The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

รายงานการประชุมคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม ปรระจำปี 2563 และทำเนียบพระสังฆาธิการ

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by bckitti, 2021-06-02 01:35:33

สารคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม ปี 2563

รายงานการประชุมคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม ปรระจำปี 2563 และทำเนียบพระสังฆาธิการ

194

สารคณะสงฆจ์ ังหวดั นครปฐม พ.ศ. ๒๕๖๓

วันนี้มีการตรวจเยี่ยมโครงการรักษาศีล ๕ ภาคเหนือ แต่ลาเพื่อมาประชุม
กับคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐมในวันนี้ ต้องมาพูดคุยกับคณะสงฆ์ ส่วนงานตรวจเยี่ยมก็ให้
คณะกรรมการชว่ ยกนั ตรวจไปก่อน
งานอบรมพระสงฆ์เครือข่ายแกนน�ำโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ รุ่นท่ี ๓
เสร็จเรียบร้อยแล้ว ต่อไปพระสงฆ์เหล่าน้ีจะเป็นผู้ขับเคลื่อนงานศีล ๕ ในปี ๒๕๖๔
งาน อ.ป.ต. งานศลี ๕ และงานวัด ประชา รฐั จะขบั เคลอ่ื นไปด้วยกนั
ขอความร่วมมือเป็นคณะกรรมการงานมหกรรมหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ระดับ
ประเทศ ตามประกาศแต่งตั้งที่ถวายแล้วงานน้ีไม่ใช่งานของวัดไร่ขิง แต่เป็นงานของ
คณะสงฆ์ได้รับงบประมาณจากรัฐบาลมา แต่คณะท�ำงานเห็นว่าอยู่ในช่วงรอยต่อควร
คืนเงินรัฐบาล และช่วยกันออกดีกว่าโดยขออนุเคราะห์วัดต่างๆ ท่ีพอมีก�ำลังช่วยเหลือได ้
และขออาหารเลย้ี งประชาชนทม่ี าจากจงั หวดั ตา่ งๆ จากคณะสงฆท์ กุ อำ� เภอในจงั หวดั นครปฐม
งานต้งั แต่วันที่ ๒๕ - ๒๖ - ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ วนั ละ ๒ อำ� เภอ จะเอาแม่ครวั มาท�ำ
หรือจะเอาอาหารมากแ็ ล้วแตส่ ะดวก
วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ มีการประชุมอบรมไวยาวัจกรและศาสนพิธิกร
ของวดั ขอให้ทุกวัดสง่ มาทั้งไวยาวจั กรและศาสนพิธีกร เพ่ือใหร้ ู้บทบาทหนา้ ท่ขี องตนเอง
ส่วนงานคณะสงฆ์ท่ัวไป ตอนน้ีปฏิบัติงานตามหน้าท่ีของตนเองไปก่อน
ระเบียบปฏิบัติ ควรปฏิบัติตามหมู่คณะเป็นส่วนใหญ่ เช่น การห่มจีวรถ้ามางานส่วนรวม
ควรใช้สีท่ีเหมือนกันงานอื่นๆ รอความชัดเจนในการแต่งต้ังเจ้าคณะภาคก่อน
ฝากเจา้ คณะต�ำบลไปทบทวนอำ� นาจและหน้าทข่ี องเจา้ อาวาส ดว้ ยวา่ มอี ะไรบ้าง
นายบุญเชิด กิตติธรางกูร ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
นครปฐม เร่ืองอบรมไวยาวัจกรและศาสนพิธกิ รในวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ นนั้ สำ� หรับ
หลกั สูตรศาสนพธิ ีกรวทิ ยาลยั สงฆ์ พทุ ธปัญญาศรีทวารวดเี ปน็ ผ้จู ดั ทำ� สว่ นคมู่ อื ไวยาวจั กร
ส�ำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม ร่วมกับส�ำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาต ิ
รับผดิ ชอบจัดท�ำ และทางส�ำนกั งานพระพทุ ธศาสนาจังหวัดนครปฐม จะดำ� เนนิ การจดั เก็บ
ฐานข้อมูลไวยาวัจกรและศาสนพิธีกรวัดต่างๆ ไว้ เมื่อเสร็จสิ้นการอบรมแล้วจะมีการ

194

195

รายงานการประชมุ พระสงั ฆาธกิ ารจังหวัดนครปฐม

มอบเกยี รตบิ ตั รใหด้ ว้ ย และทางวทิ ยาลยั สงฆพ์ ทุ ธปญั ญาศรที วารวดจี ะทำ� บตั รประจำ� ตวั ให้
ถา้ เสร็จทันกจ็ ะมอบใหเ้ ลย แต่ถา้ ไม่ทนั จะส่งให้ทหี ลัง และขออนมุ ัติงบจากกองทุนส่งเสริม
กิจการคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม ประเมนิ คราวๆ ประมาณสองแสนกว่าบาท

พระพิพัฒน์ศึกษากร เจา้ คณะอ�ำเภอสามพราน วัดบางชา้ งเหนือ เสนอใหใ้ ช้
แม่ครัวของทางวัดไรข่ งิ และใหอ้ ำ� เภอต่างๆ นำ� เงินมาสมทบตามก�ำลังทรพั ยไ์ มต่ ้องกำ� หนด

เลขานุการฯ ขออนุญาตแจ้งกองงานเลขานุการท่ีจะปฏิบัติหน้าที่ในงาน
มหกรรมหมบู่ ้านรกั ษาศลี ๕ ดังน้ี

สถาบันฯ กองงานเลขานุการคณะสงฆ์อำ� เภอสามพราน

อาคารปฏิบัตธิ รรมเฉลิมพระกียรติ ๗๒ พรรษา กองงานเลขานกุ าร
คณะสงฆอ์ ำ� เภอเมอื งนครปฐม
และอ�ำเภอดอนตูม
อาคารปฏบิ ัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา กองงานเลขานุการ
คณะสงฆอ์ �ำเภอนครชยั ศรี
และบางเลน
อาคารราชวริ ยิ าลังการ กองงานเลขานุการ
คณะสงฆอ์ ำ� เภอกำ� แพงแสน
และพทุ ธมณฑล
การแต่งต้ังคณะกรรมการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาของคณะสงฆ ์
จงั หวดั นครปฐม ตามระเบยี บมวี าระการดำ� รงตำ� แหนง่ ๒ ปี ซง่ึ จะหมดวาระสน้ิ ปี ๒๕๖๓ นี้
ขอให้ฝา่ ยตา่ งๆ พิจารณาคัดเลอื กคณะกรรมการชุดใหม่ เพ่อื เสนอแต่งตงั้ ตอ่ ไป

พระครูปุญญาภิสันท์ เจ้าคณะอ�ำเภอบางเลน วัดบางไทรป่า ประธานงาน
การเผยแผค่ ณะสงฆจ์ งั หวดั นครปฐม เพอ่ื ใหก้ ารปฏบิ ตั งิ านของฝา่ ยตา่ งๆ ดำ� เนนิ การไปดว้ ย
ขอสลบั ต�ำแหน่งกบั ท่านเจ้าคุณพระศรธี ีรวงศ์ ซึ่งเป็นประธานงานสาธารณสงเคราะห์

ท่ปี ระชุมรบั ทราบ

195

196

สารคณะสงฆจ์ งั หวัดนครปฐม พ.ศ. ๒๕๖๓

ประธานฯ ขออนุโมทนาสาธกุ ารกับทุกฝ่าย ท่ไี ด้ทำ� หน้าท่ี ไม่ว่า งานปกครอง
ศกึ ษา เผยแผ่ สาธารณปู การ ศกึ ษาสงเคราะห์ และสาธารณสงเคราะห์ ถอื วา่ เปน็ การทำ� งาน
ใหก้ บั คณะสงฆ์ งานทีส่ �ำคัญ ทส่ี ดุ คอื งานในตำ� แหน่งเจ้าอาวาส ถ้าเจา้ อาวาสท�ำงานไปด้วย
ความเรยี บรอ้ ย งานของคณะสงฆส์ ว่ นรว่ มกเ็ ปน็ ไปดว้ ยความเรยี บรอ้ ย ขอใหท้ กุ ฝา่ ยชว่ ยกนั
ท�ำงาน แต่อยา่ ไปเครียดกบั การท�ำงาน ขอปิดการประชุม
ปดิ ประชุม เวลา ๑๖.๒๙ น.

(พระครสู ุธเี จติยานกุ ลู ) (พระเทพมหาเจตยิ าจารย์)
เลขานกุ ารเจา้ คณะจังหวดั นครปฐม เจา้ คณะจงั หวดั นครปฐม
ตรวจรับรองบนั ทกึ รายงานการประชุม
บนั ทึกรายงานการประชุม

196

197

รายงานการประชมุ พระสังฆาธิการจงั หวดั นครปฐม

พระสงั ฆาธกิ ารในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม
ทด่ี ำ� รงสมณศักดิ์ เปน็ สมเด็จพระราชาคณะ พระราชาคณะ
พระครูสัญญาบตั ร พระครูฐานานุกรม พระฐานานุกรม พระมหาเปรยี ญ

ประจำ� ปี ๒๕๖๓

พระราชาคณะช้นั สุพรรณบฏั วดั อ�ำเภอ ต�ำแหน่ง ปที ี่ไดร้ บั
ญาณเวศกวัน สามพราน เจา้ อาวาส / ทป.มหาเถรสมาคม ๕ ธ.ค. ๒๕๕๙
ที่ ราชทนิ นาม
วัด อ�ำเภอ ตำ� แหน่ง ปีที่ไดร้ บั
๑ สมเด็จพระพทุ ธโฆษาจารย์ พระปฐมเจดยี ์ เมอื งนครปฐม เจา้ อาวาส ๕ ธ.ค. ๒๕๕๗

พระราชาคณะชั้นหริ ญั บฏั วดั อ�ำเภอ ต�ำแหน่ง ปที ี่ได้รบั
๕ ธ.ค. ๒๕๕๖
ที่ ราชทนิ นาม พระปฐมเจดีย์ เมอื งนครปฐม รองเจา้ อาวาส / จจ.นครปฐม
๕ ธ.ค. ๒๕๕๘
๑ พระพรหมเวที ไร่ขิง พระอารามหลวง สามพราน เจา้ อาวาส / เจ้าคณะภาค ๑๔

พระราชาคณะช้นั เทพ วดั อ�ำเภอ ต�ำแหน่ง ปีทไ่ี ดร้ บั

ที่ ราชทนิ นาม พระประโทณเจดีย์ เมอื งนครปฐม เจา้ อาวาส ๕ ธ.ค. ๒๕๔๘

๑ พระเทพมหาเจตยิ าจารย์ ไร่ขงิ พระอารามหลวง สามพราน ผชู้ ว่ ยเจา้ อาวาส / ทป.จอ.สามพราน ๑๒ ส.ค. ๒๕๕๙
๒ พระเทพศาสนาภบิ าล
วัด อ�ำเภอ ต�ำแหนง่ ปีที่ไดร้ บั
พระราชาคณะชั้นราช ดอนหวาย สามพราน เจ้าอาวาส ๕ ธ.ค. ๒๕๓๕
พระปฐมเจดยี ์ เมอื งนครปฐม ผู้ช่วยเจ้าอาวาส ๕ ธ.ค. ๒๕๔๔
ที่ ราชทนิ นาม พระประโทณเจดีย์ เมอื งนครปฐม ผจล. / จอ.ดอนตมู / รก.สามง่าม ๕ ธ.ค. ๒๕๔๕
ลาดปลาเคา้ เมอื งนครปฐม เจ้าอาวาส / ทป.จอ.เมืองนครปฐม ๕ ธ.ค. ๒๕๔๙
๑ พระราชเจตยิ าภิบาล บางชา้ งเหนือ สามพราน เจา้ อาวาส / จอ.สามพราน ๕ ธ.ค. ๒๕๔๙
๒ พระราชวสิ ุทธาจารย์ ไร่ขิง สามพราน ผชู้ ่วยเจา้ อาวาส ๕ ธ.ค. ๒๕๕๒
พระปฐมเจดยี ์ เมอื งนครปฐม ผชู้ ว่ ยเจ้าอาวาส ๕ ธ.ค. ๒๕๕๔
พระราชาคณะชน้ั สามญั พระงาม เมอื งนครปฐม เจ้าอาวาส ๑๒ ส.ค. ๒๕๕๙

ที่ ราชทนิ นาม

๑ พระเมธีธรรมานนั ท์
๒ พระศรสี ธุ รรมเวที
๓ พระศรธี รี วงศ์
๔ พระมงคลวรสิทธิ
๕ พระพพิ ัฒน์ศึกษากร
๖ พระรัตนสุธี
๗ พระศรวี ิสทุ ธวิ งศ์
๘ พระอุดมธรรมเมธี

197

198

สารคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม พ.ศ. ๒๕๖๓

๙ พระมงคลธรี คณุ ญาณเวศกวัน สามพราน รองเจา้ อาวาส / จต.บา้ นใหม่ ๑๒ ส.ค. ๒๕๕๙
บางเลน เจา้ อาวาส ๕ ธ.ค. ๒๕๕๙
๑๐ พระสเุ มธมนุ ี บึงลาดสวาย
ปที ไ่ี ด้รบั
พระครสู ัญญาบัตรรองเจา้ คณะจังหวดั ๒๕๕๒

ที่ ราชทินนาม วัด อำ� เภอ ต�ำแหนง่ ปที ไี่ ดร้ ับ
เมอื งนครปฐม เจา้ อาวาส / ทป.จจ.นครปฐม ๒๕๔๔
๑ พระครูปราการลกั ษาภิบาล ใหมป่ ่นิ เกลยี ว ๒๕๕๔
๒๕๕๗
พระครสู ญั ญาบตั รเจา้ คณะอำ� เภอชน้ั พิเศษ
ปที ีไ่ ด้รับ
ที่ ราชทินนาม วดั อำ� เภอ ต�ำแหน่ง ๒๕๕๗
บางเลน เจ้าอาวาส / ทป.จอ.บางเลน
๑ พระครูถาวรศลี วตั ร ลานคา นครชยั ศรี เจา้ อาวาส / จอ.นครชัยศรี ปที ี่ได้รับ
สามพราน เจ้าอาวาส / ทป.จจ.นครปฐม ๒๕๕๕
๒ พระครูสิริปญุ ญาภวิ ฒั น์ ส�ำโรง
ปที ไ่ี ดร้ ับ
๓ พระครูอดุลพฒั นาภรณ์ เดชานสุ รณ์ ๒๕๕๗
๒๕๕๘
พระครสู ัญญาบัตรเจ้าคณะอำ� เภอชน้ั เอก ๒๕๕๘
๒๕๖๒
ท่ี ราชทนิ นาม วดั อำ� เภอ ต�ำแหนง่
ก�ำแพงแสน เจ้าอาวาส / ทป.จอ.กำ� แพงแสน ปที ี่ได้รับ
๑ พระครูอาทรภทั รกจิ โพธ์ิงาม ๒๕๕๗
๒๕๕๗
พระครสู ัญญาบตั รที่ปรกึ ษาเจา้ คณะอำ� เภอชน้ั เอก ๒๕๕๙

ที่ ราชทินนาม วัด อำ� เภอ ต�ำแหน่ง ปีที่ได้รับ
นครชัยศรี เจ้าอาวาส / ทป.จอ.นครชัยศรี ๒๕๕๗
๑ พระครวู ิบูลสริ ธิ รรม ตกุ๊ ตา

พระครูสญั ญาบัตรเทยี บเจ้าคณะอำ� เภอช้ันเอก

ที่ ราชทนิ นาม วดั อำ� เภอ ต�ำแหนง่
นครชัยศรี เจ้าอาวาส / รจอ.นครชัยศรี
๑ พระครโู กวทิ สตุ การ โคกเขมา เมอื งนครปฐม เจ้าอาวาส / จต.โพรงมะเด่อื
บางเลน เจ้าอาวาส / จอ.บางเลน
๒ พระครปู ฐมธรรมรกั ษ์ โพรงมะเดือ่ ก�ำแพงแสน เจ้าอวาส / จต.ห้วยขวาง

๓ พระครปู ญุ ญาภสิ ันท์ บางไผ่นารถ

๔ พระครูพินติ สตุ าคม ลาดหญ้าไทร

พระครสู ัญญาบตั รเจ้าคณะอำ� เภอช้ันโท

ท่ี ราชทินนาม วดั อ�ำเภอ ต�ำแหน่ง
พุทธมณฑล เจา้ อาวาส / จอ.พทุ ธมณฑล
๑ พระครูบวรธรรมานุสิฐ มะเกลอื เมอื งนครปฐม เจา้ อาวาส / จอ.เมืองนครปฐม
ก�ำแพงแสน เจ้าอาวาส / จอ.กำ� แพงแสน
๒ พระครพู ิศาลสาธวุ ฒั น์ พะเนยี งแตก

๓ พระครอู มรบุญญารกั ษ์ บอ่ น�้ำจืด

พระครูสญั ญาบัตรรองเจา้ คณะอำ� เภอช้นั เอก

ท่ี ราชทนิ นาม วดั อ�ำเภอ ตำ� แหน่ง
บางเลน เจา้ อาวาส / ทป.จอ.บางเลน
๑ พระครพู ทิ ักษ์สขุ วัฒน์ สุขวัฒนาราม

198

199

รายงานการประชมุ พระสงั ฆาธกิ ารจังหวัดนครปฐม

พระครสู ัญญาบัตรเจ้าคณะต�ำบลชน้ั เอก

ที่ ราชทนิ นาม วัด อ�ำเภอ ต�ำแหน่ง ปีทีไ่ ด้รับ
สามพราน เจ้าอาวาส / ทป.จต.บ้านใหม่ ๒๕๕๐
๑ พระครสู ิริชยาภรณ์ ออ้ มใหญ่ เมอื งนครปฐม เจ้าอาวาส / จต.บางแขม ๒๕๕๑
บางเลน เจา้ อาวาส ๒๕๕๔
๒ พระครสู จุ ติ ตานนั ท์ วงั เยน็ เมอื งนครปฐม เจา้ อาวาส / จต.สวนปา่ น ๒๕๕๕
บางเลน เจา้ อาวาส / จต.บางปลา ๒๕๕๕
๓ พระครูโสภณกจิ วบิ ูล บางภาษี สามพราน เจ้าอาวาส / จต.บางชา้ ง ๒๕๕๘

๔ พระครหู ริภูมริ กั ษ์ หนองดนิ แดง อ�ำเภอ ต�ำแหนง่ ปีทไ่ี ด้รบั
กำ� แพงแสน เจา้ อาวาส / จต.หว้ ยมว่ ง ๒๕๔๘
๕ พระครูปิยธรรมพิมล บางปลา กำ� แพงแสน เจา้ อาวาส / ทป.จต.ทุ่งลูกนก ๒๕๔๙
ก�ำแพงแสน เจ้าอาวาส ๒๕๕๔
๖ พระครูจนิ ดากิจจานุรักษ์ จินดาราม กำ� แพงแสน เจา้ อาวาส / จต.ทุ่งลูกนก ๒๕๕๔
ก�ำแพงแสน เจา้ อาวาส / จต.ดอนขอ่ ย ๒๕๕๕
พระครสู ญั ญาบตั รเจ้าคณะต�ำบลช้ันโท เมอื งนครปฐม เจ้าอาวาส / จต.ดอนยายหอม ๒๕๕๗
เมอื งนครปฐม เจา้ อาวาส / จต.พระประโทน ๒๕๕๘
ท่ี ราชทินนาม วดั นครชยั ศรี เจา้ อาวาส / จต.สมั ปทวน ๒๕๖๒

๑ พระครูสุมนสุนทรกจิ ทะเลบก อ�ำเภอ ตำ� แหนง่ ปีที่ได้รับ
ดอนตูม เจ้าอาวาส / ทป.จต.หว้ ยด้วน ๒๕๕๒
๒ พระครูโกศลนวการ หนองกระทุม่
อ�ำเภอ ต�ำแหน่ง ปที ไ่ี ดร้ ับ
๓ พระครสู ุธรรมนาถ ปลกั ไมล้ าย นครชยั ศรี เจา้ อาวาส / จต.ห้วยพลู ๒๕๔๖
นครชัยศรี เจา้ อาวาส / จต.ศรมี หาโพธ์ิ ๒๕๔๗
๔ พระครปู ฐมจินดากร ไรแ่ ตง่ ทอง นครชยั ศรี เจ้าอาวาส ๒๕๔๘
บางเลน เจ้าอาวาส / จต.บางภาษี ๒๕๕๑
๕ พระครูไพโรจน์ภัทรคณุ ดร. สระพัง กำ� แพงแสน เจา้ อาวาส ๒๕๕๑
เมอื งนครปฐม เจา้ อาวาส ๒๕๕๒
๖ พระครปู ฐมวราจารย์ ดอนยายหอม บางเลน เจา้ อาวาส ๒๕๕๒

๗ พระครสู ุวรรณเมธาภรณ์ ไรเกาะต้นสำ� โรง

๘ พระครูสิรชิ ัยสถิต สัมปตาก

พระครูสญั ญาบตั รเจา้ คณะต�ำบลชน้ั ตรี

ที่ ราชทนิ นาม วัด

๑ พระครวู ิชัยวรคุณ ทงุ่ พชิ ยั

พระครสู ญั ญาบัตรเจา้ อาวาสวัดราษฎรช์ นั้ เอก

ที่ ราชทินนาม วดั

๑ พระครูสิริชัยรังสี พทุ ธธรรมรังษี

๒ พระครจู ันทเขมคณุ ทงุ่ น้อย

๓ พระครขู นั ติยาภิรตั ิ งิ้วราย

๔ พระครูโสภณสาโรภาส สว่างอารมณ์

๕ พระครวู ิสทุ ธิธ์ รี คุณ ห้วยมว่ ง

๖ พระครูสุธรรมโสภติ อนิ ทราราม

๗ พระครูวิบลู สีลากร เกษตราราม

199

200

สารคณะสงฆ์จังหวดั นครปฐม พ.ศ. ๒๕๖๓

๘ พระครูผาสกุ กิจจาภรณ์ ผาสกุ าราม บางเลน เจ้าอาวาส ๒๕๕๓
สามพราน เจ้าอาวาส ๒๕๕๔
๙ พระครวู ิกรมพิทยคณุ เทียนดดั ดอนตมู เจ้าอาวาส ๒๕๕๔
ดอนตูม เจ้าอาวาส / จต.สามง่าม ๒๕๕๕
๑๐ พระครูวมิ ลสทิ ธิชยั เลาเต่า เมอื งนครปฐม เจา้ อาวาส ๒๕๕๖
นครชยั ศรี เจา้ อาวาส ๒๕๕๖
๑๑ พระครปู ฐมปัญญาภรณ์ ทุ่งสหี ลง ดอนตมู เจา้ อาวาส ๒๕๕๖
ดอนตูม เจ้าอาวาส / จต.บา้ นหลวง ๒๕๕๖
๑๒ พระครูสาราภวิ ฒั น์ ตาก้อง พุทธมณฑล เจ้าอาวาส / จต.ศาลายา ๒๕๕๖
ดอนตมู เจ้าอาวาส ๒๕๕๗
๑๓ พระครปู ฐมชยาภวิ ัฒน์ ใหมส่ ุปดิษฐาราม ดอนตูม เจ้าอาวาส ๒๕๕๘
พทุ ธมณฑล เจ้าอาวาส ๒๕๕๘
๑๔ พระครนู มิ มานสนุ ทร ตะโกสูง เมอื งนครปฐม เจา้ อาวาส ๒๕๕๘
เมอื งนครปฐม เจ้าอาวาส ๒๕๕๙
๑๕ พระครปู ฐมวรญาณ ดอนพุทรา เมอื งนครปฐม เจ้าอาวาส ๒๕๖๒
สามพราน เจา้ อาวาส ๒๕๖๒
๑๖ พระครูถาวรธรรมาภิมณฑ์ หทยั นเรศวร์ บางเลน เจ้าอาวาส ๒๕๖๒

๑๗ พระครูวิถีธรรมประวรรต หวั ถนน อำ� เภอ ตำ� แหน่ง ปีท่ไี ดร้ ับ
กำ� แพงแสน เจา้ อาวาส / ทป.จต.กระตีบ ๒๕๒๖
๑๘ พระครูสจุ ิตพิพฒั น์ กงลาด บางเลน เจา้ อาวาส ๒๕๓๕
เมอื งนครปฐม เจ้าอาวาส ๒๕๓๗
๑๙ พระครวู ิศษิ ฏ์ธรรมสาร สาลวัน เมอื งนครปฐม เจ้าอาวาส ๒๕๓๙
นครชยั ศรี เจ้าอาวาส ๒๕๔๕
๒๐ พระครพู พิ ฒั นสุตกิจ บางแขม บางเลน เจ้าอาวาส / จต.ไผห่ ชู า้ ง ๒๕๔๗
บางเลน เจ้าอาวาส ๒๕๔๙
๒๑ พระครสู ลี สุทธคิ ุณ ทัพยายทา้ ว บางเลน เจา้ อาวาส / จต.บางระกำ� ๒๕๕๐
นครชัยศรี เจ้าอาวาส ๒๕๕๑
๒๒ พระครูประภัสรม์ โนธรรม ใหม่ดอนทราย สามพราน เจ้าอาวาส ๒๕๕๑

