The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

รายงานการประชุมคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม ปรระจำปี 2563 และทำเนียบพระสังฆาธิการ

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by bckitti, 2021-06-02 01:35:33

สารคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม ปี 2563

รายงานการประชุมคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม ปรระจำปี 2563 และทำเนียบพระสังฆาธิการ

44

สารคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม พ.ศ. ๒๕๖๓

๓. เผยแผ่
๔. สาธารณปู การ
๕. ศกึ ษาสงเคราะห์
๖. สาธารณสงเคราะห์
ปกครอง เราต้องปกครองให้เป็น มีอยู่ ๓ คือ ๑.ปกครองตน ปกครองตนเอง
ขยัน ซ่ือสัตย์ อดทน เสียสละ ๒.ปกครองคน ปกครองคนสังคหวัตถุ ทาน ปิยวาจา
อัตถจริยา สมานตั ตตา ๓.ปกครองงาน อทิ ธบิ าทธรรม สรปุ แคน่ ีไ้ ม่ต้องอธิบาย
การศึกษา จัดการเรียนให้แก่พระภิกษุสามเณรที่เข้ามาอยู่ในวัด การเรียนก็ม ี
นักธรรม บาลี และการศกึ ษาในมหาวทิ ยาลยั สงฆ์
เผยแผ่ บางทีเราก็ไม่เข้าใจกัน ทุกงานอยู่ในหลักเผยแผ่หมดแม้กระทั่งเรามา
ประชุมนี้ก็เป็นการเผยแผ่ บิณฑบาตก็เป็นการเผยแผ่ ไปสวดมนต์ที่ไหนก็เป็นการ
เผยแผ่ในงานศาสนพิธีก็เป็นเผยแผ่ บางท่านจะบอกว่าผมเผยแผ่ไม่ได้เพราะเทศน์ไม่เป็น
เทศน์ไม่เป็นเดินบิณฑบาตก็เป็นการเผยแผ่แล้ว พระอัสชิเดินบิณฑบาตพระสารีบุตร
เล่ือมใสท�ำใหโ้ ยมเลอื่ มใสและเขา้ วัดนนั่ คอื เผยแผ่ สามารถเอาไปใช้ไดเ้ ป็นการกระต้นุ
สาธารณูปการ ผมขอเสริมหน่อยว่างานสาธารณูปการเน่ียถือว่าเป็นงานส�ำคัญ
ก็คืองานก่อสร้างคืองานหลักชัยในพระพุทธศาสนาในวัดถ้าไม่มีโบสถ์ก็จะไม่เป็นวัด
ต้องมีกุฏิต้องมีศาลาต้องมีเจดีย์แล้วสาธารณูปการแต่ละหลัง อายุคนสร้างอยู่ได้แค ่
๑๐๐ ปเี ท่าน้นั แต่วา่ สาธารณูปการมนั อยูไ่ ด้ ๒๐๐-๓๐๐ ปี ตัวอย่างเช่นองคป์ ฐมเจดยี ์น ี้
อยู่ได้เป็น ๑,๐๐๐ ปี นี่คือหลักธรรมในพระพุทธศาสนาให้เรามองเห็นไว้เป็นงาน
คอยดูแลสร้างแล้วก็ดูแลให้ดีถ้าจะสร้างใหม่ก็ให้มั่นคงถาวรไม่ใช่งานไม่ส�ำคัญ
แต่อย่าสร้างให้เลอะเทอ สร้างแล้วต้องดูแลรักษาทั้งผู้ช่วยเจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส
เจา้ อาวาสชว่ ยกนั ดแู ลอยา่ ปลอ่ ยทง้ิ วา่ ไมใ่ ชธ่ รุ ะของตนเอง ถา้ ทำ� แบบนนั้ แสดงวา่ ทง้ิ งานแลว้
เราตอ้ งไม่ทง้ิ งาน
ศึกษาสงเคราะห์ คือการช่วยเหลือมอบทุนแก่นักเรียนนักศึกษาและสงเคราะห์
อุปกรณก์ ารเรียนและบูรณะก่อสรา้ งอาคารสถานที่การศกึ ษาตามก�ำลัง

44

45

รายงานการประชมุ พระสังฆาธกิ ารจังหวัดนครปฐม

สาธารณสงเคราะห์ คือการชว่ ยเหลอื ชาวบ้านโดยเฉพาะในสถานการณโ์ ควคิ -๑๙
ท่ีวัดพระปฐมเจดีย์ได้แจกข้าวกล่องวันละ ๕๐๐ กล่อง เป็นเวลา ๔๐ วัน ถือว่าเป็น
เป็นการช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์โควิด–๑๙ ตามด�ำริสมเด็จพระสังฆราช
ถอื วา่ เปน็ งานสาธารณสงเคราะห์
นี่คืองานของคณะสงฆ์แต่ที่จะพูดในวันน้ีคืองานศึกษากับศึกษาสงเคราะห์ใน
๖ องคก์ ร สำ� คญั ทุกองคก์ รแตใ่ นความรสู้ ึกของผมสำ� คัญทส่ี ดุ คือการศึกษา นึกถึงตวั ผมเอง
เรียนทางโลกจบปฐมศึกษาปที ่ี ๔ อา่ นหนังสือไม่ออก เขยี นหนงั สอื ไม่เปน็ ตวั อายุ ๒๐ ปี
บวชจึงได้มีโอกาสมาเรียนนักธรรมตรีได้เรียนกระทู้ เรียนธรรมะ เรียนพุทธะ เรียนวินัย
เรียนศาสนพิธีได้มีโอกาสได้เรียนพระอภิธรรมได้มีโอกาสได้เรียนวิปัสสนา ๔ ปีแล้ว
ก็ได้มาเรียนศึกษาบาลีใช้ความขยันเรียน เรียนได้จะต้องใช้ความขยัน ท่านมีลูกศิษย ์
ไปสอนลกู ศษิ ยใ์ หข้ ยนั ขยนั สามารถเรยี นจบประโยค ป.ธ.๙ สบิ ความรไู้ มเ่ ทา่ กบั หนงึ่ ชำ� นาญ
ช�ำนาญคือความขยันเอาไปสอนลูกศิษย์ด้วยท่านทั้งหลายเป็นเจ้าอาวาสก็ตาม
เป็นรองเจ้าอาวาสก็ตาม ผู้ช่วยเจ้าอาวาสก็ตาม หนังสือเฉพาะนักธรรมตรี โท เอก
สามชั้นหรือนักธรรมตรีชั้นเดียวก็พอ ต้องให้มีอยู่ใกล้ชิดไว้อย่าห่าง ผมได้ข้อคิดจาก
ท่านเจ้าคุณพระพิพัฒน์วิริยาภรณ์ วัดพระปฐมเจดีย์ ท่านเล่าให้ฟังว่ามีพระใหม ่
ปรนนิบัติพระเถระจัดระเบียบของให้พระเถระไปเจอหนังสือนักธรรมตรีก็พนมมือ
บอกว่าหลวงพ่อครับหนังสือชุดน้ีผมขอนะครับ พระเถระตอบเลยว่าไม่ได้ต้องอ่านประจ�ำ
ผมดวงตาเห็นธรรมเลยว่าท่านยังต้องดูนวโกวาทท่านบอกจะต้องอ่านเป็นประจ�ำ ทุกท่าน
ได้ขอ้ คดิ ไหม
เพราะฉะนนั้ ตรงนผี้ มมาเปน็ วทิ ยากรแลว้ กต็ อ้ งแนะนำ� เจา้ อาวาส ผชู้ ว่ ยเจา้ อาวาส
รองเจ้าอาวาสให้มีหนังสือนักธรรมตรีไว้ชุดหนึ่งอยู่ใกล้ๆ ตัวผมเองก็ต้องมีหนังสือ
นวโกวาทใสไ่ วใ้ นยา่ ม บางทกี ็อาจจะลมื ไปแลว้ มาร ๕ มอี ะไรบา้ ง บางคร้ังก็นกึ อนุสสติ ๑๐
ไมอ่ อกว่าอะไรบ้าง ท่านท้ังหลายท่นี ่ังอนุสติ ๑๐ ใครได้บ้าง ทีก่ ล่าวมาคอื ชักชวนทกุ ท่าน
ไปเอาหนังสือนักธรรมชั้นตรีไว้ใกล้ๆ ตัว ๑ ชุด แล้วก็เปิดอ่านธรรมะพุทธวินัยเป็น
ประจ�ำถึงจะไม่อ่านก็ไว้ใกล้ๆ ตัว ถึงเวลาสงสัยก็เปิดดูอย่างน้ีการศึกษาของตัวเอง
จะคล่องตัวเสมอและน�ำไปสอนลูกศิษย์ด้วย สอนลูกศิษย์เนี่ยเวลาเป็นอุปัชฌาย์ผมจะ

45

46

สารคณะสงฆ์จังหวดั นครปฐม พ.ศ. ๒๕๖๓

ให้หนงั สือนวโกวาทเลม่ นึงบอกไปอา่ นให้จบ ๕ เท่ยี วจบเทีย่ วแรกอ่านให้พอ่ จบ ๒ ให้แม ่
จบที่ ๓ ให้อุปัชฌาย์ จบท่ี ๔ ให้คู่สวด จบที่ ๕ อ่านให้ตัวเองและจบต่อๆ ไปก็อ่าน
เพื่อหาความรู้และอธิบายให้โยมและลูกศิษย์ฟังและแนะน�ำให้ลูกศิษย์ปัจจุบันน ี้
ก�ำลังเรียนนักธรรมอยู่ให้ตั้งใจเรียนสอบให้ได้ แต่ปีน้ีจะสอบยังไงก็ยังไม่รู้ บางอ�ำเภอ
มีพระใหม่ ๒๐ รูป อ�ำเภอวัดเพลงมีพระใหม่ไม่ถึง ๑๐ รูปวัดพระปฐมเจดีย์มีพระนวกะ
๑๑ รูป เรื่องนี้โทษใครไม่ได้เพราะหนึ่งต้องตรวจสอบประวัติเลยไม่ค่อยมีใครอยากบวช
สองมีโรคโควิค-๑๙ มายกเลิกบวชกันหมดเพราะคนจะบวชจะต้องจัดงาน จัดงาน
ไม่ได้ก็เลยไม่บวชเพราะแบบนี้คนบวชเลยน้อยแต่ว่าถึงจะน้อยก็ไม่เป็นไร การศึกษา
เราอย่าหยุดสอนมีมากมีน้อยก็สอนให้เต็มท่ี ไม่ใช่ว่ามีแค่ ๑๐ รูป แล้วจะไม่สอน
รูปเดยี วกต็ ้องสอนการศกึ ษาอยา่ ให้ขาดท�ำให้ตวั เองมีความรู้ แนะน�ำให้ลกู ศษิ ย์มีความรู้
หลักการศกึ ษาของเรากม็ ีอยู่ ๓ ระบบคอื
๑. แผนกธรรม คือ นักธรรมชัน้ ตรี โท เอก
๒. แผนกบาลี จังหวัดนครปฐมก็จะอยู่ที่วัดพระปฐมเจดีย์ ประกาศให้ทราบ
เรามีผู้อ�ำนวยการมาแล้ว ๔ รูป คือ ๑.พระธรรมวโรดม ๒.พระธรรมสิริชัย
๓.พระราชสิริชัยมุนี ๔.พระพรหมเวที อาจารย์ใหญ่ก็มี ๔ รูป คือ ๑.พระมหาทองม้วน
๒.พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ ๓.พระธรรมเสนานี ๔.พระเทพมหาเจติยาจารย์
เลขานุการมี ๒ รูป ๑.พระมหาสุเทพเป็นมาจนกระทั่งเป็นพระพรหมเวที
๒.พระศรีวิสุทธิวงศ์ นอกนั้นพระเดชพระคุณพระธรรมราชานุวัตรพระเดชพระคุณ
พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ พระเดชพระคุณพระธรรมเสนานีและท่านเจ้าคุณพระเทพ
มหาเจติยาจารย์พร้อมด้วยคณะกรรมการอปโลกน์ให้เจ้าอาวาส ในเขตจังหวัดนครปฐม
ท้ังหมดเป็นผู้อุปถัมภ์โรงเรียนสหศึกษาบาลี น้ีคือการศึกษาอย่าเอาใจออกห่างอย่างน้อย
ไม่มีอะไรก็หานักเรียนมาเรียน มาเยี่ยมเยียนหรือเอาปัจจัยมาช่วยตอนน้ีดอกเบี้ย
ไม่พอใช้ต้องเอาเงินของวัดพระปฐมเจดีย์มาช่วยอย่าลืมว่าโรงเรียนสหศึกษาบาลี
เป็นของคณะสงฆ์ คณะสงฆ์คือเจ้าคณะจังหวัดเป็นประธาน พร้อมด้วยเจ้าอาวาส
ท้ังหมดกว่า ๒๐๐ กว่าวัด เป็นฝ่ายอุปถัมภ์ไม่ใช่ของวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย ์
อ�ำนวยความสะดวกสถานท่ี ส่วนการจัดการเป็นของคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม

46

47

รายงานการประชุมพระสงั ฆาธิการจังหวดั นครปฐม

ใหท้ า่ นทง้ั หลายมคี วามรสู้ กึ วา่ เปน็ โรงเรยี นของฉนั เปน็ โรงเรยี นของเรา พระธรรมราชานวุ ตั ร
เป็นผู้ก่อตั้ง นอกน้ันก็ช่วยกันสนับสนุนมีหลวงพ่อเงิน หลวงพ่อเกิดและยังมีอีกหลายท่าน
ทั้งหมดช่วยกันสนับสนุน องค์พระปฐมเจดีย์ยังอยู่ตราบใดโรงเรียนสหศึกษาบาลีคงอยู่
ตราบนนั้ ผมกพ็ ยายามขยายใหส้ ะดวกขน้ึ แตก่ อ่ นกไ็ มส่ ะดวกแตป่ จั จบุ นั สะดวกหมดทกุ อยา่ ง
๓. การศึกษาในมหาวิทยาลัยสงฆ์ หรือ มจร. ท่ีคณะสงฆ์ภาค ๑๕
มี ๒ แห่ง ที่คณะสงฆ์ภาค ๑๔ มีท่ีจังหวัดสุพรรณบุรี มีที่วัดไร่ขิง มีที่จังหวัดกาญจนบุร ี
มจร. เริ่มตั้งแต่ ปบส. เรียนมาแล้วท�ำให้คณะสงฆ์พระสังฆาธิการเก่งข้ึนต้องใช้ค�ำน ้ี
จบ ดร. สามารถบริหารงานได้เก่งกว่าเราเสียอีกเป็นพระสมุห์เป็นพระใบฎีกาจบ ดร.
บริหารงานเป็นคณบดีแสดงว่าการศึกษาของเขาใช้ได้จริงๆ ผมไปเรียนปริญญาโทจบ
มาก็ได้เพียงเท่านี้ แต่มีความรู้สึกว่าก็ยังได้กระทบไหล่ดาราในมหาวิทยาลัย ถ้าท่าน
ท้ังหลายมีความพยายามผมคิดว่าท�ำประวัติศาสตร์ให้กับตัวเองไว้ เข้าไปสมัครเรียนเถอะ
เรียนจบแน่นอนขอให้จดบันทึก จะได้เป็นประวัติศาสตร์อย่างผมได้ปริญญาโทก็พอแล้ว
ไดร้ ู้วา่ มหาวิทยาลยั เขาเรยี นกันอยา่ งไร
งานศึกษาสงเคราะห์ ด้านนี้ก็ต้องใช้เงินช่วย วัดพระปฐมเจดีย์ก็ช่วย ขอปรารภ
พระธรรมราชานุวัตร งานวัดพระปฐมเจดีย์ที่เกิดขึ้นมาได้อย่างใหญ่โตก็เพราะพระธรรม
ราชานวุ ตั ร ถา้ ไมไ่ ดพ้ ระธรรมราชานวุ ตั รกย็ งั ไมม่ ใี ครจะจดั การได้ ทา่ นมองเหน็ งานวา่ รว่ั ไหล
ท่านเป็นเจ้าคณะภาคมาสวดมนต์ฉันเพลแถวนครชัยศรี ท่านก็ปรารภกับพระธรรมสิริชัย
ว่าท�ำไมเราไมจ่ ดั งานเทศกาลเอง พระธรรมสิรชิ ัยกต็ อบว่าไมม่ ีคนจัด พระธรรมราชานุวัตร
ก็อาสาบอกคณะสงฆ์ของเราท�ำได้ พระธรรมสิริชัยเจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ในสมัยน้ัน
กเ็ งยี บ พอกลบั ไปวดั ทา่ นกเ็ รยี กนายสวุ ฒั น์ สธุ รรมาภรณ์ ไวยาวจั กรบอกไปถามพระธรรมราชานวุ ตั ร
วา่ เอาแนไ่ หม ถา้ เอาแนแ่ ลว้ กอ็ ยา่ ทง้ิ กนั นะ พระธรรมราชานวุ ตั รกอ็ าสาเลย จดั งานเทศกาล
ใหค้ รง้ั แรก พ.ศ. ๒๕๑๗ จดั ตอนนน้ั ไดเ้ งนิ มาประมาณหนงึ่ ลา้ นหา้ แสนบาท ใชจ้ า่ ยไปหา้ แสน
เหลือหน่ึงล้านบาท หลังจากนั้นก็ขึ้นๆ มาตลอด ผมเองก็มีส่วนร่วมต้ังแต่ปี พ.ศ. ๒๕๑๗
มาจนกระท่ังถึงปัจจุบัน จากท่ีได้ล้านกว่าบาทตอนนี้ได้เจ็ดสิบกว่าล้าน ตอนน้ีก็ยัง
นั่งคิดถึงท่านอยู่ ท่านก็สั่งไว้ในท่ีประชุมผมก็อยู่ด้วย บอกว่าถ้ามีโอกาสแล้วก็ให้โน้มยอด
พระปฐมเจดีย์ไปท่ัวประเทศ ปัจจุบันนี้ผมท�ำได้แล้วโดยการมอบทุนการศึกษาสงเคราะห์

47

48

สารคณะสงฆจ์ งั หวัดนครปฐม พ.ศ. ๒๕๖๓

ไปท่ัวประเทศ ปีนี้เฉพาะทุนการศึกษาท่ีวัดแจกงดไว้ก่อน แต่ว่าทุนการศึกษาต่างจังหวัด
ทวั่ ประเทศยงั มอบใหว้ ฒั นธรรมจงั หวดั จดั การสง่ รายชอ่ื นกั เรยี นมารบั ทนุ จดั แบบพอเพยี ง
นึกถึงพระธรรมราชานุวัตร นึกถึงหลวงพ่อพระอุบาลีคุณูปมาจารย์นึกถึงหลวงพ่อ
พระธรรมเสนานี ท่านได้วางรูปแบบไว้แล้วเราก็เป็นผู้จัดการได้ประกาศท่ัวๆ ไป
คณะสงฆ์วัดพระปฐมเจดีย์ก็ทราบหมด เขาเรียกว่าคืนก�ำไรให้กับสังคม เวลาแจก
ทุนการศึกษาแล้วนักเรียนมีหนังสือตอบขอบคุณมาเป็นเร่ืองท่ีน่าช่ืนใจ เขาขอบคุณ
วัดพระปฐมเจดีย์ท่ีให้ทุน เขาจะเป็นคนดีเขาจะเป็นคนขยันก็น่าชื่นใจ ก็เอามาเล่าให้ฟัง
ในเรอื่ งของศกึ ษาสงเคราะห์ของทางพระต้องเนน้ เกี่ยวกบั เร่ืองสมณศกั ดิด์ ว้ ย เขาให้ต้งั ทนุ
บางท่านตั้งไม่เป็น ต้ังแล้วไปถอนออก คือไปถอนทุนออก ทุนท่ีเราต้ังไว้แล้วถือว่า
เป็นเงินของวัด เป็นเงินของพระพุทธศาสนาไม่ใช่เงินของเรา ทุนการศึกษาที่เขาให้มา
พูดให้มาเน้นตรงนี้ เจ้าอาวาสเข้าใจตรงนี้เขาเรียกว่ามีบัญชีทุนวัด ถ้าจะขออะไร
ให้ผู้ช่วยหรือรองเจ้าอาวาสก็ท�ำเรื่องไว้ออกใบอนุโมทนาให้ว่าต้ังทุนมอบทุนไม่ใช่
ไปถอนออก ตอ้ งเพ่มิ ทุกปี
ก็เป็นอันสรุปจบงานศึกษาสงเคราะห์ คือการต้ังทุน เพิ่มทุน และแจกทุน
การศึกษาสงเคราะห์ เป็นงานท่ีพระเถระ ท่านต้ังใจให้พระสังฆาธิการท�ำงานตรงน ี้
เม่ือเราทำ� งานตรงนก้ี ็ถอื ว่าทำ� งานให้กบั สงั คม
เพราะฉะน้ัน ก็จบเรื่องการศึกษาและการศึกษาสงเคราะห์ และในฐานะ
ท่ีเจ้าคณะจังหวัด มอบให้เป็นประธานปิดประชุมก็ขอปิดประชุม ขอขอบคุณเจ้าอาวาส
รองเจา้ อาวาส ผู้ช่วยเจา้ อาวาสท่ีมาประชุมกันจนหมดเวลา ขอปดิ ประชุมไวแ้ ตเ่ พยี งเทา่ น้ี

