The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

แผนการจัดการเรียนรู้ ม.๒ ครูยุธาดา

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by yutada0612, 2022-05-18 06:28:49

แผนการจัดการเรียนรู้ ม.๒ ครูยุธาดา

แผนการจัดการเรียนรู้ ม.๒ ครูยุธาดา

การเรียนรู้ที่...๙.....
รายวิชาภาษาไทย
วลา.........๕.......ชัว่ โมง จานวน.....๑.๕.......หน่วยกิต

เรือ่ งอ่านไพเราะเสนาะทานอง
(กลอนสภุ าพ) เวลา ....๑... ช่วั โมง

........๙....... เรือ่ งเรียงร้อยภาษากลอนสภุ าพ

จให้สุข เวลา......๑.....ชวั่ โมง

ทีวาที

.... ชัว่ โมง

หน่วยการเรียนรู้ที่.....๙.....เรื่องพอใจให้สุข จานวน.........๕........ชวั่ โมง

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมธั ยมศึกษาปีที่ ๒ .ภาคเรียนที่....๑...ปีการศึกษา 256๕

รายวิชาภาษาไทย รหัสวิชา ท๒๒๑๐๑ ครูผู้สอนนางสาวยธุ าดา ศรีบุรมย์

_________________________________________________________

สาระสาคญั / ความคิดรวบยอด (Learning Concepts)

การอ่านออกเสียงเป็นการสื่อสารทีม่ ีความสาคัญเพราะเปน็ การถ่ายทอดความรู้ ความคิด ความรสู้ กึ และ

อารมณข์ องผู้ส่งสารไปผู้รับสาร ดงั น้ันหากรู้หลกั การอ่านและมีทกั ษะในการอ่านย่อมจะทาให้การสอ่ื สารเกิดสัมฤทธิ์

ผล

มาตรฐานท่ี ท ๑.๑ ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรแู้ ละความคิด เพือ่ นาไปใช้ตัดสินใจแก้ปญั หาในการ
มาตรฐานท่ี ท ๕.๑ ดาเนนิ ชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน

เข้าใจและแสดงความคิดเหน็ วิจารณว์ รรณคดแี ละวรรณกรรมไทยอย่างเหน็ คุณค่าและนามา

ประยกุ ต์ใช้ในชีวิตจริง

ตัวชีว้ ดั
ท ๑.๑ ม. ม.๒/๑ อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองได้ถูกต้อง
ท ๑.๑ ม. ม.๒/๒ จบั ใจความสาคญั สรปุ ความและอธิบายรายละเอียด จากเร่อื งทีอ่ ่าน
ท ๕.๑ ม.๒/๕ ท่องจาบทอาขยานตามทีก่ าหนด และบทรอ้ ยกรองทีม่ ีคุณค่าตามความสนใจ

สมรรถนะสาคญั ของผู้เรียน ( Competency ) คุณลักษณะอนั พึงประสงค์ ( Desired Characteristics )
ข้อ 1 ความสามารถในการสอ่ื สาร ข้อ 2 ซือ่ สัตย์
ข้อ 2 ความสามารถในการคิด ขอ้ 3 มีวินยั
ข้อ 3 ความสามารถในการแก้ปัญหา ขอ้ 4 ใฝเ่ รียนรู้
ข้อ 4 ความสามารถในการใช้ทักษะชวี ิต ขอ้ 6 มุ่งมนั่ ในการทางาน
ข้อ 5 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

ทักษะ / กระบวนการ ( Skill during the process ) ทักษะการคิด
ทกั ษะเฉพาะวิชา - การค้นคว้าขอ้ มูล
- การสนทนาแลกเปลย่ี นข้อมูล - การนาเสนอข้อมูล
- การเขียนรายการ

ความเข้าใจที่ยงั่ ยืน
- การอ่านออกเสียงทานองเสนาะ เรือ่ ง พอใจให้สขุ

ความสมั พันธ์กบั กลมุ่ สาระการเรียนรู้อืน่
วิทยาศาสตร์ การคิดอยา่ งเปน็ ระบบ การวิเคราะห์เรอ่ื ง

แผนการจดั การเรยี นรู้ที.่ ....๑.....

เรอ่ื งอา่ นคิดพนิ จิ เร่อื ง เวลา......๑....ชั่วโมง ระดับช้นั มธั ยมศึกษาปีที่ ๒

__________________________________________________________________________

1. เป้าหมายการเรยี นรู้ / หลักฐานการเรยี นรู้ / การวัดและการประเมินผล

มาตรฐานการเรียนรู้ ส่งิ ทีต่ ้องรแู้ ละปฏิบัติได้ ผลงาน / ชนิ้ งาน การวัดผลและการ

และตวั ช้ีวดั ประเมินผล

ท.๑.๑ ม.๒/๑ อ่านออก ฝึกทกั ษะการอ่านออก การอ่านบทร้อยกรอง ตรวจงานรายบคุ คล
เสยี งบทร้อยแก้วและ เสยี งร้อยแก้วและร้อย
บทร้อยกรองได้ถูกต้อง
กรอง

ท ๑.๑ ม.๒/๒ จบั - อ่านจับใจความและสรปุ แบบทดสอบ ตรวจงานรายบคุ คล
ตรวจงานรายบคุ คล
ใจความสาคัญ สรปุ ความได้ถกู ต้อง
ความและอธิบาย

รายละเอียด จากเรอ่ื งที่

อ่าน

ท ๕.๑ ม.๒/๕ ท่องจา บทอาขยาน ใบงาน

บทอาขยานตามที่ บทร้อยกรอง

กาหนด และบทรอ้ ย

กรองทีม่ ีคุณค่า

ตามความสนใจ

2. สาระการเรยี นรู้ (Learning Contents)

1. ความรู้ (Knowledge)
- หลกั การอ่านออกเสียงร้อยแก้วและร้อยกรอง
- หลักการอ่านจับใจความและสรปุ ความ
- บทอาขยาน บทรอ้ ยกรอง

2. ทกั ษะ/กระบวนการ (Skill during the process)

- ฝึกทกั ษะการอ่านออกเสียงร้อยแก้วและร้อยกรอง

- ฝึกทักษะการอ่านจบั ใจความและสรุปความ

- ท่องจาบทอาขยานบทร้อยกรอง
๓. สมรรถนะ (Competency)

ข้อ 2 ความสามารถในการคิด

ข้อ 3 ความสามารถในการแก้ปัญหา

3. หลักฐานการเรยี นรู้ชิน้ งานหรือภาระงาน (Work)

- การนาเสนองาน

- แบบทดสอบ

- ใบงาน

4. การวัดและการประเมินผล ( Evaluation )

สง่ิ ทีว่ ดั ผล วิธีวดั ผล เคร่อื งมือวดั ผล เกณฑ์การประเมิน

ดา้ นความรู้ ๑. นกั เรยี นอ่านบทร้อยกรอง แบบประเมินรายกลุ่ม ร้อยละ ๗๐ ขนึ้ ไป

(K)

ดา้ นทักษะ/ ๒. นักเรยี นทาบตั รกิจกรรม แบบประเมินการสังเกต ร้อยละ ๗๐ ขนึ้ ไป
กระบวนการ การเรียนรู้ พฤติกรรม และแบบ
ประเมินผลงาน
(P)

เจตคต/ิ ๓. ประเมินพฤติกรรมและผลงาน แบบประเมินพฤติกรรม ร้อยละ ๗๐ ขนึ้ ไป

คณุ ลักษณะ ระหว่างเรียน และผลงานระหว่าง
(A) เรียน

สมรถนะของ ข้อ 2 ความสามารถในการคิด แบบสังเกตพฤติกรรม ร้อยละ ๗๐ ขนึ้ ไป
ผู้เรยี น (C) ข้อ 3 ความสามารถในการ

แก้ปญั หา

5. กระบวนการการจดั กจิ กรรม / รปู แบบการจดั กจิ กรรม ( Learning Process )
การจดั กิจกรรมการเรียนรู้/แนวทางการเสริมแรงหรือชว่ ยเหลอื นักเรยี น
ให้นักเรยี นอ่าน บทละคร เรื่อง พอใจให้สขุ จากหนังสือเรียน แบ่งวรรคแบ่งคาของกลอนที่จะอ่านให้ถูกต้อง

อ่านคาประพันธ์โดยใช้นาเสยี งและสอดแทรกอารมณ์ให้เหมาะสมตามเนอื้ หา ท้ังอ่านแบบธรรมดาและอ่านแบบทานอง
เสนาะ

6. กิจกรรมการเรยี นการสอน

1. ข้นั นาเขา้ ส่บู ทเรยี น ( ๑๐ นาที )

๑. ครแู จ้งตวั ช้ีวัด
๒. ครสู นทนากบั นกั เรยี นเกีย่ วกบั เรือ่ งพอใจให้สขุ ว่านกั เรียนเคยได้ยินหรือไม่ แล้วถามว่านกั เรยี นเคยอ่าน
กลอนสุภาพ หรือกลอนแปดมาบ้างหรือไม่
2. ข้นั สอน ( ๔๐ นาที )

๑. ให้นักเรียนอ่าน บทละคร เรื่อง พอใจให้สุข จากหนังสือเรียน แบ่งวรรคแบ่งคาของกลอนที่จะอ่านให้
ถกู ต้อง อ่านคาประพนั ธ์โดยใช้นาเสยี งและสอดแทรกอารมณ์ให้เหมาะสมตามเนอื้ หา ทั้งอ่านแบบธรรมดาและอ่านแบบ
ทานองเสนาะ

๒. นักเรยี นฝึกอ่านออกเสียงธรรมดาให้คลอ่ งก่อน
๓. ครูอ่านบทละคร เรื่อง พอใจให้สุข เป็นทานองเสนาะให้นักเรียนฟัง แล้วให้นักเรียนอ่านทานอง เสนาะ
เปน็ กลมุ่ หรืออ่านที ละคน
๔. แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม (ตามความเหมาะสม) โดยให้แต่ละกลุ่มศึกษาบทประพันธ์ พอใจให้สุข จาก
หนังสือเรียนภาษาไทย วิวิธภาษา ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๒ โดยดาเนินการ สารวจคาศัพท์หรือสานวนภาษา แล้ว
ศึกษาคาอ่านและความหมายร่วมกัน นักเรียนร่วมกันฝึกอ่านบทร้อยกรองเป็นทานองเสนาะ แนะนา ข้อบกพร่อง
และแนวทางแก้ไขให้แก่เพื่อนภายในกลุ่ม จากน้ันนักเรียนผลัดเปล่ียนกันอ่านบทร้อยกรองเป็นทานองเสนาะ และให้
เพื่อนในกลุ่มที่เหลอื ประเมินผลการอ่าน
3. ขนั้ สรุป ( ๑๐ นาที )

๑. นักเรยี นทุกคนจดคาศัพท์และความหมายลงสมุดแล้วสง่ ครตู รวจ พร้อมทาบตั รกิจกรรมการเรียนรู้ที่ ๑
๒. ครแู ละนกั เรยี นช่วยกันสรปุ บทเรียน พร้อมท้ังทาบัตรกิจกรรมการเรียนรู้ที่ ๒
4. สือ่ การสอน / แหล่งเรียนรู้

1. บตั รกิจกรรมการเรียนรู้

2. หนงั สือเรียน ชุด วิวิธภาษา ช้ัน ม. ๒

3. เฉลยบตั รกิจกรรม.

