The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

แผนการจัดการเรียนรู้ (อ๒๒๑๐๑)

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by eng, 2022-09-06 01:06:50

อ๒๒๑๐๑

แผนการจัดการเรียนรู้ (อ๒๒๑๐๑)

แผนการจดั การเรยี นรู้
รายวชิ า อ2๒101 ภาษาอังกฤษ ๓ ระดบั ชนั้ มธั ยมศึกษาปีที่ ๒

กลมุ่ สาระการเรียนรภู้ าษาตา่ งประเทศ
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

จดั ทำโดย
นางสาวดลนภา พันอะนนั ท์
นกั ศึกษาฝึกประสบการณ์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
คณะครุศาสตร์ มหาวทิ ยาลัยราชภฎั อดุ รธานี

โรงเรยี นหนองบัวพทิ ยาคาร
อาเภอเมอื ง จังหวดั หนองบัวลาภู
สานักงานเขตพื้นทกี่ ารศกึ ษามัธยมศึกษา เลย หนองบวั ลาภู

คานา

แผนการจดั การเรียนรรู้ ายวชิ า อ2๒101 ภาษาอังกฤษ ๓ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เล่มน้ี
จดั ทาขึ้นเพอ่ื ใช้เป็นแนวทางในการจัดกระบวนการเรยี นการสอน รายวชิ าภาษาอังกฤษ ๓ ระดบั ชน้ั มธั ยมศึกษาปี
ที่ ๒ โดยกาหนดกระบวนการจดั กิจกรรมการเรียนการสอนและสรุปผลการปฏบิ ตั ิงานท่ีไดด้ าเนินการในการ
จดั การเรยี นการสอน เพื่อเป็นแนวทางการปรบั ปรุงและพัฒนาเป็นสื่อประกอบการจดั การเรยี นการสอนในปี
การศกึ ษาต่อๆไป

ขา้ พเจ้าหวังว่าแผนการจดั การเรียนรู้ อ2๒101 ภาษาองั กฤษ ๓ ภาคเรียนที่ 1 ปกี ารศกึ ษา 2564
ฉบับน้ีจะเป็นประโยชนต์ อ่ การจัดการศึกษาและเป็นแนวทางการปฏิบตั หิ น้าท่ีและเกิดประโยชนต์ ่อผูท้ ไี่ ด้ศึกษา
ประสบผลสาเร็จตรงตามจุดประสงค์ของการประกันคุณภาพและประเมินภายในสถานศึกษาและสอดคลอ้ งกับ
พระราชบญั ญัติการศึกษาแห่งชาติปีพทุ ธศกั ราช 2551

นางสาวดลนภา พนั อะนนั ท์
ตาแหนง่ นกั ศึกษาฝึกประสบการณ์

มหาวทิ ยาลยั ราชภัฎอดุ รธานี

สารบัญ หนา้

คาอธบิ ายรายวชิ า ระดบั ช้นั มธั ยมศึกษาปีที่ ๒ ๑
โครงสร้างรายวชิ าพื้นฐาน ภาษาองั กฤษ ๓ ช้ันมัธยมศึกษาปที ี่ ๒ ๓
ออกแบบหนว่ ยการเรยี นรู้ ภาษาองั กฤษ ๓ ชน้ั มธั ยมศึกษาปที ี่ ๒ ๙
แผนการจดั การเรยี นรู้ ๑๗

หน่วยการเรยี นรูท้ ี่ 1 HELLO! ๓๓๙
หนว่ ยการเรียนรู้ที่ 2 LET’S HAVE SOME FUN
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3 WHERE TO?
หน่วยการเรียนรทู้ ่ี 4 WHERE CAN I FIND IT?
บันทึกหลังแผนการจดั การเรยี นรู้

1

คาอธิบายรายวิชา ระดับชั้นมธั ยมศกึ ษาปีท่ี 2

รหสั วิชา อ22101-อ22102 รายวิชาภาษาอังกฤษ 3-4

จานวนหน่วยกิต 1.5 หน่วยกิต เวลาเรียน 3 ชว่ั โมง/สัปดาห์

ปฏิบตั ิตามคาสงั่ คาแนะนา และคาช้ีแจงง่าย ๆ ท่ฟี งั และอ่าน อ่านออกเสียงข้อความ นิทานสน้ั ๆ ถกู ต้อง
ตามหลักการอ่าน สามารถเขา้ ใจในเนือ้ ความของบทความและลาดบั โครงสร้างประโยคของภาษาองั กฤษและ
เช่อื มโยงกับโครงสรา้ งทางภาษาไทย เลือก/ระบุประโยคและข้อความให้สมั พันธ์กบั ส่ือท่ีไมใ่ ชค่ วามเรยี ง ระบุหัวข้อ
เรือ่ ง ใจความสาคัญ และตอบคาถามจากการฟังและอา่ นบทสนทนา นิทาน เร่อื งส้นั สนทนาแลกเปลย่ี นข้อมูล
เกีย่ วกับตนเอง กจิ กรรม และสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจาวนั ใช้คาข้อร้อง คาแนะนา คาช้ีแจงตาม
สถานการณ์พูดและเขยี นแสดงความตอ้ งการ ขอความช่วยเหลือ ตอบรบั และปฏเิ สธการใหค้ วามช่วยเหลือใน
สถานการณ์ต่าง ๆ อย่างเหมาะสม พูดและเขียนเพ่ือขอและใหข้ อ้ มลู แสดงความคิดเห็นเกยี่ วกับเรอ่ื งทีฟ่ ังหรอื อ่าน
อยา่ งเหมาะสม แสดงความรู้สกึ และความคิดเหน็ ของตนเองเกยี่ วกบั เรื่องตา่ ง ๆ ใกล้ตวั พรอ้ มใหเ้ หตุผลประกอบ
พูดและเขยี นบรรยายเกีย่ วกบั ตนเอง กิจวตั รประจาวัน ประสบการณ์ และสิ่งแวดลอ้ มใกล้ตวั สรุปใจความสาคัญ
จากการวิเคราะห์เรอื่ ง แสดงความคิดเหน็ เกี่ยวกับกจิ กรรมเรอ่ื ง

ตา่ ง ๆ ใกล้ตัว พร้อมท้งั ใหเ้ หตผุ ลสัน้ ๆ ประกอบ ใชภ้ าษา น้าเสยี ง และกริ ิยาท่าทางเหมาะกับบคุ คลและโอกาส
ตามมารยาทสงั คม และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา อธบิ ายเกย่ี วกบั เทศกาล วนั สาคญั ชีวติ ความเปน็ อยแู่ ละ
ประเพณีของเจ้าของภาษากับของไทย เขา้ ร่วม/จัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ บอกความ
เหมอื นและความแตกตา่ งระหวา่ งการออกเสยี งประโยคชนิดต่าง ๆ เปรยี บเทียบความเหมอื นและความแตกตา่ งวถิ ี
ชวี ติ ความเปน็ อยูข่ องเจ้าของภาษากบั ของไทย ค้นควา้ รวบรวมและสรุปข้อมูลที่เก่ยี วข้องกับกล่มุ สาระการเรียนรู้
อน่ื และนามาเสนอส่ือสารในสถานการณ์จรงิ ทเ่ี กิดข้ึนและใชภ้ าษาตา่ งประเทศในการสืบค้น/ คน้ ควา้ ความรู้/
ขอ้ มลู ต่าง ๆ จากสือ่ และแหล่งการเรียนรู้ตา่ ง ๆ ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ

