The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

Sirah Nabi Muhammad (Sejarah Tarikh Sunnah) ( PDFDrive )

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by g-04371821, 2020-11-16 00:59:30

Sirah Nabi Muhammad (Sejarah Tarikh Sunnah) ( PDFDrive )

Sirah Nabi Muhammad (Sejarah Tarikh Sunnah) ( PDFDrive )

-I-.-I-- -f- -re -E- -5\-.-'!r -I-\a--

rAl,Hafizh Ihnu Katsir

Sirah Nabi

Muhammad

tl iiI d,:,"il,;i'..

li
l!a**- *"L ..4&" i"q. I
*'

(l

/i Dilengkapi Dengan X

I I Sifat.Sifat Fisik Nabi, Keluarg
(i Binatang Piaraannya Serta Hz
I/l Oleh Nabi ut Yang Tidak Dim

.:

L-

t:l

hlr

/

PUSTAKA
IMAM ASY-SYAFI'I

a

(alah satu buku yang wajib dibaca oleh umat tslam adalah buku sirah I

Muhammad ffi. Alasannya adalah, sirah Nabi ffi tersebut memuat I
^se)tgtaalaUhl altentang kehidupan beliau secara runut, mulaidariA sampaiZ,
sehingga dengan membacanya kita akan mengetahuigambaran lslam

yang utuh dan Iengkapi yang tersaji secara lebih nyata, hidup, visual, dan

mudah dipahami serta diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan

kata lain, sirah Nabi ffi adalah potret lslam yang hidup dan berjalan.

Kitab sirah yang ada ditangan pembaca initergolong kitab sirah terbaik

dengan alasan; penulisnya al-Hafizh lbnu Katsir, seorang ahli sejarah yang
sangat menguasai peristiwa-peristiwa sejarah lslam. Penulisannya pun
disusun berdasarkan metode muhadditsin (ahli hadits) yang sangat selektif

terhadap berita. Bahkan, hadits-haditsnya telah di-tahqiq dan di-takhrij
oleh Syaikh Salim bin 'led al-Hilali sehingga dapat dipilah mana yang
pantas dijadikan hujjah (argumen) dan mana yang tidak.

Selain itu, makna lafazh-lafazhnya telah diperjelas sehingga dapat
dipahamidengan mudah. Dan yang istimewa, adanya tambahan pem-
bahasan mengenai sifatfisik Nabiffi, keadaan rumah tangga beliau, dan
hukum-hukum yang Allah khususkan bagi Nabi-Nya ini, yang tidak di-
milikloleh Nabi-Nabi lain maupun oleh umatnya. Suatu penjabaran yang
sangat jarang tercantum pada buku-buku lslam bertema sirah.

Membaca buku ini, selain mendapatkan uraian kisah-kisah Nabiffi

yang dapatdipertanggungjawabkan, juga akan menambah wawasan kita

tentang sosok Nabi kita, Muhammad ffi secara lebih luas dan mendalam.

t

#AFmrusrAKA ISBN 9?8-602-605e-CE-t
IMAMAsy-syAFt'l i
ilililil]il]ilililfltiltl

91r7860281106246611>

sNM 120

'/)

ffiAl-Fusbuulfii Siiratir Rasuul

Penulis

N.Hafrzh Ibnu Katsir

Pentahqiq
Syaikh Salim bin'Ied al-Hilali

Penerbit
Daar Gbiras - Kuwait

Cet.I1424H/2003M
ludul dalam Babasa Indonesi.a

Siratr Nabi Muhammad

ts;*al*

Penerjemab
Abu Ihsan al-Atsari

Edi.tor Isi
Ahmad Khatib, Lc 6r Imanudin, Lc

Editor Babasa
Handi'Wibowo, S.Hum
Setting Layout dan Desain SamPul
DzeniMoefreni & Ahmad Fajar

Muraja'ab Akbir

Tim Pustaka Imam asy-SYafi'i
Penerbit

PUSTAKA IMAM ASY.SYAFI'I
PO. BOX 7$o3fiLTCC 13340 A

Cetakan Pertama

Jumadil Awwal l43lH / M.ei 2010 M

'Website: pustakaimamsYafii.com
E-mail: [email protected]

TERJEMAHAN BUKU INI TELAH MENDAPATKAN
IZIN DARI PENTAHQIQNIYA

Dilarang memperbarryak isi buku ini tanpa izin tertulis
dari Penerbit PT. Pustaka Imam asy'Syaf i

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR iX
DAFTAR ISI ..........
MUQADDIMAH xiii
.... xxiii

SELAYANG PANDANG MENGENAI PENULIS

DAN KITAB 3

A. Biografi Imam Ibnu Katsir.............
L. Nama dan Nasab
3

2. Kelahiran 3

3. Riwayat dalam Menuntut Ilmu........ 3
4. Tingkatan dan Kedudukan Ilmiah 4

5. Pujian para U1ama.............. 4
6. 'Aqidah dan Manhaj ............
5

7. Guru-Guru yangPaling Berpengaruh............. 7

8. Murid-Murid........... 7

9. K'Waaryfaat-.K..a..r.ya.......... 7

10. 8
8
tL. Daftar Referensi Mengenai Biografi Penulis

B. Sekilas Tentang Kitab Ini........... 11

L. Pembuktian Bahwa Buku Ini Merupakan
KaryaPenulis
Ll

2. ....Kandungan, Keistimewaan, dan Kekurangan Kitab 12

3. Tentang Manuskrip Asli Kitab Ini........... 13

SirahNabi Muhammail ffi xllt

4. Perubahan yang Dilakukan Muhaqqiq 15
Dalam Kitab Ini..........
t7
Sumber Ruiukan dan Keterangan.....

BAGIAN PERTAMA 21

Seputar Nasab Rasulullah ffi hingga Hiirah Beliau ke Madinah

Prakata

Nasab Rasulullah ffi 23

Pasal 1 27

Nasab Rasulullah it# Setelah'Adnan....

Pasal2

ffi...Kelahiran, Penyusuan, danMasa Pertumbuhan Rasulullah 31

Pasal 3

Pengangkatan Muhammad {S Menjadi Seorang Rasul....... 35

Pasal 4

a. Permusuhan Kaum Musyrikin dan Cobaan Terhadap
Orang-orang yang Mendapatkan Siksaan............. 4l
b. Hijrah ke Habasyah............
42

Pasal 5 45

PdaenmBbaonikioMtanuKthautmhaQluibra.is.y..T.e..rh..a.d.a.p Bani Hasyim

Pasal 6 47
49
Kepergian Nabi ffi k. Tha-if ......

Pasal T

Isra'Mi'raj dan KAisarhaNba.b..i .f.fi..M. enunjukkan Dirinya kepada

Kabilah-Kabilah

Pasal 8 5l

a. Kisah Suwaid bin Ash Shamit.,...

b. Masuk Islamnya Iyas bin Mu'a& dan Kisah Abul Haisar...... 52

Pasal 9 53

a. Bai'at'Aqabah Pertama

xtv Dafiarlsi

b. Bai'at'Aqabah Kedua 54
57
Pasal 10 6L
63
Hijrah Rasulullah #, 65
67
Pasal 11

Kedatangan Rasulullah ffi di Madinah.............

Pasal 12

Nabi ffi Menetap di Madinah.........

Pasal 13

Persaudaraan Antara Kaum Muhajirin dan Kaum Anshar
Sumber Ruiukan dan Keterangan.....

BAGIAN KEDUA .. 89

Jihad Rasulullah ffi

Pasal 1

Pemberlakuan KewajibanJihad

Pasal 2 9t

Peperangan dan Pasukan Pertama yangDikirim

a. Perang Abwa' 9L

b. PengutusanHamzah bin 'Abdul Muththalib........... 91
c. Pengutusan'Ubaidah bin al-Harits bin al-Muththalib ....... 9l

Pasal 3 93

a. Perang Buwath... 93
b. Perang'Usyairah
c. Perang Badar Pertama.. 94
d. Pengutusan Sa'ad bin Abi \Ufaqqash
.. 94

Pasal 4 95

Pengutusan 'Abdullah bin Jahsy

Pasal 5

Pengalihan Kiblat dan Diwajibkannya Puasa Ramadhan............ 99

Pasal 6 101

Perang Badar Kubra

SirahNabi Muhammail ffi xv

Pasal T ll3
ll5
Jumlah Pasukan Perang Badar

Pasal 8

Perang Bani Sulaim ...........

Pasal 9 Ll7

Perang Sawiq

Pasal 10 ll9

Perang Dzi Amar

Pasal 11 l2L

Perang Bahran

Pasal 12 123
125
Perang Bani Qainuqa' .......

Pasal 13
Terbunuhnya Seorang Yahudi yangBernama

Ka'ab bin al-Asyraf ..........

Pasal 14

Hal-Hal yang Berkaitan dengan Perang Uhud Secara Ringkas ...... 127

Pasal 15 L37

Perang Hamra-ul Asad

Pasal 16 L39

Pengiriman Delegasi ke ar-Raji' ............

Pasal 17 L4l

Delegasi Bi'r Ma'unah ........

Pasal 18 145

Perang Bani Nadhir ..........

a. Qunut Nazilah 147

b. Rasulullah ffi Berpartisipasi Dalam Perang Dzaturriqa' ..... 147

Pasal 19 151

Badar yangDijanjikan

xvt DaftarIsi

Pasal 20 153
155
Perang Daumatul Jandal 163

Pasal2l L71.

Perang Khandaq L73
L75
Pasal22
t77
Penyerangan Bani Quraizhah ............
178
Pasal23 183
189
Terbunuhnya Abu Rafi' Salam bin Abil Haqiq..... 193
L95
Pasal24 197
199
Perang Bani Lihyan............ 203

Pasal 25 xvil

Perang Dzi Qurud .............

