The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by qolbi1979, 2018-12-20 02:13:22

Dinamika full book with cover

Dinamika full book with cover

DINAMIKA PEMIKIRAN DAN ISU-ISU KONTEMPORARI
KEFAHAMAN ISLAM DALAM

ISU-ISU KONTEMPORARI

Buku ini jalah versi kedua setelah penambah baikan dari versi
asal yang berjudul dinamika kefahaman dan pemikiran islam
semasa. Buku ini mengandungi kertas-kertas kajian terpilih yang
dibentangkan di Konferen Antarabangsa Sains Sosial - Pemikiran
dan Kefahaman Islam (ISSCITU 2018) kali ketiga anjuran UiTM
Cawangan Perlis dengan kerjasama Pejabat Masjid Sultan
Ahmad Shah, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. La men-
getengahkan idea dalam mempromosikan kesejahteraan Islam
dan pengukuhan dimensi spiritual melalui keimanan dan amalan.
Justeru, buku ini memfokuskan kepada peranan Institusi-Institusi
Islam dalam menyegarkan kembali pemikiran dan kefahaman
Islam. Semoga buku ini menjadi platform kepada diskusi muslim
dalam isu-isu kontemporari, cabaran dan penyelesaiannya.

IIUM Press
Tel : +603 6196 5014 / 6196 5004
Fax : +603 6196 4862 / 6196 6298
Email : [email protected]
Website : http://iiumpress.iium.edu.my/bookshop

DINAMIKA PEMIKIRAN DAN KEFAHAMAN ISLAM DALAM DINAMIKA PEMIKIRAN DAN
KEFAHAMAN ISLAM DALAM

ISU-ISU KONTEMPORARI

Edited by:
Azhar Abdul Rahman
Raudlotul Firdaus Fatah Yasin
Noraini Ismail
Azlan Abd Aziz
Nor Azira Mohd Radzi
Majdah Chulan
Siti Hafawati Jamaluddin
Jamalia Aurani

Disunting oleh
Azhar Abdul Rahman
Raudlotul Firdaus Fatah Yasin

Noraini Ismail
Azlan Abd Aziz
Nor Azira Mohd Radzi
Majdah Chulan
Siti Hafawati Jamaluddin
Jamalia Aurani

IIUM Press
Gombak • 2018

Cetakan Pertama, 2018
© IIUM Press, IIUM
IIUM Press adalah anggota Majlis Penerbitan Ilmiah Malaysia – MAPIM
(Malaysian Scholarly Publishing Council)

Hakcipta terpelihara. Tiada bahagian daripada terbitan ini boleh diterbitkan
semula, disimpan untuk pengeluaran atau ditukarkan ke dalam sebarang

bentuk atau dengan sebarang alat juga pun, sama ada dengan cara elektronik,
gambar serta rakaman dan sebagainya tanpa kebenaran bertulis daripada
Penerbit, UIAM terlebih dahulu.

Perpustakaan Negara Malaysia Data-Pengkatalogan-dalam-Penerbitan

ISBN 978-967-491-009-9

Diterbitkan & dicetak oleh
IIUM Press

International Islamic University Malaysia
P.O. Box 10, 50728 Kuala Lumpur, Malaysia
Tel: +603-619605014; Fax: +603-6196 4862/6298

KANDUNGAN

Kata Aluan Rektor xi
Pendahuluan xiii

BAHAGIAN I : ISLAM & AL-QURĀN

Bab 1 Kejadian Hujan Menurut Al-Qurān : Kajian 1
Surah Al-Ghasyiyah 19
Muhammad Saiful Islami Mohd Taher, Siti
Aisyah Yusof, Suhaida Abu Bakar & Mohd 36
Nasir Ayub 68

Bab 2 Pendekatan Inovatif Dalam Pemahaman
Istilah Istilah Makanan Dan Minuman Dalam
Al-Qurān: Cadangan Kajian Linguistik
Sistematik Semantik Evolusi Dan Tahap Satu
Pemahamannya Dikalangan Para Pelajar

Asma Abdul Rahman

Bab 3 Reka Bentuk Penyelidikan Berasaskan Al-
Qurān: Konsep, Prinsip Asas Dan Hala Tuju
Abdul Hanis Embong &
Wan Mohd Khairul Firdaus Wan Khairuldin

Bab 4 Punca-Punca Kekotoran Jiwa Menurut
Buddhisme Dan Perspektif Al Quran
Azhar Abdul Rahman, Mohd Nizam Sahad,
Nor Azira Mohd Radzi & Suhaila Abdullah

vi Kandungan

Bab 5 Menilai Terjemahan Beberapa Ayat-Ayat Al- 79
Qurān Dalam Bahasa Melayu Dalam Konteks
Toleransi Dialog Antara Agama
Akmal Khuzairy Abd. Rahman

BAHAGIAN II : ISLAM & EKONOMI

Bab 6 Masalah Wang, Pekerjaan Dan Masa Depan 101
Terhadap Pelajar Di Institusi Pengajian 113
Tinggi (IPT) Sekitar Melaka 125
Siti Haziqah Shaban, Siti Marhamah Kamarul 149
Arifain, Atini Alias & Siti Nazurulaina Hj.
Aripin

Bab 7 Penilaian Unidimensionality Item Pelaburan
Emas Patuh Syariah Menggunakan Model
Pengukuran Rasch
Najahudin Lateh, Muhamad Rahimi Osman
& Siti Noorbiah Md Rejab

Bab 8 Peranan Muslimpreneurs Dalam
Melaksanakan Prinsip-Prinsip Agihan
Kekayaan Menurut Perspektif Ekonomi Islam
Mohd Faizal P.Rameli, Suhaida Mohd Amin,
Norajila Che Man, Dziauddin Sharif &
Norizah Mohamed@Hj Daud

Bab 9 Penggunaan Berhierarki Berteraskan Islam:
Tinjauan Karya Dalam Konteks Konvensional
Dan Islam
Basri Abd.Ghani, Ahmad Azrin Adnan
& Noor Azura Zainuddin

Kandungan vii

BAHAGIAN III : ISLAM & DAKWAH

Bab 10 Keperluan Dan Amalan Dakwah Fardiyyah 173
Di Kalangan Mahasiswa Islam: Kajian 195
Tinjauan Di UiTM Cawangan Perlis 214
Noraini Binti Ismail, Mohd Asri Bin Abdullah, 229
Azlan Abdul Aziz, Zainab Mohd Zain &
Mohd Daud Ahmad

Bab 11 Model Dakwah Fardiyyah Bagi Menangani
Gejala Sosial Dalam Kalangan Mahasiswa Di
Institusi Pengajian Tinggi
Noraini Ismail, Mardzelah Makhsin & Mohd
Asri Abdullah

Bab 12 Persepsi Dan Penghayatan Ibadah Dalam
Kalangan Saudara Baru
Che Latifah Ismail, Mohd Nasir Abd Hamid,
Ahmad Sabri Osman, Siti Fatimah Sudin &
Azlan Abdul Aziz

Bab 13 Self Esteem Tinggi Menurut Al-Hadith
Nabilah Binti Hasan

BAHAGIAN IV : ISLAM & KAJIAN SOSIAL

Bab 14 ‘Semua Agama Adalah Benar’ Dalam 249
Pluralisme Agama : Satu Penilaian 266
Mohd Nizam Sahad, Azhar Abdul Rahman,
Suhaila Abdullah,Nor Azira Mohd Radzi,
Mohd Farid Mohd Sharif

Bab 15 Impak Perlaksanaan Service-Learning Di
Universiti Awam Malaysia

Najah Nadiah Amran, Zainab Ismail, Maznah
Ibrahim, Suria Baba, Maharam Mamat,
Hamdi Ishak & Norain Azlan

viii Kandungan

Bab 16 Pemahaman Dan Penghayatan Terhadap 286
Batas-Batas Pergaulan Dalam Kalangan 305
Pelajar
Zainab Mohamad Ahmad & Ying-Leh Ling 331
346
Bab 17 Pembentukan Sahsiah Pelajar Dan 363
Hubungannya Dengan Pelaksanaan Amalan 381
Solat: Kajian Di Institusi Pengajian Tinggi
(IPT) Kelantan.
Mohd Khusyairie Marzuki, Mohd Muhiden
Abdul Rahman & Affendi Ismail

BAHAGIAN V : ISLAM & SOSIAL

Bab 18 Kesan Teknologi Gajet Terhadap Pendidikan
Bab 19 Awal Kanak-Kanak
Bab 20 Siti Noorbiah Md Rejab, Najahudin Lateh,
Bab 21 Syuhaida Idha Abd Rahim, Hanifah Musa
Fathullah Harun & Zulaipa Ruzulan

Pemerkasaan Taa’dib Sebagai Matlamat
Menuntut Ilmu Di Institusi Pengajian Tinggi
Mahfuzah Mohd Zabidi & Asmaa’ Mohd
Arshad

Hajar Isteri Nabi Ibrahim AS: Ikon
Wanita Kalis Masa Depan
Najah Nadiah Amran, Latifah Abdul
Majid, Rozita Ibrahim, Haziyah Hussin,
A’dawiyah Ismail & Fazilah Idris

Sukan Memanah Tradisi Dalam Islam:
Satu Sorotan Sejarah
Jamalia Aurani, Sharipah Isa & Ashraf
Mohd Arshad

