The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

รายงานการประชุมคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม ปรระจำปี 2563 และทำเนียบพระสังฆาธิการ

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by bckitti, 2021-06-02 01:35:33

สารคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม ปี 2563

รายงานการประชุมคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม ปรระจำปี 2563 และทำเนียบพระสังฆาธิการ

394

สารคณะสงฆ์จงั หวัดนครปฐม พ.ศ. ๒๕๖๓

รายชอ่ื ผู้ได้รบั การสงเคราะห์ ตรวจเยีย่ ม
๑. นายพรพจน์ กลิน่ ขจร อายุ ๔๑ ปี เป็นมะเรง็ โพรงจมูก
๒. นางเจ๊ยี ว แยม้ ป้นั อายุ ๔๑ ปี พกิ ารตาบอด
๓. นายพอง แย้มเกสร อายุ ๗๖ ปี เปน็ มะเรง็
๔. นายสนอง แย้มเกสร อายุ ๖๔ ปี เปน็ มะเร็ง
๕. นายเสริม เชยี งขอ งอายุ ๓๘ ปี พิการด้านความเคลือ่ นไหว
๖. นายอเนก วงศอ์ ินทร ์ อายุ ๖๖ ปี เป็นผู้สงู อายุ
๗. นายวรี พล มีพงษ์เภา อายุ ๓๒ ป ี พกิ ารทางการไดย้ ินและสื่อความหมาย
๘. นางอบุ ล แกว้ โกมทุ อายุ ๖๙ ปี พกิ ารดา้ นสติปญั ญา และการเคลือ่ นไหว
๙. นายสุเทพ สุขขัง อายุ ๕๓ ปี พกิ ารด้านการเคลื่อนไหว
๑๐. นายเอกชัย บุญนำ� อายุ ๔๖ ปี พกิ ารดา้ นการเคล่อื นไหว
๑๑. นายกติ ติพงษ์ กิยะแพทย์ อายุ ๗๐ ปี พกิ ารดา้ นการเคลื่อนไหว
๑๒. นายจำ� นงค์มิง่ พดุ ตาน อายุ ๖๐ ป ี เปน็ ความดนั และไขมันในเลอื ดสงู สูงอายุ
๑๓. นางสุรีย์ ทองประเสริฐ อายุ ๖๒ ป ี พิการดา้ นการเคลอื่ นไหว และสตปิ ญั ญา
๑๔. นายสธุ น สขุ บ�ำรุง อายุ ๗๒ ป ี พิการตาบอด
๑๕. นางเครือวลั ย์ จรดล อายุ ๕๐ ปี เปน็ ความดันและไขมันในเลือดสงู พกิ าร
๑๖. นางระเบยี บ แก้วโกมุท อายุ ๖๓ ป ี เป็นความดนั โลหิตสงู พิการ
๑๗. นายสมยศ แก่นครอง อายุ ๕๒ ปี พิการดา้ นความเคล่ือนไหว
๑๘. นางสาวสมรัก เผอื กนิมิต อายุ ๔๗ ป ี เปน็ ความดนั โลหติ สงู สงู อายุ
๑๙. นางเสงีย่ ม จีนประชา อายุ ๙๑ ป ี พกิ ารด้านความเคล่ือนไหวติดเตียง
๒๐. นางเฉลียว สุวรรณวงศ ์ อายุ ๖๙ ป ี เปน็ เบาหวาน ความดนั สงู อายุ
๒๑. นายลำ� พล จันดวง อายุ ๕๙ ป ี เป็นเบาหวาน ความดันพิการ
๒๒. นายยม้ิ น้อยพทิ ักษ ์ อายุ ๖๘ ปี เป็นมะเรง็
๒๓. นางปราณี ปรางทอง อายุ ๗๖ ปี เป็นเบาหวาน ความดันสงู อายุ
๒๔. นายแสวง บญุ รอด อายุ ๘๐ ปี เปน็ อมั พฤกษ์
๒๕. นางสาวราตรี พยุง อายุ ๓๕ ป ี พกิ ารดา้ นทางกายและการเคลอื่ นไหวเดนิ ไมไ่ ด้
๒๖. นางสร้อยเงิน พยุง อายุ ๕๘ ปี ซีกขวาอ่อนแรงเปน็ ความดนั
๒๗. นายยงั เอยี่ มจนิ ดา อายุ ๖๖ ป ี พกิ ารดา้ นทางกายและการเคลอื่ นไหวเดนิ ไมไ่ ด้
๒๘. นางสำ� หรับ พยงุ อายุ ๕๘ ปี แขนขาซา้ ยชกั เกร็ง เกดิ จากโรคลมชัก
๒๙. นางโปย้ นมุ่ นวล อายุ ๙๕ ป ี เปน็ ผู้สงู อายยุ ากไร้ เปน็ ความดนั

394

395

รายงานการประชมุ พระสงั ฆาธกิ ารจังหวัดนครปฐม

๓๐. นายสมศรี สุจจิตรจูล อายุ ๖๓ ป ี เปน็ ผู้สงู อายยุ ากไร้
๓๑. นางเปา้ แซอ่ ึง้ อายุ ๙๕ ปี เปน็ ความดัน หวั ใจ
๓๒. นายสมาน คงประเสรฐิ อายุ ๖๙ ปี มโี รคประจ�ำตัวความดนั สูง
๓๓. นางสมพร แสงทอง อายุ ๘๓ ป ี เป็นความดนั หวั ใจ หอบ
๓๔. นายสุเมธ แกว้ วงษว์ าล อายุ ๕๙ ปี เปน็ เบาหวาน
๓๕. นายกรทอง แก้ววงวาล อายุ ๗๐ ปี เปน็ เบาหวาน ความดนั
๓๖. นายมงคล ประดิษศร อายุ ๗๕ ป ี พกิ ารเคล่อื นไหวล�ำบาก
๓๗. นางทองหยบิ ชดิ ปรางค ์ อายุ ๖๐ ปี เปน็ เบาหวาน แผลกดทับ เคลอ่ื นไหวล�ำบาก
๓๘. นายธรี เดช จันทรผ์ สม อายุ ๕๙ ป ี เปน็ อมั พฤกษ์
๓๙. นายบุญมี ขุนบุญชว่ ย อายุ ๖๙ ป ี เปน็ ผูส้ ูงอายุยากไร้

วนั ที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
วัดกลางบางพระ โดยการน�ำของพระครูศรีสุตากร เจ้าอาวาสวัดกลางบางพระ
ประธานชมรมจิตอาสา มูลนิธิหลวงพ่อสมหวัง เดินทางไปยังบ้านแสงตะวัน ประจ�ำเดือน
เมษายน เพ่ือนำ� เงนิ ช่วยเหลือ จ�ำนวน ๕,๐๐๐ บาท สิง่ ของ ข้าวสาร น้ำ� ด่ืม และสง่ิ ของ
อุปโภคบริโภค ฯลฯ ไปมอบท�ำบุญช่วยเหลือให้กับ สถานสงเคราะห์สัตว์ บ้านแสงตะวัน
สุนขั และแมวจรจัด (มปี ระชากรทัง้ หมด ๘๐๐ ชวี ิต แบง่ เปน็ แมวจ�ำนวน ๕๐๐ ตวั สนุ ขั
จ�ำนวน ๓๐๐ ตวั )

วันท่ี ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
วัดกลางบางพระ(หลวงพ่อสมหวัง) โดยการน�ำของพระครูศรีสุตากร เจ้าอาวาส
ได้ร่วมบุญถวายปัจจัยท�ำบุญโรงทาน จ�ำนวน ๒ วัด ถวายปัจจัยวัดละ ๑๐,๐๐๐ บาท
ได้แกว่ ดั ที่ ๑.วัดสำ� โรง โดยหลวงพ่อพระครูสิรปิ ญุ ญาภิวัฒน์ (หลวงพอ่ บญุ สม) เจา้ อาวาส
วดั สำ� โรง เจา้ คณะอำ� เภอนครชยั ศรี และวดั ท่ี ๒.วดั โคกเขมา โดยหลวงพอ่ พระครโู กวทิ สตุ การ
(หลวงพอ่ กำ� ไร) เจา้ อาวาสวดั โคกเขมา รองเจา้ คณะอำ� เภอนครชยั ศรี เพอ่ื รว่ มเปดิ โรงทานบญุ
รว่ มกบั ทัง้ ๒ วัด ในงานบุญครั้งน้ี

วันท่ี ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
วัดกลางบางพระ โดยการน�ำของพระครูศรีสุตากร คณะสงฆ์วัดกลางบางพระ
รว่ มกับทา่ นปฐมพงศ์ สูญจันทร์ ส.ส เขต ๔ จงั หวดั นครปฐม และผู้นำ� ชมุ ชนต�ำบลบางพระ
จิตอาสาหลวงพ่อสมหวัง และทางภาครัฐ เข้าร่วมกิจกรรมกับทางวัดกลางบางพระ

395

396

สารคณะสงฆจ์ ังหวัดนครปฐม พ.ศ. ๒๕๖๓

ออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียงติดบ้าน ผู้สูงอายุ ประจ�ำเดือนพฤษภาคม ในช่วงเช้า
พรอ้ มนำ� สิง่ ของอุปโภคบริโภค อาทิเช่น ไข่ไก่ น้ำ� ดืม่ ข้าวสาร น้ำ� มนั พืช อาหารแห้ง ฯลฯ
ออกไปแจกจ่ายให้กับผูป้ ว่ ยติดบ้านตดิ เตียง

วันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
หน่วย อ.ป.ต.มาบแค วัดพะเนียงแตก ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม งานด้าน
สาธารณสงเคราะห์ พระครพู ศิ าลสาธวุ ฒั น์ เจา้ อาวาสวดั พะเนยี งแตก ประธานหนว่ ย อ.ป.ต.
แจกไข่ไก่ จ�ำนวน ๑๐,๐๐๐ ฟอง ให้กับชาวบ้านอยู่แล้วความเดือดร้อนจากผลกระทบ
โรคโควิด ๑๙

วนั พฤหสั บดที ี่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
วัดกลางบางพระโดยการน�ำของพระครูศรีสุตากร เจ้าอาวาส ได้มอบส่ิงของอุปโภค
บรโิ ภค ไขไ่ ก่ดิบ จ�ำนวน ๓๐ แผง น�้ำดม่ื จ�ำนวน ๑๕ แพค็ พรอ้ มขา้ วสารถุงละ ๕ กโิ ลกรัม
จ�ำนวน ๓๐ ถุง มอบให้กับท่ีว่าการอ�ำเภอพุทธมณฑล โดยคุณสลารีวรรณ ทัพทว ี
นายอำ� เภอพทุ ธมณฑล ไดส้ ง่ ตวั แทน นายจกั รกฤษณ์ ไขวพ้ นั ธ์ุ ปลดั อาวโุ สอำ� เภอพทุ ธมณฑล
เป็นผูร้ ับมอบ เพอื่ นำ� ไปเตมิ ใส่ “ตู้ปันสขุ ” ของอำ� เภอพทุ ธมณฑล เพือ่ เปน็ การสนบั สนนุ
กิจกรรมแบง่ ปันในครงั้ น้ี

วนั ที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
คณะสงฆ์ต�ำบลบ้านยาง อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม ร่วมสนองพระด�ำริ สมเด็จ
พระอริยวงศาคตญาณสมเดจ็ พระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก โดยมี
๑. พระครูศลี สุทธคิ ุณ เจ้าอาวาวดั ทพั ยายทา้ ว
๒. พระครปู ฐมสตุ ากร จ้าอาวาสวดั หนองกระโดน/จต.
๓. พระครสู งั ฆรกั ษป์ ระวิทย์ ภททฺ โก เจ้าส�ำนกั สถานปฏบิ ัตธิ รรมใหม่สนั ตสิ ขุ
ต.โพรงมะเดื่อ
๔. พระปลดั มานพ ฐานมตุ ฺตโม เจา้ อาวาสวดั หนองงูเหลอื ม
๕. พระมหาทองสุข สทุ ฺธสีโล เจา้ อาวาสวัดรตั นรงั สี
๖. พระสมุห์จรญู ขนตฺ โิ ก เจา้ อาวาสวัดบ้านยาง
๗. พรอ้ มคณะสงฆเ์ เละเลขานกุ ารในเขตปกครอง
ร่วมกบั จนท.สาธารณสขุ ท้องถน่ิ จิตอาสาในชุมชน จนท.ฝา่ ยปกครองท้องถ่นิ

396

397

รายงานการประชุมพระสงั ฆาธิการจงั หวัดนครปฐม

วันท่ี ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
คณะสงฆ์ต�ำบลบ้านยาง อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม ร่วมสนองพระด�ำริ สมเด็จ
พระอรยิ วงศาคตญาณ สมเดจ็ พระสงั ฆราช สกลมหาสงั ฆปรนิ ายก ณ สถานปฏบิ ตั ธิ รรมใหม่
สนั ตสิ ุข ต.โพรงมะเดื่อ อ.เมืองนครปฐม โดยมี
๑. พระครศู ลี สุทธิคณุ เจา้ อาวาวัดทพั ยายทา้ ว
๒. พระครปู ฐมสตุ ากร จา้ อาวาสวัดหนองกระโดน/จต.
๓. พระครสู งั ฆรกั ษป์ ระวิทย์ ภททฺ โก หวั หน้าสถานปฏบิ ตั ธิ รรมใหมส่ ันติสขุ
ต.โพรงมะเดือ่ อ.เมืองนครปฐม
๔. พระปลดั มานพ ฐานมตุ ตฺ โม เจา้ อาวาสวดั หนองงเู หลือม
๕. พระมหาทองสุข สทุ ธฺ สีโล เจ้าอาวาสวัดรตั นรังสี
๖. พระสมหุ จ์ รญู ขนฺตโิ ก เจา้ อาวาสวัดบ้านยาง
๗. พรอ้ มคณะสงฆ์เเละเลขานุการในเขตปกครอง
ร่วมกับ จนท.สาธารณสขุ ทอ้ งถิ่น จิตอาสาในชุมชน จนท.ฝ่ายปกครองทอ้ งถ่ิน
โดยจดั ตารางมอบถุงยงั ชพี หมุนเวยี นดงั น้ี
๒๓ พ.ค. ๖๓ วดั ทัพยายท้าว ๔๐๐ ชดุ
๒๔ พ.ค. ๖๓ วดั รัตนรงั สี ๒๐๐ ชดุ
๒๕ พ.ค. ๖๓ วัดใหมส่ ันติสุข ๒๐๐ ชดุ
๒๖ พ.ค. ๖๓ วดั บา้ นยาง ๔๐๐ ชุด
๒๗ พ.ค. ๖๓ วดั หนองงเู หลือม ๒๐๐ ชดุ
๒๘ พ.ค. ๖๓ วดั หนองกระโดน ๓๐๐ ชดุ

