The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

รายงานการประชุมคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม ปรระจำปี 2563 และทำเนียบพระสังฆาธิการ

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by bckitti, 2021-06-02 01:35:33

สารคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม ปี 2563

รายงานการประชุมคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม ปรระจำปี 2563 และทำเนียบพระสังฆาธิการ

144

สารคณะสงฆจ์ ังหวดั นครปฐม พ.ศ. ๒๕๖๓

วนั ที่ ๑๙ สงิ หาคม ๒๕๖๓ วนั ที่ ๑๙ สงิ หาคม ๒๕๖๓ หนว่ ยบรรเทาสาธารณภยั
มูลนิธิหลวงพ่อสมหวัง วัดกลางบางพระ โดยพระครูศรีสุตากร มอบเคร่ืองอุปโภคบริโภค
แกผ่ ยู้ ากไร้ใน ตำ� บลบางพระ อ�ำเภอนครชัยศรี จงั หวดั นครปฐม
วนั ที่ ๒๕ สงิ หาคม ๒๕๖๓ วนั ที่ ๑๙ สงิ หาคม ๒๕๖๓ วนั ท่ี ๑๙ สงิ หาคม ๒๕๖๓
หนว่ ยบรรเทาสาธารณภยั มูลนิธิหลวงพ่อสมหวัง วัดกลางบางพระ โดยพระครศู รีสุตากร
มอบเครอ่ื งอปุ โภคบรโิ ภคแกส่ มาคมกภู้ ยั อมั รนิ ทรใ์ ต้ เพอื่ แจกจา่ ยประชาชนทป่ี ระสบอทุ กภยั
ในพ้ืนทีจ่ ังหวดั สโุ ขทัย
วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ คณะสงฆ์วัดวังตะกู โดย พระครูปลัดสาธุวัฒน ์
พร้อมด้วย รพ.สต. อสม. อบต. ต�ำรวจชุมชนและฝ่ายปกครองต�ำบลวังตะกู ออกเย่ียม
มอบเคร่ืองอุปโภคบริโภคแก่ผู้ป่วยติดเตียงติดบ้าน หมู่ท่ี ๗ ต�ำบลวังตะกู อ�ำเภอเมือง
จงั หวดั นครปฐม
วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ คณะสงฆ์วัดวังตะกู โดย พระครูปลัดสาธุวัฒน ์
พร้อมด้วย รพ.สต. อสม. อบต. ต�ำรวจชุมชนและฝ่ายปกครองต�ำบลวังตะกู ออกเย่ียม
มอบเคร่ืองอุปโภคบริโภคแก่ผู้ป่วยติดเตียงติดบ้าน หมู่ที่ ๕ ต�ำบลวังตะกู อ�ำเภอเมือง
จังหวัดนครปฐม
วันท่ี ๒๘ สงิ หาคม ๒๕๖๓ คณะสงฆ์อำ� เภอเมืองนครปฐม โดย พระครพู ศิ าล
สาธวุ ฒั น์ พรอ้ มดว้ ยเจา้ คณะตำ� บลในปกครอง ฝา่ ยปกครองสว่ นทอ้ งถน่ิ เทศบาลตำ� บลวงั เยน็
สาธารณสุข และจิตอาสา มอบเครื่องอุปโภคบริโภค แก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจาก
ภัยโควิด-๑๙ ในตำ� บลวังเยน็
วนั ท่ี ๓๐ สงิ หาคม ๒๕๖๓ พระศรธี ีรวงศ์ เจา้ คณะอ�ำเภอดอนตูม พร้อมดว้ ย
คณะสงฆ์ วัดสามง่ามและผู้มีจิตศรัทธามอบเคร่ืองอุปโภคบริโภคแก่เยาวชนด้อยโอกาส
ณ ส�ำนกั สง์ถำ้� ภูผาธรรมเจรญิ สขุ จงั หวดั ลพบรุ ี
พระครูยติธรรมานุยุต วัดสว่างอารมณ์ จัดตั้งโรงทานศีล ๕ ทุกวันอาทิตย ์
ตลอดดปี เพอื่ ชว่ ยเหลอื ผปู้ ระสบความเดือดรอ้ นจากผลกระทบภยั โควิด-๑๙

144

145

รายงานการประชุมพระสงั ฆาธิการจงั หวัดนครปฐม

วันท่ี ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ พระอุกกฤต อินฺทจิตฺโต วัดสามง่าม และ
นายสายัญ ม่วงทิม มอบเครื่องอุปโภคบริโภค แก่นางไพรวัลย์ สิริศักดิ์ ผู้ป่วยติดเตียง
โดยใหค้ วามช่วยเหลือต้ังแต่ เดอื นธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ถึงปัจจุบัน
วนั ท่ี ๓๑ สงิ หาคม ๒๕๖๓ พระครสู มหุ ป์ ระเสรฐิ จารธุ มฺโม วัดหนองกระพี้
มอบเครือ่ งอปุ โภคบริโภค แก่ผ้ปู ว่ ยติดเตียงในเขตตำ� บลบ้านหลวง
พระครูเกษมถาวรคุณ วัดบางเลน มอบเคร่ืองอุปโภคบริโภคแก่ผู้ยากไร ้
ประจ�ำเดือนสิงหาคม จำ� นวน ๒๐๐ ชุด
คณะสงฆว์ ัดสามงา่ ม โดย พระศรีธีรวงศ์ เจ้าคณะอำ� เภอดอนตูม บริจาคปัจจัย
ช่วยเหลอื งานศพนายราชยั สทิ ธเิ สนยี ์ เป็นเงนิ ๔,๐๐๐ บาท
ท่ีประชมุ รับทราบ
วาระที่ ๑๐ เร่ืองการพัฒนาพทุ ธมณฑล
ไม่มี
เลขานกุ ารฯ ประธานแตล่ ะฝา่ ยไดร้ ายงานการปฏบิ ตั หิ นา้ ทใ่ี นชว่ งเดอื นทผ่ี า่ น
มาตอ่ ทปี่ ระชมุ แลว้ ตอ่ ไปขอกราบอาราธนาพระเดชพระคณุ พระเทพศาสนาภบิ าล รองเจา้
คณะจงั หวดั นครปฐม วดั ไรข่ ิง พระอารามหลวง จะไดส้ รุปงานทง้ั ๖ ฝ่าย และงานพัฒนา
พทุ ธมณฑล ตลอดถึงแนวทางในการท�ำงานของคณะสงฆ์จงั หวดั นครปฐม
พระเทพศาสนาภบิ าล รองเจา้ คณะจงั หวดั นครปฐม วดั ไรข่ งิ พระอารามหลวง
ให้ทุกฝ่าย เสนอผลให้กระชับอย่าให้นานเกินไป ควรมีภาพประกอบด้วย เหมือนฝ่าย
สาธารณูปการคณะสงฆ์จงั หวดั นครปฐมดำ� เนินมาถูกทางแล้ว มคี วามสามัคคีมีการประชุม
ทุกเดอื น มีงานใน ๖ ฝา่ ย บวกงานพัฒนาพทุ ธมณฑล กช็ ่วยเหลอื กนั ทุกงานเปน็ แบบอย่าง
ใหจ้ งั หวดั อนื่ ๆ ได้
งานปกครอง ให้เจ้าคณะผูป้ กครองแนะน�ำวดั ในปกครอง อย่าสรา้ งวัตถมุ งคล
ทไี่ มใ่ ช่พุทธรูป เช่น ไอไ้ ข่ วดั ในนครปฐมไมค่ วรสร้าง ถา้ จะสรา้ งต้องแยกสถานทไี่ ว้ตา่ งหาก

145

146

สารคณะสงฆจ์ ังหวดั นครปฐม พ.ศ. ๒๕๖๓

อยา่ รวมกบั พระพทุ ธรปู คณะสงฆจ์ งั หวดั นครปฐม ไดผ้ อู้ ำ� นวยการสำ� นกั งานพระพทุ ธศาสนา
จังหวดั นครปฐม ชว่ ยงานได้หลายเรอ่ื ง
งานการศกึ ษา ขอใหช้ ว่ ยกนั เหมอื นเดมิ วดั ไรข่ งิ ชว่ ยเรอ่ื งสถานที่ อำ� เภอตา่ ง ๆ
หาอาหารมาชว่ ย ฝากชว่ ยดปู ริยตั ิสามญั ดว้ ย
งานเผยแผ่ งานโครงการหมู่รักษาศลี ๕ งานโครงการวดั ประชา รัฐ สร้างสขุ
และงานหน่วยอบรมประชาชนประจ�ำต�ำบล ต้องท�ำควบคู่กันแต่อย่าเครียดท�ำเท่าท่ี
สามารถทำ� ได้ การอบรมศาสนพธิ กี รขอใหท้ ำ� งานรว่ มกับวฒั นธรรมดว้ ย เพราะวฒั นธรรม
มเี จา้ หนา้ ที่ท่ีจะแนะน�ำศาสนพธิ ีตรงนอ้ี ยู่ทั่วประเทศ
งานสาธารณูปการ คณะกรรมการฝ่ายนี้ทำ� ได้ดีแลว้
งานศกึ ษาสงเคราะห์ ขอใหร้ วบรวมใหค้ รบทงั้ จงั หวดั เพราะยงั มพี ระสงั ฆาธกิ าร
อีกหลายรูป ทท่ี ำ� งานดา้ นน้ี แต่ยังไมไ่ ด้รวบรวมเปน็ ภาพรวมของจงั หวดั
งานสาธารณสงเคราะห์ ขอให้ช่วยเหลือคนรอบๆ วัดด้วย คนเหลา่ นล้ี �ำบาก
วัดตอ้ งเขา้ ไปช่วย เพราะเปน็ ฐานของวดั น้นั ๆ ต้องช่วยญาตโิ ยมของเราให้หายล�ำบากกอ่ น
ท่ีประชมุ รับทราบ
วาระที่ ๑๑ เรอื่ งอืน่ ๆ
นายบุญเชิด กิตติธรางกูร ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
นครปฐม เรอ่ื งอบรมศาสนพิธีและไวยาวัจกรรับทราบทีจ่ ะท�ำงานร่วมกบั วัฒนธรรม
เรอ่ื ง พระราชบญั ญตั ภิ าษที ด่ี นิ และสง่ิ ปลกู สรา้ ง พ.ศ.๒๕๖๒ พระราชบญั ญตั นิ ี้
จะมาแทนพระราชบัญญตั วิ า่ ดว้ ยภาษีโรงเรอื นเดิม ในมาตรา ๘ ระบุท่ีดนิ และสงิ่ ปลกู สรา้ ง
ทรัพยส์ ิน ดงั ตอ่ ไปนี้ ไดร้ บั การยกเว้น ทเ่ี กี่ยวขอ้ งกบั วัดในวงเลบ็ หา้
(๕) ทรัพย์สินท่ีเป็นศาสนสมบัติไม่ว่าจะเป็นศาสนาใดท่ีใช้เฉพาะ เพื่อการ
ประกอบศาสนกิจหรือกิจการสาธารณะหรือทรัพย์สินท่ีเป็นที่อยู่ของนักพรตนักบวชไม่
ว่าศาสนาใดหรือทรัพย์สินที่เป็นของศาลเจ้า ท้ังนี้เฉพาะที่ไม่ได้ใช้หาผลประโยชน์ ยกเว้น
การเกบ็ ภาษี

146

147

รายงานการประชมุ พระสังฆาธิการจังหวดั นครปฐม

ถ้าวัดน�ำท่ีตั้งวัดก็ดี ท่ีธรณีสงฆ์ก็ดี ไปท�ำผลประโยชน์ แบบน้ีต้องเสียภาษีให้
กับเทศบาลหรือ อ.บ.ต. กรณีที่วดั ตา่ งๆ ให้ท่หี นว่ ยงานตา่ งๆ ใช้ท�ำประโยชน์ แต่ยังไมไ่ ด้
ท�ำสัญญาเช่า ควรไปท�ำสัญญาเช่าให้เรียบร้อย เพราะตามมติคณะกรรมการพิจารณา
งบประมาณศาสนสมบัติกลาง หรือพศป. ที่มหาเถรสมาคมแต่งต้ัง ก�ำหนดว่าวัดจะให้
บุคคลหรือหน่วยงานอื่นใช้ที่ดินโดยไม่ให้ผลประโยชน์ตอบแทนไม่ได้ บูรพาจารย์อาจจะ
อนุเคราะห์สงเคราะห์ให้ใช้มาในอดีต แต่ปัจจุบันท�ำไม่ได้ เช่น โรงเรียน ที่อยู่ในวัดต่างๆ
เป็นการเอ้ือเฟื้อเก้ือกูลกันระหว่างวัดกับชุมชน แต่เม่ือมีระเบียบน้ีออกมาจะท�ำให้วัดกับ
ชุมชนเร่ิมห่างจากกัน เพราะการให้ใช้ฟื้นท่ีแบบน้ีต้องท�ำสัญญาเช่านานปี และเจ้าอาวาส
ไม่สามารถกำ� หนดอตั ราเชา่ เองได้ คณะกรรมการ พศป.จะเปน็ ผู้กำ� หนดอัตราเช่า ซ่งึ ทาง
ผใู้ ช้ไม่สามารถหางบประมาณจ่ายได้
เลขานกุ ารฯ การประชมุ ในวนั นไ้ี ดด้ ำ� เนนิ การครบทกุ วาระแลว้ ผไู้ มม่ ผี ใู้ ดเสนอ
เรอื่ งอกี ขอกราบ อาราธนาพระเดชพระคณุ ผเู้ ป็นประธานปดิ การประชมุ
ประธานฯ ขออนุโมทนาขอบคุณขอบใจทุกท่านที่ได้มาประชุมกันในวันน ี้
ขออานภุ าพคณุ พระศรรี ตั นตรยั และบญุ กศุ ลชว่ ยปกปอ้ งคมุ ครองทา่ นทง้ั หลายใหป้ ราศจาก
ทุกข์โศกโรคภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวง และขอช่วยดลบันดาลให้ทุกท่านเจริญด้วยอายุ
วรรณะ สุขะ พละ ลาภ ยศ สขุ สรรเสริญย่งิ ๆ ข้ึนไปทุกท่านเทอญ.
ปิดประชมุ เวลา ๑๖.๐๖ น.

(พระครสู ุธเี จตยิ านุกูล) (พระเทพมหาเจติยาจารย์)
เลขานุการเจา้ คณะจงั หวัดนครปฐม เจา้ คณะจังหวัดนครปฐม
ตรวจรบั รองบนั ทกึ รายงานการประชุม
บนั ทกึ รายงานการประชุม

147

148

สารคณะสงฆ์จังหวดั นครปฐม พ.ศ. ๒๕๖๓

รายงานการประชมุ

พระสงั ฆาธิการระดบั เจา้ คณะจังหวดั รองเจ้าคณะจังหวดั เจ้าคณะอ�ำเภอ
รองเจา้ คณะอ�ำเภอ เจา้ คณะตำ� บล และเลขานุการ

ประจำ� เดือนตลุ าคม

วันพฤหสั บดที ่ี ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ณ อาคารราชวิริยาลังการ วดั ไร่ขิง พระอารามหลวง อำ� เภอสามพราน เจงั หวัดนครปฐม

รายนามผเู้ ข้าประชุม
๑. พระเทพมหาเจตยิ าจารย์ เจ้าคณะจังหวดั นครปฐม
๒. พระเทพศาสนาภิบาล รองเจ้าคณะจงั หวัดนครปฐม
๓. พระครอู ดุลพฒั นาภรณ์ ทป่ี รกึ ษาเจ้าคณะจังหวดั นครปฐม
๔. พระครูพิศาลสาธวุ ัฒน ์ เจ้าคณะอำ� เภอเมืองนครปฐม
๕. พระครูสิรปิ ญุ ญาภวิ ัฒน ์ เจา้ คณะอำ� เภอนครชยั ศรี
๖. พระพิพัฒนศ์ ึกษากร เจ้าคณะอ�ำเภอสามพราน
๗. พระครปู ญุ ญาภิสนั ท์ เจ้าคณะอำ� เภอบางเลน
๘. พระครูอมรบุญญารักษ์ เจา้ คณะอำ� เภอก�ำแพงแสน
๙. พระศรธี ีรวงศ ์ เจ้าคณะอ�ำเภอดอนตูม
๑๐. พระครูบวรธรรมานสุ ิฐ เจา้ คณะอำ� เภอพุทธมณฑล
๑๑. พระมหาไกรวรรณ์ ชินทตฺติโย ป.ธ.๙ ดร. รองเจ้าคณะอำ� เภอเมืองนครปฐม
๑๒. พระครโู กวทิ สุตการ รองเจา้ คณะอ�ำเภอนครชยั ศรี
๑๓. พระครูโกศลธรรมรัตน์ รองเจา้ คณะอำ� เภอก�ำแพงแสน
๑๔. พระครูสวุ รรณเมธาภรณ์ เจา้ คณะตำ� บลพระประโทน
๑๕. พระครปู ฐมวราจารย ์ เจ้าคณะตำ� บลดอนยายหอม
๑๖. พระครูสุจิตตานนั ท ์ เจ้าคณะตำ� บลบางแขม
๑๗. พระครูหรภิ มู ิรกั ษ์ เจ้าคณะต�ำบลสวนป่าน

148

149

รายงานการประชุมพระสังฆาธิการจังหวัดนครปฐม

๑๘. พระครปู ลดั สาธวุ ัฒน์ เจา้ คณะต�ำบลทัพหลวง
๑๙. พระครูปฐมสุตากร เจ้าคณะต�ำบลบา้ นยาง
๒๐. พระครูยติธรรมานุยุต เจา้ คณะต�ำบลบางกระเบา
๒๑. พระครสู ิรชิ ยั รังสี เจ้าคณะต�ำบลห้วยพลู
๒๒. พระครสู ิรชิ ัยสถติ เจ้าคณะต�ำบลสมั ปทวน
๒๓. พระครูจันทเขมคุณ เจ้าคณะต�ำบลศรีมหาโพธิ์
๒๔. พระมหาเสวย ติสสฺ วโํ ส ป.ธ.๗ เจา้ คณะตำ� บลศรี ษะทอง
๒๕. พระครูจารุวัฒนคณุ เจ้าคณะต�ำบลไรข่ ิง
๒๖. พระมหาสมเกยี รติ เตชวณฺโณ ป.ธ.๗ เจา้ คณะตำ� บลยายชา
๒๗. พระครูวรดิตถานุยตุ เจ้าคณะต�ำบลบ้านใหม่
๒๘. พระครูเกษมถาวรคุณ เจา้ คณะตำ� บลไผห่ ชู ้าง
๒๙. พระมหาณรงค์ มหาปญฺโญ ป.ธ.๖ ดร. เจา้ คณะตำ� บลบางหลวง
๓๐. พระครปู ยิ ธรรมพมิ ล เจ้าคณะต�ำบลบางปลา
๓๑. พระครวู ิจติ รปทมุ านนั ท์ เจ้าคณะตำ� บลบวั ปากท่า
๓๒. พระครูโสภณสาโรภาส เจ้าคณะตำ� บลบางภาษี
๓๓. พระปลัดเกรยี งเดช ฐานธมโฺ ม รก.เจ้าคณะตำ� บลบางไทรป่า
๓๔. พระครไู พโรจน์ภัทรคุณ ดร. เจา้ คณะตำ� บลดอนข่อย
๓๕. พระครพู ินติ สตุ าคม เจ้าคณะต�ำบลห้วยขวาง
๓๖. พระครูพทิ ักษ์ธรรมกติ ติ์ เจา้ คณะตำ� บลห้วยด้วน
๓๗. พระครูปฐมวรญาณ เจา้ คณะต�ำบลบา้ นหลวง
๓๘. พระครูพิสทุ ธ์ฐิ านพิธาน รองเจ้าคณะตำ� บลรองบางภาษี
๓๙. พระมหาวิจติ ร กลฺยาณจติ ฺโต ป.ธ.๗ เจ้าอาวาสวดั มหาสวสั ดนิ์ าคพุฒาราม
๔๐. พระครูสธุ เี จตยิ านุกูล เลขานกุ ารเจา้ คณะจงั หวัดนครปฐม
๔๑. พระครปู ลัดประวิทย์ วรธมโฺ ม เลขานกุ ารรองเจ้าคณะจงั หวดั นครปฐม
๔๒. พระปลัดเฉลมิ พล จารุวณฺโณ เลขานุการเจา้ คณะอำ� เภอเมอื งนครปฐม
๔๓. พระปลัดประพจน์ สุปภาโต ดร. เลขานุการเจา้ คณะอำ� เภอนครชยั ศรี
๔๔. พระปลดั การญุ ย์ ฐิตธมโฺ ม เลขานุการเจ้าคณะอำ� เภอสามพราน

