The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

๑๐๐ ปี พระอารามหลวงวัดป่าเลไลยก์วรวิหาร จังหวัดสุพรรณบุรี

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by schtgr1125, 2020-04-14 22:03:00

๑๐๐ ปี พระอารามหลวงวัดป่าเลไลยก์วรวิหาร จังหวัดสุพรรณบุรี

๑๐๐ ปี พระอารามหลวงวัดป่าเลไลยก์วรวิหาร จังหวัดสุพรรณบุรี

Wat Palelai Worawihan’s Centennial Celebrations
1919-2019

ภาพถา่ ยมุมสงู วัดปา่ เลไลยก์ กอ่ น พ.ศ. ๒๕๓๐

พระวหิ ารเกา่

พระภกิ ษุสามเณร และเดก็ วดั วดั ปา่ เลไลยก์ในยคุ กอ่ น
ขบวนรถออ้ ยโรงงานน้�ำตาลสามชุก

โบสถม์ อญเกา่

โบสถ์มอญ
ทีว่ ดั ปา่ เลไลยก์
สร้างสมัยอยธุ ยา
อายุ ๕๐๐ กว่าปี

ภาพพระอุโบสถ
และ
ศาลาการเปรียญ
หลวงพ่อสอนสรา้ ง

เสนาสนะเก่า

กฏุ ิชายนำ้�
ภาพถา่ ยในสมัยหลวงพอ่ ถิร

หมู่กฏุ ิ ภาพถา่ ย
ในสมัยหลวงพอ่ ถริ

ภาพงานฐานลา่ งศาลา
สมเดจ็ พระนเรศวร
เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๓
ในสมยั หลวงพ่อถริ

บา้ นขุนช้าง
ทว่ี ัดป่าเลไลยก์
ออกแบบโดย

กรมศลิ ปากร
สร้างเสรจ็

พ.ศ. ๒๕๒๘
ในสมัยหลวงพ่อฉลอง

สนั นษิ ฐานวา่ สรา้ งกอ่ นสมัยกรงุ ศรีอยธุ ยาเปน็ อยา่ งนอ้ ย
และไม่ก่อน พ.ศ. ๕๐๐

พระประธาน ในพระอุโบสถวดั ปา่ เลไลยกว์ รวหิ าร
สร้างเมอื่ พ.ศ.๒๕๑๒

สมัยพระวสิ ุทธสิ ารเถร (ถริ ปญฺาปโชโต) เป็นเจา้ อาวาส

สรา้ งพระวหิ ารคดในสมยั หลวงพอ่ ฉลอง

พระอารามหลวง

วัดป่าเลไลยกไ์ ดร้ ับพระราชทานวิสุงคามสมี า เมอ่ื พ.ศ.๒๔๖๑ และไดร้ บั
การสถาปนาขึ้นเป็นพระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดวรวิหาร เม่ือวันที่ ๒๑ เมษายน
พ.ศ.๒๔๖๒ ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖
ในช่วงน้ีได้กอ่ สร้างพระอโุ บสถข้ึน โดยความรว่ มมือของพระสงฆ์ น�ำโดย พระครู
โพธาภริ ตั (หลวงพอ่ สอน) พร้อมด้วยขา้ ราชการ พอ่ ค้า ประชาชน ทห่ี น้าบนั ของ
พระอุโบสถยังปรากฏตัวอักษรจารึกไว้ว่า (สร้างเสร็จ) เมื่อปีฉลู สัตตศก พ.ศ.
๒๔๖๘ รตั นโกสนิ ทรศ์ ก ๑๔๔

แผน่ จารึกการยกวดั ปา่ เลไลยกเ์ ป็นพระอารามหลวง
ติดทผ่ี นงั พระวหิ ารหลวงพอ่ โต

เสดจ็ ประพาสสุพรรณบุรี ครั้งแรก
ปี พ.ศ. ๒๔๙๘

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยหู่ ัว รัชกาลที่ ๙ และสมเด็จพระนางเจา้ สิรกิ ติ ิ์ พระบรมราชนิ ี
เสดจ็ นมัสการหลวงพอ่ โต วดั ป่าเลไลยกว์ รวหิ าร จงั หวัดสพุ รรณบุรี
เม่อื วนั ที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ.๒๔๙๘ ปฏิสันถารกบั พระธรรมดิลก
(ต่อมา สมเดจ็ พระสงั ฆราชป๋า) วัดพระเชตพุ น

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รชั กาลที่ ๙ และสมเด็จพระนางเจ้าสริ กิ ติ ์ิ พระบรมราชินี
เสด็จนมัสการหลวงพอ่ โต วดั ปา่ เลไลยกว์ รวิหาร จงั หวัดสุพรรณบรุ ี
เม่ือวนั ท่ี ๒๐ กันยายน พ.ศ.๒๔๙๘ ในสมยั หลวงพ่อถิร