๒๓ พระครูมงคลประภาส นครชื่นชุ่ม

๒๔ พระครสู ถติ อมรพิสัย พระอมรพิสยั

พระครูสัญญาบตั รเจ้าอาวาสวดั ราษฎร์ช้นั โท

ท่ี ราชทินนาม วัด

๑ พระครวู ิมลชยั สทิ ธิ ไผร่ ื่นรมย์

๒ พระครสู ิรปิ ุญญากร เกาะแรต

๓ พระครวู ิสทุ ธจารวมิ ล สามกระบือเผือก

๔ พระครโู สภณสิริคณุ หวา้ เอน

๕ พระครูประภศั ร์กิตตคิ ุณ โคกพระเจดยี ์

๖ พระครูเกษมถาวรคุณ บางเลน

๗ พระครวู จิ ติ รปทมุ านันท์ บัวหว่นั

๘ พระครูไพศาลกิตตวิ รรณ เวฬวุ นาราม

๙ พระครูนวกจิ โสภณ ใหมส่ ุคนธาราม

๑๐ พระครเู กษมจรยิ าภริ ม ราษฎร์ศรัทธาราม

200

201

รายงานการประชมุ พระสงั ฆาธกิ ารจงั หวดั นครปฐม

๑๑ พระครพู ิศาลกิตติคุณ โพธิร์ าษฎร์ฯ บางเลน เจ้าอาวาส ๒๕๕๑
๒๕๕๒
๑๒ พระครจู ิรวรธรรม ประชานาถ นครชยั ศรี เจ้าอาวาส ๒๕๕๒
๒๕๕๓
๑๓ พระครูพิทักษ์ธรรมกติ ติ์ หว้ ยพระ ดอนตมู เจ้าอาวาส / จต.หว้ ยดว้ น ๒๕๕๓
๒๕๕๓
๑๔ พระครูปฐมจิตตารักษ์ คลองออ้ มใหญ่ สามพราน เจา้ อาวาส ๒๕๕๔
๒๕๕๔
๑๕ พระครูวิธานสังฆการ ราษฎร์ภิรมย์วราราม ก�ำแพงแสน เจ้าอาวาส ๒๕๕๔
๒๕๕๔
๑๖ พระครโู สภณจิตรการ เกษมสรุ ยิ ัมนาจ บางเลน เจ้าอาวาส ๒๕๕๕
๒๕๕๖
๑๗ พระครโู กวทิ สุตสาร ม่วงตารศ เมอื งนครปฐม เจ้าอาวาส ๒๕๕๗
๒๕๕๗
๑๘ พระครสู งั วรสาธวุ ัตร ไทยาวาส นครชยั ศรี เจ้าอาวาส ๒๕๕๘
๒๕๕๘
๑๙ พระครวู มิ ลจินดากร หนองปลาไหล ก�ำแพงแสน เจา้ อาวาส ๒๕๕๙
๒๕๕๙
๒๐ พระครสู ันติธรรมานันท์ ลำ� ลูกบวั ดอนตมู เจ้าอาวาส ๒๕๕๙
๒๕๕๙
๒๑ พระครูมงคลสทุ ธิกจิ ห้วยพลู นครชยั ศรี เจา้ อาวาส ๒๕๕๙
๒๕๖๒
๒๒ พระครูปฐมจนิ ดาภรณ์ วังนำ้� ขาว สามพราน เจา้ อาวาส ๒๕๖๒
๒๕๖๒
๒๓ พระครูปฐมสริ คิ ณุ ดอนยอ บางเลน เจ้าอาวาส ๒๕๖๒

๒๔ พระครูปฐมสิทธิชัย สขุ วราราม ดอนตมู เจา้ อาวาส ปที ไ่ี ด้รับ
๒๕๕๐
๒๕ พระครูปฐมกิตติวรรณ ลานตากฟ้า นครชัยศรี เจา้ อาวาส ๒๕๕๑

๒๖ พระครปู ฐมธรรมโชติ ดอนสามสบิ บางเลน เจ้าอาวาส

๒๗ พระครเู กษมธรรมาภริ ักษ์ สรรเพชญ สามพราน เจ้าอาวาส

๒๘ พระครูโกวทิ ธรรมสุนทร เกาะวังไทร เมอื งนครปฐม เจา้ อาวาส

๒๙ พระครวู ิสทุ ธธิ์ รรมโฆส ไทร นครชัยศรี เจ้าอาวาส

๓๐ พระครพู ิสทุ ธิฐ์ านพฐิ าน คลองเสมียนตรา บางเลน เจ้าอาวาส / รจต.บางภาษี

๓๑ พระครูสนุ ทรวิทยคณุ หว้ ยผกั ชี ก�ำแพงแสน เจา้ อาวาส

๓๒ พระครูปฐมวิบลู กจิ หว้ ยตะโก นครชัยศรี เจา้ อาวาส

๓๓ พระครูปฐมวรดิตถ์ ทา่ ขา้ ม สามพราน เจา้ อาวาส

๓๔ พระครูปฐมปัญญาคณุ ศาลาตึก ก�ำแพงแสน เจา้ อาวาส

๓๕ พระครูปฐมศุภกิตต์ิ ทุง่ ผกั กูด ดอนตูม เจา้ อาวาส

พระครสู ัญญาบตั รผชู้ ว่ ยเจา้ อาวาสพระอารามหลวงช้นั พิเศษ

ท่ี ราชทินนาม วัด อ�ำเภอ ต�ำแหนง่

๑ พระครศู รีเจติยานรุ ักษ์ พระปฐมเจดีย์ เมอื งนครปฐม ผู้ชว่ ยเจ้าอาวาส

๒ พระครูพทิ ักษเ์ จติยานกุ จิ พระปฐมเจดีย์ เมอื งนครปฐม ผูช้ ว่ ยเจา้ อาวาส

201

202

สารคณะสงฆจ์ งั หวัดนครปฐม พ.ศ. ๒๕๖๓

๓ พระครพู ิพิธเจติยาภิบาล พระปฐมเจดยี ์ เมอื งนครปฐม ผ้ชู ว่ ยเจ้าอาวาส / จต.พระปฐมเจดีย์ ๒๕๕๓

๔ พระครูประภัทธรรมาทร พระงาม เมอื งนครปฐม ผชู้ ่วยเจา้ อาวาส ๒๕๕๓

๕ พระครปู ฐมเจตยิ านรุ ักษ์ พระปฐมเจดีย์ เมอื งนครปฐม ผู้ชว่ ยเจา้ อาวาส ๒๕๕๔

๖ พระครูสธุ เี จติยานุกูล พระปฐมเจดีย์ เมอื งนครปฐม ผชู้ ว่ ยเจ้าอาวาส / เลข.จจ.นครปฐม ๒๕๕๔

๗ พระครูโสภณปฐมาภรณ์ ไรข่ ิง พระอารามหลวง สามพราน ผูช้ ่วยเจ้าอาวาส ๒๕๕๕

๘ พระครูโสภณธุราทร พระงาม เมอื งนครปฐม ผูช้ ว่ ยเจา้ อาวาส ๒๕๕๖

๙ พระครปู ฐมธรี วัฒน์ ไร่ขงิ พระอารามหลวง สามพราน ผู้ชว่ ยเจ้าอาวาส ๒๕๕๖

๑๐ พระครูอุตตรการบดี พระปฐมเจดีย์ เมอื งนครปฐม ผชู้ ว่ ยเจา้ อาวาส ๒๕๕๗

๑๑ พระครูปฐมธรรมวงศ์ ไรข่ ิง พระอารามหลวง สามพราน ผู้ชว่ ยเจา้ อาวาส ๒๕๕๘

๑๒ พระครูพิศาลเจตยิ ภาณี พระปฐมเจดีย์ เมอื งนครปฐม ผู้ชว่ ยเจ้าอาวาส ๒๕๕๙

๑๓ พระครปู ฐมพิทยาภรณ์ พระปฐมเจดยี ์ เมอื งนครปฐม ผู้ช่วยเจา้ อาวาส ๒๕๖๒

พระครูสัญญาบตั รเทียบผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวงช้นั พเิ ศษ

ที่ ราชทินนาม วัด อำ� เภอ ตำ� แหนง่ ปีท่ไี ด้รับ

๑ พระครศู รีสุตากร กลางบางพระ นครชัยศรี เจา้ อาวาส ๒๕๕๕

๒ พระครูจารวุ ฒั นคุณ หอมเกรด็ สามพราน เจ้าอาวาส / จต.หอมเกร็ด ๒๕๕๕

๓ พระครปู ฐมกิตตวิ ฒั น์ นลิ เพชร บางเลน เจ้าอาวาส / จต.บวั ปากท่า ๒๕๕๕

๔ พระครนู มิ ิตกัลยาณวัตร เทพนมิ ติ พทุ ธมณฑล เจ้าอาวาส ๒๕๕๕

๕ พระครูอดลุ ประชารักษ์ เจริญราษฎรบ์ ำ� รุง ก�ำแพงแสน เจ้าอาวาส / จต.กระตีบ ๒๕๕๖

๖ พระครูโสภณธรรมมงคล มงคลประชาราม พทุ ธมณฑล เจ้าอาวาส ๒๕๕๖

๗ พระครอู นุกูลพิศาลกิจ บางพระ นครชัยศรี เจา้ อาวาส ๒๕๕๘

๘ พระครูวิธานธรรมนาถ ทุ่งกระพังโหม ก�ำแพงแสน เจ้าอาวาส / จต.กำ� แพงแสน ๒๕๕๘

๙ พระครูโกศลธรรมรตั น์ วงั นำ้� เขียว ก�ำแพงแสน เจา้ อาวาส / รจอ.กำ� แพงแสน ๒๕๕๙

๑๐ พระครูสิรสิ ิกขกจิ แหลมมะเกลือ ดอนตมู เจา้ อาวาส ๒๕๕๙

๑๑ พระครูวชิ ัยธรรมานุกลู สระส่ีเหลีย่ ม ดอนตมู เจ้าอาวาส ๒๕๖๒

พระครูสญั ญาบัตรผ้ชู ่วยเจา้ อาวาสพระอารามหลวงช้นั เอก วิปสั สนา

ท่ี ราชทนิ นาม วดั อำ� เภอ ตำ� แหน่ง ปที ี่ไดร้ บั

๑ พระครูภาวนาเจตยิ คุณ พระปฐมเจดยี ์ เมอื งนครปฐม ผู้ช่วยเจา้ อาวาส ๒๕๕๗

202

203

รายงานการประชมุ พระสงั ฆาธิการจังหวัดนครปฐม

พระครสู ัญญาบัตรผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวงชัน้ เอก

ท่ี ราชทนิ นาม วัด อ�ำเภอ ต�ำแหน่ง ปีทไี่ ด้รบั
๒๕๔๘
๑ พระครปู ุริมานรุ ักษ์ พระปฐมเจดีย์ เมอื งนครปฐม ผูช้ ่วยเจ้าอาวาส ๒๕๕๑
๒๕๕๒
๒ พระครอู นุกลู บวรกิจ พระประโทณเจดยี ์ เมอื งนครปฐม ผชู้ ว่ ยเจ้าอาวาส ๒๕๕๗

๓ พระครปู ัจฉมิ ทิศบรหิ าร พระปฐมเจดีย์ เมอื งนครปฐม ผชู้ ว่ ยเจ้าอาวาส ปีทไ่ี ดร้ ับ
๒๕๕๓
๔ พระครปู ฐมธรี าภรณ์ พระงาม เมอื งนครปฐม ผูช้ ่วยเจา้ อาวาส ๒๕๕๕
๒๕๕๖
พระครูสญั ญาบตั รเทยี บผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวงชน้ั เอก ๒๕๕๗
๒๕๕๘
ที่ ราชทินนาม วัด อ�ำเภอ ตำ� แหนง่ ๒๕๕๘
๒๕๕๙
๑ พระครเู กษมสาธวุ ฒั น์ ปรีดาราม สามพราน เจา้ อาวาส ๒๕๕๙
๒๕๖๒
๒ พระครปู ฐมคณุ ากร ดอนขนาก เมอื งนครปฐม เจ้าอาวาส
ปีทไี่ ด้รบั
๓ พระครูสิรปิ ฐมกร สวา่ งชาตปิ ระชาบำ� รุง ก�ำแพงแสน เจา้ อาวาส ๒๕๕๒
๒๕๕๕
๔ พระครูปฐมโชติวัฒน์ ละมดุ นครชยั ศรี เจา้ อาวาส / จต.วัดละมดุ ๒๕๕๖
๒๕๕๙
๕ พระครยู ติธรรมานยุ ุต สวา่ งอารมณ์ นครชยั ศรี เจ้าอาวาส / จต.บางกระเบา
ปีที่ได้รับ
๖ พระครปู ฐมสาธุวฒั น์ สีแ่ ยกเจรญิ พร ก�ำแพงแสน เจ้าอาวาส ๒๕๔๔
๒๕๕๘
๗ พระครวู รดิตถานยุ ุต ทา่ พดู สามพราน เจ้าอาวาส / จต.ไร่ขิง
ปที ี่ได้รบั
๘ พระครพู ศิ าลบญุ ญากร นราภริ มย์ บางเลน เจา้ อาวาส ๒๕๕๘

๙ พระครปู ฐมสตุ ากร หนองกระโดน เมอื งนครปฐม เจา้ อาวาส / จต.บา้ นยาง

พระครสู ัญญาบตั รผูช้ ว่ ยเจา้ อาวาสพระอารามหลวงช้นั โท

ท่ี ราชทนิ นาม วัด อ�ำเภอ ต�ำแหน่ง

๑ พระครูวิบูลเจตยิ าภริ ม พระปฐมเจดีย์ เมอื งนครปฐม ผู้ช่วยเจ้าอาวาส

๒ พระครูวกิ รมเจตยิ าภรณ์ พระปฐมเจดยี ์ เมอื งนครปฐม ผู้ชว่ ยเจ้าอาวาส

๓ พระครูปฐมธรรมโสภณ พระงาม เมอื งนครปฐม ผชู้ ว่ ยเจ้าอาวาส

๔ พระครูพิสฐิ ธรรมนันท์ ไร่ขิง พระอารามหลวง สามพราน ผ้ชู ว่ ยเจ้าอาวาส

พระครสู ญั ญาบัตรเจ้าอาวาสวดั ราษฎรช์ ัน้ ตรี

ท่ี ราชทนิ นาม วัด อ�ำเภอ ต�ำแหน่ง

๑ พระครูสุจิตกจิ จานกุ ลู ห้วยจระเข้ เมอื งนครปฐม เจา้ อาวาส / ๒๕๖๐

๒ พระครูปฐมญาณวิชยั บ้านหลวง ดอนตมู เจ้าอาวาส / ๒๕๖๒

พระครูสญั ญาบัตรรองเจา้ อาวาสวัดราษฎร์

ท่ี ราชทินนาม วดั อ�ำเภอ ต�ำแหน่ง

๑ พระครูปฐมสทุ ธิกร อ้อมใหญ่ สามพราน รองเจ้าอาวาส

203

204

สารคณะสงฆจ์ งั หวัดนครปฐม พ.ศ. ๒๕๖๓

พระครสู ัญญาบตั รผู้ช่วยเจา้ อาวาสวัดราษฎร์

ที่ ราชทนิ นาม วัด อ�ำเภอ ตำ� แหนง่ ปที ี่ได้รบั
๒๕๕๐
๑ พระครูขันตสิ ารานกุ ูล เทพนิมติ พทุ ธมณฑล ผู้ช่วยเจา้ อาวาส ๒๕๖๒

๒ พระครทู กั ษณิ านกุ ิจ หว้ ยจระเข้ เมอื งนครปฐม ผชู้ ว่ ยเจา้ อาวาส ปที ่ีไดร้ ับ
๒๕๖๐
พระครูฐานานกุ รม ๒๕๕๑
๒๕๕๘
ที่ ชอ่ื วัด อ�ำเภอ ต�ำแหนง่ ๒๕๕๙
๒๕๔๑
๑ พระครปู ลดั สมั พิพัฒนศลี าจารย์ ญาณเวศกวนั สามพราน ผู้ช่วยเจ้าอาวาส ๒๕๖๒
๒๕๕๖
๒ พระครูปลดั สทิ ธิวฒั น์ ไผ่ล้อม เมอื งนครปฐม เจา้ อาวาส ๒๕๕๖
๒๕๕๗
๓ พระครปู ลดั สาธุวัฒน์ วงั ตะกู เมอื งนครปฐม เจ้าอาวาส / จต.ทพั หลวง ๒๕๕๙
๒๕๕๙
๔ พระครูปลดั โพธิวรวฒั น์ ไรข่ งิ พระอารามหลวง สามพราน ผู้ชว่ ยเจา้ อาวาสพระอารามหลวง ๒๕๖๒
๒๕๕๒
๕ พระครูพจิ ติ รสรคณุ บางแกว้ นครชยั ศรี เจา้ อาวาส / จต.ท่าพระยา ๒๕๕๕
๒๕๖๐
๖ พระครวู จิ ติ รสรคณุ ทัพหลวง เมอื งนครปฐม เจา้ อาวาส ๒๕๒๖
๒๕๓๙
๗ พระครูปลดั มานะ ปญฺญาทีโป คลองคูเมอื ง บางเลน เจ้าอาวาส ๒๕๕๙
๒๕๕๙
๘ พระครูปลัดเพลิน ภททฺ ปญโฺ ญ สวุ รรณรัตนาราม กำ� แพงแสน เจ้าอาวาส / จต.ทุง่ ขวาง ๒๕๕๙
๒๕๔๒
๙ พระครปู ลดั ชัยณรงค์ อทนิ โฺ น ศรีประชาวัฒนาราม บางเลน เจ้าอาวาส ๒๕๔๘
๒๕๕๑
๑๐ พระครปู ลดั กาเหว่า ชาติสิริ ศีรษะทอง นครชยั ศรี เจ้าอาวาส

๑๑ พระครูปลัดปนุ่ เล้ยี ง ธมมฺ กสุ โล หนองโพธ์ิ กำ� แพงแสน เจา้ อาวาส

๑๒ พระครูปลดั ประจกั ษ์ ธนปญโฺ ญ ไผ่จระเข้ บางเลน เจ้าอาวาส

๑๓ พระครูวนิ ัยธรทวีป ปสนโฺ น รางกำ� หยาด บางเลน เจ้าอาวาส

๑๔ พระครูวินัยธรจ�ำเรญิ โรจโน แก้วเจรญิ ยศ นครชัยศรี เจ้าอาวาส

๑๕ พระครูวนิ ยั ธรสรรค์ กติ ตฺ ิวตโฺ ต บางชา้ งใต้ สามพราน เจา้ อาวาส

๑๖ พระครสู งั ฆรกั ษเ์ ขียน จนทฺ โชโต หนองขามพัฒนา กำ� แพงแสน เจา้ อาวาส

๑๗ พระครสู ังฆรักษ์สงดั ภทฺทธมฺโม ท่งุ รี เมอื งนครปฐม เจ้าอาวาส

๑๘ พระครสู งั ฆรกั ษ์สมชาย นาควโร หลวงประชาบูรณะ นครชัยศรี เจา้ อาวาส

๑๙ พระครูสงั ฆรกั ษ์อนงค์ คมฺภีโร เพลนิ เพชร สามพราน เจ้าอาวาส

๒๐ พระครูสงั ฆรกั ษก์ จิ จา สริ ิจนโฺ ท สามพราน สามพราน เจ้าอาวาส

๒๑ พระครสู มหุ ไ์ พฑรู ย์ สริ ภิ ทโฺ ท หนองเจริญธรรม กำ� แพงแสน เจ้าอาวาส

๒๒ พระครูสมุห์ประเสริฐ จารุธมโฺ ม หนองกระพี้ ดอนตูม เจ้าอาวาส

๒๓ พระครูสมหุ ์จิรพนั ธ์ จริ พนธฺ โว ท่าใน นครชยั ศรี เจ้าอาวาส

204

205

รายงานการประชุมพระสงั ฆาธกิ ารจงั หวดั นครปฐม

๒๔ พระครใู บฎีกาชยั วฒั น์ ญาโณภาโส ศรวี สิ ารวาจา เมอื งนครปฐม เจา้ อาวาส ๒๕๓๗

๒๕ พระครูใบฎีกาพายพั สทุ ธฺ ิโสภโณ ราษฎร์สามคั คี บางเลน เจ้าอาวาส ๒๕๕๒

๒๖ พระครใู บฎกี าศกั ดา กลยฺ าโณ ไผ่หูชา้ ง บางเลน เจ้าอาวาส ๒๕๕๔

๒๗ พระครูใบฎกี ากมล จนทฺ โภ ก�ำแพงแสน กำ� แพงแสน เจา้ อาวาส ๒๕๕๘

๒๘ พระครปู ลัดไพฑูรย์ เมธิโก เทียนดัด สามพราน ผู้ชว่ ยเจ้าอาวาส ๒๕๕๖

๒๙ พระครปู ลดั สมโภชน์ ฐติ สโี ล ตากอ้ ง เมอื งนครปฐม ผชู้ ่วยเจา้ อาวาส ๒๕๕๖

๓๐ พระครูปลัดพงษ์พันธ์ วํสวโร เดชานสุ รณ์ สามพราน ผชู้ ว่ ยเจ้าอาวาส ๒๕๕๙

๓๑ พระครูปลัดวทิ ยา ฐานธมฺโม กลางบางแกว้ นครชัยศรี ผู้ชว่ ยเจา้ อาวาส ๒๕๖๐

๓๒ พระครวู นิ ยั ธรสทุ น สุริยปู โม วงั ตะกู เมอื งนครปฐม ผู้ช่วยเจา้ อาวาส ๒๕๔๕

๓๓ พระครธู รรมธรวนา ปรกกฺ โม ไผ่ลอ้ ม เมอื งนครปฐม ผชู้ ่วยเจา้ อาวาส ๒๕๔๙

๓๔ พระครูธรรมธรชออม ขนฺตโิ ก บางพระ นครชยั ศรี ผชู้ ว่ ยเจา้ อาวาส ๒๕๕๘

๓๕ พระครูสงั ฆรกั ษป์ รีชา ปณฺฑโิ ต บงึ ลาดสวาย บางเลน ผูช้ ่วยเจ้าอาวาส ๒๕๔๕

๓๖ พระครสู ังฆรกั ษ์เอนก สชุ าโต นครชนื่ ชุ่ม สามพราน ผชู้ ่วยเจ้าอาวาส ๒๕๕๖

๓๗ พระครูสงั ฆรกั ษ์สุรชยั กิตตฺ ิชโย ละมุด นครชัยศรี ผู้ชว่ ยเจ้าอาวาส / เลข.จต.วดั ละมดุ ๒๕๕๗

๓๘ พระครูสงั ฆวชิ ัย มหาสวสั ดิ์ สามพราน ผชู้ ่วยเจา้ อาวาส ๒๕๕๘

๓๙ พระครูสังฆรกั ษ์สมบตั ิ คงฺควณฺโณ ไทร นครชยั ศรี ผชู้ ว่ ยเจ้าอาวาส / เลข.จต.ท่าพระยา ๒๕๖๐

๔๐ พระครสู ังฆรกั ษ์บญุ ก้อง กตปญุ ฺโญ หทัยนเรศวร์ พทุ ธมณฑล ผู้ชว่ ยเจ้าอาวาส ๒๕๖๐

๔๑ พระครูสงั ฆรกั ษ์ยศวรี ์ ปมุตฺโต หทัยนเรศวร์ พทุ ธมณฑล ผชู้ ่วยเจา้ อาวาส / เลข.จต.ศาลายา ๒๕๖๐

๔๒ พระครสู งั ฆรกั ษส์ ุจนิ ต์ ธมฺมโชโต หนองกระทุ่ม กำ� แพงแสน ผ้ชู ่วยเจ้าอาวาส ๒๕๖๑

๔๓ พระครสู มหุ ์บันลือศกั ดิ์ ปิยสโี ล สว่างอารมณ์ บางเลน ผู้ชว่ ยเจ้าอาวาส ๒๕๔๔

๔๔ พระครูสมหุ บ์ ุญมา เขมโิ ย สรรญเพชร สามพราน ผชู้ ่วยเจ้าอาวาส ๒๕๕๘

๔๕ พระครสู มหุ ธ์ วชั ชัย เขมจาโร หอมเกรด็ สามพราน ผชู้ ่วยเจา้ อาวาส / เลข.จต.หอมเกรด็ ๒๕๕๘