Pasal26

Perang Bani Musthaliq atau al-Muraisi' .......
I Kisah (Fitnah) a1-Ifki

Pasal2T

Perang Hudaibiyah ...........

Pasal 28

Perang Khaibar...

Pasal2g

Pembebasan Fadak

Pasal 30

QuraPembebasan rUfladil

Pasal 31

'IJmratul Qadha'

Pasal32

Pengiriman Pasukan Perang Mu'tah

Pasal 33

Penaklukan Kota Makkah..

SirahNabi Muhammail ffi

a. Pengiriman Khalid gE ke Berhala aliUzza 212

b. Kembalinya Beberapa Orang yangMelarikan Diri............ 212

Pasal 34 213

Perang Hunain

Pasal 35 219

Perang Tha-if

Pasal 36 223

Perang Tabuk atau Perang'Usrah

Pasal3T 229

Kedatangan IJtusan dari Tsaqif .............

Pasal 38

HajiyangDilakukan Bersama Abu Bakar ash-Shiddiq .............. 23t

Pasal 39 233

Haji \Vada' .............

Pasal 40 237
24L
Sakit dan'\trTafatnya Rasulullah M-, ..........
Sumber Ruiukan dan Keterangan.....

BAGIAN KETIGA 305

Haii, Umrah, dan Keluarga Rasulullah ffi 307
307
Pasal 1 315

Haji dan Umrah Nabi ffi

Pasal2

BeliauJumlah Peperangan Rasulullah M, dan Pasukan Perang

yangDiutus

r Sekilas Tentang Mukjizat Rasulullah M...........

Pasal 3

DepanBerita Tentang Berbagai Hal Ghaib di Masa

Pasal 4 317

Beberapa Kabar Gembira dalam Kitab-Kitab Samawi

MTerdahulu Tentang Kedatangan Rasulullah

xviii DafiarIsi

Pasal 5 321
323
Anak-Anak Rasulullah ffi 333
335
Pasal 6 335
337
Isteri-Isteri Rasulullah ffi....... 339
341
PasalT 342
345
Budak-Budak Rasulullah M .......... 349

Pasal 8 353
359
a. Pelayan-PelayanRasulullah M .......... 365
b. Para SahabatyangBertugas Mencatat \flahyu 367
369
Pasal 9
xtx
Para Muadzin Rasulullah M ...........

Pasal 10

Delegasi Rasulullah ffi k. Berbagai Negeri

Pasal 11

a. Unta dan Kuda Rasulullah M ..........
b. ffiBenda-benda Lain Milik Rasulullah

Pasal 12

Bentuk Fisik Rasulullah M ..........

Pasal 13

Akhlak Rasulullah MyangSuci.........

Pasal 14

Beberapa Tempat yangPernah Disinggahi Rasulull ah M

dalam Perjalanan Kenabian

Pasal 15

WRasulullah ffi Mendengar Kalam Allah

Pasal 16

Periwayatan Dari Nabi M ..........

Pasal 17

Jumlah Kaum Muslimin Ketika Rasulullah ffi \Vafat
Sumber Ruiukan dan Keterangan.....

SirahNabi Muhammail ffi

BAGIAN KEEMPAT

Kekhususan Rasulullah ffi

Pasal 1

Hal-Hal yatgHanyaDikhususkan bagi Rasulullah ffi .............. 407

Bagian Pertama:

KNeakbhiuLsauisnannyaRaMsuLlul.la.h..f.f.i.yang Tidak Dimiliki Para 4tO

Bagian Kedua:

Kekhususan Rasulullah M yangTidak Dimiliki oleh Umm atrLya, 425
425
LainnyaNamun Terkadang Sebagiannya Dimiliki oleh Para Nabi
$4
A. Kitab Iman
44L
B. Kitab Thaharah (Bersuci) 443
446
C. Kitab Shalat......
1. i{#Kewajiban shalat Tahajjud atas Rasulllah 447
2. AsharShalat sunnah dua rakaat setelah shalat
3. Pahala shalat sunnah sambil duduk sama dengan sambil 447
berdiri
4. 448
Hukum menjawab panggilan Rasulullah ffi ketika 449
450
5. sedang mengerjakan shalat 450
450
Kekhususan Rasulllah Mterhadap jenazah kaum 450
45L
Muslimin 451
6. Penderitaanyengluar biasa ketika sakit........
7. Mendapat pilihan dari Allah sebelum wafat 457
8. Jasad Rasulullah ffi tidak akan rusak
D. Kitab Zakat
r Rasulullahffitidak memakan hartasedekah

E. Kitab Puasa
l. Hukum Puasa lVishal
2. bRaesurlpulluahafsfiaboleh mencium isterinya ketika sedang

xx Daftar Isi

3. \Tajibkah Rasulullah ffi menyempurnakan puasa 452
sunnahnya?.............

F. Kitab Haji........ 452

l. Tentang ucapan Talbiyah. 452

2. Kota Makkah pernah dihalalkan bagi RasulullahM 454

3. Menyembelih hewan kurban 454

G. Kitab Atb'imab (Makanan) 454

1. Tentang hukum memakan bawang... 454

2. Tentang hukum memakan biawak 455

3. Tentang hukum makan sambil bersandar pada sesuatu... 456

4. Larangan menyantap makanan tanpa diundang 457

5. \flajib memberikan makanarLyangdiminta oleh

Rasulullah ffi............ 457

6. Tentang pembatasan daerahlarangan menggembalakan
hewan
458

H. Hibah..... 459
L. Rasulullah ffi boleh menerima hadiah 459
2. Tentang riba balal 459

I. Faraa-idb (tU7arisan) 460

I Apakah Rasulullah ffi mewariskan sesuatu?... 460

J. Kitab Nikah 461
1. Perkara Nikah yangHanya\7ajib atas Rasulullah ffi 46L
dan Tidak \7ajib atas Orang Lain

2. Perkara Nikah yang Flaram atas Nabi, Namun Tidak
atas Orang Lain.....
463

3. Perkara Nikah yangFJanya Boleh bagi Nabi, 464
Namun Tidak Boleh bagi Orang Lain

4. Keutamaan yang HanyaDisebabkan Karena Menikah

dengan Nabi ffidan Tidak dengan Orang Lain........... 469

SirahNabiMuhammad ffi xxl

K. Kitab Jihad 47s
l. Kewajiban melanjutkan jihad... 475

2. Melakukan musyawarah ........ 476

3. Teguh menghadapi musuh. 476

4. Tentang strategi peperangan............. 477

5. Tentang Ghanimab 478

L. Kitab Hukum 478

1. Dalam memutuskan sebuah hukum 478

2. Hukum melecehkan Rasulllah M 479
3. Bolehkah menggunakan nama Rasulllah ffi? .............. 479
4. Penisbatan cucu-cucu dari anak-anak peremPuan

MRasulullah .......... 480
5. MKeutamaan nasab Rasulullah .......... 480
6. Kekuatan Rasulullah M d^q kemampuan beliau

untuk melihat apayangada di belakangnya ............... 483

7. Keturunan Fathimah k#, bernasab kepada

Rasulullah M............ 484

Pasal2 485
485
Syafaat dan Jenis-jenisnya 485
489
A. Syafa'at Uzhma 490
B. Syaf.a'at bagi calon penghuni Neraka 490
C. Syafa'at bagi pelaku dosa besar yangadadi ddam Neraka.....
D. Syafa'at setelah melintasi Shirat
E. Syafa'at untuk menaikkan derajat di Surga...

Sumber Ruiukan dan Keterangan 493

DAFTAR PUSTAKA 55s

xxil Daftarlsi

,<li'ri*ir;^

MUQADDIMAH

Segala puji hanyalah milik Allah; kita memuji-Nya, meminta

pertolongan kepada-Nya, dan memohon ampunan-Nya. Kita berlindung

kepada Allah dari keielekan diri dan keburukan amal perbuatan kita.

Barang siapa yang ditunjuki oleh Allah W niscaya tidak ada yang

dapat menyesatk anny a. Demikian pula, b ar ang siapa y ang disesatkan
oleh Allah maka tiada yamgdapat menunjukinya.

Saya bersaksi bahwasanyatiada ilah yang berhak diibadahi
dengan benar selain Allah, tiada sekutu bagi-Nya, dan saya bersaksi
bahwasanya Muhammad adalah hamba dan Rasul-Nyr.

Amma ba'du,

Sesungguhnya sebaik-baik perkat aan adalah Kitabullah dan
sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhamm ad M.Seburuk-buruk

perkara adalah yangdiada-adakan; setiap perkara yang diada-adakan
adalah bid'ah; setiap bid'ah adalah sesat; dan setiap kesesatan tempatrlya
di Neraka.

