The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by fireant26, 2021-10-30 12:57:52

ĐH 093

Đa Hiệu 093

“Traû ta soâng nuùi!” töøng trang söû,
Daân toäc coøn nghe voïng thieát tha.
Ngöôïc veát thôøi gian, cuøng nhaén nhuû:
“Khoâng ñoøi, ai traû nuùi soâng ta!”

Vuõ Hoaøng Chöông

Ban Chaáp Haønh Toång Hoäi CSVSQ/TVBQGVN
Ban Bieân Taäp Ña Hieäu
Chaân thaønh caûm taï:

Quyù Giaùo Sö,
Quyù Chieán Höõu,
Quyù Thaân Höõu,
vaø Ñaïi Gia Ñình Voõ Bò
ñaõ uûng hoä taøi chaùnh vaø ñoùng goùp baøi vôû ñeå
thöïc hieän Ñaëc San Ña Hieäu 93.

Traû Ta Soâng Nuùi - Ñoà hoïa Thaåm Vaân
(Caûm höùng töø tranh Baø Trieäu cuûa hoïa só Vivi)
2 TRAÛ TA SOÂNG NUÙI

ÑA HIEÄU 93

ªªChuû ñeà:

Traû Ta Sonâ g Nuiù

ªªToång phaùt haønh:

Hoäi Voõ Bò Baéc California

ªªPhaùt haønh:

Ngaøy 19/03/2011

ªªChuû nhieäm:

CSVSQ Nguyeãn Vaên Chaán K9

ªªChuû buùt:

CSVSQ Leâ Ñình Trí K29

ªªTrò söï kieâm thuû quyõ:

CSVSQ Tröông Thaønh Minh K28

ªªHoäp thö toøa soaïn:

ÑA HIEÄU MAGAZINE

P.O. BOX 235

Mt. Eden, CA 94557

Tel: 510-303 7963

ªªEmail: [email protected]