๔๖ พระครูสมหุ ์สพุ ล สุพโล พระปฐมเจดยี ์ เมอื งนครปฐม ผู้ช่วยเจา้ อาวาสพระอารามหลวง ๒๕๕๙

๔๗ พระครสู มุห์ธนทั ศาสตร์ ชนิ วํโส ไผห่ ูช้าง บางเลน ผู้ช่วยเจ้าอาวาส / เลข.จต.ไผ่หชู า้ ง ๒๕๖๑

๔๘ พระครูสมหุ พ์ งษด์ นยั สวุ โจ ไผ่ลอ้ ม เมอื ง ผู้ช่วยเจา้ อาวาส ๒๕๖๑

๔๙ พระครใู บฎกี าสุพจน์ ฐิตปญฺโญ รางกำ� หยาด บางเลน ผู้ชว่ ยเจ้าอาวาส ๒๕๕๒

๕๐ พระครูใบฎีกาพเิ ชษฐ์ สเุ มโธ ทพั หลวง เมอื ง ผู้ชว่ ยเจ้าอาวาส ๒๕๖๒

205

206

สารคณะสงฆ์จังหวดั นครปฐม พ.ศ. ๒๕๖๓

พระฐานานกุ รม วัด อ�ำเภอ ตำ� แหน่ง ปที ี่ได้รับ
หนองงเู หลือม
ที่ ชื่อ ลำ� เหย เมอื งนครปฐม เจ้าอาวาส ๒๕๔๗
ทา่ เสา
๑ พระปลัดมานพ ฐานมตุ ฺโต ใหมห่ ว้ ยลึก ดอนตูม เจ้าอาวาส ๒๕๔๗
๒ พระปลดั พล ติกขฺ วีโร โฆสิตาราม
๓ พระปลัดพเิ ชษ ธมฺมธโช ดอนมะกอก กำ� แพงแสน เจ้าอาวาส / เลข.จอ.กำ� แพงแสน ๒๕๔๙
๔ พระปลดั มณี วฑฺฒโน หนองเสือ
๕ พระปลดั เกรยี งเดช ฐานธมฺโม สวุ รรณาราม เมอื งนครปฐม เจ้าอาวาส ๒๕๕๒
๖ พระปลดั เสง่ียม ญาณสโี ล รางกระทุ่ม
๗ พระปลัดมานติ ย์ วราภญิ โฺ ญ ดงเกตุ บางเลน จร. / จต.บางไทรป่า / เลข.จอ.บางเลน ๒๕๕๔
๘ พระปลัดศิลา ธมฺมธโี ร กัลยาณีทรงธรรม
๙ พระสมุหจ์ รูญ ธมมฺ ธโร ลาดสะแก กำ� แพงแสน เจา้ อาวาส ๒๕๕๖
๑๐ พระสมุหส์ ายชล กิตฺติสาโร บ้านยาง
๑๑ พระสมุห์ณววรรษ กติ ฺตภิ ทฺโท ธรรมศาลา เมอื งนครปฐม เจ้าอาวาส ๒๕๕๙
๑๒ พระสมหุ บ์ ุญมา ปภสฺสโร รางปลาหมอ
๑๓ พระสมุหจ์ รูญ ขนฺตโิ ก ใหมส่ ันตสิ ขุ พุทธมณฑล เจ้าอาวาส ๒๕๕๙
๑๔ พระใบฎกี าฉัตรชยั ฐานสมปฺ ุณฺโณ หว้ ยจระเข้
๑๕ พระใบฎกี าเฉลมิ พล ฐานตุ ตฺ โร บ่อน�้ำจืด บางเลน เจ้าอาวาส ๒๕๔๗
๑๖ พระครูสงั ฆรักษ์ประวทิ ย์ ภททฺ โก หวา้ เอน
๑๗ พระปลัดดำ� รงศักดิ์ ธมมฺ ธโร ลาดปลาเค้า สามพราน เจ้าอาวาส ๒๕๔๙
๑๘ พระปลดั สมศักด์ิ เขมปญฺโญ ใหม่ปนิ่ เกลยี ว
๑๙ พระปลัดปรีชา ปรชิ าโน พะเนยี งแตก สามพราน เจ้าอาวาส ๒๕๕๐
๒๐ พระปลดั สมนึก ถิรจติ โฺ ต รางกระทมุ่
๒๑ พระปลัดพลาธปิ กตกุสโล บางชา้ งเหนอื บางเลน เจ้าอาวาส ๒๕๕๑
๒๒ พระปลดั เฉลิมพล จารวุ ณฺโณ สระสีเ่ หล่ียม
๒๓ พระปลัดเฉลมิ ศกั ด์ิ จนฺทวํโส ท่งุ สีหลง เมอื งนครปฐม เจ้าอาวาส ๒๕๕๘
๒๔ พระปลัดการุณย์ ฐิตธมโฺ ม พระงาม
๒๕ พระปลัดสมพล พลปญฺโญ เมอื งนครปฐม เจ้าอาวาส ๒๕๔๘
๒๖ พระปลัดธวัชชยั เทวธมโฺ ม
๒๗ พระปลัดศกั ด์สิ ิทธ์ิ สํวโร เมอื งนครปฐม เจา้ อาวาส ๒๕๕๒

เมอื งนครปฐม เจา้ อาวาส ๒๕๕๖

เมอื งนครปฐม ผชู้ ว่ ยเจา้ อาวาส ๒๕๔๕

กำ� แพงแสน ผู้ช่วยเจ้าอาวาส ๒๕๔๗

เมอื งนครปฐม ผชู้ ่วยเจ้าอาวาส ๒๕๔๘

เมอื งนครปฐม ผ้ชู ว่ ยเจ้าอาวาส ๒๕๕๐

เมอื งนครปฐม ผู้ชว่ ยเจา้ อาวาส ๒๕๕๒

เมอื งนครปฐม ผ้ชู ่วยเจา้ อาวาส / เลข.จอ.เมืองนครปฐม ๒๕๕๓

บางเลน ผูช้ ่วยเจ้าอาวาส ๒๕๕๓

สามพราน ผชู้ ่วยเจา้ อาวาส / เลข.จอ.สามพราน ๒๕๕๕

ดอนตมู ผูช้ ว่ ยเจา้ อาวาส ๒๕๕๕

ดอนตูม ผู้ช่วยเจา้ อาวาส / เลข.จต.สามงา่ ม ๒๕๕๕

เมอื งนครปฐม ผูช้ ่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ๒๕๕๙

206

207

รายงานการประชมุ พระสังฆาธิการจงั หวดั นครปฐม

๒๘ พระปลัดประภาส ปญุ ฺญธมโฺ ม หว้ ยจระเข้ เมอื งนครปฐม ผู้ช่วยเจ้าอาวาส ๒๕๕๙

๒๙ พระปลดั อิศรา อสิ ฺสรธมโฺ ม นอ้ ยเจริญสุข นครชัยศรี ผ้ชู ่วยเจา้ อาวาส / เลข.จต.ศรี ษะทอง ๒๕๖๐

๓๐ พระปลัดเลิศกมลชยั ธมฺมสโร บางช้างเหนือ สามพราน ผชู้ ่วยเจ้าอาวาส ๒๕๖๑

๓๑ พระปลัดนิมิต นิรโต ใหมป่ น่ิ เกลยี ว เมอื งนครปฐม ผู้ช่วยเจ้าอาวาส ๒๕๖๒

๓๒ พระสมุหม์ งคล สทุ นฺโต ตุก๊ ตา นครชยั ศรี ผู้ช่วยเจ้าอาวาส / เลข.จต.บางกระเบา ๒๕๔๘

๓๓ พระสมุหถ์ วัลย์ จริ วํโส ทพั ยายทา้ ว เมอื งนครปฐม ผู้ชว่ ยเจ้าอาวาส ๒๕๕๕

๓๔ พระสมุห์ทรงชัย สญญฺ โต นครชนื่ ช่มุ สามพราน ผ้ชู ว่ ยเจ้าอาวาส ๒๕๕๕

๓๕ พระสมุหส์ ุชิน วชิ โิ ต เจรญิ ราษฎรบ์ ำ� รงุ ก�ำแพงแสน ผชู้ ่วยเจา้ อาวาส ๒๕๕๖

๓๖ พระสมุห์ธรี ภทั ร ฐิตสโี ล บางหลวง บางเลน ผชู้ ว่ ยเจ้าอาวาส ๒๕๕๗

๓๗ พระสมหุ ์ธรรมวัฒน์ กตกิจฺโจ นครชืน่ ชุ่ม สามพราน ผู้ช่วยเจ้าอาวาส ๒๕๕๘

๓๘ พระสมหุ บ์ รรชา สีลเตโช ทงุ่ กระพังโหม ก�ำแพงแสน ผู้ช่วยเจ้าอาวาส ๒๕๕๙

๓๙ พระสมหุ ์ฐติ ินัย คตุ ตฺ วณฺโณ ไรแ่ ตงทอง ก�ำแพงแสน ผชู้ ่วยเจา้ อาวาส ๒๕๕๙

๔๐ พระสมหุ ว์ ชิ าญ กมฺมสุโภ ไร่แตงทอง ก�ำแพงแสน ผชู้ ่วยเจา้ อาวาส ๒๕๖๐

๔๑ พระใบฎีกาสุชาติ อภชิ าโต ห้วยจระเข้ เมอื งนครปฐม ผชู้ ว่ ยเจ้าอาวาส / เลข.จต.บางแขม ๒๕๔๗

๔๒ พระใบฎีกาสวรรค์ กิตตฺ วิ ณฺโณ ดอนยายหอม เมอื งนครปฐม ผูช้ ่วยเจ้าอาวาส / เลข.จต.ดอนยายหอม ๒๕๔๙

๔๓ พระใบฎีกาสมศกั ดิ์ อตตฺ สาโร โคกเขมา เมอื งนครปฐม ผู้ชว่ ยเจา้ อาวาส ๒๕๕๐

๔๔ พระใบฎกี าจตุพร จติ ฺตกาโร จนิ ดาราม สามพราน ผชู้ ่วยเจ้าอาวาส / เลข.จต.บางช้าง ๒๕๕๑

๔๕ พระใบฎกี าสทุ ศั น์ สุทสฺสโน ม่วงตารศ เมอื งนครปฐม ผู้ช่วยเจ้าอาวาส ๒๕๕๕

๔๖ พระใบฎกี าเกียรศักดิ์ โฆสโก กำ� แพงแสน ก�ำแพงแสน ผู้ช่วยเจ้าอาวาส ๒๕๕๘

๔๗ พระใบฎกี าจรูญ จารธุ มฺโม บางแขม เมอื งนครปฐม ผู้ชว่ ยเจา้ อาวาส ๒๕๖๒

๔๘ พระใบฎกี าวิชัย โกวโิ ท โคกพระเจดยี ์ นครชัยศรี ผชู้ ่วยเจ้าอาวาส ๒๕๖๒

พระมหาเปรียญ

ท่ี ชอื่ วัด อ�ำเภอ ตำ� แหน่ง ปีท่สี อบได้
สามพราน เจ้าอาวาส ๒๕๕๙
๑ พระมหาสุธี อาสโภ ป.ธ.๙ เชงิ เลน สามพราน เจา้ อาวาส / จต.ยายชา ๒๕๓๕
สามพราน เจ้าอาวาส ๒๕๓๗
๒ พระมหาสมเกยี รติ เตชวณโฺ ณ ป.ธ.๗ ทรงคนอง นครชยั ศรี เจา้ อาวาส ๒๕๓๗
นครชยั ศรี เจา้ อาวาส / จต.ศีรษะทอง ๒๕๔๒
๓ พระมหาวิจติ ร กลฺยาณจติ ฺโต ป.ธ.๗ มหาสวัสด์ิ ก�ำแพงแสน เจ้าอาวาส ๒๕๔๓

๔ พระมหาพรชยั สิรวิ โร ป.ธ.๗ เสถียรรัตนาราม

๕ พระมหาเสวย ติสฺสวํโส ป.ธ.๗ นอ้ ยเจริญสขุ

๖ พระมหาชาติชาย ชวนปญโฺ ญ ป.ธ.๗ สองหอ้ ง

207

208

สารคณะสงฆ์จงั หวดั นครปฐม พ.ศ. ๒๕๖๓

๗ พระมหาบญุ เผือ่ น สุจติ โฺ ต ป.ธ.๗ สระสีม่ มุ ก�ำแพงแสน เจา้ อาวาส ๒๕๔๔
นครชัยศรี เจา้ อาวาส / เลข.จต.สมั ปทวน ๒๕๔๕
๘ พระมหาไพศาล โฆสธมโฺ ม ป.ธ.๗ กกตาล นครชัยศรี เจา้ อาวาส ๒๕๔๗
บางเลน เจ้าอาวาส / จต.บางหลวง ๒๕๕๒
๙ พระมหากมล สจุ ติ โฺ ต ป.ธ.๗ บ่อตะกั่วพทุ ธาราม ดอนตูม เจ้าอาวาส ๒๕๕๕
เมอื งนครปฐม เจ้าอาวาส ๒๕๓๙
๑๐ พระมหาณรงค์ มหาปญโฺ ญ ป.ธ.๖ ดร. บางนอ้ ยใน เมอื งนครปฐม เจา้ อาวาส ๒๕๖๑
บางเลน เจา้ อาวาส ๒๕๔๙
๑๑ พระมหาอทุ ยั ฐิตธมฺโม ป.ธ.๕ ดอนตมู เมอื งนครปฐม เจา้ อาวาส ๒๕๕๔
บางเลน เจ้าอาวาส ๒๕๕๙
๑๒ พระมหาทองสุข สุทธฺ สโี ล ป.ธ.๔ รัตนรังสี เมอื งนครปฐม รองเจา้ อาวาส ๒๕๔๕
เมอื งนครปฐม ผู้ช่วยเจา้ อาวาสพระอารามหลวง ๒๕๓๓
๑๓ พระมหากฤชกร อชุ ุจาโร ป.ธ.๔ ลำ� พยาสทุ ธาราม เมอื งนครปฐม ผู้ช่วยเจา้ อาวาสพระอารามหลวง ๒๕๕๐
เมอื งนครปฐม ผู้ชว่ ยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ๒๕๕๖
๑๔ พระมหาสมโภช สุเมโธ ป.ธ.๓ ศลิ ามูล เมอื งนครปฐม ผู้ช่วยเจา้ อาวาสพระอารามหลวง ๒๕๔๘
เมอื งนครปฐม ผชู้ ว่ ยเจา้ อาวาสพระอารามหลวง ๒๕๕๗
๑๕ พระมหาเชา้ สริ ิปุญโฺ ญ ป.ธ.๓ ลาดหญา้ แพรก เมอื งนครปฐม ผชู้ ว่ ยเจา้ อาวาสพระอารามหลวง ๒๕๔๒
เมอื งนครปฐม ผูช้ ว่ ยเจา้ อาวาสพระอารามหลวง ๒๕๔๑
๑๖ พระมหาชินวงศ์ อภิวโร ป.ธ.๓ พุทธาราม เมอื งนครปฐม ผชู้ ว่ ยเจา้ อาวาสพระอารามหลวง ๒๕๓๙
เมอื งนครปฐม ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ๒๕๕๕
๑๗ พระมหาปญั ญา จติ ฺตปญฺโญ ป.ธ.๗ สามกระบอื เผอื ก เมอื งนครปฐม ผู้ชว่ ยเจา้ อาวาสพระอารามหลวง ๒๕๔๒
เมอื งนครปฐม ผู้ชว่ ยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ๒๕๕๘
๑๘ พระมหาเชาวน์ วรเขโม ป.ธ.๙ พระปฐมเจดยี ์ เมอื งนครปฐม ผชู้ ่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ๒๕๕๘
เมอื งนครปฐม ผ้ชู ่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ๒๕๔๘
๑๙ พระมหาบุญชอื วชิ ชฺ ากโร ป.ธ.๙ พระปฐมเจดยี ์ เมอื งนครปฐม ผชู้ ว่ ยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ๒๕๕๐
เมอื งนครปฐม ผู้ชว่ ยเจา้ อาวาส ๒๕๕๐
๒๐ พระมหาสมคดิ ยสพโล ป.ธ.๙ พระปฐมเจดยี ์ เมอื งนครปฐม ผู้ชว่ ยเจา้ อาวาส ๒๕๓๓
สามพราน ผู้ชว่ ยเจ้าอาวาส ๒๕๔๕
๒๑ พระมหาชัยชุมพล ชุตินธฺ โร ป.ธ.๘ พระปฐมเจดีย์ เมอื งนครปฐม ผชู้ ว่ ยเจ้าอวาส ๒๕๕๓

๒๒ พระมหาฉตั รชยั ภททฺ สาโร ป.ธ.๘ พระปฐมเจดยี ์

๒๓ พระมหาชาญชัย ชยาภิภู ป.ธ.๗ พระปฐมเจดีย์

๒๔ พระมหาสยาม สยฺ ามปาลี ป.ธ.๔ พระปฐมเจดีย์

๒๕ พระมหาสหัส ปยิ วณฺโณ ป.ธ.๓ พระปฐมเจดีย์

๒๖ พระมหาณรงค์ ปญญฺ าวชโิ ร ป.ธ.๙ พระประโทณเจดยี ์

๒๗ พระมหาไกรวรรณ์ ชนิ ทตตฺ โิ ย ป.ธ.๙ พระงาม

๒๘ พระมหาจรูญ กิตตฺ ปิ ญโฺ ญ ป.ธ.๙ พระงาม

๒๙ พระมหาวทิ ูร สทิ ธฺ ิเมธี ป.ธ.๙ พระงาม

๓๐ พระมหารงุ่ ธรรม ญาณสิทธฺ ิ ป.ธ.๘ พระงาม

๓๑ พระมหาภาคภูมิ ภูมโิ ชติ ป.ธ.๘ พระงาม

๓๒ พระมหาณรงค์ พทุ ธฺ สโร ป.ธ.๙ วงั ตะกู

๓๓ พระมหาชาญ ชาตเมโธ ป.ธ.๖ ดอนยายหอม

๓๔ พระมหาเฉลิมชยั ฐานสริ ิ ป.ธ.๖ วังน้�ำขาว

๓๕ พระมหาถาวร ฐานวโร ป.ธ.๖ ห้วยจระเข้

208

209

รายงานการประชมุ พระสังฆาธิการจังหวัดนครปฐม

๓๖ พระมหาชุมพล สุทสสฺ ี ป.ธ.๖ หนองกระโดน เมอื งนครปฐม ผู้ชว่ ยเจ้าอาวาส ๒๕๕๙

๓๗ พระมหาอดิเรก ฐติ วฑุ ฺฒิ ป.ธ.๕ ดร. วังตะกู เมอื งนครปฐม ผชู้ ่วยเจ้าอาวาส / เลข.จต.ทัพหลวง ๒๕๔๕

๓๘ พระมหาประมวล คุณสํวโร ป.ธ.๕ ไร่เกาะตน้ ส�ำโรง เมอื งนครปฐม ผชู้ ่วยเจ้าอาวาส ๒๕๕๖

๓๙ พระมหามานพ พุทธฺ ิรํสี ป.ธ.๔ ปรีดาราม สามพราน ผู้ช่วยเจ้าอาวาส ๒๕๔๐

๔๐ พระมหานิมติ ร ธมมฺ วโุ ธ ป.ธ.๔ ไผ่ล้อม เมอื งนครปฐม ผชู้ ว่ ยเจ้าอาวาส ๒๕๔๓

๔๑ พระมหาสมพร เขมงกฺ โร ป.ธ.๔ บึงลาดสวาย บางเลน ผชู้ ่วยเจ้าอาวาส ๒๕๔๕

๔๒ พระมหาเฉลิมพล เมตตฺ จิตโฺ ต ป.ธ.๔ โพรงมะเดอ่ื เมอื งนครปฐม ผู้ช่วยเจา้ อาวาส / เลข.จต.โพรงมะเดื่อ ๒๕๕๖

๔๓ พระมหาสริ พิ ิชยชัญ ปญญฺ าวุฑฺโฒ ป.ธ.๔ เจริญราษฎรบ์ ำ� รงุ ก�ำแพงแสน ผชู้ ว่ ยเจา้ อาวาส / เลข.จต.กระตบี ๒๕๕๖

๔๔ พระมหาวิชยั วิชโย ป.ธ.๔ ศีรษะทอง นครชยั ศรี ผชู้ ว่ ยเจา้ อาวาส ๒๕๕๙

๔๕ พระมหาบญุ เลศิ อนิ ทฺ ปญโฺ ญ ป.ธ.๓ หทยั นเรศวร์ พทุ ธมณฑล ผู้ชว่ ยเจา้ อาวาส ๒๕๕๘

๔๖ พระมหาบุญเกลา้ นาคเสโน ป.ธ.๓ ทะเลบก ก�ำแพงแสน ผชู้ ว่ ยเจ้าอาวาส / เลข.จต..ห้วยมว่ ง ๒๕๖๑

๔๗ พระมหาโสภณ ธมฺมธโร ป.ธ.๓ ปรีดาราม สามพราน ผู้ช่วยเจ้าอาวาส ๒๕๖๒

พระสังฆาธกิ าร

ท่ี ช่ือ วดั อ�ำเภอ ตำ� แหนง่ ปที ่แี ต่งต้งั
ก�ำแพงแสน ๒๕๔๓
๑ พระอธิการเชอ้ื อธิปญฺโญ หนองศาลา ก�ำแพงแสน เจา้ อาวาส ๒๕๔๓
ก�ำแพงแสน เจ้าอาวาส ๒๕๔๔
๒ พระอธกิ ารเอกชยั อิสสฺ โร ดอนทอง ก�ำแพงแสน เจ้าอาวาส ๒๕๔๙
บางเลน เจ้าอาวาส ๒๕๕๐
๓ พระอธิการศิริชยั สิรโิ สภโณ ออ้ นอ้ ย นครชัยศรี เจ้าอาวาส ๒๕๕๑
ก�ำแพงแสน เจา้ อาวาส ๒๕๕๑
๔ พระอธิการพนม ปริชาโน ปทมุ ทองสทุ ธาราม ก�ำแพงแสน เจา้ อาวาส ๒๕๕๑
ก�ำแพงแสน เจ้าอาวาส ๒๕๕๓
๕ พระอธิการโกเมท อินฺทปญฺโญ ลัฏฐวิ นาราม นครชยั ศรี เจา้ อาวาส ๒๕๕๔
นครชัยศรี เจ้าอาวาส ๒๕๕๖
๖ พระอธกิ ารวนั ชัย ชตุ ิวณฺโณ แค ก�ำแพงแสน เจ้าอาวาส ๒๕๕๗
นครชัยศรี เจ้าอาวาส ๒๕๕๙
๗ พระอธกิ ารน�ำพร เขมิโย ดอนเตาอิฐ ก�ำแพงแสน เจา้ อาวาส ๒๕๖๐
เมือง เจา้ อาวาส ๒๕๖๐
๘ พระอธิการสมศกั ด์ิ อนิ โท ประชาราษฎร์บ�ำรงุ เจ้าอาวาส