Sirah Nabawiyyah adalah rekaman nyata tentang perlalanan
hidup sa1ryid,ul basyar (penghulu manusia), Rasul Rabbul'ibaad (utusan

Allah), yaitu Muhamm^d M, yang telah dipilih Allah W sebagai

pengemban risalah ilahiah terakhir, yangkekal untuk selama-lam any a.
Tujuannya tidak lain untuk memberikan kunci-kunci kebahagiaan
kepada ummat manusia dan menempatkan mereka pada derajatyang
tinggi. Siapa s$ayangmengikuti beliau dengan sungguh-sungguh dan

teguh berarti dia termasuk orang yang disebutkan Allah di dalam

firman-Nya:

SirahNabi Muhammail ffi xxllt

* <r;i:3i +t;V;:.){E@qq. ,'.;;;F\6$};f6#"2-F;r

"Kdrnu adalab il.rnnmt terbaik yang dikhirkan untuk manusiz, mmyuruh
kepada ydng ma'ruf, dan mencegab dari ydng munkar, dan beriman

kepada Allab...." (QS. Ali 'Imran: 110)

Termasuk pula ciri-ciri orang yang disebutkan Allah dalam

firman-Nya:

i,KJqgi,F {:i3''6r1;tt6)44 ,4Ks},

{@' "'\i, 9'' "W \fi;(

"Dd.n demikian (pula) Kami telab menjadikan kamu (ummat Islam)
urnrndt yang adil dan pilihan dgdl kamu menjadi saksi atas (perbuatan)

manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi sahsi atas (perbuatan)
kamu...." (QS. Al-Baqarah: 1a3)

Oleh karena itu, Allah W menjadikan Muhammad bin'Abdullah
ffi sebagai contoh dan usanab (teladan), sebagaimana firman-Nya:

l;rArr':rtVii,fi;.t-'tizl;Ai'i qF i,{ri y

{@ g,$K'f'i$gi

"Sesunggubnya telab ada pada (diri) Rasulullab itu suri teladan ydng
baik bagimu (yaitu) bagi orang ydng mengharap (rabmat) Allab dan
(kedatangan) bari Kiamat dan dia banyah. menyebut Allab." (QS. Al-

Ahzaab:21)

Allah [H pun menjadikan barometer takwa dengan mengikuti
Rasulullah ffi, sesuai dengan firman-Nya:

*; B }. . . ."3f, # {i'i W- afrit rt3# ut$

{@

xxtv Muqaililimah

"Katakanlab: lika kamu (benar-benar) mencintai Allab, ikutilab aku,
niscaya Allab mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu ...."' (QS. Ali

'Imran:31)

Seorang hamba tidak akan bisa mengikuti dan meneladani beliau

ffi dengan sempurna, kecuali dengan mengetahui perjalanan hidup

kbairul bariyah (makhluk terbaik) dan saqryidul basyartlryaD (penghulu

ummat manusia), Muhamm^d M, yaitu dengan mempelajari dan

menelitinya secara akurat, dengan harapan dapat menyaring riwayat-

riwayat shahih yangmaqbul (diterima) dari sirah Rasul ffi tersebut.

Apabila perkaranya sebagaimanayang telah diutarakan dan

keadaannya seperti yarrtgtelah disebutkan, maka saya telah menemukan

metode yang paling mudah, paling cocok, dan paling efektif. Saya
akan mempersembahkan kepada saudara-saudaraku kaum Muslimin,
secara umum, serta kepada para ulama dan penuntut ilmu yang saya
cintai, secara khusus, sebuah kitab yarTg bermanfaat dan berharga,
warisan guru-guru teladan yangtelah mendahului kita dalam ilmu,
keutamaan, dan iman. Hati ini telah terpatri hingga akhirnya saya
dapat menetapkan pilihan pada kitab al-Fusbuulfi.i Siiratir Rasuul
karyaal-Imam as-Salafi al-Hafizhal-Kabir Ibnu Katsir ,+i'i6. Maka dari
itu, menjadi lapanglah dadaku karenanya. Saya pun mulai meneliti
nash-nash yang terdapat di dalam kitab tersebut serta menelusuri
hadits-hadits dan atsdr-dtsdr untuk memisahkan yang shahih dariyang
dha'if. Semoga upaya tersebut dapat menjadi bekal yang baik untuk

mengetahui petunjuk kbairul' ibaad @asulullah g).

SirahNabiMuhammad ffi xxv

PENGANTAR PENERBIT

tqi r:io* +ic! 't*S,i?)fit'3=+.:-s,i'c; a llt',ty
,ai6;tiXJJ:: c:,x j-?tx6iirr g*-,y\rJt:if vV,v:
u;'li;rs il,b ("9'ai',drr,x
l'.,Jiiirr'11 iJ!'J oi'^ots

{@i};J8r$f,3ir5.*B'{-'il$il;t\;tliqfu.}-
4Llt z:/r\k.t/ r.,:)ilk'!,,ibs),irLl,# ; Krt;,s 5i {*, th, aai q?y
e|lbar-trI'xii;i.-.-br,;t3
cfi(rtt#S'n;6{ewtst't)J'g(ri-tlrl- ,l

o,!

{@q#

Salah satu buku yangwajib dibaca oleh umat Islam adalah buku

sirah Nabi, atau dengan istilah lain biografi Nabi Muhammrd M.
Alasannya adalah, sirah Nabi memuat segala hal tentang kehidupan

Nabi secara runut, mulai dari A sampai Z,sehrnggadengan membacanya

kita mendapatkan gambaran Islam yarLg utuh dan lengkaP, yang
tersaji secara lebih nyata, hidup, fisual, dan mudah dipahami serya
diaplikasikan dalam kehidupan. Dengan kata lain, sirah Nabi adalah

potret Islam yang hidup dan berialan.

SirahNabi Muhammad ffi tx

Tidak sedikit buku sirah yangditulis oleh para ulama Muslim,
baik yang klasik maupun yang modern, baik yang murni kisah sirah
maupun yang dilengkapi dengan pelajaran di balik setiap peristiwa,
dan baik yang singkat padat maupun yang panjang lebar; tiap-tiap
buku tersebut mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing.
Namun ada hal yanglebih penting dari itu semua, yaitt keautentikan
kisah-kisah sirah yang dimuat di dalamnya. Sirah merupakan kumpulan
berita atau kabar di masa lampau yang ditulis setelah peristiwa itu
berlalu dan diriwayatkan dari generasi ke generasi, sehingga ada
kemungkinan masuknya riw ay at-riw at y ang tidak autentik. Oleh
karena itu, diperlukan kajian terhadap ^kyeautentikan setiap riwayatnya
agar kita benar-benar hanya mendapatkan riwayat-riwayat yang jelas

keduduka nny a dan dapat dipenanggung-j awabkan.

Sirah Nabi karyalbnu Katsir ini-menurut hemat kami-adalah
tergolong buku sirah terbaik dibanding buku-buku sirah yanglain.
Kesimpulan ini kami tetapkan berdasarkan alasan-alasan berikut:

l. Penulisnya seorang ahli seiarah

Ibnu Katsir tergolong ulama yang sulit dicari tandingannya
karena beliau menguasai banyak bidang ilmu pengetahuan. Selain
bergelar muhaddits (ahli hadits), rnufassir (ahli tafsir),faqih (ahlifiqih),
dan gelar ternama lainnya beliau juga digel ari muarrikb alias ahli
sejarah. Dalam hal ini, beliau memiliki karyatulis sejarah fenomenal
yangmemuat riwayat-riwayat sejarah umat manusia dimulai dari

kisah manusia peftama yaitu Nabi Adam fH; hingga akhir masa

kekhalifahan Islam. Kisah-kisah sejarah itu beliau tuangkan dalam

kitabnya, al-Bidaa.yab ann Nibaayah.Di dalam kitab tersebut termuat
pula sirah Nabi Muhamm^d@,,sena biografi empat orang Khulafaur
Rasyidin. Namun, perlu diketahui bahwa kitab sirah yang sekarang ada
di tangan Anda ini bukanlah saduran dari kisah yangtercantum dalam
kitab beliau tadi. Bukan pula kutipan-kutipan dari kisah-kisah populer.

Akan tetapi, kitab ini ditulis secara khusus dan murni kitab sirah.

2. Penyusunan kitabnya berdasarkan metode mubadditsin

Kitab sirah ini tergolong kitab klasik. Ditulis oleh penulisnya

berdasarkan metode penulisan rnubadditsin (ahli hadits) yang begitu

Pengantar Penerbit

selektif terhadap berita-beritayang disampaikan. Hal ini dapat

dimaklumi, karena penulisnya seorang mubaddits (ahli hadit$ yang
ternama. Sebagai t.oirttg ahli hadits, Ibnu Katsir menerapkan keahlian
ini dalam setiap karyanya,seperti pada kitab nyayarLgberjudul Tafsll.rul;
Qur-anil Azbiimyang dikenal dengan Tafsir Ibnu Katsir, salah satu kitab
tafsir bil ma'tsur ierbaik. Juga pada l<rtabnya al-Bi.daayah wan Nibaaryab.
Dalam kitabnya ini, beliau selalu merujuk sumber-sumber sejarah dari
riw ayat-riw ayat yangshahih sebagai dalilnya, lalu meramunya menjadi

sebuah cerita sejarah yangapik dan tidak kaku dalam PenyamPaiannya.
Dengan kata lain, dalam Sirah Nabi ini, Ibnu Katsir menemPuh met_ode

bil ialsur, yakni berdasarkan riwayat-riwayat. Meski begitu, beliau

juga tidak mlremehkan kitab-kitab sejarah yang ditulis oleh para gl1m_,

r.b.lr-rya, seperti ath-Thabari dan lain-lain. Hanya saja, pada kitab

sirah ini penulisnya tidak terang-terangan mendedikasikan karyanya
ini sebagai kitab shahih. BagaimanaPun juga, metode ini lebih dapat

dipertanggungj awabkan daripada metode penulisan yang lain.

3. Hadits-haditsnya telah di-tabqiq, di'takbrij, dan diperielas

maknanya

Kitab sirah Nabi ini semakin berbobot dan lengkap dengan uhqq
Syaikh Salim bin'Ied al-Hilali. Di dalam tabqiq-nya, ia melakukan

takbrij terhadap ri:w ay at-riwayat y ang dij adikan sumber atau rujukan

Ibnu katsir dalam penulisan kitab sirahnya ini. Selain men-takbrij-
nya, Syaikh Salim juga melakukan banyak hal positif terhadap.kitab
ini, aniara lain dengan menyusun kembali bagian-bagian pembahasan

dan mengurutkan tema-temarLya, menjelaskan kata-kata yang sulit
dipahami, mendiskusikan aspek-aspek fiqihnya maupun tiwayat-.
riwayat yatgmenjadi sumber seiarahnya, serta membuat daftar isi
sesuai dengan sistematika penulisan ilmiah y^n1berlaku.