48

49

รายงานการประชมุ พระสังฆาธกิ ารจังหวัดนครปฐม

รายงานการประชมุ

พระสังฆาธิการระดบั เจา้ คณะจงั หวัด รองเจ้าคณะจงั หวัด เจา้ คณะอ�ำเภอ
รองเจา้ คณะอำ� เภอ เจา้ คณะตำ� บล และเลขานกุ าร

ประจำ� เดือนมกราคม

วันศกุ ร์ท่ี ๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓
ณ ส�ำนกั งานเจา้ คณะจังหวัดนครปฐม วดั พระปฐมเจดยี ์

รายนามผู้เข้าประชมุ
๑. พระเทพมหาเจตยิ าจารย ์ เจ้าคณะจงั หวัดนครปฐม
๒. พระเทพศาสนาภิบาล รองเจ้าคณะจงั หวดั นครปฐม
๓. พระครูพศิ าลสาธวุ ัฒน์ เจ้าคณะอำ� เภอเมอื งนครปฐม
๔. พระครูสิริปุญญาภวิ ฒั น์ เจ้าคณะอำ� เภอนครชยั ศรี
๕. พระพิพัฒนศ์ ึกษากร รก.เจ้าคณะอ�ำเภอสามพราน
๖. พระศรีวสิ ุทธวิ งศ์ เจา้ คณะอ�ำเภอบางเลน
๗. พระครอู มรบญุ ญารกั ษ ์ เจา้ คณะอำ� เภอก�ำแพงแสน
๘. พระศรีธีรวงศ์ เจา้ คณะอ�ำเภอดอนตูม
๙. พระครูบวรธรรมานสุ ิฐ เจา้ คณะอำ� เภอพทุ ธมณฑล
๑๐. พระมหาไกรวรรณ์ ชนิ ทตฺติโย ป.ธ.๙ ดร. รองเจ้าคณะอำ� เภอเมอื งนครปฐม
๑๑. พระครโู กวิทสุตการ รองเจ้าคณะอ�ำเภอนครชัยศรี
๑๒. พระครูโกศลธรรมรตั น ์ รองเจ้าคณะอำ� เภอก�ำแพงแสน
๑๓. พระครูพิพธิ เจตยิ าภิบาล เจา้ คณะตำ� บลพระปฐมเจดีย์
๑๔. พระครสู วุ รรณเมธาภรณ ์ เจา้ คณะตำ� บลพระประโทน
๑๕. พระครปู ฐมวราจารย์ เจา้ คณะต�ำบลดอนยายหอม
๑๖. พระครสู ุจิตตานันท์ เจา้ คณะต�ำบลบางแขม
๑๗. พระครปู ฐมธรรมรกั ษ ์ เจา้ คณะตำ� บลโพรงมะเดอ่ื

49

50

สารคณะสงฆ์จังหวดั นครปฐม พ.ศ. ๒๕๖๓

๑๘. พระครหู รภิ มู ิรกั ษ์ เจา้ คณะตำ� บลสวนปา่ น
๑๙. พระครปู ลัดสาธุวฒั น์ เจ้าคณะตำ� บลทพั หลวง
๒๐. พระครปู ฐมสตุ ากร เจา้ คณะต�ำบลบ้านยาง
๒๑. พระครูสถติ บุญเขต เจ้าคณะตำ� บลบางกระเบา
๒๒. พระครูพิจติ รสรคุณ เจา้ คณะต�ำบลทา่ พระยา
๒๓. พระมหาเสวย ติสฺสวโํ ส ป.ธ.๗ เจา้ คณะตำ� บลศีรษะทอง
๒๔. พระครูสิรชิ ยั รงั ส ี เจา้ คณะตำ� บลหว้ ยพลู
๒๕. พระครูสริ ิชยั สถิต เจ้าคณะตำ� บลสมั ปทวน
๒๖. พระครปู ฐมโชตวิ ัฒน ์ เจ้าคณะตำ� บลวดั ละมุด
๒๗. พระครูจันทเขมคณุ เจ้าคณะต�ำบลศรีมหาโพธิ์
๒๘. พระครจู ารวุ ัฒนคุณ เจา้ คณะต�ำบลไร่ขิง
๒๙. พระมหาสมเกียรติ เตชวณโฺ ณ ป.ธ.๗ เจา้ คณะตำ� บลยายชา
๓๐. พระครจู ินดากจิ จานรุ กั ษ์ เจ้าคณะตำ� บลบางชา้ ง
๓๑. พระมหาณรงค์ มหาปญโฺ ญ ป.ธ.๖ ดร. เจา้ คณะตำ� บลบางหลวง
๓๒. พระครวู ิจติ รปทุมานันท์ เจา้ คณะตำ� บลบวั ปากท่า
๓๓. พระครูปิยธรรมพมิ ล เจ้าคณะตำ� บลบางปลา
๓๔. พระครูเกษมถาวรคณุ เจา้ คณะตำ� บลไผ่หูช้าง
๓๕. พระครูพนิ ิตสุตาคม เจา้ คณะต�ำบลหว้ ยขวาง
๓๖. พระครูปฐมเมธาภรณ์ เจา้ คณะตำ� บลทงุ่ ขวาง
๓๗. พระครวู ิธานธรรมนาถ เจ้าคณะตำ� บลกำ� แพงแสน
๓๘. พระครไู พโรจน์ภทั รคณุ ดร. เจา้ คณะตำ� บลดอนขอ่ ย
๓๙. พระครอู ดลุ ประชารกั ษ์ เจ้าคณะตำ� บลกระตบี
๔๐. พระครูปฐมปัญญาภรณ์ เจ้าคณะตำ� บลสามงา่ ม
๔๑. พระครูพิทักษธ์ รรมกติ ต ิ์ เจ้าคณะตำ� บลหว้ ยด้วน
๔๒. พระครูปฐมวรญาณ เจา้ คณะตำ� บลบา้ นหลวง
๔๓. พระครถู าวรธรรมภิมณฑ ์ เจ้าคณะตำ� บลศาลายา
๔๔. พระครพู สิ ทุ ธฐ์ิ านพธิ าน รองเจา้ คณะตำ� บลรองบางภาษี

50

51

รายงานการประชุมพระสังฆาธกิ ารจังหวัดนครปฐม

๔๕. พระมหาวิจิตร กลฺยาณจิตโฺ ต ป.ธ.๗ เจ้าอาวาสวัดมหาสวสั ดิ์นาคพุฒาราม
๔๖. พระครสู ุธเี จติยานกุ ลู เลขานกุ ารเจา้ คณะจังหวัดนครปฐม
๔๗. พระครปู ลดั ประวทิ ย์ วรธมโฺ ม เลขานกุ ารรองเจ้าคณะจังหวดั นครปฐม
๔๘. พระปลดั เฉลิมพล จารุวณฺโณ เลขานกุ ารเจา้ คณะอำ� เภอเมืองนครปฐม
๔๙. พระปลดั ประพจน์ สุปภาโต ดร. เลขานุการเจ้าคณะอำ� เภอนครชยั ศรี
๕๐. พระปลัดการุญย์ ฐติ ธมฺโม เลขานุการเจ้าคณะอำ� เภอสามพราน
๕๑. พระมหาอาจริยพงษ์ สริ ธิ โร ป.ธ.๔ เลขานุการเจ้าคณะอำ� เภอบางเลน
๕๒. พระปลัดพิเชษ ธมฺมธโช เลขานกุ ารเจ้าคณะอำ� เภอกำ� แพงแสน
๕๓. พระอุกกฤต อนิ ทฺ จติ ฺโต ป. เลขานกุ ารเจ้าคณะอำ� เภอดอนตูม
๕๔. พระพัฒนวชั ร ญาณสิริ เลขานุการรองเจ้าคณะอำ� เภอนครชัยศรี
๕๕. นายบุญเชิด กติ ติธรางกรู ผอู้ ำ� นวยการสำ� นกั งานพระพทุ ธศาสนาจงั หวดั ฯ
๕๖. นางฐิตริ ตั น์ เค้าภูไทย วัฒนธรรมจงั หวัดนครปฐม
๕๗. นายสุขพชิ ยั เชาวกุล นกั วิชการศาสนาช�ำนาญการพิเศษ
๕๘. นางสาวพนิ ทอุ ร จ�ำเล นักวชิ การวฒั นธรรมชำ� นาญการ
๕๙ นางสาวพิมลวรรณ เหลืองรังษี นักวชิ าการศาสนาปฏบิ ตั ิการ
๖๐. นางสาวอสุ า กลางแท่น เจา้ พนกั งานธรุ การ สนง.พศจ.นครปฐม
รายนามผู้ลาประชมุ ทป่ี รึกษาเจา้ คณะจังหวดั นครปฐม
๑. พระครอู ดลุ พฒั นาภรณ ์ รองเจา้ คณะอำ� เภอบางเลน
๒. พระครูพทิ ักษ์สุขวัฒน ์ เจ้าคณะตำ� บลบ้านใหม่
๓. พระครูวรดติ ถานุยุต เจา้ คณะตำ� บลบางภาษี
๔. พระครูโสภณกิจวิบลู เจา้ คณะต�ำบลบางไทรปา่
๕. พระครปู ญุ ญาภิสนั ท์ เจ้าคณะตำ� บลบางระก�ำ
๖. พระครไู พศาลกติ ตวิ รรณ เจา้ คณะตำ� บลทงุ่ ลกู นก
๗. พระครูปฐมจินดากร เจ้าคณะตำ� บลหว้ ยม่วง
๘. พระครสู ุมนสุนทรกิจ เลขานุการเจา้ คณะอ�ำเภอพุทธมณฑล
๙. พระครูปฐมถิรธรรม เลขานกุ ารรองเจา้ คณะอำ� เภอเมอื งนครปฐม
๑๐. พระนครินทร์ ธมมฺ ินทฺ โชติ

51

52

สารคณะสงฆ์จังหวดั นครปฐม พ.ศ. ๒๕๖๓

๑๑. พระใบฎีกาอดุ มศักด์ิ ทีปธมโฺ ม เลขานกุ ารรองเจ้าคณะอำ� เภอก�ำแพงแสน
๑๒. พระใบฎกี าพันธกานต์ สิริภทโฺ ท เลขานกุ ารรองเจา้ คณะอำ� เภอบางเลน
รายนามผูร้ ว่ มประชมุ เลขานกุ ารเจ้าคณะตำ� บลศาลายา
๑. พระครสู งั ฆรักษย์ ศวีร์ ปมตุ โฺ ต เลขานุการเจา้ คณะตำ� บลประโทน
๒. พระมหาถนอม ฐานวโร ป.ธ.๖ เลขานกุ ารเจา้ คณะต�ำบลสวนปา่ น
๓. พระพฒั นะ วฑฒฺ โน เลขานุการเจา้ คณะตำ� บลพระปฐมเจดีย์
๔. พระมหาสมพงศ์ ภทฺทาจาโร ป.ธ.๖ เลขานุการเจา้ คณะตำ� บลทพั หลวง
๕. พระมหาอดเิ รก ฐติ วุฑฒฺ ิ ป.ธ.๕ ดร. เลขานกุ ารเจ้าคณะต�ำบลศรมี หาโพธ์ิ
๖. พระพวงสุข สเุ มโธ เลขานุการเจ้าคณะตำ� บลยายชา
๗. พระอดิศักดิ์ อติชาคโร เลขานุการเจา้ คณะตำ� บลบ้านใหม่
๘. พระใบฎีกาอรรถพล พลสโี ล เลขานกุ ารเจา้ คณะตำ� บลบา้ นยาง
๙. พระมหาชมุ พล สุทสฺสี ป.ธ.๖ ผ้ชู ่วยเจา้ อาวาสวัดรางกระทุม่
๑๐. พระปลัดเฉลิมศักดิ์ จนทฺ วโํ ส เลขานกุ ารเจา้ คณะตำ� บลดอนขอ่ ย
๑๑. พระวิทยา ปญุ ฺญกาโม เลขานกุ ารเจ้าคณะตำ� บลบางปลา
๑๒. พระสมุห์บุญมา ปภสฺสโร เลขานุการเจ้าคณะตำ� บลไผ่หูช้าง
๑๓. พระครสู มุหธ์ นศาสตร์ ชินวโํ ส เลขานกุ ารเจ้าคณะต�ำบลบ้านหลวง
๑๔. พระวรี ชัย สวํ โร เลขานุการเจ้าคณะตำ� บลบางหลวง
๑๕. พระอธิการเกรียงศักดิ์ ถาวโร เลขานกุ ารเจา้ คณะต�ำบลห้วยด้วน
๑๖. พระวสิ ูตร จติ ตฺ มโน เลขานกุ ารเจ้าคณะตำ� บลกำ� แพงแสน
๑๗. พระศักดช์ิ ยั สนฺตจติ โฺ ต เลขานุการเจ้าคณะตำ� บลห้วยขวาง
๑๘. พระปลัดวรรณชัย สริ ิวิชโย เลขานกุ ารเจา้ คณะตำ� บลห้วยม่วง
๑๙. พระมหาบุญเกลา้ นาคเสโน ป.ธ.๓ เลขานกุ ารเจา้ คณะตำ� บลกระตบี
๒๐. พระมหาสิรพิ ชิ ญชยั ปญญฺ าวฑุ ฺโฒ เลขานุการเจ้าคณะตำ� บลบวั ปากท่า
๒๑. พระอนชุ าติ สมานจติ ฺโต


52

53

รายงานการประชมุ พระสงั ฆาธิการจงั หวัดนครปฐม

เปิดประชมุ เวลา ๑๓.๐๐ น.
วาระที่ ๑ เรือ่ งที่ประธานแจ้งใหท้ ปี่ ระชุมทราบ
พระเทพมหาเจตยิ าจารย์ เจา้ คณะจงั หวดั นครปฐม ประธานทป่ี ระชมุ สบื เนอ่ื ง
จากท่ีประชุมเจ้าคณะภาคกับเจ้าคณะจังหวัด เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา
เจ้าคณะภาคมีนโยบายให้เจ้าคณะผู้ปกครองขับเคลื่อนต่างๆ อย่างเข้มแข็ง โดยให ้
เจ้าคณะต�ำบลดูงานหน่วยอบรมประชาชนประจ�ำต�ำบล เจ้าคณะอ�ำเภอดูงานหมู่บ้าน
รกั ษาศลี ๕ ในเขตปกครองของตนๆ ถา้ อำ� เภอใดไมข่ บั เคลอื่ นงานตามนโยบาย จะพจิ ารณา
เปลย่ี นตัว ฝากให้เจา้ คณะผ้ปู กครองทุกระดับขบั เคลือ่ นงานทรี่ ับผดิ ชอบดว้ ย
พระเทพศาสนาภบิ าล รองเจา้ คณะจงั หวดั นครปฐม วดั ไรข่ งิ พระอารามหลวง
ตามทพี่ ระเดชพระคณุ ผเู้ ปน็ ประธานพดู นนั้ เปน็ คำ� สง่ั เจา้ คณะผปู้ กครอง ตอ้ งทำ� อยา่ พดู วา่
ทำ� ไมไ่ ด้ เรอ่ื งไหนทเ่ี จ้าอาวาสไม่ท�ำเจา้ คณะผูป้ กครองต้องลงไปดูวา่ ทา่ นมปี ัญหาอปุ สรรค
อะไร ต้องหาวิธีแก้ไขให้ได้ ยกตัวอย่างเรื่องป้ายต่างๆ ถ้าวัดไหนไม่พร้อมเจ้าคณะต�ำบล
ตอ้ งลงไปท�ำใหอ้ ยา่ ปล่อยไว้
เจ้าคณะตำ� บลต้องไปดงู านหนว่ ยอบรมประชาชนประจ�ำต�ำบล ปา้ ยช่ือหน่วย
หรือคณะกรรมการต้งั แลว้ หรอื ยัง ดูว่าเขาใชแ้ บบไหนแลว้ เอามาใช้ในต�ำบล
เจ้าคณะอำ� เภอดงู านหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ป้ายกจิ กรรมตา่ งๆ ตามวดั ติดต้ังแลว้
หรือยงั ชว่ ยไปตรวจดว้ ย ถ้าไมม่ ตี อ้ งหาวิธแี ก้ไข
โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ขณะนี้หลายจังหวัดก�ำลังด�ำเนินการ
สว่ นจงั หวดั นครปฐม มวี ดั เขา้ โครงการฯ ในปที ผี่ า่ นมา จำ� นวน ๑๓ วดั ในปนี ต้ี อ้ งขบั เคลอ่ื น
เพ่มิ เตมิ ดตู ามแผนปฏิรูปฯ ของวัดเขียนเขต เอาใหไ้ ดต้ �ำบลละ ๑ วัดก่อน
ที่ประชุมในวันนั้นยังมีข้อสรุป เจ้าคณะต�ำบลที่ไม่ขอพระอุปัชฌาย์ ๓ ปี
ให้ลาออก รูปใดท่ยี งั ไมข่ อพระอุปัชฌายใ์ ห้ดำ� เนนิ การดว้ ย
ท่ปี ระชมุ รบั ทราบ

53

54

สารคณะสงฆ์จังหวดั นครปฐม พ.ศ. ๒๕๖๓

วาระที่ ๒ เร่อื งรับรองรายงานการประชุม
พระครูสุธีเจตยิ านกุ ูล เลขานุการเจา้ คณะจังหวดั นครปฐม ขออนญุ าตไมอ่ า่ น
รายงานการประชุมเมื่อเดือนที่ผ่านมา ขอความเมตตาผู้เข้าประชุมทุกรูปได้อ่านรายงาน
การประชุมเม่ือเดือนที่ผ่านมา หากมีข้อความส่วนใดส่วนหน่ึงขาดตกบกพร่องผิดพลาด
จากที่ได้ประชุม ขอความกรุณาผู้เข้าประชุมทุกรูปได้แจ้งต่อฝ่ายเลขานุการ เพ่ือจะได ้
แก้ไขรายงานการประชุมใหถ้ ูกตอ้ งตอ่ ไป
วาระท่ี ๓ เรอ่ื งสืบเน่ือง
ไมม่ ี
วาระท่ี ๔ เร่อื งการปกครอง
พระครูสิริปุญญาภิวัฒน์ เจ้าคณะอ�ำเภอนครชัยศรี วัดส�ำโรง ประธาน
งานการปกครองคณะสงฆจ์ ังหวดั นครปฐม เรื่องการปกครองในแต่ละเดือน ถ้าอ�ำเภอไหน
มีเร่ืองขอให้ท�ำหนังสือแจ้งมาด้วย เพราะปัจจุบันไม่แจ้งมาต้องหาข้อมูลจากส่ือต่างๆ เอง
เม่ือเร็วๆ น้ี เจ้าหน้าท่ีกองปราบปรามมาประสานให้ช่วยหาคนร้ายหนีคดี
เข้ามาบวชในพ้ืนท่ีอ�ำเภอนครชัยศรี ตรวจสอบแล้วพบว่าอุปสมบทมแล้ว ๒ พรรษาแล้ว
เจ้าหน้าท่ีให้ลาสิกขาแล้วน�ำตัวไปด�ำเนินคดี ขอฝากพระอุปัชฌาย์ทุกรูปให้เข้มงวด
ตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขอบวชตามระเบียบของส�ำนักงานพระพุทธศาสนา แม้แต่คดี
ที่รอลงอาญาก็ยงั ไมค่ วรใหบ้ วช
เกี่ยวกับการติดต้ังป้ายต่างๆ ในเขตอ�ำเภอนครชัยศรีให้รีบด�ำเนินการเลย
เพราะวัดกลางบางพระเปน็ เจ้าภาพสนับสนนุ ค่าจัดทำ� อยูแ่ ล้ว
พระเทพศาสนาภบิ าล รองเจา้ คณะจงั หวดั นครปฐม วดั ไรข่ งิ พระอารามหลวง
เรื่องป้าย อ.ป.ต. และป้ายโครงการวัด ประชา รัฐ เสนอให้คณะสงฆ์จัดท�ำให้ท้ังหมด
เลย เพราะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าก่อน เร่ืองการปกครองให้พระวินยาธิการจังหวัด
นครปฐมประสานกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบ้านเมือง เม่ือมีปัญหาในพื้นที่ไหนเจ้าหน้าที่บ้านเมือง

