The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Tunktink Padcharapron, 2022-09-04 11:13:17

แผนการจัดการเรียนรู้

วิชาภาษาอังกฤษป.1

แผนการจดั การเรียนรทู้ ี่ 1

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ ช้ันประถมศึกษาปที ่ี 1

หนว่ ยการเรียนรู้ที่ 1 เรอื่ ง Hello เวลา 13 ชั่วโมง

เรอ่ื ง Greeting เวลา 1 ชว่ั โมง

ใช้สอนวันที.่ .....................เดือน.......................................พ.ศ. ..................

1. สาระสาคญั / ความคิดรวบยอด

การทกั ทาย การกลา่ วลา การพูดขอบคุณ การพดู ขอโทษ เปน็ มารยาทพื้นฐานและเป็นแบบแผนทาง

วัฒนธรรม ซง่ึ ตอ้ งได้รับการฝึกฝนตง้ั แตเ่ ยาว์วัย สาหรบั การสือ่ สารระหวา่ งบุคคล สร้างสมั พันธท์ ด่ี ีกบั บุคคลเชอ้ื

ชาตอิ ่ืน การเรยี นร้ตู วั อักษรของชนชาตทิ ี่เราตดิ ต่อสัมพนั ธ์ เป็นพน้ื ฐานของการฟงั พูด อ่านและเขียน

ภาษาองั กฤษ เกิดประโยชน์ทั้งการส่อื สารและการศึกษา

2. มาตรฐาน/ตวั ชีว้ ัด/จดุ ประสงคก์ ารเรียนรู้

2.1 มาตรฐาน

ต 1.1 เขา้ ใจและตีความเรอ่ื งท่ีฟังและอา่ นจากสื่อประเภทตา่ งๆ และแสดงความคิดเห็นอย่างมี

เหตุผล

ต 1.2 มที กั ษะการสอ่ื สารทางภาษาในการแลกเปล่ยี นข้อมูลขา่ วสาร แสดงความรู้สกึ และความ

คิดเหน็ อย่างมปี ระสิทธภิ าพ

ต 2.1 เข้าใจความสมั พนั ธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจา้ ของภาษาและนาไปใชไ้ ด้อย่าง

เหมาะสมกับกาลเทศะ

ต 4.1 ใชภ้ าษาต่างประเทศในสถานการณต์ า่ งๆ ท้ังในสถานศกึ ษา ชุมชน และสังคม

2.2 ตวั ชว้ี ัด

ต 1.1 ป.1/2 ระบุตัวอกั ษรและเสียง อา่ นออกเสียงและสะกดคาง่ายๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน

ต 1.2 ป.1/1 พดู โตต้ อบดว้ ยคาสั้นๆ ง่ายๆ ในการสื่อสารระหว่างบุคคลตามแบบท่ีฟัง

ต 2.1 ป.1/1 พดู และทาท่าประกอบตามวฒั นธรรมของเจ้าของภาษา

ต 2.1 ป.1/3 เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมทีเ่ หมาะกบั วยั

ต 4.1 ป.1/1 ฟัง/พูดในสถานการณง์ า่ ยๆ ท่ีเกดิ ข้นึ ในห้องเรียน

2.3 จดุ ประสงค์การเรยี นรู้

ความรู้ (K)

ใหข้ อ้ มูล พดู ทักทายด้วย Hello! และ Hi!

ทักษะ/กระบวนการ (P)

ออกเสียงคาทักทาย Hello! และ Hi!

เจตคติ (A)

มีวนิ ัย ใฝ่เรยี นรู้และมุง่ ม่นั ในการทางาน

3. สาระการเรียนรู้

Functions and Structure: Socio-cultural functions

Greeting: Hello!

Hi!

Vocabulary : คาศัพทใ์ หม่ hello, hi

คาศัพทท์ บทวน -

4. สมรรถนะสาคัญของผเู้ รียน

 ความสามารถในการสอ่ื สาร

 ความสามารถในการคดิ

 ความสามารถในการแก้ปัญหา

 ความสามารถในการใชท้ ักษะชวี ิต

 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

5. คณุ ลักษณะอันพงึ ประสงค์

 รักชาติ ศาสน์ กษัตรยิ ์  อย่อู ย่างพอเพียง

 ซือ่ สัตย์สุจรติ  มุ่งมัน่ ในการทางาน

 มวี นิ ัย  รกั ความเปน็ ไทย

 ใฝเ่ รยี นรู้  มจี ติ สาธารณะ

6. จุดเนน้ สู่การพฒั นาผูเ้ รียน

ความสามารถและทักษะของผ้เู รยี นศตวรรษที่ 21 (3Rs x 8Cs x 2Ls)

 R1– Reading (อ่านออก)  R2– (W)Riting (เขียนได้)  R3 – (A)Rithmetics (คิดเลขเป็น)
 C1 - Critical Thinking and Problem Solving ( ทกั ษะด้านการคดิ อย่างมวี ิจารณญาณ

และทักษะในการแกป้ ญั หา)
 C2 - Creativity and Innovation (ทักษะด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม)
 C3 - Cross-cultural Understanding (ทักษะดา้ นความเขา้ ใจต่างวัฒนธรรม ตา่ งกระบวนทศั น์)
 C4 - Collaboration, Teamwork and Leadership (ทกั ษะด้านความร่วมมือ การทางานเปน็

ทีม และภาวะผ้นู า)

 C5 – Communications, Information and Media Literacy (ทกั ษะด้านการสื่อสาร

สารสนเทศ และรู้เท่าทนั ส่ือ)
 C6 - Computing and ICT Literacy (ทักษะดา้ นคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร)
 C7 - Career and Learning Skills (ทักษะอาชพี และทักษะการเรียนรู้)
 C8 – Compassion (ความมเี มตตากรณุ า วนิ ยั คุณธรรม จริยธรรม)
 L1 – Learning (ทกั ษะการเรยี นร)ู้  L2 – Leadership (ทักษะความเป็นผนู้ า)

7. กจิ กรรมการเรียนรู้

1. Warm up

ครเู ขียนชอ่ื ครูบนกระดานดา ชี้ตวั เองพร้อมพูดแนะนาตนเอง “Hello! I’m (ชื่อคร)ู .” 2-3 ครัง้ บอก
ความหมายประโยคท่ีพดู ว่า Hello! เปน็ คาทักทาย และ I’m (ชื่อครู). เป็นประโยคบอกชื่อของผู้พูด
2. Presentation

2.1 ครูสอนเกีย่ วกับการทักทาย การใช้ Hi! Hello!
2.2 นักเรยี นออกเสยี ง Hello! และ Hi! ให้ถูกตอ้ งตามครู
2.3 ครูฝกึ นกั เรียนออกเสยี ง Hello และ Hi

2.4 ครูฝึกนักเรยี นเน้นเสียงหนัก-เบา (stress) ในคา Helˈlo

3. Practice
3.1 ครูสุ่มเรียกนกั เรียนออกมาพดู ทกั ทายหนา้ ชั้น Hello! และ Hi! พรอ้ มจบั มือ หรอื ยกมอื

ทกั ทาย
3.2 นกั เรยี นจับคฝู่ กึ ทกั ทาย Hello! และ Hi! พรอ้ มจับมือ หรอื ยกมือทักทาย

3.3 ครตู ดิ บัตรคา Hello! และ Hi! บนกระดานดา ครชู ี้คา ครูพูดคาศัพท์ นกั เรยี นพดู คาศัพท์ตาม

3.4 นักเรยี นร้องเพลงในหนังสือหน้า 1 นักเรยี นยืนเขา้ แถวหันหน้าเขา้ หากนั ฟงั เพลง Hi! Hello!

นักเรียนฝึกร้องเพลง ปรบมือเป็นจงั หวะ ร้องเพลงจบให้เดินเขา้ ไปจับมือกันหรอื ยกมือทักทายกัน

4. Production

นักเรียนเลือกทกั ทายเพ่ือน 3-5 คน พรอ้ มจบั มือหรือยกมือทักทาย

5. Wrap up

นกั เรียนทาใบงาน Draw, color and write. ให้นักเรยี นวาดรปู ตนเองกาลังพูดทกั ทาย Hello! หรือ

Hi! ก็ได้ แล้วระบายสใี ห้สวยงาม

8. การวดั และประเมินผล

ส่งิ ที่วดั วิธีวดั ผล เคร่ืองมอื วัดผล เกณฑ์การประเมินผล

ด้านความรู้ (K)

ใหข้ ้อมลู พูดทักทายดว้ ย ประเมนิ การพูด แบบประเมนิ การพูด 60% ขึ้นไป ผ่าน

Hello! และ Hi!

ด้านทักษะกระบวนการ (P)

ออกเสยี งคาทกั ทาย Hello! ประเมินการพดู แบบประเมินการพดู 60% ขน้ึ ไป ผ่าน

และ Hi!

ดา้ นคุณลักษณะ

อนั พึงประสงค์ (A)

มีวินัย ใฝ่เรียนรู้และมุ่งมั่น การสงั เกตการร่วม แบบประเมินคุณลักษณะอนั 60% ข้นึ ไป ผ่าน

ในการทางาน กจิ กรรมในชั้นเรยี น พึงประสงค์

9. ส่อื /แหล่งเรียนรู้

9.1 สื่อการเรยี นรู้

9.1.1 Student’s Book 1

9.1.2 ใบงาน

9.2 แหล่งเรยี นรู้

-

ใบงานภาษาองั กฤษ
ช่อื .................................................................. ช้ัน .................... เลขท่ี ...................

Draw, color and write.

My name is __________________.

Hello!
This is me.

แผนการจดั การเรียนรทู้ ี่ 2

กลมุ่ สาระการเรยี นรู้ ภาษาต่างประเทศ ช้ันประถมศึกษาปีที่ 1

หน่วยการเรียนร้ทู ี่ 1 เรอื่ ง Hello เวลา 13 ชวั่ โมง

เรือ่ ง What is your name? เวลา 1 ชวั่ โมง

ใช้สอนวนั ที.่ .....................เดือน.......................................พ.ศ. ..................

1. สาระสาคญั / ความคิดรวบยอด

การทักทาย การกลา่ วลา การพูดขอบคุณ การพดู ขอโทษ เปน็ มารยาทพน้ื ฐานและเป็นแบบแผนทาง

วัฒนธรรม ซึ่งตอ้ งไดร้ ับการฝึกฝนตงั้ แตเ่ ยาวว์ ัย สาหรับการส่อื สารระหวา่ งบุคคล สร้างสัมพนั ธท์ ่ีดีกบั บุคคลเชือ้

ชาติอืน่ การเรียนรู้ตัวอักษรของชนชาติทีเ่ ราตดิ ต่อสัมพนั ธ์ เป็นพืน้ ฐานของการฟัง พูด อ่านและเขยี น

ภาษาองั กฤษ เกดิ ประโยชน์ท้งั การส่ือสารและการศกึ ษา

2. มาตรฐาน/ตัวชีว้ ดั /จุดประสงคก์ ารเรยี นรู้

2.1 มาตรฐาน

ต 1.1 เข้าใจและตีความเรอ่ื งทีฟ่ ังและอา่ นจากสื่อประเภทตา่ งๆ และแสดงความคดิ เห็นอย่างมี

เหตุผล

ต 1.2 มีทักษะการส่ือสารทางภาษาในการแลกเปลยี่ นข้อมลู ขา่ วสาร แสดงความร้สู ึกและความ

คดิ เหน็ อย่างมปี ระสิทธภิ าพ

ต 2.1 เขา้ ใจความสัมพนั ธร์ ะหวา่ งภาษากบั วัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและนาไปใชไ้ ด้อยา่ ง

เหมาะสมกบั กาลเทศะ

ต 4.1 ใชภ้ าษาต่างประเทศในสถานการณต์ ่างๆ ทั้งในสถานศึกษา ชุมชน และสงั คม

2.2 ตัวชว้ี ัด

ต 1.1 ป.1/2 ระบุตัวอกั ษรและเสียง อ่านออกเสยี งและสะกดคางา่ ยๆ ถูกตอ้ งตามหลกั การอ่าน

ต 1.2 ป.1/1 พดู โตต้ อบด้วยคาส้ันๆ งา่ ยๆ ในการส่อื สารระหวา่ งบุคคลตามแบบท่ีฟงั

ต 1.2 ป.1/4 พูดขอและให้ข้อมลู งา่ ยๆ เกย่ี วกบั ตนเองตามแบบทีฟ่ ัง

ต 2.1 ป.1/1 พูดและทาท่าประกอบตามวัฒนธรรมของเจา้ ของภาษา

ต 4.1 ป.1/1 ฟงั /พูด ในสถานการณง์ ่ายๆ ท่ีเกิดข้นึ ในหอ้ งเรียน

2.3 จดุ ประสงค์การเรยี นรู้

ความรู้ (K)

พดู แนะนาตัว I’m (Mary). และถามชื่อผู้อน่ื

ทกั ษะ/กระบวนการ (P)

ออกเสียงคาศัพทแ์ ละประโยคWhat’s your name? I’m … .

