The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

รายงานการประชุมคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม ปรระจำปี 2563 และทำเนียบพระสังฆาธิการ

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by bckitti, 2021-06-02 01:35:33

สารคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม ปี 2563

รายงานการประชุมคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม ปรระจำปี 2563 และทำเนียบพระสังฆาธิการ

294

สารคณะสงฆจ์ งั หวดั นครปฐม พ.ศ. ๒๕๖๓

ภาพกจิ กรรมงานการศึกษา

การสอบประโยคบาลีสนามหลวงคณะสงฆจ์ งั หวดั นครปฐม
ประจำ� ปกี ารศกึ ษา ๒๕๖๓

294

295

รายงานการประชมุ พระสงั ฆาธกิ ารจงั หวัดนครปฐม

สรปุ
งานการเผยแผ่

คณะสงฆ์จงั หวัดนครปฐม
ประจำ� ปี ๒๕๖๓

295

296

สารคณะสงฆจ์ ังหวดั นครปฐม พ.ศ. ๒๕๖๓

คณะกรรมการฝา่ ยการเผยแผ่จังหวัดนครปฐม
ประจำ� ปี ๒๕๖๓

เพื่อให้งานของคณะสงฆ์ในภารกิจ๖ด้านอันประกอบด้วยการปกครองการศึกษา
การเผยแผ่การสาธารณูปการการศึกษาสงเคราะห์และการสาธารณสงเคราะห์ด�ำเนิน
ไปดว้ ยดีและมปี ระสิทธิภาพยิ่งข้นึ

อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๒๑ (๒) และมาตรา ๒๒ (๒) แห่งพระราช
บัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับท่ี ๒)
พ.ศ.๒๕๓๕ ขอ้ ๑๕ (๑), (๒) แหง่ กฎมหาเถรสมาคมฉบับที่ ๒๓ (พ.ศ. ๒๕๔๑) ว่าด้วย
ระเบียบการปกครองคณะสงฆ์และมติมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๙ เมื่อวันที่
๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ จงึ แต่งต้ังผรู้ บั ผดิ ชอบฝ่ายตา่ งๆ ของคณะสงฆจ์ ังหวดั นครปฐม
ดังต่อไปน้ี

๑. เจ้าคณะอำ� เภอทุกอ�ำเภอ ทป่ี รกึ ษา
๒. พระครปู ญุ ญาภิสันท์ วดั บางไผ่นารถ ประธานกรรมการ
๔. พระครูสวุ รรณเมธาภรณ์ วัดไร่เกาะต้นสำ� โรง กรรมการ
๕. พระครปู ฐมคุณากร วัดดอนขนาก กรรมการ
๖. พระครปู ลัดสาธวุ ฒั น์ วดั วังตะก ู กรรมการ
๗. พระครสู ิริชยั รังส ี วัดพุทธธรรมรังษี กรรมการ
๘. พระครูเกษมถาวรคุณ วัดบางเลน กรรมการ
๙. พระครสู มุ นสุนทรกจิ วัดทะเลบก กรรมการ
๑๐. พระครูพิทักษ์ธรรมกิตติ์ วดั หว้ ยพระ กรรมการ
๑๑. พระครนู มิ ติ กัลยาณวัตร วัดเทพนิมิต กรรมการ
๑๒. พระครูเกษมสาธุวฒั น์ วัดปรีดาราม กรรมการ
๑๓. พระครปู ลดั สัมพิพัฒน์ศลี าจารย ์ วัดญาณเวศกวนั กรรมการ
๑๔. พระครอู ตุ ตรการบด ี วดั พระปฐมเจดยี ์ กรรมการ

296

297

รายงานการประชมุ พระสังฆาธิการจงั หวัดนครปฐม

๑๕. พระมหาฉตั รชยั ภททฺ สาโร ป.ธ.๘ วัดพระปฐมเจดยี ์ กรรมการ
๑๖. พระมหาพินิจอนิ ฺทปญโฺ ญ ป.ธ.๖ วัดพระปฐมเจดีย์ กรรมการ
๑๗. พระมหาสมคดิ ยสพโล ป.ธ.๙ วดั พระปฐมเจดีย์ กรรมการ
๑๘. พระมหาสมพงศภ์ ทฺทาจาโร ป.ธ.๖ วดั พระปฐมเจดยี ์ กรรมการ
๑๙. พระมหาสมโภชสุเมโธ ป.ธ.๓ วัดศลิ ามูล กรรมการ
๒๐. พระมหาพทิ ยาปรญิ ฺญาโน ป.ธ.๖ วดั หว้ ยจระเข ้ กรรมการ
๒๑. พระมหาบญุ เลศิ อินทฺ ปญฺโญ ป.ธ.๓ วดั หทยั นเรศวร์ กรรมการ
๒๒. พระปลัดมณีวฑฒฺ โน วดั ใหมห่ ้วยลึก กรรมการ
๒๓. พระครปู ลัดโพธวิ รวัฒน ์ วดั ไร่ขงิ กรรมการ
๒๔. พระปลดั เกรยี งเดชฐานธมฺโม วดั โฆสติ าราม กรรมการและเลขานกุ าร
๒๖. นายสขุ พิชัยเชาวกุล นวก. พศจ.นครปฐม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

มหี น้าทีด่ ังต่อไป
๑. สนบั สนนุ สง่ เสรมิ และจดั ใหม้ กี ารเผยแผพ่ ระพทุ ธศาสนาในและนอกราชอาณาจกั ร
๒. ก�ำกับดูแลการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในราชอาณาจักรให้เรียบร้อยดีงาม
และถูกตอ้ งตามหลกั พระพทุ ธศาสนา
๓. เสนอคณะสงฆเ์ พอื่ ใหต้ รากฎออกขอ้ บงั คบั วา่ งระเบยี บออกคำ� สง่ั หรอื ออกประกาศ
ของมหาเถรสมาคม
๔. ปฏบิ ัติหน้าท่ีอ่ืนตามทีค่ ณะสงฆม์ อบหมาย

297

298

สารคณะสงฆ์จังหวดั นครปฐม พ.ศ. ๒๕๖๓

สรุปรายงานดา้ นการเผยแผ่ประจ�ำปี ๒๕๖๓

พระพรหมเสนาบดี กรรมการมหาเถรสมาคม ประธานท่ีปรึกษาคณะกรรมการ
ขับเคล่ือนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ
โครงการเครือข่ายพระสงฆ์เฝ้าระวังสื่อชวนเช่ือทางศาสนา หลักสูตร “พระสงฆ์ผู้น�ำ
ขับเคล่ือนหมู่บ้านรักษาศีล ๕” รุ่นท่ี ๒ ภายใต้โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท ์
โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” ร่วมกับ มหาวิทยาลัย
มหาจฬุ าลกรณราชวทิ ยาลยั วทิ ยาลยั สงฆพ์ ทุ ธปญั ญาศรที วารวดี กองทนุ พฒั นาสอ่ื ปลอดภยั
และสร้างสรรค์ และ ส�ำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ระหว่างวันที่ ๓๐ กรกฎาคม
ถึง ๑ สงิ หาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ วดั ไรข่ งิ พระอารามหลวง จังหวดั นครปฐม
วัดบางช้างเหนือ จัดบวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรมน้อมน�ำถวายแม่ ปีท่ี ๓ เพื่อถวาย
เป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ในวนั ที่ ๑๑ – ๑๓ สงิ หาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ ศาลาปฏบิ ตั ธิ รรม ๑๐๑ ปี หลวงพอ่ สงดั อคุ คฺ เสโน
วัดบางชา้ งเหนอื อำ� เภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
วนั ท่ี ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ พระครปู ลดั สาธวุ ัฒน์ เจา้ คณะตำ� บลทัพหลวง เจา้ อาวาส
วัดวังตะกู เปน็ องคป์ ระธานให้โอวาทและกล่าวเปิด โครงการปฏบิ ตั ิธรรมเฉลมิ พระเกียรติ
ถวายเปน็ พระราชกศุ ล แดส่ มเดจ็ พระนางเจา้ สริ กิ ติ ์ิ พระบรมราชชนิ นี าถ พระบรมราชชนนี
พนั ปีหลวง ณ ส�ำนักปฏบิ ตั ิธรรมประจ�ำจังหวดั นครปฐม แห่งท่ี ๑ วัดวงั ตะกู ตำ� บลวงั ตะกู
อ�ำเภอเมอื งนครปฐม จงั หวัดนครปฐม ๑๑ – ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓
วันอังคารท่ี ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๖.๐๐ น. พระครูโกวิทสุตการ
รองเจ้าคณะอ�ำเภอนครชัยศรี เจ้าอาวาสวัดโคกเขมา เมตตาเป็นองค์ประธานให้โอวาท
และกล่าวเปิดโครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชิน ี
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เน่ืองในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓
ระหวา่ งวนั ท่ี ๑๑ - ๑๓ สงิ หาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ ศาลาเอนกประสงคท์ รงไทยวัดโคกเขมา
จดั โดยกรมการศาสนา รว่ มวดั โคกเขมา และสำ� นกั งานวฒั นธรรมจงั หวดั นครปฐม