อีกทั้งสามารถประยกุ ต์ทกั ษะการใช้ภาษาอังกฤษครบท้งั หมดเพื่อเป็นแนวทางในการเรยี นรตู้ ลอดชพี และ
เป็นทกั ษะชวี ิตในการติดตอ่ ส่ือสารตามแนวทางการเรยี นภาษาเพ่ือการสื่อสาร (Communicative Language
Teaching) และการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (21st Century Skills) ทง้ั หมดนเี้ พอื่ ให้ผูเ้ รียนเกดิ ความรู้ ความคิด
ความเข้าใจ เห็นคณุ ค่าในการเรียนภาษาองั กฤษ สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการส่ือสารได้เหมาะสมกับบุคคล
สงั คม สถานการณ์และโอกาสตามวฒั นธรรมของตนเอง รวมทัง้ วฒั นธรรมของเจ้าของภาษา อยา่ งมีคุณธรรม
จริยธรรม และค่านยิ มที่เหมาะสม

2

ตวั ช้วี ัด
ต 1.1 ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3, ม.2/4
ต 1.2 ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3, ม.2/4, ม.2/5
ต 1.3 ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3
ต 2.1 ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3
ต 2.2 ม.2/1, ม.2/2
ต 3.1 ม.2/1
ต 4.1 ม.2/1
ต 4.2 ม.2/1, ม.2/2
รวม 21 ตัวชีว้ ัด

โครงสรา้ งรายวชิ าพ
รหัสวชิ า อ22101 ระดับช้นั มธั ย

หนว่ ยที่ ชอ่ื หน่วย มาตรฐานการเรยี นรู้ สาระส

และตัวชี้วัด

ปฐมนเิ ทศ - ทากิจกรรมพบปะกนั ครง้ั แรก ท

กจิ กรรมที่ให้เด็กๆแนะนาตวั โด

หาคาศัพท์ใหม่ กิจกรรมนเ้ี ป็นก

1 Hello! ต 1.1 ม.2/1, 2, 3, 4 - การรู้คาศัพทท์ ี่ใชแ้ นะนาตนเอ

ต 1.2 ม.2/1, 3, 4, 5 ได้ และสื่อสารตามโครงสร้างภ

ต 1.3 ม.2/1, 3 - บอกลกั ษณะและการใช้ Stat

ต 2.1 ม.2/1, 2 - ใช้ Possessive adjectives

ต 2.2 ม.2/1, 2 - ใช้ Wh-questions ในการสร

ต 3.1 ม.2/1 - เขียน Business plan ไดถ้ ูกต

ต 4.1 ม.2/1

ต 4.2 ม.2/1

2 LET’S HAVE ต 1.1 ม.2/1, 2, 3, 4 - การรู้คาศัพทเ์ กย่ี วกับคาวิเศษ

SOME FUN ต 1.2 ม.2/1, 2, 3, 4, 5 ความสนใจ ช่วยใหส้ ามารถอ่าน

ต 1.3 ม.2/1, 2, 3 ถูกต้อง

ต 2.1 ม.2/1, 2, 3 - พดู สนทนาโดยใช้ want (to)

ต 2.2 ม.2/1, 2 - พดู สนทนาโดยใช้ประโยคตอ

3

พื้นฐาน ภาษาอังกฤษ
ยมศกึ ษาปีท่ี 2 เวลา 60 ชว่ั โมง

สาคญั /สาระการเรียนรู้ เวลา น้าหนักคะแนน
(ช่ัวโมง) -
ทากิจกรรม Getting to know you เป็น
ดยการนาตวั อักษรตวั แรกของชือ่ ตัวเอง เอาไป 0
การเชค็ ช่อื นกั เรียนไปในตัวด้วย
อง ชว่ ยให้สามารถพดู ขอและใหข้ ้อมลู ส่วนตัว 14 25
ภาษาได้อยา่ งถูกต้อง
tive verbs ไดถ้ ูกตอ้ ง
เขียนให้ข้อมลู ได้ถูกต้อง
ร้างประโยคคาถามได้ถูกต้อง
ตอ้ ง

ษณ์บอกความถ่ใี นการทากิจกรรม เรือ่ งที่อยใู่ น 14 25
นข้อมลู ได้ และส่ือสารตามโครงสรา้ งภาษาได้

) และ would like (to) ได้ถูกตอ้ ง
อบรบั และปฏเิ สธได้ถกู ต้อง

ต 3.1 ม.2/1 - การรู้คาศัพทเ์ กี่ยวกับเร่ืองใกล

ต 4.1 ม.2/1 ช่วยให้สามารถส่อื สาร ขอและ

ต 4.2 ม.2/1 ตัว และส่ือสารตามโครงสร้างภ

- การร้คู าศัพท์ สานวนทใ่ี ช้ในก

ภาษา ชว่ ยใหส้ ามารถส่อื สารต

- เขยี นขอ้ มูลวางแผนการทากิจ

Review

Unit 1-2

3 WHERE TO? ต 1.1. ม.2/1, 2, 3, 4 - การรู้คาศัพท์เกยี่ วกบั การเดิน

ต 1.2 ม.2/1, 2, 3, 4, 5 และ need to ชว่ ยให้สามารถ

ต 1.3 ม.2/1, 3 ไดอ้ ยางถูกตอ้ ง

ต 2.1 ม.2/1, 2, 3 - การรู้คาศัพท์ สานวนเกีย่ วกับ

ต 2.2 ม.2/1, 2 - การรู้คาศัพท์ทเี่ กยี่ วกับเร่ืองร

ต 3.1 ม.2/1 สถานทตี่ ้งั

ต 4.1 ม.2/1 - การรคู้ าศัพท์ สานวนที่ใชใ้ นก

ต 4.2 ม.2/1 ประโยคเพื่อใชใ้ นการถาม-บอก

- บอกความแตกตา่ งของ chor

4 WHERE CAN ต 1.1 ม.2/1, 2, 3 - การรู้คาศัพท์เกย่ี วกบั เรื่องใกล

I FIND IT? ต 1.2 ม.2/1, 2, 3 บอกตาแหนง่ สถานที่ ช่วยให้ส

ต 1.3 ม.2/1 ภาษาได้อย่างถูกต้อง

ต 2.1 ม.2/1, 2, 3 - การรูค้ าศัพท์ สานวนเกย่ี วกับ

ล้ตวั การใช้ subject และ object pronoun 1 4
ะให้ข้อมูล แสดงความคดิ เหน็ เก่ียวกบั เรอื่ งใกล้ 14
ภาษาได้อย่างถูกต้อง -
การเชญิ ชวน ตอบรับและปฏิเสธ และโครงสร้าง 14 25
ตามโครงสร้างภาษาไดถ้ ูกต้อง
จกรรมได้ถกู ต้อง 25