เจตคติ (A)

มวี นิ ยั ใฝเ่ รียนรแู้ ละมุง่ มั่นในการทางาน

3. สาระการเรียนรู้

Functions and Structure: Asking about name

(What’s your ……….?)

I’m (Mary).

Vocabulary : คาศัพทใ์ หม่ name

คาศัพทท์ บทวน hello!, Hi!

4. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน

 ความสามารถในการส่อื สาร

 ความสามารถในการคดิ

 ความสามารถในการแก้ปัญหา

 ความสามารถในการใชท้ ักษะชีวิต

 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

5. คณุ ลักษณะอันพึงประสงค์

 รักชาติ ศาสน์ กษตั รยิ ์  อยอู่ ยา่ งพอเพยี ง

 ซ่อื สัตย์สจุ ริต  ม่งุ มั่นในการทางาน

 มีวนิ ยั  รกั ความเป็นไทย

 ใฝเ่ รียนรู้  มีจติ สาธารณะ

6. จดุ เน้นสู่การพฒั นาผเู้ รียน

ความสามารถและทักษะของผ้เู รียนศตวรรษที่ 21 (3Rs x 8Cs x 2Ls)

 R1– Reading (อา่ นออก)  R2– (W)Riting (เขยี นได้)  R3 – (A)Rithmetics (คิดเลขเปน็ )
 C1 - Critical Thinking and Problem Solving ( ทักษะด้านการคิดอย่างมวี จิ ารณญาณ

และทกั ษะในการแกป้ ัญหา)
 C2 - Creativity and Innovation (ทกั ษะด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม)
 C3 - Cross-cultural Understanding (ทักษะดา้ นความเข้าใจต่างวัฒนธรรม ตา่ งกระบวนทัศน์)
 C4 - Collaboration, Teamwork and Leadership (ทกั ษะดา้ นความร่วมมือ การทางานเปน็

ทมี และภาวะผู้นา)

 C5 – Communications, Information and Media Literacy (ทกั ษะด้านการสื่อสาร

สารสนเทศ และรเู้ ท่าทนั สื่อ)
 C6 - Computing and ICT Literacy (ทักษะดา้ นคอมพวิ เตอร์ และเทคโนโลยสี ารสนเทศ

และการส่ือสาร)
 C7 - Career and Learning Skills (ทักษะอาชีพและทกั ษะการเรยี นรู้)
 C8 – Compassion (ความมเี มตตากรณุ า วนิ ยั คณุ ธรรม จริยธรรม)
 L1 – Learning (ทกั ษะการเรียนร)ู้  L2 – Leadership (ทักษะความเป็นผนู้ า)

7. กจิ กรรมการเรียนรู้

1. Warm up

1.1 ครใู ชห้ ุ่นมือนกขุนทอง (Jip-Jip) ทกั ทายนกั เรียนด้วยคาว่า Hi! ใหน้ กั เรียนพดู ทักทาย Hello!
1.2 ครกู ระซิบคาศัพท์ Hello และ Hi ทลี ะคา ครทู าปากใหเ้ ห็นชัด ใหน้ กั เรียนทายว่าครูพูดคา
อะไร

1.3 นกั เรยี นผลัดกนั ออกมาพูดคาศัพท์ Hello และ Hi โดยไม่ออกเสยี ง ใหเ้ พื่อนๆ ทาย
2. Presentation

2.1 นักเรยี นดูภาพในหนังสือหน้า 2 ฟังบทสนทนาแนะนาตัวและถามช่ือ นกั เรียนพดู ตาม 2-3

ครงั้
2.2 ครถู ามช่ือนักเรยี นคนหน่ึง “What’s your name?” พรอ้ มกบั ใชภ้ าษาไทยว่า หนชู ่อื อะไรคะ

เมื่อนกั เรียนบอกชือ่ ครูพูดถามเป็นภาษาอังกฤษว่า I’m …….……..…. .

2.3 ครฝู กึ นกั เรยี นพูดระดับเสียงสูง-ตา่ (intonation) ในประโยค I’m (Mary). ให้ถกู ตอ้ ง
2.4 ครูถามนักเรียนอีก 2-3 คน ใหน้ กั เรยี นตอบชื่อตวั เอง

3. Practice
3.1 ครสู ่มุ เลอื กนักเรยี น 4 คน ออกมาหน้าชั้นเรียนแสดงบทบาทสมมตุ ิยกมือประกอบการพูด

ทักทายและถามชือ่ ดังประโยคตอ่ ไปน้ี
นักเรียน 1: Hello! I’m ......................... . What’s your name?
นักเรยี น 2: Hi! I’m ......................... . และถามช่ือคนที่ 3
นกั เรยี น 3: Hi! I’m ......................... . และถามช่ือคนท่ี 4
นักเรียน 4: Hello! I’m Jip-Jip. (สวมหุ่นมอื นกขนุ ทอง)

3.2 ครูทักทายและถามชือ่ นักเรยี นในช้ันเรยี นทลี ะคน นักเรียนพดู ทักทายและบอกชื่อของตนเอง
4. Production

นักเรียนเดนิ ทักทายเพื่อนแนะนาตนเอง และถาม-ตอบชือ่ ในหนงั สอื หนา้ 3 ครดู ูแลใหน้ ักเรียนปฏบิ ัติ
ตนตามข้อตกลงในการร่วมกจิ กรรม ครูเดนิ สังเกตการรว่ มกิจกรรมและใหค้ าแนะนา
5. Wrap up

5.1 ครูใหน้ ักเรียนสรุปประโยคการถามชอ่ื ผู้อืน่ และอธบิ ายเพมิ่ เตมิ วา่ ตามวัฒนธรรมของเจ้าของ
ภาษานั้น เมอ่ื ต้องการถามชื่อคนอื่น ให้บอกช่อื ตนเองก่อน

5.2 นกั เรยี นทาใบงาน เขยี นคาตามเสน้ ประเปน็ การบา้ น

8. การวัดและประเมินผล

สง่ิ ที่วดั วิธีวัดผล เคร่ืองมอื วัดผล เกณฑ์การประเมินผล
ประเมนิ การพูด แบบประเมนิ การพูด 60% ขนึ้ ไป ผ่าน
ดา้ นความรู้ (K) ประเมินการพูด
พดู แนะนาตัว I’m (Mary). แบบประเมนิ การพูด 60% ขนึ้ ไป ผา่ น
และถามช่ือผอู้ ืน่ การสงั เกตการรว่ ม
กิจกรรมในชั้นเรยี น แบบประเมนิ คุณลักษณะอนั 60% ข้นึ ไป ผ่าน
ด้านทกั ษะกระบวนการ (P) พงึ ประสงค์
ออกเสยี งคาศพั ท์และ
ประโยคWhat’s your
name? I’m … .

ด้านคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ (A)
มีวินัย ใฝ่เรียนรู้และมุ่งม่ัน
ในการทางาน

9. สือ่ /แหล่งเรียนรู้
9.1 ส่ือการเรยี นรู้
9.1.1 Student’s Book 1
9.1.2 ใบงาน
9.2 แหล่งเรียนรู้

-

ใบงานวิชาภาษาองั กฤษ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1
Name ……………………………………………………….. Class………..……………. No…………..

คัดคาตอ่ ไปนี้และฝึกพดู ประโยค

Hi Hi Hi Hi Hi Hi
Hi Hi Hi Hi Hi
Hi Hi Hi Hi Hi
Hi Hi Hi Hi Hi
Hi Hi Hi Hi Hi

Hello Hello Hello Hello Hello Hello
Hello Hello Hello Hello Hello
Hello Hello Hello Hello Hello
Hello Hello Hello Hello Hello

แผนการจัดการเรียนรทู้ ่ี 3

กลมุ่ สาระการเรยี นรู้ ภาษาต่างประเทศ ชนั้ ประถมศกึ ษาปที ี่ 1

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 เรอ่ื ง Hello เวลา 13 ชั่วโมง

เรื่อง Socio-cultural เวลา 1 ชว่ั โมง

ใช้สอนวนั ท.่ี .....................เดือน.......................................พ.ศ. ..................

1. สาระสาคญั / ความคิดรวบยอด
การทกั ทาย การกล่าวลา การพดู ขอบคุณ การพดู ขอโทษ เปน็ มารยาทพน้ื ฐานและเป็นแบบแผนทาง

วัฒนธรรม ซึ่งต้องได้รบั การฝึกฝนตั้งแตเ่ ยาว์วยั สาหรับการสื่อสารระหว่างบคุ คล สรา้ งสัมพนั ธ์ทดี่ ีกบั บุคคลเชอื้
ชาติอ่นื การเรียนรตู้ ัวอักษรของชนชาติที่เราติดต่อสัมพันธ์ เปน็ พน้ื ฐานของการฟัง พูด อ่านและเขียน
ภาษาองั กฤษ เกิดประโยชนท์ ง้ั การสอ่ื สารและการศึกษา
2. มาตรฐาน/ตวั ชี้วดั /จุดประสงคก์ ารเรียนรู้

2.1 มาตรฐาน
ต 1.1 เขา้ ใจและตีความเร่ืองทีฟ่ งั และอ่านจากส่ือประเภทต่างๆ และแสดงความคิดเห็นอย่างมี
เหตุผล
ต 1.2 มีทกั ษะการสอ่ื สารทางภาษาในการแลกเปล่ียนข้อมูลขา่ วสาร แสดงความรสู้ กึ และความ
คดิ เหน็ อยา่ งมปี ระสิทธิภาพ
ต 2.1 เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างภาษากบั วัฒนธรรมของเจา้ ของภาษาและนาไปใช้ได้อยา่ ง
เหมาะสมกับกาลเทศะ
2.2 ตวั ช้ีวดั
ต 1.1 ป.1/2 ระบุตัวอกั ษรและเสียง อา่ นออกเสียงและสะกดคางา่ ยๆ ถูกตอ้ งตามหลกั การอ่าน
ต 1.1 ป.1/3 เลือกภาพตรงตามความหมายของคาและกลมุ่ คาท่ีฟงั
ต 1.2 ป.1/1 พดู โต้ตอบด้วยคาส้นั ๆ งา่ ยๆ ในการสอ่ื สารระหว่างบคุ คลตามแบบท่ีฟัง
ต 2.1 ป.1/1 พดู และทาทา่ ประกอบตามวัฒนธรรมของเจา้ ของภาษา
2.3 จดุ ประสงค์การเรียนรู้

ความรู้ (K)
ฟงั และเลือกภาพที่มีความหมายตรงกบั คาและประโยคที่ได้ยิน
ทักษะ/กระบวนการ (P)
ออกเสียงตวั อักษรและคา good morning, good afternoon, goodbye, bye-bye, bye,
thank you, sorry
เจตคติ (A)
มวี ินยั ใฝเ่ รียนรแู้ ละมงุ่ มั่นในการทางาน

3. สาระการเรียนรู้
Functions and Structure : • Socio-cultural functions

• Greeting: Good morning, (Miss Liza/class).
Good afternoon, (Miss Liza/class).