Kandungan ix

BAHAGIAN VI : ISLAM & UNDANG UNDANG

Bab 22 Isu-Isu Fiqh Di Pusat Pemindahan Banjir 395
Menurut Persepsi Petugas
409
Irwan Mohd Subri, Mohd Azhar Ibrahim
415
Residi, Mohd Nur Adzam Rasdi, Mohd
Hapiz Mahaiyadin & Zulfadhli Salleh 438
457
Bab 23 Jenis-Jenis Hibah; Perbahasannya 477
Menurut Ulama Fiqh

Noor Azura Zainuddin, Rusnadewi Abdul
Rashid, Nadiyah Hashim, Basri Abd

Ghani & Noraini Ismail

Bab 24 Pendekatan Amar Ma’ruf Dan Nahi
Munkar Dalam Kerangka Hisbah:
Tinjauan Terhadap Penguatkuasaan &
Pencegahan Jenayah Khalwat

Alias Azhar & Muhammad Hafiz
Badarulzaman

Bab 25 Kandungan Vaksin (Vaccine Ingredients):
Satu Analisis Menurut Perspektif Islam

Ahmad Hisham Azizan

Rujukan

PenyumbangKATA ALUAN REKTOR

ZAILUDDIN ARIFFIN

REKTOR, UITM CAWANGAN PERLIS

Seiring era globalisasi yang mencabar, tenaga akademik
universiti perlu digalak mempelbagai kajian dan penulisan.
Walaupun Universiti Teknologi MARA (UiTM) dikenali sebagai
‘teaching university’, namun tenaga akademiknya sentiasa
progresif dan inovatif dalam meningkatkan kualiti diri seorang
ahli akademik. Justeru, tidak hairanlah kerjasama erat antara staf
akademik UiTM Cawangan Perlis dan staf Masjid Universiti
Islam Antarabangsa berjaya buat julung kalinya menghasilkan
buku ilmiah ini. Gabungan artikel-artikel berkualiti daripada
Konferen Antarabangsa Sains Sosial-Pemikiran dan Kefahaman
Islam (ISSCITU 2018) berjaya dimanfaatkan dengan baik dan
boleh dijadikan rujukan kepada pelbagai pihak. ISSC ini sendiri
merupakan kali ketiga dianjurkan dan kali pertama pihak UiTM
Perlis mengenengahkan sains sosial dengan ‘Pemikiran dan
Kefahaman Islam’ sebagai tema.

Buku Dinamika Pemikiran dan Kefahaman Islam dalam
Isu-Isu Kontemporari seharusnya dapat mengisi kelompongan
dan salah faham masyarakat global masa kini terhadap Islam.
Islamofobia masyarakat dan stigma negatif perlu diperbetulkan
sebelum terlambat demi keharmonian dan kesejahteraan sejagat.
Bersesuaian Islam sebagai rahmat untuk sekalian alam, kehadiran

xii Kata Aluan Rektor

buku ini tepat pada masanya. Semoga dengan kemunculannya,
pelbagai pihak dapat mengambil manfaat daripadanya. Pihak kami
juga, melalui Akademi Pengajian Islam Kontemporari (ACIS),
sentiasa berusaha untuk menanam kekayaan spiritual dan mental
kepada warga UiTM, masyarakat setempat dan negara. Semoga
dengan sumbangan kecil ini, dapat menjadi pemangkin kepada
sumbangan yang lebih besar dan penggerak budaya intelektual
dikalangan staf.

Akhirnya saya mengucapkan syabas dan tahniah kepada
staf UiTM Cawangan Perlis dan Masjid Universiti Islam
Antarabangsa atas usaha bersama menerbitkan rujukan ilmiah
ini. Semoga kerjasama ini boleh diteruskan lagi demi kebaikan
semua pihak. Saya rasa amat berbangga atas jalinan akademik ini
yang sekali gus dapat menyahut hasrat Kementerian Pengajian
Tinggi yang antara lainnya untuk melahirkan pembelajaran tanpa
syarahan, penilaian tanpa peperiksaan dan pengetahuan tanpa
sempadan. Kita harus berani dan mesti cukup inovatif bergerak
ke hadapan dalam memartabatkan pendidikan tinggi kita. Semoga
usaha sebegini akan dapat dipelbagaikan pada masa akan datang.

Sekian.

PENDAHULUAN

Bismillah Alhamdulillah akhirnya buku Dinamika Pemikiran
dan Kefahaman Islam dalam Isu-Isu Kontemporari berjaya
direalitikan. Kompilasi penyumbang-penyumbang artikel
Konferen Antarabangsa Sains Sosial – Pemikiran dan Kefahaman
Islam (ISSCITU2018) ini mempunyai signifikan dan sejarah
tersendiri. Buat julung kalinya UiTM Cawangan Perlis melalui
kakitangan Akademi Pengajian Islam berkolaborasi bersama
kakitangan Pejabat Masjid Universiti Islam Antarabangsa dalam
menghasilkan bahan terbitan ilmiah. Mudah-mudahan usaha ini
menjadi pemangkin kepada kerjasama ilmiah lain yang lebih
inovatif.

Cabaran globalisasi dan islamophobia, mewujudkan salah
faham masyarakat kini terhadap keindahan Islam. Meskipun
begitu, usaha penerangan dan dakwah berterusan memperlihatkan
sambutan luar jangka penerimaan terhadap Islam. Di Amerika
Syarikat misalnya, berdasarkan statistik warga Amerika yang
memeluk Islam masa kini, Islam dijangka akan menjadi agama
kedua terbesar belasan tahun lagi. Justeru, adalah wajar masyarakat
Islam menjalankan usaha-usaha agama tanpa mengenal putus asa
dan tabah menghadapi mehnah dan tribulasi. Kelahiran buku ini
hanyalah sedikit sumbangan dan tanda solidariti kepada nasib
saudara satu akidah seantero dunia.

xiv Pendahuluan

Budaya penulisan dan kajian di kalangan warga universiti
masa kini wajar diperkemaskan masa ke semasa. Kandungan
penyampaian haruslah menepati adab dan tatacara penulisan baik
dalam konteks Islam mahupun akademik. Menulis memerlukan
‘zuq’ atau ‘feel’ dan pergantungan sepenuhnya kepada Allah
SWT. Tanpa elemen ini, keberkatan tidak akan turun dan kita
mudah terperangkap dalam ‘ghurur’. Aplikasi apa yang ditulis
akan menghasilkan hakikat ilmu pada diri dan tidak sekadar
pengetahuan yang tiada nilainya di sisi Allah SWT. Ilmu sudah
semesti sifatnya menjadikan seseorang itu takut kepada Allah
SWT.

Akhirnya, saya mengucapkan syabas dan tahniah kepada
seluruh penyumbang artikel dan penyunting yang lain. Budaya
intelektual sebegini perlu diteruskan. Menjadi seorang ahli
akademik dan hamba Allah SWT yang diredhai memerlukan kita
terus mengkaji dan meneliti. Rahsia ciptaan Allah SWT perlu
dilihat dari sudut yang tersirat dari tersurat dan punyai ‘Lubb’
atau saripati sesuatu. ‘Lubb’ adalah jiwa kita yang paling bersih
dari segala kekotoran dan paling mengenal Allah SWT. Mudah-
mudah dengan budaya mengkaji dan meneliti ini, kitalah yang
dimaksudkan Allah sebagai ‘ulilalbab’.

Sekian.

Azhar Abdul Rahman
Raudlotul Firdaus Fatah Yasin
Noraini Ismail
Azlan Abd Aziz
Nor Azira Mohd Radzi
Majdah Chulan
Siti Hafawati Jamaluddin
Jamalia Aurani

BAHAGIAN I :
ISLAM & AL-QURĀNBAB 1

Kejadian Hujan Menurut Al-Qurān: Kajian
Surah Al-Ghasyiyah

Muhammad Saiful Islami Mohd Taher, Siti Aisyah
Yusof, Suhaida Abu Bakar & Mohd Nasir Ayub

Pendahuluan

Islam dan sains bersifat bersepadu dan tidak dapat dipisahkan.
Islam berperanan dalam proses mengembangkan ilmu sains yang
selari dengan prinsip ajaran Islam. Sains pula merupakan salah satu
bidang ilmu yang sangat penting bagi membantu memudahkan
urusan kehidupan manusia. Sejarah telah membuktikan bahawa
Islam membantu mengembangkan ilmu sains kepada dunia.
Kejayaan ini dapat dilihat jelas pada perkembangan ilmu sains
pada zaman kegemilangan pemerintahan Bani Umayyah (660
Masihi-750 Masihi) dan Bani Abbasiyyah (750 Masihi-1261
Masihi) (Yazid Abdul Manap, 2012).

Istilah sains berkait rapat dengan konsep ilmu yang
membawa erti literal sebagai ilmu (Ab. Aziz Ismail, 2008). Umat
Islam disarankan agar membaca dan mengkaji sesuatu ilmu
melalui surah al-‘Alaq pada ayat 1-5. Lima ayat pertama surah al-
‘Alaq merupakan wahyu pertama diterima oleh Rasulullah (SAW)
yang menggesa supaya umat Islam membaca. Gesaan membaca

2 Dinamika Pemikiran dan Kefahaman Islam

itulah merupakan kunci utama dan titik permulaan sesuatu ilmu
pengetahuan. Al-Qurān  dan al-Sunnah sentiasa mengajak umat
Islam supaya mempelajari dan mendalami pelbagai bidang ilmu
pengetahuan. Malah kandungan al-Qurān  sendiri mengandungi
pelbagai rahsia dan khazanah ilmu pengetahuan yang siap
sedia untuk dikaji, direnungi serta diamati oleh manusia (Azam
Hamzah, 2006).