๙ พระอธิการศรีอาริย ปยิ สโี ล ปฐมโพธิญาณ

๑๐ พระอธิการขวัญชัย สจุ ติ โฺ ต ทอ้ งไทร

๑๑ พระอธิการประมวล อาภากโร กลางคูเวียง

๑๒ พระอธกิ ารบุญล้อม ตนฺติปาโล หนองจิก

๑๓ พระอธกิ ารทองปลมื้ รตนรํสี สงิ ห์

๑๔ พระอธกิ ารจำ� นงค์ อนงฺคโน พทุ ธสนั ติธรรม

๑๕ พระอธิการพรสำ� ราญ สมาจติ โฺ ต ดอนเสาเกียด

209

210

สารคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม พ.ศ. ๒๕๖๓

๑๖ พระอธิการกมลเดช สริ จิ นฺโท บวั ปากท่า บางเลน เจา้ อาวาส ๒๕๖๑
๑๗ พระอธิการเกรียงศกั ดิ์ ถาวโร บางหลวง บางเลน เจา้ อาวาส / เลข.จต.บางหลวง ๒๕๖๒
๑๘ พระอธกิ ารหนสู นิ สนฺตจติ ฺโต พิศาลโพธญิ าณ นครชัยศรี เจา้ อาวาส ๒๕๖๒
๑๙ พระอธิการนพิ ล ขนฺติพโล วมิ ตุ ตาราม นครชัยศรี เจา้ อาวาส ๒๕๖๒
๒๐ พระอธิการชัยรถ ชยธมโฺ ม หนองหมู กำ� แพงแสน เจา้ อาวาส ๒๕๖๒
๒๑ พระอธิการวรี วฒั น์ อาภากโร นิยมธรรมวราราม กำ� แพงแสน เจา้ อาวาส ๒๕๖๓
๒๒ พระอธกิ ารเอนก คณุ วโณ ลานแหลม นครชยั ศรี เจา้ อาวาส ๒๕๖๓
๒๓ พระอธิการทศั นยั สทุ สฺสโน ลานแหลม นครชยั ศรี เจา้ อาวาส ๒๕๖๔
๒๔ พระอธกิ ารสมศักด์ิ อุปสนฺโต กลางคูเวยี ง นครชยั ศรี เจ้าอาวาส ๒๕๖๔
๒๕ พระอธกิ ารชยั วฒั น์ อาทิตฺโต โพธิเ์ ศรษฐีวนาราม เมอื งนครปฐม เจา้ อาวาส ๒๕๖๔
๒๖ พระอุบล อุฏฐฺ าโน สุขวัฒนาราม บางเลน รองเจ้าอาวาส ๒๕๒๒
๒๗ พระส�ำรวย ปริสุทฺโธ บวั ปากทา่ บางเลน รองเจ้าอาวาส ๒๕๓๖
๒๘ พระประมวล วุฑฒฺ วิ โร ปลกั ไม้ลาย กำ� แพงแสน รองเจ้าอาวาส ๒๕๔๓
๒๙ พระชัยวฒั น์ อนาวโิ ล ใหม่ปิ่นเกลียว เมอื งนครปฐม ผู้ช่วยเจา้ อาวาส ๒๕๓๘
๓๐ พระสมนกึ ธมฺมปาโล โพธ์ิราษฎรฯ์ บางเลน ผชู้ ว่ ยเจา้ อาวาส ๒๕๓๘
๓๑ พระสมาน ปภากโร ตากอ้ ง เมอื งนครปฐม ผชู้ ่วยเจ้าอาวาส ๒๕๔๑
๓๒ พระพชั รินทร์ วชริ ุตตฺ โม สามกระบอื เผอื ก เมอื งนครปฐม ผชู้ ่วยเจา้ อาวาส ๒๕๔๔
๓๓ พระนรชัย อาภรโณ สัมปตาก นครชยั ศรี ผู้ชว่ ยเจ้าอาวาส ๒๕๕๑
๓๔ พระประเสริฐ ธมฺมรโส ห้วยพลู นครชยั ศรี ผ้ชู ่วยเจา้ อาวาส ๒๕๔๖
๓๕ พระสุชาติ ธมฺมธโช ทอ้ งไทร นครชัยศรี ผู้ช่วยเจ้าอาวาส ๒๕๔๘
๓๖ พระมานะ อตภิ ทฺโท เกษตราราม บางเลน ผชู้ ว่ ยเจา้ อาวาส ๒๕๔๙
๓๗ พระโยธิน ยทุ ฺธเมธี มหาสวัสดิ์ สามพราน ผู้ช่วยเจ้าอาวาส ๒๕๕๓
๓๘ พระประเดน็ สชุ าโต ลาดสะแก บางเลน ผชู้ ่วยเจา้ อาวาส ๒๕๕๓
๓๙ พระวริ ัช อินฺทโชโต มงคลประชาราม พทุ ธมณฑล ผูช้ ว่ ยเจ้าอาวาส ๒๕๕๓
๔๐ พระส�ำเริง ธมฺมธีโร หนองกระโดน เมอื งนครปฐม ผู้ชว่ ยเจา้ อาวาส ๒๕๕๔
๔๑ พระสวสั ด์ิ สงฆฺ รกขฺ ิโต โพรงมะเดือ่ เมอื งนครปฐม ผชู้ ่วยเจ้าอาวาส ๒๕๕๔
๔๒ พระสมพล กติ ตฺ วิ ณฺโณ ลานคา บางเลน ผู้ชว่ ยเจา้ อาวาส ๒๕๕๕
๔๓ พระมาโนช สทุ ฺธจิตฺโต จินดาราม สามพราน ผู้ชว่ ยเจา้ อาวาส ๒๕๕๖
๔๔ พระสมคิด กิตตฺ ิสโี ล บางชา้ งใต้ สามพราน ผชู้ ่วยเจ้าอาวาส ๒๕๕๖

210

211

รายงานการประชมุ พระสังฆาธิการจงั หวัดนครปฐม

๔๕ พระตระกลู ขนตฺ ิธมโฺ ม ใหมป่ น่ิ เกลยี ว เมอื งนครปฐม ผู้ช่วยเจ้าอาวาส ๒๕๕๖
๔๖ พระนิคม ปวฑฺฒโน อนิ ทราราม เมอื งนครปฐม ผชู้ ว่ ยเจ้าอาวาส ๒๕๕๖
๔๗ พระสุทธวิ ทิ ย์ จนทฺ โชโต ไร่เกาะต้นส�ำโรง เมอื งนครปฐม ผ้ชู ว่ ยเจ้าอาวาส ๒๕๕๖
๔๘ พระถาวร กิตตฺ คิ ุโณ ศาลาตกึ ก�ำแพงแสน ผู้ชว่ ยเจา้ อาวาส ๒๕๕๗
๔๙ พระธงชยั อธิปญโฺ ญ ใหม่สปุ ดษิ ฐาราม นครชยั ศรี ผ้ชู ่ยเจา้ อาวาส ๒๕๕๘
๕๐ พระสราวธุ ธมฺมสาโร เลาเต่า ดอนตมู ผู้ช่วยเจา้ อาวาส ๒๕๕๘
๕๑ พระพรี ะ อภิวฑฒฺ โน กลางบางแกว้ นครชยั ศรี ผชู้ ่วยเจ้าอาวาส ๒๕๕๘
๕๒ พระยงยทุ ธ เตชวโร กลางบางแกว้ นครชยั ศรี ผูช้ ่วยเจ้าอาวาส ๒๕๕๘
๕๓ พระชัยณรงค์ ฐติ ธมโฺ ม ลาดสะแก บางเลน ผู้ช่วยเจ้าอาวาส ๒๕๕๘
๕๔ พระมานะ ฉนฺทสโุ ภ เจรญิ ราษฎร์บำ� รุง กำ� แพงแสน ผ้ชู ่วยเจา้ อาวาส ๒๕๕๘
๕๕ พระสุข ปรปิ ญุ โฺ ณ เจรญิ ราษฎรบ์ ำ� รงุ กำ� แพงแสน ผู้ช่วยเจ้าอาวาส ๒๕๕๘
๕๖ พระเสกสรรค์ สนฺตจิตโฺ ต โพรงมะเดอ่ื เมอื งนครปฐม ผชู้ ว่ ยเจ้าอาวาส ๒๕๕๙
๕๗ พระสมชาย สเุ ขธิโต บางภาษี บางเลน ผู้ช่วยเจ้าอาวาส ๒๕๕๙
๕๘ พระทนิ กร โชติวโร ส่แี ยกเจริญพร กำ� แพงแสน ผชู้ ว่ ยเจา้ อาวาส ๒๕๖๐
๕๙ พระสุพจน์ จารุธมฺโม ดอนเตาอฐิ กำ� แพงแสน ผชู้ ่วยเจา้ อาวาส ๒๕๖๐
๖๐ พระบญุ ธรรม ฐติ สโี ล หนองเจริญธรรม ก�ำแพงแสน ผู้ช่วยเจา้ อาวาส ๒๕๖๐
๖๑ พระสัญญา เตชวโร ดอนตมู ดอนตูม ผู้ชว่ ยเจ้าอาวาส ๒๕๖๐
๖๒ พระสมชาย โชตปิ ญฺโญ ทัพหลวง เมือง ผู้ชว่ ยเจา้ อาวาส ๒๕๖๐
๖๓ พระมณฑล ฐติ โสภโณ ทพั หลวง เมือง ผชู้ ่วยเจ้าอาวาส ๒๕๖๐
๖๔ พระสมบตั ิ โสภโณ ดอนยอ บางเลน ผชู้ ่วยเจา้ อาวาส ๒๕๖๑
๖๕ พระตรีเนตร กติ ตฺ ิธโี ร บางช้างใต้ สามพราน ผู้ชว่ ยเจ้าอาวาส ๒๕๖๒
๖๖ พระถวลิ ตนตฺ ปิ าโล จินดาราม สามพราน ผชู้ ว่ ยเจา้ อาวาส ๒๕๖๒
๖๗ พระนพดล ปิยสีโล โฆสิตาราม บางเลน ผ้ชู ่วยเจ้าอาวาส ๒๕๖๒
๖๘ พระชลประทาน ปรกฺกโม สามพราน สามพราน ผชู้ ่วยเจ้าอาวาส ๒๕๖๒
๖๙ พระกอบชยั ชยสทิ โฺ ธ สระส่มี ุม กำ� แพงแสน ผู้ชว่ ยเจา้ อาวาส ๒๕๖๒
๗๐ พระอ๊อฟ สิรธิ โร ราษฎรศ์ รทั ธาราม สามพราน ผชู้ ว่ ยเจา้ อาวาส ๒๕๖๓
๗๑ พระธนิต ฐานวีโร ศลิ ามลู บางเลน ผชู้ ่วยเจา้ อาวาส ๒๕๖๓
๗๒ พระสมบรู ณ์ ปริปุณฺโณ ทพั ยายท้าว เมอื ง ผชู้ ว่ ยเจ้าอาวาส ๒๕๖๓
๗๓ พระศภุ วฒั น์ อตชฺ วโร เทพนมิ ติ พทุ ธมณฑล ผชู้ ว่ ยเจ้าอาวาส ๒๕๖๓
๗๔ พระบุญยงั พลปุญฺโญ ไรแ่ ตงทอง ก�ำแพงแสน ผชู้ ่วยเจ้าอาวาส ๒๕๖๓

211

212

สารคณะสงฆจ์ งั หวดั นครปฐม พ.ศ. ๒๕๖๓

เปรยี ญธรรม ๙ ประโยค วดั อ�ำเภอ ตำ� แหนง่ ปที ่สี อบได้
พระปฐมเจดยี ์ เมอื งนครปฐม ครูสอนพระปริยตั ิธรรม ๒๕๑๓
ท่ี ชอื่ พระปฐมเจดีย์ เมอื งนครปฐม ผชู้ ว่ ยเจ้าอาวาสพระอาราหลวง ๒๕๓๓
พระงาม เมอื งนครปฐม ครูสอนพระปรยิ ัตธิ รรม ๒๕๔๒
๑ พระมหาถวัลรัตน์ จนฺทิโม พระงาม เมอื งนครปฐม ผชู้ ่วยเจ้าอาวาส / รจอ.เมอื งนครปฐม ๒๕๔๒
๒ พระมหาเชาวน์ วรเขโม พระงาม เมอื งนครปฐม ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอาราหลวง ๒๕๔๕
๓ พระมหาวรี ะ วีรปญโฺ ญ พระงาม เมอื งนครปฐม ผชู้ ว่ ยเจ้าอาวาสพระอาราหลวง ๒๕๔๘
๔ พระมหาไกรวรรณ์ ชนิ ทตตฺ ิโย พระปฐมเจดยี ์ เมอื งนครปฐม ผู้ช่วยเจา้ อาวาสพระอาราหลวง ๒๕๕๐
๕ พระมหาจรูญ กติ ฺติปญฺโญ วังตะกู เมอื งนครปฐม ผชู้ ่วยเจา้ อาวาส ๒๕๕๐
๖ พระมหาวิทูร สทิ ธฺ เิ มธี พระปฐมเจดยี ์ เมอื งนครปฐม ครูสอนพระปรยิ ัตธิ รรม ๒๕๕๐
๗ พระมหาบุญลอื วชิ ขฺ ากโร ห้วยจระเข้ เมอื งนครปฐม ครูสอนพระปรยิ ตั ิธรรม ๒๕๕๒
๘ พระมหาณรงค์ พทุ ฺธสโร พระปฐมเจดีย์ เมอื งนครปฐม ครสู อนพระปรยิ ตั ิธรรม ๒๕๕๓
๙ พระมหาวิเชยี ร ฐิตปญุ โฺ ญ พระงาม เมอื งนครปฐม ครูสอนพระปริยตั ิธรรม ๒๕๕๔
๑๐ พระมหาอเนก มหคฆฺ ปญฺโญ ห้วยจระเข้ เมอื งนครปฐม ครสู อนพระปริยัติธรรม ๒๕๕๔
๑๑ พระมหาสมยั นิรตุ ตฺ เิ มธี ห้วยจระเข้ เมอื งนครปฐม ครสู อนพระปรยิ ัติธรรม ๒๕๕๕
๑๒ พระมหาจกั รี ปิยธมฺโม พระปฐมเจดยี ์ เมอื งนครปฐม ผู้ชว่ ยเจา้ อาวาส ๒๕๕๖
๑๓ พระมหาสมคั ร ธมฺมโิ ก พระประโทณเจดยี ์ เมอื งนครปฐม ผู้ชว่ ยเจา้ อาวาส ๒๕๕๖
๑๔ พระมหามานะ สภุ าทโร ปรีดาราม สามพราน ครสู อนพระปรยิ ตั ิธรรม ๒๕๕๖
๑๕ พระมหาสมคดิ ยสพโล เชิงเลน สามพราน เจา้ อาวาส ๒๕๕๖
๑๖ พระมหาณรงค์ ปญญฺ าวชิโร พระปฐมเจดยี ์ เมอื งนครปฐม ครูสอนพระปรยิ ัตธิ รรม ๒๕๕๘
๑๗ พระมหาธเนศ จนทฺ ปญฺโญ พระปฐมเจดยี ์ เมอื งนครปฐม ครูสอนพระปริยตั ิธรรม ๒๕๕๘
๑๘ พระมหาสธุ ี อาสโภ ไรข่ ิง สามพราน ครสู อนพระปริยัตธิ รรม ๒๕๕๘
๑๙ พระมหาประจักษ์ ปญฺญาลาภี ไรข่ ิง สามพราน ครสู อนพระปริยัติธรรม ๒๕๖๐
๒๐ พระมหาพรี ยุทธ อคฺคธมโฺ ม พระปฐมเจดยี ์ เมอื งนครปฐม ครสู อนพระปริยัตธิ รรม ๒๕๖๑
๒๑ พระมหาอรชนุ อรยิ วํโส พระงาม เมอื งนครปฐม ครูสอนพระปรยิ ัติธรรม ๒๕๖๑
๒๒ พระมหาพุฒพิ งษ์ กิตตฺ ปิ ญโฺ ญ ศรปี ระชาวฒั นาราม บางเลน ครสู อนพระปริยตั ิธรรม ๒๕๖๔
๒๓ พระมหาชยั นิวฒั น์ อริยปญโฺ ญ
๒๔ พระมหาแพงเพชร สุทธฺ จติ โฺ ต
๒๕ พระมหาพพิ ัฒน์ วทฺฒสริ ิ

212

213

รายงานการประชุมพระสงั ฆาธิการจงั หวดั นครปฐม

พระอุปัชฌาย์ วัด อ�ำเภอ ตำ� แหน่ง ปที ่แี ตง่ ต้งั
พระปฐมเจดี ฯ เมือง
ที่ ช่ือ พระปฐมเจดี ฯ เมือง เจ้าอาวาส / รก.จภ. ๑๕ ๒๕๓๐
พระปฐมเจดี ฯ เมือง
๑ พระพรหมเวที พระปฐมเจดี ฯ เมือง รองเจ้าอาวาส / จจ.นครปฐม ๒๕๑๙
๒ พระเทพมหาเจตยิ าจารย์ พระปฐมเจดี ฯ เมือง
๓ พระศรสี ธุ รรมเวที พระปฐมเจดี ฯ เมือง ผชู้ ่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ๒๕๕๐
๔ พระศรวี ิสทุ ธวิ งค์ พระปฐมเจดี ฯ เมอื ง
๕ พระครูปจั ฉิมทิศบริหาร พระประโทณเจดยี ์ เมอื ง ผชู้ ่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ๒๕๕๖
๖ พระครพู ทิ ักษ์เจติยานุกจิ พระประโทณเจดยี ์ เมือง
๗ พระครพู ิพิธเจติยาภบิ าล ลาดปลาเคา้ เมือง ผ้ชู ว่ ยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ๒๕๕๑
๘ พระราชเจตยิ าภิบาล ใหม่ป่นิ เกลียว เมอื ง
๙ พระศรีธรี วงศ์ พระงาม ฯ เมือง ผ้ชู ว่ ยเจา้ อาวาสพระอารามหลวง ๒๕๕๔
๑๐ พระมงคลวรสิทธิ พระงาม ฯ เมอื ง
๑๑ พระครปู ราการลักษาภิบาล พะเนียงแตก เมือง เจ้าคณะต�ำบลพระปฐมเจดีย์ / ผจล. ๒๕๕๘
๑๒ พระอุดมธรรมเมธี หนองดนิ แดง เมือง
๑๓ พระมหาไกรวรรณ์ ชนิ ทตฺติโย โพรงมะเดือ่ เมือง เจา้ อาวาส ๒๕๒๗
๑๔ พระครูพศิ าลสาธุวฒั น์ ไร่เกาะต้นสำ� โรง เมือง
๑๕ พระครูหริภูมิรักษ์ ดอนยายหอม เมือง ผ้ชู ว่ ยเจ้าอาวาส / จอ.ดอนตูม ๒๕๕๒
๑๖ พระครูปฐมธรรมรักษ์ ดอนขนาก เมอื ง
๑๗ พระครูสวุ รรณเมธาภรณ์ วงั เยน็ เมือง จร. / ทป.จอ.เมือง ๒๕๐๙
๑๘ พระครปู ฐมวราจารย์ หนองกระโดน เมือง
๑๙ พระครปู ฐมคณุ ากร วงั ตะกู เมือง จร. / ทป.จจ.นครปฐม ๒๕๑๓
๒๐ พระครสู ุจิตตานนั ท์ ใหมห่ ว้ ยลกึ เมอื ง
๒๑ พระครปู ฐมสตุ ากร ตุ๊กตา นครชยั ศรี ผชู้ ว่ ยเจา้ อาวาสพระอารามหลวง ๒๕๕๗
๒๒ พระครปู ลดั สาธุวัฒน์ สำ� โรง นครชยั ศรี
๒๓ พระปลัดมณี วฑฺฒโน พุทธธรรมรังสี นครชัยศรี ผจล. / รจอ.เมือง ๒๕๖๐
๒๔ พระครูวิบลู สริ ิธรรม
๒๕ พระครสู ริ ปิ ญุ ญาภวิ ฒั น์ เจ้าอาวาส / จอ.เมืองนครปฐม ๒๕๔๙
๒๖ พระครูสริ ิชัยรงั สี
เจา้ อาวาส / เจ้าคณะตำ� บลสวนป่าน ๒๕๕๒

เจ้าอาวาส / เจ้าคณะตำ� บลโพรงมะเดือ่ ๒๕๕๒

เจา้ อาวาส / เจ้าคณะต�ำบลพระประโทน ๒๕๕๓

รองเจ้าอาวาส /เจ้าคณะตำ� บลดอนยายหอม ๒๕๕๓

เจ้าอาวาส / เปน็ สำ� นกั ปฏบิ ัตธิ รรม ๒๕๕๓

เจา้ อาวาส /เจา้ คณะต�ำบลบางแขม ๒๕๕๕

เจ้าอาวาส / เจ้าคณะตำ� บลบา้ นยาง ๒๕๕๙

เจา้ อาวาส / จต.ทพั หลวง ๒๕๖๐

เจ้าสำ� นักปฏบิ ตั ิธรรมประจำ� จงั หวดั ฯ ๒๕๖๒

ที่ปรกึ ษาเจา้ คณะอ�ำเภอนครชยั ศรี ๒๕๑๙

เจา้ คณะอ�ำเภอนครชยั ศรี ๒๕๓๐

เจ้าคณะต�ำบลห้วยพลู ๒๕๕๑

213

214

สารคณะสงฆจ์ ังหวัดนครปฐม พ.ศ. ๒๕๖๓

๒๗ พระครูโกวทิ สุตการ โคกเขมา นครชยั ศรี รองเจา้ คณะอ�ำเภอนครชยั ศรี ๒๕๕๕
นครชัยศรี
๒๘ พระครศู รีสตุ ากร กลางบางพระ นครชยั ศรี เจ้าส�ำนกั ปฏบิ ตั ธิ รรมประจำ� จังหวดั ๒๕๕๕
นครชยั ศรี
๒๙ พระมหาเสวย ตสิ สฺ วํโส ป.ธ.๗ น้อยเจริญสขุ นครชยั ศรี เจ้าคณะต�ำบลศีรษะทอง ๒๕๕๕
สามพราน
๓๐ พระครพู ิจติ รสรคุณ บางแกว้ สามพราน เจา้ คณะต�ำบลทา่ พระยา ๒๕๕๙
สามพราน
๓๑ พระครสู ิรชิ ยั สถติ สัมปตาก สามพราน เจ้าคณะต�ำบลสัมปทวน ๒๕๕๘
สามพราน
๓๒ สมเด็จพระพทุ ธโฆษาจารย์ ญาณเวศกวัน สามพราน เจา้ อาวาส / ท่ปี รกึ ษามหาเถรสมาคม ๒๕๒๓
สามพราน
๓๓ พระเทพศาสนาภิบาล ไร่ขิง สามพราน รองเจ้าคณะจังหวดั นครปฐม ๒๕๕๐
สามพราน
๓๔ พระราชวิสทุ ธาจารย์ ไรข่ ิง สามพราน ผุ้ชว่ ยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง / ทป.จอ. ๒๕๒๕
สามพราน
๓๕ พระรัตนสธุ ี ไร่ขงิ สามพราน ผ้ชู ว่ ยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ๒๕๕๐
สามพราน
๓๖ พระเมธธี รรมานันท์ ดอนหวาย บางเลน เจา้ ส�ำนักปฏิบตั ิธรรมประจำ� จงั หวดั ๒๕๓๖
บางเลน
๓๗ พระครอู ดุลพัฒนาภรณ์ เดชานุสรณ์ บางเลน เจา้ อาวาส / ที่ปรกึ ษาเจา้ คณะจงั หวัด ๒๕๒๗
บางเลน
๓๘ พระพพิ ฒั น์ศึกษากร บางช้างเหนอื บางเลน เจา้ คณะอ�ำเภอสามพราน ๒๕๕๕
บางเลน
๓๙ พระครูสริ ิชยาภรณ์ อ้อมใหญ่ บางเลน ทีป่ รึกษาเจ้าคณะต�ำบลบ้านใหม่ ๒๕๑๙
บางเลน
๔๐ พระครูจนิ ดากจิ จานรุ กั ษ์ จนิ ดาราม บางเลน เจา้ คณะต�ำบลบางชา้ ง ๒๕๔๙
บางเลน
๔๑ พระครจู ารวุ ฒั นคุณ หอมเกร็ด บางเลน เจา้ คณะต�ำบลหอมเกร็ด ๒๕๕๑