นทางไปทาธรุ ะตา่ ง ๆ การใช้ have got to
ถฟงั ข้อมูลได้ และสอื่ สารตามโครงสรา้ งภาษา

บเรอ่ื งใกล้ตวั
ราวสถานทท่ี ่อี ยู่ในความสนใจ การบอกทาง

การบอกทาง โครงสรา้ งภาษา พดู และเขียน
กทางไดถ้ ูกตอ้ ง
res และ errands ได้ถูกต้อง
ลต้ ัว การใช้ Prepositions of place ในการ
สามารถฟังข้อมลู ได้ และส่ือสารตามโครงสรา้ ง

บการบรรยายลักษณะสิง่ ของ

ต 2.2 ม.2/1 - การรู้คาศัพท์ที่ใชใ้ นการบรรย

ต 3.1 ม.2/1 คาศัพท์จากเร่ืองทอ่ี า่ นไดถ้ ูกต้อ

ต 4.1 ม.2/1 - การรคู้ าศัพท์ สานวน โครงสร

ต 4.2 ม.2/1 เก่ยี วกบั ราคา

- บอกความแตกต่างของ Singu

ถูกต้อง

2.ใช้ Singular possessive แล

เจ้าของและเขยี นให้ข้อมลู ไดถ้ ูก

Review

Unit 3-4

สอบกลางภาคเรยี น 1/2564

5 I DON’T ต 1.1 ม.2/1, 2, 3, 4 - การรูค้ าศัพท์เกี่ยวกบั เรือ่ งอา

FEEL SO ต 1.2 ม.2/1, 2, 3, 4, 5 สามารถฟังข้อมูลได้และส่ือสาร

WELL ต 1.3 ม.2/1, 2, 3 - การรู้คาศัพทส์ านวนเกยี่ วการ

ต 2.1 ม.2/1, 2, 3 ขอและใหใ้ หค้ าแนะนาได้ และ

ต 2.2 ม.2/1, 2 อยา่ งถูกต้อง

ต 3.1 ม.2/1 - การรคู้ าศัพทเ์ กยี่ วกับอาการเ

ต 4.1 ม.2/1 ส่ือสาร

- ใช้ Quantifiers บง่ บอกปริม

- การรคู้ าศัพท์ โครงสร้างภาษา

ใช้ Present Prefect Tense

ยายส่งิ ของต่าง ๆ รอบตวั บอกความหมายของ 1 5
อง
รา้ งภาษาทใี่ ช้ในการบรรยายส่งิ ของ ถาม-ตอบ 2 -
14 100
ular possessive และ Plural possessive ได้ 25

ละ Plural possessive ในการแสดงความเปน็
กตอ้ ง

าการเจ็บป่วย ถาม-ตอบเกย่ี วกบั สุขภาพ ช่วยให้
รตามโครงสร้างภาษาได้อย่างถูกต้อง
รถามอาการเจ็บปว่ ยต่าง ๆ ช่วยให้สามารถพูด
ะสื่อสารตามโครงสร้างภาษาได้

เจบ็ ปว่ ย โรคต่าง ๆ ชว่ ยให้สามารถอ่านข้อมูล

มาณและใชก้ ับคานามได้ถูกต้อง
าในการถาม-ตอบเกีย่ วกับปัญหาสุขภาพ การ

6 AROUND ต 1.1 ม.2/1, 2, 3, 4 - การรู้คาศัพท์เก่ียวกับการทาก

SCHOOL ต 1.2 ม.2/1, 2 เขียน สอ่ื สารตามโครงสรา้ งทา

ต 1.3 ม.2/1 - การรู้คาศัพท์ สานวน โครงสร

ต 2.1 ม.2/1 สภุ าพ และส่ือสารตามโครงสร

ต 2.2 ม.2/1, - การรู้คาศัพท์เกย่ี วกบั กิจกรรม

ต 3.1 ม.2/1 เขา้ ใจและตอบคาถามจากเรื่อง

ต 4.1 ม.2/1 - การรคู้ าศัพทเ์ ก่ียวกบั การบรร

ต 4.2 ม.2/1, 2 บอกขอ้ มูลทีถ่ ูกต้องตามหลกั ไว

- ใช้ Present Continuous T

กาลังทาอยแู่ ละอนาคตได้ถูกต้อ

- การรคู้ าศัพทเ์ กีย่ วกบั การวาง

วางแผน และเขียนบรรยายในเ

Review

Unit 5-6

7 ON TOUR ต 1.1 ม.2/1, 2, 3 - การรู้คาศัพท์เกีย่ วกับการเดิน

ต 1.2 ม.2/3, 4 บรรยายแบบ Simple Past Te

ต 1.3 ม.2/1, 2 expressions ชว่ ยใหส้ ามารถพ

ต 2.1 ม.2/2 ได้อย่างถูกต้อง

ต 2.2 ม.2/2 - ใชค้ าศพั ท์และโครงสรา้ งทาง

ต 3.1 ม.2/1 ของตนเองได้ถูกต้อง

ต 4.1 ม.2/1 - รู้โครงสร้างทางไวยากรณแ์ ละ

กิจกรรมของโรงเรยี น ชว่ ยใหส้ ามารถพูดและ 14 6
างภาษาได้อย่างถกู ต้อง
รา้ งภาษาในการพดู ขอความช่วยเหลืออย่าง 1 25
รา้ งภาษาได้อย่างถกู ต้องตามหลกั ไวยากรณ์ 14
มพิเศษในโรงเรยี น ชว่ ยให้สามารถอ่านทาความ -
งที่อ่านได้ถูกต้อง 25
รยายกจิ กรรมพิเศษในโรงเรยี น ช่วยใหส้ ามารถ
วยากรณ์ได้ถูกต้อง
Tense ในการบรรยายประโยคเก่ียวกับตนเองท่ี
อง
งแผนกจิ กรรมใหญ่ในโรงเรียน ทาให้สามารถ
เร่ือง Event Proposal ไดถ้ ูกตอ้ ง

นทางและกิจกรรมในการเดินทาง และใช้การ
ense และคาศัพท์กากับเวลา Past time
พดู และเขยี น สือ่ สารตามโครงสรา้ งภาษา

