The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by qolbi1979, 2018-12-20 02:13:22

Dinamika full book with cover

Dinamika full book with cover

Bab 24 433

Peranan Pegawai Penguat Kuasa Jenayah
Syariah Sebagai Muhtasib

Berdasarkan penulisan klasik, Abd al-Rahman Ibn Khaldun
(1405M) mendefinisikan muhtasib sebagai satu jawatan agama
yang meliputi pengawasan terhadap pelbagai kegiatan mungkar.
Fungsi muhtasib merangkumi aspek sosial, politik dan ekonomi.
Imam Taqiyuddin Abu Abbas Ahmad Ibn Taimiyyah (1982)
tidak memberikan definisi secara spesifik apa yang dimaksudkan
muhtasib. Beliau sekadar menjelaskan peranan dan fungsi
muhtasib yang secara tidak langsung membentuk definisi dan
deskripsi muhtasib itu sendiri. ‘Ulamā’  tersohor seperti Abd
Rahman Ibn Nasr Al Shayzari (1946), Abu Hasan Ali Al Basri
Al Mawardi (1966) Abu Hamid Muhammad Al Ghazali (1980)
turut memberikan penekanan terhadap bidang tugas dan peranan
muhtasib dalam institusi hisbah tanpa menghurai panjang definisi
muhtasib.

Penulisan terkini telah menyimpulkan definisi muhtasib
berdasarkan kepada bidang tugas, peranan dan fungsi seperti
yang dinyatakan di dalam penulisan klasik. Menurut Mohd.
Parid Sheikh Ahmad & Mohd. Azmi Omar (1991) Muhtasib
merupakan pegawai penguat kuasa yang dilantik oleh pemerintah
untuk menjalankan tugas al-amr bi al-ma’ruf wa nahyu ‘an al-
munkar. Mardzelah Makhsin (2010) mendefinisikan muhtasib
sebagai orang yang menjalankan tugas-tugas hisbah, sama ada
terdiri daripada pemimpin sendiri seperti yang dilaksanakan di
zaman pemerintahan khulafa’ al rasyidin atau dilantik secara
rasmi daripada kalangan orang tertentu sebagaimana yang
dilakukan oleh Rasulullah (SAW) yang telah melantik Said bin al
`As sebagai muhtasib di Makkah.

434 Dinamika Pemikiran dan Kefahaman Islam

Berdasarkan kepada seluruh definisi dan penjelasan yang
diberikan, dapatlah disimpulkan bahawa muhtasib merupakan
pegawai penguatkuasa yang bukan hanya berperanan dalam hal-
hal ritual tetapi turut bertanggungjawab dalam hal-hal pentadbiran
dan sosial yang menjalankan tugas tugas al-amr bi al-ma’ruf wa
nahyu ‘an al-munkar.

Menurut Abd Karim Zaidan (1998), syarat-syarat
perlantikan muhtasib adalah seperti syarat-syarat perlantikan
kadi kerana kedua-duanya merupakan institusi yang mengurus
pentadbiran undang-undang dan kehakiman Islam. Hasil penulisan
beliau, Mardzelah Makhsin (2010) telah merumuskan bahawa
terdapat lima kriteria utama bagi perlantikan seseorang muhtasib
iaitu Islam, merdeka, berakal, baligh dan adil serta ditambah
lagi kriteria iaitu berpengetahuan tentang hukum syariah dan
pencegahan kemungkaran, berkelayakan dan mendapat tauliah
pemerintah.

Manakala bidang tugas muhtasib dapat dibahagikan
kepada dua kategori utama iaitu al-amr bi al-ma‘ruf (menyuruh
kepada kebaikan) dan al-nahyu ‘an al-munkar (pencegahan
kemungkaran) (Al Ghazali, 1980). Menurut Al Mawardi (1966),
Ibn Al Farra (1938), Al Ghazali (1980) dan Ibn Al Ukhuwwah
(1976) menyatakan bahawa terdapat tiga komponen di dalam
kategori-kategori tersebut iaitu perkara-perkara yang melibatkan
hak Allah, yang melibatkan hak manusia dan melibatkan kedua-
dua hak iaitu Allah dan manusia. Menurut Mardzelah Makhsin
(2010) tugas muhtasib berdasarkan penulisan klasik dan moden
secara teori dan praktikal menyebut terdapat empat bidang tugas
utama di bawah kategori dan komponen yang disebutkan di atas
iaitu mengawal selia aktiviti perekonomian, menjaga ibadah dan

Bab 24 435

perilaku yang menyalahi hukum agama, mengawal kesihata,
industri ubat-ubatan dan mengurus hal ehwal perbandaran dan
menjaga ketenteraman bandar.

Secara umumnya, tugas muhtasib melibatkan tiga perkara
di bawah bidang tugas berkaitan menjaga ibadah dan perilaku
yang menyalahi hukum agama iaitu mengawasi perkara-perkara
berkaitan ibadah khusus, mengawasi perbuatan yang tidak
bermoral dan mengawasi perbuatan memiliki perkara yang
dilarang (Ahmad Che Yaacob, 1999).

Perbuatan yang ditegah oleh shara’ iaitu perbuatan yang
jika dilakukan akan mendapat dosa dan jika ditinggalkan akan
mendapat pahala merupakan perbuatan yang tidak bermoral.
Tujuan pengawasan moral ini lebih tertumpu bagi memastikan
masyarakat mematuhi akhlak Islam (Mardzelah Makhsin, 2010).
Al Sunami (1978) juga menegaskan bahawa antara perbuatan
tidak bermoral yang ditegah dalam Islam ialah meminta sedekah
bagi mereka yang berkemampuan, perbuatan mewarnakan
rambut, tenung nasib dan sihir, serta sebagainya. Sebagai
ilustrasi, perbuatan menghampiri zina juga termasuk dalam
kategori haram. Sekiranya berlaku, pemisahan di antara kaum
lelaki dan perempuan di tempat tertentu seperti di laluan yang
sunyi haruslah dilakukan oleh muhtasib. Walau bagaimanapun,
bagi laluan yang luas yang dipenuhi dengan orang ramai larangan
ini tidak terpakai (Ibn al Farra’, 1938).

436 Dinamika Pemikiran dan Kefahaman Islam

Penutup

Allah (SWT) tidak menjadikan dan mencipta sesuatu perkara
dengan sia-sia. Oleh sebab itu laranganNya kepada manusia
terhadap perkara tertentu mempunyai hikmah yang tersendiri.
Dalam pengharaman khalwat terdapat hikmah-hikmah
tersembunyi yang perlu diteliti agar faedahnya dapat dilihat
dengan jelas kepada manusia. Perbuatan khalwat yang berleluasa
akan menyebabkan gejala yang buruk kepada masyarakat,
sekiranya tidak diatasi dengan segera.Apabila keadaan ini berlaku,
nilai-nilai kehidupan akan hilang keseluruhannya dan akhirnya
berlakulah kemusnahan dan keterlanjuran di dalam masyarakat.
Akibat daripada keburukan-keburukan tersebut, Allah (SWT)
telah mengharamkan khalwat dan antara hikmahnya menghindari
perzinaan, kelahiran luar nikah, dan pembuangan bayi.

Menurut hukum Islam yang tidak dikanunkan seperti
mana di dalam kitab-kitab fekah dan hadis Rasulullah (SAW),
pengertian khalwat diberikan dalam bentuk yang berbeza daripada
pengertian khalwat yang dinyatakan menurut hukum Islam
dalam undang-undang Pentadbiran Agama Islam negeri-negeri
di Malaysia. Perbuatan zina adalah haram dan perkara-perkara
yang merupakan muqaddimah kepadanya, seperti khalwat dan
sesetengah perbuatan tidak sopan adalah haram. Hukuman yang
setimpal untuk kesalahan ini adalah dalam bentuk hukuman
takzir, sebagaimana yang telah dipersetujui oleh para ulama dan
dinyatakan juga dalam Enakmen Jenayah Syariah negeri-negeri
di Malaysia.

Kewujudan Bahagian Penguatkuasaan di bawah JAIN
seluruh Malaysia bertanggungjawab melaksanakan bidang tugas
menyeru umat Islam kepada kebaikan dan mencegah daripada

Bab 24 437

kemungkaran adalah selaras dengan kewujudan bidang tugas
yang dipertanggungjawabkan terhadap institusi hisbah. Namun
begitu, bidang tugas yang dilaksanakan oleh JAIN hanyalah
terhad terhadap aspek ritual dan moral sahaja. Sebaliknya,
institusi hisbah secara teorinya mempunyai bidang kuasa yang
luas merangkumi aspek sosial, ekonomi dan pentadbiran.

Selain itu, peranan dan fungsi yang dimainkan oleh PPA
di bawah JAIN adalah sama dengan fungsi yang dimainkan oleh
Muhtasib di bawah institusi hisbah. Prinsip al-amr bi al-ma’ruf
wa nahyu ‘an al-munkar yang dilaksanakan oleh muhtasib turut
menjadi prinsip yang dijunjung dan dimartabatkan oleh PPA.
Beberapa kriteria tentang perlaksanaan tugas muhtasib bagi
menepati kehendak hukum shara’ yang ditetapkan oleh ‘ulamā’ 
terdahulu turut diimplementasikan oleh PPA.

BAB 25

Kandungan Vaksin (Vaccine Ingredients):
Satu Analisis Menurur Perspektif Islam
Ahmad Hisham bin Azizan

Pendahuluan

Perlukah vaksin diberikan kepada kanak-kanak?. Bagi
kebanyakan ibu bapa, ia seolah-olah merupakan persoalan
yang paling popular untuk dekad ini. Dahulu, persoalan seperti
“bagaimana saya hendak menidurkan bayi saya sepanjang
malam?” atau “bagaimana saya hendak memujuk bayi saya
supaya makan dengan baik?” merupakan persoalan yang sentiasa
menghantui pemikiran ibu bapa tetapi sekarang hampir kesemua
ibu bapa mempunyai sedikit perasaan bimbang mengenai vaksin.
Pada masa dahulu, kebanyakan ibu bapa hanya mengikut sahaja
nasihat doktor dan secara automatik, anak mereka mendapat
suntikan vaksin. Tetapi sekarang, situasinya berbeza di mana
hampir kesemua ibu bapa telah mendengar bahawa mungkin
ada beberapa kesan sampingan atau masalah-masalah lain yang
berkaitan dengan vaksin dan mereka mula keliru sama ada vaksin
ini selamat disuntik kepada anak-anak mereka. Pada masa kini,
vaksinasi bukanlah satu-satunya keputusan yang perlu diambil
oleh ibu bapa. Banyak pilihan yang boleh dilakukan oleh ibu bapa
untuk anak-anak mereka mengenai vaksin ini. Sebahagian ibu
bapa memilih vaksin sepenuhnya, sebahagian yang lain memilih

Bab 25 439

hanya vaksin tertentu sahaja dan ada di kalangan ibu bapa memilih
untuk tidak memberikan vaksin kepada anak mereka. Adakah kita
berani untuk bebas memilih sama ada anak kita perlu divaksin
atau tidak? Dewasa kini, apabila manusia semakin informatif,
adakalanya keputusan untuk memberi vaksin kepada anak
mereka sukar dibuat oleh ibu bapa. Golongan pro-vaksin ataupun
doktor akan mengatakan bahawa vaksin adalah selamat tetapi
golongan anti-vaksin mengatakan pula bahawa vaksin merbahaya
dan boleh memberi kesan sampingan yang teruk kepada anak-
anak mereka. Berhadapan dengan percanggahan maklumat,
banyak persoalan mula timbul. Mereka tidak mahu anak mereka
menghidapi penyakit-penyakit yang serius, tetapi ibu bapa juga
berhak mengetahui risiko-risiko dan kesan sampingan vaksin
tersebut. Artikel ini akan cuba menghuraikan beberapa persoalan
tentang vaksin dengan mengambil kira pro dan kontra vaksin
tersebut supaya ibu bapa dapat membuat keputusan secara ilmiah.

Definisi Vaksin

Apakah itu vaksin? Menurut World Health Organization (WHO),
vaksin adalah persediaan biologi yang meningkatkan imuniti badan
manusia kepada penyakit tertentu. Vaksin biasanya mengandungi
agen yang menyerupai mikroorganisma penyebab penyakit, dan
biasanya diperbuat daripada mikrob (virus atau bakteria) yang
telah dilemahkan mahupun mati atau hasil-hasil permurniannya
(protein, peptida, partikel serupa virus dan sebagainya). Agen ini
akan merangsang sistem imun badan untuk mengenali patogen-
patogen asing, memusnahkannya, dan mengingatinya, supaya
sistem imunisasi dapat mengenali dan memusnahkan mana-mana
mikroorganisma yang dijumpai kemudiannya.