๔๒ พระครูเกษมสาธุวัฒน์ ปรดี าราม เจ้าส�ำนักปฏบิ ตั ิธรรมประจำ� จังหวดั ๒๕๕๒

๔๓ พระครูวรดติ ถานยุ ุต ทา่ พูด เจา้ คณะต�ำบลไร่ขิง ๒๕๕๕

๔๔ พระมหาสมเกียรติ เตชวณโฺ ณ ป.ธ.๗ ทรงคนอง เจ้าคณะต�ำบลยายชา ๒๕๖๒

๔๕ พระสุเมธมุนี บงึ ลาดสวาย เจา้ อาวาส ๒๕๑๙

๔๖ พระครถู าวรศลี วัตร ลานคา ทปี่ รึกษาเจ้าคณะอ�ำเภอบางเลน ๒๕๒๖

๔๗ พระครพู ิทักษ์สุขวัฒน์ สุขวฒั นาราม ท่ปี รกึ ษาเจ้าคณะอ�ำเภอบางเลน ๒๕๒๗

๔๘ พระครูโสภณกจิ วิบูล บางภาษี เจา้ อาวาส ๒๕๔๓

๔๙ พระครูปุญญาภิสันท์ บางไผ่นารถ เจา้ คณะอ�ำเภอบางเลน ๒๕๕๓

๕๐ พระครเู กษมถาวรคณุ บางเลน เจา้ คณะต�ำบลไผ่หชู า้ ง ๒๕๕๔

๕๑ พระครูปยิ ธรรมพิมล บางปลา เจ้าคณะต�ำบลบางปลา ๒๕๕๓

๕๒ พระครูวจิ ติ รปทมุ านนั ท์ บวั หวัน่ เจา้ อาวาส ๒๕๕๖

๕๓ พระมหาณรงค์ มหาปญโฺ ญ ป.ธ.๖ ดร. บางนอ้ ยใน เจา้ อาวาส / จต.บางหลวง ๒๕๖๓

๕๔ พระครูพิสุทธฐ์ิ านพิธาน คลองเสมียนตรา เจา้ อาวาส / รจต.บางภาษี ๒๕๖๓

๕๕ พระครูวิบูลสลี ากร เกษตราราม เจ้าอาวาส ๒๕๖๓

214

215

รายงานการประชุมพระสงั ฆาธกิ ารจงั หวัดนครปฐม

๕๖ พระครไู พศาลกิตติวรรณ เวฬวุ นาราม บางเลน เจ้าคณะต�ำบลบางระกำ� ๒๕๕๗
๕๗ พระครอู าทรภทั รกจิ โพธิง์ าม ก�ำแพงแสน
๕๘ พระครสู ุมนสนุ ทรกิจ ทะเลบก ก�ำแพงแสน ทป่ี รกึ ษาเจ้าคณะอ�ำเภอกำ� แพงแสน ๒๕๒๙
๕๙ พระครโู กศลนวการ หนองกระทุ่ม ก�ำแพงแสน
๖๐ พระครวู มิ ลชัยสทิ ธิ ไผ่รน่ื รมย์ ก�ำแพงแสน เจ้าคณะต�ำบลหว้ ยมว่ ง ๒๕๓๘
๖๑ พระครสู ธุ รรมนาถ ปลักไม้ลาย ก�ำแพงแสน
๖๒ พระครูอมรบญุ ญารักษ์ บอ่ น้�ำจืด ก�ำแพงแสน ที่ปรกึ ษาเจ้าคณะต�ำบลท่งุ ลูกนก ๒๕๔๐
๖๓ พระครูไพโรจน์ภทั รคณุ สระพัง ก�ำแพงแสน
๖๔ พระครพู ินิตสตุ าคม ลาดหญา้ ไทร ก�ำแพงแสน ท่ปี รกึ ษาเจ้าคณะต�ำบลกระตีบ ๒๕๔๔
๖๕ พระครโู กศลธรรมรัตน์ วังนำ้� เขียว ก�ำแพงแสน
๖๖ พระครปู ฐมจนิ ดากร ไรแ่ ตงทอง ก�ำแพงแสน เจา้ อาวาสวดั ปลักไม้ลาย ๒๕๔๖
๖๗ พระครูอดลุ ประชารักษ์ เจรญิ ราษฎรบ์ ำ� รุง ก�ำแพงแสน
๖๘ พระครวู ิธานธรรมนาถ ทงุ่ กระพังโหม ก�ำแพงแสน เจา้ คณะอ�ำเภอกำ� แพงแสน ๒๕๔๘
๖๙ พระครูวิชัยธรรมานกุ ลู สระส่ีเหล่ียม ดอนตมู
๗๐ พระครูพทิ กั ษธ์ รรมกิตติ์ ห้วยพระ ดอนตูม เจา้ คณะต�ำบลดอนข่อย ๒๕๕๑
๗๑ พระครปู ฐมวรญาณ ดอนพทุ รา ดอนตมู
๗๒ พระครูปฐมปัญญาภรณ์ ท่งุ สีหลง ดอนตมู เจา้ คณะต�ำบลหว้ ยขวาง ๒๕๕๒
๗๕ พระครบู วรธรรมานสุ ิฐ มะเกลือ พทุ ธมณฑล
๗๖ พระครูนมิ ติ กัลยาณวัตร เทพนิมิต พุทธมณฑล รองเจา้ คณะอ�ำเภอก�ำแพงแสน ๒๕๕๔
๗๗ พระครถู าวรธรรมภิมณฑ์ หทัยนเรศวร์ พุทธมณฑล
เจ้าคณะต�ำบลทุ่งลกู นก ๒๕๕๔

เจ้าคณะต�ำบลกระตบี ๒๕๕๘

เจา้ คณะต�ำบลกำ� แพงแสน ๒๕๖๐

เจ้าอาวาส ๒๕๕๔

เจา้ คณะต�ำบลหว้ ยดว้ น ๒๕๕๙

เจา้ คณะต�ำบลบา้ นหลวง ๒๕๕๙

เจา้ คณะต�ำบลสามง่าม ๒๕๖๑

เจา้ คณะอ�ำเภอพุทธมณฑล ๒๕๔๑

เจ้าส�ำนกั ปฏบิ ตั ิธรรมประจ�ำจงั หวดั ๒๕๕๐

เจ้าคณะต�ำบลศาลายา ๒๕๕๘

ขอ้ มลู ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

รับรองตามนี้

(พระเทพมหาเจติยาจารย์)
เจา้ คณะจงั หวดั นครปฐม

215

216

สารคณะสงฆจ์ งั หวัดนครปฐม พ.ศ. ๒๕๖๓

บัญชีการเปล่ยี นแปลงพระสังฆาธิการ
ในเขตปกครองคณะสงฆ์จงั หวดั นครปฐม

ประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

แต่งตัง้ เปน็ เจา้ คณะอำ� เภอ

ที่ ชื่อ - ฉายา ตำ� แหนง่ หมายเหตุ
แต่งตง้ั ๑๓ มิ.ย. ๖๓
๑ พระครปู ุญญาภิสันท์ เจา้ คณะอำ� เภอบางเลน
หมายเหตุ
แตง่ ตง้ั เป็นเจ้าคณะตำ� บล แต่งตง้ั ๑ มิ.ย. ๖๓
แต่งตง้ั ๑ ก.ค. ๖๓
ท่ี ชื่อ - ฉายา ตำ� แหนง่ แตง่ ตั้ง ๕ ก.ค. ๖๓
แตง่ ตั้ง ๑ พ.ย. ๖๓
๑ พระครูโสภณสาโรภาส เจา้ คณะตำ� บลบางภาษี แต่งตง้ั ๑ พ.ย. ๖๓
แต่งตงั้ ๑ พ.ย. ๖๓
๒ พระครูปลัดเพลนิ ภทฺทปญฺโญ เจา้ คณะตำ� บลทุ่งขวาง แต่งตง้ั ๑ พ.ย. ๖๓
แต่งตั้ง ๑ พ.ย. ๖๓
๓ พระครยู ติธรรมานยุ ุต เจ้าคณะตำ� บลบางกระเบา
หมายเหตุ
๔ พระครูวรดิตถานยุ ุต เจา้ คณะตำ� บลไร่ขงิ แต่งตง้ั ๒๓ ก.ค. ๖๓
แต่งตง้ั ๒๓ ก.ค.. ๖๓
๕ พระมหาสมเกียรติ เตชวณโฺ ณ ป.ธ.๗ เจา้ คณะตำ� บลยายชา
หมายเหตุ
๖ พระมงคลธรี คุณ เจา้ คณะตำ� บลบ้านใหม่ แตง่ ตั้ง ๒๓ พ.ค. ๖๓
แต่งตง้ั ๑ มิ.ย. ๖๓
๗ พระครูจารุวัฒนคณุ เจ้าคณะตำ� บลหอมเกร็ด แตง่ ตั้ง ๕ ก.ค. ๖๓
แต่งต้งั ๑ ธ.ค. ๖๓
๘ พระปลัดเกรยี งเดช ฐานธมฺโม เจา้ คณะตำ� บลบางไทรปา่ แต่งตง้ั ๑ ธ.ค. ๖๓

แตง่ ตัง้ เป็นผชู้ ่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง

ท่ี ชอื่ - ฉายา ตำ� แหน่ง

๑ พระมหาชัยชมุ พล ชตุ ินธฺ โร ป.ธ.๘ ผชู้ ่วยเจ้าอาวาสวดั พระปฐมเจดยี ์

๒ พระครูสมหุ ์สุพล สพุ โล ผชู้ ว่ ยเจ้าอาวาสวดั พระปฐมเจดยี ์

แตง่ ตง้ั เปน็ เจา้ อาวาส

ที่ ช่อื - ฉายา ตำ� แหน่ง

๑ พระอธิการวรี วฒั น์ อาภากโร เจ้าอาวาสวัดนยิ มธรรมวราราม

๒ พระครปู ลดั เพลิน ภทฺทปญโฺ ญ เจา้ อาวาสวดั สวุ รรณรัตนาราม

๓ พระอธกิ ารเอนก คณุ วโร เจา้ อาวาสวดั ศรมี หาโพธ์ิ

๔ พระใบฎีกาฉัตรชัย ฐานสมปฺ ณุ โฺ ณ เจา้ อาวาสวัดธรรมศาลา

๕ พระสมหุ ์ณววรรษ กิตตฺ ิภทฺโท เจา้ อาวาสวดั กัลยาณที รงธรรม

216

217

รายงานการประชุมพระสงั ฆาธกิ ารจงั หวดั นครปฐม

แตง่ ตั้งเป็นผ้ชู ่วยเจา้ อาวาสวดั รษฎร ์

ที่ ช่อื - ฉายา ตำ� แหน่ง หมายเหตุ

๑ พระออ๊ ฟ สิรธิ โร ผชู้ ว่ ยเจ้าอาวาสวดั ราษฎร์ศรทั ธาราม แต่งตง้ั ๑ ม.ี ค. ๖๓

๒ พระธนติ ฐานวีโร ผชู้ ่วยเจา้ อาวาสวดั ศลิ ามูล แต่งตง้ั ๑ ม.ิ ย. ๖๓

๓ พระสมบรู ณ์ ปรปิ ุญฺโณ ผู้ชว่ ยเจา้ อาวาสวัดทัพยาวท้าว แตง่ ตง้ั ๑ ก.ค. ๖๓

๔ พระมหาอดเิ รก ฐิตวฑุ ฒฺ ิ ป.ธ.๕ ดร. ผู้ช่วยเจา้ อาวาสวดั วังตะกู แตง่ ตง้ั ๕ ก.ค. ๖๓

๕ พระศภุ วัฒน์ อตชฺ วโร ผูช้ ่วยเจา้ อาวาสวัดเทพนิมิต แต่งตง้ั ๑ ก.ย. ๖๓

๖ พระบญุ ยัง พลปญุ โฺ ญ ผูช้ ว่ ยเจา้ อาวาสวดั ไร่แตงทอง แต่งต้งั ๑ พ.ย. ๖๓

ได้รบั การแต่งตง้ั เป็นพระอุปัชฌาย ์

ท่ี ชือ่ - ฉายา ต�ำแหนง่ หมายเหตุ

๑ พระครูวิบลู ศลี ากร เจ้าอาวาสวดั เกษตราราม (รามัญ) แตง่ ตั้ง ๕ ก.พ. ๖๓

๒ พระครพู สิ ทุ ธฐิ านพิธาน รองเจา้ คณะตำ� บลบางภาษี / วดั คลองเสมยี นตรา แตง่ ตั้ง ๕ ก.พ. ๖๓

๓ พระมหาณรงค์ มหาปญฺโญ ป.ธ.๖ เจา้ คณะตำ� บลบางหลวง / วัดบางน้อยใน แตง่ ต้ัง ๕ ก.พ. ๖๓

แต่งตั้งเป็นครูสอนพระปริยตั ธิ รรม

ที่ ชอ่ื - ฉายา ต�ำแหนง่ หมายเหตุ

๑ พระประเสริฐ โชตวิ โร ครสู อนพระปรยิ ัตธิ รรมวดั พระปฐมเจดยี ์ แต่งตง้ั ๒๙ ต.ค. ๖๓

๒ พระฉตั รชยั ฉนทฺ โก ครูสอนพระปรยิ ตั ธิ รรมวดั พระปฐมเจดยี ์ แต่งตั้ง ๒๙ ต.ค. ๖๓

๓ พระวิทยา จกกฺ วโร ครูสอนพระปรยิ ัตธิ รรมวัดพระปฐมเจดยี ์ แตง่ ตั้ง ๒๙ ต.ค. ๖๓

๔ พระเทพมงคล มงคฺ ลิโก ครสู อนพระปรยิ ตั ธิ รรมวัดดอนขนาก แต่งตั้ง ๒๙ ต.ค. ๖๓

๕ พระนพวาท อภวิ าโท ครูสอนพระปรยิ ตั ิธรรมวดั สะแกราย แต่งตั้ง ๒๙ ต.ค. ๖๓

๖ พระปลัดนพวิทย์ เตชวโร ครสู อนพระปรยิ ตั ธิ รรมวัดไผล่ ้อม แต่งตั้ง ๒๙ ต.ค. ๖๓

๗ พระสวุ ิทย์ สวุ ฑโฺ ม ครสู อนพระปริยตั ธิ รรมวดั ใหมป่ ่นิ เกลยี ว แตง่ ตั้ง ๒๙ ต.ค. ๖๓

๘ พระมหากนก กนฺตวีโร ครสู อนพระปริยตั ิธรรมวดั ใหม่ปิ่นเกลยี ว แตง่ ตั้ง ๒๙ ต.ค. ๖๓

๙ พระชูเกียรติ อาภากโร ครสู อนพระปรยิ ตั ธิ รรมวดั ใหม่ปนิ่ เกลียว แตง่ ตง้ั ๒๙ ต.ค. ๖๓

๑๐ พระกฤษฎา โสภณปญโฺ ญ ครสู อนพระปรยิ ตั ิธรรมวดั ทพั หลวง แตง่ ตง้ั ๒๙ ต.ค. ๖๓

๑๑ พระวันชนะ ปญญฺ าวุโธ ครูสอนพระปรยิ ตั ิธรรมวัดวงั ตะกู แต่งตง้ั ๒๙ ต.ค. ๖๓

๑๒ พระจักรกฤษณ์ กติ ตฺ ิโก ครูสอนพระปรยิ ตั ธิ รรมวดั อนิ ทราราม แตง่ ตง้ั ๒๙ ต.ค. ๖๓

๑๓ พระชัยวัฒน์ อาทติ ฺโต ครสู อนพระปรยิ ัติธรรมวดั โพธิ์เศรษฐีวนาราม แตง่ ตั้ง ๒๙ ต.ค. ๖๓

๑๔ พระชณัญเทพ สมุ งคฺ โล ครสู อนพระปรยิ ัติธรรมวดั ศรมี หาโพธิ์ แต่งตั้ง ๒๙ ต.ค. ๖๓

217

218

สารคณะสงฆจ์ งั หวดั นครปฐม พ.ศ. ๒๕๖๓

๑๕ พระปฐมพร กิตฺตเิ มธี ครสู อนพระปรยิ ัติธรรมวัดโคกเขมา แตง่ ตง้ั ๒๙ ต.ค. ๖๓
แตง่ ตงั้ ๒๙ ต.ค. ๖๓
๑๖ พระอภิรกั ษ์ อภิปญุ ฺโญ ครูสอนพระปริยตั ิธรรมวัดโคกเขมา แต่งตั้ง ๒๙ ต.ค. ๖๓
แตง่ ตั้ง ๒๙ ต.ค. ๖๓
๑๗ พระสุรพล จริ วฑฒฺ โน ครสู อนพระปรยิ ตั ิธรรมวัดกลางคูเวียง แตง่ ตง้ั ๒๙ ต.ค. ๖๓
แตง่ ตง้ั ๒๙ ต.ค. ๖๓
๑๘ พระประกอบ ติกขฺ ปญฺโญ ครสู อนพระปรยิ ัตธิ รรมวัดลานตากฟ้า แตง่ ต้งั ๒๙ ต.ค. ๖๓
แตง่ ตง้ั ๒๙ ต.ค. ๖๓
๑๙ พระจีรพงษ์ เตชปญโฺ ญ ครสู อนพระปริยัติธรรมวดั ก�ำแพงแสน แต่งตั้ง ๒๙ ต.ค. ๖๓
แต่งตง้ั ๒๙ ต.ค. ๖๓
๒๐ พระพงษศ์ ิริ ปญฺญาทโี ป ครูสอนพระปริยตั ิธรรมวดั ทุง่ พชิ ยั แต่งตั้ง ๒๙ ต.ค. ๖๓
แต่งตั้ง ๒๙ ต.ค. ๖๓
๒๑ พระสมยั ธมฺมทินโฺ น ครสู อนพระปรยิ ัตธิ รรมวัดโพธิ์ราษฎศรัทธาท�ำ แตง่ ต้ัง ๒๙ ต.ค. ๖๓
แต่งตง้ั ๒๙ ต.ค. ๖๓
๒๒ พระมหาอาทิตย์ อนิ ทฺ วโี ร ป.ธ.๖ ครูสอนพระปรยิ ตั ิธรรมวดั จนิ ดาราม
หมายเหตุ
๒๓ พระประกอบ อตฺถกาโร ครูสอนพระปรยิ ตั ธิ รรมวดั หอมเกร็ด อนมุ ตั ิ ๑๙ ม.ค. ๖๓
อนมุ ัติ ๑๒ ม.ี ค. ๖๓
๒๔ พระมนตรี ฐิตปรกฺกโม ครสู อนพระปรยิ ัติธรรมวัดหอมเกร็ด อนุมตั ิ ๑ ธ.ค. ๖๓
อนุมัติ ๒ ก.ค. ๖๓
๒๕ พระชาติ ฐิตเปโม ครสู อนพระปริยัติธรรมวดั หอมเกรด็

๒๖ พระเสกสทิ ธ์ิ ฐติ ธมฺโม ครูสอนพระปรยิ ตั ิธรรมวดั มะเกลือ
หมายเหตุ
๒๗ พระชยั ยุทธ เตชธโร ครูสอนพระปริยัติธรรมวดั หทัยนเรศวร์ ลาสิกขา ๒๖ เม.ย. ๖๓

๒๘ พระอภิชาติ อินทฺ วิชฺโช ครูสอนพระปรยิ ัตธิ รรมวัดลาดหญา้ ไทร หมายเหตุ
มรณภาพ ๒ ม.ค. ๖๓
พระสงั ฆาธิการลาออกจากตำ� แหนง่ หน้าที่ มรณภาพ ๑๕ เม.ย. ๖๓
มรณภาพ ๑๔ มิ.ย. ๖๓
ที่ ชื่อ - ฉายา ตำ� แหนง่ มรณภาพ ๑ ก.ย. ๖๓

๑ พระศรวี ิสุทธ่ วิ งศ์ เจา้ คณะอำ� เภอบางเลน

๒ พระครโู สภณกิจวบิ ูล เจา้ คณะตำ� บลบางภาษี

๓ พระครูวจิ ติ รปทมุ านนั ท์ เจา้ คณะตำ� บลบวั ปากท่า

๔ พระอธกิ ารเอนก คณุ วโร เจ้าอาวาสวัดลานแหลม

พระสงั ฆาธิการลาสิกขา

ที่ ชอ่ื - ฉายา ต�ำแหนง่

๑ พระครูปฐมเมธาภรณ์ จร.วดั สุวรรณรัตนาราม/จต.ทุ่งขวาง

พระสงั ฆาธกิ ารมรณภาพ

ที่ ชือ่ - ฉายา ต�ำแหน่ง

๑ พระเจยี น คงฺคโสภโณ ผ้ชู ่วยเจา้ อาวาสวัดบางไผน่ ารถ

๒ พระครูนนั ทสิริคุณ เจา้ อาวาสวัดลำ� เหย

๓ พระครูปลัดสุวัฒนพรหมวิหารคณุ เจา้ อาวาสวัดธรรมศาลา

๔ พระอธิการประมวล ปภากโร เจา้ อาวาสวัดกลางคูเวียง

218

219

รายงานการประชุมพระสังฆาธิการจังหวดั นครปฐม

สมาชกิ กองทนุ สงเคราะหพ์ ระสงั ฆาธกิ ารจงั หวดั นครปฐมมรณภาพ

ที่ ช่อื - ฉายา ตำ� แหนง่ หมายเหตุ
มรณภาพ ๓ ก.พ. ๖๓
๑ พระมหาประจกั ษ์ สจุ ิณฺโณ ครูสอนพระปริยตั ิธรรมวัดพระงาม มรณภาพ ๑๕ เม.ย. ๖๓
มรณภาพ ๑๔ ม.ิ ย. ๖๓
๒ พระครนู นั ทสริ ิคณุ เจา้ อาวาสวัดลำ� เหย มรณภาพ ๒๗ พ.ย. ๖๓

๓ พระครูปลัดสวุ ัฒนพรหมวหิ ารคุณ เจ้าอาวาสวัดธรรมศาลา

๔ พระครูสทิ ธธิ รรมวมิ ล วัดเสถียรรตั นาราม

รบั รองตามนี้
(พระเทพมหาเจตยิ าจารย์)
เจ้าคณะจงั หวดั นครปฐม
วันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

219

220

สารคณะสงฆจ์ ังหวดั นครปฐม พ.ศ. ๒๕๖๓

220

221

รายงานการประชุมพระสังฆาธกิ ารจงั หวัดนครปฐม

สรปุ
งานการปกครอง

คณะสงฆจ์ ังหวัดนครปฐม
ประจ�ำปี ๒๕๖๓

221

222

สารคณะสงฆ์จงั หวัดนครปฐม พ.ศ. ๒๕๖๓

คณะกรรมการฝ่ายปกครองจังหวดั นครปฐม
พ.ศ. ๒๕๖๓

เพอ่ื ให้งานของคณะสงฆใ์ นภารกจิ ๖ ดา้ น อนั ประกอบดว้ ยการปกครอง การศกึ ษา
การเผยแผ่ การสาธารณปู การ การศึกษาสงเคราะห์ และการสาธารณสงเคราะห์ ด�ำเนินไป
ดว้ ยดีและมีประสิทธิภาพยิ่งข้นึ

อาศยั อ�ำนาจตามความในมาตรา ๒๑ (๒) และ มาตรา ๒๒ (๒) แหง่ พระราชบญั ญตั ิ
คณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ แก้ไขเพม่ิ เติมโดยพระราชบัญญตั ิคณะสงฆ์ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕
ข้อ ๑๕ (๑), (๒) แห่งกฎมหาเถรสมาคม ฉบับท่ี ๒๓ (พ.ศ. ๒๕๔๑) ว่าด้วยระเบียบ
การปกครองคณะสงฆ์ และมตมิ หาเถรสมาคม ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๙ เมอ่ื วันท่ี ๑๐ มถิ ุนายน
พ.ศ. ๒๕๕๙ เจ้าคณะจังหวัดนครปฐม จึงแต่งต้ังผู้รับผิดชอบฝ่ายต่างๆ ของคณะสงฆ์
จงั หวัดนครปฐม ดังต่อไปน ้ี
๑. เจา้ คณะอ�ำเภอทกุ อำ� เภอ ทป่ี รึกษา
๒. พระครสู ริ ิปุญญาภวิ ัฒน ์ วัดส�ำโรง ประธานกรรมการ
๓. พระครบู วรธรรมานุสฐิ วัดมะเกลอื รองประธานกรรมการ
๔. พระครูโกวิทสตุ การ วดั โคกเขมา กรรมการ
๕. พระครปู ฐมธรรมรักษ ์ วดั โพรงมะเดอ่ื กรรมการ
๖. พระครูปลัดสาธุวฒั น ์ วดั วังตะกู กรรมการ
๗. พระครูปฐมโชติวัฒน์ วัดละมุด กรรมการ
๘. พระครูศรีสตุ ากร วดั กลางบางพระ กรรมการ
๙. พระครูวรดิตถานยุ ุต วดั ท่าพดู กรรมการ
๑๐. พระครไู พศาลกติ ตวิ รรณ วดั เวฬวุ นาราม กรรมการ
๑๑. พระครพู ินติ สุตาคม วัดลาดหญ้าไทร กรรมการ
๑๒. พระครปู ฐมปญั ญาภรณ ์ วัดท่งุ สหี ลง กรรมการ
๑๓. พระครูถาวรธรรมาภิมณฑ์ วดั หทยั นเรศวร์ กรรมการ
๑๔. พระครูปลดั ประวิทย์ วรธมฺโม วดั บางปลา กรรมการและเลขานุการ