งไวยากรณ์ในการบรรยายเรื่องราวเกี่ยวกบั อดีต

ะสานวนท่ีใช้อธบิ ายเรื่องราวในอดีต นามาสร้าง

8 LIFE’S AN ต 1.1 ม.1/1, 2, 4 บทสนทนาถามตอบได้ถูกต้อง
ADVENTURE ต 1.2 ม.2/1, 5 - การรคู้ าศัพท์เกย่ี วกับเน้ือเร่ือ
ต 1.3 ม.2/3 เขา้ ใจและตอบคาถามจากเนื้อเ
ต 2.1 ม.2/3 - การรคู้ าศัพท์เกยี่ วกบั สถานท
ต 2.2 ม.2/1 เขยี นบอกข้อมลู สว่ นตวั ได้ เขยี
ต 3.1 ม.2/1 อย่างถูกต้อง
ต 4.1 ม.2/1 - การรู้คาศัพท์และไวยากรณ์เก
ต 4.2 ม.2/1 ไดอ้ ย่างถูกตอ้ ง และสามารถวเิ
- การรคู้ าศัพทเ์ กี่ยวกับโฆษณา
Review และตอบคาถามจากเนอื้ เรื่อง พ
Unit 7-8 อา่ นได้
- การรคู้ าศัพท์เกีย่ วกับประสบ
สามารถบอกข้อแตกต่างของไว
Perfect Tense ได้
- การรคู้ าศัพท์ทเ่ี กยี่ วกบั กจิ กร
ข้อมูลสว่ นตวั และส่ือสารตามโค
- การรคู้ าศัพท์ และไวยากรณ์ส
หวั ขอ้ ทีก่ าหนดให้ได้
- ใช้ when ในการอธิบายเร่ือง

องนักเดนิ ทางที่มชี ่อื เสยี ง สามารถทาความ 14 7
เรอ่ื งได้ถูกต้อง 1
ทท่ี ไ่ี ด้ไปหรือท่องเท่ยี วมาแล้ว ชว่ ยใหส้ ามารถ 25
ยนบรรยาย และสอื่ สารตามโครงสรา้ งภาษาได้ -

ก่ยี วกบั เรือ่ งทอ่ี ่าน ทาให้สามารถเขา้ ใจเนื้อเรื่อง
เคราะห์ข้อเทจ็ จริงจากเรื่องท่ีอ่านได้
าการเดนิ ทางท่ผี จญภยั สามารถเข้าใจเนื้อเร่ือง
พร้อมทั้งสามารถสนทนาถาม-ตอบจากเรื่องท่ี

บการณ์ทีต่ ่ืนเต้นเพ่ือให้ข้อมูลไดถ้ ูกตอ้ ง และ
วยากรณ์ Past Simple Tense และ Present

รรมต่าง ๆ ช่วยให้สามารถอ่านข้อความ บอก
ครงสรา้ งภาษาได้ถูกตอ้ ง
สามารถทาใหเ้ ข้าใจเร่ืองราวและอภปิ รายตาม

งราวหรอื เหตุการณใ์ นอดีตได้

สอบปลายภาคเรยี น 1/2564
รวม 1 ปีการศกึ ษา

8

2 100
120 100

การออกแบ

รายวิชาภาษาอังกฤษ ๓

กล่มุ สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

หน่วยการเรยี นรู้ท่ี ๑

เวลา ๑๔ ชว่ั โมง

รหัสตัวชว้ี ดั /ผล สาระสาคัญ สาระการเรยี นรู้ สมรรถนะ คณุ ลกั ษณะ กจิ กรรมก
การเรียนรู้ สาคัญ อันพึงประสงค์
1. มวี นิ ัย 1.ขน้ั นาเข้าส
ต 1.1 การรคู้ าศพั ท์ท่ี Vocabulary: 1. ความ 2. ใฝ่เรียนรู้ (Warm up)
ม.2/1, ม.2/2, ใช้แนะนาตนเอง Come from, สามารถใน 3. มงุ่ มัน่ ใน 2.ขั้นนาเสนอ
ม.2/3, ม.2/4 ช่วยให้สามารถ culture, การสือ่ สาร การทางาน (Presentatio
ต 1.2 พูดขอและให้ exchange, 2. ความ 3.ข้ันฝกึ ฝน (
ม.2/1, ม.2/3, ข้อมลู ส่วนตวั ได้ experience, สามารถใน 4.ข้นั การสรา้
ม.2/4, ม.2/5 และส่อื สารตาม grow up, miss, การคดิ ภาษาเพอ่ื กา
ต 1.3 โครงสรา้ งภาษา weird, worry 3. ความ (Production
ม.2/1, ม.2/3 ได้อย่างถูกต้อง Grammar and สามารถใน 5.ขนั้ สรปุ (W
ต 2.1 Structures: การ
ม.2/1, ม.2/2 Wh-questions, แกป้ ญั หา
ต 2.2 Stative verbs, 4. ความ
ม.2/1, ม.2/2 Possessive สามารถใน
ต 3.1 adjectives การใชท้ กั ษะ
ม.2/1 Listening ชีวิต
ต 4.1 Understand 5. ความ
ม.2/1 questions about สามารถใน
ต 4.2 personal การใช้
ม.2/1 information เทคโนโลยี
Speaking
Introduce
someone
important

9

บบหนว่ ยการเรยี นรู้

รหสั วิชา อ๒๒๑๐๑

ชั้นมธั ยมศึกษาปีท่ี ๒

ช่ือหน่วยการเรียนรู้ HELLO!

คะแนนเตม็ ๒๕ คะแนน

การเรยี นรู้ สอ่ื การสอน วิธีการวัดผล เครื่องมอื การ ชิ้นงาน
วัดผล
สู่บทเรียน A Fine
1. หนงั สือเรยี น New Frontiers 2 1. ประเมินการฟงั 1. แบบประเมิน Business
อ 2. Class Audio CD 2. ประเมนิ การ การฟัง Plan
on) 3. แบบฝกึ หัด New Frontiers 2 พูด 2. แบบประเมิน
(Practice) 4. YouTube 3. ประเมินการ การพดู
างผลงาการใช้ 5. Internet อ่าน 3. แบบประเมนิ
ารสอื่ สาร 4. ประเมนิ การ การอา่ น
n) เขยี น 4. แบบประเมิน
Wrap up) 5. ประเมินการ การเขยี น
แสดงบทบาท 5. แบบประเมิน
สมมุติ การแสดงบทบาท
6. สงั เกต สมมตุ ิ
พฤตกิ รรม 6. แบบสังเกต
รายบคุ คล พฤติกรรม
7. ประเมนิ รายบุคคล
ลกั ษณะอนั พงึ 7. แบบประเมิน
ประสงค์ ลักษณะอันพงึ
8. ประเมนิ ประสงค์
สมรรถนะสาคญั 8. แบบประเมนิ
ของผเู้ รยี น สมรรถนะสาคัญ
9. สรุปผลการ ของผเู้ รียน
ประเมนิ 9. สรุปผลการ
ประเมิน

Reading
Read about a
team.
Writing
Write interview
questions.
Pronunciation
Expansion /∂/

