The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

รายงานการประชุมคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม ปรระจำปี 2563 และทำเนียบพระสังฆาธิการ

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by bckitti, 2021-06-02 01:35:33

สารคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม ปี 2563

รายงานการประชุมคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม ปรระจำปี 2563 และทำเนียบพระสังฆาธิการ

344

สารคณะสงฆจ์ งั หวดั นครปฐม พ.ศ. ๒๕๖๓

ภาพกจิ กรรมงานสาธารณูปการ

คณะกรรมการฝา่ ยสาธารณูปการคณะสงฆจ์ งั หวดั นครปฐมออกตรวจวดั
ประจำ� ปี ๒๕๖๓

344

345

รายงานการประชมุ พระสังฆาธิการจงั หวดั นครปฐม

สรปุ
งานการศึกษาสงเคราะห์

คณะสงฆ์จังหวดั นครปฐม
ประจำ� ปี ๒๕๖๓

345

346

สารคณะสงฆ์จงั หวัดนครปฐม พ.ศ. ๒๕๖๓

คณะกรรมการฝา่ ยการศกึ ษาสงเคราะห์จังหวดั นครปฐม
ประจำ� ปี ๒๕๖๓

เพ่ือให้งานของคณะสงฆ์ในภารกจิ ๖ ด้านอนั ประกอบดว้ ยการปกครอง, การศึกษา,
การเผยแผ่การสาธารณูปการ, การศึกษาสงเคราะห์ และการสาธารณสงเคราะห์ ด�ำเนิน
ไปดว้ ยดแี ละมีประสทิ ธภิ าพยง่ิ ขึน้

อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๒๑ (๒) และมาตรา ๒๒ (๒) แห่งพระราชบัญญตั ิ
คณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ แก้ไขเพมิ่ เติมโดยพระราชบัญญัตคิ ณะสงฆ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕
ข้อ ๑๕ (๑), (๒) แห่งกฎมหาเถรสมาคมฉบับที่ ๒๓ (พ.ศ. ๒๕๔๑) ว่าด้วยระเบียบ
การปกครองคณะสงฆ์และมติมหาเถรสมาคมครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๙ เม่ือวันท่ี ๑๐ มิถุนายน
พ.ศ. ๒๕๕๙ จึงแตง่ ต้งั ผู้รบั ผดิ ชอบฝา่ ยการศกึ ษาของคณะสงฆจ์ งั หวดั นครปฐมดงั ต่อไปนี้

คณะกรรมการฝา่ ยการศกึ ษาสงเคราะห์
๑. เจา้ คณะอ�ำเภอทุกอ�ำเภอ ท่ีปรึกษา
๒. พระครูอมรบุญญารกั ษ์ วดั บอ่ น�้ำจืด ประธานกรรมการ
๓. พระครูโกศลธรรมรัตน ์ วัดวังน�้ำเขยี ว รองประธานกรรมการ
๔. พระครูปฐมวราจารย ์ วดั ดอนยายหอม กรรมการ
๕. พระครสู ุจติ ตานันท์ วัดวังเยน็ กรรมการ
๖. พระครูพจิ ิตรสรคุณ วัดบางแกว้ กรรมการ
๗. พระมหาเสวย ตสิ สฺ วํโส ป.ธ.๗ วดั น้อยเจรญิ สุข กรรมการ
๘. พระครจู ารุวฒั นคุณ วดั หอมเกร็ด กรรมการ
๙. พระครสู ิรชิ ยั สถติ วดั สัมปตาก กรรมการ
๑๐. พระครูจนั ทเขมคณุ วดั ท่งุ นอ้ ย กรรมการ
๑๑. พระครูโสภณกจิ วบิ ูล วดั บางภาษ ี กรรมการ
๑๒. พระครปู ยิ ธรรมพมิ ล วัดบางปลา กรรมการ
๑๓. พระครพู ินิตสุตาคม วดั ลาดหญ้าไทร กรรมการ
๑๔. พระครูยตธิ รรมานยุ ุต วดั สว่างอารมณ ์ กรรมการ
๑๕. พระครปู ฐมธีรวฒั น์ วดั ไรข่ ิง พระอารามหลวง กรรมการ
๑๖. พระครูภาวนาเจติยคณุ วดั พระปฐมเจดีย์ กรรมการ

346

347

รายงานการประชุมพระสงั ฆาธิการจงั หวดั นครปฐม

๑๗. พระปลัดพิเชษ ธมฺมธโช วดั ทา่ เสา กรรมการและเลขานกุ าร
๑๘. พระใบฎีกาอดุ มศักด์ิ ทปี ธมฺโม วัดวงั น้�ำเขยี ว กรรมการและผู้ช่วยเลขานกุ าร
๑๙. นางสาวอสุ า กลางแท่น จพน.พศจ.นครปฐม กรรมการและผูช้ ่วยเลขานกุ าร

มหี นา้ ทีด่ งั น้ี
๑. สง่ เสรมิ สนบั สนนุ และด�ำเนนิ การเก่ียวกบั การศกึ ษาสงเคราะหข์ องคฤหสั ถ์
๒. ส่งเสรมิ และสนบั สนุนให้มกี ารศึกษาสงเคราะห์
๓. ก�ำหนดแนวทางและวิธีปฏบิ ตั ิในการสง่ เสริมการศึกษาสงเคราะห์
๔. เสนอคณะสงฆ์เพื่อให้ตรากฎออกขอ้ บังคบั วางระเบียบออกค�ำส่งั
หรอื ออกประกาศของคณะสงฆ์
แนวทางการปฏิรูปกจิ การพระพุทธศาสนา ด้านศกึ ษาสงเคราะห์
๑. พัฒนาหลักสตู รการเรียนการสอนธรรมศกึ ษาและหลกั สตู รพระสอน ศลี ธรรม
ในโรงเรียน
๒. เสนอให้รฐั บาลสนบั สนนุ งบประมาณและบคุ ลากรแก่โรงเรยี นการกุศล ของวัด
๓. จดั ตัง้ และบรหิ ารกองทุนสนบั สนุนการศึกษาสงเคราะหเ์ พ่ือใหก้ าร
สนับสนุนพระภิกษสุ ามเณรในการเผยแผพ่ ระพุทธศาสนา
๔. พัฒนาพระสอนศลี ธรรมในโรงเรยี นให้มีประสิทธิภาพ
๕. พฒั นาเครอื ขา่ ยการทางานรว่ มกนั กบั หนว่ ยอบรมประชาชนประจำ� ตำ� บล (อปต.)
เพือ่ สรา้ งประสทิ ธิภาพในการท�ำงานใหเ้ ปน็ เอกภาพ
๖. พัฒนาจดั ตัง้ สง่ เสริมพระพุทธศาสนาและการเรียนการสอนธรรม
ศึกษาในสถานศึกษาอย่างเปน็ ระบบ
การขบั เคลอื่ นแผนยทุ ธศาสตรก์ ารปฏิรูปกิจการพระพทุ ธศาสนาปี ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
พุทธศตวรรษที่ ๒๑ นับเป็นยุคแห่งสังคมข่าวสาร เป็นโลกไร้พรมแดน สามารถ
ค้นหาข้อมูลข่าวสารที่ต้องการได้ท้ังข้อมูลท่ีจริงและไม่จริงได้อย่างรวดเร็ว เข้าถึงผู้รับ
ได้ทุกระดับ ทุกเชื้อชาติ ทุกศาสนา พระพุทธศาสนาจึงถือว่าเผชิญกับความท้าทาย
อย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ มีวิกฤติศรัทธาเป็นปัญหาใหญ่ที่องค์กรทางพระพุทธศาสนา
ก�ำลงั ประสบอยู่ และต้องดำ� เนินการแก้ไขโดยดว่ น

347

348

สารคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม พ.ศ. ๒๕๖๓

ในแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ฉบับน้ีจึงเน้นที่การสร้างความ
มนั่ คงดา้ นพระพทุ ธศาสนา ดว้ ยการปลกู ฝงั ศรทั ธาใหม้ น่ั คงของพระพทุ ธศาสนาในยคุ ดจิ ติ อล

๑. วกิ ฤตศิ รทั ธา อนั เปน็ ผลมาจากการประพฤตปิ ฏบิ ตั ขิ องพระสงฆส์ ามเณรบางรปู
ที่ประมาทพลั้งเผลอ ขาดความส�ำรวมระวัง จนท�ำให้สังคมสงฆ์ส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบ
เปน็ เหตใุ หศ้ รทั ธาของพทุ ธศาสนกิ ชนคลอนแคลน เพราะทกุ คนมองพระสงฆแ์ บบเหมารวม
ไม่ได้แยกแยะเปน็ รายบุคคล
๒. ปัญญาปริทัศน์ พระสงฆ์บางรูป ญาติโยมบางท่านที่มีการศึกษาแล้วคิดว่า
ตัวเองมีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมค�ำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอย่างถ่องแท้แล้ว
น�ำค�ำสอนนัน้ มาดัดแปลง แกไ้ ขเพ่ือใหเ้ ปน็ ของตัวเอง จนกลายเป็นสัทธรรมปฏิรปู
๓. ญาติโยมปฏิบัติ คือ ส�ำนักปฏิบัติธรรมต่างๆ ซ่ึงบริหารจัดการโดยคฤหัสถ์
ผุดข้ึนมากมายด้วยเหตุผล คือความสะดวก สะอาด สบาย ในขณะที่ไปปฏิบัติท่ีวัดหรือ
สถานที่ปฏิบัติธรรมนั้นได้รับความล�ำบาก ไม่สะดวกท้ังเรื่องอาหาร ที่พัก การเดินทาง
สภาพแวดล้อม ผู้คนจงึ หันมาใหค้ วามสนใจในการปฏบิ ตั ิกับอาจารย์ที่เปน็ คฤหสั ถม์ ากขึน้
๔. ขัดเคืองเร่ืองเศรษฐกิจ นับเป็นปัญหาหลักในการด�ำรงชีวิตของคนในปัจจุบัน
ท่ีต้องท�ำมาหาเล้ียงชีพ ต้องท�ำให้ท้องอ่ิมก่อนจึงจะหันหาทางสงบจิตใจได้ ประกอบด้วย
ต้องมีภาระรับผิดชอบครอบครัวอีก จึงท�ำให้ไม่สะดวกที่จะเดินทางไปวัด หรือไม่สะดวก
ท่จี ะสนับสนนุ ดา้ นงบประมาณในกิจการพระศาสนา
มองในแง่ดี ถือว่ามีความสะดวกในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างย่ิง เพราะมีช่อง
ทางมากมายในการนำ� เสนอธรรมะสปู่ ระชาชนในรปู แบบต่างๆ เขา้ ถงึ ไดท้ ุกระดบั
มองในแง่ที่ต้องระวัง คือ หากการเผยแผ่พระธรรมค�ำสอนนั้น เป็นการกระท�ำ
โดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ขาดความรู้อย่างถูกต้องตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาก็นับว่า
อนั ตรายอยา่ งยง่ิ
อีกอย่างหนึ่ง ข่าวพระพุทธศาสนาในทางลบก็สามารถแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็ว
เชน่ กนั สามารถทำ� ลายศรทั ธาของพทุ ธศาสนกิ ชนเปน็ วงกวา้ ง และรวดเรว็ ยากตอ่ การแกไ้ ข
๕. ชีวิตยุคไอที เป็นสังคมยุคข้อมูลข่าวสารที่ไร้พรมแดน การไหลบ่าของข้อมูล
เป็นไปอย่างรวดเร็วหากขาดปัญญาพจิ ารณาไตรต่ รองกจ็ ะท�ำให้เสพสิ่งทีผ่ ิดได้

348

349

รายงานการประชุมพระสงั ฆาธกิ ารจังหวดั นครปฐม

มหาเถรสมาคมได้มีมติมอบหมายให้พระพรหมมุนี พระพรหมโมลีและ
พระพรหมบัณฑิต ก�ำหนดกรอบการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ๖ ด้าน + ๑ คือ
ดา้ นการปกครอง ดา้ นศาสนศกึ ษา ดา้ นศกึ ษาสงเคราะห์ ดา้ นการเผยแผ่ ดา้ นสาธารณปู การ
ด้านสาธารณสงเคราะห์ และการพัฒนาพุทธมณฑลให้เป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนา
รวมทั้งก�ำหนดกรอบการด�ำเนินงาน ระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน ด�ำเนินงาน
ตามกรอบภารกจิ ของคณะสงฆ์ และขับเคล่อื นนโยบายสกู่ ารปฏิบตั ิ

งานศกึ ษาสงเคราะห์ ของคณะสงฆ์จงั หวัดนครปฐม
(สนับสนุนกิจกรรมเด็กนักเรยี น/และสนับสนุนอาคารสถานท่ี)
บริจาคเงนิ เพอ่ื สนับสนนุ การจดั กจิ กรรมเด็กและแจกทุนการศกึ ษา

เดอื น มกราคม ประจำ� ปี พ.ศ. ๒๕๖๓

ที่ รายนามผู้บรจิ าค วดั จำ� นวนเงิน หมายเหตุ

งวดประจ�ำเดอื น มกราคม ๒๕๖๓

๑ พระปลัดเฉลมิ ศกั ดิ์ เปน็ ตวั แทนพระสงั ฆาธิการ มอบเงนิ วัดรางกระทมุ่ ๕,๐๐๐
ซ้อื ของวนั เดก็ แห่งชาตโิ รงเรียนบ้านคลองนกกระทุง

๒ พระปลดั เฉลิมศักดิ์ เปน็ ตัวแทนพระสังฆาธิการ วัดรางกระท่มุ ๕,๐๐๐
มอบเงินซ้ือของวนั เดก็ แห่งชาตโิ รงเรียนวัดดอนยอ

๓ พระครปู ลัดสาธุวัฒน์ จต.ทพั หลวง วดั วงั ตะกู ๒๐,๐๐๐
มอบทนุ การศกึ ษาใหแ้ กน่ กั เรียนโรงเรียนวัดวงั ตะกู

๔ พระครพู ศิ าลสาธวุ ัฒน์ จอ.เมืองนครปฐม วดั พะเนียงแตก ๑,๗๔๑,๖๖๘.๕๐
บริจาคเงินเพ่ือพฒั นาการศกึ ษาโรงเรยี นวดั พะเนยี งแตก

๕ พระครูอมรบุญญารกั ษ์ จอ.ก�ำแพงแสน วัดบ่อนำ�้ จืด ๕๐,๐๐๐
มอบทุนการศกึ ษานักเรยี นโรงเรยี นวดั บ่อนำ�้ จดื

๖ พระครูโกศลธรรมรตั น์ รจอ.ก�ำแพงแสน วัดวังน�ำ้ เขยี ว ๒๐,๐๐๐
มอบทุนการศกึ ษานกั เรียนโรงเรยี นวดั วังนำ�้ เขยี ว

๗ พระครูปฐมเมธาภรณ์ จต.ทงุ่ ขวาง วัดสุวรรณรัตนาราม ๒๐,๐๐๐
มอบทุนการศกึ ษานักเรยี นโรงเรียนบา้ นหลักเมตร

๘ พระครพู นิ ติ สตุ าคม จต.หว้ ยขวาง วัดลาดหญ้าไทร ๒๐,๐๐๐
มอบทุนการศกึ ษานกั เรยี นโรงเรยี นวดั ลาดหญ้าไทร

๙ พระครูสุธเี จติยานุกูล เลขา.จจ.นครปฐม วัดพระปฐมเจดียฯ์ ๒,๐๐๐
บริจากเงนิ เป็นทุนนิธิโรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์

349

350

สารคณะสงฆจ์ ังหวัดนครปฐม พ.ศ. ๒๕๖๓

๑๐ พระครูไพศาลกิตตวิ รรณ จต.บางระก�ำ บรจิ าคเงิน วดั เวฬวุ นาราม ๒๐,๐๐๐
จดั งานวันเด็กแหง่ ชาติ จ�ำนวน ๑๐ โรงเรยี น ๔๒,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
๑๑ พระครูเกษมถาวรคุณ จต.ไผห่ ูชา้ ง บรจิ าคเงิน วัดบางเลน ๑๕,๐๐๐
เพอ่ื จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ จ�ำนวน ๔ โรงเรยี น ๒๐,๐๐๐
๑๕,๐๐๐
๑๒ พระครูวจิ ติ รปทุมานันท์ จต.บวั ปากทา่ บริจาคเงนิ วัดบัวหวั่น ๑๐,๐๐๐
จดั กจิ กรรมวันเดก็ แห่งชาติโรงเรียน วัดบัวหวัน่ ๕,๐๐๐

๑๓ พระครูโสภณกจิ วบิ ลู จต.บางภาษี บรจิ าคเงิน วัดบางภาษี ๑๐,๐๐๐
เพ่อื จัดกิจกรรมวนั เด็กแหง่ ชาติ จ�ำนวน ๒ โรงเรียน ๒,๐๐๐

๑๔ พระครูโสภณจิตรการ เจ้าอาวาสวดั เกษมสรุ ยิ ัมนาจ วัดเกษมสุริยมั นาจ ๕,๐๐๐
บรจิ าคเงินจัดวนั เด็กแห่งชาติ จ�ำนวน ๓ โรงเรียน
๒,๐๐๐
๑๕ พระครวู นิ ัยธรทวปี ปสนโฺ น เจ้าอาวาสวัดรางก�ำหยาด วัดรางก�ำหยาด
บรจิ าคเงนิ จัดวันเด็กแห่งชาติ จำ� นวน ๒ โรงเรยี น ๒,๐๐๐

๑๖ พระครพู ิสุทธิฐ์ านพธิ าน รจต.บางภาษี บรจิ าคเงิน วดั คลองเสมียนตรา ๕,๐๐๐
สนบั สนนุ เพ่ือการศกึ ษาโรงเรยี นบวั ปากท่าวิทยา ๒,๑๙๑,๖๖๘ บาท ๕๐ สตางค์

๑๗ พระอธกิ ารกมลเดช สิรจิ นฺโท เจา้ อาวาสวดั บัวปากทา่ วัดบัวปากทา่
บริจาคเงินกจิ กรรมโครงการอาหารกลางวนั
โรงเรียนบา้ นคลองพระอมรพสิ ัย

๑๘ พระครูวิบูลสลี ากร เจ้าอาวาสวดั เกษตราราม บริจาคเงิน วดั เกษตราราม
กจิ กรรมโครงการอาหารกลางวนั โรงเรยี นบวั ปากท่าวิทยา

๑๙ พระครูปฐมธรรมโชติ เจา้ อาวาสวดั ดอนสามสบิ วัดดอนสามสิบ
บริจาคเงนิ กจิ กรรมโครงการอาหารกลางวนั
โรงเรยี นบา้ นหนองปรงกาญจนาภิเษก

๒๐ พระครูปลัดประจักษ์ ธนปญโฺ ญ เจา้ อาวาสวัดไผ่จระเข้ วดั ไผจ่ ระเข้
บรจิ าคเงนิ กจิ กรรมโครงการอาหารกลางวนั โรงเรียนบ้าน
คลองนกกระทงุ