4. Adanya tambahan pembahasan mengenai sifat fisik Nabi,

keadaan rumah tangga Beliau, dan hukum-hukum yang
Allah khususkan bagi Nabi'Nya

Dan, ketiga hal itulah yangmenjadi nilai tambah dalam buku ini
yangtidak didapatkan pada kitab sirah mana Pun. Andl akan dapatkan
di akhir pembahasan kitab ini hal-hal yangberkaitan dengan sifat-sifat

SirahNabi Muhammail ffi xt

fisik Nabi, anak-anaknya, istri-istrin y a, p elay an-pelayannya, hingga

g,unta dan kuda beliau. Kemudian disusul dengan pembahasan hal-hil

ya\g menjadi kekhususan Rasulullah yang tidak dimiliki para

Nabi lainnya; seperti diberikan-Ny. kemenangan dari musuh-musuh

beliau dengan dimasukkan-Nya rasa gentar di hati mereka, seluruh
permukaan bumi (tanah) dapat dijadikan rempar shalat dan bersuci,
dihalalkan-Ny, hanarampasan perang, diberikan hak memberi syafaat

pada hari Kiamat, dan diutus kepada seluruh umar manusia, dan masih

la1rak lagi keistimewaan lain yang hanyadianugerahkan Allah kepada

beliau. Pembahasan terakhir ini lalu ditutup dengan hal-hal i^ng

menjadi kekhususan Nabi M,yangtidak dimiliki umatnya, mulai dari

masalah yangberkaitan dengan iman, bersuci, shalat, zakat,puasa, haji,
warisan, hingga masalah hukum-hukum syari' at y ang lain.

Membaca kitab ini, selain mendapatkan uraian kisah Nabi yang

dapa..t dNipaebni aknitgaguMnughjaawmambakdanl,&a,kasnecmareanleabmihbalhuaws adwaansmaneknitdaatl.armrtr.n-[

sosok

Semoga penulis dan siapa sajayangikut andil dalam menyebar-
luaskan ilmu ini mendapat balasan kebaikan dari Allah yangberlipat

ganda. Yaitu pada hari ketika anak dan hanatiada berguna lagi, kecuali
mereka yangdaangkepada Allah dengan hati yang selamai(ikhlas).

Shalawat dan salam semoga selalu Allah curahkan kepada
junjungan-Nyr, Nabi Muhammrd M, dan kepada keluarg, i.rta

seluruh Sahabatnya. Amin.

Jakarta, Mei 2010 M

Jumadil A*wJI t+31 H

Penerbit

Pustaka Imam asy-Syaf i

xil Pengantar Penerbit

A. BIOGRAFI
IMAM IBNUKATSIR

l. Nama dan Nasab

Nama lengkap dari Imam Ibnu Katsir adalah 'Imaduddin Abul
Fida'Isma'il bin'Umar bin Katsir al-Qaisi al-Qurasyi ad-Dimasyqi.
Selain dikenal sebagai seorang imam, beliau juga seorang al-Hafizh,
sejarawan, mufassir, sekaligus pakar fiqih. Beliau dikenal dengan
julukan Ibnu Katsir,' yaitu julukan yaagdisandarkan pada kakeknya

(Katsir).

2. Kelahiran

Ibnu Katsir dilahirkan di Mijdal, sebuah desa yang terletak di
timur Bashra, Damaskus, pada tahun 701IJ. Ayahnyaseorang khatib
di kota itu. Setelah ayahnya meninggal dunia, Ibnu Katsir pindah ke
Damaskus pada tahun707 H bersama saudaranya, Kamaluddin 'Abdul

Wahhab.

3. Riwayat dalam Menuntut Ilmu

Ibnu Katsir hafal al-Qur-an dan mampu membacanya dengan
bermacam-macam qira-at. Dia juga mendalami ilmu tafsir, ilmu fiqih,
dan ilmu nahwu; memfokuskan diri dalam menghafal matan-matan;
serta mempelalari sanad-sanad, 'illat (cacat) hadits, perawi hadits, dan
tarikb (sejarah). Alhasil, Ibnu Katsir sangat menonjol dalam bidang-
bidang tersebut walaupun usianya masih remaja; bahkan beliau juga
berfatwa, mengajar, dan memimpin diskusi.

SirahNabi Muhammad ffi

4. Tingkatan dan Kedudukan Ilmiah

Kedudukan ilmiah Ibnu Katsir '#M tampak dari materi-materi

yangdiaj arkann y a di madrasah-madrasah dan masjid-masjid.

a. Mengaiar di madrasah

Ibnu Katsir pernah mengaiar di Madrasah al-Hadits al-Asyrafiyyah
selama beberapa waktu setelah meninggalnya as-Subki dan di Madrasah

ash-S h alih iyyih setelah meninggalny a adz-D zahabi. Selain itu, b eliau
juga pernah mengajar di Madrasah an-Najibiyyah, Madrasah at-

T ankiziyyah, dan Madrasah an-Nuriyyah al-Kubra.

Madrasah-madrasah tersebut merupakan temPat yang dituju
oleh para penuntut ilmu yang berasal dari belahan Timur dan di Barat.
Para pengaj arnyamemiliki kedudukan yang tinggi. Hanyaulama Yang

*.-ilikiilmu yang dalam dan pengetahuan yangluaslah yangdapat

mengajar di sana.

b. Mengaiar di masiid

Ibnu Katsir juga pernah memberikan pelaiaran di al-Jami' al-
IJmawi, Masjid Ibnu Hisyam, Jami' Tankiz, dan al-Jami' al-Fuqani.
Beliau pun meniadi khatib di masjid-masjid tersebut.

5. Puiian paraUlama

Adz-Dzahabi berkata dalam Tadzkiratul Huffuazb (IVl150s):

"Aku mendenga r riwayat bersama al-Faqih al-Mufti al-Muhaddits

yangmemiliki berbagai keutamaan ... Ibnu Katsir memiliki perhatian
khrrirr terhadap perawi hadits, matan-matan, dan fiqih. Iamen-takhrij
hadits, -.rrgr.r-pulkan hadits, memimpin diskusi, menulis buku dan
menafsirkan al-Qur-an. Ia menonjol di segala bidang."

Adz-Dzahabi juga berkata dalam al-Mu'jamul Mukbta.s, (hlm.
86): "Ibnu Katsir adalah seorang Imam hadits, faqih, dan ahli hadits

yangsangat luar biasa ... Ia bahkan benar-benar seorang ahli fiqih
yangmumpunr, ahli hadits yatgkuat hafalanrLya, dan ahli tafsir yang
kritL. Ia memiliki berbagai karyatulis yang bermanfaat.Ia menguasai
ilmu fiqih; memahami bahasa Arab dan ilmu ushul; serta menghafal

4 SelayangPandnng

banyak matan, tafsir, dan perawi hadits. Ia mendengar hadits dariku
dan ia memiliki hafalan yangkuat."

Ibnu Hubaib berkata, berdasarkan penukilan al-Hafizh Ibnu
Hajar dalam Inbaa-ul Gbamar (I/39)z "Ibnu Katsir adalah seorang
imam yang tekun bertasbih dan bertahlil; pemimpin ahli tafsir; dia
mendengar, mengumpulkan, dan menulis hadits; ucapan-uc apannya
akrab di telinga; dia meriwayetkanhadits dan menyampaikan ceramah;
serta fatwa-fatwanya menyebar ke seriap penjuru negeri. Ia masyhur
dengan kekuatan hafalan dan karya tulisnya, bahkan termasuk pakar
dalam bidang tarikh, hadits, dan tafsir."

Abul Mahasin ad-Dimasyqi berkata dalam Dzail Tadzkiratul
Huffaazh (hlm. 58): "Ibnu Katsir memberikan fatwa, mengajar, dan
memimpin diskusi; mendalami ilmu fiqih, tafsir, dan nahwu; serta
teliti dalam masalah perawi dan'illat hadits."

Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata dalam ad-Durarul Kaaminah
[/400) dan Inbaa-ul Gbamar $/39): "Ibnu Katsir adalahseorang yang
luas wawasannya, enak dalam menyampaikan ilmu, karya-karyanya

menyebar ke berbagai negeri pada masa hidupnya dan bermanfaat bagi
masyarakat sepenin ggalny a."

Al-'Aini berkata, berdasarkan penukilan Ibnu Taghri Bardi
dalam an-Nujuumuz Zaabirab (XUL23): 'Ibnu Katsir menjadi teladan

bagi para ulama dan huffazb (ahli hadits), juga menjadi rujukan bagi
pakar bahasa Arab. Ia mendengar, mengumpulkan, dan menulis hadits.
Beliau mengajarkan ilmu, menyampaikan hadits, dan menulis kitab.Ia
memiliki penelitian yangluas dalam bidang hadits, tafsir, dan tarikh.
Beli au te rken al karena kuat h afal arny a dan b anyak tulis ann y a; menj adi
pakar dalam bidang tarikh, hadits, dan tafsir; serra mempunyai karya-
karya yang bermanfaat."

6. 'Aqidah dan Manhai

Ibnu Katsir '{uE berpijak pada 'aqidah Salafush Shalih dan
manhaj mereka. Sebagai buktinya adalah kitab Tafsiir-nya yang
agung, di antaranyaialahpenafsiran beliau terhadap firman Allah ffi:

SirahNabi Muhammail ffi

{ @ .... Jii',s iE 6;3? ...y

"... Lalu Dia bersemdyarn di atas'Arry ...." (QS. Al-A'raaf: 54)

Ibnu Katsir berkata: "Kami menemPuh jalan seperti yangtelah
ditempuh Salafush Shalih: Malik, al-A:uza'i, ats-Tsauri, al-Laits bin
Sa'ad, asy-Syafi'i, Ahmad, Ishaq bin Rahawaih, dan yang lainnya
dari imam-imam kaum Muslimin, baik yangterdahulu mauPun yarLg
sekarang, tanpa takyiif (mempertanyakan bentuk, car a dan sifat Allah),

tasybiih (menyerupakan Allah dengan makhluk-Nyr), dan ta'thiil
(meniadakan sifat-sifat Allah). Makna lahiriah y^ng dipahami oleh

orang-orang yang menyenrpakan Allah dengan makhluk (dari sebuah

nash) tidaklah terdapat padadzatAllah 'iH . Sebab, Allah \H itu tidak

diserupai oleh sesuatu dari makhluk-Ny", sebagaimana firman-Nya:

{ @ i;:i Ui ;)Zb:A -r$ J,4... }

'... Tiddk ada sesuatupunyangserupd, dmgan Dia dan Dialab YangMaha
Mendengar lagi Maha Melihat.'(QS. Asy-Syuura: 11)"

Pendapat ini merupakan pengaruh dari guru beliau, al-Imam
Muftil Anam Syaikhul lslam Taqiyuddin Abu['Abbas Ibnu Taimiyyah-
semoga Allah menyucikan rohnya dan menerangi kuburnya. Ibnu

Katsir '+d)H memiliki perhatian khusus kepada gurunya itu, mengambil
manfaat dariny a, dan b anyak men gikuti pendap at-p endap atfly a.