54

55

รายงานการประชมุ พระสงั ฆาธิการจังหวัดนครปฐม

ต้องประสานกับพระวินยาธิการก่อน ฉะน้ัน บัญชีรายช่ือพระวินยาธิการจังหวัดนครปฐม
พรอ้ มเบอร์โทรศพั ท์ตอ้ งมีตามสถานตี ำ� รวจทกุ สถานนี้
พระพิพัฒน์ศึกษากร เจ้าคณะอ�ำเภอสามพราน วัดบางช้างเหนือ ควรให ้
อ�ำเภอต่างๆ ส�ำรวจป้ายเก่าก่อน หน่วยไหนที่ยังมีป้ายอยู่ ก็ไม่ต้องท�ำให้ หน่วยไหน
ทยี่ งั ไม่มีค่อยทำ� ใหน้ า่ จะดีกว่า
ท่ปี ระชมุ รบั ทราบ
วาระท่ี ๕ เรื่องการศกึ ษา
พระพิพัฒน์ศึกษากร เจ้าคณะอ�ำเภอสามพราน วัดบางช้างเหนือ ประธาน
งานการศึกษาคณะสงฆ์จังหวดั นครปฐม สรปุ ภาพรวมของการศึกษา ดงั นี้
แผนกบาลี ประจ�ำปี ๒๕๖๒
ส่งสอบ ๒๓๓ รูป สอบได้ ๗๗ รปู
แผนกนกั ธรรม
นักธรรมช้นั ตร ี
สง่ สอบ ๘๘๒ รปู ขาดสอบ ๒๒ รูป คงสอบ ๘๖๐ รปู สอบได้ ๖๐๕ รปู
นักธรรมชั้นโท
ส่งสอบ ๓๑๘ รูป ขาดสอบ ๕ รูป คงสอบ ๓๑๓ รปู ยงั ไม่ประกาศผลสอบ
นกั ธรรมชั้นเอก
สง่ สอบ ๑๖๑ รปู ขาดสอบ ๒ รปู คงสอบ ๑๕๙ รูป สอบได้ ๖๘ รูป
ธรรมศึกษาทุกชน้ั
ส่งสอบ ๔๑,๓๕๖ คน ขาดสอบ ๔,๓๐๗ คน คงสอบ ๓๗,๐๔๙ คน ยังไมป่ ระกาศผล
แผนกปริยตั สิ ามัญ
มนี กั เรยี น จำ� นวน ๖๑ รปู
แผนกอดุ มศึกษา วทิ ยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี
หลักสูตรประกาศนียบตั รวิชาชีพ ๑๓๐ คน หลกั สตู รประกาศนยี บตั รบริหาร
กิจการคณะสงฆ์ ๙ รูป ปรญิ ญาตรี ๑๘๐ รูป/คน ปรญิ ญาโท ๙๕ รปู /คน

55

56

สารคณะสงฆจ์ ังหวัดนครปฐม พ.ศ. ๒๕๖๓

แผนกอดุ มศกึ ษา วิทยาเขตบาฬีศกึ ษาพทุ ธโฆษ
หลกั สตู รประกาศนยี บตั รครพู ระสอนศลี ธรรมฯ ๒๖ รปู หลกั สตู รประกาศนยี บตั ร
บรหิ ารกิจการคณะสงฆ์ ๘๙ รปู ปริญญาตรี ๑๙๐ รปู /คน ปริญญาโท ๙๑ รปู ปรญิ ญาเอก
๔๓ รูป
สำ� หรบั การสง่ สอบบาลีสนามหลวงประจ�ำปี ๒๕๖๓ จ�ำนวน ๒๒๗ รปู
อบรมชนั้ ป.ธ.๖ - ป.ธ.๙ ระหว่างวันท่ี ๒๓ ธนั วาคม ๒๕๖๒ - ๒๓ มกราคม ๒๕๖๓
อบรมชน้ั ประโยค ๑-๒ - ป.ธ.๕ ระหว่างวนั ท่ี ๙ - ๒๓ มกราคม ๒๕๖๓
วนั ที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ พิธปี ฐมนิเทศการอบรมบาลีกอ่ นสอบคณะสงฆภ์ าค ๑๔
วันที่ ๑ - ๑๕ กุมภาพนั ธ์ ๒๕๖๓ อบรมบาลกี อ่ นสอบคณะสงฆ์ภาค ๑๔ ที่วดั ไร่ขงิ
วนั ที่ ๑๘ - ๒๐ กุมภาพนั ธ์ ๒๕๖๓ สอบบาลสี นามหลวงชนั้ ประโยค ๑-๒ - ป.ธ.๕
พระศรวี สิ ทุ ธวิ งศ์ เจา้ คณะอำ� เภอบางเลน วดั พระปฐมเจดยี ์ โครงการอบรมบาล ี
กอ่ นสอบของนักเรยี นโรงเรยี นสหศกึ ษาบาลี ในวนั ท่ี ๙ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น.
แต่เน่ืองจากวันนั้นตรงกับวันพระใหญ่ อาจจะท�ำให้พระสังฆาธิการไม่สะดวกท่ีจะไป
รว่ มในพิธี แต่การอบรมมจี นถงึ วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๓ สะดวกทีจ่ ะไปเยี่ยมให้ก�ำลังใจ
คณะครูและนักเรียนวนั ไหนกไ็ ด้
ทป่ี ระชมุ รบั ทราบ
วาระที่ ๖ เรอ่ื งการเผยแผ่
พระศรวี สิ ทุ ธวิ งศ์ เจา้ คณะอำ� เภอบางเลน วดั พระปฐมเจดยี ์ ประธานงานเผยแผ่
คณะสงฆจ์ ังหวดั นครปฐม ส�ำหรบั งานเผยแผใ่ นช่วงเดอื นทผ่ี า่ นมามีหลายโครงการ เช่น
วนั ท่ี ๘ - ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ งานมหกรรมหมบู่ ้านรักษาศลี ๕ ระดบั ประเทศ
ทวี่ ดั ไรข่ งิ โดยมเี จา้ ประคณุ สมเดจ็ พระมหารชั มงั คลาจารย์ วดั ปากนำ้� เปน็ องคป์ ระธานเปดิ
คณะสงฆ์จังหวัดนครปฐมได้น�ำหมู่บ้านต้นแบบไปจัดแสดง พร้อมทั้งอ�ำนวยความสะดวก
ถวายการตอ้ นรบั พระมหาเถระจากจังหวดั ตา่ งๆ และประชาชนท่ีมาจดั แสดงกิจกรรม

56

57

รายงานการประชุมพระสังฆาธิการจงั หวดั นครปฐม

โครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพล
อดลุ ยเดชมหาราช ระหว่างวันท่ี ๒ - ๑๒ ธนั วาคม ๒๕๖๒ ณ วดั โคกเขมา อำ� เภอนครชยั ศร ี
จังหวดั นครปฐม
โครงการสวดมนต์พุทธวิถี เสริมก�ำลังบารมี เริ่มส่ิงดีรับปีใหม่ ตามวัดต่างๆ
ส่วนกลางจัดทพี่ ทุ ธมณฑล โดยจัดพิธี ๒ วนั
วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ พิธีสวดนพเคราะห์ โดยเจ้าประคุณสมเด็จ
พระมหารชั มงคลมนุ ี วดั ไตรมติ รวทิ ยาราม เปน็ องคป์ ระธานฝา่ ยสงฆ์ นายเทวญั ลปิ พตพลั ลภ
รฐั มนตรปี ระจำ� สำ� นักนายกรัฐมนตรี เปน็ ประธานฝา่ ยฆราวาส
วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ พิธีสวดมนต์ข้ามปี โดยพระพรหมบัณฑิต
วัดประยุรวงศาวาส เป็นองค์ประธานฝ่ายสงฆ์ นายเทวัญ ลิปพตพัลลภ รัฐมนตรีประจ�ำ
สำ� นกั นายกรัฐมนตรี เปน็ ประธานฝา่ ยฆราวาส
ในปี ๒๕๖๒ ฝ่ายเผยแผไ่ ดจ้ ดั ปฏิบัตธิ รรม ๓ โครงการ เป็นหลกั สูตรส�ำหรับ
พระสงฆ์ ๑ โครงการ และเป็นหลักสตู รสำ� หรับฆราวาส ๒ โครงการ
ในปี ๒๕๖๓ จะมีโครงการปฏิบัติธรรมท่ีถูกต้อง ๓ โครงการเช่นกัน โดย
เป็นหลักสูตรส�ำหรับ พระสงฆ์ ๑ โครงการ และส�ำหรับฆราวาส ๒ โครงการ และมีการ
ฝึกอบรมพระนักเทศนอ์ กี ๑ โครงการ รวมเป็น ๔ โครงการทีด่ �ำเนินการในปีน้ี
และจะจัดพิมพ์หนงั สอื สวดมนตเ์ พมิ่ เตมิ เนื่องจากของเก่าแล้ว รูปใดประสงค์
จะร่วมจดั พิมพ์ แจง้ ความประสงค์ได้ จะพิมพ์ภายในสปั ดาหน์ ี้
ปี ๒๕๖๓ โครงการหมบู่ า้ นรกั ษาศลี ๕ จะตรวจประเมนิ หมบู่ า้ นในอำ� เภอบางเลน
ได้นัดท่านนายอ�ำเภอบางเลน ก�ำนัน ผู้ใหญ่ เพ่ือประชุมก�ำหนดพื้นท่ีก�ำหนดกิจกรรม
ผู้รับผิดชอบงบประมาณท่ีจะด�ำเนินการ โดยเน้นงบประมาณจากส่วนราชการ เพื่อเป็น
ผลงานของหน่วยงานนั้นๆ เบ้ืองต้นก�ำหนด ไว้ท่ีวัดลัฏฐิวนาราม อ�ำเภอบางเลนจะขอจัด
ในช่วงเช้า ชว่ งบ่ายเป็นของอำ� เภอกำ� แพงแสน

57

58

สารคณะสงฆ์จังหวดั นครปฐม พ.ศ. ๒๕๖๓

พระเทพศาสนาภิบาล รองเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม วัดไร่ขิง พระอาราม
หลวง อธบิ ดีกรมการปกครอง ไดส้ ่งั การใหน้ ายอำ� เภอท่ัวประเทศประสานงานกับคณะสงฆ ์
ไมว่ า่ จะเปน็ โครงการหมบู่ า้ นรกั ษาศลี ๕ กด็ ี โครงการวดั ประชา รฐั สรา้ งสขุ กด็ ี ใหป้ ระสาน
กับฝา่ ยบ้านเมืองได้เลยวา่ จะให้ชว่ ยดา้ นไหนบ้าง
ท่ปี ระชุมรับทราบ
วาระที่ ๗ งานสาธารณปู การ
พระครูพิศาลสาธุวัฒน์ เจ้าคณะอ�ำเภอเมืองนครปฐม วัดพะเนียงแตก
ประธานงานสาธารณูปการคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๒
คณะกรรมการฝ่ายสาธารณูปการได้ลงพ้ืนท่ีวัดบางแขม เพ่ือตรวจงานสาธารณูปการ
และโครงการวดั ประชา รัฐ สรา้ งสขุ
ส�ำหรับวัดบางแขม มีท่านพระครูพิพัฒน์สุตกิจ เป็นเจ้าอาวาส ได้ก่อตั้ง
เมอ่ื ปี พ.ศ.๒๓๒๔ มที ด่ี นิ จำ� นวน ๒๘ ไร่ มพี ระภกิ ษจุ ำ� นวน ๑๙ รปู สามเณร ๑ แมช่ ี ๘ ทา่ น
ป้ายกิจกรรมต่างๆ ส่วนใหญ่ติดต้ังแล้ว เหลือป้ายท�ำเนียบเจ้าอาวาส
ปา้ ยปฐมบรมราชโองการ ป้ายพุทธศาสนูปถมั ภก ยงั ไม่ไดต้ ดิ ต้งั
แนวทางปฏิบตั กิ ารพฒั นา ๙ พ้นื ท่ี สรา้ งสัปปายะสูว่ ัด ด้วยวิถี ๕ ส.
๑. ปา้ ยชอื่ วัดบริเวณหนา้ และแผนผงั วดั โดยสังเขป ได้ด�ำเนนิ ไปแล้วบางสว่ น
ในส่วนทย่ี ังไมไ่ ดต้ ิดตง้ั คณะกรรมการได้แนะนำ� เพอ่ื ใหเ้ กดิ ความรแู้ ก่ผ้ทู ่เี ข้ามาในวดั
๒. การจดั การจราจร ปา้ ยจราจารและทจ่ี อดรถ ไดจ้ ดั สถานทจี่ อดรถพรอ้ มทง้ั
ปา้ ยบอกทาง
๓. การจดั ระบบคลงั วสั ดสุ งฆ์ และการควบคมุ การเบกิ จา่ ย ไดจ้ ดั วสั ดอุ ปุ กรณ์
ไว้อย่างเปน็ ระเบียบ พรอ้ มท้ังมีระบบเบกิ จา่ ย และน�ำส่ง
๔. หอ้ งนำ�้ ไดส้ รา้ งไวอ้ ยา่ งเหมาะสม แยกประเภทพระสงฆ์ ชาย หญงิ และคนพกิ าร
๕. การจดั การขยะในบรเิ วณวดั ไดจ้ ดั ถงั ใสข่ ยะไว้ แตย่ งั ไมไ่ ดร้ ะบปุ ระเภทของ
ถงั ขยะ

58

59

รายงานการประชมุ พระสงั ฆาธิการจงั หวดั นครปฐม

๖. สภาพแวดล้อมท่ัวไป สภาพภายในวัดสะอาดในระดับหนึ่ง แต่เน่ืองจาก
ทางวัดยงั ไมก่ าร กอ่ สรา้ งอาคารภายในวดั ทำ� ใหก้ ารดแู ลความสะอาดยังได้ไม่ทวั่ ถึง
๗. ระบบไฟฟ้าและการป้องกันอัคคีภัย ทางวัดมีอุปกรณ์เคร่ืองดับไฟไว้ใน
กรณีฉุกเฉิน
๘. โรงครัว มีการจดั การความสะอาดอย่างดี
๙. อาคารเสนาสนะต่างๆ ภายในวัดมีการสร้างเสนาสนะมั่นคงสวยงาม
เหมาะสมกบั การใช้งาน
กรรมการไดแ้ นะนำ� ใหพ้ ฒั นาวดั ใหส้ ะอาดรม่ รน่ื สะดวกสบาย สรา้ งใหเ้ หมาะสม
กับการใช้งาน และก�ำลังทรัพย์
ในเดือนมกราคม ๒๕๖๓ คณะกรรมการฝ่ายสาธารณูปการจะลงตรวจเย่ียม
วดั ท่าใน อ�ำเภอนครชัยศรี ในวนั ท่ี ๒๗ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น.
ประธานฯ คณะกรรมการฝ่ายสาธารณูปการลงไปหลายๆ วัดแล้ว มีวัดไหน
พอจะเขา้ กับโครงการวดั ประชา รฐั สรา้ งสขุ ได้บา้ ง วัดควรมี ๔ อย่าง คือ รมนียะ ร่มรืน่
ปสาทนียะ พระสงฆใ์ นวัดนา่ เลือ่ มใส่ น่งุ ห่มเรยี บรอ้ ย สัมโมทนียะ พระสงฆ์ในวดั สามารถ
พดู อธิบายใหโ้ ยมช่นื ใจเข้าใจธรรมะได้ สาราณียะ มีความระลกึ ถึงกจ็ ะกลับมาที่วัดอกี
พระครูพิศาลสาธุวัฒน์ เจ้าคณะอ�ำเภอเมืองนครปฐม ประธานงาน
สาธารณปู การ จากที่ไปตรวจมาหลาย ๆ วัด เหน็ ว่า วดั ลาดหญา้ ไทร อำ� เภอก�ำแพงแสน
วัดหอมเกร็ด อ�ำเภอสามพราน และวัดห้วยพระ อ�ำเภอดอนตูม มีความสะอาดเรียบร้อย
สมควรเขา้ โครงการวัด ประชา รฐั สรา้ งสขุ ได้
นายบุญเชิด กิตติธรางกูร ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดนครปฐม ท่านรัฐมนตรีเทวัญ ลิปตพัลลภ ได้ไปถวายสังฆทานท่ีวัดญาณเวศกวัน
ขอเรียนว่าไปแบบไม่เป็นทางการ เมื่อถวายสังฆทานเสร็จแล้ว ท่านรัฐมนตรีก็เดินชมวัด
โดยไม่ได้บอกไว้ก่อน ได้พบเห็นพระหลังจากฉันเช้าแล้ว ก็มีการปฏิบัติธรรมกันในเขต
สังฆาวาสอย่างเรียบร้อย สิ่งน้ีจะเห็นได้ว่าเมื่อวัดมีความพร้อมใครจะมาดู ตอนไหนก็ได ้
แตว่ ดั ญาณเวศกวนั มีคณุ สมบัตมิ ากกว่าวัด ประชา รฐั สรา้ งสขุ

59

60

สารคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม พ.ศ. ๒๕๖๓

ในปี ๒๕๖๓ คณะสงฆน์ ่าจะบูรณาการท�ำให้คลอบคลมุ มากยิง่ ขึ้น
เลขานุการฯ ในปี ๒๕๖๒ คณะสงฆ์จังหวัดนครปฐมได้ส่งวัดเข้าโครงการ
วดั ประชา รฐั สรา้ งสขุ จำ� นวน ๑๓ วดั คดิ วา่ จำ� นวนนเี้ มอื่ เทยี บกบั วดั ทงั้ จงั หวดั ซงึ่ มี ๒๐๔ วดั
ยังไม่วดั ท่ีเขา้ โครงการฯ ถอื ว่าน้อยไป ในปี ๒๕๖๓ ขอเสนอวดั เจา้ คณะผปู้ กครองทุกระดับ
เข้าโครงการวัด ประชา รัฐ สรา้ งสขุ
ประธานฯ เห็นชอบด้วย วัดเจ้าคณะผู้ปกครองจะได้เป็นแบบอย่างให้กับวัด
ในปกครองดว้ ย
ท่ปี ระชุมรบั ทราบ
วาระที่ ๘ เร่ืองศกึ ษาสงเคราะห์
พระครูอมรบุญญารักษ์ เจ้าคณะอ�ำเภอก�ำแพงแสน วัดบ่อน�้ำจืด ประธาน
งานศึกษาสงเคราะห์คณะสงฆ์จังหวัดนครปฐมตามแผนปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา
สำ� หรบั เดอื นทผ่ี ่านมามพี ระสงั ฆาธกิ าร ๓ อ�ำเภอ ไดแ้ จกทุนศกึ ษาสงเคราะห์ ดงั น้ี
อำ� เภอกำ� แพงแสน จำ� นวน ๙๘ ทุน เปน็ เงิน ๑๔๒,๕๐๐ บาท
อำ� เภอดอนตูม จ�ำนวน ๙๒ ทุน เปน็ เงนิ ๑๐๘,๐๐๐ บาท
อำ� เภอพุทธมณฑล จ�ำนวน ๕๒ ทุน เปน็ เงิน ๗๗,๖๙๐ บาท โดยเปน็ ทนุ ใหก้ ับ
เยาวชนทมี่ าสวดทกุ วนั พระทว่ี ดั มะเกลอื ตามนโยบายขบั เคลอ่ื นโครงการหมบู่ า้ นรกั ษาศลี ๕
และมอบเงินให้สถานที่ศึกษาและหน่วยงานต่างๆ เป็นเงิน ๒๒๖,๐๐๐ บาท
พรอ้ มทัง้ มอบโตะ๊ คอมพวิ เตอร์ให้กับเยาวชนอีก ๑๔ ตัว
ทป่ี ระชมุ รับทราบ
วาระท่ี ๙ เรือ่ งสาธารณสงเคราะห์
พระศรธี รี วงศ์ เจา้ คณะอำ� เภอดอนตมู รกั ษาการเจา้ อาวาสวดั สามงา่ ม ประธาน
งานสาธารณสงเคราะห์คณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม ตามแผนปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา
เดอื นธนั วาคมทีผ่ ่านมามี พระสังฆาธกิ ารได้สงเคราะหส์ งั คม ตามน้ี

60

61

รายงานการประชมุ พระสังฆาธกิ ารจังหวดั นครปฐม

วันท่ี ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ พระครูจันทเขมคุณ จต.ศรีมหาโพธ์ิ วัดทุ่งน้อย
อำ� เภอนครชยั ศรี พรอ้ มดว้ ยเลขานกุ ารและแพทยป์ ระจ�ำตำ� บล ออกเยย่ี มมอบเครอื่ งอปุ โภค
บรโิ ภคให้กบั ผปู้ ว่ ยตดิ เตยี ง จ�ำนวน ๑๓ ราย
วนั ที่ ๑๓ ธนั วาคม ๒๕๖๒ พระครศู รสี ตุ ากร วดั กลางบางพระ รว่ มกบั ผนู้ ำ� ชมุ ชน
จิตอาสา มูลนิธิหลวงพ่อสมหวัง ออกเย่ียมมอบเคร่ืองอุปโภคบริโภคให้กับผู้ป่วยติดเตียง
ประจำ� เดอื น ธันวาคม
วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ พระครูปฐมศุภกิตต์ิ วดั ทุ่งผักกูด อ�ำเภอดอนตมู
ออกเยี่ยมมอบเคร่อื งอุปโภคบรโิ ภคให้กบั ผปู้ ว่ ยติดเตยี ง จำ� นวน ๑ ราย
วนั ท่ี๑๓ธนั วาคม๒๕๖๒พระศรธี รี วงศ์จอ.ดอนตมู รก.วดั สามงา่ มอำ� เภอดอนตมู
มอบพระอกุ กฤต อินทฺ จติ ฺโต ป. มอบเครอ่ื งอปุ โภคบรโิ ภคใหก้ ับนางไพรวัลย์ สิริศกั ดิ์
วนั ที่ ๑๔ ธนั วาคม ๒๕๖๒ พระครวู ชิ ยั ธรรมานกุ ลู วดั สระสเี่ หลยี่ ม อำ� เภอดอนตมู
มอบให้ พระปลดั สมพลพลปญโฺ ญ มอบเครอื่ งอปุ โภคบรโิ ภคใหก้ บั ผปู้ ว่ ยตดิ เตยี งจำ� นวน ๒ ราย
วนั ที่ ๑๕ ธนั วาคม ๒๕๖๒ พระพพิ ฒั นศ์ กึ ษากร จอ.สามพราน วดั บางชา้ งเหนอื
มอบใหพ้ ระปลดั การณุ ย์ ฐติ ธมโฺ ม เลขานกุ ารรว่ มกบั เจา้ หนา้ ท่ี รพ.สต. และ อสม. มอบเครอ่ื ง
อุปโภคบริโภคให้กบั ผ้ปู ว่ ยติดเตยี ง ผสู้ ูงอายุ และผู้ยากไร้ จำ� นวน ๓๙ ราย
วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ พระครูจารุวัฒนคุณ จต.ไร่ขิง วัดหอมเกร็ด
มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับผ้ปู ่วยตดิ เตียง จำ� นวน ๙ ราย
วันที่ ๑๖ ธนั วาคม ๒๕๖๒ พระครูหริภมู ริ ักษ์ จต.สวนปา่ น วดั หนองดินแดง
พร้อมด้วย รพ.สต. มอบเคร่ืองอปุ โภคบรโิ ภคให้กบั ผู้ป่วยติดเตียง
วันท่ี ๑๗ ธนั วาคม ๒๕๖๒ พระศรีธรี วงศ์ จอ.ดอนตมู วัดสามงา่ ม มอบเครื่อง
อุปโภคบรโิ ภคใหก้ ับผปู้ ่วยติดเตียง จ�ำนวน ๕ ราย
วนั ที่ ๑๘ ธนั วาคม ๒๕๖๒ พระครูสริ สิ ิกขกจิ วดั แหลมมะเกลอื มอบเครื่อง
อปุ โภคบริโภคให้กบั ผปู้ ่วยตดิ เตยี ง จ�ำนวน ๑ ราย