Seorang orientalis berbangsa Itali, Assendro Baussani
mengakui bahawa tercetusnya kemajuan sains dan teknologi
khususnya di Eropah pada abad ke-15 Masihi dan abad ke-16
Masihi adalah disebabkan oleh sumbangan dari tamadun Islam.
Eropah yang suatu ketika dulu mengalami zaman kegelapan dan
kemunduran telah berjaya dipulihkan hasil dari sinar cahaya
keagungan tamadun Islam. Hal ini diperkuatkan lagi dengan
pengiktirafan dari John. W. Campbell dalam penulisan beliau
iaitu, “Sains dan teknologi moden telah dicipta oleh tamadun
Islam. Orang Barat terpaksa merujuk hasil karyawan ilmuan Islam
dalam sains, teknologi dan seni” (Yazid Abdul Manap, 2012).

Terdapat banyak ayat al-Qurān yang menyeru manusia
untuk melakukan pengkajian ke atas alam semesta misalnya
Surah al-Hadid ayat 25, Surah al-Jathiyah ayat 12 dan 13, Surah
al-Nur ayat 44 dan lain-lain. Hal ini jelas menunjukkan bahawa
al-Qurān  merupakan sumber asas pengkajian ilmu sains. Melalui
pengkajian saintifik terhadap alam semesta yang bersumberkan
al-Qurān , manusia dapat mendekatkan diri kepada Allah melalui
pemerhatian terhadap kebesaran dan kekuasaan Allah (SWT)
pada makhluk ciptaanNya.

Bab 1 3

Pentafsiran Al-Qurān Berdasarkan Aspek
Sains

Senario Ilmu Tafsir

Al-Qurān  merupakan Kalam Allah (SWT) yang menjadi
mukjizat terbesar Nabi Muhammad (SAW). Al-Qurān  menjadi
rujukan kepada manusia untuk menjawab sesuatu persoalan
yang berlaku serta menjadi hujah bagi mendepani musuh-musuh
Allah (SWT). Oleh itu, al-Qurān mesti difahami oleh setiap umat
Islam sama ada yang berbangsa Arab ataupun bukan berbangsa
Arab. Maka keperluan kepada pentafsiran ayat-ayat al-Qurān 
telah dibincangkan oleh para ‘ulamā’ Islam semenjak dulu
lagi. Menurut Muhammad Bayyumi Mahran (1988), walaupun
al-Qurān  diturunkan dalam bahasa Arab, namun tidak semua
dapat memahami akan isi kandungan al-Qurān dengan baik.
Kerana bangsa Arab juga tidak sama tahap kefahaman tentang
ilmu gharib al-Qurān  dan perumpamaan-perumpamaan yang
terdapat di dalam al-Qurān. Manakala kekuatan akal mereka
juga berbeza. Mereka yang diiktiraf kesarjanaannya sahaja yang
dapat mentafsir al-Qurān. Oleh sebab itu, mentafsir al-Qurān 
merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh ‘ulamā’  dengan
teliti dan bertanggungjawab dengan merujuk kepada ilmu dan
kepakaran masing-masing (Mohd Zawawi Abdullah, 1998).

4 Dinamika Pemikiran dan Kefahaman Islam

Definisi Tafsir dan Pembahagiannya

Muhammad Husayn al-Zahabi (t.t) membahagikan bentuk tafsir
kepada lima jenis iaitu tafsir bi al-ma’thur, tafsir bi al-ra’yi atau
bi al-’aqli, tafsir al-mawdu‘i, tafsir al-isyari dan tafsir al-‘ilmiy.
Mazlan Ibrahim, Kamarudin Salleh dan Muhd. Najib Abdul Kadir
(2013) pula membahagikannya kepada tiga bahagian iaitu tafsir
al-riwayah atau tafsir al-naql, yang juga dikenali sebagai tafsir bi
al-ma’thur. Kedua tafsir al-dirayah atau dikenali sebagai tafsir bi
al-ra’yi. Ketiga tafsir al-isyarah yang dikenali juga sebagai tafsir
al-isyari.

Tafsir bi al-ma’thur bermaksud tafsir yang berpegang
kepada riwayat yang sahih iaitu mentafsirkan al-Qurān  dengan
al-Qurān  atau dengan hadith atau athar riwayat sahabat (RA).
Majoriti ahli tafsir terdahulu menggunakan metodologi ini. Tafsir
bi al-ra’yi pula bermaksud tafsir yang dihasilkan oleh seseorang
ahli tafsir yang diambil daripada kefahaman yang khas dan istinbat
dari akalnya. Tafsir ini terbahagi kepada dua iaitu tafsir bi alra’yi
al-mamduh (yang terpuji) dan tafsir bi al-ra’yi al-mazmum (yang
tercela) (al-Zahabi, t.t.). Menamakan tafsir sebagai bi al-ra’yi juga
berdasarkan ijtihad para mufassir. Yakni ahli tafsir mentafsirkan
ayat berdasarkan ijtihadnya sendiri. Oleh yang demikian, ahli
mufassir hendaklah memiliki tiga kriteria seperti yang disebutkan
oleh al-Zarqani: pertama, ia hendaklah berpegang kepada hadith
yang dinukilkan daripada rasulullah (SAW) atau pandangan
sahabat (RA) untuk membantu tafsirannya. Kedua, mempunyai
kepakaran dalam bahasa Arab. Ketiga, mengetahui hukum-hakam
agama dan ilmu sharī‘ah dengan baik (Othman Muhamed, 1989).

Bab 1 5

Tafsir isyari atau tafsir sufi bermaksud mentakwilkan ayat-
ayat al-Qurān  dengan tidak berpandukan kenyataan-kenyataan
zahir ayat, disebabkan terdapat isyarat-isyarat tersembunyi yang
hanya diketahui oleh ahli-ahli taṣawwuf  dan pentakwilan ini
mempunyai titik pertemuan dengan maksud zahir ayat.

Perkembangan metode tafsir adalah hasil daripada
perkembangan ilmu tafsir itu sendiri. Metode yang paling awal
digunapakai oleh ‘ulamā’  mufassirin ialah pentafsiran secara
ijmali yakni secara bi al-ma’thur kemudian diikuti secara bi
al-ra‎’yi. Seterusnya ia berkembang membentuk tafsir tahlili
(analitikal). Ilmu tafsir terus berkembang berdasarkan cabang-
cabang ilmu yang ada pada masa itu seperti tafsir berdasarkan ilmu
fiqh, tafsir tasawwuf, tafsir teologi, tafsir bahasa dan sebagainya
(Arie Machlina Amri, 2014). Beberapa contoh tafsir yang terkenal
dalam tradisi keilmuan Islam seperti Imam Muhammad bin Jarir
al-Tabari dalam tafsir beliau Jami‘ al-Bayan dan Imam al-Suyuti
dalam tafsirnya al-Durr al-Manthur fi al-Tafsir bi al-Ma’thur,
Imam al-Alusi dalam tafsir beliau Ruh al-Ma’ani, Imam Fakhr
al-Din al-Razi dalam Mafatih al-Ghayb, Imam al-Baydawi dalam
tafsirnya Anwar al-Tanzil, dalam bidang Bahasa seperti Imam al-
Zamakhsyari dalam tafsir al-Kasyhaf, bidang ilmu Nahu seperti
Ibn Hayyan dalam tafsir al-Bahr al-Muhit, manakala dalam ilmu
fiqh pula Imam al-Qurtubi dalam tafsirnya al-Jami‘ li Ahkam al-
Qurān  (Al-Sayyid Jamiliy, 1992).

Metode tafsir yang paling baik menurut Ibn Kathir ialah
tafsir al-Qurān  dengan al-Qurān, apa yang ringkas (ijmal) di satu
tempat dan diperincikan pada tempat yang lain. Sekiranya tidak
ada dalam al-Qurān, maka hendaklah merujuk kepada tafsiran
al-Sunnah kerana ia adalah penjelasan kepada al-Qurān (Mohd
Zawawi Abdullah, 1998).

6 Dinamika Pemikiran dan Kefahaman Islam

Tafsir Alam Al-Kawn Termasuk Dalam Tafsir Bi Al-
Ra’yi

Tafsir ‘ilmiy atau tafsir saintifik atau tafsir tauhidik menyerlah
kemunculannya sekitar awal abad ke-19 dan akhir abad ke-
20 yang bertujuan untuk menangkis pelbagai persoalan baharu
akibat perubahan politik, sosial dan budaya yang dibawa oleh
barat ke negara umat Islam (Nor Syamimi Mohd, Haziyah Husin
dan Wan Nasyrudin Wan Abdullah, 2016). Kecenderungan
menggunakan tafsir ini bertujuan untuk menjawab pelecehan
sarjana barat terhadap kesyumulan Al-Qurān yang memiliki
mukjizat tersendiri. Namun tafsir ini bukanlah baharu dalam
tradisi keilmuan Islam. Ini kerana terdapat juga mufassir terdahulu
yang telahpun memulakan metodologi pentafsiran sebegini.

