The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

รายงานการประชุมคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม ปรระจำปี 2563 และทำเนียบพระสังฆาธิการ

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by bckitti, 2021-06-02 01:35:33

สารคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม ปี 2563

รายงานการประชุมคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม ปรระจำปี 2563 และทำเนียบพระสังฆาธิการ

244

สารคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม พ.ศ. ๒๕๖๓

แนวทางการแกไ้ ขปัญหาของฝา่ ยการปกครอง
๑. เจา้ อาวาสตอ้ งเสรมิ ความรคู้ วามสามารถทางดา้ นกฎหมาย ระเบยี บ คำ� สงั่ ประกาศ
ข้อบังคับ และมติมหาเถรสมาคม ศึกษาและทาความเข้าใจให้ถ่องแท้ เช่น ความรู ้
ด้านกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการท่ีดินวัดและของส่วนราชการ เช่น
สานักงานที่ดิน กรมธนารักษ์ กรมป่าไม้ ฯลฯ และความรู้ท่ีส�ำคัญอีกประการหนึ่งคือ
ความรู้ในเรื่องระบบการเงินและการบัญชีระบบงานสารบัญ ท่ีจาเป็นต่อการบริหาร
จัดการทรัพย์สินของวัด ศึกษากฎมหาเถรสมาคมที่ส�ำคัญ ว่าด้วยเรื่องการลงนิคหกรรม
กับพระสงฆ์ท่ีกระทาผิดพระธรรมวินัย ระเบียบมหาเถรสมาคมว่าด้วยเร่ืองการจัดงานวัด
ระเบียบว่าด้วยก�ำหนดปฏิบัติหน้าที่พระอุปัชฌาย์ และ ค�ำส่ังมหาเถรสมาคม เช่น
ห้ามพระภิกษุสามเณรเกี่ยวข้องกับการเมือง ค�ำสั่งเร่ืองควบคุมการเร่ียไร ค�ำสั่งเร่ือง
การจัดทาทะเบียนประวัติพระภิกษุสามเณรและศิษย์วัด รวมถึงการศึกษาประกาศ
ของมหาเถรสมาคมท่ีส�ำคัญ เช่น ประกาศห้ามพระภิกษุสามเณรแสดงตน เป็นอาจารย ์
บอกเลขสลากกินแบง่ หรือกนิ รวบ ประกาศหา้ มพระภกิ ษสุ ามเณรพักแรมในสถานท่ีเปน็ ที่
รังเกียจทางพระวินัย และมติมหาเถรสมาคมที่ส�ำคัญ เช่น มติเก่ียวกับการให้เช่าท่ีดินวัด
หรอื ทธ่ี รณสี งฆเ์ พอ่ื สรา้ งอาคารพาณชิ ย์ การทำ� สญั ญาเชา่ และจดทะเบยี นทางภาระจำ� ยอม
ผ่านท่ีวัดหรือที่ธรณีสงฆ์ของวัด เป็นต้น และเจ้าอาวาสต้องศึกษาอ�ำนาจของตนเอง
ว่าเจ้าอาวาสมีหน้าที่อย่างไร และมีอ�ำนาจในด้านใดบ้าง เพื่อการใช้อ�ำนาจท่ีถูกต้อง
และเปน็ ธรรม
๒. เจ้าอาวาสต้องเข้มงวดกับพระอุปัชฌาย์ หากเจ้าอาวาสมีต�ำแหน่งเป็น
พระอปุ ชั ฌายเ์ องกต็ อ้ งเขม้ งวดกวดขนั ใหม้ ากทส่ี ดุ ในการรบั บคุ คลภายนอกทจี่ ะเขา้ มาบวช
ต้องกลั่นกรองให้เข้มงวดตามกฎระเบียบที่บัญญัติไว้อย่างเคร่งครัด โดยมีการตรวจสอบ
ประวัติของผู้ที่จะขอบวช เช่น อาชีพ มีถ่ินพ�ำนักอาศัยอยู่เป็นหลักแหล่ง และให้มี
ผู้ให้การรับรองนั้นด้วย และควรเพิ่มเติมให้มีการตรวจสุขภาพของผู้ขอบวชก่อน
ทจ่ี ะเขา้ มาบวชเพอ่ื ลดปญั หาทางสขุ ภาพ หากพบวา่ เปน็ โรคตดิ ตอ่ หรอื ปว่ ย กจ็ ะไมส่ ามารถ
ประพฤติปฏิบัติตามกิจกรรมของพระสงฆ์ได้อย่างเต็มที่เน่ืองจากสุขภาพไม่เอ้ืออ�ำนวย
หรือหากเป็นโรคติดต่อท่ีรุนแรงจะท�ำให้พระสงฆ์รูปอ่ืนได้รับไปด้วย ท่ีส�ำคัญต้องไม่ได ้
อยู่ระหว่างการต้องโทษหรือหนีความผิดใดๆ และพระอุปัชฌาย์ต้องท�ำการสอบถามถึง

244

245

รายงานการประชุมพระสงั ฆาธกิ ารจังหวัดนครปฐม

วัตถุประสงค์ที่เข้ามาบวชด้วยถือเป็นสิ่งท่ีส�ำคัญ เพ่ือให้ได้พระภิกษุสงฆ์ท่ีถูกต้องตาม
ลกั ษณะของพระพทุ ธศาสนาและสามารถที่จะเป็นศาสนทายาทได้ต่อไป
๓. เมื่อเจ้าอาวาสพบว่ามีพระลูกวัดที่อยู่ในการปกครองของตน ได้ท�ำการละเมิด
พระธรรมวนิ ยั และเมอ่ื ตรวจสอบแลว้ พบวา่ เปน็ ความจรงิ ใหร้ บี ดำ� เนนิ การตามอำ� นาจหนา้ ที่
ของเจ้าอาวาสอย่างเด็ดขาด หากกรณีท่ีเจ้าอาวาสไม่สามารถจัดการได้ ให้เจ้าอาวาสแจ้ง
เร่ืองท่ีเจ้าคณะปกครองเพ่ือจะได้ประสานกับเจ้าหน้าท่ีส�ำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
จะช่วยใหแ้ ก้ไขปญั หาไดท้ ันท่วงที ไมค่ วรปลอ่ ยเวลาไว้นาน
อนึ่งเจ้าอาวาสจะต้องเข้มงวดกวดขันพระภิกษุสามเณร ไม่ว่าจะเป็นพระบวชใหม ่
หรอื พระเกา่ ใหศ้ กึ ษาพระธรรมวนิ ยั อยา่ งถอ่ งแทแ้ ละเขา้ ใจ เพอื่ ปอ้ งกนั ไมใ่ หเ้ กดิ การละเมดิ
พระธรรมวินัย และต้องมีมาตรการของวัด ที่เจ้าอาวาสอาจจะต้องก�ำหนดระเบียบกฎ
เกณฑ์ของวัดไว้ เพื่อควบคุมให้พระภิกษุสามเณรและบุคคลในวัดให้อยู่ในระเบียบวินัย
อย่างเคร่งครัด โดยระเบียบที่เจ้าอาวาสได้ก�ำหนดข้ึนมาน้ันจะต้องไม่ขัดกับพระธรรมวินัย
และกฎหมายบา้ นเมือง
๔. เจ้าอาวาสเม่ือแต่งตั้งไวยาวัจกรจะต้องมีระบบคัดเลือกท่ีเข้มงวดท่ีสุด
และควรผ่านการตรวจสอบจากส่วนกลางอย่างมีคุณภาพเสียก่อนเพื่อป้องกัน
ปัญหาการฉ้อโกงและทุจริตท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต เพราะไวยาวัจกรน้ันคือผู้ดูแล
และผจู้ ดั การศาสนสมบตั ิของวดั แทนเจ้าอาวาส ปัจจบุ นั วัดมีฐานะเปน็ นิตบิ ุคคลเจ้าอาวาส
และไวยาวัจกรก็คือเจ้าพนักงานตามกฎหมาย ในการแต่งต้ังไวยาวัจกร ไม่ควรแต่งต้ังโดย
เจ้าอาวาสฝา่ ยเดียว ควรได้รับการเห็นชอบท้ังฝ่ายสงฆ์และบ้านเมอื ง
อีกประการที่ส�ำคัญในเร่ืองของในการเปิดบัญชีเงินฝากของวัด และให้ระบุชื่อ
ผู้มีอ�ำนาจเบิกจ่ายเงินไว้อย่างน้อย ๓ ชื่อ บุคคลท้ัง ๓ ที่ระบุไว้ ในการเบิกจ่ายเงินวัด
คือ ๑.เจ้าอาวาส ๒.ไวยาวัจกรวัด และ ๓.ผู้ที่เจ้าอาวาสเห็นสมควร ในล�ำดับท่ี ๓ น ี้
ควรเป็นบุคคลจากหน่วยงานทางราชการหรือหรือผู้น�ำที่ชุมชนเคารพนับถือ เพื่อป้องกัน
การยักยอกเงินวดั และเพ่ือความโปร่งใส อีกท้ังยงั สามารถควบคมุ และตรวจสอบได้
๕ เจา้ อาวาสตอ้ งหมน่ั เขา้ รว่ มประชมุ พระสงั ฆาธกิ าร หรอื การอบรมทเี่ ปน็ ประโยชน ์
ตามที่คณะสงฆ์จัดข้ึน เพื่อเสริมความรู้ความสามารถของตน และส่งเสริมให้ไวยาวัจกร
ของวัดเข้ารับการอบรมทุกปี ในโครงการอบรมไวยาวัจกร เพ่ือจะได้มีความรู้ด้านการ

245

246

สารคณะสงฆ์จังหวดั นครปฐม พ.ศ. ๒๕๖๓

จดั ประโยชน์ ทรัพยส์ นิ ของวดั การจัดทำ� ระบบบัญชี และอื่นๆ สำ� นักงานพระพุทธศาสนา
จงั หวัดนครปฐม หรือคณะสงฆ์ได้ก�ำหนดจดั ขึน้ เพอื่ จะได้แลกเปล่ยี นความรคู้ วามคิดเหน็
และแนวทางแก้ไขปัญหาข้อบกพร่อง และได้รับข่าวสารข้อมูล นโยบายของคณะสงฆ ์
เพ่ือสิทธิประโยชน์แก่เจ้าอาวาส และต้องผลักดันเปิดโอกาสให้พระภิกษุ สามเณร
ในวัดได้เข้ารับการศึกษาทุกรูป และสนับสนุนส่งเสริมพระภิกษุและสามเณรผู้ท่ีมี
ความรู้ความสามารถโดนเดน่ ชว่ ยงานคณะสงฆแ์ ละจะได้เป็นก�ำลงั ส�ำคัญของวดั ตอ่ ไป

สรุปการประชมุ พระสงั ฆาธกิ ารระดบั เจา้ อาวาส รองเจา้ อาวาส และผู้ช่วยเจ้าอาวาส
ตามมตมิ หาเถรสมาคม ที่ ๑๔๓/๒๕๔๖ วนั ที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
ณ อาคารราชวริ ิยาลงั การ วดั ไร่ขิง พระอารามหลวง อำ� เภอสามพราน จงั หวัดนครปฐม

ท่ี อ�ำเภอ จำ� นวนพระสังฆาธิการ มาประชมุ ขาดประชุม หมายเหตุ
๑ เมืองนครปฐม
๒ นครชัยศรี ๑๑๗ ๑๐๔ ๑๓
๓ สามพราน
๔ บางเลน ๕๗ ๕๕ ๒
๕ ก�ำแพงแสน
๖ ดอนตมู ๔๖ ๔๓ ๓
๗ พุทธมณฑล
๕๖ ๔๕ ๑๑
รวม
๕๗ ๔๔ ๑๓

๒๑ ๑๘ ๓

๑๒ ๑๐ ๒

๓๖๖ ๓๑๙ ๔๗

246

247

รายงานการประชมุ พระสังฆาธิการจงั หวดั นครปฐม

เอกสารแนบท้าย
รายละเอียดการร้องเรียนวัดและพระสงฆ์ ในพนื้ ที่จังหวัดนครปฐม

พ.ศ. ๒๕๖๓
---------------------------------------------------------------------

วนั ท่ี ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
สถานท ่ี วัดท่าพดู อำ� เภอสามพราน จังหวดั นครปฐม
เรื่อง ตรวจสอบการจดั ให้มกี ารพนนั และทจุ รติ ฉอ้ ฉล
การจดั การแข่งขันตะกร้อลอดบว่ ง
หน่วยงานรับเรอ่ื งร้องเรยี น ส�ำนกั งานพระพทุ ธศาสนาจังหวดั นครปฐม
ผู้ร้องเรยี น ไม่ระบุ
ผดู้ ำ� เนนิ การแก้ไขปญั หา ส�ำนกั งานพระพุทธศาสนาจงั หวดั นครปฐม
สรุปผล ตามที่มีผู้ร้องเรียนให้ตรวจสอบการขายเบอร์เพื่อจับรางวัล
การทำ� บญั ชเี งนิ ทไ่ี ดร้ บั จากการสนบั สนนุ นนั้ คณะกรรมการ
จัดการแข่งขันได้ช้ีแจงการรับจ่ายและเงินคงเหลือมอบให้
วัดแลว้

