The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

รายงานการประชุมคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม ปรระจำปี 2563 และทำเนียบพระสังฆาธิการ

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by bckitti, 2021-06-02 01:35:33

สารคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม ปี 2563

รายงานการประชุมคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม ปรระจำปี 2563 และทำเนียบพระสังฆาธิการ

94

สารคณะสงฆจ์ ังหวดั นครปฐม พ.ศ. ๒๕๖๓

งานกอ่ สร้าง กำ� ลงั สรา้ งโรงเรยี นวดั ทา่ พดู หลงั ใหม่ งประมาณ
จำ� นวน ๒๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท
เปน็ เงนิ บรจิ าคทวั่ ไป
งานบูรณะ กำ� ลังบูรณะวหิ ารหลังเก่า

เมื่อคณะกรรมการได้ลงพ้นื ท่ตี รวจแลว้ ไดม้ ีการประชุมรว่ มกับคณะกรรมการ
วัดท่าพดู เพื่อแนะน�ำการพัฒนาวดั ใหเ้ ป็นไปตามโครงการวัด ประชา รฐั สรา้ งสุข

ส�ำหรับเดือนมีนาคม คณะกรรมการสาธารณูปการจะลงพ้ืนที่อ�ำเภอบางเลน
ตรวจเยยี่ มวัดเวฬวุ นาราม ในวนั ท่ี ๒๕ มนี าคม ๒๕๖๓

ทีป่ ระชมุ รับทราบ

วาระที่ ๘ งานศึกษาสงเคราะห์

พระครูโกศลธรรมรัตน์ รองเจ้าคณะอ�ำเภอก�ำแพงแสน วัดวังน�้ำเขียว
รองประธานงานศึกษาสงเคราะห์คณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม ตามแผนปฏิรูปกิจการ
พระพทุ ธศาสนา สำ� หรบั งานศกึ ษาสงเคราะห์ในชว่ งเดอื นทีผ่ ่านมามี ดังน้ี

พระครูไพศาลกิตติวรรณ วัดเวฬุวนาราม อ�ำเภอบางเลน เป็นประธาน
ทอดผ้าปา่ เพ่ือซ่อมแซมอาคารเรยี นโรงเรียนบ้านคลองนกกระทุง จำ� นวน ๗๐๐,๐๐๐ บาท

พระครูโสภณกิจวิบูล วัดบางภาษี อ�ำเภอบางเลน มอบปัจจัยสนับสนุน
โครงการอาหารกลางวนั โรงเรียนบ้านคลองพระมอพสิ ัย จำ� นวน ๕,๐๐๐ บาท

พระครูพิสุทธิ์ฐานพิธาน วัดคลองเสมียนตรา อ�ำเภอบางเลน มอบปัจจัย
สนบุ สนนุ โครงการ กลางโรงเรยี นบา้ นคลองนกกระทุง จำ� นวน ๖,๐๐๐ บาท

พระครโู สภณจิตการ วดั เกษมสรุ ิยมั นาจ อำ� เภอบางเลน มอบปัจจยั สนุบสนนุ
โครงการกลางโรงเรียนบ้านคลองนกกระทุง จ�ำนวน ๕,๐๐๐ บาท

พระครูปฐมธรรมโชติ วัดดอนสามสิบ อ�ำเภอบางเลน มอบปัจจัยสนุบสนุน
โครงการกลางโรงเรียนบ้านคลองนกกระทงุ จ�ำนวน ๕,๐๐๐ บาท

94

95

รายงานการประชมุ พระสงั ฆาธกิ ารจังหวัดนครปฐม

พระครูสังฆรกั ษ์ ปรีชา ปณฑฺ ิโต วดั บงึ ลาดสวาย อำ� เภอบางเลน มอบปจั จยั
สนบุ สนนุ โครงการกลางโรงเรยี นบ้านคลองนกกระทงุ จำ� นวน ๖๑๐๐๐ บาท
ท่ีประชุมรบั ทราบ
วาระที่ ๙ เรื่องสาธารณสงเคราะห์
พระศรีธีรวงศ์ เจ้าคณะอ�ำเภอดอนตูม รก.วัดสามง่าม ประธานงาน
สาธารณสงเคราะหค์ ณะสงฆจ์ งั หวดั นครปฐม ตามแผนปฏริ ปู กจิ การพระพทุ ธศาสนา สำ� หรบั
งานสาธารณสงเคราะหใ์ นชว่ งเดอื นที่ผา่ นมามี ดงั นี้
วนั ท่ี ๑ กุมภาพนั ธ์ ๒๕๖๓ คณะสงฆ์อำ� เภอนครชัยศรี มูลนธิ ิหลวงพอ่ สมหวงั
และโครงการปั่นน้�ำใจวัดกลางบางแก้ว ออกช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย บ้านเลขท่ี ๑๐๘
ซอยชวนชม หมู่ ๓ ต.นครชยั ศรี
วันท่ี ๔ กมุ ภาพันธ์ ๒๕๖๓ หนว่ ยบรรเทาสาธารณภยั มลู นิธิหลวงพอ่ สมหวัง
ชว่ ยเหลอื ผู้ ประสบอคั คีภยั บา้ นเลขที่ ๒๐/๒ หมู่ ๒ ต.บอ่ พลบั อ.เมอื ง
วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ พระศรีธีรวงศ์ มอบปัจจัยไทยธรรมช่วยเหลือ
ครอบครัวนายวิรัติ รัตนาวงศ์ไชยา
วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ มูลนิธิหลวงพ่อสมหวัง วัดกลางบางพระ
ออกเยยี่ มผูป้ ว่ ยตดิ บ้านติดเตียง ผูส้ ูงอายุ พร้อมท้ังมอบเคร่ืองอุปโภคบริโภค
พระพิพัฒน์ศึกษากร ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมส่งภาพประจ�ำต�ำบล
เจ้าหน้าท่ีอาสาสมัครหมู่บ้าน ออกเย่ียมและมอบเครื่องอุปโภคบริโภค ผู้ป่วย ผู้สูงอาย ุ
และผูย้ ากไร้ ในตำ� บลคลองใหม่ จ�ำนวน ๔๑ ราย
วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ มูลนิธิหลวงพ่อสมหวัง วัดกลางบางพระ
มอบเคร่ืองอุปโภคบริโภคแก่นายมานพ อ่ิมทองนุช บ้านเลขท่ี ๕๖ หมู่ ๓ อ�ำเภอสามโก้
จังหวัดอ่างทอง

95

96

สารคณะสงฆ์จังหวดั นครปฐม พ.ศ. ๒๕๖๓

พระครูบวรธรรมานุสิฐ เจ้าคณะอ�ำเภอพุทธมณฑล วัดมะเกลือ ขอแจ้งข่าว
มีกระเบือ้ งเก่าหลายร้อยแผน่ ทา่ นใดประสงคจ์ ะนำ� ใชป้ ระโยชน์หรืออนุเคราะห์สงเคราะห์
ผูท้ ่ีขาดแคลนติดตอ่ รับได้ท่ีวดั มะเกลอื
ท่ีประชุมรับทราบ
วาระที่ ๑๐ เรอื่ งการพัฒนาพุทธมณฑล
พระครูบวรธรรมานุสิฐ เจ้าคณะอ�ำเภอพุทธมณฑล วัดมะเกลือ ประธาน
งานพัฒนาพุทธมณฑลคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม ตามแผนปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา
ส�ำหรบั งานพัฒนาพทุ ธมณฑล ส�ำหรับกิจกรรมในพุทธมณฑลชว่ งเดอื นทผ่ี า่ นมามี ดังน้ี
วันที่ ๕ - ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ การปฏิบัติธรมเน่ืองในวันมาฆบูชา
ณ อาคารปฏิบัติธรรมโพธิญาณมหาวิชชาลัย พุทธมณฑล โดยมีพระสงฆ์หนกลาง
จำ� นวน ๔๕๐ รูป เขา้ ปฏิบตั ธิ รรม
วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ พิธีเปิดงานวันมาฆบูชา ณ อาคารปฏิบัติธรรม
โพธิญาณมหาวชิ ชาลัย โดย สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ กรรมการมหาเถรสมาคม วัดราชบพิธ
สถิตมหาสีมาราม เป็นประธานสงฆ์ นายเทวัญ ลิปตพัลลบ รัฐมนตรีประจ�ำส�ำนักนายก
ประธานฝ่ายฆราวาส
วนั ที่ ๒๔ กมุ ภาพนั ธ์ ถึง ๒ มนี าคม ๒๕๖๓ การปฏิบตั ธิ รรมเจา้ อาวาสใหม ่
ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนกลาง โดยพระพรหมบัณฑิต รก.เจ้าคณะใหญ่หนกลาง
เปน็ ประธานเปดิ
ท่ปี ระชมุ รบั ทราบ
เลขานุการฯ ประธานในงานท้ัง ๖ ฝ่าย บวกงานพัฒนาพุทธมณฑล
ได้รายงานงานที่รับผิดชอบต่อที่ประชุมแล้ว ต่อไปขอกราบอาราธนาพระเดชพระคุณ
พระเทพศาสนาภบิ าล รองเจา้ คณะจงั หวดั นครปฐม วดั ไรข่ งิ พระอารามหลวง ไดใ้ หแ้ นวทาง
การทำ� งานฝ่ายต่างๆ

96

97

รายงานการประชุมพระสงั ฆาธิการจงั หวดั นครปฐม

พระเทพศาสนาภบิ าล รองเจา้ คณะจงั หวดั นครปฐม วดั ไรข่ งิ พระอารามหลวง
ที่วัดไร่ขงิ ยกเลกิ งานเทศกาลประจ�ำปี โดยใชม้ ตขิ องคณะสงฆ์ เพราะถ้าเกิดพบโรคสักคน
ทุกจะมีปัญหาตามมามากมาย มีหลายจังหวัดยกเลิกงานประจ�ำปีแล้ว เช่น ที่วัดโสธรฯ
จงั หวัดฉะเชิงเทรา
การประชมุ การเรายำ้� มาตลอดตอ้ งใหก้ ระชบั อยา่ ใหเ้ กิน ๒ ช่วั โมง เลขานุการ
แต่ละฝ่ายต้องมีเอกสารแจกที่ประชุม และให้ประธานในฝ่ายนั้นๆ สรุป ไม่ต้องอ่านตาม
เอกสารทง้ั หมด วันน้ีขอสรุปงาน ยอ่ ๆ ดังนี้
งานการปกครอง ปัญหาเกา่ ๆ มกั จะเกดิ กับวดั เก่าๆ เสมอ คณะสงฆ์โชคดที ี่ได ้
ท่านผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐมเข้าไปช่วยในหลายๆ เรื่อง
พระสังฆาธิการอย่าไปทะเลาะกับก�ำนันผู้ใหญ่บ้าน เจ้าอาวาสต้องถอดใจคุยกับญาติโยม
วา่ ท�ำอยา่ งไรที่จะพฒั นาวดั และชมุ ชนไปด้วยกนั ถ้าวดั กบั ผนู้ �ำท้องถิน่ มีปญั หากนั ต้องหา
คนกลางที่จะเข้าไปคุยไกล่เกล่ียกันได้ ส�ำคัญปัญหาเกิดที่ไหนต้องจบที่นั้น เจ้าคณะต�ำบล
ตอ้ งจบปญั หาใหไ้ ด้ ถา้ ปล่อยปญั หาให้มาถึงอ�ำเภอจังหวัดจะเปน็ เรอ่ื งใหญ่แลว้ ป้ายต่าง ๆ
ตามนโยบายผบู้ งั คบั บญั ชาตอ้ งตดิ ทไ่ี มต่ ดิ มปี ญั หาอะไรตอ้ งคยุ กนั ฝา่ ยเจา้ คณะตำ� บลอำ� เภอ
ไว้ด้วย งานประจ�ำปี งานสงกรานต์ปีน้ีขอให้หยุดไว้ก่อน ตามนโยบายของรัฐบาลที่ส้่ัง
ให้หยดุ แล้ว
งานการศกึ ษา ประกาศผลสอบบาลสี นามหลวงมาแลว้ ฝา่ ยสนบั สนนุ ไดท้ ำ� กนั
เต็มที่แต่ผลได้เท่าน้ี ต้องยอมรับว่าเป็นเหมือนๆ กันเกือบทุกท่ี ยกเว้นวัดโมลีโลกยาราม
ท่ียังมีนกั เรยี นสอบไดม้ ากอยู่
งานการเผยแผ่ การตรวจเยี่ยมโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ เลื่อนไปก่อน
ไดร้ บั แตง่ ตงั้ เปน็ อนกุ รรมการโครงการวดั ประชา รฐั สรา้ งสขุ และเปน็ ประธานหนว่ ยอบรม
ประชาชนประจ�ำต�ำบล ที่รับงานน้ี เพื่อขับเคลื่อนงานทั้ง ๓ ไปด้วยกัน ลงไปตรวจเย่ียม
คร้งั เดยี วสามารถตรวจได้ทั้ง ๓ โครงการเลย ก็แจ้งใหค้ ณะสงฆท์ ราบไว้
งานอื่นๆ ขอให้ท�ำต่อไปอย่าท้อแท้ วันนี้ขอสรุปเท่านี้ เพราะจะต้องเดินทาง
กลับไปช้ีแจงกับญาติโยมที่รออยู่ท่ีวัดเกี่ยวกับการงดจัดงานประจ�ำปี โดยอ้างมติที่ประชุม
คณะสงฆว์ นั น้ี

97

98

สารคณะสงฆ์จังหวดั นครปฐม พ.ศ. ๒๕๖๓

ทป่ี ระชุมรบั ทราบ

วาระที่ ๑๑ เรือ่ งอน่ื ๆ

นายบญุ เชดิ กติ ตธิ รางกรู ผอู้ ำ� นวยการสำ� นกั งานพระพทุ ธศาสนาจงั หวดั นครปฐม
การโยกย้ายเปล่ียนแปลงหน่วยอบรมประชาชนประจ�ำต�ำบล ต้องกระท�ำตามระเบียบ
ที่ก�ำหนดไว้ คือผ่านความเห็นของคณะกรรมการ อ.ป.อ., อ.ป.จ. และอ.ป.ก. โดยล�ำดับ
ถึงจะมีความถกู ตอ้ งสมบรู ณ์

ที่ประชุมมอบให้ผู้อ�ำนวนการส�ำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม
ไปด�ำเนนิ การโยกยา้ ยหนว่ ยอบรมประชาชนประจำ� ตำ� บลให้ถูกตอ้ งตามระเบียบต่อไป

เลขานุการฯ สื่บเน่ืองจากที่คณะสงฆ์จังหวัดนครปฐมได้ท�ำโครงการ
ของบประมาณอุดหนนุ ในการอบรมนักธรรมประจ�ำปกี ารศกึ ษา ๒๕๖๒ จากแม่กองธรรม
สนามหลวง และได้เงนิ อดุ หนนุ มา จ�ำนวน ๕๔๐,๐๐๐ บาท ได้จัดสรรอดุ หนนุ การอบรม
นกั ธรรมชนั้ ตรตี ามอ�ำเภอตา่ งๆ โดยอดุ หนนุ ผเู้ ขา้ อบรมรปู ละ ๒๕๐ บาท ขอกราบอาราธนา
เจา้ คณะอ�ำเภอทกุ อำ� เภอรับเงนิ อดุ หนนุ จากพระเดชพระคณุ ผู้เปน็ ประธาน ดงั นี้

อำ� เภอเมืองนครปฐม จ�ำนวน ๕๕,๕๐๐ บาท
อำ� เภอนครชัยศรี จ�ำนวน ๓๘,๐๐๐ บาท
อำ� เภอสามพราน จ�ำนวน ๔๐,๕๐๐ บาท
อำ� เภอบางเลน จ�ำนวน ๒๙,๐๐๐ บาท
อำ� เภอกำ� แพงแสน จ�ำนวน ๓๒,๗๕๐ บาท
อำ� เภอดอนตมู จ�ำนวน ๑๕,๕๐๐ บาท
อำ� เภอพทุ ธมณฑล จ�ำนวน ๑๑,๕๐๐ บาท
เหลือจ�ำนวน ๓๑๗,๒๕๐ บาท น�ำเข้าบัญชีกองทุนส่งเสริมกิจการคณะสงฆ์
จังหวดั นครปฐม เพ่อื ใชใ้ นการอบรมนกั ธรรมชน้ั โทและเอกต่อไป

การประชุมประจ�ำเดือนมีนาคมได้ประชุมครบตามระเบียบวาระท่ีได ้
กำ� หนดแล้ว ถา้ ไมม่ ีทา่ นใดเสนอเร่ืองอ่ืน ขอกราบอาราธนาพระเดชพระคุณผเู้ ป็นประธาน
ปดิ การประชุมประจำ� เดอื นมีนาคม

98

99

รายงานการประชมุ พระสังฆาธกิ ารจงั หวัดนครปฐม

ประธานฯ ช่วงนี้ก็ขอให้ทุกรูปรักษาตัวท�ำความสะอาดของใช้ของฉันปฏิบัต ิ
ตามค�ำแนะนำ� ของหมอ แตอ่ ยา่ ตนื่ ตระหนกตกใจจนเกินไป ให้พจิ ารณาอภหิ ปัจจเวกขณะ
ตามหลักของพระพุทธเจ้าเป็นประจ�ำ

ขอขอบคุณขออนุโมทนาพระสังฆาธิการทุกรูปท่ีได้เสียสละเวลามาประชุม
และได้ไประชุมครบตามระเบียบวาระแล้ว ขอปิดประชุม ขอให้ทุกรูปเดินทางกลับ
โดยสวสั ดภิ าพมโี ชคมลี าภทวั่ กันทกุ รูปเทอญ.

ปดิ ประชมุ เวลา ๑๖.๐๕ น.