298

299

รายงานการประชุมพระสงั ฆาธิการจังหวัดนครปฐม

วันที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ พระเทพมหาเจตยิ าจารย์ เจา้ คณะจังหวัดนครปฐม
เปน็ ประธานปดิ โครงการฝกึ อบรมธรรมะปฏบิ ตั ิ ประจำ� ปี ๒๕๖๓ บรษิ ทั ไพบลู ยโ์ ปรดกั ส์ จำ� กดั
และบรษิ ทั เคพฟี ู๊ดส์ จ�ำกดั ณ ศนู ย์ปฏิบัติธรรมคณะสงฆจ์ ังหวัดนครปฐม (มลู นิธหิ ลวงพอ่
วดั ไรข่ งิ ) จ.นครปฐม
วันศุกร์ท่ี ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ อาคารราชวิริยาลังการ
วดั ไร่ขิง พระอารามหลวง อ�ำเภอสามพราน เจ้าประคณุ สมเด็จพระมหาวรี วงศ์ กรรมการ
มหาเถรสมาคม ประธานคณะกรรมการฝ่ายสาธารณูปการของมหาเถรสมาคม
เป็นองค์ประธานฯ กล่าวโอวาทและมอบแนวนโยบายโครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข
ในการประชุมระดบั สว่ นกลาง และระดับหนท้ังสห่ี น คือ หนกลาง หนตะวนั ออก หนเหนือ
และหนใต้ ซ่ึงมพี ระเดชพระคุณ พระเทพศาสนาภบิ าล รองประธานอนกุ รรมการโครงการ
วดั ประชา รฐั สรา้ งสุข รองเจา้ คณะจงั หวดั นครปฐม เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง พระอารามหลวง
กล่าวถวายรายงาน
วันพฤหสั บดที ่ี ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ วัดดอนยอ ต�ำบลดอนตมู อำ� เภอบางเลน
จังหวัดนครปฐม พระเทพศาสนาภิบาล ประธานคณะกรรมการขับเคล่ือนโครงการ
สรา้ งความปรองดองสมานฉนั ท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมู่บา้ นรกั ษาศลี ๕
พร้อมคณะ ลงพ้ืนท่ีตรวจเย่ียมการด�ำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ฯ
ของหมู่บ้านหัวทรายลาว หม่ทู ่ี ๖ ต�ำบลดอนตมู อ�ำเภอบางเลน และที่หม่บู า้ นหนองขาม
หมู่ท่ี ๒ หมู่บ้านปลักไม้ลาย หมู่ท่ี ๑๐ ต�ำบลทุ่งขวาง อ�ำเภอก�ำแพงแสน โดยม ี
พระธรรมโพธิมงคล ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๑๔ พระเทพมหาเจติยาจารย์
เจา้ คณะจงั หวดั นครปฐม นายชาญนะ เอย่ี มแสง ผวู้ า่ ราชการจงั หวดั นครปฐม นายณรงค์ ทรงอารมณ์
ผอู้ ำ� นวยการสำ� นกั งานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นักเรียน และประชาชน ถวายการต้อนรบั
วันท่ี ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ พระครูโกวิทสุตการ รองเจ้าคณะอ�ำเภอนครชัยศรี
กล่าวให้โอวาทแก่พระภิกษุผู้เข้ารับการอบรมขอรับตราต้ังครูสอนพระปริยัติธรรม
จังหวัดนครปฐม ประจ�ำปี ๒๕๖๓ ณ วดั ไรข่ ิง ระหว่างวนั ที่ ๒๐ – ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓

299

300

สารคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม พ.ศ. ๒๕๖๓

วันศุกร์ที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๗.๐๐ น. พระครูพิศาลสาธุวัฒน์ เจ้าคณะ
อ�ำเภอเมืองนครปฐม เป็นประธานพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา เนื่องใน
วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ วัดพระปฐมเจดีย์ฯ
ตำ� บลพระปฐมเจดยี ์ อำ� เภอเมอื งนครปฐม จงั หวดั นครปฐม มคี ณะสงฆอ์ ำ� เภอเมอื งนครปฐม
รว่ มพิธี จำ� นวนพระภกิ ษุ ๑๖๐ รปู สามเณร ๙ รปู ญาติโยม/ข้าราชการ ๑๓๔ คน
๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๗.๐๐ น. พระเทพศาสนาภิบาลเจ้าอาวาสวัดไร่ขิง
พระอารามหลวง รองเจ้าคณะจังหวัดนครปฐมประธานขันเคลื่อนโครงการหมู่บ้าน
รักษาศีล ๕ ส่วนกลางเป็นประธานในพิธีฝ่ายสงฆ์ กล่าวสัมโมทนียกถา ในพิธีเปิดงาน
ประเพณีตักบาตรท้องน�้ำ ในวันลอยกระทง ของอ�ำเภอพุทธมณฑล โอกาสครบ ๑๖๐ ปี
คลองมหาสวสั ด์ิ ประจ�ำปี ๒๕๖๓ ณ วดั สวุ รรณาราม ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม
โดยมีนายอภินันท์ เผืองผ่อง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานในพิธี
มี น.ส.สรารวี รรณ ทัพทวี นายอำ� เภอพุทธมณฑล เปน็ ประธานจัดงาน
วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. เจ้าประคุณ สมเด็จ
พระวันรัต เจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศ
ราชวรวิหาร เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์เวียนเทียนถวายเป็นพุทธบูชา
พระบรมสารีริกธาตุ องค์พระปฐมเจดีย์ พร้อมด้วย เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาวีรวงศ ์
กรรมการมหาเถรสมาคม เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช และคณะสงฆ์ธรรมยุตร่วมพิธี
โดยมีพระเดชพระคุณพระพรหมเวที ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๑๕ เจ้าอาวาส
วัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหาร พระเดชพระคุณ พระเทพมหาเจติยาจารย์
เจ้าคณะจังหวัดนครปฐม และนายบุญเชิด กิตติธรางกูร ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงาน
พระพทุ ธศาสนาจงั หวัดนครปฐม ร่วมถวายการตอ้ นรบั
๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ พระเดชพระคุณ พระเทพมหาเจติยาจารย์ เจ้าคณะ
จังหวัดนครปฐมประธานเปิดโครงการฝึกอบรมธรรมะปฏิบัติ บุคลากรเจ้าหน้าที่
บริษัทไพบูลย์โปรดักส์ จ�ำกัด และบริษัทเคพีฟู๊ด จ�ำกัด ระหว่างวันท่ี ๒๐ – ๒๒
พฤศจกิ ายน ๒๕๖๓ ณ ศนู ยป์ ฏบิ ตั ธิ รรมคณะสงฆจ์ งั หวดั นครปฐม (มลู นธิ หิ ลวงพอ่ วดั ไรข่ งิ )
พุทธมณฑลสาย ๘ จงั หวัดนครปฐม

300

301

รายงานการประชมุ พระสงั ฆาธิการจังหวัดนครปฐม

วันศุกร์ท่ี ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ พระเดชพระคุณพระพรหมเสนาบด ี
กรรมการมหาเถรสมาคม ประธานท่ีปรึกษาคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการ “หมู่บ้าน
รักษาศีล ๕” เจ้าอาวาสวัดปทุมคงคาราชวรวิหาร เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม
เชิงปฏิบัติการ โครงการเครือข่ายพระสงฆ์เฝ้าระวังสื่อชวนเชื่อทางศาสนา หลักสูตร
“พระสงฆ์ผู้น�ำขับเคลื่อนหมู่บ้านรักษาศีล ๕” รุ่นที่ ๓ และการจัดตั้งสมัชชาพระสงฆ ์
ผู้น�ำขับเคล่ือนหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ภายใต้โครงการสร้างความปรองดองสมานฉนท์
โดยใชห้ ลกั ธรรมทางพระพทุ ธศาสนา “หมบู่ า้ นรกั ษาศลี ๕” โดยมหาวทิ ยาลยั มหาจฬุ าลงกรณ
ราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี ร่วมกับกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัย
และสร้างสรรค์ และส�ำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยมีพระเดชพระคุณ
พระเทพศาสนาภิบาล รองเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง พระอารามหลวง
ประธานกรรมการขับเคลื่อนโครงการ “หมู่บ้านรักษาศีล ๕”และผู้อ�ำนวยการ
วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี ร่วมถวายการต้อนรับ พร้อมกล่าวถวายรายงาน
พร้อมนี้ ได้รับการบรรยายพิเศษโดยนายณรงค์ ทรงอารมณ์ ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงาน
พระพทุ ธศาสนาแหง่ ชาติ
วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๒.๓๐ น. นายเล็ก หัวหน้ากลุ่มชาวมอญ
และเมียนม่า ได้น�ำคณะมาถือศีลและรับศีลแสดงตนเป็นพุทธมามะกะและน�ำผ้าป่า
มาถวายวัดบางไผ่นารถ โดยมีพระครูปุญญาภิสันท์ เจ้าคณะอ�ำเภอบางเลน เจ้าอาวาส
วัดบางไผ่นารถ เป็นประธาน และคณะชาวมอญและเมียนม่าร่วมกันท�ำความสะอาด
ในบรเิ วณบางไผน่ ารถ
พระครูปลัดสิทธิวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม ได้จัดงานอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ
ถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธบิ ดีศรีสนิ ทรมหาวชริ าลงกรณ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ถึงวันท่ี ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๓
มจี ำ� นวน ๖๑ รปู
วนั ศกุ ร์ ที่ ๒๗ พฤศจกิ ายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. พระเดชพระคณุ พระเทพคณุ าภรณ์
รองเจ้าคณะภาค ๑๔ เป็นประธานกรรมการตรวจประเมิน โครงการ วัด ประชา รัฐ
สรา้ งสขุ ณ วดั โพรงมะเดอื่ ตำ� บลโพรงมะเดอื่ อำ� เภอเมอื งนครปฐมจงั หวดั นครปฐม ภาค ๑๔

301

302

สารคณะสงฆจ์ งั หวดั นครปฐม พ.ศ. ๒๕๖๓

ทุกงานอยู่ในหลักเผยแผ่หมดแม้กระท่ัง
เรามาประชุมนี้ก็เป็นการเผยแผ่ บิณฑบาตก็เป็น
การเผยแผ่ ไปสวดมนตท์ ี่ไหนก็เป็นการ
เผยแผ่ในงานศาสนพธิ ีก็เปน็ เผยแผ่ บางท่าน
จะบอกว่าผมเผยแผไ่ มไ่ ด้เพราะเทศนไ์ มเ่ ปน็
เทศนไ์ ม่เปน็ เดินบณิ ฑบาตกเ็ ปน็ การเผยแผ่แลว้
พระอสั ชเิ ดนิ บณิ ฑบาตพระสารีบุตรเลื่อมใส
ท�ำใหโ้ ยมเลอื่ มใสและเขา้ วดั น่ันคือเผยแผ่

302

303

รายงานการประชุมพระสังฆาธิการจงั หวดั นครปฐม

ภาพกิจกรรมงานเผยแผ่

การจัดปฏบิ ัตธิ รรมวนั สำ� คญั ของชาตใิ นส�ำนกั ปฏิบัตธิ รรมประจ�ำจงั หวัดนครปฐม
ประจำ� ปี ๒๕๖๓

303

304

สารคณะสงฆจ์ ังหวดั นครปฐม พ.ศ. ๒๕๖๓

ภาพกิจกรรมงานเผยแผ่

การจดั ปฏิบัตธิ รรมในสำ� นกั ปฏบิ ัติธรรมประจ�ำจงั หวดั นครปฐม
ประจำ� ปี ๒๕๖๓

304

305

รายงานการประชุมพระสงั ฆาธกิ ารจงั หวดั นครปฐม

ภาพกิจกรรมงานเผยแผ่

การจัดปฏิบตั ธิ รรมในสำ� นกั ปฏิบตั ิธรรมประจ�ำจังหวดั นครปฐม
ประจำ� ปี ๒๕๖๓

305

306

สารคณะสงฆ์จงั หวดั นครปฐม พ.ศ. ๒๕๖๓

ภาพกจิ กรรมงานเผยแผ่

การจดั ปฏิบัตธิ รรมในสำ� นักปฏบิ ตั ิธรรมประจ�ำจงั หวดั นครปฐม
ประจ�ำปี ๒๕๖๓

306

307

รายงานการประชุมพระสงั ฆาธิการจงั หวัดนครปฐม

ภาพกิจกรรมงานเผยแผ่

การจดั ปฏบิ ตั ธิ รรม ณ ศนู ย์ปฏิบัตธิ รรมคณะสงฆจ์ งั หวัดนครปฐม (มลู นิธหิ ลวงพ่อวดั ไรข่ งิ )
ประจำ� ปี ๒๕๖๓