149

150

สารคณะสงฆ์จงั หวดั นครปฐม พ.ศ. ๒๕๖๓

๔๕. พระปลัดเกรยี งเดช ฐานธมฺโม เลขานุการเจ้าคณะอำ� เภอบางเลน
๔๖. พระปลดั พิเชษ ธมฺมธโช เลขานุการเจา้ คณะอำ� เภอก�ำแพงแสน
๔๗. พระอุกกฤต อนิ ฺทจิตฺโต ป. เลขานกุ ารเจ้าคณะอำ� เภอดอนตูม
๔๘. พระพฒั นวชั ร ญาณสริ ิ เลขานุการรองเจา้ คณะอำ� เภอนครชัยศรี
๔๙. พระใบฎีกาอดุ มศกั ด์ิ ทปี ธมโฺ ม เลขานกุ ารรองเจา้ คณะอำ� เภอก�ำแพงแสน
๕๐. พระมหาไพศาล โฆสธมโฺ ม ป.ธ.๗ ผู้แทนพระวินยาธิการอำ� เภอนครขัยศรี
๕๑. พระครูพิสทุ ธ์ฐิ านพิธาน ผู้แทนพระวนิ ยาธิการอำ� เภอบางเลน
๕๒. นางฐิตริ ัตน์ เคา้ ภูไทย วัฒนธรรมจงั หวัดนครปฐม
๕๓. นายบุญเชิด กติ ตธิ รางกูร ผอู้ ำ� นวยการสำ� นกั งานพระพทุ ธศาสนาจงั หวดั ฯ
๕๔. นายสขุ พชิ ัย เชาวกลุ นกั วิชการศาสนาช�ำนาญการพิเศษ
๕๕. นางสาวอรพร คมั ภรี ศาสตร ์ นกั วชิ าการวัฒนธรรมชำ� นาญการพเิ ศษ
รายนามผลู้ าประชุม เจ้าคณะตำ� บลพระปฐมเจดีย์
๑. พระครูพิพิธเจตยิ าภิบาล เจ้าคณะตำ� บลโพรงมะเด่อื
๒. พระครปู ฐมธรรมรักษ์ เจา้ คณะต�ำบลทา่ พระยา
๓. พระครพู ิจิตรสรคุณ เจา้ คณะต�ำบลวัดละมดุ
๔. พระครปู ฐมโชติวฒั น ์ เจา้ คณะตำ� บลบางช้าง
๕. พระครูจินดากิจจานรุ กั ษ์ เจา้ คณะตำ� บลบางระก�ำ
๖. พระครูไพศาลกติ ตวิ รรณ เจา้ คณะต�ำบลหว้ ยม่วง
๗. พระครสู มุ นสนุ ทรกจิ เจ้าคณะตำ� บลก�ำแพงแสน
๘. พระครูวิธานธรรมนาถ เจ้าคณะตำ� บลกระตบี
๙. พระครูอดลุ ประชารกั ษ์ เจ้าคณะต�ำบลทงุ่ ลกู นก
๑๐. พระครปู ฐมจนิ ดากร เจ้าคณะตำ� บลทุ่งขวาง
๑๑. พระครูปลัดเพลนิ ภทฺทปญโฺ ญ เจา้ คณะตำ� บลสามงา่ ม
๑๒. พระครูปฐมปัญญาภรณ ์ เจา้ คณะตำ� บลศาลายา
๑๓. พระครถู าวรธรรมภิมณฑ ์ เลขานุการเจ้าคณะอ�ำเภอพทุ ธมณฑล
๑๔. พระครปู ฐมถริ ธรรม

150

151

รายงานการประชุมพระสังฆาธกิ ารจังหวดั นครปฐม

๑๕. พระนครนิ ทร์ ธมฺมนิ ทฺ โชติ เลขานกุ ารรองเจา้ คณะอำ� เภอเมอื งนครปฐม
๑๖. พระครปู ระภัสร์มโนธรรม ผแู้ ทนพระวนิ ยาธกิ ารอำ� เภอเมอื งนครปฐม
๑๗. พระครูปฐมธีรวฒั น์ ผู้แทนพระวินยาธกิ ารอ�ำเภอสามพราน
๑๘. พระมหาบญุ เกลา้ นาคเสโน ป.ธ. ผูแ้ ทนพระวินยาธิการอำ� เภอก�ำแพงแสน
๑๙. พระครสู ันติธรรมานนั ท์ ผ้แู ทนพระวินยาธกิ ารอำ� เภอดอนตูม
๒๐. พระมหาธงสวรรค์ วรเมธี ป.ธ.๖ ผู้แทนพระวินยาธกิ ารอำ� เภอพุทธมณฑล
รายนามผู้ร่วมประชมุ เลขานกุ ารเจา้ คณะตำ� บลพระปฐมเจดยี ์
๑. พระครปู ฐมพทิ ยาภรณ์ เลขานกุ ารเจา้ คณะตำ� บลบา้ นยาง
๒. พระมหาชุมพล สุทสฺสี ป.ธ.๖ เลขานกุ ารเจ้าคณะตำ� บลบางกระเบา
๓. พระสมุห์มงคล สทุ นโฺ ต เลขานกุ ารเจ้าคณะตำ� บลไรข่ ิง
๔. พระครสู มหุ ธ์ วชั ชยั เขมจาโร เลขานกุ ารเจ้าคณะตำ� บลบ้านใหม่
๕. พระใบฎีกาอรรถพล พลสโี ล เลขานุการเจ้าคณะต�ำบลศรมี หาโพธ์ิ
๖. พระพวงสขุ สเุ มโธ เลขานกุ ารเจา้ คณะตำ� บลบวั ปากท่า
๗. พระอนชุ าติ สมานจติ โฺ ต เลขานกุ ารเจ้าคณะต�ำบลบา้ นหลวง
๘. พระวีรชัย สํวโร กองงานเลขานกุ ารเจา้ คณะตำ� บลบางกระเบา
๙. พระเอกพจน์ กตสาโร กองงานเลขานกุ ารเจา้ คณะตำ� บลบางกระเบา
๑๐. พระพรรษา ฉนฺทโก พระวินยาธกิ ารจงั หวัดนครปฐม
๑๑. พระครสู งั ฆกจิ จารกั ษ ์ เลขานุการเจา้ คณะตำ� บลสามงา่ ม
๑๒. พระปลดั ธวัชชยั เทวธมฺโม เลขานุการเจ้าคณะต�ำบลหว้ ยดว้ น
๑๓. พระวิสตู ร จติ ฺตทนฺโต เลขานุการเจ้าคณะตำ� บลไผ่หชู า้ ง
๑๔. พระครูสมหุ ์ธนทั ศาสตร์ กองงานเลขานกุ ารเจา้ คณะตำ� บลโพรงมะเดอื่
๑๕. พระสชุ นิ ปคุณธมโฺ ม เลขานุการเจา้ คณะตำ� บลยายชา
๑๖. พระอดศิ ักดิ์ อติชาคโร นักวชิ การศาสนาปฏบิ ัติการ
๑๗. นางสาวพิมลวรรณ เหลืองรังษ ี

151

152

สารคณะสงฆ์จังหวดั นครปฐม พ.ศ. ๒๕๖๓

เปดิ ประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น.
วาระที่ ๑ เรือ่ งที่ประธานแจง้ ให้ท่ปี ระชุมทราบ
ไมม่ ี
วาระท่ี ๒ เรือ่ งรบั รองรายงานการประชุม
พระครสู ุธีเจตยิ านกุ ลู เลขานุการเจา้ คณะจังหวัดนครปฐม ขออนญุ าตไม่อา่ น
รายงานการประชุมเม่ือเดือนท่ีผ่านมา ขอความเมตตาผู้เข้าประชุมทุกรูปได้อ่านรายงาน
การประชุมเมื่อเดือนท่ีผ่านมา หากมีข้อความส่วนใดส่วนหน่ึงขาดตกบกพร่องผิดพลาด
จากท่ีได้ประชุม ขอความกรุณาผู้เข้าประชุมทุกรูปได้แจ้งต่อฝ่ายเลขานุการ เพ่ือจะได ้
แก้ไขรายงานการประชมุ ให้ถกู ตอ้ งตอ่ ไป
วาระที่ ๓ เรือ่ งสบื เนอื่ ง
พระครูสิริปุญญาภิวัฒน์ เจ้าคณะอ�ำเภอนครชัยศรี ส�ำหรับข้อร้องเรียน
วัดห้วยตะโก ยังไม่ได้รับรายงานจากเจ้าคณะผปู้ กครองใกลช้ ดิ
นายบุญเชิด กิตติธรางกูร ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
นครปฐม เร่อื งร้องเรยี นเจ้าอาวาสวัดไผล่ อ้ ม ผู้รอ้ งขอเลื่อนไปวันที่ ๙ พฤศจกิ ายน ๒๕๖๓
ท่ีประชมุ รับทราบ
วาระที่ ๔ เรอื่ งการปกครอง
พระครูสิริปุญญาภิวัฒน์ เจ้าคณะอ�ำเภอนครชัยศรี วัดส�ำโรง ประธาน
งานปกครองคณะสงฆจ์ งั หวดั นครปฐม ตามแผนปฏิรปู กิจการพระพทุ ธศาสนา
วันท่ี ๒๒ กันยายน ๒๕๖๓ คณะสงฆ์อ�ำเภอนครชัยศรี ออกตรวจการวัดใน
ตำ� บลศรี ษะทอง ประกอบดว้ ยวดั ศรี ษะทอง วดั บอ่ ตะกว่ั พทุ ธาราม วดั หว้ ยตะโก วดั โคกพระเจดยี ์
วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓ คณะสงฆอ์ ำ� เภอเมอื งนครปฐม ออกตรวจการวดั วงั เยน็
ท่ีประชุมรบั ทราบ

152

153

รายงานการประชมุ พระสังฆาธกิ ารจังหวดั นครปฐม

วาระท่ี ๕ เรื่องการศกึ ษา
พระพิพัฒน์ศึกษากร เจ้าคณะอ�ำเภอสามพราน วัดบางช้างเหนือ ประธาน
งานการศึกษาคณะสงฆ์จงั หวดั นครปฐม ตามแผนปฏริ ปู กิจการพระพุทธศาสนา
คณะสงฆ์อำ� เภอเมืองนครปฐม จัดสอบนักธรรมชั้นตรี ระหวา่ งวันที่ ๒๖ - ๒๙
กนั ยายน ๒๕๖๓ ณ วัดพะเนยี งแตก ผเู้ ขา้ สอบจ�ำนวน ๑๐๖ รูป
คณะสงฆ์อ�ำเภอนครชัยศรี จัดสอบนักธรรมช้ันตรี ระหว่างวันท่ี ๒๖ - ๒๙
กนั ยายน ๒๕๖๓ ณ วัดสำ� โรง ผเู้ ขา้ สอบจำ� นวน ๕๖ รปู
คณะสงฆ์อ�ำเภอสามพราน จัดสอบนักธรรมช้ันตรี ระหว่างวันท่ี ๒๖ - ๒๙
กนั ยายน ๒๕๖๓ ณ วัดบางชา้ งเหนือ ผเู้ ข้าสอบจำ� นวน ๘๔ รปู
คณะสงฆ์อ�ำเภอบางเลน จัดสอบนักธรรมช้ันตรี ระหว่างวันที่ ๒๖ - ๒๙
กนั ยายน ๒๕๖๓ ณ วดั บางไผ่นารถ ผเู้ ข้าสอบจำ� นวน ๖๙ รปู
คณะสงฆอ์ ำ� เภอกำ� แพงแสน จัดสอบนกั ธรรมช้นั ตรี ระหวา่ งวันที่ ๒๖ - ๒๙
กนั ยายน ๒๕๖๓ ณ วัดวังนำ�้ เขยี ว ผเู้ ข้าสอบจำ� นวน ๕๔ รูป
คณะสงฆ์อ�ำเภอดอนตูม จัดสอบนักธรรมชั้นตรี ระหว่างวันที่ ๒๖ - ๒๙
กนั ยายน ๒๕๖๓ ณ วดั สามงา่ ม ผู้เข้าสอบจ�ำนวน ๑๔ รูป
คณะสงฆอ์ ำ� เภอพทุ ธมณฑล จัดสอบนกั ธรรมช้นั ตรี ระหว่างวันท่ี ๒๖ - ๒๙
กันยายน ๒๕๖๓ ณ วัดมะเกลอื ผูเ้ ขา้ สอบจำ� นวน ๒๑ รูป
สรปุ ผ้สู อบนกั ธรรมชน้ั ตรี สง่ สอบ ๓๙๙ รปู ขาดสอบ ๒๐ รูป คงสอบ ๓๗๙ รปู
วนั ท่ี ๙ ตลุ าคม ๒๕๖๓ คณะกรรมการฝา่ ยการศกึ ษาคณะสงฆจ์ งั หวดั นครปฐม
ประชมุ วางแผนเตรยี มงานอบรมนักธรรมชั้นโทและเอกกอ่ นสอบสนามหลวง ณ สำ� นักงาน
เจ้าคณะจงั หวัดนครปฐม วดั พระปฐมเจดีย์

153

154

สารคณะสงฆจ์ ังหวดั นครปฐม พ.ศ. ๒๕๖๓

กำ� หนดอบรมนักธรรมชนั้ โทและเอก
วนั ท่ี ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๘.๐๐ น. ปฐมนิเทศเปดิ การอบรม
วนั ที่ ๒๑ - ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ อบรมตามตารามท่ไี ด้ก�ำหนดไว้
วนั ท่ี ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา๐๙.๓๐ น. ปิดการอบรม
จำ� นวนผ้เู ขา้ อบรม
นักธรรมชั้นโท จ�ำนวน ๓๓๕ รปู
นักธรรมช้ันเอก จ�ำนวน ๑๙๒ รูป
รวมทั้งสน้ิ ๕๒๗ รูป

กำ� หนดปดิ การเรียนการสอนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี
ปดิ การเรยี น ตงั้ แต่วนั ที่ ๑๖ ตลุ าคม ถึง ๘ พฤศจกิ ายน ๒๕๖๓
เปดิ เรยี นวนั ท่ี ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
สรปุ จำ� นวนนกั เรยี นบาลี โรงเรยี นสหศกึ ษาบาลี คณะสงฆจ์ งั หวดั นครปฐม ดงั น้ี
ประโยค ๑-๒ จำ� นวน ๖๘ รปู
ประโยค ป.ธ.๓ จำ� นวน ๓๓ รปู
ประโยค ป.ธ.๔ จำ� นวน ๒๙ รูป
ประโยค ป.ธ.๕ จำ� นวน ๑๓ รปู
ประโยค ป.ธ.๖ จำ� นวน ๑๘ รปู
ประโยค ป.ธ.๗ จำ� นวน ๑๕ รปู
ประโยค ป.ธ.๘ จำ� นวน ๑๒ รูป
ประโยค ป.ธ.๙ จำ� นวน ๑๓ รูป
บาลศี กึ ษา ประโยค ๑-๒ จำ� นวน ๙ คน
บาลีศกึ ษา ประโยค บ.ศ.๓ จำ� นวน ๒ คน
บาลีศกึ ษา ประโยค บ.ศ.๖ จำ� นวน ๑ คน
บาลศี ึกษา ประโยค บ.ศ.๘ จำ� นวน ๑ คน
รวมทั่ง้ สนิ้ จำ� นวน ๒๑๔ รปู /คน

ทีป่ ระชุมรบั ทราบ

154

155

รายงานการประชุมพระสังฆาธกิ ารจงั หวดั นครปฐม

วาระท่ี ๖ เรือ่ งการเผยแผ่
พระครูปลัดสาธุวัฒน์ เจ้าคณะต�ำบลวังตะกู วัดตะกู คณะกรรมการเผยแผ่
คณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม ตามแผนปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ส�ำหรับงานเผยแผ ่
ในช่วงเดือนทผี่ ่านมา ดงั น้ี
พระมหาสมโภช สุเมโธ ป.ธ.๓ เจ้าอาวาสวัดศิลามูล ได้พุทธศาสนิกชน
เจรญิ พระพทุ ธมนต์ เจรญิ จติ ตภาวน เปน็ ประจำ� ทกุ วนั ตงั้ แตเ่ วลา ๑๘.๐๐ น. ถงึ ๒๐.๐๐ น.
สว่ นวัดอ่นื ๆ กจ็ ัดใหม้ ีการปฏบิ ตั ิธรรมตามความเหมาะสมทกุ วัด
ทปี่ ระชมุ รับทราบ
วาระท่ี ๗ เรือ่ งงานสาธารณปู การ
พระครูพิศาลสาธุวัฒน์ เจ้าคณะอ�ำเภอเมืองนครปฐม วัดพะเนียงแตก
ประธานงานสาธารณปู การคณะสงฆจ์ งั หวดั นครปฐม ตามแผนปฏริ ปู กจิ การพระพทุ ธศาสนา
วนั ท่ี ๓๐ กนั ยายน ๒๕๖๓ คณะกรรมการฝา่ ยสาธารณปู การจงั หวัดนครปฐม ได้ลงตรวจ
วัดทรงคนอง อ�ำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม คณะกรรมการได้แนะน�ำการพัฒนา
งานสาธารณปู การตามแนวทางกิจกรรม ๕ ส. ดงั นี้
๑. สะสาง คือ จัดการบริเวณวัด ภายในบริเวณวัด มีสิ่งต่างๆ ท่ีจ�ำเป็น
เหมาะสมส่งเสริมสภาพ ความเป็นรมณสี ถาน
๒. สะดวก คอื การปรบั ปรงุ พฒั นา ดแู ลรกั ษาสง่ิ แวดลอ้ มและภมู ทิ ศั นภ์ ายในวดั
๓. สะอาด คอื ความสะอาด มัน่ คงแขง็ แรงของอาคารเสนาสนะต่างๆ
๔. สร้างมาตฐาน คือ จดั การวดั ให้มีส่ิงปลกู สรา้ ง และอาคารเสนาสนะต่างๆ
เพยี งพอและ เหมาะสมเป็นประโยชน์ สภาพสอาด ม่นั คงแขง็ แรง
๕. สรา้ งวนิ ยั คอื การบรหิ ารจดั การและดแู ลศาสนสมบตั ขิ องวดั เพอื่ ใหส้ ามารถ
บริหารจดั การ วัดอยา่ งเปน็ ระบบ
และแนะนำ� ๙ แนวทางปฏิบัตกิ ารพฒั นาพ้ืนท่ีสวู่ ัดสรา้ งสุข ดงั นี้
๑. ปา้ ยช่อื วดั บรเิ วณหน้าวัด และแผนผังวัดโดยสงั เขป