10

การออกแบ

รายวิชาภาษาอังกฤษ ๓

กล่มุ สาระการเรียนรู้ภาษาตา่ งประเทศ

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี ๒

เวลา ๑๔ ช่ัวโมง

รหสั ตวั ชวี้ ัด/ผล สาระสาคัญ สาระการเรยี นรู้ สมรรถนะ คุณลกั ษณะ กิจกรรมก
การเรยี นรู้ สาคญั อันพงึ ประสงค์
1. มีวินยั 1.ข้นั นาเขา้ ส
ต 1.1 การรู้คาศพั ท์ Vocabulary: 1. ความ 2. ใฝ่เรยี นรู้ (Warm up)
ม.2/1, ม.2/2, เก่ยี วกบั คา Board game, สามารถใน 3. มุ่งมัน่ ใน 2.ขั้นนาเสนอ
ม.2/3, ม.2/4 วิเศษณ์ บอก camera drums, การสอ่ื สาร การทางาน (Presentatio
ความถ่ใี นการทา electric guitar, 2. ความ 3.ขั้นฝึกฝน (
ต 1.2 กจิ กรรม เร่อื งท่ี instruments, สามารถใน 4.ขน้ั การสร้า
ม.2/1, ม.2/2 อยใู่ นความสนใจ keyboard, kite, การคิด ภาษาเพอื่ กา
ม.2/3, ม.2/4 ชว่ ยให้สามารถ model 3. ความ (Production
ม.2/5 อ่านขอ้ มลู ได้ Grammar and สามารถใน 5.ขนั้ สรปุ (W
และสอ่ื สารตาม Structures: การ
ต 1.3 โครงสรา้ งภาษา Expressions of แกป้ ญั หา
ม.2/1, ม.2/2 ได้อยา่ งถูกตอ้ ง frequency 4. ความ
ม.2/3 Listening สามารถใน
Ask and answer การใช้ทักษะ
ต 2.1 questions about ชวี ิต
ม.2/1, ม.2/2 fun activity. 5. ความ
ม.2/3 Speaking สามารถใน
Talk about fun การใช้
ต 2.2 ม.1/1 activities เทคโนโลยี
ม.2/1, ม.2/2 Reading
Read about
ต 3.1 child prodigies.
ม.2/1 Writing
Write an

11

บบหน่วยการเรยี นรู้

รหสั วชิ า อ๒๒๑๐๑

ช้นั มัธยมศึกษาปีท่ี ๒

ช่ือหน่วยการเรียนรู้ LET’S HAVE SOME FUN!

คะแนนเตม็ ๒๕ คะแนน

การเรียนรู้ ส่ือการสอน วธิ ีการวดั ผล เครอ่ื งมือการ ชนิ้ งาน
วดั ผล

สบู่ ทเรยี น 1.หนังสอื เรียน New Frontiers 2 1. ประเมนิ การฟงั 1. แบบประเมิน Making
2. Class Audio CD 2. ประเมนิ การฟัง Weekend
อ 3. แบบฝกึ หดั New Frontiers 2 การพดู 2. แบบประเมนิ Plans
on) 4. YouTube 3. ประเมนิ การพูด
(Practice) 5. Internet การอา่ น 3. แบบประเมิน
างผลงาการใช้ 4. ประเมิน การอ่าน
ารสื่อสาร การเขยี น 4. แบบประเมนิ
n) 5. ประเมินการ การเขียน
Wrap up) แสดงบทบาท 5. แบบประเมิน
สมมตุ ิ การแสดงบทบาท
6. สังเกต สมมุติ
พฤตกิ รรม 6. แบบสงั เกต
รายบคุ คล พฤตกิ รรม
7. ประเมนิ รายบคุ คล
ลักษณะอันพึง 7. แบบประเมิน
ประสงค์ ลักษณะอันพงึ
8. ประเมนิ ประสงค์
สมรรถนะสาคญั 8. แบบประเมนิ
ของผเู้ รยี น สมรรถนะสาคญั
9. สรปุ ผลการ ของผ้เู รียน
ประเมนิ 9. สรุปผลการ
ประเมิน

ต 4.1 ม.2/1 invitation to a
ต 4.2 ม.2/1 friend to join
you for an
activity.
Pronunciation
/∂ / vs /∂ỉ /
Project
Making
Weekend Plans

12

การออกแบ

รายวิชาภาษาอังกฤษ ๓

กลมุ่ สาระการเรยี นรภู้ าษาตา่ งประเทศ

หนว่ ยการเรยี นรทู้ ี่ ๓

เวลา ๑๔ ช่วั โมง

รหสั ตัวชว้ี ดั /ผล สาระสาคญั สาระการเรยี นรู้ สมรรถนะ คณุ ลกั ษณะ กิจกรรมก
การเรยี นรู้ สาคัญ อันพงึ ประสงค์
1. มีวนิ ัย 1.ข้นั นาเขา้ ส
ต 1.1 การรู้คาศพั ท์ Vocabulary: 1. ความ 2. ใฝเ่ รียนรู้ (Warm up)
เกย่ี วกบั การ buy, deliver, สามารถใน 3. มงุ่ มน่ั ใน 2.ขั้นนาเสนอ
ต 1.2 เดนิ ทางไปทา drop off, fix, การส่อื สาร การทางาน (Presentatio
ม.2/1, ม.2/2, ธรุ ะต่างๆ การใช้ help, look after, 2. ความ 3.ขั้นฝึกฝน (
ม.2/3, ม.2/4, Have got to meet, return, สามารถใน 4.ขน้ั การสร้า
ม.2/5 และ Need to send, wash, การคดิ ภาษาเพอื่ กา
ชว่ ยให้สามารถ department 3. ความ (Production
ต 1.3 ฟงั ข้อมูลได้ store, dry สามารถใน 5.ขนั้ สรปุ (W
ม.2/1, ม.2/3 สานวนเกย่ี วกับ cleaner, hotel, การ
เรอ่ื งใกลต้ วั pet store, post แกป้ ัญหา
ต 2.1 สามารถพดู ขอ office, repair 4. ความ
ม.2/1, ม.2/2, และให้ขอ้ มูล shop, square, สามารถใน
ม.2/3 สว่ นตวั และ swimming pool, การใชท้ ักษะ
สื่อสารตาม train station, ชีวิต
ต 2.2 โครงสรา้ งภาษา university, 5. ความ
ม.2/1, ม.2/2 อย่างถูกตอ้ ง across from, สามารถใน
beside, block, การใช้
ต 3.1 between, near, เทคโนโลยี
ม.2/1 go straight,
street, tunnel,
ต 4.1 on the corner,
ม.2/1 turn left, turn
right

13

บบหน่วยการเรยี นรู้

รหัสวิชา อ๒๑๑๐๑

ชั้นมธั ยมศึกษาปีท่ี ๒

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ WHERE TO?