• Giving thanks: Thank you.

• Leave taking: Goodbye.

Vocabulary • Apologizing: Sorry!
: คาศัพทใ์ หม่

good morning, good afternoon, goodbye, bye-bye, bye,

thank you, sorry, Miss, class, children
คาศัพทท์ บทวน
name

4. สมรรถนะสาคัญของผ้เู รียน

 ความสามารถในการสอ่ื สาร

 ความสามารถในการคดิ

 ความสามารถในการแก้ปัญหา

 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวติ

 ความสามารถในการใชเ้ ทคโนโลยี

5. คุณลักษณะอนั พงึ ประสงค์

 รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  อยูอ่ ย่างพอเพียง

 ซื่อสตั ย์สจุ รติ  มงุ่ มนั่ ในการทางาน

 มีวินัย  รักความเป็นไทย

 ใฝ่เรยี นรู้  มจี ติ สาธารณะ

6. จุดเนน้ สู่การพฒั นาผเู้ รียน

ความสามารถและทกั ษะของผเู้ รียนศตวรรษท่ี 21 (3Rs x 8Cs x 2Ls)
 R1– Reading (อา่ นออก)  R2– (W)Riting (เขยี นได้)  R3 – (A)Rithmetics (คดิ เลขเป็น)
 C1 - Critical Thinking and Problem Solving ( ทักษะดา้ นการคดิ อย่างมีวิจารณญาณ

และทกั ษะในการแก้ปัญหา)
 C2 - Creativity and Innovation (ทกั ษะด้านการสร้างสรรคแ์ ละนวัตกรรม)
 C3 - Cross-cultural Understanding (ทักษะดา้ นความเขา้ ใจต่างวัฒนธรรม ตา่ งกระบวนทัศน์)
 C4 - Collaboration, Teamwork and Leadership (ทกั ษะดา้ นความรว่ มมือ การทางานเป็น

ทมี และภาวะผูน้ า)

 C5 – Communications, Information and Media Literacy (ทกั ษะด้านการส่ือสาร

สารสนเทศ และรเู้ ทา่ ทนั สอ่ื )
 C6 - Computing and ICT Literacy (ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยสี ารสนเทศ

และการส่ือสาร)
 C7 - Career and Learning Skills (ทักษะอาชพี และทกั ษะการเรียนรู้)
 C8 – Compassion (ความมเี มตตากรุณา วนิ ยั คณุ ธรรม จริยธรรม)
 L1 – Learning (ทักษะการเรียนร้)ู  L2 – Leadership (ทกั ษะความเป็นผนู้ า)

7. กจิ กรรมการเรยี นรู้

1. Warm up
รอ้ งเพลง Hi! Hello! พร้อมทาท่าประกอบ

2. Presentation

2.1 นักเรียนดภู าพในหนังสือหน้า 4 และสนทนากนั ว่า บุคคลในภาพคอื ใครบ้าง (ครูผ้หู ญิง 1 คน
และเดก็ ๆ 3 คน) พวกเขากาลังทาอะไรอยู่ (พวกเขากาลงั ว่ิงออกกาลังกายและมาพบกัน) เวลาใด (เวลาเชา้

โดยสังเกตภาพไกข่ นั และดวงอาทติ ย์ขนึ้ ) ใหน้ กั เรียนออกเสียง morning ตามครู2-3 ครั้ง ให้นักเรยี นเดาว่า
เป็นเวลาใด เชา้ หรอื เย็น จะไดค้ าตอบว่า เวลาเชา้ บอกนักเรียนว่าจะได้ฟงั เกี่ยวกบั การทักทายอีกแบบหนึง่ ท่ี
ใช้เฉพาะเวลาเช้า ครูอา่ นออกเสียงและถามนกั เรยี นวา่ เด็กๆ ทักทายครูว่าอย่างไร ครูอา่ นออกเสียงอีกครง้ั
เด็กจะตอบได้ว่า Good morning Miss Liza.

2.2 ครูฝึกนกั เรียนพดู คา good morning, goodbye, bye-bye, bye, teacher และ children
ใหถ้ ูกต้อง

2.3 ใหน้ กั เรียนดูภาพนก 3 ตัวดา้ นล่าง ทก่ี าลังจะลาจากกนั ภาษาไทยเราใช้คาวา่ อะไร เดก็ จะ
ตอบไดว้ ่าลากอ่ น ครใู ห้นักเรียนฟัง และพยายามทาความเขา้ ใจ ครูใหน้ ักเรยี นชี้ทนี่ กตวั ที่ 1 และฟังเสียง
Goodbye ฟังเสยี งตวั ท่ี 2และ 3 จนสรปุ ความได้ว่า คากล่าวลา คือ Goodbye, Bye-bye หรือ Bye

2.4 ครฝู ึกนักเรียนเน้นเสียงหนัก-เบาในคา good ˈmorning, ˈteacher, ˈchildren และ
goodˈbye ให้ถูกต้อง

2.5 นักเรยี นดภู าพในหนังสือหน้า 5 ภาพท่ี 1 และ 2 เป็นการพูดทักทายและกล่าวลาอย่างเป็น
ทางการ นักเรยี นดภู าพบอกเวลาจากนาฬิกาในภาพว่าเป็นเวลาบ่าย ครูซักถาม นกั เรียนตอบคาถามจากภาพ
เช่น บคุ คลในภาพนา่ จะเป็นใครบ้าง กาลังทาอะไร นา่ จะพูดอะไร เป็นต้น นกั เรียนฟงั ครูอา่ นออกเสยี งดภู าพ
และพูดตาม 2-3 ครง้ั
3. Practice

ครพู ดู บทสนทนากับนักเรียนพรอ้ มทาท่าประกอบคาทักทาย Good morning. Good afternoon.
(จบั มือกนั ) และกล่าวคาลา Goodbye. (โบกมอื ลากัน) และ Bye-bye. (นกั เรยี นยืนขน้ึ ขณะกลา่ วทักทาย และ
กลา่ วลาคร)ู
4. Production

นกั เรยี นทาใบงานที่ 1 คดั คาศพั ทต์ ามเสน้ ประ
5. Wrap up

นักเรยี นทาใบงานท่ี 2 คดั คาศพั ท์ตามเสน้ ประ

8. การวัดและประเมนิ ผล

สง่ิ ท่ีวัด วิธีวดั ผล เครอื่ งมอื วดั ผล เกณฑ์การประเมนิ ผล
ตรวจแบบฝกึ หดั 60% ขน้ึ ไป ผ่าน
ดา้ นความรู้ (K) ประเมนิ การฟัง แบบฝึกหดั
ฟังและเลอื กภาพที่มี ประเมนิ การพูด แบบประเมินการฟัง
ความหมายตรงกบั คาและ
ประโยคทไ่ี ด้ยนิ การสังเกตการรว่ ม แบบประเมินการพูด 60% ขนึ้ ไป ผ่าน

ดา้ นทกั ษะกระบวนการ (P) แบบประเมินคุณลักษณะอนั 60% ขน้ึ ไป ผา่ น
ออกเสยี งตวั อักษรและคา
good morning, good
afternoon, goodbye,
bye-bye, bye, thank
you, sorry

ดา้ นคุณลกั ษณะ
อันพงึ ประสงค์ (A)
มีวินัย ใฝ่เรียนรู้และมุ่งมั่น

ในการทางาน กจิ กรรมในชัน้ เรยี น พงึ ประสงค์

9. ส่อื /แหล่งเรียนรู้
9.1 ส่ือการเรียนรู้
9.1.1 Student’s Book 1
9.1.2 ใบงาน

9.2 แหล่งเรียนรู้
-

ใบงานวิชาภาษาองั กฤษ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1
Name ……………………………………………………….. Class………..……………. No…………..

Good morning. Good morning.

Good morning. Good morning.
Good morning. Good morning.
Good morning. Good morning.
Good morning. Good morning.
Good morning. Good morning.
Good morning. Good morning.
Good morning. Good morning.

ใบงานวิชาภาษาองั กฤษ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1
Name ……………………………………………………….. Class………..……………. No…………..

Good afternoon Good afternoon.
Good afternoon. Good afternoon.
Good afternoon. Good afternoon.
Good afternoon. Good afternoon.
Good afternoon. Good afternoon.
Good afternoon. Good afternoon.
Good afternoon. Good afternoon.
Good afternoon. Good afternoon.

แผนการจัดการเรยี นรทู้ ่ี 4

กลมุ่ สาระการเรยี นรู้ ภาษาต่างประเทศ ช้นั ประถมศกึ ษาปที ี่ 1

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 เร่ือง Hello เวลา 13 ชัว่ โมง

เรอื่ ง Socio-cultural เวลา 1 ชวั่ โมง

ใช้สอนวนั ที่......................เดือน.......................................พ.ศ. ..................

1. สาระสาคัญ / ความคิดรวบยอด
การทักทาย การกลา่ วลา การพดู ขอบคุณ การพูดขอโทษ เป็นมารยาทพน้ื ฐานและเป็นแบบแผนทาง

วฒั นธรรม ซึง่ ต้องได้รบั การฝึกฝนตงั้ แตเ่ ยาว์วัย สาหรบั การส่ือสารระหวา่ งบุคคล สร้างสมั พนั ธ์ทีด่ ีกบั บุคคลเชือ้
ชาติอ่ืน การเรียนรตู้ ัวอักษรของชนชาติที่เราตดิ ต่อสมั พันธ์ เป็นพ้นื ฐานของการฟงั พูด อ่านและเขียน
ภาษาองั กฤษ เกดิ ประโยชนท์ ั้งการสอ่ื สารและการศึกษา
2. มาตรฐาน/ตัวชวี้ ดั /จุดประสงคก์ ารเรยี นรู้

2.1 มาตรฐาน
ต 1.1 เขา้ ใจและตีความเร่ืองท่ฟี ังและอ่านจากสื่อประเภทตา่ งๆ และแสดงความคิดเห็นอยา่ งมี
เหตผุ ล
ต 1.2 มที ักษะการสอ่ื สารทางภาษาในการแลกเปล่ียนข้อมูลขา่ วสาร แสดงความรูส้ กึ และความ
คดิ เหน็ อยา่ งมีประสิทธิภาพ
ต 2.1 เขา้ ใจความสมั พนั ธ์ระหวา่ งภาษากับวฒั นธรรมของเจา้ ของภาษาและนาไปใช้ได้อย่าง
เหมาะสมกับกาลเทศะ
2.2 ตัวชี้วัด
ต 1.1 ป.1/2 ระบุตวั อกั ษรและเสยี ง อ่านออกเสียงและสะกดคาง่ายๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน
ต 1.1 ป.1/3 เลือกภาพตรงตามความหมายของคาและกล่มุ คาท่ีฟงั
ต 1.2 ป.1/1 พูดโต้ตอบด้วยคาสั้นๆ งา่ ยๆ ในการส่อื สารระหว่างบุคคลตามแบบท่ีฟัง
ต 2.1 ป.1/1 พดู และทาท่าประกอบตามวฒั นธรรมของเจ้าของภาษา
2.3 จดุ ประสงค์การเรียนรู้

ความรู้ (K)
ฟงั และเลือกภาพที่มีความหมายตรงกบั คาและประโยคที่ได้ยนิ
ทกั ษะ/กระบวนการ (P)
ออกเสยี งตวั อักษรและคา good morning, good afternoon, goodbye, bye-bye, bye,
thank you, sorry
เจตคติ (A)
มวี นิ ยั ใฝ่เรียนรูแ้ ละมงุ่ มั่นในการทางาน

3. สาระการเรียนรู้
Functions and Structure : • Socio-cultural functions

• Greeting: Good morning, (Miss Liza/class).
Good afternoon, (Miss Liza/class).