307

308

สารคณะสงฆ์จังหวดั นครปฐม พ.ศ. ๒๕๖๓

ภาพกจิ กรรมงานเผยแผ่

การบรรพชาอุปสมบทเพื่อถวายเปน็ พระราชกศุ ล เนอ่ื งในวนั พ่อแหง่ ชาติ
ประจำ� ปี ๒๕๖๓

308

309

รายงานการประชุมพระสงั ฆาธกิ ารจังหวดั นครปฐม

ภาพกจิ กรรมงานเผยแผ่

โครงการหมบู่ ้านรักษาศลี ๕ ประชารัฐรว่ มใจทำ� บุญ เน่อื งในวนั ธรรมสวนะ
ประจำ� ปี ๒๕๖๓

309

310

สารคณะสงฆจ์ งั หวดั นครปฐม พ.ศ. ๒๕๖๓

ภาพกจิ กรรมงานเผยแผ่

การตรวจเย่ยี มโครงการหมู่บา้ นรกั ษาศลี ๕ ต้นแบบของคณะสงฆจ์ งั หวดั นครปฐม
โดยคณะกรรมการสว่ นกลาง ประจำ� ปี ๒๕๖๓ ณ ชุมชนบ้านหวั ทรายลาว อ.บางเลน

310

311

รายงานการประชมุ พระสงั ฆาธกิ ารจงั หวัดนครปฐม

ภาพกิจกรรมงานเผยแผ่

การตรวจเย่ียมโครงการหมู่บา้ นรกั ษาศลี ๕ ต้นแบบของคณะสงฆจ์ ังหวดั นครปฐม
โดยคณะกรรมการสว่ นกลาง ประจำ� ปี ๒๕๖๓ ณ ชุมชนบ้านหนองขาม อ.กำ� แพงแสน

311

312

สารคณะสงฆ์จงั หวดั นครปฐม พ.ศ. ๒๕๖๓

ภาพกิจกรรมงานเผยแผ่

การเจริญพระพทุ ธมนต์ถวายพระพรชยั มงคล เนอื่ งในวนั พระราชสมภพ
สมเดจ็ พระนางเจา้ สุทิตา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ๓ มถิ ุนายน ๒๕๖๓

312

313

รายงานการประชุมพระสงั ฆาธกิ ารจังหวัดนครปฐม

ภาพกิจกรรมงานเผยแผ่

การเจรญิ พระพุทธมนต์ถวายพระพรชยั มงคล เน่ืองในวนั พระราชสมภพ
สมเดจ็ พระปรเมนทรรามาธบิ ดีศรีสินทรมหาวชริ าลงกรณ พระวชิรเกลา้ เจา้ อยหู่ วั

๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓

313

314

สารคณะสงฆ์จงั หวดั นครปฐม พ.ศ. ๒๕๖๓

ภาพกิจกรรมงานเผยแผ่

การเจรญิ พระพทุ ธมนตถ์ วายพระพรชยั มงคล เนือ่ งในวันพระราชสมภพ
สมเด็จพระนางเจ้าสริ กิ ติ ์ พระบรมราชนิ นี าถ พระบรมราชชนีพันปหี ลวง

๑๒ สิงหาคม๒๕๖๓

314

315

รายงานการประชมุ พระสังฆาธิการจังหวดั นครปฐม

ภาพกจิ กรรมงานเผยแผ่

การเจริญพระพทุ ธมนต์เพือ่ ความเป็นสิริมงคลให้กับแผน่ ดนิ และปวงชนชาวไทยทกุ หมูเ่ หลา่
เนอ่ื งในวนั พ่อแห่งชาติ ประจำ� ปี ๒๕๖๓

315

316

สารคณะสงฆจ์ ังหวัดนครปฐม พ.ศ. ๒๕๖๓

ภาพกจิ กรรมงานเผยแผ่

การเจริญพระพุทธมนตเ์ พ่ือความเปน็ สิริมงคลให้กบั แผน่ ดิน และปวงชนชาวไทยทุกหมูเ่ หลา่
เนอ่ื งในวนั พอ่ แหง่ ชาติ ประจ�ำปี ๒๕๖๓

316

317

รายงานการประชุมพระสงั ฆาธกิ ารจังหวัดนครปฐม

สรุป
งานการสาธารณปู การ

คณะสงฆจ์ งั หวัดนครปฐม
ประจ�ำปี ๒๕๖๓

317

318

สารคณะสงฆ์จงั หวัดนครปฐม พ.ศ. ๒๕๖๓

คณะกรรมการฝ่ายสาธารณปู การ จังหวดั นครปฐม
ประจำ� ปี ๒๕๖๓

เพื่อให้งานของคณะสงฆ์ในภารกิจ ๖ ด้าน อันประกอบด้วยการปกครอง การศึกษา
การเผยแผ่ การสาธารณูปการ การศึกษาสงเคราะห์ และการสาธารณสงเคราะห์ ด�ำเนิน
ไปด้วยดีและมีประสิทธภิ าพยง่ิ ข้ึน

อาศัยอำ� นาจตามความในมาตรา ๒๑ (๒) และ มาตรา ๒๒ (๒) แหง่ พระราชบญั ญัติ
คณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ แก้ไขเพ่มิ เตมิ โดยพระราชบญั ญัตคิ ณะสงฆ์ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕
ข้อ ๑๕ (๑), (๒) แห่งกฎมหาเถรสมาคม ฉบับท่ี ๒๓ (พ.ศ. ๒๕๔๑) ว่าด้วยระเบียบ
การปกครองคณะสงฆ์ และมติมหาเถรสมาคม คร้ังท่ี ๑๓/๒๕๕๙ เมือ่ วันที่ ๑๐ มถิ นุ ายน
พ.ศ. ๒๕๕๙ จึงแตง่ ต้ังผรู้ บั ผดิ ชอบฝ่ายต่างๆ ของคณะสงฆจ์ งั หวัดนครปฐม ดังต่อไปน้ี

คณะกรรมการฝ่ายสาธารณปู การ ที่ปรกึ ษา
๑. เจ้าคณะอำ� เภอทกุ อ�ำเภอ
๒. พระครูพศิ าลสาธวุ ฒั น์ วดั พะเนียงแตก ประธานกรรมการ
๓. พระครพู ทิ กั ษ์สขุ วัฒน ์ วดั สุขวัฒนาราม รองประธานกรรมการ
๔. พระครสู วุ รรณเมธาภรณ์ วัดไรเ่ กาะต้นสำ� โรง กรรมการ
๕. พระครจู ินดากจิ จานุรกั ษ ์ วัดจนิ ดาราม กรรมการ
๖. พระครูวิธานธรรมนาถ วัดท่งุ กระพังโหม กรรมการ
๗. พระครูอดลุ ประชารักษ ์ วัดเจริญราษฏร์บำ� รงุ กรรมการ
๘. พระครโู กวทิ ธรรมสนุ ทร วัดเกาะวงั ไทร กรรมการ
๙. พระครูสนั ตธิ รรมานนั ท ์ วัดลำ� ลกู บวั กรรมการ
๑๐. พระครโู สภณธรรมมงคล วดั มงคลประชาราม กรรมการ
๑๑. พระครูปฐมชยาภวิ ัฒน ์ วดั ใหมส่ ปุ ระดิษฐาราม กรรมการ
๑๒. พระครูพสิ ุทธฐิ์ านพิธาน วดั ครองเสมยี นตรา กรรมการ
๑๓. พระปลดั เฉลมิ พล จารุวณฺโณ วดั พะเยยี งแตก กรรมการและเลขานุการ
๑๔. พระใบฎีกาพันธกานต์ สิริภทโฺ ท วัดรางกำ� หยาด กรรมการและผชู้ ว่ ยเลขานุการ
๑๕. พระมหาณฐั พล ปุญฺญตรี โก ป.ธ.๓ วดั หนองกระโดน กรรมการและผู้ชว่ ยเลขานุการ
๑๖. พระมหาถนอม ฐานวโร ป.ธ.๖ วดั ไรเ่ กาะตน้ สำ� โรง กรรมการและผชู้ ว่ ยเลขานกุ าร
๑๗. พระใบฎกี าสวรรค์ กิตฺตวิ ณโฺ ณ วัดดอนยายหอม กรรมการและผชู้ ่วยเลขานุการ
๑๘. นางสาวภทั รณัท ปานมณี นวก.พศจ.นครปฐม กรรมการและผ้ชู ่วยเลขานกุ าร