(พระครูสุธเี จตยิ านุกลู ) (พระเทพมหาเจติยาจารย)์
เลขานกุ ารเจา้ คณะจังหวดั นครปฐม เจา้ คณะจงั หวัดนครปฐม
ตรวจรบั รองบันทกึ รายงานการประชมุ
บนั ทึกรายงานการประชุม

99

100

สารคณะสงฆจ์ งั หวัดนครปฐม พ.ศ. ๒๕๖๓

รายงานการประชมุ

พระสังฆาธกิ ารระดบั เจา้ คณะจงั หวัด รองเจา้ คณะจงั หวัด เจ้าคณะอำ� เภอ
รองเจ้าคณะอำ� เภอ เจ้าคณะต�ำบล และเลขานุการ

ประจำ� เดือนพฤษภาคม

วนั ศกุ รท์ ่ี ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ณ อาคารราชวิริยาลังการ วดั ไรข่ ิง พระอารามหลวง อำ� เภอสามพราน จังหวดั ปฐมเจดยี ์

รายนามผเู้ ข้าประชมุ เจ้าคณะจงั หวดั นครปฐม
๑. พระเทพมหาเจติยาจารย์ รองเจ้าคณะจงั หวัดนครปฐม
๒. พระเทพศาสนาภบิ าล ทป่ี รกึ ษาเจา้ คณะจังหวัดนครปฐม
๓. พระครูอดลุ พัฒนาภรณ์ เจา้ คณะอำ� เภอเมอื งนครปฐม
๔. พระครูพศิ าลสาธวุ ัฒน ์ เจา้ คณะอำ� เภอนครชัยศรี
๕. พระครูสิริปุญญาภวิ ฒั น ์ เจ้าคณะอ�ำเภอสามพราน
๖. พระพพิ ฒั นศ์ กึ ษากร รก.เจ้าคณะอ�ำเภอบางเลน
๗. พระครูปุญญาภสิ ันท์ เจา้ คณะอำ� เภอก�ำแพงแสน
๘. พระครอู มรบญุ ญารกั ษ์ เจา้ คณะอ�ำเภอดอนตมู
๙. พระศรธี ีรวงศ์ เจ้าคณะอำ� เภอพุทธมณฑล
๑๐. พระครบู วรธรรมานสุ ิฐ รองเจ้าคณะอ�ำเภอนครชัยศรี
๑๑. พระครูโกวทิ สตุ การ รองเจา้ คณะอำ� เภอก�ำแพงแสน
๑๒. พระครโู กศลธรรมรัตน์ เจ้าคณะตำ� บลพระปฐมเจดีย์
๑๓. พระครูพพิ ธิ เจตยิ าภบิ าล เจ้าคณะตำ� บลพระประโทน
๑๔. พระครูสุวรรณเมธาภรณ์ เจา้ คณะต�ำบลดอนยายหอม
๑๕. พระครูปฐมวราจารย์ เจา้ คณะต�ำบลทัพหลวง
๑๖. พระครปู ลัดสาธวุ ฒั น์ เจา้ คณะตำ� บลโพรงมะเดอื่
๑๗. พระครูปฐมธรรมรกั ษ์

100

101

รายงานการประชุมพระสงั ฆาธกิ ารจังหวัดนครปฐม

๑๘. พระครปู ฐมสตุ ากร เจา้ คณะต�ำบลบา้ นยาง
๑๙. พระครสู ถติ บญุ เขต เจ้าคณะต�ำบลบางกระเบา
๒๐. พระครสู ริ ิชยั รังสี เจา้ คณะต�ำบลหว้ ยพลู
๒๑. พระครูสิรชิ ยั สถิต เจ้าคณะต�ำบลสมั ปทวน
๒๒. พระครพู จิ ติ รสรคณุ เจา้ คณะต�ำบลท่าพระยา
๒๓. พระครปู ฐมโชตวิ ัฒน ์ เจา้ คณะต�ำบลวดั ละมดุ
๒๔. พระครจู ารวุ ฒั นคณุ เจ้าคณะต�ำบลไรข่ ิง
๒๕. พระมหาสมเกียรติ เตชวณฺโณ ป.ธ.๗ เจา้ คณะตำ� บลยายชา
๒๖. พระครวู รดิตถานุยตุ เจา้ คณะต�ำบลบา้ นใหม่
๒๗. พระครจู นิ ดากิจจานุรักษ์ เจ้าคณะตำ� บลบางช้าง
๒๘. พระครปู ุญญาภิสันท์ เจา้ คณะต�ำบลบางไทรป่า
๒๙. พระมหาณรงค์ มหาปญโฺ ญ ป.ธ.๖ ดร. เจ้าคณะตำ� บลบางหลวง
๓๐. พระครูปยิ ธรรมพิมล เจา้ คณะต�ำบลบางปลา
๓๑. พระครูวิจิตรปทมุ านนั ท์ เจา้ คณะตำ� บลบวั ปากท่า
๓๒. พระครโู สภณสาโรภาส รก.เจา้ คณะตำ� บลบางภาษี
๓๓. พระครูพินิตสุตาคม เจา้ คณะต�ำบลห้วยขวาง
๓๔. พระครูโกศลธรรมรัตน ์ รก.เจา้ คณะตำ� บลทงุ่ ขวาง
๓๕. พระครปู ฐมปัญญาภรณ์ เจ้าคณะตำ� บลสามง่าม
๓๖. พระครูพทิ กั ษธ์ รรมกิตติ์ เจ้าคณะตำ� บลห้วยด้วน
๓๗. พระครปู ฐมวรญาณ เจา้ คณะต�ำบลบา้ นหลวง
๓๘. พระครูถาวรธรรมภิมณฑ ์ เจา้ คณะตำ� บลศาลายา
๓๙. พระครูพสิ ทุ ธฐ์ิ านพธิ าน รองเจ้าคณะตำ� บลรองบางภาษี
๔๐. พระมหาวิจติ ร กลยฺ าณจิตโฺ ต ป.ธ.๗ เจ้าอาวาสวดั มหาสวัสดิ์นาคพุฒาราม
๔๑. พระครสู ุธเี จติยานกุ ูล เลขานกุ ารเจา้ คณะจงั หวดั นครปฐม
๔๒. พระครูปลัดประวทิ ย์ วรธมฺโม เลขานกุ ารรองเจา้ คณะจงั หวดั นครปฐม
๔๓. พระปลดั เฉลิมพล จารวุ ณฺโณ เลขานุการเจา้ คณะอำ� เภอเมืองนครปฐม
๔๔. พระปลัดประพจน์ สปุ ภาโต ดร. เลขานกุ ารเจา้ คณะอำ� เภอนครชยั ศรี

101

102

สารคณะสงฆจ์ งั หวัดนครปฐม พ.ศ. ๒๕๖๓

๔๕. พระปลัดการุญย์ ฐิตธมโฺ ม เลขานุการเจา้ คณะอำ� เภอสามพราน
๔๖. พระธงชยั อกฺกวโี ร ปฏบิ ตั หิ นา้ ทเ่ี ลขานกุ ารเจา้ คณะอำ� เภอบางเลน
๔๗. พระปลดั พิเชษ ธมมฺ ธโช เลขานกุ ารเจา้ คณะอำ� เภอก�ำแพงแสน
๔๘. พระอกุ กฤต อินฺทจติ ฺโต ป. เลขานุการเจ้าคณะอำ� เภอดอนตมู
๔๙. พระพฒั นวชั ร ญาณสิริ เลขานุการรองเจ้าคณะอำ� เภอนครชยั ศรี
๕๐. พระมหาไพศาล โฆสธมฺโม ป.ธ.๗ ผู้แทนพระวินยาธิการอำ� เภอนครขัยศรี
๕๑. พระครปู ฐมธีรวัฒน์ ผ้แู ทนพระวินยาธิการอ�ำเภอสามพราน
๕๒. พระครพู สิ ทุ ธฐ์ิ านพิธาน ผแู้ ทนพระวนิ ยาธกิ ารอำ� เภอบางเลน
๕๓. นายบญุ เชดิ กติ ตธิ รางกูร ผอู้ ำ� นวยการสำ� นกั งานพระพทุ ธศาสนาจงั หวดั ฯ
๕๔. นายสขุ พชิ ยั เชาวกุล นักวชิ การศาสนาช�ำนาญการพิเศษ
๕๕. นางสาวอรพร คมั ภรี ศาสตร ์ นักวชิ าการวัฒนธรรมชำ� นาญการพิเศษ
๕๖. นางสาวพินทุอร จ�ำเล นักวชิ การวฒั นธรรมชำ� นาญการ

รายนามผู้ลาประชมุ
๑. พระมหาไกรวรรณ์ ชินทตตฺ โิ ย ป.ธ.๙ ดร. รองเจ้าคณะอำ� เภอเมืองนครปฐม
๒. พระครหู ริภมู ิรกั ษ์ เจ้าคณะตำ� บลสวนปา่ น
๓. พระครจู ันทเขมคณุ เจา้ คณะตำ� บลศรีมหาโพธ์ิ
๔. พระครูสจุ ิตตานนั ท์ เจ้าคณะต�ำบลบางแขม
๕. พระมหาเสวย ตสิ ฺสวโํ ส ป.ธ.๗ เจ้าคณะตำ� บลศรี ษะทอง
๖. พระครเู กษมถาวรคณุ เจา้ คณะตำ� บลไผห่ ชู ้าง
๗. พระครไู พศาลกิตติวรรณ เจา้ คณะตำ� บลบางระก�ำ
๘. พระครปู ฐมจนิ ดากร เจา้ คณะตำ� บลท่งุ ลกู นก
๙. พระครสู มุ นสุนทรกิจ เจา้ คณะตำ� บลห้วยมว่ ง
๑๐. พระครวู ิธานธรรมนาถ เจ้าคณะตำ� บลก�ำแพงแสน
๑๑. พระครูอดลุ ประชารกั ษ ์ เจา้ คณะตำ� บลกระตบี
๑๒. พระครูไพโรจน์ภัทรคุณ ดร. เจา้ คณะตำ� บลดอนข่อย
๑๓. พระครปู ฐมถริ ธรรม เลขานุการเจ้าคณะอ�ำเภอพุทธมณฑล
๑๔. พระนครินทร์ ธมมฺ ินฺทโชติ เลขานกุ ารรองเจา้ คณะอำ� เภอเมอื งนครปฐม

102

103

รายงานการประชุมพระสงั ฆาธิการจงั หวัดนครปฐม

๑๕. พระใบฎกี าอุดมศักดิ์ ทีปธมโฺ ม เลขานกุ ารรองเจ้าคณะอำ� เภอก�ำแพงแสน

รายนามผ้รู ว่ มประชุม เลขานุการเจา้ คณะต�ำบลศรมี หาโพธิ์
๑. พระพวงสขุ สุเมโธ เลขานุการเจ้าคณะตำ� บลยายชา
๒. พระอดิศักด์ิ อตชิ าคโร เลขานกุ ารเจ้าคณะต�ำบลห้วยดว้ น
๓. พระวิสูตร จิตฺตมโน เลขานกุ ารเจา้ คณะตำ� บลดอนขอ่ ย
๔. พระวิทยา ปุญญฺ กาโม เลขานกุ ารเจ้าคณะตำ� บลบา้ นยาง
๕. พระมหาชมุ พล สุทสสฺ ี ป.ธ.๖ เลขานกุ ารเจา้ คณะตำ� บลบางกระเบา
๖. พระครปู ลดั วิทยา ฐานธมโฺ ม เลขานกุ ารเจ้าคณะตำ� บลหว้ ยพลู
๗. พระใบฎีกาสุชนิ กิตตฺ ิทินฺโน เลขานกุ ารเจ้าคณะตำ� บลศาลายา
๘. พระครสู ังฆรกั ษ์ยศวีร์ ปมตุ ฺโต ผชู้ ่วยเจา้ อาวาสวัดหทยั นเรศวร์
๙. พระครสู งั ฆรกั ษบ์ ุญกอ้ ง กตปญุ โฺ ญ เลขานุการเจา้ คณะตำ� บลไผ่หชู ้าง
๑๐. พระครูสมหุ ธ์ นทั ศาสตร์ ชนิ วโร เลขานกุ ารเจ้าคณะต�ำบลบ้านหลวง
๑๑. พระวรี ชยั สํวโร เลขานุการเจา้ คณะตำ� บลสามง่าม
๑๒. พระปลดั ธวัชชัย เทวธมฺโม วัดโพรงมะเดอ่ื
๑๓. พระสุชนิ ปคณุ ธมโฺ ม เลขานกุ ารเจ้าคณะตำ� บลบวั ปากท่า
๑๔. พระอนุชาติ สมานจติ ฺโต

เปิดประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น.

วาระท่ี ๑ เร่อื งท่ปี ระธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ไมม่ ี

วาระที่ ๒ เร่ืองการปกครอง

พระครูสิริปุญญาภิวัฒน์ เจ้าคณะอ�ำเภอนครชัยศรี วัดส�ำโรง ประธานงาน
ปกครองคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม ตามแผนปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา งานปกครอง
มีพระวัดใหม่สุปดิษฐารามด่ืมสุรา ทางเจ้าคณะผู้ปกครองส�ำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดนครปฐม และเจ้าหน้าท่ีฝ่ายบ้านเมืองได้ลงไปตรวจสอบ และได้ด�ำเนินการ

103

104

สารคณะสงฆ์จงั หวดั นครปฐม พ.ศ. ๒๕๖๓

ให้ลาสิกขา เน่ืองจากฝ่าฝืนพระราชบัญญัติฉุกเฉินด้วย ขณะน้ีทางวัดใหม่สุปดิษฐาราม
ปิดวัดอยู่ด้วยทางวัดวัดกลางบางพระและส�ำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม
ได้น�ำข้าวสารอาหารแห้งไปมอบ เพราะที่วัดมีพระเณรเยอะได้จัดระเบียบให้พระ ๒ รูป
ดูแลสามเณร ๕ รปู เพราะเจ้าอาวาสรูปเดยี วอาจจะดูแลไม่ทว่ั ถงึ
ทางวัดปัญหาเร่ืองท่ีดินและร้านค้าหน้าวัดเป็นประจ�ำ เจ้าคณะต�ำบล
บางกระเบา ลงไปไกล่เกลี่ยเร่ืองก็สงบลง ได้แนะน�ำอย่าสร้างรูปเคารพท่ีไม่เก่ียวกับ
พระพุทธศาสนา
ช่วงน้ีได้ออกตรวจเย่ียมวัดในปกครอง มีหลายวัดไม่ได้ออกรับบิณฑบาต
แตก่ ม็ ญี าตโิ ยมนำ� อาหารมาเตรยี มไวท้ หี่ นา้ บา้ น ทางวดั ไดใ้ หเ้ ดก็ วดั ไปนำ� อาหารมาถวายพระ
สว่ นเรอ่ื งการเชา่ ทด่ี นิ ของวดั แค จะมอบใหท้ า่ นผอู้ ำ� นวยการสำ� นกั งานพระพทุ ธศาสนา
จงั หวดั ฯ ชว่ ยชีแ้ จง เพราะเปน็ กรณีศกึ ษาต่อวดั ต่าง ๆ ดว้ ย
พระเทพศาสนาภบิ าล รองเจา้ คณะจงั หวดั นครปฐม วดั ไรข่ งิ พระอารามหลวง
ต้องปรับทศั นคติเจ้าอาวาสดว้ ย ส่วนมากจะคิดวา่ เป็นของตัวเอง เงนิ วดั เป็นเงินของตัวเอง
ไมฟ่ งั ชาวบา้ น ทส่ี ำ� คญั บางวดั สรา้ งสง่ิ กอ่ สรา้ งและรปู เคารพทไ่ี มไ่ ดเ้ กย่ี วขอ้ งกบั พระพทุ ธศาสนา
และวัดใดมีปัญหากบั ทอ่ งถน่ิ จะ อย่ลู �ำบาก
นายบญุ เชดิ กติ ตธิ รางกรู ผอู้ ำ� นายการสำ� นกั งานพระพทุ ธศาสนาจงั หวดั นครปฐม
ได้เข้าไปคุยให้ลดทิฏฐิแบบวัดช่วยชาวบ้าน ชาวบ้านช่วยวัด วัดเป็นศูนย์กลางชุมชน
นายกองค์การบริหารส่วนต�ำบลมีหน้าที่อุปถัมภ์บ�ำรุง เจ้าอาวาสต้องช่วยเหลือชุมชน
และเป็นผู้น�ำชุมชน อะไรที่สามารถช่วยได้ก็ช่วยไป แต่ถ้าเกินเลยอ�ำนาจหน้าที่ก็ต้องแจ้ง
ให้ชุมชนทราบ ประเด็นคือมีการขอเช่าที่ดินของวัดให้ถูกต้องตามกฎหมายมาหลายปี
อ.บ.ต. มีความพร้อมท่ีจะท�ำากรเช่าให้ถูกต้อง ได้แนะน�ำให้ออกรังวัดปันเขตใหม่
เพราะ อ.บ.ต. อยู่มาหลายปแี ลว้ ปญั หาคอื ไม่คุยกนั และไม่มีคนกลางไกลเ่ กล่ยี
และการให้พระวัดใหม่สุปดิษฐารามลาสิกขาแม้จะมีการล่วงละเมิดพระวินัย
เล็กน้อย แต่เนื่องจากฝ่าฝืนพระราชบัญญัติฉุกเฉินในช่วงนี้ ซึ่งถือว่าผิดทั้งพระธรรมวินัย
ผดิ ทงั้ กฎหมายบา้ นเมอื ง

104

105

รายงานการประชมุ พระสังฆาธิการจงั หวัดนครปฐม

เลขานุการฯ เม่ือวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๓ พระครูนันทสิริคุณ ท่ีปรึกษา
เจา้ คณะอำ� เภอดอนตมู เจา้ อาวาสวดั ลำ� เหย ไดถ้ งึ แกม่ รณภาพ และวนั ที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๓
พระครปู ฐมเมธาภรณ์ เจา้ คณะตำ� บลทงุ่ ขวาง วดั สวุ รรณรตั นาราม ไดล้ าสกิ ขาเรยี นทปี่ ระชมุ
เพ่อื ทราบ
พระครูอมรบุญญารักษ์ เจ้าคณะอ�ำเภอก�ำแพงแสน วัดบ่อน้�ำจืด พระครู
ปฐมเมธาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดสุวรรณรัตนาราม เจ้าคณะต�ำบลทุ่งขวาง ได้ลาสิกขา
เม่ือวันท่ี ๒๖ เมษายนท่ีผ่านมา โดยเคลียร์บัญชีเงินของวัดเรียบร้อยโปร่งใสไม่มีมลทิน
ญาตโิ ยมเขา้ ใจ และตอนนี้ไดเ้ ก็บบัญชีเงินฝากของวัดไว้ ถ้ามีเจ่้าอาวาสแล้วจะมอบคืนให้
พระพิพัฒน์ศึกษากร เจ้าคณะอ�ำเภอสามพราน วัดบางช้างเหนือ มีหนังสือ
ร้องเรียนวัดนครชื่นชุ่มเปิดเคร่ืองเสียงดัง ได้เข้าไปตรวจสอบแล้วปรากฏว่าไม่ใช่ของวัด
เปน็ ของชาวบ้านท่อี ยู่ใกล้ๆ วดั และไดช้ ี้แจงไปทีส่ �ำนกั งานพระพทุ ธศาสนาฯ แล้ว
และเรื่องท่ีวัดดอนหวายประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเมืองแล้วมีไปร้องเรียน
ที่ส�ำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้แนะน�ำผู้ร้องเรียนแล้ว ถ้าจะร้องเรียนต้องม ี
หลักฐานและต้องมาเป็นพยานด้วย เม่อื แนะน�ำไปแล้ว ไมเ่ หน็ มาด�ำเนินการอย่างไรต่อ
นายบญุ เชดิ กติ ตธิ รางกรู ผอู้ ำ� นายการสำ� นกั งานพระพทุ ธศาสนาจงั หวดั นครปฐม
เรอื่ งรอ้ งเรยี นสวดมนตเ์ สยี งดงั มเี กอื บทกุ วดั การสวดมนตเ์ ปน็ กจิ วตั รของวดั ตา่ งๆ และเรอ่ื ง
สัตวเ์ ลยี้ งของวัด ไปทำ� ลายพชื พนั ธ์ขุ องชาวบา้ น วดั ต้องดูแลสตั วท์ ี่เล้ียงใหด้ ีอย่าให้ออกไป
ทำ� ลายพืชพนั ธ์ุของชาวบ้าน
พระครูโกวิทสุตการ รองเจ้าคณะอ�ำเภอนครชัยศรี วัดโคกเขมา คนการ
รอ้ งเรียนวดั โคกเขมา สตไิ มด่ ี เปดิ ก็ร้องเรยี น ถ้าไมเ่ ปิดกม็ าบอกให้เปิด
พระพิพัฒน์ศึกษากร เจ้าคณะอ�ำเภอสามพราน วัดบางช้างเหนือ วันท่ี ๗
พฤษภาคม ๒๕๖๓ จะมีพิธีปฐมนิเทศเปิดการเรียนการสอนของโรงเรียนสหศึกษาบาลี
และมีการเรียนเป็นทางการในวันท่ี ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ ส่วนการสอบซ่อมบาล ี
แมก่ องบาลกี �ำหนด ใหมใ่ นวนั ที่ ๗-๘-๙ มถิ นุ ายน ๒๕๖๓ คณะสงฆ์ภาค ๑๔ ก�ำหนดสอบ

105

106

สารคณะสงฆจ์ ังหวดั นครปฐม พ.ศ. ๒๕๖๓

ที่วัดไร่ขิง พระอารามหลวง และตรวจข้อสอบในวันที่ ๒๒-๒๓-๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๓
ขอแจ้งใหท้ ราบเก่ียวกับการศึกษา
เลขานกุ ารฯ มหี นงั สอื จากสว่ นกลางใหจ้ งั หวดั พจิ ารณาคดั เลอื กวดั ประชา รฐั
สรา้ งสขุ ระดบั อำ� เภอๆ ละ ๑ แหง่ ไดม้ คี ดิ เลอื กวดั เจา้ คณะอ�ำเภอทกุ อำ� เภอเปน็ วดั ตน้ แบบ
ระดับอ�ำเภอส่งไปยงั ส่วนกลาง และแจ้งให้วดั ต้นแบบระดับอำ� เภอทราบแลว้
การโยกย้ายหน่วยอบรมประชาชนประจ�ำต�ำบลให้ถูกต้องตามระเบียบ
จะต้องมีคณะกรรมการ อ.ป.อ. และ อ.ป.จ. ประชุมพิจารณาเห็นชอบการการโยกย้าย
ด้วย คณะกรรมการประดับจังหวัดได้แต่งต้ัง แล้วขอให้อ�ำเภอทุกอ�ำเภอแต่งต้ัง
คณะกรรมการ อ.ป.อ. ใหเ้ รยี บรอ้ ย เมอ่ื มกี ารโยกยา้ ย อ.บ.ต. กน็ ำ� เขา้ ประชมุ คณะกรรมการ
และแนบมตทิ ี่ประชมุ ส่งคณะกรรมการ อ.ป.จ. ดว้ ย
ทป่ี ระชมุ รบั ทราบ
วาระที่ ๓ เรื่องคณะสงฆก์ บั สถานการณ์การระบาดของไวรสั โควดิ -๑๙
พระเทพศาสนาภบิ าล รองเจา้ คณะจงั หวดั นครปฐม วดั ไรข่ งิ พระอารามหลวง
เปน็ ทท่ี ราบกนั วา่ ขณะนก้ี ำ� ลงั เกดิ โรคระบาดเบยี ดเบยี น จงั หวดั นครปฐมอยใู่ กลช้ ดิ กรงุ เทพฯ
มผี ลกระทบตอ่ บ้านเมอื ง เพราะเราอยูใ่ นสงั คมก็ต้องปฏบิ ัติตามฝ่ายบา้ นเมือง
พระด�ำริห์ สมเด็จพระสังฆราชฯ ให้ต้ังโรงทานจังหวัดละ ๒ แห่ง ท่ีวัดไร่ขิง
แจกข้าวกล่องวัน แรกๆ ๕๐๐ กล่อง เปน็ เงนิ ๒๐,๐๐๐ บาท ยงั ไม่พอต้องเป็น ๘๐๐ กลอ่ ง
และลา่ สดุ ๑,๕๐๐ กลอ่ ง มเี จา้ ภาพทกุ วนั ไดจ้ ดั ระบบใหถ้ กู ตอ้ งตามระเบยี บของสาธารณสขุ
การชว่ ยเหลอื ประชาชนในชว่ งนจ้ี ะชว่ ยอะไรชว่ ยดา้ นไหน กด็ หี มด ขอใหว้ ดั ทม่ี ศี กั ยภาพทำ�
อยากให้คณะสงฆ์ท้ัง ๗ อ�ำเภอได้แจกของช่วยเหลือประชาชน จะรวมกัน
ท้ังอ�ำเภอแล้วเลือกสถานที่ใดที่หน่ึงก็ได้ โดยให้ฝ่ายบ้านเมืองไปคักเลือกผู้ที่จะมารับของ
เดือนละคร้ังก็ยังดี วัดใดที่เป็นหน่วยอบรมประชาชนประจ�ำต�ำบลอย่าน่ิงเฉยต้องท�ำงาน
ยิ่งตอนน้ีประชาชนเดือดร้อน การสงเคราะห์ประชาชนก็เป็นภาระงานด้านหน่ึงในแปด
ของ อ.ป.ต.