61

62

สารคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม พ.ศ. ๒๕๖๓

วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ พระครูศรีสุตากร วัดกลางบางพระ มอบเครื่อง
อุปโภคบรโิ ภคใหก้ ับผปู้ ระสบอคั คภี ยั บา้ นเลขที่ ๒๗ หมู่ ๓ ต.นครชัยศรี
วนั ท่ี๑๙ธนั วาคม๒๕๖๒คณะสงฆอ์ ำ� เภอนครชยั ศรีนำ� โดยพระครสู ริ ปิ ญุ ญาภวิ ฒั น ์
เจ้าคณะอ�ำเภอ มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับผู้ประสบอัคคีภัย บ้านเลขที่ ๒๗ หมู่ ๓
ต.นครชยั ศรี
วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ พระครูสิริชัยรังสี จต.ห้วยพลู วัดพุทธธรรมรังษี
มอบเครือ่ งอุปโภคบรโิ ภคให้กบั ผปู้ ว่ ยตดิ เตยี ง จ�ำนวน ๑๒ ราย
วันท่ี ๒๐ ธนั วาคม ๒๕๖๒ พระสมุหส์ ายชล กิตฺตสิ าโร วดั ดงเกตุ มอบเครอื่ ง
อุปโภคบริโภคใหก้ บั ผปู้ ว่ ยตดิ เตียง จำ� นวน ๑๐ ราย
วันท่ี ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ พระครูพิพิธเจติยาภิบาล จต.พระปฐมเจดีย ์
วดั พระปฐมเจดยี ์ รว่ มกบั เจา้ หนา้ ทห่ี นว่ ยเยย่ี มผปู้ ว่ ย รพ.นครปฐม มอบเครอื่ งอปุ โภคบรโิ ภค
แก่ผ้ปู ่วยติดเตียง จำ� นวน ๕ ราย
วันท่ี ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ พระศรีธีรวงศ์ วัดสามง่าม มอบปัจจัย จ�ำนวน
๑,๕๐๐ บาท ใหแ้ ก่นายประยูร สังขต์ รีเคียร ผู้ปว่ ยมะเร็ง
วนั ที่ ๒๓ ธนั วาคม ๒๕๖๒ พระศรธี รี วงศ์ วดั สามงา่ ม มอบเครอื่ งอปุ โภคบรโิ ภค
ให้แกน่ างนิ่ม วงศ์ศรนี าค ผ้ปู ว่ ยตดิ เตียง
วนั ที่ ๒๘ ธนั วาคม ๒๕๖๒ พระศรธี รี วงศ์ วดั สามงา่ ม มอบเครอื่ งอปุ โภคบรโิ ภค
และปจั จัย แกน่ างผ่องศรี สงั กะ
วนั ที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ มอบสิง่ ของสงเคราะห์ครอบครวั นายอ๋อย แซ่ตั้น
ที่ประชมุ รบั ทราบ

62

63

รายงานการประชุมพระสงั ฆาธกิ ารจังหวดั นครปฐม

วาระท่ี ๑๐ เรอื่ งการพฒั นาพทุ ธมณฑล
พระครูบวรธรรมานุสิฐ เจ้าคณะอ�ำเภอพุทธมณฑล วัดมะเกลือ ประธาน
งานพัฒนาพุทธมณฑลคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐมตามแผนปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา
สำ� หรบั กจิ กรรมในพทุ ธมณฑล ในชว่ งเดอื นทผ่ี า่ นมา
วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ มพี ิธีสวดนพเคราะหม์ เี กจอิ าจารย์จากทว่ั ประเทศ
มานั่งอธิษฐานจิต โดยมีเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี เป็นประธานฝ่ายสงฆ ์
และท่านเทวญั ลิปตพัลลภ รฐั มนตรี ประจ�ำส�ำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส
วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ พิธีสวดมนต์ข้ามปี เริ่มต้ังแต่เวลา ๑๙.๐๐ น.
เปน็ ตน้ ไป ในชว่ งทา้ ย มพี ระพรหมบณั ฑติ เปน็ ประธายฝา่ ยสงฆ์ และทา่ นเทวญั ลปิ ตพลั ลภ
รฐั มนตรีประจำ� สำ� นกั นายกรฐั มนตรี เปน็ ประธานฝ่ายฆราวาส
ทป่ี ระชมุ รบั ทราบ
วาระท่ี ๑๑ เรอ่ื งอืน่ ๆ
ท่ีประชุมก�ำหนดฝึกซ้อมอบรมพระสังฆาธิการผู้ที่จะเข้าสอบเป็นอุปัชฌาย์
ในระดับจงั หวดั ในวนั ที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๓ ต้งั แต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เปน็ ตน้ ไป
ประธานฯ ขออนุโมทนาขอบคุณพระเถระทุกรูป ส�ำนักงานพระพุทธศาสนา
จงั หวดั นครปฐม ทไ่ี ดท้ ำ� งานใหแ้ กส่ ถาบนั ชาติ พระพทุ ธศาสนา พระมหากษตั รยิ ์ การทำ� งาน
ตอ้ งเจอกบั โลกธรรม เพราะเราอยใู่ นโลก บางงานทำ� สำ� เรจ็ บางงานไมส่ ำ� คญั ถอื วา่ เปน็ โลกธรรม
ถา้ คดิ วา่ เราทำ� งานเพอื่ ชาติ ศาสนา พระมหากษตั รยิ ์ เพอื่ ความเรยี บรอ้ ยดงี าม
ตอ่ สงั คม ถงึ จะเหนอื่ ยบา้ ง แตก่ ไ็ ดบ้ ญุ คอื ความสขุ ใจ อาจจะเสยี เวลาเสยี เงนิ ผดิ บา้ ง ถกู บา้ ง
เปน็ เรื่องธรรมดา
ในปี ๒๕๖๓ ก็คงต้องช่วยกันท�ำงานต่อไป หลังในการท�ำงานง่ายๆ ให้ยึด
สมั มปั ปธาน ๔

63

64

สารคณะสงฆจ์ งั หวัดนครปฐม พ.ศ. ๒๕๖๓

๑. พยายามป้องกันความเสียหายที่จะเกิด นักปราชญ์ได้กล่าวไว้ว่า “ผู้ใด
เมอ่ื ภยั อยไู่ กลตวั มคี วามกลวั คดิ ปอ้ งกนั ภยั นนั้ เสยี แตเ่ นน่ิ ๆ แตเ่ มอ่ื ภยั มาถงึ ตวั มคี วามกลา้ หาญ
เขา้ ผจญภยั นนั้ ผนู้ นั้ ชอ่ื วา่ เปน็ ผกู้ ลา้ หาญ เปน็ ผไู้ มป่ ระมาท” ขอใหท้ กุ รปู มองไกลๆ วา่ อะไร
จะเปน็ ภยั เปน็ อนั ตราย แลว้ ตอ้ งมองใหอ้ อกดว้ ย เมอ่ื รวู้ า่ เปน็ ภยั ตอ้ งหาวธิ ปี อ้ งกนั แกไ้ ขไวก้ อ่ น
เพอ่ื ไมใ่ ห้ภยั เกดิ ขน้ึ
๒. ต้องช่วยกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นแล้ว ขออนุโมทนากับท่านผู้อ�ำนวยการ
สำ� นกั งานพระพทุ ธศาสนาจงั หวดั นครปฐม ทช่ี ว่ ยแกไ้ ขปญั หาทเ่ี กดิ ขน้ึ เพอื่ ไมใ่ หก้ ระทบกบั
คณะสงฆ์
๓. คดิ หางานใหม่ๆ ทำ� โลกเปลยี่ นแปลงไปแลว้ แต่ต้องดทู ศิ ทางด้วยเบ้ืองบน
คดิ อย่างไร ปจั จุบนั ใหค้ ณะสงฆเ์ น้นงานสาธารณสงเคราะหใ์ ห้มากๆ
๔. รกั ษาสิ่งดีๆ ไว้ สรา้ งงา่ ยแต่การรกั ษาเปน็ เรื่องยาก สรา้ งมากแต่รกั ษาไว้
ไมไ่ ด้ กไ็ มด่ ี
ขอให้แนะน�ำวัดต่างๆ ให้ท�ำวัดให้ร่มรื่นสะอาด โดยเฉพาะห้องน�้ำห้องสุขา
พัฒนาพระเณรในวัดให้น่าเล่ือมใส่ มีการสนทนาปราศัยให้ธรรมะกับญาติโยม เมื่อทุกวัด
ท�ำอยา่ งนแี้ ล้ว จะเกิดการระลกึ ถึงให้อยากกลับมาอีก โดยใชห้ ลักสัมมัปปธานง่ายๆ
บดั น้เี ราได้ประชมุ มาครบวาระท่ไี ด้กำ� หนดแลว้ ขอปิดประชมุ
ปิดประชมุ เวลา ๑๕.๕๕ น.

(พระครูสธุ ีเจติยานกุ ูล) (พระเทพมหาเจตยิ าจารย)์
เลขานกุ ารเจ้าคณะจังหวดั นครปฐม เจ้าคณะจังหวดั นครปฐม
ตรวจรับรองบนั ทกึ รายงานการประชุม
บันทกึ รายงานการประชุม

64

65

รายงานการประชุมพระสังฆาธกิ ารจังหวัดนครปฐม

รายงานการประชุม

พระสงั ฆาธิการระดับเจ้าคณะจังหวัด รองเจา้ คณะจังหวดั เจา้ คณะอ�ำเภอ
รองเจ้าคณะอ�ำเภอ เจา้ คณะตำ� บล และเลขานกุ าร

ประจำ� เดอื นกมุ ภาพนั ธ์

วนั ศกุ รท์ ี่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓
ณ สำ� นักงานรองเจ้าคณะจังหวดั นครปฐม วัดไรข่ งิ วดั พระปฐมเจดีย์

รายนามผ้เู ข้าประชุม เจ้าคณะจังหวดั นครปฐม
๑. พระเทพมหาเจติยาจารย์
๒. พระเทพศาสนาภิบาล รองเจ้าคณะจังหวดั นครปฐม
๓. พระครพู ศิ าลสาธวุ ฒั น ์ เจา้ คณะอำ� เภอเมอื งนครปฐม
๔. พระครูสิรปิ ญุ ญาภวิ ฒั น์ เจา้ คณะอำ� เภอนครชยั ศรี
๕. พระพิพัฒนศ์ กึ ษากร เจา้ คณะอำ� เภอสามพราน
๖. พระครูปญุ ญาภสิ นั ท ์ รก.เจ้าคณะอ�ำเภอบางเลน
๗. พระครอู มรบญุ ญารักษ์ เจา้ คณะอำ� เภอก�ำแพงแสน
๘. พระศรธี ีรวงศ ์ เจา้ คณะอำ� เภอดอนตูม
๙. พระครูบวรธรรมานสุ ิฐ เจ้าคณะอำ� เภอพุทธมณฑล
๑๐. พระมหาไกรวรรณ์ ชนิ ทตฺติโย ป.ธ.๙ ดร. รองเจา้ คณะอำ� เภอเมืองนครปฐม
๑๑. พระครูโกวทิ สตุ การ รองเจา้ คณะอ�ำเภอนครชยั ศรี
๑๒. พระครโู กศลธรรมรัตน ์ รองเจ้าคณะอำ� เภอก�ำแพงแสน
๑๓. พระครพู ิพธิ เจตยิ าภบิ าล เจา้ คณะตำ� บลพระปฐมเจดยี ์
๑๔. พระครูสวุ รรณเมธาภรณ ์ เจา้ คณะตำ� บลพระประโทน
๑๕. พระครปู ฐมวราจารย ์ เจ้าคณะตำ� บลดอนยายหอม
๑๖. พระครสู จุ ติ ตานนั ท ์ เจ้าคณะต�ำบลบางแขม
๑๗. พระครปู ฐมธรรมรกั ษ ์ เจา้ คณะตำ� บลโพรงมะเดือ่

65

66

สารคณะสงฆ์จงั หวดั นครปฐม พ.ศ. ๒๕๖๓

๑๘. พระครูหริภูมริ ักษ์ เจา้ คณะต�ำบลสวนปา่ น
๑๙. พระครูปฐมสุตากร เจ้าคณะต�ำบลบา้ นยาง
๒๐. พระครูสถิตบุญเขต เจา้ คณะต�ำบลบางกระเบา
๒๑. พระครูพจิ ติ รสรคุณ เจา้ คณะต�ำบลทา่ พระยา
๒๒. พระมหาเสวย ตสิ สฺ วํโส ป.ธ.๗ เจา้ คณะตำ� บลศรี ษะทอง
๒๓. พระครสู ิริชยั รังส ี เจ้าคณะต�ำบลหว้ ยพลู
๒๔. พระครูสิรชิ ยั สถติ เจา้ คณะต�ำบลสมั ปทวน
๒๕. พระครปู ฐมโชติวัฒน์ เจ้าคณะต�ำบลวดั ละมดุ
๒๖. พระมหาสมเกียรติ เตชวณฺโณ ป.ธ.๗ เจา้ คณะตำ� บลยายชา
๒๗. พระครจู ินดากจิ จานุรักษ ์ เจา้ คณะตำ� บลบางช้าง
๒๘. พระมหาณรงค์ มหาปญฺโญ ป.ธ.๖ ดร. เจา้ คณะตำ� บลบางหลวง
๒๙. พระครปู ยิ ธรรมพมิ ล เจา้ คณะต�ำบลบางปลา
๓๐. พระครูเกษมถาวรคณุ เจา้ คณะตำ� บลไผ่หชู ้าง
๓๑. พระครพู นิ ติ สุตาคม เจ้าคณะต�ำบลห้วยขวาง
๓๒. พระครูปฐมเมธาภรณ ์ เจ้าคณะตำ� บลทุ่งขวาง
๓๓. พระครูปฐมปัญญาภรณ ์ เจา้ คณะตำ� บลสามงา่ ม
๓๔. พระครพู ิทกั ษ์ธรรมกิตต ์ิ เจา้ คณะตำ� บลหว้ ยดว้ น
๓๕. พระครปู ฐมวรญาณ เจา้ คณะต�ำบลบ้านหลวง
๓๖. พระครถู าวรธรรมภมิ ณฑ์ เจ้าคณะตำ� บลศาลายา
๓๗. พระครูพสิ ุทธิ์ฐานพิธาน รองเจา้ คณะตำ� บลรองบางภาษี
๓๘. พระมหาวิจติ ร กลยฺ าณจติ โฺ ต ป.ธ.๗ เจา้ อาวาสวัดมหาสวสั ด์นิ าคพุฒาราม
๓๙. พระครูสุธีเจติยานกุ ลู เลขานุการเจ้าคณะจงั หวดั นครปฐม
๔๐. พระครูปลดั ประวทิ ย์ วรธมโฺ ม เลขานุการรองเจ้าคณะจงั หวัดนครปฐม
๔๑. พระปลดั เฉลิมพล จารุวณฺโณ เลขานุการเจ้าคณะอำ� เภอเมอื งนครปฐม
๔๒. พระปลดั การุญย์ ฐติ ธมโฺ ม เลขานุการเจา้ คณะอำ� เภอสามพราน
๔๓. พระมหาอาจรยิ พงษ์ สริ ิธโร ป.ธ.๔ เลขานกุ ารเจ้าคณะอำ� เภอบางเลน
๔๔. พระปลัดพเิ ชษ ธมมฺ ธโช เลขานกุ ารเจ้าคณะอำ� เภอก�ำแพงแสน

66

67

รายงานการประชุมพระสังฆาธกิ ารจงั หวดั นครปฐม

๔๕. พระอุกกฤต อินทฺ จติ โฺ ต ป. เลขานกุ ารเจา้ คณะอำ� เภอดอนตมู
๔๖. พระพัฒนวัชร ญาณสิร ิ เลขานกุ ารรองเจา้ คณะอำ� เภอนครชัยศรี
๔๗. พระนครินทร์ ธมฺมนิ ทฺ โชต ิ เลขานกุ ารรองเจา้ คณะอำ� เภอเมอื งนครปฐม
๔๘. พระใบฎีกาอุดมศักดิ์ ทปี ธมฺโม เลขานกุ ารรองเจ้าคณะอำ� เภอก�ำแพงแสน
๔๙. นายบญุ เชิด กิตติธรางกูร ผอู้ ำ� นวยการสำ� นกั งานพระพทุ ธศาสนาจงั หวดั ฯ
๕๐. นายสุขพิชัย เชาวกุล นักวิชการศาสนาช�ำนาญการพเิ ศษ
๕๑. นางสาวพนิ ทุอร จำ� เล นักวชิ การวัฒนธรรมชำ� นาญการ
รายนามผ้ลู าประชุม ท่ีปรึกษาเจ้าคณะจังหวดั นครปฐม
๑. พระครูอดลุ พฒั นาภรณ ์ เจ้าคณะตำ� บลทัพหลวง
๒. พระครูปลดั สาธุวฒั น ์ เจา้ คณะต�ำบลศรมี หาโพธิ์
๓. พระครูจนั ทเขมคุณ เจ้าคณะตำ� บลไร่ขิง
๔. พระครูจารุวฒั นคณุ เจ้าคณะตำ� บลบวั ปากท่า
๕. พระครูวิจติ รปทมุ านนั ท ์ เจา้ คณะต�ำบลบา้ นใหม่
๖. พระครวู รดิตถานุยตุ เจ้าคณะต�ำบลบางภาษี
๗. พระครูโสภณกิจวิบูล เจา้ คณะตำ� บลบางระก�ำ
๘. พระครูไพศาลกิตติวรรณ เจ้าคณะตำ� บลทงุ่ ลกู นก
๙. พระครปู ฐมจินดากร เจ้าคณะตำ� บลห้วยมว่ ง
๑๐. พระครสู มุ นสุนทรกิจ เจา้ คณะตำ� บลกำ� แพงแสน
๑๑. พระครูวธิ านธรรมนาถ เจา้ คณะตำ� บลดอนข่อย
๑๒. พระครูไพโรจน์ภัทรคณุ ดร. เจา้ คณะตำ� บลกระตีบ
๑๓. พระครูอดุลประชารักษ์ เลขานุการเจ้าคณะอำ� เภอนครชยั ศรี
๑๔. พระปลดั ประพจน์ สปุ ภาโต ดร. เลขานกุ ารเจา้ คณะอ�ำเภอพุทธมณฑล
๑๕. พระครปู ฐมถริ ธรรม เลขานกุ ารรองเจา้ คณะอำ� เภอบางเลน
๑๖. พระใบฎีกาพันธกานต์ สริ ภิ ทฺโท วฒั นธรรมจงั หวัดนครปฐม
๑๗. นางฐติ ริ ัตน์ เคา้ ภไู ทย