Beberapa sarjana Muslim menggunakan metode tafsir
‘ilmiy seumpama Imam Fakhr al-Din al-Razi dalam karyanya
Mafatih al-Ghayb, kemudian diteruskan oleh para ‘ulamā’
selepasnya seperti Imam Jalal al-Din al-Mahalli dan Imam Jalal
al-Din al-Suyuti dalam Tafsir al-Jalalayn, Muhammad Ibn Ahmad
al-Iskandari dalam karyanya Kashf al-Asrar al-Nuraniyyah al-
Qur’aniyyah fi ma Yata‘allaq bi al-Ajram al-Samawiyyah wa
al-Ardiyyah wa al-Hayawanat wa al-Nabatat wa al-Jawahir
al-Ma‘diniyyah, Muhammad ‘Abduh melalui karyanya Tafsir
al-Manar, Zaghlul al-Najjar dengan karyanya Tafsir al-Ayah
al-Kawniyyah fi al-Qur’an al-Karim (Mazlan Ibrahim et.al,
2013). Seterusnya muncul Syeikh Tantawi Jauhari dalam tafsir
al-Jawahir al-Hisan, Ahmad Hanafi dalam al-Tafsir al-‘Ilmiy li
al-Ayat al-Kawniyah, Dr. Abd Allah Syahatah dalam Tafsir al-
Ayat al-Kawniyyah dam juga Dr. Muhammad Ahmad al-Damrari
dalam kitabnya al-Islam fi ‘Asr al-‘Ilmi (Al-Sayyid Jamiliy, 1992).

Bab 1 7

Namun demikian, keharusan tafsir bi al-ra’yi telah
menjadi perselisihan para ‘ulamā’  sejak dahulu lagi. Hujah
membolehkan pentafsiran berbentuk ini antaranya ialah: pertama,
ayat-ayat yang memerintahkan manusia supaya mentadabbur al-
Qurān  dan mengambil pengajaran daripadanya. Firman Allah
(SWT) yang bermaksud:

29. (Al-Qurān ini) sebuah Kitab Yang Kami turunkan
kepadamu (dan umatmu Wahai Muhammad), -Kitab Yang
banyak faedah-faedah dan manfaatnya, untuk mereka
memahami Dengan teliti kandungan ayat-ayatNya, dan
untuk orang-orang Yang berakal sempurna beringat
mengambil iktibar.

(Sād 38 :29).

Kedua, dalam al-Qurān ada ayat-ayat yang boleh difahami
mereka yang cerdik pandai berdasarkan ijtihad mereka. Firman
Allah (SWT) yang bermaksud:

“Dan apabila datang kepada mereka sesuatu berita
mengenai keamanan atau kecemasan, mereka terus
menghebahkannya; padahal kalau mereka kembalikan
sahaja hal itu kepada Rasulullah dan kepada ‘Ulil-Amri’
(orang-orang yang berkuasa) di antara mereka, tentulah
hal itu dapat diketahui oleh orang-orang yang layak
mengambil keputusan mengenainya di antara mereka
dan jika tidaklah kerana limpah kurnia Allah dan belas
kasihanNya kepada kamu, tentulah kamu (terbabas)

8 Dinamika Pemikiran dan Kefahaman Islam

menurut syaitan kecuali sedikit sahaja (iaitu orang-orang
yang teguh imannya dan luas ilmunya di antara kamu)”.

(Al-Nisa’4: 83).

Ketiga, sekiranya tafsir bi al-ra’yi tidak diharuskan,
maka ijtihad juga tidak harus. Ini akan memberi kesan kepada
penentuan sesuatu hukum shara’, sedangkan pintu ijtihad itu
sentiasa terbuka bagi mereka yang layak melakukannya sehingga
kini. Keempat, para sahabat berbeza pendapat tentang maksud
sesetengah ayat al-Qurān sedangkan sebahagian mereka tidak
mendengar semua tafsiran itu daripada rasulullah (SAW) sendiri,
kerana baginda tidak menghuraikan kepada mereka semua makna
al-Qurān  (Mazlan Ibrahim et.al, 2013).

Selain garis panduan di atas, beberapa sarjana Muslim
juga membolehkan tafsir bi al-ra’yi dalam menunjukkan
mukjizat al-Qurān  melalui kajian ilmiah terhadap ayat-ayat al-
kawniyah. Terutamanya kepada mereka yang bukan bangsa Arab.
Adalah kurang berkesan jika kita hanya sekadar menceritakan
mukjizat balaghi yang ada dalam al-Qurān, sedangkan mereka
kebanyakannya tidak mengerti bahasa Arab. Jalan terbaik dalam
situasi ini ialah dengan memperkenalkan kepada mereka mukjizat
ilmiah yang merupakan salah satu kemukjizatan al-Qurān.
Hanafi Ahmad pula berpandangan al-Qurān  menyebut al-ka’inat
seperti langit, bumi, bulan, matahari, bintang, hujan, tumbuhan
dan sebagainya supaya manusia berfikir dan mengiktiraf Pencipta
segala al-ka’inat tersebut. Ini akan menunjukkan kekuasaan al-
Khaliq, maka ia perlu kepada pengkajian dan penelitian rahsia-
rahsia al-kawn dalam al-Qurān  sendiri melalui pentafsiran ilmiah
(Othman Muhamed, 1989).

Bab 1 9

Keharusan tafsir bi al-ra’yi boleh diteroka tetapi dengan
syarat mesti patuh kepada kaedah-kaedah tertentu yang telah
ditetapkan oleh ‘ulamā’ tafsir yang mengharuskan tafsir bi al-
ra’yi antaranya dengan meyakini bahawa nilai al-Qurān itu
sah dan benar yang menjadi ikutan kepada ilmu-ilmu yang
lain. Sekiranya terdapat kajian sains yang bercanggah dengan
prinsip-prinsip al-Qurān, maka kajian sains itulah yang salah dan
perlu kembali kepada al-Qurān, kerana al-Qurān sentiasa benar
dan haq (Othman Muhamed, 1989). Oleh itu, disyaratkan tidak
berlaku pertembungan antara hakikat al-Qurān dengan kajian
sains. Menurut Mustafa Muslim (1996), sekiranya bertembung
maka hendaklah mendahulukan al-Qurān. Hal ini kerana segala
kajian ayat berkaitan dengan alam, manusia, tumbuhan dan
sebagainya adalah daripada dalil dan nas yang qat’i. Ini kerana
ayat al-Qurān  itu datang daripada Pencipta al-kawn itu sendiri.
Allah (SWT) berfirman yang bermaksud:

“Tidakkah Allah yang menciptakan sekalian makhluk
itu mengetahui (segala-galanya)? Sedang Dia Maha
Halus urusan PentadbiranNya, lagi Maha Mendalam
PengetahuanNya!”

(Al-Mulk 67: 14).

Kejadian Hujan Menurut Sains

Proses kejadian hujan menurut sains adalah berkait rapat
dengan peraturan alam yang membentuk kitaran air di bumi ini,
antaranya hubungan yang saling berkait antara matahari, air dan
angin. Menurut sains, proses kejadian hujan adalah melalui empat
peringkat utama iaitu (Harun Yahya, 2004):

10 Dinamika Pemikiran dan Kefahaman Islam

Rajah 1. Proses Kejadian Hujan Menurut Sains.

Proses air mengewap

Proses ini bermula dengan pemanasan oleh matahari. Matahari
mempunyai unsur dan kesan panas di mana air di sungai atau di
laut akan mengewap ke udara. Proses ini dipanggil kondensasi.
Proses ini merujuk kepada pertukaran air daripada bentuk wap
kepada cecair. Selain dari sungai atau laut, air juga mengewap ke
udara melalui tubuh manusia, haiwan dan tumbuhan serta benda-
benda yang mengandungi air. Proses pengangkutan lembapan air
melalui tumbuhan dari akar kepada liang-liang kecil dan akan
berubah bentuk menjadi wap dan dibebaskan ke permukaan bumi.
Proses ini dipanggil proses transpirasi.

Bab 1 11

Proses pembentukan awan

Apabila suhu di udara tinggi, maka suhu panas pada matahari akan
membuat wap air tersebut mengalami kondensasi iaitu proses
pemadatan dan menjadi embun. Embun yang terbentuk dari titik-
titik kecil akan berkumpul dan menjadi padat serta menjadi awan
apabila suhu udara semakin tinggi. Udara panas yang sarat dengan
wap air akan naik tinggi sehingga tiba di satu lapisan dengan suhu
yang lebih rendah, wap-wap air akan mencair dan terbentuklah
awan.

Titisan air memiliki ukuran sekitar 5-20mm. Ukuran
titisan air ini akan jatuh ke muka bumi dengan kelajuan 0.01-
5 cm/detik berbanding kelajuan aliran udara ke atas yang lebih
tinggi sehingga titisan air tidak jatuh ke bumi. Ketika ini kabus
juga boleh berlaku menyebabkan berlaku kabur kepada cermin (4
Proses Terjadinya Hujan, 2015).

Proses pergerakan angin

Pergerakan angin di udara memberi kesan terhadap awan terutama
awan-awan kecil untuk bersatu seterusnya membentuk awan yang
lebih besar. Awan yang besar ini akan bergerak ke langit atau ke
tempat yang memiliki suhu yang lebih rendah. Apabila butiran
awan berkumpul menjadi banyak maka warna awan berubah
menjadi semakin kelabu.

Faktor utama yang mempengaruhi pergerakan angin
adalah disebabkan berlakunya pemanasan permukaaan tanah yang
tidak sekata antara bahagian hemisfera di utara dan selatan bumi.
Hal ini berlaku kerana matahari sentiasa berubah kedudukan
sepanjang tahun mengikut posisi bumi.

12 Dinamika Pemikiran dan Kefahaman Islam

Proses kerpasan

Ketika ini keadaaan atmosfera menjadi lembap, maka udara dan
wap air akan menjadi semakin tepu. Apabila awan telah terbentuk,
titik-titik air dalam awan akan menajdi semakin besar dan awan
akan menjadi semakin berat dan perlahan-perlahan daya tarikan
graviti bumi akan menariknya ke bawah sehingga sampai pada
satu peringkat, titik-titik itu akan terus jatuh ke bawah menjadi
hujan (Fauzi Abdul Hamid, t.t.). Proses ini merupakan laluan
penting bagi air di atmosfera untuk kembali semula ke bumi
dalam bentuk hujan.