ªªWebsite: www.dahieu.com

ªªHình bìa: Toaùn Quoác - Quaân Kyø

Ñaïi Hoäi AÂu Chaâu 2007

ÑA HIEÄU 93 3

°° trong soá naày

Trong soá naày ....4

Toân Chæ & Ñieàu Leä Ñaëc San Ña Hieäu ....6

Vaên thö, thoâng caùo ....7

Laù thö Chuû Nhieäm ....16

Haø Noäi möu toan daâng Hoaøng Sa Tröôøng Sa cho TC ....20

Lôøi phaùt bieåu cuûa haäu dueä... - Nguyeãn Minh Huy ....29

Suy nghó veà baøi vieát MMNV - Ng. Quoác Ñoáng 13 ....33

Nhìn laïi mình 42 naêm tröôùc - Nguyeãn-Huy Huøng 1 ....51

Muøa xuaân deã thöông - thô Nguyeãn Ñoâng Giang 19 ....73

Xuaân hoaøi nieäm - thô Vi Vaân 20B ....74

Moät giao thöøa trong ñôøi - hoài kyù VM Long 20 ....75

Muøa xuaân maây ngaøn - tuøy buùt Thu Nga 18B ....87

Gôûi Trang Y Haï - thô Traïch Gaàm ....96

Queâ höông bình minh môùi - thô Quoác Nam 22 ....98

Noãi nieàm cuûa cuï Traàn Vaên Höông - N. C. Tröïc 20 ....99

Traû ta soâng nuùi - Thô Vuõ Hoaøng Chöông ....120

TQLC/VN baét quaân TC... - Coå Taán Tinh Chaâu ....125

Ñeâm lieâu trai - truyeän ngaén Queá Höông ....132

Noãi thao thöùc ñeâm tröø tòch - thô Vi Vaân 20B ....148

Muøa xuaân töø coõi ñoaïn tröôøng - thô N. Ñ. Giang 19....149

Töôùng Nguyeãn Vaên Hieáu... - Nguyeãn V. Tín ....150

Trôøi möa nhôù baïn - tuøy buùt Song Vuõ NV Xuaân 17 ....166

Taâm söï vôùi Ñaëng Kim Thu - thô Phaïm K. Khoâi 19 ....185

Theâm moät ñoøn môùi cuûa NQ36 - Phaïm V. Tieàn K20 ....187

Buoåi saùng muøa ñoâng cho ÑH - hoatrangnguyen25B....197

Yeâu hoàng nhan - phieám luaän Kathy Traàn 12C ....207

4 TRAÛ TA SOÂNG NUÙI

Thô Chu Thuïy Nguyeân - thô Chu Thuïy Nguyeân 24 ....214

Vöôït thoaùt - truyeän ngaén Ngoâ Minh Haèng ....217

Ñöôøng khoå anh ñi... - thô NM Thanh 22 ....230

Boùng ma treân ñoài - tuøy buùt Phaïm Phong Dinh ....234

Cuoäc di taûn cuûa TVBQGVN - Phan Vaên Loäc 30 ....251

Xuoáng ñöôøng - nhaïc Nguyeät AÙnh ....261

Hình aûnh coäng ñoàng Nam Cali xuoáng ñöôøng ....262

Baïc toùc tuoåi hai möôi - hoài kyù Phaïm Mai Höông ....263

Baø Meï queâ - tuøy buùt Toâ Vaên Caáp 20 ....281

Giaùn ñieäp - Traàn Tuaán Ngoïc 28 ....289

Trung UÙy Leâ Vaên Cao - hoài kyù Traàn Vaên Minh ....308

Söùc maïnh - tuøy buùt Minh Nguyeät 17B ....315

Caùnh hoa thôøi loaïn - thô Cö Nguyeãn 29 ....318

Xuaân veà gôïi nhôù - thô Mai Phöông Thuûy 15B ....319

Sinh hoaït VB khaép nôi ....329

ÑA HIEÄU 93 5

Ñaëc san Ña Hieäu

A/ Toân chæ:
Ñeå Ña Hieäu giöõ ñuùng ñöôïc truyeàn thoáng phuïc vuï taäp theå
Voõ Bò vaø toaøn theå ñoäc giaû, moät soá qui ñònh sau ñaây ñöôïc
aùp duïng:
1. Nhöõng baøi vieát coù noäi dung coå voõ hay tuyeân truyeàn
cho chuû nghóa coâïng saûn tröïc tieáp hay giaùn tieáp ñeàu tuyeät
ñoái khoâng ñöôïc choïn ñaêng.
2. Nhöõng baøi vieát khoâng phuø hôïp vôùi Laäp Tröôøng, Toân
Chæ vaø Muïc ñích cuûa TH/CSVSQ/TVBQGVN seõ khoâng
ñöôïc choïn ñaêng.
3. Noäi dung baøi vieát cho Ña Hieäu caàn phaûi khaùch quan,
khoâng ñaû kích, phæ baùng ñôøi tö cuûa baát cöù moät caù nhaân naøo
duø trong taäp theå Voõ Bò hay ngoaøi. Pheâ bình vaø nhaän xeùt
veà tö töôûng, laäp tröôøng, chöù khoâng chi tieát hoùa ñôøi tö cuûa
baát cöù moät ai.

B/ Ñieàu leä:
1. Baøi vieát ngoaøi buùt hieäu, xin ghi roõ teân thaät, khoùa (neáu
laø CSVSQ), soá ñieän thoaïi, ñòa chæ email vaø ñòa chæ cö nguï
ñeå toøa soaïn tieän lieân laïc. Neáu khoâng muoán ñaêng teân thaät,
xin ghi chuù roõ raøng. Ñeå traùnh nhöõng loãi laàm ñaùng tieác, xin
quyù vò ñaùnh maùy coù boû daáu, vaø ñính keøm (attached) theo
email. Vì nhaân söï giôùi haïn, nhöõng baøi vieát khoâng boû daáu vaø
caùc baøi göûi qua ñöôøng böu ñieän seõ khoâng ñöôïc choïn ñaêng.
2. Ña Hieäu coù toaøn quyeàn ñaêng hay khoâng ñaêng nhöõng
saùng taùc ñoäc giaû göûi ñeán.
3. Ña Hieäu chæ ñaêng tin möøng hay phaân öu do Lieân Hoäi,
Hoäi hay ñaïi dieän khoùa göûi ñeán toøa soaïn baèng email.

Ban Bienâ Taäp Ña Hieuä

6 TRAÛ TA SOÂNG NUÙI

TOÅNG HOÄI CÖÏU SINH VIEÂN SÓ QUAN TRÖÔØNG VOÕ BÒ QUOÁC GIA VIEÄT NAM
BAN CHAÁP HAØNH TOÅNG HOÄI

P.O. Box 3204 Santa Clara, CA 95051, USA
Ñieän thoaïi: 408-296-1971 Email: [email protected]