106

107

รายงานการประชุมพระสังฆาธิการจงั หวัดนครปฐม

ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานอนุกรรมการหน่วยอบรมประชาชนประจ�ำต�ำบล
เปน็ รองประธานอนกุ รรมการโครงการวดั ประชา รัฐ สร้างสุข และเปน็ ประธานโครงการ
หมบู่ า้ นรกั ษาศลี ๕ ระดบั ประเทศ ตอ่ ไปถา้ รฐั บาลคลายลอ๊ คจะออกลงพนื้ ทที่ ง้ั ๓ โครงการ
เรม่ิ อ.ป.ต. กบั โครงการหมบู่ ้านรกั ษาศีล ๕ กอ่ น ประมาณเดือนมิถุนายนหรอื กรกฎาคม
โดยจะเรมิ่ ที่คณะสงฆ์หนกลางกอ่ น
วัดที่เป็นหน่วยอบรมประชาชนประจ�ำต�ำบลจะต้องท�ำงานครบทั้ง ๘ ด้าน
ถงึ จะเปน็ อ.ป.ต.ดเี ด่น ขอใหร้ วมกันทำ� งาน ไมใ่ ชอ่ �ำเภอท�ำอยา่ งต�ำบลทำ� อยา่ ง บางอ�ำเภอ
ไมท่ ำ� เลย
วัดไร่ขิง ล้างวัดทุก ๓ วัน พระเณรญาติโยมช่วยกันเป็นร้อย และจัดโตก
ให้พระเณรฉนั ภัตตาหารเปน็ รปู ๆ เพ่ือปอ้ งกันไวรสั ตามมาตรการของสาธารณสขุ
การอุปสมบทช่วงนี้ควรชะลอไว้ก่อน อธิบายให้ญาติโยมเข้าใจ ถึงแม้จะใกล ้
เข้าพรรษาแล้ว แต่สถานการณ์ยังไมป่ ลอดภยั
นายบญุ เชดิ กติ ตธิ รางกรู ผอู้ ำ� นวยการสำ� นกั งานพระพทุ ธศาสนาจงั หวดั นครปฐม
ในนามท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ขอขอบพระคุณพระครูศรีสุตากร เจ้าอาวาส
วัดกลางบางพระ คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม
ทเี่ มตตามอบเครอ่ื งอปุ โภคบรโิ ภคไปมอบ ใหก้ บั วดั ทปี่ ระสบปญั หาขาดแคลนในชว่ งระบาด
ของไวรัสโควิด-๑๙ ประกอบด้วย วัดมหาสวัสด์ิฯ วัดใหม่ห้วยลึก วัดใหม่สุปดิษฐาราม
วดั สามพราน วดั ไผ่ร่ืนรมย์ พรอ้ มท้ังสนับสนนุ ฉีดนำ�้ ยาฆ่าเซอ้ื ตามสถาน ท่ตี ่างๆ ดว้ ย
สำ� หรบั การอปุ สมบทในชว่ งน้ี เมอ่ื วดั ตา่ ง ๆ สง่ ประวตั เิ พอ่ื ตรวจสอบคณุ สมบตั ิ
ผู้ประสงคจ์ ะอุปสมบทมาทส่ี ำ� นักงานพระพุทธศาสนาจังหวดั นครปฐม ก็คงชะลอไวก้ ่อน
จังหวัดนครปฐม ได้จัดท�ำหน้ากากอนามัย วัดใดยังไม่พอติดต่อเจ้าหน้าท่ี
สำ� นกั งานพระพุทธศาสนาจงั หวัดนครปฐมได้

107

108

สารคณะสงฆ์จงั หวัดนครปฐม พ.ศ. ๒๕๖๓

งานวนั วสิ าขบชู า สำ� นกั งานพระพทุ ธศาสนาแหง่ ชาตริ ว่ มกบั กระทรวงวฒั นธรรม
มีแนวทางในการปฏิบัติตรงกัน คือเว้นระยะห่าง หรือน�ำอาหารไปถวายแล้วกลับเลย
ไมต่ อ้ งรอพรอ้ มกนั การเวยี นเทยี นขอใหง้ ดไปกอ่ น สรปุ ทำ� บญุ ตามปกติ แตไ่ มค่ วรเชญิ ชวน
คนมาเวยี นเทียน และต้องมีการคดั กรอง
การตั้งโรงทาน ถ้าเป็นไปได้ในช่วงวันวิสาขบูชา คณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม
อาจจะจดั ใหม้ ีการออกโรงทาน ๑ อ.ป.ต. ๑ โรงทาน หรอื จะรวมกันทง้ั อ�ำเภอแลว้ ออกโรง
แทนกไ็ ด้ โดยใหท้ อ่ งถ่ินจงั หวัดเป็นผู้คดั เลือกคนที่จะมารับของ ขอเสนอเพอ่ื เปน็ แนวทาง
ศนู ยช์ ว่ ยเหลอื ผปู้ ระสบความเดอื ดรอ้ นจงั หวดั นครปฐม ประกอบดว้ ย วดั ไรข่ งิ
วดั สวา่ งอารมณ์ วดั ทา่ พดู วดั สรรเพชญ วดั ดงเกตุ วดั สระกะเทยี ม วดั เสนหา วดั หว้ ยจระเข้
วัดพระปฐมเจดีย์ วัดม่วงตารศ วัดหนองเสือ วัดดอนหวาย วัดส�ำโรง วัดโคกเขมา
วัดกลางบางแก้ว วัดไทร วัดสามง่าม วัดพระงาม วัดสิงห์ จะน�ำเสนอส�ำนักงาน
พระพทุ ธศาสนาแหง่ ชาตติ อ่ ไป
เรอ่ื งเงนิ กองทนุ วดั ชว่ ยวดั ตามหลกั เกณฑช์ ว่ ยสำ� หรบั เปน็ เครอ่ื งอปุ โภคบรโิ ภค
วดั ทไ่ี มส่ ามารถออกรบั บณิ ฑบาตได้ ถา้ วดั ใดแจง้ ขอไป คณะสงฆก์ บั ฝา่ ยบา้ นเมอื งจะเขา้ ไป
ดูแลก่อนถ้าสามารถช่วยได้ก็ไม่ต้องขอมาที่กองทุนฯ เพราะงบน้ีให้ช่วยเหลือเรื่องของฉัน
ไม่ใช่เอาไปจ่ายคา่ น้�ำคา่ ไฟหรือคา่ อืน่ ๆ
พระศรีธีรวงศ์ เจ้าคณะอ�ำเภอดอนตูม รก.วัดสามง่าม ประธานงาน
สาธารณสงเคราะห์คณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม ช่วงน้ีมีวัดและประชาชนที่เดือดร้อน
และมีหลายวัดช่วยเหลือประชาชนแต่ท�ำเป็นภายในไม่ได้ออกสื่อ ในฐานะประธาน
ฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ได้มีหนังสือแจ้งคณะกรรมการทุกรูปให้ช่วยเหลือสังคมตามก�ำลัง
ท่จี ะท�ำได้
พระมหาณรงค์ มหาปญฺโญ ป.ธ.๖ เจ้าคณะต�ำบลบางหลวง วัดบางน้อย
ในการบวชต้องท�ำตามขั้นตอน คือ ต้องขออนุญาตก่อนถ้าจะขอไว้ก่อนแต่ยังไม่บวชจะได้
หรอื ไม่

108

109

รายงานการประชุมพระสงั ฆาธกิ ารจงั หวัดนครปฐม

นายบุญเชิด กิตติธรางกูร ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานพระพุทธศาสนา
จงั หวดั นครปฐม ถา้ ขอแตย่ งั ไมบ่ วช จะมชี ว่ งรอยตอ่ ทยี่ งั ไมบ่ วชเราไมร่ วู้ า่ ไปท�ำอะไรมาบา้ ง
เราไม่สามารถรับรองช่วงเวลานั้นได้ และพระอุปัชฌาย์ก็ไม่สามารถตรวจสอบได้ทุกคร้ัง
ท่ีขอมาจะต้องระบุว่าบวชช่วงไหน แต่ถ้าขอไว้ก่อนโดยไม่ระบุเวลา พระอุปัชฌาย์จะรับ
ผดิ ชอบไมไ่ หว ทจ่ี รงิ มหาเถรสมาคมไมไ่ ดห้ า้ มบวช แตใ่ หป้ ฏบิ ตั ติ ามระเบยี บของสาธารณสขุ
ฝ่ายบ้านเมืองจะมีคณะกรรมการทุกอ�ำเภอเพื่อตรวจเยี่ยมวัดต่างๆ ถ้าวัดใด
จดั งาน ก็จะฝา่ ฝนื มตมิ หาเถรสมาคมและกฎหมายบ้านเมือง พระออกตา่ งจงั หวดั ต้องแจ้ง
เจา้ หน้าที่ในทางกลบั กันถา้ มีพระขา้ มจงั หวัดมาจะต้องแจ้งและถกู กกั ตัวดว้ ย ฝากเจา้ คณะ
ผูป้ กครองตรวจสอบดว้ ย
พระเทพศาสนาภบิ าล รองเจา้ คณะจงั หวดั นครปฐม วดั ไรข่ งิ พระอารามหลวง
การบวชใหร้ อสถานการณข์ องโรค และประกาศของรฐั บาลกอ่ น ถา้ ญาตโิ ยมจะจดั งานบวชก็
แนะนำ� ใหจ้ ดั กลางๆ เดอื นมถิ นุ ายนไปแลว้ เพราะตรงนย้ี งั หาขอ้ ยตุ ไิ มไ่ ด้ เพราะมขี อ้ กำ� หนด
เวน้ ระยะหา่ งของสาธารณสุข ซ่ึงขัดกับการท�ำสงั ฆกรรมบวชนาค วดั ต่างๆ ควรงดไวก้ อ่ น
พระมหาวจิ ติ ร กลยฺ าณจติ โฺ ต ป.ธ.๗ วดั มหาสวสั ดน์ิ าคพฒุ าราม ถา้ จะบรรพชา
สามเณรจะได้หรือไม่
นายบญุ เชดิ กติ ตธิ รางกรู ผอู้ ำ� นวยการสำ� นกั งานพระพทุ ธศาสนาจงั หวดั นครปฐม
จะตอ้ งแจ้งผูใ้ หญบ่ ้านกอ่ น
จ�ำนวนผู้ป่วยโควิดท่ีรักษาตัวท่ีโรงพยาบาลนครปฐม มีจ�ำนวน ๓ ราย
เฝ้าระวัง ๒๘๕๒ ราย หายแลว้ ๒๒ ราย ยังไมพ่ บพระภิกษสุ ามเณรติดโควดิ -๑๙ โรงเรียน
การบินก�ำแพงแสน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ วิทยาเขตศาลายา จะเป็นสถานที่รับรองผู้ท่ีจะเฝ้าระวัง แต่มีบางสถานท ่ี
ที่ไม่ให้ความร่วมมือ คือ โรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่นที่ต�ำบลบางแก้วฟ้า อ�ำเภอนครชัยศรี
ซ่งึ ท่านผูว้ า่ ราชการฯ ไดเ้ ปล่ียนเปน็ สถานทอ่ี น่ื แทน

109

110

สารคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม พ.ศ. ๒๕๖๓

นางสาวอรพร คมั ภรี ศาสตร์ นกั วชิ การวฒั นธรรมชำ� นาญการพเิ ศษ ไดป้ ระสาน
กบั ชมุ ชนคณุ ธรรมชว่ ยเหลอื ผปู้ ระสบภยั โดยไดร้ บั ความเมตตาจากวดั กลางบางพระในเรอื่ ง
เคร่อื งอปุ โภคบรโิ ภค ขอกราบขอบคุณอย่างสงู
เลขานุการฯ ไดร้ ับหนงั สือจากประธานงานสาธารณสงเคราะห์ระดบั ประเทศ
ใหจ้ งั หวดั คดั เลอื กวดั ทมี่ ผี ลงานโดดเดน่ ในชว่ ยเหลอื สงั คม ไดเ้ รยี นประธานสาธารณสงเคราะห์
ของคณะสงฆจ์ งั หวดั นครปฐม เพอ่ื พจิ ารณาคดั เลอื ก โดยประธานฯ ไดเ้ ลอื ก วดั พระปฐมเจดยี ์
วัดไร่ขิง วัดกลางบางพระ วัดไร่แตงทอง วดั บางเลน จึงเรียนท่ีประชุมเพื่อทราบ
การประชุมในวันน้ีได้ด�ำเนินการครบทุกวาระแล้ว ผู้ไม่มีผู้ใดเสนอเร่ืองอีก
ขอมติท่ีประชมุ กำ� หนดในเดอื นตอ่ ไป และปิดการประชมุ
ท่ีประชุมมมี ติประชุมออนไลน์
ประธานฯ ขออนุโมทนาพระสังฆาธิการทุกรูปทุกท่านท่ีได้มาประชุมในวันนี้
การประชุมเรียบ รอ้ ยไปดว้ ยดี เห็นวา่ เปน็ เวลาท่ีสมควรแลว้ ขอปดิ ประชมุ
ปิดประชุม เวลา ๑๕.๓๗ น.

(พระครสู ุธีเจตยิ านกุ ูล) (พระเทพมหาเจตยิ าจารย์)
เลขานกุ ารเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม เจา้ คณะจังหวัดนครปฐม
ตรวจรบั รองบันทกึ รายงานการประชุม
บันทึกรายงานการประชมุ

110

111

รายงานการประชุมพระสังฆาธิการจังหวัดนครปฐม

รายงานการประชุม

พระสงั ฆาธิการระดับเจา้ คณะจังหวดั รองเจา้ คณะจังหวัด เจ้าคณะอ�ำเภอ
รองเจา้ คณะอำ� เภอ เจ้าคณะตำ� บล และเลขานกุ าร

ประจำ� เดือนสงิ หาคม

วันศกุ ร์ท่ี ๑๔ สงิ หาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ณ ส�ำนักงานเจ้าคณะจงั หวดั นครปฐม วดั พระปฐมเจดีย์ อำ� เภอเมอื ง จงั หวัดนครปฐม

รายนามผูเ้ ข้าประชมุ รองเจา้ คณะจังหวัดนครปฐม
๑. พระเทพศาสนาภบิ าล
๒. พระครูพศิ าลสาธวุ ัฒน์ เจา้ คณะอำ� เภอเมอื งนครปฐม
๓. พระครสู ริ ปิ ญุ ญาภิวฒั น์ เจา้ คณะอำ� เภอนครชัยศรี
๔. พระพพิ ฒั นศ์ ึกษากร เจ้าคณะอ�ำเภอสามพราน
๕. พระครูปญุ ญาภสิ นั ท์ รก.เจา้ คณะอ�ำเภอบางเลน
๖. พระครูอมรบญุ ญารักษ์ เจ้าคณะอำ� เภอก�ำแพงแสน
๗. พระศรีธรี วงศ ์ เจา้ คณะอ�ำเภอดอนตมู
๘. พระครบู วรธรรมานสุ ฐิ เจ้าคณะอำ� เภอพุทธมณฑล
๙. พระมหาไกรวรรณ์ ชินทตฺติโย ป.ธ.๙ ดร. รองเจ้าคณะอำ� เภอเมืองนครปฐม
๑๐. พระครูโกวทิ สตุ การ รองเจ้าคณะอ�ำเภอนครชัยศรี
๑๑. พระครโู กศลธรรมรัตน ์ รองเจา้ คณะอำ� เภอก�ำแพงแสน
๑๒. พระครูพพิ ิธเจติยาภบิ าล เจ้าคณะตำ� บลพระปฐมเจดยี ์
๑๓. พระครสู วุ รรณเมธาภรณ์ เจา้ คณะตำ� บลพระประโทน
๑๔. พระครปู ฐมวราจารย์ เจา้ คณะต�ำบลดอนยายหอม
๑๕. พระครสู จุ ติ ตานันท ์ เจ้าคณะต�ำบลบางแขม
๑๖. พระครูหริภมู ิรกั ษ์ เจ้าคณะต�ำบลสวนปา่ น
๑๗. พระครปู ลัดสาธวุ ฒั น์ เจ้าคณะต�ำบลทพั หลวง

111

112

สารคณะสงฆ์จงั หวัดนครปฐม พ.ศ. ๒๕๖๓

๑๘. พระครปู ฐมธรรมรกั ษ์ เจา้ คณะตำ� บลโพรงมะเด่ือ
๑๙. พระครูปฐมสุตากร เจา้ คณะต�ำบลบ้านยาง
๒๐. พระครูยติธรรมานยุ ุต เจา้ คณะตำ� บลบางกระเบา
๒๑. พระครสู ริ ชิ ยั รงั ส ี เจ้าคณะต�ำบลห้วยพลู
๒๒. พระครสู ริ ิชัยสถติ เจา้ คณะตำ� บลสมั ปทวน
๒๓. พระครูพจิ ิตรสรคุณ เจ้าคณะตำ� บลท่าพระยา
๒๔. พระครูจันทเขมคณุ เจา้ คณะตำ� บลศรีมหาโพธิ์
๒๕. พระมหาเสวย ติสฺสวโํ ส ป.ธ.๗ เจ้าคณะตำ� บลศรี ษะทอง
๒๖. พระครจู ารุวฒั นคณุ เจา้ คณะตำ� บลไรข่ ิง
๒๗. พระมหาสมเกียรติ เตชวณโฺ ณ ป.ธ.๗ เจา้ คณะตำ� บลยายชา
๒๘. พระครูวรดิตถานุยุต เจ้าคณะต�ำบลบา้ นใหม่
๒๙. พระครูจินดากิจจานรุ ักษ์ เจา้ คณะตำ� บลบางชา้ ง
๓๐. พระครูปญุ ญาภิสันท ์ เจ้าคณะต�ำบลบางไทรป่า
๓๑. พระครไู พศาลกิตตวิ รรณ เจา้ คณะตำ� บลบางระก�ำ
๓๒. พระมหาณรงค์ มหาปญฺโญ ป.ธ.๖ ดร. เจา้ คณะตำ� บลบางหลวง
๓๓. พระครูปยิ ธรรมพมิ ล เจา้ คณะต�ำบลบางปลา
๓๔. พระครูวิจติ รปทุมานนั ท์ เจา้ คณะตำ� บลบัวปากท่า
๓๕. พระครูโสภณสาโรภาส เจา้ คณะตำ� บลบางภาษี
๓๖. พระครเู กษมถาวรคุณ เจ้าคณะตำ� บลไผห่ ชู ้าง
๓๗. พระปลัดเกรียงเดช ฐานธมฺโม รก.เจ้าคณะตำ� บลบางไทรป่า
๓๘. พระครูวิธานธรรมนาถ เจ้าคณะตำ� บลก�ำแพงแสน
๓๙. พระครอู ดลุ ประชารักษ์ เจา้ คณะตำ� บลกระตบี
๔๐. พระครูพินิตสุตาคม เจ้าคณะตำ� บลห้วยขวาง
๔๑. พระครปู ฐมจนิ ดากร เจ้าคณะต�ำบลทงุ่ ลูกนก
๔๒. พระครูปลดั เพลนิ ภทฺทปญฺโญ เจา้ คณะตำ� บลทุ่งขวาง
๔๓. พระครูปฐมปญั ญาภรณ์ เจา้ คณะตำ� บลสามง่าม
๔๔. พระครพู ทิ ักษ์ธรรมกติ ติ ์ เจา้ คณะตำ� บลหว้ ยดว้ น