วันท่ี ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
วัดทุ่งผักกูดโดยการน�ำของพระครูปฐมศุภกิตต์ิและผู้น�ำชุมชนร่วมแจกสิ่งของยังชีพ
แก่ชาวบ้านหมทู่ ่ี ๒ จ�ำนวน ๒๒๐ ชดุ

วนั ที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
พระครวู ชิ ยั ธรรมานกุ ลู เจา้ อาวาสวดั สระสเี่ หลยี่ ม พรอ้ มดว้ ยพระปลดั สมพล พลปญโฺ ญ,
บ้านทรัพย์แม่ธรณี (บ่อดินรุ่งเรืองศรี) ร้านวาทินีย์ Wedding studio ได้ร่วมบริจาค
ข้าวสาร อาหารแหง้ ใหผ้ ูท้ เ่ี ดือดร้อนจากรับผลกระทบโควิด ๑๙ กับชาวบ้านบา้ นหลวง

397

398

สารคณะสงฆจ์ ังหวดั นครปฐม พ.ศ. ๒๕๖๓

สรุปรายงานการช่วยเหลือผไู้ ด้รบั ผลกระทบจากการแพรร่ ะบาดของไวรสั โควิด ๑๙
ของคณะสงฆอ์ �ำเภอพุทธมณฑล

รายการที่ ๑ เมื่อวนั ท่ี ๒๘ - ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ด�ำเนนิ การโดย คณะสงฆ์
อ�ำเภอพุทธมณฑล ได้ท�ำการช่วยเหลือชาวบ้านท่ีได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด
ของไวรัสโควิด ๑๙ ด้วยการต้ังโรงทาน บริจาคข้าวสาร อาหารแห้ง และข้าวกล่อง
ใหก้ ับชาวบา้ นตำ� บลศาลายา แจกทวี่ ัดหทยั นเรศวร์ ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม
จำ� นวน ๓๐๐ ชดุ ทงั้ สองวนั
รายการท่ี ๒ เม่ือวันท่ี ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ น�ำโดยพระครูนิมิตกัลยาณวัตร
เจ้าอาวาสวัดเทพนิมิต ได้ท�ำการช่วยเหลือชาวบ้านท่ีได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด
ของไวรัสโควิด ๑๙ ด้วยการบริจาคอาหารแห้งพร้อมทั้งเคร่ืองอุปโภคบริโภค และ
เจลแอลกอฮอร์ ใหก้ บั ชาวบ้านตำ� บลศาลายา และต�ำบลคลองโยง จำ� นวน ๓๐๐ ชดุ
รายการท่ี ๓ เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ น�ำโดยพระครูวิศิษฎ์ธรรมสาร
เจ้าอาวาสวัดสาลวัน ได้ท�ำการช่วยเหลือชาวบ้านท่ีได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด
ของไวรสั โควดิ ๑๙ ด้วยการบริจาคขา้ วสารถงุ ละ ๕ กโิ ลกรมั พร้อมทง้ั อาหารแหง้ ใหก้ ับ
ชาวบ้านหมู่ ๕ ตำ� บลศาลายา จ�ำนวน ๑๐๐ ชุด
รายการท่ี ๔ เมื่อวันท่ี ๑ - ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ นำ� โดย พระครูถาวรธรรมาภิมณฑ ์
เจ้าคณะต�ำบลศาลายา เจ้าอาวาสวัดหทัยนเรศวร์ ได้ท�ำการช่วยเหลือคณะสงฆ์
และชาวบ้าน ต�ำบลศาลายา ท่ีได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด ๑๙
ด้วยการตั้งตู้ปันสุข แจกข้าวสาร อาหารแห้ง พร้อมทั้งน้�ำด่ืม นอกจากน้ียังได้จัดท�ำ
หนา้ กากผา้ จ�ำนวน ๑,๐๐๐ ชดุ

398

399

รายงานการประชมุ พระสังฆาธิการจังหวัดนครปฐม

สรุปรายงานดา้ นสาธารณสงเคราะห์

ประจำ� เดอื น มถิ ุนายน พ.ศ.๒๕๖๓

วันที่ ๕ มถิ นุ ายน พ.ศ. ๒๕๖๓
พระครูปลัดสาธุวัฒน์ จต.ทัพหลวง วัดวังตะกู รับมอบเครื่องอุปโภค บริโภค
จากวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม เติมตู้ปันสุขในโครงการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนา
วันอาทิตย์รวมใจ รวมพลังบวรไทยสู้ภัยโควิด ๑๙ โดยการสนับสนุนจากกรมการศาสนา
ร่วมกับส�ำนักงานวฒั นธรรมจังหวัดนครปฐม ณ วดั วังตะกู ต.วงั ตะกู อ.เมอื งฯ จ.นครปฐม
วนั ท่ี ๕ มถิ ุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓
คณะสงฆ์วัดล�ำพญาน�ำโดยพระครูใบฎีกาอ�ำนาจ อมรสิริ เจ้าอาวาสวัดล�ำพญา
ถวายเงินสมทบทุนผู้ประสบภัยโควิด ๑๙ หลวงพ่อเจ้าคณะอ�ำเภอบางเลน ซ่ึงเป็น
ตัวแทนสงฆ์ เปน็ จำ� นวนเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท
วันท่ี ๗ มถิ นุ ายน พ.ศ. ๒๕๖๓
คณะสงฆ์วัดล�ำพญาน�ำโดยพระครูใบฎีกาอ�ำนาจ อมรสิริ เจ้าอาวาสวัดล�ำพญา
รว่ มกบั คณะสงฆอ์ ำ� เภอบา้ นโป่ง บริจาคเครอ่ื งอปุ โภคบรโิ ภคแกผ่ ู้ประสบภัยโควิด ๑๙
วันท่ี ๘ มิถนุ ายน พ.ศ. ๒๕๖๓
คณะสงฆ์วัดมหาสวัสดิ์นาคพุฒาราม ร่วมกับ อสม. ผู้ใหญ่บ้าน ต�ำบลหอมเกร็ด
อ�ำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ได้น�ำส่ิงของแห้งแจกกับผู้ป่วยติดเตียง จ�ำนวน ๘
ครอบครัว
วนั ที่ ๑๐ มถิ ุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓
คณะสงฆอ์ ำ� เภอบางเลนโดยมี พระครปู ญุ ญาภสิ นั ท์ เจา้ คณะอำ� เภอบางเลน เปน็ ประธาน
ร่วมกับนายอ�ำเภอบางเลน มอบถุงยังชีพแก่ประชาชนอ�ำเภอบางเลน จ�ำนวน ๕๔๐ ชุด
ณ ทีว่ ่าการอำ� เภอบางเลน

399

400

สารคณะสงฆ์จงั หวดั นครปฐม พ.ศ. ๒๕๖๓

วนั ท่ี ๑๒ มถิ ุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓
พระครูปลัดสาธุวัฒน์ เจ้าคณะต�ำบลทัพหลวง พร้อมกับก�ำนันต�ำบลวังตะก ู
ฝ่ายปกครองต�ำบลวังตะกู รพ.สต.วังตะกู และอสม.ต�ำบลวังตะกู เยี่ยมให้ขวัญก�ำลังใจ
และมอบสง่ิ ของแกผ่ ู้ป่วยตดิ เตยี งและผปู้ ว่ ยตดิ บา้ น ในเขตต�ำบลวังตะกฯู
วนั ที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓
พระครูยติธรรมานุยุต เจ้าอาวาสวัดสว่างอารมณ์ จต.บางกระเบาแจกจ่าย ข้าวสาร
อาหารแห้ง พร้อมปรุงอาหารให้กับประชาชนที่เดือดร้อนในสถานการณ์แพร่ระบาด
โรคโควิด ๑๙ ณ วัดสวา่ งอารมณ์ อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
วันที่ ๑๖ - ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓
พระครูปลดั สาธวุ ฒั น์ เจา้ คณะต�ำบลทพั หลวง มอบหมายใหผ้ ู้แทนพระสงฆว์ ัดวงั ตะกู
ร่วมกับหน่วยงาน รพ.สต.วังตะกู อบต.วังตะกู อสม.ต.วังตะกู เข้าเย่ียมให้ขวัญก�ำลังใจ
และมอบสิ่งของแกผ่ ูป้ ว่ ยตดิ เตยี ง และผปู้ ่วยติดบ้าน ชมุ ชน ต.วงั ตะกู อ.เมอื งฯ จ.นครปฐม
วันท่ี ๑๙ มิถนุ ายน พ.ศ. ๒๕๖๓
คณะสงฆจ์ ังหวัดนครปฐม โดยการน�ำของพระเดชพระคุณฯ พระเทพมหาเจตยิ าจารย ์
เจ้าคณะจังหวัดนครปฐม ได้มอบเงินกองทุนสงเคราะห์พระสังฆาธิการจังหวัดนครปฐม
แกว่ ดั ธรรมศาลานำ� ไปบำ� เพญ็ กศุ ล ถวายพระครปู ลดั สวุ ฒั นพรหมวหิ ารคณุ เปน็ จำ� นวนเงนิ
๒๓๙,๐๐๐ บาท
วันท่ี ๒๒ มถิ นุ ายน พ.ศ. ๒๕๖๓
พระครปู ลดั สาธวุ ฒั น์ เจา้ คณะต�ำบลทัพหลวง มอบหมายใหพ้ ระมหาอดิเรก ฐติ วุฑฺฒิ
ดร.,ป.ธ.๕ เลขานุการเจ้าคณะต�ำบลทัพหลวง ร่วมกบั อบต.ตำ� บลวังตะก,ู รพ.สต.วงั ตะกู,
ฝ่ายปกครองต�ำบลวังตะกู น�ำกระเช้าส่ิงของเข้าเย่ียมให้ขวัญก�ำลังใจ แก่ผู้ป่วยติดเตียง
และผปู้ ว่ ยติดบ้าน ในเขตตำ� บลวงั ตะกู
วนั ที่ ๒๓ มิถนุ ายน พ.ศ. ๒๕๖๓
พระครปู ฐมสตุ ากร เจา้ อาวาสวดั หนองกระโดน เจา้ คณะตำ� บลบา้ นยาง พระมหาชมุ พล
สุทสฺสี ผช.เจ้าอาวาสวัดหนองกระโดน เลขา.จต.บ้านยาง พร้อมด้วยองค์การบริหาร

400

401

รายงานการประชุมพระสงั ฆาธิการจงั หวัดนครปฐม

ส่วนต�ำบลบ้านยาง ฝ่ายปกครองท้องถิ่น เจ้าหน้าที่สาธารณสุขประจ�ำต�ำบล จนท.
อสม.ต.บ้านยาง และจนท.ผู้มีส่วนเก่ียวข้องออกเย่ียมผู้ป่วยติดเตียง ทุพพลภาพ น�ำของ
อุปโภคบริโภคและเวชภัณฑ์ต่างๆ มอบให้แก่ผู้ป่วย และตรวจรักษาอาการเบื้องต้น
โดยเเพทยป์ ระจ�ำต�ำบล ในการน้ี จะเวียนไปออกเย่ียมผ้ปู ่วยตามระยะทุกทา่ น
วนั ท่ี ๒๖-๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓
คณะสงฆ์วัดสามง่าม โดนการน�ำของพระศรีธีรวงศ์ เจ้าคณะอ�ำเภอดอนตูม สนอง
พระราชด�ำริ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
จดั แจกทาน ขา้ วสาร อาหารแหง้ เพอ่ื บรรเทาความเดอื ดรอ้ นของประชาชนจากไวรสั โควดิ ๑๙
ณ วัดสามงา่ ม อ.ดอนตูม จำ� นวน ๑๕๐ ครัวเรือน
วนั ที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓
คณะสงฆ์อ�ำเภอเมืองนครปฐม โดย พระครูพิศาลสาธุวัฒน์ เจ้าคณะอ�ำเภอเมือง
นครปฐม เจ้าอาวาสวัดพะเนียงแตก ร่วมเจ้าคณะต�ำบลท้ัง ๘ ต�ำบล สนองพระราชด�ำริ
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก จัดแจกทาน
ข้าวสาร อาหารแห้ง เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากไวรัสโควิด ๑๙
ณ วัดโพธิ์เศรษฐีวนาราม ต�ำบลบ่อพลับ อ�ำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม โดยมี
กุมารพญานอ้ ย พร้อมกล่มุ คนรกั พญาน้อย อุปถัมภ์
วนั ท่ี ๓๐ มิถนุ ายน พ.ศ. ๒๕๖๓
พระครูสมุห์ประเสริฐ จารุธมฺโม เจ้าอาวาสวัดหนองกระพี้ ต.บ้านหลวง อ.ดอนตูม
พรอ้ มคณะออกเย่ยี มผู้ปว่ ยตดิ เตียงในเขตต�ำบลบา้ นหลวง
วนั ท่ี ๓๐ มิถนุ ายน พ.ศ. ๒๕๖๓
วัดกลางบางพระ (หลวงพ่อสมหวัง) โดยการน�ำของพระครูศรีสุตากร เจ้าอาวาส
ได้ด�ำเนินการงานสาธารณสงเคราะห์ ของทาง วัดกลางบางพระ มอบของอุปโภคบริโภค
ไดแ้ ก่ ขา้ วสารถุงละ ๑ กโิ ลกรมั จ�ำนวน ๑๐๐ ถุง ไขไ่ กด่ บิ ๕๐ แผง นำ้� ดื่ม ๓๐ แพ็ค
มอบใหส้ �ำนกั พระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม โดย นายบุญเชดิ กติ ติธรางกูร ผู้อ�ำนวยการ
ไดส้ ง่ ตวั แทนมาเปน็ ผรู้ บั มอบสงิ่ ของ เพอ่ื นำ� ไปแจกจา่ ยใหก้ บั ผยู้ ากไร้ ภายในจงั หวดั นครปฐม