155

156

สารคณะสงฆจ์ งั หวดั นครปฐม พ.ศ. ๒๕๖๓

๒. การจัดการจราจร ป้ายจราจร และท่ีจอดรถ
๓. การจดั ระบบคลังวัสดสุ งฆ์ และการควบคมุ การเบกิ -จา่ ยส่งิ ของ
๔. หอ้ งนำ�้
๕. การจดั การขยะ
๖. สภาพแวดลอ้ มทวั่ ไป ไดแ้ ก่ ความเปน็ ระเบยี บเรยี บรอ้ ย ปลอดภยั ของพน้ื ที่
เปิดโลง่ ตา่ งๆ การจดั การพน้ื ท่ีสเี ขียวภายในวัด เปน็ ตน้
๗. ระบบไฟฟ้าและการป้องกันอัคคภี ยั
๘. โรงครวั
๙. การสขุ าภิบาลอาคารเสนาสนะตา่ ง ๆ ภายในวดั
วัดทรงคนองมีความสะอาดร่มรื่น ได้ด�ำเนินการพัฒนาวัดตามแนวทางทั้ง
๙ ประการ เป็นวดั ในโครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสขุ
ในเดอื นตลุ าคมนี้ คณะกรรมการฝา่ ยสาธารณปู การจะลงพนื้ ทว่ี ดั คลองเสมยี นตรา
อ�ำเภอบางเลน ในวนั ท่ี ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ ขอแจ้งใหท้ ่ีประชุมทราบ
ทป่ี ระชุมรบั ทราบ
วาระที่ ๘ เร่อื งศกึ ษาสงเคราะห์
พระครูอมรบุญญารักษ์ เจ้าคณะอ�ำเภอก�ำแพงแสน วัดบ่อน�้ำจืด ประธาน
งานศึกษาสงเคราะห์คณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม ตามแผนปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา
ส�ำหรับงานศึกษาสงเคราะห์ในช่วงเดอื นทผ่ี ่านมามี ดงั นี้
พระเทพศาสนาภบิ าล รองเจา้ คณะจงั หวดั นครปฐม วดั ไรข่ งิ พระอารามหลวง
แจกทุนการศึกษานักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ โรงเรียนกาญจนภิเษกวิทยาลัย
โรงเรยี นวดั ไรข่ งิ วทิ ยา โรงเรยี นวดั ไรข่ งิ สนุ ทรอทุ ศิ จำ� นวน ๖๖๖ ทนุ เปน็ เงนิ ๓๓๐,๐๐๐ บาท
พระครูพิสุทธิ์ฐานพิธาน รองเจ้าคณะต�ำบลบางภาษี วัดคลองเสมียนตรา
มอบทนุ การศึกษานกั เรยี นโรงเรยี นบ้านคลองนกกระทงุ จำ� นวน ๖,๐๐๐ บาท

156

157

รายงานการประชมุ พระสังฆาธิการจังหวดั นครปฐม

พระครูปฐมธรรมโชติ วัดดอนสามสิบ มอบทุนการศึกษา นักเรียนโรงเรียน
บ้านคลองนกกระทงุ จ�ำนวน ๒,๐๐๐ บาท
พระครปู ลดั ประจกั ษ์ ธนปญโฺ ญ วดั ไผจ่ ระเข้ มอบปจั จยั สนบั สนนุ กจิ กรรมของ
นกั เรียน โรงเรยี นงว้ิ รายบุญมีรังสฤษฏ์ จ�ำนวน ๒,๐๐๐ บาท
พระปลัดเกรียงเดช ฐานธมฺโม รก.เจ้าคณะต�ำบลบางไทรป่า วัดโฆสิตาราม
มอบปจั จยั สนบั สนนุ กจิ กรรมของนกั เรยี น โรงเรยี นงว้ิ รายบญุ มรี งั สฤษฏ์ จำ� นวน ๒,๐๐๐ บาท
พระอธิการกมลเดช สิริจนฺโท วัดบัวปากท่า มอบปัจจัยสนับสนุนกิจกรรม
ของนกั เรยี นโรงเรยี นงิว้ รายบุญมีรังสฤษฏ์ จ�ำนวน ๒,๐๐๐ บาท
พระครูวินัยธรทวีป ปสนฺโน วัดรางก�ำหยาด มอบปัจจัยสนับสนุนกิจกรรม
ของนักเรียนโรงเรยี นงิ้วรายบญุ มีรงั สฤษฏ์ จ�ำนวน ๕,๐๐๐ บาท
พระครูใบฎีกาศักดา กลฺยาโณ วัดไผ่หูช้าง มอบปัจจัยสนับสนุนกิจกรรม
ของนกั เรียนโรงเรียนงวิ้ รายบุญมีรงั สฤษฏ์ จำ� นวน ๓๕,๐๐๐ บาท
พระครูปฐมกิตติวัฒน์ วัดนิลเพชร มอบปัจจัยสนับสนุนกิจกรรมของนักเรียน
โรงเรียนงิ้วรายบญุ มรี ังสฤษฏ์ จ�ำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท
ทป่ี ระชุมรบั ทราบ
วาระท่ี ๙ เร่อื งสาธารณสงเคราะห์
พระครูหริภูมิรักษ์ เจ้าคณะต�ำบลสวนป่าน วัดหนองดินแดง คณะกรรมการ
ฝ่ายสาธารณสงเคราะห์คณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม ตามแผนปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา
งานสาธารณสงเคราะหใ์ นชว่ งเดือนทีผ่ า่ นมามี ดงั นี้
วนั ที่ ๒ กนั ยายน ๒๕๖๓ พระศรีธรี วงศ์ เจา้ คณะอำ� เภอดอนตมู วดั สามงา่ ม
บำ� เพญ็ กศุ ลถวายพระครปู ลดั สวุ ฒั นพรหมวหิ ารคณุ อดตี เจา้ อาวาสวดั ธรรมศาลา ๑๐.๐๐๐ บาท
วันท่ี ๒ กันยายน ๒๕๖๓ พระครูยติธรรมานุยุต เจ้าคณะต�ำบลบางกระเบา
วัดสว่างอารมณ์ มอบเครือ่ งอุปโภคบรโิ ภคแกป่ ระชาชนผู้ประสบอัคคภี ยั ในจังหวดั สโุ ขทยั

157

158

สารคณะสงฆจ์ งั หวัดนครปฐม พ.ศ. ๒๕๖๓

วนั ที่ ๕ กนั ยายน ๒๕๖๓ คณะสงฆอ์ ำ� เภอนครชยั ศรี โดยมลู นธิ หิ ลวงพอ่ สมหวงั
วัดกลางบางพระ มอบสิง่ ของช่วยเหลือสถานสงเคราะห์สตั ว์ บา้ นแสงตะวัน
วันท่ี ๗ กันยายน ๒๕๖๓ มูลนิธิหลวงพ่อพูล โดยพระครูปลัดสิทธิวัฒน์
เจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม มอบน�้ำด่ืมและหน้ากากอนามัยผ้ามัสลิน แก่โครงการปั่นน้�ำใจ
ให้ผู้สงู วัยในชมุ ชน ของวดั นิมมานรดี
วันท่ี ๗ กันยายน ๒๕๖๓ พระครบู วรธรรมานสุ ิฐ เจา้ คณะอ�ำเภอพทุ ธมณฑล
วัดมะเกลือ มอบเคร่ืองอุปโภคบริโภคแก่นางสมใจ กองชิต บ้านเลขท่ี ๑๐๙/๑ หมู่ ๓
ต�ำบลหนองเพรางาม อ�ำเภอไทรน้อย จงั หวดั นนทบุรี
วนั ท่ี ๙ กนั ยายน ๒๕๖๓ คณะสงฆอ์ ำ� เภอนครชยั ศรี โดยมลู นธิ หิ ลวงพอ่ สมหวงั
วดั กลางบางพระ มอบอปุ กรณ์ทางการแพทย์แกโ่ รงพยาบาลอุม้ ผาง จงั หวัดตาก
วันท่ี ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓ พระครูเกษมถาวรคุณ เจ้าคณะต�ำบลไผ่หูช้าง
วัดบางเลน มอบเครอื่ งอุปโภคบรโิ ภคช่วยเหลือผูย้ ากไร้
วันท่ี ๑๔ กนั ยายน ๒๕๖๓ พระศรีธีรวงศ์ เจา้ คณะอำ� เภอดอนตมู วดั สามง่าม
มอบเคร่ืองไทยธรรม และปัจจัย ๕๐๐ บาท สงเคราะห์ครอบครัวนายไทยยงค์ แก้วมณ ี
ผูว้ ายชนม์
วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓ พระครยู ตธิ รรมานุยตุ เจ้าคณะตำ� บลบางกระเบา
วดั สว่างอามรณ์ มอบเครอื่ งอปุ โภคบริโภคแกผ่ ู้ประสบภยั โควิด-๑๙ จ�ำนวน ๘๐ ราย
วนั ที่ ๑๕ กนั ยายน ๒๕๖๓ พระพพิ ัฒน์ศกึ ษาการ เจา้ คณะอำ� เภอสามพราน
วดั บางช้างเหนือ มอบพระปลดั การณุ ย์ ฐติ ธมฺโม ผ้ชู ่วยเจ้าอาวาสวดั บางชา้ งเหนอื ร่วมกับ
รพ.สต. และอสม. ต�ำบลคลองใหม่ มอบเคร่ืองอุปโภคบริโภคผู้สูงอายุในต�ำบลคลองใหม่
จำ� นวน ๔๖ คน
วนั ที่ ๒๐ กนั ยายน ๒๕๖๓ พระศรธี ีรวงศ์ เจา้ คณะอำ� เภอดอนตูม วดั สามงา่ ม
มอบพระอกุ กฤต อนิ ทฺ จติ โฺ ต เปน็ ผูแ้ ทนมอบเครอ่ื งอปุ โภคบริโภค แก่สถานเลี้ยงเด็กก�ำพรา้
อ�ำเภอหนองมว่ ง จังหวดั ลพบรุ ี

158

159

รายงานการประชมุ พระสังฆาธิการจังหวัดนครปฐม

วนั ท่ี๒๘กนั ยายน๒๕๖๓คณะสงฆอ์ ำ� เภอเมอื งนครปฐม โดยพระครพู ศิ าลสาธวุ ฒั น์
เจ้าคณะอ�ำเภอเมืองนครปฐม พร้อมด้วยเจ้าคณะผู้ปกครอง สนองพระด�ำริสมเด็จ
พระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช ต้ังโรงทานมอบเครื่องอุปโภคบริโภค
แกป่ ระชาชนผูป้ ระสบภัยโควิด-๑๙ ในเขตต�ำบลหนองดนิ แดง จ�ำนวน ๒๐๐ ชุด
วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ พระครูสมหุ ป์ ระเสรฐิ จารธุ มโฺ ม วดั หนองกระพี้
มอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผูป้ ่วยติดเตียงในเขตตำ� บลบา้ นหลวง จำ� นวน ๔ ราย
ท่ปี ระชมุ รับทราบ
วาระท่ี ๑๐ เรื่องการพฒั นาพทุ ธมณฑล
พระครูบวรธรรมานุสิฐ เจ้าคณะอ�ำเภอพุทธมณฑล วัดมะเกลือ ประธาน
งานพัฒนาพุทธมณฑลคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม ตามแผนปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา
สำ� หรับกจิ กรรมในพุทธมณฑล ในช่วงเดอื นทีผ่ า่ นมามี ดังน้ี
วันท่ี ๕ - ๘ กันยายน ๒๕๖๓ มีงานเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรต ิ
โดยเจา้ ประคณุ สมเดจ็ พระวนั รตั ปฏบิ ตั หิ นา้ ทแี่ ทนสมเดจ็ พระสงั ฆราช เปน็ ประธานเปดิ งาน
มีนายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจ�ำส�ำนักนายกรัฐมนตรี นายชาญนะ เอ่ียมแสง
ผวู้ า่ ราชการจงั หวดั นครปฐม อธบิ ดผี พู้ พิ ากษาภาค ๗ ผบู้ งั คบั การตำ� รวจภธู รจงั หวดั นครปฐม
ผอู้ ำ� นวยการสำ� นกั งานพระพทุ ธศาสนาแหง่ ชาติ และหวั หนา้ สว่ นราชการ เขา้ ถวายสกั การะ
วันท่ี ๗ กันยายน ๒๕๖๓ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รตั นราชสดุ าฯ สยามบรมราชกมุ ารี เสดจ็ ฯ ทรงสดบั พระธรรมเทศนามหาชาติ เวสสนั ดรชาดก
“กัณฑม์ ัทรี ๙๐ พระคาถา”
เลขานุการฯ ประธานแต่ละฝ่ายได้รายงานการปฏิบัติหน้าที่ในช่วงเดือน
ท่ีผา่ นมาตอ่ ที่ประชุมแลว้ ต่อไปขอกราบอาราธนาพระเดชพระคุณ พระเทพศาสนาภิบาล
รองเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม วัดไร่ขิง พระอารามหลวง จะได้สรุปงานท้ัง ๖ ฝ่าย
และงานพฒั นาพทุ ธมณฑล ตลอดถงึ แนวทางในการท�ำงานของ คณะสงฆ์จงั หวดั นครปฐม

159

160

สารคณะสงฆ์จังหวดั นครปฐม พ.ศ. ๒๕๖๓

พระเทพศาสนาภบิ าล รองเจา้ คณะจงั หวดั นครปฐม วดั ไรข่ งิ พระอารามหลวง
ใหท้ กุ ฝา่ ยเสนอผลใหก้ ระชบั อยา่ ใหน้ านเกนิ ไป ควรมภี าพประกอบดว้ ย เหมอื นฝา่ ยสาธารณปู การ
คณะสงฆจ์ งั หวดั นครปฐมดำ� เนนิ มาถกู ทางแลว้ มคี วามสามคั คมี กี ารประชมุ ทกุ เดอื น มงี านใน
๖ ฝา่ ย บวกงานพฒั นา พทุ ธมณฑล กช็ ว่ ยเหลอื กนั ทกุ งาน เปน็ แบบอยา่ งใหจ้ งั หวดั อนื่ ๆ ได้
ที่ประชุมรับทราบ
วาระท่ี ๑๑ เรือ่ งอน่ื ๆ
ไม่มี
เลขานุการฯ การประชุมในวันน้ีได้ด�ำเนินการครบทุกวาระแล้ว ผู้ไม่มีผู้ใด
เสนอเร่อื งอกี ขอกราบอาราธนาพระเดชพระคณุ ผเู้ ปน็ ประธานปดิ การประชุม
ประธานฯ ขออนุโมทนาขอบคุณขอบใจทุกท่านที่ได้มาประชุมกันในวันนี้
ขออานภุ าพคณุ พระศรรี ตั นตรยั และบญุ กศุ ลชว่ ยปกปอ้ งคมุ ครองทา่ นทง้ั หลายใหป้ ราศจาก
ทุกข์โศกโรคภัยอันตรายท้ังหลายท้ังปวง และขอช่วยดลบันดาลให้ทุกท่านเจริญด้วยอายุ
วรรณะ สุขะ พละ ลาภ ยศ สุข สรรเสรญิ ยิ่งๆ ข้นึ ไปทุกทา่ นเทอญ.
ปิดประชุมเวลา ๑๖.๐๕ น.

(พระครสู ธุ ีเจตยิ านกุ ลู ) (พระเทพมหาเจตยิ าจารย์)
เลขานุการเจ้าคณะจงั หวัดนครปฐม เจ้าคณะจงั หวดั นครปฐม
ตรวจรับรองบนั ทกึ รายงานการประชุม
บันทึกรายงานการประชมุ

160

161

รายงานการประชุมพระสงั ฆาธิการจงั หวัดนครปฐม

รายงานการประชุม

พระสังฆาธิการระดบั เจา้ คณะจงั หวดั รองเจา้ คณะจังหวัด เจา้ คณะอ�ำเภอ
รองเจา้ คณะอ�ำเภอ เจา้ คณะตำ� บล และเลขานกุ าร

ประจำ� เดือนพฤศจิกายน

วนั ศุกร์ที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ณ ส�ำนักงานเจา้ คณะจงั หวดั นครปฐม วัดพระปฐมเจดีย์ อำ� เภอนครปฐม เจังหวดั นครปฐม

รายนามผเู้ ข้าประชมุ เจ้าคณะจังหวดั นครปฐม
๑. พระเทพมหาเจติยาจารย ์
๒. พระเทพศาสนาภิบาล รองเจ้าคณะจงั หวัดนครปฐม
๓. พระครูอดุลพฒั นาภรณ์ ท่ปี รกึ ษาเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม
๔. พระครูพศิ าลสาธวุ ฒั น ์ เจา้ คณะอำ� เภอเมอื งนครปฐม
๕. พระครูสริ ปิ ุญญาภิวฒั น ์ เจ้าคณะอำ� เภอนครชยั ศร ี
๖. พระพิพัฒนศ์ ึกษากร เจา้ คณะอ�ำเภอสามพราน
๗. พระครปู ญุ ญาภิสันท์ เจา้ คณะอ�ำเภอบางเลน
๘. พระครอู มรบุญญารกั ษ์ เจ้าคณะอำ� เภอก�ำแพงแสน
๑๐. พระครูบวรธรรมานุสฐิ เจ้าคณะอำ� เภอพทุ ธมณฑล
๑๑. พระมหาไกรวรรณ์ ชินทตฺตโิ ย ป.ธ.๙ ดร. รองเจ้าคณะอำ� เภอเมอื งนครปฐม
๑๓. พระครูโกศลธรรมรตั น์ รองเจ้าคณะอำ� เภอก�ำแพงแสน
๑๔. พระครสู ุวรรณเมธาภรณ์ เจา้ คณะตำ� บลพระประโทน
๑๕. พระครปู ฐมวราจารย ์ เจ้าคณะต�ำบลดอนยายหอม
๑๖. พระครูสจุ ิตตานนั ท์ เจา้ คณะต�ำบลบางแขม
๑๗. พระครูหรภิ ูมิรกั ษ ์ เจ้าคณะต�ำบลสวนปา่ น
๑๘. พระครูปลดั สาธุวฒั น ์ เจา้ คณะต�ำบลทพั หลวง
๑๙. พระครปู ฐมสุตากร เจา้ คณะต�ำบลบ้านยาง

161

162

สารคณะสงฆ์จังหวดั นครปฐม พ.ศ. ๒๕๖๓

๒๐. พระครูปฐมธรรมรกั ษ ์ เจ้าคณะตำ� บลโพรงมะเดอื่
๒๑. พระครพู จิ ิตรสรคณุ เจ้าคณะตำ� บลท่าพระยา
๒๒. พระครยู ตธิ รรมานยุ ุต เจ้าคณะต�ำบลบางกระเบา
๒๓. พระครูสริ ชิ ยั รังส ี เจา้ คณะตำ� บลหว้ ยพลู
๒๔. พระครูสริ ชิ ัยสถติ เจ้าคณะตำ� บลสมั ปทวน
๒๕. พระครจู นั ทเขมคุณ เจ้าคณะตำ� บลศรมี หาโพธ์ิ
๒๖. พระครูปฐมโชตวิ ฒั น์ เจา้ คณะต�ำบลวัดละมดุ
๒๗. พระมหาเสวย ตสิ สฺ วโํ ส ป.ธ.๗ เจ้าคณะตำ� บลศีรษะทอง
๒๘. พระครจู ารวุ ฒั นคุณ เจ้าคณะต�ำบลไรข่ ิง
๒๙. พระมหาสมเกยี รติ เตชวณฺโณ ป.ธ.๗ เจา้ คณะตำ� บลยายชา
๓๐. พระครูวรดติ ถานยุ ตุ เจา้ คณะตำ� บลบา้ นใหม่
๓๑. พระมหาณรงค์ มหาปญโฺ ญ ป.ธ.๖ ดร. เจา้ คณะตำ� บลบางหลวง
๓๒. พระครูปิยธรรมพิมล เจา้ คณะต�ำบลบางปลา
๓๓. พระครโู สภณสาโรภาส เจ้าคณะตำ� บลบางภาษี
๓๔. พระปลัดเกรยี งเดช ฐานธมฺโม เจา้ คณะตำ� บลบางไทรปา่
๓๕. พระครวู ิธานธรรมนาถ เจา้ คณะตำ� บลกำ� แพงแสน
๓๖. พระครไู พโรจนภ์ ัทรคุณ ดร. เจา้ คณะตำ� บลดอนขอ่ ย
๓๗. พระครูพนิ ิตสุตาคม เจ้าคณะต�ำบลหว้ ยขวาง
๓๘. พระครปู ลัดเพลนิ ภททฺ ปญโฺ ญ เจ้าคณะตำ� บลทงุ่ ขวาง
๓๙. พระครพู ทิ กั ษธ์ รรมกิตติ ์ เจา้ คณะตำ� บลห้วยด้วน
๔๐. พระครูปฐมวรญาณ เจา้ คณะตำ� บลบ้านหลวง
๔๑. พระครพู สิ ุทธิ์ฐานพธิ าน รองเจ้าคณะตำ� บลรองบางภาษี
๔๒. พระมหาวิจิตร กลฺยาณจิตโฺ ต ป.ธ.๗ เจ้าอาวาสวดั มหาสวสั ดิ์นาคพุฒาราม
๔๓. พระครูสธุ เี จตยิ านกุ ลู เลขานุการเจ้าคณะจงั หวัดนครปฐม
๔๔. พระครปู ลดั ประวิทย์ วรธมฺโม เลขานกุ ารรองเจา้ คณะจงั หวดั นครปฐม
๔๕. พระปลัดเฉลิมพล จารุวณโฺ ณ เลขานกุ ารเจ้าคณะอำ� เภอเมืองนครปฐม
๔๖. พระปลัดเกรียงเดช ฐานธมโฺ ม เลขานกุ ารเจ้าคณะอำ� เภอบางเลน