๒๑ พระครูใบฎีกาศกั ด์ดิ า กลยฺ าโณ เจ้าอาวาสวัดไผห่ ูช้าง วัดไผ่หูชา้ ง
บริจาคเงินกิจกรรมโครงการอาหารกลางวัน
โรงเรียนบ้านคลองพระอมรพสิ ยั

๒๒ พระอุบล อุฎฐฺ าโน รองเจ้าอาวาสวัดสขุ วฒั นาราม วัดสขุ วฒั นาราม
บริจาคเงินกจิ กรรมโครงการอาหารกลางวนั
โรงเรียนบ้านหนองปรงกาญจนาภเิ ษก

๒๓ พระปลัดพิเช ษ ธมฺมธโ เจา้ อาวาสวดั ทา่ เสา วดั ทา่ เสา
บริจาคเงินจัดกิจกรรมวนั เดก็ แห่งชาติ โรงเรียนวัดท่าเสา

รวมเป็นจ�ำนวนเงนิ ทัง้ ส้นิ ในเดอื น มกราคม ๒๕๖๓

350

351

รายงานการประชมุ พระสงั ฆาธิการจงั หวดั นครปฐม

งานศึกษาสงเคราะห์ ของคณะสงฆ์จังหวดั นครปฐม
(สนบั สนนุ กจิ กรรมเดก็ นกั เรยี น/และสนับสนุนอาคารสถานท่)ี
บริจาคเงนิ เพ่ือสนบั สนนุ การจดั กจิ กรรมเดก็ และแจกทนุ การศึกษา

เดือน กมุ ภาพนั ธ์ ประจำ� ปี พ.ศ. ๒๕๖๓

ท่ี รายนามผู้บรจิ าค วดั จ�ำนวนเงิน หมายเหตุ

งวดประจ�ำเดอื น กมุ ภาพนั ธ์ ๒๕๖๓ ๗๐๐,๐๐๐

๑ พระครูไพศาลกติ ตวิ รรณ เจา้ อาวาสเปน็ ประธาน วัดเวฬุวนาราม ๕,๐๐๐
หาทนุ ทรัพย์จดั แข่งขนั ฟุตบอลหญงิ เยาวชน ๖,๐๐๐
และทอดผา้ ปา่ สามคั คี สมทบทุนปรับปรุงซอ่ มแซม ๕,๐๐๐
อาคารเรียน ปรบั ภมู ิทัศน์บริเวณโรงเรยี นใหม่ท้ังหมด ๕,๐๐๐
โรงเรียนบา้ นคลองนกกระทุง อ.บางเลน ๑,๐๐๐
๖๐,๐๐๐
๒ พระครโู สภณกิจวิบลู เจ้าอาวาส มอบปัจจยั วดั บางภาษี ๙๐,๐๐๐
สนับสนนุ กิจกรรมโครงการอาหารกลางวันเด็กนกั เรยี น
โรงเรยี นบา้ นคลองพระมอพิสยั อ.บางเลน

๓ พระครูพสิ ุทธิฐ์ านพธิ าน เจา้ อาวาส มอบปจั จยั วัดคลองเสมยี นตรา
สนบั สนนุ กิจกรรมโครงการอาหารกลางวันเด็กนกั เรยี น
โรงเรียนบา้ นคลองนกกระทงุ อ.บางเลน

๔ พระครูโสภณจติ การ เจา้ อาวาส มอบปจั จยั สนบั สนนุ วดั เกษมสรุ ิยัมนาจ
กจิ กรรมโครงการอาหารกลางวนั เด็กนักเรียน โรงเรียนบ้าน
คลองนกกระทุง อ.บางเลน

๕ พระครูปฐมธรรมโชติ เจา้ อาวาส มอบปจั จยั วดั ดอนสามสบิ
สนับสนนุ กิจกรรมโครงการอาหารกลางวนั เดก็ นกั เรียน
โรงเรยี นบ้านคลองนกกระทุง อ.บางเลน

๖ พระครูสงั ฆรักษ์ ปรชี า ปณฑฺ ิโต มอบปัจจัย วัดบงึ ลาดาสวย
สนบั สนนุ กจิ กรรมโครงการอาหารกลางวันเดก็ นักเรียน
โรงเรยี นบา้ นคลองนกกระทงุ อ.บางเลน

๗ คณะสงฆอ์ ำ� เภอก�ำแพงแสน มอบปจั จัยเป็นค่าภตั ตาหาร อำ� เภอก�ำแพงแสน
เชา้ และเพล ในการอบรมบาลกี อ่ นสอบ
ณ วดั ไร่ขิง พระอารามหลวง อ.สามพราน

๘ คณะสงฆอ์ ำ� เภอเมืองนครปฐม มอบปัจจัยเปน็ คา่ ภัตตาหาร อำ� เภอเมืองนครปฐม
เชา้ และเพล ในการอบรมบาลีกอ่ นสอบ
ณ วัดไรข่ งิ พระอารามหลวง อ.สามพราน

351

352

สารคณะสงฆจ์ ังหวัดนครปฐม พ.ศ. ๒๕๖๓

๙ คณะสงฆ์อำ� เภอสามพราน มอบปจั จัยเป็นคา่ ภัตตาหาร อำ� เภอสามพราน ๖๓,๐๐๐
เช้าและเพล ในการอบรมบาลีกอ่ นสอบ ณ วัดไร่ขงิ พระ ๖๐,๐๐๐
อารามหลวง อ.สามพราน ๒๑,๐๐๐
๒๙,๕๐๐
๑๐ คณะสงฆ์อำ� เภอบางเลน มอบปจั จัยเป็นค่าภตั ตาหาร เชา้ อำ� เภอบางเลน ๓๐,๐๐๐
และเพล ในการอบรมบาลีกอ่ นสอบ
ณ วดั ไร่ขิง พระอารามหลวง อ.สามพราน ๑,๐๗๕,๕๐๐ บาท

๑๑ คณะสงฆ์อำ� เภอนครชัยศรี มอบปัจจัยเป็นคา่ ภตั ตาหาร อำ� เภอนครชยั ศรี
เชา้ และเพล ในการอบรมบาลีกอ่ นสอบ
ณ วัดไรข่ งิ พระอารามหลวง อ.สามพราน

๑๒ คณะสงฆอ์ ำ� เภอดอนตูม มอบปจั จยั เปน็ คา่ ภตั ตาหาร อำ� เภอดอนตมู
เชา้ และเพล ในการอบรมบาลกี อ่ นสอบ
ณ วดั ไรข่ งิ พระอารามหลวง อ.สามพราน

๑๓ คณะสงฆ์อำ� เภอพุทธมณฑล มอบปจั จัยเปน็ คา่ ภตั ตาหาร อำ� เภอพทุ ธมณฑล
เชา้ และเพล ในการอบรมบาลีก่อนสอบ
ณ วดั ไรข่ งิ พระอารามหลวง อ.สามพราน

รวมเป็นจ�ำนวนเงินท้งั สน้ิ ในเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

งานศึกษาสงเคราะห์ ของคณะสงฆ์จงั หวดั นครปฐม
(สนับสนนุ กจิ กรรมเด็กนักเรยี น/และสนับสนุนอาคารสถานท)่ี
บริจาคเงินเพ่ือสนับสนนุ การจัดกจิ กรรมเด็กและแจกทนุ การศกึ ษา

เดือน มนี าคม ประจำ� ปี พ.ศ. ๒๕๖๓

ที่ รายนามผู้บรจิ าค วดั จ�ำนวนเงนิ หมายเหตุ

งวดประจ�ำเดอื น มีนาคม ๒๕๖๓ วดั ไร่ขงิ ๕๐,๐๐๐
พระอารามหลวง ๓๐,๐๐๐
๑ พระเทพศาสนาภิบาล เจา้ อาวาสวัดไรข่ ิง พระอารามหลวง วดั เวฬวุ นาราม
รองเจา้ คณะจังหวัดนครปฐม ไดม้ อบปจั จยั ๑๐,๐๐๐
เป็นทนุ การศึกษาใหแ้ ก่นักเรียนที่ จ.ตาก วัดคลองเสมยี นตรา

๒ พระครไู พศาลกติ ตวิ รรณ เจ้าอาวาสวัดเวฬุวนาราม
บริจาคเงินเพื่อสนับสนนุ กจิ กรรมเด็กนักเรยี น
โรงเรยี นสถาพรวทิ ยา จัดแข่งขนั กีฬาฟุตบอลเยาวชน
ตอ่ ต้านยาเสพติด อ.บางเลน

๓ พระครูพสิ ทุ ธิฐ์ านพธิ าน เจา้ อาวาสวดั คลองเสมยี นตรา
บรจิ าคเงนิ เพอ่ื สนับสนนุ กิจกรรมเดก็ นกั เรียน
โรงเรยี นสถาพรวิทยา อ.บางเลน

352

353

รายงานการประชมุ พระสงั ฆาธิการจังหวัดนครปฐม

๔ พระครูวบิ ูลสีลากร เจา้ อาวาสวัดเกษตราราม วัดเกษตราราม ๗,๐๐๐
บรจิ าคเงนิ เพ่ือสนับสนุนกิจกรรมเด็กนักเรยี น ๕,๐๐๐
โรงเรยี นสถาพรวทิ ยา อ.บางเลน ๓,๐๐๐
๑๒,๐๐๐
๕ พระอธกิ ารกมลเดช สิรจิ นฺโท เจา้ อาวาสวัดบัวปากท่า วัดบัวปากทา่ ๕,๐๐๐
บริจาคเงินเพื่อสนบั สนุนกจิ กรรมเดก็ นักเรียน
โรงเรยี นบา้ นคลองพระมอพิสัย อ.บางเลน ๑๒๒,๐๐๐ บาท

๖ พระครปู ลดั ประจักษ์ ธนปญโฺ ญ เจา้ อาวาสวัดไผ่จระเข้ วัดไผ่จระเข้
บริจาคเงนิ เพื่อสนบั สนนุ กิจกรรมเด็กนกั เรยี น
โรงเรียนสถาพรวทิ ยา อ.บางเลน

๗ พระครวู จิ ิตรปทมุ านนั ท์ เจ้าอาวาสวัดบัวหวนั่ บริจาค วัดบวั หวั่น
เงินมอบทุนการศกึ ษา ระดับอุดมศึกษา จ�ำนวน ๑ ทนุ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เขตดสุ ติ กรงุ เทพมหานคร

๘ พระครูพนิ ิตสุตาคม เจา้ อาวาสวัดลาดหญา้ ไทร บรจิ าคเงิน วัดลาดหญ้าไทร
เพอื่ สนับสนุนกจิ กรรมโครงการอาหารกลางวันเดก็ นักเรียน
โรงเรียนบ้านคลองนกกระทุง อ.บางเลน

รวมเปน็ จ�ำนวนเงนิ ทง้ั ส้นิ ในเดือน มนี าคม ๒๕๖๓

งานศกึ ษาสงเคราะห์ ของคณะสงฆจ์ งั หวดั นครปฐม
(สนับสนุนกจิ กรรมเดก็ นกั เรยี น/และสนับสนุนอาคารสถานท่)ี
บรจิ าคเงนิ เพอ่ื สนับสนนุ การจดั กจิ กรรมเดก็ และแจกทนุ การศึกษา

เดอื น กรกฎาคม ประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

ท่ี รายนามผูบ้ รจิ าค วดั จ�ำนวนเงิน หมายเหตุ

งวดประจำ� เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓ วัดคลองเสมียนตรา ๑๘,๐๐๐

๑ พระครูพสิ ทุ ธฐ์ิ านพิธาน เจา้ อาวาสวัดคลองเสมียนตรา วดั เกษตราราม ๓,๕๐๐
รองเจา้ คณะตำ� บลบางภาษี บริจาคเงนิ เพอ่ื สนับสนุน
กิจกรรมเดก็ นกั เรียนนักกฬี าเซปกั ตะก้อพักนอน
ท่ีโรงเรยี นบวั ปากท่าวิทยา บริจาคเงินเพือ่ จดั ซอ้ื ขา้ วสาร
สนับสนนุ กิจกรรมโครงการอาหารกลางวนั เด็กนกั เรยี น
มอบใหโ้ รงเรียนบา้ นคลองพระมอพิสยั
และโรงเรยี นบ้านคลองนกกระทงุ อ.บางเลน

๒ พระครวู บิ ูลสีลากร เจ้าอาวาสวัดเกษตราราม บริจาคเงิน
เพ่อื สนบั สนุนกจิ กรรมเด็กนกั เรียนนักกีฬาเซปักตะก้อ
พกั นอนทีโ่ รงเรยี นบัวปากทา่ วิทยา อ.บางเลน

353

354

สารคณะสงฆ์จังหวดั นครปฐม พ.ศ. ๒๕๖๓

๓ พระอธกิ ารโกเมท อนิ ทฺ ปญโฺ ญ เจา้ อาวาสวัดลฏั ฐวิ นาราม วดั ลฏั ฐวิ นาราม ๕,๐๐๐
บรจิ าคเงินเพือ่ สนับสนนุ กิจกรรมเดก็ นกั เรยี นนักกีฬาเซปัก ๙,๐๐๐
ตะกอ้ พักนอนท่โี รงเรยี นบวั ปากท่าวิทยา อ.บางเลน
๒๒,๐๐๐
๔ พระครปู ฐมธรรมโชติ เจา้ อาวาสวดั ดอนสามสิบ บรจิ าคเงิน วัดดอนสามสิบ
เพื่อจดั ซ้อื ขา้ วสารสำ� หรับเดก็ นักเรียน นกั กีฬาเซปักตะกรอ้ ๒,๐๐๐
พักนอนที่โรงเรียนบวั ปากทา่ วทิ ยา บรจิ าคเงินเพอื่ จดั ซื้อ ๒,๐๐๐
ข้าวสารสนับสนนุ กิจกรรมโครงการอาหารกลางวัน ๒,๐๐๐
เด็กนักเรยี น มอบใหโ้ รงเรยี นบา้ นคลองพระมอพิสยั ๑,๕๐๐
และโรงเรยี นบา้ นคลองนกกระทงุ อ.บางเลน ๘,๐๐๐
๕,๐๐๐
๕ พระครปู ลดั ประจกั ษ์ ธนปญโฺ ญ เจ้าอาวาสวัดไผจ่ ระเข้ วัดไผ่จระเข้
บรจิ าคเงนิ เพ่อื จดั ซื้อขา้ วสารส�ำหรบั เด็กนกั เรียน ๗๘,๐๐๐ บาท
นักกฬี าเซปักตะกรอ้ พักนอนทีโ่ รงเรยี นบวั ปากทา่ วทิ ยา
และสนับสนุนซ้อื อปุ กรณ์การเรียนการสอนสำ� หรบั นกั เรียน
มอบใหโ้ รงเรียนวัดไผ่จระเข้ อ.บางเลน

๖ พระใบฎีกาอำ� นาจ อมรสิริ เจา้ อาวาสวัดล�ำพญา บรจิ าคเงิน วดั ลำ� พญา
เพือ่ จดั ซื้อขา้ วสารสำ� หรบั เดก็ นกั เรยี น นักกีฬาเซปักตะกร้อ
พกั นอนที่โรงเรียนบวั ปากท่าวทิ ยา อ.บางเลน

๗ พระอธกิ ารกมลเดช สริ ิจนโฺ ท เจา้ อาวาสวัดบวั ปากท่า วัดบัวปากท่า
บริจาคเงินเพอื่ จัดซ้ือขา้ วสารส�ำหรบั เด็กนกั เรยี น
นกั กีฬาเซปักตะกรอ้ พักนอนท่ีโรงเรียนบวั ปากทา่ วิทยา
อ.บางเลน

๘ พระใบฎีกาศักดา กลยฺ าโณ เจ้าอาวาสวดั ไผห่ ูช้าง บรจิ าคเงิน วัดไผ่หชู ้าง
เพ่อื จดั ซ้อื ข้าวสารสำ� หรับเดก็ นกั เรยี น นักกีฬาเซปกั ตะกร้อ
พกั นอนท่โี รงเรยี นบัวปากท่าวิทยา อ.บางเลน

๙ พระปลดั เกรยี งเดช ฐานธมฺโม เจ้าอาวาสวดั โฆสิตาราม วดั โฆสิตาราม
บรจิ าคเงินเพื่อจดั ซอื้ ขา้ วสารส�ำหรบั เดก็ นักเรยี น นักกีฬา
เซปกั ตะกรอ้ พกั นอนท่โี รงเรียนบวั ปากท่าวิทยา อ.บางเลน

๑๐ พระครโู สภณจิตรการ เจา้ อาวาสวัดเกษมสุรยิ มั นาจ วัดเกษมสุรยิ ัมนาจ
บรจิ าคเงนิ เพอื่ จัดซื้อข้าวสารสนบั สนนุ กจิ กรรมโครงการ
อาหารกลางวันเด็กนกั เรียน มอบใหโ้ รงเรียนบา้ นคลอง
พระมอพสิ ัย และโรงเรยี นบ้านคลองนกกระทุง อ.บางเลน

๑๑ พระครูพินิตสตุ าคม เจ้าอาวาสวดั ลาดหญ้าไทร วดั ลาดหญ้าไทร
เจา้ คณะต�ำบลหว้ ยขวาง อ.กำ� แพงแสน บรจิ าคเงิน
เพื่อสนบั สนุนกิจกรรมเดก็ นกั เรียนนักกีฬาเซปักตะก้อ
พักนอนทโ่ี รงเรียนบัวปากทา่ วทิ ยา อ.บางเลน

รวมเป็นจ�ำนวนเงนิ ทัง้ ส้นิ ในเดอื น กรกฎาคม ๒๕๖๓

354

355

รายงานการประชุมพระสงั ฆาธกิ ารจังหวดั นครปฐม

งานศกึ ษาสงเคราะห์ ของคณะสงฆจ์ งั หวดั นครปฐม
(สนบั สนนุ กจิ กรรมเดก็ นกั เรยี น/และสนับสนุนอาคารสถานที่)
บรจิ าคเงนิ เพื่อสนบั สนุนการจัดกจิ กรรมเดก็ และแจกทนุ การศกึ ษา

เดอื น สงิ หาคม ประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

ท่ี รายนามผบู้ รจิ าค วัด จำ� นวนเงิน หมายเหตุ

อำ� เภอเมอื งนครปฐม ๓๔๒,๐๐๐

๑ พระพรหมเวที วัดพระปฐมเจดยี ์ฯ แจกทนุ พิเศษ ๗๖ จงั หวดั พระปฐมเจดยี ์ฯ ๔๑๐,๔๐๐
ทนุ ระดบั ประถมศึกษา ชนั้ ประถมปีที่ ๑ ถงึ ชนั้ ประถมปีที่ ๓
จำ� นวน ๒๒๘ ทนุ ๆ ละ ๑,๕๐๐ บาท ๕๕๐,๐๐๐