67

68

สารคณะสงฆ์จังหวดั นครปฐม พ.ศ. ๒๕๖๓

รายนามผ้รู ว่ มประชมุ เจา้ อาวาสวดั บัวปากท่า
๑. พระอธิการกมลเดช สริ ิจนโฺ ท เลขานุการเจา้ คณะตำ� บลไผ่หูชา้ ง
๒. พระครสู มหุ ์ ธนัทศาสตร์ ชนิ วํโส เลขานุการเจ้าคณะตำ� บลวดั ละมดุ
๓. พระครสู งั ฆรกั ษ์ สุรชัย กติ ฺตชิ โย เลขานุการเจ้าคณะตำ� บลบางปลา
๔. พระสมุห์ บุญมา ปภสฺสโร เลขานกุ ารเจา้ คณะตำ� บลศาลายา
๕. พระครสู ังฆรักษ์ ยศวรี ์ ปมตุ โฺ ต เลขานุการเจา้ คณะต�ำบลห้วยด้วน
๖. พระวสิ ตู ร จิตตฺ มโน เลขานุการเจา้ คณะตำ� บลพระประโทน
๗. พระมหาถนอม ฐานวโร ป.ธ.๖ เลขานุการเจา้ คณะตำ� บลบา้ นใหม่
๘. พระใบฎกี า อรรถพล พลสีโล เลขานุการเจา้ คณะตำ� บลบ้านยาง
๙. พระมหาชมุ พล สทุ สสฺ ี ป.ธ.๖ เลขานกุ ารเจา้ คณะตำ� บลพระปฐมเจดยี ์
๑๐. พระครปู ฐมพิทยาภรณ ์ เลขานุการเจ้าคณะต�ำบลสวนปา่ น
๑๑. พระพัฒนะ วฑฒฺ โน เลขานุการเจา้ คณะตำ� บลท่งุ ขวาง
๑๒. พระครปู ลัด เพลนิ ภทฺทปญฺโญ เลขานกุ ารเจ้าคณะตำ� บลห้วยม่วง
๑๓. พระมหาบุญเกล้า นาคเสโน ป.ธ.๓ เลขานกุ ารเจา้ คณะตำ� บลหว้ ยขวาง
๑๔. พระปลดั วรรณชยั สริ วิ ชิ โย เลขานุการเจ้าคณะตำ� บลยายชา
๑๕. พระอดิศกั ด์ิ อตชิ าคโร เลขานุการเจา้ คณะตำ� บลดอนข่อย
๑๖. พระวิทยา ปุญญฺ กาโม นกั วชิ าการศาสนาปฏบิ ตั ิการ
๑๗. นางสาวพิมลวรรณ เหลอื งรังษี นกั วิชาการศาสนาปฏบิ ตั การ
๑๘. นางสาวพรรนิภา คงเวียง นกั วชิ การศาสนาชำ� นาญการ
๑๙. นางสาววลั ภา ศรพี ระนัส

68

69

รายงานการประชุมพระสังฆาธิการจังหวดั นครปฐม

เปดิ ประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น.
วาระที่ ๑ เร่ืองท่ีประธานแจ้งใหท้ ี่ประชุมทราบ
ไม่มี
วาระที่ ๒ เรื่องรบั รองรายงานการประชุม
พระครสู ธุ เี จติยานุกูล เลขานุการเจา้ คณะจังหวัดนครปฐม ขออนุญาตไมอ่ ่าน
รายงานการประชุม เมื่อเดือนท่ีผ่านมาขอความเมตตาผู้เข้าประชุมทุกรูปได้อ่านรายงาน
การประชุมเม่ือเดือนท่ีผ่านมา หากมีข้อความส่วนใดส่วนหนึ่งขาดตกบกพร่องผิดพลาด
จากท่ีได้ประชุมขอความกรุณาผู้เข้าประชุมทุกรูปได้แจ้งต่อฝ่ายเลขานุการเพ่ือจะได้แก้ไข
รายงานการประชมุ ให้ถูกต้องตอ่ ไป
วาระท ี่ ๓ เรอื่ งสืบเนอื่ ง
เลขานุการฯ สืบเนื่องจากที่ประชุมเม่ือเดือนท่ีผ่านมาให้ส�ำรวจหน่วยอบรม
ประชาชนประจ�ำต�ำบลท่ียังไม่ติดป้ายชื่อ แล้วให้ส�ำนักงานเจ้าคณะจังหวัดนครปฐมจัดท�ำ
ป้ายชื่อให้ ขณะนี้ได้แจ้งไปยังอ�ำเภอต่างๆ แล้ว แต่ยังไม่ได้รับข้อมูลมา จึงขอเรียนให ้
ทีป่ ระชุมทราบ
ทป่ี ระชมุ รบั ทราบ
วาระท่ี ๔ เรอ่ื งการปกครอง
พระครูสิริปุญญาภิวัฒน์ เจ้าคณะอ�ำเภอนครชัยศรี วัดส�ำโรง ประธาน
งานปกครองคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม ตามแผนปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ส�ำหรับ
การปกครองที่ผ่านมามีเร่ืองร้องเรียนท่ีวัดโคกพระเจดีย์ อ�ำเภอนครชัยศรี เก่ียวกับมีผู้ม ี
จิตศรัทธาท่านหนึ่งปรึกษากับเจ้าอาวาส เพื่อบูรณะปิดทองพระประธานในอุโบสถ
เมอื่ เจา้ อาวาสอนญุ าตกท็ ำ� การบรู ณะโดยไมไ่ ดบ้ อกใหช้ าวบา้ นทราบ ทำ� ใหช้ าวบา้ นไมพ่ อใจ
จงึ ได้มีการร้องเรียนใหต้ รวจสอบในเบ้อื งต้นเจ้าคณะผ้ปู กครองได้ลงไปตรวจสอบแล้ว

69

70

สารคณะสงฆจ์ ังหวัดนครปฐม พ.ศ. ๒๕๖๓

และท่ีวัดตุ๊กตา หลวงพ่อเจ้าอาวาสอายุมากและชราภาพจะแต่งตั้ง
พระหลานชายให้รักษาการแทนเจา้ อาวาสเอง ซง่ึ ไม่ถูกระเบียบทจ่ี รงิ ในวดั กม็ ีผูช้ ่วยอาวาส
อยู่ ๒ รูป ได้แนะน�ำให้มอบงานให้ผู้ช่วยเจ้าอาวาสดูแล และให้พระครูยติธรรมานุยุต
พร้อมท้ังเลขานุการเจ้าคณะต�ำบลบางกระเบาเข้าไปดูแลแลว้
พระพพิ ฒั นศ์ กึ ษากร เจา้ คณะอำ� เภอสามพราน วดั บางชา้ งเหนอื การปกครอง
ท่ีอ�ำเภอสามพราน มี ๒ เร่ือง มีเรื่องวัดเพลินเพชรและวัดที่จะสร้างใหม่ รายละเอียด
ขอเจริญพรท่านผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม ได้กรุณาช้ีแจง
ให้ทปี่ ระชมุ ทราบ
นายบุญเชิด กิตติธรางกูร ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานพระพุทธศาสนา
จงั หวดั นครปฐม ขออนญุ าตในสว่ นทไ่ี ดถ้ วายงานทผ่ี า่ นมาในชว่ งเดอื นทผี่ า่ นมาเรอ่ื งรอ้ งเรยี น
เลก็ ๆ นอ้ ยๆ ท่ีรอ้ งมาทางศูนย์ด�ำรงธรรม ทางสำ� นักงานพระพทุ ธศาสนาจังหวัดนครปฐม
ได้เข้าไปด�ำเนินการตรวจสอบ เพือ่ ไมใ่ หเ้ รอื่ งกระทบมาถงึ เจ้าคณะผู้ปกครอง ส่วนในเรือ่ ง
ของวัดเพลินเพรชน้ัน เป็นเรื่องการบริหารงานของเจ้าอาวาสตามมาตร ๓๗ และ ๓๘
เพียงแต่ว่าเจ้าอาวาสก็ดีไวยาวัจกรก็ดีอาจจะตระหนักในบทบาทของท่านท่ีจะพัฒนาวัด
โดยไม่ค�ำนึงถึงความเป็นจริงที่วัดจะต้องอยู่ร่วมกับชุมชน จึงเกิดเหตุการณ์ร้องเรียนข้ึนมา
และร้องไปที่ส่วนกลาง
เมอ่ื ตรวจสอบขอ้ เทจ็ จรงิ เบอ้ื งตน้ แลว้ ยงั ไมช่ ช้ี ดั วา่ ทท่ี เ่ี จา้ อาวาสและไวยาวจั กร
ไปถมจะเปน็ ทวี่ ดั ทง้ั หมด ในเบอ้ื งตน้ ไดใ้ หว้ ดั ไดข้ ดุ พน้ื ทท่ี ท่ี ำ� การถมไปแลว้ เพอ่ื ใหท้ างชมุ ชน
ได้มีล�ำรางในการใช้งาน และขอความอนุเคราะห์วัดหากจะด�ำเนินการอะไรที่มีผลกระทบ
กับชุมชน ขอให้แจ้งผู้น�ำชุมชนและชาวบ้านให้ทราบด้วย ที่ส�ำคัญหากวัดรับข้อตกลงแล้ว
ไม่ด�ำเนินการต่อผู้ร้องก็จะร้องเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อไป ซึ่งทางชุมชนพร้อมท่ีจะ
รว่ มพฒั นาวดั ทางเจา้ คณะผปู้ กครองและฝา่ ยบา้ นเมอื งพยายามไกลเ่ กลยี่ เพอื่ ใหอ้ ยรู่ ว่ มกนั ได้
ไม่อยากให้ฝ่ายหนึง่ ฝา่ ยใดชนะหรือแพ้
เร่ืองขออนุญาตตั้งวัดกัลยาณีทรงธรรม ในที่ประชุมกรรมการได้ให้ข้อสังเกตุ
ในประเด็น วัดนี้เป็นของภิกษุณีฉัตรสุมาลย์แห่งวัตรทรงธรรมกัลยาณี ท่ีต้ังทั้งสองแห่งน ้ี
อยใู่ กลก้ นั หรอื ไม่ และชอื่ ทข่ี อตงั้ วดั อาจจะทำ� ใหป้ ระชาชนสบั สนวา่ เปน็ วดั เดยี วกนั หรอื เปน็

70

71

รายงานการประชมุ พระสังฆาธิการจังหวัดนครปฐม

นอมินีกันหรือไม่ และพระที่อยู่วัดแห่งนี้เคยถูกขับไล่มาจากวัดแห่งหน่ึงใช่หรือไม่ ซ่ึงทาง
เจา้ คณะอำ� เภอสามพรานและสำ� นกั งานพระพทุ ธศาสนาจงั หวดั นครปฐม ไดล้ งไปตรวจสอบแลว้
ไมพ่ บเหตขุ ดั ขอ้ งในการขอตง้ั วดั และกราบถวายรายงานเจา้ ประคณุ สมเดจ็ พระมหาวรี วงศ์
ให้ทราบแล้ว ทางส่วนกลางขอให้ส่งเอกสารเพิ่มเติมเป็นส�ำเนาหนังสือสุทธิพระท่ีอยู่ในวัด
ทจี่ ะขอตง้ั ใหม่
สำ� หรับวัดโคกพระเจดียต์ ามทีช่ ุมชนไดร้ ่วมด้วยช่วยกัน ดูเหมอื นจะยตุ ิไปแลว้
แต่ปรากฏว่ายังมีผู้ร้องเรียน เพ่ือให้ผู้ที่เป็นต้นเหตุในการลองทองจากองค์พระพุทธรูป
ช้ีแจงว่าลอกแลว้ เอาไปไหน
พระมหาเสวย ติสฺสวํโส ป.ธ.๗ เจ้าคณะต�ำบลศีรษะทอง วัดน้อยเจริญสุข
เร่ืองวดั โคกพระเจดียไ์ ดค้ ยุ กับหลวงพ่อเจา้ อาวาสท�ำใหค้ วามเขา้ ใจกันแล้ว แต่โยมยังตดิ ใจ
เรอ่ื งทองทลี่ อกออกไป กลวั วา่ จะนำ� ไปทำ� วตั ถมุ งคลแลว้ ผลประโยชนไ์ มเ่ ขา้ วดั ประกอบกบั
ญาติโยมไม่ค่อยชอบพระรูปที่ไปด�ำเนินการอยู่ก่อนแล้ว จะเข้าไปคุยอีกครั้ง แล้วจะแจ้ง
ใหท้ ป่ี ระชุมทราบ
พระครูบวรธรรมานุสิฐ เจ้าคณะอ�ำเภอพุทธมณฑล วัดมะเกลือ มีผู้ช่วย
เจ้าอาวาสวัดเทพนมิ ิต ได้ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ท่ีจังหวัดกาญจนบุรี และไดย้ ้ายหนังสือสุทธิ
ไปสงั กดั ในจงั หวดั กาญจนบรุ แี ลว้ ถอื วา่ ความเปน็ พระสงั ฆาธกิ ารในจงั หวดั นครปฐมหมดลง
ขอแจง้ ใหท้ ป่ี ระชุมทราบ
เลขานุการฯ ขอแจ้งพระสังฆาธิการขอลาออกจากต�ำแหน่งหน้าท่ี ด้วย
พระศรีวิสุทธิวงศ์ เจ้าคณะอ�ำเภอบางเลน ได้ขอลาออกจากต�ำแหน่งเจ้าคณะอ�ำเภอ
และพระเดชพระคณุ เจา้ คณะภาค ๑๔ ไดอ้ นมุ ตั ใิ หอ้ อกแลว้ ตง้ั แตว่ นั ท่ี ๑๙ มกราคม ๒๕๖๓
และพระเดชพระคุณผู้เป็นประธาน ได้แต่งตั้งพระครูปุญญาภิสันท์ จต.บางไทรป่า
วดั บางไผ่นารถ เป็นผู้รกั ษาการแทนเจ้าคณะอ�ำเภอบางเลน ขอรายงานใหท้ ี่ประชมุ ทราบ
พระปริยัติวรานุกูล เลขานุการเจ้าคณะภาค ๑๔ วัดนิมมานรดี วันน้ีรู้สึก
เป็นเกียรติที่ได้มีโอกาสมาร่วมสังเกตุการณ์การประชุมของจังหวัดนครปฐม ซึ่งได้ติดตาม
การประชมุ ลกั ษณะนท้ี างสอื่ โซเซยี ลมาโดยตลอด และไดถ้ วายรายงานใหห้ ลวงพอ่ เจา้ คณะภาค

71

72

สารคณะสงฆจ์ งั หวัดนครปฐม พ.ศ. ๒๕๖๓

ได้ทราบว่าจังหวัดนครปฐมเข้มแข็งเป็นภาพบรรยากาศของความสามัคคีในหมู่คณะสงฆ์
ท�ำใหย้ ้อนไปในจังหวัดอนื่ ๆ ดว้ ย อยากจะเหน็ ภาพประชุมแบบนี้
อยากจะถวายขอ้ มลู ในการปกครอง วนั ท่ี ๒๔ กมุ ภาพนั ธ์ ถงึ ๒ มนี าคม ๒๕๖๓
มีการเปิดอบรมโรงเรียนพระสังฆาธิการเจ้าอาวาสใหม่ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนกลาง
ที่อาคารปฏิบัติธรรมโพธิญาณ มหาวิชชาลัยพุทธมณฑล เป็นเวลา ๗ วัน ขอให้
เจ้าคณะผู้ปกครองแจ้งอาวาสใหม่หรือผู้ท่ียังไม่ได้เข้าอบรม ให้ไปรายงานตัวในวันท่ี ๒๓
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ตง้ั แต่เวลา ๑๕.๐๐ น. เปน็ ตน้ ไป
และหลังจากปิดการอบรมเจ้าอาวาสใหม่ในวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๓ จะม ี
พิธีปฐมนิเทศการปฏิบัติกรรมฐานเจ้าอาวาสใหม่และพระอุปัชฌาย์ที่ได้รับแต่งต้ังใหม่
เป็นเวลาอีก ๑๕ วัน ในปีน้ีจะปฐมนิเทศร่วมกันท้ังหนแล้วแยกไปปฏิบัติตามภาคต่างๆ
โดยคณะสงฆ์ภาค ๑๔ และ ๑๕ จะปฏบิ ตั ิกรรมฐานรว่ มกัน ทีอ่ าคารปฏบิ ตั ธิ รรมโพธิญาณ
มหาวชิ ชาลยั ขอนิมนตเ์ จ้าคณะอ�ำเภอรว่ มในพธิ ีดังกล่าว
และในวันท่ี ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา๐๙.๐๐ น. จะมีพิธีปิดการอบรม
บาลกี อ่ นสอบของคณะสงฆภ์ าค ๑๔ โดยพระพรหมบณั ฑติ รกั ษาการเจา้ คณะใหญห่ นกลาง
เปน็ ประธาน ขอนมิ นต์เจา้ คณะผปู้ กครองร่วมในพธิ ดี งั กลา่ ว
ทปี่ ระชมุ รบั ทราบ
วาระที่ ๕ เร่ืองการศึกษา
พระพิพัฒน์ศึกษากร เจ้าคณะอ�ำเภอสามพราน วัดบางช้างเหนือ ประธาน
งานการศึกษาคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม ตามแผนปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา
สำ� หรับงานการศึกษามี ๓ แผนก คือ นักธรรม บาลี และปริยัตสิ ามัญ และมีผรู้ บั ผดิ ชอบ
แตล่ ะแผนกๆ ดงั นี้ แผนกธรรม พระครโู กวทิ สตุ การ รองเจา้ คณะอำ� เภอนครชยั ศรี วดั โคกเขมา
แผนกบาลี พระมหาไกรวรรณ์ ชินทตฺติโย ป.ธ.๙ รองเจ้าคณะอ�ำเภอเมืองนครปฐม
วัดพระงาม และแผนกปริยัติสามัญ พระมหาวิจิตร กลฺยาณจิตฺโต ป.ธ.๗ วัดมหาสวัสด ์ิ
ในเบื้องต้นจะมอบใหผ้ รู้ ับผดิ ชอบแตแ่ ผนกได้รายงานต่อทป่ี ระชุม

72

73

รายงานการประชมุ พระสงั ฆาธกิ ารจังหวดั นครปฐม

พระมหาไกรวรรณ์ ชนิ ทตตฺ โิ ย ป.ธ.๙ สำ� หรบั แผนกบาลนี น้ั จะมงี านหลกั ๆ อยู่
๓ งาน คอื การอบรมบาลกี อ่ นสอบของโรงเรยี นสหศกึ ษาบาลี ในวนั ท่ี ๒๓ ธนั วาคม ๒๕๖๒
ถงึ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๓ ทีอ่ งคพ์ ระปฐมเจดีย์ เปน็ เวลา ๑ เดือน และตอ่ ดว้ ยการอบรม
บาลีก่อนสอบของคณะสงฆ์ภาค ๑๔ ในวันท่ี ๑ - ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ที่วัดไร่ขิง
และการสอบประโยคบาลีสนามหลวงของคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม ตั้งแต่ประโยค ๑-๒
ถงึ ประโยค ป.ธ.๔ ในวันท่ี ๑๘ - ๒๐ กมุ ภาพันธ์ ๒๕๖๓ ท่วี ัดไร่ขงิ

พระครโู กวิทสุตการ สำ� หรบั แผนกธรรมในปกี ารศกึ ษา ๒๕๖๒ มีผลการเรียน
ดังน้ี
ธรรมศึกษา

ส่งสอบ ขาดสอบ คงสอบ สอบได ้ สอบตก คดิ เปน็
๔๑,๓๕๗ คน ๔,๓๒๕ คน ๓๗,๐๓๒ คน ๒๑,๔๖๑ คน ๑๕,๔๖๑ คน ๕๘.๒๕%

นกั ธรรมตรี คงสอบ สอบได้ สอบตก คิดเป็น

ส่งสอบ ขาดสอบ
๘๘๒ รปู ๒๒ รปู ๘๒๐ รูป ๖๐๕ รูป ๒๕๕ รูป ๗๐.๓๕%

นกั ธรรมโท
ส่งสอบ ขาดสอบ คงสอบ
สอบได ้ สอบตก คิดเปน็

๓๑๘ รูป ๕ รปู ๓๑๓ รปู ๑๒๑ รูป ๑๙๒ รูป ๓๘.๖๖%

นกั ธรรมเอก คงสอบ สอบได้ สอบตก คดิ เป็น
๑๕๙ รูป ๖๘ รปู ๙๑ รูป ๔๒.๗๗%
ส่งสอบ ขาดสอบ
๑๖๑ รปู ๒ รปู

พระมหาวิจิตร กลฺยาณจิตฺโต ป.ธ.๗ ส�ำหรับพระราชบัญญัติการศึกษาสงฆ์
คณะกรรมการบอร์ดใหญ่ให้ท�ำแผนพัฒนามาตรฐานหลักสูตร และมาตรฐานการศึกษา
เพื่อน�ำมาใช้ต่อไป และเสนอให้ท�ำข้อสอบปัญหาศกเก่าๆ ของนักธรรมทุกชั้นแจ้งไป
ตามวดั ตา่ งๆ ตงั้ แตเ่ ดอื นพฤษภาคมเป็นตน้ ไป เพือ่ ใหน้ กั เรียนไดฝ้ กึ เขยี นปญั หากอ่ นท่จี ะมี
การอบรมอีกครงั้