วนั ที่ ๗ กุมภาพนั ธ์ ๒๕๖๓
สถานท ี่ วดั โคกพระเจดยี ์ อ�ำเภอนครชยั ศรี จังหวดั นครปฐม
เรื่อง ตรวจสอบพฤตกิ รรมที่ไม่เหมาะสมของรองเจา้ อาวาส
วัดโคกพระเจดีย์
หนว่ ยงานรบั เรือ่ งร้องเรียน ส�ำนกั งานพระพทุ ธศาสนาแห่งชาติ
ผรู้ อ้ งเรียน ไมร่ ะบุ
ผดู้ ำ� เนนิ การแก้ไขปัญหา เจา้ คณะตำ� บล ฝา่ ยปกครองอำ� เภอ สำ� นกั งานพระพทุ ธศาสนา
จังหวดั นครปฐม
สรุปผล วดั โคกพระเจดยี จ์ ะทำ� การปดิ ทองคำ� แทบ้ นองคพ์ ระประธาน
จงึ การลอกทองเปลวซง่ึ ประชาชนปดิ พระประธานในอโุ บสถ

247

248

สารคณะสงฆ์จังหวดั นครปฐม พ.ศ. ๒๕๖๓

วัดโคกพระเจดีย์เป็นระยะเวลานานเม่ือลอกทองเปลวออก
จึงท�ำให้สภาพจริงของพระประธานปรากฏซ่ึงประชาชน
ไม่คุ้นชินและมีการยืนยันด้วยกล้องวงจรปิดว่าเป็น
พระประธานองคเ์ ดมิ จงึ ลมมติให้ทางวดั น�ำทองเปลวท่ีลอก
ออกมาเคลอื บผวิ องคพ์ ระประธาน และอนญุ าตใหป้ ระชาชน
ปิดทองพระประธานได้ดงั เดมิ

วันที่ ๒๐ กมุ ภาพนั ธ์ ๒๕๖๓
สถานที่ วดั หอมเกรด็ อ�ำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
เรื่อง ตรวจสอบทุจรติ เงินที่จัดการแข่งขันตะกร้อลอดบ่วง
หน่วยงานรับเรือ่ งร้องเรียน ส�ำนกั งานพระพทุ ธศาสนาจงั หวดั นครปฐม
ผรู้ อ้ งเรียน ไม่ระบุ
ผู้ด�ำเนินการแก้ไขปญั หา ส�ำนักงานพระพุทธศาสนาจงั หวดั นครปฐม
สรปุ ผล ตามทม่ี ผี รู้ อ้ งเรยี นใหเ้ งนิ ทเ่ี หลอื จากการแขง่ ขนั ตะกรอ้ ลอดบว่ ง
วัดหอมเกร็ด ได้รับการชี้แจงว่าเงินท่ีได้รับบริจาคมา เม่ือ
คา่ ใชจ้ า่ ยในการดำ� เนนิ การ จดั การแขง่ ขนั นน้ั คณะกรรมการ
จดั การแขง่ ขนั ไดช้ แ้ี จงการรับจา่ ย และเงนิ คงเหลือมอบให้
วดั แล้ว

วันที่ ๒๕ กุมภาพนั ธ์ ๒๕๖๓
สถานท่ี สำ� นกั ปฏิบัติธรรมพุทธชยันตี อำ� เภอนครชัยศรี
จงั หวดั นครปฐม
เรือ่ ง ขอความเป็นธรรม กรณีตรวจสอบส�ำนักปฏิบัติธรรม
พุทธชยันตี
หนว่ ยงานรบั เรื่องรอ้ งเรยี น ส�ำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ผรู้ อ้ งเรยี น พระครูปลัดธีรธนัชณฤชา เมตตฺ ธมโฺ ม
ผดู้ ำ� เนนิ การแก้ไขปญั หา เจา้ คณะอ�ำเภอ สำ� นกั งานพระพทุ ธศาสนาจังหวัดนครปฐม

248

249

รายงานการประชมุ พระสงั ฆาธิการจงั หวดั นครปฐม

สรุปผล ตามทเ่ี จา้ หนา้ ทต่ี ำ� รวจตรวจคนเขา้ เมอื ง และพระครปู ฐมธรี วฒั น ์
(พระวนิ ยาธกิ าร) ปฏบิ ตั ติ อ่ พระภกิ ษุ สามเณร อยา่ งไมเ่ ปน็ ธรรม
บงั คบั ใหพ้ ระภกิ ษตุ า่ งชาตใิ หล้ าสกิ ขานนั้ พระครปู ฐมธรี วฒั น ์
ชแ้ี จงวา่ ไดร้ บั มอบหมายจากเจา้ คณะอำ� เภอสามพรานรว่ มกบั
เจ้าหน้าที่ต�ำรวจ ได้ปฏิบัติการท่ีได้รับมอบหมายถูกต้อง
ตามกฏหมาย และระเบียบของคณะสงฆ์

วันที่ ๒๓ มนี าคม ๒๕๖๓
สถานท ่ี วัดสาลวนั อ�ำเภอพทุ ธมณฑล จงั หวดั นครปฐม
เรื่อง ตรวจสอบการจัดงานประจ�ำปี
หน่วยงานรบั เรอ่ื งร้องเรยี น ส�ำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวดั นครปฐม
ผรู้ อ้ งเรียน ไมร่ ะบุ
ผ้ดู ำ� เนนิ การแก้ไขปัญหา ส�ำนักงานพระพทุ ธศาสนาจงั หวัดนครปฐม
สรุปผล การจัดงานประจ�ำปีของวัดสาลวันทางวัดได้ด�ำเนินการ
ขออนุญาตใช้เสียงกับทางเทศบาลแล้ว และการแสดง
ภายในวดั มกี ารสอดสอ่ งดแู ลใหม้ กี ารแตง่ กายมดิ ชดิ เรยี บรอ้ ย
มมี าตรการในการป้องกนั โรคตามระเบียบของทางราชการ

วนั ท่ี ๒๖ มนี าคม ๒๕๖๓
สถานท ่ี วัดนครชนื่ ชมุ่ อำ� เภอสามพราน จงั หวัดนครปฐม
เรอื่ ง ขอความอนเุ คราะหแ์ กไ้ ขปญั หาความเดอื ดรอ้ นดา้ นเสยี งรบกวน
บริเวณวัดนครช่นื ชุ่ม
หน่วยงานรับเร่อื งรอ้ งเรียน ส�ำนักงานพระพทุ ธศาสนาแห่งชาติ
ผรู้ อ้ งเรียน ไม่ระบุ
ผ้ดู ำ� เนนิ การแก้ไขปญั หา เจ้าคณะอ�ำเภอ เจ้าคณะต�ำบล ส�ำนักงานพระพุทธศาสนา
จงั หวัดนครปฐม

249

250

สารคณะสงฆ์จงั หวดั นครปฐม พ.ศ. ๒๕๖๓

สรุปผล เนอื่ งจากวดั นครชน่ื ชมุ่ มกี ารจดั งานตา่ งๆ ภายในวดั บอ่ ยครงั้
มีการเปิดเคร่ืองขยายเสียงเปิดเพลงเสียงดังและใช้เคร่ือง
ขยายเสียงยามวิกาล จึงให้ทางวัดลดความดังของเสียง
และใชเ้ ครอ่ื งขยายเสยี งตามความจ�ำเป็น

วันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๓
สถานท ่ี วัดกลางบางแก้ว อ�ำเภอนครชยั ศรี จังหวัดนครปฐม
เรือ่ ง ตรวจสอบการการใชเ้ ชา่ ทธี่ รณสี งฆเ์ ลย้ี งไกแ่ ละทำ� บอ่ นชนไก่
หน่วยงานรบั เรอื่ งรอ้ งเรียน ส�ำนกั งานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม
ผรู้ อ้ งเรียน ไมร่ ะบุ
ผู้ดำ� เนินการแกไ้ ขปัญหา ส�ำนกั งานพระพทุ ธศาสนาจังหวัดนครปฐม
สรปุ ผล ตามท่ีวัดกลางบางแก้วได้ให้ประชาชนเช่าที่ธรณีสงฆ ์
เป็นเพียงการเชา่ ท่ีเพ่อื การเลีย้ งไก่เท่านัน้ ไม่ได้เปดิ บอ่ นตีไก ่
แต่ประการใด และได้ถวายค�ำแนะน�ำให้เจ้าอาวาส
ช่วยสอดสอ่ งดแู ลผเู้ ช่ามใิ ห้กระท�ำความผิดตามกฏหมาย

วันท่ี ๒๐ เมษายน ๒๕๖๓
สถานท ี่ วดั ศาลาตึก อ�ำเภอก�ำแพงแสน จงั หวัดนครปฐม
เรื่อง ตรวจสอบการจดั งานประจำ� ปี
หน่วยงานรบั เร่อื งร้องเรียน ส�ำนักงานพระพุทธศาสนาจงั หวัดนครปฐม
ผ้รู ้องเรียน ไม่ระบุ
ผดู้ ำ� เนนิ การแก้ไขปญั หา ส�ำนักงานพระพุทธศาสนาจงั หวัดนครปฐม
สรปุ ผล ทางวัดศาลาตึกได้จัดเต้นท์เพื่ออ�ำนวยความสะดวก
ใหก้ บั ประชาชนในการนำ� ของมาถวายภตั ตาหารแดพ่ ระสงฆ์
โดยไมม่ กี ารตดิ ตง้ั เครอ่ื งขยายเสยี ง และปฏบิ ตั ติ ามมาตรการ
เฝา้ ระวังโรคตามคำ� สงั่ ราชการอยา่ งเคร่งครดั

250

251

รายงานการประชุมพระสังฆาธกิ ารจังหวดั นครปฐม

วนั ที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๓
สถานท ่ี วดั โคกเขมา อ�ำเภอนครชยั ศรี จงั หวดั นครปฐม
เร่อื ง ตรวจสอบการเปดิ บทสวดมนตเ์ สยี งดงั ผา่ นเครอื่ งกระจายเสยี ง
หน่วยงานรับเร่อื งรอ้ งเรยี น ส�ำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม
ผู้ร้องเรียน ไม่ระบุ
ผดู้ ำ� เนนิ การแก้ไขปัญหา ส�ำนกั งานพระพุทธศาสนาจงั หวัดนครปฐม
สรุปผล การท�ำวัตรสวดมนต์ของพระสงฆ์วัดโคกเขมา ได้เปิด
เครื่องขยายเสียงมาเป็นเวลา ๑๐ กว่าปีแล้ว ในช่วงเวลา
๐๕.๐๐ -๐๕.๓๐ น. เท่าน้ัน ยกเว้นในวันพระที่จะเปิด
เครอ่ื งขายเสยี งตง้ั แตเ่ วลา๐๗.๐๐ น. หลงั จากมขี อ้ รอ้ งเรยี น
ทางวัดไดล้ ดระดบั เสยี งลงตามทญี่ าตโิ ยมตอ้ งการ

วันท่ี ๒๔ เมษายน ๒๕๖๓
สถานที่ วัดใหมส่ ุปดษิ ฐาราม อ�ำเภอนครชัยศรี จังหวดั นครปฐม
เรอ่ื ง ตรวจสอบพระภิกษุเปดิ เพลงเสยี งดงั ม่ัวสุมดมื่ สุรา
หน่วยงานรับเรือ่ งรอ้ งเรยี น ศนู ยร์ บั แจง้ เหตุ ๑๙๑ /สนง.พระพทุ ธศาสนาจงั หวดั นครปฐม
ผู้ร้องเรยี น ไม่ระบุ
ผู้ดำ� เนนิ การแก้ไขปญั หา พระวินยาธิการ เจ้าคณะต�ำบล ส�ำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดนครปฐม
สรปุ ผล เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๓ เจ้าหน้าท่ีต�ำรวจรับแจ้ง
และมายังที่เกิดเหตุ พบพระสงฆ์ ๓ รูป ดื่มสุราตามข้อ
รอ้ งเรยี นจรงิ เปน็ การประพฤตผิ ดิ วนิ ยั และเขา้ ขา่ ยกระทำ� ผดิ
ฝา่ ฝนื พระราชกำ� หนดการบรหิ ารราชการในสถานการณฉ์ กุ เฉนิ
จึงได้ท�ำการลาสิกขา โดยมีเจ้าอาวาสวัดใหม่สุปดิษฐาราม
เปน็ ประธาน เจา้ คณะตำ� บล และพระวนิ ยาธกิ าร เปน็ พยาน
และด�ำเนนิ คดีตามกฎหมาย

251

252

สารคณะสงฆจ์ งั หวดั นครปฐม พ.ศ. ๒๕๖๓

วนั ที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓
สถานท ่ี วัดไผ่ลอ้ ม อ�ำเภอเมอื งนครปฐม จงั หวดั นครปฐม
เรื่อง ร้องเรียนพระครูปลดั สิทธวิ ฒั น์ และนางประนอม คงพิกุล
หน่วยงานรบั เร่อื งร้องเรียน ส�ำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ผู้ร้องเรยี น ไมร่ ะบุ
ผู้ดำ� เนนิ การแก้ไขปัญหา ส�ำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม
สรปุ ผล พระครปู ลัดสทิ ธิวฒั น์ เจ้าอาวาสวัดไผ่ลอ้ ม ว่าจ้างให้จัดท�ำ
กรอบพระและตลบั เพชร ผรู้ อ้ ง รอ้ งวา่ พระครปู ลดั สทิ ธวิ ฒั น ์
ยงั จา่ ยคา่ กรอบพระไมค่ รบ จงึ มกี ารรอ้ งเรยี น กรณนี ใี้ หด้ ำ� เนนิ การ
ตามกระบวนการยตุ ธิ รรม