318

319

รายงานการประชมุ พระสงั ฆาธกิ ารจงั หวัดนครปฐม

งานการสาธารณปู การ
หมายถึง การกอ่ สรา้ งและการบูรณปฏสิ งั ขรณ์ศาสนสถานภายในวดั

ความสำ� คญั การสาธารณปู การ หมายถงึ การพฒั นาวดั ในดา้ นวตั ถทุ กุ อยา่ งไมเ่ ฉพาะแต่
ศาสนสถานเทา่ นนั้ หากรวมไปถงึ การทำ� วดั ใหส้ ะอาด รม่ รนื่ สะดวกสบายการทำ� ถนนทางเดนิ
ในวดั และการตบแตง่ วดั ใหด้ สู วยงามใหส้ บายตาแกผ่ พู้ บเหน็ นอกจากนกี้ ารสาธารณปู การ
เป็นงานประจ�ำ ของเจ้าอาวาสอย่างหน่ึงซ่ึงถือว่าเป็นหน้าท่ีท่ีจะต้องท�ำ ทั้งนี้เพื่อสร้าง
ส่ิงท่ีจ�ำเป็น รักษา สิ่งท่ีมีอยู่แล้วไว้และ ซ่อมแซมสิ่งที่ช�ำรุดทรุดโทรมให้คงสภาพไว้
เพื่อประโยชน์แก่ชุมชนและพระสงฆ์ภายในวัด ในการน้ีให้รวมถึง การดูและรักษา
ศาสนสมบัติของพระพุทธศาสนาที่เป็นสมบัติส่วนรวมของสงฆ์มิใช่สมบัติส่วนตัว
ของผใู้ ดผ้หู นึ่ง โดยเฉพาะมพี ระพทุ ธานญุ าตให้สงฆช์ ว่ ยกันดแู ลรกั ษา เช่น ใหต้ ัง้ พระภิกษ ุ
ท�ำหน้าท่ดี ูแลรกั ษาวสั ดสุ ิง่ ของของ สงฆ์ซึ่งเรยี กว่า ภณั ฑาคาริก
โดยเฉพาะ ศาสนสมบตั ิ แบ่งเป็น ๒ อย่าง คอื
- ศาสนสมบัติวัด คือ ทรัพย์สินของวัดใดวัดหนึ่ง เป็นหน้าท่ีของสงฆ์ในวัดนั้นซึ่งมี
เจ้าอาวาส เปน็ ต้น ชว่ ยกันดแู ล รกั ษา ให้เปน็ ไปตามพระธรรมวนิ ยั
- ศาสนสมบตั กิ ลาง คอื ทรพั ยส์ นิ อนั มใิ ชเ่ ปน็ ศาสนสมบตั วิ ดั แตเ่ ปน็ ของสงฆส์ ว่ นกลาง
เช่น ที่ดินและผลประโยชน์วัดร้าง ทรัพย์สินท่ีมีผู้ยกให้สงฆ์ส่วนกลาง ศาสนสมบัติกลาง
เป็นหน้าท่ีของผู้ปกครองสงฆ์ระดับสูงดูแลรักษา ท้ังนี้การจัดการศาสนสมบัติภายในวัด
จะต้องยึดหลักให้ถูกต้องตาม กฎหมาย พระธรรมวินัย มติมหาเถรสมาคมและจะต้อง
ไมก่ อ่ ใหเ้ กิดความเดือดร้อน แก่ประชาชนโดยทว่ั ไป
หลักการด�ำเนินการสาธารณูปการ เป็นภารกิจท่ีวัดหรือพระภิกษุด�ำเนินการเก่ียวกับ
การพัฒนาวัด ด้านอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดล้อม การบูรณปฏิสังขรณ์ในเขตพุทธาวาส
และเขตสังฆาวาส หรอื กล่าวง่ายๆ กค็ ือ ภารกจิ ดา้ นการก่อสรา้ ง การซอ่ มแซม การจัดให้ม ี
การบ�ำรุงดูแลรักษา ถาวรวัตถุหรือสาธารณสมบัติของวัด เช่น การสร้างอุโบสถ วิหาร
อาคารเรียน ศาลาการเปรียญ หอธรรม กุฏิ เมรุการจัดการศาสนสมบัติให้เป็นไปด้วยดี
การจัดท�ำบญั ชีเสนาสนะและศาสนสมบตั ิของวดั เป็นต้น

319

320

สารคณะสงฆ์จงั หวดั นครปฐม พ.ศ. ๒๕๖๓

การดำ� เนินการปรบั ปรุงพฒั นาวัด

ในดา้ นสาธารณูปการได้ขับเคลือ่ นตามกรอบของโครงการวดั ประชา รฐั สร้างสุข

โดยมีแนวทางการดำ� เนนิ การตามกิจกรรม ดังนี้

๓ พนั ธกจิ สู่ “วดั สวยด้วยความสุข”
๑. การพฒั นาพนื้ ทที่ างกายภาพของวดั และชมุ ชนใหส้ ะอาด รม่ รน่ื สวยงาม เปน็ สถานท ่ี
สัปปายะ
๒. การพฒั นาพน้ื ทที่ างสงั คมและการเรยี นรขู้ องวดั และชมุ ชนดว้ ยวถิ วี ฒั นธรรมเชงิ พทุ ธ
๓. การพฒั นาพื้นทจี่ ิตใจและปญั ญาขอวดั และชมุ ชนตามแนวพทุ ธศาสนา
๕ เคร่อื งมือสู่ “วัดสวยด้วยความสขุ ”
- ส ที่ ๑ สะสาง คือจัดการบริเวณวัด ภายในบริเวณวัด มีส่ิงต่างๆ ท่ีจ�ำเป็นเหมาะสม
ส่ิงเสริมสภาพความเป็นรมณียสถาน
โดยดำ� เนินการในส่ิงตา่ งๆ ดังเช่น
๑.๑ ปา้ ยชอื่ วดั ตงั้ อยใู่ นทที่ เ่ี หมาะสม มขี นาดทเี่ หมาะสมกบั สภาพพน้ื ทม่ี คี วามสงา่ งาม
๑.๒ แผนผัง ติดต้ังไว้ในท่ีเปิดเผย เห็นได้ชัดเจน แสดงอาณาเขตและรายละเอียด
สถานทตี่ ่างๆ ภายในวัดชัดเจน
๑.๓ ป้ายเผยแพร่กิจกรรมต่างๆของวัดแสดงหรือเผยแพร่การด�ำเนินกิจกรรมต่างๆ
ของวัด
๑.๔ ป้ายประวตั วิ ัดโดยยอ่ เพื่อแสดงประวตั ิวัดเผยแพรแ่ ก่บคุ คลทวั่ ไป
๑.๕ ป้ายนเิ ทศขอ้ มูล เพอ่ื แสดงจ�ำนวนสถิตขิ ้อมูลต่างๆ ของวัด
๑.๖ ปา้ ยคตธิ รรม พุทธภาษิต เพ่ือเผยแพร่คติธรรมหรอื พุทธภาษติ
เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้หรือคตธิ รรมสอนใจแกบ่ ุคคลทเี่ ขา้ มาในวดั
๑.๗ มุมหนังสือเพ่ือส่งเสริมการอ่าน เพื่อเป็นช่องทางในการเรียนรู้แก่บุคคลท่ัวไป
ทีส่ นใจ
- ส ท่ี ๒ สะดวก คอื การปรับปรุง พฒั นา ดแู ลรกั ษาส่งิ แวดล้อมและภมู ทิ ศั นภ์ ายในวัด
๒.๑ บริเวณวัดสงบ ร่มรนื่
๒.๒ มีการจดั บริเวณวดั สถานที่ เป็นระเบยี บ

320

321

รายงานการประชมุ พระสังฆาธกิ ารจงั หวดั นครปฐม

๒.๓ มีภาชนะรองรับขยะมูลฝอย
๒.๔ มีบรเิ วณปลกู ดอกไมไ้ ม้ประดับ เพ่อื ความร่มร่นื สวยงาม
๒.๕ มกี ารจดั พน้ื ท่ีส�ำหรับนั่งพักผอ่ น
- ส ที่ ๓ สะอาด คือความสะอาด/มนั่ คงแขง็ แรงของอาคารเสนาสนะตา่ งๆ
๓.๑ ความสะอาด ของอาคารเสนาสนะและภายในบรเิ วณวัด
๓.๒ ความมั่นคงแข็งแรง ของอาคารเสนาสนะมี่ความม่ันคงปลอดภัยต่อการ
พ�ำนักอาศัยใชป้ ระโยชน์หรือดำ� เนินกจิ กรรมตา่ งๆ
- ส ท่ี ๔ สร้างมาตรฐาน คือจัดการวัดให้มีสิ่งปลูกสร้าง และอาคารเสนาสนะต่างๆ
เพียงพอและเหมาะสมต่อการในประโยชน์ สภาพสะอาด ม่นั คงแขง็ แรง
๔.๑ อโุ บสถ
๔.๒ กุฏิ
๔.๓ ศาลา
๔.๔ เมรุ
๔.๕ วหิ าร
๔.๖ ห้องสมดุ /พิพิธภัณฑ์
๔.๗ ถนนและทางเท้าภายในวดั
๔.๘ เจดยี ์
๔.๙ ร้ัววดั /ก�ำแพงวดั
- ส ที่ ๕ สรา้ งวินยั คือการบริหารจัดการและดูแลศาสนสมบตั ิของวัด โดยวัดดำ� เนินการ
ให้มเี พื่อใหส้ ามารถบรหิ ารจัดการวดั อยา่ งเป็นระบบ ไดแ้ ก่
๕.๑ การจดั ท�ำบญั ชกี ารเงนิ ของวัด
๕.๒ การจดั ท�ำทะเบยี นทรพั ยส์ ินของวัด
๕.๓ การแตง่ ต้งั ไวยาวจั กรของวัด
๕.๔ การแตง่ ตัง้ คณะกรรมการวดั

321

322

สารคณะสงฆจ์ งั หวดั นครปฐม พ.ศ. ๒๕๖๓

๗ แนวทางด�ำเนินงานสร้างสัปปายะสู่วดั ด้วยวิถี ๕ ส.
๑. ตั้งคณะกรรมการด�ำเนนิ งาน
๒. ประกาศนโยบาย
๓. อบรมใหค้ วามรู้
๔. ส�ำรวจพื้นท่ี วเิ คราะห์จุดเดน่ จุดปรับปรุง
๕. จดั ท�ำแผนปรับปรุง
๖. พิธีเปิด (Kick off) ร่วมท�ำความสะอาด (Big Cleaning Day)
๗. ตรวจประเมินพนื้ ที่ และสรุปผลการปฏิบัตงิ าน
๙ แนวปฏบิ ัตกิ ารพฒั นาพ้ืนทีส่ ู่วดั สร้างสุข
แนวปฏิบัติการพัฒนาพ้ืนท่ีภายในวัด ๙ พ้ืนท่ีนั้นเพ่ือเป็นมาตรฐานในการจัดการ
ส่ิงแวดล้อมภายในวัด คือ
๑. ปา้ ยชือ่ วดั บริเวณหนา้ วดั และแผนผังวัดโดยสงั สงั เขป
๒. การจัดการจราจร ป้ายจราจร และทีจ่ อดรถ
๓. การจดั ระบบคลงั วสั ดุสงฆ์ และการควบคมุ การเบิก – จ่ายสงิ่ ของ
๔. ห้องน�้ำ
๕. การจัดการขยะ
๖. สภาพแวดล้อมทั่วไป ได้แก่ ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัยของพื้นท่ี
เปิดโลง่ ต่างๆ การจัดการพื้นทสี่ ีเขียวภายในวัด เป็นตน้
๗. ระบบไฟฟา้ และการป้องกันอัคคภี ัย
๘. โรงครวั
๙. การสุขาภิบาลอาคารเสนาสนะตา่ งๆ ภายในวดั


322

323

รายงานการประชุมพระสังฆาธิการจงั หวัดนครปฐม

ตารางออกตรวจเยีย่ มวดั เจ้าคณะตำ� บลงานด้านสาธารณปู การแต่ละอ�ำเภอ
คณะกรรมการสาธารณปู การ จังหวัดนครปฐม ประจำ� ปี พ.ศ.๒๕๖๓

ท่ี วนั ที่ เดือน พ.ศ. วดั ตำ�บล อำ�เภอ จงั หวัด ตำ�บลสงฆ์

จนั ทร์ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๓ วดั ทา่ ใน ตำ�บลท่าพระ อำ�เภอ นครปฐม ตำ�บลท่าพระ
ค ้ัรงที่ ๑๒ ค ้รังที่ ๑๑ ค ้รังที่ ๑๐ ครั้ง ่ที ๙ ครั้ง ่ที ๘ ค ั้รง ่ที ๗ ค ้รังที่ ๖ ค ้รังที่ ๕ ค ้รัง ่ที ๔ ค ้รัง ่ที ๓ ค ้ัรง ่ีท ๒ คร้ัง ี่ท ๑ นครชัยศรี