4. แบบประเมินการสังเกตพฤติกรรม

7. บนั ทึกผลหลงั แผนการจัดการเรยี นรู้

1. ผลการเรยี นรู้

1.1 ดา้ นความรู้ (K)

ตารางที่ 1 แสดงค่ารอ้ ยละระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรือ่ ง ...................................................

ระดับผลสมั ฤทธิ์ จานวนนกั เรยี น รอ้ ยละ

ดมี าก (80-100 คะแนน)

ดี (70-79 คะแนน)

พอใช้ (60-69 คะแนน)

ปรับปรุง (50-59 คะแนน)

จากตารางที่ 1 พบว่านักเรยี นผลสัมฤทธิท์ างการเรียน ร้อยละ................อยู่ในระดับ..........และ
รองลงมารอ้ ยละ.................อยู่ในระดับ...............และพบว่านกั เรียน....................................................
............................................................................................................................................................

1.2 ดา้ นทักษะ/กระบวนการ (P )

ตารางที่ 2 แสดงค่ารอ้ ยละระดับผลสัมฤทธิท์ างการเรียน เรื่อง ..................................................

ระดบั ผลสมั ฤทธิ์ จานวนนักเรยี น ร้อยละ

ดมี าก (80-100 คะแนน)

ดี (70-79 คะแนน)

พอใช้ (60-69 คะแนน)

ปรบั ปรงุ (50-59 คะแนน)

จากตารางที่ 2 พบว่านกั เรยี นผลสมั ฤทธิท์ างการเรยี น ร้อยละ................อยู่ในระดับ..........และ
รองลงมารอ้ ยละ.................อยู่ในระดับ................และพบว่านกั เรยี น....................................................
...........................................................................................................................................................

1.3 ดา้ นเจตคติ / คณุ ลักษณะฯ (A)/ สมรรถนะ (C) เชื่อมโยงกบั มาตรฐานหลกั สูตร

ตารางที่ 3 แสดงค่ารอ้ ยละคณุ ลักษณะอันพึงประสงค์ เรือ่ ง ............................................

ระดบั ผลสมั ฤทธิ์ จานวนนกั เรยี น รอ้ ยละ

ดมี าก (80-100 คะแนน)

ดี (70-79 คะแนน)

พอใช้ (60-69 คะแนน)

ปรับปรุง (50-59 คะแนน)

จากตารางที่ 3 พบว่านกั เรยี นคุณลกั ษณะอนั พึงประสงค์ ร้อยละ..............อยู่ในระดับ............และ
รองลงมารอ้ ยละ.................อยู่ในระดบั ...............และพบว่านักเรียน.....................................................
..................................................................................................................................................................
สรุป ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ที่ …………………………..
109) นกั เรยี นมีผลสมั ฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับ...................
110) นกั เรยี นมีทักษะในระดับ..................
111) นักเรยี นมีคุณลักษณะในระดับ...............

2.บรรยากาศการเรยี นรู้
.....................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

3. การปรับเปลีย่ นแผนการจัดการเรยี นรู้ (ถา้ มี)
.....................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

4. ข้อคน้ พบด้านพฤติกรรมการจดั การเรยี นรู้
.....................................................................................................................................................................................
......................................................................... ....................................................................................

5. อื่นๆ....................................................................................................................................................

หน่วยการเรียนรู้ที่.....๙.....เรื่องพอใจให้สขุ จานวน..........๕.......ชว่ั โมง

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ช้ันมธั ยมศึกษาปีที่ ๒ ภาคเรียนที.่ ...๑...ปีการศึกษา 256๕

รายวิชาภาษาไทย รหสั วิชา ท๒๒๑๐๑ ครูผู้สอนนางสาวยธุ าดา ศรีบุรมย์

_________________________________________________________

สาระสาคัญ / ความคิดรวบยอด (Learning Concepts)

กลอน เปน็ คาประพันธ์ที่เชอ่ื ว่ามีมาแต่เดมิ ในท้องถิน่ ของไทยมีชื่อเรียกแตกต่างกนั ไปตามลกั ษณะเฉพาะของ

ข้อบังคับในการประพันธ์

มาตรฐานท่ี ท ๑.๑ ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรแู้ ละความคิด เพื่อนาไปใช้ตดั สินใจแก้ปัญหาในการดาเนนิ
มาตรฐานท่ี ท ๕.๑ ชีวิตและมีนิสยั รกั การอ่าน
เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณว์ รรณคดแี ละวรรณกรรมไทยอย่างเหน็ คุณค่าและ
นามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง

ตัวช้ีวดั
ท ๑.๑ ม. ม.๒/๑ อา่ นออกเสียงบทร้อยแก้วและบทรอ้ ยกรองได้ถกู ต้อง
ท ๑.๑ ม. ม.๒/๒ จับใจความสาคญั สรุปความและอธิบายรายละเอียด จากเรอ่ื งที่อ่าน
ท ๕.๑ ม. ๒/๔ สรุปความรู้และขอ้ คิดจากการอ่านไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง

สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน ( Competency ) คณุ ลกั ษณะอันพึงประสงค์ ( Desired Characteristics )
ข้อ 1 ความสามารถในการส่อื สาร ข้อ 2 ซือ่ สตั ย์
ข้อ 2 ความสามารถในการคิด ขอ้ 3 มีวินัย
ข้อ 3 ความสามารถในการแก้ปัญหา ขอ้ 4 ใฝเ่ รียนรู้
ข้อ 4 ความสามารถในการใช้ทกั ษะชวี ิต ขอ้ 6 มุ่งมน่ั ในการทางาน
ข้อ 5 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

ทกั ษะ / กระบวนการ ( Skill during the process )

ทักษะเฉพาะวิชา ทกั ษะการคิด

- การสนทนาแลกเปลย่ี นข้อมูล - การค้นคว้าขอ้ มลู

- การเขียนรายการ - การนาเสนอข้อมลู

ความเข้าใจทีย่ งั่ ยืน

กลอนสุภาพ
ความสมั พันธ์กบั กลมุ่ สาระการเรียนรู้อื่น

วิทยาศาสตร์ การคิดอยา่ งเปน็ ระบบ การวเิ คราะห์เร่อื ง

แผนการจัดการเรยี นรทู้ ี่....๒......

เรอ่ื งอ่านไพเราะเสนาะทานอง (กลอนสุภาพ เวลา.....๑.....ชั่วโมง ระดับชน้ั มัธยมศึกษาปีที่ ๒

__________________________________________________________________________

1. เปา้ หมายการเรยี นรู้ / หลกั ฐานการเรยี นรู้ / การวัดและการประเมินผล

มาตรฐานการเรียนรู้ สง่ิ ที่ต้องรแู้ ละปฏิบตั ิได้ ผลงาน / ชนิ้ งาน การวัดผลและการ

และตัวช้ีวัด ประเมินผล

ม.๒/๑ อ่านออกเสียง - ฝึกทกั ษะการอ่านออก ใบงาน ตรวจงานรายบคุ คล
บทร้อยแก้วและบทร้อย เสยี งร้อยแก้วและร้อย

กรองได้ถกู ต้อง กรอง

ม.๒/๒ จบั ใจความ หลกั การอ่าน การนาเสนองาน สังเกตรายกลุ่ม
สาคัญ สรปุ ความและ จบั ใจความและ แบบทดสอบ ตรวจงานรายบคุ คล
อธิบายรายละเอียด สรุปความ
จากเรือ่ งที่อ่าน
ท ๕.๑ ม.๒/๔ สรุป การสรุปความจาก
ความรแู้ ละข้อคิดจาก การอ่าน
การอ่านไปประยกุ ต์ใช้
ในชีวิตจริง

2. สาระการเรยี นรู้ (Learning Contents)
1. ความรู้ (Knowledge)
- หลักการอ่านออกเสียงร้อยแก้วและร้อยกรอง
- หลกั การอ่านจับใจความและสรปุ ความ
- - หลกั การอ่านจับใจความและสรุปความ
2. ทักษะ/กระบวนการ (Skill during the process)
- ฝึกทกั ษะการอ่านออกเสียงร้อยแก้วและร้อยกรอง
- ฝึกทักษะการอ่านจับใจความและสรุปความ
- ฝึกสรปุ ความจากเรื่องทีอ่ ่าน

๓. สมรรถนะ (Competency)
ข้อ 3 ความสามารถในการแก้ปญั หา
ข้อ 4 ความสามารถในการใช้ทักษะชวี ิต

3. หลักฐานการเรยี นรู้ชิน้ งานหรือภาระงาน (Work)

- ใบงาน

- แบบทดสอบ

- การนาเสนองาน

4. การวัดและการประเมินผล ( Evaluation )

ส่งิ ที่วัดผล วิธีวัดผล เคร่อื งมือวัดผล เกณฑ์การประเมิน

ดา้ นความรู้ ๑. นกั เรยี นฝึกอ่านร้อยกรอง แบบประเมินรายกลุ่ม ร้อยละ ๗๐ ขนึ้ ไป

(K)

ดา้ นทักษะ/ ๒. นกั เรยี นทาบัตรกิจกรรมการ แบบประเมินการสงั เกต ร้อยละ ๗๐ ขนึ้ ไป
กระบวนการ เรียนรู้ พฤติกรรม และแบบ
ประเมินผลงาน
(P)

เจตคต/ิ ๓. ประเมินพฤติกรรมและผลงาน แบบประเมินพฤติกรรม ร้อยละ ๗๐ ขนึ้ ไป

คณุ ลกั ษณะ ระหว่างเรียน และผลงานระหว่าง

(A) เรียน

สมรถนะของ ข้อ 3 ความสามารถในการ แบบสังเกตพฤติกรรม ร้อยละ ๗๐ ขนึ้ ไป
ผู้เรยี น (C) แก้ปัญหา

ข้อ 4 ความสามารถในการใช้
ทกั ษะชีวิต

5. กระบวนการการจัดกจิ กรรม / รปู แบบการจดั กจิ กรรม ( Learning Process )
การจดั กิจกรรมการเรียนรู้/แนวทางการเสริมแรงหรือชว่ ยเหลอื นักเรยี น ครูแนะนานกั เรียนว่า กลอนน้ันมีหลาย

ประเภท มีหลายชือ่ เรียกแตกต่างกันไป ตามข้อบังคับการประพันธ์

6. กิจกรรมการเรยี นการสอน
1. ขั้นนาเขา้ สูบ่ ทเรยี น ( ๑๐ นาที )
๑. ครูสนทนาทบทวนบทเรียนที่ผ่านมา ถึงเรื่องกลอนสุภาพ และกลอนที่นักเรียนได้อ่านไปแลว้ เรื่อง พอใจให้

สุข

2. ขน้ั สอน ( ๔๐ นาที )

