑.....ช่ัวโมง ระดับช้ันมธั ยมศึกษาปีที่ ๒

__________________________________________________________________________

1. เป้าหมายการเรยี นรู้ / หลักฐานการเรยี นรู้ / การวดั และการประเมินผล

มาตรฐานการเรียนรู้ ส่งิ ทีต่ ้องรแู้ ละปฏิบตั ิได้ ผลงาน / ชนิ้ งาน การวดั ผลและการ

และตวั ช้ีวดั ประเมินผล

ท๓.๑ ม.๒/๑ พดู สรุป ฝึกพดู สรุปความ นักเรยี นเลา่ เรือ่ งและตั้ง สังเกตรายกลุ่ม
ใจความสาคัญของเรื่อง – ตรวจงานรายบคุ คล
ทีฟ่ งั และดู
ท๓.๑ ม.๒/๓ วิเคราะห์ ฝึกพูดวิเคราะห์ วิจารณ์ ตอบคาถาม ตรวจงานรายกลมุ่
และวิจารณ์เรอ่ื งทีฟ่ ัง นักเรยี นทาบัตรกิจกรรม
และดอู ยา่ งมีเหตุผล การเรียนรู้
เพือ่ นาข้อคิดมา
ประยกุ ต์ใช้ในการ ประเมินพฤติกรรมและ
ดาเนนิ ชีวิต ผลงานระหว่างเรียน
ท ๕.๑ ม.๒/๔ สรุป ฝึกสรุปความจากเรือ่ งที่
ความรแู้ ละข้อคิดจาก อ่าน
การอ่าน
ไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตจริง

2. สาระการเรยี นรู้ (Learning Contents)
1. ความรู้ (Knowledge)
การวิเคราะห์เน้ือหาเรือ่ ง ลกู ผู้ชาย...ตัวเกอื บจรงิ

2. ทกั ษะ/กระบวนการ (Skill during the process)

ฝึกพูดวิเคราะห์ วิจารณ์

4. สมรรถนะ (Competency)

ความสามารถในการแก้ปญั หา

3. หลกั ฐานการเรยี นรู้ชิน้ งานหรือภาระงาน (Work)

- แบบทดสอบ

- บัตรกิจกรรม

4. การวัดและการประเมินผล ( Evaluation )

ส่งิ ทีว่ ดั ผล วิธีวัดผล เครอ่ื งมือวดั ผล เกณฑ์การประเมิน

ดา้ นความรู้ (K) ๑. นกั เรยี นเลา่ แบบประเมินรายกลุ่ม ร้อยละ ๗๐ ขนึ้ ไป
ดา้ นทักษะ/กระบวนการ(P) เรื่องและต้ัง –
เจตคต/ิ คุณลกั ษณะ (A) แบบประเมินการสงั เกต ร้อยละ ๗๐ ขนึ้ ไป
ตอบคาถาม พฤติกรรม และแบบ
๒. นักเรยี นทา ประเมินผลงาน
บัตรกิจกรรม แบบประเมินพฤติกรรม ร้อยละ ๗๐ ขนึ้ ไป
การเรียนรู้
๓. ประเมิน และผลงานระหว่าง
พฤติกรรมและ เรียน
ผลงานระหว่าง
เรียน

สมรถนะของผู้เรยี น (C) ความสามารถใน แบบประเมิน ร้อยละ ๗๐ ขนึ้ ไป
การแก้ปัญหา

5. กระบวนการการจัดกจิ กรรม / รูปแบบการจัดกจิ กรรม ( Learning Process )

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้/แนวทางการเสริมแรงหรือชว่ ยเหลอื นกั เรยี น
ครแู นะนาถึงการวิเคราะห์ว่า เรื่องสนั้ ทีน่ กั เรยี นได้อ่าน สว่ นใหญ่ จะมีเนอื้ หา หรือโครงเรือ่ งทีไ่ มซ่ บั ซ้อน ดังเรื่อง ลกู
ผู้ชาย...ตวั เกอื บจรงิ ทีม่ ีโครงเร่อื งที่เสนอพฤติกรรมของวัยรุ่นที่สนใจใครเรียนรู้การเปน็ ลกู ผู้ชาย ต่อจากน้ันให้นกั เรยี น
เริ่มวิเคราะห์เรอ่ื ง เช่น เรื่องจะมีการสร้างความประทบั ใจเพียงแนวคิดเดยี ว มีตวั ละครหรือบทบาทไมม่ ากนกั ดาเนนิ
เรื่องรวดเร็ว ไมเ่ น้นฉาก หรือบรรยากาศ ของเรื่อง เป็นต้น
6. กิจกรรมการเรยี นการสอน

1. ข้ันนาเขา้ สูบ่ ทเรยี น ( ๑๐ นาที )


Click to View FlipBook Version
Previous Book
BENGKEL AUDIT KEMUDAHAN MESRA OKU KUMPULAN 3
Next Book
ЧОМ. Путь женщины