112

113

รายงานการประชมุ พระสงั ฆาธกิ ารจังหวัดนครปฐม

๔๕. พระครูปฐมวรญาณ เจ้าคณะตำ� บลบา้ นหลวง
๔๖. พระครูถาวรธรรมภิมณฑ์ เจา้ คณะตำ� บลศาลายา
๔๗. พระครูพสิ ุทธฐิ์ านพธิ าน รองเจา้ คณะตำ� บลรองบางภาษี
๔๘. พระมหาวจิ ติ ร กลยฺ าณจิตโฺ ต ป.ธ.๗ เจ้าอาวาสวดั มหาสวัสดน์ิ าคพุฒาราม
๔๙. พระครสู ุธีเจติยานกุ ลู เลขานกุ ารเจ้าคณะจงั หวดั นครปฐม
๕๐. พระครปู ลดั ประวิทย์ วรธมฺโม เลขานุการรองเจ้าคณะจงั หวดั นครปฐม
๕๑. พระปลดั เฉลมิ พล จารุวณฺโณ เลขานุการเจ้าคณะอำ� เภอเมอื งนครปฐม
๕๒. พระปลดั การญุ ย์ ฐติ ธมฺโม เลขานุการเจ้าคณะอำ� เภอสามพราน
๕๓. พระธงชยั อกฺกวโี ร ปฏบิ ตั หิ นา้ ทเี่ ลขานกุ ารเจา้ คณะอำ� เภอบางเลน
๕๔. พระปลดั พเิ ชษ ธมฺมธโช เลขานกุ ารเจ้าคณะอำ� เภอกำ� แพงแสน
๕๕. พระพัฒนวัชร ญาณสิริ เลขานุการรองเจา้ คณะอำ� เภอนครชัยศรี
๕๖. พระมหาไพศาล โฆสธมโฺ ม ป.ธ.๗ ผแู้ ทนพระวนิ ยาธิการอำ� เภอนครขัยศรี
๕๗. พระครูพสิ ุทธ์ิฐานพธิ าน ผู้แทนพระวินยาธิการอำ� เภอบางเลน
๕๘. พระมหาบญุ เกล้า นาคเสโน ป.ธ. ผแู้ ทนพระวินยาธิการอำ� เภอก�ำแพงแสน
๕๙. นายบญุ เชดิ กติ ติธรางกรู ผอู้ ำ� นวยการสำ� นกั งานพระพทุ ธศาสนาจงั หวดั ฯ
๖๐. นางฐติ ิรัตน์ เคา้ ภไู ทย วฒั นธรรมจงั หวดั นครปฐม
๖๑. นายสขุ พิชัย เชาวกลุ นกั วชิ การศาสนาช�ำนาญการพเิ ศษ
๖๒. นางสาวอรพร คมั ภรี ศาสตร ์ นกั วชิ าการวัฒนธรรมชำ� นาญการพิเศษ
๖๓. นางสาวพินทุอร จำ� เล นักวิชการวฒั นธรรมชำ� นาญการ
รายนามผลู้ าประชุม เจา้ คณะจงั หวดั นครปฐม
๑. พระเทพมหาเจตยิ าจารย์ ท่ีปรกึ ษาเจ้าคณะจังหวดั นครปฐม
๒. พระครอู ดลุ พฒั นาภรณ์ เจ้าคณะต�ำบลวดั ละมุด
๓. พระครูปฐมโชตวิ ัฒน์ เจ้าคณะตำ� บลหว้ ยม่วง
๔. พระครูสมุ นสุนทรกิจ เจา้ คณะตำ� บลดอนขอ่ ย
๕. พระครไู พโรจน์ภทั รคุณ ดร. เลขานุการเจ้าคณะอำ� เภอนครชยั ศรี
๖. พระปลดั ประพจน์ สุปภาโต ดร. เลขานุการเจ้าคณะอ�ำเภอพุทธมณฑล
๗. พระครูปฐมถริ ธรรม

113

114

สารคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม พ.ศ. ๒๕๖๓

๘. พระอุกกฤต อนิ ฺทจติ โฺ ต ป. เลขานุการเจา้ คณะอำ� เภอดอนตมู
๙. พระนครินทร์ ธมมฺ ินทฺ โชติ เลขานกุ ารรองเจา้ คณะอำ� เภอเมอื งนครปฐม
๑๐. พระใบฎีกาอุดมศักด์ิ ทปี ธมฺโม เลขานุการรองเจ้าคณะอำ� เภอก�ำแพงแสน
๑๑. พระครปู ระภสั รม์ โนธรรม ผแู้ ทนพระวนิ ยาธกิ ารอำ� เภอเมอื งนครปฐม
๑๒. พระครูปฐมธรี วฒั น ์ ผแู้ ทนพระวนิ ยาธิการอ�ำเภอสามพราน
๑๓. พระครูสนั ตธิ รรมานนั ท ์ ผแู้ ทนพระวินยาธกิ ารอำ� เภอดอนตมู
๑๔. พระมหาธงสวรรค์ วรเมธี ป.ธ.๖ ผู้แทนพระวนิ ยาธิการอำ� เภอพทุ ธมณฑล
รายนามผรู้ ่วมประชมุ เลขานุการเจา้ คณะตำ� บลศาลายา
๑. พระครูสงั ฆรกั ษ์ยศวีร์ ปมตุ โฺ ต เลขานกุ ารเจ้าคณะตำ� บลบางภาษี
๒. พระพันธกานต์ สริ ภิ ทฺโท เลขานกุ ารเจา้ คณะตำ� บลวงั ตะกู
๓. พระมหาอดิเรก ฐิตวุฑฺฒิ ป.ธ.๕ ดร. เลขานุการเจา้ คณะตำ� บลไผ่หชู า้ ง
๔. พระครสู มุหธ์ นทั ศาสตร์ ชินวโํ ส เลขานกุ ารเจา้ คณะตำ� บลพระประโทน
๕. พระมหาถนอม ฐานวโร ป.ธ.๖ เลขานุการเจา้ คณะต�ำบลศรีมหาโพธิ์
๖. พระพวงสุข สเุ มโธ เลขานุการเจ้าคณะตำ� บลบวั ปากทา่
๗. พระอนุชาติ สมานจิตโฺ ต เลขานกุ ารเจ้าคณะต�ำบลหว้ ยดว้ น
๘. พระวิสูตร จติ ฺตมโน เลขานกุ ารเจ้าคณะต�ำบลบ้านหลวง
๙. พระวรี ชยั สวํ โร เลขานุการเจ้าคณะตำ� บลบางกระเบา
๑๐. พระสมหุ ม์ งคล สุทนโฺ ต เลขานกุ ารเจ้าคณะตำ� บลพระปฐมเจดยี ์
๑๑. พระครูปฐมพทิ ยาภรณ์ เลขานกุ ารเจา้ คณะตำ� บลบา้ นใหม่
๑๒. พระใบฎีกาอรรถพล พลสโี ล เลขานุการเจ้าคณะตำ� บลยายชา
๑๓. พระอดศิ กั ด์ิ อติชาคโร เลขานกุ ารเจ้าคณะตำ� บลไรข่ งิ
๑๔. พระครสู มหุ ธ์ วชั ชัย เขมจาโร นักวชิ าการวฒั นธรรมชำ� นาญการพเิ ศษ
๑๕. นางสาวอรพร คัมภรี ศาสตร์ นักวชิ าการศาสนาปฏบิ ตั ิการ
๑๖. นางสาวพิมลวรรณ เหลอื งรังษี

114

115

รายงานการประชมุ พระสังฆาธกิ ารจังหวัดนครปฐม

เปิดประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น.
วาระท่ี ๑ เรอื่ งทปี่ ระธานแจง้ ให้ทป่ี ระชุมทราบ
พระเทพศาสนาภบิ าล รองเจา้ คณะจงั หวดั นครปฐม วดั ไรข่ งิ พระอารามหลวง
วันนี้พระเดชคุณ พระเทพมหาเจติยาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดนครปฐม ติดศาสนกิจ
ออกข้อสอบท่ีกองธรรมสนามหลวง ได้มอบหมายให้เป็นประธานด�ำเนินการประชุม
ขอให้ฝ่ายเลขานุการดำ� เนนิ การประชุมไปตามระเบยี บวาระทไ่ี ดก้ �ำหนดไว้
วาระท่ี ๒ เรอ่ื งรับรองรายงานการประชมุ
พระครสู ุธีเจติยานกุ ูล เลขานกุ ารเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม ขออนญุ าตไม่อ่าน
รายงานการประชุมเมื่อเดือนท่ีผ่านมา ขอความเมตตาผู้เข้าประชุมทุกรูปได้อ่านรายงาน
การประชุมเมื่อเดือนที่ผ่านมา หากมีข้อความส่วนใดส่วนหน่ึงขาดตกบกพร่องผิดพลาด
จากทไี่ ดป้ ระชมุ ขอความกรณุ าผเู้ ขา้ ประชมุ ทกุ รปู ไดแ้ จง้ ตอ่ ฝา่ ยเลขานกุ าร เพอ่ื จะไดแ้ กไ้ ข
รายงานการประชมุ ให้ถกู ต้องตอ่ ไป
วาระท่ี ๓ เรอื่ งสืบเนอ่ื ง
ไม่มี
วาระท่ี ๔ เรื่องการปกครอง
พระครูสิริปุญญาภิวัฒน์ เจ้าคณะอ�ำเภอนครชัยศรี วัดส�ำโรง ประธานงาน
ปกครองคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม ตามแผนปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา งานปกครอง
คณะสงฆจ์ ังหวัดนครปฐมในช่วงเดอื น ทผี่ า่ นมามีการอนมุ ัตแิ ตง่ ต้งั เจา้ คณะพระสังฆาธิการ
ดังนี้
อนมุ ตั แิ ตง่ ตัง้ เจา้ คณะต�ำบล ๒ รปู
๑. พระครูโสภณสาโรภาส วัดสว่างอารมณ์ อ�ำเภอบางเลน ด�ำรงต�ำแหน่ง
เจ้าคณะต�ำบลบางภาษี
๒. พระครูยติธรรมานุยุต วัดสว่างอารมณ์ อ�ำเภอนครชัยศรี ด�ำรงต�ำแหน่ง
เจ้าคณะต�ำบลบางกระเบา

115

116

สารคณะสงฆจ์ งั หวดั นครปฐม พ.ศ. ๒๕๖๓

อนมุ ัติแต่งต้ังเจ้าอาวาส ๑ รปู
๑. พระเอนก คณุ วโร วดั ศรมี หาโพธิ์ อำ� เภอนครชยั ศรี ดำ� รงตำ� แหนง่ เจา้ อาวาส
วัดศรีมหาโพธิ์
อนุมัตแิ ตง่ ตัง้ ผ้ชู ว่ ยเจ้าอาวาส ๒ รปู
๑. พระสมบรู ณ์ ปรปิ ณุ โฺ ณ วดั ทพั ยายทา้ ว อำ� เภอเมอื งนครปฐม ดำ� รงตำ� แหนง่
ผู้ชว่ ยเจา้ อาวาสวดั ทพั ยายทา้ ว
๒. พระมหาอดิเรก ฐิตวุฑฺฒิ ป.ธ.๕ ดร. วัดวังตะกู อ�ำเภอเมืองนครปฐม
ด�ำรงตำ� แหนง่ ผ้ชู ว่ ยเจ้าอาวาสวดั วังตะกู
งานปกครองในด้านอ่ืน ขณะน้ีมีมติมหาเถรสมาคมเร่ืองแนวทางในการ
บณิ ฑบาตของพระภกิ ษุ สามเณร จังหวัดนครปฐมขอให้พระวนิ ยาธกิ ารทม่ี ีต�ำบลละ ๒ รูป
ไดอ้ อกสอดส่องดแู ลโดยเฉพาะพน้ื ที่ชมุ ชน และตลาดแนะนำ� อย่าออกบิณฑบาตเช้าเกนิ ไป
จนขาดอรุณ หรือกลับวดั สายเกินแปดโมงเชา้ และอยา่ ยนื รับ บาตรอยู่กับท่ี
ขณะนส้ี ถานการณไ์ วรสั โควดิ -๑๙ ไดผ้ อ่ นคลายแลว้ สามารถจดั กจิ กรรมไดแ้ ลว้
ขอให้เจ้าคณะต�ำบลออกตราจการวัดในเขตปกครอง เฉพาะอ�ำเภอนครชัยศรี ได้ออก
ตรวจมาแล้ว ๔-๕ วัน ตรวจไปแล้ว ๑๐ กว่าวัด เน้นให้วัดต่างๆ ติดป้ายตามนโยบาย
ของเจ้าคณะภาค
โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ให้เจ้าคณะต�ำบลส�ำรวจวัดในปกครองที่ม ี
ความพร้อมเขา้ โครงการนี้เพิ่มเตมิ ด้วย เราส่งวดั เจ้าคณะผู้ปกครองเขา้ โครงการแลว้ ต่อไป
ให้ดูวัดทม่ี คี วามพร้อมในตำ� บลนนั้ ๆ เขา้ โครงการเพิ่มเตมิ ใหค้ รบทั้งต�ำบล
เร่ืองพระขับรถและอาจาระการพูดค�ำหยาบคายของพระสงฆ์ ขอให้เจ้าคณะ
ผูป้ กครองเข้มงวดกวดขันอย่าใหม้ ี
พระพพิ ฒั นศ์ กึ ษากร เจา้ คณะอำ� เภอสามพราน วดั บางชา้ งเหนอื อำ� เภอสามพราน
มีส�ำนักสงฆ์ได้รับยกฐานะข้ึนเป็นวัดอีกหนึ่งแห่ง คือวัดกัลยาณีทรงธรรมในพื้นที่ต�ำบล
บ้านใหม่ ในวันท่ี ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ และมีการมอบใบประกาศตั้งวัดในวันท่ี ๙

116

117

รายงานการประชมุ พระสงั ฆาธกิ ารจังหวัดนครปฐม

สิงหาคม ๒๕๖๓ ทำ� ให้คณะสงฆ์อำ� เภอสามพรานมีวดั จ�ำนวน ๒๕ วดั สามารถแบง่ การ
ปกครองต�ำบลเพิ่มขึ้นอีกหน่ึงต�ำบล และได้ท�ำเรื่องส่งมายังส�ำนักงานเจ้าคณะจังหวัด
นครปฐมแล้ว
พระครูบวรธรรมานุสิฐ เจ้าคณะอ�ำเภอพุทธมณฑล วัดมะเกลือ ขออนุญาต
ถามท่านผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดฯ ในกรณีท่ีวัดได้รับหนังสือจาก
องคก์ ารบรหิ ารสว่ นต�ำบลเรยี กเกบ็ ภาษที ด่ี ินของวดั มีความเปน็ มาเป็นไปอยา่ งไร
นายบุญเชิด กิตติธรางกูร ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
นครปฐม กฎหมายว่าดว้ ยภาษีท่ดี นิ และสิง่ ปลูกสร้าง พง่ึ ออกบังคบั ใชเ้ มือ่ ปี ๒๕๖๒ วดั ทว่ั
ประเทศจะมีหนงั สือจากทอ้ งถิ่นแจง้ การเก็บภาษที ดี่ ิน จริงๆ แลว้ ทดี่ ินของวดั ท่ีเป็นท่ธี รณี
สงฆ์มีการยกเว้นภาษีอยู่แล้ว แต่ถ้าวัดใดน�ำที่ธรณีสงฆ์ไปจัดประโยชน์ เช่น ให้บุคคลอ่ืน
เชา่ ตอ่ แบบนว้ี ัดจะต้องเสยี ภาษี เพราะถอื วา่ ไม่ได้ใชท้ ่ีดินดังกล่าว เพอื่ ศาสนประโยชน์
พระครูสิริปุญญาภิวัฒน์ เจ้าคณะอ�ำเภอนครชัยศรี วัดส�ำโรง ท่ีวัดส�ำโรง
จ่ายภาษีท่ีดินต้ังแต่ปีท่ีผ่านมาแล้ว แต่ได้ท�ำข้อตกลงให้ผู้เช่าเป็นคนจ่ายภาษีตรงนี้
เพราะผเู้ ช่าเปน็ ชาวบา้ นวัดไมไ่ ด้เกบ็ คา่ เช่ามากมายอะไร
พระครูบวรธรรมานสุ ิฐ เจา้ คณะอ�ำเภอพุทธมณฑล วดั มะเกลือ อกี กรณีหนึ่ง
การหกั ภาษี ณ ทจ่ี ่าย ท่ีวดั ทำ� สัญญากอ่ สรา้ งหรอื จา้ งคนงาน วดั มหี น้าท่ีหกั ภาษีส่งภายใน
วันที่ ๗ ของทุกเดือน
นายบญุ เชดิ กติ ตธิ รางกรู ผอู้ ำ� นวยการสำ� นกั งานพระพทุ ธศาสนาจงั หวดั นครปฐม
กรณีนี้ถ้าวัดใดจะจัดประโยชน์ในที่ธรณีสงฆ์สามารถผูกสัญญาเช่าได้เลยว่า การเสียภาษี
เป็นหน้าทข่ี องผเู้ ชา่ ก็จะไม่มีการเรยี กเก็บภาษมี าถึงวดั
มสี ำ� นกั สงฆไ์ ดร้ บั การยกฐานะขน้ึ เปน็ วดั ในเขตปกครองคณะสงฆจ์ งั หวดั นครปฐม
จำ� นวน ๓ วดั ดงั น้ี
๑. วัดใหม่สันติสุข ต�ำบลบ้านยาง อ�ำเภอเมืองนครปฐม (สังกัดคณะสงฆ ์
มหานิกาย)

117

118

สารคณะสงฆ์จงั หวัดนครปฐม พ.ศ. ๒๕๖๓

๒. วัดสิริชยาราม ต�ำบลโพรงมะเดื่อ อ�ำเภอเมืองนครปฐม (สังกัดคณะสงฆ์
ธรรมยตุ )
๓. วัดกัลยาณีทรงธรรม ต�ำบลบ้านใหม่ อ�ำเภอสามพราน (สังกัดคณะสงฆ ์
มหานกิ าย)
วดั กลั ยาณที รงธรรม ไดม้ พี ธิ มี อบใบประกาศตง้ั วดั และแตง่ ตงั้ ผรู้ กั ษาการแทน
เจา้ อาวาส เมอื่ วนั ที่ ๙ สงิ หาคม ๒๕๖๓ เปน็ ทเี่ รยี บรอ้ ยแลว้ เรยี นถวายทป่ี ระชมุ เพอื่ ทราบ
ท่ปี ระชมุ รับทราบ
วาระท่ี ๕ เรือ่ งการศึกษา
พระพิพัฒน์ศึกษากร เจ้าคณะอ�ำเภอสามพราน วัดบางช้างเหนือ ประธาน
งานการศึกษาคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม ตามแผนปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา สืบเนื่อง
จากเมอ่ื วนั ท่ี ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ คณะกรรมการฝา่ ยการศกึ ษาคณะสงฆจ์ งั หวดั นครปฐม
ได้ประชุมท่ีส�ำนักงานเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม เพ่ือก�ำหนดแนวทางการในการท�ำงาน
และมีข้อสรุป ๓ ประการ ดงั นี้
๑. การอบรมนักธรรมชัน้ ตรตี ามอำ� เภอตา่ งๆ เช่นปีทีผ่ า่ นมา
๒. การทำ� คมู่ อื อบรมนกั ธรรมชน้ั ตรี โดยมอบพระมงคลธรี คณุ วดั ญาณเวศกวนั
รบั ผิดชอบ
๓. การทำ� โครงการของบประมาณอดุ หนนุ จากสำ� นกั งานพระพทุ ธศาสนาแหง่ ชาต ิ
พระมหาวิจิตร กลฺยาณจิตฺโต ป.ธ.๗ เจ้าอาวาสวัดมหาสวัสดิ์นาคพุฒาราม
ในส่วนที่เป็นพระราชบัญญัติน้ัน วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ จะมีการน�ำอนุบัญญัติ
เข้าบอร์ดใหญ่ ซ่ึงมีเจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต เป็นประธาน ต้องรอผลการประชุม
ในวนั นนั้ วา่ จะออกมาอยา่ งไร งานหลกั ๆ กจ็ ะมี
มีการบริหารงานบุคคลที่จะก�ำหนดอัตราเงินเดือนครูสอน ท่ีเหลือจะเป็น
ประกาศแม่กองธรรม แม่กองบาลี ปรยิ ัตสิ ามัญ และปรยิ ตั นิ ิเทศ