THOÂNG BAÙO Soá: 009/BCH/TH10-12

Traân troïng thoâng baùo ñeán toaøn theå cöïu SVSQ/TVBQGVN vaø
ñoäc giaû Ñaëc San Ña Hieäu.
Treân Ñaëc San Ña Hieäu soá 92 vöøa qua, coù moät baøi vieát nhan ñeà
“Mô Moät Ngaøy Veà” cuûa Cöïu SVSQ Mai Vaên Taán Khoùa 21 baøn veà
cuoäc tranh ñaáu daønh töï do daân chuû vaø nhaân quyeàn cho Vieät Nam.
Baøi vieát naøy ñaõ gaây phaûn öùng maïnh töø phía ñoäc giaû. Trong buoåi hoïp
cuûa Ban Chaáp Haønh TH/CSVSQ/TVBQGVN ngaøy Chuû Nhaät 30-1-
2011 taïi San Jose, vaán ñeà baøi vieát noùi treân ñaõ ñöôïc ñem ra thaûo luaän.
Nhaän Ñònh:
Ban Chaáp Haønh TH/CSVSQ/TVBQGVN thaáy raèng: quan ñieåm
cuûa baøi vieát veà muïc tieâu xaây döïng töï do daân chuû cho Vieät Nam trong
theå cheá ña ñaûng, khoâng haän thuø, moïi ngöôøi cuøng baét tay chung nhau
xaây döïng ñaát nöôùc laø quan ñieåm maø chuùng ta, nhöõng ngöôøi yeâu
nöôùc khoâng-coäng-saûn luoân luoân chaáp nhaän. Taùc giaû ñaùnh giaù ñuùng
veà söï tai haïi cuûa chuû nghóa Coäng Saûn, khaúng ñònh caùc ñaûng CS coøn
laïi seõ caùo chung vaø döï lieäu cheá ñoä daân chuû ña ñaûng seõ toaøn thaéng.
Taùc giaû coù nhöõng ñeà nghò hôïp lyù nhö chuùng ta phaûi xaây döïng löïc
löôïng ñaáu tranh chính trò cuûa ñoàng baøo trong nöôùc, ñem thoâng tin
trung thöïc vaøo Vieät Nam, töï haïn cheá du lòch vaø göûi tieàn veà Vieät Nam.
Tuy nhieân Ban Chaáp Haønh Toång Hoäi khoâng chaáp nhaän moät soá
laäp luaän trong baøi vieát nhö:
1) Laäp luaän chuû yeáu trong baøi vieát cho raèng: “Choáng Coäng laø loãi
thôøi, vì CS treân thöïc teá khoâng coøn… Ñaûng CSVN hoaøn toaøn khoâng
coøn giaùo ñieàu Maùc Leâ… Chæ coøn laø caùi voû maø ruoät hoaøn toaøn thay
ñoåi… Chuùng ta khoâng neân choáng coäng.”
2) Ñaùnh giaù sai laàm vaø chuû quan veà CSVN khi cho raèng coù theå
hoøa giaûi, coäng taùc vôùi chuùng ñeå tieán daàn ñeán cheá ñoä ña ñaûng qua
caùc cuoäc baàu cöû daân chuû.
3) Chæ trích thaùi ñoä choáng coäng cöïc ñoan, cho raèng caùc cuoäc bieåu
tình choáng coäng laø voâ ích.

4) Cho raèng laù côø vaøng ba soïc ñoû chæ laø bieåu töôïng cuûa
coäng ñoàng ngöôøi Vieät tò naïn neân caàn teá nhò trong vieäc söû
duïng…

Ban Chaáp Haønh Toång Hoäi coù nhöõng quan ñieåm sau ñaây
veà baøi vieát noùi treân:

a) Lyù luaän “Choáng Coäng laø loãi thôøi” naøy traùi ngöôïc vôùi
tinh thaàn baûn Noäi Quy hieän haønh cuûa Toång Hoäi. Ñieàu 8
Noäi Quy neâu roõ laäp tröôøng “Choáng Coäng Saûn, yù thöùc heä
Coäng Saûn vaø caùc cheá ñoä ñoäc taøi.” Ñieàu 11 khaúng ñònh muïc
tieâu “ñaáu tranh nhaèm giaûi tröø cheá ñoä coäng saûn taïi VN” ñeå
“quang phuïc queâ höông.”

b) Treân thöïc teá, Ñaûng CSVN chöa heà töø boû chuû nghóa
CS, chæ laâm thôøi öùng duïng kinh teá thò tröôøng töï do giôùi haïn,
nhöng luoân luoân khaúng ñònh caùc chính saùch, ñöôøng loái kinh
teá vaø chính trò cuûa chuû nghóa CS vaø ngaøy caøng aùp duïng
quyeàn thoáng trò cuûa coäng saûn moät caùch cöùng raén hôn. Do
ñoù, danh nghóa “choáng CSVN” hay “choáng Coäng” vaãn coù
yù nghóa vaø vaãn laø ñöôøng loái tranh ñaáu cuûa chuùng ta.