พระพรหมเวที วดั พระปฐมเจดยี ฯ์ แจกทนุ พิเศษ ๗๖ จังหวัด พระปฐมเจดีย์ฯ ๑๘๒,๐๐๐
ทนุ ระดบั ประถมศึกษา ช้ันประถมปีที่ ๔ ถงึ ชน้ั ประถมปีที่ ๖ ๒๒,๐๐๐
จ�ำนวน ๒๒๘ ทุนๆ ละ ๑,๘๐๐ บาท ๗,๐๐๐

พระพรหมเวที วดั พระปฐมเจดยี ฯ์ แจกทุนพิเศษ พระปฐมเจดยี ฯ์ ๑,๕๑๓,๙๐๐ บาท
ประกอบอาชพี ทุนพิเศษจงั หวัด ๕๕ จงั หวดั จ�ำนวน ๕๕ ทุนๆ
ละ ๑๐,๐๐๐ บาท จ�ำนวนเงิน หมายเหตุ

พระพรหมเวที วดั พระปฐมเจดีย์ฯ ทุนถาวร (งานเทศกาลองคพ์ ระ) พระปฐมเจดีย์ฯ ๑๑๒,๗๑๖
ปรญิ ญาตรี จ�ำนวน ๒๘ ทนุ ๆ ละ ๖,๕๐๐ บาท ๓๙๐,๘๖๒
๖๖๕,๓๗๘
พระพรหมเวที วัดพระปฐมเจดยี ฯ์ ทุนถาวร (งานเทศกาลองคพ์ ระ) ๑๖๐,๘๘๙
ปวส. ๑ – ๒ จำ� นวน ๕ ทุนๆ ละ ๔,๕๐๐ บาท
๑,๓๒๙,๘๔๕ บาท
พระพรหมเวที วัดพระปฐมเจดยี ์ฯ ทนุ ถาวร (งานเทศกาลองคพ์ ระ) พระปฐมเจดียฯ์
ปวช. ๑ – ๓ จ�ำนวน ๒ ทนุ ๆ ละ ๓,๕๐๐ บาท

รวมเปน็ เงินทงั้ สิ้น

ท่ี รายนามผบู้ รจิ าค วัด

อำ� เภอสามพราน

๑ พระพพิ ฒั น์ศกึ ษากร แจกทุนการศึกษาโรงเรียนนาคประสิทธ์ิ วัดบางช้างเหนอื
ทุนระดับอนบุ าล จ�ำนวน ๑๕ ทุนๆ เปน็ จำ� นวนเงนิ

พระพิพัฒนศ์ กึ ษากร แจกทนุ การศกึ ษาโรงเรียนนาคประสทิ ธ์ิ วัดบางช้างเหนือ
ทุนระดับประถมศึกษา จ�ำนวน ๙๑ ทนุ ๆ เปน็ จ�ำนวนเงนิ

พระพิพฒั นศ์ กึ ษากร แจกทนุ การศึกษาโรงเรียนนาคประสิทธิ์ วัดบางช้างเหนือ
ทุนระดับมัธยมศึกษา จ�ำนวน ๙๙ ทนุ ๆ เปน็ จ�ำนวนเงิน

พระพิพัฒน์ศึกษากร แจกทนุ การศึกษาโรงเรียนนาคประสทิ ธ์ิ วดั บางชา้ งเหนอื
ทนุ ระดบั ปวช. จ�ำนวน ๑๗ ทนุ ๆ เป็นจำ� นวนเงนิ

สรุปรวมทุกระดบั จ�ำนวน ๒๒๐ ทุน รวมเป็นเงนิ ท้ังสิน้

355

356

สารคณะสงฆจ์ งั หวัดนครปฐม พ.ศ. ๒๕๖๓

๒ พระครวู รดิตถานุยตุ แจกทุนการศกึ ษาโรงเรียนวดั ท่าพดู วัดท่าพูด ๒๐,๐๐๐
ทนุ ระดับประถมศึกษา จ�ำนวน ๔๒ ทนุ ๆ ละ ๕๐๐ บาท ๘๐,๐๐๐
๒๔,๐๐๐
พระครวู รดิตถานุยตุ แจกทุนการศึกษาโรงเรยี นวัดท่าพูด วดั ท่าพดู ๔๐,๐๐๐
ทนุ ระดบั มัธยมศึกษาตอนตน้ จ�ำนวน ๘๐ ทนุ ๆ ละ ๑,๐๐๐ บาท
๑๖๕,๐๐๐ บาท
พระครูวรดิตถานุยุต แจกทนุ การศึกษาโรงเรียนวัดทา่ พดู วัดท่าพูด
ทนุ ระดบั มธั ยมศกึ ษาตอนปลาย จำ� นวน ๘ ทุนๆ ละ ๓,๐๐๐ บาท จ�ำนวนเงิน หมายเหตุ

พระครวู รดติ ถานุยตุ แจกทุนการศกึ ษาโรงเรียนวดั ทา่ พูด วดั ท่าพูด ๒๐,๐๐๐
ทุนระดบั ปริญญาตรี จ�ำนวน ๘ ทนุ ๆ ละ ๕,๐๐๐ บาท ๒๐,๐๐๐
๔๐,๐๐๐
สรุปรวมทกุ ระดบั จ�ำนวน ๑๓๘ ทนุ รวมเปน็ เงินทง้ั สิ้น ๖,๐๐๐
๖,๐๐๐
ท่ี รายนามผ้บู รจิ าค วดั
๑๒,๐๐๐ บาท
อ�ำเภอนครชยั ศรี ๔๐,๐๐๐

๑ พระครสู ริ ิปญุ ญาภิวฒั น์ แจกทนุ การศกึ ษา วัดส�ำโรง ๑๐,๐๐๐
โรงเรียนภทั รญาณวิทยา จ�ำนวน ๑๐ ทุนๆ ละ ๒,๐๐๐ บาท
๑๐,๐๐๐
พระครสู ิริปญุ ญาภวิ ัฒน์ แจกทุนการศึกษา วดั ส�ำโรง
โรงเรยี นง้ิวรายบุญมรี งั สฤษฏ์ จ�ำนวน ๑๐ ทนุ ๆ ละ ๒,๐๐๐ บาท ๕,๐๐๐

สรุปรวมทกุ ระดับ จ�ำนวน ๒๐ ทุน รวมเปน็ เงินท้ังส้นิ

๒ พระปลัดประพจน์ สปุ ภาโต แจกทนุ การศึกษา วัดสำ� โรง
โรงเรยี นภทั รญาณวทิ ยา จำ� นวน ๓ ทุนๆ ละ ๒,๐๐๐ บาท

พระปลัดประพจน์ สุปภาโต แจกทุนการศึกษา วดั สำ� โรง
โรงเรยี นง้วิ รายบญุ มรี ังสฤษฏ์ จำ� นวน ๓ ทุนๆ ละ ๒,๐๐๐ บาท

สรปุ รวมทกุ ระดับ จ�ำนวน ๑๓๘ ทนุ รวมเปน็ เงินทง้ั ส้นิ

อ�ำเภอบางเลน

๑ พระครเู กษมถาวรคณุ แจกทนุ การศกึ ษา วดั บางเลน
โรงเรยี นบ้านประตนู ำ้� พระพิมล ระดับประถม และมัธยม
จำ� นวน ๔๐ ทุนๆ ละ ๑,๐๐๐ บาท

๒ พระครไู พศาลกิตตวิ รรณ แจกทุนการศึกษา วัดเวฬุวนาราม
โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม ทนุ ระดับประถม
จำ� นวน ๒๐ ทุนๆ ละ ๕๐๐ บาท

พระครูไพศาลกิตตวิ รรณ แจกทนุ การศกึ ษา วัดเวฬวุ นาราม
โรงเรยี นสถาพรวทิ ยา ทุนระดับมธั ยม จ�ำนวน ๑๐ ทุนๆ ละ
๑,๐๐๐ บาท

๓ พระครพู ิสุทธฐ์ิ านพิธาน แจกทนุ การศกึ ษา วดั คลองเสมยี นตรา
โรงเรียนบา้ นคลองนกกระทุง ทุนระดบั ประถม
จำ� นวน ๑๐ ทนุ ๆ ละ ๑,๐๐๐ บาท

356

357

รายงานการประชมุ พระสงั ฆาธกิ ารจังหวดั นครปฐม

พระครพู ิสทุ ธิฐ์ านพิธาน แจกทุนการศกึ ษา วัดคลองเสมยี นตรา ๑๐,๐๐๐
โรงเรียนสถาพรวทิ ยา ทุนระดับประถม
จำ� นวน ๑๐ ทนุ ๆ ละ ๑,๐๐๐ บาท ๑๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
๔ พระครูโสภณกิจวิบูล แจกทุนการศึกษาโรงเรยี นวดั บางภาษี วัดบางภาษี
ทนุ ระดับประถม จ�ำนวน ๒๐ ทนุ ๆ ละ ๕๐๐ บาท ๑๗,๐๐๐

๕ พระครโู สภณจติ การ แจกทนุ การศึกษา วดั เกษมสุรยิ มั นาจ ๒๐,๐๐๐
โรงเรยี นวัดเกษมสุรยิ ัมนาจ ทนุ ระดบั ประถม ๕,๐๐๐
จ�ำนวน ๒๐ ทนุ ๆ ละ ๕๐๐ บาท
๕,๐๐๐
๖ พระครูปลัดประจกั ษ์ ธนปญโฺ ญ แจกทนุ การศึกษา วัดไผจ่ ระเข้
โรงเรียนวดั ไผ่จระเข้ ทนุ ระดับประถม ๕,๐๐๐
จำ� นวน ๓๔ ทุนๆ ละ ๕๐๐ บาท
๑๔๗,๐๐๐ บาท
๗ พระสมุห์ ธมฺมธโร แจกทุนการศกึ ษาโรงเรียนวัดสถาพรวทิ ยา วัดรางกระทุ่ม ๓,๒๐๗,๗๔๕ บาท
ทนุ ระดับประถม จ�ำนวน ๒๐ ทนุ ๆ ละ ๑,๐๐๐ บาท

๘ พระครูใบใบฎีกาศกั ดา กลฺยาโณ แจกทนุ การศึกษา วดั ไผห่ ชู ้าง
โรงเรียนวัดไผห่ ชู า้ ง ทุนระดับประถม
จ�ำนวน ๑๐ ทุนๆ ละ ๕๐๐ บาท

๙ พระครูวนิ ัยธรทวปี ปสนโฺ น แจกทุนการศึกษา วัดรางก�ำหยาด
โรงเรยี นวดั รางก�ำหยาด ทนุ ระดับประถม
จ�ำนวน ๑๐ ทนุ ๆ ละ ๕๐๐ บาท

๑๐ พระอธิการโกเมท อนิ ทฺ ปญฺโญ แจกทนุ การศึกษา วดั ลัฎฐิวนาราม
โรงเรยี นวดั บ้านคลองพระมอพสิ ัย ทนุ ระดับประถม
จำ� นวน ๑๐ ทนุ ๆ ละ ๕๐๐ บาท

สรปุ รวมทกุ ระดับ จ�ำนวน ๒๑๔ ทนุ รวมเป็นเงินทง้ั ส้นิ

รวมเปน็ จ�ำนวนเงินทั้งส้ินในเดือน สงิ หาคม ๒๕๖๓

357

358

สารคณะสงฆจ์ งั หวดั นครปฐม พ.ศ. ๒๕๖๓

สรุป งานศกึ ษาสงเคราะห์ ของคณะสงฆ์จงั หวดั นครปฐม
(สนับสนุนกิจกรรมเดก็ นักเรยี น/และสนับสนนุ อาคารสถานที่)
บริจาคเงินเพ่ือสนบั สนนุ การจดั กจิ กรรมเด็กและแจกทนุ การศกึ ษา

เดอื น ตลุ าคม ประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

ที่ รายนามผู้บรจิ าค วัด จ�ำนวนเงนิ หมายเหตุ

งวดประจ�ำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ ๑๐๘,๕๐๐
๔๕,๐๐๐
๑ พระมหาสมเกียรติ เตชวณโฺ ณ มอบทุนการศึกษา วดั ทรงคนอง ๕๐,๐๐๐
แกน่ ักเรียนโรงเรียนวดั ทรงคนอง จ�ำนวน ๒๑๗ ทุน
๓,๐๐๐
๒ พระครเู กษมสาธุวฒั น์ มอบทุนการศึกษาแกน่ กั เรยี น วัดปรดี าราม
โรงเรียนในเขต จำ� นวน ๗ โรงเรียน จ�ำนวน ๘๑ ทุน ๒๐๖,๕๐๐ บาท

๓ พระครพู ิศาลสาธุวฒั น์ เจา้ คณะอ�ำเภอก�ำแพงแสน วัดพะเนียงแตก
เจา้ อาวาสวดั พะเนียงแตก ได้มอบหมายให้
พระปลดั เฉลิมพล จารุวณฺโณ ผชู้ ว่ ยเจ้าอาวาสวดั พะเนียงแตก
มอบทุนการศกึ ษาแกน่ ักเรียนโรงเรยี นวดั พะเนยี งแตก

๔ พระใบฎกี าอรรถพล พลสโี ลเลขานกุ าร วดั ท่าพดู
เจ้าคณะตำ� บลบา้ นใหม่ ผู้ชว่ ยเจา้ อาวาสวดั ท่าพูด
น�ำคณะญาตธิ รรมเล้ียงอาหารกลางวนั
ณ โรงเรยี นวัดเชิงเลน

รวมเปน็ จ�ำนวนเงินท้ังสิน้ ในเดอื น ตุลาคม ๒๕๖๓

งานศกึ ษาสงเคราะห์ ของคณะสงฆ์จังหวดั นครปฐม
(สนบั สนนุ กิจกรรมเด็กนักเรยี น/และสนบั สนนุ อาคารสถานท่ี)
บรจิ าคเงินเพ่ือสนับสนนุ การจดั กิจกรรมเด็กและแจกทุนการศึกษา

เดือน พฤศจิกายน ประจำ� ปี พ.ศ. ๒๕๖๓

ท่ี รายนามผู้บรจิ าค วัด จ�ำนวนเงิน หมายเหตุ

งวดประจ�ำเดือน พฤศจกิ ายน ๒๕๖๓ วัดใหมป่ ิน่ เกลียว ๖๕,๐๐๐

๑ พระครูปราการรกั ษาภิบาล เจ้าอาวาสวดั ใหม่ปิ่นเกลยี ว
ทปี่ รกึ ษาเจา้ คณะจังหวัดนครปฐม มอบทุนการศกึ ษา
ระดับ ประถม,มัธยม,และอุดมศกึ ษา รวมจ�ำนวน ๘๐ ทุน

358

359

รายงานการประชุมพระสงั ฆาธิการจังหวดั นครปฐม

๒ พระครูพศิ าลสาธวุ ฒั น์ เจา้ คณะอ�ำเภอเมืองนครปฐม วัดพะเนียงแตก ๒๐,๐๐๐
เจา้ อาวาสวัดพะเนียงแตก มอบทนุ การศึกษาให้นกั เรียน ๔๐,๐๐๐
จำ� นวน ๒๐ ทนุ ๑๒,๐๐๐
๕๕,๔๐๐
๓ พระครูสริ ปิ ุญญาภวิ ฒั น์ เจ้าคณะอ�ำเภอนครชยั ศรี วดั สำ� โรง
เจ้าอาวาสวัดส�ำโรง มอบทุนการศึกษาระดับอดุ มศึกษา ๓๐,๐๐๐
จ�ำนวน ๒ ทุน ๓๙,๐๐๐
๗,๕๐๐
๔ พระครพู นิ ติ สุตาคม เจา้ คณะตำ� บลห้วยขวาง เจา้ อาวาส วัดลาดหญา้ ไทร ๑๐,๐๐๐
วัดลาดหญา้ ไทร มอบทุนการศกึ ษาใหเ้ ดก็ นักเรยี นโรงเรยี น ๓๗,๐๐๐
วัดลาดหญ้าไทร จำ� นวน ๒๔ ทนุ ๑๗,๐๐๐

๕ พระครูบวรธรรมานสุ ิฐ เจ้าคณะอำ� เภอพุทธมณฑล วดั มะเกลอื ๓๓๒,๙๐๐ บาท
เจ้าอาวาสวัดมะเกลือ มอบทุนการศกึ ษาใหเ้ ด็กนักเรยี น
ระดบั ประถมศกึ ษา,มัธยมศกึ ษา,และอดุ มศึกษา
จ�ำนวน ๑๖๙ ทนุ

๖ พระครูโสภณธรรมมงคล เจ้าอาวาสวดั มงคลประชาราม วัดมงคลประชาราม
มอบทุนการศกึ ษาใหเ้ ดก็ นักเรยี น ระดบั ประถมศกึ ษา
จ�ำนวน ๖๐ ทนุ

๗ พระครนู มิ ิตกัลยาณวัตร เจ้าอาวาสวดั เทพนิมิต วัดเทพนิมิต
มอบทนุ การศกึ ษาใหเ้ ด็กนักเรยี น ระดับประถมศึกษา,
มธั ยมศกึ ษา, และอุดมศกึ ษา จ�ำนวน ๒๐ ทุน

๘ พระครวู ศิ ษิ ฎ์ธรรมสาร เจา้ อาวาสวัดสาลวนั วดั สาลวัน
มอบทุนการศกึ ษาใหเ้ ด็กนักเรียน ระดับประถมศึกษา
จ�ำนวน ๒๕ ทุน

๙ พระปลดั ศลิ า ธมฺมธโี ร เจ้าอาวาสวัดสวุ รรณาราม วัดสุวรรณาราม
มอบทุนการศกึ ษาให้เด็กนักเรยี น ระดบั ประถมศึกษา
จำ� นวน ๒๐ ทนุ

๑๐ พระครูถาวรธรรมาภิมณฑ์ เจ้าคณะตำ� บลศาลายา วัดหทัยนเรศวร์
เจา้ อาวาสวัดหทยั นเรศวร์ มอบทนุ การศึกษาใหเ้ ด็กนกั เรยี น
ระดบั ประถมศึกษา,มัธยมศึกษา จ�ำนวน ๔๖ ทุน

๑๑ พระครูจารุวฒั น์คณุ เจ้าคณะต�ำบลไร่ขิง วดั หอบเก็ด
เจ้าอาวาสวดั หอมเกรด็ มอบเงินบำ� รงุ การศึกษา
ใหโ้ รงเรยี นวัดหอมเกร็ดและโรงเรียนบ้านหอมเกร็ด

สรุปรวมทุกระดบั จ�ำนวน ๔๖๖ ทนุ รวมเปน็ เงนิ ท้งั ส้นิ ของเดือนพฤศจกิ ายน ๒๕๖๓

359

360

สารคณะสงฆจ์ งั หวัดนครปฐม พ.ศ. ๒๕๖๓

งานศกึ ษาสงเคราะห์ ของคณะสงฆ์จงั หวัดนครปฐม
(สนบั สนนุ กิจกรรมเด็กนกั เรยี น/และสนับสนุนอาคารสถานที่)
บรจิ าคเงนิ เพ่อื สนบั สนนุ การจดั กจิ กรรมเดก็ และแจกทนุ การศึกษา