222

223

รายงานการประชุมพระสังฆาธกิ ารจังหวัดนครปฐม

๑๕. พระปลดั ประพจน์ สปุ ภาโต วัดสำ� โรง กรรมการและผูช้ ่วยเลขานกุ าร
๑๖. นายบญุ เชดิ กติ ติธรางกรู ผอ.พศจ.นครปฐม กรรมการและผชู้ ว่ ยเลขานกุ าร
มีหน้าท่ดี ังต่อไป
๑. สนับสนุน ส่งเสริม สอดส่อง ดูแล เพื่อให้การปกครองคณะสงฆ์และสามเณร
เปน็ ไปตามพระธรรมวนิ ยั กฎหมาย กฎ ขอ้ บงั คบั ระเบยี บ คำ� สงั่ ประกาศ ของมหาเถรสมาคม
หรือพระบญั ชาของสมเดจ็ พระสังฆราช
๒. เสนอคณะสงฆจ์ งั หวดั ใหต้ รากฎ ออกขอ้ บงั คบั วางระเบยี บ ออกคำ� สงั่ ออกประกาศ
หรอื มาตรการ ที่เกย่ี วกับการปกครองคณะสงฆแ์ ละสามเณร เพ่อื ใหก้ ารปกครองคณะสงฆ์
และสามเณรเปน็ ไปด้วยความเรยี บร้อย ดงี าม
๓. ปฏบิ ตั ิหนา้ ท่ีอนื่ ตามทคี่ ณะสงฆม์ อบหมาย
ด้านการปกครอง
การปกครอง หมายถึง การดแู ล ค้มุ ครอง บริหาร
ความสำ� คญั การปกครองของคณะสงฆไ์ ทย เปน็ การปกครองในระบอบประชาธปิ ไตย
โดยมีสมเดจ็ พระสงั ฆราชสกลมหาสงั ฆปริณายก ทรงเป็นประธาน มกี ารบงั คับบญั ชากันไป
ตามลำ� ดบั ชนั้ นบั ตงั้ แตร่ ะดบั มหาเถรสมาคมลงไปจนถงึ เจา้ อาวาส พระราชบญั ญตั คิ ณะสงฆ์
พ.ศ. ๒๕๐๕ แก้ไขปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๓๕ ไดล้ �ำดับช้นั การปกครองคณะสงฆไ์ วด้ งั นี้
มาตรา ๒๐ คณะสงฆ์ตอ้ งอยภู่ ายใตก้ ารปกครองของมหาเถรสมาคม การจัดระเบียบ
การปกครองคณะสงฆ์ใหเ้ ปน็ ไปตามทกี่ �ำหนดไว้ใน กฎมหาเถรสมาคม
หลกั การปกครอง เปน็ ภารกจิ ทวี่ ดั โดยพระภกิ ษผุ เู้ ปน็ เจา้ อาวาส หรอื เจา้ คณะปกครอง
ด�ำเนินการสอดส่อง ดูแล รักษาความเรียบร้อยดีงาม เพ่ือให้พระภิกษุสามเณรท่ีอยู่ในวัด
หรอื ในปกครองปฏบิ ตั ติ ามพระธรรมวินัย กฎหมาย กฎ ขอ้ บังคับ ระเบยี บ ค�ำส่งั ประกาศ
ของมหาเถรสมาคม หรือพระบัญชาของสมเด็จพระสังฆราช ภารกิจด้านน้ีครอบคลุม
ถึงการที่พระภิกษุผู้ท�ำหน้าท่ีเป็นเจ้าคณะปกครองทุกระดับ นับตั้งแต่ผู้ช่วยเจ้าอาวาส
รองเจ้าอาวาส เจ้าอาวาส เจ้าคณะต�ำบล เจ้าคณะอ�ำเภอ เจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะภาค
เจ้าคณะใหญ่ (หน) นอกจากนี้ ยงั รวมถึงการทพ่ี ระภกิ ษุท�ำหน้าที่เป็นพระกรรมวาจาจารย์
เป็นพระอปุ ัชฌายใ์ นการอุปสมบทกุลบุตร

223

224

สารคณะสงฆจ์ งั หวัดนครปฐม พ.ศ. ๒๕๖๓

การด�ำเนนิ การบรหิ ารจัดการด้านการปกครอง มีแนวทางการด�ำเนนิ การ ดังนี้
๑. การจดั ท�ำระเบยี บปฏบิ ัติ เพื่อเปน็ แนวทางปฏิบตั ิส�ำหรบั บุคลากรภายในวัด
๑.๑ มรี ะเบียบปฏิบตั กิ ิจวัตรพระภิกษุสามเณร
๑.๒ มรี ะเบยี บปฏิบัติของศิษยว์ ัดและผู้อาศัยในวดั
๑.๓ มรี ะเบยี บปฏบิ ตั สิ ำ� หรบั บคุ คลทเี่ ขา้ มารว่ มหรอื จดั กจิ กรรมตา่ งๆ ภายในวดั
๒. มีการวางแผนการบริหารจัดการอย่างเปน็ ระบบ
๒.๑ เจ้าอาวาสได้มีการมอบหมายหน้าท่ีบุคลากรภายในวัดตามความรู้
ความสามารถ
๒.๒ จัดทำ� ทะเบียนประวตั ิพระภิกษุสามเณรและบคุ ลากรภายในวัด
๒.๓ จัดทำ� ประวัติวัดไวเ้ ป็นหลกั ฐาน
๒.๔ จดั ทำ� สมุดเยีย่ ม
๓. การพัฒนาและสวัสดกิ าร
๓.๑ มีการประชมุ อบรมพระภิกษสุ ามเณรและบุคลากรภายในวดั
๓.๒ มกี ารจดั สวัสดกิ ารตา่ งๆ ใหแ้ ก่พระภิกษสุ ามเณรและบุคลากรภายในวัด
๓.๓ มกี ารประชุมคณะกรรมการวดั สม�่ำเสมอ
๓.๔ มีการวางแผนการด�ำเนินงานและโครงการพฒั นาวัดอยา่ งต่อเนือ่ ง
การขบั เคลอ่ื นแผนยทุ ธศาสตรก์ ารปฏริ ูปกจิ การพระพุทธศาสนาปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
พุทธศตวรรษที่ ๒๑ นับเป็นยุคแห่งสังคมข่าวสาร เป็นโลกไร้พรมแดนสามารถ
ค้นหาข้อมูลข่าวสารท่ีต้องการได้ท้ังข้อมูลที่จริงและไม่จริงได้อย่างรวดเร็ว เข้าถึงผู้รับ
ได้ทุกระดับ ทุกเช้ือชาติ ทุกศาสนา พระพุทธศาสนาจึงถือว่าเผชิญกับความท้าทาย
อย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ มีวิกฤติศรัทธาเป็นปัญหาใหญ่ท่ีองค์กรทางพระพุทธศาสนาก�ำลัง
ประสบอยู่ และต้องดำ� เนินการแกไ้ ขโดยด่วน
ในแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ฉบับนี้จึงเน้นท่ีการสร้าง
ความมั่นคงด้านพระพุทธศาสนา ด้วยการปลูกฝังศรัทธาให้มั่นคงของพระพุทธศาสนา
ในยคุ ดจิ ิตอล

224

225

รายงานการประชุมพระสังฆาธกิ ารจังหวัดนครปฐม

๑) วิกฤติศรทั ธา อนั เปน็ ผลมาจากการประพฤติปฏบิ ตั ขิ องพระสงฆส์ ามเณรบางรูป
ท่ีประมาทพล้ังเผลอ ขาดความส�ำรวมระวัง จนท�ำให้สังคมสงฆ์ส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบ
เป็นเหตุให้ศรัทธาของพุทธศาสนิกชนคลอนแคลน เพราะทุกคนมองพระสงฆ์แบบ
เหมารวม ไม่ได้แยกแยะเปน็ รายบุคคล
๒) ปัญญาปริทัศน์ พระสงฆ์บางรูป ญาติโยมบางท่านท่ีมีการศึกษาแล้วคิดว่า
ตัวเองมีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมค�ำส่ังสอนของพระพุทธเจ้าอย่างถ่องแท้แล้ว
น�ำค�ำสอนนั้นมาดัดแปลง แกไ้ ขเพ่อื ใหเ้ ป็นของตัวเอง จนกลายเปน็ สัทธรรมปฏริ ปู
๓) ญาติโยมปฏบิ ัติ คอื ส�ำนกั ปฏิบัตธิ รรมต่างๆ ซึ่งบริหารจดั การโดยคฤหัสถผ์ ุดขึน้
มากมายด้วยเหตุผล คือความสะดวก สะอาด สบาย ในขณะที่ไปปฏิบัติท่ีวัดหรือสถานท่ี
ปฏบิ ตั ธิ รรมนน้ั ไดร้ บั ความลำ� บาก ไมส่ ะดวกทง้ั เรอ่ื งอาหาร ทพ่ี กั การเดนิ ทาง สภาพแวดลอ้ ม
ผู้คนจงึ หันมาใหค้ วามสนใจในการปฏบิ ตั ิกับอาจารยท์ เ่ี ปน็ คฤหัสถม์ ากขึ้น
๔) ขัดเคืองเร่ืองเศรษฐกิจ นับเป็นปัญหาหลักในการด�ำรงชีวิตของคนในปัจจุบัน
ที่ต้องท�ำมาหาเล้ียงชีพ ต้องท�ำให้ท้องอิ่มก่อนจึงจะหันหาทางสงบจิตใจได้ ประกอบด้วย
ตอ้ งมภี าระรับผดิ ชอบครอบครวั อีก จึงทำ� ใหไ้ มส่ ะดวกทีจ่ ะเดนิ ทางไปวัด หรือไม่สะดวกท่ี
จะสนบั สนนุ ด้านงบประมาณในกิจการพระศาสนา
มองในแง่ดี ถือว่ามีความสะดวกในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างยิ่ง เพราะมีช่อง
ทางมากมายในการน�ำเสนอธรรมะสู่ประชาชนในรูปแบบต่างๆ เข้าถึงได้ทุกระดับ มองใน
แงท่ ตี่ อ้ งระวงั คอื หากการเผยแผพ่ ระธรรมคำ� สอนนน้ั เปน็ การกระทำ� โดยรเู้ ทา่ ไมถ่ งึ การณ์
ขาดความรู้อย่างถกู ต้องตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนากน็ บั วา่ อนั ตรายอยา่ งย่ิง
อีกอย่างหนึ่ง ข่าวพระพุทธศาสนาในทางลบก็สามารถแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็ว
เชน่ กนั สามารถทำ� ลายศรทั ธาของพทุ ธศาสนกิ ชนเปน็ วงกวา้ ง และรวดเรว็ ยากตอ่ การแกไ้ ข
๕) ชีวิตยุคไอที เป็นสังคมยุคข้อมูลข่าวสารที่ไร้พรมแดน การไหลบ่าของข้อมูล
เป็นไปอย่างรวดเรว็ หากขาดปัญญาพิจารณาไตรต่ รองกจ็ ะท�ำให้เสพส่งิ ท่ีผดิ ได้

225

226

สารคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม พ.ศ. ๒๕๖๓

มหาเถรสมาคมไดม้ มี ตมิ อบหมายใหพ้ ระพรหมมนุ ี พระพรหมโมลแี ละพระพรหมบณั ฑติ
กำ� หนดกรอบการปฏริ ปู กจิ การพระพทุ ธศาสนา๖ดา้ น+๑คอื ดา้ นการปกครองดา้ นศาสนศกึ ษา
ด้านศึกษาสงเคราะห์ ด้านการเผยแผ่ ด้านสาธารณูปการ ด้านสาธารณสงเคราะห ์
และการพัฒนาพุทธมณฑลให้เป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนา รวมทั้งก�ำหนดกรอบ
การดำ� เนนิ งาน ระดมความคดิ เหน็ จากทกุ ภาคสว่ น ดำ� เนนิ งานตามกรอบภารกจิ ของคณะสงฆ์
และขบั เคลื่อนนโยบายสกู่ ารปฏิบัติ
แนวทางการปฏิรูปพระพทุ ธศาสนาตามพันธกจิ คณะสงฆ์ ด้านการปกครอง
๑. สรา้ งความมน่ั คงดา้ นพระพทุ ธศาสนา ดว้ ยการปลกู ฝงั ศรทั ธาในพระพทุ ธศาสนา
ผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น การส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรผ่านส่ือ การเจริญพระพุทธมนต์
เฉลมิ พระเกยี รติ การบรรพชาอปุ สมบทถวายเป็นพระราชกุศล การปฏบิ ตั ิธรรม เป็นต้น
๒. ยกระดบั กระบวนการบรหิ ารจดั การภายใน โดยอาศยั ความรว่ มมอื ภาคเี ครอื ขา่ ย
ตา่ ง ๆ เพอื่ ใหเ้ กดิ สมั ฤทธผิ ล การพฒั นาระบบบรหิ ารจดั การตามหลกั ธรรมาภบิ าล การพฒั นา
ระบบสารสนเทศให้ทนั สมัย การพัฒนาหลักสูตรเชิงพุทธและนวตั กรรมวิชาการใหท้ นั สมัย
๓. พัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้เชิงพุทธ ด้วยการเพ่ิมขีดความสามารถของ
ศาสนบุคคล เช่น พระสังฆาธิการ พระอุปัชฌาย์ พระจริยานิเทศก์ พระวินยาธิการ
ตลอดถึงไวยาวจั กร และเสริมสร้างองค์ความรดู้ า้ นพระพุทธศาสนาให้เข้มแขง็
๔. มีทรัพยากรเพียงพอในการขับเคลื่อนกิจการพระพุทธศาสนา ด้วยการบริหาร
จัดการศาสนสมบัติอย่างมีประสิทธิภาพ จัดหาแหล่งงบประมาณสนับสนุนกิจการ
พระพุทธศาสนา
ทีส่ ำ� คญั คอื ในกรอบการปฏริ ปู ไดร้ ะบุไวอ้ ย่างชัดเจนใหย้ กระดบั กระบวนการบรหิ าร
จัดการภายใน ด้วยอาศัยความร่วมมือภาคีเครือข่ายให้เกิดสัมฤทธิผล พัฒนา
ระบบธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน พัฒนาระบบสารสนเทศให้ทันสมัย คือการเริ่มต้น
พัฒนาระบบธรรมาภบิ าลในการปฏิบัติงาน ของคณะสงฆ์

226

227

รายงานการประชุมพระสังฆาธกิ ารจังหวดั นครปฐม

แนวทางการปฏิรูปกิจการพระพทุ ธศาสนา ด้านปกครองคณะสงฆ์
๑. พัฒนากฎหมายทีเ่ กยี่ วกับการปกครองคณะสงฆ์
๑) บรรจคุ ำ� ว่า พระพทุ ธศาสนาเป็นศาสนาประจำ� ชาติ ไว้ในรฐั ธรรมนูญ
๒) เพ่ิมอำ� นาจ บทบาทและหนา้ ทข่ี องพระสังฆาธิการ
๓) กระจายอำ� นาจทางการปกครองคณะสงฆ์
๔) จดั ตัง้ สภาสงฆใ์ นแต่ละระดบั ชน้ั
๕) กำ� หนดกระบวนการยตุ ธิ รรมสงฆท์ ชี่ อบดว้ ยพระธรรมวนิ ยั และกฎหมายบา้ นเมอื ง
๖) กำ� หนดใหม้ สี ำ� นกั งานเจา้ คณะแตล่ ะระดบั ชนั้ ทำ� งานตอ่ เนอ่ื งโดยมเี จา้ หนา้ ที่
สนบั สนุนและให้สำ� นักงานพระพุทธศาสนาแหง่ ชาตขิ ยายอัตราก�ำลงั พนักงานราชการ
๗) จัดตงั้ องคก์ รหรอื สถาบนั พัฒนาพระสงั ฆาธกิ าร
๒. พัฒนางานภายใตร้ ะบบและกลไกท่มี ีอยู่
๑) พระสังฆาธิการในแต่ละระดับช้ันบังคับใช้กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับ
การปกครองคณะสงฆอ์ ยา่ งจรงิ จงั
๒) กำ� หนดใหว้ ดั หรอื การปกครองคณะสงฆใ์ นแตล่ ะระดบั ชนั้ จดั ทำ� ยทุ ธศาสตร์
ในการปฏบิ ตั งิ านเปน็ แผนปฏบิ ตั กิ ารประจำ� ปแี ละแผนพฒั นาฯ ระยะ ๕ ปี โดยใหส้ อดคลอ้ ง
กบั กิจการคณะสงฆ์ท้ัง ๖ ดา้ น และมีการสนบั สนนุ งบประมาณจากรฐั
๓) ก�ำหนดระบบการคัดกรองผู้บรรพชาและอุปสมบทและจัดท�ำฐานข้อมูล
สารสนเทศเพือ่ งานปกครองคณะสงฆ์
๔) สง่ เสรมิ และสนบั สนนุ ใหค้ ณะสงฆท์ �ำงานเชอ่ื มโยงกบั เครอื ขา่ ยทกุ ภาคสว่ น
ทั้งภาครัฐและเอกชน
๓. การบรหิ ารจดั การดา้ นการเงินและบญั ชี
๑) สนับสนุนให้มีการจัดต้ังธนาคารพระพุทธศาสนาแห่งชาติโดยได้รับ
การสนับสนนุ จากภาครัฐ
๒) สนับสนุนและส่งเสริมการท�ำรายงานด้านงบประมาณ การเงินและบัญช ี
อยา่ งเป็นระบบ

227

228

สารคณะสงฆจ์ งั หวัดนครปฐม พ.ศ. ๒๕๖๓

๓) พัฒนาบุคลากรทางพระพุทธศาสนา ให้มีความรู้ความสามารถทางด้าน
กฎหมายและการจดั การทรพั ย์สนิ ของสถาบนั ทางพระพุทธศาสนา
พระธรรมวนิ ยั นบั เปน็ ศาสดาของพระพทุ ธศาสนา ตงั้ แตพ่ ระพทุ ธองคป์ รนิ พิ พานแลว้
เพราะฉะนั้น การท�ำงานอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนาน้ัน จ�ำเป็นต้องมีการพัฒนาตนเอง
อย่างไม่มีท่ีสิ้นสุด มีความสนใจใฝ่รู้ในการท่ีจะพัฒนาตนให้มีความรู้ ความช�ำนาญ
เช่ียวชาญในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาบูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ อันจะท�ำให ้
การเผยแผพ่ ระพุทธศาสนามีความน่าสนใจมากยงิ่ ข้นึ
สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ กรรมการมหาเถรสมาคม (มส.) และเจ้าคณะใหญ่หนกลาง
เจา้ อาวาสวดั พชิ ยญาติการาม ได้มีค�ำส่ังเจา้ คณะใหญ่หนกลาง ที่ ๘/๒๕๖๐ ลงวนั ท่ี ๓๐
กันยายน ๒๕๖๐ เรื่อง อาจาระพระภิกษุสามเณรและการบริหารวัดในเขตปกครอง
โดยอาศัยอ�ำนาจตามความในขอ้ ๗ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) แหง่ กฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๒๓
(พ.ศ. ๒๕๔๑) วา่ ดว้ ยระเบยี บการปกครองคณะสงฆ์ เหน็ สมควรใหพ้ ระสงั ฆาธกิ ารทกุ ระดบั
สอดส่อง ก�ำกับ ดแู ล กวดขนั ควบคมุ อาจาระพระภกิ ษุสามเณรและการบรหิ ารวดั ในเขต
ปกครอง โดยอบรม สั่งสอน วา่ กล่าว ตักเตือน หรือลงโทษ โดยสมควรแก่เหตุ ดงั นี้
๑. พระภิกษุสามเณรผู้ท�ำการอันละเมิดกฎหมายบ้านเมือง และพระราชบัญญัต ิ
คณะสงฆ์ ให้พระสงั ฆาธกิ ารด�ำเนินการตามกฎ ขอ้ บังคบั ระเบยี บ คำ� สั่ง มติ หรือประกาศ
มหาเถรสมาคมท่ีเก่ียวข้อง และประสานงานกับส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้องให้เข้าด�ำเนินการ
ตามกฎหมายโดยเครง่ ครดั กับพระภกิ ษสุ ามเณรผูม้ ีพฤติกรรมดงั กลา่ ว
๒. พระภิกษุสามเณรผู้วิพากษ์วิจารณ์ หรือแสดงตนในทางกระทบกระเทือนต่อ
ความม่ันคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และความสงบสุขของประชาชน
หรือส่อไปในทางยั่วยุ ปลุกปั่น ท�ำลาย ก้าวร้าวรุนแรง และไม่สร้างสรรค์ ให้พระสังฆาธิ
การกวดขันควบคุมพระภิกษุ สามเณรผู้มีพฤติกรรมดังกล่าว มิให้กระท�ำการเช่นว่าน้ัน
และหากเข้าข่ายละเมิดกฎหมายบ้านเมือง ให้ประสานงานกับส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้อง
ให้เขา้ ด�ำเนนิ การตามกฎหมายโดยเครง่ ครัด

228

229

รายงานการประชมุ พระสงั ฆาธิการจงั หวัดนครปฐม

๓. พระภกิ ษสุ ามเณรผมู้ อี าจาระไมเ่ หมาะสม เปน็ ทตี่ เิ ตยี นของประชาชนในลกั ษณะ
โลกวชั ชะ เชน่ การแสดงพฤตกิ รรมไมส่ อดคลอ้ งกบั เพศกำ� เนดิ ของตน การแสดงกริ ยิ าวาจา
ไมส่ มควรแกส่ มณสารปู การใชส้ อ่ื สงั คมออนไลนใ์ นทางทไี่ มเ่ หมาะสม การใชอ้ ปุ กรณส์ อ่ื สาร
ผิดกาลเทศะ การไปในสถานท่ีไม่สมควรแก่บรรพชิต เป็นต้น ให้พระสังฆาธิการกวดขัน
ควบคมุ มิใหพ้ ระภกิ ษุ สามเณรผมู้ พี ฤตกิ รรมดงั กลา่ ว ประพฤติตน แสดงออก หรือกระท�ำ
การเช่นวา่ น้ันโดยเด็ดขาด
๔. พระภิกษสุ ามเณรผูป้ ระพฤติตนไม่เครง่ ครัดในพระธรรมวินยั และไมร่ ักษาเชิดช ู
พระธรรมวินัยให้เป็นวิถีทางประพฤติปฏิบัติของตน ตลอดจนหมู่คณะ ให้พระสังฆาธิการ
กวดขัน ควบคุม พระภิกษุ สามเณรผู้มีพฤติกรรมดังกล่าว มิให้ประพฤติตนหรือกระท�ำ
การเช่นว่านั้นโดยเด็ดขาด และหากเข้าข่ายละเมิดพระธรรมวินัย ให้ด�ำเนินกระบวนการ
ลงโทษตามพระธรรมวินัยและกฎหมายคณะสงฆ์โดยเคร่งครดั
๕. การจดั ทำ� ปา้ ยตดิ โฆษณาตดิ ประกาศในทต่ี า่ งๆ เกย่ี วกบั พธิ กี ารปลกุ เสกวตั ถมุ งคล
เครอ่ื งรางของเกจิอาจารย์ หรือปา้ ยโฆษณาอวดอา้ งชวนเชอ่ื สรรพคุณเกจอิ าจารย์ อันเปน็
การมอมเมาประชาชน ไมใ่ ชว่ ถิ พี ทุ ธ มใิ ชว่ ถิ สี มณะ สอ่ เจตนาไปทางอเนสนา สมุ่ เสย่ี งตอ่ การ
ตอ้ งอาบัตอิ ันตมิ วัตถุ ให้ระงบั การกระท�ำน้ันเสีย หากไดท้ ำ� มาแล้วให้ปลดร้อื ออกเสีย
๖. อุโบสถเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธปฏิมา เป็นสถานท่ีท�ำสังฆกรรม ท�ำวัตร
ไหว้พระสวดมนต์ เจริญจิตภาวนา หรือท�ำการบุญการกุศลต่างๆ ต้องไม่จัดท�ำเป็นที่
จ�ำหนา่ ยวัตถมุ งคลเครื่องรางของขลงั ภายในอโุ บสถ
พระสังฆาธิการรูปใดไม่ด�ำเนินการ หรือย่อหย่อนในการสอดส่อง ก�ำกับ ดูแล
กวดขัน ควบคุมอาจาระพระภิกษุสามเณรและการบริหารวัดในเขตปกครอง หรือไม่
ด�ำเนินการกับพระภิกษุ สามเณรผู้มีพฤติกรรมข้างต้น ต้องได้รับโทษฐานละเมิดจริยา
พระสังฆาธกิ าร
หากพระสังฆาธิการได้พยายามด�ำเนินการตามอ�ำนาจหน้าที่ เพื่อให้เป็นไปตาม
พระธรรมวินัย กฎหมาย กฎ ขอ้ บังคบั ระเบียบ ค�ำสงั่ มติ หรือประกาศของมหาเถรสมาคม
แล้วยังไม่สามารถบังคับการให้เป็นไปได้ตามนั้น ให้ประสานกับส่วนราชการที่เก่ียวข้อง
เพื่อขอการสนับสนนุ และอารกั ขาจากทางราชการ

229

230

สารคณะสงฆ์จงั หวดั นครปฐม พ.ศ. ๒๕๖๓

มติมหาเถรสมาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
ดา้ นการปกครองคณะสงฆ์