พุธ ๒๖ กุมภาพนั ธ์ ๒๕๖๓ วัดท่าพูด ตำ�บลไร่ขิง อำ�เภอ นครปฐม จต.บา้ นใหม่
สามพราน

พธุ ๒๕ มนี าคม ๒๕๖๓ วัดเวฬุวนาราม ตำ�บลลำ�พญา อำ�เภอ นครปฐม จต.บางระกำ�
บางเลน

จนั ทร์ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๓ วัดทะเทบก ตำ�บลกระตีบ อำ�เภอ นครปฐม ไมไ่ ด้ลงพ้ืนท่ี
กำ�แพงแสน ติดโควดิ - ๑๙

องั คาร ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ วัดดอนพุทรา ตำ�บลดอนพทุ รา อำ�เภอ นครปฐม ไม่ได้ลงพน้ื ท่ี
ดอนตมู ตดิ โควิด - ๑๙

พฤหสั บดี ๒๕ มถิ นุ ายน ๒๕๖๓ วัดมะเกลือ ตำ�บลคลองโยง อำ�เภอพถท นครปฐม ไมไ่ ดล้ งพืน้ ที่
ธมณฑล ตดิ โควิด - ๑๙

พุธ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ วัดโพรงมะเดื่อ ตำ�บลโพรงมะเดอื่ อำ�เภอเมือง นครปฐม จต.โพรง
นครปฐม มะเด่ือ

องั คาร ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ วดั สมั ปตาก ตำ�บลสัมปทวน อำ�เภอ นครปฐม จต.สัมปทวน
นครชัยศรี

จันทร์ ๒๑ กนั ยายน ๒๕๖๓ วดั ทรงคนอง ตำ�บลทรงคนอง อำ�เภอ นครปฐม จต.ยายชา
สามพราน

อังคาร ๒๗ ตลุ าคม ๒๕๖๓ วัดคลองเสมียนตรา ตำ�บลบางภาษี อำ�เภอ นครปฐม รจต.บางภาษี
บางเลน

พฤหสั บดี ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ วัดสุวรรณ ตำ�บลท่งุ ขวาง อำ�เภอ นครปฐม จต.ทงุ่ ขวาง
รตั นาราม กำ�แพงแสน

พุธ ๒๓ ธนั วาคม ๒๕๖๓ วัดดอนพุทรา ตำ�บลดอนพทุ รา อำ�เภอ นครปฐม ไม่ไดล้ งพน้ื ท่ี
ดอนตมู ติดโควิด - ๑๙

323

324

สารคณะสงฆ์จงั หวดั นครปฐม พ.ศ. ๒๕๖๓

การประชมุ คณะกรรมการฝ่ายสาธารณูปการ จงั หวดั นครปฐม
ระดับ ประธาน, รองประธาน, กรรมการ, เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ

ร่วมกับคณะสงฆ์วดั ทา่ ใน
ณ วัดท่าใน ตำ� บลทา่ พระยา อ�ำเภอนครชัยศรี จงั หวัดนครปฐม
วนั จนั ทร์ที่ ๒๗ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น.

รายนามคณะกรรมการฝา่ ยสาธารณปู การ ลงพนื้ ท่ี ประธานกรรมการ
๑) พระครพู ศิ าลสาธุวฒั น ์ เจ้าคณะอ�ำเภอเมอื งนครปฐม
๒) พระครูพิทักษส์ ุขวฒั น ์ ทีป่ รึกษาเจา้ คณะอ�ำเภอบางเลน รองประธานกรรมการ
๓) พระครสู วุ รรณเมธาภรณ์ เจา้ คณะต�ำบลพระประโทน กรรมการ
๔) พระครจู ินดากิจจานุรักษ ์ เจ้าคณะต�ำบลบางช้าง กรรมการ
๕) พระครโู สภณธรรมมงคล เจ้าอาวาสวัดมงคลประชาราม กรรมการ
๖) พระครโู กวิทธรรมสุนทร เจ้าอาวาสวัดเกาะวังไทร กรรมการ
๗) พระปลดั เฉลมิ พล จารวุ ณฺโณ เลขานุการ จอ. เมอื งนครปฐม กรรมการ/เลขานกุ าร
๘) พระใบฎีกาพันธกานต์ สิริภทโฺ ท เลขานุการ รจต.บางภาษ ี กรรมการ/ผชู้ ว่ ยเลขานกุ าร
๙) พระใบฎกี าสวรรณก์ ิตฺตวิ ณโฺ ณ เลขานุการ จต.ดอนยายหอม กรรมการ/ผู้ชว่ ยเลขานกุ าร
๑๐) พระมหาถนอม ฐานวโร เลขานุการ จต.พระประโทน กรรมการ/ผชู้ ว่ ยเลขานุการ

รายนามผ้รู ่วมประชมุ เจา้ คณะต�ำบลท่าพระยา
๑) พระครพู จิ ติ รสรคณุ เจ้าอาวาสวดั บางแก้ว
๒) พระครสู มุหจ์ ิรพันธ์ จริ พนฺธโว เจา้ อาวาสวัดท่าใน
๓) คณะสงฆ์วัดท่านใน
๔) กำ� นนั , ผูใ้ หญบ่ า้ น, ผชู้ ว่ ยใหญ่บา้ น, ตำ� บลทา่ พระ
๕) คณะกรรมการวดั ท่าใน

324

325

รายงานการประชุมพระสังฆาธกิ ารจังหวดั นครปฐม

วัดทา่ ในได้กอ่ ตง้ั มาเมอื่ ปี พ.ศ. ๒๒๒๓ รวมแล้ว ๓๔๐ ปี
ท่ีดนิ ของวัด ประมาณ ๒๘ ไร่ - งาน - ตารางวา
มีจ�ำนวนพระภิกษุ ๕ รปู สามเณร - รปู แม่ชี ท่าน

๑) ป้ายชือ่ วดั  ติดต้ังแลว้  ยังไมไ่ ด้ตดิ ตั้ง
๒) ป้ายประวตั ขิ องวดั  ติดตง้ั แลว้  ยงั ไม่ไดต้ ิดตั้ง
๓) ปา้ ยทำ� เนยี บเจา้ อาวาส  ตดิ ตั้งแล้ว  ยงั ไมไ่ ด้ตดิ ต้งั
๔) ปา้ ยแผนผงั ของวัด  ตดิ ตง้ั แลว้  ยงั ไมไ่ ดต้ ิดตั้ง
๕) ปา้ ยพระปฐมบรมราชโองการ  ตดิ ต้งั แลว้  ยังไม่ไดต้ ิดตั้ง
๖) ป้ายพทุ ธศาสนูปถมั ภก  ติดตง้ั แลว้  ยงั ไมไ่ ด้ตดิ ตงั้
๗) ปา้ ยปฏิทนิ กิจกรรม ประจ�ำปี ของวัด  ติดต้ังแลว้  ยังไมไ่ ด้ตดิ ตง้ั
๘) ปา้ ยเชญิ ชวนคนเข้าวดั ทำ� วตั รสวดมนต ์  ตดิ ตั้งแล้ว  ยังไมไ่ ด้ตดิ ตง้ั
๙) ปา้ ยรกั ษาศลี ๕  ตดิ ตั้งแลว้  ยังไม่ได้ตดิ ตง้ั
๑๐) ป้ายโครงการวดั ประชา รัฐ สร้างสุข  ติดตง้ั แล้ว  ยงั ไม่ได้ติดตง้ั

- วัดทา่ นในมีการบรู ณะอโุ บสถภายนากและภายใน งบประมาณ ๒,๒๐๐,๐๐๐ บาท
- วดั ทา่ ในมีการบูรณะทาสีหอระฆัง งบประมาณ ๔๔,๐๐๐ บาท
- งบประมาณทงั้ หมด รับจากคณะศรัทธาญาตโิ ยมรว่ มบรจิ าค
รวมเป็นจ�ำนวนเงนิ ทั้งสนิ้ ๒,๒๔๔,๐๐๐ บาท

325

326

สารคณะสงฆ์จังหวดั นครปฐม พ.ศ. ๒๕๖๓

การประชุมคณะกรรมการฝา่ ยสาธารณูปการ จงั หวัดนครปฐม
ระดบั ประธาน, รองประธาน, กรรมการ, เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานกุ าร

รว่ มกับคณะสงฆว์ ัดท่าใน
ณ วัดทา่ ใน ตำ� บลท่าพระยา อ�ำเภอนครชยั ศรี จังหวัดนครปฐม
วันจนั ทรท์ ี่ ๒๖ เดือน กุมภาพนั ธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น.

รายนามคณะกรรมการฝา่ ยสาธารณูปการ ลงพ้นื ที่
๑) พระครูพิศาลสาธุวฒั น์ เจา้ คณะอ�ำเภอเมืองนครปฐม ประธานกรรมการ
๒) พระครูพิทกั ษ์สขุ วัฒน์ ทปี่ รกึ ษาเจ้าคณะอ�ำเภอบางเลน รองประธานกรรมการ
๓) พระครูจินดากิจจานรุ ักษ์ เจา้ คณะต�ำบลบางชา้ ง กรรมการ
๔) พระครพู สิ ุทธฐิ์ านพิธาน รองเจา้ คณะต�ำบลบางภาษ ี กรรมการ
๕) พระครูโกวทิ ธรรมสุนทร เจา้ อาวาสวดั เกาะวงั ไทร กรรมการ
๖) พระปลดั เฉลิมพล จารวุ ณโฺ ณ เลขานกุ าร จอ. เมืองนครปฐม กรรมการ/เลขานุการ
๗) พระใบฎกี าพันธกานต์ สริ ิภทโฺ ท เลขานุการ รจต.บางภาษี กรรมการ/ผู้ชว่ ยเลขานุการ
๘) พระใบฎีกาสวรรณ์กิตฺตวิ ณโฺ ณ เลขานุการ จต.ดอนยายหอม กรรมการ/ผ้ชู ว่ ยเลขานกุ าร
๙) พระมหาถนอม ฐานวโร เลขานุการ จต.พระประโทน กรรมการ/ผ้ชู ่วยเลขานกุ าร

รายนามผู้ร่วมประชมุ เจ้าคณะต�ำบลบา้ นใหม ่ เจา้ อาวาสวดั ทา่ พูด
๑) พระครวู รดิดถานุยตุ วดั ทา่ พดู
๒) พระครสู ิทธิธรรมวมิ ล วัดไร่เกาะต้นส�ำโรง
๓) พระสุทธวิ ทิ ย์จนทฺ โชโต ผู้ช่วยเจา้ อาวาสวัดไรเ่ กาะต้นส�ำโรง
๔) พระใบฎีกาอรรถพล พลสโี ล เลขานุการเจ้าตำ� บลบ้านใหม่
๕) ไวยาวจั กร และคณะกรรมการวดั ท่าพดู