เดอื น ธนั วาคม ประจำ� ปี พ.ศ. ๒๕๖๓

ที่ รายนามผบู้ รจิ าค วัด จ�ำนวนเงิน หมายเหตุ

งวดประจำ� เดอื น ธันวาคม ๒๕๖๓ ๓๔๕,๐๐๐
๑๒๑,๕๐๐
๑ พระพรหมเวที ผู้อำ� นวยการโรงเรียนสหศึกษาบาลี วัดพระปฐมเจดยี ์ฯ ๑๔,๕๐๐
ไดม้ อบทนุ การศึกษาใหแ้ กน่ ักเรียนบาลที ุกประโยค ๑๕,๐๐๐
จังหวัดนครปฐม ประจ�ำปี ๒๕๖๓ จ�ำนวน ๑๖๕ ทุน ๑๐,๐๐๐

๒ พระศรีธีรวงศ์ ผรู้ กั ษาการแทนเจ้าอาวาสวดั สามง่าม วดั สามง่าม ๕๐๖,๐๐๐ บาท
ไดม้ อบทนุ การศึกษาใหแ้ กน่ กั เรียน จ�ำนวน ๑๐๑ ทุน

พระศรีธีรวงศ์ ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดสามงา่ ม วัดสามง่าม
ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรยี น พระภกิ ษแุ ละสามเณร
ท่ีสอบไดน้ กั ธรรมวดั สามงา่ ม

พระศรธี รี วงศ์ ผู้รกั ษาการแทนเจ้าอาวาสวดั สามงา่ ม วดั สามง่าม
ไดม้ อบทนุ ใหแ้ กค่ รูสอนนักธรรม ในอำ� เภอดอนตูม
จำ� นวน ๖ รูป

๓ พระปลัดเฉลิมศักดิ์ จนฺทวโํ ส ผู้ชว่ ยเจ้าอาวาสวดั รางกระทุ่ม วดั รางกระท่มุ
ไดเ้ ป็นตัวแทนพระสังฆาธกิ าร ในเขตอำ� เภอบางเลน
ได้มอบขา้ วสาร๑เคร่อื งปรุงรสและอปุ กรณต์ า่ งๆ ให้กับ
ศูนย์เด็กเล็กบา้ นคลองนกกระทงุ อำ� เภอบางเลน

สรุปรวมทุกระดับ จ�ำนวน ๔๖๖ ทุน รวมเป็นเงนิ ทัง้ สน้ิ ของเดือนธนั วาคม ๒๕๖๓

360

361

รายงานการประชมุ พระสังฆาธิการจงั หวัดนครปฐม

ภาพกิจกรรมงานการศกึ ษาสงเคราะห์

การแจกทนุ การศกึ ษาของพระสงั ฆาธกิ ารคณะสงฆ์จังหวดั นครปฐม
ประจำ� ปกี ารศกึ ษา ๒๕๖๓

361

362

สารคณะสงฆจ์ ังหวัดนครปฐม พ.ศ. ๒๕๖๓

ภาพกิจกรรมงานการศึกษาสงเคราะห์

การแจกทุนการศกึ ษาของพระสงั ฆาธิการคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม
ประจำ� ปีการศึกษา ๒๕๖๓

362

363

รายงานการประชมุ พระสังฆาธิการจงั หวัดนครปฐม

ภาพกิจกรรมงานการศกึ ษาสงเคราะห์

การแจกทนุ การศกึ ษาของพระสงั ฆาธกิ ารคณะสงฆ์จังหวดั นครปฐม
ประจำ� ปกี ารศกึ ษา ๒๕๖๓

363

364

สารคณะสงฆจ์ ังหวัดนครปฐม พ.ศ. ๒๕๖๓

ภาพกิจกรรมงานการศึกษาสงเคราะห์

การแจกทุนการศกึ ษาของพระสงั ฆาธิการคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม
ประจำ� ปีการศกึ ษา ๒๕๖๓

364

365

รายงานการประชมุ พระสังฆาธิการจงั หวัดนครปฐม

ภาพกิจกรรมงานการศกึ ษาสงเคราะห์

การแจกทนุ การศกึ ษาของพระสงั ฆาธกิ ารคณะสงฆ์จังหวดั นครปฐม
ประจำ� ปกี ารศกึ ษา ๒๕๖๓

365

366

สารคณะสงฆจ์ ังหวดั นครปฐม พ.ศ. ๒๕๖๓

ภาพกิจกรรมงานการศึกษาสงเคราะห์

การแจกทุนการศกึ ษาของพระสังฆาธิการคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม
ประจำ� ปีการศกึ ษา ๒๕๖๓

366

367

รายงานการประชุมพระสังฆาธิการจงั หวดั นครปฐม

สรุป
รายงานด้านสาธารณสงเคราะห์

คณะสงฆ์จังหวดั นครปฐม
ประจำ� ปี ๒๕๖๓

367

368

สารคณะสงฆ์จงั หวดั นครปฐม พ.ศ. ๒๕๖๓

คณะกรรมการฝา่ ยสาธารณสงเคราะห์จังหวัดนครปฐม
ประจำ� ปี ๒๕๖๓

เพ่ือให้งานของคณะสงฆ์ในภารกิจ ๖ ด้านอันประกอบด้วยการปกครองการศึกษา
การเผยแผ่การสาธารณูปการการศึกษาสงเคราะห์ และการสาธารณสงเคราะห์ด�ำเนิน
ไปด้วยดีและมีประสิทธภิ าพยงิ่ ข้ึน

อาศยั อ�ำนาจตามความในมาตรา ๒๑ (๒) และมาตรา ๒๒ (๒) แห่งพระราชบัญญัต ิ
คณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ แกไ้ ขเพิ่มเตมิ โดยพระราชบญั ญัติคณะสงฆ์ (ฉบบั ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕
ข้อ ๑๕ (๑), (๒) แห่งกฎมหาเถรสมาคมฉบับท่ี ๒๓ (พ.ศ. ๒๕๔๑) ว่าด้วยระเบียบ
การปกครองคณะสงฆ์และมติมหาเถรสมาคมคร้ังท่ี ๑๓/๒๕๕๙ เมื่อวันท่ี ๑๐ มิถุนายน
พ.ศ. ๒๕๕๙ จึงแต่งต้ังผ้รู ับผิดชอบฝ่ายต่างๆ ของคณะสงฆจ์ ังหวดั นครปฐมดังตอ่ ไปนี้

คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์
๑. เจ้าคณะอ�ำเภอทกุ อ�ำเภอ ทป่ี รกึ ษา
๒. พระศรธี รี วงศ ์ วดั สามงา่ ม ประธานกรรมการ
๓. พระครูเกษมถาวรคุณ วัดบางเลน รองประธานกรรมการ
๔. พระครูศรีสุตากร วัดกลางบางพระ รองประธานกรรมการ
๕. พระครูปลดั สทิ ธวิ ฒั น์ วัดไผล่ อ้ ม รองประธานกรรมการ
๖. พระครูหริภมู ริ ักษ์ วดั หนองดนิ แดง กรรมการ
๗. พระครูสถติ บุญเขต วดั กลางบางแกว้ กรรมการ
๘. พระครูยตธิ รรมานยุ ตุ วัดสวา่ งอารมณ์ กรรมการ
๙. พระครูพพิ ธิ เจติยาภิบาล วดั พระปฐมเจดีย์ กรรมการ
๑๐. พระครูพิทักษเ์ จตยิ านกุ จิ วัดพระปฐมเจดยี ์ กรรมการ
๑๑. พระครูปฐมจินดากร วัดไรแ่ ตงทอง กรรมการ
๑๒. พระมหาสมเกยี รติเตชวณโฺ ณ ป.ธ.๗ วดั ทรงคนอง กรรมการ
๑๓. พระครูปฐมวรญาณ วดั ดอนพุทรา กรรมการ

368

369

รายงานการประชมุ พระสงั ฆาธกิ ารจังหวัดนครปฐม

๑๔. พระครูโกวิทสุตสาร วัดมว่ งตารศ กรรมการ
๑๕. พระอกุ กฤต อินฺทจิตฺโต ป. วดั สามง่าม กรรมการและเลขานุการ
๑๖. พระมหาชุตพิ งษโ์ ชติโก ป.ธ.๕ วดั ไผล่ อ้ ม กรรมการและผู้ชว่ ยเลขานุการ
๑๗. พระวิสูตรจิตตฺ ทนฺโต วดั ห้วยพระก รรมการและผชู้ ว่ ยเลขานกุ าร
๑๘. พระวรี ชัย สํวโร วดั สามงา่ ม กรรมการและผู้ชว่ ยเลขานกุ าร
๑๙. พระปลดั ธวัชชัย เทวธมโฺ ม วัดทงุ่ สีหลง กรรมการและผ้ชู ่วยเลขานุการ
๒๐. นางสุรีย์ บรู ณพันธ ์ นวก. พศจ.นครปฐม กรรมการและผชู้ ่วยเลขานุการ

มีหนา้ ทด่ี ังต่อไป
๑. ก�ำกับสอดส่องดูแลและแนะน�ำการสาธารณสงเคราะห์ให้เป็นไปโดยเรียบร้อย
ดงี ามเกดิ ประโยชนต์ อ่ พระพทุ ธศาสนา
๒. สนบั สนนุ และสง่ เสรมิ ใหม้ กี ารสาธารณสงเคราะหต์ ามความเหมาะสมแกท่ อ้ งถนิ่
๓. กำ� กบั ดแู ลการสาธารณสงเคราะหใ์ หส้ อดคลอ้ งกบั พระธรรมวนิ ยั และวตั รปฏบิ ตั ิ
ของพระภิกษุสามเณร
๔. เสนอคณะสงฆ์เพ่ือให้ตรากฎออกข้อบังคับวางระเบียบออกค�ำส่ังหรือออก
ประกาศคณะสงฆ์
๕. ปฏบิ ตั ิหน้าทอ่ี ่นื ตามท่ีคณะสงฆม์ อบหมาย

สาธารณะสงเคราะห์ หมายถงึ ภาระหนา้ ทหี่ ลกั อนั สำ� คญั ของพระสงฆจ์ งั หวดั นครปฐม
ทต่ี อ้ งใหก้ ารสงเคราะหแ์ กป่ ระชาชน ทง้ั ทางดา้ นจติ ใจ และวตั ถอุ นั เปน็ บทบาทหนา้ ทส่ี ำ� คญั
ของคณะสงฆ์ ๔ ประการ คอื
๑) ด้านการด�ำเนินกิจการเพ่ือช่วยเหลือเกื้อกูล ได้แก่ การท่ีวัดหรือคณะสงฆ์
ด�ำเนินการเองซึ่งกิจอย่างใดอย่างหนึ่งมีวัตถุประสงค์ให้เป็นสาธารณประโยชน์ เช่น
กิจการหน่วยอบรมประจ�ำต�ำบลกิจการห้องสมุดเพื่อประชาชน จัดอบรมวิชาชีพให้แก่
ประชาชนในทอ้ งถนิ่ เปน็ ต้น
๒) ด้านการช่วยเหลือเกื้อกูลกิจการของผู้อ่ืนเพื่อสาธารณประโยชน์ได้แก ่
การช่วยเหลือสนับสนุนส่งเสริมกิจการของรัฐหรือของเอกชนหรือผู้ใดผู้หนึ่งด�ำเนินการ
และการน้นั เป็นไปเพอื่ การสาธารณะประโยชน์ เชน่ การพัฒนาหมูบ่ า้ น การพฒั นาต�ำบล

369

370

สารคณะสงฆจ์ ังหวดั นครปฐม พ.ศ. ๒๕๖๓

ขดุ สระนำ้� ขนาดใหญเ่ พอ่ื เปน็ แหลง่ อปุ โภคและเปน็ สถานทพ่ี กั ผอ่ นหยอ่ นใจ อนรุ กั ษว์ ฒั นธรรม
และสิ่งแวดล้อม การจดั หาทุนเพอื่ การสงเคราะหแ์ ละอนื่ ๆ
๓) ดา้ นการเกอ้ื กลู สาธารณสมบตั สิ ถานทอ่ี นั เปน็ สาธารณสมบตั ไิ ดแ้ กก่ ารสรา้ งถนน
ขุดลอกคูคลอง สร้างโรงพยาบาลและจัดซ้ือเครื่องมือแพทย์สร้างการประปา สร้างเคร่ือง
ก�ำเนิดไฟฟา้ ปลูกตน้ ไมแ้ ละอ่ืนๆ
๔) ดา้ นการเกื้อกูลประชาชน ไดแ้ ก่ การช่วยเหลือประชาชนในการคอยชว่ ยเหลือ
เช่น จัดตั้งหน่วยอาสาสมัครบรรเทาสาธารณะภัย ช่วยเหลือประชาชนทั้งด้านไฟไหม ้
และน้�ำท่วมพร้อมมอบเคร่ืองอุปโภคบริโภคแก่ผู้ประสบภัย หรือในยามปกติก็ต้ังกองทุน
ท�ำอาหารเลี้ยงเด็กก�ำพร้าและเด็กด้อยโอกาส หรือกระบวนการสงเคราะห์ปวงชน
ผู้ประสบภัยพิบัติจากวินาศภัย อุบัติเหตุ และสาธารณะภัยซึ่งได้แก่ภัย คือ ความยากจน
ความเจบ็ ไข้
สถาบันพระพุทธศาสนาน้ัน เป็นสถาบันหลักที่ส�ำคัญสถาบันหน่ึงของสังคมไทย
ประชาชนชาวไทยส่วนใหญ่เป็นพุทธศาสนิกชน และด�ำรงตนตามหลักค�ำสอนของ
พระพุทธศาสนา มีพระสงฆ์เป็นผู้น�ำในการเผยแผ่หลักธรรมค�ำสอนของพระพุทธองค์
พระสงฆ์จึงนับว่าเป็นพุทธบริษัทท่ีส�ำคัญ ในการรักษาและเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้มี
ความเจรญิ กา้ วหนา้ และมน่ั คงยงั่ ยนื ถาวรถงึ อนชุ นรนุ่ หลงั คณะสงฆจ์ ะไมป่ ฏริ ปู พระพทุ ธศาสนา
เพราะหลกั ธรรมคำ� สอนนั้นดีทส่ี ุดแลว้ แตเ่ ราจะปฏริ ูปกจิ การพระพุทธศาสนา ๖ ด้าน+๑
โดยมหาเถรสมาคม ซ่ึงเป็นองค์กรปกครองสูงสุดของคณะสงฆ์ไทย ก�ำหนดกรอบงาน
ของการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาไว้ ๖ ด้าน คือ ๑) ด้านการปกครอง ๒) ด้านการ
ศาสนศกึ ษา ๓) ด้านการเผยแผ่ ๔) ด้านการสาธารณปู การ ๕) ดา้ นการศกึ ษาสงเคราะห์
และ ๖) ด้านการสาธารณสงเคราะห์ และอีก ๑ คือ การพัฒนาพุทธมณฑลให้เป็น
ศูนยก์ ลางพระพทุ ธศาสนาโลก
ดา้ นสาธารณสงเคราะห์
งานด้านสาธารณสงเคราะห์ถือได้ว่าเป็นงานที่เป็นพลังส�ำคัญในการปฏิรูปกิจการ
พระพุทธศาสนา เป็นงานท่ีมหาเถรสมาคมก�ำหนดให้พระสงฆ์ได้ท�ำหน้าที่ช่วยเหลือ
และพัฒนาสังคมยามเกิดปัญหาภัยธรรมชาติ อุทกภัย อัคคีภัย วาตภัย หรือปัญหาสังคม

370

371

รายงานการประชุมพระสงั ฆาธิการจงั หวัดนครปฐม

คนไร้ที่พึ่ง ภาพของพระที่หยิบย่ืนข้าวน�้ำให้นั้น เป็นอีกงานหนึ่งท่ีคณะสงฆ์ท�ำไม่หยุด
คณะสงฆ์โดยคณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ ของมหาเถรสมาคม ได้ด�ำเนินการ
ขับเคล่ือนงานสาธารณสงเคราะห์ ตามแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา
จากนโยบายสกู่ ารปฏบิ ตั ริ ะดบั จงั หวดั เพอ่ื สอื่ สารแนวทางการดำ� เนนิ งานดา้ นสาธารณสงเคราะห์
ให้กับพระมหาเถระ ผู้เป็นประธานกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ประจ�ำจังหวัด น�ำไป
ดำ� เนินการใหเ้ กดิ ประโยชนต์ ามวตั ถุประสงคอ์ ยา่ งสูงสุด ดว้ ยหลักการปฏิบตั ิ ๔ หลัก คือ
๑.สงเคราะห์ ๒.เกือ้ กลู ๓.พัฒนา ๔.บรู ณาการ
- ในภาวะปกติ พระสงฆ์มีหน้าท่ีธ�ำรงตนเป็นแบบอย่าง และคอยให้ค�ำปรึกษา
รวมท้ังเป็นผู้น�ำในการพัฒนาเปลี่ยนแปลงสังคมไปในทางที่ถูกท่ีควร เห็นได้จากการ
ที่พระสงฆ์เป็นผู้น�ำในการจัดการชุมชน จัดการป่า จัดการน�้ำ และจัดการวัดให้เป็น
ศูนย์เรียนรู้ เป็นศูนย์ฝึกสัมมาชีพ เป็นต้น จึงนับได้ว่าพระสงฆ์มีส่วนส�ำคัญในการ
พฒั นาประเทศอกี ทางหนึ่ง
- ส�ำหรับในภาวะวิกฤต ประเทศชาติมีสาธารณภัยเกิดขึ้น คณะสงฆ์เป็นองค์กร
ที่ส�ำคัญในการประสานศรัทธาของสาธุชน สนับสนุนภาครัฐในการเข้าไปช่วยเหลือเก้ือกูล
บรรเทาความทุกข์ทางกาย ด้วยวัตถุส่ิงของจ�ำเป็นเบื้องต้น ท่ีส�ำคัญคือ พระสงฆ์สามารถ
เข้าไปมีส่วนช่วยบรรเทาทุกข์ทางใจ โดยการน�ำหลักธรรมไปประคับประคองจิตใจ
ให้ผู้ประสบภัยก้าวพ้นภาวะวิกฤตที่เกิดขึ้น ภายใต้วิสัยทัศน์ “พระพุทธศาสนามั่นคง
พทุ ธศาสนกิ ชนดำ� รงคุณธรรม นำ� สงั คมมสี ขุ ” ดงั ทค่ี ณะสงฆ์จังหวัดนครปฐมได้ด�ำเนนิ การ
มาจนถงึ ปจั จบุ นั นี้