Analisis Kejadian Hujan Menurut Surah Al-
Ghasyiyah

Surah al-Ghasyiyah merupakan surah Makkiyyah yang mempunyai
26 ayat. Turutan surah ini adalah yang ke-88 dalam al-Qurān.
Surah ini sering dibaca oleh rasulullah (SAW) dalam solat hari
raya dan solat Jumaat (Ibnu Kathir, 1998). Surah ini dinamakan
“al-Ghasyiyah” yakni hari kiamat yang meliputi huru-haranya
kerana Allah (SWT) menceritakan peristiwa yang akan berlaku
pada hari tersebut pada awal surah ini dan ayat-ayat berikutnya
(Sheikh Abdullah Basmeih, 2000). Menurut Hamka (1988), surah
ini menerangkan keadaan huru-hara manusia pada hari kiamat.
Salah satu makna yang menarik bagi kalimah al-Ghasyiyah
ialah menyelubungi, kerana semua manusia pada hari tersebut
akan diselubungi perasaan takut dan ngeri menunggu keputusan
penghisaban amalannya.

Bab 1 13

Setakat pembacaan penulis, belum ada lagi kajian yang
mengaitkan Surah al-Ghasyiyah dengan proses kejadian hujan.
Yang ditemui ialah penulisan-penulisan tentang kejadian hujan
yang dikaitkan dengan ayat-ayat al-Qurān  seperti:
Firman Allah (SWT) yang bermaksud:

“Allah jualah yang menghantarkan angin, lalu angin
itu menggerakkan awan, kemudian Allah menyebarkan
awan itu di langit sebagaimana yang dikehendakiNya,
dan menjadikannya berkelompok-kelompok, lalu engkau
melihat hujan keluar dari celah-celahnya. Maka apabila
Allah menimpakan hujan itu kepada sesiapa yang
dikehendakiNya dari hamba-hambaNya, mereka dengan
serta-merta bergembira.”

(Al-Rūm 30: 48).

Firman Allah (SWT) yang bermaksud:

“Dan Kami hantarkan angin sebagai pembawa air dan
pemindah benih, maka dengan itu Kami menurunkan
air (hujan) dari langit, kemuidan Kami berikan kamu
meminumnya, dan bukanlah kamu yang (berkuasa
menurunkannya atau) menyimpannya.”

(Al-Hijr 15: 22).

14 Dinamika Pemikiran dan Kefahaman Islam

Firman Allah (SWT) yang bermaksud:

“Dan Allah jualah yang menghantarkan angin, lalu angin
itu menggerakkan awan, kemudian Kami halakan awan
itu ke negeri yang mati (yang kering kontang), lalu Kami
hidupkan bumi sesudah matinya dengan (hujan dari awan)
itu. Sedemikian itulah pula kebangkitan manusia (hidup
semula sesudah mati).”

(Fātir 35: 9).

Firman Allah (SWT) yang bermaksud:

“Tidakkah engkau melihat bahawasanya Allah
mengarahkan awan bergerak perlahan-lahan, kemudian
Ia mengumpulkan kelompok-kelompoknya, kemudian Ia
menjadikannya tebal berlapis-lapis? Selepas itu engkau
melihat hujan turun dari celah-celahnya. Dan Allah pula
menurunkan hujan batu (salji) dari langit, dari gunung-
ganang (awan) yang ada padanya, lalu Ia menimpakan
hujan batu itu kepada sesiapa yang dikehendakiNya”

(Al-Nūr 24: 43).

Dalam penulisan kertas kerja ini, penulis berusaha
menjelaskan proses kejadian hujan dari perspektif Surah
al-Ghasyiyah dengan fokus tumpuan pada ayat 17, 18, 19 dan 20.

Bab 1 15

Dalam ayat 17, Allah (SWT) berfirman maksudnya:

“Apakah mereka tidak memandang kepada unta,
bagaimana dia telah dijadikan?”

Makna kalimah “‫ ”ابل‬yang biasa diterjemahkan ialah unta
yakni haiwan berkaki empat yang didudukkan untuk diletakkan
barang-barang di atas pundaknya. Haiwan ini membawa barangan
dalam keadaan berdiri (Ibnu Manzur, 1993; al-Razi, 1998; Ahmad
al-‘Ayid, 1989; Rohi Baalbaki, 2001; Muhammad Idris al-
Marbawi, 1990; Husain Onang; 1994). Para mufassirin seperti al-
Qurtubi (2007), Ibnu Kathir (1998), Hamka (1988), Sheikh
Abdullah Basmeih (2000) dan sebagainya mentafsirkan atau
menterjemahkan kalimah “‫ ”ابل‬sebagai unta.

Namun demikian, kalimah “‫ ”ابل‬turut mempunyai makna
selain unta. Menurut Ibnu Manzur (1993), Murtada al-Zabidi
(1986) dan ‘Abda’Ali Muhanna (1993), “‫ ”ابل‬juga boleh memberi
makna awan yang membawa hujan. Awan pula terjadi dari wap-
wap air yang mengalami proses kondensasi. Air laut atau sebarang
air di permukaan bumi dipanaskan oleh matahari hingga ke tahap
suhu tertentu akan bertukar menjadi wap dan naik ke atas. Di
atmosfera, suhu yang rendah akan menyejukkan wap-wap air
tersebut menyebabkan ia bertukar kembali menjadi cecair.
Apabila ia semakin berat, ia akan turun kembali ke bumi sebagai
hujan (Zulfikri Mohd Zain dan Roshaimizam Suhaimi, 2016).

Al-Qurtubi (2007) dalam kitab tafsirnya turut
mendatangkan makna “‫ ”ابل‬sebagai awan di samping makna unta.
Kata al-Qurtubi (2007), jika “‫ ”ابل‬bermakna unta, maka ayat al-
Qurān  ini menunjukkan unta sebagai haiwan paling bermanfaat

16 Dinamika Pemikiran dan Kefahaman Islam

kerana ia boleh diperah susunya, ditunggangi, dimakan dagingnya
dan boleh membawa barangan. Jika “‫ ”ابل‬bermakna awan, maka
ayat al-Qurān  tersebut menunjukkan dalil kekuasaan Allah
(SWT) dan manfaat hujan yang meluas untuk semua makhlukNya.
Oleh yang demikian, bolehlah disimpulkan bahawa salah satu
makna “‫ ”ابل‬ialah wap-wap air yang naik ke langit untuk
membentuk awan-awan yang mengandungi hujan. Justeru
terjemahan yang lain untuk ayat 17 Surah al-Ghasyiyah boleh
menjadi seperti berikut:

“Apakah mereka tidak memandang kepada wap-wap air
(yang membentuk awan), bagaimana dia telah dijadikan?”

Makna yang baharu ini adalah lebih menepati perintah
Allah (SWT) yang menyuruh supaya diperhatikan proses
penciptaan hujan berbanding makna unta yang mungkin agak
sukar untuk kita memerhati bagaimana proses penciptaan unta di
mana ia sukar dilihat oleh mata kasar dan mungkin memerlukan
penggunaan peralatan-peralatan sains yang moden.

Ayat ke-18, 19 dan 20 pula merupakan kesinambungan
makna wap air yang mengalami proses kondensasi sehinggalah
turunnya hujan.

“Dan keadaan langit, bagaimana dia telah diangkatkan.”

Dalam ayat 18 ini, wap-wap air yang telah panas akan naik
ke atmosfera lalu membentuk awan-awan yang tebal sebagaimana
yang digambarkan dalam ayat 19 di mana Allah (SWT)
mengumpamakan awan-awan yang besar, tebal dan berlapis-
lapis seperti gunung (awan kumulonimbus). Perumpamaan awan

Bab 1 17

sebagai gunung boleh dirujuk dalam ayat 43 Surah al-Nur. Allah
(SWT) berfirman yang bermaksud:

“Dan kepada gunung-gunung, bagaimana dia telah
dipancangkan.”

Dalam ayat ke-20 pula, Allah (SWT) menceritakan
bagaimana wap-wap air yang telah mengalami proses-proses
yang disebutkan tadi akan turun kembali ke bumi dalam bentuk
hujan.

“Dan kepada bumi, bagaimana ia telah dihamparkan.”

Jika kalimah “‫ ”ابل‬diberi makna sebagai awan yang
membawa hujan, maka jelas di sini bahawa proses-proses kejadian
hujan telahpun diceritakan oleh Allah (SWT) di dalam kitabNya
yang suci. “‫ ”ابل‬dengan makna awan yang membawa hujan akan
menjadikan ayat-ayat 17 hingga 20 Surah al-Ghasyiyah
mempunyai makna yang bersambung dan berturutan manakala
“‫ ”ابل‬dengan makna unta akan menjadikan ayat-ayat 17 hingga 20
Surah al-Ghasyiyah mempunyai makna yang berbeza-beza antara

setiap satu ayat.

Bil. Proses Kejadian Hujan Surah al-Ghasyiyah
1 Wap air dipanaskan oleh matahari. Ayat 17
2 Wap air naik ke atmosfera. Ayat 18
3 Pembentukan awan. Ayat 19
4 Penurunan hujan. Ayat 20

Jadual 1. Perbandingan Kejadian Hujan Menurut Sains Dengan Ayat 17 Hingga 20
Surah al-Ghasyiyah.