วัดท่าพูดไดก้ ่อต้งั มาเมื่อปี พ.ศ. ๒๒๗๕ รวมแล้ว ๒๘๘ ปี
ทีด่ ินของวดั ประมาณ ๓๗ ไร่ ๓ งาน ๗๕ ตารางวา
ปจั จุบันมีจ�ำนวนพระภกิ ษุ ๒๔ รูป สามเณร - รปู

๑) ป้ายชอื่ วัด  ติดตงั้ แล้ว  ยังไม่ได้ตดิ ตั้ง
๒) ปา้ ยประวตั ิของวดั  ตดิ ต้งั แล้ว  ยงั ไม่ไดต้ ิดตั้ง
๓) ป้ายทำ� เนยี บเจา้ อาวาส  ตดิ ต้ังแล้ว  ยงั ไม่ไดต้ ิดตงั้

326

327

รายงานการประชุมพระสังฆาธิการจังหวัดนครปฐม

๔) ปา้ ยแผนผังของวดั  ติดตง้ั แล้ว  ยงั ไม่ไดต้ ดิ ตั้ง
๕) ปา้ ยพระปฐมบรมราชโองการ  ตดิ ตั้งแล้ว  ยังไมไ่ ดต้ ิดตั้ง
๖) ป้ายพทุ ธศาสนปู ถัมภก  ตดิ ตง้ั แลว้  ยังไม่ได้ตดิ ต้งั
๗) ปา้ ยปฏิทินกิจกรรม ประจ�ำปี ของวัด  ติดต้ังแลว้  ยังไมไ่ ดต้ ิดตง้ั
๘) ป้ายเชญิ ชวนคนเข้าวดั ทำ� วตั รสวดมนต์  ติดตัง้ แล้ว  ยงั ไม่ไดต้ ดิ ตั้ง
๙) ปา้ ยรักษาศลี ๕  ตดิ ตั้งแลว้  ยังไมไ่ ด้ติดตัง้
๑๐) ป้ายโครงการวดั ประชา รฐั สร้างสขุ  ติดตั้งแล้ว  ยงั ไมไ่ ดต้ ิดตัง้

- วัดท่าพูดก�ำลงั ด�ำเนินการกอ่ สรา้ งโรงเรยี นทา่ พูด (นครผลประชานุกูล)
งบประมาณ ๒๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท
- วัดท่าพดู ก�ำลงั บรู ณฐานชุกชี งบประมาณ ๑,๓๐๐,๐๐๐ บาท
- งบประมาณท้ังหมด รบั จากคณะศรัทธาญาติโยมร่วมบริจาค
รวมเปน็ จ�ำนวนเงนิ ท้ังส้นิ ๒๘,๓๐๐,๐๐๐ บาท

การประชุมคณะกรรมการฝา่ ยสาธารณปู การ จงั หวดั นครปฐม
ระดับ ประธาน, รองประธาน, กรรมการ, เลขานุการ และผชู้ ว่ ยเลขานกุ าร

รว่ มกบั คณะสงฆต์ �ำบลบางระกำ�
ณ วัดเวฬุวนาราม ตำ� บลล�ำพญา อ�ำเภอบางเลน จังหวดั นครปฐม

วันพุธที่ ๒๕ เดือน มนี าคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น.

รายนามคณะกรรมการฝ่ายสาธารณปู การ ลงพ้นื ที่
๑) พระครูพศิ าลสาธุวฒั น์ เจ้าคณะอ�ำเภอเมอื งนครปฐม ประธานกรรมการ
๒) พระครพู ทิ ักษส์ ุขวัฒน์ ทปี่ รึกษาเจา้ คณะอ�ำเภอบางเลน รองประธานกรรมการ
๓) พระครูจินดากิจจานุรกั ษ์ เจ้าคณะต�ำบลบางช้าง กรรมการ
๔) พระครสู วุ รรณเมธาภรณ ์ เจา้ คณะต�ำบลพระประโทน กรรมการ
๕) พระครูวิธานธรรมนาถ เจ้าคณะต�ำบลกำ� แพงแสน กรรมการ
๖) พระครูพสิ ุทธิฐ์ านพิธาน รองเจ้าคณะต�ำบลบางภาษ ี กรรมการ
๗) พระครโู กวทิ ธรรมสุนทร เจา้ อาวาสวัดเกาะวังไทร กรรมการ
๘) พระปลดั เฉลมิ พล จารุวณโฺ ณ เลขานกุ าร จอ. เมอื งนครปฐม กรรมการ/เลขานกุ าร
๙) พระใบฎีกาพันธกานต์ สริ ภิ ทฺโท เลขานกุ าร รจต.บางภาษ ี กรรมการ/ผ้ชู ว่ ยเลขานุการ
๑๐) พระใบฎกี าสวรรณก์ ติ ตฺ วิ ณฺโณ เลขานุการ จต.ดอนยายหอม กรรมการ/ผชู้ ่วยเลขานุการ
๑๑) พระมหาถนอม ฐานวโร เลขานุการ จต.พระประโทน กรรมการ/ผูช้ ว่ ยเลขานุการ
๑๒) พระมหาณัฐพล ปุญฺญตรี โก ผช.เลขานกุ าร จอ.เมอื งนครปฐม กรรมการ/ผู้ชว่ ยเลขานุการ

327

328

สารคณะสงฆ์จงั หวดั นครปฐม พ.ศ. ๒๕๖๓

รายนามผ้รู ว่ มประชมุ
๑) พระครูไพศาลกติ ติวรรณ เจ้าคณะต�ำบลบางระก�ำ เจ้าอาวาสวัดเวฬวุ นาราม
๒) พระครสู ิทธธิ รรมวิมล วดั ไรเ่ กาะต้นส�ำโรง
๓) พระปลัดเฉลมิ ศกั ดิ์ จนฺทวํโส ผ้ชู ่วยเจ้าอาวาสวดั รางกระทมุ่
๔) พระสขุ มุ ปญญฺ าปสุโต เลขานกุ ารเจา้ คณะต�ำบลบางระก�ำ วดั เวฬุวนาราม
๕) ไวยาวจั กร และคณะกรรมการวดั เวฬวุ นาราม

วดั เวฬุวนาราม ตำ� บลล�ำพญา อำ� เภอบางเลน จงั หวดั นครปฐม
ได้กอ่ ตัง้ เม่ือปี พ.ศ. ๒๔๕๕ รวมแลว้ ๑๐๘ ปี
ทด่ี นิ ของวัด ๙๘ ไร่ ๖ งาน ๔ ตารางวา
มีจ�ำนวนพระภกิ ษุ ๑๗ รปู สามเณร ๒ รูป แมช่ ี - ทา่ น

๑) ป้ายชอ่ื วัด  ติดตั้งแล้ว  ยงั ไม่ได้ติดตง้ั
๒) ปา้ ยประวัติของวดั  ติดตง้ั แล้ว  ยงั ไมไ่ ดต้ ิดตง้ั
๓) ปา้ ยทำ� เนยี บเจ้าอาวาส  ตดิ ตง้ั แล้ว  ยังไมไ่ ดต้ ดิ ตง้ั
๔) ปา้ ยแผนผังของวัด  ติดตั้งแล้ว  ยงั ไม่ไดต้ ดิ ตั้ง
๕) ปา้ ยพระปฐมบรมราชโองการ  ติดตั้งแล้ว  ยงั ไมไ่ ด้ติดต้งั
๖) ป้ายพุทธศาสนปู ถัมภก  ติดตง้ั แลว้  ยงั ไม่ไดต้ ิดตั้ง
๗) ป้ายปฏทิ ินกจิ กรรม ประจ�ำปี ของวัด  ตดิ ตั้งแล้ว  ยังไม่ไดต้ ดิ ต้งั
๘) ป้ายเชญิ ชวนคนเขา้ วัดทำ� วัตรสวดมนต์  ตดิ ตั้งแลว้  ยังไมไ่ ด้ติดต้งั
๙) ปา้ ยรกั ษาศลี ๕  ติดตั้งแล้ว  ยงั ไม่ไดต้ ิดตง้ั
๑๐) ป้ายโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข  ติดตั้งแลว้  ยงั ไม่ได้ติดตง้ั

- วัดเวฬุวนารามกำ� ลังด�ำเนินการก่อสรา้ งศาลาการเปรยี ญ ๒ หลังคู่
งบประมาณ ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
- งบประมาณทง้ั หมด รบั จากคณะศรัทธาญาติโยมรว่ มบริจาค
รวมเป็นจำ� นวนเงนิ ทงั้ สิ้น ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

328

329

รายงานการประชมุ พระสงั ฆาธิการจงั หวดั นครปฐม

การประชุมคณะกรรมการฝ่ายสาธารณูปการ จังหวัดนครปฐม
ระดบั ประธาน, รองประธาน, กรรมการ, เลขานกุ าร และผ้ชู ่วยเลขานกุ าร

รว่ มกับคณะสงฆ์ต�ำบลโพรงมะเด่อื (เจ้าเจ้าอาวาส, ผู้ช่วยเจ้าอาวาส,
พร้อมคณะกรรมการวัดทั้ง ๕ วดั )

ณ วดั โพรงมะเด่อื ตำ� บลโพรงมะเดอ่ื อ�ำเภอเมอื งนครปฐม จังหวัดนครปฐม
วนั พุธท่ี ๒๙ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น.

รายนามคณะกรรมการฝา่ ยสาธารณูปการ ลงพ้นื ท่ี
๑) พระครูพิศาลสาธุวัฒน ์ เจา้ คณะอ�ำเภอเมอื งนครปฐม ประธานกรรมการ
๒) พระครจู นิ ดากจิ จานุรักษ์ เจ้าคณะต�ำบลบางชา้ ง กรรมการ
๓) พระครูสุวรรณเมธาภรณ์ เจา้ คณะต�ำบลพระประโทน กรรมการ
๔) พระครวู ิธานธรรมนาถ เจา้ คณะต�ำบลก�ำแพงแสน กรรมการ
๕) พระครโู สภณธรรมมงคล เจา้ อาวาสวดั มงคลประชาราม กรรมการ
๖) พระครโู กวทิ ธรรมสนุ ทร เจ้าอาวาสวัดเกาะวังไทร กรรมการ
๗) พระปลัดเฉลิมพล จารุวณโฺ ณ เลขานุการ จอ. เมอื งนครปฐม กรรมการ/เลขานุการ
๘) พระใบฎีกาสวรรณก์ ติ ตฺ วิ ณฺโณ เลขานกุ าร จต.ดอนยายหอม กรรมการ/ผู้ชว่ ยเลขานุการ
๙) พระมหาถนอม ฐานวโร เลขานกุ าร จต.พระประโทน กรรมการ/ผ้ชู ว่ ยเลขานกุ าร
๑๐) พระมหาณัฐพล ปญุ ญฺ ตีรโก ผช.เลขานกุ าร จอ.เมอื งนครปฐม กรรมการ/ผชู้ ว่ ยเลขานกุ าร