๑. ครูแนะนานักเรียนว่า กลอนน้ันมีหลายประเภท มีหลายชื่อเรียกแตกต่างกันไป ตามข้อบังคับการประพนั ธ์
เช่น กลอนหก กลอนแปด กลอนสักวา กลอนดอกสร้อย กลอนบทละคร ซึ่งแต่ละชื่อเรียกก็จะมีลักษณะฉันทลักษณ์
แตกต่างกันไป ตามที่ไดส้ รปุ ไปในช่ัวโมงที่ผ่านมาแลว้

๒. ครูให้นักเรียนอ่านเรื่อง คาเรียกชื่อกลอน ในหนังสือเรียนวิวิธภาษา แล้วแบ่งนักเรียนออกเปน็ กลุ่ม ร่วมกัน
ชแี้ นะ และแสดงความคิดเหน็ แลกเปล่ยี นความรกู้ นั

๓. นักเรียนอ่านเรื่อง กลอนในหนังสือเรียนวิวิธภาษาทั้งเรื่อง กลอน สัมผัสพยัญชนะ สัมผัสสระ สัมผัสบังคับ
สัมผัสนอก สัมผัสใน และสัมผัสระหว่างบท

๔. นักเรยี นร่วมกันสรปุ การเรยี กชือ่ กลอน ทั้งการเยนกตามจานวนคาในวรรค และการเรียกตามการกาหนดคา
ในวรรคสดับ และการเรียกตามจดุ ประสงค์ของการนากลอนไปใช้ และแลกเปลย่ี นความรใู้ นเรื่องสัมผสั ของกลอน

3. ขั้นสรปุ ( ๑๐ นาที )

๑. ให้นักเรยี นทากิจกรรมบตั รกิจกรรมการเรียนรู้
๒. ครแู ละนักเรยี นช่วยกนั สรปุ บทเรียน และไปฝึกอ่านกลอนสภุ าพอืน่ ๆ

4. สื่อการสอน / แหล่งเรียนรู้
1. บัตรความรู้
2. บตั รกิจกรรมการเรียนรู้.
3. หนังสือเรียน ชดุ ววิ ิธภาษา ช้ัน ม. ๒.
4. เฉลยบัตรกิจกรรมการเรียนรู้

7. บนั ทึกผลหลังแผนการจดั การเรยี นรู้

1. ผลการเรยี นรู้

1.1 ดา้ นความรู้ (K)
ตารางที่ 1 แสดงค่ารอ้ ยละระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ...................................................

ระดับผลสัมฤทธิ์ จานวนนกั เรยี น รอ้ ยละ
ดมี าก (80-100 คะแนน)
ดี (70-79 คะแนน)
พอใช้ (60-69 คะแนน)
ปรับปรงุ (50-59 คะแนน)

จากตารางที่ 1 พบว่านักเรยี นผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ร้อยละ................อยู่ในระดับ..........และ
รองลงมารอ้ ยละ.................อยู่ในระดับ...............และพบว่านักเรียน....................................................
............................................................................................................................................................

1.2 ดา้ นทักษะ/กระบวนการ (P )

ตารางที่ 2 แสดงค่ารอ้ ยละระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ..................................................

ระดบั ผลสมั ฤทธิ์ จานวนนกั เรยี น ร้อยละ

ดีมาก (80-100 คะแนน)

ดี (70-79 คะแนน)

พอใช้ (60-69 คะแนน)
ปรบั ปรุง (50-59 คะแนน)

จากตารางที่ 2 พบว่านกั เรยี นผลสมั ฤทธิ์ทางการเรยี น ร้อยละ................อยู่ในระดบั ..........และ
รองลงมารอ้ ยละ.................อยู่ในระดับ................และพบว่านกั เรยี น....................................................
...........................................................................................................................................................

1.3 ดา้ นเจตคติ / คุณลกั ษณะฯ (A)/ สมรรถนะ (C) เชื่อมโยงกับมาตรฐานหลกั สตู ร

ตารางที่ 3 แสดงค่ารอ้ ยละคณุ ลกั ษณะอนั พึงประสงค์ เรือ่ ง ............................................

ระดบั ผลสมั ฤทธิ์ จานวนนกั เรยี น ร้อยละ

ดมี าก (80-100 คะแนน)

ดี (70-79 คะแนน)

พอใช้ (60-69 คะแนน)

ปรับปรงุ (50-59 คะแนน)

จากตารางที่ 3 พบว่านกั เรยี นคุณลกั ษณะอนั พึงประสงค์ ร้อยละ..............อยู่ในระดบั ............และ
รองลงมารอ้ ยละ.................อยู่ในระดับ...............และพบว่านักเรียน.....................................................
..................................................................................................................................................................

สรุป ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ที่ …………………………..
112) นกั เรยี นมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับ...................
113) นักเรยี นมีทกั ษะในระดบั ..................
114) นักเรยี นมีคุณลกั ษณะในระดับ...............

2.บรรยากาศการเรยี นรู้
.....................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

3. การปรบั เปลี่ยนแผนการจดั การเรยี นรู้ (ถา้ มี)
.....................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

4. ข้อคน้ พบด้านพฤติกรรมการจดั การเรยี นรู้
.....................................................................................................................................................................................
......................................................................... .................................................................................

5. อืน่ ๆ....................................................................................................................................................

หน่วยการเรียนรู้ที่.....๙.....เรื่องพอใจให้สขุ จานวน..........๕.......ช่ัวโมง

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ช้ันมธั ยมศึกษาปีที่ ๒ ภาคเรียนที.่ ...๑...ปีการศึกษา 256๕

รายวิชาภาษาไทย รหัสวิชา ท๒๒๑๐๑ ครูผู้สอนนางสาวยุธาดา ศรีบุรมย์

_________________________________________________________

สาระสาคญั / ความคิดรวบยอด (Learning Concepts)

๑. การอ่านบทร้อยกรองได้ถกู ต้องไพเราะสละสลวย และเข้าใจสาระการเรียนรู้ทาให้
เห็นความงาม และคุณค่าของภาษาไทย เป็นการส่งเสริมศิลปวฒั นธรรมทางภาษาของชาติ

๒. การเขียนบทร้อยกรองโดยเข้าใจลกั ษณะฉนั ทลักษณ์ของคาประพันธ์ และเขียนสาระ
การเรียนรู้ไดเ้ หมาะสม จะทาให้ผู้อ่านเกิดความซาบซงึ้ และเห็นคณุ ค่า ของภาษาไทยมากขนึ้

มาตรฐานท่ี ท ๑.๑ ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรแู้ ละความคิดเพือ่ นาไปใช้ตัดสินใจแก้ปัญหาในการ
มาตรฐานท่ี ท ๔.๑ ดาเนนิ ชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน
เข้าใจธรรมชาตขิ องภาษาและหลกั ภาษาไทย การเปล่ยี นแปลงของภาษาและ
พลังของภาษา ภมู ิปัญญาทางภาษาและรกั ษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติ

ตวั ช้ีวัด
ท ๑.๑ ม. ม.๒/๑ อา่ นออกเสียงบทร้อยแก้วและบทรอ้ ยกรองได้ถกู ต้อง
ท ๑.๑ ม. ม.๒/๒ จบั ใจความสาคญั สรปุ ความและอธิบายรายละเอียด จากเร่อื งทีอ่ ่าน
ท ๔.๑ ม. ๒/๓ แตง่ บทร้อยกรอง

สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน ( Competency ) คุณลักษณะอนั พึงประสงค์ ( Desired Characteristics )
ข้อ 1 ความสามารถในการส่อื สาร ข้อ 2 ซื่อสัตย์
ข้อ 2 ความสามารถในการคิด ขอ้ 3 มีวินัย
ข้อ 3 ความสามารถในการแก้ปัญหา ขอ้ 4 ใฝเ่ รียนรู้
ข้อ 4 ความสามารถในการใช้ทักษะชวี ิต ขอ้ 6 มุ่งมัน่ ในการทางาน
ข้อ 5 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

ทักษะ / กระบวนการ ( Skill during the process ) ทักษะการคิด
ทกั ษะเฉพาะวิชา - การค้นคว้าขอ้ มูล
- การสนทนาแลกเปล่ยี นข้อมูล - การนาเสนอข้อมลู
- การเขียนรายการ

ความเข้าใจทีย่ ่ังยืน

- อ่านกลอนสุภาพ
- แตง่ กลอนสุภาพ
ความสมั พนั ธ์กับกลมุ่ สาระการเรียนรู้อื่น

คณิตศาสตร์ = การนบั จานวน การจัดกลุ่ม

แผนการจดั การเรยี นร้ทู ี่....๓......

เรอ่ื งรอ้ ยกรองรอ้ ยความคิด เวลา.....๑.....ชั่วโมง ระดบั ชนั้ มธั ยมศึกษาปีที่ ๒

__________________________________________________________________________

1. เปา้ หมายการเรยี นรู้ / หลกั ฐานการเรยี นรู้ / การวัดและการประเมินผล

มาตรฐานการเรียนรู้ ส่งิ ที่ต้องรแู้ ละปฏิบัติได้ ผลงาน / ชนิ้ งาน การวดั ผลและการ

และตวั ช้ีวัด ประเมินผล

ม.๒/๑ อ่านออกเสียง - ฝึกทักษะการอ่านออก แบบทดสอบ ตรวจงานรายบุคคล

บทร้อยแก้วและบทร้อย เสยี งร้อยแก้วและร้อย

กรองได้ถูกต้อง กรอง

ม.๒/๒ จับใจความ - หลกั การอ่าน การนาเสนองาน ตรวจงานรายกลมุ่
สาคัญ สรปุ ความและ จบั ใจความและ
อธิบายรายละเอียด สรปุ ความ

จากเรือ่ งที่อ่าน

ท ๔.๑ ม.๒/๓ แตง่ บท ฝึกแตง่ กลอนสุภาพ ใบงาน ตรวจงานรายบคุ คล

ร้อยกรอง ฝึกแตง่ โคลงสี่สภุ าพ

2. สาระการเรยี นรู้ (Learning Contents)

1. ความรู้ (Knowledge)
- หลกั การอ่านออกเสียงร้อยแก้วและร้อยกรอง
- หลกั การอ่านจบั ใจความและสรปุ ความ
-การแตง่ กลอนสภุ าพการแตง่ โคลงสีส่ ุภาพ
2. ทกั ษะ/กระบวนการ (Skill during the process)
- ฝึกทักษะการอ่านออกเสียงร้อยแก้วและร้อยกรอง
- ฝึกทักษะการอ่านจบั ใจความและสรุปความ
- ฝึกแตง่ กลอนสุภาพ ฝึกแตง่ โคลงสีส่ ุภาพ

๓. สมรรถนะ (Competency)
ข้อ 4 ความสามารถในการใช้ทกั ษะชวี ิต
ข้อ 5 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
3. หลักฐานการเรยี นรู้ชิน้ งานหรือภาระงาน (Work)
- ใบงาน
- แบบทดสอบ
- การนาเสนองาน

4. การวดั และการประเมินผล ( Evaluation )