118

119

รายงานการประชุมพระสังฆาธกิ ารจังหวดั นครปฐม

ส่วนการของบประมาณอุดหนุนในการอบรมนักธรรม ขอให้ท�ำโครงการ
ส่งภายในวันท่ี ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ จะส่งส�ำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง หรือ
กองพุทธศาสนศกึ ษา สำ� นักงานพระพทุ ธศาสนาแห่งชาตกิ ไ็ ด้

พระพิพัฒน์ศึกษากร ประธานงานการศึกษา ส�ำหรับข้อมูลนักธรรมช้ันตร ี
โท และเอก มีดังน้ี

อ�ำเภอ ตร ี โท เอก
เมอื งนครปฐม ๙๓ รปู ๘๐ รปู ๖๐ รูป
นครชยั ศร ี ๔๗ รปู ๔๙ รูป ๒๒ รปู
สามพราน ๘๑ รปู ๑๐๐ รูป ๔๐ รูป
บางเลน ๔๐ รปู ๒๑ รปู ๑๐ รปู
กำ� แพงแสน ๕๔ รูป ๔๑ รปู ๒๔ รูป
ดอนตูม ๑๑ รูป ๑๓ รูป ๑๖ รูป
พทุ ธมณฑล ๒๕ รูป ๘ รปู ๖ รปู
รวม ๓๕๑ รปู ๓๑๒ รปู ๑๗๘ รูป

ทีป่ ระชุมรบั ทราบ

วาระที่ ๖ เรือ่ งการเผยแผ่

พระครูปุญญาภิสันท์ เจ้าคณะอ�ำเภอบางเลน วัดบางไผ่นารถ ประธาน
งานเผยแผ่คณะสงฆ์จงั หวดั นครปฐม ตามแผนปฏิรปู กิจการพระพทุ ธศาสนา

วันท่ี ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓ การประชุมคณะกรรมการส่วนกลางโครงการ
วัด ประชา รัฐ สร้างสุข ในการนี้พระสังฆาธิการจังหวัดนครปฐม ระดับเจ้าคณะอ�ำเภอ
รองเจา้ คณะอำ� เภอ รว่ มเขา้ สงั เกตกุ ารณ์ เพอื่ เป็นแนวทางขับเคล่อื นโครงการ

วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ การตรวจเยี่ยมโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕
จงั หวัดนครปฐม ในภาคเช้าเปน็ บา้ นหวั ทรายลาว หมู่ที่ ๖ ต�ำบลดอนตมู อำ� เภอบางเลน
และช่วงบ่ายเป็นบ้านหนองขาม หมู่ที่ ๒ ต�ำบลทุ่งขวาง อ�ำเภอก�ำแพงแสน ในการน ี้

119

120

สารคณะสงฆ์จงั หวัดนครปฐม พ.ศ. ๒๕๖๓

เจ้าคณะผู้ปกครองสงฆ์จังหวัดนครปฐม และผู้ว่าราชการ หัวหน้าส่วนราชการ พ่อค้า
และประชาชนใหก้ ารตอ้ งรบั คณะกรรมการ งานส�ำเร็จลลุ วงไปดว้ ยดี
วนั ท่ี ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ มกี ารจดั กจิ กรรมวนั แม่แห่งชาตติ ามอ�ำเภอต่างๆ
โดยภาคเชา้ มกี ารใสบ่ าตร ภาคบา่ ยมีการเจรญิ พระพุทธมนต์ ถวายเป็นพระราชกุศล
ประธานฯ วันส�ำคัญเช่นน้ี คณะสงฆ์ควรจัดให้มีการเจริญพระพุทธมนต์ท่ีวัด
และใชพ้ ดั ยศดว้ ย มหี ลายอำ� เภอยงั ไมไ่ ดท้ �ำ
นายบุญเชิด กิตติธรางกูร ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานพระพุทธศาสนา จังหวัด
นครปฐม ขออนุญาตเสริมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ของคณะสงฆ์อ�ำเภอเมืองนครปฐม
ท่ีวัดพระปฐมเจดีย์ ในช่วงเช้ามีการเจริญพระพระพุทธมนต์ โดยพระสงฆ์ด�ำรงสมณศักดิ์
๑๐ รูป ใช้พัดยศ เสร็จแล้วรับบิณฑบาตอาหารแห้ง หลังจากน้ันเป็นกิจกรรมจิตอาสา
ภาคบ่ายคณะสงฆ์อ�ำเภอเมืองนครปฐม เจริญพระพุทธมนต์ภาคค�่ำ มีการจุดเทียน
ถวายพระชัยโดยหนว่ ยงานราชการ
วันท่ี ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ จะมีการประชุมคณะกรรมการเผยแผ่ จังหวัด
นครปฐม ปรารภการอบรมพระวิปัสสนาจารย์ ตามนโยบายของคณะสงฆ์ มีการจัดสรร
เงนิ อุดหนุนส�ำนักปฏบิ ตั ิธรรมประจำ� จังหวดั
เลขานุการฯ อำ� เภอตา่ งๆ แตง่ ต้งั คณะกรรมการ อ.ป.อ. แลว้ หรอื ยงั เพราะถา้
มกี ารยา้ ย ยกเลิกหรอื ขอเปดิ หน่วย อ.ป.ต. จะต้องผ่านการประชมุ คณะกรรมการ อ.ป.อ.
จนถึงคณะกรรมการ อ.ป.จ. กอ่ นท่จี ะสง่ ไปยังคณะกรรมการ อ.ป.ก. ตอ่ ไป
พระครูบวรธรรมานุสิฐ เจ้าคณะอ�ำเภอพุทธมณฑล วัดมะเกลือ ถ้าแต่งต้ัง
คณะกรรมการ อ.ป.อ. วนั นี้ จะลงวนั ท่ีอยา่ งไร
นายบุญเชิด กิตติธรางกูร ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานพระพุทธศาสนา จังหวัด
นครปฐม ถา้ อำ� เภอใดไมม่ ีสาระบบสามารถตง้ั ยอ้ นหลงั ได้ แต่ถ้าท�ำสารบบไว้ ต้องลงวนั ท ่ี
เป็นปัจจุบัน และขอเสนอให้ใช้ต�ำแหน่งในการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ เพราะช่ือมีการ
เปลยี่ นได้

120

121

รายงานการประชุมพระสังฆาธกิ ารจงั หวัดนครปฐม

ที่ประชมุ รบั ทราบ
วาระท่ี ๗ เรือ่ งสาธารณปู การ
พระครูพิศาลสาธุวัฒน์ เจ้าคณะอ�ำเภอเมืองนครปฐม วัดพะเนียงแตก
ประธานงานสาธารณปู การคณะสงฆจ์ งั หวดั นครปฐม ตามแผนปฏริ ปู กจิ การพระพทุ ธศาสนา
วันท่ี ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ คณะกรรมการฝ่ายสาธารณูปการคณะสงฆ ์
จังหวัดนครปฐม ลงพ้ืนที่ตรวจเย่ียมวัดโพรงมะเดื่อ อ�ำเภอเมืองนครปฐม โดยคณะสงฆ ์
วัดโพรงมะเดื่อ เจ้าอาวาสในเขต ต�ำบลโพรงมะเด่ือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำ� บลโพรงมเด่อื โรงเรียนโพรงมะเด่อื วิทยาคม สภาวฒั นธรรม สถานีตำ� รวจ ก�ำนัน ผใู้ หญ่
หนา้ แมคโคร ตลอดจนคณะกรรมการวัดโพรงมะเด่ือในการตอ้ นรบั
คณะกรรมการได้ตรวจวดั ตามแนวทาง ๕ ส ดังนี้
๑. สะสาง คอื จดั การบรเิ วณวดั ภายในบรเิ วณวดั มสี ง่ิ ตา่ งๆ ทจ่ี ำ� เปน็ เหมาะสม
ส่งเสรมิ สภาพ ความเปน็ รมณยี สถาน
๒. สะดวก คอื การปรับปรุงพัฒนาดูแลรกั ษาส่ิงแวดลอ้ มและภูมิทศั นภ์ ายในวดั
๓. สะอาด คอื ความสะอาด/มัน่ คงแข็งแรงของอาคารเสนาสนะต่าง
๔. สร้างมาตรฐาน คือจัดการให้มีส่ิงปลูกสร้าง และอาคารเสนาสนะต่างๆ
เพียงพอและเหมาะสมตอ่ การใชป้ ระโยชน์
๕. สรา้ งวนิ ยั คอื การบรหิ ารจดั การและดแู ลศาสนสมบตั ขิ องวดั โดยดำ� เนนิ การ
ให้มีเพอ่ื ใหส้ ามารถบริหารจดั การอยา่ งเปน็ ระบบ
ซึ่งวัดโพรงมะเด่ือ ได้ด�ำเนินการติดต้ังป้ายช่ือวัด แผนผังวัด ป้ายแผยแผ่
กจิ กรรมต่างๆ ของวดั ปา้ ยประวตั โิ ดยยอ่ ป้ายนิเทศขอ้ มลู ปา้ ยคตธิ รรม สมบูรณค์ รบถ้วน
ได้จัดระเบยี บอปุ กรณเ์ คร่ืองใชใ้ นวัดให้สะดวกตอ่ การใช้สอย ไดจ้ ดั บรเิ วณต่างๆ ใหส้ ะอาด
รม่ รน่ื เปน็ สปั ปายะแกผ่ อู้ ยอู่ าศยั และเปน็ ทส่ี บายใจแกผ่ เู้ ขา้ มาในวดั สรา้ งสงิ่ กอ่ สรา้ งในวดั
มน่ั คงแขง็ แรงเพยี งพอและเหมาะสมแกก่ ารใชง้ าน สรา้ งวนิ ยั ในการบรหิ ารวดั ไมว่ า่ จะเปน็
ดา้ นบญั ชรี บั จ่าย การท�ำทะเบียนทรัพย์สนิ ของวัด การแตง่ ต้งั ไวยาวจั กรเป็นต้น
และได้บริหารวัดตาม ๙ แนวทางปฏิบัติการพัฒนาพื้นที่สู่วัดสร้างสุข
ประกอบด้วย

121

122

สารคณะสงฆจ์ ังหวดั นครปฐม พ.ศ. ๒๕๖๓

๑. ป้ายชอื่ วัด บรเิ วณหน้าวดั และแผนผังวดั โดยสังเขป
๒. การจดั การจราจร ปา้ ยจราจร และที่จอดรถ
๓. การจัดระบบคลังวสั ดสุ งฆ์ และการควบคุมการเบกิ -จา่ ยสิ่งของ
๔. ห้องนำ้�
๕. การจัดการขยะ
๖. สภาพแวดลอ้ มทวั่ ไป ไดแ้ ก่ ความเปน็ ระเบยี บเรยี บรอ้ ย ปลอดภยั ของพนื้ ที่
เปดิ โล่งต่างๆ การจัดการพ้ืนทสี่ ีเขยี วภายในวัด เป็นต้น
๗. ระบบไฟฟา้ และการปอ้ งกนั อัคคีภยั
๘. โรงครวั
๙. การสขุ าภิบาลอาคารเสนาสนะตา่ งๆ ภายในวัด
วัดโพรงมะเด่ือได้ด�ำเนินการพัฒนาวัดตามแนวทางท้ัง ๙ ประการ เป็นวัด
ในโครงการ วัด ประชา รัฐ สรา้ งสขุ ทุกประการ
ในเดือนสิงหาคมน้ี คณะกรรมการฝ่ายสาธารณูปการจะลงพ้ืนท่ีวัดสัมปตาก
อ�ำเภอนครชยั ศรี ในวนั ที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ ขอแจ้งให้ทป่ี ระชมุ ทราบ
ท่ีประชุมรับทราบ
วาระที่ ๘ เรื่องศกึ ษาสงเคาาะห์
พระครูอมรบุญญารักษ์ เจ้าคณะอ�ำเภอก�ำแพงแสน วัดบ่อน้�ำจืด ประธาน
งานศึกษาสงเคราะห์คณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม ตามแผนปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา
ส�ำหรับงานศึกษาสงเคราะห์ขอรายงานเดอื นกรกฎาคม และสงิ หาคม
เดือนกรกฎาคม มีพระสังฆาธิการในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม
ไดส้ นบั สนนุ งานศกึ ษาสงเคราะห์ ทงั้ สว่ นกจิ กรรมนกั เรยี น ทนุ การศกึ ษา และอาคารสถานท ่ี
เปน็ จ�ำนวน เงนิ ๗๘,๐๐๐ บาท
เดือนสิงหาคม มีพระสังฆาธิการในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม
ไดส้ นบั สนนุ งานศกึ ษาสงเคราะห์ ทง้ั สว่ นกจิ กรรมนกั เรยี น ทนุ การศกึ ษา และอาคารสถานท ี่
เปน็ จ�ำนวน เงนิ ๖๒,๐๐๐ บาท

122

123

รายงานการประชุมพระสงั ฆาธกิ ารจังหวดั นครปฐม

รวมเปน็ เงินทั้งสน้ิ ๑๔๐,๐๐๐ บาท
ที่ประชมุ รบั ทราบ
วาระที่ ๙ เรื่องสาธารณสงเคราะห์
พระศรธี รี วงศ์ เจา้ คณะอำ� เภอดอนตมู รกั ษาการเจา้ อาวาสวดั สามงา่ ม ประธาน
งานสาธารณสงเคราะห์คณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม ตามแผนปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา
สำ� หรับงานสาธารณสงเคราะห์ ในเดือนมถิ ุนายน และกรกฎาคม ๒๕๖๓ มดี ังน้ี
วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ พระครูปลัดสาธุวัฒน์ เจ้าคณะต�ำบลทัพหลวง
วัดวงั ตะกู รับมอบเครอ่ื งอปุ โภคบรโิ ภคจากวฒั นธรรมจงั หวัดนครปฐม เตมิ ตูป้ นั สุข
วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ คณะสงฆ์วัดล�ำพญา อ�ำเภอบางเลน ถวายเงิน
สมทบทุนผ้ปู ระสบภัยโควิด-๑๙ จำ� นวน ๑๐,๐๐๐ บาท
วนั ท่ี ๕ มถิ นุ ายน ๒๕๖๓ คณะสงฆว์ ดั ลำ� พญา อำ� เภอบางเลน รว่ มกบั คณะสงฆ์
อ�ำเภอบา้ นโป่ง บริจาคเครอื่ งอุปโภคบรโิ ภคแก่ผ้ปู ระสบภยั โควดิ -๑๙
วันที่ ๘ มถิ นุ ายน ๒๕๖๓ คณะสงฆว์ ัดมหาสวสั ด์นิ าคพฒุ าราม รว่ มกบั อสม.
ผู้ใหญ่บ้านต�ำบลหอมเกร็ด อ�ำเภอสามพราน มอบส่ิงของอุปโภคบริโภคแก่ผู้ป่วยติดเตียง
จำ� นวน ๘ ครอบครัว
วนั ท่ี ๑๐ มถิ นุ ายน ๒๕๖๓ คณะสงฆอ์ ำ� เภอบางเลน รว่ มกบั นายอำ� เภอบางเลน
มอบถงยังชพี แกป่ ระชาชน จ�ำนวน ๕๔๐ ชดุ
วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ พระครูปลัดสาธุวัฒน์ เจ้าคณะต�ำบลทัพหลวง
วัดวังตะกู ร่วมกบั กำ� นนั รพ.สต. และอสม. ต�ำบลวังตะกู มอบส่งิ ของแกผ่ ูป้ ่วยตดิ เตยี ง
วันท่ี ๑๒ มิถนุ ายน ๒๕๖๓ พระครูยตธิ รรมานยุ ุต เจา้ คณะต�ำบลบางกระเบา
วดั สว่างอารมณ์ มอบเครื่องอปุ โภคบรโิ ภคแกป่ ระชาชนผู้ประสบภยั โควิด-๑๙

123

124

สารคณะสงฆจ์ ังหวัดนครปฐม พ.ศ. ๒๕๖๓

วนั ท่ี ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ คณะสงฆว์ ดั บางชา้ งเหนือ ร่วมกับ รพ.สต. และ
อสม. ออกเยย่ี ม และมอบเครื่องอุปโภคบรโิ ภคแก่ผปู้ ่วย ผสู้ งู อายุ และผยู้ ากไร้
วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๓ พระครูปลัดสาธุวัฒน์ เจ้าคณะต�ำบลทัพหลวง
วัดวังตะกู ร่วมกับ รพ.สต. อ.บ.ต. และอสม.ต�ำบลวังตะกู มอบเครื่องอุปโภคบริโภค
แก่ผู้ป่วยตดิ เตยี ง-ติดบา้ น
วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ คณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม มอบเงินกองทุน
สงเคราะห์ฯ แกว่ ดั ธรรมศาลา น�ำไปบำ� เพ็ญกศุ ลถวาย พระครปู ลัดสุวัฒนพรหมวหิ ารคณุ
วันท่ี ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ พระมหาอดิเรก ฐิตวุฑฺฒิ เลขานุการเจ้าคณะ
ตำ� บลทพั หลวง วดั วังตะกู รว่ มกบั อ.บ.ต. รพ.สต. ตำ� บลวังตะกู มอบเครื่องอุปโภคบรโิ ภค
แก่ผปู้ ่วยติดเตยี ง-ติดบา้ น
วันท่ี ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ พระครูปฐมสุตากร เจ้าคณะต�ำบลบ้านยาง
วัดหนองกระโดน และคณะสงฆ์วัดหนองกระโดน ร่วมกับ อ.บ.ต. รพ.สต. และอสม.
มอบเครอ่ื งอุปโภคบริโภคแก่ผ้ปู ว่ ยติดเตียง
วนั ที่ ๒๖-๒๘ มถิ นุ ายน ๒๕๖๓ คณะสงฆว์ ดั สามงา่ ม มอบเครอื่ งอปุ โภคบรโิ ภค
บรรเทาความเดือดรอ้ นของประชาชนจากไวรัสโควดิ -๑๙ จ�ำนวน ๑๕๐ ครัวเรือน
วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ คณะสงฆ์อ�ำเภอเมืองนครปฐม มอบเคร่ือง
อุปโภคบริโภค เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากไวรัสโควิด-๑๙
ณ วัดโพธเ์ิ ศรษฐีวนาราม
วันท่ี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ มูลนิธิหลวงพ่อสมหวัง โดย พระครูศรีสุตากร
เจ้าอาวาสวัดกลางบางพระ สนับสนุนงานสาธารณสงเคราะห์ มอบข้าวสาร ๑๐๐ ถุง
ไข่ไก่ ๕๐ แผง น�้ำด่ืม ๓๐ แพ็ค โดยส�ำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐมเป็น
ผแู้ ทนรบั มอบ เพอ่ื น�ำไปแจกจา่ ยผูป้ ระสบความเดอื ดรอ้ น
วนั ที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ พระครสู มหุ ์ประเสริฐ จารธุ มฺโม วัดหนองกระพ้ี
อ�ำเภอดอนตมู มอบเครือ่ งอุปโภคบริโภคแก่ผ้ปู ว่ ยติดเตยี ง ต�ำบลบา้ นหลวง