คะแนนเต็ม ๒๕ คะแนน

การเรียนรู้ สื่อการสอน วธิ ีการวดั ผล เครอื่ งมอื การ ชิน้ งาน
วัดผล

สู่บทเรียน 1.หนังสือเรยี น New Frontiers 2 1. ประเมนิ การฟัง 1. แบบประเมิน Dream
2. Class Audio CD 2. ประเมิน การฟงั House
อ 3. แบบฝึกหดั New Frontiers 2 การพูด 2. แบบประเมิน Builder
on) 4. YouTube 3. ประเมนิ การพูด
(Practice) 5. Internet การอา่ น 3. แบบประเมิน
างผลงาการใช้ 4. ประเมิน การอ่าน
ารส่อื สาร การเขยี น 4. แบบประเมิน
n) 5. ประเมนิ การเขยี น
Wrap up) การแสดงบทบาท 5. แบบประเมิน
สมมตุ ิ การแสดงบทบาท
6. สังเกต สมมุติ
พฤติกรรม 6. แบบสงั เกต
รายบคุ คล พฤติกรรม
7. ประเมิน รายบุคคล
ลกั ษณะอนั พึง 7. แบบประเมิน
ประสงค์ ลกั ษณะอันพึง
8. ประเมนิ ประสงค์
สมรรถนะสาคัญ 8. แบบประเมิน
ของผู้เรียน สมรรถนะสาคญั
9. สรปุ ผลการ ของผเู้ รียน
ประเมนิ 9. สรุปผลการ
ประเมนิ

ต 4.2 Grammar and
ม.2/1 Structures:

Need to, Have
to go
Listening
Listen to
people talk
about their
errands.
Speaking
Talk about
errands and
where to do
them.
Reading
Read about a
special place
and how to get
there.
Writing
Give written
directions
Pronunciation
/æ/ vs /^/
Project
Make detailed
instructions

14

การออกแบ

รายวิชาภาษาอังกฤษ ๓

กลุม่ สาระการเรียนร้ภู าษาตา่ งประเทศ

หนว่ ยการเรยี นรูท้ ่ี ๔

เวลา ๑๔ ชว่ั โมง

รหัสตวั ชว้ี ดั /ผล สาระสาคญั สาระการเรยี นรู้ สมรรถนะ คณุ ลกั ษณะ กิจกรรมก
การเรียนรู้ สาคัญ อันพึงประสงค์
1. มีวนิ ัย 1.ข้นั นาเขา้ ส
ต 1.1 ใชค้ าศพั ท์ Vocabulary: 1. ความ 2. ใฝ่เรียนรู้ (Warm up)
ม.2/1, ม.2/3 อธิบายเรื่องใกล้ basement, สามารถใน 3. มงุ่ มัน่ ใน 2.ขั้นนาเสนอ
ตวั และ cupboard, การสอื่ สาร การทางาน (Presentatio
ต 1.2 สถานการณ์ downstairs, 2. 3.ขั้นฝึกฝน (
ม.2/1, ม.2/2, ตา่ งๆ ใน entrance, exit, ความสามาร 4.ขน้ั การสร้า
ม.2/3 ชวี ติ ประจาวันได้ garage, gate, ถในการคดิ ภาษาเพอื่ กา
ถูกต้อง สนทนา hall, shelf, 3. ความ (Production
ต 1.3 ม.2/1 บอกตาแหน่ง upstairs, สามารถใน 5.ขนั้ สรปุ (W
ทตี่ งั้ สถานที่ cardboard, การ
ต 2.1 ม.2/1 บรรยายสิ่งของ hard, heavy แก้ปญั หา
บอกความหมาย Grammar and 4. ความ
ต 2.2 ม.2/1 ของคาศพั ทจ์ าก Structures: สามารถใน
เรอื่ งท่อี า่ น สรุป Preposition of การใช้ทักษะ
ต 3.1 ม.2/1 ใจความสาคัญ place. ชวี ิต
ของเรอ่ื งท่ีอ่าน Listening 5. ความ
ต 4.1 ม.2/1 สนทนาถาม- Listen people สามารถใน
ตอบเก่ยี วกบั talk about การใช้
ต 4.2 ม.2/1 ราคา เขยี น where things เทคโนโลยี
บรรยายเพอื่ ให้ can be found.
ข้อมลู ไดถ้ ูกตอ้ ง Speaking
บอกความ Ask and answer
แตกต่างของ questions to
Singular describe an

15

บบหน่วยการเรยี นรู้

รหัสวิชา อ๒๒๑๐๑

ช้ันมัธยมศกึ ษาปที ี่ ๒

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ Where can I find it?

คะแนนเตม็ ๒๕ คะแนน

การเรียนรู้ สอ่ื การสอน วิธกี ารวัดผล เคร่ืองมือการ ช้ินงาน
วดั ผล

สบู่ ทเรียน 1.หนังสือเรยี น New Frontiers 2 1. ประเมนิ การฟงั 1. แบบประเมนิ Your daily
2. Class Audio CD 2. ประเมินการ การฟัง schedule
อ 3. แบบฝึกหัด New Frontiers 2 พดู 2. แบบประเมิน
on) 4. YouTube 3. ประเมนิ การ การพูด
(Practice) 5. Internet อา่ น 3. แบบประเมนิ
างผลงาการใช้ 4. ประเมนิ การ การอ่าน
ารสอ่ื สาร เขียน 4. แบบประเมนิ
n) 5. ประเมนิ การ การเขียน
Wrap up) แสดงบทบาท 5. แบบประเมนิ
สมมตุ ิ การแสดงบทบาท
6. สังเกต สมมตุ ิ
พฤตกิ รรม 6. แบบสังเกต
รายบุคคล พฤตกิ รรม
7. ประเมิน รายบุคคล
ลักษณะอนั พึง 7. แบบประเมิน
ประสงค์ ลกั ษณะอนั พึง
8. ประเมนิ ประสงค์
สมรรถนะสาคญั 8. แบบประเมนิ
ของผ้เู รยี น สมรรถนะสาคัญ
9. สรปุ ผลการ ของผ้เู รยี น
ประเมนิ 9. สรุปผลการ
ประเมิน

possessive object.
และ plural Reading
possessive Read about
และใช้ Singular famous works
possessive of art.
และ plural Writing
possessive ใน Write a flyer
การแสดงความ describing a lost
เปน็ เจา้ ของ และ object.
ใชใ้ นการเขยี นให้ Pronunciation
ข้อมูลได้ถกู ต้อง /U:/
Project
Design a
machine

16

17

LESSON PLAN 1

Subject : English Level : Grade 8 Unit : 1 Topic : Hello!

Time : 50 minutes Semester : 1

School : Nongbuapittayakarn School Date : On the 1st Of June, 2021

Student Teacher : Donnapa pan-anan Trainer Teacher : Mrs.Ngamphaka Inthapunya

1. STARDARD

Standard 1: Language for Communication

Standard FL1.1: Understanding and ability in interpreting what has been heard and read
from various types of media, and ability to express opinions with reasons.

Standard FL1.2: Possessing language communication skills for effective exchange of
information; efficient expression of feeling and opinions

Standard FL1.3: Ability to speak and write about information, concept and view on
various matters.