• Giving thanks: Thank you.
• Leave taking: Goodbye.
• Apologizing: Sorry!

Vocabulary : คาศัพทใ์ หม่

good morning, good afternoon, goodbye, bye-bye, bye,

thank you, sorry, Miss, class, children

คาศัพทท์ บทวน

name

4. สมรรถนะสาคญั ของผูเ้ รียน

 ความสามารถในการสื่อสาร

 ความสามารถในการคดิ

 ความสามารถในการแก้ปัญหา

 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวติ

 ความสามารถในการใชเ้ ทคโนโลยี

5. คณุ ลักษณะอนั พึงประสงค์

 รกั ชาติ ศาสน์ กษตั ริย์  อยอู่ ยา่ งพอเพียง

 ซอื่ สตั ยส์ จุ ริต  มุ่งมัน่ ในการทางาน

 มวี นิ ัย  รักความเปน็ ไทย

 ใฝ่เรยี นรู้  มีจติ สาธารณะ

6. จุดเนน้ สู่การพฒั นาผเู้ รยี น

ความสามารถและทักษะของผ้เู รยี นศตวรรษที่ 21 (3Rs x 8Cs x 2Ls)
 R1– Reading (อ่านออก)  R2– (W)Riting (เขียนได้)  R3 – (A)Rithmetics (คดิ เลขเป็น)
 C1 - Critical Thinking and Problem Solving ( ทักษะด้านการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ

และทกั ษะในการแกป้ ัญหา)

 C2 - Creativity and Innovation (ทักษะด้านการสร้างสรรคแ์ ละนวัตกรรม)

 C3 - Cross-cultural Understanding (ทักษะดา้ นความเขา้ ใจตา่ งวัฒนธรรม ต่างกระบวนทศั น์)

 C4 - Collaboration, Teamwork and Leadership (ทกั ษะด้านความร่วมมือ การทางานเปน็

ทีม และภาวะผ้นู า)

 C5 – Communications, Information and Media Literacy (ทกั ษะด้านการส่ือสาร

สารสนเทศ และรเู้ ท่าทนั ส่ือ)

 C6 - Computing and ICT Literacy (ทักษะดา้ นคอมพวิ เตอร์ และเทคโนโลยสี ารสนเทศ

และการส่ือสาร)

 C7 - Career and Learning Skills (ทักษะอาชพี และทักษะการเรียนรู้)

 C8 – Compassion (ความมเี มตตากรุณา วนิ ัย คณุ ธรรม จริยธรรม)

 L1 – Learning (ทกั ษะการเรยี นร)ู้  L2 – Leadership (ทกั ษะความเป็นผ้นู า)

7. กิจกรรมการเรียนรู้

1. Warm up

ทบทวนคาศัพท์โดยให้นักเรียนพดู คา good morning, goodbye, bye-bye, bye, teacher และ

children ให้ถกู ต้อง

2. Presentation

2.1 ครูใช้บัตรภาพและบัตรคาสอนคาศัพท์ morning และ afternoon เพอ่ื การใช้ Good

morning และ Good afternoon ไดถ้ ูกตอ้ ง

2.2 ครจู ดั กลุ่มนักเรยี นเปน็ 2 กลุ่ม กลมุ่ ท่ี 1 พูดทักทายครูเวลาเช้า และกล่าวลา กลุ่มที่ 2 พดู
ทักทายครูเวลาบ่าย และกลา่ วลา นกั เรียนสลับบทพดู

2.3 ครสู นทนาเกย่ี วกบั วัฒนธรรมการทักทายและการลาของไทยท่สี วยงามดว้ ยการประนมมือไหว้
พร้อมพูดว่า “สวสั ดคี รับ/คะ่ ” “ไปก่อนครับ/คะ่ ” เปรียบเทียบกบั การจบั มือ (shake hands) ซึ่งเป็น
วัฒนธรรมของชาตติ ะวันตก บอกนักเรียนวา่ การแสดงท่าทางประกอบการทักทายจะแตกต่างกนั ตาม
วัฒนธรรมของชนชาติต่างๆ

2.4 กาหนดประเดน็ ใหอ้ อกความคดิ เห็นเกี่ยวกับมารยาท โดยครูสนทนากบั นักเรียนถงึ มารยาท
การพดู ขอบคุณเมื่อผ้ใู หญ่ใหข้ อง เพ่ือนยืมของ ใหข้ อง หรือช่วยเหลือ มารยาทการพูดขอโทษเมือ่ เดินชน หรอื
ทาของผ้อู ่นื เสียหาย นักเรียนพูดอยา่ งไรให้นักเรยี นดูภาพครสู ่งสมดุ ใหเ้ ด็กนักเรียนในหนังสอื หน้า 4 ภาพผใู้ หญ่
ส่งแกว้ น้าให้เด็กและภาพเด็กเดินชนเพือ่ น ใหน้ ักเรยี นคดิ ว่าแตล่ ะภาพต้องพดู ขอบคุณหรือขอโทษ นกั เรียนฟัง
ครอู อกเสียงและพูดตามทลี ะประโยค 2-3 ครัง้

2.5 ครูฝกึ นักเรยี นออกเสยี ง thank you และ sorry ให้ถกู ตอ้ งตาม CD
3. Practice

3.1 ให้นกั เรียนอาสาสมัคร 5 คน แสดงบทบาทสมมตุ เิ ปน็ ครกู ับนกั เรียนกล่าวทกั ทาย กลา่ วลา
ขอบคุณ และขอโทษ

3.2 ให้นกั เรยี นเข้ากลมุ่ กลมุ่ ละ 5 คน แสดงบทบาทสมมุติเปน็ ครกู บั นักเรยี นกลา่ วทกั ทาย กลา่ ว
ลา ขอบคุณ และขอโทษ ครเู นน้ การปฏิบัติตนตามข้อตกลงในการรว่ มกจิ กรรม ครเู ดินสงั เกตการรว่ มกิจกรรม
และใหค้ าแนะนา
4. Production

นักเรยี นทาใบงานคดั คาศัพท์ตามเส้นประ

5. Wrap up
นักเรยี นสรุปคาศัพทล์ งในสมุด

8. การวดั และประเมนิ ผล

ส่ิงที่วัด วิธีวดั ผล เคร่อื งมือวดั ผล เกณฑ์การประเมนิ ผล
ตรวจแบบฝกึ หัด 60% ขนึ้ ไป ผา่ น
ดา้ นความรู้ (K) ประเมนิ การฟงั แบบฝึกหดั
ฟงั และเลอื กภาพท่ีมี แบบประเมนิ การฟงั
ความหมายตรงกบั คาและ ประเมินการพูด
ประโยคทไ่ี ด้ยิน แบบประเมนิ การพดู 60% ข้นึ ไป ผ่าน

ด้านทักษะกระบวนการ (P)
ออกเสยี งตวั อักษรและคา
good morning, good
afternoon, goodbye,
bye-bye, bye, thank
you, sorry

ด้านคณุ ลกั ษณะ
อนั พึงประสงค์ (A)

มีวินัย ใฝ่เรียนรู้และมุ่งมั่น การสงั เกตการร่วม แบบประเมนิ คุณลักษณะอัน 60% ข้ึนไป ผา่ น

ในการทางาน กจิ กรรมในชนั้ เรยี น พงึ ประสงค์

9. สือ่ /แหล่งเรียนรู้
9.1 สื่อการเรียนรู้
9.1.1 Student’s Book 1
9.1.2 ใบงาน

9.2 แหล่งเรยี นรู้
-

ใบงานวิชาภาษาองั กฤษ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1
Name ……………………………………………………….. Class………..……………. No…………..

Good evening. Good evening.

Good evening. Good evening.
Good evening. Good evening.
Good evening. Good evening.
Good evening. Good evening.
Good evening. Good evening.
Good evening. Good evening.
Good evening. Good evening.

แผนการจัดการเรยี นรทู้ ี่ 5

กลุ่มสาระการเรยี นรู้ ภาษาต่างประเทศ ช้นั ประถมศกึ ษาปที ่ี 1

หนว่ ยการเรยี นรทู้ ่ี 1 เร่ือง Hello เวลา 13 ชั่วโมง

เรื่อง Greeting เวลา 1 ชว่ั โมง

ใช้สอนวนั ที่......................เดือน.......................................พ.ศ. ..................

1. สาระสาคัญ / ความคดิ รวบยอด
การทักทาย การกล่าวลา การพดู ขอบคุณ การพูดขอโทษ เปน็ มารยาทพืน้ ฐานและเปน็ แบบแผนทาง

วฒั นธรรม ซึ่งต้องไดร้ ับการฝึกฝนตง้ั แตเ่ ยาว์วยั สาหรบั การส่ือสารระหว่างบุคคล สรา้ งสมั พนั ธ์ท่ีดีกับบุคคลเชอ้ื
ชาติอ่ืน การเรียนรตู้ ัวอักษรของชนชาติที่เราติดต่อสมั พันธ์ เปน็ พื้นฐานของการฟงั พดู อ่านและเขยี น
ภาษาองั กฤษ เกิดประโยชนท์ ้งั การสอ่ื สารและการศกึ ษา
2. มาตรฐาน/ตัวช้วี ัด/จดุ ประสงค์การเรียนรู้

2.1 มาตรฐาน
ต 1.1 เข้าใจและตีความเรอื่ งทีฟ่ งั และอา่ นจากส่ือประเภทต่างๆ และแสดงความคดิ เห็นอย่างมี
เหตุผล
ต 1.2 มีทักษะการส่อื สารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลขา่ วสาร แสดงความรู้สกึ และความ
คดิ เหน็ อยา่ งมปี ระสิทธภิ าพ
ต 2.1 เขา้ ใจความสัมพนั ธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและนาไปใชไ้ ด้อยา่ ง
เหมาะสมกบั กาลเทศะ
ต 4.1 ใชภ้ าษาต่างประเทศในสถานการณ์ตา่ งๆ ทั้งในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม
2.2 ตัวชวี้ ดั
ต 1.1 ป.1/2 ระบุตัวอกั ษรและเสียง อา่ นออกเสยี งและสะกดคาง่ายๆ ถูกต้องตามหลกั การอ่าน
ต 1.2 ป.1/1 พดู โตต้ อบดว้ ยคาสน้ั ๆ งา่ ยๆ ในการสอ่ื สารระหวา่ งบุคคลตามแบบท่ีฟัง
ต 1.2 ป.1/4 พูดขอและให้ข้อมูลงา่ ยๆ เกีย่ วกับตนเองตามแบบทีฟ่ งั
ต 2.1 ป.1/1 พดู และทาทา่ ประกอบตามวัฒนธรรมของเจา้ ของภาษา
ต 4.1 ป.1/1 ฟัง/พูด ในสถานการณง์ า่ ยๆ ท่เี กดิ ขึ้นในห้องเรยี น
2.3 จดุ ประสงค์การเรียนรู้

ความรู้ (K)
ใหข้ ้อมูลการทักทายเปน็ ภาษาอังกฤษได้
ทกั ษะ/กระบวนการ (P)
อา่ นออกเสยี งคาศัพท์การทักทายเปน็ ภาษาอังกฤษได้
เจตคติ (A)
มวี นิ ยั ใฝเ่ รียนรแู้ ละมุง่ มัน่ ในการทางาน
3. สาระการเรยี นรู้
Function : Telling about greeting.
Vocabulary : คาศัพท์ใหม่

Good morning./ Good afternoon./ Good evening./
Bye./Goodbye./See you later./Goodnight./Thank you.
คาศัพท์ทบทวน
Hi!/Hello!

4. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน

 ความสามารถในการสอ่ื สาร

 ความสามารถในการคิด

 ความสามารถในการแก้ปัญหา

 ความสามารถในการใช้ทักษะชวี ติ

 ความสามารถในการใชเ้ ทคโนโลยี

5. คุณลกั ษณะอนั พงึ ประสงค์

 รกั ชาติ ศาสน์ กษตั ริย์  อยู่อยา่ งพอเพยี ง

 ซ่อื สัตยส์ จุ รติ  มุ่งมนั่ ในการทางาน

 มวี ินัย  รกั ความเปน็ ไทย

 ใฝเ่ รยี นรู้  มจี ิตสาธารณะ

6. จุดเนน้ สกู่ ารพัฒนาผู้เรยี น

ความสามารถและทักษะของผู้เรียนศตวรรษท่ี 21 (3Rs x 8Cs x 2Ls)

 R1– Reading (อา่ นออก)  R2– (W)Riting (เขยี นได้)  R3 – (A)Rithmetics (คิดเลขเป็น)
 C1 - Critical Thinking and Problem Solving ( ทักษะด้านการคดิ อย่างมวี ิจารณญาณ

และทกั ษะในการแกป้ ัญหา)
 C2 - Creativity and Innovation (ทกั ษะด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม)
 C3 - Cross-cultural Understanding (ทกั ษะดา้ นความเข้าใจตา่ งวัฒนธรรม ตา่ งกระบวนทัศน์)
 C4 - Collaboration, Teamwork and Leadership (ทักษะด้านความรว่ มมือ การทางานเป็น

ทมี และภาวะผู้นา)

 C5 – Communications, Information and Media Literacy (ทักษะด้านการส่ือสาร

สารสนเทศ และรเู้ ทา่ ทันสื่อ)
 C6 - Computing and ICT Literacy (ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการส่ือสาร)
 C7 - Career and Learning Skills (ทักษะอาชพี และทกั ษะการเรียนรู้)
 C8 – Compassion (ความมีเมตตากรุณา วินยั คณุ ธรรม จริยธรรม)
 L1 – Learning (ทักษะการเรยี นรู้)  L2 – Leadership (ทกั ษะความเป็นผนู้ า)

7. กจิ กรรมการเรียนรู้

1. Warm up

ทบทวนการใช้ Hi! และ Hello! ใหน้ กั เรยี นฝกึ ออกเสยี งและสนทนา
ครู : Hello! Students. I am (ชอื่ ) .
นักเรียน : Hello! Teacher I am (ชื่อ) .

2. Presentation
2.1 ครสู อนคาศพั ทใ์ หมเ่ กย่ี วกับการทักทาย นักเรยี นศึกษาใบความรู้ ครูอธบิ ายวธิ ีการใช้

Hi./ Hello. ใชท้ กั ทายกันแบบไม่เปน็ ทางการ
Good morning. ใชท้ ักทายกนั แบบเปน็ ทางการ
ใช้ในตอนเชา้ ตง้ั แต่เวลาหลังเทย่ี งคนื ถึงเทยี่ งวนั
Good afternoon. ใชท้ กั ทายกันแบบเป็นทางการ
ใช้ในตอนบ่ายต้ังแตเ่ วลาหลังเที่ยงวนั ถงึ หกโมงเยน็
Good evening. ใชท้ กั ทายกันแบบเป็นทางการ
ใชใ้ นตอนเยน็ หรือค่าต้ังแตเ่ วลาหลังหกโมงเยน็ ถึงเท่ียงคืน
Bye./ Goodbye. ลาก่อน
See you later. ลากอ่ น พบกันใหม่
Good night. ราตรสี วสั ด์ิ ใช้กลา่ วก่อนเข้านอนตอนกลางคืน
Thank you. ขอบคุณ

2.2 นักเรยี นฝึกอ่านออกเสยี งคาศัพท์ 2-3 ครง้ั
3. Practice

3.1.1 นักเรียนแบ่งกลุ่ม 2 กลุม่ จบั คบู่ ตั รคาและความหมาย
3.12 นกั เรียนทาใบงานท่ี 1 เตมิ คาท่ีกาหนดใหล้ งในช่องวา่ งให้สัมพนั ธ์กบั ภาพ
4. Production
นักเรยี นทาใบงานที่ 2 โยงเสน้ จับคู่คาศัพท์และความหมายใหถ้ กู ต้อง
5. Wrap up
นกั เรียนสรปุ คาศัพท์ลงในสมุด

8. การวัดและประเมินผล

สงิ่ ท่ีวดั วธิ ีวัดผล เคร่อื งมือวัดผล เกณฑ์การประเมินผล
ประเมินภาระงาน แบบประเมินภาระงาน 60% ขน้ึ ไป ผ่าน
ด้านความรู้ (K)
ใหข้ อ้ มลู การทักทายเปน็ ประเมนิ การพดู แบบประเมินการพูด 60% ข้นึ ไป ผ่าน
ภาษาอังกฤษได้
การสงั เกตการรว่ ม แบบประเมนิ คณุ ลักษณะอนั 60% ขึ้นไป ผา่ น
ดา้ นทกั ษะกระบวนการ (P) กจิ กรรมในชั้นเรยี น พึงประสงค์
อา่ นออกเสียงคาศัพท์การ
ทักทายเปน็ ภาษาอังกฤษได้

ดา้ นคณุ ลกั ษณะ
อันพึงประสงค์ (A)
มีวินัย ใฝ่เรียนรู้และมุ่งม่ัน
ในการทางาน

9. ส่อื /แหล่งเรยี นรู้
9.1 ส่ือการเรียนรู้
9.1.1 Student’s Book 1
9.1.2 ใบงาน
9.2 แหล่งเรียนรู้

-

แผนการจัดการเรยี นรทู้ ่ี 6

กลมุ่ สาระการเรยี นรู้ ภาษาต่างประเทศ ชั้นประถมศกึ ษาปีที่ 1

หน่วยการเรียนรทู้ ี่ 1 เรอื่ ง Hello เวลา 13 ช่วั โมง

เรื่อง Greeting เวลา 1 ชว่ั โมง

ใช้สอนวนั ท.ี่ .....................เดือน.......................................พ.ศ. ..................

1. สาระสาคญั / ความคิดรวบยอด
การทกั ทาย การกลา่ วลา การพดู ขอบคุณ การพูดขอโทษ เป็นมารยาทพ้ืนฐานและเปน็ แบบแผนทาง

วฒั นธรรม ซง่ึ ต้องได้รับการฝึกฝนตงั้ แต่เยาว์วยั สาหรบั การส่อื สารระหว่างบคุ คล สรา้ งสมั พนั ธ์ท่ีดีกับบุคคลเชอ้ื
ชาติอนื่ การเรียนรู้ตัวอักษรของชนชาตทิ ่ีเราติดต่อสมั พนั ธ์ เปน็ พนื้ ฐานของการฟัง พดู อ่านและเขยี น
ภาษาองั กฤษ เกิดประโยชน์ท้งั การส่ือสารและการศึกษา
2. มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด/จดุ ประสงค์การเรียนรู้

2.1 มาตรฐาน
ต 1.1 เขา้ ใจและตีความเร่อื งทฟ่ี ังและอา่ นจากสื่อประเภทต่างๆ และแสดงความคดิ เห็นอยา่ งมี
เหตผุ ล
ต 1.2 มีทกั ษะการสือ่ สารทางภาษาในการแลกเปล่ยี นข้อมลู ข่าวสาร แสดงความร้สู กึ และความ
คิดเห็นอยา่ งมปี ระสิทธภิ าพ
ต 2.1 เข้าใจความสมั พนั ธร์ ะหวา่ งภาษากับวัฒนธรรมของเจา้ ของภาษาและนาไปใชไ้ ด้อย่าง
เหมาะสมกบั กาลเทศะ
ต 4.1 ใช้ภาษาตา่ งประเทศในสถานการณ์ตา่ งๆ ทั้งในสถานศึกษา ชุมชน และสงั คม
2.2 ตวั ช้ีวดั
ต 1.1 ป.1/2 ระบตุ ัวอักษรและเสียง อา่ นออกเสยี งและสะกดคาง่ายๆ ถูกต้องตามหลกั การอ่าน
ต 1.2 ป.1/1 พูดโต้ตอบดว้ ยคาสน้ั ๆ งา่ ยๆ ในการสอื่ สารระหว่างบคุ คลตามแบบท่ีฟัง
ต 1.2 ป.1/4 พดู ขอและใหข้ ้อมลู ง่ายๆ เก่ียวกับตนเองตามแบบที่ฟัง
ต 2.1 ป.1/1 พดู และทาท่าประกอบตามวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา
ต 4.1 ป.1/1 ฟัง/พูด ในสถานการณ์งา่ ยๆ ทีเ่ กดิ ขึ้นในหอ้ งเรียน
2.3 จดุ ประสงคก์ ารเรียนรู้

ความรู้ (K)
ใหข้ ้อมลู การทักทายเปน็ ภาษาอังกฤษได้
ทกั ษะ/กระบวนการ (P)
ออกเสยี งคาศพั ท์ ประโยคการทักทายเป็นภาษาอังกฤษได้
เจตคติ (A)
มวี ินัย ใฝ่เรียนรู้และม่งุ มัน่ ในการทางาน
3. สาระการเรียนรู้
Function : Telling about greeting.
Vocabulary : Good morning./ Good afternoon./ Good evening./
Bye./Goodbye./See you later./Goodnight./Thank you./Hi!/Hello!
4. สมรรถนะสาคญั ของผู้เรียน
 ความสามารถในการสือ่ สาร
 ความสามารถในการคดิ

 ความสามารถในการแก้ปัญหา

 ความสามารถในการใช้ทักษะชวี ติ

 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

5. คณุ ลักษณะอันพึงประสงค์

 รักชาติ ศาสน์ กษัตรยิ ์  อยูอ่ ย่างพอเพียง

 ซ่อื สตั ยส์ จุ รติ  มุ่งมน่ั ในการทางาน

 มวี ินัย  รกั ความเป็นไทย

 ใฝ่เรยี นรู้  มจี ติ สาธารณะ

6. จุดเน้นสกู่ ารพัฒนาผเู้ รยี น

ความสามารถและทกั ษะของผเู้ รยี นศตวรรษที่ 21 (3Rs x 8Cs x 2Ls)

 R1– Reading (อ่านออก)  R2– (W)Riting (เขียนได้)  R3 – (A)Rithmetics (คดิ เลขเป็น)
 C1 - Critical Thinking and Problem Solving ( ทกั ษะดา้ นการคดิ อย่างมวี จิ ารณญาณ

และทักษะในการแก้ปญั หา)

 C2 - Creativity and Innovation (ทกั ษะด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม)
 C3 - Cross-cultural Understanding (ทกั ษะดา้ นความเข้าใจต่างวฒั นธรรม ต่างกระบวนทศั น์)
 C4 - Collaboration, Teamwork and Leadership (ทักษะด้านความร่วมมือ การทางานเป็น

ทมี และภาวะผู้นา)

 C5 – Communications, Information and Media Literacy (ทกั ษะด้านการสื่อสาร

สารสนเทศ และรู้เทา่ ทันสอ่ื )
 C6 - Computing and ICT Literacy (ทักษะด้านคอมพวิ เตอร์ และเทคโนโลยสี ารสนเทศ

และการสื่อสาร)
 C7 - Career and Learning Skills (ทักษะอาชพี และทกั ษะการเรยี นรู้)

 C8 – Compassion (ความมีเมตตากรณุ า วินัย คุณธรรม จรยิ ธรรม)
 L1 – Learning (ทักษะการเรยี นรู้)  L2 – Leadership (ทักษะความเป็นผู้นา)