371

372

สารคณะสงฆจ์ งั หวดั นครปฐม พ.ศ. ๒๕๖๓

สรปุ รายงานด้านสาธารณสงเคราะห์

ประจ�ำเดอื น มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓

วันที่ ๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓
วัดส�ำโรง อ�ำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม โดยพระครูสิริปุญญาภิวัฒน ์
เจ้าคณะอ�ำเภอนครชัยศรี มอบเงินสนับสนุนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบลวัดส�ำโรง
จำ� นวน ๕๐,๐๐๐ บาท และโรงพยาบาลสง่ เสรมิ สขุ ภาพตำ� บลดอนแฝก จำ� นวน ๕๐,๐๐๐ บาท
วนั ที่ ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓
คณะสงฆ์อ�ำเภอก�ำแพงแสน โดยวัดทะเลบก น�ำโดย พระครูสุมนสุนทรกิจ
เจา้ คณะต�ำบลหว้ ยมว่ ง น�ำส่งิ ของอุปโภคบริโภค ชว่ ยผปู้ ระสบภยั ณ บ้านเลขที่ ๒ หมู่ ๒
ต�ำบลกระตบี อ�ำเภอก�ำแพงแสน
วนั ท่ี ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓
พระครูวิถีธรรมประวรรต เจ้าอาวาสวัดหัวถนน จัดเตรียมส่ิงของต่างๆ น�ำข้ึนรถ
ไปมอบใหค้ นชาวเขา อ.พบพระ อ.ทา่ สองยาง อ.แมว่ ดิ หลวง จ.ตาก เดนิ ทางวนั ท่ี ๖ มกราคม
กลับ ๑๒ มกราคม ๗ วัน งานบญุ เดินข้นึ เขา ๓ ลูก ไปมอบของใหเ้ ดก็ ชาวดอย
วนั ท่ี ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓
หนว่ ยบรรเทาสาธารณภยั มลู นธิ หิ ลวงพอ่ สมหวงั วดั กลางบางพระ โดย พระครศู รสี ตุ ากร
เจ้าอาวาสวัดกลางบางพระ ประธานหน่วยฯ และคณะกรรมการงานสาธารณสงเคราะห์
คณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม มอบเงินสิ่งของเคร่ืองอุปโภคบริโภค ให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัย
เหตเุ กดิ เมอื่ วันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๓ เวลาประมาณ ๐๔.๐๐ น. ท่ผี า่ นมา ณ บา้ นเลขที่ ๓๔
หม่ทู ่ี ๑๐ ต.บางระก�ำ อ.บางเลน จ.นครปฐม ของนายบญุ ยืน เกตุแกว้ ไดร้ ับความเสยี หาย
และไดร้ บั ความเดอื ดร้อน ในรายงานไม่มผี ูไ้ ด้รบั บาดเจ็บหรอื เสียชวี ิต

372

373

รายงานการประชมุ พระสงั ฆาธกิ ารจังหวัดนครปฐม

วันท่ี ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓
พระครูปฐมศุภกติ ต์ิ เจ้าอาวาสวดั ทุ่งผกั กูด ออกเยยี่ มผู้ป่วยเป็นอัมพาต ๑ ราย
วันท่ี ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓
พระเทพมหาเจติยาจารย์ เจา้ คณะจังหวดั นครปฐม ตัวแทนคณะสงฆจ์ ังหวัดนครปฐม
มอบเงินกองทุนสงเคราะห์พระสังฆาธิการจังหวัดนครปฐม บ�ำเพ็ญกุศลถวาย พระเจียน
คงฺคโสภโณ อดีตผู้ชว่ ยเจ้าอาวาสวดั บางไผน่ ารถ อ.บางเลน จ.นครปฐม
วันท่ี ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓
พระครูปลดั สิทธวิ ัฒน์ เจา้ อาวาสวัดไผล่ อ้ ม มอบรถเข็นนัง่ คนปว่ ย ใหก้ บั โรงพยาบาล
นครปฐม จ�ำนวน ๑๕ คนั
วนั ท่ี ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓
พระศรีธีรวงศ์ เย่ียมและมอบกระเช้าพร้อมปัจจัยแก่นางรัตน์ ก�ำมา อายุ ๖๓ ปี
ปว่ ยเปน็ โรคเบาหวาน โรคไต และโรคหวั ใจ อยบู่ า้ นเลขท่ี ๕๘ หมทู่ ่ี ๗ ต.สามงา่ ม อ.ดอนตมู
จ.นครปฐม
วนั ที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓
พระพพิ ฒั นศ์ กึ ษากร เจา้ อาวาสวดั บางชา้ งเหนอื มอบหมายให้ พระปลดั การณุ ย์ ฐติ ธมโฺ ม
ผชู้ ว่ ยเจา้ อาวาสและคณะสงฆ์ รว่ มกบั เจา้ หนา้ ทจ่ี าก รพ.สต. และเจา้ หนา้ ทอ่ี สม. ออกไปตรวจ
และเยี่ยมผ้ปู ่วย ผู้สงู อายุ และผูย้ ากไร้ ในต�ำบลคลองใหม่ จ�ำนวน ๓๙ รายทกุ วันท่ี ๑๕
ของทกุ เดอื น

373

374

สารคณะสงฆจ์ งั หวดั นครปฐม พ.ศ. ๒๕๖๓

รายชอื่ ผไู้ ด้รับการสงเคราะห์ ตรวจเยย่ี ม
๑. นายพรพจน์ กล่นิ ขจร อายุ ๔๑ ปี เปน็ มะเรง็ โพรงจมูก
๒. นางเจ๊ยี ว แย้มป้ัน อายุ ๔๑ ป ี พิการตาบอด
๓. นายพอง แย้มเกสร อายุ ๗๖ ป ี เป็นมะเรง็
๔. นายสนอง แย้มเกสร อายุ ๖๔ ปี เป็นมะเร็ง
๕. นายเสรมิ เชียงของ อายุ ๓๘ ปี พิการด้านความเคลือ่ นไหว
๖. นายอเนก วงศอ์ ินทร์ อายุ ๖๖ ป ี เปน็ ผสู้ งู อายุ
๗. นายวรี พล มีพงษ์เภา อายุ ๓๒ ป ี พิการทางการได้ยนิ และสือ่ ความหมาย
๘. นางอุบล แก้วโกมทุ อายุ ๖๙ ปี พิการด้านสติปัญญา และการเคล่ือนไหว
๙. นายสเุ ทพ สุขขงั อายุ ๕๓ ปี พิการด้านการเคลอ่ื นไหว
๑๐. นายเอกชยั บุญน�ำ อายุ ๔๖ ป ี พกิ ารดา้ นการเคลือ่ นไหว
๑๑. นายกิตตพิ งษ์ กยิ ะแพทย ์ อายุ ๗๐ ปี พิการด้านการเคลอื่ นไหว
๑๒. นายจำ� นงค์ มงิ่ พุดตาน อายุ ๖๐ ปี เป็นความดนั และไขมนั ในเลือดสูงสูงอายุ
๑๓. นางสรุ ยี ์ ทองประเสรฐิ อายุ ๖๒ ปี พิการด้านการเคลื่อนไหว และสติปัญญา
๑๔. นายสธุ น สขุ บำ� รงุ อายุ ๗๒ ป ี พกิ ารตาบอด
๑๕. นางเครอื วลั ย์ จรดล อายุ ๕๐ ปี เปน็ ความดนั และไขมันในเลือดสงู พิการ
๑๖. นางระเบียบ แก้วโกมทุ อายุ ๖๓ ป ี เป็นความดนั โลหติ สงู พกิ าร
๑๗. นายสมยศ แกน่ ครอง อายุ ๕๒ ป ี พกิ ารดา้ นความเคล่ือนไหว
๑๘. นางสาวสมรัก เผอื กนิมิต อายุ ๔๗ ปี เป็นความดันโลหติ สงู สงู อายุ
๑๙. นางเสงีย่ ม จีนประชา อายุ ๙๑ ป ี พกิ ารด้านความเคลอ่ื นไหวติดเตียง
๒๐. นางเฉลยี ว สวุ รรณวงศ์ อายุ ๖๙ ปี เป็นเบาหวาน ความดนั สงู อายุ
๒๑. นายลำ� พล จันดวง อายุ ๕๙ ปี เป็นเบาหวาน ความดนั พิการ
๒๒. นายยม้ิ น้อยพิทักษ ์ อายุ ๖๘ ป ี เปน็ มะเรง็
๒๓. นางปราณี ปรางทอง อายุ ๗๖ ปี เป็นเบาหวาน ความดนั สูงอายุ
๒๔. นายแสวง บุญรอด อายุ ๘๐ ป ี เป็นอัมพฤกษ์
๒๕. นางสาวราตรี พยุง อายุ ๓๕ ป ี พกิ ารดา้ นทางกายและการเคลอ่ื นไหวเดนิ ไมไ่ ด้
๒๖. นางสร้อยเงนิ พยุง อายุ ๕๘ ป ี ซกี ขวาอ่อนแรงเป็นความดนั

374

375

รายงานการประชุมพระสงั ฆาธกิ ารจงั หวดั นครปฐม

๒๗. นายยัง เอ่ียมจินดา อายุ ๖๖ ป ี พกิ ารดา้ นทางกายและการเคลอ่ื นไหวเดนิ ไมไ่ ด้
๒๘. นางสำ� หรับ พยงุ อายุ ๕๘ ปี แขนขาซา้ ยชกั เกร็ง เกิดจากโรคลมชัก
๒๙. นางโปย้ นุ่มนวล อายุ ๙๕ ปี เป็นผสู้ ูงอายุยากไร้ เป็นความดัน
๓๐. นายสมศรี สุจจติ รจูล อายุ ๖๓ ป ี เป็นผสู้ ูงอายยุ ากไร้
๓๑. นางเปา้ แซ่อ้ึง อายุ ๙๕ ปี เปน็ ความดนั หัวใจ
๓๒. นายสมาน คงประเสรฐิ อายุ ๖๙ ป ี มีโรคประจ�ำตวั ความดันสงู
๓๓. นางสมพร แสงทอง อายุ ๘๓ ปี เป็นความดัน หวั ใจ หอบ
๓๔. นายสเุ มธ แกว้ วงษว์ าล อายุ ๕๙ ป ี เปน็ เบาหวาน
๓๕. นายกรทอง แก้ววงวาล อายุ ๗๐ ป ี เปน็ เบาหวาน ความดัน
๓๖. นายมงคล ประดิษศร อายุ ๗๕ ปี พิการเคลอื่ นไหวล�ำบาก
๓๗. นางทองหยิบ ชดิ ปรางค ์ อายุ ๖๐ ป ี เป็นเบาหวาน แผลกดทับ เคล่อื นไหวล�ำบาก
๓๘. นายธีรเดช จนั ทร์ผสม อายุ ๕๙ ป ี เปน็ อัมพฤกษ์
๓๙. นายบญุ มี ขุนบญุ ชว่ ย อายุ ๖๙ ป ี เป็นผ้สู ูงอายุยากไร้

วันพุธท่ี ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓
(ออกเย่ยี มประจำ� เดือน มกราคม) วดั กลางบางพระ โดยพระครศู รีสตุ ากร คณะสงฆ์
วัดกลางบางพระ รวมถึงผู้น�ำชุมชน จิตอาสาหลวงพ่อสมหวัง และทางภาครัฐ เข้าร่วม
กิจกรรมกับทางวัดกลางบางพระ ออกเยย่ี มบ้านผู้ปว่ ยติดเตยี ง ตดิ บ้าน ผูส้ งู อายุ พรอ้ มน�ำ
สงิ่ ของอปุ โภค บรโิ ภค อาทิเช่น ไข่ไก่ น�้ำดม่ื ขา้ วสาร อาหารแห้งฯ ออกไปแจกจ่ายใหก้ ับ
ผู้ปว่ ยติดบา้ น ติดเตียง

วนั ท่ี ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓
คณะสงฆต์ ำ� บลบา้ นหลวง โดย พระครสู มหุ ป์ ระเสรฐิ จารธุ มโฺ ม ออกเยยี่ มผปู้ ว่ ยตดิ เตยี ง
พรอ้ มมอบเคร่อื งอปุ โภค บรโิ ภค ๓ ราย

วันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓
พระศรีธีรวงศ์ เย่ียม นางวิไล มหาสุข อายุ ๘๑ ปี ไม่มีบุตร ป่วยเป็นโรคมะเร็งฯ
อยคู่ นเดียว ณ ทบี่ า้ นหมู่ ๓ ต.พระประโทน อ.เมอื งนครปฐม จ.นครปฐม

375

376

สารคณะสงฆ์จังหวดั นครปฐม พ.ศ. ๒๕๖๓

วนั ที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓
หนว่ ยบรรเทาสาธารณภยั มลู นธิ หิ ลวงพอ่ สมหวงั วดั กลางบางพระ โดย พระครศู รสี ตุ ากร
เจ้าอาวาสวัดกลางบางพระ ประธานหน่วยฯ และคณะกรรมการงานสาธารณสงเคราะห์
คณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม ร่วมกับคณะสงฆ์อ�ำเภอนครชัยศรี มอบเงินช่วยเหลือ และ
สิ่งของเครื่องอปุ โภคบรโิ ภค ใหแ้ กผ่ ู้ประสบอัคคีภัย เหตุเกิดเมื่อวันท่ี ๑๙ มกราคม ๒๕๖๓
เวลาประมาณ ๐๓.๔๕ น. ท่ผี า่ นมา ณ บ้านเลขที่ ๔๗/๑ หมทู่ ่ี ๓ ต.ทา่ ตำ� หนัก อ.นครชัยศรี
จ.นครปฐม ของนายแหลม อินทร์อ�ำนวย ได้รับความเสียหาย และได้รับความเดือดร้อน
ในรายงานไม่มีผู้ไดร้ ับบาดเจ็บหรือเสียชวี ิต
วันที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓
หนว่ ยบรรเทาสาธารณภยั มลู นธิ หิ ลวงพอ่ สมหวงั วดั กลางบางพระ โดย พระครศู รสี ตุ ากร
เจ้าอาวาสวัดกลางบางพระ ประธานหน่วยฯ และคณะกรรมการงานสาธารณสงเคราะห์
คณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม มอบเงินช่วยเหลือ และสิ่งของเคร่ืองอุปโภคบริโภค ให้แก ่
ผปู้ ระสบอคั คภี ยั เหตเุ กดิ เมอ่ื วนั ท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๖๓ เวลาประมาณ ๑๔.๔๕ น. ทผี่ า่ นมา
ณ บ้านเลขที่ ๒๐ หมู่ที่ ๘ ต.บางเลน อ.บางเลน ของ ด.ต.บุญลือ กิจสมัคร ได้รับ
ความเสียหาย และได้รับความเดือดร้อน ในรายงานไมม่ ผี ้ไู ด้รบั บาดเจบ็ หรือเสียชวี ติ
วนั ที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓
พระศรีธรี วงศอ์ อกเยย่ี ม นายใส ต้อมค�ำ อายุ ๘๐ ปี ต.ท่าผา อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุร ี
ป่วยเป็นโรคกระดูกเสือ่ ม ไม่สามารถประกอบอาชพี ได้
วนั ท่ี ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓
พระศรีธีรวงศ์ออกเย่ียมและมอบปัจจัย ผ้าไตร เคร่ืองไทยธรรม เพื่อร่วมบุญ
และเปน็ ก�ำลงั ใจแก่ครอบครบั นายสนทิ อยูเ่ จรญิ

376

377

รายงานการประชมุ พระสังฆาธกิ ารจังหวัดนครปฐม

สรุปรายงานด้านสาธารณสงเคราะห์

ประจำ� เดอื น กุมภาพนั ธ์ พ.ศ.๒๕๖๓

๑ กมุ ภาพนั ธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓
คณะสงฆ์อ�ำเภอนครชัยศรี มูลนิธิหลวงพ่อสมหวัง และโครงการปันน�้ำใจฯ
โดยพระครูปลัดวิทยา วัดกลางบางแก้ว เยี่ยมให้ก�ำลังใจผู้ประสบเพลิงไหม้บ้านบริเวณ
หมูบ่ า้ นกฤษดานคร ๒๖ บ้านเลขที่ ๑๐๘ ซอยชวนชม หมู่ ๓ ต.นครชัยศรี อ.นครชัยศรี
จ.นครปฐม
วนั ท่ี ๔ กมุ ภาพนั ธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓
หนว่ ยบรรเทาสาธารณภยั มลู นธิ หิ ลวงพอ่ สมหวงั วดั กลางบางพระ โดย พระครศู รสี ตุ ากร
เจ้าอาวาสวัดกลางบางพระ ประธานหน่วยฯ และคณะกรรมการงานสาธารณสงเคราะห์
คณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม มอบเงินช่วยเหลือ และสิ่งของเคร่ืองอุปโภคบริโภค
ให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัย ณ บ้านเลขท่ี ๒๐/๒ หมู่ ๒ ต.บ่อพลับ อ.เมือง จ.นครปฐม
ของคุณภาสริ ี มานะตระกูล ไดร้ บั ความเสียหาย และได้รบั ความเดือดรอ้ น
วนั ที่ ๑๒ กุมภาพนั ธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓
พระศรีธีรวงศ์ มอบปัจจัย / ผ้าไตรและเครื่องไทยธรรม ช่วยเหลือครอบครัว
นายวริ ตั ิ รัตนาวงศไ์ ชยา
วนั ท่ี ๑๒ กมุ ภาพนั ธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓
วัดกลางบางพระ โดยการน�ำของพระครูศรีสุตากร คณะสงฆ์วัดกลางบางพระ
รวมถึงผู้น�ำชุมชน จิตอาสาหลวงพ่อสมหวัง และทางภาครัฐ เข้าร่วมกิจกรรมกับ
ทางวดั กลางบางพระ ออกเย่ียมบ้านผปู้ ว่ ยตดิ เตยี ง ติดบา้ น ผสู้ ูงอายุ ประจ�ำเดือน มกราคม
ในช่วงเช้า พร้อมน�ำสิ่งของอุปโภคบริโภค อาทิเช่น ไข่ไก่ น้�ำด่ืม ข้าวสาร อาหารแห้งฯ
ออกไปแจกจ่ายใหก้ บั ผูป้ ว่ ยตดิ บ้านตดิ เตียง

377

378

สารคณะสงฆจ์ ังหวดั นครปฐม พ.ศ. ๒๕๖๓

พระพพิ ฒั นศ์ กึ ษากร เจา้ อาวาสวดั บางชา้ งเหนอื มอบหมายให้ พระปลดั การณุ ย์ ฐติ ธมโฺ ม
ผชู้ ว่ ยเจา้ อาวาสและคณะสงฆ์ รว่ มกบั เจา้ หนา้ ทจ่ี าก รพ.สต. และเจา้ หนา้ ที่ อสม. ออกไปตรวจ
และเย่ียมผ้ปู ว่ ย ผ้สู งู อายุ และผู้ยากไร้ ในต�ำบลคลองใหม่ จ�ำนวน ๔๑ ราย ทกุ วนั ท่ี ๑๕
ของทุกเดอื น