162

163

รายงานการประชมุ พระสังฆาธกิ ารจังหวดั นครปฐม

๔๗. พระปลดั พิเชษ ธมฺมธโช เลขานุการเจ้าคณะอำ� เภอกำ� แพงแสน
๔๘. พระนครินทร์ ธมฺมนิ ทฺ โชต ิ เลขานกุ ารรองเจา้ คณะอำ� เภอเมอื งนครปฐม
๔๙. พระมหาไพศาล โฆสธมโฺ ม ป.ธ.๗ ผ้แู ทนพระวินยาธกิ ารอำ� เภอนครขยั ศรี
๕๐. พระครูพสิ ุทธิฐ์ านพิธาน ผ้แู ทนพระวินยาธิการอำ� เภอบางเลน
๕๑. พระมหาบญุ เกล้า นาคเสโน ป.ธ. ผูแ้ ทนพระวนิ ยาธิการอำ� เภอก�ำแพงแสน
๕๒. นางฐิติรตั น์ เค้าภูไทย วฒั นธรรมจังหวัดนครปฐม
๕๓. นายบุญเชิด กิตตธิ รางกรู ผอู้ ำ� นวยการสำ� นกั งานพระพทุ ธศาสนาจงั หวดั ฯ
๕๔. นายสขุ พชิ ยั เชาวกุล นักวชิ การศาสนาช�ำนาญการพิเศษ
๕๕. นางสาวพนิ ทุอร จำ� เล นกั วชิ าการวฒั นธรรมชำ� นาญการ
รายนามผู้ลาประชมุ เจา้ คณะอำ� เภอดอนตมู
๑. พระศรธี รี วงศ์ รองเจ้าคณะอ�ำเภอนครชัยศรี
๒. พระครูโกวิทสุตการ เจ้าคณะตำ� บลพระปฐมเจดยี ์
๓. พระครพู พิ ธิ เจติยาภิบาล เจ้าคณะตำ� บลบางช้าง
๔. พระครจู ินดากจิ จานุรกั ษ ์ เจ้าคณะตำ� บลบวั ปากท่า
๕. พระครูวิจิตรปทมุ านันท์ เจ้าคณะตำ� บลบางระก�ำ
๖. พระครูไพศาลกติ ติวรรณ เจ้าคณะตำ� บลไผห่ ูช้าง
๗. พระครเู กษมถาวรคณุ เจา้ คณะตำ� บลหว้ ยม่วง
๘. พระครสู ุมนสนุ ทรกิจ เจ้าคณะตำ� บลกระตีบ
๙. พระครอู ดุลประชารกั ษ ์ เจา้ คณะตำ� บลทุ่งลูกนก
๑๐. พระครปู ฐมจนิ ดากร เจ้าคณะตำ� บลสามงา่ ม
๑๑. พระครปู ฐมปัญญาภรณ ์ เจา้ คณะตำ� บลศาลายา
๑๒. พระครถู าวรธรรมภมิ ณฑ์ เลขานกุ ารเจา้ คณะอำ� เภอนครชัยศรี
๑๓. พระปลัดประพจน์ สปุ ภาโต ดร. เลขานุการเจา้ คณะอำ� เภอสามพราน
๑๔. พระปลดั การญุ ย์ ฐิตธมฺโม เลขานกุ ารเจ้าคณะอำ� เภอดอนตูม
๑๕. พระอกุ กฤต อินฺทจติ ฺโต ป. เลขานกุ ารเจา้ คณะอ�ำเภอพทุ ธมณฑล
๑๖. พระครูปฐมถิรธรรม

163

164

สารคณะสงฆจ์ ังหวัดนครปฐม พ.ศ. ๒๕๖๓

๑๗. พระพฒั นวัชร ญาณสริ ิ เลขานกุ ารรองเจา้ คณะอำ� เภอนครชยั ศรี
๑๘. พระใบฎกี าอุดมศกั ดิ์ ทปี ธมโฺ ม เลขานกุ ารรองเจา้ คณะอำ� เภอกำ� แพงแสน
๑๙. พระครูประภัสรม์ โนธรรม ผแู้ ทนพระวนิ ยาธกิ ารอำ� เภอเมอื งนครปฐม
๒๐. พระครูปฐมธรี วฒั น ์ ผแู้ ทนพระวนิ ยาธกิ ารอำ� เภอสามพราน
๒๑. พระครูสนั ติธรรมานนั ท ์ ผแู้ ทนพระวนิ ยาธกิ ารอำ� เภอดอนตมู
๒๒. พระมหาธงสวรรค์ วรเมธี ป.ธ.๖ ผแู้ ทนพระวนิ ยาธกิ ารอำ� เภอพทุ ธมณฑล
รายนามผ้รู ว่ มประชมุ เลขานกุ ารเจา้ คณะตำ� บลพระปฐมเจดยี ์
๑. พระครปู ฐมพทิ ยาภรณ์ เลขานกุ ารเจา้ คณะตำ� บลบา้ นยาง
๒. พระมหาชมุ พล สทุ สสฺ ี ป.ธ.๖ เลขานกุ ารเจา้ คณะตำ� บลบางกระเบา
๓. พระสมุหม์ งคล สุทนโฺ ต เลขานกุ ารเจา้ คณะตำ� บลไรข่ ิง
๔. พระครูสมหุ ์ธวชั ชยั เขมจาโร เลขานกุ ารเจ้าคณะตำ� บลบา้ นใหม่
๕. พระใบฎกี าอรรถพล พลสโี ล เลขานกุ ารเจ้าคณะต�ำบลศรีมหาโพธิ์
๖. พระพวงสขุ สุเมโธ เลขานกุ ารเจ้าคณะตำ� บลบัวปากทา่
๗. พระอนชุ าติ สมานจติ โฺ ต เลขานุการเจ้าคณะต�ำบลบา้ นหลวง
๘. พระวีรชยั สํวโร กองงานเลขานกุ ารเจา้ คณะตำ� บลบางกระเบา
๙. พระเอกพจน์ กตสาโร กองงานเลขานกุ ารเจา้ คณะตำ� บลบางกระเบา
๑๐. พระพรรษา ฉนทฺ โก พระวินยาธิการจังหวัดนครปฐม
๑๑. พระครูสังฆกจิ จารักษ์ เลขานุการเจ้าคณะตำ� บลสามง่าม
๑๒. พระปลดั ธวัชชยั เทวธมโฺ ม เลขานุการเจา้ คณะต�ำบลห้วยดว้ น
๑๓. พระวิสตู ร จิตตฺ ทนโฺ ต เลขานกุ ารเจ้าคณะตำ� บลไผ่หชู า้ ง
๑๔. พระครสู มุห์ธนัทศาสตร์ กองงานเลขานกุ ารเจา้ คณะตำ� บลโพรงมะเดอ่ื
๑๕. พระสุชนิ ปคุณธมโฺ ม เลขานุการเจา้ คณะตำ� บลยายชา
๑๖. พระอดศิ ักดิ์ อติชาคโร นกั วิชการศาสนาปฏิบตั กิ าร
๑๗. นางสาวพมิ ลวรรณ เหลืองรงั ษ ี

164

165

รายงานการประชมุ พระสังฆาธิการจงั หวดั นครปฐม

เปดิ ประชมเวลา ๑๓.๐๐ น.
วาระที่ ๑ เรอื่ งท่ปี ระธานแจ้งใหท้ ่ปี ระชุมทราบ
ไม่มี
วาระที่ ๒ เรือ่ งรบั รองรายงานการประชุม
พระครูสุธเี จตยิ านกุ ูล เลขานกุ ารเจ้าคณะจงั หวัดนครปฐม ขออนญุ าตไม่อา่ น
รายงานการประชุม เมื่อเดือนท่ีผ่านมาขอความเมตตาผู้เข้าประชุมทุกรูปได้อ่านรายงาน
การประชุมเมื่อเดือนท่ีผ่านมา หากมีข้อความส่วนใดส่วนหน่ึงขาดตกบกพร่องผิดพลาด
จากทไ่ี ดป้ ระชมุ ขอความกรณุ าผเู้ ขา้ ประชมุ ทกุ รปู ไดแ้ จง้ ตอ่ ฝา่ ยเลขานกุ าร เพอ่ื จะไดแ้ กไ้ ข
รายงานการประชมุ ให้ถกู ตอ้ งต่อไป
วาระท่ี ๓ เรือ่ งสืบเนื่อง
ไม่มี
วาระที่ ๔ เรือ่ งการปกครอง
พระครูสิริปุญญาภิวัฒน์ เจ้าคณะอ�ำเภอนครชัยศรี วัดส�ำโรง ประธานงาน
การปกครองคณะสงฆจ์ งั หวดั นครปฐม ตามแผนปฏริ ปู กจิ การพระพทุ ธศาสนาการปกครอง
มีสามเณรที่ศึกษาอยู่ที่วิทยาลัยศาสนศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ออกไปชุมชุนกับม๊อบ
ได้ลงพื้นท่ีพร้อมกับท่านเจ้าคณะอ�ำเภอพุทธมณฑล และท่านผู้อ�ำนวยการส�ำนักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม ที่วิทยาลัยศาสนศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล จะมอบให้
ทา่ นผอู้ �ำนวยการสำ� นกั พระพทุ ธศาสนาจงั หวัดนครปฐมรายงานรายละเอียดต่อทปี่ ระชมุ
นายบุญเชิด กิตติธรางกูร ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
นครปฐม สามเณรรูปท่ีปรากฏเป็นข่าวพักอยู่ที่น้�ำทองสิกขาลัย ต�ำบลบางกระทึก
อ�ำเภอสามพราน ทางส�ำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้มีหนังสือถึงเจ้าคณะ
จงั หวดั นครปฐม ในฐานะเจา้ คณะผปู้ กครองในพืน้ ที่

165

166

สารคณะสงฆ์จังหวดั นครปฐม พ.ศ. ๒๕๖๓

ในเรื่องนี้ ทางส�ำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม ร่วมกับ
ฝ่ายปกครองคณะสงฆ์ ซ่ึงมีเจ้าคณะอ�ำเภอนครชัยศรี และเจ้าคณะอ�ำเภอพุทธมณฑล
ในฐานะท่ีมหาวิทยาลยั ตงั้ อยใู่ นพื้นทอี่ ำ� เภอพุทธมณฑล ไปพบคณบดวี ทิ ยาลัยศาสนศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดล เพ่ือพูดคยุ ถงึ ปัญหาทเี่ กดิ ขึน้ ซึง่ ทางคณบดีได้แจ้งวา่ ทผี่ ่านมาได้นิมนต์
สามเณรมาอธิบายท�ำความเข้าใจถึงส่ิงท่ีพระภิกษุสามเณรจะท�ำได้หรือไม่ ได้เก่ียวกับ
การชุมชุนทางการเมือง เพราะเป็นการฝ่าฝืนมติมหาเถรสมาคม พ.ศ.๒๕๓๘ ว่าด้วยเร่ือง
ห้ามพระภิกษุสามเณรยุ่งเก่ียวกับการเมือง แต่สามเณรไม่สนใจกับค�ำแนะน�ำ อ้างแต่
สทิ ธเิ สรภี าพเทา่ นัน้ ทป่ี ระชมุ จึงสรุปแนวทางแก้ปัญหา

โดยจะแจ้งเหตุการณ์ท่ีไปพบคณบดีวิทยาลัยศาสนศึกษาเพ่ือรับทราบข้อมูล
และหาแนวทางแกป้ ญั หาให้สำ� นักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติทราบ และมีหนังสือแจ้งให้
วิทยาลัยศาสนศึกษาแจ้งให้พระภิกษุสามเณรท่ีมาศึกษาในสถานที่แห่งนี้ทราบและปฏิบัติ
ตามมติมหาเถรสมาคมอย่างเคร่งครัด และต่อไปเม่ือมีพระภิกษุสามเณรมาศึกษาต้องแจ้ง
เจ้าคณะผู้ปกครองทราบด้วย เพราะที่ผ่านมาไม่มีการแจ้งให้เจ้าคณะผู้ปกครองทราบเลย
และแจ้งให้พระภิกษุสามเณรทมี่ าศกึ ษาใหส้ ังกดั อยใู่ นความดูแลของวดั ญาณเวศกวันดว้ ย

ประธานฯ คงต้องแจ้งให้วัดต้นสังกัดทราบ ถ้าวัดต้นสังกัดตักเตือนแล้ว
ไม่เชื่อฟังก็คงให้พ้นจากสังกัดไป เม่ือไม่มีสังกัดเป็นหลักแหล่งก็ด�ำเนินการตามระเบียบ
ตอ่ ไปได้

ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ ๕ เรื่องการศกึ ษา

พระพิพัฒน์ศึกษากร เจ้าคณะอ�ำเภอสามพราน วัดบางช้างเหนือ ประธาน
งานการศึกษาคณะสงฆ์จงั หวดั นครปฐม ตามแผนปฏริ ูปกิจการพระพุทธศาสนา การศกึ ษา
ทผ่ี า่ นมา มดี งั น้ี

ผลการสอบนกั ธรรมชั้นตรีสนามหลวง ประจ�ำปี ๒๕๖๓
สง่ สอบ ๓๙๘ รูป
ขาดสอบ ๑๘ รูป

166

167

รายงานการประชุมพระสังฆาธกิ ารจงั หวัดนครปฐม

คงสอบ ๓๘๐ รปู
สอบได ้ ๓๒๑ รปู
สอบตก ๕๙ รูป
คิดเป็น ๘๔.๔๗ เปอร์เซนต์

การอบรมนกั ธรรม ชัน้ โทและเอกก่อนสอบ ต้ังแต่วนั ท่ี ๒๑ - ๓๐ พฤศจกิ ายน
๒๕๖๓ ท่ีวดั ไรข่ ิง พระอารามหลวง การอบรมเป็นไปดว้ ยความเรียบร้อยดี
รายรับงานอบรมนักธรรมชั้นโทและเอกก่อนสอบ ๘๙๖,๓๗๙ บาท
รายจ่ายงานอบรมนักธรรมชั้นโทและเอกก่อนสอบ ๙๒๖,๙๒๘ บาท
จ่ายเกนิ ๓๐,๕๔๙ บาท
การสอบนกั ธรรมชน้ั โทและเอกสนามหลวง ประจำ� ปี ๒๕๖๓
นักธรรมชั้นโท
สง่ สอบ ๓๑๖ รปู
ขาดสอบ ๑๓ รูป
คงสอบ ๓๐๓ รปู
นักธรรมชั้นเอก
ส่งสอบ ๑๘๕ รปู
ขาดสอบ ๗ รูป
คงสอบ ๑๗๘ รูป
รายรับการสอบนักธรรมชนั้ โทและเอก
รบั ๑๐๕,๑๐๐ จ่าย ๔๖,๐๐๐ บาท คงเหลอื ๕๙,๑๐๐ บาท

น�ำเงินท่ีเหลือจากงานสอบนักธรรมชั้นโทและเอกไปจ่ายส่วนเกินงานอบรม
นักธรรมช้ันโทและเอก จ�ำนวน ๓๐,๕๔๙ บาท คงเหลือเงินจากการสอบนักธรรมฯ
จ�ำนวน ๒๘,๕๕๑ บาท

การสอบธรรมศกึ ษาตรีโทและเอก

กำ� หนดในวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ และการศกึ ษานอกโรงเรียน วันท่ี ๒๗
ธนั วาคม ๒๕๖๓

167

168

สารคณะสงฆ์จังหวดั นครปฐม พ.ศ. ๒๕๖๓

ส่วนเรื่องพระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรมท่ีก�ำหนดให้จัดตั้ง
สำ� นกั ศาสนศกึ ษา คงต้องมกี ารประชมุ เฉพาะอีกครัง้
ท่ีประชุมรับทราบ และก�ำหนดประชุมตั้งส�ำนักศาสนศึกษาในวันท่ี ๑๓
พฤศจกิ ายน ๒๕๖๓ ณ ส�ำนักงานเจา้ คณะจังหวดั นครปฐม
วาระท่ี ๖ เรื่องการเผยแผ่
พระครูปุญญาภิสันท์ เจ้าคณะอ�ำเภอบางเลน วัดบางไผ่นารถ ประธาน
งานเผยแผ่คณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม ตามแผนปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ส�ำหรับ
งานเผยแผใ่ นช่วงทผี่ ่านมามี ดังนี้
วันท่ี ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ คณะสงฆ์อ�ำเภอเมืองนครปฐม น�ำโดย พระคร ู
พศิ าลสาธวุ ฒั น์ เจา้ คณะอำ� เภอ เปน็ ประธานในการสวดพระพทุ ธมนตเ์ นอ่ื งในวนั ปยิ มหาราช
ณ กองอ�ำนวยการ องค์พระปฐมเจดยี ์
วันท่ี ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ นักเรียนโรงเรียนสามง่ามคงทองอุปถัมภ์
เขา้ ค่ายคณุ ธรรม ณ วดั สามงา่ ม อำ� เภอดอนตมู จังหวดั นครปฐม
วันท่ี ๓๑ ตลุ าคม ๒๕๖๓ พระเทพศาสนาภิบาล รองเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม
ประธานฝา่ ยสงฆ์ และรองผวู้ า่ ราชการจงั หวดั นครปฐม ประธานฝา่ ยฆราวาส ในพธิ ตี กั บาตร
ทอ้ งนำ้� สืบสานวฒั นธรรม ณ วดั สุวรรณาราม อ�ำเภอพทุ ธมณฑล จังหวัดนครปฐม
ทีป่ ระชุมรับทราบ
วาระที่ ๗ เรือ่ งงานสาธารณปู การ
พระครูพิศาลสาธุวัฒน์ เจ้าคณะอ�ำเภอเมืองนครปฐม วัดพะเนียงแตก
ประธานงาน สาธารณปู การคณะสงฆจ์ งั หวดั นครปฐม ตามแผนปฏริ ปู กจิ การพระพทุ ธศาสนา
วันท่ี ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ คณะกรรมการฝ่ายสาธารณูปการจังหวัดนครปฐม ได้ลงตรวจ
วดั คลองเสมียนตรา อำ� เภอบางเลน จังหวดั นครปฐม สำ� หรับวัดคลองเสมยี นตรา กอ่ สร้าง
เมื่อปี พ.ศ.๒๕๔๗ มีเน้อื ท่ี ๑๕ ไร่ มีพระภิกษสุ ามเณรจ�ำนวน ๗ รปู

168

169

รายงานการประชมุ พระสังฆาธกิ ารจังหวัดนครปฐม

คณะกรรมการได้แนะน�ำการพัฒนางานสาธารณูปการตามแนวทางกิจกรรม
๕ ส. ดงั น้ี
๑. สะสาง คอื จดั การบรเิ วณวดั ภายในบรเิ วณวดั มสี งิ่ ตา่ งๆ ทจ่ี ำ� เปน็ เหมาะสม
สง่ เสรมิ สภาพ ความเป็นรมณสี ถาน
๒. สะดวก คือ การปรบั ปรงุ พัฒนา ดูแลรกั ษาส่ิงแวดล้อมและภมู ทิ ัศน์ภายในวดั
๓. สะอาด คือ ความสะอาด มนั่ คงแข็งแรงของอาคารเสนาสนะตา่ งๆ
๔. สร้างมาตรฐาน คือ จดั การวดั ใหม้ สี ิ่งปลูกสรา้ ง และอาคารเสนาสนะตา่ งๆ
เพยี งพอและ เหมาะสมเปน็ ประโยชน์ สภาพสะอาด มั่นคงแขง็ แรง
๕. สร้างวินัย คือ การบริหารจัดการและดูแลศาสนสมบัติของวัด เพ่ือให้
สามารถบรหิ ารจดั การวดั อยา่ งเป็นระบบ