วนั ท่ี ๘ มิถนุ ายน ๒๕๖๓
สถานท ่ี วดั ลำ� พญา อำ� เภอบางเลน จงั หวัดนครปฐม
เร่ือง ตรวจสอบการทำ� สญั ญาและความโปรง่ ใสในการบรหิ ารงาน
ของตลาดนำ�้ วดั ลำ� พญา
หน่วยงานรับเร่ืองร้องเรยี น ส�ำนักงานพระพุทธศาสนาจงั หวดั นครปฐม
ผู้รอ้ งเรียน ไม่ระบุ
ผดู้ �ำเนินการแก้ไขปัญหา ส�ำนกั งานพระพทุ ธศาสนาจงั หวัดนครปฐม
สรปุ ผล คณะกรรมการบรหิ ารตลาดนำ้� และทางวดั ไดจ้ ดั ระเบยี บผเู้ ชา่
โดยจัดให้มีการลงทะเบียนผู้ค้า ท�ำสัญญาเช่าพ้ืนที่ค้าขาย
และจัดท�ำระบบการจัดการ การตรวจสอบด้านการ
บรหิ ารจัดการและด้านการเงนิ

252

253

รายงานการประชุมพระสงั ฆาธิการจงั หวัดนครปฐม

วันท่ี ๙ มิถุนายน ๒๕๖๓
สถานท ี่ ตลาดมาลี อ�ำเภอสามพราน จงั หวดั นครปฐม
เรื่อง ตรวจสอบพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของพระภิกษุบริเวณ
ตลาดมาลี
หนว่ ยงานรับเรื่องร้องเรยี น ส�ำนักงานพระพุทธศาสนาแหง่ ชาติ
ผ้รู อ้ งเรียน ไม่ระบุ
ผู้ดำ� เนินการแก้ไขปญั หา เจา้ คณะอ�ำเภอ พระวนิ ยาธกิ าร สำ� นักงานพระพทุ ธศาสนา
จงั หวัดนครปฐม
สรุปผล พระวินยาธิการพร้อมด้วยเจ้าหน้าท่ีต�ำรวจ สภ.โพธิ์แก้ว
ตรวจสอบพระภิกษุ จ�ำนวน ๒ รูป สังกัดวัดไผ่เลี้ยง
เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร ยืนปักหลักรับอาหาร
บณิ ฑบาตรตง้ั แตเ่ วลา๐๗.๐๐-๐๙.๐๐ น. รายงานพฤตกิ รรม
ท่ีไม่เหมาะสมให้เจ้าอาวาสวัดไผ่เล้ียงทราบเพื่อตักเตือน
ตอ่ ไป

วนั ท่ี ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๓
สถานท ี่ ตลาดหน้าองคพ์ ระปฐมเจดยี ์ อำ� เภอเมอื งนครปฐม
จงั หวัดนครปฐม
เรื่อง ตรวจสอบบุคลแต่งกายคลา้ ยพระสงฆ์จนี บิณฑบาตรเรีย่ ไร
หน่วยงานรบั เรื่องรอ้ งเรียน ส�ำนักงานพระพทุ ธศาสนาจังหวดั นครปฐม
ผ้รู ้องเรยี น ไมร่ ะบุ
ผดู้ ำ� เนนิ การแก้ไขปญั หา ส�ำนักงานพระพทุ ธศาสนาจงั หวัดนครปฐม
สรปุ ผล ส�ำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐมและเจ้าหน้าท่ีต�ำรวจ
ได้นัดหมาย นายเรอื งชัย ทบั ทมิ ศรี ซึง่ ปรากฏตามภาพขา่ ว
มาพบที่สถานีต�ำรวจภูธรเมืองนครปฐม ให้การยืนยันว่า
ไมไ่ ดม้ าเรย่ี ไรสิ่งของและทรัพย์สินจากชาวบ้าน แต่เดนิ ทาง
ไปเพอื่ ดดู วงชะตาใหก้ บั เพอ่ื นทตี่ ลาดหนา้ องคพ์ ระปฐมเจดยี ์

253

254

สารคณะสงฆ์จงั หวดั นครปฐม พ.ศ. ๒๕๖๓

โดยมิได้มีเจตนาแต่งกายเลียนแบบพระสงฆ์ เจ้าหน้าท ี่
กำ� ชบั วา่ การกระทำ� ดงั กลา่ วอาจเปน็ เหตใุ หเ้ กดิ ความเขา้ ใจผดิ ได้

วนั ท่ี ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓
สถานท ่ี วัดธรรมศาลา อำ� เภอเมอื งนครปฐม จังหวดั นครปฐม
เร่อื ง ขอใหป้ รับปรงุ สถานท่ีจดั วางใบเสมา
หน่วยงานรบั เรือ่ งรอ้ งเรยี น นายกรัฐมนตร/ี ส�ำนกั งานพระพทุ ธศาสนาจงั หวัดนครปฐม
ผรู้ ้องเรยี น นายสุเทพ บรรดาศกั ดิ์
ผูด้ ำ� เนนิ การแก้ไขปัญหา ส�ำนักงานพระพุทธศาสนาจงั หวดั นครปฐม
สรุปผล ตามข้อร้องเรียนหินดังกล่าวที่ลักษณะคล้ายใบเสมา
เปน็ ชน้ิ สว่ นหนง่ึ ของหนิ ทพ่ี ยายามแกละสลกั เปน็ พระพทุ ธรปู
ซ่ึงอยู่ภายในบริเวณวัด ซึ่งทางวัดจะได้หาสถานที่วางที่
เหมาะสมตอ่ ไป

วนั ที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓
สถานที่ วัดผาสุการาม อำ� เภอบางเลน จังหวดั นครปฐม
เรื่อง ตรวจสอบกรณีพระภกิ ษุเล่นแอพพลเิ คชัน่ Tik tok
หนว่ ยงานรับเรือ่ งรอ้ งเรียน ส�ำนกั งานพระพุทธศาสนาจงั หวดั นครปฐม
ผ้รู อ้ งเรยี น ไม่ระบุ
ผดู้ ำ� เนินการแก้ไขปัญหา ส�ำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวดั นครปฐม
สรุปผล กรณีพระภิกษุเล่นแอพพลิเคช่ัน Tik tok สวมบทบาทดีเจ
สวมแว่นตาด�ำและหน้ากากสีเหลืองโยกตามจังหวะเพลง
เปน็ พระภกิ ษพุ ง่ึ บวชใหม่ โดยผรู้ กั ษาการแทนเจา้ คณะตำ� บล
ไดว้ า่ กลา่ วตกั เตอื นและใหอ้ ยใู่ นความดแู ลของพระอปุ ชั ฌาย์
ปฏิบัติตามพระธรรมวินัย แสดงกริยาวาจาให้เหมาะสม
เพื่อเป็นการรักษาสมณสารูปและรักษาศรัทธาของ
พุทธศาสนิกชน

254

255

รายงานการประชมุ พระสังฆาธกิ ารจงั หวดั นครปฐม

วันท่ี ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓
สถานท ่ี วดั สำ� โรง อ�ำเภอนครชยั ศรี จังหวดั นครปฐม
เร่อื ง ตรวจสอบพระสงฆใ์ ช้วาจาไม่สภุ าพ
หน่วยงานรับเรือ่ งร้องเรยี น ส�ำนกั งานพระพทุ ธศาสนาจังหวัดนครปฐม
ผู้ร้องเรยี น ไมร่ ะบุ
ผู้ดำ� เนนิ การแกไ้ ขปญั หา เจา้ อาวาส ส�ำนกั งานพระพทุ ธศาสนาจังหวดั นครปฐม
สรปุ ผล เมอื่ วนั ท่ี ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ มกี ลมุ่ บคุ คล จำ� นวน ๑๐ คน
เจาะจงมาถวายสงั ฆทาน กบั พระไพรัช พลญาโณ ท่ีกุฏสิ งฆ์
ในเขตสังฆาวาส มีบุคคลในกลุ่มแต่กายไม่สุภาพรับศีล
แซงพระสงฆแ์ ละไลทส์ ด ระหวา่ งถวายสงั ฆทาน จงึ ไดต้ กั เตอื น
และกล่าวท้าทายกันขึ้นโดยวาจาไม่สุภาพ เจ้าอาวาส
ไดป้ ระชมุ สงฆ์ ชแ้ี จงถงึ โทษความเสยี หายและกลา่ วตกั เตอื น
และแนะน�ำให้ปฏิบัติตามพระธรรมวินัย และการแสดง
กริยาวาจาให้เหมาะสมเพ่ือเป็นการรักษาสมณสารูป
และรักษาศรทั ธาของพทุ ธศาสนิกชน

วนั ท่ี ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓
สถานท ่ี ตลาดสดเทศบาล ๑ อ�ำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
เรื่อง ตรวจสอบพระสงฆ์นั่งบิณฑบาตหน้าตลาดสดเทศบาล ๑
จงั หวัดนครปฐม
หนว่ ยงานรับเรื่องร้องเรยี น ส�ำนกั งานพระพุทธศาสนาจงั หวัดนครปฐม
ผู้รอ้ งเรียน ไม่ระบุ
ผู้ดำ� เนนิ การแก้ไขปัญหา พระวินยาธิการ สำ� นกั งานพระพทุ ธศาสนาจังหวดั นครปฐม
สรปุ ผล พระสงฆน์ ง่ั รบั บาตร ตงั้ แตเ่ วลา๐๖.๓๐ –๐๙.๐๐ น. บรเิ วณ
หนา้ ตลาดสดเทศบาล๑อำ� เภอเมอื งนครปฐมจงั หวดั นครปฐม
และมีการเวียนน�ำกลับไปขายต่อ เป็นพระสงฆ์สังกัด
วัดพระงาม ซึ่งอาพาธเป็นเบาหวาน ความดัน โรคหัวใจ

255

256

สารคณะสงฆ์จงั หวัดนครปฐม พ.ศ. ๒๕๖๓

โรคเก๊าต์ กระดูกทับเส้นประสาท โรคไต และมีน�้ำหนัก
๑๕๐ กโิ ลกรรม จงึ ไมส่ ามารถเดนิ รบั บาตรไดจ้ งึ ตอ้ งนง่ั เกา้ อี้
ในการน้ี เจา้ อาวาส เจ้าคณะผ้ปู กครองสงฆ์ พระวินยาธิการ
ได้ว่ากล่าวตักเตือนและแนะน�ำให้ปฏิบัติตามพระธรรมวินัย
กฎมหาเถรสามคม เพื่อเปน็ การรกั ษาสมณสารปู และรกั ษา
ศรัทธาของพทุ ธศาสนกิ ชน

วันท่ี ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓
สถานท่ี วดั ห้วยตะโก อำ� เภอนครชัยศรี จงั หวัดนครปฐม
เรอื่ ง ใหว้ ดั หว้ ยตะโกช�ำระหนี้
หน่วยงานรับเรอ่ื งรอ้ งเรียน ส�ำนกั งานพระพทุ ธศาสนาแห่งชาติ
ผรู้ ้องเรียน นายศลิ ป์วิจกั ขณ์ จนั ทนานวุ ฒั น์
ผู้ด�ำเนนิ การแกไ้ ขปัญหา เจ้าคณะต�ำบล เจ้าคณะอ�ำเภอ ส�ำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวดั นครปฐม
สรปุ ผล เจา้ อาวาสวดั หว้ ยตะโก เปน็ ผสู้ งั่ ซอ้ื จกั รยานนำ้� จำ� นวน ๑๐ ลำ�
เสื้อชูชีพ จ�ำนวน ๑๕ ตัว รวมเป็นเงิน ๒๒๒,๒๕๐ บาท
ตั้งแต่วันท่ี ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๑ ในการนี้ เจ้าคณะต�ำบล
และผู้เก่ียวข้อง ให้เจ้าอาวาสท�ำข้อตกลงและด�ำเนินการ
ผอ่ นจ่ายเงินค่าสนิ ค้า ดังกลา่ ว

วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓
สถานท ่ี มหาวิทยาลัยมหิดล อ�ำเภอพทุ ธมณฑล จงั หวดั นครปฐม
เรอื่ ง กรณีพบสามเณรเข้าร่วมกับกลุ่มการชมุ นุม
หน่วยงานรับเรอื่ งรอ้ งเรียน ส�ำนกั งานพระพทุ ธศาสนาแหง่ ชาติ
ผู้ร้องเรียน ไม่ระบุ
ผู้ดำ� เนินการแกไ้ ขปญั หา เจ้าคณะต�ำบล เจ้าคณะอ�ำเภอ ส�ำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวดั นครปฐม