Di antara kisah menarik tentang beliau ialah yang disebutkan

oleh al-Hafizh Ibnu Ha)ar dalam ad-Durarul Kaaminab S/60)z "Terjadi
perdebatan antara Ibnu Katsir dan Burhanuddin, Putera al-Imam
Ibnul Qayyim dalam suatu masalah. Ibnu Katsir berkata: 'Apakah
engkau membenciku karena aku seorang Penganut faham Asy'ari?'
Burhanuddin menjawab: 'seandainyadari kepala hingga ujung kakimu
dipenuhi rambut, niscaya orang-orang tetaP tidak akan percaya bahwa
engkau seorang Asy'ari, sebab gurumu adalah Ibnu Taimiyyah."'

Kesimpul anny a, al-Hafizh Ibnu Katsir berpe gang pada' aqidah

Salaf, ahli hadits , dan rtli atsar (riwayat), serta beliau mengagungkan dalil.

6 SelayangPandang

7. Guru-Guru yang Paling Berpengaruh

Al-Imam Ibnu Katsir berguru kepada para ulama besar yang
terkenal. Di antara guru-guru ty a y angpaling berpengaruh adalah:

l. Syaikhul Islam Abul 'Abbas Taqiyuddin Ahmad bin 'Abdul

Halim bin'Abdus Salam Ibnu Taimiwh,meninggal pada tahun
728 H.

2. Abul 'Abbas, Ahmad bin Abu Thalib bin Na'mah bin Hasan bin

'Ali an-Natjar, yang dikenal dengan julukan Ibnusy Syahnah,
meninggal pada tahun 730}{.

3. Al-Imam, al-Hafzh,MuhadditsusySyam, AbulHajjaj,Jamaluddin

Yusuf bin az-Zaki 'Abdurrahman al-Mizzi, meninggal pada
tahun 742H.Ibnu Katsir selalu menyertai beliau dan menikahi
puterinya, Zainab.

4. Al-Imam, al-'Allamah, al-Hafizh, al-Muhaddits, Muarrikhul

Islam, Syamsuddin, Abu 'Abdullah, Muhammad bin Ahmad
bin 'Utsman adz-Dzahabi, meninggal pada tahun 748 H.

8. Murid-Murid

Di antara murid-murid al-Hafizh Ibnu Katsir '+!'i5 adalah:

1. Abul 'Abbas, Ahmad bin Haji bin Musa bin Ahmad as-Sa'di,

meninggal pada tahun 816 H.

2. Syihabuddin, Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin

Ahmad al-Hariri ad-Dimasyqi, meninggal padatahun 765 H.

3. Abul Mahasin al-Husaini, Muhammad bin'Ali bin al-Hasan bin

Hamzah bin Hamd ad-Dimasyqi, mening gal padatahun 7 65 H.

9. Karya-Karya

Ibnu Katsir telah memperkaya perpvstakaan Islam dengan
berbagai karya tulisnya yangbermanfaat, di antaranya adalah:

l. Ahaadiitsut Tauhiid war Radd'alaa Ahlisy Syirk
2. Ikhtishaar'UluumilHadiits

SirahNabiMuhammad ffi

3. Al-Bidaayah wan Nihaayah
4. Tuhfatuth Thaalib bi Mukhtashar Ibnil Hajib
5. Tafsiirul Qur-aan al-'Azhiim
6. Jaami'ul Masaaniid
7. Siirah'LJmar bin'Abdil' Aziz
8. Thabaqaatusy Syafi'iyyah
9. Al-Fushuul fii Siiratir Rasuul M,yaitu kitab ini.
10. Fadhaa-ilul Qur-aan
ll. Musnad al-Faaruuq

10. Vafat

Ibnu Katsir +W meninggal dunia pada hari Kamis, 26 Sya'ban

774H,di Damaskus. Jenazahnya dihadiri (disaksikan) banyak orang. Ia
dimakamkan sesuai dengan wasiatnya, yaitu di dekat kuburan Syaikhul
Islam di pemakaman ash-shufiyah, di luar gerbang an-Nashr.

'1,1. Daftar Referensi Mengenai Biografi Penulis '+iVo

Beberapa kitab yang dijadikan sumber rujukan dalam menjelaskan

biografi penulis (Ibnu Katsir) 'r!i5 sebagai berikut:

l. Abjadul'Llluumkarya Shiddiq Hasan Khan (IIIl89r
2. Al-A'laam karya al-Zirkali [/317)
3 Inbaa-ul Gbamarkarya al-Hafizh Ibnu Hajar (I/a5)
4. Al-Badrutb Thaali'karyaasy-Syaukani [/153)
5. Tadzkiratul Hffiadzkarya adz-Dzahabi (IVl1508)
6. Ad-Daaris fii Taariikhil Madaariskaryaan-Nu'aimi (I/27)
7. Ad-Durarul Kaanrinabkarya al-Hafizhlbnu Hajar (I/399)
8. Dzail Tltabaqaatil Hffiazhkarya al-Husaini (hlm. 57)
9. Dzail Thabaqaatil Hffiazbkarya as-Suyuthi (hlm. 361)

SelayangPandang

10. Ar-Raddul Vaafirkarya Ibnu Nashiruddin ad-Dimasyqi (hlm. aS)
Ll. Syadzaraatudz Dzahabkarya Ibnul 'Imad al-Hanbali (VI/231)
12. Thabaqaatusy Syafi'lryabkaryalbnul Qadhi Syahbah (hlm. 638)
13. Mu'jamul Mu-allifiinkarya 'I-Jmar Ridha Kahalah (IIl/89)
L4. Al-Mu'jamul Mukbtasbkarya adz-Dzahabi (hlm. 86)
15. Mifiaabus Sa'aadabkarya Thasya Kubra Zadah [/23t)
L6. An-Nujuumuz Zaahirab karya Ibnu Taghri Bardi (II/t23-L24)
17. Hadiyyatul 'Aarifiinkarya Isma'il Basya al-Baghdadi (I/215)

SirahNabiMuhammad ffiB. SEKILAS TENTANG KITAB INI

l. Pembuktian Bahwa Buku Ini Merupakan Karya

Penulis

Bukti-buk ri y ang menunjukkan keotentikan kitab al' Fusbuul

fi.i Siiratir Rasuul ffi, yakni bahwasanya kitab itu adalah karya Ibnu

Katsir 1!$5, dapat dilihat dalam uraian di bawah ini:

,) Al-Hafizh Ibnu Katsir mengisyaratkan dalam al'Bidaayab ann

Nibaayah (YI/271): "Telah kami sebutkan di dalam kitab as-
Siirab dan at-Tafsiir bahw asanya lf mmu Jamil adalah isteri Abu
Lahab ...." Ibnu Katsir juga berkatai "... hingga musuh leluasa
menyerang Nabi ffi. Akibatnya, mereka dapat melukai kepala
dan mematahkan gigi taring kanan bawah beliau, sebagaimana
yangdijelaskan secara terperinci dalam kitab as-Siirab."

b) Ibnu Katsir menyatakan dalam kitab Tafsiirul Qur'aan al-'Azbiim

(VI/525 - QS. Al-Ahzab): "Hal ini telah dipaparkan secara

terperinci,. beseft a dalil-dalil dan hadits-haditsnya, iug dij elaskan

secara panlang lebar dalam kitab as-Siirab,y^rlgkami khususkan
dalam bahasan tersendiri secara ringkas dan sederhana. Segala puji

bagi Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya."

d Para ulama menisbatkan kitab ini kepada Ibnu Katsir ketika

menjelaskan biografi penulis. Ad-Dawudi dalam Thabaqaatul

Mufassiriin (Utl}) dan Ibnul 'Imad al-Hanbali dalam Syadza-

raatudz Dzabab Nl/23L) berkata: "Beliau memiliki kitab sirah
yangkecil (ringkas)." Sementara, Haji Khalifah dalam Kasyfuzh
Zbunuun (l/192) menamai kitab tersebut dengan al-Fushuulfii

Siiratir Rasuul ffi.

SirahNabi Muhammad ffi 11

d) Naskah tulisan tangan (manuskrip) yang berada di tangan kami,
yangjuga akan disebutkan sifat-sifatnya.

2. Kandungofl, Keistimewaan, dan Kekurangan Kitab

,) Kitab ini terbagi menjadi dua bagian. Pertama, Sirah Rasulullah
M, dan peperangan beliau . Kedua, ihwal tentang nubuuw.tat

(kenabian) dan tanda-tandanya, karakteristik Rasulullah ffi,

serta ciri-ciri beliau.

b) Kitab al-Fushuul merupaka n karya orisinal, bukan saduran atau
ringkasan dari kitab al-Bidaayah wan Nihaayah.