73

74

สารคณะสงฆ์จงั หวัดนครปฐม พ.ศ. ๒๕๖๓

เลขานุการฯ ตามท่ีคณะสงฆ์นครปฐมจังหวัดนครปฐมได้จัดโครงการ
ของบประมาณในการอบรมนกั ธรรมทกุ ชนั้ ในปกี ารศกึ ษา ๒๕๖๒ ขณะนกี้ องธรรมสนามหลวง
ได้โอนเงิน จ�ำนวน ๕๔๐,๐๐๐ บาท เขา้ บัญชีส่งเสริมกิจการคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐมแลว้
ตั้งแตว่ นั ที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๓ ท่ีผา่ นมา ข้ันตอนตอ่ ไปกองงานเลขานุการจะไดด้ �ำเนินการ
จดั สรรเงนิ อดุ หนุนการอบรมนกั ธรรมชั้นตรี รปู ละ ๒๕๐ บาท ตามท่ไี ด้ก�ำหนดไว้ ส่วนเงิน
ที่เหลือจากการอุดหนุนอบรมนักธรรมช้ันตรีแล้วจะเก็บไว้ในบัญชีเพื่อใช้จ่ายในการ
อบรมนกั ธรรมชัน้ โทและเอกตอ่ ไป
และขออนญุ าตกำ� หนดเจา้ ภาพในการถวายภตั ตหารการสอบประโยคบาลสี นาม
ดงั นี้
วันที่ ๑๘ กุมภาพนั ธ์ ๒๕๖๓ คณะสงฆอ์ �ำเภอเมอื ง บางเลน และดอนตมู
วนั ที่ ๑๙ กุมภาพนั ธ์ ๒๕๖๓ คณะสงฆ์อ�ำเภอนครชยั ศรี และกำ� แพงแสน
วนั ที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ คณะสงฆอ์ �ำเภอสามพราน และพทุ ธมณฑล
โดยวันที่ ๑๘-๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ จัดโต๊ะอาหารไว้ จ�ำนวน ๗๐ โต๊ะ
สว่ นวันท่ี ๒๐ กมุ ภาพนั ธ์ ๒๕๖๓ สอบเฉพาะประโยค ป.ธ.๓ จ�ำนวน ๔๐ รูป จัดโต๊ะอาหาร
ไว้ ๒๐ โต๊ะ
ทีป่ ระชมุ รับทราบ
วาระท่ี ๖ เรอ่ื งการเผยแผ่
พระศรีวิสุทธิวงศ์ วัดพระปฐมเจดีย์ ประธานงานเผยแผ่คณะสงฆ์จังหวัด
นครปฐม ตามแผนปฏริ ปู กจิ การพระพทุ ธศาสนา สำ� หรบั การเผยแผช่ ว่ งนมี้ กี ารปฏบิ ตั ธิ รรม
เนอื่ งในวนั มาฆบชู าระหว่างวนั ท่ี ๔ - ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ทพ่ี ุทธมณฑล
วันท่ี ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ตามโรงเรียนต่างๆ มีการเจริญสมาธิภาวนา
เนอ่ื งในโอกาสครบ ๑๕๐ ปีชาตกาล หลวงปู่มนั่ ภูรทิ ตโฺ ต ซ่งึ องค์การยเู นสโกได้ประกาศ
ยกยอ่ งเปน็ บคุ คลสำ� คญั ของโลก พรอ้ มสมเดจ็ พระมหาสมณเจา้ กรมพระยาวชริ ญาณวโรรส

74

75

รายงานการประชุมพระสังฆาธิการจังหวดั นครปฐม

ส�ำหรับโครงการตรวจเย่ียมหมู่บ้านศีล ๕ ต้นแบบ ได้นัดคณะกรรมการและ
นายอำ� เภอบางเลน เพอ่ื ประชมุ วางแผนงานในวนั ที่ ๔ กมุ ภาพนั ธ์ ๒๕๖๓ แตเ่ นอื่ งจากวนั นนั้
คณะกรรมการสว่ นมากตดิ ภารกจิ รบั เสดจ็ สมเดจ็ พระขนษิ ฐาธริ าชฯ ทเ่ี สดจ็ ราชดำ� เนนิ เปดิ
อาคารทโ่ี รงพยาบาลเมตตาประชารกั ษ์ จงึ ตอ้ งเลอ่ื นออกไป ตอ่ ไปรกั ษาการเจา้ คณะอำ� เภอ
บางเลนคงก�ำหนดวันประชุมใหม่ ส�ำหรับโครงการน้ีฯ ตั้งใจจะประกวดมรรคนายกน้อย
แต่ตามตารางออกตรวจของคณะกรรมการส่วนกลางก�ำหนดในเดือนเมษายน ซึ่งช่วงน้ี
ทางโรงเรียนยังไม่เปดิ เทอมจึงตอ้ งของดไปก่อน
และตามคณะสงฆ์ได้แต่งตั้งให้เป็นประธานเผยแผ่น้ัน เน่ืองจากเกล้ากระผม
อาจจะเดนิ ทางไปปฏิบัตธิ รรมนอกสถานท่ี ท�ำใหไ้ มส่ ะดวกทจี่ ะตอ้ งมารายงานต่อที่ประชุม
ทุกเดอื น จึงลาอนญุ าตลาออก แตย่ ินดเี ปน็ รองประธานและจดั กรรมกิจต่างๆ ใหไ้ ด้
ที่ประชุมรับทราบ และมอบรักษาการเจ้าคณะอ�ำเภอบางเลนเป็นประธาน
งานเผยแผต่ ่อไป
พระเทพศาสนาภบิ าล รองเจา้ คณะจงั หวดั นครปฐม วดั ไรข่ งิ พระอารามหลวง
ส�ำหรับงานหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ท่ีคณะกรรมการส่วนกลางจะลงไปตรวจประเมิน ไม่ต้อง
หนักใจเลือกท�ำส่ิงที่เราท�ำอยู่แล้ว ท�ำแบบง่ายๆ ประหยัดได้ประโยชน์ถูกต้องเหมาะสม
เดอื นมนี าคมน้ีจะเรมิ่ ออกตรวจ
ทป่ี ระชมุ รบั ทราบ
วาระท่ี ๗ เร่ืองสาธารณูปการ
พระครพู ศิ าลสาธวุ ฒั น์ เจา้ คณะอำ� เภอเมอื งนครปฐม วดั พะเนยี งแตก ประธาน
งานสาธารณปู การคณะสงฆจ์ งั หวดั นครปฐม ตามแผนปฏริ ปู กจิ การพระพทุ ธศาสนา สำ� หรบั
งานสาธารณปู การ เมอ่ื วนั ที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๓ คณะกรรมการฝา่ ยสาธารณปู การไดล้ งพน้ื
ทีว่ ดั ทา่ ใน อ�ำเภอนครชยั ศรี จังหวดั นครปฐม เพือ่ ตรวจงานสาธารณปู การและโครงการวัด
ประชา รฐั สรา้ งสขุ โดยคณะกรรมการทงั้ หมดไดอ้ อกตรวจพน้ื ทต่ี า่ งๆ ภายในวดั เปน็ เบอื้ งตน้
ก่อนที่จะมีการประชุมสรุปกับคณะกรรมการของทางวัด ส�ำหรับหัวข้อที่คณะกรรมการ
ได้ตรวจมี ดังน้ี

75

76

สารคณะสงฆจ์ ังหวดั นครปฐม พ.ศ. ๒๕๖๓

๑. ป้ายตา่ งๆ
๑.๑ ป้ายชอ่ื วดั ตดิ ต้งั แล้ว
๑.๒ ปา้ ยแผนผังวัด ตดิ ต้งั แล้ว
๑.๓ ปา้ ยประวัติวดั ยังไม่ไดต้ ิดตง้ั
๑.๔ ปา้ ยท�ำเนยี บเจา้ อาวาส ยังไมไ่ ดต้ ดิ ตั้ง
๑.๕ ป้ายปฐมบรมราชโอการ ตดิ ตัง้ แลว้
๑.๖ ปา้ ยพุทธศาสนูปถัมภก ตดิ ตัง้ แล้ว
๑.๗ ปา้ ยปฏทิ ินกิจกรรมของวัด ตดิ ต้ังแล้ว
๑.๘ ปา้ ยเชญิ ชวนคนเข้าวัด ยงั ไมไ่ ดต้ ดิ ต้งั
๑.๙ ป้ายโครงการหมูบ่ า้ นรักษาศีล ๕ ตดิ ตง้ั แล้ว
๒. การจดั การจราจร ป้ายจราจรและทจ่ี อดรถ
๒.๑ มที างเขา้ - ออก ลานจอดรถสะดวกสบาย
๒.๒ ป้ายลูกศรช้ไี ปในสถานท่ีต่าง ๆ ยังไม่ไดท้ �ำ
๓. การจัดระบบคลงั วัสดุสงฆ์ และการควบคุมการเบกิ จ่าย
โดยวัดมีการจัดท�ำชั้นวางของอย่างเป็นระเบียบ มีป้ายชื่อบ่งบอกวัสด ุ
ตา่ งๆ มรี ะเบียบการยืน
๔. ห้องน้�ำ
มกี ารสรา้ งนำ�้ หอ้ งสขุ าสำ� หรบั พระสงฆ์ และฆราวาสแยกชายหญงิ หอ้ งนำ้�
คนพกิ ารและชรา
๕. การจัดการขยะในบริเวณวดั
มีการจัดถังใส่ขยะอันตราย ถังขยะท่ัวไป ถังขยะรีไซเคิล ถังขยะอินทรีย ์
ไวบ้ างส่วน
๖. สภาพแวดลอ้ มทั่วไป
มสี ภาพแวดลอ้ มภายในวดั มคี วามสะอาด เปน็ ระเบยี บเรยี บรอ้ ย มแี สงสวา่ ง
อย่างเพยี งพอ

76

77

รายงานการประชมุ พระสงั ฆาธิการจังหวดั นครปฐม

๗. ระบบไฟฟา้ และการปอ้ งกันอัคคีภัย
ยงั ไมม่ ีระบบป้องกนั อัคคีภยั ที่ดพี อ เชน่ ถังดบั ไฟ เปน็ ตน้
๘. โรงครัว
มคี วามสะอาดเรยี บรอ้ ย
๙. อาคารเสนาสนะต่างๆ
กำ� ลังบูรณะอุโบสถ โดยงบประมาณจากผ้มู ีจิตศรัทธาในวงเงิน
๒,๒๐๐,๐๐๐ บาท
กำ� ลงั บรู ณะทาสหี อระฆัง โดยงบประมาณจากผมู้ จี ิตศรัทธาในวงเงนิ
๕๕,๐๐๐ บาท
ข้อแนะนำ� จากคณะกรรมการ
เน้นส่ิงก่อสร้างเป็นประโยชน์พอเหมาะสมกับการใช้งาน และต้องวัดให้
สะอาด ร่มร่ืน มีแผนผังบอกสถานท่ีต่างๆ ภายในวัด ป้ายบอกสถานที่กิจกรรม และ
ประวัตคิ วามเปน็ มา
ท่ปี ระชมุ รับทราบ
วาระที่ ๘ เรอ่ื งศึกษาสงเคราะห์
พระครูอมรบุญญารักษ์ เจ้าคณะอ�ำเภอก�ำแพงแสน วัดบ่อน้�ำจืด ประธาน
งานศึกษาสงเคราะห์คณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม ตามแผนปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา
สำ� หรับเดือนมกราคมทผ่ี า่ นมามี พระสังฆาธิการในจังหวดั นครปฐมแจกทนุ การศกึ ษา ดงั น้ี
อำ� เภอเมืองนครปฐม
พระครพู ศิ าลสาธวุ ฒั น์ วดั พะเนยี งแตก บรจิ าคพฒั นาโรงเรยี นวดั พะเนยี งแตก
เปน็ เงิน ๑,๗๔๑,๖๖๘.๕๐ บาท
พระครูปลัดสาธวัฒน์ วัดวังตะกู มอบทุนการศึกษานักเรียนโรงวัดวังตะก ู
๒๐ ทุน เปน็ เงนิ ๒๐,๐๐๐ บาท

77

78

สารคณะสงฆ์จังหวดั นครปฐม พ.ศ. ๒๕๖๓

พระครูสุธีเจติยานกุ ลู วัดพระปฐมเจดีย์ มอบเงนิ เข้ามูลนิธิโรงเรียน
วดั พระปฐมเจดีย์ เปน็ เงนิ ๒,๐๐๐ บาท
อ�ำเภอบางเลน
พระครเู กษมถาวรคุณ วัดบางเลน มอบเงนิ จัดกจิ กรรมวันเด็ก ๔ โรงเรียน
เป็นเงิน ๔๒,๐๐๐ บาท
พระครูไพศาลกติ ติวรรณ วดั เวฬุวนาราม มอบเงินจัดกจิ กรรมวันเดก็
๑๐ โรงเรยี น เปน็ เงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท
พระปลัด เฉลมิ ศักด์ิ จนทฺ วโํ ส วัดรางกระทกุ มอบเงนิ จดั กิจกรรมวันเดก็
เปน็ เงิน ๑๐,๐๐๐ บาท
พระครูวิจติ รปทมุ านนั ท์ วดั บัวหวัน่ มอบเงนิ จัดกิจกรรมวันเด็ก
เปน็ เงิน ๑๐,๐๐๐ บาท
พระครโู สภณกิจวบิ ลู วัดบางภาษี มอบเงนิ จดั กิจกรรมวันเด็ก
เป็นเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท
พระครโู สภณจิตรการ วัดเกษมสรุ ิยัมนาจ มอบเงนิ จดั กจิ กรรมวนั เด็ก
เปน็ เงนิ ๒๐,๐๐๐บาท
พระครูวินัยธร ทวปี ปสนฺโน วดั รางก�ำหยาด มอบเงินจดั กจิ กรรมวนั เดก็
เป็น ๑๕,๐๐๐บาท
พระครพู ิสุทธ์ิฐานพิธาน วัดคลองเสมียนตรา มอบเงนิ สนบั สนุนการศกึ ษา
โรงเรียนบัวปากทา่ เป็นเงนิ ๑๐,๐๐๐ บาท
พระอธิการกมลเดช สริ จิ นโฺ ท วดั บวั ปากทา่ มอบเงนิ โครงการอาหารกลางวนั
โรงเรยี นบ้านคลองพระอมรพสิ ัย เป็นเงิน ๕,๐๐๐ บาท
พระครูวบิ ูลสีลากร วดั เกษตราราม มอบเงนิ โครงการอาหารกลางวัน
โรงเรยี นบวั ปากท่าฯ เปน็ เงิน ๑๐,๐๐๐ บาท
พระครปู ฐมธรรมโชติ วัดดอนสามสิบ มอบเงนิ โครงการอาหารกลางวัน
โรงเรียนบา้ นหนองปรง กาญจนาภิเษก เปน็ เงนิ ๒,๐๐๐ บาท
พระครปู ลดั ประจกั ษ์ ธนปญโฺ ญ วดั ไผจ่ ระเข้ มอบเงนิ โครงการอาหารกลางวนั
โรงเรยี นบา้ นคลองนกกระทุง เป็นเงิน ๕,๐๐๐ บาท

78

79

รายงานการประชมุ พระสังฆาธกิ ารจังหวัดนครปฐม

พระครูใบฎีกา ศักดา กลฺยาโร วัดไผ่หูช้าง มอบเงินโครงการอาหารกลางวัน
โรงเรียนบา้ นคลองพระอมรพิสยั เป็นเงนิ ๒,๐๐๐ บาท
พระอุบล อฏุ ฺฐาโน วดั สขุ วัฒนา มอบเงนิ โครงการอาหารกลางวัน
โรงเรียนหนองปรงกาญจนา ภเิ ษก เปน็ เงนิ ๒,๐๐๐ บาท
อ�ำเภอกำ� แพงแสน
พระครูอมรบุญญารักษ์ วัดบ่อน�้ำจืด มอบทุนการศึกษาโรงเรียนวัดบ่อน้�ำจืด
เปน็ เงิน ๕๐,๐๐๐ บาท
พระครโู กศลธรรมรตั น์ วัดวังน้�ำเขียว มอบทนุ การศกึ ษาโรงเรยี นวดั วงั น�้ำเขยี ว
๒๐ ทนุ เป็นเงนิ ๒๐,๐๐๐ บาท
พระครปู ฐมเมธาภรณ์ วัดสุวรรณรตั นาราม มอบทุนการศึกษา
โรงเรียนบา้ นหลกั เมตร ๒๐ ทนุ เปน็ เงนิ ๒๐,๐๐๐ บาท
พระครพู ินิตสตุ าคม วัดลาดหญ้าไทร มอบทนุ การศกึ ษา
โรงเรียนวดั ลาดหญ้าไทร ๔๐ ทนุ เปน็ เงิน ๒๐,๐๐๐ บาท
พระปลดั พิเชษ ธมฺมธโช วดั ทา่ เสา มอบเงินจดั กิจกรรมวนั เดก็
เปน็ เงิน ๕,๐๐๐ บาท
รวมพระสงั ฆาธิการสนับสนุนงานศกึ ษาสงเคราะห์ประจำ� เดอื นมกราคม
เปน็ เงิน ๒,๑๙๑,๖๖๘.๕๐ สตางค์
ทป่ี ระชมุ รบั ทราบ
วาระท ่ี ๙ เรอื่ งสาธารณสงเคราะห์
เลขานุการฯ ประธานสาธารณสงเคราะห์ติดศาสนกิจขออนุญาตรายงาน
ตามเอกสารประกอบการประชุม ดังน้ี
วนั ท่ี ๒ มกราคม ๒๕๖๓ พระครสู ริ ิปญุ ญาภวิ ฒั น์ วัดส�ำโรง มองเงนิ สนับสนนุ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ� บลวัดสำ� โรง จ�ำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท โรงพยาบาลส่งเสริม-
สุขภาพตำ� บลดอนแฝก จำ� นวน ๕๐,๐๐๐ บาท

79

80

สารคณะสงฆ์จงั หวดั นครปฐม พ.ศ. ๒๕๖๓

วนั ท่ี ๕ มกราคม ๒๕๖๓ คณะสงฆอ์ ำ� เภอกำ� แพงแสน โดยพระครสู มุ นสนุ ทรกจิ
วดั ทะเลบก นำ� สง่ิ ของอปุ โภคบรโิ ภคชว่ ยผปู้ ระสบอคั คภี ยั บา้ นเลขที่ ๒ หมู่ ๒ ตำ� บลกระตบี
อ�ำเภอก�ำแพงแสน
วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๓ พระครูวิถีธรรมประวรรต วัดหัวถนน มอบเครื่อง
อปุ โภคบริโภคแกช่ าวเขา อ�ำเภอพบพระ อ�ำเภอทา่ สองยาง อ�ำเภอแม่วดิ หลวง จังหวัดตาก
วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๓ หน่วยบรรเทาสาธารณภัยมูลนิธิหลวงพ่อสมหวัง
วัดกลางบางพระ โดยพระครูศรีสุตากร น�ำสิ่งของอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัย
บ้านเลขที่ ๓๔ หมู่ ๑๐ ตำ� บลบางระกำ� อ�ำเภอบางเลน จงั หวัดนครปฐม
วนั ที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๓ พระครปู ฐมศภุ กติ ต์ิ วดั ทงุ่ ผกั กกู ออกเยย่ี มผปู้ ว่ ยตดิ เตยี ง
จ�ำนวน ๑ ราย
วนั ที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๓ พระครูปลดั สทิ ธิวัฒน์ วดั ไผ่ล้อม มอบรถเข็นคนป่วย
ใหก้ ับโรงพยาบาลนครปฐม จ�ำนวน ๑๕ คัน
วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๓ พระศรีธีรวงศ์ รักษาการเจ้าอาวาสวัดสามง่าม
เยี่ยมผู้ปว่ ย บา้ นเลข ที่ ๕๘ หมู่ ๗ ตำ� บลสามงา่ ม อ�ำเภอดอนตมู จงั หวัดนครปฐม
วันท่ี ๑๒ มกราคม ๒๕๖๓ พระครูบวรธรรมานุสิฐ วัดมะเกลือ มอบเงิน
และเครอื่ งอปุ โภคบรโิ ภคแกผ่ ู้ปว่ ย บ้านเลขท่ี ๗/๙๕ ตำ� บลคลองโยง อำ� เภอพทุ ธมณฑล
วันท่ี ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓ พระพพิ ฒั น์ศึกษากร วัดบางชา้ งเหนือ มอบหมาย
พระปลดั การณุ ย์ ฐิตธมโฺ ม ผชู้ ่วยเจา้ อาวาส ร่วมกบั เจ้าหน้าทโี่ รงพยาบาลสง่ เสรมิ สุขภาพ
เจา้ หนา้ ท่อี าสามัคร ออกเย่ยี มผ้ปู ่วย ผ้สู งู อายุ และผยู้ ากไร้ ในต�ำบลคลองใหม่ จ�ำนวน ๓๙ ราย
วนั ที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓ พระครศู รีสตุ ากร วัดกลางบางพระ รว่ มกับผู้น�ำ
ชมุ ชน จิตอาสา หลวงพ่อสมหวัง ออกเยี่ยมผปู้ ่วยตดิ เตียง
วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๓ คณะสงฆ์ต�ำบลบ้านหลวง น�ำโดย พระครูสมุห์
ประเสรฐิ จารธุ มโฺ ม วัดหนองกระพ่ี ออกเยย่ี มผู้ปว่ ยติดเตยี ง จำ� นวน ๓ ราย