รายนามผรู้ ว่ มประชุม
๑) พระครปู ฐมธรรมรักษ ์ เจา้ คณะต�ำบลโพรงมะเดอ่ื เจา้ อาวาสวดั โพรงมะเดอ่ื
๒) พระครูปฐมวราจารย์ เจ้าคณะต�ำบลดอนยายหอม เจ้าอาวาสวัดดอนยายหอม
๓) พระครูสุจิตตานนั ท ์ เจ้าคณะต�ำบลบางแขม เจา้ อาวาสวัดวังเยน็
๔) พระครหู ริภมู ริ ักษ์ เจา้ คณะต�ำบลสวนป่าน เจา้ อาวาสวดั หนองดินแดง
๕) พระครปู ฐมสตุ ากร เจ้าคณะต�ำบลบา้ นยาง เจา้ อาวาสวดั หนองกระโดน
๖) พระครโู สภณสริ ิคุณ เจา้ อาวาสวัดหวา้ เอน
๗) พระครูสธุ รรมโสภิต เจ้าอาวาสวดั อนิ ทราราม
๘) พระครใู บฎีกาชยั วฒั น์ญาโณภาโส เจา้ อาวาสวัดศรวี ิสารวาจา
๙) พระมหากฤชกร สมาจาโร เจ้าอาวาสวัดล�ำพยาสุทธาราม
๑๐) พระปลดั ปรชี า ปริชาโน ผู้ชว่ ยเจ้าอาวาสวดั หวา้ เอน
๑๑) พระมหาชมุ พล สทุ ทฺ ส ี ผ้ชู ่วยเจ้าอาวาสวดั หนองกระโดน
๑๒) พระมหาเฉลิมพล เมตฺตจติ ฺโต ผู้ชว่ ยเจา้ อาวาสวดั โพรงมะเดือ่
๑๓) คณะสงฆต์ ำ� บลโพรงมะเดือ่ และคณะกรรมการวัดโพรงมะเดอื่

329

330

สารคณะสงฆจ์ ังหวัดนครปฐม พ.ศ. ๒๕๖๓

วัดโพรงมะเดอื่ ตำ� บลโพรงมะเด่อื อ�ำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
ได้กอ่ ต้งั เมื่อปี พ.ศ. ๒๓๗๑ รวมแล้ว ๑๙๒ ปี
ทีด่ นิ ของวัด ๙ ไร่ ๓ งาน - ตารางวา
มจี �ำนวนพระภกิ ษุ ๒๗ รูป สามเณร ๑ รูป แม่ชี - ท่าน

๑) ป้ายชอ่ื วดั  ติดตง้ั แล้ว  ยงั ไมไ่ ดต้ ดิ ตง้ั
๒) ป้ายประวตั ิของวดั  ติดต้งั แลว้  ยงั ไม่ได้ติดต้งั
๓) ปา้ ยทำ� เนียบเจ้าอาวาส  ติดตัง้ แลว้  ยงั ไม่ได้ตดิ ตั้ง
๔) ปา้ ยแผนผงั ของวัด  ติดตงั้ แลว้  ยงั ไม่ไดต้ ิดต้งั
๕) ปา้ ยพระปฐมบรมราชโองการ  ติดตง้ั แล้ว  ยังไม่ได้ตดิ ตง้ั
๖) ป้ายพุทธศาสนปู ถัมภก  ตดิ ตั้งแลว้  ยงั ไมไ่ ดต้ ิดตง้ั
๗) ป้ายปฏทิ นิ กจิ กรรม ประจำ� ปี ของวดั  ติดตง้ั แลว้  ยังไมไ่ ด้ติดตั้ง
๘) ปา้ ยเชิญชวนคนเข้าวดั ทำ� วตั รสวดมนต ์  ติดต้ังแล้ว  ยงั ไมไ่ ด้ติดตั้ง
๙) ปา้ ยรักษาศีล ๕  ตดิ ตั้งแล้ว  ยงั ไมไ่ ด้ตดิ ตั้ง
๑๐) ปา้ ยโครงการวดั ประชา รัฐ สรา้ งสุข  ตดิ ตง้ั แล้ว  ยงั ไม่ไดต้ ดิ ตง้ั
๑๑) ป้าย อปต.  ติดตง้ั แล้ว  ยงั ไม่ได้ตดิ ตง้ั

330

331

รายงานการประชุมพระสังฆาธกิ ารจงั หวัดนครปฐม

การประชมุ คณะกรรมการฝา่ ยสาธารณูปการ จงั หวัดนครปฐม
ระดับ ประธาน, รองประธาน, กรรมการ, เลขานกุ าร และผ้ชู ่วยเลขานุการ
ร่วมกบั คณะสงฆ์ต�ำบลบางภาษหี นว่ ยงาน ก�ำนนั ผ้ใู หญ่บา้ น ผชู้ ่วยผใู้ หญ่

ตำ� บลบางภาษี
ณ วดั คลองเสมียนตรา ตำ� บลบางภาษี อ�ำเภอบางเลน จังหวดั นครปฐม

วันองั คารที่ ๒๗ เดอื น ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

รายนามคณะกรรมการฝา่ ยสาธารณปู การ ลงพ้ืนที่
๑) พระครูพิศาลสาธุวัฒน ์ เจา้ คณะอ�ำเภอเมืองนครปฐม ประธานกรรมการ
๒) พระครจู ินดากจิ จานุรกั ษ ์ เจา้ คณะต�ำบลบางชา้ ง กรรมการ
๓) พระครวู ิธานธรรมนาถ เจา้ คณะต�ำบลกำ� แพงแสน กรรมการ
๔) พระครพู สิ ทุ ธิ์ฐานพธิ าน รองเจ้าคณะต�ำบลบางภาษ ี กรรมการ
๕) พระครโู กวิทธรรมสุทร เจ้าอาวาสวดั เกาะวังไทร กรรมการ
๖) พระปลดั เฉลมิ พล จารุวณโฺ ณ เลขานกุ าร จอ. เมอื งนครปฐม กรรมการ/เลขานุการ
๗) พระใบฎกิ าพนั ธกานต์ สิรภิ ทโฺ ท เลขานุการ รจต.บางภาษี กรรมการ/ผูช้ ่วยเลขานุการ
๘) พระมหาณัฐพล ปุญฺญตรี โก ผช.เลขานกุ าร จอ.เมอื งนครปฐม กรรมการ/ผชู้ ว่ ยเลขานุการ
๙) พระมหาถนอม ฐานวโร เลขานุการ จต. พระประโทน กรรมการ/ผู้ชว่ ยเลขานุการ
๑๐) พระใบฎกี าสวรรค์ กติ ฺติวณฺโณ เลขานุการ จต.ดอนยายหอม กรรมการ/ผ้ชู ่วยเลขานุการ

รายนามผรู้ ่วมประชุม เจ้าคณะต�ำบลบางภาษ ี
๑) พระครโู สภณสาโรภาส วัดสวา่ งอารมณ์
๒) พระปลดั เกรยี งเดช ฐานธมฺโม เลขานกุ าร จอ. บางเลน วัดโฆสิตาราม
๓) ดร.อลงกรณ์ เพชรดี ก�ำนนั ตำ� บลบางภาษี
๔) นายอนสุ รณ์ เกษมจติ ผู้ใหญบ่ า้ น ม.๑ ต�ำบลบางภาษ ี
๕) นายสนน่ั โพธส์ิ ุวรรณ์ ผใู้ หญบ่ า้ น ม.๑๓ ต�ำบลบางภาษ ี
๖) นส.สนุ ดั ดา ศรอี ย่โู ยง ผูใ้ หญบ่ ้าน ม.๗ ต�ำบลบางภาษ ี
๗) นส.บังอร สมบุญเก่า ผใู้ หญบ่ า้ น ม.๓ ต�ำบลบางภาษี
๘) นางมาลี สิมมา ผ้ใู หญบ่ ้าน ม.๑๐ ต�ำบลบางภาษ ี
๙) นายสุทธพิ งษ์ เพชรดี ผ้ใู หญบ่ ้าน ม.๑๒ ต�ำบลบางภาษี
๑๐) นายสชุ าติ ทองก้อน ผู้ใหญ่บ้าน ม.๑๑ ต�ำบลบางภาษ ี
๑๑) สารวัตรกำ� นนั - ผช.ผญ. อีก ๑๖ คน

331

332

สารคณะสงฆ์จังหวดั นครปฐม พ.ศ. ๒๕๖๓

วดั คลองเสมยี นตรา ตำ� บลบางภาษี อ�ำเภอบางเลน จังหวดั นครปฐม
ไดก้ ่อต้ังเมอ่ื ปี พ.ศ. ๒๕ถ๗ รวมแลว้ ๑๕ ปี
ท่ีดินของวดั ๑๕ ไร่ - งาน - ตารางวา
มีจ�ำนวนพระภกิ ษุ ๗ รูป สามเณร - รปู แมช่ ี - ท่าน

๑) ป้ายชอ่ื วัด  ติดตั้งแลว้  ยังไมไ่ ด้ติดตั้ง
๒) ปา้ ยประวตั ขิ องวดั  ตดิ ตง้ั แลว้  ยงั ไมไ่ ด้ติดตง้ั
๓) ปา้ ยทำ� เนียบเจ้าอาวาส  ติดต้งั แล้ว  ยงั ไม่ได้ตดิ ตง้ั
๔) ปา้ ยแผนผงั ของวดั  ติดต้งั แลว้  ยงั ไมไ่ ด้ติดตง้ั
๕) ปา้ ยพระปฐมบรมราชโองการ  ติดตัง้ แล้ว  ยังไม่ไดต้ ดิ ตง้ั
๖) ป้ายพทุ ธศาสนูปถัมภก  ติดตั้งแลว้  ยงั ไมไ่ ดต้ ดิ ตั้ง
๗) ป้ายปฏิทนิ กิจกรรม ประจ�ำปี ของวัด  ตดิ ตงั้ แลว้  ยังไมไ่ ดต้ ดิ ตง้ั
๘) ป้ายเชญิ ชวนคนเขา้ วดั ทำ� วัตรสวดมนต์  ตดิ ตั้งแลว้  ยงั ไม่ได้ติดตง้ั
๙) ป้ายรักษาศีล ๕  ติดตั้งแล้ว  ยงั ไมไ่ ด้ตดิ ตั้ง
๑๐) ป้ายโครงการวัด ประชา รฐั สร้างสุข  ตดิ ต้ังแลว้  ยงั ไม่ไดต้ ิดตั้ง
๑๑) ป้าย อปต.  ติดตง้ั แลว้  ยงั ไม่ไดต้ ิดตั้ง

- วัดคลองเสมยี นตราก่อสรา้ ง เข่อื นชายคลองข้างวดั มคี วามยาว ๑๑๐ เมตร
ใชง้ บประมาณกอ่ สรา้ ง จำ� นวนเงนิ ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท
- งบประมาณในการก่อสร้าง และบูรณะ จากศรัทธาญาตโิ ยมร่วมบรจิ าค
รวมเปน็ จำ� นวนเงนิ ท้ังส้นิ ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท

332

333

รายงานการประชุมพระสังฆาธิการจังหวดั นครปฐม

การประชุมคณะกรรมการฝ่ายสาธารณปู การ จังหวัดนครปฐม
ระดบั ประธาน, รองประธาน, กรรมการ, เลขานกุ าร และผู้ชว่ ยเลขานกุ าร
ร่วมกบั คณะสงฆ์ต�ำบลทงุ่ ขวางหน่วยงาน ก�ำนนั ผใู้ หญ่บ้าน ผูช้ ว่ ยผู้ใหญ่

ตำ� บลทงุ่ ขวาง
ณ ศาลาการเปรียญ วัดสุวรรณรตั นาราม ต�ำบลทงุ่ ขวาง อ�ำเภอก�ำแพงแสน จงั หวัดนครปฐม

วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ เดือน พฤศจกิ ายน พ.ศ. ๒๕๖๓

รายนามคณะกรรมการฝา่ ยสาธารณปู การ ลงพนื้ ที่
๑) พระครูพิศาลสาธุวัฒน์ เจ้าคณะอ�ำเภอเมอื งนครปฐม ประธานกรรมการ
๒) พระครจู นิ ดากิจจานุรกั ษ ์ เจ้าคณะต�ำบลบางชา้ ง กรรมการ
๓) พระครสู ุวรรณเมธาภรณ ์ เจ้าคณะต�ำบลพระประโทน กรรมการ
๔) พระครูอดลุ ประชารกั ษ์ เจ้าคณะต�ำบลกระตีบ กรรมการ
๕) พระครูวิธานธรรมนาถ เจ้าคณะต�ำบลกำ� แพงแสน กรรมการ
๖) พระครูพิสทุ ธฐ์ิ านพธิ าน รองเจา้ คณะต�ำบลบางภาษ ี กรรมการ
๗) พระครโู กวทิ ธรรมสทุ ร เจ้าอาวาสวดั เกาะวงั ไทร กรรมการ
๘) พระปลดั เฉลมิ พล จารวุ ณโฺ ณ เลขานุการ จอ. เมืองนครปฐม กรรมการ/เลขานุการ
๙) พระมหาถนอม ฐานวโร เลขานุการ จต. พระประโทน กรรมการ/ผชู้ ่วยเลขานุการ
๑๐) พระใบฎีกาสวรรค์ กิตตฺ ิวณฺโณ เลขานกุ าร จต.ดอนยายหอม กรรมการ/ผชู้ ่วยเลขานุการ

รายนามผู้รว่ มประชมุ
๑) พระครูอมรปุญญารักษ ์ เจ้าคณะอ�ำเภอก�ำแพงแสน วัดบ่อน้�ำจืด
๒) พระครโู กศลธรรมรัตน์ รองเจ้าคณะอ�ำเภอก�ำแพงแสน วัดวังน�้ำเขยี ว
๓) พระครูปลดั เพลนิ ภททฺ ปญฺโญ เจา้ คณะต�ำบลทงุ่ ขวาง วดั สุวรรณรัตนาราม
๔) พระครสู ุธรรมนาถ เจา้ อาวาสวัดปลกั ไม้ลาย
๕) พระอธิการสมศกั ดิ์ ทนิ โฺ น เจา้ อาวาสวดั ประชาราษฏรบ์ �ำรุง
๖) พระใบฎีกาเกียรติศกั ด์ิ โฆสโก ผู้ชว่ ยเจา้ อาวาสวดั ก�ำแพงแสน
๗) พระมหาบญุ เกลา้ นาถเสโน เลขานกุ ารเจา้ คณะต�ำบลห้วยมว่ ง วัดทะเลบก
๘) พระณรงค์ ปณุ ฺณโก วัดหนองโพธิ์
๙) นายธีระพจน์ แก้วขาว ผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี ๑ ต�ำบลทงุ่ ขวาง
๑๐) นายเจน บญุ วัฒน์ ผูใ้ หญบ่ า้ นหมูท่ ี่ ๘ ตำ� บลท่งุ ขวาง
๑๑) นายประกอบ มาตรทอง ผช.ผญ.หมู่ ๑ ต�ำบลทุ่งขวาง
๑๒) นายพร ผวิ งาม ผช.ผญ.หมู่ ๑ ต�ำบลทุง่ ขวาง
๑๓) คณะกรรมการวัดสวุ รรณรัตนาราม จำ� นวน ๗ คน

333

334

สารคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม พ.ศ. ๒๕๖๓

วดั สุวรรณรัตนาราม ตำ� บลทงุ่ ขวาง อ�ำเภอก�ำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
ได้กอ่ ต้งั เมอ่ื ปี พ.ศ. ๒๕๑๕ รวมแล้ว ๘๔ ปี
ท่ดี ินของวัด ๒ต ไร่ - งาน ๗๑ ตารางวา
มีจ�ำนวนพระภิกษุ ๑๐ รปู สามเณร ๑ รปู แม่ชี - ทา่ น

๑) ปา้ ยช่ือวดั  ติดตง้ั แล้ว  ยงั ไมไ่ ด้ติดตง้ั
๒) ป้ายประวตั ิของวัด  ติดตง้ั แล้ว  ยงั ไมไ่ ด้ติดตง้ั
๓) ป้ายทำ� เนยี บเจ้าอาวาส  ติดตั้งแล้ว  ยังไม่ไดต้ ดิ ตง้ั
๔) ป้ายแผนผงั ของวัด  ติดตัง้ แลว้  ยงั ไม่ได้ตดิ ตั้ง
๕) ป้ายพระปฐมบรมราชโองการ  ติดตั้งแลว้  ยังไม่ได้ตดิ ตงั้
๖) ป้ายพทุ ธศาสนปู ถัมภก  ตดิ ตั้งแลว้  ยังไมไ่ ดต้ ดิ ตัง้
๗) ปา้ ยปฏิทนิ กจิ กรรม ประจ�ำปี ของวัด  ตดิ ต้ังแล้ว  ยังไมไ่ ดต้ ิดตง้ั
๘) ป้ายเชญิ ชวนคนเข้าวดั ทำ� วตั รสวดมนต์  ติดตง้ั แล้ว  ยงั ไมไ่ ด้ตดิ ตัง้
๙) ป้ายรกั ษาศลี ๕  ตดิ ตง้ั แล้ว  ยังไม่ได้ตดิ ตง้ั
๑๐) ป้ายโครงการวดั ประชา รัฐ สรา้ งสุข  ตดิ ตง้ั แล้ว  ยังไมไ่ ด้ตดิ ตัง้
๑๑) ปา้ ย อปต.  ตดิ ตง้ั แลว้  ยังไม่ได้ติดตง้ั

- วดั สุวรรณรตั นาราม (หลกั เมตร) มีโครงการจดั ด�ำเนินการบูรณะ ศาลาเมรุ
(ศาลาธรรมสังเวช) ใช้งบประมาณการบูรณะ จำ� นวนเงนิ ๕๐๐,๐๐๐ บาท
- งบประมาณในการก่อสร้าง และบูรณะ จากศรัทธาญาตโิ ยมร่วมบริจาค
รวมเป็นจำ� นวนเงินทัง้ ส้นิ ๕๐๐,๐๐๐ บาท

334

335

รายงานการประชุมพระสงั ฆาธิการจงั หวัดนครปฐม

ภาพกิจกรรมงานสาธารณูปการ
การลงพ้ืนท่ตี รวจเยย่ี ม ประเมนิ โครงการ วัด ประชา รฐั สรา้ งสุข

หนกลาง ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๔

โดยคณะกรรมการติดตาม ตรวจเยี่ยม ประเมินโครงการวดั ประชา รัฐ สรา้ งสุข หนกลาง จังหวัดนครปฐม ประจำ� ปี ๒๕๖๓

335

336

สารคณะสงฆ์จังหวดั นครปฐม พ.ศ. ๒๕๖๓

ภาพกจิ กรรมงานสาธารณูปการ

คณะกรรมการโครงการวดั ประชา รฐั สร้างสขุ หนกลาง
ตรวจเย่ียมวัดโพรงมะเดื่อและวดั หอมเกร็ด ประจ�ำปี ๒๕๖๓

336

337

รายงานการประชมุ พระสงั ฆาธกิ ารจังหวัดนครปฐม

ภาพกิจกรรมงานสาธารณปู การ

คณะกรรมการฝ่ายสาธารณปู การคณะสงฆจ์ ังหวัดนครปฐมออกตรวจวัด
ประจ�ำปี ๒๕๖๓

337

338

สารคณะสงฆ์จงั หวัดนครปฐม พ.ศ. ๒๕๖๓

ภาพกจิ กรรมงานสาธารณปู การ

คณะกรรมการฝา่ ยสาธารณปู การคณะสงฆจ์ งั หวัดนครปฐมออกตรวจวดั
ประจ�ำปี ๒๕๖๓

338

339

รายงานการประชุมพระสังฆาธกิ ารจังหวดั นครปฐม

ภาพกิจกรรมงานสาธารณูปการ

คณะกรรมการฝ่ายสาธารณปู การคณะสงฆจ์ งั หวดั นครปฐมออกตรวจวัด
ประจ�ำปี ๒๕๖๓

339

340

สารคณะสงฆจ์ งั หวดั นครปฐม พ.ศ. ๒๕๖๓

ภาพกจิ กรรมงานสาธารณูปการ

คณะกรรมการฝา่ ยสาธารณูปการคณะสงฆจ์ งั หวดั นครปฐมออกตรวจวดั
ประจ�ำปี ๒๕๖๓

340

341

รายงานการประชุมพระสังฆาธกิ ารจังหวดั นครปฐม

ภาพกิจกรรมงานสาธารณูปการ

คณะกรรมการฝ่ายสาธารณปู การคณะสงฆจ์ งั หวดั นครปฐมออกตรวจวัด
ประจ�ำปี ๒๕๖๓

341

342

สารคณะสงฆ์จงั หวัดนครปฐม พ.ศ. ๒๕๖๓

ภาพกจิ กรรมงานสาธารณูปการ

คณะกรรมการฝา่ ยสาธารณปู การคณะสงฆจ์ ังหวัดนครปฐมออกตรวจวดั
ประจ�ำปี ๒๕๖๓

342

343

รายงานการประชุมพระสังฆาธกิ ารจังหวดั นครปฐม

ภาพกจิ กรรมงานสาธารณูปการ

คณะกรรมการฝา่ ยสาธารณูปการคณะสงฆจ์ ังหวดั นครปฐมออกตรวจวัด
ประจ�ำปี ๒๕๖๓

343


Click to View FlipBook Version
Previous Book
หน่วย1_สังคมมนุษย์
Next Book
Visi Murid Impian