รายช่ือผู้ได้รบั การสงเคราะห์ ตรวจเยี่ยม
๑. นายพรพจน์ กลนิ่ ขจร อายุ ๔๑ ปี เปน็ มะเร็งโพรงจมกู
๒. นางเจยี๊ ว แย้มป้ัน อายุ ๔๑ ปี พิการตาบอด
๓. นายพอง แยม้ เกสร อายุ ๗๖ ป ี เป็นมะเร็ง
๔. นายสนอง แยม้ เกสร อายุ ๖๔ ปี เปน็ มะเรง็
๕. นายเสรมิ เชยี งของ อายุ ๓๘ ป ี พิการดา้ นความเคลื่อนไหว
๖. นายอเนก วงศอ์ นิ ทร ์ อายุ ๖๖ ป ี เป็นผูส้ งู อายุ
๗. นายวรี พล มีพงษ์เภา อายุ ๓๒ ปี พกิ ารทางการได้ยนิ และสอ่ื ความหมาย
๘. นางอุบล แก้วโกมทุ อายุ ๖๙ ป ี พิการดา้ นสติปญั ญา และการเคลอื่ นไหว
๙. นายสเุ ทพ สุขขงั อายุ ๕๓ ป ี พิการดา้ นการเคลื่อนไหว
๑๐. นายเอกชยั บุญน�ำ อายุ ๔๖ ป ี พกิ ารด้านการเคล่อื นไหว
๑๑. นายกิตตพิ งษ์ กิยะแพทย์ อายุ ๗๐ ปี พิการดา้ นการเคล่ือนไหว
๑๒. นายจำ� นงค์ มงิ่ พุดตาน อายุ ๖๐ ป ี เปน็ ความดันและไขมันในเลือดสูงสงู อายุ
๑๓. นางสรุ ยี ์ ทองประเสริฐ อายุ ๖๒ ป ี พิการด้านการเคล่อื นไหว และสติปญั ญา
๑๔. นายสธุ น สุขบ�ำรงุ อายุ ๗๒ ป ี พกิ ารตาบอด
๑๕. นางเครอื วัลย์ จรดล อายุ ๕๐ ปี เปน็ ความดันและไขมนั ในเลือดสงู พกิ าร
๑๖. นางระเบียบ แก้วโกมุท อายุ ๖๓ ปี เปน็ ความดนั โลหิตสงู พิการ
๑๗. นายสมยศ แกน่ ครอง อายุ ๕๒ ป ี พกิ ารดา้ นความเคลอื่ นไหว
๑๘. นางสาวสมรัก เผอื กนิมติ อายุ ๔๗ ป ี เปน็ ความดนั โลหติ สูงสงู อายุ
๑๙. นางเสงย่ี ม จนี ประชา อายุ ๙๑ ป ี พิการด้านความเคลอ่ื นไหวติดเตยี ง
๒๐. นางเฉลยี ว สวุ รรณวงศ ์ อายุ ๖๙ ป ี เปน็ เบาหวาน ความดันสงู อายุ
๒๑. นายลำ� พล จนั ดวง อายุ ๕๙ ปี เปน็ เบาหวาน ความดนั พิการ

378

379

รายงานการประชุมพระสังฆาธิการจงั หวดั นครปฐม

๒๒. นายย้มิ นอ้ ยพทิ กั ษ ์ อายุ ๖๘ ปี เป็นมะเรง็
๒๓. นางปราณี ปรางทอง อายุ ๗๖ ป ี เป็นเบาหวาน ความดันสูงอายุ
๒๔. นายแสวง บุญรอด อายุ ๘๐ ป ี เป็นอมั พฤกษ์
๒๕. นางสาวราตรี พยุง อายุ ๓๕ ปี พกิ ารดา้ นทางกายและการเคลอื่ นไหวเดนิ ไมไ่ ด้
๒๖. นางสร้อยเงนิ พยุง อายุ ๕๘ ป ี ซกี ขวาออ่ นแรงเปน็ ความดนั
๒๗. นายยงั เอ่ยี มจนิ ดา อายุ ๖๖ ป ี พกิ ารดา้ นทางกายและการเคลอ่ื นไหวเดนิ ไมไ่ ด้
๒๘. นางสำ� หรับ พยุง อายุ ๕๘ ปี แขนขาซ้ายชักเกร็ง เกิดจากโรคลมชัก
๒๙. นางโป้ย นมุ่ นวล อายุ ๙๕ ป ี เป็นผสู้ งู อายุยากไร้ เปน็ ความดนั
๓๐. นายสมศรี สุจจิตรจลู อายุ ๖๓ ปี เป็นผ้สู ูงอายยุ ากไร้
๓๑. นางเป้า แซอ่ ึ้ง อายุ ๙๕ ปี เป็นความดนั หวั ใจ
๓๒. นายสมาน คงประเสริฐ อายุ ๖๙ ป ี มีโรคประจ�ำตัวความดันสูง
๓๓. นางสมพร แสงทอง อายุ ๘๓ ป ี เปน็ ความดนั หัวใจ หอบ
๓๔. นายสุเมธ แก้ววงษว์ าล อายุ ๕๙ ป ี เป็นเบาหวาน
๓๕. นายกรทอง แก้ววงวาล อายุ ๗๐ ป ี เปน็ เบาหวาน ความดัน
๓๖. นายมงคล ประดิษศร อายุ ๗๕ ป ี พกิ ารเคลื่อนไหวล�ำบาก
๓๗. นางทองหยบิ ชิดปรางค์ อายุ ๖๐ ปี เปน็ เบาหวาน แผลกดทับ เคลื่อนไหวล�ำบาก
๓๘. นายธีรเดช จนั ทร์ผสม อายุ ๕๙ ปี เปน็ อมั พฤกษ์
๓๙. นายบญุ มี ขนุ บุญชว่ ย อายุ ๖๙ ป ี เป็นผู้สูงอายยุ ากไร้
๔๐. นางสาวเฉลา อนิ พาเพยี ร อายุ ๗๔ ป ี เป็นความดันสูง
๔๑. นางจำ� ลอง กลิน่ ถนอม อายุ ๘๔ ป ี เป็นความดนั สงู / เบาหวาน

วันที่ ๑๗ กุมภาพนั ธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓
วัดกลางบางพระ โดยการน�ำของพระครูศรีสุตากร เจ้าอาวาสวัดกลางบางพระ
ไดน้ ำ� สง่ิ ของอปุ โภค บรโิ ภค ไดแ้ ก่ ขา้ วสาร ปลากระปอ๋ ง หมอน ผา้ หม่ แพมเพสิ ผใู้ หญ่ ฯลฯ
รวมถึงปัจจัยในการด�ำรงชีวิตให้แก่คุณนพพร เมืองสุพรรณ หรือนายมานพ อ่ิมทองนุช
อายุ ๗๐ ปี เป็นผู้ป่วยติดเตียง ตามการร้องขอความช่วยเหลือมายังวัดกลางบางพระ
มีผู้ดูแลคือ คุณปทุม เรืองวิลัย ซ่ึงอาศัยกันอยู่บ้านเลขท่ี ๕๖ หมู่ที่ ๓ อ�ำเภอสามโก ้
ตำ� บลสามโก้ จงั หวดั อา่ งทอง

379

380

สารคณะสงฆจ์ งั หวดั นครปฐม พ.ศ. ๒๕๖๓

วนั ท่ี ๒๑ กมุ ภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓
พระศรีธรี วงศ์ มอบผา้ ไตร / ปจั จยั / และเครอ่ื งไทยธรรมช่วยครอบครวั นายองอาจ ร่งุ ทวชี ยั
วันที่ ๒๖ กุมภาพนั ธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓
พระครูสมุห์ประเสริฐ จารุธมฺโม เจ้าอาวาสวัดหนองกระพ้ี ออกเย่ียมผู้ป่วยติดเตียง
จำ� นวน ๓ ราย
วนั ท่ี ๒๙ กมุ ภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓
คณะสงฆ์อ�ำเภอนครชัยศรี จัดทอดผ้าป่าสามัคคีซื้อที่สร้างขยายโรงพยาบาลห้วยพลู
ได้เงนิ จ�ำนวน ๒๘,๖๒๙,๐๔๒ บาท

สรปุ รายงานดา้ นสาธารณสงเคราะห์

ประจำ� เดอื น มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓

วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๓
วัดกลางบางพระ โดยการน�ำของพระครูศรีสุตากร เจ้าอาวาส และคณะศิษย์
หลวงพ่อสมหวัง วดั กลางบางพระ ทมี งานสมหวงั ๔x๔ เพ่อื นไม่ทิง้ กนั ไดน้ ำ� โต๊ะสแตนเลส
จ�ำนวน ๑๕ ตัว เก้าอี้จ�ำนวน ๕๐ ตวั ผ้าคลมุ โตะ๊ ๑๕ ผนื ผ้าคลมุ เก้าอ้ี ๕๐ ผืน ขา้ วสาร
และตุ๊กตาช้าง พร้อมเงินสนับสนุนจ�ำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท ไปมอบให้กับโรงเรียน
วัดโคกส�ำโรง ตำ� บลหนองโอง่ อ�ำเภออูท่ อง จังหวดั สพุ รรณบุรี
วนั ท่ี ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
วัดกลางบางพระ โดยการน�ำของพระครูศรีสุตากร เจ้าอาวาสวัดกลางบางพระ
ประธานชมรมจิตอาสา มูลนิธิหลวงพ่อสมหวัง เดินทางไปยังบ้านแสงตะวัน ประจ�ำเดือน
มีนาคม เพื่อน�ำเงินช่วยเหลือจ�ำนวน ๕,๐๐๐ บาท ส่ิงของ ข้าวสาร น้�ำดื่ม และสิ่งของ
อุปโภคบริโภค ฯลฯ ไปมอบท�ำบุญช่วยเหลือให้กับ สถานสงเคราะห์สัตว์ บ้านแสงตะวัน
สุนัข และแมวจรจัด (มีประชากรทั้งหมด ๘๐๐ ชีวิต แบ่งเป็นแมวจ�ำนวน ๕๐๐ ตัว
สุนขั จำ� นวน ๓๐๐ ตวั )

380

381

รายงานการประชุมพระสงั ฆาธกิ ารจงั หวดั นครปฐม

วันท่ี ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
พระครวู ชิ ยั ธรรมานกุ ลู เจา้ อาวาสวดั สระสเ่ี หลยี่ ม มอบหมายใหพ้ ระปลดั สมพล พลปญโฺ ญ
และคณะสงฆว์ ดั สระสเ่ี หลยี่ ม ต.ดอนรวก อ.ดอนตมู ออกเยยี่ มผปู้ ว่ ยตดิ เตยี ง จำ� นวน ๒ ราย
วันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
หนว่ ยบรรเทาสาธารณภยั มลู นธิ หิ ลวงพอ่ สมหวงั วดั กลางบางพระ โดย พระครศู รสี ตุ ากร
เจ้าอาวาสวัดกลางบางพระ ประธานหน่วยฯ และคณะกรรมการงานสาธารณสงเคราะห์
คณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม มอบเงินช่วยเหลือ และส่ิงของเคร่ืองอุปโภคบริโภค ให้แก ่
ผูป้ ระสบอัคคภี ัย ณ บ้านเลขที่ ๖๔/๔ หมู่ ๙ ต.สามง่าม อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม ของ
นางสาวนำ้� ฝน แกว้ ศรีใส ได้รบั ความเสียหาย และได้รับความเดอื ดร้อน เกิดเหตุเมื่อวนั ที่
๗ มนี าคม ๒๕๖๓ เวลาประมาณ ๑๗.๐๐ น. ในรายงานไม่มีผู้ได้รับบาดเจบ็ หรอื เสยี ชีวติ
วันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
(หลังที่ ๒) หน่วยบรรเทาสาธารณภัย มูลนิธิหลวงพ่อสมหวัง วัดกลางบางพระ
โดยพระครูศรีสุตากร เจ้าอาวาสวัดกลางบางพระ ประธานหน่วยฯ และคณะกรรมการ
งานสาธารณสงเคราะห์ คณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม มอบเงินช่วยเหลือ และส่ิงของ
เคร่ืองอปุ โภคบรโิ ภค ให้แกผ่ ้ปู ระสบอคั คีภยั ณ. บา้ นเลขที่ ๑๖ หมู่ ๓ ต.ห้วยหมอนทอง
อ.ก�ำแพงแสน จ.นครปฐม ของนายสง่า ยอดเพชร ได้รับความเสียหาย และได้รับ
ความเดือดร้อน เหตุเกดิ วันท่ี ๑๕ มนี าคม ๒๕๖๓ เวลาประมาณ ๑๑.๓๐ น. ในรายงาน
ไมม่ ีผู้ได้รับบาดเจ็บหรอื เสียชวี ิต
วันที่ ๑๘ มนี าคม พ.ศ. ๒๕๖๓
พระครูเกษมถาวรคุณ เจ้าคณะต�ำบลไผ่หูช้าง ได้ออกแจกข้าวสารอาหารแห้ง
แก่ผู้ป่วย คนชรา คนยากจน ในเขตอำ� เภอบางเลน
วนั ที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
ตวั แทนคณะสงฆแ์ ละหนว่ ยบรรเทาสาธารณภยั วดั พระปฐมเจดยี ์ ฯ มอบเงนิ ชว่ ยเหลอื
และส่ิงของเครื่องอุปโภคบริโภค ให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัย ณ บ้านเลขที่ ๑๖ หมู่ ๓
ต.ห้วยหมอนทอง อ.ก�ำแพงแสน ของนายสง่า ยอดเพชร ได้รับความเสียหาย และได้รับ
ความเดือดรอ้ น เหตเุ กิดวนั ที่ ๑๕ มนี าคม ๒๕๖๓ เวลาประมาณ ๑๑.๓๐ น. ในรายงาน
ไมม่ ีผไู้ ดร้ ับบาดเจบ็ หรอื เสยี ชีวติ

381

382

สารคณะสงฆจ์ งั หวัดนครปฐม พ.ศ. ๒๕๖๓

วันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
พระครปู ลดั สทิ ธวิ ฒั น์ (หลวงพน่ี ำ้� ฝน) เจา้ อาวาสวดั ไผล่ อ้ ม จ.นครปฐมไดบ้ รจิ าคปจั จยั
จ�ำนวน ๒๕,๐๐๐ บาท (สองหมื่นห้าพันบาท) สนับสนุนโครงการพลังบวรจิตอาสา
ท�ำหน้ากากอนามัยถวายพระสงฆ์โดย หมู่บ้านรักษาศีล ๕ ต้นแบบ จังหวัดนครปฐม
ร่วมกับอ�ำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐมส�ำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม
และภาคีเครือขา่ ย ณ วัดสวุ รรณาราม อำ� เภอพทุ ธมณฑล จงั หวดั นครปฐม
วันที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
พระศรีธีรวงศ์ คณะสงฆ์วัดสามง่าม พร้อมผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคน�้ำดื่มชนิดขวด
จำ� นวน ๒,๔๔๘ ขวด และชนดิ ถว้ ยจำ� นวน ๒๔๐ ถว้ ย พรอ้ มไทยธรรม เตาถา่ น ชดุ สงั ฆทาน
เครื่องครวั ให้แกว่ ัดหนองแกแดง อ.เลา่ ขวญั จ.กาญจนบรุ ี อยู่ในถิ่นทรุ กันดาร ขาดแคลน
น้�ำดื่ม
วันที่ ๒๗ – ๓๑ มนี าคม พ.ศ. ๒๕๖๓
วัดกลางบางพระ โดย การน�ำของพระครูศรีสุตากร เจ้าอาวาส ได้ส่งเจ้าหน้าที่
พร้อมอุปกรณ์ เพ่ือท�ำการฉีดยาฆ่าเชื้อโรค ตามจุดต่างๆ ภายในต�ำบลบางพระ ทั้งหมด
๔ หมู่ และตามจุดส�ำคัญต่างๆ ในเขตจังหวัดนครปฐม เพื่อเป็นการป้องกัน เชื้อไวรัส
COVID ๑๙ ที่แพรร่ ะบาดอยู่ในประเทศไทย
วนั ที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
คณะสงฆจ์ ังหวัดนครปฐม โดยการน�ำของพระเดชพระคุณฯ พระเทพมหาเจตยิ าจารย ์
เจ้าคณะจังหวัดนครปฐม ได้ร่วมบริจาคเข้ากองทุนโรคโควิด ๑๙ ร.พ.นครปฐม เป็น
จำ� นวนเงนิ ๗๕,๐๐๐ บาท
วนั ที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
วัดไร่ขิง โดยการน�ำของพระเดชพระคุณ ฯ พระเทพศาสนาภิบาล รองเจ้าคณะ
จงั หวดั นครปฐม ไดจ้ ดั ตงั้ โรงทานเพอื่ ชว่ ยเหลอื ผปู้ ระสบภยั จากการระบาดของโรคโควดิ ๑๙
จนกวา่ สถานการณจ์ ะคล่คี ลาย

382

383

รายงานการประชมุ พระสังฆาธกิ ารจังหวัดนครปฐม

สรุปรายงานด้านสาธารณสงเคราะห์

ประจ�ำเดอื น เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓

วันที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓
ชว่ งเย็นวัดกลางบางพระ ได้จัดเจ้าหน้าที่ พรอ้ มอุปกรณพ์ ่นยา ออกพน่ ยาฆา่ เช้อื โรค
ตามแหล่งชุมชน ตลาดห้วยพลู และโรงพยาบาลห้วยพลู รวมถึงตามสถานที่คนเดิน
สัญจรไปมาเพือ่ เปน็ การฆ่าเชื้อไวัส COVID ๑๙ และหยุดการแพร่ระบาดออกสู่
วันท่ี ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓
วัดกลางบางพระ โดยการน�ำของพระครูศรีสุตากร เจ้าอาวาส ได้ส่งเจ้าหน้าท ่ี
พรอ้ มอปุ กรณ์ เพื่อท�ำการฉีดยาฆา่ เชื้อโรค ตามท้องถนนทค่ี นสญั จรผ่าน ทัง้ ตำ� บลบางพระ
และตำ� บลวดั ละมดุ ตำ� บลศรมี หาโพธิ์ ทอ่ี ยใู่ กลเ้ คยี ง เพอื่ เปน็ การปอ้ งกนั เชอ้ื ไวรสั COVID ๑๙
ที่แพร่ระบาดอยู่ในประเทศไทย เพ่ือความปลอดภัยในสุขภาพต่อเช้ือไวรัส COVID ๑๙
และเพือ่ ยับยง้ั การแพรร่ ะบาดอีกดว้ ย
วนั ท่ี ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓
พระครปู ลดั สทิ ธวิ ฒั น์ เจา้ อาวาสวดั ไผล่ อ้ ม ไดบ้ รจิ าครถตู้ Toyota Commuter ๑ คนั
เป็นเงินจ�ำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ให้แก่วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวาราวดี วัดไร่ขิง
พระอารามหลวง จังหวดั นครปฐม
วนั ท่ี ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓
วัดกลางบางพระ โดยการน�ำของพระครูศรีสุตากร เจ้าอาวาส ร่วมกับเทศบาล
ต�ำบลห้วยพลู และองค์การบริหารส่วนต�ำบลวัดละมุด ออกปฏิบัติการร่วมกัน ฉีดพ่นยา
ฆ่าเชอ้ื ไวรสั COVID ๑๙ ใหก้ บั ประชาชนในชุมชนบ้านลานแหลม เขตวัดละมดุ และชุมชน
ตลาดหว้ ยพลู ตำ� บลหว้ ยพลู เสน้ ทางสญั จร หว้ ยพลู - วดั ละมดุ สแ่ี ยกวดั ละมดุ - วดั บางพระ
(หลวงพ่อเปิ่น) ทางวัดกลางบางพระ ได้จัดเจ้าหน้าท่ี พร้อมอุปกรณ์ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ
เพ่อื ความปลอดภยั ในสขุ ภาพ ต่อเช้ือไวรสั COVID ๑๙