440 Dinamika Pemikiran dan Kefahaman Islam

Terdapat pelbagai jenis vaksin di mana setiap satu
daripadanya direka untuk melatih sistem imun badan manusia
untuk melawan jangkitan kuman tertentu dan penyakit serius
yang mungkin terjadi akibat jangkitan kuman tersebut. Terdapat
4 kategori utama vaksin iaitu:

Vaksin Live-Attenuated

Vaksin hidup yang diperbuat daripada bakteria atau virus yang
telah dilemahkan dan biasanya digunakan untuk melindungi diri
daripada penyakit MMR (Measles, Mumps, Rubella), rotavirus,
cacar air, campak dan demam kuning (yellow fever).

Vaksin Inactivated

Vaksin yang diperbuat daripada bakteria atau virus (penyebab
penyakit) yang telah dimatikan. Vaksin ini digunakan untuk
melindungi diri daripada jangkitan hepatitis A, influenza, polio
dan rabies.

Vaksin Subunit, Recombinant, Polysaccharide,
dan Conjugate

Vaksin yang diperbuat daripada bahagian tertentu dalam virus
atau bakteria dengan melakukan kloning dari gen virus atau
bakteria melalui rekombinasi DNA, vaksin vektor virus dan
vaksin antiidiotipe. Contoh, vaksin hepatitis B, vaksin Hemofilus
Influenza Type B (HIB) dan vaksin influenza.

Bab 25 441

Vaksin Toksoid

Vaksin yang diperbuat daripada beberapa jenis bakteria yang
menimbulkan penyakit dengan memasukkan racun (toxin) yang
dilemahkan ke dalam aliran darah. Contoh, vaksin difteria dan
tetanus.

Melihat kepada jenis-jenis vaksin ini, dapat dilihat bahawa
yang dimasukkan ke dalam tubuh badan kita adalah benda-benda
yang merbahaya (bakteria, virus, kuman, racun). Adakah vaksin
ini sesuai dan selamat untuk tubuh badan manusia yang telah
diciptakan oleh Allah dengan sebaik-baiknya. Adakah vaksin
ini sebagai faktor kepada pencegah penyakit atau faktor yang
menggalakkan penyakit-penyakit lain timbul di dalam badan
manusia. Dari titik inilah banyak kekeliruan yang timbul kepada
masyarakat khususnya ibu bapa apabila berhadapan dengan situasi
vaksin di dunia tanpa sempadan ini. Sebagai contoh, apabila
ibu bapa mahu sedikit maklumat tentang vaksin yang diambil,
kebiasaannya doktor akan menjawab, “suntikan vaksin adalah
selamat dan baik”, “anak puan perlu vaksin, kalau tidak akan
terkena penyakit”, tanpa dapat memberi jawapan yang terperinci
tentang kebaikan atau kesan sampingan daripada suntikan vaksin
tersebut. Di dunia di mana maklumat berada di hujung jari ini, ibu
bapa perlu mengambil tahu apa yang dimasukkan ke dalam tubuh
badan anak-anak mereka kerana apabila mengetahuinya, mereka
akan rasa lebih selamat sama ada mahu menggunakan vaksin atau
tidak kepada anak-anak mereka.

442 Dinamika Pemikiran dan Kefahaman Islam

Bahan-Bahan di Dalam Vaksin (Vaccine
Ingredient)

Bahan utama di dalam semua vaksin adalah bahan aktif (active
ingredient). Bahan inilah yang akan mencabar sistem imunisasi
badan manusia untuk menghasilkan antibodi untuk melawan
penyakit tertentu. Selain daripada ini, bahan utama vaksin yang
lain adalah air. Kebanyakan suntikan vaksin mengandungi 0.5ml
cecair, dalam erti kata lain beberapa titik cecair. Kedua-dua ini
merupakan bahan utama yang digunakan untuk membuat vaksin.
Apakah itu bahan aktif? Bahan aktif merupakan antigen iaitu
penggunaan virus atau bakteria sama ada yang dilemahkan atau
dimatikan dalam membuat vaksin tersebut sebagaimana yang
telah disebutkan di dalam jenis-jenis vaksin di atas. Apa yang
hendak dibincangkan di sini adalah bahan tambahan iaitu bahan-
bahan lain yang digunakan dalam vaksin selain daripada air dan
antigen tersebut.

Masyarakat pasti pernah mendengar yang pengeluar
vaksin menggunakan beberapa bahan yang dianggap sebagai
luar biasa pada pandangan kita sebagai manusia biasa. Merkuri
adalah antara bahan yang paling dikritik teruk oleh masyarakat
dalam beberapa tahun kebelakangan ini dan akhirnya tidak lagi
digunakan dalam kebanyakan vaksin. Tetapi pelbagai bahan
lain masih lagi menjadi kebimbangan kepada ibu bapa untuk
membenarkan vaksin disuntik kepada anak-anak mereka. Antara
bahan-bahan tersebut ialah:

Bab 25 443

Tisu Haiwan dan Manusia

Kritikan pertama dalam vaksin ini adalah beberapa vaksin
menggunakan tisu manusia dan/atau haiwan dalam proses
pembuatannya. Tetapi adakah ini satu masalah yang besar?
Adakah terdapat apa-apa masalah dengan menggunakan tisu-tisu
ini? Bukan suatu permasalahan tetapi menjadi kebimbangan di
mana sebelum ini antara tahun 1955 dan 1963, beberapa sel ginjal
monyet (monkey kidney cells) yang digunakan untuk suntikan
vaksin polio telah dicemari dengan virus SV-40, yang diketahui
menyebabkan beberapa jenis tumor otak dan kanser kepada
manusia. Pengkritik bimbang pencemaran yang sama bakal
berulang akibat daripada penggunaan tisu haiwan dan manusia
mungkin melahirkan partikel-pertikel jangkitan yang tidak
diketahui atau DNA asing di dalam tisu ini mungkin menyebabkan
masalah-masalah yang tidak diketahui apabila disuntik. Adakah
kita pernah mengetahuinya? Di sini disenaraikan beberapa tisu
haiwan dan manusia yang digunakan dalam membuat vaksin:

I. Protein dalam darah manusia (human blood proteins).
Contoh, serum albumin

II. Sel paru-paru manusia (human lung cells)

III. Sel paru-paru bayi (human fetal lung cells)

IV. Titisan sel manusia (human cell lines) – sel-sel ini dibuat
dalam makmal daripada sel tunggal dan mempunyai ciri
genetik yang uniform (sama – mengikut spesifik sel yang
digunakan)

V. Serum lembu (cow serum)

VI. Ekstrak jantung-otot lembu (cow heart-muscle extract)

444 Dinamika Pemikiran dan Kefahaman Islam

VII. Ekstrak tisu lembu (cow tissue extract)

VIII. Sel ginjal monyet (monkey kidney cells)

IX. Sel embrio tikus belanda (guinea pig embryo cells)

X. Embrio ayam (chicken embryos)

XI. Sel ginjal ayam (chicken kidney cells)

XII. Telur ayam (chicken eggs)

Aluminium

Aluminium ditambah di dalam vaksin untuk membantunya
berkesan dengan lebih baik. Normalnya, tidak ada sesiapa yang
mengatakan aluminium merupakan bahan yang bermasalah
dalam vaksin. Ia berada di mana-mana dalam persekitaran kita
sama ada dalam makanan, air, udara mahupun tanah. Apa yang
dikhuatiri di sini ialah berapakah jumlah yang paling selamat
untuk suntikan vaksin yang mengandungi aluminium ini.
Menurut Food and Drug Administration (FDA) di dalam laman
webnya www.fda.gov dibawah topik aluminum toxicity, jumlah
aluminium untuk bayi pra-matang dan mana-mana pesakit yang
mempunyai masalah buah pinggang tidak boleh melebihi 10
hingga 25 mikrogram suntikan aluminium dalam satu-satu masa.
Bagaimana pula dengan vaksin? Bagaimana pula dengan bayi
atau manusia normal? Adakah tubuh badan kita boleh menerima
lebihan aluminium dalam satu-satu masa? Had selamat untuk
suntikan vaksin yang mengandungi aluminium seperti yang
diputuskan oleh FDA adalah 25 mikrogram tetapi di bawah ini
akan disenaraikan jumlah aluminium bagi setiap vaksin yang
menggunakannya seperti:

Bab 25 445

I. HIB (jenama PedVaxHib sahaja) – 225 mikrogram setiap
suntikan

II. Pc – 125 mikrogram

III. DtaP – bergantung kepada pengeluar, 170 – 625 mikrogram

IV. Hepatitis B – 250 mikrogram

V. Hepatitis A – 250 mikrogram

VI. HPV – 225 mikrogram

VII. Pentacel (DtaP, HIB dan polio kombo vaksin) – 330
mikrogram

VIII. Pediarix (DtaP, hepatitis B dan polio kombo vaksin) – 850
mikrogram

Melihat kepada kuantiti aluminium yang digunakan
dalam vaksin, ia sebenarnya melebihi had selamat seperti
yang diputuskan oleh FDA. Sebagai contoh, apabila seorang
bayi mendapat suntikan vaksin yang pertama dalam usia 2
bulan, jumlah dos aluminium boleh berbeza-beza daripada
295 mikrogram (jika HIB tiada aluminium dan DtaP jenama
aluminium terendah digunakan) kepada 1225 mikrogram jika
jenama aluminium paling tinggi digunakan dan vaksin hepatitis
B diberi. Satu kuantiti yang tinggi dan menjadi kebimbangan
kerana ia jauh melebihi had selamat seperti yang telah ditetapkan.
Pandangan penulis berkaitan isu aluminium di dalam vaksin
ini melalui beberapa pembacaan, terdapat bukti yang kuat
bahawa jumlah aluminium yang tinggi boleh memudaratkan
manusia dan sepatutnya dielakkan tetapi tiada bukti yang kukuh
mengatakan jumlah aluminium yang tinggi di dalam vaksin
boleh mendatangkan kemudaratan kepada bayi dan kanak-
kanak. Mengapa? Tiada siapa yang pernah mengkajinya untuk

446 Dinamika Pemikiran dan Kefahaman Islam

memastikan adakah aluminium ini selamat kepada bayi yang
normal jika diberi dengan kuantiti yang tinggi. Persoalannya juga,
tergamakkah kita untuk menjadikan bayi sebagai bahan ujikaji
untuk memastikan penggunaan aluminium di dalam vaksin ini
selamat. Adakah ia patut diberhentikan sebagaiman penggunaan
thimerosal (merkuri) atau diteruskan dengan harapan ia selamat?
Sekiranya mendatangkan kemudaratan, kuantiti aluminium
seharusnya dikurangkan di dalam vaksin. Tugas itu bukanlah
mudah, tetapi untuk generasi masa hadapan (anak-anak), ia
berbaloi untuk dilakukan untuk memastikan tiada kesan yang
teruk jika kita memilih untuk memberi vaksin kepada anak-anak
kelak.

Bahan Tambahan Kimia Lain

Satu kritikan biasa bagi vaksin ini adalah ia banyak mengandungi
bahan dan bahan kimia yang luar biasa untuk tubuh badan
manusia. Kebanyakan daripada kita sudah pasti merasa bimbang
yang bahan-bahan kimia tidak semuanya selamat apatahlagi jika
disuntik ke dalam tubuh badan anak-anak. Berikut merupakan
beberapa bahan kimia yang digunakan dalam vaksin.

Merkuri (Thimerosal)

Merkuri, atau thimerosal merupakan topik paling
hangat yang pernah dibincangkan di dalam dunia perubatan
mahupun politik sejak beberapa tahun yang lalu. Mengapa? Ia
pernah dikaitkan dengan isu autism di mana beberapa kajian
menunjukkan autism meningkat bermula apabila beberapa vaksin
yang mengandungi merkuri meningkat penggunaannya pada awal
1990an dan berkurangan dalam beberapa tahun kebelakangan ini

Bab 25 447

apabila merkuri mula tidak digunakan di dalam vaksin. (Levin,
2005). Beberapa kajian yang lain pula menunjukkan tiada
korelasi antara merkuri di dalam vaksin dengan peningkatan
penyakit neurologi seperti autism ini. Kajian yang manakah yang
boleh dipercayai? Kita bernasib baik bahawa merkuri tidak lagi
digunakan dalam kebanyakan vaksin. Ini kerana sebahagian
doktor mengatakan merkuri boleh mendatangkan kemudaratan
kepada manusia dan sepatutnya tidak lagi digunakan dalam
vaksin walaupun dalam kuantiti yang sedikit.