มตทิ ี่ ๑๘๓/๒๕๖๓
เรือ่ ง กรณีพระภิกษุสามเณรขับขี่รถยนต์ และรถจกั รยานยนต์
ในการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓ เมื่อวันท่ี ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓
เลขาธิการมหาเถรสมาคมเสนอว่า ตามท่ีปรากฏข่าวทางสื่อสารมวลชน กรณีพระภิกษุ
สามเณรขับข่ีรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ เป็นเหตุให้เกิดความสูญเสียทั้งในด้านชีวิต
และทรัพย์สิน และเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ของประชาชน ส่งผลกระทบต่อความศรัทธา
และความเลอ่ื มใสของพทุ ธศาสนิกชน
๑. แจ้งเจ้าคณะจังหวัดทั้ง ๒ ฝ่าย ทราบ เพ่ือแจ้งเจ้าคณะผู้ปกครองใกล้ชิด
ตามล�ำดับ สอดส่อง ดูแล ก�ำชับให้พระภิกษุสามเณรปฏิบัติเอื้อเฟื้อต่อพระธรรมวินัย
กฎหมายบ้านเมอื ง และจารตี ประเพณี
๒. แจ้งมติมหาเถรสมาคม คร้งั ท่ี ๘/๒๕๖๓ ไปยงั ส�ำนกั งานต�ำรวจแหง่ ชาติ ในการ
ตรวจตรา การขับขี่รถยนต์ และจกั รยานยนต์ของพระภิกษุสามเณรเยยี่ งประชาชนทัว่ ไป
มติที่ ๑๘๘/๒๕๖๓
เร่ือง กำ� ชับการปฏบิ ัติตามระเบียบมหาเถรสมาคม วา่ ดว้ ยการจดั งานวดั พ.ศ. ๒๕๓๗
ในการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งท่ี ๙/๒๕๖๓ เม่ือวันท่ี ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓
เลขาธิการมหาเถรสมาคมเสนอว่า ตามที่มหาเถรสมาคมได้ออกระเบียบมหาเถรสมาคม
ว่าด้วยการจัดงานวัด พ.ศ. ๒๕๓๗ เพื่อเป็นระเบียบปฏิบัติในการจัดงานวัด งานเทศกาล
งานมหกรรม และงานชมุ นมุ ของวดั ใหเ้ ปน็ ไปดว้ ยความเรยี บรอ้ ย และระเบยี บนไ้ี ดป้ ระกาศ
เมอ่ื วนั ที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๓๗
ส�ำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติขอนมัสการว่า การประกาศใช้ระเบียบ
มหาเถรสมาคม ว่าด้วยการจัดงานวัด พ.ศ. ๒๕๓๗ แล้วนั้น คณะสงฆ์โดยส่วนใหญ ่
มีการปฏิบัติตามระเบียบมหาเถรสมาคมดังกล่าวอย่างเคร่งครัด แต่ยังพบว่ามีวัดบางวัด
ปล่อยปละละเลยในการด�ำเนินการตามระเบียบมหาเถรสมาคม ว่าด้วยการจัดงานวัด

230

231

รายงานการประชุมพระสงั ฆาธิการจังหวดั นครปฐม

พ.ศ. ๒๕๓๗ จัดให้มีการละเล่นต่างๆ รวมทัง้ การพนัน บัญชี ข เช่น บิงโก เป็นตน้ อีกทงั้
ในการจัดงานวัดนั้น ยังพบการให้เอกชนผูกขาดการจัดงานเทศกาล ท�ำให้เกิดความ
เสียหายและความเส่ือมเสียแก่วัด เอกชนอาศัยช่องทางดังกล่าวเข้ามาหาผลประโยชน ์
จากวัดได้ จึงเห็นควรน�ำเสนอมหาเถรสมาคมเพื่อโปรดพิจารณาก�ำชับเจ้าคณะผู้ปกครอง
ในทุกระดับก�ำชับวัดในเขตปกครองในการด�ำเนินการตามระเบียบมหาเถรสมาคม ว่าด้วย
การจดั งานวดั พ.ศ. ๒๕๓๗ อยา่ งเครง่ ครัด
มตทิ ่ี ๒๖๐/๒๕๖๓
เรอ่ื ง การปฏบิ ัตติ นของพระภกิ ษุในการทำ� หนา้ ทีเ่ ผยแผพ่ ระพทุ ธศาสนา
ในการประชุมมหาเถรสมาคม ครัง้ ท่ี ๑๐/๒๕๖๓ เมอื่ วนั ท่ี ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓
เลขาธิการมหาเถรสมาคมเสนอว่า เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ช่องอมรินทร์ทีว ี
ได้เสนอข่าวว่า มีสถานปฏิบัติธรรมแห่งหนึ่งในจังหวัดสระแก้ว ปฏิบัติไม่เหมาะสม
โดยมีการสวดมนต์รว่ มกบั ปรบมือร้องเพลง และสอนปลอ่ ยร่างกายตามปเี กิด
พระภิกษุท่ีจะท�ำหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาในส�ำนักปฏิบัติธรรมประจ�ำจังหวัด
ห รื อ ส ถ า น ป ฏิ บั ติ ธ ร ร ม ท่ี ไ ม ่ ไ ด ้ ขึ้ น ท ะ เ บี ย น เ ป ็ น ส� ำ นั ก ป ฏิ บั ติ ธ ร ร ม กั บ ส� ำ นั ก ง า น
พระพุทธศาสนาแห่งชาติจะต้องผ่านการอบรมหลักสูตรพระวิปัสสนาจารย์จากคณะสงฆ ์
และได้รับความเห็นชอบจากเจ้าคณะผู้ปกครองเหนือตน และแจ้งเจ้าคณะจังหวัด
ทุกจังหวัดก�ำชับวัดในเขตปกครอง ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ พระธรรมวินัย ท่ีเก่ียวข้อง
ในการทำ� หนา้ ที่เผยแผ่
มติที่ ๓๑๑/๒๕๖๓
เร่อื ง ขอความเห็นชอบหลกั เกณฑก์ ารขอเปลี่ยนแปลงชอ่ื วัด
ในการประชุมมหาเถรสมาคม ครง้ั ที่ ๑๑/๒๕๖๓ เมื่อวันท่ี ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓
เลขาธิการมหาเถรสมาคมเสนอว่า ตามมติมหาเถรสมาคมครั้งท่ี ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันท่ี ๒๐
มกราคม ๒๕๕๗ ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์การขอเปลี่ยนแปลงชื่อวัดเพ่ือให ้
สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การขอเปลี่ยนแปลงชื่อจังหวัด อ�ำเภอ และต�ำบล หมู่บ้าน
หรอื สถานทร่ี าชการอื่นๆ ของกระทรวงมหาดไทย และในหลักเกณฑ์ดังกล่าว

231

232

สารคณะสงฆ์จงั หวดั นครปฐม พ.ศ. ๒๕๖๓

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแก้ไขหลักเกณฑ์การขอเปล่ียนแปลงชื่อวัดในข้อ ๙.๓
รายงานการประชุมคณะกรรมการหมู่บ้าน จะต้องพิจารณาและมีมติเห็นชอบให้เสนอ
เปลี่ยนแปลงชื่อวัดได้ พร้อมทั้งจัดท�ำประชาพิจารณ์ของประชาชนในหมู่บ้าน
และหมู่บ้านใกล้เคียงจากจ�ำนวนไม่น้อยกว่า ๗๐% เป็นจ�ำนวนไม่น้อยกว่า ๓๐%
ของประชาชนทม่ี ีสทิ ธิเลอื กต้ัง
มติที่ ๓๕๑/๒๕๖๓
เรอ่ื ง แนวทางการปฏบิ ตั ิวดั ปลอดบุหร่ี และปลอดเครอ่ื งดืม่ แอลกอฮอลต์ ามกฎหมาย
ในการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งท่ี ๑๓/๒๕๖๓ เม่ือวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๓
เลขาธิการมหาเถรสมาคมเสนอว่า ส�ำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร ได้ขอหารือแนวทาง
การด�ำเนินงานควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์และผลิตภัณฑ์ยาสูบในวัด หรือสถานท ี่
สำ� หรบั ปฏบิ ตั พิ ธิ กี รรมทางศาสนา เมอ่ื วนั พธุ ท่ี ๒๖ กมุ ภาพนั ธ์ ๒๕๖๓ ซง่ึ ทปี่ ระชมุ รบั ทราบ
โดยส�ำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร หน่วยงานที่เก่ียวข้อง รับไปจัดท�ำแนวทาง/กิจกรรม
การด�ำเนินการ และเสนอให้ส�ำนักงานพระพทุ ธศาสนาแหง่ ชาติพจิ ารณาอกี ครัง้ เพ่อื เสนอ
มหาเถรสมาคมและแจ้งใหจ้ ังหวดั ทุกจงั หวัดทราบ
มติท่ี ๔๕๔/๒๕๖๓
เรอ่ื ง แนวทางในการบณิ ฑบาตของพระภกิ ษุสามเณร
ในการประชมุ มหาเถรสมาคม คร้ังที่ ๑๖/๒๕๖๓ เมอ่ื วนั ที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓
เลขาธิการมหาเถรสมาคมเสนอว่า ตามท่ีมีข้อร้องเรียนผ่านทางระบบการจัดการเรื่องราว
ร้องทุกข์ของส�ำนักงานปลัดส�ำนักนายกรัฐมนตรี และส�ำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
กรณี การบณิ ฑบาตของพระสงฆท์ ไี่ มเ่ ออื้ เฟอ้ื ตอ่ พระธรรมวนิ ยั เชน่ การบณิ ฑบาตกอ่ นอรณุ
การกลับเข้าวัดเกินเวลาที่ก�ำหนด รับบิณฑบาตมากเกินความจ�ำเป็น หรือถ่ายเทอาหาร
ให้บุคคลภายนอก น่ังหรือยืนปักหลักบิณฑบาตบริเวณหน้าร้านค้า ตลอดจนน�ำอาหาร
ท่ีได้รับมาให้ร้านค้าจ�ำหน่ายต่อ รวมทั้งหวังแต่ลาภสักการะ เม่ือบิณฑบาตแล้ว อาหาร
ดอกไม้ ธูป เทียนที่ได้ไม่น�ำกลับวัด ทิ้งไว้ข้างทาง เป็นต้น เป็นการกระท�ำท่ีไม่เหมาะสม
แก่สมณวิสัยท�ำให้ผู้ท่ีใส่บาตร และผู้ท่ีพบเห็นเสื่อมความศรัทธา เป็นเหตุให้เกิดความ
เสียหายแก่พระพทุ ธศาสนา และคณะสงฆ์นน้ั

232

233

รายงานการประชมุ พระสงั ฆาธกิ ารจังหวดั นครปฐม

เพ่ือให้การปกครองคณะสงฆ์เป็นไปโดยเรียบร้อย และเอ้ือต่อพระธรรมวินัย
ส�ำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเห็นควรน�ำเสนอมหาเถรสมาคมเพ่ือโปรดพิจารณา
วิธีการก�ำกับอาจารของพระภิกษุสามเณรในการบิณฑบาต ที่ประชุมพิจารณาแล้วมี
มติให้คณะกรรมการพระวินยาธิการ ซ่ึงมีเจ้าคณะใหญ่เป็นประธานในหนน้ันๆ ก�ำหนด
รายละเอียดแนวทางปฏิบตั ิในการบิณฑบาตของพระภิกษุสามเณร ให้เปน็ ไปตามแนวทาง
ปฏบิ ัติน้นั เพื่อเป็นท่เี จริญศรัทธาของพุทธศาสนิกชน
มตทิ ่ี ๔๕๕/๒๕๖๓
เร่อื ง การวาดภาพจิตรกรรมหรือภาพศลิ ปะในพทุ ธศาสนสถาน
ในการประชุมมหาเถรสมาคม ครง้ั ที่ ๑๖/๒๕๖๓ เม่ือวนั ท่ี ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓
เลขาธิการมหาเถรสมาคมเสนอว่า ตามท่ีปรากฏข่าวตามสื่อต่างๆ กรณีวัดหนองเต่า
ต�ำบลอุทัยเก่า อ�ำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี มีการวาดภาพจิตรกรรมฝาผนังอุโบสถ
ทม่ี เี นอ้ื หาเกยี่ วกบั พทุ ธประวตั ิ ตอนทอ่ี งคส์ มเดจ็ พระสมั มาสมั พทุ ธเจา้ เสดจ็ ลงจากเทวโลก
หลังจากทรงแสดงพระธรรมเทศนาโปรดพุทธมารดา โดยในภาพดังกล่าว มีภาพเหมือน
บุคคลรว่ มสมยั ปรากฏอยใู่ นภาพจติ รกรรมฝาผนงั นน้ั
๑. กรณีวัดใดมีความประสงค์จะวาดภาพจิตรกรรมฝาผนังท่ีมีภาพเหมือน
บุคคลร่วมสมัยหรือภาพศิลปะในลักษณะอื่นๆ ท่ีไม่สอดคล้องกับพุทธประวัติและ
ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา ตามสิ่งปลูกสร้างต่างๆ ภายในวัด เช่น อุโบสถ วิหาร
ศาลาการเปรียญ หอประชุม หรือศาลาบ�ำเพ็ญกุศล ให้เจ้าอาวาสพิจารณาถึงความ
เหมาะสมของภาพทีจ่ ะวาดให้รอบคอบ
๒. ให้เจ้าอาวาสเสนอแบบภาพวาดหรือแบบตัวอย่างภาพร่างวาดภาพจิตรกรรม
ฝาผนัง ที่มีภาพเหมือนบุคคลร่วมสมัย หรือภาพศิลปะในลักษณะอื่นๆ ท่ีไม่สอดคล้องกับ
พุทธประวัติและประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา ให้เจ้าคณะผู้ปกครองตามล�ำดับจนถึง
เจ้าคณะภาคพิจารณา และเมื่อไดร้ ับอนุมัตแิ ลว้ จึงจะด�ำเนินการได้

233

234

สารคณะสงฆจ์ งั หวดั นครปฐม พ.ศ. ๒๕๖๓

มตทิ ี่ ๕๐๓/๒๕๖๓
เร่ือง แนวทางปฏบิ ตั ใิ นการออกใบอนโุ มทนาบตั ร
ในการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งท่ี ๒๐/๒๕๖๓ เม่ือวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓
เลขาธิการมหาเถรสมาคมเสนอว่า ด้วยมีพุทธศาสนิกชนบริจาคเงินให้กับวัดถ้�ำเขาวง
ต�ำบลหนองน�้ำแดง อ�ำเภอปากชอ่ ง จังหวดั นครราชสีมา และวดั ไดอ้ อกใบอนุโมทนาบัตร
ให้ตามจ�ำนวนเงินท่ีวัดได้รับบริจาค ต่อมาผู้บริจาคได้น�ำใบอนุโมทนาบัตรไปแสดงต่อ
หน่วยงานทที่ �ำหน้าท่ีจดั เกบ็ ภาษี เพื่อขอลดหยอ่ นภาษี แตป่ รากฏวา่ ผูบ้ รจิ าคไม่สามารถ
ใช้หลักฐานการบริจาคที่เป็นใบอนุโมทนาบัตรไปหักลดหย่อนภาษีได้ จึงได้ร้องเรียนต่อ
ส�ำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เพื่อให้ด�ำเนินการตรวจสอบว่าใบอนุโมทนาบัตรน้ัน
วัดเป็นผู้ออกให้ผู้บริจาคจริงหรือไม่ เนื่องจากองค์ประกอบหรือสาระส�ำคัญท่ีปรากฏใน
ใบอนุโมทนาบัตรไม่ครบถว้ น เช่น ไม่มีลายมือชื่อเจา้ อาวาส มีแตต่ ราประทับวัดอยา่ งเดียว
หรือเจา้ อาวาสลงลายมือช่อื แต่ไม่ประทบั ตราวัด
๑. ใบอนุโมทนาบัตร ตอ้ งมเี ลขท่ี เล่มที่ วนั เดือน ปี ทบ่ี รจิ าค หรอื ออกใบอนโุ มทนาบตั ร
๒. ต้องระบุชอื่ ผบู้ รจิ าค ทง้ั ที่เปน็ บุคคลทวั่ ไป หรือบรษิ ทั หา้ งรา้ น ให้ถกู ต้อง
๓. ต้องระบุจ�ำนวนเงินท่ีได้รับบริจาค ท้ังที่เป็นตัวเลขและตัวอักษร ตามที่ได้รับ
บริจาคจรงิ
๔. ต้องระบุวตั ถุประสงค์ของการบรจิ าคให้ชัดเจน ว่าบรจิ าคเพื่อการใด
๕. ตอ้ งระบุช่อื วดั และสถานท่ีต้ังของวดั ใหช้ ดั เจน (ต�ำบล อำ� เภอ จังหวดั )
๖. ตอ้ งลงลายมอื ชอ่ื ผรู้ บั เงนิ พรอ้ มวงเลบ็ ชอื่ - สกลุ และตำ� แหนง่ ทไ่ี ดร้ บั มอบหมาย
จากวดั
๗. ผู้มีอ�ำนาจออกใบอนุโมทนาบัตร ต้องลงลายมือชื่อ พร้อมวงเล็บชื่อเต็ม และ
ต�ำแหนง่ รวมท้งั ประทบั ตราวดั นน้ั ๆ ทอี่ อกใบอนโุ มทนาบตั ร
๘. ใส่หมายเลขโทรศัพท์/อีเมล

234

235

รายงานการประชุมพระสงั ฆาธกิ ารจังหวัดนครปฐม

มตทิ ่ี ๕๘๙/๒๕๖๓
เร่ือง การก�ำหนดมาตรการให้ความส�ำคัญและเน้นย�้ำการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ในวดั ใหถ้ ูกต้อง ตามหลักพระธรรมวินัย
ในการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๒๔/๒๕๖๓ เมื่อวันท่ี ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓
เลขาธิการมหาเถรสมาคมเสนอว่า คณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม
ศลิ ปะและวฒั นธรรม วฒุ สิ ภา ไดม้ หี นงั สอื ดว่ นทส่ี ดุ ท่ี สว (กมธ ๓)๐๐๑๙/๔๘๗๑ ลงวนั ท่ี ๙
ตลุ าคม ๒๕๖๓ แจง้ วา่ คณะกรรมาธกิ ารฯ มหี นา้ ทแี่ ละอำ� นาจพจิ ารณารา่ งพระราชบญั ญตั ิ
กระทำ� กจิ การ พจิ ารณาสอบหาขอ้ เทจ็ จรงิ หรอื ศกึ ษาเรอ่ื งใดๆ ทเี่ กยี่ วกบั ศาสนา การอปุ ถมั ภ ์
และคุ้มครองศาสนา การอนุรักษ์และการสืบสานศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรมท้องถ่ิน
และภมู ิปญั ญาชาวบา้ น การส่งเสริมศีลธรรม คณุ ธรรม จริยธรรม วัฒนธรรม เอกลกั ษณ์
และอัตลักษณ์ไทย พิจารณาศึกษา ติดตาม เสนอแนะและเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ
และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติท่อี ย่ใู นหน้าที่และอำ� นาจ และอ่ืนๆ ที่เกีย่ วขอ้ ง
คณะกรรมาธกิ ารฯ พจิ ารณาเหน็ วา่ ปจั จบุ นั คนอาจขาดสง่ิ ทพี่ งึ่ ทางจติ ใจและตอ้ งการ
สิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจส�ำหรับตนเองมากขึ้น เพื่อหวังว่าตนเองจะได้รับพร มีโชคลาภ
และมีชีวิตท่ีดีข้ึน จึงมีปรากฏการณ์และเป็นกระแสนิยมท่ีคนหล่ังไหลไปวัด เพ่ือต้องการ
ขอพรและขอโชคลาภจากสง่ิ ศกั ด์ิสทิ ธิจ์ ำ� นวนมาก แต่ความเช่อื ความศรทั ธาของประชาชน
ที่มีต่อส่ิงศักดิ์สิทธิ์ อาจไม่เป็นไปตามหลักธรรมค�ำสอนและอาจถูกบิดเบือนน�ำไปสู ่
ความเช่ือท่ีผิดและท�ำให้เกิดความงมงาย ซึ่งพระพุทธศาสนาไม่ได้สอนให้คนเช่ือหรือขอ
ในส่ิงต่างๆ แต่ให้กระท�ำด้วยตนเองโดยใช้หลักธรรมเพ่ือเป็นหลักการด�ำเนินชีวิตที่ถูกต้อง
ดีงาม ดังนั้น หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องควรป้องกันมิให้กรณีดังกล่าวส่งผลกระทบเสียหาย
ต่อพระพุทธศาสนา โดยการก�ำหนดมาตรการให้ความส�ำคัญและเน้นย้�ำการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาในวัดตา่ งๆ ใหถ้ ูกต้องตามหลักพระธรรมวินัย ซ่ึงไมม่ งุ่ เนน้ การสกั การบูชา
ในส่ิงท่ีไม่เก่ียวข้องกับพระรัตนตรัย และได้ขอให้ส�ำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
นำ� เสนอมหาเถรสมาคมเพอ่ื โปรดทราบ และพจิ ารณาตามควรแกก่ รณีต่อไป

235

236

สารคณะสงฆจ์ งั หวัดนครปฐม พ.ศ. ๒๕๖๓

มตทิ ี่ ๕๙๙/๒๕๖๓
เรอื่ ง พระภิกษุแต่งบทกลอนหรอื บทกวีท่ีอาจเขา้ ข่ายเก่ยี วขอ้ งกบั การเมอื ง
ในการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งท่ี ๒๔/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓
เลขาธิการมหาเถรสมาคมเสนอว่า ด้วยส�ำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้ติดตาม
ขา่ วสารทเี่ กย่ี วขอ้ งกบั พระพทุ ธศาสนาตามสอ่ื ตา่ งๆ ปรากฏวา่ มสี อ่ื ออนไลนไ์ ดเ้ ผยแพรข่ า่ ว
เมอ่ื วนั ที่ ๒๐ ตลุ าคม ๒๕๖๓ กรณี พระภกิ ษเุ ขยี นบทกวที อ่ี าจเขา้ ขา่ ยเกย่ี วขอ้ งกบั การเมอื ง
แจ้งเจ้าคณะผู้ปกครองเพ่ิมความเข้มงวดกวดขันในการปกครอง ควบคุม สอดส่อง
ดูแลอบรมพระภิกษุสามเณรในปกครองให้ประพฤติปฏิบัติตนตามพระธรรมวินัย
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ กฎมหาเถรสมาคม มติ ค�ำสั่ง ประกาศ ของมหาเถรสมาคม
อยา่ งเคร่งครดั

นโยบายสู่การปฏิบัติ แผนยทุ ธศาสตรก์ ารปฏิรปู กจิ การพระพทุ ธศาสนา

โครงการพระพุทธศาสนา ๔.๐ Smart Card (ฐานข้อมลู ศาสนบุคคล)
ตอบสนองยุทธศาสตรช์ าตทิ ี่ ๑ : เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย ์
ยทุ ธศาสตร์ ๒ : ยกระดบั กระบวนการบริหารจดั การภายใน
กลยุทธ์ ๕ : พัฒนาระบบสารสนเทศ ๔.๐
ตวั ชี้วดั : ร้อยละความส�ำเร็จของสารสนเทศพร้อมใช้งาน
แผนงานเชงิ ยุทธศาสตร ์ : แผนพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้วยเทคโนโลย ี
สารสนเทศ
โครงการ ๗ : พระพทุ ธศาสนา ๔.๐ Smart Card (ฐานขอ้ มลู ศาสนบคุ คล)
ผ ู้รับผิดชอบหลกั : คณะกรรมการฝา่ ยปกครอง

วตั ถปุ ระสงค์โครงการ
๑. เพ่ือรวบรวม จัดเก็บ วิเคราะห์ ฐานข้อมูลระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
จดั การ
๒. เพื่อจัดทำ� ระบบสารสนเทศเพือ่ การบรหิ ารจดั การให้ทันสมยั
๓. เพ่ือให้ระบบสารสนเทศพร้อมใช้ ดไู ด้ทุกท่ี ทกุ เวลา

236

237

รายงานการประชมุ พระสังฆาธิการจงั หวดั นครปฐม

การตรวจสอบฐานข้อมลู ศาสนบุคคลของจังหวัดนครปฐม พ.ศ. ๒๕๖๓
ประกอบด้วยข้อมูลพื้นฐาน ประวัติการบรรพชาอุปสมบท ประวัติการศึกษา ประวัต ิ
การจ�ำพรรษา ตำ� แหน่งทางการปกครอง สมณศักด์ิ ประวตั ิการอบรม ความสามารถพเิ ศษ
และผลงานท่ีส�ำคัญ

จ�ำนวนวัดมหานกิ าย ศาสนบคุ คลทัง้ หมด เก็บข้อมูลศาสนบคุ คล ท�ำบตั รประชาชนแลว้
จงั หวัดนครปฐม จำ� นวน/รปู เสรจ็ แล้ว จำ� นวน/รูป จ�ำนวน/รปู
อำ� เภอ
ทง้ั หมด ทำ� พระสงฆ์ สามเณร พระสงฆ์ สามเณร พระสงฆ์ สามเณร
เมืองนครปฐม ทะเบียน
นครชยั ศรี
สามพราน ๔๐ ๓๘ ๗๓๑ ๓๗ ๑๙๗ ๘ ๑๓๒ -
บางเลน
ก�ำแพงแสน ๓๗ ๓๗ ๔๒๒ ๒๒ ๒๔๕ ๒ ๑๑๔ ๒
ดอนตมู
พทุ ธมณฑล ๒๔ ๑๙ ๔๕๒ ๙๑ ๒๑๓ - ๑๘๑ -