256

257

รายงานการประชมุ พระสังฆาธิการจังหวัดนครปฐม

สรุปผล กรณีมีสามเณรร่วมชุมนุมของกลุ่มคนบริเวณอนุสาวรี
ประชาธิปไตย พบว่าเป็นสามเณรพักอาศัยช่ัวคราว
ท่ีวัดสุทธิวราราม เขตสาธร กรุงเทพมหานคร ปัจจุบัน
พ�ำนักอาศัยที่หอพักและศึกษา ณ วิทยาลัยศาสนศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดล กรณีนี้ผู้เกี่ยวข้องได้ประสานงาน
มหาวิทยาลัยสังเกตการณ์ และแจ้งการประพฤติตน
ที่ไมเ่ หมาะสม และด�ำเนินการแจง้ วัดทส่ี งั กัดทราบ

วนั ท่ี ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
สถานท ่ี วัดอ้อนอ้ ย อำ� เภอก�ำแพงแสน จงั หวัดนครปฐม
เรอ่ื ง บคุ คลแต่งกายคลา้ ยพระสงฆ์ก้มกราบฆราวาส
หน่วยงานรับเรื่องรอ้ งเรยี น ส�ำนักงานพระพทุ ธศาสนาแหง่ ชาติ
ผู้รอ้ งเรียน -
ผ้ดู ำ� เนินการแกไ้ ขปัญหา ส�ำนกั งานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม
สรปุ ผล -

วนั ท่ี ๙ พฤศจกิ ายน ๒๕๖๓
สถานท ่ี มหาวิทยาลัยมหดิ ล อ�ำเภอพุทธมณฑล จงั หวัดนครปฐม
เรอ่ื ง กรณีพบพระสงฆ์เข้าร่วมกับกล่มุ การชมุ นุม
หน่วยงานรับเร่ืองรอ้ งเรยี น ส�ำนกั งานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ผู้รอ้ งเรยี น -
ผดู้ ำ� เนินการแก้ไขปัญหา เจ้าคณะต�ำบล เจ้าคณะอ�ำเภอ ส�ำนักงานพระพุทธศาสนา
จงั หวดั นครปฐม
สรุปผล กรณพี ระชษิ ณพุ งษ์ ชยนตุ ธารี และสามเณรสหรฐั สขุ คำ� หลา้
นกั ศกึ ษาวทิ ยาลยั ศาสนศกึ ษา มหาวทิ ยาลยั มหดิ ล รว่ มชมุ นมุ
และกลา่ วคำ� ปราศรยั รว่ มกบั กลมุ่ ชมุ นมุ บรเิ วณมหาวทิ ยาลยั มหดิ ล
กรณนี ผี้ เู้ กย่ี วขอ้ งไดป้ ระสานงานมหาวทิ ยาลยั สงั เกตการณ์
และแจ้งการประพฤติตนท่ีไม่เหมาะสม และด�ำเนินการ
แจ้งวัดท่ีสงั กัดทราบ

257

258

สารคณะสงฆ์จงั หวดั นครปฐม พ.ศ. ๒๕๖๓

วนั ที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓
สถานท ่ี ซอยหมู่บ้านร่วมเก้ือ ต�ำบลศาลายา อ�ำเภอพุทธมณฑล
จงั หวดั นครปฐม
เรื่อง ตรวจสอบพฤตกิ รรมทไ่ี มเ่ หมาะสมของพระภกิ ษชุ าวตา่ งชาติ
หน่วยงานรบั เร่ืองรอ้ งเรียน ส�ำนักงานพระพทุ ธศาสนาแหง่ ชาติ
ผรู้ ้องเรยี น ไม่ระบุ
ผดู้ ำ� เนนิ การแกไ้ ขปัญหา เจ้าคณะต�ำบล เจ้าคณะอ�ำเภอ ส�ำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวดั นครปฐม
สรุปผล พระภิกษุชาวต่างชาติสัญชาติกัมพูชา มาพักอาศัยในพ้ืนท่ี
ซอยหมู่บ้านร่วมเก้ือ ต�ำบลศาลายา อ�ำเภอพุทธมณฑล
มีพฤติกรรม ด่ืมสุรา เล่นการพนัน ส่งเสียงดัง รบกวน
ชาวบ้าน บิณฑบาตรเวลา ๐๔.๐๐ น. และกลับมา
พักอาศัยบริเวณดังกล่าว กรณีนี้เจ้าคณะอ�ำเภอและ
เจา้ หนา้ ทด่ี ำ� เนนิ การใหล้ าสกิ ขาและผลกั ดนั ออกนอกประเทศ

ข้อกฎหมาย/ระเบยี บ ท่เี กี่ยวขอ้ งกบั การรับเรือ่ งร้องเรียนของศนู ยด์ ำ� รงธรรม
๑. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี
พ.ศ. ๒๕๔๖
๒. ข้อส่ังการของนายกรัฐมนตรี กรณีการด�ำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องทุกข์/
ร้องเรียน ของประชาชน
๓. ค�ำรับรองการปฏบิ ัติการของสำ� นกั งานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
๔. เร่ืองที่ขัดต่อพระธรรมวินัย กฎหมาย กฎกระทรวง กฎมหาเถรสมาคม กฎ
ข้อบังคับ ระเบียบ ค�ำสั่ง มติ ประกาศ พระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช ที่ส่อว่าจะเกิด
ความเสยี หายแก่การคณะสงฆ์และการพระศาสนา

258

259

รายงานการประชุมพระสังฆาธกิ ารจงั หวัดนครปฐม

ภาพกจิ กรรมงานปกครอง

การประชุมพระสงั ฆาธิการระดบั เจา้ อาวาส รองเจ้าอาวาส และผู้ชว่ ยเจา้ อาวาส
ตามมติมหาเถรสมาคมที่ ๑๔๓/๒๕๔๖ ประจำ� ปี ๒๕๖๓

259

260

สารคณะสงฆ์จงั หวดั นครปฐม พ.ศ. ๒๕๖๓

ภาพกจิ กรรมงานปกครอง

การประชมุ พระสังฆาธกิ ารระดับเจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส และผู้ชว่ ยเจา้ อาวาส
ตามมตมิ หาเถรสมาคมท่ี ๑๔๓/๒๕๔๖ ประจำ� ปี ๒๕๖๓

260

261

รายงานการประชมุ พระสงั ฆาธิการจังหวดั นครปฐม

ภาพกิจกรรมงานปกครอง

การประชมุ พระสงั ฆาธกิ ารระดบั เจ้าคณะอำ� เภอ รองเจ้าคณะอ�ำเภอ เจา้ คณะต�ำบล และเลขานกุ าร

ตามมติมหาเถรสมาคมท่ี ๑๔๓/๒๕๔๖ ครัง้ ที่ ๒ ประจำ� ปี ๒๕๖๓

261

262

สารคณะสงฆ์จงั หวัดนครปฐม พ.ศ. ๒๕๖๓

ภาพกจิ กรรมงานปกครอง

การประชมุ พระสังฆาธกิ ารระดบั เจ้าคณะจังหวดั รองเจ้าคณะจังหวัด เจา้ คณะอำ� เภอ
รองเจา้ คณะอ�ำเภอ เจา้ คณะต�ำบล และเลขานกุ าร ทกุ วันศุกร์แรกของเดือน

262

263

รายงานการประชุมพระสังฆาธกิ ารจังหวดั นครปฐม

ภาพกิจกรรมงานปกครอง

การประชุมพระสงั ฆาธกิ ารระดับเจ้าคณะจังหวดั รองเจ้าคณะจังหวดั เจ้าคณะอำ� เภอ
รองเจ้าคณะอำ� เภอ เจา้ คณะต�ำบล และเลขานกุ าร ทุกวันศกุ ร์แรกของเดือน

263

264

สารคณะสงฆ์จงั หวัดนครปฐม พ.ศ. ๒๕๖๓

ภาพกิจกรรมงานปกครอง

การประชมุ พระสังฆาธกิ ารระดับเจา้ คณะจังหวัด รองเจ้าคณะจงั หวดั เจา้ คณะอำ� เภอ
รองเจา้ คณะอ�ำเภอ เจา้ คณะต�ำบล และเลขานกุ าร ทุกวันศุกรแ์ รกของเดือน

264

265

รายงานการประชุมพระสังฆาธกิ ารจังหวัดนครปฐม

การประชุมพระสังฆาธกิ ารระดบั เจ้าคณะจงั หวัด รองเจา้ คณะจังหวัด เจา้ คณะอำ� เภอ
รองเจ้าคณะอำ� เภอ เจ้าคณะต�ำบล รองเจา้ คณะตำ� บล และเลขานุการเจ้าคณะ

ออนไลนผ์ า่ นแอปพลิเคชนั ZOOM Cloud Meetings ในสถานการณ์โควดิ ๑๙

265

266

สารคณะสงฆ์จังหวดั นครปฐม พ.ศ. ๒๕๖๓

ภาพกิจกรรมงานปกครอง

การประชุมพระวนิ ยาธิการจังหวัดนครปฐม
ประจ�ำปี ๒๕๖๓

266

267

รายงานการประชมุ พระสังฆาธิการจงั หวัดนครปฐม

ภาพกจิ กรรมงานปกครอง

การมอบตราตร้ังเจา้ คณะตำ� บล เจ้าอาวาส และผ้ชู ่วยเจา้ อาวาส
ประจำ� ปี ๒๕๖๓

267

268

สารคณะสงฆจ์ งั หวัดนครปฐม พ.ศ. ๒๕๖๓

ภาพกจิ กรรมงานปกครอง

การลงพน้ื ทีแ่ กไ้ ขปัญหาของเจ้าคณะผูป้ กครอง พระวนิ ยาธกิ าร
และส�ำนกั งานพระพุทธศาสนาจงั หวัดนครปฐม ประจำ� ปี ๒๕๖๓

268

269

รายงานการประชมุ พระสังฆาธิการจังหวดั นครปฐม

สรุป
รายงานฝา่ ยการศกึ ษา

คณะสงฆจ์ งั หวดั นครปฐม
ประจำ� ปี ๒๕๖๓

269

270

สารคณะสงฆจ์ ังหวดั นครปฐม พ.ศ. ๒๕๖๓

คณะกรรมการฝา่ ยการศึกษาจังหวดั นครปฐม
ประจำ� ปี ๒๕๖๓

เพือ่ ให้งานของคณะสงฆใ์ นภารกจิ ๖ ด้านอันประกอบด้วยการปกครองการศกึ ษา
การเผยแผ่การสาธารณูปการการศึกษาสงเคราะห์และการสาธารณสงเคราะห์ด�ำเนิน
ไปด้วยดีและมปี ระสิทธิภาพยงิ่ ข้นึ
อาศัยอำ� นาจตามความในมาตรา ๒๑ (๒) และมาตรา ๒๒ (๒) แห่งพระราชบัญญัต ิ
คณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ แกไ้ ขเพม่ิ เติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบบั ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕
ขอ้ ๑๕ (๑), (๒) แหง่ กฎมหาเถรสมาคมฉบบั ท่ี ๒๓ (พ.ศ. ๒๕๔๑) วา่ ดว้ ยระเบยี บการปกครอง
คณะสงฆ์และมติมหาเถรสมาคมคร้ังที่ ๑๓/๒๕๕๙ เม่ือวันท่ี ๑๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙
จงึ แต่งต้งั ผรู้ ับผิดชอบฝา่ ยการศึกษาของคณะสงฆจ์ ังหวัดนครปฐมดังต่อไปนี้

คณะกรรมการฝา่ ยการศึกษา
๑. เจา้ คณะอำ� เภอทกุ อำ� เภอ ที่ปรึกษา
๒. พระพิพฒั น์ศกึ ษากร วัดบางชา้ งเหนือ ประธานกรรมการ
๓. พระมงคลธรี คุณ วดั ญาณเวศกวัน รองประธานกรรมการ
๔. พระครูโกวทิ สตุ การ วดั โคกเขมา รองประธานกรรมการ
๕. พระมหาไกรวรรณ์ ชนิ ทตตฺ ิโย ป.ธ.๙ วดั พระงาม รองประธานกรรมการ
๖. พระครูปฐมสตุ ากร วดั หนองกระโดน กรรมการ
๗. พระครปู ฐมเมธาภรณ ์ วดั สวุ รรณรตั นาราม กรรมการ
๘. พระครไู พโรจน์ภัทรคณุ วดั สระพงั กรรมการ
๙. พระครูยตธิ รรมานยุ ตุ วดั สวา่ งอารมณ ์ กรรมการ
๑๐. พระครูปฐมสาธวุ ฒั น ์ วดั สีแ่ ยกเจรญิ พร กรรมการ
๑๑. พระครูปลดั สทิ ธวิ ัฒน ์ วัดไผ่ลอ้ ม กรรมการ
๑๒. พระมหาสธุ ี อาสโภ ป.ธ.๙ วดั เชงิ เลน กรรมการ
๑๓. พระมหาวจิ ติ ร กลฺยาณจติ โฺ ต ป.ธ.๗ วดั มหาสวสั ดน์ิ าคพฒุ าราม กรรมการ
๑๔. พระมหาณรงค์ มหาปญฺโญ ป.ธ.๖ วัดบางน้อยใน กรรมการ