สำ� หรับการพัฒนาวัดคลองเสมียนตราในพนื้ ที่ตา่ งๆ มี ดงั น้ี
ในพน้ื ที่ ๑
ป้ายช่อื วดั ได้ติดตง้ั แล้ว
ป้ายประวัตวิ ดั ยงั ไมไ่ ดต้ ิดต้ัง
ปา้ ยทำ� เนยี บเจ้าอาวาส ยงั ไมไ่ ด้ติดตัง้
ปา้ ยพระปฐมบรมราชโองการ ไดต้ ิดตั้งแลว้
ปา้ ยพุทธศาสนูปถัมภก ไดต้ ดิ ตั้งแล้ว
ป้ายปฏทิ ินกจิ กรรม ประจ�ำปี ไดต้ ดิ ตงั้ แล้ว
ปา้ ยเชิญชวนคนเข้าวดั สวดมนต์ ได้ติดต้งั แล้ว
ป้ายรักษาศลี ๕ ได้ตดิ ต้ังแล้ว
ป้ายโครงการวดั ประชา รัฐ ได้ติดตง้ั แลว้
ปา้ ยแผนยงั วัด ยงั ไมไ่ ดต้ ดิ ตงั้
ในพื้นที่ ๒
ป้ายลูกศรช้ที างเข้า/ออกและอาคารตา่ งๆ ยงั ไมไ่ ด้ตดิ ต้ัง
สถานท่จี อดรถ/และเส้นจราจารท่ชี ัดเจน ไดจ้ ัดท�ำแล้ว
ในพ้นื ท่ี ๓
หอ้ งคลังวัสดุสงฆ/์ และระเบียบการเบกิ จา่ ย ไดจ้ ดั ท�ำแล้ว

169

170

สารคณะสงฆจ์ ังหวดั นครปฐม พ.ศ. ๒๕๖๓

ในพ้ืนที่ ๔
หอ้ งนำ�้ /หอ้ งสขุ าแยกชาย/หญิง ยงั ไม่ได้จดั ท�ำ
ในพ้ืนที่ ๕ ได้จัดท�ำแล้ว
การจัดการขยะ ได้จัดท�ำแล้ว
ในพนื้ ที่ ๖ ยังไมไ่ ดต้ ดิ ตัง้ ถงั ดับเพลิง
การจัดสภาพแวดล้อมทวั่ ไปภายในวัด ไดจ้ ัดท�ำแลว้
ในพืน้ ที่ ๗ ไดจ้ ดั ท�ำแล้ว
ระบบไฟฟา้ และการป้องกันอคั คีภยั
ในพนื้ ที่ ๘
โรงครวั
ในพืน้ ที่ ๙
ปา้ ยอาคารเสนาสนะต่างๆ ภายในวดั

และได้ประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการฝ่ายสาธารณูปการกับคณะสงฆ ์
และคณะกรรมการวัดคลองเสมียนตรา ซึ่งมีผู้น�ำชุมชนในต�ำบลบางภาษี เพ่ือแนะน�ำ
๙ แนวทางปฏิบตั ิการพัฒนาพน้ื ที่สู่วัดสรา้ งสุข ดงั นี้
๑. ปา้ ยช่ือวดั บรเิ วณหนา้ วัด และแผนผงั วดั โดยสังเขป
๒. การจดั การจราจร ปา้ ยจราจร และท่จี อดรถ
๓. การจัดระบบคลังวสั ดุสงฆ์ และการควบคมุ การเบกิ -จา่ ยสิ่งของ
๔. ห้องนำ้�
๕. การจัดการขยะ
๖. สภาพแวดล้อมทั่วไป ได้แก่ ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัยของ
พื้นท่ีเปิดโล่งตา่ งๆ การจดั การพ้นื ทสี่ ีเขยี วภายในวัด เปน็ ตน้
๗. ระบบไฟฟ้าและการปอ้ งกนั อคั คภี ยั
๘. โรงครัว
๙. การสุขาภิบาลอาคารเสนาสนะตา่ ง ๆ ภายในวัด

วดั คลองเสมยี นตรามีความสะอาดรม่ รืน่ ได้ดำ� เนินการพัฒนาวัดตามแนวทาง
ทงั้ ๙ ประการ เป็นวดั ในโครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสขุ

170

171

รายงานการประชมุ พระสงั ฆาธิการจังหวัดนครปฐม

ในเดือนพฤศจิกายนนี้ คณะกรรมการฝ่ายสาธารณูปการจะลงพ้ืนท่ี
วัดสุวรรณรัตนาราม อ�ำเภอก�ำแพงแสน ในวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ขอแจ้งให้
ทปี่ ระชุมทราบ
ทีป่ ระชุมรับทราบ
วาระที่ ๘ เร่ืองศกึ ษาสงเคราะห์
พระครูอมรบุญญารักษ์ เจ้าคณะอ�ำเภอก�ำแพงแสน วัดบ่อน�้ำจืด ประธาน
งานศึกษาสงเคราะห์คณะสงฆ์จังหวัดนครปฐมตามแผนปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา
สำ� หรับงานศึกษาสงเคราะห์ในช่วงเดอื นท่ีผ่านมามี ดงั น้ี
วนั ที่ ๙ ตลุ าคม ๒๕๖๓ พระมหาสมเกียรติ เตชวณฺโณ เจา้ คณะตำ� บลยายชา
วัดทรงคนอง มอบทนุ การศึกษาแก่นกั เรียนโรงเรียนทรงคนอง จำ� นวน ๒๑๗ ทุน เป็นเงิน
๑๐๘,๕๐๐ บาท
วันท่ี ๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ พระใบฎีกาอรรถพล พลสีโล เลขานุการเจ้าคณะ
ต�ำบลบ้านใหม่ วัดท่าพูดและคณะเล้ียงอาหารกลางวันและมอบทุนการศึกษา จ�ำนวน
๓,๐๐๐ บาท ณ โรงเรยี นวดั เชิงเลน
วนั ที่ ๓๑ ตลุ าคม ๒๕๖๓ พระครเู กษมสาธวุ ฒั น์ วดั ปรดี าราม มอบทนุ การศกึ ษา
แก่นกั เรยี นโรงเรียนในเขต จำ� นวน ๗ โรงเรยี น จ�ำนวน ๘๑ ทนุ เปน็ เงิน ๔๕,๐๐๐ บาท
วนั ท่ี ๒๗ ตลุ าคม ๒๕๖๓ พระครพู ศิ าลสาธวุ ฒั น์ เจา้ คณะอำ� เภอเมอื งนครปฐม
วดั พะเนยี งแตก มอบทนุ การศกึ ษาแกน่ กั เรยี นโรงเรยี นวดั พะเนยี งแตก เปน็ เงนิ ๕๐,๐๐๐ บาท
วันท่ี ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ พระครูปฐมวราจารย์ เจา้ คณะต�ำบลดอนยายหอม
วัดดอนยายหอม มอบทนุ การศึกษาแกน่ ักเรยี นโรงเรยี นวดั ดอนยายหอม จำ� นวน ๒๐๐ ทนุ
เป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ พระครูสมุห์ประเสริฐ จารุธมฺโม วัดหนองกระพ ี้
มอบทนุ การศกึ ษาแกน่ กั เรยี นโรงเรยี นวดั หนองกระพ้ี จำ� นวน ๑๐๕ ทนุ เปน็ เงนิ ๑๒๔,๘๔๑ บาท
รวมยอดแจกทนุ การศึกษาสงเคราะห์ประจำ� เดือนตุลาคม ๔๓๑,๓๔๑ บาท

171

172

สารคณะสงฆจ์ งั หวดั นครปฐม พ.ศ. ๒๕๖๓

ที่ประชมุ รับทราบ
วาระท่ี ๙ เรอื่ งสาธารณสงเคราะห์
พระศรีธีรวงศ เจ้าคณะอ�ำเภอดอนตูม รักษาการเจ้าอาวาสวัดสามง่าม
ประธานงานสาธารณสงเคราะหค์ ณะสงฆจ์ งั หวดั นครปฐม ตามแผนปฏริ ปู กจิ การพระพทุ ธศาสนา
ติดศาสนกิจลาประชุม ได้สง่ เอกสารสรปุ งานในชว่ งเดือนทีผ่ ่านมามี ดังนี้
วนั ที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ คณะสงฆ์อ�ำเภอนครชัยศรี เย่ยี มใหก้ �ำลังใจและมอบ
เคร่ืองอุปโภคบรโิ ภคตลอดจนปัจจัยยงั ชพี แกผ่ ปู้ ระสบอัคคภี ัย บ้านเลขที่ ๑๑๓/๑ หมู่ ๕
ต�ำบลวัดละมุด อำ� เภอนครชัยสรี
วันท่ี ๕ ตลุ าคม ๒๕๖๓ กองทนุ หลวงพ่อพูลวัดไผ่ลอ้ ม มอบเตยี งไฟฟา้ สำ� หรับ
ผู้ปว่ ยให้กบั โรงพยาบาลนครปฐม จำ� นวน ๔ เตียง
วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ พระครูเกษมถาวรคุณ เจ้าคณะต�ำบลไผ่หูช้าง
วดั บางเลน มอบโลงบรรจศุ ลให้กับชมุ ชนตำ� บลโพธเ์ิ ต้ีย อ�ำเภอสรรพยา จงั หวดั ชัยนาท
วันที่ ๘ ตลุ าคม ๒๕๖๓ พระมหาชาติชาย ชวนปญโฺ ญ เจา้ อาวาาสวัดสองห้อง
พร้อมดว้ ย อสม. ต�ำบลบา้ นสองห้องเย่ยี มผปู้ ว่ ยตดิ เตียงและผสู้ งู อายุ จำ� นวน ๕ ราย
วันท่ี ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ พระครูปลัดสาธุวัฒน์ เจ้าคณะต�ำบลทัพหลวง
วดั วงั ตะกู รว่ มกบั อบต. รพ.สต. อสม. และฝา่ ยปกครองตำ� บลวงั ตะกู มอบเครอื่ งอปุ โภคบรโิ ภค
หมทู่ ี่ ๑ หมู่ที่ ๒ ตำ� บลวังตะกู
วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ มูลนิธิหลวงพ่อสมหวัง โดยพระครูศรีสุตากร
วัดกลางบางพระ ร่วมต้ังโรงครัวช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในเขตอ�ำเภอปักธงชัย
และพ้นื ท่ีใกล้เคยี ง เปน็ เงิน ๓๐,๐๐๐ บาท
วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ พระครูสมุห์ประเสริฐ จารุธมฺโม เจ้าอาวาส
วัดหนองกระพ้ี พรอ้ มดว้ ย ผนู้ �ำชมุ ชนต�ำบลบ้านหลวง มอบเครือ่ งอปุ โภคบริโภคชว่ ยเหลอื
ผู้ประสบอุทกภัยในต�ำบลบา้ นหลวง

172

173

รายงานการประชุมพระสังฆาธกิ ารจงั หวัดนครปฐม

วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ พระมหาอุทัย ฐิตธมฺโม เจ้าอาวาสวัดดอนตูม
เยี่ยมให้ก�ำลังใจและมอบเคร่ืองอุปโภคบริโภคแก่ผู้ป่วยติดเตียง บ้านเลขท่ี ๓๙/๑ หมู่ ๙
ตำ� บลสามง่าม อำ� เภอดอนตูม จังหวดั นครปฐม
วันท่ี ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ มูลนิธิหลวงพ่อสมหลวง โดยพระครูศรีสุตากร
เจ้าอาวาสวัดกลางบางพระ มอบเคร่ืองอุปโภคบริโภคแก่ผู้ป่วยติดเตียง บ้านเลขท่ี ๕๖
หมู่ ๓ อ�ำเภอสามโก้ จงั หวัดอ่างทอง
วันท่ี ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ กองทุนหลวงพ่อพูล โดยพระครูปลัดสิทธิวัฒน ์
วดั ไผล่ อ้ ม สนบั สนนุ นำ้� ดมื่ จำ� นวน ๑๔๐ โหล ในโครงการอบรมนกั ธรรมชนั้ โทและเอกกอ่ น
ระหว่างวันท่ี ๒๑ - ๓๐ ตลุ าคม ๒๕๖๓ ณ วดั ไรข่ ิง พระอารามหลวง
วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ คณะสงฆ์อ�ำเภอเมืองนครปฐม ร่วมกับเทศบาล
ตำ� บลโพรงมะเดอ่ื กำ� นนั ผใู้ หญบ่ า้ นตำ� บลโพรงมะเดอ่ื มอบเครอื่ งอปุ โภคบรโิ ภค จำ� นวน ๔๐๐ ชดุ
แก่ประชาชนในตำ� บล เพื่อ บรรเทาความเดือดรอ้ นของประชาชนจากไวรสั โควิด-๑๙
วนั ท่ี ๒๕- ๒๘ ตลุ าคม ๒๕๖๓ คณะสงฆจ์ งั หวดั นครปฐม โดย พระพพิ ฒั นศ์ กึ ษากร
เจ้าคณะอ�ำเภอสามพรานพร้อมคณะ ร่วมทอดกฐินให้กับส�ำนักสงฆ์ จ�ำนวน ๑๔ ส�ำนัก
เปน็ เงนิ ๕๙๐,๔๖๘ บาท และมอบเครอ่ื งอปุ โภคบรโิ ภคใหก้ บั ประชาชนในพนื้ ทอ่ี ำ� เภอองุ้ ผาง
จงั หวดั ตาก
วนั ที่ ๒๙ ตลุ าคม ๒๕๖๓ พระศรีธีรวงศ์ เจ้าคณะอ�ำเภอดอนตมู วดั สามง่าม
มอบปจั จัยผา้ ไตร อนุเคราะหค์ รวั ครอบนายอวยพร นางปัทมา อินทวัฒน์
วนั ท่ี ๓๐ ตลุ าคม ๒๕๖๓ มลู นธิ ิหลวงพ่อวัดไรข่ ิง โดย พระเทพศาสนาภบิ าล
เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง มอบรถจักรยานยนต์ จ�ำนวน ๓ คัน รถจักรยาน จ�ำนวน ๑๐ คัน
เปน็ เงนิ ๑๓๐,๐๐๐ บาท ใหแ้ กเ่ หลา่ กาชาต จงั หวดั นครปฐม เพอื่ ใชใ้ นกจิ กรรมมจั ฉากาชาด
ประจ�ำปี ๒๕๖๓
วนั ท่ี ๓๑ ตลุ าคม ๒๕๖๓ พระครพู ศิ าลสาธวุ ฒั น์ เจา้ คณะอำ� เภอเมอื งนครปฐม
วดั พะเนยี งแตก รว่ มกับฝา่ ยปกครองตำ� บลมาบแค กำ� นนั ผใู้ หญ่บา้ น อ.ส.ม. ทัง้ ๑๑ หมู่
จดั ตง้ั โรงทานมอบอาหารใหก้ ับประชาชนในงานลอยกระทง ประจำ� ปี ๒๕๖๓

173

174

สารคณะสงฆจ์ ังหวดั นครปฐม พ.ศ. ๒๕๖๓

ที่ประชมุ รบั ทราบ
วาระท่ี ๑๐ เร่ืองการพัฒนาพุทธมณฑล
ไมม่ ี
เลขานุการฯ ประธานแต่ละฝ่ายได้รายงานการปฏิบัติหน้าที่ในช่วงเดือน
ที่ผ่านมาต่อทป่ี ระชมุ แล้ว ต่อไปขอกราบอาราธนาพระเดชพระคณุ พระเทพศาสนาภบิ าล
รองเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม วัดไร่ขิง พระอารามหลวง จะได้สรุปงานทั้ง ๖ ฝ่าย และ
งานพัฒนาพทุ ธมณฑล ตลอดถงึ แนวทางในการทำ� งานของคณะสงฆ์จงั หวัดนครปฐม
พระเทพศาสนาภบิ าล รองเจา้ คณะจงั หวดั นครปฐม วดั ไรข่ งิ พระอารามหลวง
งานทคี่ ณะสงฆจ์ งั หวดั นครปฐมทำ� อยถู่ อื วา่ ทำ� มาถกู ทางแลว้ ขอใหท้ ำ� ตอ่ ไปและพฒั นาใหด้ ี
ยง่ิ ๆ ขนึ้ เชน่ การรายงาน ผลการดำ� เนนิ งานในแตล่ ะฝา่ ย นอกจากมเี อกสารแจกทปี่ ระชมุ แลว้
ขอให้มีภาพวีดที ัศน์แสดงด้วย เพราะจะท�ำใหเ้ หน็ ภาพการท�ำงานชัดเจนยง่ิ ขนึ้
งานปกครอง คณะสงฆ์จังหวัดนครปฐมจะต้องเจอกับค�ำถามกับเหตุการณ์ท่ี
เกิดข้ึนในม๊อบ เพราะพระเณรเหล่านี้ศึกษาอยู่ในพ้ืนที่จังหวัดนครปฐม เราคงปฏิเสธการ
รบั ผดิ ชอบไมไ่ ด้ เพราะยงั ไงสว่ นกลางกต็ อ้ งมหี นงั สอื ถงึ เจา้ คณะผปู้ กครองในพนื้ ทท่ี เ่ี กดิ เหตุ
แนน่ อนท�ำอย่างไรจะหาวิธีคุยหรอื อธบิ ายใหพ้ ระเณรเหล่าน้เี ข้าใจ
ต่อไปคณะสงฆ์หนกลางจะมาใช้พ้ืนที่ในพุทธมณฑลในการบริหารงาน ไม่ว่า
จะเปน็ การจดั ประชมุ หรอื กจิ กรรมอน่ื ๆ ฝากทา่ นเจา้ คณะอำ� เภอพทุ ธมณฑลตดิ ตามขา่ วสาร
และเข้าไปประสานงาน
งานการศึกษา ต้องขอขอบคุณท่านเจ้าคณะอ�ำเภอทุกอ�ำเภอท่ีได้ช่วยให ้
งานอบรมและสอบนักธรรมช้ันโทและเอกท่ีผ่านมาส�ำเร็จลุล่วงไปด้วย ส่วนเร่ืองการจัดต้ัง
ส�ำนักศาสนศึกษาต้องมาคุยกับอีกทีว่าจะด�ำเนินการอย่างไร จะตั้งเป็นต�ำบลหรืออ�ำเภอ
ตอ้ งรอประชมุ หารอื ในวันท่ี ๑๓ พฤศจกิ ายน อีกคร้งั
งานการเผยแผ่ มงี านทต่ี อ้ งมากมาย งานอบรมไวยาวจั กรกด็ ี อบรมศาสนพธิ กี ร
กด็ ี หรอื อบรมพนกั งานขบั กด็ ี ทางวทิ ยาลงั สงฆพ์ ทุ ธปญั ญาศรที วารดไี ดเ้ ขยี นแผนไวห้ มดแลว้
อยทู่ กี่ �ำหนดวัน เวลา ท่ีเหมาะสม