รวม ๓๙ ๓๘ ๓๐๙ ๙ ๑๘๘ ๖ ๑๐๘ -

๓๙ ๓๘ ๔๐๕ ๓ ๗๙ - ๗๒ -

๑๘ ๑๘ ๑๒๓ - ๒๑ - ๒๒ -

๖ ๖ ๙๒ - ๕๕ ๑ ๑๒ -

๒๐๓ ๑๙๔ ๒,๕๓๔ ๑๖๒ ๙๙๘ ๑๗ ๖๔๑ ๒

จ�ำนวนพระวนิ ยาธิการจงั หวดั นครปฐม

ที่ อำ� เภอ จำ� นวน (รูป)
๑. เมืองนครปฐม ๑๖
๒. ก�ำแพงแสน ๑๔
๓. ดอนตมู ๖
๔. นครชยั ศรี ๑๕
๕. บางเลน ๑๔
๖. พทุ ธมณฑล ๒
๗. สามพราน ๘
๗๕
รวม

237

238

สารคณะสงฆ์จงั หวัดนครปฐม พ.ศ. ๒๕๖๓

สถิติการร้องเรียนวัดและพระสงฆ์จังหวัดนครปฐมท่ีปรากฏเป็นลายลักษณ์อักษรผ่าน
ชอ่ งทางรอ้ งเรยี นตา่ งๆ ของหนว่ ยงานสงฆ์ หนว่ ยงานราชการและศนู ยด์ ำ� รงธรรม พ.ศ.๒๕๖๓

ที่ อำ� เภอ จ�ำนวน เรือ่ งทร่ี ้องเรียน หนว่ ยงาน
๑. เมืองนครปฐม /เรือ่ ง แก้ไขปัญหา
๒. นครชยั ศรี เจา้ คณะปกครอง
๔ อาจาระ ทะเลาะวิวาท สนง.พศ.นฐ./ตร.
๓. สามพราน การละเมิดพระธรรมวนิ ยั เจ้าคณะปกครอง
๔. บางเลน สนง.พศ.นฐ./ ตร.
๕. กำ� แพงแสน ๗ อาจาระ การบริหารวัด
๖. ดอนตูม การละเมดิ พระธรรมวินัย เจ้าคณะปกครอง
๗. พทุ ธมณฑล เสพยาเสพตดิ สนง.พศ.นฐ./ ตร.
เจ้าคณะปกครอง
รวม ๔ อาจาระ การบรหิ ารวัด สนง.พศ.นฐ.
เสพยาเสพติด เจ้าคณะปกครอง
สนง.พศ.นฐ.
๒ อาจาระ การบริหารวดั
การละเมดิ พระธรรมวินยั เจ้าคณะปกครอง
สนง.พศ.นฐ./ ตร.
๒ การสาธาณูปการ การเมือง

-
๔ อาจาระ การบรหิ ารวดั

การละเมดิ พระธรรมวินัย

**ศูนย์ด�ำรงธรรมเป็นหน่วยงานรับเร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข์ ที่กระทรวงมหาดไทย
ตั้งข้ึนเพื่อเป็นกลไกหนึ่งในการบริการช่วยเหลือประสานงานแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
และอ�ำนวยความเป็นธรรมให้กับประชาชน ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ฉบับที่ ๙๖/๒๕๕๗ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ดํารงธรรม และทําหน้าท่ีเป็นศูนย์บริการร่วม
ตามมาตรา ๓๒ แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ทั้งน้ีเพื่อให้การด�ำเนินงานของศูนย์ด�ำรงธรรมเป็นไปอย่างมี
ประสทิ ธภิ าพตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย ศนู ยด์ ำ� รงธรรมจงั หวดั จึงไดด้ �ำเนนิ การ
ในเรอื่ งรอ้ งเรยี น/รอ้ งทกุ ข์ ของราษฎรไวห้ ลายชอ่ งทาง เพอ่ื ใหป้ ระชาชนไมถ่ กู เอารดั เอาเปรยี บ
และได้รับความยุตธิ รรมได้อยา่ งท่ัวถึง

238

239

รายงานการประชมุ พระสังฆาธกิ ารจงั หวัดนครปฐม

ลักษณะพฤติกรรมของพระสงฆ์ท่ีประพฤติผิดพระธรรมวินัยตามลักษณะอาการท่ีไม่
สมควรของพระสงฆส์ ังเกตได้ มดี ังน้ี
๑. บิณฑบาตขาดความสำ� รวม
๒. เรี่ยไร โดยไม่ได้รบั อนญุ าต
๓. เทยี่ วเร่ร่อนเพือ่ หาลาภสักการะ
๔. พักค้างแรมตามบา้ นเรือน
๕. ปกั กลดในยา่ นชมุ ชน
๖. นุ่งห่มไมเ่ รยี บร้อย
๗. เข้ารว่ มพธิ ีสงฆ์ โดยไมไ่ ด้รบั ฎกี า
๘. กล่าวถอ้ ยคำ� ไม่เหมาะสม
๙. พักอาศยั อยกู่ ับมาตุคาม
๑๐. พกั อาศยั ในพนื้ ท่ีปา่ สงวนหรือทสี่ าธารณะเพอื่ สร้างที่พักสงฆ์
๑๑. ตง้ั สำ� นักทรง / ไบห้ วย / ดหู มอ
๑๒. พกั อาศยั อยู่ในทีอ่ โคจร
๑๓. เล่นการพนนั
๑๔. อาจารที่ไม่เหมาะสมอ่ืนๆ ได้แก่ เสพยาเสพติด ด่ืมสุรา ก่อนความวุ่นวาย
ในสถานท่รี าชการ เป็นตน้
ลักษณะที่เป็นภัยต่อพระพุทธศาสนาคือลักษณะของกลุ่มบุคคลที่แสวงหาผลประโยชน์
และบอ่ นทำ� ลายพระพทุ ธศาสนามดี งั น้ี
๑. ลกั ขโมยพระพุทธรปู หรือตดั เศียรพระพทุ ธรปู แลว้ นำ� ไปขาย
๒. นำ� พระพทุ ธรปู หรอื เศยี รมาตงั้ เปน็ เครอ่ื งประดบั รวมทง้ั การวางขายตามตลาดใหญ่
ทก่ี ลายเปน็ แหล่งท่องเทย่ี ว เชน่ ตลาดนัดสวนจตุจกั ร และตลาดยา่ นถนนข้าวสาร เป็นต้น
๓. ถ่ายภาพที่ไมเ่ หมาะสมคกู่ ับพระพุทธรูป
๔. พมิ พภ์ าพพระพุทธเจา้ ไว้ในทไี่ มเ่ หมาะสม เชน่ กางเกง สเกต็ บอร์ด พนื้ รองเท้า
หรอื ของใช้สอยอืน่ ๆ
๕. ทำ� การเรยี่ ไรโดยนำ� รถบรรทกุ ลกู นมิ ติ ชอ่ ฟา้ รปู เหมอื น ออกทาการเรย่ี ไรตามตลาด
ย่านชมุ ชน โดยมพี ระภกิ ษสุ ามเณรท�ำการประพรมน้�ำพระพทุ ธมนต์

239

240

สารคณะสงฆจ์ งั หวดั นครปฐม พ.ศ. ๒๕๖๓

๖. ท�ำการเรี่ยไรโดยการแจกของผ้าป่าหรือขอวางถังผ้าป่าตามสถานท่ีต่างๆ เช่น
ห้างรา้ น บา้ นเรอื น เป็นต้น
๗. ดมื่ สรุ า เลน่ การพนัน ภายในวัด
๘. จดั การแสดงท่ไี มเ่ หมาะสมภายในวัด เชน่ แสดงโคโยตี้ หรอื การแสดงลักษณะ
ลามกอนาจาร
๙. ปลอมบวช คือ แต่งกายเลียนแบบพระภิกษุสามเณร โดยน�ำเอาผ้าเหลืองมา
นุ่งห่มเองโดยไม่ได้ท�ำการบวชอย่างถูกต้อง และออกท�ำการเร่ียไรหรือบิณฑบาตโดยมุ่ง
รับเฉพาะปัจจยั
ลักษณะตามท่ีได้กล่าวมานี้ เป็นลักษณะท่ีสร้างความเส่ือมศรัทธาให้กับพุทธศาสนา
และท�ำให้การมองภาพพระภิกษุสงฆ์ในทางลบ โดยบุคคลเหล่านี้อาศัยพระภิกษุสงฆ ์
หรืออาศัยวัดเป็นเคร่ืองมือท�ำมาหากิน ประกอบกับจะเป็นการท�ำลายชื่อเสียงให้กับ
พระภกิ ษสุ งฆท์ ไี่ มไ่ ดก้ ระทำ� ผดิ จรงิ ๆ แตต่ อ้ งไดเ้ สยี หาย จงึ ควรมมี าตรฐานในการแกไ้ ขปญั หา
เก่ยี วกบั การกระทำ� ผดิ วินยั และกฎหมายของพระภิกษสุ ามเณร คอื
๑. ฝ่ายปกครองคณะสงฆ์จังหวัดและเจ้าหน้าท่ีผู้เก่ียวข้องออกตรวจการณ์คณะสงฆ์
ร่วมกันเพ่ือสอดส่องดูแลพระภิกษุสามเณรภายในจังหวัด ให้ปฏิบัติตามพระธรรมวินัย
อย่างเคร่งครดั
๒ ประสานเจา้ คณะผปู้ กครองสงฆ์ ทกุ ระดบั ชน้ั ไดแ้ ก่ เจา้ คณะอำ� เภอ เจา้ คณะตำ� บล
และเจ้าหน้าทีผ่ เู้ กย่ี วข้อง เพือ่ สอดส่องดูแลความเรียบร้อยในเขตการปกครองทร่ี บั ผดิ ชอบ
อย่างเคร่งครัด หากพบเห็นพระภิกษุสามเณรที่มีอาจารไม่สมควรแก่สมวิสัยประพฤติ
ล่วงละเมิดพระธรรมวินัย กฎหมาย กฎระเบียบ ค�ำสั่ง มติมหาเถรสมาคมประกาศของ
มหาเถรสมาคมหรอื พระบญั ชาสมเดจ็ พระสังฆราช ตอ้ งรบี ด�ำเนนิ การโดยทนั ที
๓. แจ้งกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสาร (ICT) หรือเวบมาสเตอร์ กรณีมีภาย
ไม่เหมาะสมปรากฏในสังคมออนไลน์เพอื่ ลบโพสตน์ ้ันๆ
ปญั หาทางการบรหิ ารจดั การปกครองของวดั
๑. ปัญหาการปกครองภายในวัด บางวัดพบว่าการปกครองในวัดละเลยระบบ
การกลั่นกรองบุคคลที่จะบวชเข้ามาสู่พระธรรมวินัย การตรวจสอบทะเบียนอาชญากร

240

241

รายงานการประชมุ พระสังฆาธกิ ารจงั หวดั นครปฐม

หรือตรวจประวัติบุคคลจากเลขประจ�ำตัวประชาชน ๑๓ หลัก เพื่อมิให้มีผู้บวช
ท่ีไม่ได้ศรัทราต่อศาสนาเข้ามาท�ำความเสื่อมเสียให้กับพระพุทธศาสนา วัดในแต่ละวัด
มีการปกครองและการบริหารจัดการวัดแตกต่างกันไป บางวัดปกครองแบบเอกเทศ
มหานิกาย และธรรมยุต ก็แยกกันปกครอง บางวัดปกครองตามระเบียบมหาเถรสมาคม
และกฎพระธรรมวนิ ยั มเี พยี งบางวดั ทเ่ี ครง่ ครดั ในกฎระเบยี บ เจา้ อาวาสบางวดั ไมม่ คี วามรู้
เกย่ี วกับกฎหมาย กฎระเบียบจัดระเบียบวดั ไม่เปน็ บางวดั ยงั ไมท่ ห่ี ลกั เกณฑท์ ี่ชัดเจน
๒) ปัญหาทรัพย์สินของวัด สมุดบัญชีธนาคาร ทรัพย์สินของวัดแต่ละวัดน้ันมี
จ�ำนวนมาก แต่การบริหารจัดการทรัพย์สินของวัดไม่มีความโปร่งใสหรือเป็นไปตาม
มาตรฐานท่ีดีส่งผลให้มีบุคคลเข้าไปแสวงหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของวัด โดยท ่ี
พระสงฆ์เองก็ได้มีส่วนได้เสียทั้งท่ีรู้ตัวและไม่รู้ตัวก็มี บางวัดท่ีมีทรัพย์สินมากแต่ไม่มีระบบ
การป้องกนั ทด่ี ีจงึ มีพวกเขา้ ไปขโมยทรัพย์สินของวดั ทำ� ให้เกิดปญั หาอาชญากรรมได้
๓) สภาพและสิ่งแวดล้อมบริเวณวัด สภาพวัดในปัจจุบันไม่สะอาดเท่าท่ีควร
ไม่ร่มรื่น และไม่สงบ กิจกรรมที่ทางวัดจัดข้ึนบางครั้งไม่เกิดความศรัทธรากับ
ประชาชนชาวบ้านวัดสกปรก มีสุนัข หรือแมว ที่ถูกคนน�ำมาทิ้งไว้ บางวัดติดชุมชนเมือง
สภาพการจราจรแออัดไม่สะดวกท่ีจะเข้ามาประกิจกรรมทางพุทธศาสนาเนื่องจากรถติด
บางวดั ถกู บดบังทศั นียภาพจาก ชมุ ชนหา้ งร้านตา่ งๆ
๔) ปัญหาวัดถูกบุกรุกท่ีดินจากผู้มีอิทธิพล ในวัดบางแห่งมีท่ีดินภายในวัด
เป็นจ�ำนวนมาก และถูกบุกรุกจากประชาชนเพื่อครอบครองท่ีดิน เพ่ือประกอบการค้า
และอยู่อาศัย โดยการใช้สถานที่ภายในวัดท�ำเป็นท่ีจอดรถ ท�ำเป็นตลาดโดยไม่เสียค่าเช่า
ให้กับวัด ในบางรายครอบครองที่ดินวัดโดยปรปักษ์เกิดการฟ้องร้องเจ้าอาวาส
เพอ่ื แยง่ ทด่ี นิ วดั
๕) ขาดการสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมจากพุทธศาสนิกชน ยังขาด
การสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าอาวาสกับหน่วยงานราชการใกล้เคียง
เช่น อบต. หรือท้องถิ่นที่จะสามารถเป็นแรงสนับสนุนวัดได้ และพุทธศาสนิกชนก็ไม่ได ้
ให้ความร่วมมือกับวัดในการจัดกิจกรรมหรือการสนับสนุนเท่าที่ควร เพราะเนื่องจาก
เศรษฐกิจตกต�่ำจึงต้องประกอบอาชีพของตนก่อน เวลาที่จะเข้ามาท�ำกิจกรรมภายในวัด
น้อยลง

241

242

สารคณะสงฆจ์ งั หวดั นครปฐม พ.ศ. ๒๕๖๓

๖) ปัญหาจากทางด้านพระสงฆ์
- ปญั หาเรอื่ งทรพั ยส์ นิ ของพระสงฆ์ ในปจั จบุ นั พระสงฆม์ ที รพั ยส์ นิ เปน็ สมบตั ิ
สว่ นตวั กนั มาก จนเปน็ ทรี่ บั รกู้ นั อยใู่ นสงั คม รายไดแ้ ละรายจา่ ยของพระภกิ ษสุ งฆน์ น้ั ขนึ้ อยู่
กบั ปัจจยั หลายประการ เช่น กิจกรรมต่างๆ และจากก�ำลงั ศรทั ธาของฆราวาส เช่น งานกจิ
นิมนต์ในรูปแบบต่างๆ การบิณฑบาตร การรับถวายฉันเพลนอกวัด การรับกิจนิมนต์ตาม
กิจกรรมทางด้านบุญกศุ ล งานท�ำบญุ ล้ียงพระข้ึนบา้ นใหม่ ซงึ่ การน้นั ก็มีหลายรูปแบบทงั้ ที่
ถูกต้องและไม่ถกู ต้องตามพระธรรมวินยั และกฎหมายของสงฆ์ การมีเงินทองเปน็ ทรพั ยส์ นิ
สว่ นตวั ยงั ทำ� ใหเ้ กดิ ปญั หาตา่ งๆ ตามมาอกี มากมาย เชน่ ปญั หาการฉอ้ โกงทรพั ยส์ นิ ปญั หา
การล่อลวงและขโมยทรัพย์สนิ ของพระภกิ ษุสงฆ์ปญั หาดา้ นอาชญากรรม ก่อใหเ้ กดิ ผลกระ
ทบตอ่ สงั คม โดยเฉพาะผลกระทบตอ่ พระพทุ ธศาสนาไมว่ า่ จะเปน็ เรอ่ื งความศรทั ธา คณุ ภาพ
ของพระภิกษสุ งฆ์ รวมถงึ ความมัน่ คงของพระพทุ ธศาสนาในสังคมอีกด้วย
- พระภิกษุสงฆ์และสามเณรไม่เคร่งครัดในพระธรรมวินัย ลุ่มหลงใน
วัตถุนิยมจนน�ำไปสู่การประพฤติผิดพระธรรมวินัย มีการฉันอาหารตอนเย็น เล่นพนัน
การเปดิ เพลงเสยี งดงั ทะเลาะววิ าทกบั ฆราวาส รบั เงนิ ใชข้ องแพง ซอื้ ลอตเตอร่ี การดหู นงั โป๊
มสี กี าอยใู่ นกฏุ ซิ งึ่ กจ็ ะถอื เปน็ การปาราชกิ รา้ ยแรง หรอื แมแ้ ตพ่ ฤตกิ รรมไมส่ ำ� รวมในรปู แบบ
เพศท่ีสาม การไปเก่ียวข้องกับการเมือง และการร่วมชุมนุมต่อต้านตามสถานที่ต่างๆ
มีการแสดงท่าที่ไม่ส�ำรวม ทั้งน้ีพระไม่สามารถเล่นการเมือง หรือเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
ทางการเมืองได้ ตามมตขิ องมหาเถรสมาคม
- ปัญหาทางด้านสุขภาพของพระสงฆ์สุขภาพของพระสงฆ์พบปัญหามาก
เกือบทุกวัด เนื่องมาจากอาหารที่ญาติโยมถวาย ส่วนใหญ่เป็นโรคความดันและเบาหวาน
และโรคติดต่อทางลมหายใจและอาหาร เพราะบางวัดฉันอาหารรวม หากพระสงฆ์
เกิดเจ็บป่วยเป็นไข้ก็จะติดกันท้ังวัด เพราะเน่ืองจากพระสงฆ์ไม่ได้รับการตรวจสุขภาพ
เหมือนประชาชนท่ัวไป เพราะต้องส�ำรวมระวังปฏิบัติภารกิจอยู่ภายในวัด โรงพยาบาล
ท่ีรักษาสุขภาพของพระสงฆ์ก็มีน้อยและเวลาที่พระสงฆ์ป่วยก็จะมีเรื่องค่าใช้จ่ายด้วย
ซึ่งพระสงฆ์เม่ือป่วยก็นอนในวัดไม่ไปหาหมอเนื่องจากติดท่ีก�ำลังปัจจัย ประกอบกับ
การฉันอาหารของบางวัดฉันมื้อเดียว จึงท�ำให้พระสงฆ์ที่ป่วยแล้วต้องฉันยาไม่ตรงเวลา
จึงทำ� ใหก้ ารรกั ษาอาการเจบ็ ป่วยหายชา้ หรือเรือ้ รังได้

242

243

รายงานการประชุมพระสงั ฆาธกิ ารจงั หวดั นครปฐม

- พระสงฆ์ที่เข้ามาบวชไม่ได้ศรัทธาในพระพุทธศาสนา การบวชของ
ชายไทยในปัจจุบันนี้มีวัตถุประสงค์แตกต่างกันไป บ้างบวชเพ่ือหนีเศรษฐกิจ บวชแก้บน
บวชทดแทนคุณบิดามารดา หากบุคคลกรที่เข้ามาบวชด้วยความศรัทธาเลื่อมใส
พระพุทธศาสนาได้น้อย บางรูปบวชมาก็ไม่ได้ศรัทธาเลื่อมใสพระพุทธศาสนา
เมื่อเข้ามาแล้วก็ ไม่ปฏิบัติภารกิจของสงฆ์ มาบวชอยู่วัดเฉยๆ ก็จะได้แต่ปริมาณ
แต่ไม่ได้คุณภาพจากพระสงฆ์พวกที่บวชโดยหวังประโยชน์ในการบวชอย่าง เช่น
ท�ำผิดแล้วหนีมาบวช ไม่มีทางท�ำมาหากินแล้วบวช บวชเพ่ือหวังประโยชน์จาก
ความศรัทธาของชาวบ้าน เป็นต้น พวกน้ีมักบวชนานและยิ่งอยู่นานส่ิงท่ีปฏิบัติไม่ด ี
ก็มีให้คนเห็นมากขึ้นน�ำไปสู่การผิดพระธรรมวินัยได้ง่ายบางคนก็ละเมิดศีลกับสีกา
เพราะไมอ่ าจตดั จากความกดดนั ทางธรรมชาตไิ ดก้ ล็ าสกิ ขาออกไปแลว้ แตเ่ หตปุ จั จยั รวมทงั้
พระสงฆไ์ มอ่ ยู่ในสังกัดวดั ของตนย้ายวดั ไปมาบ่อยก็จะทำ� ให้ปกครองได้ยาก
อยา่ งไรกต็ ามปญั หาทส่ี ง่ ผลกระทบตอ่ ชอื่ เสยี งและสงั คมในปจั จบุ นั มากทส่ี ดุ คอื ปญั หา
พระสงฆ์ละเมิดพระธรรมวินัย ซ่ึงเป็นผลที่กระทบต่อเยาวชนและพุทธศาสนิกชน
ผู้เป็นอนาคตของชาติ ในปัจจุบันยิ่งความเจริญทางโลกเพิ่มมากขึ้นเท่าไหร่ข่าวคราว
ในทางไม่สู้ดีเกี่ยวกับพระสงฆ์ หรือ บรรพชิต ก็ย่ิงปรากฏตามหน้าส่ือมากขึ้นเร่ือยๆ
แต่ทุกครั้งย่อมน�ำมาซ่ึงความเสื่อมศรัทธาของประชาชนท่ัวไป โดยเฉพาะกรณ ี
ที่เป็นข่าวคราวโด่งดังตั้งแต่อดีตจนปัจจุบัน มีปรากฏแล้วมากมาย จากวันนั้นจนวันนี้
ก็ไม่มีทีท่าจะจบจะส้ิน ส�ำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) ในฐานะผู้สนอง
งานคณะสงฆ์และช่วยสนับสนุนดูแลท�ำนุบ�ำรุงพระพุทธศาสนา และเป็นหน่วยงาน
ถือเป็นตัวแทนของภาครัฐ ที่ต้องจัดการดูแลสอดส่องพระสงฆ์และการลงโทษหรือ
การลงนิคหกรรม ตามความผิดท่ีได้รับ ได้รวบรวมข้อมูลที่พระสงฆ์ถูกร้องเรียนมากที่สุด
และสว่ นใหญพ่ บวา่ เปน็ เรอ่ื งจรงิ และเปน็ การผดิ วนิ ยั ทปี่ รากฏใหเ้ หน็ อยา่ งเดน่ ชดั โดยเรอ่ื ง
รอ้ งเรยี นทพี่ บมากทสี่ ดุ นนั้ เปน็ เรอ่ื งการบณิ ฑบาตไมเ่ หมาะสม ซงึ่ มที ง้ั พระจรงิ และฆราวาส
(พระปลอม) และเรอื่ งท่เี ปน็ คดคี วาม คดีอาญา เป็นตน้ นอกจากนย้ี งั มี เลน่ พนัน การเปิด
เพลงเสยี งดงั ทะเลาะววิ าทกบั ฆราวาส รบั เงนิ ใชข้ องแพง ซอื้ ลอตเตอร่ี การดหู นงั โป๊ มสี กี า
อยใู่ นกฏุ ซิ งึ่ กจ็ ะถอื เปน็ การปาราชกิ รา้ ยแรง หากยอ้ นไปในอดตี กรณอี อ้ื ฉาวเกยี่ วกบั พระเกดิ
ข้ึนมากมายหลายกรณกี เ็ ปน็ เรือ่ งราวใหญโ่ ตตกเป็นทีว่ ิพากษว์ จิ ารณ์ของสงั คมดังทผี่ ่านมา

243


Click to View FlipBook Version
Previous Book
หน่วย1_สังคมมนุษย์
Next Book
Visi Murid Impian