383

384

สารคณะสงฆจ์ งั หวัดนครปฐม พ.ศ. ๒๕๖๓

วันที่ ๖ และ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓
วัดกลางบางพระ โดยการน�ำของพระครูศรีสุตากร เจ้าอาวาส ร่วมกับเทศบาล
ตำ� บลหว้ ยพลู ออกปฏบิ ัตกิ ารร่วมกัน ฉดี พน่ ยาฆ่าเชอื้ ไวรัส COVID ๑๙ ให้กับประชาชน
ในชุมชนตลาดห้วยพลู ต�ำบลห้วยพลู เส้นทางมุ่งหน้าโรงสีสหชัย, หมู่บ้านสวนพลู,
เสน้ ทางสญั จร หว้ ยพลู - วดั ละมดุ สแี่ ยกวดั ละมดุ - วดั บางพระ (หลวงพอ่ เปน่ิ ) โรงพยาบาล
หลวงพอ่ เปน่ิ ทางวดั กลางบางพระ ได้จดั เจ้าหน้าท่ี พร้อมอปุ กรณ์ฉีดพน่ ยาฆา่ เชอื้ ต้ังแต่
เวลา ๑๙.๐๐ น. แล้วเสร็จในเวลา ๒๑.๐๐ น. ภายในโรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่น
วันที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓
วดั กลางบางพระ โดยการนำ� ของพระครศู รสี ตุ ากร เจา้ อาวาส ไดน้ ำ� สงิ่ ของอปุ โภคบรโิ ภค
เชน่ นำ้� ดมื่ ไขไ่ ก่ ฯลฯ อกี ทงั้ ยงั ไดร้ บั มอบขา้ วสารจำ� นวน ๓ ทอ่ น จากคณุ ปฐมพงศ์ สญู จนั ทร์
(ส.ส.) สมาชกิ สภาผแู้ ทนราษฎร เขต ๔ จงั หวดั นครปฐม รว่ มสนบั สนนุ นำ� ไปมอบชว่ ยเหลอื
ให้กับวัดมหาสวัสดิ์นาคพุฒาราม ต.มหาสวัสด์ิ อ.พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม น�ำไป
ประกอบอาหารเพ่ือถวายพระภิกษุ และสามเณร ท่ีประจ�ำอยู่ในวัดทุกๆ วัน จ�ำนวน
หลายสิบรปู
วันที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓
วัดกลางบางพระ โดยการน�ำของพระครูศรีสุตากร เจ้าอาวาส ได้ด�ำเนินการงาน
สาธารณสงเคราะห์ ของทาง วัดกลางบางพระ “โครงการวัดชว่ ยวัด (พอ่ี ้มุ น้อง)” นำ� ส่ิงของ
อุปโภคบริโภค เช่น น�้ำดื่ม ข้าวสาร ไข่ไก่ บะหมี่ก่ึงส�ำเร็จรูป ฯลฯ น�ำไปมอบช่วยเหลือ
ใหก้ บั วดั พศิ าลโพธญิ าณ ต.วดั ละมดุ อ.นครชยั ศรี จ.นครปฐม ทป่ี ระสบปญั หาจากเชอื้ ไวรสั
COVID ๑๙ ไดร้ บั ผลกระทบ จงึ ไดม้ อบสงิ่ ของอปุ โภค บรโิ ภค นำ� ไปประกอบอาหารเพอื่ ถวาย
พระภิกษุ และสามเณร ท่ีประจ�ำอยู่ในวัดทกุ ๆ วนั จำ� นวนหลายสบิ รปู
วันท่ี ๑๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓
พระครูปฐมจินดากร เจ้าคณะต�ำบลทุ่งลูกนก เจ้าอาวาสวัดไร่แตงทอง ในนาม
“บารมหี ลวงปหู่ ลวิ วดั ไรแ่ ตงทอง” รายไดจ้ ากการจำ� หนา่ ยวตั ถมุ งคล“ เหรยี ญพญาเตา่ เรอื น”
รุ่น “ปลดหนี้ ๖๒” มอบเครอื่ งฟอกอากาศ ให้ รพ.สต. ทงั้ ๓๑ แหง่ ในเขตอ�ำเภอเมอื ง
นครปฐม เป็นมูลค่า ๒๐๐,๐๐๐ บาท โดยมีพระครูพิศาลสาธุวัฒน์ เจ้าคณะอ�ำเภอเมือง

384

385

รายงานการประชุมพระสงั ฆาธิการจังหวัดนครปฐม

นครปฐม เจ้าอาวาสวัดพะเนียงแตก เป็นประธานในการส่งมอบ แก่เจ้าหน้าที่ รพ.สต.
ทง้ั ๓๑ แห่ง เพ่อื ให้ผูม้ าใช้บรกิ ารตาม รพ.สต.ต่างๆ ในเขตเมืองนครปฐม ปลอดภัยจาก
เชอ้ื โรคอีกระดบั หนึ่ง
วนั ที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓
(ออกเย่ียมประจ�ำเดือนเมษายน) วัดกลางบางพระ โดยการน�ำของพระครูศรีสุตากร
คณะสงฆ์วัดกลางบางพระ รวมถึงผู้น�ำชุมชน จิตอาสาหลวงพ่อสมหวัง และทางภาครัฐ
เข้าร่วมกิจกรรมกับทางวัดกลางบางพระ ออกเย่ียมบ้านผู้ป่วยติดเตียง ติดบ้าน ผู้สูงอาย ุ
ในช่วงเช้าพร้อมน�ำส่ิงของอุปโภค บริโภค อาทิเช่น ไข่ไก่ น้�ำดื่ม ข้าวสาร อาหารแห้งฯ
ออกไปแจกจ่ายให้กบั ผู้ปว่ ยติดบ้าน ตดิ เตียง
- พระพพิ ฒั น์ศกึ ษากร เจ้าอาวาสวดั บางช้างเหนอื มอบหมายให้ พระปลัดการุณย์
ฐิตธมโฺ ม ผชู้ ่วยเจา้ อาวาสและคณะสงฆ์ ร่วมกบั เจา้ หน้าท่ีจาก รพ.สต. และเจ้าหน้าที่ อสม.
ออกไปตรวจ และเยีย่ มผู้ปว่ ย ผู้สงู อายุ และผยู้ ากไร้ ในต�ำบลคลองใหม่ จ�ำนวน ๓๙ ราย
ทกุ วันที่ ๑๕ ของทุกเดอื น

รายช่อื ผ้ไู ดร้ ับการสงเคราะห์ ตรวจเยีย่ ม
๑. นายพรพจน์ กลนิ่ ขจร อายุ ๔๑ ป ี เป็นมะเรง็ โพรงจมูก
๒. นางเจี๊ยว แยม้ ป้ัน อายุ ๔๑ ปี พกิ ารตาบอด
๓. นายพอง แย้มเกสร อายุ ๗๖ ปี เปน็ มะเรง็
๔. นายสนอง แยม้ เกสร อายุ ๖๔ ปี เปน็ มะเร็ง
๕. นายเสรมิ เชียงของ อายุ ๓๘ ป ี พกิ ารด้านความเคล่อื นไหว
๖. นายอเนก วงศอ์ นิ ทร์ อายุ ๖๖ ปี เป็นผสู้ ูงอายุ
๗. นายวีรพล มพี งษ์เภา อายุ ๓๒ ป ี พิการทางการไดย้ นิ และสอ่ื ความหมาย
๘. นางอบุ ล แก้วโกมทุ อายุ ๖๙ ปี พกิ ารด้านสติปญั ญา และการเคลอ่ื นไหว
๙. นายสุเทพ สขุ ขัง อายุ ๕๓ ป ี พิการดา้ นการเคลอ่ื นไหว
๑๐. นายเอกชัย บญุ น�ำ อายุ ๔๖ ป ี พิการด้านการเคลอ่ื นไหว
๑๑. นายกิตตพิ งษ์ กิยะแพทย ์ อายุ ๗๐ ปี พิการด้านการเคลอ่ื นไหว
๑๒. นายจำ� นงคม์ ่ิงพุดตาน อายุ ๖๐ ปี เป็นความดนั และไขมนั ในเลอื ดสูงสงู อายุ

385

386

สารคณะสงฆ์จังหวดั นครปฐม พ.ศ. ๒๕๖๓

๑๓. นางสรุ ยี ์ ทองประเสรฐิ อายุ ๖๒ ป ี พกิ ารด้านการเคล่อื นไหว และสตปิ ญั ญา
๑๔. นายสุธน สขุ บำ� รงุ อายุ ๗๒ ป ี พิการตาบอด
๑๕. นางเครือวัลย์ จรดล อายุ ๕๐ ปี เป็นความดนั และไขมนั ในเลือดสูงพกิ าร
๑๖. นางระเบยี บ แก้วโกมทุ อายุ ๖๓ ปี เปน็ ความดันโลหติ สูงพิการ
๑๗. นายสมยศ แกน่ ครอง อายุ ๕๒ ปี พกิ ารด้านความเคลอื่ นไหว
๑๘. นางสาวสมรัก เผือกนมิ ิต อายุ ๔๗ ปี เป็นความดันโลหิตสงู สงู อายุ
๑๙. นางเสงีย่ ม จนี ประชา อายุ ๙๑ ปี พกิ ารดา้ นความเคลื่อนไหวติดเตยี ง
๒๐. นางเฉลยี ว สุวรรณวงศ ์ อายุ ๖๙ ป ี เปน็ เบาหวาน ความดันสูงอายุ
๒๑. นายลำ� พล จันดวง อายุ ๕๙ ป ี เป็นเบาหวาน ความดันพกิ าร
๒๒. นายย้มิ น้อยพทิ กั ษ์ อายุ ๖๘ ป ี เปน็ มะเร็ง
๒๓. นางปราณี ปรางทอง อายุ ๗๖ ปี เปน็ เบาหวาน ความดนั สูงอายุ
๒๔. นายแสวง บุญรอด อายุ ๘๐ ปี เป็นอัมพฤกษ์
๒๕. นางสาวราตรี พยงุ อายุ ๓๕ ปี พกิ ารดา้ นทางกายและการเคลอ่ื นไหวเดนิ ไมไ่ ด้
๒๖. นางสร้อยเงนิ พยุง อายุ ๕๘ ปี ซีกขวาอ่อนแรงเปน็ ความดนั
๒๗. นายยัง เอยี่ มจนิ ดา อายุ ๖๖ ปี พกิ ารดา้ นทางกายและการเคลอื่ นไหวเดนิ ไมไ่ ด้
๒๘. นางสำ� หรับ พยงุ อายุ ๕๘ ป ี แขนขาซ้ายชกั เกรง็ เกดิ จากโรคลมชกั
๒๙. นางโปย้ นุม่ นวล อายุ ๙๕ ปี เป็นผูส้ ูงอายุยากไร้ เปน็ ความดนั
๓๐. นายสมศรี สจุ จิตรจูล อายุ ๖๓ ปี เปน็ ผู้สูงอายุยากไร้
๓๑. นางเป้า แซ่องึ้ อายุ ๙๕ ป ี เปน็ ความดัน หวั ใจ
๓๒. นายสมาน คงประเสรฐิ อายุ ๖๙ ป ี มีโรคประจ�ำตวั ความดันสงู
๓๓. นางสมพร แสงทอง อายุ ๘๓ ป ี เปน็ ความดนั หัวใจ หอบ
๓๔. นายสเุ มธ แก้ววงษว์ าล อายุ ๕๙ ปี เปน็ เบาหวาน
๓๕. นายกรทอง แก้ววงวาล อายุ ๗๐ ปี เป็นเบาหวาน ความดนั
๓๖. นายมงคล ประดิษศร อายุ ๗๕ ป ี พกิ ารเคล่อื นไหวล�ำบาก
๓๗. นางทองหยบิ ชิดปรางค ์ อายุ ๖๐ ป ี เปน็ เบาหวาน แผลกดทับ เคลอ่ื นไหวล�ำบาก
๓๘. นายธรี เดช จันทร์ผสม อายุ ๕๙ ป ี เปน็ อมั พฤกษ์
๓๙. นายบญุ มี ขุนบญุ ช่วย อายุ ๖๙ ป ี เป็นผ้สู งู อายุยากไร้

386

387

รายงานการประชุมพระสังฆาธกิ ารจังหวดั นครปฐม

พระครูเกษมธรรมาภิรักษ์ เจ้าอาวาสวัดสรรเพชญ เเละผู้มีจิตศรัธาทุกท่าน
โดย อสม.ต�ำบลยายชา สนับสนุนร่วมจัดต้ังโรงทานมอบอาหารวันละ ๕๐๐ กล่อง
ทุกวันอาทิตย์ เพื่อช่วยเหลือเเละบรรเทาความเดือดร้อนส�ำหรับประชาชนที่ได้รับ
ผลกระทบจากเชอ้ื ไวรัสโควดิ ๑๙ ต้ังเเตเ่ วลา ๑๗.๐๐ น. จนกว่าสถานการณจ์ ะคล่คี ลาย
พระเทพศาสนาภบิ าล เจา้ อาวาสวดั ไรข่ งิ พระอารามหลวง รองเจา้ คณะจงั หวดั นครปฐม
เเละผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน โดยมีหมู่บ้านรักษาศีล ๕, โรงพยาบาลสามพราน สนับสนุน
ร่วมจัดตั้งโรงทานมอบอาหารวันละ ๑,๕๐๐ กล่อง เป็นเวลา ๑ เดือน เพ่ือช่วยเหลือ
เเละบรรเทาความเดือดร้อน ส�ำหรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโควิด ๑๙
ทกุ วัน ต้งั เเตเ่ วลา ๑๐.๐๐ น. - ๑๑.๓๐ น.
พระครูวรดิตถานุยุต เจ้าอาวาสวัดท่าพูด เจ้าคณะต�ำบลบ้านใหม่ ร่วมกับเทศบาล
เมืองไร่ขิง น�ำโดยนายจ�ำรสั ตั้งตระกูลธรรม, สมาชกิ สภาเทศบาลเมอื งไร่ขิง, ผู้น�ำชุมชน,
กองทุนหมู่บ้านคลองบางพร้าว, กองทุนเมืองไร่ขิง, เเละผู้มีจิตศรัธาทุกท่าน ร่วมจัดต้ัง
โรงทานมอบอาหารวันละ ๕๐๐ กล่อง เพื่อช่วยเหลือเเละบรรเทาความเดือดร้อนส�ำหรับ
ประชาชนทไ่ี ดร้ บั ผลกระทบจากเชอ้ื ไวรสั โควดิ ๑๙ ทกุ วนั ตง้ั เเตเ่ วลา ๑๐.๐๐ น. - ๑๑.๓๐ น.
จนกว่าสถานการณจ์ ะคล่ีคลาย
พระสมุห์สายชล กิตฺติสาโร เจ้าอาวาสวัดดงเกตุ เเละผู้มีจิตศรัธาทุกท่าน โดยม ี
ก�ำนนั ผใู้ หญบ่ า้ น สนบั สนุนร่วมจดั ตัง้ โรงทานมอบอาหารวนั ละ ๕๐๐ กล่อง ทุกวนั เสาร์
และอาทติ ย์ เพ่อื ช่วยเหลอื เเละบรรเทาความเดือดรอ้ นสำ� หรับประชาชนทไี่ ด้รบั ผลกระทบ
จากเช้อื ไวรสั โควดิ ๑๙ ตัง้ เเตเ่ วลา ๑๐.๐๐ น. - ๑๑.๓๐ น. จนกว่าสถานการณ์จะคลคี่ ลาย
วันท่ี ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓
พระสมุห์สายชล กิตตฺ ิสาโร เจา้ อาวาสวดั ดงเกตุ และคณะ ออกเยี่ยมประชาชนที่ได้รับ
ผลกระทบจากเชอ้ื ไวรัสโควิด ๑๙ โดยนำ� ของยังชีพไปแจก
วนั ที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓
พระครูปลัดสาธุวัฒน์ เจ้าคณะต�ำบลทัพหลวง เจ้าอาวาสวัดวังตะกู มอบหมายให้
พระมหาอดิเรก ฐิตวุฑฺฒิ, ดร.เลขานุการเจ้าคณะต�ำบลทัพหลวง มอบเคร่ืองตรวจวัดไข ้
แก่ รพ.สต.วังตะกฯู

387

388

สารคณะสงฆ์จังหวดั นครปฐม พ.ศ. ๒๕๖๓

วนั ที่ ๒๐-๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓
คณะสงฆ์วัดไทรเเละผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ร่วมจัดโรงทานเพ่ือช่วยเหลือเเละบรรเทา
ความเดือดร้อนส�ำหรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโควิด ๑๙ แจกวันละ
๔๕๐ ชุด
วนั ที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓
สำ� นักงานวฒั นธรรมจังหวดั นครปฐม นำ� โดยนางฐติ ริ ัตน์ เคา้ ภูไทย วฒั นธรรมจังหวดั
นครปฐม และคณะ น�ำข้าวสาร ไข่ไก่ และน�้ำด่ืม ไปมอบให้กับประชาชนต�ำบลวังตะก ู
อ�ำเภอเมืองนครปฐม และต�ำบลสระส่ีมุม อ�ำเภอก�ำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ท่ีได้รับ
ผลกระทบจากโรคระบาดโควดิ ๑๙ เพอ่ื บรรเทาความเดอื ดรอ้ นใหก้ บั ประชาชนในเบอื้ งตน้
ส�ำหรับการด�ำรงชีวิตประจ�ำวัน ซ่ึงสิ่งของช่วยเหลือต่างๆ เหล่าน้ี ได้รับความเมตตาจาก
พระเทพศาสนาภิบาล (เจ้าอาวาสวดั ไร่ขงิ ) พระครูศรสี ตุ าการ เจา้ อาวาสวัดกลางบางพระ
พระครูโกวิทสุตการ เจ้าอาวาสวดั โคกเขมา
วันที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓
พระครูวรดิตถานุยุต เจ้าอาวาสวัดท่าพูด เจ้าคณะต�ำบลบ้านใหม่ ร่วมกับเทศบาล
เมืองไร่ขงิ น�ำโดยนายจ�ำรสั ตัง้ ตระกูลธรรม, สมาชกิ สภาเทศบาลเมืองไร่ขิง, ผู้น�ำชุมชน,
กองทนุ หมบู่ า้ นคลองบางพรา้ ว, กองทนุ เมอื งไรข่ งิ , เเละผมู้ จี ติ ศรทั ธาทกุ ทา่ น รว่ มจดั โรงทาน
เพอ่ื ชว่ ยเหลอื เเละบรรเทาความเดอื ดรอ้ นส�ำหรบั ประชาชนทไ่ี ดร้ บั ผลกระทบจากเชอื้ ไวรสั
โควดิ ๑๙ และจะดำ� เนินโครงการไปโดยยังไม่มกี �ำหนดส้ินสดุ
วนั ที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓
คณะสงฆ์วัดห้วยจระเข้ เเละผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน จัดต้ังโรงทานมอบอาหาร
เพ่ือช่วยเหลือเเละบรรเทาความเดือดร้อนส�ำหรับประชาชนท่ีได้รับผลกระทบจาก
เช้ือไวรัสโควดิ ๑๙ ตงั้ เเต่เวลา ๑๗.๐๐ น. จนกว่าสถานการณ์จะคล่ีคลาย
วันท่ี ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓
ศูนย์ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโควิด ๑๙
(โรงทาน) วัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหาร อ.เมือง จ.นครปฐม สนองพระด�ำริสมเด็จ