สมเด็จพระบรมโอรสาธริ าช สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จนมสั การหลวงพ่อโต
วดั ปา่ เลไลยกว์ รวิหาร จังหวดั สพุ รรณบุรี ราว พ.ศ. ๒๕๑๐-๒๕๒๐ ในสมัยหลวงพ่อถิร

สมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอ เจา้ ฟา้ กลั ยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธวิ าสราชนครนิ ทร์
เสดจ็ วัดปา่ เลไลยกว์ รวิหาร จังหวัดสุพรรณบรุ ี ในสมัยหลวงพอ่ ฉลอง

พระเจา้ หลานเธอ พระองคเ์ จา้ พชั รกติ ยิ าภา เสดจ็ วดั ปา่ เลไลยกว์ รวหิ าร จงั หวดั สพุ รรณบรุ ี
ในสมยั หลวงพอ่ ฉลอง

พระครูโพธาภิรตั (สอน สะอาดดี) (๒๔๐๘ – ๒๔๗๕)
เจ้าอาวาสชว่ ง ๒๔๕๖-๒๔๗๕

พระครูรักขติ วนั มนุ ี (พระสมุห์พร กันมาก) (๒๔๓๕ – ๒๔๘๐)
ผ้รู ักษาการแทนเจา้ อาวาสและเจ้าอาวาสชว่ ง ๒๔๗๕-๒๔๘๐

พระครโู พธาภิรัต (โต๊ะ บุญศิริ) (๒๔๒๗-๒๕๑๒)
เจา้ อาวาสช่วง ๒๔๘๐ - ๒๔๘๓

พระวิสทุ ธิสารเถร (ถิร พ่งึ เจรญิ ) (๒๔๔๕ – ๒๕๒๗)
ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสและเจ้าอาวาสชว่ ง ๒๔๘๓ - ๒๕๒๗

พระธรรมมหาวรี านวุ ัตร (ฉลอง จนิ ดาอนิ ทร์) (๒๔๖๙ – ๒๕๕๓)
เจ้าอาวาสช่วง ๒๕๒๗ - ๒๕๕๓

พระธรรมพุทธิมงคล (สอิ้ง สิรินนโฺ ท ป.ธ. ๘)
เจ้าอาวาส ๒๕๕๓-ปจั จุบัน

ผ้บู ริหารชุดปจั จบุ นั

ผบู้ รหิ ารวัดป่าเลไลยก์วรวิหาร พ.ศ. ๒๕๖๒
ไวยาวัจกรวดั ปา่ เลไลยก์วรวหิ าร พ.ศ. ๒๕๖๒

กุฏิสมภารมี
กุฏขิ รัวตาจู

บ้านขนุ ช้าง
เรอื นนางพิม (พระบวชใหม)่

ศาลาสมเดจ็ พระนเรศวรมหาราช
กฏุ ิมหาเปรียญ (ชายนำ้� )

กฏุ คิ แู่ ฝด (พระภิกษ-ุ สามเณร เรียนภาษาบาลี)
โรงเรียนพระปริยตั ธิ รรมมหาวีรานวุ ัตร
๑. ศาลาพมิ พลิ าไลย ๒. เรือนพลายชมุ พล - หอ้ งสมดุ

มณฑปหลวงพอ่ ถริ

ศาลาสมเดจ็ พระนเรศวร โรงเรียนพระปรยิ ตั ธิ รรมมหาวีรานุวัตร มณฑปหลวงพ่อถริ
ศาลาพิมพลิ าไลย หอ้ งสมดุ วดั ป่าเลไลยก์วรวหิ าร พ.ศ.๒๕๖๒
ด้านหน้าพระวิหารหลวงพ่อโต ๖ เมษายน ๒๕๖๒

พระอโุ บสถหลังใหม่ เรมิ่ สรา้ งในปลายสมยั หลวงพอ่ ฉลอง ภาพถา่ ยเดอื นเมษายน พ.ศ.๒​ ๕๖๒

จำ�นวนเนือ้ ที่ ๑๒๖-๑-๘๖ ไร่ www.watpasuphan.com

ภาพวาดเร่ืองขุนช้าง ขนุ แผน ทรี่ ะเบียงพระวิหารคด
วัดปา่ เลไลยกว์ รวหิ าร

ขนุ แผน ขุนชา้ ง นางพิม

วตั ถมุ งคล ร่นุ สมโภชพระอารามหลวงครบ ๑๐๐ ปี
วดั ป่าเลไลยกว์ รวิหารรูปจำ� ลอง
หลวงพ่อโต วดั ป่าเลไลยก์วรวหิ าร

ขนาดหน้าตัก ๔๒ นว้ิ

ท่รี ะลกึ งานสมโภชพระอารามหลวงครบ ๑๐๐ ปี

พิธีท�ำน�้ำอภิเษก
และพธิ เี วียนเทยี นสมโภชน�ำ้ อภเิ ษก จงั หวดั สุพรรณบรุ ี

ในการพระราชพิธีบรมราชาภเิ ษก

วันที่ ๖, ๘, ๙ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๒
ณ พระวหิ ารหลวงพอ่ โต วดั ป่าเลไลยกว์ รวิหาร
ตำ� บลรัว้ ใหญ่ อ�ำเภอเมอื งสุพรรณบรุ ี จังหวดั สพุ รรณบรุ ี