ส่งิ ที่วดั ผล วิธีวดั ผล เคร่อื งมือวัดผล เกณฑ์การประเมิน
แบบประเมินรายกลุ่ม ร้อยละ ๗๐ ขนึ้ ไป
ดา้ นความรู้ นักเรยี นแสดงความคิดเหน็
แบบประเมินการสังเกต ร้อยละ ๗๐ ขนึ้ ไป
(K) พฤติกรรม และแบบ
ประเมินผลงาน
ดา้ นทักษะ/ นักเรยี นทาบัตรกิจกรรมการ
กระบวนการ เรียนรู้ แบบประเมินพฤติกรรม ร้อยละ ๗๐ ขนึ้ ไป
และผลงานระหว่าง
(P) เรียน

เจตคต/ิ ประเมินพฤติกรรมและผลงาน
คุณลักษณะ ระหว่างเรียน

(A)

สมรถนะของ ข้อ 4 ความสามารถในการใช้ แบบสงั เกตพฤติกรรม ร้อยละ ๗๐ ขนึ้ ไป
ผู้เรยี น (C) ทักษะชีวิต
ข้อ 5 ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี

5. กระบวนการการจดั กจิ กรรม / รูปแบบการจดั กจิ กรรม ( Learning Process )
การจดั กิจกรรมการเรียนรู้/แนวทางการเสริมแรงหรือชว่ ยเหลอื นักเรยี น
แบ่งนกั เรยี นออกเปน็ กลุ่ม (ตามความเหมาะสม) โดยให้แตล่ ะกลมุ่ ศึกษาบทประพนั ธ์

6. กิจกรรมการเรยี นการสอน
1. ขั้นนาเข้าส่บู ทเรยี น ( ๑๐ นาที )
๑. นักเรยี นและครูร่วมกนั สนทนาถงึ การอนุรักษ์ภาษาไทยในฐานะที่เป็นศิลปวัฒนธรรม

และเอกลักษณ์ของชาติ โดยการนาบทรอ้ ยกรองที่ไพเราะมาอ่านให้ฟัง

2. ขัน้ สอน ( ๔๐ นาที )

๑. แบ่งนักเรยี นออกเปน็ กลุ่ม (ตามความเหมาะสม) โดยให้แตล่ ะกลมุ่ ศึกษาบทประพันธ์ เรื่อง พอใจให้สขุ ชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ ๒ โดยดาเนนิ การ สารวจคาศพั ท์หรือสานวนภาษา แล้วศึกษาคาอ่านและความหมายร่วมกัน
จากน้ันสมาชิกในกลุ่มอภิปรายสรุปใจความสาคัญและข้อคิดที่ได้จากบทรอ้ ยกรอง เรื่อง พอใจให้สขุ ว่า กล่าวถึงความ
เปน็ ธรรมดาของคนท่วั ไปที่ต้องการจะได้ จะมี หรือจะเปน็ สิ่งทีด่ ีทีส่ ดุ แต่ในความเปน็ จริงแลว้ ทกุ คนไม่สามารถเป็นได้
ครบถ้วนตามทีต่ ้องการ ดังนั้นเราจึงควรพอใจกบั ส่งิ ทีเ่ รามีอยู่หรือเปน็ อยู่ และพยายามทาส่งิ ทีเ่ รามีอยู่หรือเป็นอยนู่ ้ัน
ให้ดที ีส่ ุด

๒. นักเรียนทุกกลุ่มช่วยกันพิจารณาสัมผัสที่ปรากฏในหนังสือเรียน หน้า ๗๗ ว่า มีสัมผัสกันอย่างไรบ้าง นา
เนื้อความในเรื่องพอใจให้สุขมาขีดลากเส้นโยงสัมผัส ตามตัวอย่างในหนังสือเรียน จากนั้นฝึกแต่งคากลอนสุภาพตาม
บัตรกิจกรรมการเรียนรู้ที่ครแู จกให้

๓. นักเรยี นและครูช่วยกันสรปุ บทเรียน เรื่อง การอ่านบทร้อยกรองให้เปน็ ทานองเสนาะ
และสรุปหลักเกณฑ์ในการแต่งบทร้อยกรองประเภทกลอน ท้ังยังสรุปถึงพฤติกรรมความพอเพียงที่นักเรียนต้องให้
ความสาคญั และนามาใช้ในชีวิตประจาวนั

3. ขน้ั สรุป ( ๑๐ นาที )

๑. นักเรยี นแต่ละคนฝึกแตง่ กลอน คนละ ๒ บท ตามความชอบและจินตนาการของนักเรยี นเอง
๒.ครแู ละนักเรยี นช่วยกนั สรปุ บทเรียน และไปฝึกแตง่ กลอนสุภาพ โดยครขู ้ึนต้นวรรคที่ ๑ ว่า “ความสุข”
4. สือ่ การสอน / แหล่งเรียนรู้

1. บัตรความรู้
2. บัตรกิจกรรมการเรียนรู้
3. หนงั สือเรียน ชุด ววิ ิธภาษา ช้ัน ม. ๒
4. เฉลยบตั รกิจกรรมการเรียนรู้

7. บันทึกผลหลงั แผนการจัดการเรยี นรู้

1. ผลการเรยี นรู้

1.1 ดา้ นความรู้ (K)

ตารางที่ 1 แสดงค่ารอ้ ยละระดับผลสมั ฤทธิท์ างการเรียน เรื่อง ...................................................

ระดบั ผลสัมฤทธิ์ จานวนนกั เรยี น ร้อยละ

ดมี าก (80-100 คะแนน)

ดี (70-79 คะแนน)

พอใช้ (60-69 คะแนน)

ปรบั ปรุง (50-59 คะแนน)

จากตารางที่ 1 พบว่านกั เรยี นผลสัมฤทธิท์ างการเรียน ร้อยละ................อยู่ในระดบั ..........และ
รองลงมารอ้ ยละ.................อยู่ในระดับ...............และพบว่านกั เรียน....................................................

............................................................................................................................................................

1.2 ดา้ นทกั ษะ/กระบวนการ (P )

ตารางที่ 2 แสดงค่ารอ้ ยละระดบั ผลสัมฤทธิท์ างการเรียน เรือ่ ง ..................................................

ระดบั ผลสมั ฤทธิ์ จานวนนกั เรยี น รอ้ ยละ

ดีมาก (80-100 คะแนน)

ดี (70-79 คะแนน)

พอใช้ (60-69 คะแนน)

ปรับปรงุ (50-59 คะแนน)

จากตารางที่ 2 พบว่านักเรยี นผลสัมฤทธิท์ างการเรยี น ร้อยละ................อยู่ในระดับ..........และ
รองลงมารอ้ ยละ.................อยู่ในระดบั ................และพบว่านักเรยี น..............................................
...........................................................................................................................................................

1.3 ดา้ นเจตคติ / คณุ ลกั ษณะฯ (A)/ สมรรถนะ (C) เชือ่ มโยงกบั มาตรฐานหลกั สูตร

ตารางที่ 3 แสดงค่ารอ้ ยละคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เรื่อง ............................................

ระดับผลสัมฤทธิ์ จานวนนกั เรยี น รอ้ ยละ

ดมี าก (80-100 คะแนน)

ดี (70-79 คะแนน)

พอใช้ (60-69 คะแนน)

ปรับปรุง (50-59 คะแนน)

จากตารางที่ 3 พบว่านกั เรยี นคณุ ลักษณะอนั พึงประสงค์ ร้อยละ..............อยู่ในระดับ............และ
รองลงมารอ้ ยละ.................อยู่ในระดบั ...............และพบว่านักเรียน.....................................................
..................................................................................................................................................................
สรุป ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ที่ …………………………..
115) นกั เรยี นมีผลสัมฤทธิท์ างการเรียนอยู่ในระดับ...................
116) นักเรยี นมีทักษะในระดับ..................
117) นกั เรยี นมีคุณลักษณะในระดบั ...............

2.บรรยากาศการเรยี นรู้
.....................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
3. การปรบั เปลี่ยนแผนการจดั การเรยี นรู้ (ถ้าม)ี
.....................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

4. ขอ้ ค้นพบดา้ นพฤติกรรมการจัดการเรยี นรู้
.....................................................................................................................................................................................
......................................................................... ..................................................................................

5. อื่นๆ....................................................................................................................................................

หน่วยการเรียนรู้ที่.....๙.....เรื่องพอใจให้สุข จานวน..........๕.......ช่วั โมง

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมธั ยมศึกษาปีที่ ๒ ภาคเรียนที่....๑...ปีการศึกษา 256๕

รายวิชาภาษาไทย รหสั วิชา ท๒๒๑๐๑ ครูผู้สอนนางสาวยธุ าดา ศรีบรุ มย์

_________________________________________________________

สาระสาคัญ / ความคิดรวบยอด (Learning Concepts)

กลอน เป็นคาประพันธ์ที่เชอ่ื ว่ามีมาแต่เดมิ ในท้องถิน่ ของไทย มีชือ่ เรียกแตกต่างกันไปตาม
ลกั ษณะเฉพาะของข้อบังคบั ในการประพนั ธ์

มาตรฐานท่ี ท ๑.๑ ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรแู้ ละความคิด เพื่อนาไปใช้ตดั สินใจแก้ปัญหาในการดาเนิน
มาตรฐานท่ี ท ๕.๑ ชีวิตและมีนิสัยรกั การอ่าน
เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณว์ รรณคดแี ละวรรณกรรมไทยอย่างเห็นคณุ ค่าและ
นามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง

ตัวช้ีวดั
ท ๑.๑ ม. ม.๒/๑ อา่ นออกเสียงบทร้อยแก้วและบทรอ้ ยกรองได้ถูกต้อง
ท ๑.๑ ม. ม.๒/๒ จับใจความสาคัญ สรปุ ความและอธิบายรายละเอียด จากเร่อื งที่อ่าน
ท ๕.๑ ม.๒/๔ สรปุ ความรู้และขอ้ คิดจากการอ่านไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง

สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน ( Competency ) คุณลักษณะอนั พึงประสงค์ ( Desired Characteristics )
ข้อ 1 ความสามารถในการส่อื สาร ข้อ 2 ซื่อสตั ย์
ข้อ 2 ความสามารถในการคิด ขอ้ 3 มีวินยั
ข้อ 3 ความสามารถในการแก้ปญั หา ขอ้ 4 ใฝเ่ รียนรู้
ข้อ 4 ความสามารถในการใช้ทักษะชวี ิต ขอ้ 6 มุ่งม่นั ในการทางาน
ข้อ 5 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

ทักษะ / กระบวนการ ( Skill during the process ) ทักษะการคิด
ทักษะเฉพาะวิชา - การค้นคว้าขอ้ มูล
- การสนทนาแลกเปล่ยี นข้อมลู - การนาเสนอข้อมูล
- การเขียนรายการ

ความเข้าใจทีย่ ั่งยืน
เปน็ คาประพันธ์ที่เช่อื ว่ามีมาแต่เดมิ ในท้องถิ่นของไทย มีชื่อเรียกแตกต่างกันไปตามลกั ษณะเฉพาะของข้อบังคับใน

การประพันธ์

ความสัมพันธ์กับกลมุ่ สาระการเรียนรู้อืน่
คณิตศาสตร์ = การนับจานวน การจัดกลุ่ม

แผนการจดั การเรยี นรทู้ ี.่ ....๔.....