18 Dinamika Pemikiran dan Kefahaman Islam

Kesimpulan

Berdasarkan huraian makna kalimah “‫ ”ابل‬iaitu awan yang
mengandungi hujan di mana awan ini terbentuk dari wap air yang
terkondensasi, maka jelas kepada kita bahawa Allah (SWT)
telahpun menjelaskan proses kejadian hujan secara terperinci
dalam al-Qurān terlebih dahulu. Hal ini menambahkan lagi
keyakinan bahawa al-Qurān lah yang sebenarnya memberi ilmu
dan panduan bagi menerokai gedung ilmu sains. Untuk mengetahui
kejadian alam ini, kita sebagai Muslim mestilah menjadikan al-
Qurān sebagai rujukan paling utama dalam mempelajari sains.
Sains tidak terpisah dari Islam, begitu juga sebaliknya. Kefahaman
terhadap sains dalam mengenali bukti kekuasaan Allah (SWT) di
alam semesta ini dapat dicapai oleh manusia yang melihat, berfikir
dan mengkaji ayat-ayat suciNya. Firman Allah (SWT) yang
bermaksud:

“Dan Allah menurunkan hujan dari langit, lalu Ia
menghidupkan dengan air hujan itu akan bumi sesudah
matinya, sesungguhnya pada yang demikian itu
terdapat satu tanda (yang membuktikan kebijaksanaan
Allah) bagi kaum yang mendengar (peringatan ini dan
memahaminya).”

(Al-Nahl 16: 65).

BAB 2

Pendekatan Inovatif Dalam Pemahaman
Istilah Istilah Makanan Dan Minuman Dalam

Al-Qurān: Cadangan Kajian Linguistik
Sistematik Semantik Evolusi Dan Tahap
Satu Pemahamannya Dikalangan Para

Pelajar
Asma Abdul Rahman

Pendahuluan

Al-Qurān dan al-Sunnah yang merupakan sumber terpenting bagi
syariat Islam dan ilmu linguistik bahasa Arab telah diturunkan
dalam bahasa Arab, diwahyukan kepada nabi berbangsa Arab
yang ditugaskan untuk menyampaikan segala isi kandungan Al-
Qurān dan al-Sunnah, berupa petunjuk mahupun peringatan,
memberitahu khabar nikmat syurga bagi yang taat, di samping
mengingatkan tentang azab neraka bagi yang ingkar. Semua itu
bukan sahaja khas untuk kaum berbangsa Arab, malah petunjuk
dan ilmunya adalah untuk setiap individu manusia di seluruh
alam. Ini bertepatan dengan firman Allah, yang bermaksud:

20 Dinamika Pemikiran dan Kefahaman Islam

dan sebagaimana Kami tetapkan Engkau hanya penyampai,
Kami wahyukan kepadamu Al-Qurān dalam bahasa
Arab, supaya Engkau memberi peringatan dan amaran
kepada (penduduk) Ummul-Qura (yakni; Mekah) dan
sekalian penduduk dunia di sekelilingnya, serta memberi
peringatan dan amaran mengenai hari perhimpunan (hari
kiamat) - Yang tidak ada syak tentang masa datangnya;
(pada hari itu) sepuak masuk syurga dan sepuak lagi
masuk neraka.

(Al-Shūrā: 7)

Oleh hal yang demikian, Al-Qurān dan al-Sunnah
adalah sangat penting bukan sahaja untuk seluruh umat Islam
dalam pengamalan ajaran-ajaran agama, bahkan untuk para
pengkhususan bahasa Arab dalam pemahaman secara terperinci
dan mendalam tentang ilmu linguistik etimologia semantik
bahasa Arab. Selain itu, ayat-ayat suci Al-Qurān dan al-Sunnah
yang kaya dengan nilai bahasa dan makna yang sangat tinggi ini
masih belum banyak dibongkar rahsianya, bahkan ianya tidak
akan tamat sampai bila-bila.

Melalui kesedaran kepada kepentingan ini, kajian ini
muncul bertujuan mengetengahkan satu bentuk kajian ilmiah
berkaitan ilmu linguistik etimologia semantik bagi menzahirkan
nilai-nilai tinggi ayat-ayat suci Al-Qurān dan al-Sunnah dengan
menggunakan satu model analisis sistematik etimologia semantik
bahasa yang terkini iaitu Model linguistik sistematik etimologia
semantik. Di samping itu, kajian ini turut mendatangkan hasil
keputusan kajian tahap pemahaman model dan aplikasinya
dalam Al-Qurān dan al-Sunnah di kalangan para pelajar IPTA

Bab 2 21

pengkhususan bagi menarik minat mereka dalam pembelajaran
ilmu linguistik sistematik etimologia semantik bahasa Arab serta
memastikan pengamalan terbaik terhadap ajaran-ajaran agama
hasil daripada pemahaman mereka kepada Al-Qurān dan al-
Sunnah.

Secara ringkasnya, kajian ini terdiri daripada beberapa
bab yang dimulakan dengan penerangan secara terperinci
tentang teori metodologi sistematik etimologia semantik dan
beberapa perkara lain berkaitan dengannya. Seterusnya, diikuti
dengan aplikasi metodologi tersebut dalam ayat-ayat suci Al-
Qurān dan al-Sunnah daripada 15 Juzuk surah Al-Qurān yang
dipilih dan dari buku Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dalam
bab berikutnya, penyelidik menganalisis soalan-soalan borang
kaji selidik yang diedarkan kepada para pelajar bersama dengan
analisis jawapannya secara angka dan penerangan. Pada akhir
kajian, penyelidik membentangkan dapatan kajiannya berserta
pemerhatian, cadangan dan saranan.

Masalah-Masalah kelemahan pelajar
pengkhususan Bahasa Arab menguasai
bahasa Arab

Pemahaman Al-Qurān dan al-Sunnah adalah mustahil kecuali
dengan kemampuan menguasai bahasa Arab dan kaedah-
kaedahnya secara terperinci berserta ilmu-ilmu lain yang
berkaitan. Antara kaedah terpenting dalam bahasa Arab ialah
tatabahasa (nahw, sorf, dalālah, mu’jam, aswat) dan linguistik
analisis secara sistematik etimologia semantik. Oleh itu, adalah
wajar para pelajar pengkhususan bahasa Arab menguasai

22 Dinamika Pemikiran dan Kefahaman Islam

tatabahasa dengan sebaiknya, memahami secara mendalam dan
perlu ada menganalisis secara sistematik etimologia semantik.

a. Kelemahan pengintegrasian ilmu bahasa
Arab dengan bahasa al-Qurān dan al-Sunnah
dalam pengaplikasian semasa

Penggunaan metodologi yang tidak sistematik menyukarkan
kemampuan pelajar pengajian tinggi Islam menguasai bahasa
Arab dan mengaitkan semua itu dengan pemahaman Al-Qurān
al-Sunnah. Namun, apa yang menyedihkan adalah didapati
kebanyakan mereka bukan sahaja tidak mampu memahami
tatabahasa berkaitan serta tidak juga mampu mengaplikasinya
dengan baik dan mengaitkannya dengan Al-Qurān dan al-Sunnah.
Kelemahan ini akan menghadkan penggunaan intisari penting
yang terdapat dalam al-Qurān, dan penggunaannya juga terhad di
kalangan masyarakat Muslim di Malaysia.

b. Kaedah pembelajaran bahasa Arab yang
tidak sistematik

Antara beberapa faktor kelemahan penguasaan bahasa Arab
di kalangan pelajar Melayu Malaysia ialah; tiada minat yang
mendalam untuk belajar bahasa Arab itu sendiri, tiada metodologi,
tiada model atau cara analisis sistematik etimologia semantik
yang mudah dan menarik untuk diketengahkan dalam proses
pengajaran dan pembelajaran bahasa dan terlalu sedikit bidang
ilmu linguistik yang dikaitkan dengan Al-Qurān al-Sunnah. Hasil
daripada semua sebab-sebab yang dinyatakan ini membawa
kepada kelemahan para pelajar dalam menguasai bahasa Arab,
tidak memahami pemahaman analisis secara sistematik etimologia
semantik sama ada berkenaan dengan asas-asasnya, mahupun

Bab 2 23

ilmu-ilmu yang lebih mendalam. Lebih teruk lagi, pemahaman
mereka kepada Al-Qurān dan al-Sunnah menjadi sangat jauh.

Berdasarkan permasalah kajian tersebut, terdapat
keperluan penyelidikan baru yang lebih komprehensif
menggunakan model analisis secara sistematik etimologia
semantik dan berserta aplikasinya dalam ayat-ayat suci Al-Qurān
dan al-Sunnah untuk dimanfaatkan oleh para pelajar. Kajian ini
berupaya meningkatkan kemahiran penguasaan pemahaman
mustalah bahasa mereka, di samping menyemarakkan lagi
rasa minat mereka untuk mendalami dan mengaplikasi bahasa,
dan akhirnya pemahaman Al-Qurān dan al-Sunnah dapat
direalisasikan dengan jayanya. Pada masa yang sama, penyelidik
turut mengaitkan permasalahan ini dalam usaha mengenal pasti
tahap pemahaman model tersebut di kalangan pelajar, sehingga
semua itu menjadi satu bukti kukuh menunjukkan kejayaan model
tersebut dalam membantu meningkatkan bidang ilmu linguistik
analisis secara sistematik etimologia semantik dan kemahiran
bahasa yang pelbagai seterusnya meningkatkan kemampuan para
pelajar menggunakannya dalam kehidupan ilmiah dan seharian.
Segala-galanya demi kefahaman terhadap bahasa ‘Adnan (bahasa
Arab) melalui pembacaan Al-Qurān secara lisan, seterusnya
memperoleh maknanya.