c) Toång Hoäi quan nieäm raèng, bieåu loä moät thaùi ñoä cöùng
raén ñuùng luùc ñuùng choã laø caàn thieát cho chuùng ta. Nhöõng
cuoäc phaûn khaùng caùc haønh vi sai traùi cuûa CSVN veà moïi
maët hieån nhieân laøm cho Haø Noäi phaûi nôùi tay, khoâng daùm
ñaøn aùp nhaân daân maïnh meõ nhö chuùng muoán. Vaû laïi, ñaáu
tranh chính trò coâng khai maø khoâng coù tieáng noùi maïnh meõ
uûng hoä laø moät söï thieáu soùt nghieâm troïng. Caùc cuoäc bieåu
tình lôùn ñaõ thuùc ñaåy caùc chính quyeàn, caùc toå chöùc, vaø nhaân
só treân theá giôùi tieáp tay cho chuùng ta gaây aùp löïc buoäc Haø
Noäi phaûi chuøn böôùc.

d) Laù côø vaøng khoâng coøn ñöôïc treo taïi LHQ vaø trong
nhöõng nghi leã ngoaïi giao ôû caùc nöôùc, nhöng vaãn ñöôïc vinh
danh laø bieåu töôïng cuûa töï do daân chuû cho Vieät Nam. Laù
côø naøy coøn laø maàu saéc cuûa moät neàn vaên minh, laø tieâu bieåu
cuûa moät truyeàn thoáng daân toäc ñöôïc löu truyeàn töø caùc trieàu
ñaïi tröôùc naêm 1945. Nöôùc Nga sau hôn 70 naêm döôùi cheá
ñoä CS vôùi côø ñoû buùa lieàm, töø naêm 1992 ñaõ laáy laïi quoác kyø
cuûa nöôùc Nga tröôùc khi coäng saûn tieám quyeàn. Ngöôøi Nga
löu vong ñaõ gìn giöõ vaø khoâi phuïc quoác kyø cuûa hoï khi Nga
thieát laäp cheá ñoä daân chuû thay theá cheá ñoä coäng saûn.

8 TRAÛ TA SOÂNG NUÙI

Haàu heát caùc ñoaøn theå yeâu nöôùc choáng CSVN ñeàu chuû
tröông tranh ñaáu baèng chính trò, chæ mong sao ñaït ñöôïc
nhöõng thaønh quaû töông töï nhö ôû Ñoâng AÂu vaø Lieân Xoâ töø
1988 ñeán 1991, laät ñoå caùc cheá ñoä CS maø khoâng toán gioït
maùu naøo (ngoaïi tröø Ceaucescu, laõnh tuï coäng saûn Romania
bò nhaân daân treo coå vaø hôn 1000 ngöôøi cheát trong moät cuoäc
xung ñoät ngaén).

Quyeát Ñònh:
Sau khi thaûo luaän, Ban Chaáp Haønh Toång Hoäi ñi ñeán
nhöõng quyeát ñònh sau ñaây:
1. Toång Hoäi Tröôûng vaø Ban Chaáp Haønh nhìn nhaän sô
xuaát trong vieäc giaùm saùt hoaït ñoäng cuûa Ban Bieân Taäp.
2. Toång Hoäi Tröôûng vaø Ban Chaáp Haønh thaúng thaén
pheâ bình Cöïu SVSQ Leâ Ñình Trí, Chuû Buùt Ña Hieäu ñaõ
phaïm loãi laàm khi choïn ñaêng moät baøi vieát coù nhöõng ñoaïn
ñi ngöôïc laïi Noäi Quy cuûa Toång Hoäi. Cöïu SVSQ Chuû Buùt
nhìn nhaän nhöõng sai soùt, chính thöùc xin loãi taäp theå Cöïu
SVSQ/TVBQGVN vaø xin töø nhieäm. Ñeå vieäc phaùt haønh Ña
Hieäu khoâng bò giaùn ñoaïn, Cöïu SVSQ seõ rôøi nhieäm vuï sau
khi hoaøn taát Ña Hieäu 93. Toång Hoäi Tröôûng vaø BCH seõ tìm
ngöôøi tình nguyeän thay theá.
3. Ban Bieân Taäp coù traùch nhieäm taäp theå veà söï sô xuaát
trong phöông caùch toå chöùc, duyeät xeùt, choïn löïa baøi vôû. Toaøn
theå BBT thaønh thaät caùo loãi quyù ñoàng moân vaø chö ñoäc giaû
veà nhöõng sô xuaát naøy.
4. Ban Chaáp Haønh vaø Ban Bieân Taäp Ñaëc San ÑH seõ chaán
chænh laïi heä thoáng bieân soaïn ÑSÑH ñeå traùnh nhöõng tröôøng
hôïp töông töï coù theå xaûy ra.
Ban Chaáp Haønh Toång Hoäi vaø Ban Bieân Taäp Ña Hieäu seõ
luoân luoân laøm troøn nhieäm vuï ñöôïc Toång Hoäi trao phoù theo
ñuùng muïc tieâu, toân chæ vaø laäp tröôøng ghi trong Noäi Quy.