เรอ่ื ง เรยี งร้อยภาษากลอนสุภาพ เวลา.....๑.....ช่วั โมง ระดับชั้นมธั ยมศึกษาปีที่ ๒

__________________________________________________________________________

1. เป้าหมายการเรยี นรู้ / หลกั ฐานการเรยี นรู้ / การวดั และการประเมินผล

มาตรฐานการเรียนรู้ สง่ิ ทีต่ ้องรแู้ ละปฏิบัติได้ ผลงาน / ชนิ้ งาน การวัดผลและการ

และตัวช้ีวดั ประเมินผล

ท ๑.๑ ม.๒/๑ อ่านออก หลกั การอ่านออกเสียง ใบงาน ตรวจงานรายบคุ คล
แบบทดสอบ ตรวจงานรายบุคคล
เสยี งบทร้อยแก้วและ ร้อยแก้วและร้อยกรอง
บทร้อยกรองได้ถกู ต้อง การออกนาเสนองาน สังเกตรายกลุ่ม

ท ๑.๑ ม.๒/๒ จบั - ฝึกทกั ษะการอ่านจับ

ใจความสาคญั สรุป ใจความและสรุปความ
ความและอธิบาย

รายละเอียด จากเรอ่ื งที่

อ่าน

ท ๕.๑ ม.๒/๔ สรปุ ฝึกสรุปความจากเรื่องที่

ความรแู้ ละข้อคิดจาก อ่าน
การอ่านไปประยุกต์ใช้

ในชีวิตจริง

2. สาระการเรยี นรู้ (Learning Contents)

1. ความรู้ (Knowledge)

- หลักการอ่านออกเสียงร้อยแก้วและร้อยกรอง
- หลกั การอ่านจบั ใจความและสรุปความ
- การสรปุ ความจากการอ่าน
2. ทักษะ/กระบวนการ (Skill during the process)

- ฝึกทกั ษะการอ่านออกเสียงร้อยแก้วและร้อยกรอง
- ฝึกทักษะการอ่านจับใจความและสรปุ ความ
- ฝึกสรปุ ความจากเรือ่ งที่อ่าน

๓. สมรรถนะ (Competency)

ข้อ 1 ความสามารถในการสอ่ื สาร

ข้อ 2 ความสามารถในการคิด

3. หลักฐานการเรยี นรู้ชิน้ งานหรือภาระงาน (Work)

- ใบงาน

-แบบทดสอบ

- การนาเสนองาน

4. การวดั และการประเมินผล ( Evaluation )

ส่งิ ทีว่ ัดผล วิธีวดั ผล เคร่อื งมือวดั ผล เกณฑ์การประเมิน

ดา้ นความรู้ (K) นกั เรยี นแสดงความ แบบประเมินรายกลุ่ม ร้อยละ ๗๐ ขนึ้ ไป

คิดเหน็ แบบประเมินการสงั เกต ร้อยละ ๗๐ ขนึ้ ไป
พฤติกรรม และแบบ
ดา้ นทักษะ/กระบวนการ นักเรยี นทาบัตร ประเมินผลงาน
แบบประเมินพฤติกรรม ร้อยละ ๗๐ ขนึ้ ไป
(P) กิจกรรมการเรียนรู้
และผลงานระหว่าง
เจตคต/ิ คุณลักษณะ (A) ประเมินพฤติกรรม เรียน
และผลงานระหว่าง
เรียน แบบสงั เกตพฤติกรรม ร้อยละ ๗๐ ขนึ้ ไป

สมรถนะของผู้เรยี น (C) ข้อ 1 ความสามารถ

ในการส่อื สาร

ข้อ 2 ความสามารถ

ในการคิด

5. กระบวนการการจัดกจิ กรรม / รปู แบบการจดั กจิ กรรม ( Learning Process )
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้/แนวทางการเสริมแรงหรือชว่ ยเหลอื นกั เรยี น
ครแู นะนานกั เรียนว่า กลอนน้ันมีหลายประเภท มีหลายชือ่ เรียกแตกต่างกันไป ตามข้อบังคับการประพนั ธ์

6. กิจกรรมการเรยี นการสอน

1. ข้นั นาเขา้ สบู่ ทเรยี น ( ๑๐ นาที )
๑. ครูสนทนาทบทวนบทเรียนทีผ่ ่านมา ถึงเรื่องกลอนสภุ าพ และกลอนที่นักเรียนไดอ้ ่านไปแล้ว เรือ่ ง พอใจให้

สุข

2. ข้นั สอน ( ๔๐ นาที )

๑. ครูแนะนานักเรียนว่า กลอนน้ันมีหลายประเภท มีหลายชื่อเรียกแตกต่างกันไป ตามข้อบังคับการประพันธ์
เช่น กลอนหก กลอนแปด กลอนสักวา กลอนดอกสร้อย กลอนบทละคร ซึ่งแต่ละชื่อเรียกก็จะมีลักษณะฉันทลักษณ์
แตกต่างกันไป

๒ . ครใู ห้นกั เรยี นอ่านเรือ่ ง คาเรียกชื่อกลอน ในหนังสือเรียนวิวิธภาษา แล้วแบ่งนกั เรยี นออกเป็นกลุ่ม ร่วมกัน
ชแี้ นะ และแสดงความคิดเห็น แลกเปลย่ี นความรู้กนั

๓. นกั เรยี นหาตัวอย่างกลอนที่นกั เรียนรู้จกั มาเลา่ ให้เพื่อน ๆ ฟงั หรือ ยกตัวอย่างบทกลอนทเี่ คยไดย้ ิน หรือเคย
จาได้

๔. นกั เรยี นร่วมกนั สรุปการเรยี กชือ่ กลอน ท้ังการจาแนกตามจานวนคาในวรรค และการเรียกตามการกาหนด
คาในวรรคสดบั และการเรียกตามจุดประสงค์ของการนากลอนไปใช้

3. ขน้ั สรุป ( ๑๐ นาที )

๑. ให้นกั เรยี นทากิจกรรมบัตรกิจกรรมการเรียนรู้
๒. ครูและนกั เรยี นช่วยกันสรุปบทเรียน รวมทั้งสรุปความรู้ทีไ่ ดจ้ ากบทเรียนและการนาไปใช้ในชีวิตประจาวนั

4. สือ่ การสอน / แหล่งเรียนรู้
1. บัตรกิจกรรมการเรียนรู้
2. หนังสือเรียน ชุด วิวิธภาษา ชั้น ม. ๒
3. เฉลยบัตรกิจกรรมการเรียนรู้.
4. แบบประเมินการสังเกตพฤติกรรม

7. บนั ทึกผลหลังแผนการจดั การเรยี นรู้

1. ผลการเรยี นรู้

1.1 ดา้ นความรู้ (K)

ตารางที่ 1 แสดงค่ารอ้ ยละระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ...................................................

ระดับผลสัมฤทธิ์ จานวนนักเรยี น รอ้ ยละ

ดมี าก (80-100 คะแนน)

ดี (70-79 คะแนน)

พอใช้ (60-69 คะแนน)

ปรบั ปรงุ (50-59 คะแนน)

จากตารางที่ 1 พบว่านกั เรยี นผลสมั ฤทธิ์ทางการเรียน ร้อยละ................อยู่ในระดบั ..........และ
รองลงมารอ้ ยละ.................อยู่ในระดับ...............และพบว่านกั เรียน....................................................
............................................................................................................................................................

1.2 ดา้ นทกั ษะ/กระบวนการ (P )

ตารางที่ 2 แสดงค่ารอ้ ยละระดบั ผลสมั ฤทธิท์ างการเรียน เรื่อง ..................................................

ระดบั ผลสมั ฤทธิ์ จานวนนักเรยี น รอ้ ยละ

ดมี าก (80-100 คะแนน)

ดี (70-79 คะแนน)

พอใช้ (60-69 คะแนน)

ปรบั ปรุง (50-59 คะแนน)

จากตารางที่ 2 พบว่านกั เรยี นผลสมั ฤทธิ์ทางการเรยี น ร้อยละ................อยู่ในระดับ..........และ
รองลงมารอ้ ยละ.................อยู่ในระดบั ................และพบว่านักเรยี น...............................................
...........................................................................................................................................................

1.3 ดา้ นเจตคติ / คณุ ลักษณะฯ (A)/ สมรรถนะ (C) เชือ่ มโยงกับมาตรฐานหลักสูตร

ตารางที่ 3 แสดงค่ารอ้ ยละคณุ ลักษณะอนั พึงประสงค์ เรือ่ ง ............................................

ระดับผลสัมฤทธิ์ จานวนนักเรยี น รอ้ ยละ

ดมี าก (80-100 คะแนน)

ดี (70-79 คะแนน)

พอใช้ (60-69 คะแนน)

ปรบั ปรงุ (50-59 คะแนน)

จากตารางที่ 3 พบว่านกั เรยี นคุณลกั ษณะอนั พึงประสงค์ ร้อยละ..............อยู่ในระดับ............และ
รองลงมารอ้ ยละ.................อยู่ในระดบั ...............และพบว่านักเรียน.....................................................
..................................................................................................................................................................
สรุป ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ที่ …………………………..
118) นักเรยี นมีผลสมั ฤทธิท์ างการเรียนอยู่ในระดบั ...................
119) นกั เรยี นมีทกั ษะในระดับ..................
120) นกั เรยี นมีคณุ ลักษณะในระดับ...............

2.บรรยากาศการเรยี นรู้
.....................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

3. การปรับเปลีย่ นแผนการจัดการเรยี นรู้ (ถา้ มี)
.....................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

4. ขอ้ ค้นพบด้านพฤติกรรมการจดั การเรยี นรู้
.....................................................................................................................................................................................
......................................................................... .....................................................................................

5. อื่นๆ....................................................................................................................................................