Formaldehid (Formaldehyde)

Ia hadir di dalam beberapa jenis vaksin dalam kuantiti yang
amat sedikit sebagai bahan pengawet. Environmental Protection
Agency (EPA), Occupational Safety and Health Administration,
Consumer Product Safety Commission dan agensi-agensi lain
di luar negara semuanya menyenaraikan formaldehid sebagai
carcinogen (agen penyebab kanser) dan menyatakan bahawa
ia boleh menyebabkan kerosakan buah pinggang dan penyakit
genetik. Kebanyakan kajian mengenai formaldehid, walau
bagaimanapun, hanya berkaitan dengan tahap hirupan (inhaled)
bahan kimia tersebut dan tidak ada sebarang maklumat atau kajian
jika ia disuntik ke dalam tubuh badan manusia untuk mengatakan
ianya merbahaya atau tidak. Jika disuntik, kuantitinya dalam
setiap vaksin amatlah terlalu sedikit (minuscule).

Polysorbate 80 dan 20

Ia bertindak sebagai emulsifier/pelincir yang terdapat
bukan sahaja di dalam vaksin tetapi di dalam beberapa produk
seperti kosmetik dan juga makanan. Ia pernah diuji dan secara
umumnya adalah selamat.

448 Dinamika Pemikiran dan Kefahaman Islam

MSG (Monosodium Glutamate)

MSG terdapat dalam beberapa vaksin. Bahan penambah
rasa ini yang digunakan dalam pelbagai produk makanan telah
menjadi topik perdebatan hangat untuk beberapa tahun. Beberapa
kajian menunjukkan MSG dianggap sebagai excitotoxin (bahan
kimia yang boleh memberi kesan kepada cara otak berfungsi) dan
apabila dimakan atau disuntik ke dalam otak haiwan dalam kuantiti
yang sangat besar, ia boleh merosakkan tisu saraf dalam corak
yang serupa dengan penyakit Alzheimer (penyakit penurunan
fungsi saraf otak yang kompleks dan progresif). Walaupun
begitu, kuantiti MSG di dalam vaksin dalam lingkungan 0.5mg
berbanding dengan jumlah yang dimakan dalam masakan cina
iaitu antara 1000 dan 10,000mg.

EDTA

Bahan kimia ini digunakan dalam pelbagai produk
pengguna. Jumlah yang amat kecil dalam beberapa vaksin boleh
diabaikan dan dianggap sebagai tidak memudaratkan.

2-Phenoxyethanol

Bahan kimia ini digunakan sebagai bahan pengawet.
Pengkaji telah menemui bahawa bahan kimia ini memudaratkan
sekiranya ditelah, dihirup atau diserap melalui kulit di mana ia
boleh menyebabkan mandul (reproductive defects) dan sangat
menjengkelkan kepada mata dan kulit. Walaupun bahan kimia ini
nampak agak beracun, kuantitinya dalam vaksin amatlah terlalu
sedikit.

Bab 25 449

Sodium Borate

Bahan kimia ini digunakan untuk mengurangkan keasidan
di dalam vaksin. Ia dianggap sebagai tidak memudaratkan.

Octoxynol

Bahan kimia ini digunakan sebagai agen pencegah
kehamilan (spermicide) dalam produk lain. Jumlah yang sangat
kecil dalam vaksin dianggap sebagai tidak memudaratkan.
Sodium Deooxycholate

Bahan kimia ini sangat memudaratkan jika ditelan,dihirup
atau diserap melalui kulit dan boleh memberi kesan kepada mata
dan paru-paru. Jumlahnya di dalam vaksin terlalu sedikit.

Berpandukan kepada bahan-bahan di atas, bagaimanakah
pandangan anda terhadap vaksin? Walaupun bahan kimia yang
digunakan hanyalah dalam kuantiti yang sedikit, adakah ia sesuai
disuntik, sebagai contoh ke dalam tubuh badan bayi yang baru
dilahirkan dengan sempurna oleh Allah (SWT). Persoalan inilah
yang menjadi perdebatan hangat sehingga hari ini dalam kalangan
ibu bapa berkaitan kesesuaian suntikan vaksin terutamanya kepada
bayi mahupun kanak-kanak sama ada ia selamat atau tidak.

450 Dinamika Pemikiran dan Kefahaman Islam

Bahan-Bahan dalam Vaksin: Pandangan
Islam

Rasulullah (SAW) bersabda yang bermaksud:

“Sesungguhnya Allah tidak menurunkan penyakit, kecuali
Dia juga menurunkan ubatnya”

(Al-Bukhari, Kutub al-Sittah 1999, no. Hadith 5678, 486).

Ubat merupakan antara sekian banyak rahsia milik Allah (SWT).
Sesiapa yang Allah (SWT) berikan petunjuk kepadanya, dia
amat beruntung baik dari aspek usia, ilmu mahupun hartanya.
Sedangkan sesiapa yang tidak memperolehi jalan mencapainya,
dia telah kehilangan kebaikan yang banyak.

Bagaimanakah pandangan Islam mengenai vaksin?
Adakah ia diizinkan penggunaannya ataupun diharamkan
penggunaannya menurut Islam? Perkataan vaksin apatah
lagi hukum mengenai vaksin serta bahan-bahannya memang
sudah terang lagi bersuluh tidak ada secara jelas di dalam al-
Qurān mahupun hadith nabi (SAW) Oleh yang demikian,
adakah hukum mengenai penggunaan vaksin ini dibenarkan
dengan mudah dalam Islam. Walaupun tiada dalil yang jelas
menyatakan berkenaan pensyariatan vaksinasi, namun begitu,
konteks pendalilan beberapa nas menunjukkan adanya saranan
kepada konsep pencegahan menerusi kaedah perubatan kerana
kata kunci bagi dunia perubatan adalah ‘mencegah lebih baik
daripada merawat’. Antara dalil yang menyokong pencegahan
kemudaratan dan kerosakan adalah berdasarkan hadith nabi
(SAW) yang bermaksud:

Bab 25 451

“Jika kalian mendengar tentang wabak penyakit taun di
sesuatu tempat, maka janganlah kalian memasuki tempat
tersebut. Sekiranya wabak penyakit tersebut terkena di
sesuatu tempat dan kalian sedang berada di tempat itu,
maka janganlah kalian keluar dari kawasan tersebut”

(Al-Bukhari, Kutub al-Sittah 1999, no. Hadith 5728, 489)

Islam sangat menganjurkan pencegahan sesuatu penyakit
menggunakan kaedah perubatan yang halal di sisi Allah (SWT)
dan sama sekali melarang kaedah perubatan yang menggunakan
benda yang haram serta memudaratkan sebagaimana yang
diriwayatkan daripada Ummu Darda’, daripada Abu Darda’, dia
berkata: Rasulullah (SAW) bersabda yang maksudnya:

“Sesungguhnya Allah (SWT) menurunkan penyakit
berserta ubatnya dan menciptakan penawar untuk setiap
penyakit, maka berubatlah. Tetapi jangan berubat dengan
yang haram”

(Abu Dawud, Kutub al-Sittah 1999, no. Hadith 3874,
1507)

Terdapat banyak isu kontroversi apabila kita membaca
tentang vaksin sama ada melibatkan bahan yang digunakannya
sehinggakan kepada kesan sampingan akibat suntikan daripada
vaksin tersebut. Seperti yang anda baca di atas, proses pembuatan
vaksin melibatkan penggunaaan virus atau bakteria atau kuman
dan bahan-bahan kimia luar biasa di mana ianya disuntik ke dalam
tubuh badan manusia yang dicipta oleh Allah (SWT) dengan

452 Dinamika Pemikiran dan Kefahaman Islam

sebaik-baik kejadian bermula sejak dari bayi lagi. Persoalan
yang sering diutarakan oleh masyarakat yang menolak vaksin
adalah mengapa bayi yang baru dilahirkan perlu disuntik vaksin?
Adakah antibodi semulajadi yang diciptakan oleh Allah (SWT)
tidak mampu untuk melawan penyakit sehinggakan perlu disuntik
dengan ‘racun’ untuk menghindarkan penyakit tersebut? Dalam
hal ini, Islam tidak mengambil jalan mudah tetapi selagimana
ia berfungsi sebagai pencegahan dan tidak memudaratkan serta
tiada dalil yang mengharamkannya, ia masih lagi boleh diterima
berdasarkan kaedah fiqh iaitu al-asl fī al-ashyā’ al-ibāhah iaitu
asal segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah adalah halal dan
boleh dipakai melainkan jika ada nas yang sahih dan jelas daripada
syariat yang menetapkan pengharamannya. Daripada Salman al-
Farisi, Rasulullah (SAW) bersabda yang bermaksud:

“Yang halal itu ialah sesuatu yang dihalalkan Allah di
dalam KitabNya, dan yang haram pula ialah sesuatu yang
diharamkan Allah di dalam KitabNya. Dan mana-mana
yang didiamkanNya sahaja, maka itu termasuk apa yang
dimaafkan buat kamu”

(Ibnu Majah, Kutub as-Sittah 1999, no. Hadith 3367,
2680)

Rasulullah (SAW) bersabda lagi yang bermaksud:

“Yang halal itu sudah jelas, dan yang haram pun sudah
jelas. Dan di antara keduanya itu ada beberapa perkara
yang masih samar-samar, tidak ramai orang yang
mengetahuinya, adakah ia dari yang halal ataupun ia dari

Bab 25 453

yang haram? Maka barangsiapa yang meninggalkan yang
shubhah itu kerana hendak membersihkan agamanya dan
kehormatannya, maka selamatlah ia. Dan barangsiapa
yang mengerjakan sesuatu dari yang samar-samar itu,
maka akan hampir-hampirlah ia terjatuh ke dalam yang
haram. Sebagaimana orang yang mengembala (binatang
ternakan) di tempat larangan, dia mungkin akan terjerumus
ke dalamnya. Ingatlah, bahawa bagi setiap raja ada tempat
larangannya, dan bahawa tempat larangan Allah adalah
semua perkara yang diharamkanNya”

(Al-Bukhari, Kutub al-Sittah 1999, no. Hadith 52, 6)

Terdapat juga kaedah-kaedah fiqh lain yang boleh
digunapakai antaranya ialah lā ḍarar wa lā ḍirar iaitu
bermaksud tidak dibenarkan melakukan kemudaratan dan
membalas sesuatu dengan kemudaratan. Secara tidak langsung,
kaedah yang digariskan dalam Islam ini menyeru manusia agar
menjauhi segala perkara yang boleh mendatangkan kemudaratan
termasuklah penyakit yang dicegah oleh vaksin ini. Penyakit
tersebut merupakan salah satu kemudaratan yang perlu dihindari
dan antara langkahnya adalah melalui pencegahan awal menerusi
suntikan vaksin. Isunya di sini ialah sekiranya bahan-bahan di
dalam vaksin turut memudaratkan mereka yang mengambilnya.
Tetapi banyak kajian telah dilakukan yang menunjukkan bahan-
bahan kimia yang digunakan dalam vaksin adalah selamat dan tiada
kesan sampingan yang teruk. Sekiranya ragu-ragu, banyakkanlah
membaca dan mengkaji agar keputusan yang dibuat sesuai untuk
anak-anak kelak.