401

402

สารคณะสงฆ์จงั หวดั นครปฐม พ.ศ. ๒๕๖๓

สรุปรายงานด้านสาธารณสงเคราะห์

ประจ�ำเดอื น กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓

วันท่ี ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
วัดกลางบางพระ โดยการน�ำของ พระครูศรีสุตากร เจ้าอาวาส พร้อมคณะสงฆ ์
วดั กลางบางพระ และผู้น�ำชุมชนตำ� บลบางพระ จิตอาสาหลวงพ่อสมหวงั เข้ารว่ มกจิ กรรม
กับทางวัดกลางบางพระ ออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียง ติดบ้าน ผู้สูงอายุ ประจ�ำเดือน
กรกฎาคม ในช่วงเช้า พร้อมน�ำสิ่งของอุปโภค บริโภค อาทิเช่น ไข่ไก่ น�้ำดื่ม ข้าวสาร
น�้ำมันพืช อาหารแห้ง ฯลฯ ออกไปแจกจา่ ยใหก้ ับผปู้ ่วยติดบ้าน ติดเตียง
วันที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
วดั กลางบางพระ โดยการน�ำของพระครศู รีสตุ ากร เจา้ อาวาส ไดน้ ำ� หวั หมู ทญี่ าติโยม
คณะศิษย์หลวงพ่อสมหวัง น�ำมาถวายแก้บนองค์หลวงพ่อสมหวัง น�ำออกมาแจกจ่าย
เพอื่ ดำ� เนนิ กจิ กรรมตามโครงการ “๑๑ โครงการงานสาธารณสงเคราะห์ ของทางวดั กลางบางพระ”
ในข้อที่ ๙. โครงการแบ่งปันของกินของใช้ เพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย และผู้ยากไร ้
ในและนอกพนื้ ท่ี วนั นไี้ ดแ้ จกจา่ ยหวั หมปู ระมาณ ๑๕๐ หวั เพอ่ื ใหป้ ระชาชนไดน้ ำ� ไปบรโิ ภค
เพอื่ เปน็ ก�ำลงั ในการดำ� รงชวี ิตตอ่ ไป
วันท่ี ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
พระครวู ธิ ธี รรมประวรรต ไดส้ รา้ งบา้ นพระทำ� ใหแ้ กผ่ ยู้ ากไรช้ อ่ื นางสนุ าถชญา เผา่ ผาง
บ้านเลขที่ ๔๘ ม.๑๐ ต.ดอนพุทรา อ.ดอนตมู จ.นครปฐม โดยมีผู้บริจาคเงนิ และสิ่งของ
สรา้ งบา้ นหลงั น้ี คอื พระศรธี รี วงค์ บรจิ าคเงนิ ๕,๐๐๐ บาท หนา้ ตา่ ง ๘ บาน ประตไู ม้ ๑ บาน
นายสภุ ณ สยามบญุ นัญ บรจิ าค ปนู เทพนื้ จำ� นวนเงนิ ๑๒,๐๐๐ บาท ผใู้ หญ่ธรี ตา จ้อยแพง
จ�ำนวนเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๑๐ ท่านละๆ ๕,๐๐๐ บาท รวมเป็น
๑๐,๐๐๐ บาท พระครวู ธิ ธี รรมประวรรต บรจิ าคทงั้ สงิ่ ของคา่ แรงตา่ งๆ จำ� นวน ๔๓,๘๐๐ บาท
กาชาดมอบให้ ๕๐,๐๐๐ บาท รวมท้ังสน้ิ ค่าใช้จ่าย ๑๓๐,๘๐๐ บาท ใช้เวลาสร้าง ๗ วนั

402

403

รายงานการประชมุ พระสงั ฆาธิการจังหวดั นครปฐม

วันที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
เนอื่ งในวนั เฉลมิ พระชนมพรรษาพระบาทสมเดจ็ พระเจา้ อยหู่ วั ฯ พระครวู ชิ ยั ธรรมานกุ ลู
เจา้ อาวาสวดั สระสเ่ี หลยี่ ม มอบหมายใหพ้ ระปลดั สมพล พลปญโฺ ญ นำ� เตา้ หไู้ ขแ่ จกใหก้ บั ชาวบา้ น
ในตำ� บลดอนรวกทง้ั ๕ หมู่ จำ� นวน ๓๕,๐๐๐ หลอด สนบั สนนุ โดย บรษิ ทั เกษมชยั ฟดู๊ จำ� กดั
โดยมีกำ� นนั และผู้ใหญบ่ ้าน เป็นตัวแทนรับมอบ
วันที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
คณะสงฆ์อ�ำเภอเมืองนครปฐม ร่วมสนองพระด�ำริสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก จัดต้ังโรงทานมอบข้าวสารอาหารแห้ง
เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนณ วัดดอนยายหอม ต.ดอนยายหอม
อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม โดยมีพระครูพิศาลสาธุวัฒน์เจ้าคณะอ�ำเภอเมืองนครปฐม
พระมหาไกรวรรณ์ ชนิ ทตตฺ โิ ย ป.ธ.๙ ดร.รองเจา้ คณะอำ� เภอเมอื งนครปฐม พระครปู ฐมวราจารย์
เจ้าคณะต�ำบลดอนยายหอมพร้อมด้วยเจ้าคณะพระสังฆาธิการ และเลขานุการ ในเขต
ปกครองอ�ำเภอเมืองนครปฐม ร่วมกบั ฝา่ ยบริหาร ฝา่ ยปกครองสว่ นทอ้ งถนิ่ ประจ�ำต�ำบล
ดอนยายหอม และเขตเทศบาลดอนยายหอม จนท.สาธารณสุข จิตอาสาทุกหน่วยงาน
และศิษยานศุ ิษยร์ ่วมมอบให้กบั ผไู้ ดร้ ับผลกระทบจากโรคระบาด ไวรัสโควดิ ๑๙ เพอื่ เปน็
ขวญั กำ� ลงั ใจแก่ชาวบ้าน
วนั ที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
พระครูสมุห์ประเสริฐ จารุธมฺโม เจ้าอาวาสวัดหนองกระพี้ ต.บ้านหลวง อ.ดอนตูม
พร้อมคณะออกเย่ียมผูป้ ่วยตดิ เตยี งในเขตต�ำบลบา้ นหลวง

403

404

สารคณะสงฆ์จงั หวดั นครปฐม พ.ศ. ๒๕๖๓

สรปุ รายงานด้านสาธารณสงเคราะห์

ประจ�ำเดอื น สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓

วนั ท่ี ๓ สงิ หาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
หนว่ ยบรรเทาสาธารณภยั มลู นธิ หิ ลวงพอ่ สมหวงั วดั กลางบางพระ โดย พระครศู รสี ตุ ากร
เจ้าอาวาสวัดกลางบางพระ ประธานหน่วยฯ และคณะกรรมการงานสาธารณสงเคราะห ์
คณะสงฆจ์ งั หวดั นครปฐม มอบเงนิ ชว่ ยเหลอื และสงิ่ ของเครอ่ื งอปุ โภคบรโิ ภค ใหแ้ กผ่ ปู้ ระสบ
อคั คภี ยั ณ บา้ นเลขท่ี ๑๑๐/๕ หมู่ ๕ ต.ตากอ้ ง อ.เมอื ง จ.นครปฐม ของนายสทุ ศั ภทั รสกาวจติ
ได้รับความเสียหาย และได้รบั ความเดอื ดร้อน ในรายงานไม่มีผู้ไดร้ ับบาดเจ็บหรอื เสียชวี ิต
วนั ที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
พระเทพศาสนาภบิ าล เจา้ อาวาสวดั ไรข่ งิ พระอารามหลวง รองเจา้ คณะจงั หวดั นครปฐม
ประธานคณะกรรมการขับเคล่ือนโครงการ “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” ส่วนกลางมอบหมาย
ให้คณะศษิ ย์ น�ำถุงยงั ชพี จ�ำนวนกว่า ๕๐๐ ถงุ มอบแด่ผปู้ ระสบอุทกภยั ณ ศูนย์ช่วยเหลอื
ผปู้ ระสบอทุ กภัยภายในวดั ศรสี ว่างวารี อำ� เภอเมอื งเลย จังหวัดเลย โดยไดร้ ับการประสาน
และอำ� นวยความสะดวกจากศนู ยบ์ รรเทาสาธารณภยั กองทพั เรอื หนว่ ยเรอื รกั ษาความสงบ
เรียบร้อยตามล�ำแม่น�้ำโขง กองทัพเรือ และผู้น�ำชุมชนโดย อบต.น�้ำสวย พร้อมร่วมกัน
มอบแดช่ าวบ้านในพน้ื ท่ี
วนั ที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
วัดกลางบางพระโดยการน�ำของพระครูศรีสุตากร เจ้าอาวาส ได้น�ำส่ิงของอุปโภค
บริโภค ได้แก่ ข้าวสาร บะหม่ีกงึ่ ส�ำเรจ็ รูป แพมเพ้ดิ ผ้ใู หญ่ หมาก ฯลฯ รวมถงึ ปัจจัยในการ
ด�ำรงชีวิตไปมอบช่วยเหลือให้แก่คุณนพพร เมืองสุพรรณ หรือนายมานพ อิ่มทองนุช
อายุ ๗๐ ปี เป็นผู้ป่วยติดเตียง มีผู้ดูแลคือ คุณปทุม เรืองวิลัย ซึ่งอาศัยกันอยู่ด้วยกันใน
บา้ นเลขที่ ๕๖ หมูท่ ่ี ๓ อ�ำเภอสามโก้ ตำ� บลสามโก้ จังหวัดอ่างทอง
วนั ที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
พระครปู ลดั สาธวุ ฒั น์ เจา้ อาวาสวดั วงั ตะกู เจา้ คณะตำ� บลทพั หลวง มอบขา้ วสารถงุ ละ
๕ กิโลกรัม จ�ำนวน ๑๐๐ ถุง ใหก้ ับผู้มาทำ� บุญวนั แม่ ทีว่ ดั วงั ตะกู

404

405

รายงานการประชุมพระสังฆาธิการจงั หวัดนครปฐม

วนั พฤหสั บดีที่ ๑๓ สงิ หาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
วัดกลางบางพระโดยการน�ำของ พระครูศรีสุตากร เจ้าอาวาส พร้อมคณะสงฆ ์
วดั กลางบางพระ และผนู้ ำ� ชมุ ชนตำ� บลบางพระ จติ อาสาหลวงพอ่ สมหวงั ไดเ้ ขา้ รว่ มกจิ กรรม
ตามโครงการ “๑๑ โครงการงานสาธารณสงเคราะห”์ ของทางวดั กลางบางพระ ออกเยยี่ ม
บา้ นผปู้ ว่ ยตดิ เตยี งตดิ บา้ น ผสู้ งู อายุ ประจำ� เดอื นสงิ หาคม ในชว่ งเชา้ พรอ้ มนำ� สงิ่ ของอปุ โภค
บริโภค อาทิเชน่ ไข่ไก่ น้�ำดืม่ ขา้ วสาร ฯลฯ ออกไปแจกจ่ายใหก้ ับผ้ปู ่วยตดิ บา้ น ตดิ เตยี ง
ภายในตำ� บลบางพระ
วนั ท่ี ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
คณะสงฆว์ ดั วงั ตะกู นำ� โดย พระครปู ลดั สาธวุ ฒั น์ เจา้ คณะตำ� บลทพั หลวง มอบหมายให ้
พระมหาอดิเรก ฐิตวุฑฺฒิ ดร., ป.ธ.๕ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดวังตะกู เลขานุการเจ้าคณะ
ตำ� บลทพั หลวง รว่ มกบั รพ.สต.วงั ตะก,ู อสม.ตำ� บลวงั ตะก,ู อบต.วงั ตะก,ู สถานตี ำ� รวจชมุ ชน
ต�ำบลวังตะกู และฝ่ายปกครองต�ำบลวังตะกู เข้าเย่ียมให้ขวัญก�ำลังใจและแจกสิ่งของ
แก่ผู้ปว่ ยตดิ เตยี ง, ผูป้ ว่ ยตดิ บา้ น และผู้ยากไรใ้ นพืน้ ท่ี หมู่ที่ ๘ ต�ำบลวังตะกู อำ� เภอเมอื ง
จังหวดั นครปฐมฯ
วันพธุ ท่ี ๑๙ สงิ หาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
วัดกลางบางพระโดยพระครูศรีสุตากร เจ้าอาวาส ได้มอบไข่ไก่ดิบ, ข้าวสารจ�ำนวน
๒ กิโลกรัม จ�ำนวนรวม ๑๔๐ ชุด ให้กับทางโรงเรียนวัดกลาง (พุฒราษฎร์อนุเคราะห์)
โดยนายฐปนพันธ์ เปี่ยมศิริ ผู้อ�ำนวยการเป็นผู้รับมอบ เพื่อน�ำไปแจกจ่ายให้กับนักเรียน
ทท่ี �ำการศกึ ษาอยภู่ ายในโรงเรยี นวดั กลาง (พฒุ ราษฎร์อนเุ คราะห์)
วันพุธท่ี ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
วัดกลางบางพระโดยการน�ำของพระครูศรีสุตากร เจ้าอาวาส ได้ด�ำเนินงาน ๑๑
โครงการงานสาธารณสงเคราะห์ วดั กลางบางพระ “แบง่ ปนั ของกนิ ของใช้ เพอื่ ชว่ ยเหลอื ผมู้ ี
รายได้น้อย และผยู้ ากไร้ ในพื้นท่ี” โดยมอบไขไ่ กด่ ิบให้หมู่ละ ๒๐ แผง ซ่งึ ในต�ำบลบางพระ
มีทั้งหมด ๔ หมู่ รวมไข่ไก่ดิบจ�ำนวน ๘๐ แผง มอบให้ผู้น�ำชุมชนต�ำบลบางพระน�ำไป
แจกจ่ายให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อย เป็นการแบ่งปันเพ่ือช่วยเหลือประชาชน เพื่อน�ำไป
ประกอบอาหารเพอ่ื การดำ� รงชีวิตตอ่ ไป