หน่วยการเรียนรู้ที่.....๙.....เรื่องพอใจให้สุข จานวน..........๕.......ชวั่ โมง

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ภาคเรียนที.่ ...๑...ปีการศึกษา 256๕

รายวิชาภาษาไทย รหัสวิชา ท๒๒๑๐๑ ครูผู้สอนนางสาวยธุ าดา ศรีบุรมย์

_________________________________________________________

สาระสาคญั / ความคิดรวบยอด (Learning Concepts)

การโต้วาที คือ การพดู ท่มี ีฝ่ายเสนอความคิดเห็นกับอีกฝา่ ยหนึง่ กลา่ วค้านความคิดเห็น ทั้งสองฝ่าย
จะใช้วาทศิลป์หกั ล้างเหตุผลของกันและกันอย่างมีระบบ

มาตรฐานท่ี ท ๓.๑ สามารถเลอื กฟังและดู อย่างมีวิจารณญาณ และพดู แสดงความรู้ ความคิด

ความรสู้ กึ ในโอกาสต่างๆ อย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์

ตวั ช้ีวดั
ท ๓.๑ ม.๒/๒ วิเคราะห์ขอ้ เท็จจรงิ ข้อคิดเหน็ และความน่าเช่อื ถอื ของข่าวสารจากสื่อตา่ งๆ
ท ๓.๑ ม.๒/๓ วิเคราะห์และวิจารณ์เรอ่ื งที่ฟังและดอู ยา่ งมีเหตผุ ล เพื่อนาข้อคิดมาประยกุ ต์ใช้ในการดาเนิน

ชีวิต
ท ๓.๑ ม.๒/๔ พูดในโอกาสต่างๆ ได้ตรงตามวตั ถปุ ระสงค์

สมรรถนะสาคญั ของผู้เรียน ( Competency ) คุณลักษณะอนั พึงประสงค์ ( Desired Characteristics )
ข้อ 1 ความสามารถในการส่อื สาร ข้อ 2 ซื่อสตั ย์
ข้อ 2 ความสามารถในการคิด ขอ้ 3 มีวินัย
ข้อ 3 ความสามารถในการแก้ปญั หา ขอ้ 4 ใฝเ่ รียนรู้
ข้อ 4 ความสามารถในการใช้ทกั ษะชวี ิต ขอ้ 6 มุ่งม่ันในการทางาน
ข้อ 5 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

ทกั ษะ / กระบวนการ ( Skill during the process ) ทักษะการคิด
ทกั ษะเฉพาะวิชา - การค้นคว้าขอ้ มลู
- การสนทนาแลกเปล่ยี นข้อมูล - การนาเสนอข้อมูล
- การเขียนรายการ

ความเข้าใจที่ย่งั ยืน
- การโต้วาที

ความสมั พันธ์กับกลมุ่ สาระการเรียนรู้อืน่
คณิตศาสตร์ = การนบั จานวน การจดั กลุ่ม

แผนการจัดการเรยี นรูท้ ี่....๕......

เร่อื งเวทีวาที เวลา.....๑.....ช่วั โมง ระดับชั้นมธั ยมศึกษาปีที่ ๒

__________________________________________________________________________

1. เป้าหมายการเรยี นรู้ / หลกั ฐานการเรยี นรู้ / การวดั และการประเมินผล

มาตรฐานการเรียนรู้ ส่งิ ที่ต้องรแู้ ละปฏิบตั ิได้ ผลงาน / ชนิ้ งาน การวดั ผลและการ

และตัวช้ีวดั ประเมินผล

ท ๓.๑ ม.๒/๒ ฝึกพดู วิเคราะห์ขอ้ เท็จจรงิ แบบทดสอบ ตรวจงานรายบคุ คล

วิเคราะห์ขอ้ เทจ็ จรงิ และข้อคิดเหน็

ข้อคิดเหน็ และความ

น่าเช่อื ถอื ของข่าวสาร

จากสื่อตา่ งๆ

ท ๓.๑ ม.๒/๓ หลกั การวิเคราะห์ วิจารณ์ ใบงาน ตรวจงานรายบุคคล

วิเคราะห์และวิจารณ์ การฟัง การดู การพดู

เรือ่ งที่ฟงั และดูอยา่ งมี

เหตผุ ล เพือ่ นาข้อคิดมา

ประยุกต์ใช้ในการ

ดาเนนิ ชีวิต

ท ๓.๑ ม.๒/๔ พูดใน หลักการพดู อวยพร การ การนาเสนอ ตรวจงานรายกลมุ่

โอกาสต่างๆ ได้ตรงตาม พดู โน้มน้าว การพูด

วตั ถุประสงค์ โฆษณา

2. สาระการเรยี นรู้ (Learning Contents)
1. ความรู้ (Knowledge)
- วิเคราะห์ขอ้ เทจ็ จรงิ และข้อคิดเหน็
- หลักการวิเคราะห์ วิจารณ์ การฟัง การดู การพูด
- หลักการพูดอวยพร การพูดโน้มน้าว การพูดโฆษณา

2. ทักษะ/กระบวนการ (Skill during the process)
- ฝึกพูดวิเคราะห์ขอ้ เท็จจรงิ และข้อคิดเห็น
- ฝึกพูดวิเคราะห์ วิจารณ์
- ฝึกการพูดอวยพร การพูดโน้มน้าวการพูดโฆษณา

๓. สมรรถนะ (Competency)

ข้อ 2 ความสามารถในการคิด

ข้อ 3 ความสามารถในการแก้ปญั หา

3. หลกั ฐานการเรยี นรู้ชิน้ งานหรือภาระงาน (Work)

- ใบงาน

- แบบทดสอบ

- การนาเสนองาน

4. การวดั และการประเมินผล ( Evaluation )

ส่งิ ทีว่ ดั ผล วิธีวดั ผล เคร่อื งมือวดั ผล เกณฑ์การประเมิน

ดา้ นความรู้ (K) ๑. นักเรยี นโต้วาท แบบประเมินการโต้วาที ร้อยละ ๗๐ ขนึ้ ไป

ดา้ นทักษะ/ ๒. นกั เรยี นทาบัตรกิจกรรมการ แบบประเมินการสงั เกต ร้อยละ ๗๐ ขนึ้ ไป

กระบวนการ(P) เรียนรู้ พฤติกรรม และแบบ
ประเมินผลงาน

เจตคต/ิ ๓. ประเมินพฤติกรรมและ แบบประเมินพฤติกรรม ร้อยละ ๗๐ ขนึ้ ไป

คุณลกั ษณะ (A) ผลงานระหว่างเรียน และผลงานระหว่าง
เรียน

สมรถนะของ ข้อ 2 ความสามารถในการคิด แบบสังเกตพฤติกรรม ร้อยละ ๗๐ ขนึ้ ไป
ผู้เรยี น (C) ข้อ 3 ความสามารถในการ
แก้ปัญหา

5. กระบวนการการจัดกจิ กรรม / รปู แบบการจัดกจิ กรรม ( Learning Process )

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้/แนวทางการเสริมแรงหรือชว่ ยเหลอื นกั เรยี น
ครนู าสนทนากบั นักเรียนเกี่ยวกับการโต้วาที

6. กิจกรรมการเรยี นการสอน

1. ข้นั นาเข้าสู่บทเรยี น ( ๑๐ นาที )

๑. ครูนาสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกบั การโต้วาที และให้นกั เรยี นชม วีซีดี การโต้วาที
๒. ครูแจกบัตรความรเู้ รือ่ ง “การโต้วาที” พร้อมครอู ธิบายประกอบ
2. ขั้นสอน ( ๔๐ ที )

๑. ครูให้นักเรียนจัดโต้วาทีกันเองในชั้นเรียน ในญัตติที่ว่า “ก้าวหน้าด้วยความรู้ เชิดชู เศรษฐกิจพอเพียง”
โดยมีผู้ดาเนินการโต้วาทีหนึ่งคน ผู้จับเวลาคอยกดกริ่งเตือนก่อนหมดเวลา และหมดเวลาพูดแล้วหนึ่งคน ครูเป็น
กรรมการตัดสิน ในการจัดโต้วาทีนั้น ต้องจัดที่น่ังให้ผู้โต้ท้ังสองฝ่าย (ฝ่ายเสนอและฝ่ายค้าน) ออกมาน่ังหน้าชั้น

เรียน พร้อมท้ังจัดหาโพเดียม (ที่สาหรับยนื พูด) มาวางไว้ตรงกลางหน้าห้อง และ ดาเนนิ การโต้วาทีตามข้ันตอนตาม
บตั รความรู้ และก่อนจะออกมาพดู โต้ของทุกคน จะต้องได้รบั เชิญให้ออกมาพดู จากผดู้ าเนินการโต้วาทีก่อนเสมอ ( ถ้า
ไมพ่ อให้ใช้นอกเวลา )

3. ข้นั สรุป ( ๑๐ นาที )
๑. ครูและนกั เรยี นสรปุ ผลการโต้วาทีว่าแตล่ ะกลมุ่ ว่าพดู ได้สาระ และมีเหตผุ ลหรือไม่ พร้อมทั้งสรปุ เกีย่ วกบั

พฤติกรรมความพอเพียง
๒. นักเรยี นทาบัตรกิจกรรมการเรียนรู้

4. สื่อการสอน / แหล่งเรียนรู้
1. บตั รความรู้
2. บตั รกิจกรรมการเรียนรู้.
3. หนงั สือเรียน ชดุ ววิ ิธภาษา ชั้น ม. ๒
4. ซีดี การโต้วาที.

7. บนั ทึกผลหลังแผนการจัดการเรยี นรู้

1. ผลการเรยี นรู้

1.1 ดา้ นความรู้ (K)

ตารางที่ 1 แสดงค่ารอ้ ยละระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรือ่ ง ...................................................

ระดบั ผลสัมฤทธิ์ จานวนนักเรยี น ร้อยละ

ดมี าก (80-100 คะแนน)

ดี (70-79 คะแนน)

พอใช้ (60-69 คะแนน)

ปรับปรงุ (50-59 คะแนน)

จากตารางที่ 1 พบว่านกั เรยี นผลสมั ฤทธิ์ทางการเรียน ร้อยละ................อยู่ในระดบั ..........และ
รองลงมารอ้ ยละ.................อยู่ในระดับ...............และพบว่านักเรียน....................................................
............................................................................................................................................................

1.2 ดา้ นทกั ษะ/กระบวนการ (P )

ตารางที่ 2 แสดงค่ารอ้ ยละระดับผลสัมฤทธิท์ างการเรียน เรื่อง ..................................................

ระดับผลสัมฤทธิ์ จานวนนักเรยี น ร้อยละ

ดมี าก (80-100 คะแนน)

ดี (70-79 คะแนน)

พอใช้ (60-69 คะแนน)

ปรับปรุง (50-59 คะแนน)

จากตารางที่ 2 พบว่านกั เรยี นผลสัมฤทธิท์ างการเรยี น ร้อยละ................อยู่ในระดับ..........และ
รองลงมารอ้ ยละ.................อยู่ในระดบั ................และพบว่านักเรยี น.............................................
...........................................................................................................................................................

1.3 ดา้ นเจตคติ / คุณลักษณะฯ (A)/ สมรรถนะ (C) เชือ่ มโยงกับมาตรฐานหลกั สูตร

ตารางที่ 3 แสดงค่ารอ้ ยละคณุ ลกั ษณะอนั พึงประสงค์ เรือ่ ง ............................................

ระดบั ผลสมั ฤทธิ์ จานวนนักเรยี น รอ้ ยละ

ดมี าก (80-100 คะแนน)

ดี (70-79 คะแนน)

พอใช้ (60-69 คะแนน)

ปรับปรุง (50-59 คะแนน)

จากตารางที่ 3 พบว่านกั เรยี นคุณลักษณะอนั พึงประสงค์ ร้อยละ..............อยู่ในระดับ............และ
รองลงมารอ้ ยละ.................อยู่ในระดับ...............และพบว่านักเรียน.....................................................
..................................................................................................................................................................
สรุป ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ที่ …………………………..
121) นกั เรยี นมีผลสัมฤทธิท์ างการเรียนอยู่ในระดับ...................
122) นักเรยี นมีทักษะในระดับ..................
123) นกั เรยี นมีคุณลักษณะในระดบั ...............