454 Dinamika Pemikiran dan Kefahaman Islam

Perlukah vaksin diwajibkan kepada masyarakat. Sebagai
contoh, di 2 negeri di Amerika Syarikat, di mana ibu bapa yang
menolak vaksinasi, anak mereka boleh diambil oleh pihak yang
berautoriti. Ini boleh berlaku di mana-mana sahaja jika vaksinasi
diwajibkan. Tidak mustahil. Oleh itu, pada pandangan penulis
tidak perlu kerana di dunia ini terdapat banyak kaedah perubatan
yang dianjurkan oleh Islam seperti Ṭibb al-Nabawiy, homeopathy
dan sebagainya yang boleh digunakan sebagai alternatif dalam
mencegah penyakit ini. Persoalan yang timbul adalah mengapa
umat Islam sendiri khususnya sukar untuk mengamalkan perubatan
nabi sendiri sehinggakan terpaksa bergantung kepada vaksin.
Tidak salah hendak mengambil vaksin tetapi jika kita membaca
keajaiban perubatan nabi Muhammad (SAW), ia merupakan
kaedah terbaik dalam mencegah pelbagai penyakit dengan hanya
menggunakan bahan-bahan semulajadi. Ia merupakan terapi yang
paling selamat di mana Islam menekankan penjagaan 2 aspek
dalam pemakanan iaitu HALAL dan BERKHASIAT. Firman
Allah (SWT) yang bermaksud:

“Wahai manusia, makanlah apa-apa yang di atas muka
bumi yang halal lagi baik dan janganlah kamu mengikut
langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan
merupakan musuh yang nyata bagimu”

(al-Baqarah 2:168)

Adakah ini merupakan cabaran kepada kita sebagai
umat Islam? Tidak dapat dinafikan, makanan yang halal sangat
mudah diperolehi tetapi bagaimana pula makanan yang ṭayyiban
(lagi baik), ia juga sangat mudah diperolehi cuma amat sukar

Bab 25 455

sekali untuk dimakan secara kerap oleh masyarakat. Mengapa?
“Pahitla”, “macam takde rasa apa-apa pun”, “ish, tak sedapla”
adalah merupakan perkataan yang sering dikaitkan kepada
makanan ṭayyiban ataupun makanan al-sunnah apabila kita cuba
memakannya. Penyakit bukan sahaja datang daripada kanak-kanak
yang tidak divaksin, tetapi ia juga boleh datang daripada ‘perut’
iaitu makanan yang dimakan. Nabi (SAW) telah menyebutkan:

“Perut itu adalah rumah penyakit dan banyak makan itu
punca segala penyakit”

(Muslim, Kutub as-Sittah 1999, 672)

Dalam Islam, bersesuaian dengan konsep maqāṣid
sharī‘ah iaitu mewujudkan kebaikan (maslahah), menolak
keburukan dan menghilangkan kemudaratan (mafsadah), Islam
tidak melarang penggunaan vaksin selagi ia tidak mendatangkan
kemudaratan kepada diri tetapi Islam juga tidak melarang jikalau
kita menolak vaksin dengan menggunakan perubatan lain sebagai
alternatif asalkan ia tidak membawa kemudaratan kepada diri dan
juga masyarakat umumnya. Perlukah kita menyalahkan bayi atau
kanak-kanak yang tidak diberi vaksin atau ibu bapa yang tidak
memvaksin anak mereka sebagai penyebab kepada penyakit yang
timbul dalam sesebuah masyarakat. Perlu diingatkan bahawa
penyakit itu datang daripada Allah (SWT) dan ubatnya juga
datang daripada Allah (SWT). Setiap penyakit yang diturunkan
oleh Allah kepada manusia merupakan ujian untuk menentukan
bagaimana sikap manusia dalam menangani penyakit tersebut.
Adakah kita menuding jari menyalahkan orang lain ataupun
adakah ia sebagai kafarah (penghapus) dosa-dosa yang kita
lakukan sebelum ini.

456 Dinamika Pemikiran dan Kefahaman Islam

Kesimpulan

Tuntasnya, vaksinasi merupakan salah satu usaha pencegahan
yang boleh diambil oleh masyarakat dalam menangani penyakit
tertentu. Tetapi sebagai ibu bapa, amat wajar juga mereka
mengambil tahu apakah bahan-bahan yang disuntik ke dalam
anak-anak mereka. Tidak dapat dinafikan, bahan-bahan yang
digunakan di dalam vaksin merupakan bahan-bahan yang di luar
pengetahuan manusia biasa dan adakalanya boleh menimbulkan
keraguan kepada ibu bapa tentang tahap keselamatan bahan
tersebut. Walaupun begitu, banyak kajian telah dijalankan untuk
memastikan bahan yang digunakan dalam vaksin adalah selamat
dan tidak lari daripada kaedah-kaedah yang digariskan oleh Islam
dalam memelihara agama, nyawa, akal, keturunan dan harta.

RUJUKAN

‘Abd al-Karim Zaydan. (1998). Nizam Al Qada’ fi al Syariaat al Islamiyah.
Beirut:al Risalah Publishers.

‘Abda’ Ali Muhanna. (1993). Lisan al-Lisan Tahzib Lisan al-‘Arab. Beirut: Dar
al-Kutub al-‘Ilmiyyah.

‘Umar Sulayman al-Asyqar (1981), Maqasid al-Mukallafin fi ma Yuta’abbadu
bihi li Rabb al-‘Alamin. Kuwayt : Maktabah al-Falah.

‘Umar Sulayman al-Asyqar . (1981). Maqasid al-Mukallafin fi ma Yuta’abbadu
bihi li Rabb al-‘Alamin. Kuwayt : Maktabah al-Falah.

A’dawiyah Ismail. (2016). Keluarga Kualiti Dalam Kalangan Wanita Berkerjaya.
Bangi: Penerbit UKM.

Ab. Aziz Ismail. (2008). Beberapa Aspek Sains dan Teknologi Dalam Islam.
Shah Alam: Pusat Penerbitan Universiti (UPENA) Universiti Teknologi
MARA.

Ab. Halim dan Zaharah Hussin. 2010. Pembelajaran berasaskan masalah dalam
pendidikan akhlak. Dlm. Ab. Halim dan Nik Mohd Rahimi Nik Yusoff.
Kaedah pengajaran dan pembelajaran pendidikan Islam. Bangi: UKM.

Abd Rahman al-Jaziri. (1969). Kitab al-Fiqh ‘Ala Mazahib al-Arba‘ah. Jili 4.
Beirut: Dar Ihya’ al-Turath al-‘Arabi.

Abd Rahman Salman Nasr Dyat. (2010). Athar al-Taghayyurat al-Bi’iyyah
Fi Ahkam al-‘Ibadat al-Syar’iyyah Dirasah Fiqhiyyah Muqaranah. Tesis
Sarjana dalam Fiqh Perbandingan, Fakulti Syariah dan Undang-Undang,
Universiti Islam Gaza.

Abd Rasid, Nor Hafifah. (2013). Halangan Personaliti Dalam E-Pembelajaran
di Politeknik: Satu Kajian Kes Kualitatif. Tesis Sarjana. Universiti Tun

458 Rujukan

Hussien Onn.
Abdullah Muhammad `Abd Allah. (1996). Wilayat al Hisbah fi al-Islam.

Kaherah:Maktabah al Syuara’.
Abdullah Muhammad al-Jayusi Dr (2007). al-Bina' al-Nafsiy li al-Muslim

fi Dau'i al-Sunnah al-Nabawiyyah wa Ab'aduhu al-Hadariyyah, dalam
Prosiding Mu'tamar al-Sunnah al-Nabawiyyah fi al-Dirasat al-Mu'asirah.
Universiti Yarmouk, Jordan.
Abdullah Muhammad al-Jayusi, Dr. (2007). al-Bina' al-Nafsiy li al-Muslim
fi Dau'i al-Sunnah al-Nabawiyyah wa Ab'aduhu al-Hadariyyah, dalam
Prosiding Mu'tamar al-Sunnah al-Nabawiyyah fi al-Dirasat al-Mu'asirah.
Universiti Yarmouk, Jordan.
Abdullah Saleh al-Ruwaita' Dr, (2005). Ilm al-Nafs fi Hayatina al-Yawmiyyah,
cet.1. Riyad : Wahj al-Hayah li al-I’lam.
Abdullah Siddik. (1969). Intidasar Islam. Kuala Lumpur: Pustaka Aman
Abdur Rokhin Hasan (2011). Kecerdasan Menurut Al-Qurān. http://arhan65.
wordpress.com/2011/11/25/kecerdasan-menurut-Al-Qurān/#_edn12
Abu Bakr Muhammad al-Sarkhasi. (t.t). al-Mabsut. Juz. 6. Beirut: Dar al-
Ma’rifat.
Abū Ḥayyān, Muḥammad Bin Yūsuf (1993). al-Bahr al-Muḥit, Beirut : Dar al-
Kutub al-‘Ilmiyyah.
Abu Hilal al-‘Askari .(t.t.). al-Furuq al-Lughawiyyah, Qahirah : Dar al-‘Ilm wa
al-Thaqafah
Adian Husaini. 2012. Pendidikan Islam Membentuk Manusia Berkarekter dan
Beradab. Jakarta: Cakrawala Publishing
Adler, Mortimer J. (1976). Great Ideas from the Great Books. New York: Pocket
Books.
Adnan Mustafa, Dr. (2007). al-Manfaah al-Murattabah 'ala al-Sulik al-Insaniy
fi al-Sunnah al-Nabawiyyah, dalam Prosiding Mu'tamar al-Sunnah al-
Nabawiyyah fi al-Dirasat al-Mu'asirah. Universiti Yarmouk, Jordan.
Ahmad al-‘Ayid. (1989). Al-Mu’jam Al-‘Arabi Al-Asasi. Tunisia: Munazzimah

Rujukan 459

al-‘Arabiyyah li al-Tarbiyyah wa al-Thaqafah wa al-‘Ulum.
Ahmad Baie Jaafar, Solat yang Sempurna. Batu Caves: Marzuq e Media, 2014.
Ahmad Che Yaacob (1999). Penulisan Fuqaha Mengenai Hisbah dan Peranannya

Di Dalam Merealisasikan Hukum Fiqh di dalam Jurnal Syariah Edisi 7 Jilid
2, Kuala Lumpur:Penerbit Universiti Malaya.
Ahmad Hisham Azizan, “Solat dan nilai-nilai spiritual dalam menangani gelisah
dalam kalangan remaja Islam : Kajian di Sekolah Berasama Penuh Integrasi
(SBPI) , Selangor, Disertasi, Universiti Malaya : Kuala Lumpur, 2009.
Ahmad Karrar Ahmad al-Syanqiti, (2005). Mahiyah al-Nafs. Khurtum :
Matba’ah wa A’mal Hamr.
Ahmad Sabri Osman. (2007). Penghayatan Ibadah Dan Akhlak Di Kalangan
Pelajar: Kajian Kes Di UiTM Perlis, Institut Penyelidikan, Pembangunan
dan Pengkomersilan, UiTM Shah Alam, Selangor
Ahmad Sunawari Long (2005) Pengenalan Metodlogi Penyelidikan Islam.
Bangi : Universiti Kebangsaan Malaysia
Ahmad Tarmizi Abdul Rahman, Saini Ag. Damit, Ferlis Hj. Bahari, Issraq Hj.
Ramli. (2010). Persepsi belia tentang metode dan pendekatan dakwah
yang digunakan oleh pendakwah di Wilayah Persekutuan Labuan. Jurnal
Usuluddin, 28, 106-122.
Ainul Bashirah Ismail, Zuliza Mohd Kusrin, & Mat Noor Mat Zain. (2012).
Kesalahan khalwat dan perbuatan tidak sopan dan hukumnya menurut
Islam, Jurnal Hadhari, 4(2), 65 – 88.
Al Ghazali, Abu Hamid Muhammad. (1980). Ihya’ Ulumuddin, Beirut: Dar al
Rasyad al Hadithāh.
Al Mawardi, Abu Hasan Ali Ibn Muhammad. (1966). Al Ahkam Al Sultaniyyah.
Kaherah: Matbaat Mustafa al-Babi al-Halabi.
Al Sunami, Umar Ibn Muhammad. (1978). Nisab Al Ihtisab. Diolah semula oleh
M.Y.Izzidien tentang Nisab al Ihtisab Umar Ibn Muhammad Al Sunami
dalam Tesis PhD. University of Manchester.
Al-‘Ayni, Badr al-Din Mahmud Ibn Ahmad. (t.t). ‘Umdat al-Qari, Syarh Sahih

460 Rujukan

al-Bukhari. Juz 16. Beirut: Dar al-Fikr. al-Bukhari,
Al-Attas, Syed Muhamad al-Naquib. (1979). Preliminary thoughts on the nature

of knowledge and the definition and aims of education. Dlm. Aims and
objectives of Islamic education. Jeddah: Universiti King Abdul Aziz.
Al-Attas, Syed Muhammad Naquib. (1991). The Concept of Education in Islam:
A Framework for an Islamic Philosophy of Education. Kuala Lumpur:
International Institute of Islamic Thought and Civilization (ISTAC).
Al-Attas, Syed Muhammad Naquib. (1978) Islam and secularism. Kuala
Lumpur: Muslim Youth Movement of Malaysia (ABIM).
Al-Attas, Syed Muhammad Naquib. (2001) Risalah untuk kaum Muslimin.
Kuala Lumpur: ISTAC.
Al-Attas, Syed Muhammad Naquib. (2007). Tinjauan Ringkas Peri Ilmu dan
Pandangan Alam. Pulau Pinang:Penerbit Universiti Sains Malaysia.
Al-Baji al-Andalusi, Sulaiman bin Khalaf. T.th. Kitab al Muntaqa Sharh al-
Muwatta’ al-Imam Malik bin Anas. Cet. Ke 2. Juz 6. Al-Kaherah: Dar al-
Kitab al-Islami
Al-Bukhari, Muhammad Bin Ismail. (1993). Sahih al-Bukhari. Ta’liq oleh : Dr
Mustafa Dib al-Bugha. Syria: Dar Ibn Kathir.
Al-Bustani. (t.t). Kitab al-Muhit: Qamus al-Matawil al-Zughah al-‘Arabiyyah.
Jil.1.
Al-Hasan bin ‘Ali al-Barbahari (1426H), Syarh al-Sunnah. Tahqiq oleh: Abd
al-Rahman al-Jumaizi. Riyad: Dar al-Minhaj.
Al-Jurjani, Ali bin Muhammad. (1998) Kitab al-Ta’rifat. Beyrut: Dar al-Kitab
al-Arabi
Al-Kasani, Ala al-Din Abi Bakr bin Mas’ud. (1998) Badai’ al-sanai’ fi Tartib al-
Sharai’. Cet 2. Juz 5. Beyrut: Dar Ihya al-Turath al-Arabi.
Allport, G. W., & Ross, M. J. (1967). Personal religious orientation and prejudice.
Journal of Personality and Social Psychology, 5, 432-443.
Al-Marbawi, Muhamad Idris Abdul Rauf. (t.t). Qamus al-Marbawi. Mesir:
Mustafa al-Bab al-Halabi.