Standard FL2.2: Appreciating the similarities and the differences between language and
culture of the native speaker and Thai speaker, and ability in using accurate and appropriate
language

Standard FL3.1: Using foreign languages to link knowledge with other learning areas, as
foundation for further development, seeking knowledge and broadening one’s world view

Standard FL4.1: Ability to use foreign languages in various situation: in school,
community and society.

Standard FL4.1: Using foreign languages as basic tools for further education, live hood
and exchange of learning with the world community.

18

2. GRADE-LEVEL INDICATOR

Indicator 1.1 Grade 8/1: Act in compliance with requests, instruction, clarifications and
simple explanations heard and read.

Indicator 1.2 Grade 8/1: Converse appropriately to exchange information about
themselves, various matters around them and various situations in daily life.

Indicator 1.3 Grade 8/1: Speak and write to describe themselves, their daily routines,
experiences and news/incidents of interest to society.

Indicator 2.2 Grade 8/2: Compare and explain the similarities and the differences
between the lifestyles and culture of native speakers and those of Thais.

Indicator 3.1 Grade 8/1: Search for, collect and summarise the information/ facts related
to other learning areas from learning sources, and present them through speaking/ writing.

Indicator 4.1 Grade 8/1: Use language for communication in real situations/ simulated
situations in the classroom, school and community.

Indicator 4.2 Grade 8/1: Use foreign languages in conducting the research, collecting and
summarising knowledge/various information from the media and different learning sources for
further education and livelihood.

3. CONCEPT

This lesson is going to teach students about vocabulary to use when you introduce
yourself and exchange information about themselves. Students are going to communicate
according to the structure of English language.

19

4. OBJECTIVE

Terminal Objective

Students are able to introduce yourself and answer the meaning of question
about personal information.

Behavioral Objectives

1. Students are able to use the vocabulary to introduce yourself correctly. (K)

2. Students are able to create the new word by using first letter name. (P)

3. Students are able to answer the question about the personal information
correctly. (A)

5. CONTENT

5.1 Vocabulary:

come from ( PV.) = มาจาก grow up ( PV.) = เตบิ โต

culture (N.) = วฒั นาธรรม miss ( V.) = คิดถงึ

exchange (V.) = แลกเปลี่ยน weird ( ADJ.) = แปลกประหลาด

experience (V.) = ประสบการณ์ worry ( V.) = กงั วล

5.2 Structure:

Question Structure: Wh-questions + AUX + S. + Main V. + …

Ex. Where are you from ?

When do you usually introduce yourself ?

Would you say to someone to introduce yourself ?

5.3 Skill: writing

5.4 Function: Use English to as a tool to communicate

20

6. INSTRUCTIONAL ACTIVITIES
1. Warm up
1.1 The teacher greets the students.
1.2 The teacher introduces yourself to our class and introduce subject.
2. Presentation
2.1 The teacher shows how to do Activity “Getting to know you”

2.2 Using first letter of your name to create net words.
For example: “Dream” The first letter is D. Creating new word by using letter D
such as “Dragon”
3. Practice
3.1 The teacher tells student try to create new words.
3.2 Student write new words and show to teacher.
3.3 The teacher checks the word.
4. Production
4.1 Student writes new word on paper.
4.2 Student create their own card. Colorings and decorating.
4.3 Students present their own task each person and hand in teacher.

21

5. Wrap up
5.1 Teacher and students try to remember all of the name of friends.
5.2 Teacher says good bye to the students.

22

7. TASK, MEASUREMENT, AND EVALUATION

Knowledge (K)

Task Measurement Tools Evaluation Criteria
Students are able to Question and Answer Observation form At least 80 percent
use the vocabulary
to introduce yourself Tools Evaluation Criteria
correctly. (K) Observation form Identify the
vocabulary of
Practice (P) Tools questions by listening
Observation form the audio at least 80
Task Measurement percent
Students are able to Task
create the new word Evaluation Criteria
by using first letter 80 percent of
name. (P) students participate
in activity.
Attitude (A)

Task Measurement
Students are able to Question and Answer
answer the question
about the personal
information correctly.
(A)

8. INSTRUCTIONAL MATERIALS 2. New Frontier 2’s Book
1. Flash cards ( Power point )
3. YouTube

23

9. INSTRUCTIONAL REPORT LESSON PLAN 1
What happened during my lesson ?

How do I improve my lesson next time ?

( Donnapa Pan-anan )
Student Teacher
//

10. TRAINNER’S COMMENT AND SUGGESTION

Signature
(Mrs. Ngamphaka Inthapunya)
Trainer Teacher
//

24

11. THE HEAD OF FOREIGN LANGUAGE DEPARTMENT COMMENT AND SUGGESTION

Signature
(Mr. Pongsawat pongkan)

Head of foreign language department
//

12. THE ADMINISTRATOR’S COMMENT AND SUGGESTION

Signature
(Mr. Prithpol Chalee)

The Deputy director of the school
//

25

Observation form for “Personal Information”

No. Students are able Students are able Students are able to

to use the to create the new answer the question

vocabulary to word by using first about the personal

First – Last name introduce yourself letter name. (P) information
correctly. (K) correctly. (A)

1. เดก็ ชายกดศิ ิษย์ วิจติ ร Pass Fail Pass Fail Pass Fail
2. เดก็ ชายกติ ตพิ ชิ ญ์ ศรมี นตรี
3. เดก็ ชายดลยฤทธ์ิ ภารจานงค์  
4. เดก็ ชายตลุ า จันทร์ชมภู  
5. เดก็ ชายบารวนิ วิจติ ร 
6. เดก็ ชายภาณุวิชญ์ ดวงตา  
7. เดก็ ชายรณกร ชามนตรี
8. เดก็ ชายศวิ ชั แสนทวีสุข 
9. เด็กชายศิวายุ หลวงเมือง  
10. เด็กชายอษั ฎาวธุ ชัยรักษ์ 
11. เด็กหญงิ กญั ญาพร งอยภธู ร  
12. เด็กหญิงกัลย์ธดิ า ปองไป  
13. เด็กหญงิ กิง่ กาญจน์ แก่นนาคา 
14. เด็กหญงิ กุลจริ า สนทิ วงศ์ชยั 
15. เด็กหญิงขวญั สิรดา โสภาศรี 
16. เดก็ หญิงจรรยพร ประการแกว้ 
17. เด็กหญิงฉตั รชนก ศรบี ณั ฑติ ย์ 
18. เดก็ หญิงชนดิ า บวั ขาว  
19. เดก็ หญิงชญั ญานชุ แสนอว้ น 


 