388

389

รายงานการประชมุ พระสังฆาธิการจังหวดั นครปฐม

พระอริยวงศาคตญาณ สมเดจ็ พระสงั ฆราช สกลมหาสงั ฆปรณิ ายก โดยพระเดชพระคณุ ฯ
พระพรหมเวทีรักษาการเจ้าคณะภาค ๑๕ พระเดชพระคุณฯ พระเทพมหาเจติยาจารย ์
และผมู้ จี ติ ศรทั ธา มอบอาหารใหแ้ ดผ่ ปู้ ระสบภยั ฯ วนั ละ จำ� นวน ๕๐๐ ชดุ โดยจะแจกไปเรอ่ื ย
จนกวา่ สถานการณจ์ ะดีขึน้
วันท่ี ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓
ศูนย์ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด ๑๙
(โรงทาน) วัดส�ำโรง อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม สนองพระด�ำริ สมเดจ็ พระอริยวงศาคตญาณ
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โดยพระครูสิริปุญญาภิวัฒน์ เจ้าคณะอ�ำเภอ
นครชยั ศรี และผมู้ จี ติ ศรทั ธา มอบขา้ วสารอาหารแหง้ เครอ่ื งอปุ โภคบรโิ ภค แดผ่ ปู้ ว่ ยตดิ เตยี ง
และผ้ทู ีว่ า่ งงาน ในชมุ ชนวดั สำ� โรง จ�ำนวน ๑๐๐ ครอบครวั
วนั ท่ี ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓
เวลา ๑๕.๓๐ น. วัดหลวงประชาบูรณะ ร่วมกับบริษัทห้างขายยา ตราเสือดาว
ได้แจกข้าวสารและเครื่องอุปโภค ให้แก่ประชาชนต�ำบลท่าพระยาและต�ำบลศีรษะทอง
โดยทมี เจา้ หนา้ ท่ี รพ.สต.ทา่ พระยาและอสม.ต�ำบลทา่ พระยา ไดด้ �ำเนินการตรวจคดั กรอง
วดั ไข้ แนะนำ� ลา้ งมอื ดว้ ยแอลกอฮอล์ ใสผ่ า้ ปดิ ปากทกุ ราย มนี ายก อบต. และจนท. เขา้ รว่ ม
ดูแลความเรียบร้อย ประชาชนให้ความร่วมมือเป็นระเบียบเรียบร้อย เว้นระยะห่าง
ตามมาตรการ จำ� นวน ๓๐๐ ชดุ
วนั ท่ี ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓
วัดสามง่าม (อรัญญิการาม) โดยพระศรีธีรวงศ์ เจ้าคณะอ�ำเภอดอนตูม ผู้รักษาการ
แทนเจ้าอาวาส มอบหมายให้พระสงฆ์วัดสามง่ามและ อ.ส.ม. เปน็ ตัวแทนคณะสงฆ์ในการ
ออกเย่ียม และมอบเครื่องอุปโภคบริโภค แก่ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการและผู้สูงอายุ ในเขต
อ�ำเภอดอนตมู จ�ำนวน ๔๐ ราย
วนั ท่ี ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓
พระครจู ารวุ ฒั นค์ ณุ เจา้ คณะตำ� บลไรข่ งิ เจา้ อาวาสวดั หอมเกรด็ มอบขา้ วสารอาหารแหง้
แจกแกผ่ ้สู ูงอายุ ตำ� บลหอมเกรด็ หมู่ ๑-๓ จ�ำนวน ๑๐๐ ชดุ โครงการตา้ นภยั โควิค ๑๙

389

390

สารคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม พ.ศ. ๒๕๖๓

วนั ท่ี ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓
วดั บางพระ โดยการนำ� ของพระครอู นกุ ลู พศิ าลกจิ และคณะสงฆว์ ดั บางพระ ไดท้ ำ� ตาม
พระดำ� รขิ องพระสงั ฆราช ชว่ ยเหลอื ผไู้ ดร้ บั ความเดอื ดรอ้ นจากสถานการณก์ ารแพรร่ ะบาด
Covid ๑๙ ไดม้ อบเครอื่ งบรโิ ภคแกป่ ระชาชน ๕ หมบู่ า้ น จำ� นวน ๑,๐๘๘ ชดุ โดยไดร้ บั ความ
ร่วมมอื จาก ส.ส.ปฐมพงษ์สูญจันทร์ ส.จ.บญุ ส่ง นดั สงู วงศ์ พรอ้ มดว้ ยนายอ�ำเภอนครชยั ศรี
และก�ำนนั ผใู้ หญ่บา้ น ผนู้ �ำชุมชน เจ้าหน้าโรงพยาบาลหลวงพ่อเปิน่ ต้งั แตเ่ วลา ๐๘.๓๐ น.
คณะสงฆ์วัดหนองเสือ ได้สนองพระด�ำริของพระสังฆราช ช่วยเหลือผู้ได้รับความ
เดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาด covid ๑๙ ได้มอบเคร่ืองบริโภคแก่ประชาชน
ตามรายละเอยี ดในภาพ
วัดโคกเขมา โดยการน�ำของพระครูโกวิสุตตการ รจอ.นครชัยศรี สนองพระด�ำริ
สมเดจ็ พระอรยิ วงศาคตญาณ สมเดจ็ พระสงั ฆราช สกลมหาสงั ฆปรณิ ายก และผมู้ จี ติ ศรทั ธา
มอบอาหารให้แด่ผู้ประสบภัยฯ โดยจะแจกทุกวันพฤหัสบดีวันละ จ�ำนวน ๑,๓๐๐ ชุด
และจะแจก ไปเร่อื ยจนกว่าสถานการณ์จะดขี ้ึน

สรุปรายงานด้านสาธารณสงเคราะห์

ประจำ� เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓

วดั ไรข่ งิ (พระอารามหลวง) โดยการนำ� ของพระเดชพระคุณฯ พระเทพศาสนาภิบาล
รองเจา้ คณะจงั หวดั นครปฐม สนองพระดำ� ริ สมเดจ็ พระอรยิ วงศาคตญาณ สมเดจ็ พระสงั ฆราช
สกลมหาสังฆปรินายก จัดตั้งโรงทานมอบอาหาร เพ่ือสงเคราะห์แก่สาธุชน ท่ีได้รับ
ผลกระทบจากไวรัสโควิด ๑๙ ต่อเนื่องตลอดเดือนพฤษภาคม
วันท่ี ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
คณะสงฆว์ ดั สามงา่ ม (อรญั ญกิ าราม) นำ� โดยพระศรีธีรวงศผ์ ู้รักษาการแทนเจา้ อาวาส
เจ้าคณะอ�ำเภอดอนตูม แจกถุงยังชพี แกผ่ ู้ทป่ี ระสบภัยโควิด ๑๙ จ�ำนวน ๓๐๐ ครัวเรอื น
วันท่ี ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
วดั กลางบางพระ โดยการนำ� ของหลวงพอ่ พระครศู รสี ตุ ากร เจา้ อาวาสวดั กลางบางพระ
ไดด้ ำ� เนนิ โครงการงานสาธารณสงเคราะห์ นำ� สงิ่ ของอปุ โภค บรโิ ภค ขา้ วสาร ไขไ่ ก่ นำ้� ดมื่ ฯลฯ

390

391

รายงานการประชมุ พระสงั ฆาธิการจังหวัดนครปฐม

มอบใหต้ วั แทนทมี สมหวงั ๔x๔เราไมท่ ง้ิ กนั และคณะลกู ศษิ ยห์ ลวงพอ่ สมหวงั วดั กลางบางพระ
เพอ่ื เปน็ ตวั แทนนำ� ไปสง่ มอบใหก้ บั ประชาชนในตำ� บลบางพระ และตำ� บลใกลเ้ คยี ง ทปี่ ระสบ
ปัญหาได้รับผลกระทบในการท�ำมาหากิน จากเช้ือไวรัส COVID ๑๙ ท่ีแพร่ระบาดอยู่ใน
ต่างประเทศ และประเทศไทย อยใู่ นขณะน้ี
วนั ที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
(วนั ทเ่ี กา้ ) “วดั ทา่ พดู อ.สามพราน จ.นครปฐม” สนองพระดำ� ริ สมเดจ็ พระอรยิ วงศาคตญาณ
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรนิ ายก จดั ตง้ั โรงทานมอบอาหารจ�ำนวน ๕๐๐ กล่อง
เพ่ือสงเคราะห์แก่สาธุชน ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด ๑๙ ตลอดทุกวัน ตั้งเเต ่
เวลา๑๐.๐๐ น. - ๑๑.๓๐ น. โดย วัดท่าพูดร่วมกับหน่วยงานต่างๆ เเละผู้มีจิตศรัทธา
รว่ มออกโรงทานในครงั้ น้ีและเปน็ โครงการต่อเน่อื งไปตลอดทัง้ เดือน
วนั ที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
วัดส�ำโรง อ.นครชัยศรีโดย พระครูสิริปุญญาภิวัฒน์ เจ้าคณะอ�ำเภอนครชัยศรี
สนองพระด�ำริ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก
จัดต้ังโรงทานมอบอาหาร จ�ำนวน ๕๕๐ กล่อง เพ่ือสงเคราะห์แก่สาธุชน ท่ีได้รับ
ผลกระทบจากไวรสั โควดิ ๑๙ ต้งั เเต่เวลา ๑๖.๐๐ น เป็นตน้ ไป โดยมโี ครงตอ่ เนอื่ งจนกวา่
สถานการณจ์ ะคล่ีคลาย
วนั ที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
คณะสงฆ์วัดน้อยเจริญสุข น�ำโดยพระมหาเสวย ติสฺสวํโส เจ้าอาวาสวัดน้อยเจริญสุข
พระปลัดอิศรา ผู้ช่วยเจ้าอาวาสมอบเงินสนับสนุนเจ้าหน้าท่ี อนามัย อสม. ผู้น�ำชุมชน
ท่ีปฏบิ ัตงิ านโควดิ ๑๙ รวม ๓ ตำ� บลๆ ละ ๓ หนว่ ยงานๆ ละ ๑๐,๐๐๐ บาท (เปน็ เงนิ
ท้ังสิ้น ๙๐,๐๐๐ บาท) เพอ่ื เปน็ ขวัญและก�ำลงั ใจในการปฏบิ ตั ิหนา้ ทตี่ ่อไป
วันท่ี ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
พระครูวิชัยธรรมานกุ ลู ไดม้ อบหมายให้ พระปลดั สมพล พลปญโฺ ญ ผูช้ ว่ ยเจ้าอาวาส
พร้อมด้วยผู้ใหญ่นงค์รัก ชูราศี และกรรมการวัดสระสี่เหลี่ยม แจกข้าวสาร อาหารแห้ง
ไข่ไก่ ใหก้ บั ชาวบา้ นหมทู่ ี่ ๒ จ�ำนวน ๒๘๐ ชุด

391

392

สารคณะสงฆจ์ งั หวดั นครปฐม พ.ศ. ๒๕๖๓

วนั ท่ี ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
วัดกลางบางพระ โดยการน�ำของพระครูศรีสุตากรเจ้าอาวาส ได้มอบส่ิงของอุปโภค
บรโิ ภค ขา้ วสาร ไขไ่ ก่ นำ�้ ดม่ื ฯลฯ ใหก้ บั หลวงพอ่ พระครเู กษมสาธวุ ฒั น์ เจา้ อาวาส วดั ปรดี าราม
เพื่อน�ำไปมอบชว่ ยเหลอื กองรอ้ ย ตชด. ๑๓๗ สวนผ้งึ ราชบุรี ทปี่ ฏิบตั ิงาน
วนั ที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
วัดบางเลน โดยพระครูเกษมถาวรคุณ แจกถุงยังชีพให้แก่ประชาชนท่ีประสบภัย
โรคระบาดโควดิ ๑๙ เพิ่มข้าวสารอาหารแหง้ ถุงยังชพี ราคาของท้งั หมดชดุ ละ ๒๖๐ บาท
๓๐๐ ชุด มีประชาชนท่ีเดือดร้อนมีผลกระทบกับโรคโควิด ๑๙ มาขอรับถุงยังชีพท่ีวัด
อย่างต่อเน่อื ง
วันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
พระศรีธีรวงศ์เจ้าคณะอำ� เภอดอนตมู ออกเยยี่ มพร้อมมอบถงุ ยงั ชีพ แก่ผปู้ ่วยติดเตียง
คนชรา ผ้ยู ากไร้ ในเขตอำ� เภอดอนตูม จ�ำนวน ๑๕ ราย
วนั ท่ี ๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
เวลา ๑๕.๐๐ น. พระพิพัฒนศึกษากร เจ้าคณะอ�ำเภอสามพราน มอบถวาย
๑.ผ้าหน้ากากอนามัย ๒.ชดุ เจลล้างมือ โดยมพี ระครูจารุวัฒนคณุ จต.ไร่ขิง พระครูจินดา
กิจจานุรักษ์ จต.บางช้าง พระมหาสมเกียรติ เตชวณฺโณ จต.ยายชา พระครูวรดิตถานุยุต
จต.บ้านใหม่ เพ่ือน�ำไปมอบให้กับพระภิกษุ สามเณร ตามวัดในเขตของคณะสงฆ์
อ�ำเภอสามพราน
วันท่ี ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
พระครจู ารวุ ฒั นคณุ เจา้ อาวาสวดั หอมเกรด็ มอบหมายใหพ้ ระครสู มหุ ธ์ วชั ชยั เขมจาโร
ผู้ช่วยเจ้าอาวาส ออกแจกถุงยังชีพแก่ผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง ในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔
ตำ� บลหอมเกรด็ จ�ำนวน ๑๒ ราย
วันท่ี ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
วัดทรงคนอง มอบข้าวสารอาหารแห้งแก่สาธุชนผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด
จำ� นวน ๑๙๐ ครวั เรอื น

392

393

รายงานการประชมุ พระสงั ฆาธกิ ารจังหวดั นครปฐม

วันท่ี ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
แจกอาหารจำ� นวน ๕๐๐ ชดุ โดยพระครูสริ ิปญุ ญาภิวฒั น์ เจ้าคณะอ�ำเภอนครชยั ศรี
เจา้ อาวาสวัดสำ� โรง และผอ.อดิศักดิ์ คงทดั ผอ.รร. วดั ส�ำโรงพรอ้ มดว้ ย ห้างหนุ้ ส่วน จำ� กดั
ปิยะสตร จัดต้ังโรงทานช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโควิด ๑๙ สนองจากพระด�ำริสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ
สมเดจ็ พระสังฆราช สกลมหาสงั ฆปรณิ ายก
วนั ที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
พระครูจารุวัฒนคุณ แจกอาหารโรงทานตามพระด�ำริสมเด็จพระสังฆราชข่วยเหลือ
ผู้ได้รับผลกระทบโรคระบาดโควิด และแก่พระภิกษุสามเณรวัดมหาสวัสดิ์นาคพุฒาราม
เวลา ๑๐.๐๐ น. จ�ำนวน ๖๐๐ ชุด
วนั ที่ ๑๒ - ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
วัดหนองกระพี้ โดยพระครสู มหุ ป์ ระเสรฐิ จารธุ มโฺ ม เจ้าอาวาสแจกของยงั ชีพ แก่ผทู้ ี่
ไดร้ ับผลกระทบจากโรคระบาดโควิด ๑๙ ในเขต ต.บ้านหลวง อ.ดอนตูม เวลา ๐๙.๐๐ น.
ถึง ๑๒.๐๐ น. วันละ ๔๐๐ ชดุ มีผมู้ จี ติ ศรทั ธารว่ มบริจาคเปน็ เงิน จ�ำนวน ๑๓๐,๑๕๓ บาท
ยอดรายจา่ ยรวมเปน็ เงิน ๒๐๓,๘๘๕ บาท
วันที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
พระครูเกษมถาวรคุณ มอบถุงยังชีพผู้ป่วยติดเตียงและผู้ได้รับผลกระทบจากโรค
โควิด ๑๙ ในเขตหมู่ ๑๑ ตำ� บลลำ� พญา อำ� เภอบางเลน
วนั ท่ี ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
รักษาการเจา้ คณะอำ� เภอบางเลนมอบหมายใหเ้ ลขานุการ ได้น�ำผ้าปิดจมกู พรอ้ มด้วย
แอลกอฮอร์ นำ� ไปถวายกบั เจา้ คณะตำ� บลแตล่ ะตำ� บลเพอ่ื นำ� ไปถวายใหก้ บั วดั และสำ� นกั สงฆ์
ในเขตอ�ำเภอบางเลนโดยมี มหานิกาย ๓๙ วัด ธรรมยตุ ๓ วดั สำ� นักสงฆ์ ๔ ส�ำนักสงฆ์
- พระพิพฒั น์ศกึ ษากร เจ้าอาวาสวัดบางชา้ งเหนอื มอบหมายให้ พระปลดั การุณย์
ฐติ ธมฺโม ผ้ชู ว่ ยเจา้ อาวาสและคณะสงฆ์ ร่วมกับเจา้ หน้าที่จาก รพ.สต. และเจา้ หนา้ ที่ อสม.
ออกไปตรวจ และเยยี่ มผูป้ ว่ ย ผู้สูงอายุ และผยู้ ากไร้ ในต�ำบลคลองใหม่ จ�ำนวน ๓๙ ราย
ทกุ วนั ท่ี ๑๕ ของทกุ เดอื น

393


Click to View FlipBook Version
Previous Book
หน่วย1_สังคมมนุษย์
Next Book
Visi Murid Impian