Rujukan 461

Al-Mawardi. ‘Ali ibn Muhammad. (1989). Al-Ahkam al-sultaniyyah fi al-
wilayat al-diyniyyah. Kuwait: Maktabah Ibn Taimiyyah.

Al-Nawawi (1998) Adab al-Fatwa wa al-Mufti wa al-Mustafti. Damsyiq : Dar
al-Fikr.

Al-Nawawi, Yahya b. Sharaf. (1994). Sharh Ѕahih Muslim, Dar al-Khayr:
Beirut.

Al-Qaradawi, (1984) Min Fiqh al-Daulah fi al-Islam, Kaherah: Dar al-Syuruq.
Al-Qaradawi, Prof.Dr.Yusuf. (1993) Ibadah Dalam Islam (terj.), Kuala Lumpur,

YADIM
Al-Qurān
Al-Qurtubi, Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad al-Ansari (2007) Al-Jami’ Li

Ahkam al-Qurān . Kaherah: Dar al-Hadith.
Al-Razi, Muhammad Bin Abu Bakr Bin Abdul Qadir. (1998). Mukhtar al-Sihah.

Beirut: Maktabah al-‘Asriyyah.
Al-Sayyid Jamiliy. (1992). Al-I‘jaz al-‘Ilmiy fi al-Qurān . Beirut: Dar wa

Maktabah al-Hilal.
Al-Sayyid Muhammad Nuh, Dr. (1995). Aafaat 'ala al-Tariq. Mansurah : Dar

al-Wafa.
Al-Sharbini, Muhammad bin Muhammad al-khatib. (1994) Mughni al-Muhtaj

Ila Ma’rifat Ma’ani Alfaz al-Minhaj. Beyrut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
Al-Shayzari, Abd al-Rahman ibn Nasr. (1946) Nihayat al-rutbab fi at talab al-

Hisbah Kaherah:Matbaat Lujnat al-Ta'lif wa al-Tarjamah wa al-Nashr.
al-Tabari, Abu Ja‘far Muhammad. (1997). Tafsir al-Tabari, Dar al-Qalam:

Damsyik.
al-Tirmidhi, Abu ‘Isa Muhammad b. Yazid al-Ghazwani, (1980). Sunan Ibnu

Majah. Jilid 2. Mesir: Isa al-Babi al-Halani
Al-Zabidi, Murtada. (n.d.) Ithaf al-Sadat al-Muttaqą bi Sharh Ihyā’ Ulum al-

Din. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
Al-Zubayr Bashir Taha. (2011). 'Ilm al-Nafs fi al-Turath al'Arabi al-Islami.

E-book li Syabakah al-'Ulum al-Nafsiyyah al-'Arabiyyah. Bil. 21.

462 Rujukan

Al-Zuhayli, Wahbah. (1989) Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh. Damshiq: Dar al-
Fikr

Al-Zuhayli, Wahbah. (2007) Al-Uqud al-Musamahfi Qanun al-Muamalat al-
Madaniyyah al-Imarati. Wa al-Qanun al-Madani al-Urduni. Beyrut : Dar
al-Fikr

Aminuddin Hassan, Norhasni Zainal Abiddin & Abdul Razaq Ahmad. (2011)
Islamic Philosophy as the Basis to Ensure Academic Excellence. Asian
Social Science. 7(3): 37–41.

Andek Masnah Andek Kelawa. (2001) Kepimpinan wanita Dalam Al-Qurān
Kedudukannya Dalam Syariah. Bangi: Penerbit UKM.

Ang Wan Seng. (1994). Krisis Identiti Saudara Baru, Majalah Al- Islam, Kuala
Lumpur: Utusan Melayu Malaysia Bhd., Disember.

Anisah Ab. Ghani. (1999). Batas-batas pergaulan antara lelaki dan perempuan
dalam masyarakat Islam kini: Satu huraian hukum islam semasa. Jurnal
Syariah, 7(1), 23-30.

Ansari, Hamayun. (2004) The Infidel Within: The History of Muslims in Britain.
UK: C Hurst & Co. Publishers Ltd.

Arbaiyah Md Zin. (2006) Tinjauan Kecerdasan Pelbagai di Kalangan
Pelajar Tingkatan 4. Tesis Sarjana. Bangi: Fakulti Pendidikan Universiti
Kebangsaan Malaysia.

Arie Machlina Amri. (2014). Metodee Penafsiran al-Qurān . Jurnal Ilmu Bahasa
Arab dan Studi Islam. Vol. 2. no. 1.

Armstrong, Thomas. (1997) Kinds of Smart: Identifying and Developing Your
Multiple Intelligences. New York: Plume.

Armstrong, Thomas. (2000) In Their Own Way: Discovering and Encouraging
Your Child’s Multiple Intelligences. New York: Tarcher/Putnam.

As-Suyuti, Imam Jalaluddin. (2003) Tafsir Jalalain versi Terjemahan Melayu
oleh Bahrun Abu Bakar, Sinar Baru Algensindo:Bandung

At Tabari, Muhammad Ibn Jarir. (2001) Tafsir At Tabari. Kaherah:Markaz al
Buhuts Wa ad Dirasat al ‘Arabiyah Wa al Islamiyah

Rujukan 463

Atan Long. (1982) Psikologi Pendidikan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan
Pustaka

Azam Hamzah. (2006) Sumbangan Tamadun Islam Kepada Peradaban Dunia.
Shah Alam: Pusat Penerbitan Universiti (UPENA) Universiti Teknologi
MARA.

Azizah Hamzah. (2010) Kaedah Kualitatif dalam Penyelidikan Sosiobudaya
dalam Jurnal Pengajian Media Malaysia, 6 (1).

Bakar, Osman. Classification of Knowledge in Islam A Study in Islamic
Philosophies of Science. (1998). Cambridge: Islamic Texts Society.

Buerah Tunggak, Shanah Ngadi, & Hamimah Abu Naim. (2015). Delinkuen
pelajar dan cadangan penyelesaiannya menerusi model pembangunan
sahsiah remaja/pelajar muslim bersepadu. Jurnal Hadhari, 7(2), 11-30.

Charles Matthews et al . (1993), Beyond Self Esteem dalam Gail McEachron
(ed.), Student Self Esteem : Integrating the Self. Lancaster : Technomic
Publishing.

Christopher J. Mruk (2006), Defining Self Esteem - An Often Overlooked Issue
with Crucial Implications. dalam Self Esteem Issues And Answers : A
Sourcebook of Current Perspective. New York : Psychology Press.

Christopher J. Mruk . (2006). Defining Self Esteem - An Often Overlooked
Issue with Crucial Implications. dalam Self Esteem Issues And Answers : A
Sourcebook of Current Perspective. New York : Psychology Press.

Coakes, S. J., Steed, L. & Dzidic, P. SPSS, Version 13.0 for Windows. Analysis
without Anguish. Australia : John Wiley and Sons, 2006.

Deobold B. Van Dalen. (1993). Memahami Penyelidikan Pendidikan :Satu
Pengenalan, Kuala Lumpur, Universiti Putra Malaysia.

Diana Lea et al (eds.). (2014). Oxford Learner’s Dictionary of Academic
English. United Kingdom : Oxford University Press.

E.M. Kirkpatrick (ed.) 1984). Vitue’s New English Dictionary. Edinburgh : W
& R Chambers Ltd.

Efendi, Fitri Mares. (2015) Hubungan Antara Kecerdasan Intrapersonal Dengan

464 Rujukan

Prestasi Belajar. Siswa Kelas IV Gugus 1 Kecamatan Srandakan Kabupaten
Bantul Yogyakarta Tahun Ajaran 2014/2015. S1 Thesis. Fakultas Ilmu
Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar.
Emli Baharruddin dan Zainab Ismail 2015. Kecerdasan Ruhaniah Membentuk
Manusia Unggul. ISLAMIYYAT 37(2) 2015: 97 – 105.
Fairuz Abadi Muhammad bin Ya’qub . (1998), Al-Qamus al-Muhit, cet. 6.
Damsyiq: Muassasah al-Risalah.
Farahwahida Mohd. Yusof & Norazila Binti Sugiman. (2011). Persepsi pelajar
institusi pengajian tinggi awam terhadap amalan seks. Jurnal Pendidikan
Psikologi dan Kaunseling, 1, 94-114.
Fariza Md. Sham, Salasiah Hanin Hamjah, Mohd & Jurairi Sharifudin.(2008)
Personaliti dari Perspektif al-Ghazali. Bangi: Fakulti Pengajian Islam.
Universiti Kebangsaan Malaysia
G & C Merriam. (1976) Webster Collegiate Thesaurus. USA: G&C Merriam
Company.
Gardner, Howard. (2003) Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligences.
New York: Basics Book.
Goleman, Daniel. (1995) Emotional Intelligence. USA: Bantam Books.
Gulevich, Tanya. (2004) Understanding Islam and Muslim Traditions. Detroit:
Omnigraphics.
Habsah Ismail, Aminuddin Hasan, Mohd Mokhtar Muhamad, Wan Zah Wan
Ali, & Mohd Majid Konting. (2013) Epistemological Belief and Learning
Approaches of Students in Higher Institutions of Learning in Malaysia.
International Journal of Instruction 6(1): 139–150.
Hair, J., Black, W., Babin, B., Anderson, R., & Tatham, R. (2006). Multivariate
data analysis (6th ed.). Uppersaddle River, N.J.: Pearson Prentice Hall.
Hajah Noresah Baharom (2005). Kamus Dewan, Edisi Keempat, Kuala Lumpur,
Dewan Bahasa dan Pustaka
Haji Hussein Yee. (2004) Agama Islam Bukan Untuk Orang Melayu Sahaja,
Majalah al-Qiblah, Bil.72.

Rujukan 465

Hamidah Sulaiman, Zawawi Ismail dan Roslinda Yusof. (2013) Kecerdasan
emosi menurut Al-Qurān dan al-Sunnah: Aplikasinya dalam membentuk
akhlak remaja. The Online Journal Of Islamic Education. June 2013, Vol.
1 Issue 2, hlm: 51-58.

Hamidah Yusof, Jamal Yunus & Khalip Musa. (2015). Kaedah penyelidikan
pengurusan pendidikan. Universiti Pendidikan Sultan Idris, Tanjung
Malim, Perak.

Hamka. (1988). Tafsir al-Azhar. juzu’ 30. Singapura: Pustaka Nasional Pte. Ltd.
Haron Din. (1998). Manusia dan Islam. Kuala Lumpur: Percetakan Watan,
Harun Yahya. (2004). The Qur’an Leads The Way to Science. Indonesia:

Penerbit Dzikra
Hasan Ahmad Ramadan Fahlah Dr (2007), Athar al-Sunnah fi Taujih al-'Ulum

al-Tarbawiyyah wa al-Ijtima'iyyah, dalam Prosiding Mu'tamar al-Sunnah
al-Nabawiyyah fi al-Dirasat al-Mu'asirah. Universiti Yarmouk, Jordan.
Hasan Ahmad Ramadan Fahlah, Dr. (2007). Athar al-Sunnah fi Taujih al-'Ulum
al-Tarbawiyyah wa al-Ijtima'iyyah, dalam Prosiding Mu'tamar al-Sunnah
al-Nabawiyyah fi al-Dirasat al-Mu'asirah. Universiti Yarmouk, Jordan.
Hasan bin Salman (2008) Kesilapan & Kekeliruan yang Sering Terjadi Ketika
Solat. Puchong : Berlian Publications Sdn. Bhd,
Haziyah Hussin (ed.), et al. (2006). Kelangsungan Pengajian Hadis: Cabaran Dan
Masa Depan, cet. 1. Selangor : Jabatan Al-Qurān Dan al-Sunnah, Fakulti
Pengajian Dan Peradaban Islam, Kolej Universiti Islam Antarabangsa
Selangor.
Hill, S.E. & Buss, D.M. (2006). "The Evolution of Self-Esteem". Dalam Michael
Kernis, (Ed.), Self Esteem: Issues and Answers: A Sourcebook of Current
Perspectives. Psychology Press:New York. 328-333.
Hosogi, M., Okada,A., Fujii, C., Noguchi, K., & Watanabe, K. (2012). Importance
and usefulness of evaluating self-esteem in children. Biopsychosocial
Medicine, 6, 9. http://doi.org/10.1186/1751-0759-6-9
Husain Onang. (1994). Qamus at-Tullab. Kuala Lumpur: Penerbit Darulfikir.