405

406

สารคณะสงฆจ์ ังหวดั นครปฐม พ.ศ. ๒๕๖๓

วนั ศุกรท์ ่ี ๒๑ สงิ หาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
ชมรมจติ อาสา มลู นธิ หิ ลวงพอ่ สมหวงั วดั กลางบางพระ โดยการนำ� ของพระครศู รสี ตุ ากร
เจา้ อาวาส/ประธานชมรม ไดม้ อบหมายใหค้ ณะชมรมจติ อาสาฯ เป็นตัวแทนนำ� โตะ๊ เรยี น
พรอ้ มเกา้ อี้ ๕๐ ชดุ ขา้ วสารขนาด ๕๐ กก. จำ� นวน ๑๘ ทอ่ น ไขไ่ กด่ บิ จำ� นวนรวม ๑๕๐ แผง
น�้ำดื่ม หัวหมู และสิ่งของอุปโภคบริโภค ไปมอบให้กับโรงเรียนในถ่ินทุรกันดาร ภายใน
จงั หวดั กาญจนบรุ ี จำ� นวน ๓ แหง่ ไดแ้ ก่ ๑.โรงเรยี นบา้ นลำ� อซี ู ตำ� บลหนองรี อำ� เภอบอ่ พลอย
๒.โรงเรียนบ้านน�้ำพุ ต�ำบลเขาโจด อ�ำเภอศรีสวัสดิ์ และ ๓.โรงเรียน ตชด. มิตรมวลชน
๒ ตำ� บลเขาโจด อำ� เภอศรีสวสั ดิ์
วันท่ี ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
วัดกลางบางพระ, หน่วยบรรเทาสาธารณภัย มูลนิธิหลวงพ่อสมหวัง โดยการน�ำ
ของพระครูศรีสุตากร เจ้าอาวาส/ประธานหน่วยฯ ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่น�ำข้าวสาร
ขนาด ๕๐ กิโลกรมั จ�ำนวน ๔ ท่อน, ไขไ่ ก่ดบิ ๒๐๐ แผง, ผกั สด ๑ คันรถ ไปสง่ มอบ
ใหส้ มาคมกภู้ ัยอมั รนิ ทรใ์ ต้ ตอบโต้ภยั พิบตั ิ - ธนบุรี และชมรม W.D.R.T เปน็ การสนับสนนุ
เพ่ือน�ำไปประกอบอาหาร เปิดโรงครัวตอบโต้ภัยพิบัติ เพ่ือแจกจ่ายให้พ่ีน้องประชาชน
ที่ประสบภัยพิบัติอทุ กภัย (น้ำ� ท่วม) ในจงั หวดั สโุ ขทยั ทไ่ี ดร้ ับความเดือดรอ้ น
วนั ที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
คณะสงฆ์วัดวังตะกู โดยพระครูปลัดสาธุวัฒน์ เจ้าคณะต�ำบลทัพหลวง เจ้าอาวาส
วัดวังตะกู มอบหมายให้พระสงฆ์วัดวังตะกู พร้อมกับ รพ.สต.วังตะกู อสม.ต�ำบลวังตะกู
อบต.วงั ตะกู ต�ำรวจชุมชนวงั ตะกู และฝ่ายปกครองต�ำบลวังตะกู ออกเยีย่ มให้ขวัญก�ำลงั ใจ
และมอบสง่ิ ของแก่ผปู้ ว่ ยติดเตียง ผูป้ ว่ ยติดบ้าน และผู้ยากไร้ หมูท่ ่ี ๗ ตำ� บลวังตะกู อำ� เภอ
เมอื งนครปฐม จังหวดั นครปฐม
วันท่ี ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
คณะสงฆ์วัดสามง่าม โดยพระศรีธีรวงศ์ เจ้าคณะอ�ำเภอดอนตูม แจกข้าวสารและ
ค่าครองชีพให้แก่ผู้สูงอายุ จ�ำนวน ๑๓๐ คน เนื่องในงานพิธีฉลองและเพิกพระเนตร
พระพทุ ธเจา้ น้อย ณ วดั สามง่าม ตำ� บลสามงา่ ม อำ� เภอดอนตูม

406

407

รายงานการประชุมพระสงั ฆาธกิ ารจงั หวัดนครปฐม

วันท่ี ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
คณะสงฆ์วัดวังตะกู โดย พระครูปลัดสาธุวัฒน์ เจ้าคณะต�ำบลทัพหลวง เจ้าอาวาส
วัดวังตะกู พรอ้ มกบั รพ.สต.วังตะกู อสม.ตำ� บลวงั ตะกู อบต.วงั ตะกู ตำ� รวจชมุ ชนวังตะกู
และฝ่ายปกครองต�ำบลวังตะกู ออกเยี่ยมให้ขวัญก�ำลังใจและมอบสิ่งของแก่ผู้ป่วยติดเตียง
ผ้ปู ว่ ยติดบา้ น และผู้ยากไร้ หมูท่ ่ี ๕ ตำ� บลวังตะกู อ�ำเภอเมอื งนครปฐม จังหวัดนครปฐมฯ
วันที่ ๒๘ สงิ หาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
รว่ มสนองพระดำ� รสิ มเดจ็ พระอรยิ วงศาคตญาณสมเดจ็ พระสงั ฆราช สกลมหาสงั ฆปรนิ ายก
จดั ตงั้ โรงทานมอบขา้ วสารอาหารแหง้ เพอ่ื บรรเทาความเดอื ดรอ้ นของประชาชน ณ วดั วงั เยน็
ต.วังเย็น อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม โดยมี พระครูพิศาลสาธุวัฒน์ เจ้าคณะอ�ำเภอ
เมืองนครปฐม พระครูสุจิตตานันท์ เจ้าอาวาสวัดวังเย็นเจ้าคณะต�ำบลบางแขมพร้อมด้วย
เจ้าคณะพระสังฆาธิการ และเลขานุการ ในเขตปกครองอ�ำเภอเมืองนครปฐม ร่วมกับ
ฝ่ายบริหาร ฝ่ายปกครองส่วนท้องถ่ิน ประจ�ำต�ำบลวังเย็นและเขตเทศบาลวังเย็น
จนท.สาธารณสุข จิตอาสาทกุ หนว่ ยงาน และศิษยานุศษิ ยร์ ว่ มมอบใหก้ ับผู้ได้รับผลกระทบ
จากโรคระบาด ไวรัสโควิด ๑๙ เพ่ือเป็นขวัญก�ำลังใจแก่ชาวบ้านโครงการเย่ียมผู้ติดโลง
คณะสงฆจ์ ังหวดั นครปฐม
วันที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
โครงการเย่ียมผู้ติดโลง คณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม นางอารีวรรณ รอดด้วง ผ้าไตร
๑ ไตร ปัจจยั ๒,๐๐๐ บาท
วันท่ี ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
พระศรธี รี วงศ์ เจา้ คณะอำ� เภอดอนตมู พรอ้ มดว้ ยคณะสงฆว์ ดั สามงา่ มและผมู้ จี ติ ศรทั ธา
ร่วมบริจาคสิ่งของ โครงการปันน�้ำใจจากพ่ีสู่น้องปี๒ ณ ส�ำนักสงฆ์ถ้�ำภูผาธรรมเจริญสุข
อ.หนองม่วง จ.ลพบรุ ี ทสี่ �ำนักสงฆ์แหง่ นีม้ คี รบู าวรรณชยั ดูแลเดก็ ๆ ๑๗๐ กว่าชีวติ เดก็ ๆ
มจี �ำนวนเพ่มิ ขนึ้ ทุกปีพร้อมทั้งรว่ มบรจิ าคสิ่งของต่างให้แกว่ ดั ในถนิ ทุรกันดารอกี ๓ วดั
พระครยู ติธรรมานุยตุ เจ้าคณะต�ำบลบางกระเบา จดั ต้ังโรงทานศลี ๕ ทุกวันอาทิตย์
ตลอดปี โดยมีผู้ยากไร้ ผู้ตกงาน ผ้ปู ระสบปญั หาโควดิ ๑๙ จะเขา้ มาขอรบั อาหารประมาณ
อาทติ ยล์ ะ ๓๐๐ คน

407

408

สารคณะสงฆ์จังหวดั นครปฐม พ.ศ. ๒๕๖๓

วนั ท่ี ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
พระอุกกฤต อินฺทจิตฺโต ป. และนายสายัญ ม่วงทิม น�ำข้าวสารอาหารแห้งพร้อมท้ัง
ค่าครองชีพ มอบให้แก่ นางไพรวัลย์ สิริศักดิ์ เดินไม่ได้ต้องมีคนคอยพยุง ปัจจุบันอาศัย
อยู่สวนยางของผู้ใจบุญ โดยที่มีลูกสาวและหลานคอยดูแล และมีรายได้จากการรับจ้าง
๑๘๐-๒๕๐ บาท ต่อวนั โดยมอบใหท้ ุกเดือน เรม่ิ ตงั้ แต่ เดือน ธันวาคม ๒๕๖๒ ถึงปัจจบุ ัน
ครง้ั ละประมาณ ๓,๕๐๐ บาท
วนั ที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
พระครูสมุห์ประเสริฐ จารุธมฺโม เจ้าอาวาสวัดหนองกระพี้ พร้อมคณะออกเยี่ยม
ผู้ปว่ ยติดเตียงในเขตตำ� บลบ้านหลวง
พระครูเกษมถาวรคุณ เจ้าอาวาสวัดบางเลน แจกเคร่ืองอุปโภคบริโภคแก่ผู้ยากไร้
เปน็ ประจ�ำตลอดเดือน เดือนละไม่ตำ่� กว่า ๒๐๐ ชดุ
คณะสงฆว์ ดั สามงา่ ม โดยพระศรธี รี วงศ์ เจา้ คณะอำ� เภอดอนตมู บรจิ าคปจั จยั ชว่ ยเหลอื
งานศพ นายราชัย สิทธเิ สนยี ์ อดีตกรรมการวัดสามง่าม เปน็ เงินจำ� นวน ๔,๐๐๐ บาท

สรุปรายงานด้านสาธารณสงเคราะห์

ประจำ� เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓

วนั ท่ี ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓
พระศรีธีรวงศ์ เจ้าคณะอ�ำเภอดอนตูม เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมอุทิศถวาย
อดีตเจ้าอาวาสวดั ธรรมศาลา จำ� นวน ๑๐,๐๐๐ บาท
วนั ท่ี ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓
พระครูยติธรรมานุยุต เจ้าคณะต�ำบลบางกระเบา น�ำส่ิงของข้าวสารถุงละ ๕ กก.
๒๐๐ ถุง ไข่ไก่ดิบ ๒๐๐ แผง ๖,๐๐๐ ฟอง และบะหม่ีกึ่งส�ำเร็จรูป พร้อมขนมขบเคี้ยว
๑ คันรถ ๖ ล้อ ไปช่วยเหลือวัดและประชาชนท่ีประสบภัยพิบัติ ท่ี จ.สุโขทัย โดยมี
พระครูขันติพลธาดา เจ้าอาวาสวัดลัดทรายมูล พระอธิการสารัตน์สุภทฺโท เจ้าอาวาส
วัดเตว็ดในป่าปลา และพระปลัดวัฒนาสิริวณฺโณ เจ้าอาวาสวัดพลายชุมพล เป็นผู้แทน
พระสงฆ์ จ.สโุ ขทยั และประชาชนรบั มอบไปแจกจ่าย

408

409

รายงานการประชมุ พระสงั ฆาธิการจังหวัดนครปฐม

วนั ท่ี ๕ กนั ยายน พ.ศ. ๒๕๖๓
คณะสงฆอ์ ำ� เภอนครชัยศรี รว่ มกับวดั กลางบางพระ โดยการน�ำของพระครศู รสี ตุ ากร
เจ้าอาวาสวัดกลางบางพระ/ประธานชมรมจิตอาสา มูลนิธิหลวงพ่อสมหวัง เดินทางไป
มอบสิ่งของช่วยเหลือให้กับสถานสงเคราะห์สัตว์ บ้านแสงตะวัน ประจ�ำเดือนกันยายน
นำ� เงนิ ชว่ ยเหลอื จำ� นวน ๕,๐๐๐ บาท สง่ิ ของ ขา้ วสาร นำ้� ดมื่ และสง่ิ ของอปุ โภค บรโิ ภค ฯลฯ
(มีประชากรท้ังหมดประมาณ ๘๐๐ กว่าชีวิต แบ่งเป็นแมวจ�ำนวน ๕๐๐ กว่าตัว สุนัข
จำ� นวน ๓๐๐ กว่าตัว)
วนั ท่ี ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓
มลู นธิ กิ องทนุ หลวงพอ่ พูล โดย พระครูปลัดสิทธวิ ัฒนเ์ จ้าอาวาสวดั ไผล่ อ้ ม สนับสนนุ
นำ้� ดื่มบุญ ขนาด ๗๕๐ ml.จ�ำนวน ๑๐๐ โหล และ หน้ากากอนามยั ผา้ มัสลิน ยันตน์ ะปัด
ตลอด ๑,๐๐๐ ชิ้น เข้าร่วม “โครงการแบ่งปันน�้ำใจ ให้ผู้สูงวัยในชุมชน” กองงาน
เจ้าคณะภาค ๑๔ วัดนิมมานรดี พระอารามหลวง กรงุ เทพมหานครฯ
วันท่ี ๗ กนั ยายน พ.ศ. ๒๕๖๓
พระครบู วรธรรมานสุ ฐิ เจา้ คณะอำ� เภอพทุ ธมณฑล เยย่ี มนางสมใจ กองชติ อายุ ๙๕ ปี
บ้านเลขที่ ๑๐๙/๑ หมู่ท่ี ๓ ต.หนองเพรางาย อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี ผู้ป่วยติดเตียง
ด้วยโรคชรา
วันที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓
คณะสงฆ์อ�ำเภอนครชัยศรีร่วมกับวัดกลางบางพระ, ชมรมจิตอาสาฯ สมหวัง ๔x๔
จิตอาสาสายบุญ โดยการน�ำของพระครูศรีสุตากร เจ้าอาวาส ได้อุปกรณ์ทางการแพทย ์
เป็นถงุ มอื จ�ำนวน ๑๐ ลงั ไปมอบใหก้ บั โรงพยาบาลอุ้มผาง อ.อมุ้ ผาง จ.ตาก เพื่อสนับสนนุ
การท�ำงานของเจา้ หน้าท่ีในโรงพยาบาลอมุ้ ผาง
วันที่ ๑๐ กนั ยายน พ.ศ. ๒๕๖๓
พระครูเกษมถาวรคุณ เจ้าคณะต�ำบลไผ่หูช้าง ช่วยเหลือครอบครัวผู้ยากไร้ อีกหน่ึง
ครอบครัว ที่ทางวัดบางเลนให้การดูแลสามี มีอาชีพเก็บของเก่าขายวันหน่ึงก็ได้ประมาณ
วนั ละ ๓๐๐ บาท มลี ูก ๔ คน คนโตอายุ ๔ ปี ครึ่งคนเล็กสดุ ๘ เดอื น ต้องแบกภาระ
ในการทำ� มาหากินทางวัดจงึ ได้คอยช่วยเหลือจนกวา่ จะชว่ ยตนเองได้