80

81

รายงานการประชมุ พระสงั ฆาธกิ ารจังหวดั นครปฐม

วันท่ี ๑๘ มกราคม ๒๕๖๓ พระศรีธีรวงศ์ รักษาการเจ้าอาวาสวัดสามง่าม
ออกเย่ยี มผ้ปู ่วย บา้ นหมู่ ๓ ตำ� บลพระประโทน อำ� เภอเมืองานครปฐม
วนั ท่ี ๒๒มกราคม ๒๕๖๓ หนว่ ยบรรเทาสาธารณภยั มลู นิธิหลวงพอ่ สมหวงั
วดั กลางบางพระ โดย พระครศู รสี ตุ ากร มอบเครอื่ งอปุ โภคบรโิ ภคและเงนิ ชว่ ยเหลอื ผปู้ ระสบ
อัคคีภัย บ้านเลขที่ ๔๗/๑ หมู่๓ ต�ำบลท่าต�ำหนัก อ�ำเภอนครชัยศรี และบ้านเลขท่ี ๒๐
หมู่ ๘ ต�ำบลบางเลน อำ� เภอบางเลน
วันท่ี ๒๗ มกราคม ๒๕๖๓ พระศรีธีรวงศ์ รักษาการเจ้าอาวาสวัดสามง่าม
ออกเย่ยี มผ้ปู ่วย อำ� เภอบา้ นโปง่ จังหวัดราชบุรี
วันท่ี ๒๘ มกราคม ๒๕๖๓ พระศรีธีรวงศ์ รักษาการเจ้าอาวาสวัดสามง่าม
มอบปัจจัย ผ้าไตร และเครื่องไทยธรรม เพ่ือร่วมบุญและเป็นก�ำลังใจแก่ครอบครัว
นายสนิท อยู่เจริญ
ที่ประชมุ รบั ทราบ
วาระท่ี ๑๐ การพัฒนาพทุ ธมณฑล
พระครูบวรธรรมานุสิฐ เจ้าคณะอ�ำเภอพุทธมณฑล วัดมะเกลือ ประธาน
งานพัฒนาพุทธมณฑลคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม ตามแผนปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา
สำ� หรบั งานพัฒนาพุทธมณฑล่ในชว่ งเดอื นทผ่ี า่ นมามี ดังนี้
วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๓ พิธีตักบาตรพระสงฆ์ จ�ำนวน ๑๑๙ รูป เพ่ือเป็น
สริ ิมงคลตอ้ นรับปใี หม่
วันท่ี ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ลงทะเบียนปฐมนิเทศผู้เข้าปฏิบัติธรรมเน่ืองใน
วนั มาฆบชู า โดย พระธรรมโพธมิ งคล รกั ษาการเจ้าคณะภาค ๑๔ เป็นประธาน ณ อาคาร
ปฏบิ ตั ิธรรมโพธญิ าณมหาวิชชาลัย
วนั ท่ี๕กมุ ภาพนั ธ์๒๕๖๓พธิ เี ปดิ การปฏบิ ตั ธิ รรมเนอ่ื งในวนั มาฆบชู าโดยพระพรหมบณั ฑติ
รักษาการเจ้าคณะใหญ่หนกลาง ณ อาคารปฏิบัติธรรมโพธญิ าณมหาวิชชาลยั

81

82

สารคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม พ.ศ. ๒๕๖๓

วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ พิธีเปิดงานวันมาฆบูชา โดยเจ้าประคุณ
สมเดจ็ พระมหาวรี วงศ์ กรรมการมหาเถรสมาคม ณ อาคารปฏบิ ตั ธิ รรมโพธญิ าณมหาวชิ ชาลยั
ในการพฒั นาพทุ ธมณฑลนี้ พระเดชพระคณุ พระพรหมเวที รก.เจา้ คณะภาค ๑๕
วัดพระปฐมเจดีย์ ได้เป็นเจ้าภาพปรับปรุงอาคารปฏิบัติธรรมโพธิญาณมหาวิชชาลัย
มกี ารปพู รม ปรบั เปลย่ี นเครอื่ งเสยี ง จดั หาโตะ๊ เกา้ อสี้ �ำหรบั ประชมุ เปน็ จำ� นวนเงนิ ประมาณ
ลองลา้ นบาท โดยมพี ระเดชพระคณุ พระธรรมโพธมิ งคล รก.เจา้ คณะภาค ๑๔ เปน็ ผดู้ ำ� เนนิ การ
ขอแจง้ ให้ทป่ี ระชุมทราบ เพือ่ อนโุ มทนาบุญกับพระเดชพระคุณฯ ในครัง้ น้ดี ว้ ย
เลขานกุ ารฯ การปฏบิ ตั ิธรรมเนือ่ งในวนั มาฆบชู า ประจำ� ปี ๒๕๖๓ คณะสงฆ์
ได้จัดส่งพระเข้าร่วมปฏิบัติธรรม จ�ำนวน ๑๕ รูป และพระพี่เลี้ยงอีก ๑ รูป ในการน้ี
ได้ขออนุมัติเบิกเงินกองทุนปฏิบัติธรรมพุทธมณฑล ถวายรูปละ ๒,๐๐๐ บาท เป็นเงิน
๓๒,๐๐๐ บาท
ประธานในงานทง้ั ๖ ฝา่ ย บวกงานพฒั นาพทุ ธมณฑล ไดร้ ายงานงานทร่ี บั ผดิ ชอบ
ตอ่ ทปี่ ระชมุ แลว้ ตอ่ ไปขอกราบอาราธนาพระเดชพระคณุ พระเทพศาสนาภบิ าล รองเจา้ คณะ
จงั หวัดนครปฐม วดั ไรข่ งิ พระอารามหลวง ไดใ้ หแ้ นวทางการท�ำงานฝ่ายต่างๆ
พระเทพศาสนาภบิ าล รองเจา้ คณะจงั หวดั นครปฐม วดั ไรข่ งิ พระอารามหลวง
งานปกครอง ขอใหป้ ระสานงานกนั ทกุ ระดบั ไมว่ า่ จะเปน็ เจา้ คณะผปู้ กครองกด็ ี
ฝา่ ยเลขานกุ ารกด็ ี หรอื หนว่ ยงานราชการใกลว้ ดั ดว้ ย ตอ้ งคยุ กนั ถา้ ไมค่ ยุ กนั พอมปี ญั หาแกไ้ ขยาก
เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี วัดไตรมิตรวิทยาราม เป็นอนุกรรมการ
ฝา่ ยปกครอง มนี โยบายจะประธานงานปกครองตามหนตา่ งๆ และจะตรวจบญั ชสี ทั ธกิ วหิ ารกิ
พระอุปัชฌาย์ด้วยว่าบวชรูปแรกจนรูปสุดท้ายมีเท่าไร ถ้าอุปัชฌาย์สนใจสัทธิกวิหาริก
ทกุ คนที่บวชให้ ไมต่ อ้ งกลวั เรื่องศาสนิกเลย ฝากอุปชั ฌายไ์ ปดูดว้ ย
งานการศกึ ษา สมเดจ็ พระขนษิ ฐาธริ าชฯ ฝากกองทนุ ฯปรยิ ตั สิ ามญั เพอื่ สง่ เสรมิ
พระภกิ ษสุ ามเณรใหไ้ ดป้ รมิ าณและมคี ณุ ภาพ จงั หวดั นครปฐมมที วี่ ดั มหาสวสั ดนิ์ าคพฒุ าราม
และวดั เสนหา

82

83

รายงานการประชมุ พระสังฆาธิการจังหวดั นครปฐม

ขอขอบคณุ คณะพระวนิ ยาธกิ ารจงั หวดั นครปฐม ทม่ี าชว่ ยดแู ลการอบรมบาลกี อ่ น
ประจำ� ปี ๒๕๖๓ ทำ� ใหง้ านอบรมปีนเี้ ปน็ ไปดว้ ยความเรียบรอ้ ย

งานเผยแผ่ ตารางออกตรวจโครงการหมูบ่ ้านรักษาศลี ๕ ของคณะกรรมการ
สว่ นกลางจะเร่ิมท่ีภาคใต้กอ่ น แต่จะส่งตารางใหจ้ งั หวัดพจิ ารณาก่อน ถา้ จังหวดั ไหนพรอ้ ม
ก็ลงตามตารางถ้าไม่พร้อมก็ปรับเปลี่ยนได้ จะมีการตั้งคณะอนุกรรมการโครงการหมู่บ้าน
รักษาศีล ๕ และหน่วยอบรมประชาชนประจ�ำต�ำบล เพ่ือให้การท�ำงานท้ัง ๒ โครงการ
ไปด้วยกนั

ทีป่ ระชมุ รบั ทราบ

วาระที่ ๑๑ เร่อื งอ่ืน ๆ

เลขานกุ ารฯ ตามท่ีคณะสงฆจ์ ังหวดั นครปฐมไดแ้ ตง่ ต้งั พระวินยาธิการไปแล้ว
และที่ประชุมพระสังฆาธิการประจ�ำเดือนมีมติให้มีผู้แทนพระวินยาธิการแต่ละอ�ำเภอ
เข้าประชุมร่วมกับเจ้าคณะผู้ปกครองด้วย ฉะนั้น วันนี้ขอรายนามผู้แทนพระวินยาธิการ
แต่ละอ�ำเภอ เพ่ือออกหนังสือนิมนต์เข้าประชุมประจ�ำเดือน แต่ละอ�ำเภอได้ส่งผู้แทน
พระวนิ ยาธกิ าร ดงั นี้
อำ� เภอเมือง พระครูประภสั ร์มโนธรรม วัดใหมด่ อนทราย
อำ� เภอนครชัยศรี พระมหาไพศาล โฆสธมโฺ ม ป.ธ.๗ วดั กกตาล
อำ� เภอสามพราน พระครปู ฐมธีรวัฒน์ วัดไรข่ งิ
อำ� เภอบางเลน พระครพู สิ ทุ ธธิ์ านพิฐาน วัดคลองเสมียนตรา
อำ� เภอกำ� แพแสน พระมหาบญุ เกล้า นาคเสโน ป.ธ.๓ วดั ทะเลบก
อำ� เภอดอนตูม พระครสู ริ สิ ิกขกจิ วัดแหลมมะเกลอื
อำ� เภอพทุ ธมณฑล พระมหาธงสวรรค์ วรเมธี ป.ธ.๖ วดั สวุ รรณาราม

เรื่องสมณศักด์ิ ท่ีประชุมพระสังฆาธิการประจ�ำเดือนได้แจ้งให้แต่ละอ�ำเภอ
พิจารณาคัดเลือกพระสังฆาธิการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมท่ีจะขอพระราชทานตั้ง และ
เล่ือนสมณศักดิ์ ประจ�ำปี ๒๕๖๓ ตั้งแต่ ปลายปี ๒๕๖๒ แล้ว และในปี ๒๕๖๓
กองงานเลขานุการเจ้าคณะภาค ๑๔ ได้ให้แต่ละจังหวัดส่งประวัติ พระสังฆาธิการภายใน

83

84

สารคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม พ.ศ. ๒๕๖๓

วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ขณะนี้ก็เลยก�ำหนดเวลาที่ส่งประวัติ ยังมีอีกหลายอ�ำเภอ
ท่ไี มส่ ง่ ประวัตมิ า เร่อื งน้จี ะขอให้ทา่ นเลขานกุ ารเจ้าคณะภาค ๑๔ ยำ�้ อีกครง้ั
พระปริยัติวรานุกุล เลขานุการเจ้าคณะภาค ๑๔ วัดนิมมานรดี ตามมต ิ
ที่ประชุมพระสังฆาธิการระดับจังหวัดและภาค เม่ือวันท่ี ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ ให้แต่ละ
จังหวัดส่งประวัติมาที่ส�ำนักงานเจ้าคณะภาค ภายในวันท่ี ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ขณะน ้ี
ก็ยงั ส่งมาไม่ครบทกุ จังหวัด
ส�ำหรับประวัติฝากท่านที่ท�ำประวัติให้เน้นที่บัญชีทุน ถ้าเล่ือนต้องมีการ
เพิ่มทุนแจกทุน ๓ ปี และไม่ใช่เอาดอกเบี้ยมาเป็นยอดเพ่ิมทุน แนบประกาศนียบัตร
อบรมกรรมฐานอบรมเจ้าอาวาสใหม่และกิจกรรมศีล ๕ พร้อมภาพถ่ายตามนโยบายของ
เจ้าคณะภาค และขอให้ส่งภายในวนั ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
นายบญุ เชดิ กติ ตธิ รางกรู ผอู้ ำ� นวยการสำ� นกั งานพระพทุ ธศาสนาจงั หวดั นครปฐม
ส�ำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐมได้ถวายเอกสารเจ้าคณะอ�ำเภอทุกอ�ำเภอ
เพ่ือช่วยติดตามบัญชีจัดสรรเงินอุดหนุนการศึกษาปริยัติธรรมแผนกธรรมและบาล ี
ประจำ� ปี ๒๕๖๒ ซงึ่ ไดจ้ ดั สรรและแจง้ วดั ตา่ งๆ เพอ่ื สง่ แบบตอบรบั ขอรบั เงนิ อดุ หนนุ ไปแลว้
แต่ปรากฎว่ายังมีอีกหลายวัดไม่ส่งแบบตอบรับกลับมา และในกรณีวัดท่ีขอรับเงินจัดสรร
มากกว่าที่จัดสรรไปให้ตามเกณฑ์ของส�ำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติท่ีจัดสรรตาม
จำ� นวนพระภกิ ษุสามเณรท่ีเข้าสอบของวัดนั้นๆ ไม่สามารถให้เกนิ กว่าท่จี ัดสรร
และไดส้ ง่ แบบตอนรบั นติ ยภตั สำ� หรบั พระสงั ฆาธกิ ารทไี่ ดร้ บั นติ ยภตั ปรากฎวา่
มหี ลายรปู ยงั ไมส่ ง่ แบบตอบรบั เงนิ ผา่ นบญั ชธี นาคารใหส้ ำ� นกั งานพระพทุ ธศาสนาจงั หวดั นครปฐม
ขอความอนุเคราะห์เจ้าคณะผู้ปกครองได้ช่วยกรุณาเร่งรัดให้ตามบัญชีที่ได้ถวายไปตาม
อ�ำเภอต่างๆ แลว้
การเรง่ รดั พฒั นาขอ้ มลู สารสนเทศวดั ในจงั หวดั นครปฐมเฟสท่ี ๒ เปน็ การพฒั นา
ต่อยอดจากเฟสแรกซึ่งข้อมูลศาสนบุคคลของคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม ส�ำหรับเฟสท่ี ๒
จะเป็นข้อมูลประวัติวัดจ�ำนวน ๒๐๔ วัด จะน�ำเข้าระบบ ซึ่งมีบริษัทแห่งหน่ึงมาแนะน�ำ
โปรแกรมแอพพลเิ คชนั ใหใ้ ชฟ้ รี โดยจงั หวดั นครปฐมจะเปน็ นำ� รอ่ งจงั หวดั แรก เมอ่ื วดั ตา่ ง ๆ

84

85

รายงานการประชุมพระสังฆาธกิ ารจังหวัดนครปฐม

โหลดโปรแกรมแล้วสามารถเผยแผ่ผ่านแอพพลิเคช่ัน ตัวน้ีไปใช้ได้เลย เม่ือมีคนใช้เป็น
จำ� นวนมากจะสามารถคน้ หาพนื้ ทข่ี องวดั รวมถงึ ระยะทางในการเดนิ ทางวดั ไปตา่ งๆ วา่ จาก
สถานท่ีหนงึ่ ไปอกี สถานท่หี นงึ่ ใช้เวลาเท่าไร และจะเปดิ ตวั ในเดอื นมีนาคมนี้
เลขานกุ ารฯ มหี นงั สอื จากสำ� นกั งานพระพทุ ธศาสนาจงั หวดั นครปฐมใหส้ ำ� รวจ
พระวปิ สั สนาจารย์ และพระนักเทศนไ์ มท่ ราบจะใช้เกณฑอ์ ะไรในคดั เลือก
ประธานฯ ใหพ้ จิ ารณารปู ที่น�ำปฏิบัติไดจ้ รงิ ๆ ที่ผ่านมาก็จะมีไมก่ รี่ ูป
พระศรีธรี วงศ์ เจา้ คณะอ�ำเภอดอนตูม รก.วัดสามง่าม สำ� รวจข้อมูลทั้งจงั หวัด
แลว้ ใหป้ ระธานพจิ ารณาวา่ รปู ไหนนำ� ปฏบิ ตั ไิ ดจ้ รงิ มหี ลายรปู ไมไ่ ดจ้ บหลกั สตู รวปิ สั สนาภาวนา
แต่จบพระอภธิ รรมมศี ีลาจารวัตร เรียบร้อยนำ� ปฏิบัตไิ ด้ แบบนีก้ ็ใช้ได้
นายบญุ เชดิ กติ ตธิ รางกรู ผอู้ ำ� นวยการสำ� นกั งานพระพทุ ธศาสนาจงั หวดั นครปฐม
ส�ำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มีแบบฟอร์มส�ำรวจทั่วประเทศ ในแบบให้ระบุว่าจบ
การอบรมวิปัสสนาภาวนามาจากส�ำนักไหน เพราะยังไม่เคยมีการส�ำรวจเลย ร่วมถึง
พระนักเทศน์ด้วยถึงแม้ว่าจะผ่านการอบรมมาแล้ว แต่เทศน์ไม่ได้ก็ถือว่าไม่ผ่าน แต่ม ี
หลายรปู ไม่เคยฝึกอบรมมาจากส�ำนักไหนเลย แต่มคี วามสามารถใหก้ ารเทศน์ ก็ถือวา่ เป็น
พระนกั เทศน์
พระศรธี รี วงศ์ เจา้ คณะอำ� เภอดอนตูม รก.วัดสามง่าม ขอสงั เกตุจากการทีไ่ ด้
ไปเป็นกรรมการฝึกซ้อมผู้ที่จะเข้าสอบเป็นพระอุปัชฌาย์ท่ีวัดประยุรวงศาวาส ได้ม ี
โอกาสสอบพระสังฆาธิการในจังหวัดอื่น ซ่ึงท่านไม่เคยเป็นพระกรรมวาจาจารย์มาก่อน
แต่สามารถท�ำหน้าท่ีได้อย่างถูกต้อง ท�ำให้มามองผู้ท่ีจะเข้าสอบในจังหวัดนครปฐม
ซึ่งต้องลุ้นทุกปี ท�ำอย่างไรจะให้คล่องแคล่วเหมือนจังหวัดอ่ืน และปีนี้ผู้ท่ีเป็นประธาน
หนว่ ยอบรมประชาชนประจ�ำตำ� บลสามารถเขา้ สอบเป็นพระอุปัชฌาย์ไดด้ ้วย
พระเทพศาสนาภิบาล รองเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม วัดไร่ขิง พระอาราม
หลวง เหน็ ดว้ ยตามทที่ ่านเจ้าคุณพระศรีธรี วงศเ์ สนอ แตจ่ ะให้คลอ่ งแบบจังหวดั สระบรุ ีคง
ลำ� บาก ใชส้ ายกลางกแ็ ลว้ กนั ตอ่ ไปประธานหนว่ ยอบรมประชาชนประจำ� ตำ� บลทไี่ มไ่ ดเ้ ปน็

85

86

สารคณะสงฆ์จงั หวัดนครปฐม พ.ศ. ๒๕๖๓

พระอปุ ชั ฌายส์ ามารถเขา้ สอบได้ กฝ็ ากเจา้ คณะผปู้ กครอง เมอ่ื เสนอแตง่ ตง้ั ประธาน อ.ป.ต.
กด็ ี เจา้ คณะต�ำบลก็ดี ใหท้ ่านเตรยี มตวั เพอ่ื เข้าสอบเป็นอปุ ชั ฌาย์ ด้วย
นางสาวพินทุอร จ�ำเล ผู้แทนวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ขออนุญาต
ประชาสมั พนั ธจ์ ากมตทิ ป่ี ระชมุ เมอื่ เดอื นทผี่ า่ นมาใหส้ ง่ พระสงฆไ์ ปนมสั การสงั เวชนยี สถาน
ที่ประเทศอินเดียในโครงการของกระทรวงวัฒนธรรม ขณะนี้มีผลการพิจารณามาแล้ว
โดยจงั หวดั นครปฐมมพี ระสงฆ์ผ่านการพิจารณา ๑ รูป คือ พระอธกิ ารเกรียงศกั ดิ์ ถาวโร
วัดบางหลวง จะไปในรุ่นที่ ๒ ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ มีนาคม ส่วนก�ำหนดการยังไม่ได้
แจง้ มา
ทปี่ ระชุมรับทราบ
ประธานฯ ขออนุโมทนาทุกรูปทุกท่าน ท่ีได้มาประชุมกันในวันนี้ เราได ้
ประชุมกันครบตามระเบียบวาระที่ได้ก�ำหนดไว้แล้ว ขออานุภาพคุณพระศรีรัตนตรัย
หลวงพ่อวัดไร่ขิงที่ศักดิ์ และบุญกุศลท่ีท่านท้ังหลายได้บ�ำเพ็ญมา จงอภิบาลรักษาให้
ปราศจากทกุ ขโ์ ศกโรคภยั อนั ตรายทง้ั หลายทงั้ ปวง พรอั มกนั นนั้ ชว่ ยดลบนั ดาลประทานพร
ใหท้ กุ ทา่ นได้เจรญิ อายุ วรรณะ สขุ ะ พละ ลาภ ยศ สรรเสรญิ ย่งิ ๆ ขึน้ ไป ขอปิดประชุม
ปดิ ประชุมเวลา ๑๖.๑๐ น.