466 Rujukan

Husin Bin Junoh. (2011). Faktor keruntuhan akhlak remaja Islam luar bandar di
daerah Kota Tinggi. (Tesis ijazah Doktor Falsafah yang tidak diterbitkan).
Universiti Malaya. Kuala Lumpur, Malaysia.

Ibn ‘Asyur Muhammad al-Tahir, al-Tahrir wa al-Tanwi. (1984) Jilid 9, 10, 17,
19. Tunisia : al-Dar al-Tunisiyyah li al-Nasyr.

Ibn al-Farra, Abu Ya’la Muhammad ibn al-Husayn ibn Muhammad ibn Khalaf.
(m. 458/1066). (1938). al-Ahkam al-Sultaniyyah. Kaherah.

Ibn al-Jawzi Muhammad bin ‘Ali (1992). Sayd al-Khatir. Beirut : Dār al-Kutub
al’Ilmiyyah.

Ibn al-Ukhuwwah, Muhammad ibn Muhammad ibn Ahmad al-Qurashi. (1976).
Maalim al-qurbah fi ahkam al-hisbah. Kaherah: al-Hay'at al-Misriyyah al-
Ammah

Ibn Kaṯīr, Abū l-Fidāʾ Ismāʿīl ibn ʿUmar. t.t/n.d. Stories of the Prophets.
Muhammad Mustapha Geme’ah (Translator). Cairo: Dar-us-Salam
Publications.

Ibn Katsir. (1999). Tafsir Al-Qurān Al-Adzim. Beirut: Dar Thayyibah.
Ibn Khaldun, Abd al-Rahman. (1405M). Muqaddimah. Beirut: Dar al-Kutub

al-Arab.
Ibn Manẓūr Muhammad bin Mukarram. (t.t). Lisān al-‘Arab. Beirut: Dār Sādir,

h.456-457.
Ibn Qayyim al-Jauziyyah (t.t.) Jila’ al-Afham fi Fadl al-Solah wa al-Salam ‘ala

Khayr al-Anam. Tahqiq oleh : Zaid bin Ahmad al-Nusyairi. Makkah al-
Mukarramah : Dar ‘Aalam al-Fawaid.
Ibn Qayyim al-Jauziyyah, Muhammad bin Abi Bakr (1993) al-Tibb al-Nabawi.
Beirut: Mansyurat Dar Maktabah al-Hayah.
Ibn Qayyim al-Jauziyyah, Muhammad bin Abi Bakr (1996), al-Manar al-Munif
fi al-Sahih wa al-Daif . Riyad : Dar al-‘Asimah.
Ibn Qudamah, Abd Allah bin Ahmad. (T.th). al-Mughni. Beyrut: Dar al-Kitab
al-Arabi
Ibn Rajab al-Hanbali. (2008). Jami' al-Ulum wa al-Hikam. Tahqiq oleh : Dr

Rujukan 467

Mahur Yasin al-Fahl. Beirut: Dar Ibn Kathir.
Ibn Rushd. Muhammad bin Ahmad. (1996) Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah

al-Muqtasid. Jil 5. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah
Ibn Sina. (1929.) Tadbir al-Manzil aw al-Siyasat al-Ahliyyah. Baghdad:

Matba’at al-Falah.
Ibn Taimiyyah, Imam Taqiyuddin Abu Abbas Ahmad. (1982). Public Duties

in Islam:The Institution of the Hisbah, diterjemah oleh Muhtar Holland,
Leicester: Islamic Foundation
Ibn Taymiyyah, Ahmad b. ‘Abd al-Halim. (1976). al-Amr bi al-ma‘rūf wa al-
nahy ‘an al-munkar, Dar al-Qalam: Beirut.
Ibnu Kathir. (1998). Tafsir al-Qurān al-‘Azim. Riyadh: Maktabah Darussalam.
Ibnu Manzur. (1993). Lisan al-‘Arab. Beirut: Dar Ihya’ Turath al-‘Arabi.
Ibrahim Syauqi Abdul Hamid Dr, et.al. (1996/1417H). Ilm al-Nafs fi al-Turath
al-Islami, cet.1. Qahirah : al-Maahad al-Alami li al-Fikr al-Islami.
Irwan Mohd Subri, Mohd Azhar Ibrahim Residi, Mohd Nur Adzam Rasdi &
Muhammad Nasiruddin Asman. (2017). “Isu-isu Fiqh Di Pusat Pemindahan
Mangsa Banjir : Kajian Terhadap Mangsa Banjir Di Pulau Pinang”.
Irwan, M.S., W.M.F.A Wan Razali, W. Mohd Said, N. Mohammad, A.
Shaharuddin, M.A. Abdul Aziz, M.A. Ibrahim Residi, M.N.A. Rasdi, S.
Abdul Shukor & B. Jailani. (2016). “Isu-Isu Fiqh di Pusat Pemindahan
Mangsa Banjir: Kajian Perintis di Daerah Temerloh, Pahang”. Jurnal
Pengurusan dan Penyelidikan Fatwa. Vol. 8. (Edisi Khas): hlm. 29-48.
Irwan, M.S., W.M.F.A Wan Razali, W. Mohd Said, N. Mohammad, A.
Shaharuddin, M.A. Abdul Aziz, M.A. Ibrahim Residi, M.N.A. Rasdi, S.
Abdul Shukor & B. Jailani. (2016). “Kefahaman Fiqh di Pusat Pemindahan
Mangsa Banjir: Kajian Perintis di Daerah Temerloh dan Maran, Pahang”.
Jurnal Pengurusan dan Penyelidikan Fatwa. Vol. 8. (Edisi Khas): hlm. 91-
108.
Isyah Radiah Idris, “Pendidikan Solat oleh ibu bapa terhadap anak-anak dan
remaja di Kota Bharu, Kelantan. Disertasi, Universiti Malaya : Kuala

468 Rujukan

Lumpur, 2000.
Johnson, G. M. & Johnson, J.A. (2008). Internet Use and Cognitive Development

During Childhood: The Ecological Techno-Subsystem. Dlm. M. B. Nunes,
P. Isaias, & P. Powell (Eds.), Proceeding of the IADIS International
Conference, Information systems 2008.
Kamarul Azmi Jasmi, Mohd. Ismail Mustari, & Nurul Atika Bachok @ Nong
Chik. (2017). Membina remaja cemerlang dengan kerohanian. Remaja
Hebat Siri 1: Dasar Pembangunan Remaja Hebat. Fakulti Tamadun Islam,
UTM, 57-81.
Kamarul Azmi Jasmi. (2017). Remaja dan kehidupan berbatasan dalam
beragama. Remaja Hebat Siri 4: Batasan dan halangan kecemerlangan.
Fakulti Tamadun Islam, 15-33.
Khalid Muhammad Mahmud al-Syarman. (2009). al-Hadith al-Mawdu'i :
Dirasah Ta'siliyyah Tatbiqiyyah. Amman : Dar al-Furqan.
Laporan Tahunan 2014. Mesyuarat Agong Tahunan PERKIM kali ke 54, 7 Jun
2015, Kota Kinabalu, Sabah
Lim Chong Hin. (2007). Penyelidikan Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif Dan
Kualitatif. Kuala Lumpur: McGrew-Hill Education (M).
Lincoln, Y.S., & Guba, E.G. (1985). Naturalistic Inquiry. Amerika Syarikat:
Sage Publications.
Lukman Hakimi Ahmad, “Keberkesanan kurikulum pendidikan Islam dalam
pembentukan sahsiah Muslim : Kajian terhadap pelajar di Politeknik Pantai
Timur. Disertasi, Universiti Malaya : Kuala Lumpur, 2014.
M. Zulhafiz Said, Salfarina Abdul Gapor, Abd Malik Abd Aziz. (2013).
“Menangani Masalah Banjir di Daerah Padang Terap, Kedah: Analisis
Persepsi dan Tindakan Pemimpin Masyarakat Tempatan”. Malaysian
Journal of Society and Space 9 issue 4 (142 - 149).
M. Zulhafiz Said, Salfarina Abdul Gapor, M. Nazri Samian, Abd Malik Abd
Aziz. (2013). “Konflik di Pusat Pemindahan Banjir: Kajian Kes di Daerah
Padang Terap, Kedah”. Malaysia Journal of Society and Space 9 issue 1

Rujukan 469

(61 - 69).
Mahy ad-Din Sabir.( t.t). Kamus Mu’jam al-‘Arabi al-Asasi.
Majma’ al-Lughah al-‘Aarabiyyah. (2004). Al-Mu’jam al-Wasit. Cet 4. Qahirah

: Maktabah al-Syuruq al-Dawliyyah.
Mardzelah Makhsin. (2010). Hisbah Sistem Pengawasan Dan Etika Pengurusan

Islam. Sintok:Penerbit UUM
Mat Zain, Farid, Abu Bakar, Kaseh & Hj Ismail, Napisah Karimah. (2009).

Pengaruh al-Azhar terhadap Pendidikan Tinggi Islam di Malaysia. Dalam
Muhamad Rahimi Osman, Ahmad Zaki A. Latif, Baharudin Sayin (Eds).
Pendidikan Tinggi Islam (pp. 247-264). Shah Alam: UPENA
Mayer, J.D & Salovey P., 1997. What is Emotional Intellegence? In P. Solovey &
D.Sluyter (Editors). Emotional Development and Emotional Intellegence:
Implication for Educators. New York: Basic Books.
Mazlan Ibrahim, Kamarudin Salleh dan Muhd. Najib Abdul Kadir. (2013).
Modenis Melayu Dan Tafsiran al-Qurān. Bangi: Penerbit Universiti
Kebangsaan Malaysia.
Md Nasir Ibrahim. (2018). Adakah Penggunaan Gajet Dalam Pendidikan
Peringkat Awal Menghasilkan Kanak-Kanak Yang Lebih Bijak?. Diambil
daripada 8 Feb 2018 https://www.Awal.My/Adakah-Penggunaan-Gajet-
Dalam Pendidikan-Peringkat-Awal-Menghasilkan-Kanak-Kanak-Yang-
Lebih-Bijak/Rev.
Mek Wok Mahmud. 2014. Hak-hak, Penglibatan Wanita Islam. Selangor:
Persatuan Ulama’ Malaysia.
.Michael H. Kernis (2003), “Toward a Conceptualization of Optimal Self-
Esteem”, Psychological Inquiry, Vol. 14, No. 1, h. 23.
Michael H. Kernis (Ed). (2006). Self Esteem Issues And Answers: A Sourcebook
of Current Perspectives. New York: Psychology Press.
Michael H. Kernis . (2003). “Toward a Conceptualization of Optimal Self-
Esteem”, Psychological Inquiry, Vol. 14, No. 1, h. 23.
Misbah Em Majidy. 2016. Wanita Mulia dan Hina Kisah-Kisah wanita Zaman

470 Rujukan

Para Nabi. Sg. Buloh Selangor: Kemilau Publika Sdn. Bhd.
Mohamad Najib Abdul Ghaffar. (1999). Penyelidikan Pendidikan, Johor,