174

175

รายงานการประชมุ พระสงั ฆาธกิ ารจงั หวัดนครปฐม

วันท่ี ๒๗-๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ จะมีการอบรมหลักสูตรพระสงฆ์ผู้น�ำ
ขบั เคล่ือนโครงการหมู่บ้านรักษาศลี ๕ รนุ่ ที่ ๓ ท่ีวดั ไร่ขิง ตอ่ ไปผผู้ ่านการอบรมจะเปน็ หลัก
ในการขับเคลือ่ นโครงการในแตล่ ะจงั หวัด
จากการที่ไปลงพื้นท่ีตรวจเย่ียมโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ท่ัวประเทศ
ภาคอีสานด�ำเนินการได้ชัดเจนดีมาก เช่น มีการติดตั้งป้ายหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ต้นแบบ
ประจำ� หมบู่ ้านให้เปน็ ที่รับรกู้ นั วา่ ปนี ้หี มู่บา้ นไหน ต�ำบลไหน อ�ำเภอไหนไดร้ บั การคดั เลอื ก
เปน็ หมบู่ า้ นรกั ษาศลี ๕ ในสว่ นจงั หวดั นครปฐมมหี มบู่ า้ น รกั ษาศลี ๕ ตน้ แบบหลายหมบู่ า้ น
แต่ยังไม่เหน็ มกี ารขนึ้ ปา้ ยทห่ี ม่บู ้านหรอื ทข่ี า้ งถนนให้เหน็ ฝากผ้เู กยี่ วขอ้ งพิจารณาดว้ ย
งานสาธารณูปการ คณะกรรมการฝ่ายนี้ ซึ่งมีพระครูพิศาลสาธุวัฒน ์
เป็นประธานท�ำงานได้โดดเด่น เป็นที่ประจักษ์ดีมาก พรุ่งน้ีอยากจะให้ประธานงานนี้
เขา้ ประชมุ กบั คณะอนกุ รรมการโครงการ วดั ประชา รฐั ทวี่ ดั เขยี นเขตดว้ ย เพอื่ นำ� นโยบาย
มาแนะนำ� วดั ในจงั หวดั นครปฐม
งานศกึ ษาสงเคราะห์ งานนคี้ วรมผี ชู้ ว่ ยมาชว่ ยงานประธาน เพอื่ ใหง้ านชดั เจน
ยง่ิ ขน้ึ
งานสาธารณสงเคราะห์ งานนี้คณะสงฆ์จังหวัดนครปฐมท�ำกันทุกอ�ำเภออยู่
แล้ว ติดตามผลงานมาทำ� รายงานให้เปน็ ระบบเท่านัน้
งานพัฒนาพุทธมณฑล ต่อไปกิจกรรมของคณะสงฆ์ในพุทธมณฑลจะมีมาก
ขนึ้ ฝากประธาน และคณะกรรมการงานพฒั นาพุทธมณฑลของคณะสงฆจ์ งั หวัดนครปฐม
ทกุ รปู เตรียมพรอ้ มท่จี ะเขา้ ไปสนับสนุน
ท่ปี ระชมุ รบั ทราบ
วาระที่ ๑๑ เรื่องอ่ืนๆ
นายบุญเชิด กิตติธรางกูร ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
นครปฐม การเจรญิ พระพทุ ธมนตเ์ นอ่ื งในวนั พอ่ แหง่ ชาติ เพอื่ ความเปน็ สริ มิ งคลแหง่ แผน่ ดนิ
ตามมตมิ หาเถรสมาคมใหจ้ ดั ทกุ วนั เสาร์ เวลา ๑๐.๐๐ น. จนถงึ วนั เสารท์ ่ี ๕ ธนั วาคม ๒๕๖๓

175

176

สารคณะสงฆ์จงั หวดั นครปฐม พ.ศ. ๒๕๖๓

จ�ำนวนพระสงฆ์วันละ ๑๐ รปู ในส่วนของคณะสงฆจ์ งั หวดั นครปฐมจะด�ำเนนิ การอยา่ งไร
เพราะมบี างจังหวดั ไม่สะดวกในช่วงเชา้ ขอจัดในชว่ งเยน็ แทน
มตทิ ป่ี ระชมุ กำ� หนดสวดพระพทุ ธมนตท์ ง้ั จงั หวดั ทวี่ หิ ารหลวงองคพ์ ระปฐมเจดยี ์
เวลา ๑๗.๐๐ น. และในปี ๒๕๖๔ จะก�ำหนดสวดพระพุทธมนต์ทุกวันท่ี ๒๘ ของเดือน
รวมกนั ทง้ั จงั หวดั บรเิ วณลานหนา้ พระร่วงโรจนฤทธิ์ องค์พระปฐมเจดีย์
พระมงคลธีรคุณ เจ้าคณะต�ำบลบ้านใหม่ วัดญาณเวศกวัน กรณีเก่ียวกับ
พระภิกษุหรือสามเณรที่ออกมาเคลื่อนไหวนั้น ท่านเหล่าน้ันได้ศึกษาทางนี้มาพอสมควร
การทีท่ ่านออกมากเ็ พ่อื ให้เปน็ ข่าว ถา้ คณะสงฆ์ด�ำเนินการรุนแรงคิดว่าจะมกี ระแสออกมา
ต่อตา้ นคณะสงฆ์ ตรงนี้ตอ้ งตระหนักให้มาก ไมเ่ ช่นนั้นจะมผี ลกระทบมาภายหลงั เพราะมี
บางฝ่ายจ้องจะเล่นถ้าเราท�ำรุนแรงต้องท�ำให้นุ่มนวลเป็นเหตุเป็นผล และอธิบายให้เขา
ได้รู้ได้เข้าใจสภาพความเป็นจริงของคณะสงฆ์ด้วย ถ้าคณะสงฆ์มองว่าวัดญาณเวศกวัน
มีความพร้อมท่ีจะเข้าไปเป็นหูเป็นตาสอดส่องดูแลพระภิกษุสามเณรเหล่าน้ี ก็ยินดีจะช่วย
เขา้ ไปทำ� ความเขา้ ใจพดู คยุ ตกั เตอื นได้ เพราะเปน็ คณะกรรมการนโยบายวทิ ยาลยั ศาสนศกึ ษา
แห่งนี้ดว้ ย
ที่ผา่ นมาพระภกิ ษุทเี่ รยี นทว่ี ทิ ยาลยั ศาสนศกึ ษาแหง่ น้ี จะมาเขา้ รว่ มลงอุโบสถ
ท�ำสังฆกรรม และฟังโอวาทที่วัดญาณเวศกวัน แต่ปัจจุบันจะมีสามเณรมากและไม่มา
ที่วดั ญาณเวศกวนั ตอ่ ไปควรจะต้องมรี ะเบียบเกย่ี วกบั การดแู ลและการสงั กัดวดั ด้วย
พระมหาวิจิตร กลฺยาณจิตฺโต ป.ธ.๗ เจ้าอาวาสวัดมหาสวัสดิ์นาคพุฒาราม
สามเณรทมี่ า ศกึ ษาทีว่ ิทยาลยั ศาสนศกึ ษานั้น เป็นสามเณรทุนเฉลมิ ราชทีม่ ผี ลการเรียนใน
ระดับมัธยม ๒.๕ ข้นึ ไป ถึงจะ มสี ทิ ธทิ์ ่จี ะมาเข้าเรยี นท่วี ทิ ยาลัยแหง่ นไ้ี ด้
เลขานุการฯ ขออนุญาตที่ประชุมก�ำหนดวนั ประชมุ ในเดือนธันวาคม ซ่ึงเปน็
การประชุมตามมติมหาเถรสมาคมด้วย และพระสังฆาธิการท่ีได้รับแต่งต้ังเป็น
เจ้าคณะต�ำบลใหม่หรือพระสังฆาธิการท่ีมีคุณสมบัติขอเสนอเข้าฝึกซ้อมเป็นพระอุปัชฌาย์
ประจำ� ปี ๒๕๖๔ ตอ้ งส่งประวัตภิ ายในสิน้ เดือนนี้

176

177

รายงานการประชมุ พระสังฆาธกิ ารจงั หวดั นครปฐม

การประชุมในวันน้ีได้ด�ำเนินการครบทุกวาระแล้ว ผู้ไม่มีผู้ใดเสนอเร่ืองอีก
ขอกราบอาราธนาพระเดชพระคุณผเู้ ป็นประธานปดิ การประชุม
ทีป่ ระชมุ มีมติก�ำหนดประชมุ ในวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ ทวี่ ดั ไร่ขงิ
ประธานฯ ขออนุโมทนาทุกท่านที่ได้มาประชุมในวันน้ี อย่าไปเครียดกับ
การทำ� งาน ขอใหค้ ดิ ถงึ สจั ธรรมของพระพทุ ธเจา้ ทต่ี รสั ถงึ เหตุ ๔ อยา่ งทจ่ี ะทำ� ใหเ้ กดิ เรอ่ื ง คอื
๑. มลี าภมาก
๒. มีคนมาก
๓. มคี นหลากหลาย
๔. มคี วามรมู้ าก
ถ้ามีเหตุ ๔ อย่างน้ีจะมีปัญหาตามมาแน่นอน ตอนท่ีพระสารีบุตรทูลขอให้
พระพุทธเจ้าบัญญัติสิกขาบท พระองค์ทรงห้ามเพราะเหตุ ๔ อย่างยังไม่เกิดขึ้น ปัจจุบัน
มคี รบแลว้ โดยเฉพาะขอ้ สดุ ท้าย
ปัญหาเกิดขึ้นแล้วก็ช่วยกันแก้ไขไปด้วยสติปัญญา อย่าไปตกบ่อท่ีเขาขุดล่อ
ใหเ้ ราเดนิ ไปหา ขอให้ทำ� ตามกฎระเบยี บที่ก�ำหนดไว้
การประชมุ ในวนั ทไ่ี ดป้ ระชมุ ทกุ ระเบยี บวาระทไ่ี ดก้ ำ� หนดไวแ้ ลว้ ขอปดิ ประชมุ
ปิดประชุมเวลา ๑๕.๐๖ น.

(พระครสู ุธเี จติยานุกลู ) (พระเทพมหาเจตยิ าจารย)์
เลขานกุ ารเจา้ คณะจงั หวัดนครปฐม เจ้าคณะจงั หวดั นครปฐม
ตรวจรับรองบันทึกรายงานการประชมุ
บนั ทึกรายงานการประชุม

177

178

สารคณะสงฆ์จงั หวัดนครปฐม พ.ศ. ๒๕๖๓

รายงานการประชมุ

พระสังฆาธิการระดับเจา้ คณะจงั หวัด รองเจ้าคณะจังหวดั เจา้ คณะอ�ำเภอ
รองเจา้ คณะอำ� เภอ เจา้ คณะตำ� บล และเลขานกุ าร

ตามมตมิ หาเถรสมาคมที่ ๑๔๓/๒๕๔๖ ครง้ั ที่ ๒

วันจันทรท์ ่ี ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ณ อาคารราชวิริยาลงั การ วดั ไรข่ งิ พระอารามหลวง อำ� เภอสามพราน เจังหวัดนครปฐม

รายนามผ้เู ข้าประชมุ เจา้ คณะจงั หวดั นครปฐม
๑. พระเทพมหาเจตยิ าจารย ์
๒. พระเทพศาสนาภิบาล รองเจ้าคณะจงั หวดั นครปฐม
๓. พระครูอดุลพฒั นาภรณ์ ท่ีปรึกษาเจา้ คณะจังหวัดนครปฐม
๔. พระครพู ิศาลสาธุวัฒน ์ เจา้ คณะอำ� เภอเมอื งนครปฐม
๕. พระครูสิริปญุ ญาภิวัฒน ์ เจา้ คณะอำ� เภอนครชยั ศร ี
๖. พระพพิ ัฒน์ศึกษากร เจ้าคณะอ�ำเภอสามพราน
๗. พระครูปุญญาภิสันท ์ เจา้ คณะอ�ำเภอบางเลน
๘. พระครอู มรบญุ ญารักษ ์ เจ้าคณะอำ� เภอก�ำแพงแสน
๙. พระศรธี รี วงค์ เจ้าคณะอ�ำเภอดอนตูม
๑๐. พระครบู วรธรรมานสุ ฐิ เจา้ คณะอำ� เภอพุทธมณฑล
๑๑. พระมหาไกรวรรณ์ ชินทตฺตโิ ย ป.ธ.๙ ดร. รองเจ้าคณะอำ� เภอเมืองนครปฐม
๑๒. พระครูโกวิทสตุ การ รองเจา้ คณะอ�ำเภอนครชยั ศรี
๑๓. พระครโู กศลธรรมรัตน์ รองเจา้ คณะอำ� เภอก�ำแพงแสน
๑๔. พระครพู ิพธิ เจติยาภิบาล เจา้ คณะตำ� บลพระปฐมเจดีย์
๑๕. พระครปู ฐมวราจารย์ เจ้าคณะต�ำบลดอนยายหอม
๑๖. พระครูสจุ ิตตานันท ์ เจ้าคณะต�ำบลบางแขม
๑๗. พระครหู ริภมู ริ กั ษ ์ เจา้ คณะต�ำบลสวนป่าน

178

179

รายงานการประชุมพระสงั ฆาธิการจงั หวดั นครปฐม

๑๘. พระครูปลัดสาธวุ ัฒน ์ เจา้ คณะต�ำบลทัพหลวง
๑๙. พระครูปฐมธรรมรกั ษ ์ เจา้ คณะตำ� บลโพรงมะเดือ่
๒๐. พระครพู ิจิตรสรคุณ เจ้าคณะต�ำบลท่าพระยา
๒๑. พระครยู ติธรรมานุยตุ เจ้าคณะต�ำบลบางกระเบา
๒๒. พระครูสิริชัยรังสี เจา้ คณะต�ำบลห้วยพลู
๒๓. พระครูจนั ทเขมคุณ เจา้ คณะต�ำบลศรมี หาโพธิ์
๒๔. พระครูปฐมโชตวิ ฒั น ์ เจ้าคณะต�ำบลวัดละมุด
๒๕. พระมหาเสวย ตสิ สฺ วํโส ป.ธ.๗ เจา้ คณะตำ� บลศรี ษะทอง
๒๖. พระครวู รดติ ถานยุ ตุ เจ้าคณะต�ำบลไรข่ ิง
๒๗. พระมหาสมเกยี รติ เตชวณฺโณ ป.ธ.๗ เจ้าคณะตำ� บลยายชา
๒๘. พระครูจนิ ดากิจจานรุ ักษ ์ เจา้ คณะตำ� บลบางชา้ ง
๒๙. พระมงคลธรี คณุ เจ้าคณะต�ำบลบ้านใหม่
๓๐. พระครจู ารุวฒั นคณุ เจา้ คณะต�ำบลหอมเกร็ด
๓๑. พระครูไพศาลกิตตวิ รรณ เจา้ คณะตำ� บลบางระกำ�
๓๒. พระครูเกษมถาวรคณุ เจา้ คณะตำ� บลไผ่หชู า้ ง
๓๓. พระมหาณรงค์ มหาปญโฺ ญ ป.ธ.๖ ดร. เจ้าคณะตำ� บลบางหลวง
๓๔. พระครปู ยิ ธรรมพมิ ล เจ้าคณะต�ำบลบางปลา
๓๕. พระครูโสภณสาโรภาส เจา้ คณะตำ� บลบางภาษี
๓๖. พระปลัดเกรียงเดช ฐานธมฺโม เจ้าคณะตำ� บลบางไทรป่า
๓๗. พระครไู พโรจนภ์ ทั รคุณ ดร. เจ้าคณะตำ� บลดอนขอ่ ย
๓๘. พระครูพนิ ิตสตุ าคม เจา้ คณะต�ำบลห้วยขวาง
๓๙. พระครูปฐมจนิ ดากร เจา้ คณะต�ำบลทงุ่ ลกู นก
๔๐. พระครูปลัดเพลนิ ภททฺ ปญโฺ ญ เจ้าคณะตำ� บลทุง่ ขวาง
๔๑. พระครูปฐมปญั ญาภรณ์ เจา้ คณะตำ� บลสามงา่ ม
๔๒. พระครูพทิ กั ษ์ธรรมกิตต์ิ เจา้ คณะตำ� บลหว้ ยด้วน
๔๓. พระครปู ฐมวรญาณ เจ้าคณะต�ำบลบา้ นหลวง
๔๔. พระครถู าวรธรรมภิมณฑ ์ เจ้าคณะตำ� บลศาลายา

179

180

สารคณะสงฆจ์ งั หวัดนครปฐม พ.ศ. ๒๕๖๓

๔๕. พระครูพสิ ทุ ธ์ิฐานพิธาน รองเจ้าคณะตำ� บลรองบางภาษี
๔๖. พระมหาวิจติ ร กลยฺ าณจติ ฺโต ป.ธ.๗ เจ้าอาวาสวัดมหาสวสั ดิน์ าคพฒุ าราม
๔๗. พระครูสธุ เี จตยิ านุกูล เลขานุการเจ้าคณะจงั หวัดนครปฐม
๔๘. พระครปู ลัดประวทิ ย์ วรธมฺโม เลขานุการรองเจา้ คณะจงั หวัดนครปฐม
๔๙. พระปลดั เฉลิมพล จารุวณโฺ ณ เลขานกุ ารเจา้ คณะอำ� เภอเมอื งนครปฐม
๕๐. พระปลัดประพจน์ สปุ ภาโต ดร. เลขานุการเจ้าคณะอำ� เภอนครชยั ศรี
๕๑. พระปลดั การญุ ย์ ฐิตธมฺโม เลขานกุ ารเจา้ คณะอำ� เภอสามพราน
๕๒. พระปลัดเกรยี งเดช ฐานธมโฺ ม เลขานกุ ารเจา้ คณะอำ� เภอบางเลน
๕๓. พระปลัดพเิ ชษ ธมฺมธโช เลขานกุ ารเจ้าคณะอำ� เภอก�ำแพงแสน
๕๔. พระอกุ กฤต อินฺทจติ โฺ ต ป. เลขานกุ ารเจา้ คณะอำ� เภอดอนตูม
๕๕. พระครปู ฐมถริ ธรรม เลขานกุ ารเจ้าคณะอ�ำเภอพุทธมณฑล
๕๖. พระนครนิ ทร์ ธมมฺ ินทฺ โชต ิ เลขานกุ ารรองเจา้ คณะอำ� เภอเมอื งนครปฐม
๕๗. พระพัฒนวชั ร ญาณสิร ิ เลขานกุ ารรองเจา้ คณะอำ� เภอนครชยั ศรี
๕๘. พระใบฎกี าอุดมศกั ดิ์ ทปี ธมฺโม เลขานกุ ารรองเจ้าคณะอำ� เภอก�ำแพงแสน
๕๙. พระครปู ฐมพทิ ยาภรณ ์ เลขานกุ ารเจา้ คณะตำ� บลพระปฐมเจดยี ์
๖๐. พระมหาถนอม ฐานวโร ป.ธ.๖ เลขานกุ ารเจ้าคณะตำ� บลพระประโทน
๖๑. พระใบฎกี าสวรรค์ กิตตฺ ิวณฺโณ ดร. เลขานกุ ารเจ้าคณะตำ� บลดอนยายหอม
๖๒. พระมหาเฉลิมพล เมตฺตจิตฺโต ป.ธ.๕ เลขานุการเจ้าคณะตำ� บลโพรงมะเดื่อ
๖๓. พระมหาอดิเรก ฐติ วฑุ ฒฺ ิ ป.ธ.๕ ดร. เลขานกุ ารเจ้าคณะตำ� บลทพั หลวง
๖๔. พระมหาชุมพล สทุ สสฺ ี ป.ธ.๖ เลขานกุ ารเจ้าคณะตำ� บลบา้ นยาง
๖๕. พระสมหุ ์มงคล สุทนฺโต เลขานุการเจ้าคณะตำ� บลบางกระเบา
๖๖. พระมหาไพศาล โฆสธมฺโม ป.ธ.๗ เลขานกุ ารเจ้าคณะตำ� บลสัมปทวน
๖๗. พระครูสังฆรกั ษ์สุรชัย กิตตฺ ชิ โย เลขานุการเจ้าคณะตำ� บลวดั ละมดุ
๖๘. พระพวงสุข สเุ มโธ เลขานกุ ารเจ้าคณะต�ำบลศรีมหาโพธิ์
๖๙. พระปลดั อิศรา อิสสฺ รธมฺโม เลขานุการเจ้าคณะตำ� บลศีรษะทอง
๗๐. พระครสู งั ฆรกั ษ์สมบตั ิ คงคฺ วณโฺ ณ เลขานกุ ารเจา้ คณะตำ� บลท่าพระยา
๗๑. พระใบฎีกาสชุ ิน กิตตฺ ิทนิ โฺ น เลขานกุ ารเจ้าคณะตำ� บลหว้ ยพลู
๗๒. พระครูสมุห์ธวัชชยั เขมจาโร เลขานกุ ารเจ้าคณะตำ� บลหอมเกรด็