409

410

สารคณะสงฆจ์ ังหวัดนครปฐม พ.ศ. ๒๕๖๓

วันที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓
พระศรีธีรวงศ์ได้มอบปัจจัย ๕๐๐ บาท พร้อมผ้าไตร เครื่องไทยธรรม สงเคราะห์
ครอบครวั นายไทยยงค์ แก้วมณีไทย ผู้วายชนม์
วนั ท่ี ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓
พระครูยติธรรมานุยุต เจ้าคณะต�ำบลบางกระเบา แจกข้าวสารอาหารแห้ง ให้แก่
ผู้ประสบภัยโควดิ ๑๙ และผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ จำ� นวน ๘๐ ราย
วันที่ ๑๕ กนั ยายน พ.ศ. ๒๕๖๓
พระพพิ ฒั นศ์ กึ ษากร เจา้ อาวาสวดั บางชา้ งเหนอื มอบหมายให้ พระปลดั การณุ ย์ ฐติ ธมโฺ ม
ผู้ชว่ ยเจา้ อาวาสและคณะสงฆ์ ร่วมกับเจา้ หนา้ ที่จาก รพ.สต. และเจ้าหนา้ ที่ อสม. ออกไป
ตรวจและเย่ยี มผปู้ ่วย ผู้สงู อายุ และผ้ยู ากไร้ ในตำ� บลคลองใหม่ จำ� นวน ๔๖ คน
วนั ท่ี ๒๐ กนั ยายน พ.ศ. ๒๕๖๓
คณะสงฆ์วัดสามง่ามโดยพระศรีธีรวงศ์ เจ้าคณะอ�ำเภอดอนตูมมอบหมายให้
พระอุกกฤต อินฺทจิตฺโต ป. เป็นตัวแทนวัดสามง่าม น�ำส่ิงของมีขนมทองม้วน ๕๐ ปี๊บ
และอน่ื ๆ ไปมอบใหส้ ถานเลย้ี งเดก็ กำ� พรา้ สำ� นกั สงฆถ์ ำ�้ ภผู าเจรญิ ธรรม อ.หนองมว่ ง จ.ลพบรุ ี
วนั ที่ ๒๘ กนั ยายน พ.ศ. ๒๕๖๓
คณะสงฆ์อ�ำเภอเมืองนครปฐม ร่วมสนองพระด�ำริสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก จัดต้ังโรงทานมอบข้าวสารอาหารแห้ง
เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนโดยมี พระครูพิศาลสาธุวัฒน์ เจ้าคณะอ�ำเภอ
เมืองนครปฐมพร้อมด้วยเจ้าคณะพระสังฆาธิการ และเลขานุการ ในเขตปกครองอ�ำเภอ
เมอื งนครปฐม แจกถุงยังชีพให้กบั ชาวบ้านตำ� บลหนองดินแดง ณ วัดหนองดนิ แดง จำ� นวน
๒๐๐ กวา่ ชดุ ท่ไี ดร้ ับผลกระทบจากโรคติดเชอ้ื โควิด ๑๙
วันที่ ๓๐ กนั ยายน พ.ศ. ๒๕๖๓
พระครูสมุห์ประเสริฐ จารุธมฺโม เจ้าอาวาสวัดหนองกระพี้ ออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง
ในเขตต�ำบลบ้านหลวง จ�ำนวน ๔ ราย

410

411

รายงานการประชุมพระสังฆาธิการจังหวัดนครปฐม

สรุปรายงานดา้ นสาธารณสงเคราะห์

ประจ�ำเดอื น ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓

วันท่ี ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
คณะสงฆ์อ�ำเภอนครชัยศรี เยี่ยมให้ก�ำลังใจ มอบเงินช่วยเหลือ และสิ่งของเครื่อง
อปุ โภคบรโิ ภค ให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัย (ไฟไหม้) ณ บา้ นเลขท่ี ๑๑๓/๑ หมู่ ๕ ต.วัดละมดุ
อ.นครชยั ศรี จ.นครปฐม ของนายประเสรฐิ ตุม้ ต่างหู
วนั ท่ี ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
กองทนุ หลวงพอ่ พลู มอบเตยี งไฟฟา้ สำ� หรบั ผปู้ ว่ ยใหโ้ รงพยาบาลศนู ยน์ ครปฐม ๔ เตยี ง
ท่ีหน้าวิหารพระพุทธเมตตาประธานพร วัดไผ่ล้อม ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม
พระครปู ลดั สทิ ธวิ ฒั น์ หลวงพน่ี ำ้� ฝน เจา้ อาวาสวดั ไผล่ อ้ ม ต.พระปฐมเจดยี ์ อ.เมอื ง จ.นครปฐม
ร่วมด้วย นายกิตติศักด์ิ เมธาทัศน์ชวลิตและครอบครัว พร้อมนายนาวิน ว่องวรพรกุล
และครอบครวั โดยมีนางบุษกร บญุ ดำ� เนนิ พยาบาลวิชาชีพช�ำนาญการ รองหวั หนา้ กลุ่ม
การพยาบาล โรงพยาบาลศูนย์นครปฐม และคณะเปน็ ผรู้ บั มอบในคร้ังนี้
วันที่ ๗ ตลุ าคม พ.ศ. ๒๕๖๓
พระครูเกษมถาวรคุณ เจ้าคณะต�ำบลบางเลน ส่งมอบโลงบรรจุศพให้ชุมชนต�ำบล
โพธิ์เตย้ี อำ� เภอสรรพยา จังหวดั ชยั นาท จ�ำนวน ๕ ใบ เพื่อสงเคราะห์ผู้ทยี่ ากไร้
วนั ท่ี ๘ ตลุ าคม พ.ศ. ๒๕๖๓
พระสราวุธ ธมฺมสาโร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเลาเต่า ได้รับมอบหมายจากเจ้าอาวาส
ออกเย่ียมผู้ปว่ ยตดิ เตียง ผูส้ งู อายุ ในเขตตำ� บลห้วยพระ และใกล้เคยี งจำ� นวน ๑๒ ราย
วนั ท่ี ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
พระมหาชาติชาย ชวนปญฺโญ เจา้ อาวาสวัดสองห้อง พร้อมอสม. เจ้าหน้าที่ รพ.สต.
บ้านสองห้องออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง และผู้สูงอายุ มอบเครื่องอุปโภคและปัจจัยด�ำรงชีพ
จำ� นวน ๕ ราย

411

412

สารคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม พ.ศ. ๒๕๖๓

วนั ที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
พระครูปลัดสาธุวัฒน์ เจ้าคณะต�ำบลทัพหลวง เจ้าอาวาสวัดวังตะกู ร่วมกับ
อบต.วงั ตะก,ู รพ.สต.วงั ตะก,ู อสม.ตำ� บลวงั ตะก,ู และฝา่ ยปกครองตำ� บลวงั ตะกู แจกสงิ่ ของ
แกป่ ระชาชน หมทู่ ี่ ๑ และหมทู่ ่ี ๒ ตำ� บลวงั ตะกู อ.เมอื ง จ.นครปฐม
วันท่ี ๑๙ ตลุ าคม พ.ศ. ๒๕๖๓
หลวงพอ่ พระครูศรสี ตุ ากร ประธานชมรมจติ อาสา หลวงพอ่ สมหวงั วดั กลางบางพระ
ไดร้ ว่ มสมทบทนุ ตงั้ โรงครวั ทำ� บญุ กบั ทมี ตอบโตภ้ ยั พบิ ตั ิ มลู นธิ สิ ยามนนทบ์ รุ ี ทอี่ ยรู่ ะหวา่ ง
ลงพน้ื ทช่ี ว่ ยเหลอื ผปู้ ระสบภยั ในเขตปกั ธงชยั และพนื้ ทใ่ี กลเ้ คยี ง เปน็ จำ� นวนเงนิ ๓๐,๐๐๐ บาท
วนั ท่ี ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
เวลา ๑๗.๐๐ ต้นธรรมนญู สุขภาวะต�ำบลบ้านหลวงท่ปี ลูกไว้ เมอ่ื ปีท่แี ล้ว เร่ิมผลดิ อก
ออกผล นำ� โดยที่ปรึกษาธรรมนญู สุขภาวะต�ำบลบ้านหลวง ท่านเจ้าอาวาสวดั หนองกระพี้
พระครสู มหุ ป์ ระเสรฐิ จารธุ มโฺ ม, ผใู้ หญพ่ ลกฤต เสนานาญ ประธานคณะกรรมการขบั เคลอื่ น
ธรรมนญู สขุ ภาวะตำ� บลบา้ นหลวง, ทา่ นรองนายกไสว ภจู ำ� ปา, ผนู้ ำ� ทอ้ งถน่ิ , ผชู้ ว่ ยผใู้ หญบ่ า้ น
มอบส่ิงของอุปโภคบริโภคและเงนิ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยนำ�้ ทว่ ม ต�ำบลบ้านหลวง
วันที่ ๒๑ ตลุ าคม พ.ศ. ๒๕๖๓
พระมหาอุทัย ฐิตธมฺโม ออกเย่ียมผู้ป่วยติดเตียง ชื่อนางแฉล้ม พุมมาประเสริฐ
บ้านเลขท่ี ๓๙/๑ หมู่ ๙ ตำ� บลสามง่าม อำ� เภอดอนตมู อายุ ๙๗ ปี ลม้ เดินไมไ่ ด้
วันที่ ๒๑ ตลุ าคม พ.ศ. ๒๕๖๓
ช่วงบ่ายวันน้ีทางวัดกลางบางพระโดยการน�ำของพระครูศรีสุตากร เจ้าอาวาส ได้น�ำ
สงิ่ ของอปุ โภค บรโิ ภค ไดแ้ ก่ ขา้ วสาร บะหมก่ี ง่ึ สำ� เรจ็ รปู แพมเพด้ิ ผใู้ หญห่ มาก ฯลฯ รวมถงึ
ปจั จยั ในการดำ� รงชวี ติ ไปมอบชว่ ยเหลอื ใหแ้ กค่ ณุ นพพร เมอื งสพุ รรณ หรอื นายมานพ อม่ิ ทองนชุ
อายุ ๗๐ ปี เปน็ ผปู้ ่วยติดเตยี ง มีผดู้ แู ลคอื คุณปทุม เรืองวลิ ัย ซ่งึ อาศัยกันอย่ดู ว้ ยกนั ในบา้ น
เลขที่ ๕๖ หมู่ที่ ๓ อำ� เภอสามโก้ ต�ำบลสามโก้ จังหวดั อา่ งทอง

412

413

รายงานการประชมุ พระสงั ฆาธิการจังหวัดนครปฐม

วนั ท่ี ๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
พระครปู ลดั สทิ ธวิ ฒั น์ เจา้ อาวาสวดั ไผล่ อ้ ม จงั หวดั นครปฐม มอบจกั รยาน จำ� นวน ๑๐ คนั
ให้แก่ คณาจารย์ เจา้ หน้าที่ วทิ ยาลยั สงฆพ์ ุทธปญั ญาศรที วารวดี วดั ไร่ขิง พระอารามหลวง
อ�ำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
วนั ท่ี ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
กองทุนหลวงพ่อพูล โดย พระครูปลัดสิทธิวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม จ.นครปฐม
สนบั สนุนนำ้� ดืม่ บุญ ขนาด ๒๕๐ ml. จ�ำนวน ๑๔๐ โหล เข้าร่วม “โครงการอบรมนกั ธรรม
ช้ันโทและเอก กอ่ นสอบสนามหลวง” ระหว่างวันท่ี ๒๑-๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ วดั ไรข่ ิง
พระอารามหลวง อ.สามพราน จ.นครปฐม
วนั ท่ี ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
คณะสงฆ์อ�ำเภอเมืองนครปฐม พระครูพิศาลสาธุวัฒน์ เจ้าคณะอ�ำเภอเมืองนครปฐม
เจ้าคณะต�ำบลโพรงมะเดื่อ จต.ดอนยายหอม จต.บา้ นยาง จต.พระปฐมเจดีย์ จต.บางแขม
จต.พระประโทน จต.สวนป่าน จต.ทัพหลวง หน่วยงานเทศบาลต�ำบลโพรงมะเดื่อ
ท่านนายกเทศมนตีเทศบาลต�ำบลโพรงมะเดื่อ หน่วยงานฝ่ายปกครอง ก�ำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
ผชู้ ว่ ยผใู้ หญ่ ตำ� บลโพรงมะเดอ่ื สนองพระดำ� ริ สมเดจ็ อรยิ วงศาคตญาณ สมเดจ็ พระสงั ฆราช
สกลมหาสงั ปรณิ ายก จดั ตงั้ โรงทานมอบ ขา้ วสาร อาหารแหง้ จำ� นวน ๔๐๐ ชดุ เพอื่ บรรเทา
ความเดอื ดรอ้ นของประชาชน จากเช้ือไวรสั โควิด ๑๙ ณ วดั โพรงมะเด่ือ ตำ� บลโพรงมะเด่อื
อ�ำเภอเมอื งนครปฐม จงั หวัดนครปฐม
วันท่ี ๒๕-๒๘ ตลุ าคม พ.ศ. ๒๕๖๓
คณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม โดยการน�ำของหลวงพ่อเจ้าคุณพระพิพัฒน์ศึกษากร
เจ้าคณะอ�ำเภอสามพราน เจ้าอาวาสวัดบางช้างเหนือ, พระครูศรีสุตากร เจ้าอาวาส
วัดกลางบางพระ, ทีมงานจิตอาสามูลนิธิหลวงพ่อสมหวัง, คณะศิษย์หลวงพ่อสมหวัง,
ทมี สมหวงั ๔x๔ จติ อาสาฯ สายบญุ , ทมี งานบา้ นโคกเจรญิ นำ� ทมี โดยผใู้ หญโ่ ก้ ไดร้ ว่ มกนั นำ�
สงิ่ ของอปุ โภคบรโิ ภค รวมถงึ ปจั จยั ท่ี สาธชุ นนำ� มารว่ มกนั บรจิ าคใหก้ บั ทางวดั กลางบางพระ
เพ่ือน�ำไปมอบร่วมทอดกฐินให้กับส�ำนักสงฆ์ จ�ำนวน ๑๔ ส�ำนักสงฆ์ ประจ�ำปี ๒๕๖๓

413

414

สารคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม พ.ศ. ๒๕๖๓

ณ อำ� เภออุ้มผาง จังหวดั ตาก เปน็ เงินจ�ำนวน ๕๙๐,๔๖๘ บาท อกี ทงั้ ยังน�ำหนงั กลางแปลง
ไปฉาย และนำ� ขนมลกู ชน้ิ ของกนิ ตา่ งๆ ไปใหน้ อ้ งๆ และประชาชน ในเขตอมุ้ ผาง จงั หวดั ตาก
ได้ทานกัน อีกท้ังได้น�ำของไปมอบให้เจ้าหน้าท่ีเขตอนุรักษ์พันธ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร
ดา้ นตะวนั ตก, รวมถงึ เขตอนรุ กั ษพ์ นั ธส์ ตั วป์ า่ อมุ้ ผาง กรมอทุ ยานแหง่ ชาติ สตั วป์ า่ และพนั ธพ์ุ ชื
วันที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
คณะสงฆ์วัดสามง่ามน�ำโดยพระศรีธีรวงศ์ มอบปัจจัย ผ้าไตร และเคร่ืองไทยธรรม
ช่วยเหลือครอบครัวนายอวยพร นางปัทมา อินทวัฒน์
วนั ที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
มลู นธิ หิ ลวงพอ่ วดั ไรข่ งิ โดย พระเทพศาสนาภบิ าลเจา้ อาวาสวดั ไรข่ งิ พระอารามหลวง
รองเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม พร้อมคณะกรรมการของมูลนิธิหลวงพ่อวัดไร่ขิง มอบ
•รถจักรยานยนตจ์ �ำนวน ๓ คัน •รถจักรยานจำ� นวน ๑๐ คัน เป็นเงินมูลค่า ๑๓๐,๐๐๐ บาท
ให้แก่เหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม เพ่ือใช้ในกิจกรรมมัจฉากาชาด ประจ�ำปี ๒๕๖๓
โดยมนี ายสุรศกั ด์ิ เจริญศิรโิ ชติ ผ้วู ่าราชการจังหวัดนครปฐมและนางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม เป็นผู้รบั มอบ
วนั ที่ ๓๑ ตลุ าคม พ.ศ. ๒๕๖๓
สนองพระดำ� ริ วดั พะเนยี งแตก หลวงพ่อทาองค์ใหญ่ รว่ มฝ่ายปกครองต�ำบลมาบแค
โดยก�ำนนั สารวตั รกำ� นนั ผู้ใหญ่บา้ น ผ้ชู ว่ ย ทั้ง ๑๑ หมู่ อ.ส.ม.ตำ� บลมาบแค พรอ้ มด้วย
บริษัทต่างๆ พ่อค้าแม่ค้า ประชาชน จัดโรงทาน แจกอาหารให้กับชาวบ้านมาร่วมงาน
ลอยกระทง ณ ทา่ น�ำ้ วดั พะเนยี งแตก ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม

สรปุ รายงานด้านสาธารณสงเคราะห์

ประจำ� เดือน พฤศจกิ ายน พ.ศ.๒๕๖๓

วนั ท่ี ๑ พฤศจกิ ายน พ.ศ. ๒๕๖๓
คณะสงฆ์วัดสามง่าม นำ� โดย พระศรธี รี วงศ์ นำ� ผ้าไตรและเคร่อื งไทยธรรม ช่วยเหลือ
ครอบครัวคุณโยมผุด ร่งุ ทวชี ัย

414

415

รายงานการประชุมพระสงั ฆาธิการจังหวัดนครปฐม

วันที่ ๓ พฤศจกิ ายน พ.ศ. ๒๕๖๓
คณะสงฆ์วัดสามง่าม นำ� โดยพระศรธี รี วงศ์ มอบข้าวสารให้แกช่ าวบ้านคนดอนตูม
วนั ที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓
วัดกลางบางพระ (หลวงพ่อสมหวัง) โดยหลวงพ่อพระครูศรีสุตากร เจ้าอาวาส
ไดม้ อบไขไ่ กด่ บิ , ขา้ วสารจำ� นวน ๒ กโิ ลกรมั จำ� นวนรวม ๑๓๐ ชดุ ใหก้ บั ทางโรงเรยี นวดั กลาง
(พุฒราษฎร์อนุเคราะห์) โดยนายฐปนพนั ธ์ เปยี่ มศริ ิ ผอู้ �ำนวยการ เปน็ ผรู้ บั มอบ เพ่ือน�ำไป
แจกจ่ายให้กับนักเรียนที่ท�ำการศึกษาอยู่ภายในโรงเรียนวัดกลาง (พุฒราษฎร์อนุเคราะห์)
ตามความเหมาะสม
วันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓
วดั กลางบางพระโดยการนำ� ของพระครศู รสี ตุ ากร เจา้ อาวาสวดั กลางบางพระ/ประธาน
ชมรมจติ อาสา มลู นธิ หิ ลวงพอ่ สมหวงั เดนิ ทางไปมอบสงิ่ ของชว่ ยเหลอื ยงั สถานสงเคราะหส์ ตั ว์
บ้านแสงตะวัน ประจ�ำเดือนพฤศจิกายน น�ำเงินช่วยเหลือจ�ำนวน ๕,๐๐๐ บาท
สิ่งของ ข้าวสาร น้�ำด่ืม และสิ่งของอุปโภค บริโภค ฯลฯ ไปมอบท�ำบุญช่วยเหลือให้กับ
สถานสงเคราะห์สัตว์ บ้านแสงตะวัน สุนัข และแมวจรจัด (มีประชากรทั้งหมดประมาณ
๘๐๐ กวา่ ชีวิต แบ่งเปน็ แมวจำ� นวน ๕๐๐ กวา่ ตวั สุนัขจ�ำนวน ๓๐๐ กวา่ ตัว)
วันที่ ๑๒ พฤศจกิ ายน พ.ศ. ๒๕๖๓
พระมหาอทุ ัย ฐิตธมฺโม เจา้ อาวาสวัดดอนตูม ออกเย่ยี มผูป้ ว่ ยติดเตียง ช่ือนางละเอียด
นิตแสวง อายุ ๗๖ ปี บ้านเลขที่ ๒๔ หมู่ ๙ ต.สามงา่ ม อ.ดอนตมู ลม้ ในห้องน้�ำ สะโพกหกั
วันท่ี ๑๔ พฤศจกิ ายน พ.ศ. ๒๕๖๓
พระศรีธีรวงศ์ มอบสิ่งของและปัจจัยอนุเคราะห์แก่ครอบครัวคีมนารักษ์ หมู่ ๒
ต.สามงา่ ม อ.ดอนตมู
วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓
คณะสงฆ์วัดสามง่าม ได้มอบส่ิงของให้ตัวแทนน�ำไปมอบ ให้แก่ ร.ร.ราซานหนองล ู
อ.สังขละบรุ ี จ.กาญจนบรุ ี
วนั ท่ี ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓
คณะสงฆว์ ดั สามงา่ ม ไดม้ อบของเลน่ แกศ่ นู ยพ์ ฒั นาเดก็ เลก็ กอ่ นเกณฑต์ ำ� บลบา้ นหลวง

415

416

สารคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม พ.ศ. ๒๕๖๓

วนั ที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓
พระครูวิชัยธรรมานุกูล เจ้าอาวาสวัดสระสี่เหล่ียม ได้มอบหมายให้ พระปลัดสมพล
พลปญโฺ ญ ผชู้ ว่ ยเจา้ อาวาส ออกเยย่ี มผปู้ ว่ ยตดิ เตยี ง ๒ ราย คอื นางวลิ ยั ใหญส่ มี า อายุ ๖๗ ปี
อาการทป่ี ่วยเส้นเลือดสมองตบี นายทองสี ผยุ รอด อายุ ๘๒ ปี อาการท่ปี ่วยชราภาพ
วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓
พระสมนกึ วสโภ วัดสามง่าม ไดอ้ อกเยี่ยมผปู้ ว่ ยติดเตียง ๑ ราย เปน็ อมั พาต เดนิ ไม่ได้
วันท่ี ๒๐ พฤศจกิ ายน พ.ศ. ๒๕๖๓
พระครูยติธรรมานุยุต เจ้าคณะต�ำบลบางกระเบา มอบไข่ให้โรงพยาบาลนครชัยศร ี
โรงพยาบาลสามพราน โรงพยาบาลพุทธมณฑลโรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักด์ิ โรงเรียน
โสตศึกษา แห่งละ ๑๐๐ แผง รวมทั้งสน้ิ ๔๐๐ แผง
วันท่ี ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓
คณะสงฆ์วัดสามง่าม มอบหมายให้เจ้าหน้าที่วัด มอบปัจจัยและข้าวสาร นม มาม่า
สงเคราะหแ์ กค่ รอบครวั นางสมจติ ร กรุ าช บา้ นเลขที่ ๗๔ ม.๘ ต.ลำ� เหย อ.ดอนตมู จ.นครปฐม
วันท่ี ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓
พระศรีธีรวงศ์ เจ้าคณะอำ� เภอดอนตูมมอบข้าวสาร มามา่ มงุ้ เนื่อง ท่ีบ้านยุงเยอะมาก
นอนกับหลาน ๒ คน ยุงกัดมากนอนไม่ค่อยหลับ ทางวัดสามง่ามจึงได้ สงเคราะห์แก่
นายชุบ พบสระบวั
วันองั คารที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓
ชมรมจิตอาสา หลวงพ่อสมหวัง “โดยการน�ำของ พระครูศรีสุตากร เจ้าอาวาส
วัดกลางบางพระ และคณะจิตอาสาฯ ได้น�ำเงินร่วมสมทบทุนจากโครงการ “ช่วยเหลือ
ปันน้�ำใจ สานความหวังให้สมหวัง” ประจ�ำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เงินบริจาค
จำ� นวน ๔๕,๕๐๐ บาท และสิ่งของต่างๆ เชน่ ขา้ วสาร ไขไ่ ก่ ผ้าออ้ มเด็ก และของตา่ งๆ
ท่ีจ�ำเป็น ไปมอบให้กับ น้องๆศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ�ำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งน้ี
เป็นการบริจาคปันน�้ำใจแห่งท่ี ๔๘ ท่ีทางชมรมจิตอาสา วัดกลางบางพระ น�ำสิ่งของ
ร่วมกนั ไปบริจาค

416

417

รายงานการประชุมพระสังฆาธิการจงั หวดั นครปฐม

วนั พุธที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓
หน่วยบรรเทาสาธารณภัย วัดกลางบางพระ โดย พระครูศรีสุตากร เจ้าอาวาส
วดั กลางบางพระ มอบเงนิ ชว่ ยเหลอื และสง่ิ ของเครอื่ งอปุ โภคบรโิ ภค ใหแ้ กผ่ ปู้ ระสบอคั คภี ยั
ณ บ้านเลขท่ี ๑๙/๑ ม.๑๔ ต.บางระก�ำ อ.บางเลน จ.นครปฐม ของนายนคิ ม จันตะนา
อายุ ๔๔ ปี มีผู้พักอาศัยจ�ำนวน ๒ คน ได้รับความเสียหาย และได้รับความเดือดร้อน
ในรายงานมีผู้เสยี ชีวิตจำ� นวน ๑ ราย ชื่อ นางสาวศรเี มือง แตงแก้วฟา้ อายุ ๖๗ ปี
วนั ที่ ๒๖ พฤศจกิ ายน พ.ศ. ๒๕๖๓
พระครูปฐมสุตากร เจ้าอาวาสวัดหนองกระโดน เจ้าคณะต�ำบลบ้านยาง พร้อมด้วย
เจ้าหน้าที่ส่วนงานท้องถ่ิน แพทย์ประจ�ำต�ำบล และหน่วยงานอาสาสมัคร ออกมอบ
เครื่องอุปโภคบริโภค และติดตามตรวจอาการ ผู้ป่วยติดเตียงและทุพพลภาพในเขต
ประจ�ำเดอื นพฤศจกิ ายน
วนั ท่ี ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓
พระครูสิริปุญญาภิวัฒน์ เจ้าคณะอ�ำเภอนครชัยศรี พระครูยติธรรมานุยุต เจ้าคณะ
ต�ำบลบางกระเบาพระครูปฐมชัยยาภิวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดใหม่สุปดิษฐาราม น�ำคณะสงฆ์
ออกแจกสง่ิ ของขา้ วสารอาหารแหง้ ใหแ้ กผ่ สู้ งู อายทปี่ ว่ ยตดิ เตยี งไมส่ ามารถประกอบอาชพี
ได้ในเขต อ.นครชยั ศรี จ.นครปฐม พร้อมทัง้ มอบเงนิ ใหร้ ายละ ๑,๐๐๐ บาท
วนั ท่ี ๒๗ พฤศจกิ ายน พ.ศ. ๒๕๖๓
พระครูพิพิธเจติยาภบิ าล จต.พระปฐมเจดยี ์ พรอ้ มเจา้ หน้าท่พี ยาบาล ร.พ. นครปฐม
และพยาบาล ร.พ.ส.ต. ห้วยจระเข้ ต.พระปฐมเจดีย์ออกเยี่ยมให้ก�ำลังใจให้ข้อปฏิบัต ิ
และให้ธรรมโอสถ แกผ่ ้ปู ว่ ยตดิ บ้านติดเตียง มอบเครือ่ งอปุ โภคบริโภค จ�ำนวน ๖ ราย
วนั ที่ ๒๗ พฤศจกิ ายน พ.ศ. ๒๕๖๓
คณะสงฆ์วัดสามง่าม น�ำโดยพระศรีธีรวงศ์ มอบสิ่งของช่วยเหลือครอบครัว
คณุ สังวาลย์ ทองคำ� บา้ นหมู่ ๑ ต.สามง่าม อ.ดอนตูม นครปฐม
วันที่ ๒๗ พฤศจกิ ายน พ.ศ. ๒๕๖๓
พระครูสมุห์ประเสริฐ จารุธมฺโม เจ้าอาวาสวัดหนองกระพ้ี ออกเย่ียมผู้ป่วยติดเตียง
ผ้อู ายอุ ายุ ในเขตตำ� บลบ้านหลวง จำ� นวน ๔ ราย

417

418

สารคณะสงฆ์จงั หวดั นครปฐม พ.ศ. ๒๕๖๓

วันที่ ๒๘ พฤศจกิ ายน พ.ศ. ๒๕๖๓
คณะสงฆ์อ�ำเภอเมืองนครปฐม น�ำโดย พระครูพิศาลสาธุสุวัฒน์ เจ้าคณะอ�ำเภอ
เมืองนครปฐม เจ้าอาวาสวัดพะเนียงแตก ด�ำเนินโครงการ สนองพระด�ำริ สมเด็จ
พระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสงั ฆปรณิ ายก ต้งั โรงทานแจกสงิ่ ของ
เพอ่ื บรรเทาความเดอื ดร้อนของประชาชน จาก Covid ๑๙ จ�ำนวน ๖๐๐ ชุด ณ วัดวังตะกู
ต.วงั ตะกู อ.เมอื งนครปฐม จ.นครปฐมในการน้ี พระครปู ลดั สาธวุ ฒั น์ เจา้ คณะตำ� บลทพั หลวง
เจา้ อาวาสวดั วังตะกู ได้เจรญิ พรเชญิ นายก อ.บ.ต.วงั ตะก,ู ก�ำนันต�ำบลวงั ตะกู, ผู้ใหญ่บ้าน,
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน, ผอ.โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา, ผอ.โรงเรียนวัดวังตะกู, ผอ.รพ.ส.ต.วังตะกู,
ผอ.สนง.พระพทุ ธศาสนาจงั หวดั นครปฐม, ชมรมเปรยี ญธรรมจงั หวดั นครปฐม, พทุ ธสมาคม
จังหวดั นครปฐม, และบรษิ ทั เบทาโกร จ�ำกัด รว่ มกันแจกโดยพรอ้ มเพรยี งกนั ฯ
วนั ท่ี ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓
คณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม โดยการน�ำของพระเทพมหาเจติยาจารย์ เจ้าคณะจังหวัด
นครปฐม ร่วมในการประกอบพิธีบ�ำเพ็ญกุศลพระครูสิทธิธรรมวิมล (ประสิทธิ์ สิทฺธิกาโร)
พรอ้ มมอบเงนิ กองทนุ สงเคราะหพ์ ระสงั ฆาธกิ ารจงั หวดั นครปฐม เปน็ จำ� นวน ๑๔๓,๕๐๐ บาท
ณ วัดไร่เกาะตน้ สำ� โรง อ.เมือง จ.นครปฐม