Universiti Teknologi Malaysia.
Mohamad Yusri Yubhi bin Md Yusoff, “Kefahaman dan Pengamalan Solat

berdasarkan Sunnah Rasulullah “ Satu Kajian di kalangan Masyarakat
Islam di Singapura, Disertasi, Universiti Malaya : Kuala Lumpur, 2004.
Mohd Majid Konting, Kaedah Penyelidikan Pendidikan Kuala Lumpur : Dewan
Bahasa dan Pustaka, 2004.
Mohd Najib Abdul Ghafar, Penyelidikan Pendidikan. Skudai : Penerbit
Universiti Teknologi Malaysia, 1999.
Mohd Zawawi Abdullah. (1998). Pendekatan Ibn Kathir Dalam Mentafsir al-
Qurān, Dlm. Kewibawaan al-Tafsir Dan al-Hadis, suntingan Jawiyah Dakir.
Bangi: Penerbit Universiti kebangsaan Malaysia.
Mohd. Azhar Abdullah. (2010). Penjelasan hukum al-ikhtilat lelaki dan
perempuan kontemporari, Pembentangan kertas kerja dalam Seminar
Aurat. Kolej Islam Antarabangsa Sultan Ismail Petra (KIAS).
Mohd.Parid Sheikh Ahmad & Mohd. Azmi Omar. (1991). Pengurusan
Perniagaan Islam. Kuala Lumpur:Hizbi Sdn. Bhd
Muhamad Abu Zahrah. (1958). Muhadarat fi Aqd al-Zawaj wa Atharuhu.
Ma’had al-Dirasat al-Arabiayah al ‘Aliayyah.
Muhamad Amin Syahir Ibn ‘Abidin. (1996). Hasyiyah Ibn ‘Abidin. Jil 3. Mesir:
Syarikat Maktabah Wa Matba’ah Mustafa al-Bab al-Halabi.
Muhammad Abd al-Qādir. (1986). Al-Nizam al-siasi fi al-islam. Jorden: Dar al-
Furqān. cAmmān.
Muhammad Bayyumi Mahran. (1988). Dirasat Tarikhiyah min al-Qurān al-
Karim. Beirut: Dar al-Nahdoh al-Arabiyah.
Muhammad bin Ahmad al-Ansārī al-Qurṭubī. (2006), Al-Jāmi’ li Ahkām Al-
Qurān wa al-Mubayyin li ma Tadammanahu min al-Sunnah wa Āyi al-
Furqān, j. 6. Beirut : Muassasah al-Risālah,
Muhammad Bin Ibrahim al-Tuwaijri. (2006), Mawsu’ah Fiqh al-Qulub. Amman

Rujukan 471

: Bayt al-Afkar al-Dawliyyah.
Muhammad Bin Saleh al-Uthaimin. (2008), Syarh Sahih al-Bukhari. Qahirah :

Al-Maktabah al-Islamiyyah.
Muhammad Husayn al-Zahabi. (t.t). ‘Ilm al-Tafsir. Kaherah: Dar al-Ma’arif.
Muhammad Idris al-Marbawi. (1990). Qamus Idris Marbawi. Kuala Lumpur:

Penerbit Darulfikir.
Muhammad Qutb. (1989). Jahiliyah abad dua puluh (Mengapa Islam dibenci).

Victory Agencie, Kuala Lumpur.
Muhammad Uthman Najati . (2001). Al-Qurān wa 'Ilm al-Nafs, cet. 7. Qahirah

: Dar al-Syuruq.
Muhammad Uthman Najati Dr. (2001/1422H), Madkhal Ila Ilm al-Nafs al-

Isla>mi, cet. 1. Qahirah : Dar al-Syuruq.
Muhammad Uthman Najati. (1993). Al-Dirasat al-Nafsaniyyah ‘Inda ‘Ulama’

al-Muslimin. Qahirah : Dar al-Syuruq.
Muhy al-Din al-Darwisy. (1992). I’rab Al-Qurān wa Bayanuhu. J3, cet 3. Beirut:

Dar Ibn Kathir.
Mujaini Tarimin. (2010). Agihan Zakat Dan Program Pembangunan Muallaf:

Statistik Lembaga Zakat Selangor, Kertas Kerja Seminar Kebangsaan
Dakwah Saudara Kita: Isu dan Cabaran Semasa, Anjuran USM, PERKIM
dan Jabatan Agama Islam Pulau Pinang, 9 – 10 Oktober 2010
Murtada al-Zabidi. (1986). Al-Takmilah wa al-Zail wa al-Silah Lima Fata Sohib
al-Qamus Min al-Lughah. Kaherah: al-Hai’ah al-‘Ammah li Syu’un al-
Matobi’ al-Amiriyyah.
Muslim bin al-Hajjaj .(t.t.). Sahih Muslim. Mansurah : Maktabah al-Iman.
Muslim, Abu al-Husayn, Muslim bin al-Hajjaj al-Nasaiburi. (1981). al-Sahih.
Beirut: Dar al-Jil & Dar al-Afaq al-Jadidah. Kitab al-Salam.
Mustafa Muslim. (1996). Mabahith fi I‘jaz al-Qurān . Riyadh: Dar al-Muslim.
Ñ Safiyyah Ahmad Sabri. (2005). Kekalkan amalan budaya Timur. Utusan
Malaysia.
Nadir Abd Aziz. 2001. Aqd al-Hibah fi al-Qanun al-Lubnani Wa al-Muqarin.

472 Rujukan

Juz 1. Lubnan: al-Muassasah al-Hadithah li al-Kitab
Najah Nadiah Amran. 2014. Piety and Muslim Women. The Participation of

Muslim Women in Scotland in Religious Circles As a Case Study. Tesis
PhD. UK: Aberdeen University
Noor Hisham Md. Nawi. (2015) Perjuangan Pendidikan: Dari Kesepaduan ke
Islamisasi. Kota Bharu: Universiti Malaysia Kelantan.
Noor Liza Mohamed Said & Adnan Mohamed Yusoff (2017) Pengantar Hibah
Dalam Islam. Selangor: Fakulti Pengajian Islam UKM
Nor Azlina Mat Jusoh, “: Keberkesanan pembangunan sahsiah remaja Jabatan
Belia Besut, Terengganu. Disertasi, Universiti Malaya : Kuala Lumpur,
2004.
Nor Syamimi Mohd, Haziyah Husin dan Wan Nasyrudin Wan Abdullah. (2016).
Pendefinisian Semula Istilah Tafsir Ilmi. Jurnal ISLAMIYYAT. 38(2). 2016.
Norfaezah Mohd Hamidin, Siti Nurhajariah Md Isa, Awatif Abdul Rahman &
Idi Hamdi. (2015). Pendidikan Awal Kanak-Kanak di Malaysia: Kajian
Literatur.
Nurul Farahain & Mohd Akil Muhamed Ali. (2015). Kajian awal: Tahap
kefahaman dan pengamalan terhadap batas-batas syarak dalam kalangan
wanita berkerjaya di Universiti Kebangsaan Malaysia, E-Proceeding of the
2nd International Conference on Arabic Studies and Islamic Civilization,
iCASiC (e-ISBN 978-967-0792-02-6), 9-10 Mac 2015, Kuala Lumpur,
Malaysia : 354-371.
Nurul Syazwani Ismail, Jamalludin Harun, Megat Aman Zahiri Megat Zakaria
& Shaharuddin Md Salleh. (2015). Pembangunan Aplikasi Mudah Alih
Melalui Pembelajaran Berasaskan Masalah Yang Dapat Meningkatkan
Pemikiran Kritikal Pelajar: Sebuah Kerangka Teori.
Othman Mohamed, Penulisan Tesis dalam bidang Sains Sosial Terapan, Serdang
:Universiti Putra Malaysia, 2001.
Othman Muhamed. (1989). Al-Tafsir bi al-Ra’yi, Dlm. Kewibawaan al-
Tafsir Dan al-Hadis, suntingan Jawiyah Dakir. Bangi: Penerbit Universiti

Rujukan 473

Kebangsaan Malaysia.
Othman Talib, SPSS Analisis Data Kuantitatif Untuk Penyelidik Muda. MPWS

Rich Publications : Bangi, 2015.
Paizah Ismail. (2003). Status wanita dalam Islam : antara prinsip syariah dan

ijtihad fuqaha, Jurnal Syariah, 11(2), 61-72.
Ramaḍān Isḥāq al-Zayyān (2002), Al-Ḥadith al-Mawḍu'i: Dirāsah Naẓariyyah,

dalam Majallah al-Jāmi’ah al-Islāmiyyah, Universiti al-Aqsa, Gaza
Ramaḍān Isḥāq al-Zayyān. (2002). Al-Ḥadith al-Mawḍu'i: Dirāsah Naẓariyyah,

dalam Majallah al-Jāmi’ah al-Islāmiyyah, Universiti al-Aqsa, Gaza.
Ramayulis. 2004. Psikologi Agama. Jakarta: Kalam Mulia.
RashidiAbbas, “Pembangunan akhlak dalam kalangan pelajar Institusi Pengajian

Tinggi Awam di Malaysia menerusi penerapan kemahiran insaniah”. Tesis
kedoktoran , Universiti Malaya : Kuala Lumpur, 2014.
Rita C. Richey & James D. Klein (2005). “Developmental Research Methods
: Creating Knowledge From Instructional Design and Development
Practice.” Dalam Journal of Computing in Higher Education. Volume 16
(2), 23-38.
Rita C. Richey & James D. Klein. (2005). “Developmental Research Methods
: Creating Knowledge From Instructional Design and Development
Practice.” Dalam Journal of Computing in Higher Education. Volume 16
(2), 23-38.
Rohana Tan, Norhasni Zainal Abiddin, Azimi Hamzah & Fathiyah Mohd
Fakhruddin. (2013). Pengaruh faktor psikososial ke atas penghayatan
akhlak islam dalam kalangan belia institusi pengajian tinggi awam terpilih
di Malaysia. Jurnal Personalia Pelajar, 16, 55-64.
Rohi Baalbaki. (2001). Al-Mawrid. Beirut: Dar al-‘Ilm li al-Malayin.
Roslan Ab Rahman, Dasima Sidek, Khiral Daud, & Abdulsoma Tharlim.
(2015). Kepentingan memberi salam dan etika berpakaian menurut Islam.
Prosiding ICIC2015 – International Conference on Empowering Islamic
Civilization in the 21st Century (pp. 551-564).

474 Rujukan

Roy E Baumeister et al (1996), “Relation of Threatened Egotism to Violence and
Aggression: The Dark Side of High Self-Esteem”, Psychological Review,
Vol 103.No. 1

Roy E Baumeister et al. (1996). “Relation of Threatened Egotism to Violence
and Aggression: The Dark Side of High Self-Esteem”, Psychological
Review, Vol 103.No. 1

Rusinah Siron. (2010). Remaja dan masalah sosial. Mingguan Malaysia.
Salmah Omar & Malisah Latip. (2015). Pengaruh Peranti Teknologi Kepada

Perkembangan Sosial Dan Permasalahan Kesihatan Kanak-Kanak, Diambil
daripada https://www.Researchgate.Net/Publication/306256070.
Salovey, Peter., Brackett, M. A., & Mayer, J. D. 2004. Emotional Intelligence:
Key Readings on the Mayer and Salovey Model. Port Chester, NY: Dude
Press.
Schwartz, S. (2013). Value Priorities and Behavior: Applying. In The Psychology
of Values: The Ontario Symposium (Vol. 8). May 2013
Shahidan Kassim, 14 November 2017, “Struktur Parit Tidak Dinaik Taraf
Burukkan Banjir Pulau Pinang”, Berita Astro Awani.
Shamsul Amri B. (1997). Identity Construction, Nation Formation, And
Islamic Revivalism In Malaysia. Dalam Islam In An Era Of Nation-State :
Politics And Religious Renewal In Muslim Southeast Asia, Disunting oleh
R.W.Hefner dan P. Horvatish. Honolulu: University of Hawaii Press.
Shariff Ahmad. (1991). Tunku Abdul Rahman - Memoir Patriotik, Pustaka
Antara, Kuala Lumpur
Sheikh Abdullah bin Muhammad Basmeih. (2000). Tafsir Pimpinan al-Rahman
Kepada Pengertian al-Qurān . Kuala Lumpur: Darul Fikr.
Shuhada Mansor. (2015). Statistik moral remaja kita. Harian Metro.
Siddiq Fadzil. (1998). Dakwah Dalam Era Perubahan. Bangi, Selangor,
Universiti Kebangsaan Malaysia
Siddiq Hasan Khan, al-Siraj al-Wahhaj min Kasyf Matalib Sahih Muslim bin
al-Hajjaj. Tahqiq oleh ‘Abd al-Wahhab Haikal. j. 10, hlm 461. Qatar :

Rujukan 475

Wazarah al-Awqaf wa al-Syu’un al-Islamiyyah.
Syed Hassan, Syed Najmuddin. 2005. Hubungan Antara Faktor Kecerdasan