(พระครูสุธเี จติยานกุ ูล) (พระเทพมหาเจตยิ าจารย์)
เลขานุการเจา้ คณะจังหวัดนครปฐม เจา้ คณะจงั หวัดนครปฐม
ตรวจรับรองบนั ทกึ รายงานการประชุม
บนั ทึกรายงานการประชมุ

86

87

รายงานการประชมุ พระสังฆาธกิ ารจังหวดั นครปฐม

รายงานการประชุม

พระสงั ฆาธิการระดับเจา้ คณะจังหวดั รองเจา้ คณะจังหวดั เจา้ คณะอ�ำเภอ
รองเจ้าคณะอำ� เภอ เจา้ คณะตำ� บล และเลขานุการ

ประจำ� เดือนมนี าคม

วนั จนั ทร์ท่ี ๑๖ มนี าคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ณ ส�ำนักงานเจา้ คณะอ�ำเภอเมอื งนครปฐม วดั พะเนยี งแตก อำ� เภอเมอื ง จงั หวดั ปฐมเจดีย์

รายนามผูเ้ ข้าประชุม
๑. พระเทพมหาเจตยิ าจารย์ เจา้ คณะจังหวัดนครปฐม
๒. พระเทพศาสนาภบิ าล รองเจา้ คณะจังหวดั นครปฐม
๓. พระครูพิศาลสาธุวฒั น์ เจา้ คณะอำ� เภอเมอื งนครปฐม
๔. พระครูสริ ปิ ญุ ญาภิวัฒน์ เจา้ คณะอำ� เภอนครชยั ศรี
๕. พระพพิ ฒั น์ศึกษากร เจา้ คณะอ�ำเภอสามพราน
๖. พระครปู ญุ ญาภสิ นั ท์ รก.เจา้ คณะอ�ำเภอบางเลน
๗. พระครูอมรบุญญารกั ษ์ เจา้ คณะอำ� เภอก�ำแพงแสน
๘. พระศรีธีรวงศ ์ เจ้าคณะอ�ำเภอดอนตูม
๙. พระครูบวรธรรมานสุ ิฐ เจา้ คณะอำ� เภอพุทธมณฑล
๑๐. พระมหาไกรวรรณ์ ชนิ ทตตฺ โิ ย ป.ธ.๙ ดร. รองเจ้าคณะอำ� เภอเมืองนครปฐม
๑๑. พระครโู กศลธรรมรัตน ์ รองเจา้ คณะอำ� เภอก�ำแพงแสน
๑๒. พระครพู พิ ธิ เจติยาภบิ าล เจ้าคณะตำ� บลพระปฐมเจดีย์
๑๓. พระครสู ุวรรณเมธาภรณ ์ เจ้าคณะตำ� บลพระประโทน
๑๔. พระครูปฐมวราจารย ์ เจา้ คณะต�ำบลดอนยายหอม
๑๕. พระครปู ลัดสาธวุ ฒั น ์ เจ้าคณะต�ำบลทัพหลวง
๑๖. พระครูปฐมธรรมรักษ ์ เจ้าคณะตำ� บลโพรงมะเดอ่ื
๑๗. พระครูหริภูมริ กั ษ์ เจา้ คณะต�ำบลสวนปา่ น

87

88

สารคณะสงฆจ์ ังหวัดนครปฐม พ.ศ. ๒๕๖๓

๑๘. พระครปู ฐมสุตากร เจา้ คณะตำ� บลบา้ นยาง
๑๙. พระครสู ถิตบญุ เขต เจ้าคณะต�ำบลบางกระเบา
๒๐. พระครสู ิริชยั รังส ี เจา้ คณะต�ำบลหว้ ยพลู
๒๑. พระครูสิริชัยสถิต เจา้ คณะต�ำบลสมั ปทวน
๒๒. พระครูจันทเขมคุณ เจ้าคณะตำ� บลศรีมหาโพธิ์
๒๓. พระครูจารวุ ฒั นคณุ เจ้าคณะต�ำบลไร่ขิง
๒๔. พระมหาสมเกยี รติ เตชวณโฺ ณ ป.ธ.๗ เจ้าคณะตำ� บลยายชา
๒๕. พระครจู ินดากจิ จานรุ ักษ ์ เจ้าคณะตำ� บลบางชา้ ง
๒๖. พระมหาณรงค์ มหาปญฺโญ ป.ธ.๖ ดร. เจ้าคณะตำ� บลบางหลวง
๒๗. พระครูปยิ ธรรมพิมล เจา้ คณะต�ำบลบางปลา
๒๘. พระครวู ิจิตรปทุมานันท์ เจา้ คณะตำ� บลบัวปากท่า
๒๙. พระครพู ินิตสุตาคม เจา้ คณะต�ำบลห้วยขวาง
๓๐. พระครอู ดุลประชารักษ์ เจา้ คณะตำ� บลกระตีบ
๓๑. พระครูไพโรจนภ์ ัทรคุณ ดร. เจ้าคณะตำ� บลดอนข่อย
๓๒. พระครูปฐมปัญญาภรณ์ เจา้ คณะตำ� บลสามงา่ ม
๓๓. พระครพู ิทกั ษธ์ รรมกิตต ิ์ เจ้าคณะตำ� บลหว้ ยดว้ น
๓๔. พระครปู ฐมวรญาณ เจา้ คณะต�ำบลบา้ นหลวง
๓๕. พระครูถาวรธรรมภมิ ณฑ ์ เจา้ คณะตำ� บลศาลายา
๓๖. พระครูพิสทุ ธ์ิฐานพธิ าน รองเจ้าคณะตำ� บลรองบางภาษี
๓๗. พระครูสุธเี จติยานุกูล เลขานุการเจ้าคณะจังหวดั นครปฐม
๓๘. พระครูปลดั ประวทิ ย์ วรธมโฺ ม เลขานกุ ารรองเจ้าคณะจังหวดั นครปฐม
๓๙. พระปลดั เฉลิมพล จารุวณฺโณ เลขานกุ ารเจา้ คณะอำ� เภอเมืองนครปฐม
๔๐. พระปลดั การญุ ย์ ฐิตธมโฺ ม เลขานกุ ารเจ้าคณะอำ� เภอสามพราน
๔๑. พระธงชยั อกฺกวีโร ปฏบิ ตั หิ นา้ ทเี่ ลขานกุ ารเจา้ คณะอำ� เภอบางเลน
๔๒. พระปลัดพิเชษ ธมมฺ ธโช เลขานุการเจ้าคณะอำ� เภอก�ำแพงแสน
๔๓. พระอุกกฤต อินฺทจติ ฺโต ป. เลขานกุ ารเจา้ คณะอำ� เภอดอนตมู
๔๔. พระพัฒนวัชร ญาณสริ ิ เลขานุการรองเจ้าคณะอำ� เภอนครชัยศรี

88

89

รายงานการประชุมพระสังฆาธิการจงั หวดั นครปฐม

๔๕. พระครูประภัสร์มโนธรรม ผแู้ ทนพระวนิ ยาธกิ ารอำ� เภอเมอื งนครปฐม
๔๖. พระมหาไพศาล โฆสธมฺโม ป.ธ.๗ ผู้แทนพระวินยาธิการอำ� เภอนครขัยศรี
๔๗. พระครพู ิสทุ ธิฐ์ านพิธาน ผูแ้ ทนพระวินยาธิการอำ� เภอบางเลน
๔๘. พระมหาบญุ เกลา้ นาคเสโน ป.ธ.๓ ผูแ้ ทนพระวนิ ยาธิการอำ� เภอก�ำแพงแสน
๔๙. พระครูสิริสิกขกจิ ผู้แทนพระวินยาธกิ ารอ�ำเภอดอนตมู
๕๐. นางฐิติรัตน์ เคา้ ภไู ทย วัฒนธรรมจังหวดั นครปฐม
๕๑. นายบุญเชิด กิตติธรางกรู ผอู้ ำ� นวยการสำ� นกั งานพระพทุ ธศาสนาจงั หวดั ฯ
๕๒. นายสุขพิชัย เชาวกลุ นกั วชิ การศาสนาช�ำนาญการพิเศษ
รายนามผู้ลาประชมุ ทีป่ รึกษาเจา้ คณะจังหวัดนครปฐม
๑. พระครอู ดลุ พัฒนาภรณ์ รองเจา้ คณะอ�ำเภอนครชยั ศรี
๒. พระครโู กวิทสุตการ เจ้าคณะต�ำบลบางแขม
๓. พระครูสจุ ิตตานนั ท์ เจา้ คณะตำ� บลศรี ษะทอง
๔. พระมหาเสวย ตสิ ฺสวํโส ป.ธ.๗ เจ้าคณะต�ำบลทา่ พระยา
๕. พระครพู จิ ติ รสรคณุ เจ้าคณะต�ำบลวัดละมดุ
๖. พระครปู ฐมโชติวฒั น์ เจ้าคณะต�ำบลบ้านใหม่
๗. พระครูวรดิตถานุยตุ เจ้าคณะตำ� บลไผห่ ชู ้าง
๘. พระครเู กษมถาวรคณุ เจา้ คณะต�ำบลบางภาษี
๙. พระครโู สภณกิจวบิ ูล เจา้ คณะตำ� บลบางระกำ�
๑๐. พระครไู พศาลกิตติวรรณ เจ้าคณะต�ำบลทุ่งลกู นก
๑๑. พระครูปฐมจินดากร เจา้ คณะต�ำบลห้วยม่วง
๑๒. พระครสู มุ นสุนทรกิจ เจา้ คณะตำ� บลก�ำแพงแสน
๑๓. พระครวู ธิ านธรรมนาถ เจา้ คณะตำ� บลทงุ่ ขวาง
๑๔. พระครปู ฐมเมธาภรณ ์ เจ้าอาวาสวัดมหาสวสั ด์นิ าคพุฒาราม
๑๕. พระมหาวจิ ิตร กลฺยาณจติ โฺ ต ป.ธ.๗ เลขานุการเจ้าคณะอำ� เภอนครชัยศรี
๑๖. พระปลดั ประพจน์ สปุ ภาโต ดร. เลขานกุ ารเจ้าคณะอ�ำเภอพุทธมณฑล
๑๗. พระครปู ฐมถริ ธรรม เลขานกุ ารรองเจา้ คณะอำ� เภอเมอื งนครปฐม
๑๘. พระนครนิ ทร์ ธมฺมินฺทโชติ

89

90

สารคณะสงฆ์จังหวดั นครปฐม พ.ศ. ๒๕๖๓

๑๙. พระใบฎกี าอุดมศักด์ิ ทีปธมฺโม เลขานกุ ารรองเจา้ คณะอำ� เภอกำ� แพงแสน
๒๐. นางสาวพนิ ทอุ ร จำ� เล นกั วชิ การวฒั นธรรมชำ� นาญการ
รายนามผูร้ ว่ มประชมุ เลขานุการเจา้ คณะตำ� บลทุ่งขวาง
๑. พระครปู ลัด เพลิน ภทฺทปญฺโญ เลขานกุ ารเจ้าคณะตำ� บลบางปลา
๒. พระสมุห์ บญุ มา ปภสฺสโร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดรางกระทุ่ม
๓. พระปลัด เฉลิมศักด์ิ จนทฺ วโํ ส เลขานกุ ารเจ้าคณะต�ำบลศรีมหาโพธ์ิ
๔. พระพวงสุข สเุ มโธ เลขานุการเจ้าคณะตำ� บลบ้านใหม่
๕. พระใบฎีกา อรรถพล พลสีโล เลขานกุ ารเจ้าคณะตำ� บลไร่ขงิ
๖. พระครสู มุห์ ธวชั ชัย เขมจาโร เลขานกุ ารเจ้าคณะตำ� บลยายชา
๗. พระอดศิ กั ด์ิ อตชิ าคโร เลขานกุ ารเจา้ คณะต�ำบลหว้ ยดว้ น
๘. พระวิสตู ร จติ ฺตมโน เลขานกุ ารเจา้ คณะตำ� บลดอนขอ่ ย
๙. พระวิทยา ปญุ ฺญกาโม เลขานุการเจ้าคณะตำ� บลบ้านยาง
๑๐. พระมหาชุมพล สทุ สฺสี ป.ธ.๖

เปิดประชมุ เวลา ๑๓.๐๐ น.
วาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งใหท้ ป่ี ระชุมทราบ
ไมม่ ี
วาระที่ ๒ เร่อื งรบั รองรายงานการประชมุ
พระครูสุธเี จตยิ านุกลู เลขานุการเจา้ คณะจงั หวดั นครปฐม ขออนญุ าตไม่อา่ น
รายงานการประชุมเมื่อเดือนที่ผ่านมา ขอความเมตตาผู้เข้าประชุมทุกรูปได้อ่านรายงาน
การประชุมเมื่อเดือนที่ผ่านมา หากมีข้อความส่วนใดส่วนหน่ึงขาดตกบกพร่องผิดพลาด
จากทไ่ี ดป้ ระชมุ ขอความกรณุ าผเู้ ขา้ ประชมุ ทกุ รปู ไดแ้ จง้ ตอ่ ฝา่ ยเลขานกุ าร เพอื่ จะไดแ้ กไ้ ข
รายงานการประชมุ ให้ถกู ตอ้ งตอ่ ไป

90

91

รายงานการประชุมพระสังฆาธิการจงั หวัดนครปฐม

วาระท่ี ๓ เรอ่ื งสบื เน่ือง
นายบญุ เชดิ กติ ตธิ รางกรู ผอู้ ำ� นายการสำ� นกั งานพระพทุ ธศาสนาจงั หวดั นครปฐม
ส�ำหรับปัญหาวัดเพลินเพชร เกี่ยวกับการถมท่ีดินซ่ึงทางระบายน้�ำน้ัน ประธานฝ่าย
การปกครองและท่านเจ้าคณะอ�ำเภอสามพราน ได้ลงไปพูดคุยท�ำความเข้าใจกับ
ทางวัดเพลินเพชร ท�ำให้เรื่องคลี่คลายไปในทางท่ีดี เพราะท่ีผ่านมาได้ส่ือสารกันทาง
เอกสารเทา่ นน้ั
ส่วนเร่ืองวัดโคกพระเจดีย์น้ัน น่าจะมีสาเหตุมาจากการไม่พอใจพระรูปหน่ึง
ในวัด สงิ่ ท่ีผรู้ ้องเรียนมาจ�ำนวน ๔ - ๕ ประเด็นนน้ั ท่านเจา้ อาวาสรับรองว่าสิ่งทีพ่ ระรปู
ดงั กลา่ วได้ดำ� เนินมานัน้ ทา่ นรับทราบมาโดยตลอด
ทปี่ ระชุมรับทราบ
วาระที่ ๔ เรอื่ งการปกครอง
ไมม่ ี
วาระที่ ๕ เรอื่ งการศึกษา
พระพิพัฒน์ศึกษากร เจ้าคณะอ�ำเภอสามพราน วัดบางช้างเหนือ ประธาน
งานการศึกษาคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐมตามแผนปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ส�ำหรับ
งานการศึกษาช่วงนี้ผลการสอบบาลีสนามหลวงประกาศแล้ว รายละเอียดจะมอบให้
พระมหาไกวรรณ์ ชนิ ทตฺตโิ ย ป.ธ.๙ รายงานตอ่ ที่ประชุม
พระมหาไกรวรรณ์ ชินทตฺติโย ป.ธ.๙ ส�ำหรับผลการสอบประโยคบาลี
สนามหลวงคณะสงฆ์ จังหวัดนครปฐมมี ดังนี้
เข้าสอบ ๒๑๐ รูป สอบได้ ๓๘ รูป คดิ เป็น ๑๘.๑๐ เปอรเ์ ซ็น
บาลีศกึ ษา
เขา้ สอบ ๑๗ คน สอบได้ ๓ คน คิดเปน็ ๑๗.๖๕ เปอรเ์ ซน็
และจะมกี ารสอบซ่อมในวันที่ ๑๗-๑๘-๑๙ เมษายน ๒๕๖๓

91

92

สารคณะสงฆจ์ ังหวดั นครปฐม พ.ศ. ๒๕๖๓

นายบุญเชิด กิตติธรางกูร ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดนครปฐม ทางส�ำนักงานฯ ได้ส่งเอกสารขอรับเงินอุดหนุนการศึกษาสงฆ์ขอความ
เมตตาเจ้าคณะอำ� เภอช่วยติดตามให้ดว้ ย ยงั มหี ลายวดั ทไ่ี มส่ ่งแบบขอรับเงนิ และหลายวดั
แจง้ ความประสงคไ์ มข่ อรับเงินอดุ หนนุ
และมพี ระสงั ฆาธกิ ารจำ� นวน ๒๑ รปู ยงั ไมส่ ง่ แบบขอรบั นติ ยภตั ขอความเมตตา
เจ้าคณะผู้ปกครองช่วยติดตามให้ด้วย ส�ำหรับนิตยภัตเดือนกุมภาพันธ์ทางส�ำนักงานฯ
ยังไมไ่ ด้รับรหสั เขา้ ระบบเพื่อเบกิ จ่ายนติ ยภตั จึงขอเรียนใหท้ ราบ
ท่ปี ระชมุ รบั ทราบ
วาระที่ ๖ เร่อื งการเผยแผ่
พระครูปุญญาภิสันท์ รก.เจ้าคณะอ�ำเภอบางเลน วัดบางไผ่นารถ ประธาน
งานเผยแผ่คณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม ตามแผนปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ส�ำหรับงาน
เผยแผ่ของคณะสงฆม์ ี ดงั น้ี
วันที่ ๕-๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ มีการปฏิบัติธรรมเน่ืองในวันมาฆบูชา
ที่อาคารปฏิบัติธรรมโพธิญาณมหาวิชชาลัย พุทธมณฑล โดยมีพระภิกษ์ในเขตปกครอง
คณะสงฆจ์ งั หวดั นครปฐมเขา้ รว่ มปฏบิ ัติธรรม ดว้ ย
วนั ท่ี ๒๔ กมุ ภาพนั ธ์ ถึง ๒ มนี าคม ๒๕๖๓ มีการปฏิบัติธรรมพระสังฆาธกิ าร
เจา้ อาวาสใหม่ ทอ่ี าคารปฏบิ ตั ธิ รรมโพธญิ าณมหาวชิ ชาลยั พทุ ธมณฑล ของคณะสงฆห์ นกลาง
และมีพระสังฆาธิการเจ้าอาวาสใหม่ในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐมเข้าร่วม
ปฏิบัตธิ รรมด้วย
เลขานุการฯ จะมกี ารส�ำรวจพระวปิ สั สนาจารย์ พระนักเทศน์ และพระผ้จู บ
พระอภิธรรมในทกุ ระดับ ขอฝากเลขานกุ ารฝา่ ยเผยแผช่ ่วยส�ำรวจรวบรวมใหด้ ว้ ย
ท่ปี ระชุมรับทราบ

92

93

รายงานการประชมุ พระสงั ฆาธกิ ารจงั หวดั นครปฐม

วาระท ่ี ๗ เร่ืองสาธารณปู การ

พระครูพิศาลสาธุวัฒน์ เจ้าคณะอ�ำเภอเมืองนครปฐม วัดพะเนียงแตก
ประธานงานสาธารณู ปการคณะสงฆจ์ งั หวดั นครปฐม ตามแผนปฏริ ปู กจิ การพระพทุ ธศาสนา
สำ� หรบั งานสาธารณปู การ เมอื่ วนั ท่ี ๒๖ กมุ ภาพนั ธ์ ๒๕๖๓ คณะกรรมการฝา่ ยสาธารณปู การ
คณะสงฆ์จังหวัดนครปฐมได้ลงพื้นท่ีวัดท่าพูด อ�ำเภอสามพราน เพื่อตรวจประเมิน
ตามโครงการวัด ประชา รฐั สรา้ งสุข

วัดทา่ พูดสร้างเมือ่ ปี พ.ศ. ๒๒๗๕ มอี ายุ ๒๘๘ ปมี าแล้ว มเี น้อื ท่ี ๓๗ ไร่ ๓ งาน
๗๕ ตารางวา มีพระภกิ ษุ ๒๔ รปู แนวทางการพฒั นาพน้ื ทีม่ ี ดงั นี้

ปา้ ยชือ่ จดั ไดจ้ ัดทำ� แล้ว
แผนผงั ไดจ้ ัดทำ� แล้ว
ป้ายประวตั ิวัด ยังไม่ไดจ้ ดั ทำ�
ทำ� เนยี บเจา้ อาวาส ยังไม่ได้จัดท�ำ
ป้ายปฐมบรมราชโองการ ไดจ้ ัดทำ� แลว้
ป้ายศาสนปู ถัมภก ไดจ้ ดั ทำ� แล้ว
ปา้ ยปฏทิ นิ กจิ กรรม ไดจ้ ัดทำ� แล้ว
ปา้ ยเชิญชวนคนเขา้ วดั ไดจ้ ัดทำ� แล้ว
ปา้ ยโครงการหมู่รักษาศีล ๕ ได้จดั ท�ำแล้ว
ป้ายจราจร ไดจ้ ัดทำ� แล้ว
ปา้ ยบอกทาง ยังไมไ่ ดจ้ ดั ทำ�
คลงั วัสดุสงฆ ์ จดั ทำ� เปน็ ระเบยี บ/สะอาดโปรง่ โลง่ อากาศถา่ ยเท
ห้องนำ้� หอ้ งสขุ า จดั ท�ำแลว้ ทง้ั สขุ าชาย/หญิงและคนพกิ าร
การกำ� จัดขยะ มีอปุ กรณ์แยกขยะประเภทต่างๆ แลว้
สภาพแวดลอ้ มภายในวดั มีความสะอาดร่มรืนย์
ระบบปอ้ งกนั อคั คภี ยั มีอปุ กรณ์ปอ้ งกนั อคั คีภยั
เสนาสนะ มีความเปน็ ระเบียบสะอาด

93


Click to View FlipBook Version
Previous Book
หน่วย1_สังคมมนุษย์
Next Book
Visi Murid Impian