124

125

รายงานการประชมุ พระสังฆาธิการจงั หวัดนครปฐม

วันท่ี ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ มูลนิธิหลวงพ่อสมหวัง โดย พระครูศรีสุตากร
เจา้ อาวาสวดั กลาง รว่ มกบั ผนู้ ำ� ชมุ ชนและจติ อาสาหลวงพอ่ สมหวงั มอบเครอ่ื งอปุ โภคบรโิ ภค
แกผ่ ้ปู ่วยตดิ เตยี ง-ตดิ บ้าน
วันท่ี ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ มูลนิธิหลวงพ่อสมหวัง โดย พระครูศรีสุตากร
เจา้ อาวาสวดั กลาง รว่ มกบั ผนู้ ำ� ชมุ ชนและจติ อาสาหลวงพอ่ สมหวงั มอบเครอื่ งอปุ โภคบรโิ ภค
แก่ผู้มรี ายไดน้ อ้ ย และผูย้ ากไร้ ในและนอกพน้ื ที่
วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ พระครูวิถีธรรมประวรรต วัดหัวถนน
อ�ำเภอดอนตูม ไดส้ รา้ งบา้ นพระท�ำให้แกผ่ ูย้ ากไร้ แก่นางสนุ าถชญา เผา่ ผาง บา้ นเลขที่ ๔๘
หมู่ ๑๐ ต�ำบลดอนพุทรา อำ� เภอดอนตมู รวมเปน็ เงินทัง้ ส้นิ ๑๓๐,๘๐๐ บาท
วันท่ี ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ คณะสงฆ์วัดบางช้างเหนือ ร่วมกับ รพ.สต.
และอสม. ออกเยี่ยมและมอบเครื่องอุปโภคบรโิ ภคแกผ่ ู้ป่วย ผูส้ งู อายุ และผูย้ ากไร้
วนั ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ คณะสงฆว์ ัดสระส่ีเหลี่ยม อ�ำเภอดอนตูม น�ำเต้าหู้
ไขแ่ จกชาวบ้าน ตำ� บลดอนรวก
วันท่ี ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ คณะสงฆ์อ�ำเภอเมืองนครปฐม มอบเครื่อง
อุปโภคบริโภค เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนผู้ประสบภัยโควิด-๑๙
ณ วัดดอนยายหอม
วันท่ี ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ พระครูสมหุ ์ประเสรฐิ จารุธมโฺ ม วัดหนองกระพี้
มอบเครือ่ งอปุ โภคบรโิ ภคแกผ่ ปู้ ว่ ยติดเตยี งตำ� บลบา้ นหลวง
ปัจจุบันมีโครงการให้วัดหาพ้ืนท่ีปลูกผักสวนครัว แต่ถ้าวัดมีพื้นท่ีให้ชาวบ้าน
ปลกู พืชผกั โดยไมเ่ ก็บค่าเช่า จะเข้ากับโครงการนี้ไดห้ รือไม่
เรามีโครงการเยี่ยมผู้ป่ายติดเตียงที่ก�ำลังท�ำกันอยู่ ณ ขณะน้ี อยากจะเสนอ
โครงการเยี่ยมผู้ติดโลงด้วย เห็นปฏิปทาเจ้าอาวาสหลายวัดมีงานศลที่วัดหรือที่บ้านจะไป
เยี่ยมศพทกุ ครงั้ ซึง่ ท�ำใหไ้ ด้ใจเจา้ ภาพทก่ี �ำลังเสยี ใจกบั การจากไปของญาตเิ ป็นอยา่ งยงิ่

125

126

สารคณะสงฆจ์ งั หวัดนครปฐม พ.ศ. ๒๕๖๓

พระครูสิริปุญญาภิวัฒน์ เจ้าคณะอ�ำเภอนครชัยศรี วัดส�ำโรง อยากให ้
ช่วยเหลือผู้สูงอายุ และผู้พิการด้วย ที่วัดส�ำโรงร่วมกับผู้อ�ำนวยการโรงเรียนฯ ส�ำรวจ
ผู้ปกครองนักเรียนท่ีทุกคน ครอบครัวไหนที่ล�ำบากก็ลงไปช่วย เจอครอบครัวหนึ่งอยู่กับ
กองขยะไดไ้ ปชว่ ยปลกู บา้ นให้
ทป่ี ระชุมรบั ทราบ
วาระที่ ๑๐ เรื่องการพฒั นาพุทธมณฑล
พระครูบวรธรรมานุสิฐ เจ้าคณะอ�ำเภอพุทธมณฑล วัดมะเกลือ ประธาน
งานพัฒนาพุทธมณฑลคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม ตามแผนปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา
ที่พทุ ธมณฑลพ่ึงเปดิ ทำ� การหลัง เมือ่ วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ จากปิดในชว่ งท่ีโควดิ -๑๙
ระบาดหนัก มีข่าวประชาพันธ์ให้ที่ประชุมทราบ ระหว่างวันที่ ๕-๘ กันยายน ๒๕๖๓
จะมีการเทศน์มหาชาติ โดยวันท่ี ๕ กันยายน ๒๕๖๓ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระสังฆราช
เปน็ ประธานเปิดงาน วนั ที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๓ สมเดจ็ พระกนษิ ฐาธิราชเจ้า เสด็จฟงั เทศน์
ขอเชิญทุกท่านรว่ มพิธีเทศนม์ หาชาติ เพื่อร่วมเสดจ็ พระราชกศุ ลตามก�ำลงั ศรทั ธา
ทปี่ ระชมุ รบั ทราบ
เลขานุการฯ ประธานแต่ละฝ่ายได้รายงานการปฏิบัติหน้าท่ีในช่วงเดือน
ที่ผ่านมาต่อท่ีประชุมแล้ว ต่อไปพระเดชพระคุณ พระเทพศาสนาภิบาล รองเจ้าคณะ
จังหวัดนครปฐม วัดไร่ขิง พระอารามหลวง ประธานท่ีประชุมจะได้สรุปงานทั้ง ๖ ฝ่าย
และงานพฒั นาพุทธมณฑล ตลอดถงึ แนวทางในการทำ� งานของ คณะสงฆจ์ ังหวดั นครปฐม
พระเทพศาสนาภบิ าล รองเจา้ คณะจงั หวดั นครปฐม วดั ไรข่ งิ พระอารามหลวง
งานปกครอง การแต่งตง้ั คณะกรรมการ ๖+๑ ของคณะสงฆจ์ งั หวดั นครปฐม
ซ่ึงเปล่ียนทกุ ๒ ปี เปน็ การดี เพราะจะได้บคุ คลทีต่ รงกบั งานมาท�ำงานในฝา่ ยนน้ั ๆ
สถานการณ์คณะสงฆ์ในปัจจุบันเราขาดหลัก ฉะนั้น ต้องรักษาฐานที่ตั้งให้ดี
เช่น เจ้าอาวาสต้องรักษาศรัทธาและเป็นที่พ่ึงของชาวบ้านในพื้นท่ีวัดของตนเองให้ได้

126

127

รายงานการประชมุ พระสงั ฆาธิการจงั หวดั นครปฐม

เป็นเจ้าคณะต�ำบลเจ้าคณะอ�ำเภอต้องดูแล สอดส่องวัดในปกครองให้ดี อย่าให้มีปัญหา
อยา่ ให้เรื่องรอ้ งเรยี นไปถงึ ข้างบน ตอ่ ไปคณะสงฆต์ ้องมกี ารเปล่ียนแปลงแน่นอน
เจ้าคณะผู้ปกครองต้องพูดคุยกับผู้ใต้บังคับบัญชา โดยใช้ใจ อย่าใช้อ�ำนาจ
เพราะจะสร้างศัตรูโดยไม่จ�ำเป็น บัญชีรับจ่ายเป็นเร่ืองจ�ำเป็นทุกวัดต้องท�ำและส่งให้
สำ� นกั งานพระพทุ ธศาสนาจงั หวดั ดว้ ย ยงั มอี กี หลายวดั ทยี่ งั ไมท่ ำ� ถา้ ไมท่ ำ� กถ็ อื วา่ มคี วามผดิ
เร่ืองบณิ ฑบาต ปัจจบุ ันพระปฏบิ ตั ิตัวล�ำบาก ระเบยี บออกมาคลุมทั้งประเทศ
ที่จริงเหตุเกิดเป็นบางพื้นที่ ขอให้พระสังฆาธิการเป็นไมตรีกับผู้น�ำท่องถิ่น อย่าไปต้ังป้อม
เข้าหากนั จะแก้ปญั หาไมจ่ บ
งานการศึกษา ขอให้ช่วยกันท�ำงาน ท้ังเรียนและอบรมตามที่เคยปฏิบัติ
วดั ไรข่ งิ ยินดใี ห้สถานทใ่ี นการอบรม
งานเผยแผ่ ขอให้ทำ� งาน อ.ป.ต. ถา้ พิจารณาดูให้ดีงานทงั้ ๘ ด้านของ อ.ป.ต.
วัดตา่ งๆ ท�ำกนั อยู่แล้ว อยูท่ ่ตี อ้ งแยกงานที่ท�ำให้เข้ากบั ดา้ นต่างๆ เทา่ น้นั ปัจจบุ นั ไม่ต้อง
คิดอะไรท�ำงานอย่างเดียว ใครถนัดงานอะไรก็ท�ำงานนั้นๆ ให้ชัดเจน ฝากส�ำนักงาน
พระพทุ ธศาสนาจงั หวัดฯ จัดอบรมมัคนายกวัด พิธีกรของวัด และไวยาวัจกรของวดั ดว้ ย
ในปี ๒๕๖๔ หมบู่ า้ นรกั ษาศีล ๕ ต้นแบบ จังหวดั นครปฐม เลอื กหมู่บ้านไหน
ในอ�ำเภออะไรควรกำ� หนดไวเ้ นิน้ ๆ เพ่ือใหท้ างหมบู่ ้านไดม้ เี วลาเตรียมตวั
งานสาธารณปู การ ทำ� ดีแล้ว สามารถประยกุ ตเ์ ขา้ กบั โครงการวัด ประชา รฐั
ไดเ้ ลย
งานศึกษาสงเคราะห์ เลขานุการต้องรวบรวมข้อมูลท้ังจังหวัดให้ประธาน
ขอให้ประสานงานกับเลขานุการเจ้าคณะอ�ำเภอเพ่ือน�ำข้อมูลงานศึกษาสงเคราะห์มาสรุป
ในแตล่ ะเดอื น ซ่ึงหลายวดั ไดส้ งเคราะห์
งานสาธารณสงเคราะห์ ขอให้ช่วยกันท�ำตามที่ท่านเจ้าคุณพระศรีธีรวงศ์
ประธานงานสาธารณสงเคราะห์ กล่าวไว้ เช่น ท่ีวัดวังตะกู ช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงและ
ชาวบ้านในระแวกใกล้เคียง เป็นการสงเคราะห์ญาติโยมของวัด เป็นฐานของวัดโดยตรง
ตอ้ งไปชว่ ยอยา่ ทอดทง้ิ เขา งานแบบนท้ี ำ� แลว้ ไดใ้ จ

127

128

สารคณะสงฆ์จงั หวดั นครปฐม พ.ศ. ๒๕๖๓

เห็นดีด้วยกับโครงการเย่ียมผู้ติดโลง ถ้าท�ำได้ เพราะเจ้าอาวาสบางรูป
งานศพในวัดยังไม่ลงมางานเลย มีเจ้าอาวาสวัดในกรุงเทพวัดหนึ่งใช้วิธีแบบน้ี แรกๆ
วดั ไมม่ เี งินเลย งานศพทุกงานเจา้ อาวาสลงไปหมด ทำ� มาสบิ กวา่ ปี ปจั จบุ นั มีเงนิ บริหารวัด
รอ้ ยกวา่ ลา้ นบาท เพราะไดใ้ จเจา้ ภาพบางครงั้ ผตู้ ายมมี รดก ญาตๆิ ไมร่ วู้ า่ จะใหใ้ คร กท็ ำ� บญุ
กบั วดั
จังหวัดนครปฐมก็มีพระครูอดุลพัฒนาภรณ์ งานในอ�ำเภอสามพรานหรือ
ใกลเ้ คยี งท่านร้จู กั จะไปทกุ งาน อยากให้ทกุ รูปท�ำกัน
ท่ีประชมุ รบั ทราบ
วาระท่ี ๑๑ เร่อื งอ่นื ๆ
นายบุญเชิด กิตติธรางกูร ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดนครปฐม เร่ืองบัญชีรับ-จ่ายที่วัดต่างๆ ท�ำจะเป็นคุณประโยชน์ต่อวัดเป็นอย่าง
มาก ยกตัวอย่าง ถ้ามีผู้มาร้องเรียนเกี่ยวกับเงินของวัด ถ้าวัดท�ำบัญชีรับ-จ่ายไว้ทุกเดือน
สามารถแกป้ ญั หาให้กับเจา้ อาวาสได้ ถ้าไมม่ ีบัญชรี ับ-จ่ายจะเป็นเรื่องยาก และเป็นปัญหา
ให้กับเจ้าอาวาสด้วย เพราะคนร้องเรียนจะขอดูรายได้ของวัดว่าเอาไปท�ำอะไรบ้าง ยังม ี
อีกหลายวัดยังไม่ส่ง ขอความอนุเคราะห์เจ้าคณะพระสังฆาธิการช่วยติดตามให้อีกคร้ัง
ซ่งึ จะหมด เขตภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๓
ปัจจุบันคณะสงฆ์จะถูกกดดันในหลายๆ เร่ืองการบวช การจัดกิจกรรม
และลา่ สดุ การบณิ ฑบาต ซงึ่ มปี ญั หาไมก่ รี่ ปู และเปน็ บางพนื้ ทเ่ี ทา่ นน้ั แตร่ ะเบยี บออกมาคลมุ
ไปทงั้ หมด วนิ ยั กบั จารตี ประเพณคี วรจะไปดว้ ยกนั ได้ ซงึ่ ควรดจู ารตี ประเพณขี องชมุ ชนดว้ ย
เพราะพระสงฆอ์ ยกู่ บั ชมุ ชน
เรอ่ื งการสรา้ งพระพทุ ธรปู ตอ้ งดพู ทุ ธลกั ษณะเปน็ สำ� คญั อยา่ สรา้ งตามใจตวั เอง
ต้องดบู ริบทวา่ วัดทตี่ ั้งอยู่ในภมู ิภาคไหนด้วย
เรื่องการปล่อยสัตว์น�้ำตามแม่น�้ำล�ำคลอง มีจ�ำกัดประเภทของสัตว์ด้วย
มีเอกสารถวายผู้เข้าประชุมว่าสัตว์ประเภทไหนปล่อยได้ และไม่ได้ สัตว์น้�ำท่ีปล่อยไม่ได้

128

129

รายงานการประชุมพระสังฆาธกิ ารจงั หวัดนครปฐม

เชน่ ปลาดกุ บก๊ิ อยุ กงุ้ เครยฟ์ ชิ เตา่ ญป่ี นุ่ ปลาหางนกยงู ปลากดเกราะดำ� ปลากดเกราะลาย
ตะพาบไตห้ วัน ปลาทับทิม และปลานิล เพราะปลาเหล่านี้ จะท�ำให้พนั ธุ์ปลาพนื้ เมอื งไทย
สูญพันธุ์
ประธานฯ การสร้างพระพุทธรูปขอให้เจ้าคณะผู้ปกครองใกล้ชิดแนะน�ำวัด
ในปกครองใหเ้ ขา้ ใจต้องใหถ้ กู ตอ้ งตามพุทธศลิ ป์ และตามพน้ื ท่นี ิยม
และอีกเรื่องหนึ่ง ซ่ึงตอนนี้ก�ำลังโด่งดังอยู่ คือ ไอ้ไข่ บางวัดสร้างใหญ่โตกว่า
พระพุทธรูปอีก จังหวัดนครปฐมไม่ควรท�ำสังคมจะตั้งค�ำถามว่าวัดก�ำลังจะให้บูชาอะไร
อย่าสรา้ งรปู เคารพอะไรท่ีไม่เกีย่ วเน่อื งในพระพทุ ธศาสนา เหมือนกบั ว่าพระสงฆ์ไมย่ กย่อง
พระพุทธเจา้ ฝากเจ้าคณะผปู้ กครองแนะนำ� เจา้ อาวาสในปกครองดว้ ย
ฝากอีกเรอ่ื ง เจ้าคณะผู้ปกครองหลายรปู ไมค่ อ่ ยให้ความส�ำคัญกบั การประชมุ
ขาดประชมุ ไมแ่ จง้ สาเหตุ เหมอื นกบั วา่ ไมใ่ หค้ วามสำ� คญั กบั คณะสงฆ์ เมอื่ เจา้ คณะผปู้ กครอง
ไม่เข้าประชุมวัดในปกครองก็ไม่ทราบนโยบายของคณะสงฆ์ ถ้าสุขภาพไม่เอ้ืออ�ำนวย
หรอื ขดั ขอ้ งด้วยเหตใุ ด จะขอลาออกกแ็ จง้ มา
ในนามเจา้ คณุ อาจารยพ์ ระเทพมหาเจตยิ าจารย์ ขอขอบพระสงั ฆาธกิ ารทกุ รปู
ทเี่ สยี สละเวลามาประชมุ ในวนั น้ี ขอปดิ ประชุม
ปดิ ประชมุ เวลา ๑๕.๔๐ น.