Emosi, Nilai Kerja dan Prestasi di Kalangan Guru Maktab Rendah Sains
Mara. Tesis Sarjana Fakulti Pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia.
Teuku Iskandar. (2000). Kamus Dewan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan
Pustaka.
Toplak, M. E., West, R. F., & Stanovich, K. E. (2014). Assessing miserly
information processing: An expansion of the Cognitive Reflection Test.
Thinking & Reasoning, 20(2), 147-168
Victoria L.Dunkley, MD. (2015). Reset Your Child’s Brain: A Four-Week Plan
to End Meltdowns, Raise Grades, and Boost Social Skill by Reversing the
Effects Of Electronic Screen-Time. Novato: California
Wan Mohd Nor Wan Daud. (2013) Islamization Of Contemporary Knowledge
And The Role Of The University In The Context Of De-Westernization
And Decolonization. Johor Bahru: Penerbit UTM Press.
Wechsler, David. (1958) The Measurement and Appraisal of Adult Intelligence.
Edisi Ke-4. US: Williams & Wilkins Co.
Yahya Dahi al-Syatnawi Dr (2007) Tauzif al-Sunnah al-Nabawiyyah fi Bina'
al-Syakhsiyyah, dalam Prosiding Mu'tamar al-Sunnah al-Nabawiyyah fi al-
Dirasat al-Mu'asirah. Universiti Yarmouk, Jordan.
Yahya Dahi al-Syatnawi, Dr. (2007) Tauzif al-Sunnah al-Nabawiyyah fi Bina'
al-Syakhsiyyah, dalam Prosiding Mu'tamar al-Sunnah al-Nabawiyyah fi al-
Dirasat al-Mu'asirah. Universiti Yarmouk, Jordan.
Yahya Ibn Umar. (1956). "Kitab Al Ahkam al-Saq". Diedit oleh M. A. Makki,
Revista de Instituto Egipcio de Estudios Islamicos.
Yazid Abdul Manap. (2012) Menerokai Kegemilangan Saintis Islam. Shah
Alam: Dasar Cetak (M) Sdn. Bhd.
Yolanda (Linda) Reid Chassiakos, Md, Faap, Jenny Radesky, Md, Faap, Dimitri
Christakis, Md, Faap, Megan A.Moreno, Md, Msed, Mph, Faap, Corinn
Cross, Md, Faap. (2016). Children And Adolescents And Digital Media,

476 Rujukan

Council On Communications And Media. American Academy Of Pediatrics
Yusuf al-Qaradawi, Dr. (1998). al-Sunnah Masdaran li al-Ma'rifah wa al-

Hadarah, cet. 2. Qahirah : Dar al-Syuruq.
Yusuf al-Qaradawi, Dr. (2002). Kayfa Nata’amul Ma’a al-Sunnah al-

Nabawiyyah, cet.2. Qahirah : Dar al-Syuruq.
Zaharuddin Abd Rahman, Formula Solat Sempurna. Kuala Lumpur : Telaga

Biru, 2012.
Zaid Hussin Al-Hamid. (1984). Dosa-Dosa Besar Dalam Islam. Surabaya: Al-

Qo’noah Surabaya.
Zainal Abidin Safarwan. (t.t). Kamus Besar Bahasa Melayu. Kuala Lumpur:

Utusan Publication & Distributors Sdn Bhd.
Zainudin Sharif & Norazmah Mohamad Roslan. (2011). Faktor-faktor yang

mempengaruhi remaja terlibat dalam masalah sosial di Sekolah Tunas Bakti,
Sungai Lereh, Melaka. Journal of Education Psychology & Counseling,
115-140.
Zarkashy, Hamid Fahmy. (1990). Pemikiran al-Ghazali Tentang Pendidikan.
Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka
Ziyad Khalil Muhammad al-Daghamin, Dr. (1995), Manhajiyyah al-Bahth fi
al-Tafsir al-Mawdu 'i li Al-Qurān al-Karim, cet. 1. Amman : Dar al-Basyir.
Zulfikri Mohd Zain dan Roshaimizam Suhaimi. (2016). Manual Pembelajaran
CTU211 Sains dan Teknologi Islam. Pulau Pinang: Akademi Pengajian
Islam Kontemporari.

PENYUMBANG

A’dawiyah Ismail Fakulti Pengajian Islam, Universiti
Abdul Hanis Embong Kebangsaan Malaysia,Bangi, Selangor

Affendi Ismail Jabatan Kenegaraan dan Peradaban, Pusat
Ahmad Hisham Azizan Pendidikan Asas dan Liberal (PPAL),
Universiti Malaysia Terengganu, Kuala
Alias Azhar Terengganu, Terengganu
Asma Abdul Rahman
Akademi Pengajian Islam Kontemporari
Asmaa’ Mohd Arshad (ACIS), UiTM Cawangan Kelantan

Atini Alias Akademi Pengajian Islam Kontemporari
Azhar Abdul Rahman (ACIS),UiTM Cawangan Sarawak,
Kampus Samarahan
Azlan Abdul Aziz
Pusat Pengajian Undang-undang
Universiti Utara Malaysia,Sintok, Kedah

Fakulti Pengajian Bahasa Utama,
Universiti Sains Islam Malaysia,Nilai,
Negeri Sembilan

Akademi Pengajian Islam Kontemporari
(ACIS), Universiti Teknologi MARA,
Shah Alam, Selangor

Kolej Universiti Islam Melaka

Akademi Pengajian Islam Kontemporari
(ACIS),UiTM Cawangan Perlis, Arau,
Perlis

Fakulti Sains Komputer dan Matematik,
UiTM Cawangan Perlis, Arau, Perlis

478 Penyunting

Basri Abd Ghani Akademi Pengajian Islam Kontemporari
Che Latifah Ismail (ACIS), UiTM Cawangan Perlis, Arau,
Dziauddin Sharif Perlis

Akademi Pengajian Islam Kontemporari
(ACIS), UiTM Cawangan Perlis, Arau,
Perlis

Akademi Pengajian Islam Kontemporari
(ACIS), UiTM Cawangan Melaka,Lendu,
Melaka

Fazilah Idris Pusat Citra,Universiti Kebangsaan
Malaysia,Bangi, Selangor

Hamdi Ishak Pusat Kelestarian Turath Islami, Fakulti
Pengajian Islam,Universiti Kebangsaan
Malaysia,Bangi, Selangor

Hanifah Musa Fathullah Akademi Pengajian Islam Kontemporari

Harun (ACIS), Universiti Teknologi MARA,

Shah Alam, Selangor

Haziyah Hussin Fakulti Pengajian Islam, Universiti

Kebangsaan Malaysia,Bangi, Selangor

Irwan Mohd Subri Fakulti Syariah dan Undang-Undang,

Universiti Sains Islam Malaysia, Nilai,

Negeri Sembilan

Jamalia Aurani Akademi Pengajian Islam Kontemporari
(ACIS), UiTM Cawangan Perlis, Arau,
Perlis

Latifah Abdul Majid Fakulti Pengajian Islam, Universiti
Kebangsaan Malaysia, Bangi, Selangor

Maharam Mamat Pusat Citra,Universiti Kebangsaan
Malaysia, Bangi, Selangor

Mahfuzah Mohd Zabidi Akademi Pengajian Islam Kontemporari
(ACIS), Universiti Teknologi MARA,
Shah Alam, Selangor

Penyunting 479

Mardzelah Makhsin Universiti Utara Malaysia, Sintok, Kedah

Maznah Ibrahim Pusat Citra, Universiti Kebangsaan
Malaysia,Bangi, Selangor

Mohd Asri Abdullah Kolej Matrikulasi Perlis, Arau, Perlis

Mohd Azhar Ibrahim Residi Fakulti Kepimpinan dan Pengurusan,
Universiti Sains Islam Malaysia, Nilai,
Negeri Sembilan

Mohd Daud Ahmad Bahagian Hal Ehwal Islam, UiTM
Cawangan Perlis, Arau, Perlis

Mohd Faizal P.Rameli Akademi Pengajian Islam Kontemporari
(ACIS), UiTM Cawangan Melaka, Lendu,
Melaka

Mohd Farid Mohd Sharif Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan,

Universiti Sains Malaysia, P.Pinang

Mohd Hapiz Mahaiyadin Akademi Pengajian Islam Kontemporari,
UiTM Cawangan Pulau Pinang Permatang

Pauh, Pulau Pinang

Mohd Khusyairie Marzuki Jabatan Al-Qurān dan al-Hadith Akademi
Pengajian Islam Universiti Malaya, Kuala
Lumpur

Mohd Muhiden Abdul Akademi Pengajian Islam Universiti
Rahman Malaya Nilam Puri, Nilam Puri, Kelantan

Mohd Nasir Ayub Akademi Pengajian Islam Kontemporari,
UiTM Cawangan Kedah, Merbok, Kedah

Mohd Nizam Sahad Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan,
Universiti Sains Malaysia, P.Pinang

Mohd Nur Adzam Rasdi Fakulti Pengajian Quran dan Sunnah,
Universiti Sains Islam Malaysia, Nilai,
Negeri Sembilan

Muhamad Rahimi Osman Universiti Teknologi MARA, Shah Alam,
Selangor

480 Penyunting

Muhammad Hafiz Pusat Pengajian Undang-undang
Badarulzaman Universiti Utara Malaysia, Sintok, Kedah

Muhammad Saiful Islami Akademi Pengajian Islam Kontemporari

Mohd Taher UiTM Cawangan Kedah Merbok, Kedah

Nabilah Hasan Pelajar Ijazah Lanjutan Universiti Malaya

Nadiyah Hashim Akademi Pengajian Islam Kontemporari
(ACIS), UiTM Cawangan Perlis,

Najah Nadiah Amran Pusat Kelestarian Turath Islami, Fakulti
Pengajian Islam,Universiti Kebangsaan
Malaysia, Bangi, Selangor

Najahudin Lateh Akademi Pengajian Islam Kontemporari
(ACIS), Universiti Teknologi MARA,
Shah Alam, Selangor

Noor Azura binti Zainuddin Akademi Pengajian Islam Kontemporari
(ACIS), UiTM Cawangan Perlis, Arau,
Perlis

Nor Azira Mohd Radzi Akademi Pengajian Bahasa, UiTM

Cawangan Perlis, Arau, Perlis

Norain Azlan Calon Sarjana, Pusat Kelestarian Turath
Islami, Fakulti Pengajian Islam, Universiti
Kebangsaan Malaysia, Bangi, Selangor

Noraini Ismail Akademi Pengajian Islam Kontemporari
(ACIS), UiTM Cawangan Perlis, Arau,
Perlis

Norajila Che Man Akademi Pengajian Islam Kontemporari
(ACIS), UiTM Cawangan Melaka, Lendu,
Melaka

Norizah [email protected] Akademi Pengajian Islam Kontemporari
Daud (ACIS), UiTM Cawangan Melaka, Lendu,
Melaka

Rozita Ibrahim Pusat Citra, Universiti Kebangsaan

Malaysia,Bangi, Selangor

Rusnadewi Abdul Rashid UiTM Cawangan Perlis, Arau, Perlis

Penyunting 481

Siti Aisyah Yusof Akademi Pengajian Islam Kontemporari
UiTM Cawangan Kedah Merbok, Kedah

Siti Haziqah Shaban Kolej Universiti Islam Melaka

Siti Marhamah Kamarul Kolej Universiti Islam Melaka
Arifain

Siti Nazurulaina Hj. Aripin Kolej Universiti Islam Melaka

Siti Noorbiah Md Rejab

Suhaida Abu Bakar Akademi Pengajian Islam Kontemporari
UiTM Cawangan KedahMerbok, Kedah

Suhaida Mohd Amin Fakulti Pengurusan Perniagaan, UiTM
Cawangan Melaka, Lendu, Melaka

Suhaila Abdullah Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan,
Universiti Sains Malaysia, P.Pinang

Suria Baba Pusat Pengajian Bahasa dan Pembangunan
Insaniah, Universiti Malaysia Kelantan

Syuhaida Idha Abd Rahim Akademi Pengajian Islam Kontemporari
(ACIS), Universiti Teknologi MARA,
Shah Alam, Selangor

Wan Mohd Khairul Firdaus Fakulti Pengajian Kontemporari

Wan Khairuldin Islam, Universiti Sultan Zainal Abidin,

Terengganu

Ying-Leh Ling Jabatan Matematik, Sains dan Komputer,
Politeknik Kuching Sarawak

Zainab Ismail Pusat Kesejahteraan Insan dan Turath
Islami, Fakulti Pengajian Islam, Universiti
Kebangsaan Malaysia, Bangi, Selangor

Zainab Mohamad Ahmad Jabatan Pengajian Am, Politeknik
Kuching Sarawak

Zainab Mohd Zain Akademi Pengajian Bahasa, UiTM
Cawangan Melaka, Lendu, Melaka

482 Penyunting Akademi Pengajian Islam Kontemporari
(ACIS), Universiti Teknologi MARA,
Zulaipa Ruzulan Shah Alam, Selangor
Zulfadhli Salleh
Usuli Faqih Research Centre PLT


Click to View FlipBook Version
Previous Book
MANUAL PENGURUSAN DAN TAKWM 2019
Next Book
Sample 20-12