สรุปรายงานด้านสาธารณสงเคราะห์

ประจ�ำเดือน ธนั วาคม พ.ศ.๒๕๖๓

วนั ท่ี ๘ ธนั วาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
วัดกลางบางพระ โดย พระครูศรสี ุตากร เจา้ อาวาสวัดกลางบางพระ ประธานหน่วยฯ
และคณะกรรมการงานสาธารณสงเคราะห์ คณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม มอบเงินช่วยเหลือ
และส่ิงของเครอ่ื งอปุ โภคบริโภค ใหแ้ ก่ผูป้ ระสบอัคคภี ยั (ไฟไหม้) จำ� นวน ๒ หลงั คาเรือน
ไดแ้ ก่ ๑. ณ บา้ นเลขที่ ๕๙ หมู่ ๒ ต.บางกระเบา อ.นครชยั ศรี ของนายมานะ สดี า อายุ ๗๖ ป ี
มผี ู้พักอาศัยจำ� นวน ๑ คน และ ๒. ณ บา้ นเลขท่ี ๕๙/๓ หมู่ ๒ ต.บางกระเบา อ.นครชัยศรี
ของนางยาใจ ทองดอกบวบ อายุ ๖๙ ปี มีผู้พักอาศัยจ�ำนวน ๑ คน พร้อมแมว ๓ ตัว
ประสบเหตุอัคคีภัย (ไฟไหม้) เมื่อวันท่ี ๖ ธันวาคม ได้รับความเสียหายและได้รับ
ความเดอื ดร้อน ในรายงานไมม่ ีผูไ้ ดร้ บั บาดเจ็บหรอื เสยี ชีวติ

418

419

รายงานการประชมุ พระสังฆาธิการจังหวัดนครปฐม

วันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
พระเทพศาสนาภิบาล ประธานโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ส่วนกลางเจ้าอาวาส
วดั ไร่ขงิ พระอารามหลวงร่วมบรจิ าค ชอื้ ขา้ วสาร อาหารแห้งชว่ ยเหลอื ผปู้ ระสบภยั น�้ำทว่ ม
๔ จังหวัดภาคใต้ ประกอบด้วย จังหวัดสตูล, นครศรีธรรมราช, สุราษฎร์ธานี, ตรัง
จงั หวดั ละ ๒๐,๐๐๐ บาท รวมชว่ ยเหลือภาคใต้ ๘๐,๐๐๐ บาท
วันที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
(ออกเย่ียมประจ�ำเดือน ธันวาคม) ทางวัดกลางบางพระ (หลวงพ่อสมหวัง) โดยการ
น�ำของพระครูศรีสุตากร เจ้าอาวาส พร้อมคณะสงฆ์วัดกลางบางพระ และผู้น�ำชุมชน
ตำ� บลบางพระ จิตอาสาหลวงพอ่ สมหวงั ไดเ้ ข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการ “๑๑ โครงการ
งานสาธารณสงเคราะห์” ของทางวัดกลางบางพระ ออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียงติดบ้าน
ผู้สงู อายุ ประจำ� เดอื นธนั วาคม ในช่วงเช้า พรอ้ มน�ำสิ่งของอุปโภค บรโิ ภค อาทเิ ช่น ไข่ไก่
น�้ำด่มื ขา้ วสาร ฯลฯ ออกไปแจกจา่ ยใหก้ ับผปู้ ว่ ยติดบา้ น ตดิ เตียงภายในต�ำบลบางพระ
วันที่ ๒๒ ธนั วาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
วัดกลางบางพระ (หลวงพ่อสมหวัง) โดยการน�ำของพระครูศรีสุตากร เจ้าอาวาส
ร่วมกับชมรมจิตอาสา มูลนิธิหลวงพ่อสมหวัง และทีม สมหวัง ๔x๔ จิตอาสาสายบุญ
มอบหมายให้ทีมจิตอาสา และตัวแทน น�ำสิ่งของ ขนม อุปกรณ์ทางการเกษตร สิ่งของ
อุปโภคบริโภค ขา้ วสาร ไข่ไก่ น้�ำด่ืม นำ�้ ตาลทราย ฯลฯ อปุ กรณก์ ารเรยี น ไปมอบให้กบั
โรงเรียนและศูนย์เด็กเล็กในถ่ินทุรกันดาร ในอ�ำเภอสังขละ จังหวัดกาญจนบุรี ทั้งหมด
๖ สถานท่ี ไดแ้ ก่
๑. โรงเรยี นตำ� รวจตระเวนชายแดนบา้ นทิไลป้า
๒. โรงเรยี นตำ� รวจตระเวนชายแดนปางสนุก (ศกร.) ท่านผหู้ ญิงมณีรตั น์ บนุ นาค
๓. โรงเรยี นบา้ นจะแก
๔. ศูนยเ์ ดก็ เล็กพุจือ
๕. ศูนยเ์ ดก็ เล็กปางสนกุ
๖. ศูนย์เด็กเลก็ บ้านจะแก

419

420

สารคณะสงฆจ์ ังหวัดนครปฐม พ.ศ. ๒๕๖๓

เพอื่ เปน็ การสนบั สนุน ด�ำเนินกจิ กรรมโครงการ ๑๑ งานสาธารณสงเคราะห์ ของทาง
วัดกลางบางพระ ในข้อท่ี ๑๐ “โครงการร่วมสนับสนุน อุปถัมภ์การศึกษาทุกระดับชั้น
ท้ังทางโลกและทางธรรม ในและนอกพ้นื ท”ี่ ทไี่ ดด้ ำ� เนนิ การกจิ กรรมด้วยดีมาโดยตลอด
วนั ที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
วัดกลางบางพระ (หลวงพ่อสมหวัง) โดยการน�ำของพระครูศรีสุตากร เจ้าอาวาส
ไดม้ อบหมายให้ ผใู้ หญส่ ายันต์ จนี เกดิ ทรัพย์ ผใู้ หญ่บ้าน หมู่ ๑ ตำ� บลบางพระ เปน็ ตวั แทน
น�ำรถเข็นวิลแชร์ ไปมอบให้กับชาวบ้านท่ีขอความอนุเคราะห์รถเข็นวิลแชร์ให้กับผู้สูงอายุ
ผปู้ ่วย ทีอ่ าศัยอยูภ่ ายในพื้นท่ี หมู่ ๑ ต�ำบลบางพระ
วนั ที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
คณะสงฆว์ ดั สามงา่ ม โดยพระศรธี รี วงศ์ มอบสง่ิ ของตามทท่ี างอำ� เภอขอความอนเุ คราะห ์
เพอื่ น�ำไปช่วยสงเคราะหแ์ ก่ผู้ติดเชอื้ ไวรสั โควดิ ๑๙ ที่สถานกักกนั ตัวช่วั คราว ณ สนามกีฬา
อ�ำเภอดอนตูม จ.นครปฐม
วนั ที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
มลู นธิ หิ ลวงพอ่ สมหวงั วดั กลางบางพระ โดยพระครศู รสี ตุ ากร เจา้ อาวาสวดั กลางบางพระ
ประธานหน่วยฯ และคณะกรรมการงานสาธารณสงเคราะห์ คณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม
มอบเงินช่วยเหลือ และสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค ให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัย (ไฟไหม้)
ณ บา้ นเลขท่ี ๒๖ ม.๑ ต.ทา่ ขา้ ม อ.สามพราน นางมาลี ศรปี ระสงค์ อายุ ๗๑ ปี ประสบเหต ุ
อัคคีภัย (ไฟไหม้) ได้รับความเสียหาย และได้รับความเดือดร้อน ในรายงานไม่มีผู้ได้รับ
บาดเจบ็ หรอื เสยี ชวี ิต

420

421

รายงานการประชมุ พระสงั ฆาธกิ ารจงั หวดั นครปฐม

ภาพกิจกรรมงานสาธารณสงเคราะห์

การชว่ ยเหลอื ประชาชนจากภยั ตา่ งๆ ของคณะสงฆ์จงั หวดั นครปฐม
ประจำ� ปี ๒๕๖๓

421

422

สารคณะสงฆ์จงั หวดั นครปฐม พ.ศ. ๒๕๖๓

ภาพกิจกรรมงานสาธารณสงเคราะห์

การช่วยเหลือประชาชนจากภยั ต่างๆ ของคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม
ประจำ� ปี ๒๕๖๓

422

423

รายงานการประชมุ พระสงั ฆาธกิ ารจงั หวดั นครปฐม

ภาพกิจกรรมงานสาธารณสงเคราะห์

การชว่ ยเหลอื ประชาชนจากภยั ต่างๆ ของคณะสงฆ์จงั หวดั นครปฐม
ประจำ� ปี ๒๕๖๓

423

424

สารคณะสงฆ์จงั หวดั นครปฐม พ.ศ. ๒๕๖๓

ภาพกิจกรรมงานสาธารณสงเคราะห์

การช่วยเหลือประชาชนจากภยั ต่างๆ ของคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม
ประจำ� ปี ๒๕๖๓

424

425

รายงานการประชมุ พระสงั ฆาธกิ ารจงั หวดั นครปฐม

ภาพกิจกรรมงานสาธารณสงเคราะห์

การชว่ ยเหลอื ประชาชนจากภยั ตา่ งๆ ของคณะสงฆ์จงั หวดั นครปฐม
ประจำ� ปี ๒๕๖๓

425

426

สารคณะสงฆ์จงั หวดั นครปฐม พ.ศ. ๒๕๖๓

ภาพกิจกรรมงานสาธารณสงเคราะห์

การช่วยเหลือประชาชนจากภยั ต่างๆ ของคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม
ประจำ� ปี ๒๕๖๓

426

427

รายงานการประชมุ พระสงั ฆาธกิ ารจงั หวดั นครปฐม

ภาพกิจกรรมงานสาธารณสงเคราะห์

การชว่ ยเหลอื ประชาชนจากภยั ต่างๆ ของคณะสงฆ์จงั หวดั นครปฐม
ประจำ� ปี ๒๕๖๓

427

428

สารคณะสงฆ์จงั หวดั นครปฐม พ.ศ. ๒๕๖๓

ภาพกิจกรรมงานสาธารณสงเคราะห์

การช่วยเหลือประชาชนจากภยั ต่างๆ ของคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม
ประจำ� ปี ๒๕๖๓

428

429

รายงานการประชมุ พระสงั ฆาธกิ ารจงั หวดั นครปฐม

ภาพกิจกรรมงานสาธารณสงเคราะห์

การชว่ ยเหลอื ประชาชนจากภยั ต่างๆ ของคณะสงฆ์จงั หวดั นครปฐม
ประจำ� ปี ๒๕๖๓

429

430

สารคณะสงฆ์จงั หวดั นครปฐม พ.ศ. ๒๕๖๓

ภาพกิจกรรมงานสาธารณสงเคราะห์

การช่วยเหลือประชาชนจากภยั ต่างๆ ของคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม
ประจำ� ปี ๒๕๖๓

430

431

รายงานการประชมุ พระสังฆาธกิ ารจงั หวดั นครปฐม

ภาพกิจกรรมงานสาธารณสงเคราะห์

การชว่ ยเหลอื ประชาชนจากภยั ตา่ งๆ ของคณะสงฆ์จงั หวดั นครปฐม
ประจำ� ปี ๒๕๖๓

431

432

สารคณะสงฆ์จงั หวดั นครปฐม พ.ศ. ๒๕๖๓

ภาพกิจกรรมงานสาธารณสงเคราะห์

การช่วยเหลือประชาชนจากภยั ต่างๆ ของคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม
ประจำ� ปี ๒๕๖๓

432

433

รายงานการประชมุ พระสงั ฆาธกิ ารจงั หวดั นครปฐม

ภาพกิจกรรมงานสาธารณสงเคราะห์

การชว่ ยเหลอื ประชาชนจากภยั ตา่ งๆ ของคณะสงฆ์จงั หวดั นครปฐม
ประจำ� ปี ๒๕๖๓

433

434

สารคณะสงฆ์จงั หวดั นครปฐม พ.ศ. ๒๕๖๓

ภาพกิจกรรมงานสาธารณสงเคราะห์

การช่วยเหลือประชาชนจากภยั ต่างๆ ของคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม
ประจำ� ปี ๒๕๖๓

434

435

รายงานการประชมุ พระสังฆาธกิ ารจงั หวดั นครปฐม

ภาพกิจกรรมงานสาธารณสงเคราะห์

การชว่ ยเหลอื ประชาชนจากภยั ตา่ งๆ ของคณะสงฆ์จงั หวดั นครปฐม
ประจำ� ปี ๒๕๖๓

435

436

สารคณะสงฆ์จงั หวดั นครปฐม พ.ศ. ๒๕๖๓

ภาพกิจกรรมงานสาธารณสงเคราะห์

การช่วยเหลือประชาชนจากภยั ต่างๆ ของคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม
ประจำ� ปี ๒๕๖๓

436

437

รายงานการประชุมพระสงั ฆาธิการจงั หวัดนครปฐม

สรปุ
งานพฒั นาพทุ ธมณฑล

คณะสงฆจ์ ังหวดั นครปฐม
ประจำ� ปี ๒๕๖๓

437

438

สารคณะสงฆจ์ งั หวัดนครปฐม พ.ศ. ๒๕๖๓

คณะกรรมการพฒั นาพทุ ธมณฑลจงั หวัดนครปฐม
ประจำ� ปี ๒๕๖๓

เพ่ือให้งานของคณะสงฆ์ในภารกิจ ๖ ด้าน อันประกอบด้วยการปกครอง
การศึกษาการเผยแผ่การสาธารณูปการการศึกษาสงเคราะห์และการสาธารณสงเคราะห์
ด�ำเนนิ ไปด้วยดีและมปี ระสิทธิภาพย่ิงขึน้

อาศยั อำ� นาจตามความในมาตรา ๒๑ (๒) และมาตรา ๒๒ (๒) แหง่ พระราชบญั ญตั ิ
คณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ แก้ไขเพ่มิ เติมโดยพระราชบัญญตั ิคณะสงฆ์ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕
ข้อ ๑๕ (๑), (๒) แห่งกฎมหาเถรสมาคมฉบับท่ี ๒๓ (พ.ศ. ๒๕๔๑) ว่าด้วยระเบียบ
การปกครองคณะสงฆแ์ ละมตมิ หาเถรสมาคม ครัง้ ท่ี ๑๓/๒๕๕๙ เมอื่ วนั ท่ี ๑๐ มถิ ุนายน
พ.ศ. ๒๕๕๙ จงึ แต่งตัง้ ผ้รู บั ผิดชอบฝา่ ยตา่ งๆ ของคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐมดังตอ่ ไปนี้