Permasalahan kajian yang difokuskan oleh penyelidik
ialah “Bagaimanakah pemahaman mustalah makanan dan
minuman dalam Al-Qurān dan Sunnah secara analisis sistematik
etimologia semantik cara mengaplikasi model dalam ayat-ayat
suci Al-Qurān dan al-Sunnah, dan sejauh mana pemahamannya
model di kalangan pelajar di IPTA (pengkhususan bahasa Arab).

24 Dinamika Pemikiran dan Kefahaman Islam

Permasalahan kajian yang difokuskan oleh penyelidik
ialah “Bagaimanakah pemahaman mustalah makanan dan
minuman dalam Al-Qurān dan Sunnah secara analisis sistematik
etimologia semantik cara mengaplikasi model dalam ayat-ayat
suci Al-Qurān dan al-Sunnah, dan sejauh mana pemahamannya
model di kalangan pelajar di IPTA (pengkhususan bahasa Arab).
Secara ringkasnya, kajian ini terdiri daripada beberapa bab
yang dimulakan dengan penerangan secara terperinci tentang
teori metodologi sistematik semantik dan beberapa perkara
lain berkaitan dengannya. Seterusnya, diikuti dengan aplikasi
metodologi tersebut dalam ayat-ayat suci Al-Qurān dan al-
Sunnah daripada 15Juzuk surah Al-Qurān yang dipilih. Dalam
bab berikutnya, penyelidik menganalisis soalan-soalan borang
kaji selidik yang diedarkan kepada para pelajar bersama dengan
analisis jawapannya secara angka dan penerangan. Pada akhir
kajian, penyelidik membentangkan dapatan kajiannya berserta
pemerhatian, cadangan dan saranan.

Tinjauan Ke Atas Buku-Buku Rujukan
Linguistik

(1) Buku “Al-Lisāniyyāt Al-Muāsirah li Al-Dārisīn fi Al-Jamiʻāt
Al-Māliziyyah” oleh Dr. ‘Aseem Shahadah Ali (2009),
terbitan Pusat Penyelidikan dan Penerbitan Universiti Islam
Antarabangsa Malaysia.

Dalam buku ini, penulis telah membentangkan tajuk-tajuk
berkaitan ilmu linguistik moden dengan penerangan yang lebih
mudah untuk difahami oleh para pelajar pengkhususan bahasa
Arab di institusi pengajian tinggi Malaysia. Berkenaan sistematik

Bab 2 25

etimologia semantik, penulis menekankan dua aspek, iaitu; teori.
Dalam aspek teori, penerangan adalah meliputi pendahuluan,
perkara-perkara yang ditekankan dalam metodologi ini, cara-
cara dan kaedah-kaedah metodologi dan lain-lain yang berkaitan.
Manakala dalam aspek aplikasi, penulis membentangkan secara
umum beberapa contoh ayat ringkas yang dianalisis menggunakan
metodologi berkaitan. Ini mengukuhkan lagi pemahaman terhadap
metodologi tersebut. Hasil dari pemerhatian, didapati buku ini
mempunyai kaitan rapat dengan satu lagi buku rujukan ilmu
linguistik Arab yang dihasilkan oleh Dr. Ahmed Sheikhu Abdus
Salam (2006), berjudul “Al-Lughawiyyāt Al-Āmmah: Madkhal
Islāmiyy wa Mawdūāt Mukhtārah”, yang turut terbitan oleh Pusat
Penyelidikan dan Penerbitan Universiti Islam Antarabangsa
Malaysia. Perbezaan yang jelas dilihat adalah buku karangan
Dr. ‘Aseem lebih tersusun, terutama dalam pembentangannya
berkaitan Metodologi sistematik etimologia semantik dan
contoh-contoh aplikasinya sangat jelas tetapi tidak mengkaji
secara dalam dalam stiap mustalah. Manakala buku Dr. Ahmed
Sheikhu, terdapat banyak kesilapan penulisan (typing error)
dalam contoh-contoh aplikasi sehingga menyukarkan pembaca
untuk memahami penerangannya.

(2) Buku “Ilm Al-Lughawiyyāt Al-Arabiyyah: Al-Manhaj Al-
Mutākamil Li Talīm Al-Lughawiyyāt Al-Arabiyyah” oleh Dr.
Asma Abdul Rahman (2001M), terbitan Universiti Sains
Islam Malaysia.

Buku ini mengetengahkan satu penulisan yang sangat menarik
dalam memberi maklumat berkaitan ilmu linguistik bahasa
Arab secara khususnya, di samping padat mengandungi tajuk-
tajuk berkaitan yang amat sesuai untuk digarap ilmunya oleh

26 Dinamika Pemikiran dan Kefahaman Islam

para pelajar pengkhususan bahasa Arab. Berkenaan Metodologi
sistematik etimologia semantik, penulis telah membentangkan
segala teori yang berkaitan dengan metodologi beserta contoh-
contoh aplikasi. Apa yang menarik dan unik bagi buku ini
ialah pembentangan aplikasi metodologi sistematik etimologia
semantik di dalam beberapa ayat-ayat suci Al-Qurān yang
jarang sekali disentuh oleh buku rujukan ilmu linguistik Arab
yang berinovatif dan kreatif yang terkini. Contoh aplikasi yang
ditunjukkan adalah sangat jelas dan mudah difahami.

(3) Buku “Qawāid Tahwīliyyah Li Al-Lughah Al-Arabiyyah”
oleh Dr. Muhammad Ali Al-Khawli (1999M), terbitan Dār Al-
Falāh Li Nashr Wa Al-Tawzī, Amman.

Buku ini mengkhususkan penerangan kepada kaedah-kaedah
sistematik etimologia semantik bagi istilah sains bahasa Arab.
Melalui pembahagian kepada beberapa bab dalam buku ini,
penulis membentangkan definisi kaedah sistematik etimologia
semantik, dan segala yang berkaitan dengan kaedah tersebut.
Apa yang menarik dalam buku ini, penulis turut menyatakan
beberapa objektif penggunaan kaedah-kaedah sistematik
etimologia semantik. Di samping itu, penulis turut menyentuh
beberapa topik yang berkaitan dengan kaedah transformasi
yang berkaitan sistematik etimologia semantik, seperti; kaedah-
kaedah Al-Tarkīb Al-Asāsiyy (Frasa atau Ayat Asas), kaedah
Al-Mufradātiyyah (Perbendaharaan Kata), yang paling penting
kaedah Al-Tahwīliyyah (Transformasi) itu sendiri beserta proses-
proses kaedah yang pelbagai. Penulis mengakhiri buku dengan
membentangkan beberapa pemerhatiannya ke atas teori kaedah
transformasi berkaitan dengan sistematik etimologia semantik.
Walau bagaimanapun, penulis sekadar menyentuh dari sudut teori
sahaja, tanpa sebarang petunjuk aplikasi bagi kaedah tersebut.

Bab 2 27

(4) Buku “Al-Lisāniyyāt wa Al-Lughah Al-Arabiyyah: Namāazij
Tarkībiyyah wa Dalāliyyah” oleh Dr. Abdul Qadir Al-Fasi Al-
Fahri (1988M), terbitan Dār Tubaqal Li Al-Nashr, Maghribi.

Penulis membentangkan isu-isu linguistik yang berkaitan
sistematik etimologia semantik dengan pembentukan frasa atau
ayat dan makna dalam dua jilid buku. Dalam jilid 1 buku ini,
diketengahkan sejarah perkembangan ilmu linguistik am dan
perkaitannya dengan ilmu linguistikArab.Antara yang terkandung
dalam jilid 1 ini, penerangan berkenaan elemen-eleman berkaitan
tatabahasa (nahu), seperti; perbendaharaan kata (dikaitkan dengan
perkamusan), pembentukan frasa/ayat (dikaitkan dengan elemen
frasa/ayat, elemen simantik, elemen transformasi) dan elemen
fonologi (suara/bunyi huruf). Di samping itu, penulis turut
menjelaskan kaedah-kaedah penjanaan sistematik etimologia
semantik sebagaimana diperkenalkan oleh Naom Chomsky
dan John Lionse dengan menunjukkan beberapa gambarajah
berkaitan. Dalam jilid ini juga, penulis mengetengahkan beberapa
isu berkaitan kaedah pembentukan frasa atau ayat seperti kaedah
pembentukan ayat asas (yang diperkenalkan oleh penulis
sebagai Al-Binyah Al-Asasiyyah) dan kaedah pembentukan ayat
secara mendalam (yang diperkenalkan oleh penulis sebagai Al-
Binyah Al-Dakhiliyyah kepada sistematik etimologia semantik).
Manakala dalam jilid 2, penulis lebih banyak membicarakan
tentang makna frasa/ayat secara satu-satu perkataan dan secara
konteks atau simantik. Secara umumnya, buku ini menjelaskan
secara meluas dan mendalam berkenaan isu-isu linguistik moden,
terutamanya topik berkaitan pembentukan ayat atau frasa secara
terperinci.

28 Dinamika Pemikiran dan Kefahaman Islam

(5) Buku “Al-Alsuniyyah Al-Tawlīdiyyah wa Al-Tahwīliyyah
wa Qawā’id Al-Lughah Al-‘Arabiyyah (Al-Nazariyyah Al-
Alsuniyyah)” oleh Dr. Mishal Zakaria (1986M), terbitan Pusat
Kajian, Penerbitan dan Pengedaran Universiti, Beirut.