2.บรรยากาศการเรยี นรู้
.....................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

3. การปรับเปลีย่ นแผนการจัดการเรยี นรู้ (ถ้ามี)
.....................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

4. ขอ้ ค้นพบด้านพฤติกรรมการจัดการเรยี นรู้
.....................................................................................................................................................................................
......................................................................... ..................................................................................

5. อื่นๆ....................................................................................................................................................

ปัญหา/สิง่ ทีพ่ ัฒนา / แนวทางแก้ปัญหา / แนวทางการพัฒนา

ปญั หา/สิ่งทีพ่ ฒั นา สาเหตุของปัญหา/ แนวทางแกไ้ ข/ วิธีแก้ไข/พัฒนา ผลการแก้ไข/พัฒนา

สิ่งทีพ่ ัฒนา พัฒนา

ลงชื่อ............................................. ผู้สอน
(นางสาวยธุ าดา ศรีบุรมย์)

รับทราบผลการดาเนนิ การ

ลงชือ่ ...............................................
(นางสาวจารพุ รรณ ชวนชิต)
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

ลงชื่อ............................................
( นายชาญยทุ ธ สทุ ธธิ รานนท์ )
รองผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ

ลงชื่อ...........................................
( นายวีระ แก้วกัลยา )

ผู้อานวยการโรงเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 จงั หวดั เพชรบุรี

8. ความคดิ เหน็ (ผบู้ รหิ าร / หรอื ผูท้ ี่ไดร้ ับมอบหมาย)
ได้ทาการตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ของ.................................................แล้วมีความเหน็ ดงั นี้
8.1 เปน็ แผนการจัดการเรียนรู้ที่
ดมี าก ดี
พอใช้ ต้องปรับปรงุ
8.2 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้นาเอากระบวนการเรียนรู้
ทีเ่ น้นผู้เรยี นเปน็ สาคัญ ใช้กระบวนการสอนไดอ้ ย่างเหมาะสม
ที่ยังไมเ่ น้นผู้เรยี นเป็นสาคัญ ควรปรบั ปรุงพัฒนาตอ่ ไป
8.3 เปน็ แผนการจัดการเรียนรู้ที่
นาไปใช้สอนได้
ควรปรบั ปรงุ กอ่ นนาไปใช้
8.4 ข้อเสนอแนะอื่น ๆ
........................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

ลงชือ่ ....................................................................
(นางสาวจารพุ รรณ ชวนชิต)
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

ความคิดเหน็ ของรองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ
........................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

ลงชื่อ............................................
( นายชาญยุทธ สทุ ธธิ รานนท์ )

รองผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ
ความคิดเหน็ ของผู้อานวยการโรงเรียน

........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................

ลงชื่อ.............................................
( นายวีระ แก้วกลั ยา )

ผู้อานวยการโรงเรียนราชประชานเุ คราะห์ 47 จงั หวดั เพชรบุรี

การวิเคราะห์มาตรฐานแล
รายวิชาภาษาไทย ระดบั ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ จานวน

หนว่ ยการ ตวั ชีว้ ดั ที่ รู้อะไร / ทาอะไร ภาระงาน / ชนิ้ งาน

เรียนรู้ที่ /เรือ่ ง รู้อะไร - ใบงาน
- แบบทดสอบ
เรื่องฟงั คิด ท ๓.๑ ม.๒/๑ - การพดู สรปุ ความ - การนาเสนองาน
พินิจเรอ่ื ง ท ๓.๑ ม.๒/๒ - วิเคราะห์ขอ้ เทจ็ จรงิ และ
ท ๓.๑ ม. ๒/๖ ข้อคิดเห็น
- หลกั การฟัง การดูและ
การพูด

ทาอะไร

- ฝึกพดู สรปุ ความ
- ฝึกพดู วิเคราะห์
ข้อเท็จจรงิ และข้อคิดเหน็
- ฝึกพดู ฟงั และดู

ละตวั ชวี้ ัด / ผลการเรียนรู้
น ๑.๕ หนว่ ยกิต ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

สมรรถนะสาคัญ คุณลักษณะของวิชา คุณลักษณะอันพงึ

ประสงค์

ข้อ 1 ความสามารถ การฟังเชิงวิเคราะห์ ข้อ 2 ซื่อสตั ย์

ในการส่อื สาร วิจารณ์ หมายถึง การ ข้อ 3 มวี ินยั

ข้อ 2 ความสามารถ ฟังสารด้วยความเอาใจ ข้อ 4 ใฝเ่ รียนรู้

ในการคิด ใส่พิจารณาไตร่ตรอง ข้อ 6 มุ่งม่นั ในการ

ข้อ 3 ความสามารถ แยกแยะสารออกเป็น ทางาน

ในการแก้ปญั หา สว่ น ๆ อย่างถ่ถี ้วน

ข้อ 4 ความสามารถ เพือ่ ให้เข้าใจเรื่องใน

ในการใช้ทักษะชวี ิต หลายแง่หลายมุมโดย

ข้อ 5 ความสามารถ แยก ข้อเท็จจรงิ และ

ในการใช้เทคโนโลยี ข้อคิดเหน็ ออกจากกนั

แล้วติ – ชม หรือ

ประเมินค่าสง่ิ ทีไ่ ด้ฟัง

น้ัน เพื่อนาไปใช้ใน

ชีวิตประจาวนั

เรื่องฟังคิด ท ๑.๑ ม.๒/๒ รู้อะไร - แบบทดสอบ
พินิจเร่อื ง - การนาเสนองาน
ท ๑.๑ ม.๒/๕ - การพูดสรปุ ความ
ท ๓.๑ ม. ๒/๕ - วิเคราะห์ขอ้ เท็จจรงิ และ

ข้อคิดเหน็

- หลักการฟงั การดูและ
การพูด

ทาอะไร

- ฝึกพูดสรุปความ

- ฝึกพูดวิเคราะห์

ข้อเท็จจรงิ และข้อคิดเห็น

- ฝึกพดู ฟัง และดู

เรื่องอ่านคิด ท ๑.๑ ม.๒/๒ รู้อะไร - แบบทดสอบ
พินิจเรอ่ื งราว ท ๓.๑ ม.๒/1 - การนาเสนอหน้าช
- หลักการอ่านจับใจความ เรียน
ท ๓.๑ ม.๒/๓ และสรปุ ความ
- การพูดสรปุ ความ

- หลกั การวิเคราะห์
วิจารณ์ การฟัง การดู การ
พูด

ทาอะไร

- ฝึกทกั ษะการอ่านจับ

ใจความและสรุปความ

- ฝึกพดู สรปุ ความ

ข้อ 1 ความสามารถ การอ่านวิเคราะหเ์ นื้อหา ข้อ 2 ซือ่ สัตย์

ในการสอ่ื สาร จากบทเรียน เป็นการเพื่อ ข้อ 3 มวี ินยั

ข้อ 2 ความสามารถ จบั ใจความสาคัญแล้ว ข้อ 4 ใฝเ่ รียนรู้
แสดงความคิดเห็นเชิง ข้อ 6 มุ่งมน่ั ในการ
ในการคิด ทางาน
วเิ คราะหแ์ ละประเมินค่า
ข้อ 3 ความสามารถ เป็นพนื้ ฐานที่จาเปน็ ใน

ในการแก้ปญั หา การศกึ ษาหาความรู้ จึง

ข้อ 4 ความสามารถ ควรฝึกฝนให้เกิดความ

ในการใช้ทกั ษะชวี ิต ชานาญ จนสามารถ

ข้อ 5 ความสามารถ วเิ คราะหแ์ ละแสดงความ
ในการใช้เทคโนโลยี คิดเหน็ ในงานเขียนทกุ

ประเภทได้

ข้อ 1 ความสามารถ การอ่านเพือ่ จบั ใจความ ข้อ 2 ซื่อสัตย์

ชั้น ในการสอ่ื สาร สาคญั เปน็ พนื้ ฐานที่ ข้อ 3 มวี ินยั

ข้อ 2 ความสามารถ จาเป็นในการศกึ ษาหา ข้อ 4 ใฝเ่ รียนรู้
ความรู้ จึงควรฝึกฝนให้ ข้อ 6 มุ่งม่นั ในการ
ในการคิด
เกิดความชานาญจน
ข้อ 3 ความสามารถ สามารถจบั ใจความสาคญั ทางาน

ในการแก้ปญั หา ในงานเขียนทุกประเภท

ข้อ 4 ความสามารถ

ในการใช้ทกั ษะชวี ิต

ข้อ 5 ความสามารถ

ในการใช้เทคโนโลยี

- ฝึกพูดวิเคราะห์ วิจารณ์

เรือ่ ง ท ๑.๑ ม.๒/๒ ท รู้อะไร - แบบทดสอบ

แผนภาพ ๑.๑ ม.๒/๓ - หลกั การอ่านจบั ใจความ

ความคิดพิชิต และสรุปความ
เรื่อง - หลกั การเขียนสรุปความ

ทาอะไร

- ฝึกทักษะการอ่านจับ

ใจความและสรปุ ความ

- ฝึกเขียนสรุปความ

เรื่องอ่าน ท ๑.๑ ม.๒/๑ รู้อะไร - แบบทดสอบ
คล่องเขียน ท ๑.๑ ม.๒/๗ - หลกั การอ่านออกเสียง - ใบงาน
ถูก ท ๑.๑ ม. ๒/๘ ร้อยแก้วและร้อยกรอง - นาเสนองาน
- หลักการอ่านและประเมิน
ค่า แนวคิด
- หลกั การอ่าน

ทาอะไร

- ฝึกทกั ษะการอ่านออก
เสยี งร้อยแก้วและร้อยกรอง

ข้อ 1 ความสามารถ การเลา่ เรือ่ งและการ ข้อ 2 ซื่อสตั ย์

ในการส่อื สาร เขียนแผนภาพความคิด ข้อ 3 มวี ินยั

ข้อ 2 ความสามารถ ทาให้จาเนอื้ เรื่องได้ ข้อ 4 ใฝเ่ รียนรู้

ในการคิด แม่นยา อีกทงั้ ยงั เป็น ข้อ 6 มุ่งมั่นในการ

ข้อ 3 ความสามารถ การช่วยฝึกทกั ษะ ทางาน

ในการแก้ปัญหา และพฒั นาในดา้ นการ

ข้อ 4 ความสามารถ เขียน การพูดต่อไป

ในการใช้ทักษะชวี ิต

ข้อ 5 ความสามารถ

ในการใช้เทคโนโลยี

ข้อ 1 ความสามารถ การเรียนรู้คา คา ข้อ 2 ซือ่ สัตย์

ในการส่อื สาร ยาก ข้อความและ ข้อ 3 มวี ินัย

ข้อ 2 ความสามารถ สานวนภาษาไทยใน ข้อ 4 ใฝเ่ รียนรู้

ในการคิด บทเรียนและนาไปใช้ให้ ข้อ 6 มุ่งมนั่ ในการ

ข้อ 3 ความสามารถ ถกู ต้อง ถอื เป็นการ ทางาน

ในการแก้ปญั หา พฒั นาทักษะทางภาษา

ข้อ 4 ความสามารถ ที่ผู้เรยี นควรได้รบั การ

ในการใช้ทักษะชวี ิต ฝึกฝน เพือ่ พฒั นา

ข้อ 5 ความสามารถ ทักษะให้ถกู ต้อง จึงจะ

ในการใช้เทคโนโลยี ทาให้การเรียนรู้ภาษา

เรือ่ งอ่านคิด ท ๑.๑ ม.๒/๔ - ฝึกอ่านและฝึกประเมิน
วิเคราะห์ ท ๑.๑ ม.๒/๕ ค่า
เรื่อง ท ๑.๑ ม. ๒/๗ - ฝึกอ่านทั้งร้อยแก้ว และ
ร้อยกรอง
รู้อะไร - ใบงาน
- นิยามหลักการอภิปราย - แบบทดสอบ
แสดงความคิดเหน็ และข้อ