๑. เจ้าคณะอ�ำเภอทกุ อำ� เภอ ทีป่ รึกษา
๒. พระครูบวรธรรมานุสฐิ วัดมะเกลือ ประธานกรรมการ
๓. พระครูถาวรธรรมาภิมณฑ์ วัดหทัยนเรศวร ์ รองประธานกรรมการ
๔. พระครูจารวุ ฒั นคุณ วัดหอมเกร็ด รองประธานกรรมการ
๕. พระครูวรดิตถานยุ ตุ วัดทา่ พดู รองประธานกรรมการ
๖. พระครูนมิ ติ กัลยาณวัตร วัดเทพนมิ ิต กรรมการ
๗. พระครโู สภณธรรมมงคล วัดมงคลประชาราม กรรมการ
๘. พระครวู ิศิษฏ์ธรรมสาร วัดสาลวนั กรรมการ
๙. พระครปู ลัดกาเหว่าชาตสิ ิริ ป.ธ.๓ วดั ศรี ษะทอง กรรมการ
๑๐. พระปลดั ศิลาธมฺมธีโร วดั สวุ รรณาราม กรรมการ
๑๑. เลขานุการเจ้าคณะอ�ำเภอทุกอำ� เภอ กรรมการ
๑๒. พระครปู ลัดโพธิวรวฒั น์ วัดไร่ขิง กรรมการและเลขานกุ าร
๑๓. พระครูปฐมถริ ธรรม วัดมะเกลือ กรรมการและผู้ชว่ ยเลขานุการ
๑๔. พระครูปลดั พงษ์พนั ธว์ ํสวโร วดั วงั น้ำ� ขาว กรรมการและผูช้ ่วยเลขานกุ าร

438

439

รายงานการประชมุ พระสังฆาธกิ ารจังหวัดนครปฐม

๑๕. พระครสู งั ฆรกั ษย์ ศวีรป์ มตุ โฺ ต วดั หทัยนเรศวร์ กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการ
๑๖. พระครสู มหุ ธ์ วชั ชยั เขมจาโร วดั หอมเกรด็ กรรมการและผ้ชู ่วยเลขานกุ าร
๑๗. พระใบฎีกาอรรถพลพลสโี ล วดั ท่าพูด กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑๘. นายบุญเชิดกิตตธิ รางกูร ผอพศจ.นครปฐม กรรมการและผชู้ ่วยเลขานุการ
มหี น้าที่ดังตอ่ ไป
๑. ควบคุมดูแลการจัดกจิ กรรมในวนั ส�ำคัญตา่ งๆ ภายในพุทธมณฑล
๒. สนบั สนุนส่งเสรมิ การจัดกิจกรรมต่างๆ
๓. ประสานงานกบั คณะกรรมการพฒั นาพทุ ธมณฑลและคณะสงฆจ์ งั หวดั นครปฐม
๔. ปฏิบตั ิหนา้ ทอี่ ่นื ตามทีค่ ณะสงฆม์ อบหมาย
ในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เกดิ การระบาดของไวรสั โควดิ -๑๙ บรเิ วณพุทธมณฑลได้ปดิ สถาน
ท่ีเพอื่ ป้องกันไวรสั กจิ กรรมท่ีจัดในพทุ ธมณฑล จึงยกเลกิ ตลอดทัง้ ปี งานพัฒนาพุทธมณฑล
หรือกจิ กรรมตา่ งๆ ท่คี ณะสงฆจ์ ังหวดั นครปฐมมสี ่วนเข้าไปร่วมดำ� เนินการจงึ ยกเลิกไป

439

·Òé ÂàÅÁè

หนังสือสารคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม พ.ศ.๒๕๖๓ เป็นการรวบรวมบันทึกรายงานการประชุม
พระสังฆาธิการตามมติมหาเถรสมาคม และบันทึกรายงานการประชุมเจ้าคณะผู้ปกครองของ
คณะสงฆ์จังหวัดนครปฐมทุกวันศุกร์แรกของเดือนเป็นประจ�ำทุกเดือน และสรุปการปฏิรูปกิจการ
พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม ประจ�ำปี ๒๕๖๓ เน้ือหาสาระมีท้ังนโยบายข้อคิด
และแนวทางการบริหารจัดการกิจการคณะสงฆ์ของพระมหาเถระเจ้าคณะผู้ปกครองระดับสูงรวมทั้ง
แนวทางในการพัฒนากิจการคณะสงฆ์ พรอ้ มทง้ั ข้อสรุปในการแก้ไขปญั หาที่เกิดขึน้ กบั คณะสงฆ์
การที่คณะผู้จัดท�ำได้ท�ำบันทึกรายงานการประชุมอย่างละเอียดเหมือนบันทึกเหตุการณ ์
เน่ืองจากได้แนวคิดจากการอ่านบันทึกตรวจการคณะสงฆ์ของสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรม
พระยาวชิรญาณวโรรสและบันทึกช่วยจ�ำของพระเดชพระคุณพระพรหมเวที วัดพระปฐมเจดีย ์
ซ่ึงบันทึกบอกกล่าวเหตุการณ์ต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นทั้งเกี่ยวกับสถานที่และบุคคล เป็นค�ำพูดง่ายๆ
อ่านแล้วไมเ่ บอื่ จงึ นำ� แนวทางนีม้ าทำ� หนงั สอื สารคณะผู้ปกครองที่ไดป้ ระชมุ เพื่อพิจารณาหาแนวทาง
พฒั นาคณะสงฆ์ให้เจริญยิ่งๆ ขน้ึ และหาขอ้ ยุตริ ่วมกนั ในการแกป้ ัญหาที่เกิดขึ้นกบั คณะสงฆ์ พรอ้ มทง้ั
เปน็ ขอ้ มลู ใหพ้ ระสงั ฆาธกิ ารในปจั จบุ นั และอนาคตใช้เปน็ กรณศี กึ ษาพฒั นาคณะสงฆ์ต่อไป
คณะผู้จัดท�ำหวังว่าหนังสือสารคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐมเล่มน้ี จะเป็นประโยชน์ให้กับ
พระสังฆาธิการได้ศึกษาเรื่องราวต่างๆ ในหนังสือเล่มน้ี และหากหนังสือเล่มน้ีจะมีข้อความส่วนหน่ึง
ส่วนใดที่ผิดพลาดบกพร่อง ขอความเมตตาท่านผู้อ่านได้ช้ีแนะ จักเป็นความกรุณาแก่คณะผู้จัดท�ำ
อยา่ งยงิ่ และน้อมรับข้อผิดพลาดละกราบขออภยั มา ณ ท่นี ี้
ขอขอบคุณ คณะผู้จัดท�ำทุกท่าน กองงานเลขานุการคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐมทุกระดับช้ัน
ท่ีได้ช่วยตรวจแก้รายงานการประชุมนี้จนมีข้อมูลท่ีสมบูรณ์และถูกต้องท่ีสุด ด้วยกุศลกรรมคือการ
เสียสละและความสามัคคี ขอให้ทุกท่านเจริญในพระสัทธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ตลอดกาลเปน็ นติ ยเ์ ทอญ.

พระครูสุธเี จตยิ านกุ ลู
เลขานุการเจ้าคณะจงั หวดั นครปฐม
พมิ พ์ / ตรวจแก้รายงานการประชุม

440

คณะทปี่ รกึ ษา

พระเทพมหาเจติยาจารย์ เจ้าคณะจงั หวดั นครปฐม วดั พระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวหิ าร
พระเทพศาสนาภิบาล รองเจ้าคณะจงั หวัดนครปฐม วดั ไรข่ งิ พระอารามหลวง
พระครพู ศิ าลสาธุวฒั น ์ เจา้ คณะอำ� เภอเมืองนครปฐม วัดพะเนียงแตก
พระครูสิริปญุ ญาภิวฒั น์ เจ้าคณะอำ� เภอนครชัยศรี วดั ส�ำโรง
พระพพิ ัฒนศ์ ึกษากร เจ้าคณะอำ� เภอสามพราน วัดบางชา้ งเหนือ
พระครปู ญุ ญาภสิ นั ท์ เจา้ คณะอำ� เภอบางเลน วัดบางไผน่ ารถ
พระครอู มรบญุ ญารกั ษ ์ เจ้าคณะอำ� เภอกำ� แพงแสน วัดบอ่ น้�ำจดื
พระศรธี ีรวงศ์ เจ้าคณะอำ� เภอดอนตูม รก.วดั สามงา่ ม
พระครบู วรธรรมานสุ ฐิ เจ้าคณะอำ� เภอพุทธมณฑล วัดมะเกลอื

คณะผจู้ ดั ท�ำ

พระครูสุธเี จตยิ านุกลู เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม วดั พระปฐมเจดยี ์ ราชวรมหาวหิ าร
พระครูปลดั ประวทิ ย์ วรธมฺโม
พระปลดั เฉลิมพล จารุวณโฺ ณ เลขานุการรองเจา้ คณะจงั หวัดนครปฐม วดั บางปลา
พระปลัดประพจน์ สปุ ภาโต
พระปลดั การุญย์ ฐติ ธมฺโม เลขานกุ ารเจ้าคณะอำ� เภอเมืองนครปฐม วดั พะเนียงแตก
พระปลดั เกรียงเดช ฐานธมโฺ ม
พระปลดั พิเชษ ธมฺมธโช เลขานกุ ารเจ้าคณะอำ� เภอนครชัยศร ี วัดส�ำโรง
พระครปู ลัดพงษพ์ นั ธ์ วํสวโร
พระมหาเขมา อนุชาโต ป.ธ.๔ เลขานกุ ารเจ้าคณะอำ� เภอสามพราน วดั บางชา้ งเหนอื
พระครสู มุห์อดิศร อนาลโย
พระปลดั รชั วฒุ ิ รชวุฑโฺ ฒ เลขานุการเจา้ คณะอำ� เภอบางเลน วัดโฆษิตาราม
นายบญุ เชดิ กติ ตธิ รางกูร
นางสาวพิมลวรรณ เหลอื งรงั ษี เลขานกุ ารเจ้าคณะอำ� เภอกำ� แพงแสน วัดท่าเสา

เจ้าหนา้ ทสี่ ำ� นกั งานเจา้ คณะจงั หวัดนครปฐม วดั เดชานุสรณ์

เจ้าหน้าทส่ี ำ� นักงานเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม วัดพระปฐมเจดยี ์

เจ้าหนา้ ทส่ี ำ� นกั งานเจา้ คณะจงั หวัดนครปฐม วดั พระปฐมเจดยี ์

เจ้าหนา้ ท่ีสำ� นกั งานเจ้าคณะจงั หวดั นครปฐม วัดพระปฐมเจดีย์

ผู้อำ� นวยการสำ� นักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม

นกั วชิ าการศาสนาปฏบิ ตั กิ าร

พมิ พ์ที่ : เมอื งราชการพิมพ์ ต.หน้าเมอื ง อ.เมือง จ.ราชบุรี โทร.๐๘๕-๑๙๓๗๒๗๙

442

เจ้าอาวาส

เป็นเจ้าพนกั งานตามพระราชบญั ญัตคิ ณะสงฆ์
มหี นา้ ท่แี ละอำนาจตามพระราชบญั ญตั คิ ณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕
แกไ้ ขเพมิ่ เตมิ โดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบบั ท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ดงั ต่อไปน้ี

มาตรา ๓๗ เจา้ อาวาสมีหนา้ ท่ีดังนี้
(๑) บ�ำ รงุ รักษ�วัด จัดกิจก�รและศ�สนสมบตั ิของวัดใหเ้ ปน็ ไปได้ดว้ ยดี

(๒) ปกครองและสอดสอ่ งให้บรรพชติ และคฤหัสถ์ที่มที อ่ี ยู่ หรอื พำ�นักอ�ศยั อยูใ่ น
วัดนัน้ ปฏิบัติต�มพระธรรมวินยั กฎมห�เถรสม�คม ขอ้ บังคบั ระเบียบหรือ
คำ�สง่ั ของมห�เถรสม�คม
(๓) เปน็ ธรุ ะในก�รศึกษ�อบรมและสง่ั สอนพระธรรมวินยั แกบ่ รรพชิตและคฤหัสถ์
(๔) ใหค้ ว�มสะดวกต�มสมควรในก�รบำ�เพ็ญกศุ ล
มาตรา ๓๘ เจา้ อาวาสมีอาำ นาจดงั น้ี
(๑) ห้�มบรรพชิตและคฤหัสถ์ซ่ึงมิได้รับอนุญ�ตของเจ้�อ�ว�สเข้�ไปอยู่อ�ศัยในวัด
(๒) ส่ังใหบ้ รรพชิตและคฤหสั ถ์ซ่งึ ไมอ่ ยใู่ นโอว�ทของเจ�้ อ�ว�สออกไปเสียจ�กวัด
(๓) ส่ังให้บรรพชิตและคฤหัสถ์ซึ่งที่มีที่อยู่หรือพำ�นักอ�ศัยในวัด ทำ�ง�นภ�ยในวัด
หรือทำ�ทัณฑ์บน หรือให้ขอขม�โทษ ในเม่ือบรรพชิตหรือคฤหัสถ์ในวัดน้ัน
ประพฤตผิ ดิ ค�ำ สง่ั เจ�้ อ�ว�สซง่ึ ไดส้ งั่ โดยชอบดว้ ยพระธรรมวนิ ยั กฎมห�เถรสม�คม
ข้อบังคบั ระเบยี บ หรือค�ำ ส่ังมห�เถรสม�คม
มาตรา ๔๕
ให้ถือว่�พระภิกษุซ่ึงได้รับแต่งต้ังให้ดำ�รงตำ�แหน่งในก�รปกครองคณะสงฆ์
และไวย�วจั กรเปน็ เจ�้ พนักง�นต�มคว�มในประมวลกฎหม�ยอ�ญ�

ใหเ้ จ้�อ�ว�สทีไ่ ด้รบั แตง่ ตัง้ แล้วปฏบิ ตั ติ �มหน�้ ท่แี ละอ�ำ น�จของตน
ต�มท่ปี ร�กฏในพระร�ชบัญญตั ิคณะสงฆอ์ ย่�งเครง่ ครดั

พระเทพมหาเจติยาจารย์

เจ้าคณะจังหวดั นครปฐม


Click to View FlipBook Version
Previous Book
หน่วย1_สังคมมนุษย์
Next Book
Visi Murid Impian