270

271

รายงานการประชมุ พระสังฆาธกิ ารจังหวดั นครปฐม

๑๕. พระมหาวีระ วรี ปญโฺ ญ ป.ธ.๙ วดั พระงาม กรรมการ
๑๖. พระมหาวทิ รู สทิ ธฺ ิเมธี ป.ธ.๙ วดั พระงาม กรรมการ
๑๗. พระมหาอเนก มหคฆฺ ปญฺโญ ป.ธ.๙ วดั ห้วยจระเข ้ กรรมการ
๑๘. พระครูปลดั เพลิน ภททฺ ปญฺโญ วัดประชาราษฎรบ์ ำ� รุง กรรมการ
๑๙. พระมหาอดเิ รก ฐติ วุฑฺฒิ ป.ธ.๕ วัดวังตะก ู กรรมการ
๒๐. พระเกรียงศกั ด์ิ ถาวโร วดั บางหลวง กรรมการ
๒๑. พระครูปลดั พงษพ์ นั ธ์ วํสวโร วัดเดชานสุ รณ ์ กรรมการและเลขานกุ าร
๒๒. พระปลดั การุณย์ ฐิตธมโฺ ม วดั บางชา้ งเหนอื กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการ
๒๓. พระพฒั นวชั ร์ ญาณสิริ วัดโคกเขมา กรรมการและผชู้ ่วยเลขานุการ
๒๔. พระนครินทร์ ธมมฺ ินฺทโชต ิ วัดพระงาม กรรมการและผชู้ ่วยเลขานกุ าร
๒๕. นางสาวพรรนิภา คงเวียง นักวิชาการปฏิบตั กิ ารพศจ.นครปฐม
กรรมการและผู้ชว่ ยเลขานกุ าร
มหี นา้ ทด่ี งั นี้
๑. ส่งเสริมสนับสนุนและดำ� เนนิ การเก่ียวกบั การศาสนศกึ ษาของคณะสงฆแ์ ละสามเณร
๒. กำ� กบั ดูแลพระภิกษุสามเณรท่ีไดศ้ กึ ษาวิชาการในสถาบนั ต่างๆ ภายในราชอาณาจักร
ท่มี ิใชส่ ถาบนั การศกึ ษาของสงฆ์
๓. กำ� หนดแนวทางและวธิ ปี ฏิบตั ิในการส่งเสริมการศาสนศึกษา
๔. ปฏบิ ัติหนา้ ท่ีอน่ื ตามทีค่ ณะสงฆ์มอบหมาย

ฝ่ายการศึกษามหี นา้ ท่ี

๑. สง่ เสรมิ และสนับสนนุ การศึกษาพระปริยตั ิธรรมแผนกธรรม - บาลี ซึ่งเป็นระบบ
การศกึ ษาด้ังเดมิ ของคณะสงฆ์ โดยรูปแบบและวธิ ีการตา่ งๆ

๒. ส่งเสริมการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีที่สูงกว่าระบบการศึกษา
ขั้นพนื้ ฐาน (ตงั้ แต่ ป.ธ. ๔ ขนึ้ ไป) ใหม้ ีความหมายในระดบั ชนั้ ต่างๆ จดั ใหม้ ีรูปแบบและ
วิธีการศึกษาที่หลากหลาย โดยให้ผู้จบการศึกษาประโยค ป.ธ. ๔ - ๙ มีวิทยฐานะเป็น
ปริญญาตรีถึงปริญญาเอก ซ่ึงจะต้องศึกษาวิชาสามัญท่ีจ�ำเป็นควบคู่กันไป เน้นการศึกษา
ตามอัธยาศัยในการศึกษาประโยคบาลี ส่วนวิชาสามัญจะประสานกับมหาวิทยาลัยสงฆ ์

271

272

สารคณะสงฆ์จงั หวัดนครปฐม พ.ศ. ๒๕๖๓

หรือมหาวิยาลัยต่างๆ ร่วมด�ำเนินการจัดท�ำหลักสูตรและวิธีการเรียนการสอนให้ม ี
ความหลากหลาย โดยความเห็นชอบของมหาเถรสมาคมท้ังน้ี จะต้องไม่กระทบต่อระบบ
การศึกษาพระปรยิ ัติธรรมแผนกบาลแี บบเดมิ ของคณะสงฆ์
๓. จัดให้มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาต้นแบบ ตามแนวพระด�ำร ิ
สมเด็จพระเทพรตั นราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุ ารี ให้ครบทกุ เขตการศกึ ษา และขยายผล
ไปยังจังหวัดทุกจังหวดั กลมุ่ โรงเรยี น โรงเรยี น โดยใหม้ ีแผนดำ� เนินการทช่ี ัดเจน จดั ระบบ
การแก้ไขปัญหาที่มีประสิทธิภาพ เช่น ปัญหาการขาดแคลนครูสอนและบุคลากร ปัญหา
การขาดอุปกรณ์การสอน ปญั หาเรอื่ งสวัสดิการของครู บุคลากรทางการศกึ ษา และผู้เรยี น
เปน็ ต้น
๔. จดั ทำ� มาตรการในการสง่ เสรมิ การศกึ ษาพระปรยิ ตั ธิ รรมทกุ แผนก โดยใหส้ ำ� นกั งาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดประสานกับสถานศึกษา เพ่ือให้พระสงฆ์ที่มีความรู้ความสามารถ
เข้าไปแนะแนวการศกึ ษาพระปริยตั ธิ รรมทุกแผนก โดยมกี ลมุ่ เปา้ หมายหลกั คอื นกั เรียน
ระดับประถมศึกษาปีท่ี ๖ และมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เพื่อให้เข้ามาสู่ระบบการศึกษาของ
คณะสงฆใ์ หม้ ากยิ่งขนึ้
๕. ส่งเสริมให้วัดและสถานศึกษาจัดให้มีการเรียนการสอนธรรมศึกษา ด้วยวิธีการ
ท่ีหลากหลาย สนับสนุนและอ�ำนวยความสะดวกในการสอบธรรมศึกษา รวมท้ังให้มี
ระบบการยกย่องเชิดชูเกียรติท่ีเหมาะสม ท้ังแก่ผู้เข้าสอบ สถานศึกษา และหน่วยงาน
ต้นสังกัดของสถานศึกษาน้ันๆ
๖. สนับสนุนให้มีการศึกษาวิชาการทางพระพุทธศาสนา ด้วยรูปแบบและวิธีการ
ตา่ งๆ แกพ่ ทุ ธศาสนกิ ชนทกุ ระดบั วยั เนน้ การศกึ ษาเพอื่ นำ� ไปสกู่ ารปฏบิ ตั ติ นตามหลกั ธรรม
ของพระพุทธศาสนาให้ระบบการศึกษาเป็นระบบ ที่มีความหมายต่อการด�ำเนินชีวิต
จัดให้มรี ะบบสง่ เสริมยกยอ่ งเชิดชูที่เหมาะสม

272

273

รายงานการประชุมพระสงั ฆาธิการจังหวัดนครปฐม

รปู แบบการพฒั นาพระสงั ฆาธกิ ารในการบรหิ ารกจิ การคณะสงฆต์ ามแนวพระพทุ ธศาสนา
ด้านการศาสนศึกษา พระสังฆาธิการจะต้องมีอธิศีลสิกขา คือ ฝึกอบรมพัฒนา
พฤติกรรมทางกาย และวาจา ที่จะให้ต้ังอยู่ในวินัย รู้จักใช้ตา หู จมูก ลิ้น กาย และ
มีพฤติกรรมดีงาม ในการสัมพันธ์ ที่จะอยู่ร่วมสังคมกับผู้อ่ืนและอยู่ในสิ่งแวดล้อมต่างๆ
ดว้ ยดี ใหเ้ ปน็ ประโยชน์ เกอื้ กลู ไมเ่ บยี ดเบยี น ไมท่ ำ� ลาย แตส่ ง่ เสรมิ และสนบั สนนุ การศกึ ษา
ให้พระภิกษุและสามเณร มีความรู้อย่างแตกฉาน พระสังฆาธิการจะต้องมีอธิจิตตสิกขา
กล่าวคือ มีการฝึกอบรมพัฒนาจิตใจให้สงบ ตั้งม่ัน เป็นสมาธิ ความเข้มแข็งม่ันคง ท�ำให้
จิตใจมีสภาพที่เหมาะแก่การใช้งาน ควรมีการปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการเรียนการสอน
ใหผ้ ู้เรยี นเกดิ ฉันทะในการศึกษา เกดิ แรงจูงใจในการแสวงปัญญา พระสังฆาธกิ ารจะต้องมี
อธิปัญญาสิกขา เพื่อให้เกิดความรู้แจ้ง รู้ชัดในเป้าหมายของการจัดการศึกษาว่า ต้องการ
ให้พระภิกษุสามเณรท่ีเรียนแล้ว มีผลสัมฤทธ์ิเป็นเช่นไร มองเห็นสิ่งท้ังหลายตามความ
เปน็ จรงิ อันจะท�ำใหจ้ ิตใจหลดุ พ้นเป็นอสิ ระ ปราศจากกิเลสและความทุกข์ สง่ ผลใหม้ กี าร
หมน่ั ตรวจตราดูแล ใฝ่ใจในงานของตนเสมอ
การขับเคลอื่ นแผนยทุ ธศาสตรก์ ารปฏิรูปกจิ การพระพุทธศาสนาปี ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
พุทธศตวรรษท่ี ๒๑ นับเป็นยุคแห่งสังคมข่าวสาร เป็นโลกไร้พรมแดน สามารถ
ค้นหาข้อมูลข่าวสารที่ต้องการได้ท้ังข้อมูลที่จริงและไม่จริงได้อย่างรวดเร็ว เข้าถึงผู้รับได ้
ทุกระดับ ทุกเช้ือชาติ ทุกศาสนา พระพุทธศาสนาจึงถือว่าเผชิญกับความท้าทายอย่าง
หลกี เลยี่ งไมไ่ ด้ มวี กิ ฤตศิ รทั ธาเปน็ ปญั หาใหญท่ อี่ งคก์ รทางพระพทุ ธศาสนากำ� ลงั ประสบอยู่
และตอ้ งด�ำเนินการแก้ไขโดยดว่ น
ในแผนยทุ ธศาสตรก์ ารปฏริ ปู กจิ การพระพทุ ธศาสนา ฉบบั นจ้ี งึ เนน้ ทก่ี ารสรา้ งความ
มน่ั คงดา้ นพระพทุ ธศาสนา ดว้ ยการปลกู ฝงั ศรทั ธาใหม้ นั่ คงของพระพทุ ธศาสนาในยคุ ดจิ ติ อล
๑. วิกฤติศรัทธา อันเป็นผลมาจากการประพฤติปฏิบัติของพระสงฆ์สามเณร
บางรูปที่ประมาทพลั้งเผลอ ขาดความส�ำรวมระวัง จนท�ำให้สังคมสงฆ์ส่วนใหญ่ได้รับ
ผลกระทบ เป็นเหตุให้ศรัทธาของพุทธศาสนิกชนคลอนแคลน เพราะทุกคนมองพระสงฆ์
แบบเหมารวม ไม่ได้แยกแยะเปน็ รายบุคคล