.) Gaya bahasa al-Imam Ibnu Katsir q,E dalam kitab al-Fushuul
mudah dipahami, jelas, dan tidak berbelit-belit dalam konteks
sebagai berikut. Pertama, gayabahasanya jauh dari sajak yang
dipaksakan dan kata-kata hiperbolis. Sungguh, hakikat ilmiah
akan hilang jika memaksakan gaya bahasa demikian jika demi
melahirkan keunikan berbahasa semata. OIeh karena itulah Ibnu
Katsir menggunakan un gkapan-un gkap an y angmudah dipahami
dan susunan kalimatnya pun sangat jelas. Berdasarkan hal itu,
kitab ini layak dibaca semua orang, baik oleh ulama, penunrur
ilmu, maupun masyarakat umum. Kedua, perumpamaar- yang
indah dan susun an yangsistematis dalam menyampaikan berita
dan peristiwa. Ketiga, tidak bertele-tele dan berbelit-belit yang
dapat menyebabkan kebingungan, sulit disimpulkan, dan
sukar dipahami. Keempat, gaya penyampaian yarLgringkas dan

padat terdapat pada mayoritas pembahasan sirah Nabi ffi. Ini

merupaka n carayang singk at danmenyenangkan, karena mudah

dibaca dan dicerna.

d) Al-Imam Ibnu Katsir ,*sz banyak mengambil manfaat dari
kitab-kitab tarikh dan sirah terdahulu. Oleh karena itu, beliau
tidak bergantung pada pengumpulan riwayat dan penyebutan

pendapat tanpa melakukan penelitian; beliau selalu menjauhi,
sedapat mungkin, riwayat yang lemah; beliau menyebutkan
suatu kisah beserta hadits-hadits shahih yang memperk latny a;

12 SelayangPandang

dan beliau mendebat pendapat-pendapat (para ulama) agar dapat
sampai pada kesimpulan yangbenar.

e) Akan tetapi, setiap amal manusia tidak terlepas dari kesalahan. A1-

Imam Ibnu Katsir memiliki beberapa kekurangan, di antaranyai
Pettama, adany aketidakj elasan dalam susunarl beberapa kalimat.

Ke dua, terdap at pengulang an p ada sebagian pembahas an. Ket iga,

beberapa kalimat terlalu panjang, dan terpisahnya beberapa
bagian pembahasan. Keempat,bersandar pada hafalan dalam
mencantumkan beberapa hadits. Kelima, banyak mengikuti
perkataan ulama terdahulu tanpa disertai penjelasan mengenai
siapa yangmengemukakan perkataan itu.

3. Tentang Manuskrip Asli Kitab Ini

a. Manuskrip Maktabah Sulaimaniyyah nomor 2339

Manuskrip ini terdiri dari 115 lembar. Pada setiap lembarnya

terdapat 17 baris. Naskah ini sangat terpelihara. Penyusunnya,

Sulaiman al-Madini, telah melengkap i manusk ripny a den gan har akat,
bahkan telah dicocokkan dengan manuskrip asli yartg disalinnya,

yaitu manuskrip asli penulis, Ibnu Katsir, berdasarkan bukti-bukti

berikut:

^) Kedekatan penulisan manuskrip Sulaimaniwahini dengan masa
hidup Ibnu Katsiru:u. Manuskrip ini ditulis pada tahun 784H,

sedangkan al-Imam Ibnu Katsir meninggal pada tahun 774 H.

b) Banyak terdapat nukilan-nukilan penyusun yang disandarkan

kepada Ibnu Katsir dengan tambahan keterangan:"Catatan kaki

berasal dari tulisan tangan penulis."

c) Riwayat shahih yang menunjukkan bahwa manuskrip dibaca

di hadapan al-Imam Ibnu Katsir di Darul Hadits al-Asyrafiryah.

Manuskrip ini ditulis dengan khatb (tulisan tangan) Persia y^rtg

bagus dan jelas. Penyalin manuskrip juga telah menyebutkan sebagian
catatankaki dengan mengis y ar atkarn kepada sumber-sumbernya, yakni
dari kitab-kitab biografi perawi dan kitab-kitab seiarah.

SirahNabiMuhammad ffi 13

Adapun kalimat-kalimat yang hilang dari naskah, hal itu telah

dilengkapi dan ditandai dalam catatan kaki dengan kata "U".

Disebabkan urgensi dan pentingnya naskah ini, maka sangar
disayangkan hilangnya beberapa halaman , di antaranyahalaman 49-58

danll2-115. Akan tetapi, bagian yanghilang tersebut telah dilengkapi
dengan karya (naskah) yanglain. Naskah ini dijadikan sebagai naskah
utama yangdisimbolkan dengan huruf ",-,-".

b. Manuskrip Maktabah Sulaimaniyyah nomor 59

Manuskrip ini berjumlah 62lembar. Pada setiap lembarnya

terdapat 21 baris dan ditulis dengan huruf Persia yangjelas pada tahun
813 H. Manuskrip ini adalah wakaf Haramain melalui Sultan Mahmud
Khan. Manuskrip ini adalah asal manuskrip ketiga yangdisimbolkan
dengan huruf "6".

c. Manuskrip Maktabah 'Arif Hikmat

Manuskrip ini berada di Madinah al-Munawwarah (nomor
171/242 - Sirah Nabawiyyah) dan berjumlah 56 lembar. Pada setiap

lembarnyaterdapat 25 baris. Manuskrip ini ditulis oleh Flasan bin al-
Hajj Ramadhan al-Khatib al-Ayprbi pada tahun 1101 H dengan kbatb

Persia yangjelas.

Manuskrip Maktabah 'Arif Hikmat ini adalah manuskrip

asal yang dijadikan rujukan pada cetakan peftama kitab ini di Mesir
pada tahun 1357 H oleh penerbit al-'Uluum. Dan di antara buktinya

adalah:

,) Adanya kesesuaian tema-tema kitab dengan mengikuti bentuk

kitab asli, seperti halnya pada manuskrip dan kitab cetakan al-
Fusbuul fi.i lkbtisbaar Siiratir Rasuul'

b) Kalimat indah yang ditulis oleh asy-syaikh al-Muhaddits

Abul Asybal Ahmad Syakir tify. dalam biografi al-Imam Ibnu
Katsir ,+sz pada muqaddimah kitab '(Jmdatut Tafsiir (l/35),
yaitu pernyataan beliau: "Sirah yarTg ringkas, dicetak di Mesir,

... dari naskah asli Maktabah 'Arif Hikmat di Madinah al-

Munawwarah."

14 SelayangPandang

d Jika Anda membandingkan arltaramanuskrip dan kitab cetakan

itu, maka Anda akan mendapati kesalahan penulisan, penomoran
halaman, dan kekurangan y^ngsama. Oleh karena itulah, saya

tidak menj adika nnya sebagai rujukan. Naskah ini disimbolkan

dengan huruf "{.

4. Perubahan yang Dilakukan Mub aqqiqDalamKitab Ini

r) Saya(mubaqqiq) mencocokkan kitab yang sudah tercetak dengan
naskah manuskrip, lalu menetapkan perbed aan y mendasar
dan menambahkan catatan-catatan kaki yang pen^tifnlgg.

b) Saya membuat judul tertentu pada setiap pasal dan mengapLtnya
dengan tanda kurung siku ( t...1).

.) Menisbatkan setiap ayat al-Qur-an kepada nama suratnya di
dalam al-Qur-an pada setiap akhir kutipan.

d) Menyebutkan takbrij hadits-hadits yang diriwayatkan dan
menjelaskan derajatnya berdasarkan kaidah ilmu hadits.

.) Menambahkan beberapa keterangan penting, misalnya pengertian
ilmu, penjelasan judul, penjelasan kata-kata asing, pembahasan
masalah fiqih, dan uraian tentang tarikh atau sejarah.

0 Menyusun daftar isi secara ilmiah. Inilah salah satu hasil jerih
payah yang dimudahkan bagi saya, tentunya dengan taufik

dan keutamaan dari Allah. Barang siapa yang menjumpai
kebaikan dan petunjuk maka jangan lupa untuk mendo'akan
baik kepada saya dari tempatyangjauh, sedangkan barang
siapa yang menjumpai selain itu maka janganlah ragu untuk

menasihati dan mengingatkan saya. Sesungguhny^ saya adalah
orangyanglapang dada dalam menerima nasihat, bahkan saya
akan sangat berterima kasih kepada orang yangmau menasihati,
yakni atas perhatian dan rasa persaudaraannya.

Saya memohon kepada Allah, Yang Mahatinggi dan Mahamulia,
agar berkenan menerima amal yangditujukan untuk memperjuangkan

agama-Nya dan membela sirah Rasul-Nya yartg mulia ini. Semoga

Allah menyimpan pahalaku hingga hari Kiamat, yaitu hari ketika tidak

SirahNabiMuhammad $, 15

bermanfaat lagi harta dan anak-anak, melainkan siapa yang kembali
kepada-Nya dengan hati y ang bersih.

Diucapkan dengan bibir dan ditulis dengan pena, seraya memuji
Rabbnya dan bershalawat kepada Rasul-Nya.

Abu Usamah Salim bin'Id bin Muhammad

bin Husain al-Hilali nasabnya;
as-Salafi al-Atsary aqidah, manhaj, dan akhlaknya;

an-Najdy negerinya;
al-Khalili al-Falisthini tempat kelahirannya; dan

al-Urduni tempat tinggalnya.

Buku ini selesai ditulis pada waktu dhuha, tanggal 9 Jumadil
Akhirah, tahun ke-1423 dari hijrah Rasulullah M; di rumahku yang
terletak di Amman al-Balqa', ibukota Yordania, bagian dari negeri
Syam y^ngdljaga oleh Rabb seluruh manusia dari segala keburukan,

makar, keburukan, dan bencana.