7. กจิ กรรมการเรียนรู้
1. Warm up

ทบทวนการใช้คาทกั ทาย คากลา่ วสวัสดี คากล่าวลาโดยใหน้ กั เรียนช่วยกันบอกความหมายคาศัพท์
2. Presentation

ครูสอนคาศัพท์การทกั ทาย การกล่าวลา การขอบคุณ อีกคร้ัง โดยให้นักเรยี นฝึกอ่านออกเสยี ง สะกด
คาศัพท์แต่ละคาพรอ้ มบอกความหมาย
3. Practice

นกั เรียนทาใบงานที่ 1 โยงเส้นจับค่คู าศัพท์กับความหมาย
4. Production

นกั เรียนทาใบงานที่ 2 เตมิ ตัวอักษรท่ีหายไปให้ถกู ต้อง
5. Wrap up

ครเู ฉลยแบบฝกึ หัด

8. การวดั และประเมนิ ผล

สิง่ ที่วดั วิธีวัดผล เครอ่ื งมือวดั ผล เกณฑ์การประเมนิ ผล
ประเมนิ ภาระงาน แบบประเมนิ ภาระงาน 60% ขนึ้ ไป ผ่าน
ดา้ นความรู้ (K) ประเมนิ การพดู
ใหข้ ้อมลู การทักทายเป็น แบบประเมนิ การพดู 60% ขึ้นไป ผา่ น
ภาษาอังกฤษได้ การสงั เกตการร่วม
กิจกรรมในชน้ั เรยี น แบบประเมนิ คณุ ลักษณะอัน 60% ข้นึ ไป ผา่ น
ดา้ นทักษะกระบวนการ (P) พึงประสงค์
ออกเสียงคาศัพท์ ประโยค
การทักทายเป็น
ภาษาอังกฤษได้

ด้านคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ (A)
มีวินัย ใฝ่เรียนรู้และมุ่งม่ัน
ในการทางาน

9. ส่อื /แหล่งเรียนรู้
9.1 สื่อการเรยี นรู้
9.1.1 Student’s Book 1
9.1.2 Workbook 1
9.1.3 ใบงาน

9.2 แหล่งเรียนรู้
-

แผนการจดั การเรียนรทู้ ่ี 7

กลมุ่ สาระการเรยี นรู้ ภาษาต่างประเทศ ชั้นประถมศึกษาปที ่ี 1

หนว่ ยการเรียนรู้ที่ 1 เรอื่ ง Hello เวลา 13 ช่ัวโมง

เร่อื ง Classroom instructions เวลา 1 ชวั่ โมง

ใชส้ อนวันที่......................เดือน.......................................พ.ศ. ..................

1. สาระสาคญั / ความคดิ รวบยอด

การทกั ทาย การกลา่ วลา การพูดขอบคุณ การพูดขอโทษ เปน็ มารยาทพื้นฐานและเป็นแบบแผนทาง

วฒั นธรรม ซง่ึ ต้องได้รบั การฝึกฝนตัง้ แต่เยาวว์ ยั สาหรบั การสือ่ สารระหว่างบคุ คล สร้างสัมพันธ์ท่ดี ีกบั บคุ คลเช้อื

ชาตอิ น่ื การเรียนรู้ตัวอักษรของชนชาตทิ เี่ ราติดต่อสมั พันธ์ เปน็ พืน้ ฐานของการฟัง พูด อ่านและเขยี น

ภาษาองั กฤษ เกิดประโยชน์ทงั้ การส่ือสารและการศึกษา

2. มาตรฐาน/ตัวชี้วดั /จุดประสงค์การเรยี นรู้

2.1 มาตรฐาน

ต 1.1 เขา้ ใจและตีความเร่อื งท่ฟี ังและอ่านจากสื่อประเภทต่างๆ และแสดงความคดิ เห็นอย่างมี

เหตุผล

ต 2.1 เขา้ ใจความสมั พนั ธ์ระหวา่ งภาษากบั วัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและนาไปใช้ได้อยา่ ง

เหมาะสมกบั กาลเทศะ

2.2 ตัวชีว้ ดั

ต 1.1 ป.1/2 ระบตุ ัวอักษรและเสยี ง อ่านออกเสยี งและสะกดคาง่ายๆ ถูกต้องตามหลกั การอ่าน

ต 2.1 ป.1/3 เขา้ รว่ มกิจกรรมทางภาษาและวฒั นธรรมท่ีเหมาะกับวัย

2.3 จดุ ประสงคก์ ารเรยี นรู้

ความรู้ (K)

ระบชุ ือ่ ตัวอักษร Aa-Zz

ทกั ษะ/กระบวนการ (P)

อ่านออกเสยี งตัวอักษร Aa-Zz

เจตคติ (A)

มวี นิ ัย ใฝเ่ รียนรูแ้ ละมงุ่ ม่นั ในการทางาน

3. สาระการเรียนรู้

Functions and Structure : Following classroom instructions

Point to capital (A).

Here’s capital (A).

Point to small (a).

Here’s small (a).

Again, please.

Vocabulary : คาศัพทใ์ หม่

point, here, again, capital, small

คาศัพท์ทบทวน

-

4. สมรรถนะสาคัญของผูเ้ รียน

 ความสามารถในการสื่อสาร

 ความสามารถในการคดิ

 ความสามารถในการแก้ปัญหา

 ความสามารถในการใช้ทักษะชวี ติ

 ความสามารถในการใชเ้ ทคโนโลยี

5. คุณลกั ษณะอันพึงประสงค์

 รักชาติ ศาสน์ กษตั รยิ ์  อยอู่ ย่างพอเพียง

 ซื่อสัตยส์ ุจริต  มงุ่ มนั่ ในการทางาน

 มีวินยั  รักความเป็นไทย

 ใฝ่เรยี นรู้  มจี ิตสาธารณะ

6. จุดเนน้ ส่กู ารพัฒนาผู้เรยี น

ความสามารถและทักษะของผู้เรียนศตวรรษท่ี 21 (3Rs x 8Cs x 2Ls)
 R1– Reading (อ่านออก)  R2– (W)Riting (เขยี นได้)  R3 – (A)Rithmetics (คิดเลขเป็น)
 C1 - Critical Thinking and Problem Solving ( ทกั ษะด้านการคดิ อย่างมวี ิจารณญาณ

และทกั ษะในการแกป้ ญั หา)
 C2 - Creativity and Innovation (ทกั ษะด้านการสร้างสรรคแ์ ละนวัตกรรม)
 C3 - Cross-cultural Understanding (ทักษะดา้ นความเขา้ ใจตา่ งวฒั นธรรม ต่างกระบวนทศั น์)
 C4 - Collaboration, Teamwork and Leadership (ทักษะด้านความรว่ มมือ การทางานเป็น

ทมี และภาวะผู้นา)

 C5 – Communications, Information and Media Literacy (ทักษะด้านการสื่อสาร

สารสนเทศ และรเู้ ทา่ ทนั ส่ือ)
 C6 - Computing and ICT Literacy (ทักษะดา้ นคอมพวิ เตอร์ และเทคโนโลยสี ารสนเทศ

และการส่ือสาร)
 C7 - Career and Learning Skills (ทักษะอาชพี และทกั ษะการเรียนรู้)
 C8 – Compassion (ความมีเมตตากรณุ า วนิ ัย คณุ ธรรม จริยธรรม)
 L1 – Learning (ทักษะการเรยี นรู้)  L2 – Leadership (ทักษะความเป็นผู้นา)

7. กิจกรรมการเรยี นรู้
1. Warm up

ครชู บู ตั รคา good morning, good afternoon, goodbye, bye-bye, bye, thank you, sorry ที
ละบัตร ครพู ูดคาศัพท์ นักเรียนพูดตาม
2. Presentation

2.1 ครตู ิดแผนภมู ติ วั อักษรพิมพ์ใหญ่ (Capital Letters) A-Z และตวั อักษรพิมพ์เล็ก (Small
Letters) a-z บนกระดานดา ให้ความรนู้ ักเรียนว่าตวั อักษรภาษาอังกฤษมี 2 แบบ คือ ตัวอกั ษรพมิ พใ์ หญ่ และ
ตวั อกั ษรพมิ พเ์ ลก็ ครูใหน้ ักเรียนนบั ตวั อกั ษรแตล่ ะแบบ มแี บบละกต่ี ัว ซึ่งในภาษาองั กฤษเรียกว่า Capital
letters และตวั อักษรพิมพ์เล็ก Small letters ให้นกั เรียนฝกึ ออกเสยี ง Capital letters และ Small letters
ตามครู 2-3 ครั้ง ขณะทนี่ ักเรียนออกเสียงตาม ครูช้ที ี่ตวั อักษรดว้ ย

2.2 ครสู อนตวั อักษรภาษาองั กฤษ ตวั พมิ พใ์ หญแ่ ละพิมพเ์ ล็ก ครชู ้ตี ัวอักษรทีละตวั ครูอา่ นออก
เสยี ง นกั เรยี นพดู ตาม

Capital Letters
ABCDEFGHI J KLM
N O P Q R S T U V WX Y Z

Small Letters
abcdef ghi j kl m
n o p q r s t u v wx y z

2.3 ครูฝกึ นักเรยี นพดู ชอื่ ตวั อกั ษร A-Z และ a-z ให้ถูกต้อง
3. Practice

นกั เรียนฝึกอ่านตัวอกั ษร A-Z
4. Production

นักเรยี นทาใบงาน คดั และออกเสียงตวั อักษรพิมพ์ใหญ่
5. Wrap up

-
8. การวดั และประเมนิ ผล

ส่งิ ที่วดั วิธีวัดผล เคร่ืองมือวดั ผล เกณฑ์การประเมินผล
ประเมนิ การพูด แบบประเมินการพดู 60% ขน้ึ ไป ผ่าน
ด้านความรู้ (K) ประเมินการพูด แบบประเมนิ การพูด 60% ขึ้นไป ผา่ น
ระบุชื่อตวั อักษร Aa-Zz
การสังเกตการร่วม แบบประเมนิ คณุ ลักษณะอัน 60% ขนึ้ ไป ผ่าน
ดา้ นทกั ษะกระบวนการ (P) กจิ กรรมในชั้นเรยี น พึงประสงค์
อา่ นออกเสียงตัวอกั ษร Aa-
Zz

ด้านคุณลักษณะ
อันพงึ ประสงค์ (A)
มีวินัย ใฝ่เรียนรู้และมุ่งมั่น
ในการทางาน

9. ส่ือ/แหล่งเรยี นรู้
9.1 สื่อการเรยี นรู้
9.1.1 Student’s Book 1
9.1.2 ใบงาน
9.2 แหล่งเรียนรู้

-

แผนการจดั การเรียนรทู้ ่ี 8

กลมุ่ สาระการเรยี นรู้ ภาษาต่างประเทศ ชน้ั ประถมศึกษาปที ี่ 1

หนว่ ยการเรียนรู้ที่ 1 เรอื่ ง Hello เวลา 13 ชวั่ โมง

เร่อื ง Classroom instructions เวลา 1 ชว่ั โมง

ใชส้ อนวันที่......................เดือน.......................................พ.ศ. ..................