Bukuinimenerangkansecarafokusdanterperinciberkaitankaedah-
kaedah teori metodologi tatabahasa penjanaan dan transformasi
yang berkaitan dengan sistematik etimologia semantik, dengan
menyentuh tentang sejarah hidup pengasas metodologi, Naom
Chomsky dan de sosor serta buku-buku karangan beliau sebagai
pendahuluan. Penulis turut mengetengahkan beberapa tajuk dan
istilah dan istilahpenting berkaitan ilmu linguistik secara amnya,
dan berkaitan metodologi secara khususnya seperti; Al-Kifāyah
Al-Lughawiyyah (Kemampuan Bahasa), Al-Adā’ Al-Kalāmiyy
(Perlaksanaan Tutur Kata), Numuww Al-Tifl Al-Lughawiyy
(Perkembangan Bahasa Kanak-Kanak), Al-Qawā’id Al-
Lughawiyyah (Kaedah Tatabahasa Bahasa), Al-Manhajiyyah Al-
Alsuniyyah (Metodologi Linguistik), Al-Anmūzaj Al-Lughawiyy
(Sampel/Bentuk Bahasa). Di samping itu, penulis menfokuskan
penerangan kepada kaedah-kaedah Metodologi Tatabahasa
Penjanaan dan Transformasi dan sistematik etimologia semantik,
bermula dengan tiga elemen berkaitan, iaitu; elemen suara
(fonologi), elemen makna (semantik), elemen struktur ayat
(sintatik) dengan menbentangkan satu carta alir bagi menerangkan
bentuk kaedah-kaedah Metodologi Tatabahasa Penjanaan dan
Transformasi. Selain carta alir tersebut, perkara paling penting
ditekankan oleh penulis ialah penjelasan tentang kaitan antara
Al-Binyah Al-Sathiyyah (Binaan Ayat Struktur Luaran) dan Al-
Binyah Al-‘Amīqah (Binaan Ayat Struktur Dalaman). Buku ini
sangat terperinci dalam menerangkan Metodologi Tatabahasa
Penjanaan dan Transformasi secara teori dan sistematik

Bab 2 29

etimologia semantik secara aplikasi. Manakala, dari sudut aplikasi
metodologi tidak dinyatakan oleh penulis dalam buku ini, kerana
beliau membentangkannya dalam satu bukunya yang lain, iaitu;
“Al-Alsuniyyah Al-Tawlīdiyyah wa Al-Tahwīliyyah wa Qawā’id
Al-Lughah Al-‘Arabiyyah (Al-Jumlah Al-Basītah)” (1986M).

(6) Buku “Nazariyyah Chomsky Al-Lughawiyyah” oleh John
Lions, terjemahan oleh Dr. Hilmi Khalil (1985M), terbitan
oleh Dar Al-Marifah Al-Jāmiiyyah Al-Iskandariyyah, Mesir.

Buku ini ditulis dalam bahasa Inggeris pada asalnya, dan
telah diterjemah ke dalam bahasa Arab. Penterjemah telah
membentangkan sejarah hidup Chomsky dan memperkenalkan
penulis asal buku ini, John Lions, di samping menerangkan
secara ringkas berkenaan apa yang ditulis oleh John Lions
yang berkaitan dengan analisis sistematik etimologia semantik.
Sebagaimana dinyatakan oleh penterjemah, buku ini dibahagikan
kepada sepuluh bab/fasal, satu penutup dan tiga lampiran. Dalam
bab atau fasal 1, penulis mendedahkan prinsip-prinsip falsafah
dan ilmiah yang memberi kesan ke atas pembentukan teori
linguistik Chomsky mengenai methodologi sistematik etimologia
semantik, di samping perkaitan dengan ilmu linguistik itu sendiri
dan bidangnya. Seterusnya, penulis membentangkan definisi
ilmu linguistik moden dan perbandingannya dengan pengajian
linguistik secara tradisional, di samping menerangkan skop
pandangan Chomsky terhadap ciri-ciri bahasa manusia. Dalam
fasal berikutnya, penulis mendatangkan penerangan tentang
aliran Bloomfard yang menjadi titik mula pengajian Chomsky di
bawah pimpinan salah seorang ulamak aliran tersebut, iaitu Zellig
Harris. Di samping itu, penulis turut menyatakan bagaimana
Chomsky mula beralih arah daripada menyokong cara pemikiran

30 Dinamika Pemikiran dan Kefahaman Islam

aliran Bloomfard kepada menentang sekeras-kerasnya, bahkan
mempromosikan agar masyarakat pada masa itu meninggalkan
prinsip utama aliran tersebut berkaitan bahasa/linguistik.
Berikutnya, penulis menjelaskan tiga elemen penting dalam teori
Chomsky, iaitu; Kaedah/Metodologi Tatabahasa yang Dihadkan
(Finite State Grammar), Kaedah/Metodologi Penstrukturan
Frasa/Ayat (Phrase Structure Grammar) dan Kaedah/Metodologi
Tatabahasa Transformasi (Transformative Grammar) itu sendiri
yang diaplikasi secara terus di dalam methodology sistematik
etimologia semantik. Penulis sangat menekankan penerangannya
tentang Kaedah/Metodologi Tatabahasa Transformasi
(Transformative Grammar) yang mana turut disertakan dengan
sistematik etimologia semantik aplikasi kaedah/metodologi
ini dalam ayat-ayat bahasa Inggeris. Selain itu, penulis turut
menyentuh beberapa perkara lain seperti; perkembangan
terkini yang melibatkan teori linguistik Chomsky, prinsip-
prinsip psikologi dalam Tatabahasa Transformasi dan sistematik
etimologia semantik dari sudut falsafah dalam tatabahasa tersebut.
Pada akhir buku ini, penulis sekali lagi membentangkan ciri-ciri
istilahpenting bahasa manusia dan dibandingkan dengan ciri-ciri
bahasa haiwan, di samping mengaitkan dengan teori linguistik
Chomsky . Apa yang menarik berkenaan buku ini, penulis telah
melampirkan senarai buku-buku karangan Chomsky dan sumber
rujukan lain berkaitan dengan teori Tatabahasa Transformasi joint
berkaitan sistematik etimologia semantik, samada dari kalangan
penyokong atau pembangkangnya.

Bab 2 31

(7) Buku “Al-Nahw Al-Arabiyy wa Al-Dars Al-Hadith: Bahth
fi Al-Manhaj” oleh Dr. Abduh Al-Rajhi (1979M), terbitan Dār
Al-Nahdah Al-Arabiyyah Li Al-Tibāah wa Al-Nashr wa Al-
Tawzīʻ, Beirut.

Buku ini membentangkan berkenaan tatabahasa (nahu) Arab
dan perkaitannya dengan perkembangan ilmu linguistik moden,
khususnya tentang sistematik etimologia semantik tatabahasa
(nahu) transformasi (Al-Tahwiliyy). Apa yang ditekankan di
dalam buku ini, ialah analisis tatabahasa (nahu) transformasi
(Al-Tahwiliyy) yang berkaitan sistematik etimologia semantik
diasaskan oleh Naom Chomsky. Peringkat analisis tatabahasa ini
dibahagi kepada tiga, iaitu; Kaedah Tatabahasa Terhad (Finite
State Grammar), Kaedah Pembentukan Elemen Ayat/Frasa
(Phrase Structure Grammar) dan Kaedah Transformasi yang
berkaitan sistematik etimologia semantik itu sendiri. Di samping
itu, penulis turut membandingkan antara tatabahasa (nahu) Arab
dengan tatabahasa moden Chomsky, dan menyimpulkan bahawa
tatabahasa moden Chomsky adalah bersistematik. Pada akhir buku
ini, penulis menyatakan kesimpulan berkenaan tatabahasa (nahu)
Arab yang berkaitan sistematik etimologia semantik yang sedia
ada adalah lengkap tetapi tidak di analisis, dan menyarankan agar
tidak menolak kemunculan kaedah tatabahasa moden (seperti;
kaedah transformasi Chomsky) untuk proses tambah baik.

32 Dinamika Pemikiran dan Kefahaman Islam

Objektif Penyelidikan:

Kajian ini dijalankan untuk mencapai objektif berikut :

1. Mengumpul maklumat sintesis secara terperinci istilahmakanan
dan minuman dalam Al-Qurān menggunakan penganalisaan
sistematik semantik cara mengaplikasi dan beberapa topik
yang berkaitang dengannya.

2. Menggunakan dan mengaplikasi istilah makanan dan minuman
dalam Al-Qurān secara analisis sistematik semantik.

3. Menganalisis pasti tahap kefahaman bahasa asal dan bahasa
yang telah melalui proses sistematik semantik tersebut di
kalangan pelajar-pelajar pengkhususan bahasa Arab di Institusi
Pengajian Islam Malaysia.

Kepentingan dan faedah penyelidikan

Kajian ini bertepatan dengan polisi Kementerian Pengajian Tinggi
iaitu penilaian berasaskan kaedah sistematik etimologia semantik
dengan cara mengaplikasi ilmu linguistik dan mensasarkan pelajar
menguasai bahasa asing. Ia juga bertepatan dengan bahagian
pengajian tinggi membina kemahiran INSANIAH pelajar. Begitu
juga ia bertepatan dengan falsafah USIM integrasi ilmu naqli
dan aqli dalam pengajaran dan pembelajaran ilmu linguistik dan
pelbagai ilmuan berdasarkan Al-Qurān dan al-Sunnah.


Click to View FlipBook Version