โต้แย้ง

- นิยามและตวั อย่าง

ข้อเทจ็ จรงิ ข้อคิดเหน็

- หลักการอ่านและประเมิน

ค่า แนวคิด

ทาอะไร

- ฝึกอภิปรายแสดงความ
คิดเหน็ และข้อโต้แย้ง
- ฝึกวิเคราะห์ จาแนก
ข้อเท็จจรงิ ข้อคิดเหน็
- ฝึกอ่านและฝึก ประเมิน
ค่า

เป็นไปดว้ ยดีและเกิด
การพัฒนาตามมา

ข้อ 1 ความสามารถ การอ่านออกเสียง ข้อ 2 ซือ่ สตั ย์
ข้อ 3 มวี ินยั
ในการส่อื สาร เป็นการสือ่ สารทีม่ ี ข้อ 4 ใฝเ่ รียนรู้
ข้อ 6 มุ่งม่นั ในการ
ข้อ 2 ความสามารถ ความสาคัญ เพราะ ทางาน

ในการคิด เป็นการถ่ายทอด

ข้อ 3 ความสามารถ ความรู้ ความคิด

ในการแก้ปัญหา ความรสู้ กึ และอารมณ์

ข้อ 4 ความสามารถ ของผู้ส่งสารไปผู้รับ

ในการใช้ทกั ษะชวี ิต สาร ดังน้ัน หากรู้

ข้อ 5 ความสามารถ หลกั การอ่านและมี

ในการใช้เทคโนโลยี ทักษะในการอ่าน

ย่อมจะทาให้การ

ส่อื สารเกิดสมั ฤทธิผ์ ล

เรือ่ งสรุป ท ๑.๑ ม.๒/๔ รู้อะไร - แบบทดสอบ
ความ ท ๑.๑ ม.๒/๕ - นิยามหลักการอภิปราย - ใบงาน
แสดงความคิดเหน็ และข้อ
ท ๑.๑ ม. ๒/๗ โต้แย้ง

อภิปรายเรือ่ ง - นิยามและตัวอย่าง
ข้อเท็จจรงิ ข้อคิดเหน็

- หลกั การอ่านและประเมิน
ค่า แนวคิด

ทาอะไร

- ฝึกอภิปรายแสดงความ
คิดเห็นและข้อโต้แย้ง
- ฝึกวิเคราะห์ จาแนก
ข้อเท็จจรงิ ข้อคิดเหน็
- ฝึกอ่านและฝึก ประเมิน
ค่า

ข้อ 1 ความสามารถ การอภิปราย ข้อ 2 ซื่อสตั ย์

ในการสอ่ื สาร บทเรียน แสดง ข้อ 3 มวี ินัย

ข้อ 2 ความสามารถ เหตุผลประกอบการ ข้อ 4 ใฝเ่ รียนรู้
พดู เป็นการเพิ่ม
ในการคิด ข้อ 6 มุ่งมนั่ ในการ
ทกั ษะดา้ น ทางาน
ข้อ 3 ความสามารถ การวิเคราะห์ ทาให้
ในการแก้ปญั หา สรปุ ข้อคิดจากบทเรียน

ข้อ 4 ความสามารถ ได้งา่ ยและตรงประเด็น

ในการใช้ทักษะชวี ิต

ข้อ 5 ความสามารถ

ในการใช้เทคโนโลยี

ผงั มโนทัศน์หน่วยกา
เรือ่ งศิลาจารกึ ร

ระดับชั้นมธั ยมศึกษาปีที่ ๒ ภาคเรียนที่ .......๑........เว

เรื่องฟงั คิดพินิจเรอ่ื ง หน่วยการเรียนร

เวลา.......๑....... ชวั่ โมง เรือ่ งศิลาจ

เรื่องอ่านคิดพินิจเรอ่ื งราว

เวลา .......๑........ชั่วโมง

เรือ่ งอ่านคล่องเขียนถูก

เวลา......๑....... ชวั่ โมง

เรือ่ ง สรปุ ความอภ

เวลา ........๑...

ารเรียนรู้ที่....๑๐....
รายวิชาภาษาไทย
วลา.........๗.......ชัว่ โมง จานวน.....๑.๕.......หน่วยกิต

เรือ่ งอ่านคิดวิเคราะหเ์ รื่อง

เวลา .......๑......... ชัว่ โมง

รทู้ ี่ .....๑๐.... เรื่องแผนภาพความคิดพิชิตเรือ่ ง

จารกึ เวลา.....๑......ชัว่ โมง

เรื่อง อ่านคิดวิเคราะหเ์ รื่อง

เวลา ........๑......ชวั่ โมง

ภิปรายเรือ่ ง

....ชว่ั โมง

หน่วยการเรียนรู้ที่.....๑๐.....เรือ่ งศิลาจารกึ จานวน........๗.........ชั่วโมง

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ภาคเรียนที.่ ..๑....ปีการศึกษา 256๕

รายวิชาภาษาไทย รหัสวิชา ท๒๒๑๐๑ ครูผู้สอนนางสาวยุธาดา ศรีบรุ มย์

_________________________________________________________

สาระสาคญั / ความคิดรวบยอด (Learning Concepts)

การฟังเชิงวิเคราะห์ วิจารณ์ หมายถึง การฟงั สารด้วยความเอาใจใสพ่ ิจารณาไตร่ตรอง แยกแยะสารออกเปน็

สว่ น ๆ อย่างถถ่ี ้วน เพือ่ ให้เข้าใจเรื่องในหลายแง่หลายมมุ โดยแยก ข้อเทจ็ จรงิ และข้อคิดเหน็ ออกจากกนั แล้วติ –

ชม หรือประเมินค่าสง่ิ ทีไ่ ด้ฟงั นั้น เพื่อนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน

มาตรฐานท่ี ท ๓.๑ สามารถเลอื กฟังและดู อย่างมีวิจารณญาณ และพดู แสดงความรู้
ความคิด ความรสู้ กึ ในโอกาสต่างๆ อย่างมีวิจารณญาณและ
สร้างสรรค์

ตัวชวี้ ัด
ท ๓.๑ ม.๒/๑ พูดสรุปใจความสาคญั ของเรือ่ งทีฟ่ ังและดู
ท ๓.๑ ม.๒/๒ วเิ คราะหข์ ้อเทจ็ จริง ข้อคิดเหน็ และความน่าเชื่อถือของข่าวสารจากสือ่ ต่างๆ
ท ๓.๑ ม.๒/๖ มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด

สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน ( Competency ) คุณลกั ษณะอนั พึงประสงค์ ( Desired Characteristics )
ข้อ 1 ความสามารถในการส่อื สาร ข้อ 2 ซื่อสัตย์
ข้อ 2 ความสามารถในการคิด ขอ้ 3 มีวินัย
ข้อ 3 ความสามารถในการแก้ปญั หา ขอ้ 4 ใฝเ่ รียนรู้
ข้อ 4 ความสามารถในการใช้ทกั ษะชวี ิต ขอ้ 6 มุ่งม่นั ในการทางาน
ข้อ 5 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

ทกั ษะ / กระบวนการ ( Skill during the process ) ทักษะการคิด
ทักษะเฉพาะวิชา - การค้นคว้าขอ้ มูล
- การสนทนาแลกเปล่ยี นข้อมลู - การนาเสนอข้อมลู
- การเขียนรายการ

ความเข้าใจทีย่ ่งั ยืน
การฟงั บทวิเคราะห์ เรื่อง คาพ่อสอนลกู

ความสมั พันธ์กับกลมุ่ สาระการเรียนรู้อืน่
คณิตศาสตร์ = การนับจานวน การจดั กลมุ่

แผนการจดั การเรยี นรู้ที.่ ....๑.....

เรอ่ื งฟังคิดพนิ จิ เร่อื ง เวลา.....๑.....ช่ัวโมง ระดบั ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ ๒

__________________________________________________________________________

1. เป้าหมายการเรยี นรู้ / หลกั ฐานการเรยี นรู้ / การวัดและการประเมินผล

มาตรฐานการเรียนรู้ ส่งิ ทีต่ ้องรแู้ ละปฏิบัติได้ ผลงาน / ชนิ้ งาน การวดั ผลและการ

และตวั ช้ีวดั ประเมินผล

ท ๓.๑ ม.๒/๑ พูด การพูดสรปุ ความ แบบทดสอบ ตรวจงานรายบุคคล

สรุปใจความสาคญั ของ

เรื่องทีฟ่ งั และดู

ท ๓.๑ ม.๒/๒ วิเคราะห์ขอ้ เท็จจรงิ และ ใบงาน ตรวจงานรายบุคคล

วิเคราะห์ขอ้ เทจ็ จรงิ ข้อคิดเห็น

ข้อคิดเห็นและความ

น่าเช่อื ถอื ของข่าวสาร

จากสื่อตา่ งๆ

ท ๓.๑ ม.๒/๖ มี ฝึกพูด ฟัง และดู การนาเสนองานหนา้ ช้ัน สังเกตรายบคุ คล

มารยาทในการฟัง การ เรียน

ดู และการพดู

2. สาระการเรยี นรู้ (Learning Contents)
1. ความรู้ (Knowledge)
- การพูดสรุปความ
- วิเคราะห์ขอ้ เท็จจรงิ และข้อคิดเหน็
- หลักการฟงั การดแู ละการพูด
2. ทกั ษะ/กระบวนการ (Skill during the process)
- ฝึกพดู สรปุ ความ
- ฝึกพดู วิเคราะห์ขอ้ เทจ็ จรงิ และข้อคิดเห็น
- ฝึกพูด ฟัง และดู
4. สมรรถนะ (Competency)
ข้อ 3 ความสามารถในการแก้ปัญหา
ข้อ 4 ความสามารถในการใช้ทักษะชวี ิต


Click to View FlipBook Version
Previous Book
BENGKEL AUDIT KEMUDAHAN MESRA OKU KUMPULAN 3
Next Book
ЧОМ. Путь женщины