273

274

สารคณะสงฆ์จงั หวดั นครปฐม พ.ศ. ๒๕๖๓

๒. ปัญญาปริทัศน์ พระสงฆ์บางรูป ญาติโยมบางท่านที่มีการศึกษาแล้วคิดว่า
ตัวเองมีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมค�ำส่ังสอนของพระพุทธเจ้าอย่างถ่องแท้แล้ว
น�ำค�ำสอนนน้ั มาดัดแปลง แก้ไขเพ่ือให้เปน็ ของตัวเอง จนกลายเป็นสัทธรรมปฏิรปู
๓. ญาติโยมปฏิบัติ คือ ส�ำนักปฏิบัติธรรมต่างๆ ซ่ึงบริหารจัดการโดยคฤหัสถ ์
ผุดขึ้นมากมายด้วยเหตุผล คือความสะดวก สะอาด สบาย ในขณะที่ไปปฏิบัติท่ีวัดหรือ
สถานที่ปฏิบัติธรรมน้ันได้รับความล�ำบาก ไม่สะดวกท้ังเรื่องอาหาร ท่ีพัก การเดินทาง
สภาพแวดลอ้ ม ผคู้ นจึงหนั มาใหค้ วามสนใจในการปฏิบตั ิกบั อาจารย์ท่เี ป็นคฤหสั ถ์มากขึ้น
๔. ขัดเคืองเรื่องเศรษฐกิจ นับเป็นปัญหาหลักในการด�ำรงชีวิตของคนในปัจจุบัน
ท่ีต้องท�ำมาหาเลี้ยงชีพ ต้องท�ำให้ท้องอิ่มก่อนจึงจะหันหาทางสงบจิตใจได้ ประกอบด้วย
ตอ้ งมภี าระรับผิดชอบครอบครัวอกี จึงท�ำให้ไม่สะดวกที่จะเดนิ ทางไปวดั หรือไมส่ ะดวกที่
จะสนบั สนุนด้านงบประมาณในกิจการพระศาสนา
มองในแง่ดี ถือว่ามีความสะดวกในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างยิ่ง เพราะม ี
ชอ่ งทางมากมายในการน�ำเสนอธรรมะสู่ประชาชนในรปู แบบตา่ งๆ เขา้ ถึงไดท้ ุกระดับ
มองในแงท่ ่ีตอ้ งระวงั คือ หากการเผยแผ่พระธรรมค�ำสอนนนั้ เปน็ การกระท�ำโดย
รเู้ ทา่ ไมถ่ งึ การณ์ ขาดความรอู้ ยา่ งถกู ตอ้ งตามหลกั ธรรมทางพระพทุ ธศาสนากน็ บั วา่ อนั ตราย
อย่างยง่ิ
อกี อยา่ งหนง่ึ ขา่ วพระพทุ ธศาสนาในทางลบกส็ ามารถแพรก่ ระจายไดอ้ ยา่ งรวดเรว็
เชน่ กนั สามารถทำ� ลายศรทั ธาของพทุ ธศาสนกิ ชนเปน็ วงกวา้ ง และรวดเรว็ ยากตอ่ การแกไ้ ข
๕. ชีวิตยุคไอที เป็นสังคมยุคข้อมูลข่าวสารที่ไร้พรมแดน การไหลบ่าของข้อมูล
เป็นไปอย่างรวดเรว็ หากขาดปญั ญาพจิ ารณาไตร่ตรองก็จะท�ำให้เสพสง่ิ ท่ีผดิ ได้
มหาเถรสมาคมได้มมี ตมิ อบหมายให้พระพรหมมุนี พระพรหมโมลแี ละพระพรหม
บณั ฑิต ก�ำหนดกรอบการปฏิรปู กจิ การพระพุทธศาสนา ๖ ดา้ น + ๑ คอื ดา้ นการปกครอง
ดา้ นศาสนศกึ ษา ดา้ นศกึ ษาสงเคราะห์ ดา้ นการเผยแผ่ ดา้ นสาธารณปู การดา้ นสาธารณสงเคราะห ์
และการพัฒนาพุทธมณฑลให้เป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนา รวมท้ังก�ำหนดกรอบการ

274

275

รายงานการประชุมพระสงั ฆาธิการจังหวดั นครปฐม

ดำ� เนนิ งาน ระดมความคิดเหน็ จากทกุ ภาคสว่ น ด�ำเนินงานตามกรอบภารกิจของคณะสงฆ์
และขบั เคลื่อนนโยบายสูก่ ารปฏบิ ัติ
แนวทางการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ดา้ นศาสนศึกษา
๑. พฒั นาการบรหิ ารจดั การในการศกึ ษาบาลี นกั ธรรม ธรรมศกึ ษา โรงเรยี นพระปรยิ ตั ธิ รรม
แผนกสามญั มหาวทิ ยาลัยสงฆ์ และการศกึ ษาตามอัธยาศยั บรู ณาการกนั อย่างเป็นระบบ
๒. เสนอใหต้ ราพระราชบญั ญตั กิ ารศกึ ษาพระปรยิ ตั ธิ รรมเพอ่ื เปน็ กลไก ในการบรหิ าร
จดั การ และพฒั นาการศกึ ษาพระพุทธศาสนา
๓. จัดให้มีคณะกรรมการการศึกษาพระพุทธศาสนาในระดับจังหวัดเพื่อบูรณาการ
การศึกษาท่ีเกยี่ วข้องกบั พระภิกษุสามเณรและ ประชาชนท่วั ไป
๔. พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลการศึกษา
ด้านพระพทุ ธศาสนาให้มีคณุ ภาพและมาตรฐาน
๕. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรด้านพระพุทธศาสนา ให้มีความมั่นคงและก้าวหน้า
ในอาชีพ เช่น ก�ำหนดระบบเทียบมาตรฐานคุณวุฒิ อัตราเงินเดือน สวัสดิการและสิทธิ
ประโยชน์อืน่ ๆ เปน็ ตน้
๖. ก�ำหนดยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาระบบและกลไกในการสร้าง และพัฒนา
ศาสนทายาท
แนวทางการปฏิรูปกิจการพระพทุ ธศาสนาตามพันธกจิ คณะสงฆด์ า้ นศาสนศึกษา
มแี นวทางการดำ� เนนิ การ ดังนี้
๑. สร้างความม่ันคงด้านพระพุทธศาสนา โดยการปลูกฝังศรัทธาในพระพุทธศาสนา
ผ่านการศึกษาพระปริยัติธรรม ธรรมศึกษา บาลีศึกษา เพ่ิมศักยภาพทางปัญญาแก่
ศาสนทายาท
๒. ยกระดับกระบวนการบริหารจัดการภายใน โดยอาศัยความร่วมมือภาคีเครือข่าย
ตามหลัก บ ว ร พัฒนาระบบธรรมาภิบาล ระบบสารสนเทศ พัฒนาหลักสูตรเชิงพุทธ
และนวัตกรรมวชิ าการใหท้ นั สมัย

275

276

สารคณะสงฆจ์ งั หวัดนครปฐม พ.ศ. ๒๕๖๓

๓. พฒั นาสอู่ งคก์ รแหง่ การเรยี นรเู้ ชงิ พทุ ธ ดว้ ยการเพม่ิ ขดี ความสามารถของศาสนบคุ คล
เชน่ ผบู้ รหิ ารศาสนศกึ ษา ครสู อนพระปรยิ ตั ธิ รรมแผนกธรรมและแผนกบาลี พระปรยิ ตั นิ เิ ทศก์
เสริมสร้างองคค์ วามร้ดู า้ นพระพุทธศาสนาใหเ้ ขม้ แข็ง
๔. มีทรัพยากรเพียงพอในการขับเคลื่อนกิจการพระพุทธศาสนา ด้วยการจัดหา
แหลง่ งบประมาณสนบั สนนุ กิจการพระพุทธศาสนาจากภาครัฐและเอกชน

พระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒
มาตรา ๖ การศึกษาพระปริยตั ิธรรมมีสามแผนก ดงั ต่อไปนี้
(๑) การศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกบาลีสนามหลวง เป็นการศึกษาพระพุทธศาสนา
ภาคภาษาบาลี

สถิตกิ ารสอบบาลีสนามหลวงประจ�ำปี ๒๕๖๓
สำ� นกั ศาสนศึกษาแผนกบาลี ประจ�ำจังหวัดนครปฐม

(โรงเรยี นสหศกึ ษาบาลี องค์พระปฐมเจดยี ์

ประโยค ท้งั จงั หวัด สมคั รสอบ สอบได้ รอ้ ยละ
ป.ธ. ๙ ๑๖ ๑๖ ๒ ๑๒.๕๐
ป.ธ. ๘ ๑๓ ๑๓ ๒ ๑๕.๓๘
ป.ธ. ๗ ๑๒ ๑๒ ๒ ๑๖.๖๗
ป.ธ. ๖ ๒๑ ๒๐ ๙ ๔๕.๐๐
ป.ธ. ๕ ๑๙ ๑๗ ๘ ๔๗.๐๖
ป.ธ. ๔ ๓๕ ๓๒ ๑๑ ๓๔.๓๘
ป.ธ. ๓ ๔๖ ๔๑ ๑๘ ๔๓.๙๐
๑-๒ ๑๑๐ ๑๐๒ ๒๒ ๒๑.๕๗
รวม ๒๗๒ ๒๕๓ ๗๔ ๒๙.๒๕

276

277

รายงานการประชมุ พระสงั ฆาธิการจังหวดั นครปฐม

บัญชีสถติ ผิ ขู้ อสอบความรปู้ ระโยคบาลสี นามหลวงประจ�ำปี ๒๕๖๔
ตงั้ แต่ชนั้ ประโยค ๑ - ๒ ถึง ป.ธ.๙

ส�ำนกั เรียนคณะจังหวดั นครปฐมภาค ๑๔

ที่ สำ� นักศาสนศึกษา จ�ำนวนนกั เรยี นผเู้ ขา้ สอบ
อำ� เภอ ประโยค ป.ธ. ป.ธ. ป.ธ. ป.ธ. ป.ธ. ป.ธ. ป.ธ. รวม

๑-๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙

๑ โรงเรยี นสหศึกษาบาลี เมอื งนครปฐม ๗๐ ๓๖ ๓๐ ๑๓ ๑๘ ๑๖ ๑๓ ๑๓ ๒๐๙
องคพ์ ระปฐมเจดีย์

๒ วัดมหาสวัสด์นิ าคพฒุ าราม สามพราน ๕๓ ๑ ๑ - - - - - ๕๕

๓ (คณะธรรมยตุ ) เมอื งนครปฐม -๒ - - - - - - ๒

๔ บาลศี กึ ษา เมอื งนครปฐม ๑๑ ๒ ๑ - ๑ ๑ ๑ - ๑๗

รวมท้งั สนิ้ ๑๓๔ ๔๑ ๓๒ ๑๓ ๑๙ ๑๗ ๑๔ ๑๓ ๒๘๓

(๒) การศกึ ษาพระปรยิ ตั ธิ รรม แผนกธรรมสนามหลวง เป็นการศึกษาพระพุทธศาสนา
ภาคภาษาไทย
โครงการฝึกอบรมนกั ธรรมช้ันตรี กอ่ นสอบธรรมสนามหลวง ปี ๒๕๖๓จงั หวัดนครปฐม
อ�ำเภอเมอื งนครปฐม เปดิ โครงการฯ วนั ที่ ๑๘ – ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓
ณ วดั พะเนยี งแตก อ�ำเภอเมอื งนครปฐม จังหวดั นครปฐม
อำ� เภอก�ำแพงแสน เปิดโครงการฯ วนั ท่ี ๒๐ – ๒๔ กนั ยายน พ.ศ. ๒๕๖๓
ณ วดั วังน้�ำเขยี ว อำ� เภอกำ� แพงแสน จังหวดั นครปฐม
อ�ำเภอดอนตูม เปิดโครงการฯ วนั ที่ ๑๔ – ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓
ณ วดั สามงา่ ม ต.สามงา่ ม อ.ดอนตูม จ.นครปฐม
อ�ำเภอนครชัยศรี เปิดโครงการฯ วันท่ี ๑๔ – ๒๓ กนั ยายน พ.ศ. ๒๕๖๓
ณ วดั โคกเขมา อ.นครชยั ศรี จ.นครปฐม
อำ� เภอพทุ ธมณฑล เปิดโครงการฯ วนั ท่ี ๑๒– ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓
ณ วดั มะเกลือ ต.คลองโยง อ.พทุ ธมณฑล จ.นครปฐม

277

278

สารคณะสงฆ์จงั หวัดนครปฐม พ.ศ. ๒๕๖๓

อำ� เภอสามพราน เปดิ โครงการฯ วนั ที่ ๑๔ – ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓
ณ วดั บางชา้ งเหนอื อ�ำเภอสามพราน จังหวดั นครปฐม
อ�ำเภอบางเลน เปดิ โครงการฯ วันที่ ๑๙ – ๒๓ กนั ยายน พ.ศ. ๒๕๖๓
ณ วดั บางน้อยใน อ.บางเลน จ.นครปฐม

บญั ชีสรุปจ�ำนวนสถิตผิ ้เู ข้าอบรมนักธรรมช้ันตรี
กอ่ นสอบธรรมสนามหลวง พุทธศักราช ๒๕๖๓

สำ� นกั เรยี นคณะจงั หวดั นครปฐม ภาค ๑๔

ที่ สถานท่อี บรม อำ� เภอ วนั ทเ่ี ปิดอบรม จ�ำนวนผเู้ ขา้ อบรม
๑ วัดพะเนยี งแตก เมอื งนครปฐม ๑๘ – ๒๒ ก.ย. ๖๓ ๑๐๖
๒ วดั วงั น้�ำเขยี ว ก�ำแพงแสน ๒๐ – ๒๔ ก.ย. ๖๓ ๕๔
๓ วดั สามง่าม ดอนตมู ๑๔ – ๒๓ ก.ย. ๖๓ ๑๔
๔ วดั โคกเขมา นครชัยศรี ๑๔ – ๒๓ ก.ย. ๖๓ ๕๖
๕ วัดมะเกลือ พทุ ธมณฑล ๑๒ – ๒๔ ก.ย. ๖๓ ๒๑
๖ วัดบางช้างเหนือ สามพราน ๑๔ – ๒๓ ก.ย. ๖๓ ๘๔
๗ วดั บางน้อยใน บางเลน ๑๙ – ๒๓ ก.ย. ๖๓ ๖๙
๔๐๔
รวม

การสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นตรี ปี ๒๕๖๓ วนั ที่ ๒๖ – ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