1. สาระสาคญั / ความคดิ รวบยอด

การทกั ทาย การกลา่ วลา การพดู ขอบคุณ การพดู ขอโทษ เปน็ มารยาทพ้นื ฐานและเป็นแบบแผนทาง

วฒั นธรรม ซง่ึ ต้องได้รบั การฝึกฝนตัง้ แต่เยาว์วยั สาหรบั การสือ่ สารระหว่างบคุ คล สรา้ งสัมพันธท์ ่ดี ีกับบุคคลเช้อื

ชาตอิ น่ื การเรียนรู้ตัวอักษรของชนชาตทิ เ่ี ราตดิ ต่อสมั พันธ์ เปน็ พืน้ ฐานของการฟัง พูด อ่านและเขยี น

ภาษาองั กฤษ เกิดประโยชน์ทงั้ การส่ือสารและการศึกษา

2. มาตรฐาน/ตัวชี้วดั /จุดประสงค์การเรียนรู้

2.1 มาตรฐาน

ต 1.1 เขา้ ใจและตีความเร่อื งทีฟ่ งั และอา่ นจากสื่อประเภทต่างๆ และแสดงความคดิ เห็นอย่างมี

เหตุผล

ต 2.1 เขา้ ใจความสมั พนั ธ์ระหวา่ งภาษากบั วฒั นธรรมของเจ้าของภาษาและนาไปใชไ้ ด้อย่าง

เหมาะสมกบั กาลเทศะ

2.2 ตัวชีว้ ดั

ต 1.1 ป.1/2 ระบตุ ัวอักษรและเสียง อ่านออกเสยี งและสะกดคาง่ายๆ ถูกต้องตามหลกั การอ่าน

ต 2.1 ป.1/3 เขา้ รว่ มกิจกรรมทางภาษาและวฒั นธรรมท่เี หมาะกับวยั

2.3 จดุ ประสงคก์ ารเรยี นรู้

ความรู้ (K)

ระบชุ ือ่ ตัวอักษร Aa-Zz

ทกั ษะ/กระบวนการ (P)

อ่านออกเสยี งตวั อักษร Aa-Zz

เจตคติ (A)

มวี นิ ัย ใฝเ่ รียนรูแ้ ละมงุ่ มนั่ ในการทางาน

3. สาระการเรียนรู้

Functions and Structure : Following classroom instructions

Point to capital (A).

Here’s capital (A).

Point to small (a).

Here’s small (a).

Again, please.

Vocabulary : คาศัพทใ์ หม่

point, here, again, capital, small

คาศัพท์ทบทวน

-

4. สมรรถนะสาคัญของผูเ้ รียน

 ความสามารถในการสื่อสาร

 ความสามารถในการคิด

 ความสามารถในการแก้ปัญหา

 ความสามารถในการใช้ทักษะชวี ิต

 ความสามารถในการใชเ้ ทคโนโลยี

5. คุณลักษณะอันพงึ ประสงค์

 รกั ชาติ ศาสน์ กษตั ริย์  อย่อู ยา่ งพอเพยี ง

 ซ่ือสัตยส์ ุจริต  มุ่งม่ันในการทางาน

 มีวนิ ัย  รักความเปน็ ไทย

 ใฝเ่ รยี นรู้  มีจติ สาธารณะ

6. จดุ เน้นสู่การพฒั นาผ้เู รียน

ความสามารถและทักษะของผูเ้ รยี นศตวรรษที่ 21 (3Rs x 8Cs x 2Ls)
 R1– Reading (อา่ นออก)  R2– (W)Riting (เขียนได้)  R3 – (A)Rithmetics (คิดเลขเป็น)
 C1 - Critical Thinking and Problem Solving ( ทักษะด้านการคดิ อย่างมีวจิ ารณญาณ

และทกั ษะในการแกป้ ญั หา)
 C2 - Creativity and Innovation (ทักษะด้านการสร้างสรรคแ์ ละนวัตกรรม)
 C3 - Cross-cultural Understanding (ทกั ษะด้านความเข้าใจตา่ งวัฒนธรรม ตา่ งกระบวนทศั น์)
 C4 - Collaboration, Teamwork and Leadership (ทกั ษะด้านความร่วมมือ การทางานเปน็

ทีม และภาวะผ้นู า)

 C5 – Communications, Information and Media Literacy (ทักษะด้านการส่ือสาร

สารสนเทศ และรู้เทา่ ทันสอื่ )
 C6 - Computing and ICT Literacy (ทักษะดา้ นคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยสี ารสนเทศ

และการส่ือสาร)
 C7 - Career and Learning Skills (ทกั ษะอาชีพและทกั ษะการเรยี นรู้)
 C8 – Compassion (ความมเี มตตากรณุ า วนิ ัย คณุ ธรรม จรยิ ธรรม)
 L1 – Learning (ทักษะการเรียนรู)้  L2 – Leadership (ทกั ษะความเป็นผนู้ า)

7. กิจกรรมการเรียนรู้
1. Warm up

นักเรยี นทาใบงานที่ 1 ทบทวนเติมตวั อักษรทห่ี ายไป
2. Presentation

2.1 ครูตดิ แผนภูมิตวั อักษรพมิ พ์ใหญ่ (Capital Letters) A-Z และตัวอักษรพิมพ์เลก็ (Small
Letters) a-z บนกระดานดา ให้ความรนู้ ักเรียนว่าตัวอักษรภาษาองั กฤษมี 2 แบบ คือ ตัวอกั ษรพิมพใ์ หญ่ และ
ตวั อกั ษรพิมพ์เล็ก ครูให้นักเรียนนับตัวอกั ษรแต่ละแบบ มแี บบละก่ตี ัว ซ่งึ ในภาษาองั กฤษเรยี กวา่ Capital
letters และตวั อักษรพิมพเ์ ล็ก Small letters ใหน้ ักเรยี นฝกึ ออกเสยี ง Capital letters และ Small letters
ตามครู 2-3 ครัง้ ขณะท่ีนักเรียนออกเสียงตาม ครูชีท้ ่ตี วั อกั ษรด้วย

2.1 ครูใหน้ กั เรยี น 2-3 คนออกมาหน้าชนั้ เรียน และส่งั ว่า Point to (Capital A) และพดู
ภาษาไทยตามวา่ ช้ที ่ีตัวอักษร A ตัวพิมพ์ใหญ่ เมื่อนักเรยี นช้ี สอนใหพ้ ดู วา่ Here is capital (A)
3. Practice

3.1 ครูสมุ่ เรยี กนักเรียนออกมายืนหน้าช้นั เรียน ใหน้ กั เรยี นชี้ตวั อกั ษรทแ่ี ผนภูมิ ครูพูดคาสงั่ เชน่
คร:ู Point to capital (A). นกั เรยี นช้ีท่ตี วั A:Here’s capital (A).

ครู: Point to capital (S). นักเรยี นชีท้ ีต่ วั S: Here’s capital (S).

3.2 นักเรยี นจบั คู่ฝึกพดู คาส่งั ใหเ้ พ่ือนช้ตี ัวอักษรพิมพใ์ หญ่ตามกิจกรรมในข้อ 3.1 ครเู ดนิ ให้

คาแนะนา

3.3 นกั เรียนจบั ค่ฝู ึกพูดคาสง่ั ให้เพื่อนชี้ตัวอักษรพมิ พเ์ ลก็

นักเรียน 1: Point to small (a). นกั เรียน 2 ชี้ท่ตี วั a: Here’s small (a).

4. Production

นักเรียนทาใบงานท่ี 2 เรียงตัวอักษรพิมพ์ใหญใ่ ห้ถูกต้อง

5. Wrap up

นักเรียนทาใบงานที่ 3 เรียงตัวอกั ษรพมิ พเ์ ล็กให้ถูกต้อง

8. การวดั และประเมนิ ผล

สิง่ ที่วัด วธิ ีวดั ผล เคร่ืองมอื วัดผล เกณฑ์การประเมินผล

ดา้ นความรู้ (K)

ระบุชอื่ ตัวอักษร Aa-Zz ประเมินการพดู แบบประเมินการพูด 60% ขึ้นไป ผ่าน

ด้านทกั ษะกระบวนการ (P)

อา่ นออกเสยี งตวั อกั ษร Aa- ประเมนิ การพูด แบบประเมนิ การพูด 60% ขนึ้ ไป ผา่ น

Zz

ด้านคุณลักษณะ

อันพงึ ประสงค์ (A)

มีวินัย ใฝ่เรียนรู้และมุ่งมั่น การสังเกตการร่วม แบบประเมนิ คณุ ลักษณะอัน 60% ขึ้นไป ผา่ น

ในการทางาน กจิ กรรมในชั้นเรยี น พงึ ประสงค์

9. สอื่ /แหล่งเรียนรู้
9.1 สื่อการเรียนรู้
9.1.1 Student’s Book 1
9.1.2 ใบงาน
9.2 แหล่งเรยี นรู้

-แผนการจัดการเรียนรทู้ ่ี 9

กลมุ่ สาระการเรยี นรู้ ภาษาต่างประเทศ ช้ันประถมศกึ ษาปที ี่ 1

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 เรื่อง Hello เวลา 13 ชวั่ โมง

เร่อื ง Body เวลา 1 ชวั่ โมง

ใชส้ อนวนั ที่......................เดอื น.......................................พ.ศ. ..................

1. สาระสาคัญ / ความคดิ รวบยอด

การทักทาย การกล่าวลา การพูดขอบคุณ การพดู ขอโทษ เป็นมารยาทพืน้ ฐานและเปน็ แบบแผนทาง

วัฒนธรรม ซึ่งตอ้ งได้รับการฝึกฝนต้ังแตเ่ ยาว์วัย สาหรับการส่อื สารระหว่างบุคคล สรา้ งสมั พันธ์ท่ดี ีกับบคุ คลเช้ือ

ชาตอิ ื่น การเรยี นร้ตู วั อักษรของชนชาตทิ ่เี ราติดต่อสัมพนั ธ์ เป็นพ้ืนฐานของการฟงั พดู อ่านและเขียน

ภาษาอังกฤษ เกดิ ประโยชน์ทัง้ การสอ่ื สารและการศึกษา

2. มาตรฐาน/ตัวช้วี ดั /จดุ ประสงค์การเรยี นรู้

2.1 มาตรฐาน

ต 1.1 เข้าใจและตีความเรอ่ื งที่ฟงั และอา่ นจากส่ือประเภทต่างๆ และแสดงความคดิ เห็นอย่างมี

เหตุผล

2.2 ตัวชว้ี ดั

ต 1.1 ป.1/2 ระบตุ ัวอักษรและเสียง อา่ นออกเสยี งและสะกดคาง่ายๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน

2.3 จุดประสงคก์ ารเรยี นรู้

ความรู้ (K)

ระบุชอ่ื ตวั อักษรและคา a apple - z zebra

ทกั ษะ/กระบวนการ (P)

พูดและจบั คตู่ ัวอักษรพมิ พใ์ หญ่และพิมพ์เล็ก

เจตคติ (A)

มวี นิ ัย ใฝเ่ รียนรู้และมงุ่ มน่ั ในการทางาน

3. สาระการเรยี นรู้

Functions and Structure : Following classroom instructions

Match, please.

Vocabulary : คาศัพท์ใหม่

match, please., again, please.