26

No. Students are able Students are able Students actively
to use the to create the new participate in the
First – Last name vocabulary to word by using first activity. (A)
introduce yourself letter name. (P)
20. เด็กหญิงชตุ กิ าญจน์ อาจวชิ ยั correctly. (K) Pass Fail
21. เด็กหญิงฐิตมิ า ออ่ นละมลุ Pass Fail
22. เดก็ หญิงธญั ญารตั น์ ครองเมืองแสน Pass Fail 
23. เด็กหญิงธนั ยพร ผวิ สวา่ ง  
24. เด็กหญิงธารธารา สแี สด  
25. เด็กหญิงนฐั ธิดา แสงกอง  
26. เด็กหญิงนทั ธมน ขนุ อิน   
27. เด็กหญิงบณั ฑติ า จนั ทา   
28. เดก็ หญิงปภาวรนิ ทร์ พนู ไธสง  
29. เดก็ หญิงพชั รมยั พทุ ธสอน  
30. เดก็ หญิงพมิ พว์ รยี ์ ชนะภมู ิ   
31. เด็กหญิงพมิ ลรตั น์ บรุ นิ ติ ย์   
32. เด็กหญิงมญั ฑติ า บญุ หาญ   
33. เด็กหญิงระพพี รรณ บสู่ ขุ   
34. เดก็ หญิงรชั นพี ร สายเเกว้   
35. เดก็ หญิงวราภรณ์ ศรพี ลชยั   
36. เด็กหญิงศศิธร สดุ ตา  
37. เด็กหญิงสริ นิ ทรา พลบรู ณ์  
38. เด็กหญิงสนุ ฏั ฐา แสงพา   
39. เด็กหญิงสพุ ตั รา สยี างนอก   
40. เดก็ หญิงอรกญั ญา กัปโก   
  
  
  
 

 


27

No. Students are able Students are able Students actively
First – Last name to use the to create the new participate in the
vocabulary to word by using first activity. (A)
41. เด็กหญงิ จริ ชั ญา สายราช introduce yourself letter name. (P)
correctly. (K) Pass Fail
Pass Fail
Pass Fail 28

LESSON PLAN 2

Subject : English Level : Grade 8 Unit : 1 Topic : Hello!

Time : 50 minutes Semester : 1

School : Nongbuapittayakarn School Date : On the 4th Of June, 2021

Student Teacher : Donnapa pan-anan Trainer Teacher : Mrs.Ngamphaka Inthapunya

1. STARDARD

Standard 1: Language for Communication

Standard FL1.1: Understanding and ability in interpreting what has been heard and read
from various types of media, and ability to express opinions with reasons.

Standard FL1.2: Possessing language communication skills for effective exchange of
information; efficient expression of feeling and opinions

Standard FL1.3: Ability to speak and write about information, concept and view on
various matters.

Standard FL2.2: Appreciating the similarities and the differences between language and
culture of the native speaker and Thai speaker, and ability in using accurate and appropriate
language

Standard FL3.1: Using foreign languages to link knowledge with other learning areas, as
foundation for further development, seeking knowledge and broadening one’s world view

Standard FL4.1: Ability to use foreign languages in various situation: in school,
community and society.

Standard FL4.1: Using foreign languages as basic tools for further education, live hood
and exchange of learning with the world community.

29

2. GRADE-LEVEL INDICATOR
Indicator 1.1 Grade 8/1: Act in compliance with requests, instruction, clarifications and

simple explanations heard and read.
Indicator 1.2 Grade 8/1: Converse appropriately to exchange information about

themselves, various matters around them and various situations in daily life.
Indicator 1.3 Grade 8/1: Speak and write to describe themselves, their daily routines,

experiences and news/incidents of interest to society.
Indicator 2.2 Grade 8/2: Compare and explain the similarities and the differences

between the lifestyles and culture of native speakers and those of Thais.
Indicator 3.1 Grade 8/1: Search for, collect and summarise the information/ facts related

to other learning areas from learning sources, and present them through speaking/ writing.
Indicator 4.1 Grade 8/1: Use language for communication in real situations/ simulated

situations in the classroom, school and community.
Indicator 4.2 Grade 8/1: Use foreign languages in conducting the research, collecting and

summarising knowledge/various information from the media and different learning sources for
further education and livelihood.
3. CONCEPT

This lesson is going to teach students about vocabulary to use when you introduce
yourself and exchange information about themselves. Students are going to communicate
according to the structure of English language.

4. OBJECTIVE

30

Terminal Objective

Students are able to introduce yourself and answer the meaning of question
about personal information.

Behavioral Objectives

1. Students are able to use the vocabulary to introduce yourself correctly. (K)

2. Students are able to identify the vocabulary of questions by listening the
audio correctly. (P)

3. Students are able to answer the question about the personal information
correctly. (A)

5. CONTENT

5.1 Vocabulary:

come from ( PV.) = มาจาก grow up ( PV.) = เตบิ โต

culture (N.) = วัฒนาธรรม miss ( V.) = คิดถึง

exchange (V.) = แลกเปล่ียน weird ( ADJ.) = แปลกประหลาด

experience (V.) = ประสบการณ์ worry ( V.) = กังวล

5.2 Structure:

Question Structure: Wh-questions + AUX + S. + Main V. + …

Ex. Where are you from ?

When do you usually introduce yourself ?

Would you say to someone to introduce yourself ?

5.3 Skill: Speaking

31

5.4 Function: Use English to as a tool to communicate
6. INSTRUCTIONAL ACTIVITIES

1. Warm up
1.1 The teacher greets the students.
1.2 The teacher writes these sentences on the board.
- Where are you from?
- Where did you grow up?
- What are your hobbies?
- Why did you choose this school?
1.3 The teacher requests volunteer to translate these sentences ( above 1.2 )
1.4 The teacher explain above interrogative sentence about personal

information.
2. Presentation
2.1 The teacher shows these interrogative sentence and vocabulary with meaning

which are on power point then pronounces it.
Ex. Interrogative sentence :
- Why would you need to introduce yourself?
- Have you ever introduced yourself to someone else?
- When do you usually introduce yourself?
- What would you say to someone to introduce yourself?

Vocabulary :

32

2.2 The teacher plays the video clip about information of Lizzie ( Listen only )

Reference : https://www.youtube.com/watch?v=XBxz8_Ri8-Y
2.3 Student listens and write down what students hear in the video clip
2.4 The teacher plays the video clip again and check the correctness of answer.
3. Practice
3.1 The teacher tells student open the book on page 8 activity 1. Then teacher
play CD 1-01 and student pronounces it.
3.2 Student listens and write the words that they hear.
3.3 The teacher reviews vocabulary again.
4. Production
4.1 Student answers the question in page 8 Activity 3 by using their own
information.
4.2 Student gives their own information that they answer in activity 3 (Book)

For example : I’m from Thailand. I grew up in Chiang Mai. My hobbies are
reading and swimming. I chose this school because it’s close to my house.

33

4.3 The teacher checks the correctness of speech and giving feedback for their

student.

5. Wrap up

5.1 Teacher and students review the lesson together.

5.2 Teacher says good bye to the students.

7. TASK, MEASUREMENT, AND EVALUATION


Click to View FlipBook Version