อำ� เภอเมืองนครปฐม เปิดสอบ ณ วดั พะเนียงแตก อำ� เภอเมอื งนครปฐม จังหวัดนครปฐม จ�ำนวน ๑๐๖ รูป
อำ� เภอกำ� แพงแสน เปดิ สอบ ณ วดั วงั นำ�้ เขียว อำ� เภอก�ำแพงแสน จงั หวัดนครปฐม จ�ำนวน ๕๔ รูป
อำ� เภอดอนตมู เปดิ สอบ ณ วดั สามงา่ ม อ�ำเภอดอนตูม จงั หวัดนครปฐม จ�ำนวน ๑๔ รปู
อำ� เภอนครชัยศร ี เปิดสอบ ณ วัดสำ� โรง อ�ำเภอนครชัยศรี จงั หวดั นครปฐม จ�ำนวน ๕๐ รปู
อำ� เภอพุทธมณฑล เปิดสอบ ณ วดั มะเกลอื อำ� เภอพทุ ธมณฑล จงั หวดั นครปฐม จ�ำนวน ๒๑ รูป
อำ� เภอสามพราน เปดิ สอบ ณ วัดบางช้างเหนอื อำ� เภอสามพราน จังหวดั นครปฐม จ�ำนวน ๘๔ รปู
อำ� เภอบางเลน เปดิ สอบ ณ วดั บางไผน่ ารถ อำ� เภอบางเลน จงั หวดั นครปฐม จ�ำนวน ๖๙ รูป

278

279

รายงานการประชุมพระสงั ฆาธกิ ารจังหวดั นครปฐม

บัญชสี รุปจ�ำนวนสถิตผิ ู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง
นกั ธรรมชน้ั ตรี พุทธศกั ราช ๒๕๖๓

สำ� นักเรียนคณะจงั หวดั นครปฐม ภาค ๑๔

ส่งสอบ ๓๙๘ รูป ขาดสอบ ๑๘ รปู คงสอบ ๓๘๐ รูป สอบได้ ๓๒๑ รปู สอบตก ๕๙ รปู (๘๔.๔๗ %)

ท่ี สนามสอบ อำ� เภอ สง่ สอบ ขาดสอบ คงสอบ สอบได้ สอบตก คิดเป็น %
๑๐๖ ๘ ๙๘ ๘๗ ๑๑ ๘๘.๗๗
๑ วดั พะเนยี งแตก เมืองนครปฐม ๕๔ - ๕๔ ๓๔ ๒๐ ๖๒.๙๖
๑๔ - ๑๔ ๑๐ ๔ ๗๑.๔๒
๒ วัดวงั น�้ำเขยี ว ก�ำแพงแสน ๕๐ ๓ ๔๗ ๓๙ ๘ ๘๒.๙๗
๒๑ - ๒๑ ๒๐ ๑ ๙๕.๒๓
๓ วัดสามงา่ ม ดอนตูม ๘๔ - ๘๔ ๗๙ ๕ ๙๔.๐๔
๖๙ ๗ ๖๒ ๕๒ ๑๐ ๘๓.๘๗
๔ วดั สำ� โรง นครชยั ศรี ๓๙๘ ๑๘ ๓๘๐ ๓๒๑ ๕๙ ๘๔.๔๗

๕ วัดมะเกลือ พทุ ธมณฑล

๖ วัดบางชา้ งเหนือ สามพราน

๗ วดั บางไผน่ ารถ บางเลน

รวม

โครงการฝกึ อบรมนักธรรมชัน้ โท – เอก กอ่ นสอบธรรมสนามหลวง ปี ๒๕๖๓ จังหวัดนครปฐม
วนั ที่ ๒๑–๓๐ ตลุ าคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ วดั ไร่ขงิ พระอารามหลวง อำ� เภอสามพราน จังหวดั นครปฐม
- อบรมนักธรรมชัน้ โท ก่อนสอบธรรมสนามหลวง มผี ู้เข้าอบรม จ�ำนวน ๓๓๕ รปู
- อบรมนกั ธรรมชน้ั เอก ก่อนสอบธรรมสนามหลวง มผี ู้เข้าอบรม จ�ำนวน ๑๙๒ รปู

การสอบธรรมสนามหลวง นกั ธรรมชน้ั โท – เอก ปี ๒๕๖๓ จังหวัดนครปฐม
วันที่ ๒ – ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ วัดไรข่ งิ พระอารามหลวง อ�ำเภอสามพราน จงั หวัดนครปฐม
- สอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นโท มีผูเ้ ขา้ สอบ จ�ำนวน ๓๐๓ รูป
- สอบธรรมสนามหลวง นกั ธรรมชัน้ เอก มผี ู้เขา้ สอบ จ�ำนวน ๑๗๗ รปู

279

280

สารคณะสงฆจ์ งั หวัดนครปฐม พ.ศ. ๒๕๖๓

บัญชีสรปุ จำ� นวนสถติ ผิ ขู้ อเข้าสอบธรรมสนามหลวง
นักธรรมช้ันโท พทุ ธศกั ราช ๒๕๖๓

ส�ำนกั เรยี นคณะจังหวดั นครปฐม ภาค ๑๔

ส่งสอบ ๓๑๖ รปู ขาดสอบ ๑๓ รปู คงสอบ ๓๐๓ รูป สอบได้ ๑๖๙ รูป สอบตก ๑๓๔ รูป (๕๕.๗๘ %)

ท่ี อำ� เภอ ส่งสอบ ขาดสอบ คงสอบ สอบได้ สอบตก คดิ เป็น %
๑ เมืองนครปฐม ๘๒ ๔ ๗๘ ๕๒ ๒๖ ๖๖.๖๖
๒ ก�ำแพงแสน ๓๔ ๑ ๓๓ ๒๒ ๑๑ ๖๖.๖๖
๓ ดอนตูม ๑๒ ๔ ๘ ๖ ๒ ๗๕.๐๐
๔ นครชยั ศรี ๓๘ ๑ ๓๗ ๑๐ ๒๗ ๒๗.๐๓
๕ พทุ ธมณฑล ๑๒ - ๑๒ ๑๐ ๒ ๘๓.๓๓
๖ สามพราน ๙๕ - ๙๕ ๔๖ ๔๙ ๔๘.๔๒
๗ บางเลน ๔๓ ๓ ๔๐ ๒๓ ๑๗ ๕๗.๕๐
๓๑๖ ๑๓ ๓๐๓ ๑๖๙ ๑๓๔ ๕๕.๗๘
รวม

บญั ชีสรปุ จำ� นวนสถติ ผิ ู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง
นกั ธรรมช้ันเอก พุทธศกั ราช ๒๕๖๓

ส�ำนักเรยี นคณะจงั หวัดนครปฐม ภาค ๑๔

ส่งสอบ ๑๘๕ รปู ขาดสอบ ๘ รูป คงสอบ ๑๗๗ รปู สอบได้ ๙๖ รูป สอบตก ๘๑ รูป (๕๔.๒๔%)

ที่ อำ� เภอ สง่ สอบ ขาดสอบ คงสอบ สอบได้ สอบตก คดิ เป็น %
๑ เมืองนครปฐม ๕๘ ๒ ๕๖ ๑๘ ๓๘ ๓๒.๑๔
๒ ก�ำแพงแสน ๒๔ - ๒๔ ๑๕ ๙ ๖๒.๕๐
๓ ดอนตูม ๑๖ ๑ ๑๕ ๕ ๑๐ ๓๓.๓๓
๔ นครชัยศรี ๒๗ ๒ ๒๕ ๑๙ ๖ ๗๖.๐๐
๕ พทุ ธมณฑล ๗ - ๗๗ - ๑๐๐
๖ สามพราน ๓๕ ๓ ๓๒ ๒๐ ๑๒ ๖๒.๕๐
๗ บางเลน ๑๘ - ๑๘ ๑๒ ๖ ๖๖.๖๖
๑๘๕ ๘ ๑๕๙ ๖๘ ๙๑ ๕๔.๒๔
รวม

280

281

รายงานการประชมุ พระสังฆาธกิ ารจังหวัดนครปฐม

การสอบธรรมสนามหลวง ธรรมศกึ ษาชนั้ ตรี – โท – เอก ปี ๒๕๖๓ จังหวัดนครปฐม

การสอบธรรมสนามหลวง ธรรมศึกษาช้ันตรี – โท – เอก ปีการศึกษา ๒๕๖๓
ระดบั ประถมศึกษา ระดับมธั ยมศกึ ษา และระดบั อุดมศึกษา วนั ท่ี ๒๔ ธนั วาคม ๒๕๖๓ โดย

อำ� เภอเมอื งนครปฐม มผี ้เู ข้าสอบทกุ ระดบั จ�ำนวน ๑๐,๔๒๕ คน
อ�ำเภอก�ำแพงแสน มผี เู้ ข้าสอบทุกระดบั จ�ำนวน ๔,๑๘๕ คน
อำ� เภอดอนตมู มผี ้เู ข้าสอบทุกระดบั จ�ำนวน ๒,๔๙๘ คน
อ�ำเภอนครชยั ศร ี มผี ้เู ข้าสอบทุกระดับ จ�ำนวน ๓,๙๘๒ คน
อ�ำเภอพทุ ธมณฑล มีผู้เขา้ สอบทุกระดบั จ�ำนวน ๓,๖๒๒ คน
อำ� เภอสามพราน มีผู้เข้าสอบทุกระดบั จ�ำนวน ๘,๒๑๖ คน
อ�ำเภอบางเลน มีผูเ้ ขา้ สอบทกุ ระดบั จ�ำนวน ๓,๗๐๙ คน

บญั ชีสรปุ จ�ำนวนสถติ ิผู้ขอเขา้ สอบธรรมสนามหลวง
ธรรมศึกษาชน้ั ตรี – โท – เอก พุทธศกั ราช ๒๕๖๓

สำ� นกั เรยี นคณะจังหวดั นครปฐม ภาค ๑๔

ธรรมศกึ ษาชัน้ ตรสี ง่ สอบ ๑๗,๒๔๔ คน ประถมศึกษา ๑๑,๑๖๘ คน มัธยมศกึ ษา ๕,๙๗๙ คน อุดมศกึ ษา ๙๗ คน
ธรรมศึกษาชน้ั โทสง่ สอบ ๑๒,๙๐๗ คน ประถมศึกษา ๕,๑๓๓ คน มธั ยมศึกษา ๗,๖๘๖ คน อดุ มศกึ ษา ๘๘ คน
ธรรมศกึ ษาช้นั เอกส่งสอบ ๖,๔๗๗ คน ประถมศึกษา ๑,๔๐๘ คน มัธยมศึกษา ๔,๙๐๘ คน อุดมศึกษา ๑๖๑ คน

ท่ี อ�ำเภอ ธรรมศกึ ษาชัน้ ตรี ธรรมศึกษาชน้ั โท ธรรมศกึ ษาช้ันเอก รวมท้ังสนิ้
ประถม มธั ยม อดุ ม ประถม มัธยม อดุ ม ประถม มัธยม อุดม
๑ เมอื งนครปฐม ๓,๒๙๘ ๑,๒๖๙ ๘ ๒,๐๖๑ ๑,๖๐๗ ๒๓ ๑๐,๔๒๕
๒ กำ� แพงแสน ๑,๖๒๖ ๕๐๖ ๑๗ ๕๔๒ ๑,๕๒๓ ๙๔ ๔,๑๘๕
๓ ดอนตูม ๙๑๑ ๔๕๘ ๗ ๒๓๙ ๔๑๖ ๕ ๒,๔๙๘
๔ นครชัยศรี ๗๘๗ ๔๗๘ ๓๓ ๔๒๒ ๓๙๑ ๑๓ ๑๐๑ ๒๔๔ ๒๐ ๓,๙๘๒
๕ พทุ ธมณฑล ๑,๒๒๖ ๖๗๙ ๔ ๕๓๕ ๘๙๕ - ๑๑๖ ๕๒๓ ๔ ๓,๖๒๒
๖ สามพราน ๒๗๓ ๑,๒๑๒ ๑ ๓๙ ๔๖๐ - ๘,๒๑๖
๗ บางเลน ๘๒๒ ๘๑๓ ๒ ๑๐๖ ๒,๔๙๙ ๓๘ ๑๐๕ ๑,๓๒๐ ๒๘ ๓,๗๐๙
๒,๐๘๒ ๒,๐๑๐ ๒๘ ๘๒๕ ๖๒๔ ๖ ๒๖๖ ๔๒๒ ๑๐ ๓๖,๖๒๘
รวม ๑,๓๒๗ ๒๒๔ ๕ ๕,๑๓๓ ๗,๖๘๖ ๘๘ ๑,๔๐๘ ๔,๙๐๘ ๑๖๑
๑๑,๑๖๘ ๕,๙๗๙ ๙๗