ขบวนรถเชญิ คนโทเข้าบรเิ วณวัดป่าเลไลยกว์ รวิหาร (พระวิหารหลวงพ่อโต)

นายฉัตรชยั พรหมเลิศ นายนิมิต วนั ไชยธนวงศ์
ปลัดกระทรวงมหาดไทย ผู้วา่ ราชการจังหวัดสุพรรณบุรี

ขา้ ราชการชัน้ ผู้ใหญใ่ นจังหวัดสุพรรณบุรยี ืนตอ้ นรับขบวนรถเชญิ คนโท

สมโภชพระอารามหลวง ครบ ๑๐๐ ปี วดั ปา่ เลไลยกว์ รวิหาร  •  (49) 

ตราสญั ลกั ษณส์ มโภชพระอารามหลวง ครบ ๑๐๐ ปี
วดั ปา่ เลไลยกว์ รวหิ าร จงั หวดั สพุ รรณบรุ ี

โดยไดน้ อ้ มน�ำ สญั ลกั ษณป์ ระจ�ำ วดั (ตราวดั ปา่ เลไลยกว์ รวหิ าร)
ซ่งึ ประกอบดว้ ย พระมหาพิชัยมงกุฎ อันหมายถงึ พระบาทสมเด็จ
พระจอมเกล้าเจา้ อยหู่ วั รชั กาลท่ี ๔ ทที่ รงพระกรุณาโปรดเกลา้ ฯ ให้
บรู ณะปฏิสังขรณ์วดั ปา่ เลไลยก์ และพระบาทสมเดจ็ พระมงกุฎเกลา้
เจา้ อยหู่ วั รชั กาลท่ี ๖ ทไ่ี ดท้ รงพระกรณุ าโปรดเกลา้ ฯ ยกวดั ปา่ เลไลยก ์
ขน้ึ เปน็ พระอารามหลวง มอี ณุ าโลมอยภู่ ายใตพ้ ระมหาพชิ ยั มงกฎุ ประดบั  
รศั มีโดยรอบพระมหาพิชัยมงกฎุ อนั หมายถึงพระมหากรุณาธิคุณท่ี 
แผไ่ พศาล

เบอ้ื งซา้ ย และ เบอ้ื งขวา ประดบั ฉัตรตาดทอง อนั หมายถึง
การเทิดทูนไว้เหนือเกล้า

เลข ๑๐๐ ไทย ลวดลายประยกุ ตโ์ มเดริ น์ กลางเลขศนู ย์ มอี กั ษร
ย่อ วป. ยอ่ มาจากวดั ปา่ เลไลยก์ โดยอกั ษร ว. สีเหลือง หมายถึง

(50)  •  สมโภชพระอารามหลวง ครบ ๑๐๐ ปี วดั ปา่ เลไลยกว์ รวิหาร

สีประจำ�วันจนั ทร์ ซง่ึ ตรงกบั วนั ที่ ๒๑ เมษายน ๒๔๖๒ วนั ยก 
วดั ปา่ เลไลยก์ เปน็ พระอารามหลวง และ อกั ษร ป. สฟี า้ หมายถงึ  
สปี ระจ�ำ วนั เกดิ เจา้ อาวาสรปู ปจั จบุ นั (พระธรรมพทุ ธมิ งคล) และ เลข 
ศูนย์ตวั ท้าย เขยี นคำ�ว่า ปี

เพ่ือใหส้ ัญลกั ษณ์มคี วามโดดเด่น และเข้าใจงา่ ยขนึ้ เบ้อื งลา่ ง 
เลขศูนย์ มีเลขพทุ ธศักราช ๒๔๖๒-๒๕๖๒ อันเปน็ ปีแรกของการ
สถาปนาพระอารามหลวง ถงึ ปสี มโภชพระอารามหลวงครบ ๑๐๐ ปี

ตราสัญลกั ษณ์ ใช้สที อง เพ่อื แสดงถึงความเปน็ มงคล สง่างาม
และเจรญิ รงุ่ เรอื งตง้ั แตอ่ ดตี ถงึ ปจั จบุ นั ภายใตต้ ราสญั ลกั ษณม์ ขี อ้ ความ
ว่า สมโภชพระอารามหลวง ครบ ๑๐๐ ปี วดั ปา่ เลไลยก์วรวิหาร ตวั  
อกั ษรสนี า้ํ เงนิ อนั หมายถงึ ความมน่ั คงวฒั นาสถาพรแหง่ พระอาราม


Click to View FlipBook Version
Previous Book
TAJUK 3 : KEINDAHAN ALAM
Next Book
April 2020