180

181

รายงานการประชมุ พระสังฆาธิการจังหวดั นครปฐม

๗๓. พระอดศิ ักด์ิ อติชาคโร เลขานกุ ารเจา้ คณะตำ� บลยายชา
๗๔. พระใบฎกี าจตพุ ร จติ ฺตกาโร เลขานกุ ารเจา้ คณะตำ� บลบางชา้ ง
๗๕. พระใบฎีกาอรรถพล พลสีโล เลขานุการเจ้าคณะตำ� บลไร่ขงิ
๗๖. พระมหาพงศ์พิสุทธิ์ ฐิตญาโณ เลขานุการเจ้าคณะตำ� บลบา้ นใหม่
๗๗. พระสมหุ ์บญุ มา ปภสฺสโร เลขานุการเจา้ คณะตำ� บลบางปลา
๗๘. พระสุขมุ ปญญฺ าปสุโต เลขานุการเจา้ คณะตำ� บลบางระกำ�
๗๙. พระมหาบญุ เกล้า นาคเสโน ป.ธ.๓ เลขานกุ ารเจ้าคณะตำ� บลห้วยมว่ ง
๘๐. พระวทิ ยา ปญุ ญฺ กาโม เลขานกุ ารเจ้าคณะตำ� บลดอนข่อย
๘๑. พระมานพ มานิโต เลขานกุ ารเจา้ คณะต�ำบลทงุ่ ขวาง
๘๒. พระปลัดธวัชชยั เทวธมโฺ ม เลขานกุ ารเจา้ คณะตำ� บลสามง่าม
๘๓. พระวรี ชยั สํวโร เลขานกุ ารเจ้าคณะต�ำบลบ้านหลวง
๘๔. พระวสิ ูตร จติ ตฺ มโน เลขานกุ ารเจ้าคณะต�ำบลหว้ ยดว้ น
๘๕. พระครสู งั ฆรกั ษ์ยศวรี ์ ปมตุ ฺโต เลขานุการเจา้ คณะตำ� บลศาลายา

รายนามผลู้ าประชุม
๑. พระครูสวุ รรณเมธาภรณ ์ เจ้าคณะตำ� บลพระประโทน
๒. พระครูปฐมสุตากร เจ้าคณะต�ำบลบ้านยาง
๓. พระครสู ริ ิชัยสถิต เจา้ คณะต�ำบลสมั ปทวน
๔. พระครูวจิ ติ รปทมุ านันท ์ เจ้าคณะตำ� บลบัวปากทา่
๕. พระครสู ุมนสุนทรกจิ เจ้าคณะต�ำบลหว้ ยมว่ ง
๖. พระครอู ดลุ ประชารักษ์ เจ้าคณะตำ� บลกระตบี
๗. พระครวู ธิ านธรรมนาถ เจ้าคณะตำ� บลก�ำแพงแสน
๘. พระใบฎีกาสุชาติ อภิชาโต เลขานกุ ารเจา้ คณะตำ� บลบางแขม
๙. พระธงชัย อกกฺ วีโร เลขานุการเจ้าคณะต�ำบลบางไทรปา่
๑๐. พระอธกิ ารเกรยี งศักด์ิ ถาวโร เลขานุการเจ้าคณะตำ� บลบางหลวง
๑๑. พระใบฎกี าพนั ธกานต์ สริ ิภทฺโท เลขานกุ ารเจ้าคณะตำ� บลบางภาษี
๑๒. พระศักดิ์ชยั สนตฺ จติ โฺ ต เลขานุการเจา้ คณะตำ� บลกำ� แพงแสน
๑๓. พระมหาสริ ิพชิ ญชัย ปญญฺ าวฑุ ฺโฒ ป.ธ.๔ เลขานุการเจ้าคณะต�ำบลกระตีบ

181

182

สารคณะสงฆจ์ ังหวดั นครปฐม พ.ศ. ๒๕๖๓

เปดิ ประชมเวลา ๑๓.๐๐ น.
วาระท่ ี ๑ เร่ืองท่ปี ระธานแจ้งใหท้ ปี่ ระชมุ ทราบ
ไม่มี
วาระท่ี ๒ เรือ่ งรบั รองรายงานการประชมุ
พระครูสุธเี จตยิ านุกูล เลขานกุ ารเจ้าคณะจงั หวดั นครปฐม ขออนญุ าตไมอ่ า่ น
รายงานการประชุม เม่ือเดือนที่ผ่านมา ขอความเมตตาผู้เข้าประชุมทุกรูปได้อ่านรายงาน
การประชุมเมื่อเดือนที่ผ่านมา หากมีข้อความส่วนใดส่วนหน่ึงขาดตกบกพร่องผิดพลาด
จากทไ่ี ดป้ ระชมุ ขอความกรณุ าผเู้ ขา้ ประชมุ ทกุ รปู ไดแ้ จง้ ตอ่ ฝา่ ยเลขานกุ าร เพอ่ื จะไดแ้ กไ้ ข
รายงานการประชุมใหถ้ กู ต้องต่อไป
วาระท่ี ๓ เรอ่ื งสบื เนอ่ื ง
ไม่มี
วาระท่ ี ๔ เร่อื งการปกครอง
พระครูสิริปุญญาภิวัฒน์ เจ้าคณะอ�ำเภอนครชัยศรี วัดส�ำโรง ประธานงาน
การปกครองคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม งานปกครองท่ีผ่านมามีการแต่งตั้งเจ้าอาวาส
วดั ธรรมศาลา อำ� เภอเมอื ง และเจา้ อาวาสวดั กลั ยาณที รงธรรม อำ� เภอสามพราน และอนมุ ตั ิ
ให้เจ้าคณะต�ำบลบวั ปากท่าลาออกจากตำ� แหน่งหน้าที่ เน่อื งจากสขุ ภาพไมเ่ ออื้ อ�ำนวย
ในเขตปกครองคณะสงฆ์อ�ำเภอสามพราน ได้แบ่งเขตปกครองต�ำบลใหม ่
มีต�ำบลเพ่ิมข้ึน ๑ ต�ำบล ส�ำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้ประกาศในแถลงการณ์
คณะสงฆ์แล้ว เจ้าคณะอ�ำเภอสามพราน ได้เสนอแต่งต้ังเจ้าคณะต�ำบลที่มีการเปล่ียนเขต
ปกครองใหม่ และตำ� บลทไี่ ดร้ บั ตงั้ ใหมม่ ายงั พระเดชพระคณุ เจา้ คณะจงั หวดั และพระเดชพระคณุ
ได้อนมุ ัติแต่งตง้ั เรียบรอ้ ยแล้ว

182

183

รายงานการประชมุ พระสังฆาธกิ ารจงั หวัดนครปฐม

งานปกครองถา้ ผเู้ ขา้ ประชมุ ทา่ นใดมเี รอ่ื งจะเสนอทป่ี ระชมุ ขอนมิ นตใ์ นวาระนี้

พระพิพัฒน์ศึกษากร เจ้าคณะอ�ำเภอสามพราน วัดบางช้างเหนือ พ้ืนท่ีใด
มีปัญหาระหว่างพระกับชาวบ้านไม่ว่าจะเป็นเร่ืองการบริหารวัดก็ดี การเสนอแต่งต้ัง
เจา้ อาวาสกด็ ี ตอ้ งเขา้ ไปพดู คยุ ทำ� ความเขา้ ใจกัน ถา้ ต่างคนตา่ งพูดปญั หาไมจ่ บ

นายบุญเชิด กิตติธรางกูร ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
นครปฐม กรณวี ดั ท่ียังมีปัญหาอยู่ เสนอให้ชะลอการแต่งต้งั ไปกอ่ น

พระเทพศาสนาภบิ าล รองเจา้ คณะจงั หวดั นครปฐม วดั ไรข่ งิ พระอารามหลวง
การแตง่ ตงั้ เจา้ อาวาสวดั ตา่ งๆ ไมว่ า่ จะเปน็ อำ� เภอดอนตมู หรอื บางเลน ใหเ้ จา้ คณะผปู้ กครอง
ตั้งแต่ต�ำบลอ�ำเภอปรึกษาหารือกันก่อน และไปคุยกับญาติโยมด้วย ท่ีส�ำคัญเจ้าคณะ
ผู้ปกครองตั้งแต่เจ้าคณะต�ำบลควรประชุมคณะสงฆ์ในเขตอย่างน้อยเดือนละคร้ัง
เพ่ือปรึกษาพัฒนางานคณะสงฆ์ร่วมกัน

ท่ปี ระชมุ รบั ทราบ

วาระท่ี ๕ เร่อื งการศกึ ษา

พระพิพัฒน์ศึกษากร เจ้าคณะอ�ำเภอสามพราน วัดบางช้างเหนือ ประธาน
งานการศึกษาคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม ตามแผนปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ส�ำหรับ
งานการศกึ ษาไดป้ ระชุมคณะกรรมการ เมือ่ วนั ท่ี ๑๓ พฤศจกิ ายน ๒๕๖๓ ณ สำ� นักงาน
เจ้าคณะจังหวัดนครปฐม เพ่ือพิจารณาจัดต้ังส�ำนักศาสนศึกษา ซึ่งท่ีประชุมมีมติจัดตั้ง
สำ� นักศาสนศกึ ษาประจำ� อำ� เภอ ดังน้ี
อำ� เภอเมืองนครปฐม ตัง้ ท่วี ดั หนองกระโดน
อำ� เภอนครชยั ศรี ตั้งทวี่ ดั โคกเขมา
อำ� เภอสามพราน ตง้ั ที่วดั บางช้างเหนอื
อำ� เภอบางเลน ตัง้ ที่วัดบางไผน่ ารถ
อำ� เภอก�ำแพงแสน ตงั้ ทว่ี ดั วังน้�ำเขียว
อำ� เภอดอนตูม ต้ังทวี่ ดั สามง่าม
อำ� เภอพทุ ธมณฑล ตั้งทว่ี ดั มะเกลือ

183

184

สารคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม พ.ศ. ๒๕๖๓

สรุปสถิติผู้ขอเขา้ สอบธรรมศกึ ษา ประจ�ำปี ๒๕๖๓ ดงั นี้
ธรรมศึกษาช้นั ตรี ส่งสอบ ๑๗,๒๔๔ คน
ธรรมศึกษาชน้ั โท สง่ สอบ ๑๒,๙๐๗ คน
ธรรมศกึ ษาชน้ั เอก ส่งสอบ ๖,๔๗๗ คน
รวมท้ังส้ิน ส่งสอบ ๓๖,๖๒๘ คน
ยอดยงั ไม่นิ่ง ยงั สามารถสมคั รสอบไดอ้ ยู่

ส�ำหรับผู้สมัครเขา้ สอบบาลี ประจำ� ปี ๒๕๖๔ มีดังน้ี
โรงเรียนสหศึกษาบาลี ส่งสอบ ๒๐๙ รปู
วดั มหาสวสั ด์ิฯ ส่งสอบ ๕๕ รูป
คณะสงฆธ์ รรมยุต ส่งสอบ ๒ รปู
บาลีศกึ ษา สง่ สอบ ๑๗ คน
รวมทง้ั ส้นิ ส่งสอบ ๒๘๓ รปู /คน

พระเทพศาสนาภบิ าล รองเจา้ คณะจงั หวดั นครปฐม วดั ไรข่ งิ พระอารามหลวง
ขอให้ทุกส�ำนักทีส่ ง่ นักเรียนเข้าสอบธรรมศกึ ษาจัดการติวนักเรียนก่อนอย่างน้อย ๕ วัน

ทีป่ ระชุมรับทราบ

วาระท่ี ๖ เร่อื งการเผยแผ่

พระครูปุญญาภิสันท์ เจ้าคณะอ�ำเภอบางเลน วัดบางไผ่นาถ ประธานงาน
การเผยแผค่ ณะสงฆ์จังหวดั นครปฐม ตามแผนปฏริ ูปกจิ การพระพุทธศาสนา

วนั เสารท์ ี่ ๗ พฤศจกิ ายน ๒๕๖๓ คณะสงฆจ์ งั หวดั นครปฐม นำ� โดย พระพรหมเวท ี
รก.เจา้ คณะภาค ๑๕ เจา้ อาวาสวดั พระปฐมเจดยี ์ เปน็ ประธานฝา่ ยสงฆ์ นายรฐั ศาสตร์ ชดิ ช ู
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ประธานฝ่ายฆราวาส ร่วมเจริญพระพุทธมนต์เพ่ือความ
เปน็ สริ ิมงคลแก่แผ่นดินและปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหลา่ เนือ่ งในวนั ชาตแิ ละวนั พอ่ แห่งชาติ
ณ วิหารหลวง องคพ์ ระปฐมเจดยี ์

184

185

รายงานการประชุมพระสังฆาธกิ ารจงั หวดั นครปฐม

วันพฤหัสบดที ่ี ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ คณะสงฆธ์ รรมยุต น�ำโดย เจา้ ประคุณ
สมเด็จพระวันรัต เจ้าคณะใหญ่ธรรมยุต วัดบวรนิเวศน์วิหาร กรรมการมหาเถรสมาคม
เปน็ ประธานในพธิ ีเจริญพระพทุ ธมนตเ์ วียนเทยี นองค์พระปฐมเจดีย์ ถวายเป็นพทุ ธบชู า
วันเสาร์ที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ คณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม น�ำโดย
พระเทพมหาเจตยิ าจารย์ เจา้ คณะจงั หวดั นครปฐม วดั พระปฐมเจดยี ์ เปน็ ประธานฝา่ ยสงฆ์
นายอภนิ นั ท์ เผอื กผอ่ ง รองผวู้ ่าราชการจงั หวดั นครปฐม ร่วมเจรญิ พระพุทธมนตเ์ พ่ือความ
เปน็ สริ มิ งคลแกแ่ ผน่ ดนิ และปวงชนชาวไทยทกุ หมเู่ หลา่ เนอ่ื งในวนั ชาติ และวนั พอ่ แหง่ ชาติ
ณ วิหารหลวง องค์พระปฐมเจดีย์
วันศกุ ร์ท่ี ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ พระเทพมหาเจตยิ าจารย์ เจ้าคณะจงั หวัด
นครปฐม วัดพระปฐมเจดีย์เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมธรรมปฏิบัติของบุคลากร
เจ้าหน้าที่บริษัทไพบูลย์โปรดักส์ และบริษัทเคพีฟู๊ด จ�ำกัด ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมคณะสงฆ์
จังหวดั นครปฐม พุทธมณฑลสาย ๘
วันเสาร์ท่ี ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ คณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม น�ำโดย
พระเทพมหาเจตยิ าจารย์ เจา้ คณะจงั หวดั นครปฐม วดั พระปฐมเจดยี ์ เปน็ ประธานฝา่ ยสงฆ์
นายธนศิ ร์ วงศ์ปิยสถิต รองผ้วู ่าราชการจังหวัดนครปฐม รว่ มเจริญพระพทุ ธมนต์เพอื่ ความ
เปน็ สริ มิ งคลแกแ่ ผน่ ดนิ และปวงชนชาวไทยทกุ หมเู่ หลา่ เนอ่ื งในวนั ชาติ และวนั พอ่ แหง่ ชาติ
ณ วิหารหลวง องค์พระปฐมเจดีย์
วันอาทิตย์ท่ี ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ นายเล็ก หัวหน้ากลุ่มชาวมอญ
และเมยี นมาไดน้ ำ� คณะมาถอื ศลี และตนเปน็ พทุ ธมามกะและนำ� ผา้ ปา่ มาทอด ณ วดั บางไผน่ ารถ
โดยมี พระครปู ญุ ญาภสิ นั ท์ เจา้ อาวาสวดั บางไผน่ ารถ เจา้ คณะอำ� เภอบางเลน เปน็ ประธาน
วนั เสารท์ ่ี๒๘พฤศจกิ ายน๒๕๖๓คณะสงฆจ์ งั หวดั นครปฐมนำ� โดยพระพรหมเวที
รก.เจา้ คณะ ภาค ๑๕ เจา้ อาวาสวดั พระปฐมเจดยี ์ เปน็ ประธานฝา่ ยสงฆ์ นายคมสนั เจรญิ อาจ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ประธานฝ่ายฆราวาส ร่วมเจริญพระพุทธมนต์เพ่ือความ
เปน็ สริ ิมงคลแกแ่ ผน่ ดินและปวงชนชาวไทยทุกหมูเ่ หลา่ เน่ืองในวนั ชาติและวนั พ่อแหง่ ชาติ
ณ วหิ ารหลวง องค์พระปฐมเจดยี ์

185

186

สารคณะสงฆ์จังหวดั นครปฐม พ.ศ. ๒๕๖๓

คณะสงฆว์ ดั บางชา้ งเหนอื นำ� โดยพระพพิ ฒั นศ์ กึ ษากร เจา้ อาวาสวดั บางชา้ งเหนอื
เจ้าคณะอ�ำเภอสามพราน พร้อมสาธุชนร่วมกันเจริญพระพุทธมนต์ทุกวันอาทิตย์
เวลา ๑๗.๐๐ น.
คณะสงฆ์วัดไผ่ล้อม น�ำโดยพระครูปลัดสิทธิวัฒน์ คณะสงฆ์วัดโคกเขมา
น�ำโดยพระครูโกวิทสุตการ และคณะสงฆ์วัดส่ีแยกเจริญพร น�ำโดยพระครูปฐมสาธุวัฒน์
จัดพิธีบรรพชาอปุ สม บทเน่ืองในวนั ชาตแิ ละวันพ่อแหง่ ชาติ ประจ�ำปี ๒๕๖๓
ทปี่ ระชมุ รบั ทราบ
วาระที่ ๗ เรอ่ื งงานสาธารณูปการ
พระครูพิศาลสาธุวัฒน์ เจ้าคณะอ�ำเภอเมืองนครปฐม วัดพะเนียงแตก
ประธานงานสาธารณปู การคณะสงฆจ์ งั หวดั นครปฐม ตามแผนปฏริ ปู กจิ การพระพทุ ธศาสนา
วนั ท่ี ๒๖ พฤศจกิ ายน ๒๕๖๓ คณะกรรมการฝา่ ยสาธารณปู การจงั หวดั นครปฐม ไดล้ งตรวจ
วัดสุวรรณรัตนาราม อ�ำเภอก�ำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ส�ำหรับวัดสุวรรณรัตนาราม
กอ่ สรา้ งเม่ือปี พ.ศ.๒๕๑๕ มีเนอื้ ที่ ๒๖ ไร่ ๗๑ ตารางวา มพี ระภิกษุ ๑๐ รูป สามเณร ๑ รูป
คณะกรรมการได้แนะน�ำการพัฒนางานสาธารณูปการตามแนวทางกิจกรรม
ดงั น้ี
๕ ส. เครื่องมอื
๑. สะสาง คอื จดั การบรเิ วณวดั ภายในบรเิ วณวดั มสี งิ่ ตา่ งๆ ทจี่ ำ� เปน็ เหมาะสม
ส่งเสริมสภาพความเปน็ รมณีสถาน
๒. สะดวก คอื การปรบั ปรงุ พฒั นา ดแู ลรกั ษาสงิ่ แวดลอ้ มและภมู ทิ ศั นภ์ ายในวดั
๓. สะอาด คือ ความสะอาด ม่ันคงแขง็ แรงของอาคารเสนาสนะต่างๆ
๔. สรา้ งมาตฐาน คือ จดั การวัดให้มีส่งิ ปลูกสร้าง และอาคารเสนาสนะต่างๆ
เพียงพอและเหมาะสมเปน็ ประโยชน์ สภาพสอาด มนั่ คงแข็งแรง
๕. สร้างวินัย คือ การบริหารจัดการและดูแลศาสนสมบัติของวัด เพ่ือให้
สามารถบรหิ ารจัดการวดั อย่างเป็นระบบ

186

187

รายงานการประชมุ พระสงั ฆาธกิ ารจงั หวัดนครปฐม

๗ แนวทางการดำ� เนนิ งาน ๒. ประกาศนโยบาย
๑. จดั ตั้งคณะกรรมการ ๔. สำ� รวจพนื้ ที่
๓. อบรมให้ความร้ ู ๖. ลงมือปฏบิ ตั ิ
๕. จัดทำ� แผนปรบั ปรุง
๗. ตรวจประเมินพ้ืนที่

๙ แนวปฏิบัตกิ ารพฒั นาพ้นื ที่
๑. ปา้ ยชือ่ วัด บริเวณหน้าวัดและแผนผงั วัดโดยสงั เขป
๒. การจัดการจราจร ปา้ ยจอดรถ และที่จอดรถ
๓. การจัดระบบคลังวัสดสุ งฆ์และการควบคุมการเบกิ -จา่ ย ส่งิ ของ
๔. หอ้ งนำ้�
๕. การจดั การขยะ
๖. สภาพแวดลอ้ มทัว่ ไป
๗. ระบบไฟฟ้า และการปอ้ งกนั อัคคีภัย
๘. โรงครวั
๙. อาคารเสนาสนะตา่ งๆ ภายในวัด