16 Selayang Panilang

Sumber Ruiukan dan Keterangan

Yang perlu diperhatikan di sini bahwasanya al-Hafizh Ibnu Katsir al-Mufassir bukanlah al-Imam

Ibnu Katsir yang seorang qtrl' qiraa-ah sab'ab (wph qira-at al-Qur-an) dan imam kota Makkah.
Al-Imam al-Qari'ini dilahirkan pada tahun 45 H dan meninggal pada tahun 120 H.
Kalimat ini mengesankan bahwasanya kitab al-Fushuul adalah ringkasan dari kitab lain. Hal itu
tidak benar. Kitab ini bukan saduran dari al-Bi.daayab uan NibaayaD dan bukan pula ringkasan

darikitab Siirab Nabauiyyab yang panjang, sebagaimana hal itu diisyaratkan oleh Ibnu Katsir '+iii5
dalam tafsir surat al-Ahzaab, pada kisah Perang Khandak.

SirahNabi Muhammad ffi 17+)/ '-F-))7-\)e/. ';_:,

PRAKATA

Cukuplah Allah wi Sebagai Sandaranku,'

Bukan Yang Lain-Nya

Syaikh kami al-Imam al-'Alim al-'Allamah'Imaduddin; Abul Fida'

Isma'il bin'Umar bin Katsir asy-Syafi'i-Semoga Allah memberikan

'ffikenikmatan di persinggahan beliau atas berbagai ilmu yang telah

diaj arkannya. Amin-berkata:'

Segala puji hanyalah milik Allah \H. Semoga salam senantiasa
dilimpahkan kepada para hamba Allah yang terpilih. Segala puji
hanyalah milik Allah,' dengan pujian yang sebanyak-banyaknya dan

sebaik-baiknya, lagi penuh berkah bagi-Nya, sebagaimana yang disukai

dan diridhai oleh Rabb kami wj .

Aku bersaksi bahwasanya tidak adayang berhak diibadahi

dengan benar melainkan Allah, Yang Maha Esa, tiada sekutu bagi-Nya,

dengan persaksian hamba yang ikhlas hatinya, tulus, dan terbebas
dari segala noda syirik; yangmengakui penghambaan dirinya kepada

Allah, memohon perlindungan-Nya dari kejahatan syaitan dan hawa
nafsu, lalu berpegang teguh pada taliNyayangkuat, yangditurunkan

kepada Rasul-Nya al-Amin, Muhammad ffi, makhluk-Ny, yar,g

terbaik. Semoga shalawat dan salam dilimpahkan kepada beliau selama-

lamanyahingga hari kebangkitan di Padang Mahsyar kelak, yaitu hari

perjumpaan dengan Allah \H.

Semoga Allah juga memberikan keridhaan-Ny, kepada para
Sahabat, isteri-isteri, anak cucu, serta para pengikut beliau, yakni
orang-orangyangmemiliki ilmu dan mata hati.

SirahNabi Muhammad ffi 21

Amma ba'du,
Sungguh, tidaklah elok bagi seorang ulama untuk mengacuhkan

perjalanan hidup Nabi dan sejarah peradaban Islam yang sarat
dengan berbagai ilmu pengetahuan dan beragam nilai penting yang
senantiasa dibutuhkan. Tidak akan ditolerir alasan apapun untuk

mengabaikannya.o

Berangkat dari itulah penulis berkeinginan untuk membuat
sekelumit catatar dalam bidang tersebut, agar bisa dijadikan sebagai
pengantar, prolog dan panduan untuk memahaminy a. Hanya kepada
Allah kita bersandar dan hanya kepada-Nya pula kita menyerahkan

segala urusan.
Hal ini s mencakup paparantentang nasab Rasulullah, perjalanan

hidup beliau, mukjizat-mukjizat kenabian,6 bahkan sejarah peradaban
Islam sepeninggal beliau hingga hari ini. Semua itu merupakan hal-hal
yang akan senantiasa diperlukan oleh mereka yangperlu, dan semua
itu akan diuraikan secara ringkas, insya Allab.

22 Seputar Nasab Rasulullah hingga Hijrah

NASAB RASULULLAHg

Beliau adalah penghulu anak cucu Adam;7 Abul Qasim
Muhammad, dikenal juga dengan nama Ahmad;8 al-Mahi, yaittyang

menghapus kekafiran; al-Hasyir, yakni yangmengumPulkan ummat
manusia [di belakang beliau];e a1-'Aqib,10 yaitu yang tidak ada lagi
Nabi sesudahnya; al-Muqaffi;ll Nabiyur rahmat;\z Nabiyut taubat;l3
dan Nabiyul malbamah.ta

Ayah beliau ffi adalah 'Abdullah, dan ia memiliki beberapa

orang saudara laki-laki yaitu: al-Harits, az-Zubair,Hamzah, dan al-
'Abbas (kun-yab-nya Abul Fadhl),ts dan Abu Thalib (nama aslinya
adalah'Abdu Manaf).

Saudara'Abdullah lainnya adalah Abu Lahab (nama aslinya adalah
'Abdul 'lJzzadan'Abdul Ka'bah) dan dialah yang disebut al-Muqawwim;
tetapi adayatgmengatakan bahwa kedua nama itu menunjukkan dua

orang yang berbeda. Saudara'Abdullah lainnya adalah Hajl (nama

aslinya adalah a1-Mughirah), al-Ghaidaq (dipanggil demikian karena
kedermawanartnya,sedangkan nama aslinya adalah Naufal; namun ada
pula yang tetap mengatakan bahwa dialah Hrjl),'u dan Dhirar.

Adapun saudara perempuan'Abdullah adalah Shafiyah,'Atikah,
Arwa, Umaimah, Barrah, dan Ummu Hakim, yakni al-Baidha. Mereka
semua adalah anak'Abdul Muththalib.lT

Nama asli'Abdul Muththalib sendiri adalah Syaibatul Hamd,l8

menurut pendapat yang benar. 'Abdul Muththalib adalah anak
dari Hasyim, yang nama aslinya adalah'Amr, saudara kandung al-
Muththalib. Kedua orang inilah yang kemudian menjadi asal usul
nasab kerabat Nabi. Saudara Hasyim yanglain adalah 'Abdu Syams

dan Naufal. Keempat saudara itu adalah anak dari: 'Abdu Manaf, yakni
saudara kandung'Abdul lJzza,'Abduddar, dan'Abd.

SirahNabi Muhammad ffi 23

I

Keempat orang ini adalah anak dari: Qushay, yangnama aslinya
adalah Zaid, saudara kandung Zthrah. Keduanya adalah anak dari:
Kilab, saudara kandung Taim, danYaqzhah, Abu Mahzhum. Ketiganya
adalah anak dari: Murrah, saudara kandung'Adiy dan Hushaish.

Mereka adalahanak dari: Ka'ab, saudara kandung Amir, Samah,
Khuzaimah, Sa'ad, al-Harits, dan'Auf. Ketujuh orang ini adalah anak
dari: Lu-ayy, saudara kandung Taim al-Adram. Keduanya anak dari:
Ghalib, saudara kandung al-Harits dan Muharib.

Ketiganya adalah anak dari: Fihr, saudara kandung al-Harits.
Keduanya adalah anak dari: Malik, saudara kandung ash-Shalt dan
Makhlad. Ketiganya adalah anak dari: An-Nadhr, saudara kandung
Malik, Malkan, 'Abdu Manat, danyanglainnya.

Mereka semua adalah anak dari: Kinanah, saudara kandung Asad,

Asadah,re dan al-Hun. Keempartnya adalah anak dari: Khuzaimah,
saudara kandung Hudzail. Keduanya adalah anak dari: Mudrikah,yang
nama aslinya adalah 'Amr, saudara kandung Thabikhah, yang nama
aslinya adalah Amir, juga saudara kandung Qam'ah.

Ketiganya adalah anak dari: Ilyas, saudara kandung an-Nas,
yakni 'Ailan, ayah dari Qais. Keduanya adalah anak dari: Mudhar,
saudara Rabi'ah. Mereka berdua adalah anak keturunan Isma'il, saudara
kandung Anmar dan Iyad. Keduanya pindah ke negeri Yaman.2o
Mereka berempat adalah anak dari: Nizar, saudara kandung Qudha'ah,
menurut pendapat mayoritas ahli nasab. Keduanya adalah anak dari:
Ma'ad bin'Adnan. Seluruh kabilah diJazirahArab yang kami sebutkan
tadi berasal dari anak keturunan'Adnan.2l

Al-Hafizh Abu'Umar an-Namar7zz dalam kitabnya, al-Inbaah
bi Ma'rifati Qabaa-ilir Ruanab,23 telah menjelaskan hal itu dengan

tuntas-semoga Allah w merah matinya.2a

Menurut pendapat mayoritas ahli nasab, Quraisy adalah orang-
orang yangnasabnya berpangkal kepada Fihr bin Malik bin an-Nadhr
bin Kinanah.25 Bahkan, mereka menyenandungkan sebuah sya'ir dalam
hal ini:26

24 S eput ar N asab Rasulullah hingga Hij r ah

*b#u,tr at€t ,e \1;? rtX\K &# F

Demi Allah, Qushay dijuluki sebagai pengumpul massa,
dengannyalah Allah mengumpulkan semua suku dari keturunan

Fihr.

Ada yang berpendapat bahwa nasab Quraisy berpangkal pada
an-Nadhr bin Kinanah. Demikianlah pendapat mayoritas ulama" dan

ahli tabqiq.

Mereka berdalil dengan hadits yang disebutkan oleh Abu'LImar

bin'Abdul Barr #E dari al-Asy'ats bin Qais-semoga Allah \*9
bercerita: "Aku menemui Rasulullah
mMeyraahnmgakteitnikyaa28it-ubashewdaansga ny a ia
berada dalam rombongan delegasi Kindah.

Aku bertanya: 'Bukankah engkau termasuk dari suku kami, wahai

Rasulullah?'2e Beliau ffi menjawab: 'Tidak. Kami keturunan Bani

an-Nadhr bin Kinanah. Sesungguhnya kami tidak mengikut kepada

nasab ibu kami dan kami ddak berlepas diri dari nasab ayah kami."'3,

Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam Sunan-nya dengan sanad hasan.

Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa al-Asy'ats mencerita-
kan: "seandainya ada seseorang dari suku Quraisy y^ngmenolak
nasabnya dihubungkankepada an-Nadhr bin Kinanah, pasti aku akan

mencambuknya sebagai hukuman baginya."

Sebagian orang berpendapat bahwa pangkal nasab Quraisy
adalah Ilyas bin Mudhar bin Nizar. Pendapat lain menyebutkan bahwa
pangkal nasab mereka adalah ayahnya, yakni Mudhar. Keduanya
adalah pendapat sebagian sahabat Imam asy-Syafi'i. Abul Qasim 'Abdul
Karim ar-Rafi' i3 t dalam kitab Syarah-nya, menyebutkan kedua pendapat

tersebut. Namun, kedua pendapat ini cukup aneh"

Adapun sukrr-suku di Yaman, sepefti suku Himyar, Hadhrarnaut,

Saba', dan yang lainnya, mereka semua berasal dari Qahthan, bukan
dari'Adnan. Sementara itu, berkaitan dengan suku Qudha'ah, terdapat
tiga pendapat ulama. Ada yang mengatakan mereka berasal dari
'Adnan; adayang mengatakan mereka dari Qahthan; dan ada |uga

SirahNabi Muhammad ffi 25

y^ngmengatakan mereka dari suku yangketiga (suku lain), bukan
dari 'Adnan dan bukan juga dari Qahthan. Akan tetapi, pendapat yang
diceritakan oleh Abu'Umaf3 dan ulama lainnya ini aneh.

26 Seputar Nasab Rasulullah hingga Hiirah

PASAL I

[Nasab Rasulullah W, Setelah 'Adnan]

Nasab beliau3o ffi yang kami sebutkan di atas, yakni sampai kepada
'Adnan, sudah tidak diragukan dan diperdebatkan lagi. Demikianlah
yangtelah terbukti secara mutauatir dan berdasarkan ijma'.3s

Sesungguh nya yang menjadi pokok pembahasan adalah nasab
beliau sesudah itu. Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ahli nasab
ata:u para ulama Ahlul Kitab bahwa 'Adnan berasal dari keturunan
Nabi Allah Isma'il -t)4;, yang merupakan adz-dzabiib (anak yang

hendak disembelih oleh Ibrahi- lp;;, menurut pendapat yangpaling

benar dari kalan gan para Sahabat dan para imam.36 Nama lengkapnya

Isma'il bin Ibrahim, Kbalilullah (kekasih Allah), 'alaihi ffihalush

sbalaatu ans salaam.

Akan tetapi, masih diperdebatkan tentang jumlah nenek moyang

Rasulullah arTtara 'Adnan hingga Isma'il. Dalam hal ini ada beberapa
pendapat. Paling banyak disebutkan adalah empat puluh orang
(generasi)," sedangkan paling sedikit disebutkan tujuh orang.38 Ada
pula yang berpendapat sembilan orang. Ada lagi yang berpendapat
lima belas orang. Di samping itu, diperselisihkan juga mengenai nama-

nama mereka.

Sebagian ulama Salaf dan para imam tidak menyukai penyebutan

nasab beliau ffi setelah 'Adnan.3e Diriwayatkan dari al-Imam Malik bin
Anas al-Ashbahi pSZ bahwa dia tidak menyukainya.oo

Al-Imam Abu 'Umar Ibnu 'Abdil Barr dalam kitabnya, al-

Inbaab,o' mengatakan: "Yang menjadi pendapat mayoritas ulama
dalam hal yang berkaitan dengan nasab Adnan adalah sebagai berikut:

SirahNabiMuhammad ffi 27

I

Adnan bin Uda#'bin Muqawwim bin Nahur bin Tairah bin Ya'rib
bin Yasyjub bin Nabit bin Isma'il bin Ibrahim Khalilurrahman bin

Tarih, ia bernam a Aza(3 bin Nahur bin Syarugh bin Raghu bin Faligh

bin'Aibar bin Syalakh bin Arfakhsyadzbinsam bin Nuh bin Lamak
bin Mattusylakha bin Akhnukh, yakni Nabi Idris l,SE; demikianlah

menurut anggapan mereka, uallaabu a'lam.

Idris adalah keturunan pertama Adam -|pi, yang menjadi Nabi

setelah Adam dan Syits.Ia juga orang yangpertama kali menulis dengan

pena.*Ia adalah Idris bin Yarda bin Mahlil bin Qainan bin Yanasy
bin Syits bin Adam ig4i."

Demikian pula yang disebutkan oleh Muhammad bin Ishaq
bin Yasar al-Madani, penulis kitab as-Siirab an-Nabaatiyyob,* danpara

ulama nasab lainnya.

Abul 'Abbas 'Abdullah bin Muhammad an-Nasyi, salah seorang
ulama Mu'tazilah, pernah menulis sekumpulan sya'ir yang berisi
sanjungan kepada Rasulullah Mi,. Al-Imam Abu'Umara6 dan guru

kamioT mencantumk arlny a dalam kitab at - Tab dzii&.ot Kumpulan sya' ir

termasuk qasidah yatgindah dan'dalam' maknanya. Bagian awalnya
sebagai berikut:

;;.,rt:.r bUEL.,j: e++4i txt i;,;',;

u;\;)1 * e rt-J,;)V, \*;d+Xl OU\:;r\,;'r,;

Aku sanjung Rasulullah ffi dengan sanjungan t fang dengannya aku

berharap mendapatkan tempat kembali yangpenuh kemuliaan.

Aku sanjung seseorang melebihi segala puiian, yartg dengan sifat-

sifatnya bersatulah orang yangjauh maupun yang dekat.o'

Seluruh suku-suku di tanah Arab, bertemu nasabnya pada

'Adnan. Oleh sebab itu, Allah W berfirman:

{ 't"at e11;;iJtfr )& f,frJ.ii. F

28 Seputar N asab Rasulullah hingga Hijruh

"... Katakanlab: Aku tidak memina kepadarnu sesuatu upah pun atas serudn-
ku kecuali kasib sdyang dalam keh.eluargaan ...."'(QS. Asy-Syuura: 23)

Ibnu 'Abbas ,iey, berkata: "Semua keturunan Quraisy pasti
memiliki hubungan kekerabatan dengan Rasulullah ffi."t0

Beliau ffiadalahpilihan Allah dari kalangan Quraisy, sebagaimana
y^ngdiriwayatkan oleh Muslim dalam Sbabiib-nya,sr dari \flatsilah bin

al-Asqa' €5 , bahwasanya Rasulullah ffi bersabda:

,GV'rd\S bi's;\'?,iJ,,,;"j;liscas\5t.g;l w ailr ,illl

i,e6 e -ii((.Elt6 e b,ijE -l 5:* -,\iit
l)z z/ l)' -/ 1-

"sesungguhnya Allah memilih Kinanah dari anak Isma'il. Kemudian,

Allah W memilih Quraisy dari Kinanah. Selanjutnya, Allah [H me-
milih Bani Hasyim dari suku Quraisy. Setelah itu, Allah \H memilihku

dari kalangan Bani Hasyim."

Begitu jug , anak-anak Bani Isra-il, baik dari kalangan para
Nabi maupun yalglainnya, mereka bertemu nasabnya dengan beliau

ffi padalbrahim, Khalilullah 1p4, yangtelah Allah IH anugerahkan

kenabian dan kitab suci kepada keturunatnya.

Demikianlah Allah W menurunkan perintah kepada Bani
Isra-il melalui lisan Nabi Musa ,p; dalam Kitab Taurat, sebagaimana

disebutkan oleh banyak ulama yang pernah mengumpulkan tanda-

tanda kenabian kepada diri Nabi ffi. Allah \i*9 memerintahkan kepada
mereka yang aniiya, "Kami akan mengutus dari anak-anak ,rrdrru

kalian seorang Nabi yarrgpasti akan didengar oleh setiap kalian. Kami
pun akan menjadikannya sebagai seorang Nabi yangsangat agung."s2

Sungguh, dari anak keturunan Isma'i1, tidak pernah lahir seorang

Nabi yang lebih agung daripada Nabi Muhammad M. Bahkan, dari

kalangan anak cucu Adam 1M;, tidak akan pernah lahir seorang hamba

yanglebih agung daripada beliau ffi sampai hari Kiamat kelak."

Diriwayatkan secara shahih bahwa Rasulullah ffi bersabda:

SirahNabi Muhammail ffi 29

K.i)-\).e5 ,W1' ,, '$:' ;F i;\5x\il iS +*,an

"Aku adalah penghulu anak cucu Adam. Bukan bermaksud membangga-
kan diri, (namun) Adam dan semua Nabi sesudah beliau kelak akan
berdiri di bawah panjiku."53

Diriwayatkan juga secara shahih'o bahwa beliau ffi bersabda:

(('r#fl 3, "& 6er'$L*b;\1\i; iiV n

"Aku akan menempati posisi yatgdiidam-idamkan oleh semua ummat

manusia, termasuk Ibrahim ).ffi."tt

Itulah kedudukan beliau ytngmulia, yangtelah dijanjikan Allah
W, yakni Syafa'atul'Uzhmaa (syafaat agung), yang akan beliau berikan
untuk seluruh ummat manusia, agar Allah memberikan kelapangan

dengan memutuskan perkara di antara mereka di Padang Mahsyar,

sebagaimana yang telah dijelaskan dalam hadits-hadits shahih dari
Rasulullah ffi.'u

Ibu beliau adalah Aminah binti \flahab bin 'Abdu Manaf bin
Zuhrah bin Kilab bin Murrah.s7

30 S eputar N as ab Rasulullah hingga Hij r ah


Click to View FlipBook Version