คาศัพทท์ บทวน

a-apple, b-bird, c-cat, d-dog, e-elephant, f-fan, g-goat, h-

hut, i-icecream, j-jug, k-kite, l-lion, m-monkey, n-nest, o-

orange, p-pen, q-queen, r-ring,s-snake, t-tiger, u-

umbrella, v-vase, w-wing, x-xylophone, y-yo yo, z-zebra

4. สมรรถนะสาคญั ของผู้เรียน

 ความสามารถในการส่อื สาร

 ความสามารถในการคดิ

 ความสามารถในการแก้ปัญหา

 ความสามารถในการใชท้ ักษะชีวิต

 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

5. คณุ ลักษณะอันพึงประสงค์  อย่อู ย่างพอเพียง
 รกั ชาติ ศาสน์ กษัตรยิ ์
 ซือ่ สตั ยส์ จุ ริต  มุ่งม่ันในการทางาน
 รกั ความเปน็ ไทย
 มีวนิ ัย  มจี ติ สาธารณะ

 ใฝ่เรียนรู้
6. จดุ เนน้ ส่กู ารพฒั นาผ้เู รยี น

ความสามารถและทักษะของผเู้ รียนศตวรรษท่ี 21 (3Rs x 8Cs x 2Ls)
 R1– Reading (อา่ นออก)  R2– (W)Riting (เขยี นได้)  R3 – (A)Rithmetics (คิดเลขเปน็ )
 C1 - Critical Thinking and Problem Solving ( ทกั ษะด้านการคดิ อย่างมีวจิ ารณญาณ

และทกั ษะในการแก้ปัญหา)
 C2 - Creativity and Innovation (ทกั ษะด้านการสร้างสรรคแ์ ละนวตั กรรม)
 C3 - Cross-cultural Understanding (ทักษะด้านความเขา้ ใจตา่ งวฒั นธรรม ตา่ งกระบวนทัศน์)
 C4 - Collaboration, Teamwork and Leadership (ทักษะดา้ นความรว่ มมือ การทางานเป็น

ทมี และภาวะผ้นู า)

 C5 – Communications, Information and Media Literacy (ทักษะด้านการสื่อสาร

สารสนเทศ และรู้เทา่ ทันสอ่ื )
 C6 - Computing and ICT Literacy (ทักษะด้านคอมพวิ เตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการส่ือสาร)
 C7 - Career and Learning Skills (ทักษะอาชพี และทกั ษะการเรียนรู้)
 C8 – Compassion (ความมีเมตตากรณุ า วินัย คุณธรรม จรยิ ธรรม)
 L1 – Learning (ทักษะการเรียนร)ู้  L2 – Leadership (ทกั ษะความเป็นผนู้ า)

7. กิจกรรมการเรยี นรู้
1. Warm up

ครูติดแผนภมู เิ พลง A B C Song นักเรียนร้องเพลง A B C Song พร้อมกัน ทบทวนตวั อักษรพิมพ์
ใหญ่และพิมพเ์ ล็ก
2. Presentation

2.1 นักเรยี นดภู าพในหนังสือเรียนหนา้ 9 สนทนาเกีย่ วกับตวั อักษรและภาพทปี่ รากฏคู่กบั
ตัวอักษร เช่น a-apple แลว้ ให้ฟงั ครูอ่านออกเสียง ชี้ภาพและพูดตาม 2-3 ครงั้ ใหถ้ กู ต้อง

2.2 นกั เรยี นดภู าพในหนังสือเรียนหน้า 10 สนทนาเกยี่ วกบั ตวั อักษรและภาพท่ปี รากฏคู่กับ
ตัวอักษรเชน่ j-jug (เหยอื ก) แล้วใหฟ้ ังครูอ่านออกเสยี ง ช้ภี าพและพูดตาม 2-3 คร้ังให้ถกู ตอ้ ง

2.3 นกั เรยี นดูภาพในหนังสือเรียนหน้า 11 สนทนาเกย่ี วกับภาพท่อี ย่คู ู่อักษร r-z ให้นักเรยี นบอก
ความหมาย แลว้ ใหฟ้ ังครูอ่านออกเสยี ง ชีภ้ าพและพดู ตาม 2-3 ครั้งให้ถูกต้อง

2.4 ครใู หน้ กั เรียนพดู ช่อื ตัวอักษรและคาในหนังสอื เรยี นหนา้ 9-11 ตามครูอีกคร้งั บอกนกั เรียนว่า
จะจบั ค่ตู ัวอักษรพิมพ์ใหญ่กบั ตวั อกั ษรพิมพ์เล็ก
3. Practice

ครูเขยี นตวั อักษร เชน่ A และ a ห่างๆ กนั บนกระดานดา แลว้ ขีดเส้นโยงจับคตู่ วั อักษร A กับ a

นักเรียนพูดช่ือตวั อกั ษรแล้วขีดเสน้ โยงตวั อักษรพมิ พใ์ หญ่กับพิมพเ์ ล็ก จาก A-a, B-b จนถงึ I-i

4. Production

นักเรยี นทาใบงาน โยงตวั อกั ษรพิมพใ์ หญ่กับตวั อักษรพิมพ์เลก็

5. Wrap up

นักเรยี นฝึกหัดอา่ นตัวอกั ษรพมิ พ์ใหญแ่ ละพิมพเ์ ล็กเป็นการบา้ น โดยความรว่ มมอื ของผปู้ กครองช่วย

ฝึกการอ่านบอ่ ยๆ

8. การวดั และประเมินผล

สง่ิ ท่ีวดั วิธีวดั ผล เครือ่ งมอื วดั ผล เกณฑ์การประเมนิ ผล

ด้านความรู้ (K)

ระบชุ อื่ ตวั อักษรและคา ประเมนิ การพดู แบบประเมินการพดู 60% ขนึ้ ไป ผา่ น

a apple - z zebra

ด้านทักษะกระบวนการ (P)

พดู และจับคู่ตัวอักษรพิมพ์ ตรวจแบบฝกึ หดั แบบฝึกหัด 60% ข้ึนไป ผา่ น

ใหญแ่ ละพิมพ์เลก็

ด้านคุณลกั ษณะ

อันพึงประสงค์ (A)

มีวินัย ใฝ่เรียนรู้และมุ่งม่ัน การสังเกตการรว่ ม แบบประเมินคณุ ลักษณะอัน 60% ขึ้นไป ผา่ น

ในการทางาน กิจกรรมในช้ันเรียน พงึ ประสงค์

9. สื่อ/แหล่งเรยี นรู้
9.1 ส่ือการเรียนรู้
9.1.1 Student’s Book 1
9.1.2 ใบงาน

9.2 แหล่งเรยี นรู้
ห้องสมุดแผนการจัดการเรียนรทู้ ี่ 10

กลมุ่ สาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ ช้ันประถมศกึ ษาปีท่ี 1

หน่วยการเรยี นรทู้ ่ี 1 เร่อื ง Hello เวลา 13 ชั่วโมง

เร่อื ง Following classroom เวลา 1 ชวั่ โมง

ใช้สอนวนั ที่......................เดอื น.......................................พ.ศ. ..................

1. สาระสาคัญ / ความคดิ รวบยอด

การทักทาย การกลา่ วลา การพูดขอบคุณ การพดู ขอโทษ เป็นมารยาทพืน้ ฐานและเป็นแบบแผนทาง

วัฒนธรรม ซ่งึ ตอ้ งไดร้ ับการฝึกฝนต้งั แต่เยาวว์ ัย สาหรบั การสื่อสารระหว่างบคุ คล สร้างสัมพันธ์ท่ดี ีกบั บคุ คลเช้ือ

ชาติอืน่ การเรียนรูต้ ัวอักษรของชนชาตทิ ่ีเราตดิ ต่อสัมพนั ธ์ เปน็ พื้นฐานของการฟงั พดู อ่านและเขยี น

ภาษาอังกฤษ เกดิ ประโยชนท์ ัง้ การสื่อสารและการศึกษา

2. มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด/จุดประสงค์การเรยี นรู้

2.1 มาตรฐาน

ต 1.1 เข้าใจและตีความเรอ่ื งที่ฟังและอา่ นจากส่ือประเภทต่างๆ และแสดงความคิดเห็นอยา่ งมี

เหตผุ ล

ต 1.2 มที กั ษะการส่อื สารทางภาษาในการแลกเปลีย่ นข้อมลู ขา่ วสาร แสดงความรู้สึกและความ

คิดเหน็ อยา่ งมปี ระสิทธิภาพ

2.2 ตัวชี้วัด

ต 1.1 ป.1/3 เลือกภาพตรงตามความหมายของคาและกล่มุ คาที่ฟงั

ต 1.2 ป.1/2 ใช้คาสง่ั ง่ายๆ ตามแบบท่ีฟงั

2.3 จุดประสงค์การเรยี นรู้

ความรู้ (K)

ฟังและวงกลมลอ้ มรอบตัวอกั ษร

ทกั ษะ/กระบวนการ (P)

ผลดั กันพดู คาส่ัง Color capital (B). Color small (b). ใหเ้ พื่อนปฏบิ ตั ติ าม

เจตคติ (A)

มีวนิ ยั ใฝ่เรยี นรูแ้ ละมุ่งมนั่ ในการทางาน

3. สาระการเรยี นรู้

Functions and Structure : Following classroom instructions

- Color capital (B).

- Color small (b).

Vocabulary : คาศัพท์ใหม่

color

คาศัพทท์ บทวน

-

4. สมรรถนะสาคัญของผ้เู รียน

 ความสามารถในการสื่อสาร

 ความสามารถในการคดิ

 ความสามารถในการแก้ปัญหา

 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต

 ความสามารถในการใชเ้ ทคโนโลยี

5. คณุ ลกั ษณะอนั พึงประสงค์

 รักชาติ ศาสน์ กษตั รยิ ์  อยูอ่ ยา่ งพอเพยี ง

 ซ่ือสัตย์สจุ รติ  มุ่งมั่นในการทางาน

 มวี นิ ยั  รกั ความเป็นไทย

 ใฝ่เรียนรู้  มจี ิตสาธารณะ

6. จุดเนน้ สกู่ ารพฒั นาผเู้ รยี น

ความสามารถและทักษะของผ้เู รียนศตวรรษที่ 21 (3Rs x 8Cs x 2Ls)
 R1– Reading (อา่ นออก)  R2– (W)Riting (เขยี นได้)  R3 – (A)Rithmetics (คดิ เลขเปน็ )

 C1 - Critical Thinking and Problem Solving ( ทักษะด้านการคดิ อย่างมีวจิ ารณญาณ

และทกั ษะในการแกป้ ญั หา)
 C2 - Creativity and Innovation (ทักษะด้านการสร้างสรรคแ์ ละนวตั กรรม)
 C3 - Cross-cultural Understanding (ทกั ษะด้านความเขา้ ใจต่างวฒั นธรรม ตา่ งกระบวนทศั น์)
 C4 - Collaboration, Teamwork and Leadership (ทักษะด้านความร่วมมือ การทางานเปน็

ทมี และภาวะผู้นา)

 C5 – Communications, Information and Media Literacy (ทักษะด้านการส่ือสาร

สารสนเทศ และรเู้ ทา่ ทนั สื่อ)
 C6 - Computing and ICT Literacy (ทักษะดา้ นคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยสี ารสนเทศ

และการสื่อสาร)
 C7 - Career and Learning Skills (ทกั ษะอาชพี และทกั ษะการเรยี นรู้)
 C8 – Compassion (ความมีเมตตากรุณา วนิ ยั คณุ ธรรม จรยิ ธรรม)
 L1 – Learning (ทักษะการเรียนร)ู้  L2 – Leadership (ทกั ษะความเป็นผู้นา)

7. กจิ กรรมการเรียนรู้

1. Warm up

นกั เรยี นรอ้ งเพลง A B C Song และปรบมือเปน็ จังหวะ

2. Presentation
ครตู ดิ แผนภมู ติ ัวอักษรพมิ พ์ใหญ่ A-Z และพิมพเ์ ล็ก a-z บนกระดานดา ครชู ตี้ ัวอักษรให้นกั เรียนอา่ น

พร้อมกัน
3. Practice

นกั เรยี นทาใบงานที่ 1 เปลย่ี นตัวอกั ษรพมิ พ์ใหญ่เปน็ ตัวอกั ษรพมิ พ์เล็ก
4. Production

นักเรยี นทาใบงานที่ 2 เปลีย่ นตัวอักษรพิมพ์เล็กเป็นตัวอักษรพมิ พ์ใหญ่
5. Wrap-up

ครเู ฉลยแบบฝึกหัด
8. การวดั และประเมินผล

สงิ่ ท่ีวดั วิธีวดั ผล เคร่อื งมอื วัดผล เกณฑ์การประเมินผล
ตรวจแบบฝกึ หัด แบบฝึกหดั 60% ขนึ้ ไป ผ่าน
ดา้ นความรู้ (K)
ฟงั และวงกลมล้อมรอบ


Click to View FlipBook Version