สำ� หรับการพัฒนาวดั สุวรรณรัตนารามในพน้ื ทตี่ า่ งๆ มี ดังน้ี
ในพน้ื ที่ ๑
ปา้ ยชือ่ วดั ได้ติดตง้ั แล้ว
ปา้ ยประวัติวัด ได้ตดิ ตั้งแล้ว
ป้ายทำ� เนียบเจา้ อาวาส ได้ตดิ ต้งั แล้ว
ป้ายพระปฐมบรมราชโองการ ไดต้ ดิ ตง้ั แล้ว
ป้ายพทุ ธศาสนูปถมั ภก ได้ติดตั้งแล้ว
ปา้ ยปฏิทนิ กิจกรรม ประจ�ำปี ไดต้ ิดต้งั แล้ว
ปา้ ยเชิญชวนคนเขา้ วัดสวดมนต ์ ได้ตดิ ตงั้ แลว้
ป้ายรักษาศีล ๕ ได้ตดิ ตงั้ แล้ว
ปา้ ยโครงการวดั ประชา รฐั ไดต้ ดิ ตัง้ แล้ว
ป้ายแผนยังวัด ได้ตดิ ตัง้ แลว้

187

188

สารคณะสงฆ์จงั หวดั นครปฐม พ.ศ. ๒๕๖๓

ในพ้ืนท่ี ๒
ปา้ ยลูกศรช้ีทางเข้า/ออกและอาคารต่างๆ ยังไมไ่ ด้ตดิ ตั้ง
สถานทีจ่ อดรถ/และเสน้ จราจารทช่ี ัดเจน ยังไม่ได้ตดิ ตั้
ในพื้นที่ ๓ ไดจ้ ัดท�ำแล้ว
หอ้ งคลงั วสั ดุสงฆ์/และระเบยี บการเบกิ จ่าย ได้จดั ท�ำแลว้
ในพื้นท่ี ๔ ได้จัดท�ำแล้ว
หอ้ งนำ�้ /ห้องสขุ าแยกชาย/หญงิ ไดจ้ ดั ท�ำแล้ว
ในพน้ื ท่ี ๕ ได้จดั ท�ำแล้ว
การจดั การขยะ ได้จัดทำ� แล้ว
ในพ้ืนท่ี ๖ ไดจ้ ดั ท�ำแลว้
การจัดสภาพแวดล้อมท่วั ไปภายในวดั
ในพื้นที่ ๗
ระบบไฟฟา้ และการปอ้ งกนั อัคคีภยั
ในพื้นที่ ๘
โรงครวั
ในพื้นที่ ๙
ปา้ ยอาคารเสนาสนะตา่ งๆ ภายในวัด

และได้ประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการฝ่ายสาธารณูปการกับคณะสงฆ ์
และคณะกรรมการวดั สวุ รรณรตั นาราม ซง่ึ มผี นู้ ำ� ชมุ ชนในตำ� บลทงุ่ ขวางเพอื่ แนะนำ� ๙แนวทาง
ปฏบิ ัติการพัฒนาพนื้ ทส่ี ู่ วดั สรา้ งสุข

ในเดอื นธันวาคมน้ี คณะกรรมการฝา่ ยสาธารณปู การจะลงพ้ืนทวี่ ัดดอนพทุ รา
อ�ำเภอดอนตมู ในวันที่ ๒๙ ธนั วาคม ๒๕๖๓ ขอแจง้ ให้ท่ปี ระชุมทราบ

นายบุญเชิด กิตติธรางกูร ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
นครปฐม ขออนุญาตเสริมการลงพื้นทีป่ ระเมินโครงการวัด ประชา รัฐ ของคณะกรรมการ
หนกลาง เพอื่ สรุปเปน็ ข้อมูลใหก้ ับวัดอนื่ ๆ ท่จี ะได้รับการตรวจประเมินตอ่ ไป

188

189

รายงานการประชมุ พระสังฆาธกิ ารจงั หวัดนครปฐม

การประเมนิ ของคณะกรรมการหนกลาง ซง่ึ มพี ระเทพคณุ าภรณ์ วดั เทวราชกญุ ชร
เปน็ ประธานนน้ั จะประเมนิ โครงการน้ี ๒ หมวดดว้ ยกนั
หมวดท่ี ๑ วา่ ดว้ ยการบรหิ ารจดั การโครงการ
ที่ผ่านมาคณะกรรมการ ฝ่ายสาธารณูปการประจ�ำจังหวัดฯ ได้ลงพ้ืนท ี่
อธิบายถวายความรู้แนวทางการปฏิบัติงานโครงการนี้อยู่แล้ว แต่วันน้ีจะท�ำให้เห็นว่าสิ่งท่ี
ส่วนกลางทำ� มาแล้วมาลงท่พี ้นื ที่ วัดทีเ่ ขา้ โครงการตอ้ งท�ำเอกสารเพอ่ื สนองตอบในตัวชีว้ ดั
ของโครงการเพราะคณะกรรมการจะมาดูตามตัวชีวัด เช่น มีการต้ังกรรมการ ประกาศ
นโยบาย อบรมใหค้ วามรู้จัดท�ำแผนผังเปน็ ตน้ ท้ังหมดจะต้องมีเอกสาร และสามารถตอบ
ขอ้ ซกั ถามของคณะกรรมการไดด้ ้วย ซึง่ มีคะแนนให้เป็นข้อๆ
หมวดท่ี ๒ ว่าดว้ ยการพัฒนาพน้ื ทโี่ ครงการ ๙ ประการ
หวั ข้อน้เี หมอื นกันท่คี ณะกรรมการประจำ� จังหวดั ลงพื้นท่ตี รวจประเมนิ
ต่อไปสิ่งที่จะฝากคณะกรรมการฝ่ายสาธารณูปการประจ�ำจังหวัด ซ่ึงพระครู
พศิ าลสาธวุ ฒั น์ เปน็ ประธาน กอ่ นทจ่ี ะลงตรวจประเมนิ วดั ใดจะสง่ การบา้ นใหว้ ดั นนั้ ๆ ไปทำ�
ตามตัวชวี้ ัดก่อนทั้งหมวด ๑ และ ๒ แลว้ คณะกรรมการก็จะไปตรวจประเมนิ ตามตัวชี้วัด
ซึง่ จะเหมอื นกันที่คณะกรรมการสว่ นกลางมาตรวจประเมิน
เลขานุการฯ การเตรียมพ้ืนท่ี เพ่ือรับการตรวจประเมินโครงการวัด ประชา
รัฐ สร้างสุข จากคณะกรรมการประจ�ำหนกลางของวัดโพรงมะเดื่อ และวัดหอมเกร็ดน้ัน
สำ� นกั งานเจา้ คณะจงั หวดั นครปฐม ไดม้ อบเงนิ อดุ หนนุ สำ� หรบั เตรยี มเอกสารและอน่ื ๆ วดั ละ
๑๐,๐๐๐ บาท แต่วัดหอมเกรด็ ขอถวายคืน กข็ อเรียนถวายให้ที่ประชมุ ทราบ
ทป่ี ระชุมรบั ทราบ

วาระที่ ๘ เรื่องการศกึ ษาสงเคราะห์
พระครอู มรบญุ ญารกั ษ์ เจา้ คณะอำ� เภอกำ� แพงแสน วดั บอ่ นำ้� จดื ประธานงาน
ศกึ ษาสงเคราะหค์ ณะสงฆจ์ ังหวัดนครปฐม ตามแผนปฏิรปู กิจการพระพทุ ธศาสนา สำ� หรับ

189

190

สารคณะสงฆจ์ งั หวดั นครปฐม พ.ศ. ๒๕๖๓

งานศึกษาสงเคราะหข์ องคณะสงฆ์ จังหวดั นครปฐม ประจำ� เดือนพฤศจิกายนมี ดงั น้ี
พระครปู ราการรกั ษาภบิ าล ปรกึ ษาเจา้ คณะจงั หวดั นครปฐม วดั ใหมป่ น่ิ เกลยี ว
มอบทนุ การศกึ ษา ๘๐ ทนุ เป็นเงิน ๖๕,๐๐๐ บาท
พระครพู ศิ าลสาธวุ ฒั น์ เจา้ คณะอำ� เภอเมอื งนครปฐม วดั พะเนยี งแตก มอบทนุ
การศึกษา ๒๐ ทุน เปน็ เงิน ๒๐,๐๐๐ บาท
พระครสู ริ ปิ ญุ ญาภวิ ฒั น์ เจา้ คณะอำ� เภอนครชยั ศรี วดั สำ� โรง มอบทนุ การศกึ ษา
ระดบั อุดมศกึ ษา ๒ ทนุ เปน็ เงนิ ๔๐,๐๐๐ บาท
พระครูบวรธรรมานุสิฐ เจ้าคณะอ�ำเภอพุทธมณฑล วัดมะเกลือ มอบทุน
การศกึ ษา ๑๖๙ ทนุ เป็นเงนิ ๕๕,๔๐๐ บาท
พระครูพินิตสุตาคม เจ้าคณะต�ำบลห้วยขวาง วัดลาดหญ้าไทร มอบทุน
การศึกษา ๒๔ ทุน เป็นเงนิ ๑๒,๐๐๐ บาท
พระครูถาวรธรรมาภิมณฑ์ เจ้าคณะต�ำบลศาลายา วัดหทัยนเรศวร์ มอบทุน
การศกึ ษา ๔๖ ทุน เปน็ เงนิ ๓๗,๐๐๐ บาท
พระครูโสภณธรรมมงคล วัดมงคลประชาราม มอบทุนการศึกษา ๖๐ ทุน
เป็นเงนิ ๓๐,๐๐๐ บาท
พระครูนิมิตกัลยาณวัตร วัดเทพนิมิต มอบทุนการศึกษา ๒๐ ทุน เป็นเงิน
๓๙,๐๐๐ บาท
พระครูวิศษิ ฎธ์ รรมสาร วัดสาลวนั มอบทนุ การศกึ ษา ๒๕ ทนุ เป็นเงิน ๗,๕๐๐ บาท
พระปลดั ศลิ า ธมมฺ ธโี ร วดั สวุ รรณาราม มอบทนุ การศกึ ษา ๒๐ เปน็ เงนิ ๑๐,๐๐๐ บาท
วันท่ี ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ มูลนิธิหลวงพ่อสมหวัง วัดกลางบางพระ
โดยพระครูศรีสุตากร มอบเครอื่ งอุปโภคบริโภค จำ� นวน ๑๓๐ ชดุ ให้กับโรงเรียนวดั กลาง
(พฒุ ราษฎร์อนเุ คราะห)์

190

191

รายงานการประชมุ พระสังฆาธกิ ารจงั หวดั นครปฐม

วันที่ ๑๕ พฤศจกิ ายน ๒๕๖๓ คณะสงฆ์วัดสามง่าม มอบเครอ่ื งอปุ โภคบริโภค
แก่โรงเรยี นราชาหนองลู อ.สังขระ จ.กาญจนบรุ ี
วันที่ ๑๖ พฤศจกิ ายน ๒๕๖๓ คณะสงฆว์ ดั สามง่าม มอบเครือ่ งอปุ โภคบริโภค
แก่ศนู ย์พัฒนาเด็กเลก็ ก่อนเกณฑ์ตำ� บลบ้านหลวง อ�ำเภอดอนตมู
สรุปรวมแจกทุนทัง้ สิน้ ๔๖๖ ทนุ เปน็ เงนิ ทง้ั สน้ิ ๓๑๕,๙๐๐ บาท
ทป่ี ระชุมรับทราบ
วาระท่ี ๙ เรือ่ งสาธารณสงเคราะห์
พระศรีธีรวงศ์ เจ้าคณะอ�ำเภอดอนตูม รก.วัดสามง่าม ประธานงาน
สาธารณสงเคราะห์คณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม ตามแผนปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา
สำ� หรบั งานสาธารณสงเคราะหใ์ นเดอื นทีผ่ ่านมามี ดงั นี้
วันท่ี ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ มูลนิธิหลวงพ่อสมหวัง วัดกลางบางพระ
โดยพระครูศรีสุตากร มอบเครื่องอุปโภคบริโภค และเงินจ�ำนวน ๕,๐๐๐ บาท
แกส่ ถานสงเคราะหส์ ัตว์บา้ นแสงตะวัน
วันท่ี ๑๒ พฤศจกิ ายน ๒๕๖๓ พระมหาอุทัย ฐติ ธมฺโม เจ้าอาวาสวดั ดอนตูม
มอบเคร่ืองอุปโภคบริโภค ออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง บ้านเลขที่ ๒๔ หมู่ ๙ ต.สามง่าม
อ.ดอนตมู
วันท่ี ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ พระศรีธีรวงศ์ เจ้าคณะอ�ำเภอดอนตูม
รก.วดั สามง่าม มอบเคร่ืองอุปโภคบรโิ ภคและเงนิ อนุเคราะหแ์ ก่ครอบครัวมนารกั ษ์ หมู่ ๒
ต.สามง่าม
วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ พระครูวิชัยธรรมานุกูล วัดสระสี่เหล่ียม
มอบเครื่องอปุ โภคบรโิ ภค ออกเยี่ยมผูป้ ว่ ยติดเตยี ง จ�ำนวน ๒ ราย
วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ พระสมนึก วสโภ วัดสามง่าม มอบเครื่อง
อุปโภคบริโภค ออกเยี่ยมผปู้ ่วยติดเตียง จ�ำนวน ๑ ราย

191

192

สารคณะสงฆจ์ ังหวดั นครปฐม พ.ศ. ๒๕๖๓

วนั ท่ี ๒๐ พฤศจกิ ายน ๒๕๖๓ พระครยู ตธิ รรมานยุ ตุ เจา้ คณะตำ� บลบางกระเบา
วัดสว่างอารมณ์ มอบเคร่ืองบริโภคแก่โรงพยาบาลสามพราน โรงพยาบาลพุทธมณฑล
โรงพยาบาลหลวงพอ่ ทวศี กั ดิ์ และโรงเรยี นโสตศกึ ษา
วันท่ี ๒๒ พฤศจกิ ายน ๒๕๖๓ คณะสงฆว์ ดั สามง่าม มอบเครอื่ งอุปโภคบริโภค
และเงินอนุเคราะห์แก่ครอบครัวนางสมจิตร กุราช บ้านเลขท่ี ๗๔ หมู่ ๘ ต�ำบลล�ำเหย
อ�ำเภอดอนตูม
วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ พระศรีธีรวงศ์ เจ้าคณะอ�ำเภอดอนตูม
รก.วดั สามงา่ ม มอบเครอ่ื งอปุ โภคบริโภคแก่ครอบครวั นายชุบ พบสระบัว
วันท่ี ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ มูลนิธิหลวงพ่อสมหวัง วัดกลางบางพระ
โดยพระครูศรีสุตากร มอบเงินสมทบทุนโครงการช่วยเหลือปันน้�ำใจ สานความหวัง
ใหส้ มหวงั จ�ำนวน ๔๕,๕๐๐ บาท แกศ่ ูนย์การศกึ ษาพเิ ศษ ประจ�ำจงั หวดั แม่ฮองสอน
วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ มูลนิธิหลวงพ่อสมหวัง วัดกลางบางพระ
โดย พระครศู รสี ตุ ากร มอบเครอ่ื งอปุ โภคบรโิ ภค ใหแ้ กผ่ ปู้ ระสบอคั คภี ยั ณ บา้ นเลขท่ี ๑๙/๑
หมู่ ๑๔ ต�ำบลบางระก�ำ อำ� เภอบางเลน
วันท่ี ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ พระครูปฐมสุตากร เจ้าคณะต�ำบลบ้านยาง
วดั หนองกระโดน รว่ มกบั รพ.สต. บา้ นยาง มอบเครอ่ื งอปุ โภคบรโิ ภค ออกเยย่ี มผปู้ ว่ ยตดิ เตยี ง
และผทู้ พพลภาพในต�ำบลบ้านยาง ประจ�ำเดอื นพฤศจกิ ายน
วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ คณะสงฆ์อ�ำเภอนครชัยศรี น�ำโดยพระคร ู
สริ ปิ ญุ ญาภิวัฒน์ เจา้ คณะอ�ำเภอนครชยั ศรี วัดสำ� โรง มอบเครื่องอปุ โภคบรโิ ภค ออกเยย่ี ม
ผู้ปว่ ยติดเตียง
วันท่ี ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ พระครูพิพิธเจติยาภิบาล เจ้าคณะต�ำบล
พระปฐมเจดยี ์ วดั พระปฐมเจดยี ์ มอบเครอ่ื งอปุ โภคบรโิ ภค และเงนิ ออกเยยี่ มผปู้ ว่ ยตดิ เตยี ง
ประจ�ำเดอื นพฤศจกิ ายน จำ� นวน ๖ ราย
วนั ที่ ๒๗ พฤศจกิ ายน ๒๕๖๓ พระครสู มุหป์ ระเสริฐ จารุธมฺโม วดั หนองกระพี้
มอบเคร่อื งอุปโภคบรโิ ภคออกเยี่ยมผู้ปว่ ยติดเตยี ง ตำ� บลบ้านหลวง จ�ำนวน ๔ ราย

192

193

รายงานการประชมุ พระสงั ฆาธกิ ารจังหวัดนครปฐม

วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ คณะสงฆ์อ�ำเภอเมืองนครปฐม น�ำโดย
พระครูพศิ าลสาธวุ ฒั น์ เจ้าคณะอ�ำเภอเมอื งนครปฐม มอบเคร่อื งอุปโภคบรโิ ภคช่วยเหลอื
ประชาชน เพ่ือบรรเทาความเดือนร้อนจากไวรัสโควิด ๑๙ ณ วัดวังตะกู ต�ำบลวังตะกู
จำ� นวน ๖๐๐ ชุด
วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ โครงการปั่นน�ำใจให้น้อง โดยพระครู
ปลัดวิทยา ฐานธมฺโม ผชู้ ว่ ยเจา้ อาวาสวัดกลางบางแกว้ ร่วมกับอบต.นครชยั ศรี ชว่ ยเหลอื
ผู้ประสบอคั คภี ยั บา้ นเลขที่ ๘๔/๒ ตำ� บลนครชัยศรี อ�ำเภอนครชัยศรี
ทีป่ ระชมุ รบั ทราบ
วาระท่ี ๑๐ เรอ่ื งการพัฒนาพุทธมณฑล
ไมม่ ี
วาระที่ ๑๑ เรอ่ื งอื่นๆ
พระเทพศาสนาภิบาล รองเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม วัดไร่ขิง พระอาราม
หลวง ตามมติที่ประชุมคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐมท่ีจัดประชุมทุกเดือน โดยภาพรวมถือว่า
ดีมาก หลายจังหวัดอยากเอาแบบ แต่ไม่สามารถท�ำได้ ถึงจะมีสถานที่พร้อมก็ท�ำไม่ได้
เพราะคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐมปกครองแบบอาจารย์กับศิษย์ ไม่ใช่เจ้านายกับลูกน้อง
มีอะไรก็มาคุยกัน ถ้าไม่คุยกันแก้ปัญหาไม่ได้ ขอให้ประธานแต่ละฝ่ายรักษาเวลาตามท่ี
ก�ำหนดไว้
ขอให้แต่ละฝ่ายท�ำไลน์กลุ่มไว้ เพ่ือส่งงานตามที่พระศรีธีรวงศ์ ประธาน
งานสาธารณสงเคราะหไ์ ดแ้ จง้ เลขานกุ ารในแตล่ ะฝา่ ยจะตอ้ งเปน็ ตวั จกั รในการประสานงาน
เพ่ือขอขอ้ มลู จากวดั ต่างๆ ทกุ อ�ำเภอ
ได้ไปตรวจเยี่ยมโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ภาคใต้ท�ำได้ยอดเยี่ยมมาก
เจ้าอาวาสหนุ่ม มองปัญหาออกแก้ปัญหาได้มีผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้หญิงเป็นกรรมการวัดเข้าใจ
การขบั เคลอื่ นโครงการหมบู่ า้ นรกั ษาศลี ๕ ไดด้ มี าก มกี ารตง้ั กรรมการศลี ๕ แตล่ ะขอ้ ๆ ดว้ ย
พรอ้ มทงั้ ตดิ ปา้ ยรูปคณะกรรมการใหร้ ูโ้ ดย ท่ัวกัน

193


Click to View FlipBook Version
Previous Book
หน่วย1_สังคมมนุษย์
Next Book
Visi Murid Impian