281

282

สารคณะสงฆจ์ งั หวดั นครปฐม พ.ศ. ๒๕๖๓

แตไ่ ดม้ กี ารระบาดของโรคตดิ เชอ้ื ไวรสั โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ไดแ้ พรร่ ะบาด
ทวคี วามรนุ แรงมากขน้ึ อนั เปน็ ความเสย่ี งตอ่ การแพรร่ ะบาดในวงกวา้ งไดโ้ ดยเฉพาะนกั เรยี น
ทจ่ี ะมารวมกนั สอบธรรมศกึ ษาตามโรงเรียนตา่ งๆ เส่ยี งต่อการตดิ เช้อื เพ่อื เปน็ การป้องกัน
ควบคมุ การแพรร่ ะบาดของโรคตดิ เชอื้ ไวรสั โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) แมก่ องธรรมสนาม
หลวงได้เลือ่ นการสอบธรรมศึกษาสนามหลวงในวนั ท่ี ๒๔ ธนั วาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ออกไป
ตอ่ มาศนู ยบ์ รหิ ารสถานการณแ์ พรร่ ะบาดของโรคตดิ ตอ่ เชอ้ื ไวรสั โคโรนา ๒๐๑๙ (ศบค.) ได้
ผอ่ นคลายมาตรการควบคมุ การแพรร่ ะบาดของเชอ่ื ไวรสั โคโรนา ๒๐๑๙ ลงในหลายจงั หวดั
ส่วนใหญ่ ส�ำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง โดยความเห็นชอบของมหาเถรสมาคม จึง
ประกาศให้จัดการสอบธรรมสนามหลวง เฉพาะธรรมศกึ ษา ปกี ารศกึ ษา ๒๕๖๓ ในวันศกุ ร์
ที่ ๕ มนี าคม พ.ศ. ๒๕๖๔
แตเ่ มอื่ เดอื นกมุ ภาพนั ธ์ ๒๕๖๔ มกี ารแพรร่ ะบาดระลอกใหมจ่ ากจงั หวดั สมทุ รสาคร
ซ่ึงเป็นจังหวัดใกล้เคียง และมีการระบาดเข้ามาในจังหวัดนครปฐม เป็นเหตุให้สนามสอบ
หลายสนามของดสอบธรรมศกึ ษา เพ่ือความปลอดภยั แกผ่ ู้เขา้ สอบ

จำ� นวนสนามสอบทีง่ ดสอบธรรมศึกษาชัน้ ตรี ชน้ั โท ชน้ั เอก
จังหวัดนครปฐม ปี ๒๕๖๓
วันที่ ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ที่ อำ� เภอ จ�ำนวน งดสอบ คงสอบ
๑ เมืองนครปฐม
๒ ก�ำแพงแสน ๓๙ ๖ ๓๓
๓ ดอนตมู
๔ นครชัยศรี ๑๙ - ๑๙
๕ พุทธมณฑล
๖ สามพราน ๘๖๒
๗ บางเลน
๑๗ ๑๗ -
รวม
๔๓๑

๒๓ ๑๒ ๑๑

๑๖ ๒ ๑๔

๑๒๖ ๔๖ ๘๐

282

283

รายงานการประชุมพระสังฆาธกิ ารจังหวัดนครปฐม

บญั ชจี �ำนวนผ้เู ข้าสอบธรรมสนามหลวงศกึ ษา พุทธศักราช ๒๕๖๓
ส�ำนักเรียนคณะจงั หวดั นครปฐม ภาค ๑๔
วนั ที่ ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ธรรมศึกษาชน้ั ตรี สง่ สอบ ๑๐,๔๑๙ ขาดสอบ ๑,๗๑๘ คงสอบ ๘,๗๐๑
ธรรมศึกษาชั้นโท สง่ สอบ ๘,๓๖๙ ขาดสอบ ๑,๓๒๙ คงสอบ ๗,๐๔๐
ธรรมศกึ ษาชน้ั เอก สง่ สอบ ๔,๐๔๘ ขาดสอบ ๗๗๒ คงสอบ ๓,๒๗๖

ท่ี อำ� เภอ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี ธรรมศึกษาชนั้ โท ธรรมศกึ ษาชั้นเอก
ส่งสอบ ขาดสอบ คงสอบ สง่ สอบ ขาดสอบ คงสอบ สง่ สอบ ขาดสอบ คงสอบ
๑ เมอื งนครปฐม ๔,๓๓๒ ๕๔๐ ๓,๗๙๒ ๓,๒๕๒ ๓๔๗ ๒,๙๐๕ ๑,๖๔๘ ๓๐๕ ๑,๓๔๓
๒ กำ� แพงแสน ๒,๒๔๗ ๕๘๗ ๑,๖๖๐ ๑,๔๐๕ ๒๐๘ ๑,๑๙๗
๓ ดอนตมู ๖๖๙ ๘๗ ๕๘๒
๔ บางเลน ๓๗๕ ๔ ๓๗๑ ๒๑๖ ๓ ๒๑๓ ๗๓ - ๗๓
๕ สามพราน ๑,๔๗๗ ๙๘ ๑,๓๗๙ ๑,๒๓๙ ๘๐ ๑,๑๕๙ ๕๔๕ ๓๖ ๕๐๙
๖ พุทธมณฑล ๑,๗๔๑ ๔๐๑ ๑,๓๔๐ ๑,๗๓๙ ๕๓๘ ๑,๒๐๑ ๘๒๒ ๒๒๖ ๕๙๖
๒๙๑ ๑๑๘ ๑๗๓
รวม ๒๔๗ ๘๘ ๑๕๙ ๕๑๘ ๑๕๓ ๓๖๕ ๔,๐๔๘ ๗๗๒ ๓,๒๗๖
๑๐,๔๑๙ ๑,๗๑๘ ๘,๗๐๑ ๘,๓๖๙ ๑,๓๒๙ ๗,๐๔๐

(๓) การศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เป็นการศึกษาพระพุทธศาสนาท้ัง
แผนกบาลีสนามหลวงและแผนกธรรมสนามหลวง ควบคู่กับหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพนื้ ฐานของกระทรวงศึกษาธกิ าร

จังหวัดนครปฐมโรงเรยี นพระปริยตั ธิ รรม แผนกสามญั ศกึ ษา ๒ โรง คือ

๑. วัดมหาสวสั ด์นิ าคพุฒาราม ต�ำบลหอมเกร็ด อำ� เภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
มนี ักเรยี นเขา้ รบั การศกึ ษาอยู่ จำ� นวน ๗๐ รปู แยกเป็นชัน้ ไดด้ ังน้ี
- มธั ยมศึกษาปที ่ี ๑ มนี ักเรียนจ�ำนวน ๑๕ รปู
- มธั ยมศึกษาปที ี่ ๒ มีนกั เรยี นจ�ำนวน ๑๖ รูป
- มธั ยมศกึ ษาปีท่ี ๓ มนี กั เรียนจ�ำนวน ๑๒ รูป
- มธั ยมศึกษาปีท่ี ๔ มนี ักเรียนจ�ำนวน ๙ รปู
- มธั ยมศกึ ษาปที ่ี ๕ มนี ักเรยี นจ�ำนวน ๙ รปู
- มธั ยมศึกษาปีท่ี ๖ มีนกั เรียนจ�ำนวน ๙ รปู
รวมมนี ักเรียน ๗๐ รปู

283

284

สารคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม พ.ศ. ๒๕๖๓

๒. วดั เสนหา ต�ำบลพระปฐมเจดีย์ อำ� เภอเมอื งนครปฐม จังหวดั นครปฐม
มีนักเรียนเข้ารับการศกึ ษาอยู่ จ�ำนวน ๒๒ รปู แยกเป็นชน้ั ได้ดังนี้
- มธั ยมศกึ ษาปีที่ ๑ มนี กั เรยี นจ�ำนวน ๖ รปู
- มธั ยมศึกษาปที ี่ ๒ มนี ักเรียนจ�ำนวน ๗ รูป
- มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ มีนกั เรียนจ�ำนวน ๘ รปู
- มธั ยมศกึ ษาปีท่ี ๔ มนี กั เรยี นจ�ำนวน - รปู
- มัธยมศึกษาปที ่ี ๕ มีนกั เรยี นจ�ำนวน ๑ รปู
- มัธยมศกึ ษาปที ี่ ๖ มีนกั เรียนจ�ำนวน - รปู
รวมมนี ักเรียน ๒๒ รปู

การจดั ตง้ั ส�ำนักศาสนศกึ ษาแผนกธรรม

พระเทพมหาเจตยิ าจารย์ เจา้ คณะจงั หวดั นครปฐม เปน็ ประธานการประชมุ เรอ่ื งการ
จัดต้ังสำ� นกั ศาสนศึกษาแผนกธรรม เม่อื วันท่ี ๑๓ พฤศจกิ ายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ สำ� นักงาน
เจ้าคณะจงั หวดั นครปฐม อำ� เภอเมืองนครปฐม จงั หวัดนครปฐมสรุปสาระส�ำคัญ ดงั นี้

ส�ำนักศาสนศึกษาคือ สถานศึกษาท่ีวัดจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม
ในรูปแบบของ
- สำ� นักศาสนศึกษาวัด
- สำ� นกั ศาสนศึกษาประจำ� ตำ� บล
- สำ� นักศาสนศกึ ษาประจ�ำอ�ำเภอ
เพอ่ื ความมน่ั คงของสำ� นกั ศาสนศกึ ษา คณะสงฆจ์ งั หวดั นครปฐมจงึ จดั ตง้ั ศาสนศกึ ษา
ประจ�ำอ�ำเภอ ๗ อำ� เภอ อำ� เภอละ ๑ แหง่ และส�ำนักศาสนศกึ ษาวดั ๑ แห่ง (ธรรมยุต)
รวมเปน็ ๘ แหง่ ซงึ่ เสนอสำ� นกั พระพทุ ธศาสนาจงั หวดั นครปฐม สง่ สำ� นกั งานพระพทุ ธศาสนา
แหง่ ชาติและได้แตง่ ตัง้ สำ� นักศาสนศึกษาประจ�ำอ�ำเภอแล้ว

รายชอื่ สำ� นกั ศาสนศกึ ษาจังหวัดนครปฐม

ท่ี รายชือ่ สำ� นกั ศาสนศึกษา สถานทตี่ ง้ั ตำ� บล อำ� เภอ
๑ สำ� นักศาสนศกึ ษาประจ�ำอำ� เภอเมอื งนครปฐม วัดหนองกระโดน บ้านยาง เมอื งนครปฐม
๒ ส�ำนกั ศาสนศกึ ษาประจ�ำอำ� เภอกำ� แพงแสน วดั วงั นำ้� เขียว วงั น้�ำเขียว ก�ำแพงแสน
๓ สำ� นกั ศาสนศึกษาประจ�ำอำ� เภอนครชยั ศรี วัดโคกเขมา แหลมบวั นครชยั ศรี
๔ สำ� นกั ศาสนศึกษาประจ�ำอำ� เภอดอนตูม วดั สามง่าม สามงา่ ม ดอนตูม
๕ สำ� นักศาสนศึกษาประจ�ำอำ� เภอบางเลน วดั บางไผ่นารถ บางไทรป่า บางเลน
๖ ส�ำนกั ศาสนศกึ ษาประจ�ำอำ� เภอสามพราน วดั บางชา้ งเหนือ คลองใหม่ สามพราน
๗ ส�ำนกั ศาสนศกึ ษาประจ�ำอำ� เภอพทุ ธมณฑล วดั มะเกลือ คลองโยง พุทธมณฑล
๘ ส�ำนักศาสนศึกษาวัดเสนหา พระอารามหลวง วดั เสนหา พระปฐมเจดยี ์ เมอื งนครปฐม

284

285

รายงานการประชุมพระสังฆาธิการจังหวัดนครปฐม

ภาพการอบรมนกั ธรรมช้นั ตรี

285

286

สารคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม พ.ศ. ๒๕๖๓

ภาพการสอบธรรมสนามหลวง นกั ธรรมชั้นตรี

286

287

รายงานการประชมุ พระสังฆาธิการจงั หวัดนครปฐม

ภาพการอบรมนักธรรมชั้นโท – เอก

ก่อนสอบธรรมสนามหลวง

287

288

สารคณะสงฆ์จังหวดั นครปฐม พ.ศ. ๒๕๖๓

ภาพการสอบธรรมสนามหลวง

นักธรรมชน้ั โท – เอก

288

289

รายงานการประชุมพระสังฆาธกิ ารจงั หวัดนครปฐม

ภาพกิจกรรมการศกึ ษาพระปรยิ ัตธิ รรม

แผนกสามัญศึกษา ระดบั มัธยมศึกษา

289

290

สารคณะสงฆ์จงั หวดั นครปฐม พ.ศ. ๒๕๖๓

ภาพการสอบธรรมศกึ ษาช้นั ตรี โท เอก

ประจำ� ปี ๒๕๖๓

290

291

รายงานการประชมุ พระสังฆาธกิ ารจงั หวดั นครปฐม

ภาพกิจกรรมงานการศกึ ษา

การประชุมคณะกรรมการฝา่ ยการศึกษาคณะจงั หวัดนครปฐม
เพอ่ื จดั ตัง้ สำ� นกั ศาสนศึกษา ประจ�ำปี ๒๕๖๓

291

292

สารคณะสงฆจ์ งั หวัดนครปฐม พ.ศ. ๒๕๖๓

ภาพกจิ กรรมงานการศกึ ษา

การเรียนการสอนพระปริยตั ิธรรมแผนกบาลี โรงเรียนสหศกึ ษาบาลี
คณะสงฆจ์ ังหวดั นครปฐม ประจ�ำปีการศกึ ษา ๒๕๖๓

292

293

รายงานการประชมุ พระสังฆาธิการจังหวดั นครปฐม

ภาพกิจกรรมงานการศกึ ษา

การสอบประโยคบาลสี นามหลวงคณะสงฆจ์ งั หวัดนครปฐม
ประจ�ำปีการศึกษา ๒๕๖๓

293


Click to View FlipBook Version
Previous Book
หน่วย1_สังคมมนุษย์
Next Book
Visi Murid Impian