(พระครสู ุธีเจตยิ านกุ ูล) (พระเทพมหาเจติยาจารย)์
เลขานกุ ารเจา้ คณะจงั หวัดนครปฐม เจ้าคณะจังหวดั นครปฐม
ตรวจรบั รองบนั ทึกรายงานการประชมุ
บนั ทกึ รายงานการประชมุ

129

130

สารคณะสงฆ์จังหวดั นครปฐม พ.ศ. ๒๕๖๓

รายงานการประชมุ

พระสังฆาธิการระดบั เจ้าคณะจงั หวดั รองเจา้ คณะจงั หวัด เจ้าคณะอ�ำเภอ
รองเจ้าคณะอ�ำเภอ เจา้ คณะตำ� บล และเลขานกุ าร

ประจำ� เดือนกนั ยายน

วันศกุ รท์ ี่ ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ณ ส�ำนักงานเจา้ คณะจังหวดั นครปฐม วัดพระปฐมเจดีย์ อำ� เภอเมอื ง จงั หวัดนครปฐม

รายนามผู้เขา้ ประชุม เจา้ คณะจังหวัดนครปฐม
๑. พระเทพมหาเจติยาจารย ์ รองเจา้ คณะจังหวัดนครปฐม
๒. พระเทพศาสนาภิบาล ทีป่ รกึ ษาเจา้ คณะจังหวัดนครปฐม
๓. พระครอู ดุลพฒั นาภรณ์ เจ้าคณะอำ� เภอเมืองนครปฐม
๔. พระครูพศิ าลสาธุวัฒน์ เจา้ คณะอ�ำเภอสามพราน
๕. พระพพิ ฒั นศ์ กึ ษากร รก.เจ้าคณะอ�ำเภอบางเลน
๖. พระครปู ุญญาภิสนั ท์ เจา้ คณะอำ� เภอก�ำแพงแสน
๗. พระครอู มรบุญญารกั ษ ์ เจา้ คณะอ�ำเภอดอนตมู
๘. พระศรธี รี วงศ ์ เจา้ คณะอำ� เภอพุทธมณฑล
๙. พระครบู วรธรรมานุสิฐ รองเจ้าคณะอ�ำเภอนครชยั ศรี
๑๐. พระครโู กวิทสตุ การ รองเจา้ คณะอำ� เภอก�ำแพงแสน
๑๑. พระครูโกศลธรรมรัตน ์ เจ้าคณะตำ� บลพระปฐมเจดีย์
๑๒. พระครูพิพธิ เจติยาภิบาล เจ้าคณะต�ำบลดอนยายหอม
๑๓. พระครูปฐมวราจารย์ เจา้ คณะต�ำบลบางแขม
๑๔. พระครูสุจติ ตานนั ท์ เจ้าคณะต�ำบลสวนปา่ น
๑๕. พระครหู ริภมู ิรกั ษ์ เจา้ คณะต�ำบลทัพหลวง
๑๖. พระครปู ลัดสาธวุ ัฒน ์ เจา้ คณะตำ� บลโพรงมะเด่อื
๑๗. พระครูปฐมธรรมรักษ ์

130

131

รายงานการประชมุ พระสงั ฆาธิการจงั หวัดนครปฐม

๑๘. พระครปู ฐมสุตากร เจ้าคณะตำ� บลบ้านยาง
๑๙. พระครูสริ ิชัยรังสี เจ้าคณะต�ำบลห้วยพลู
๒๐. พระครูสริ ิชยั สถิต เจา้ คณะตำ� บลสมั ปทวน
๒๑. พระครพู ิจติ รสรคุณ เจ้าคณะต�ำบลทา่ พระยา
๒๒. พระครูจันทเขมคุณ เจ้าคณะตำ� บลศรีมหาโพธ์ิ
๒๓. พระมหาเสวย ติสสฺ วํโส ป.ธ.๗ เจา้ คณะตำ� บลศรี ษะทอง
๒๔. พระครูจารุวัฒนคุณ เจ้าคณะตำ� บลไรข่ งิ
๒๕. พระมหาสมเกยี รติ เตชวณโฺ ณ ป.ธ.๗ เจ้าคณะตำ� บลยายชา
๒๖. พระครูวรดติ ถานยุ ุต เจ้าคณะต�ำบลบ้านใหม่
๒๗. พระครจู นิ ดากิจจานรุ กั ษ ์ เจ้าคณะตำ� บลบางช้าง
๒๘. พระครไู พศาลกติ ตวิ รรณ เจ้าคณะตำ� บลบางระก�ำ
๒๙. พระมหาณรงค์ มหาปญโฺ ญ ป.ธ.๖ ดร. เจ้าคณะตำ� บลบางหลวง
๓๐. พระครปู ยิ ธรรมพิมล เจ้าคณะตำ� บลบางปลา
๓๑. พระครวู จิ ติ รปทุมานันท์ เจา้ คณะตำ� บลบัวปากทา่
๓๒. พระครูโสภณสาโรภาส เจา้ คณะตำ� บลบางภาษี
๓๓. พระปลดั เกรยี งเดช ฐานธมฺโม รก.เจ้าคณะตำ� บลบางไทรปา่
๓๔. พระครวู ธิ านธรรมนาถ เจา้ คณะตำ� บลก�ำแพงแสน
๓๕. พระครูไพโรจนภ์ ัทรคณุ ดร. เจา้ คณะตำ� บลดอนข่อย
๓๖. พระครพู ินติ สตุ าคม เจ้าคณะตำ� บลห้วยขวาง
๓๗. พระครูปฐมจนิ ดากร เจ้าคณะต�ำบลทุง่ ลูกนก
๓๘. พระครปู ลัดเพลนิ ภทฺทปญโฺ ญ เจา้ คณะตำ� บลทงุ่ ขวาง
๓๙. พระครพู ทิ ักษ์ธรรมกิตติ์ เจา้ คณะตำ� บลหว้ ยดว้ น
๔๐. พระครปู ฐมวรญาณ เจ้าคณะต�ำบลบ้านหลวง
๔๑. พระครูพิสทุ ธฐ์ิ านพธิ าน รองเจา้ คณะตำ� บลรองบางภาษี
๔๒. พระครูสธุ ีเจติยานกุ ลู เลขานุการเจา้ คณะจังหวดั นครปฐม
๔๓. พระครปู ลัดประวทิ ย์ วรธมโฺ ม เลขานุการรองเจ้าคณะจังหวดั นครปฐม
๔๔. พระปลัดเฉลิมพล จารวุ ณโฺ ณ เลขานุการเจ้าคณะอำ� เภอเมอื งนครปฐม

131

132

สารคณะสงฆ์จงั หวัดนครปฐม พ.ศ. ๒๕๖๓

๔๕. พระปลดั ประพจน์ สปุ ภาโต ดร. เลขานกุ ารเจ้าคณะอำ� เภอนครชัยศรี
๔๖. พระปลดั เกรียงเดช ฐานธมฺโม เลขานุการเจา้ คณะอำ� เภอบางเลน
๔๗. พระปลัดพิเชษ ธมมฺ ธโช เลขานกุ ารเจา้ คณะอำ� เภอกำ� แพงแสน
๔๘. พระครูปฐมถิรธรรม เลขานุการเจ้าคณะอ�ำเภอพุทธมณฑล
๔๙. พระอกุ กฤต อนิ ทฺ จิตโฺ ต ป. เลขานุการเจ้าคณะอำ� เภอดอนตูม
๕๐. พระพฒั นวชั ร ญาณสริ ิ เลขานุการรองเจา้ คณะอำ� เภอนครชัยศรี
๕๑. พระมหาไพศาล โฆสธมฺโม ป.ธ.๗ ผูแ้ ทนพระวินยาธิการอำ� เภอนครขยั ศรี
๕๒. พระครพู ิสทุ ธฐิ์ านพธิ าน ผแู้ ทนพระวนิ ยาธิการอำ� เภอบางเลน
๕๓. นายบุญเชิด กติ ติธรางกูร ผอู้ ำ� นวยการสำ� นกั งานพระพทุ ธศาสนาจงั หวดั ฯ
๕๔. นายสขุ พชิ ยั เชาวกลุ นกั วิชการศาสนาช�ำนาญการพเิ ศษ
๕๕. นางสาวอรพร คัมภรี ศาสตร์ นักวชิ าการวฒั นธรรมชำ� นาญการพิเศษ

รายนามผลู้ าประชมุ
๑. พระครสู ิรปิ ญุ ญาภวิ ัฒน ์ เจา้ คณะอำ� เภอนครชัยศร ี
๒. พระมหาไกรวรรณ์ ชินทตตฺ โิ ย ป.ธ.๙ ดร. รองเจ้าคณะอำ� เภอเมอื งนครปฐม
๓. พระครสู วุ รรณเมธาภรณ์ เจ้าคณะตำ� บลพระประโทน
๔. พระครูยติธรรมานยุ ตุ เจ้าคณะต�ำบลบางกระเบา
๕. พระครูปฐมโชติวัฒน ์ เจา้ คณะตำ� บลวัดละมดุ
๖. พระครูเกษมถาวรคุณ เจ้าคณะตำ� บลไผ่หชู า้ ง
๗. พระครสู มุ นสนุ ทรกจิ เจา้ คณะตำ� บลหว้ ยมว่ ง
๘. พระครูอดุลประชารักษ ์ เจา้ คณะตำ� บลกระตีบ
๙. พระครูปฐมปัญญาภรณ์ เจา้ คณะตำ� บลสามงา่ ม
๑๐. พระครูถาวรธรรมภมิ ณฑ์ เจา้ คณะตำ� บลศาลายา
๑๑. พระมหาวจิ ติ ร กลฺยาณจิตฺโต ป.ธ.๗ เจา้ อาวาสวัดมหาสวสั ดิ์นาคพุฒาราม
๑๒. พระปลดั การญุ ย์ ฐติ ธมโฺ ม เลขานุการเจา้ คณะอำ� เภอสามพราน
๑๓. พระนครนิ ทร์ ธมฺมินทฺ โชต ิ เลขานกุ ารรองเจา้ คณะอำ� เภอเมอื งนครปฐม

132

133

รายงานการประชมุ พระสังฆาธิการจงั หวัดนครปฐม

๑๔. พระใบฎกี าอดุ มศกั ด์ิ ทปี ธมโฺ ม เลขานุการรองเจ้าคณะอำ� เภอกำ� แพงแสน
๑๕. พระครปู ระภสั ร์มโนธรรม ผแู้ ทนพระวนิ ยาธกิ ารอำ� เภอเมอื งนครปฐม
๑๖. พระครูปฐมธีรวัฒน ์ ผูแ้ ทนพระวนิ ยาธิการอ�ำเภอสามพราน
๑๗. พระมหาบญุ เกล้า นาคเสโน ป.ธ.๓ ผู้แทนพระวนิ ยาธิการอำ� เภอกำ� แพงแสน
๑๘. พระครูสนั ตธิ รรมานนั ท ์ ผ้แู ทนพระวินยาธกิ ารอำ� เภอดอนตูม
๑๙. พระมหาธงสวรรค์ วรเมธี ป.ธ.๖ ผู้แทนพระวินยาธกิ ารอำ� เภอพทุ ธมณฑล
๑๐. นางฐติ ิรัตน์ เคา้ ภไู ทย วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม
รายนามผู้รว่ มประชุม เลขานกุ ารเจ้าคณะตำ� บลวงั ตะกู
๑. พระมหาอดเิ รก ฐิตวุฑฺฒิ ป.ธ.๕ ดร. เลขานุการเจา้ คณะต�ำบลศรมี หาโพธ์ิ
๒. พระพวงสขุ สเุ มโธ เลขานกุ ารเจา้ คณะต�ำบลทุ่งขวาง
๓. พระมานพ มานิโต เลขานกุ ารเจ้าคณะตำ� บลดอนขอ่ ย
๔. พระวิทยา ปุญญฺ กาโม เลขานุการเจ้าคณะตำ� บลศาลายา
๕. พระครสู ังฆรกั ษ์ยศวีร์ ปมตุ ฺโต เลขานกุ ารเจ้าคณะตำ� บลพระปฐมเจดีย์
๖. พระครปู ฐมพิทยาภรณ ์ เลขานุการเจา้ คณะตำ� บลบวั ปากทา่
๗. พระอนุชาติ สมานจติ โฺ ต เลขานกุ ารเจา้ คณะตำ� บลบ้านใหม่
๘. พระใบฎกี าอรรถพล พลสโี ล เลขานกุ ารเจา้ คณะตำ� บลไรข่ งิ
๙. พระครูสมหุ ์ธวัชชัย เขมจาโร นักวิชการศาสนาปฏิบัติการ
๑๐. นางสาวพิมลวรรณ เหลืองรังษ ี

เปดิ ประชมุ เวลา ๑๓.๐๐ น.
วาระท่ี ๑ เร่ืองทีป่ ระธานแจง้ ให้ท่ีประชมุ ทราบ
ไม่มี
วาระท่ี ๒ เรอ่ื งรบั รองรายงานการประชุม
พระครูสุธเี จตยิ านกุ ลู เลขานกุ ารเจ้าคณะจงั หวดั นครปฐม ขออนญุ าตไมอ่ ่าน
รายงานการประชุมเมื่อเดือนท่ีผ่านมา ขอความเมตตาผู้เข้าประชุมทุกรูปได้อ่านรายงาน

133

134

สารคณะสงฆ์จังหวดั นครปฐม พ.ศ. ๒๕๖๓

การประชุมเม่ือเดือนที่ผ่านมา หากมีข้อความส่วนใดส่วนหน่ึงขาดตกบกพร่องผิดพลาด
จากทไี่ ดป้ ระชมุ ขอความกรณุ าผเู้ ขา้ ประชมุ ทกุ รปู ไดแ้ จง้ ตอ่ ฝา่ ยเลขานกุ าร เพอ่ื จะไดแ้ กไ้ ข
รายงานการประชมุ ให้ถกู ตอ้ งตอ่ ไป
วาระที่ ๓ เร่ืองสบื เนื่อง
เลขานุการฯ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการหน่วยอบรมประชาชนประจ�ำอ�ำเภอ
ตามท่ไี ดพ้ ูดในทปี่ ระชมุ เมือ่ เดือนทผี่ า่ นมาให้ทุกอ�ำเภอแตง่ ตง้ั ผลด�ำเนินการมีดงั นี้
อำ� เภอเมืองนครปฐม อำ� เภอนครชยั ศรี อ�ำเภอสามพราน อำ� เภอก�ำแพงแสน
อ�ำเภอดอนตูม และอ�ำเภอพุทธมณฑล แต่งตั้งคณะกรรมการเรียบร้อยแล้ว ส่วนอ�ำเภอ
บางเลน ก�ำลงั ดำ� เนนิ การ
นายบุญเชิด กิตติธรางกูร ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานพระพุทธศาสนา
จงั หวดั นครปฐม เรอ่ื งการขบั เคลอื่ นโครงการ วดั ประชา รฐั สรา้ งสขุ สบื เนอ่ื งจากทปี่ ระชมุ
เมอ่ื เดือนที่ผา่ นมาให้ทกุ วดั ไดท้ ำ� โครงการน้ี ไมใ่ ชเ่ ฉพาะแต่วัดเจ้าคณะผปู้ กครองเทา่ นั้น
และในปีน้ีคณะกรรมการส่วนกลางจัดสรรงบประมาณให้คณะสงฆ์
จงั หวัดนครปฐม ๘ วดั เป็นวัดในคณะสงฆ์มหานิกาย ๗ วัด และวัดในคณะสงฆธ์ รรมยุต ๑
วดั ๆ ละ ๑๐,๐๐๐ บาท ทั้ง ๘ วดั จะเปน็ วดั น�ำรอ่ ง แตท่ ุกวัดจะต้องทำ� เพราะสดุ ท้ายแลว้
วัดจะเป็นผู้ได้รับประโยชน์ เบื้องต้นให้วัดต่างๆ ตั้งคณะกรรมการ ข้ึนป้ายตามที่
คณะกรรมการฝา่ ยสาธารณปู การของจงั หวัดนครปฐมไดล้ งไปตรวจและให้แนวทาง
เมอ่ื วนั ที่ ๑๕ กนั ยายน ๒๕๖๓ มกี ารประชมุ คณะกรรมการโครงการวดั ประชา
รฐั สร้างสขุ หนกลาง ทว่ี ัดพระพุทธแสงธรรม จังหวดั สระบรุ ี สรปุ สาระสำ� คัญจังหวัดต่างๆ
จะตอ้ งส่งชอ่ื วัดจำ� นวน ๒ วดั ให้คณะกรรมการส่วนกลางมาตรวจประเมิน ภายในวนั ที่ ๒๕
ตุลาคม ๒๕๖๓
ทปี่ ระชมุ รับทราบ

134

135

รายงานการประชุมพระสังฆาธิการจงั หวัดนครปฐม

วาระท่ี ๔ เรื่องการปกครอง
พระครูบวรธรรมานุสิฐ เจา้ คณะอ�ำเภอพทุ ธมณฑล วัดมะเกลอื รองประธาน
งานปกครองคณะสงฆจ์ งั หวดั นครปฐม ตามแผนปฏริ ปู กจิ การพระพทุ ธศาสนา งานปกครอง
ในช่วงนี้มีมตมิ หาเถรสมาคม เรอ่ื งแนวทางปฏบิ ัติในการออกใบอนโุ มทนา ดงั น้ี
๑. ใบอนโุ มทนา ตอ้ งมเี ลขที่ เลม่ ท่ี วนั เดอื น ปี ทบี่ รจิ าคหรอื ออกใบอนโุ มทนา
๒. ตอ้ งระบุช่ือผู้บรจิ าค ทัง้ ท่ีเป็นบคุ คลทว่ั ไป หรอื บริษัทห้างรา้ น ใหถ้ ูกต้อง
๓. ต้องระบจุ ำ� นวนเงินท่ไี ด้รับบริจาค ทง้ั ทเี่ ป็นตวั เลขและตวั อกั ษร ตามทีไ่ ด้
รบั บริจาคจริง
๔. ตอ้ งระบวุ ัตถุประสงคข์ องการบรจิ าคใหช้ ดั เจน วา่ บรจิ าคเพอ่ื การใด
๕. ตอ้ งระบุช่ือวัด และสถานท่ตี ง้ั ของวัดใหช้ ดั เจน (ตำ� บล อำ� เภอ จงั หวัด)
๖. ต้องลงลายมือชื่อผู้รับเงิน พร้อมวงเล็บชื่อ - สกุล และต�ำแหน่งท่ีได้รับ
มอบหมายจากวดั
๗. ผู้มีอ�ำนาจออกใบอนุโมทนาบัตร ต้องลงลายมือช่ือ พร้อมวงเล็บชื่อเต็ม
และตำ� แหน่ง รวมทัง้ ประทบั ตราวดั นน้ั ๆ ท่ีออกใบอนโุ มทนาบัตร
๘. ใส่หมายเลขโทรศัพท์/อเี มล
และมตมิ หาเถรสมาคมเรอื่ งการวาดภาพจติ รกรรมหรอื ภาพศลิ ปะในพทุ ธศาสนสถาน
ดงั น้ี
๑. กรณีวัดใดมีความประสงค์จะวาดภาพจิตรกรรมฝาผนังท่ีมีภาพเหมือน
บุคคลร่วมสมัยหรือภาพศิลปะในลักษณะอ่ืนๆ ที่ไม่สอดคล้องกับพุทธประวัติและ
ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาตามส่ิง ปลูกสร้างต่างๆ ภายในวัด เช่น อุโบสถ วิหาร
ศาลาการเปรียญ หอประชุมหรือศาลาบ�ำเพ็ญกุศล ให้เจ้าอาวาสพิจารณาถึงความ
เหมาะสมของภาพทจี่ ะวาดใหร้ อบคอบ
๒. ใหเ้ จา้ อาวาสเสนอแบบภาพวาดหรอื แบบ
และในช่วงเดือนท่ีผ่านมาคณะสงฆ์อ�ำเภอต่างๆ จัดให้มีการประชุมและออก
ตรวจการณ์ ดงั นี้

135

136

สารคณะสงฆ์จงั หวดั นครปฐม พ.ศ. ๒๕๖๓

คณะสงฆ์อ�ำเภออำ� เภอเมอื งนครปฐม
คณะสงฆ์ต�ำบลทัพหลวง โดยพระครูปลัดสาธุวัฒน์ เจ้าคณะต�ำบล ได้ออก
ตรวจการวดั ในปกครอง ประกอบด้วย วัดใหม่ปิ่นเกลยี ว วดั ทพั หลวง วดั ทุงรี วัดมว่ งตารศ
คณะสงฆ์อำ� เภอนครชยั ศรี
เจ้าคณะตำ� บลทั้ง ๖ ตำ� บล ประกอบดว้ ย ตำ� บลทา่ พระยา ต�ำบลศรีมหาโพธิ์
ต�ำบลวัดละมุด ต�ำบลสัมปทวน ต�ำบลห้วยพลู ต�ำบลศีรษะทอง ได้ออกตรวจการณ์วัดใน
ปกครองจ�ำนวน ๓๓ วดั
คณะสงฆอ์ ำ� เภอสามพราน
คณะสงฆ์ต�ำบลบ้านใหม่ โดยพระครูวรดิตถานุยุต เจ้าคณะต�ำบล ได้ออก
ตรวจการณ์วดั ใน ปกครอง จ�ำนวน ๖ วดั
คณะสงฆ์อ�ำเภอสามพรานจัดให้มีการประชุมพระสังฆาธิการ ในวันที่ ๑๐
กนั ยายน ๒๕๖๓ ณ วัดบางช้างเหนอื
คณะสงฆ์อ�ำเภอบางเลน จัดให้มีการประชุมพระสังฆาธิการ ในวันท่ี ๒๘
สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ วดั บางไผ่นารถ
พระครูพิพิธเจติยาภิบาล เจ้าคณะต�ำบลพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์
กรณีเรื่องร้องเรียนวัดไผ่ล้อม ซึ่งเป็นเรื่องตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๔๘ และได้รับมอบให้เข้าไป
ตรวจสอบเมื่อปี พ.ศ.๒๕๕๙ ซ่ึงทางวัดไผ่ล้อมได้ชี้แจงข้อเท็จแล้ว และได้รายงานให ้
เจา้ คณะผปู้ กครองเปน็ ทเี่ รยี บรอ้ ยแลว้ เรอื่ งกเ็ งยี บหายไป อยๆู่ ผรู้ อ้ งเรยี นกท็ ำ� ฎกี าทลู เกลา้ ฯ
ซึ่งเร่ืองน้ีองค์มนตรีได้ส่งเรื่องมาตามล�ำดับจนถึงเจ้าคณะจังหวัดๆ มอบให้เกล้าฯ เข้าไป
ตรวจสอบอีกครง้ั
ซึ่งการตรวจสอบที่ผ่านมา ผรู้ อ้ งเรยี นแย้งว่าคณะกรรมการผตู้ รวจสอบไมเ่ คย
เรยี กโจทยม์ าใหข้ อ้ มลู เลย ฉะนนั้ การตรวจสอบครงั้ นไี้ ดเ้ รยี กใหผ้ รู้ อ้ งเรยี นมาใหข้ อ้ มลู ดว้ ย
ซึ่งผรู้ ้องเรยี นก็ขอผลัดมาตลอด ๔-๕ ครั้ง และลา่ สดุ ขอผลัดเป็นวนั ที่ ๙ ตลุ าคม ๒๕๖๓
ขอเรียนใหท้ ป่ี ระชุมทราบ

136

137

รายงานการประชมุ พระสังฆาธกิ ารจงั หวัดนครปฐม

นายบุญเชิด กิตติธรางกูร ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวดั นครปฐม เร่อื งนี้เปน็ กรณีตัวอย่าง ตอ่ ไปพระคณุ เจ้าจะท�ำการใดๆ ไม่ว่าจะเปน็ คู่คา้
หรอื ตวั บคุ คล เอกสารทที่ ำ� คกู่ นั สำ� คญั มาก เพราะตอนนก้ี ารรอ้ งเรยี นทข่ี อเอกสารประกอบ
มนี อ้ ยมาก เพราะเวลาผา่ นมาเปน็ สบิ ๆ ปี ขณะนเ้ี อกสารตวั จรงิ ทค่ี ณะกรรมการตรวจสอบ
ขอจากผู้ร้องเรียนก็ยังไม่ได้มา ผู้ร้องเรียนก็ผลัดวันประกันพรุ่งอยู่ตลอด ทางผู้ไกล่เกลี่ย
ก็ไม่ทราบจุดประสงค์ของผู้ร้องเรียนว่าต้องการอะไร ต้องยอมรับว่าเราไม่รู้ข้อเท็จจริง
เพราะเป็นการกระท�ำของบคุ คล ๒ คน
มปี ระเดน็ ถวายทป่ี ระชมุ กรณเี จา้ อาวาสซงึ่ ถอื วา่ เปน็ เจา้ พนกั งานตามกฎหมาย
ถา้ เจา้ อาวาสไปยมื เงนิ มาพฒั นาวดั กรณนี ถี้ อื วา่ วดั เปน็ หนี้ แตถ่ า้ ยมื มาใชส้ ว่ นตวั เจา้ อาวาส
เป็นหน้ีโดยตรง กรณยี ืมเงมิ มาแล้วเปน็ หนี้ แบบนจ้ี ะถอื ว่าเปน็ การปกครองสงฆ์ หรอื เป็น
เรอ่ื งของกฎหมายอาญา ในความเหน็ ควรใหเ้ ปน็ เรอื่ งของกฎหมายบา้ นเมอื ง ใหฟ้ อ้ งรอ้ งกนั
ในขั้นตอนกฎหมายก่อน เม่ือคดีถึงท่ีสุดแล้วค่อยด�ำเนินการตามปกครองคณะสงฆ์
เพราะประเด็นน้กี ำ� ลงั มเี ร่ืองฟอ้ งร้องวัดห้วยตะโกด้วย
ทีป่ ระชมุ รบั ทราบ
วาระท่ี ๕ เร่ืองการศกึ ษา
พระพิพัฒน์ศึกษากร เจ้าคณะอ�ำเภอสามพราน วัดบางช้างเหนือ ประธาน
งานการศึกษาคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม ตามแผนปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ส�ำหรับ
การศกึ ษาในช่วงนี้มีการอบรมนักธรรมชัน้ ตรี ซง่ึ มกี �ำหนดตามอ�ำเภอต่างๆ ดงั นี้
อำ� เภอเมอื งนครปฐม
ก�ำหนดอบรมนักธรรมชั้นตรี ระหว่างวันท่ี ๑๘ - ๒๒ กันยายน ๒๕๖๓
ณ วัดพะเนยี งแตก
อำ� เภอนครชยั ศรี
ก�ำหนดอบรมนักธรรมชั้นตรี ระหว่างวันท่ี ๑๔ - ๒๓ กันยายน ๒๕๖๓
ณ วัดโคกเขมา

137

138

สารคณะสงฆจ์ ังหวดั นครปฐม พ.ศ. ๒๕๖๓

อ�ำเภอสามพราน
ก�ำหนดอบรมนักธรรมชั้นตรี ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๒๓ กันยายน ๒๕๖๓
ณ วดั บางช้างเหนือ
อำ� เภอบางเลน
ก�ำหนดอบรมนักธรรมช้ันตรี ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๓ กันยายน ๒๕๖๓
ณ วดั บางนอ้ นใน
อำ� เภอกำ� แพงแสน
ก�ำหนดอบรมนักธรรมช้ันตรี ระหว่างวันท่ี ๒๐ - ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓
ณ วัดวังนำ้� เขียว
อำ� เภอดอนตมู
ก�ำหนดอบรมนักธรรมชั้นตรี ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๒๓ กันยายน ๒๕๖๓
ณ วัดสามง่าม
อ�ำเภอพุทธมณฑล
ก�ำหนดอบรมนักธรรมช้ันตรี ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓
ณ วัดมะเกลอื

สรุปจำ� นวนนกั เรียนแผนกธรรม ดังนี้
อำ� เภอ ช้ันตร ี ชนั้ โท ชัน้ เอก
เมือง ๙๓ ๘๐ ๖๐
นครชัยศรี ๔๗ ๔๙ ๒๒
สามพราน ๘๑ ๑๐๐ ๔๐
บางเลน ๔๐ ๒๑ ๑๐
กำ� แพงแสน ๕๔ ๔๑ ๒๔
ดอนตูม ๑๑ ๑๓ ๑๖
พทุ ธมณฑล ๒๕ ๘ ๖
รวม ๓๕๑ ๓๑๒ ๑๗๘

138

139

รายงานการประชมุ พระสงั ฆาธกิ ารจังหวัดนครปฐม

ก�ำหนดอบรมนักธรรมชั้นโทและเอกคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม ณ วัดไร่ขิง
พระอารามหลวง วันท่ี ๒๑ - ๓๐ ตลุ าคม ๒๕๖๓
เลขานกุ ารฯ ไดจ้ ดั ทำ� คมู่ อื อบรมนกั ธรรมชนั้ ตรี จำ� นวน ๕๐๐ เลม่ ๆ ละ ๖๐ บาท
รวมเปน็ เงนิ ๓๐,๐๐๐ บาท โดยเงนิ ดงั กลา่ วเปน็ เงนิ ทไ่ี ดร้ บั อดุ หนนุ สำ� นกั เรยี นคณะจงั หวดั
ท่มี ผี สู้ อบไดธ้ รรมศกึ ษา มากเปน็ ลำ� ดับที่ ๘ ของประเทศ ซ่ึงมพี ระเดชพระคุณ พระพพิ ัฒน์
ศึกษากร ประธานงานการศึกษาเป็นผแู้ ทนคณะสงฆจ์ ังหวัดนครปฐม เข้ารับโล่และรางวลั
ท่ีประชุมรับทราบ
วาระที่ ๖ เร่อื งการเผยแผ่
พระครูปลัดสาธุวัฒน์ เจ้าคณะต�ำบลทัพหลวง วัดวังตะกู คณะกรรมการ
ฝ่ายเผยแผ่คณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม ตามแผนปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ส�ำหรับ
งานเผยแผ่ในช่วงเดือนทีผ่ า่ นมามี ดังน้ี
วันท่ี ๔ - ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ มีการปฏิบัติธรรมวันแม่แห่งชาติ ท่ีส�ำนัก
ปฏบิ ัตธิ รรมประจ�ำจงั หวดั แห่งท่ี ๑๙ วัดใหมห่ ้วยลึก อ�ำเภอเมืองนครปฐม
วันที่ ๑๓ - ๑๕ สงิ หาคม ๒๕๖๓ คณะธรรมทตู อบรมคณุ ธรรมทค่ี า่ ยทองฑฆี า
วนั ที่ ๒๐ - ๓๑ สงิ หาคม ๒๕๖๓ มกี ารปฏบิ ตั ธิ รรมทศ่ี นู ยป์ ฏบิ ตั ธิ รรมคณะสงฆ์
จังหวัดนครปฐม สายแปด
วนั ที่ ๒๘ - ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ อบรมธรรมทตู ยุคใหม่
นายบุญเชิด กิตติธรางกูร ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
นครปฐม ได้รับเอกสารจากวิทยาสงฆพ์ ทุ ธปญั ญาศรีทวารวดี สามารถน�ำไปใช้ในการอบรม
ศาสนพิธีกรไวยาวัจกร และพนักงานขับรถพระเถระได้เป็นอย่างดี หลังจากสอบนักธรรม
ช้นั ตรีแล้วจะกำ� หนดวันอบรมอีกครงั้
ท่ีประชุมรบั ทราบ

139

140

สารคณะสงฆ์จงั หวดั นครปฐม พ.ศ. ๒๕๖๓

วาระที่ ๗ เรอ่ื งสาธารณูปการ
พระครูพิศาลสาธุวัฒน์ เจ้าคณะอ�ำเภอเมืองนครปฐม วัดพะเนียงแตก
ประธานงานสาธารณปู การคณะสงฆจ์ งั หวดั นครปฐม ตามแผนปฏริ ปู กจิ การพระพทุ ธศาสนา
วันท่ี ๒๕ สงิ หาคม ๒๕๖๓ คณะกรรมการฝ่ายสาธารณปู การจงั หวัดนครปฐม ได้ลงตรวจ
วัดสัมปตาก อ�ำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม คณะกรรมการได้แนะน�ำการพัฒนา
งานสาธารณปู การตามแนวทางกจิ กรรม ๕ ส. ดังน้ี
๑. สะสาง คือ จัดการบริเวณวัด ภายในบริเวณวัด มีสิ่งต่างๆ ท่ีจ�ำเป็น
เหมาะสมส่งเสรมิ สภาพ ความเป็นรมณสี ถาน
๒. สะดวก คอื การปรบั ปรงุ พฒั นา ดแู ลรกั ษาสงิ่ แวดลอ้ มและภมู ทิ ศั นภ์ ายในวดั
๓. สะอาด คอื ความสะอาด ม่นั คงแขง็ แรงของอาคารเสนาสนะต่างๆ
๔. สร้างมาตฐาน คือ จัดการวัดใหม้ สี งิ่ ปลูกสร้าง และอาคารเสนาสนะตา่ งๆ
เพยี งพอและ เหมาะสมเปน็ ประโยชน์ สภาพสอาด ม่นั คงแขง็ แรง
๕. สร้างวินัย คือ การบริหารจัดการและดูแลศาสนสมบัติของวัด เพื่อให้
สามารถบรหิ ารจดั การ วัดอย่างเป็นระบบ
และแนะนำ� ๙ แนวทางปฏบิ ตั กิ ารพฒั นาพ้นื ท่สี ่วู ัดสรา้ งสขุ ดังน้ี
๑. ป้ายชอ่ื วัด บริเวณหน้าวดั และแผนผงั วดั โดยสงั เขป
๒. การจดั การจราจร ป้ายจราจร และทจ่ี อดรถ
๓. การจัดระบบคลงั วัสดุสงฆ์ และการควบคุมการเบิก-จา่ ยสิง่ ของ
๔. หอ้ งนำ�้
๕. การจัดการขยะ
๖. สภาพแวดลอ้ มทวั่ ไป ไดแ้ ก่ ความเปน็ ระเบยี บเรยี บรอ้ ย ปลอดภยั ของพน้ื ท่ี
เปิดโลง่ ตา่ งๆ การจัดการพื้นที่สเี ขยี วภายในวัด เป็นต้น
๗. ระบบไฟฟ้าและการปอ้ งกนั อคั คภี ัย
๘. โรงครวั
๙. การสขุ าภิบาลอาคารเสนาสนะตา่ งๆ ภายในวดั

140

141

รายงานการประชุมพระสงั ฆาธิการจงั หวดั นครปฐม

วัดสัมปตากได้ด�ำเนินการพัฒนาวัดตามแนวทางทั้ง ๙ ประการ เป็นวัดใน
โครงการ วัด ประชา รฐั สร้างสุข
ในเดือนกันยายนน้ี คณะกรรมการฝ่ายสาธารณูปการจะลงพื้นท่ีวัดทรงคนอง
อ�ำเภอสามพราน ในวนั ที่ ๓๐ กนั ยายน ๒๕๖๓ ขอแจ้งใหท้ ่ปี ระชมุ ทราบ
ที่ประชุมรบั ทราบ
วาระท่ี ๘ เรือ่ งศึกษาสงเคราะห์
พระครูอมรบุญญารักษ์ เจ้าคณะอ�ำเภอก�ำแพงแสน วัดบ่อจืด ประธานงาน
ศกึ ษาสงเคราะห์ คณะสงฆจ์ งั หวดั นครปฐม ตามแผนปฏริ ปู กจิ การพระพทุ ธศาสนา สำ� หรบั
งานศกึ ษาสงเคราะหใ์ นชว่ งเดือน ทีผ่ า่ นมามี ดังน้ี
พระพรหมเวที วัดพระปฐมเจดีย์ แจกทุนการศึกษา จ�ำนวน ๕๔๖ ทุน
รวมเป็นเงนิ ๑,๕๑๓,๙๐๐ บาท
พระพพิ ฒั น์ศึกษากร วัดบางช้างเหนือ แจกทุกการศึกษา จ�ำนวน ๒๒๒ ทุน
รวมเปน็ เงิน ๑,๓๒๙,๘๔๕ บาท
พระครูวรดิตถานุยุต วัดท่าพูด แจกทุนการศึกษา จ�ำนวน ๑๓๘ ทุน
รวมเปน็ เงนิ ๑๖๕,๐๐๐ บาท
พระครูสิริปุญญาภิวัฒน์ วัดส�ำโรง แจกทุนการศึกษา จ�ำนวน ๒๐ ทุน
รวมเปน็ เงนิ ๔๐,๐๐๐ บาท
พระปลัดประพจน์ สุปภาโต วัดส�ำโรง แจกทุนการศึกษา จ�ำนวน ๖ ทุน
รวมเป็นเงนิ ๑๒,๐๐๐ บาท
พระครูเกษมถาวรคุณ วัดบางเลน แจกทุนการศึกษา จ�ำนวน ๔๐ ทุน
รวมเป็นเงิน ๔๐,๐๐๐ บาท
พระครไู พศาลกิตตวิ รรณ วัดเวฬุวนาราม แจกทุนการศึกษา จำ� นวน ๓๐ ทุน
รวมเปน็ เงิน ๒๐,๐๐๐ บาท

141

142

สารคณะสงฆจ์ งั หวดั นครปฐม พ.ศ. ๒๕๖๓

พระครพู สิ ทุ ธฐิ์ านพธิ าน วดั คลองเสมยี รตรา แจกทนุ การศกึ ษา จำ� นวน ๒๐ ทนุ
รวมเปน็ เงนิ ๑๕,๐๐๐ บาท
พระครูโสภณกิจวิบูล วัดบางภาษี แจกทุนการศึกษา จ�ำนวน ๒๐ ทุน
รวมเปน็ เงนิ ๑๐,๐๐๐ บาท
พระครูโสภณจติ การ วัดเกษมสรุ ิยัมนาจ แจกทนุ การศึกษา จำ� นวน ๒๐ ทนุ
รวมเป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท
พระครปู ลดั ประจกั ษ์ ธนปญโฺ ญ วดั ไผจ่ ระเข้ แจกทนุ การศกึ ษา จำ� นวน ๓๔ ทนุ
รวมเปน็ เงิน ๑๗,๐๐๐ บาท
พระสมุห์จรูญ ธมฺมธโร วัดรางกระทุ่ม แจกทุนการศึกษา จ�ำนวน ๒๐ ทุน
รวมเปน็ เงิน ๒๐,๐๐๐ บาท
พระครใู บฎกี าศกั ดา กลฺยาโณ วัดไผห่ ูชา้ ง แจกทุนการศกึ ษา จ�ำนวน ๑๐ ทนุ
รวมเปน็ เงนิ ๕,๐๐๐ บาท
พระครวู นิ ยั ธรทวปี ปสนโฺ น วดั รางก�ำหยาด แจกทนุ การศกึ ษา จำ� นวน ๑๐ ทนุ
รวมเป็นเงิน ๕,๐๐๐ บาท
พระอธกิ ารโกเมท อนิ ทฺ ปญโฺ ญ วดั ลฏั ฐวิ นาราม แจกทนุ การศกึ ษา จำ� นวน ๑๐ ทนุ
รวมเปน็ เงนิ ๕,๐๐๐ บาท
รวม ๑,๑๔๖ ทนุ เปน็ เงนิ ทงั้ ส้นิ ๓,๒๐๗,๗๔๔ บาท
วันท่ี ๑๙ สงิ หาคม ๒๕๖๓ หน่วยบรรเทาสาธารณภัย มูลนิธิหลวงพอ่ สมหวงั
วัดกลางบางพระ โดยพระครูศรีสุตากร มอบเคร่ืองอุปโภคบริโภค จ�ำนวน ๑๔๐ ชุด
แก่โรงเรียนวดั กลาง (พุฒราษฎร์อนุเคราะห)์
วนั ที่ ๒๑ สงิ หาคม ๒๕๖๓ หน่วยบรรเทาสาธารณภยั มูลนธิ ิหลวงพ่อสมหวัง
วัดกลางบางพระ โดยพระครูศรีสุตากร มอบเครื่องอุปโภคบริโภคและอุปกรณ์การเรียน

142

143

รายงานการประชมุ พระสงั ฆาธกิ ารจงั หวัดนครปฐม

แก่โรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร จังหวัดกาญจนบุรี ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านล�ำอีซ ู
ตำ� บลหนองรี โรงเรยี นบา้ นนำ้� พุ ตำ� บลเขาโจด และโรงเรยี น ตชด.มติ รมวลชน ตำ� บลเขาโจด
ท่ีประชุมรบั ทราบ
วาระที่ ๙ เรอื่ งสาธารณสงเคราะห์
พระศรีธีรวงศ์ เจ้าคณะอ�ำเภอดอนตูม รักษาการเจ้าอาวาสวัดสามง่าม
ประธานงานสาธารณสงเคราะห์คณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม ตามแผนปฏิรูปกิจการ
พระพุทธศาสนา งานสาธารณสงเคราะหใ์ นช่วงเดือนที่ผา่ นมามี ดังนี้
วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ หน่วยบรรเทาสาธารณภัย มูลนิธิหลวงพ่อสมหวัง
วัดกลางบางพระ โดยพระครูศรีสุตากร มอบเคร่ืองอุปโภคบริโภคและเงินช่วยเหลือ
ผปู้ ระสบอัคคีภัย ณ บา้ นเลขที่ ๑๑๐/๕ หมู่ ๕ ต�ำบลตากอ้ ง อ�ำเภอเมือง จงั หวดั นครปฐม
วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ พระเทพศาสนาภิบาล วัดไร่ขิง พระอารามหลวง
มอบถุงยังชีพ จ�ำนวน ๕๐๐ ถุง แก่ผู้ประสบอุทกภัย ณ ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
วดั ศรีสวา่ งวารี จังหวัดเลย
วันท่ี ๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ หน่วยบรรเทาสาธารณภัย มูลนิธิหลวงพ่อสมหวัง
วัดกลางบางพระ โดยพระครูศรีสุตากร มอบเครื่องอุปโภคบริโภคและเงินช่วยเหลือ
แกน่ ายนพพร เมืองสุพรรณ บา้ นเลขที่ ๕๖ หมู่ ๓ อำ� เภอสามโก้ จงั หวัดอ่างทอง
วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ พระครูปลัดสาธุวัฒน์ วัดวังตะกู มอบข้าวสาร
จำ� นวน ๑๐๐ ถงุ แกผ่ รู้ ว่ มกิจกรรมวนั แมแ่ ห่งชาติ
วนั ที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ หน่วยบรรเทาสาธารณภยั มูลนธิ ิหลวงพ่อสมหวงั
วัดกลางบางพระ โดยพระครูศรีสุตากร มอบเคร่ืองอุปโภคบริโภคและเงินช่วยเหลือ
แก่ผปู้ ่วยตดิ บ้านติดเตียง ต�ำบลบางพระ
วนั ที่ ๑๘ สงิ หาคม ๒๕๖๓ คณะสงฆว์ ัดวังตะกู ร่วมกบั รพ.สต. อสม. อบต.
สถานทต่ี �ำรวจชมุ ชนตำ� บลวังตะกู และฝา่ ยปกครองต�ำบลวงั ตะกู เยีย่ มให้ก�ำลังใจและมอบ
เคร่ืองอุปโภคบรโิ ภคแกผ่ ู้ป่วยติดบา้ นตดิ เตยี ง หมทู่ ี่ ๘ ตำ� บลวังตะกู

143


Click to View FlipBook Version
Previous Book
หน่วย1_สังคมมนุษย์
Next Book
Visi Murid Impian