Santa Clara, ngaøy 7 thaùng 2 naêm 2011
CSVSQ/K9 Nguyeãn Vaên Chaán

Toång Hoäi Tröôûng

ÑA HIEÄU 93 9

TOÅNG HOÄI CÖÏU SINH VIEÂN SÓ QUAN
TRÖÔØNG VOÕ BÒ QUOÁC GIA VIEÄT NAM

LIEÂN HOÄI AÂU CHAÂU
4 Rue de la Source, 95490 Vaureùal, France
Tel: 0033-1-34217895 - Email: [email protected]

VAÊN THÖ

VT02/BCH/LHAC/09-11

Trích yeáu: V/v Toå chöùc Ñaïi Hoäi VBAC thaùng 8 naêm 2011 taïi
Lieøge - Belgique

Tham chieáu: Quyeát ñònh cuûa Ñaïi Hoäi CSVSQ/TVBQGVN/AÂU
CHAÂU naêm 2009 taïi Vöông Quoác Bæ

Kính göûi:
- CSVSQ Nguyeãn Vaên Chaán
Toång Hoäi Tröôûng Toång Hoäi CVSVQ/TVBQGVN
- CSVSQ Traàn Khaéc Thuyeân K16
Chuû Tòch Hoäi Ñoàng Tö Vaán TH/CSVSQ/TVBQGVB
- Ban Chaáp Haønh Toång Hoäi
- Toång Ñoaøn Thanh Thieáu Nieân Ña Hieäu

Kính thöa quyù vò,

Theo quyeát ñònh cuûa Lieân Hoäi CSVSQ/TVBQGVN/AC trong
buoåi hoïp ngaøy 19 thaùng 2 naêm 2011 taïi Lieøge, Lieân Hoäi
AC traân troïng thoâng baùo:
1) Lieân Hoäi (LH) chuùng toâi seõ toå chöùc Ñaïi Hoäi VBAC vaøo caùc
ngaøy 11-12-13-14 thaùng 8 naêm 2011 taïi Chaâteau Sartay, soá 64
Rue Pierre Henvard - 4053 Embourg - Belgique, vôùi caùc muïc ñính:

A) Baàu Taân Lieân Hoäi Tröôûng Lieân Hoäi CSVSQ/
TVBQGVN-AÂu chaâu nhieäm kyø 2011-2013 vaø keá hoaïch phaùt trieån
TTNÑH/AÂu chaâu.

B) Kieåm ñieåm caùc coâng taùc cuûa LH trong thôøi gian qua
vaø caùc phöông höôùng sinh hoaït cuûa LH trong nhieäm kyø
2011-2013.

2) Traân troïng kính môøi quyù vò tham döï ÑAÏI HOÄI VBAC
trong thôøi gian ghi treân ñeå cuøng trao ñoåi vôùi chuùng toâi nhöõng
ñöôøng loái sinh hoaït cuûa Toång Hoäi. Söï hieän dieän cuûa quyù vò
laø moät vinh döï lôùn cho Lieân Hoäi chuùng toâi, cuõng nhö goùp
phaàn thaønh coâng cho ÑH/VBAC. Chuùng toâi raát haân haïnh
ñöôïc ñoùn tieáp quyù vò.

3) Ngoaøi ra chuùng toâi cuõng mong quyù vò khuyeán khích
caùc CSVSQ vaø gia ñình tham döï ÑH/VBAC vaø phoå bieán
roäng raõi caùc tin töùc ÑH/VBAC treân ñaëc san Ña Hieäu vaø caùc
dieãn ñaøn cuûa Toång Hoäi.

4) Ban Toå Chöùc chuùng toâi cuõng keâu goïi söï giuùp ñôõ vaø yeåm
trôï tinh thaàn-vaät chaát cuûa taát caû caùc CSVSQ/TVBQGVN.

5) Moïi yù kieán xin göûi veà Tröôûng Ban Toå Chöùc, CSVSQ
Nguyeãn Vónh Giaùm K19, ñieän thö:

[email protected]
Ban Toå Chöùc ÑH seõ thöôøng xuyeân thoâng baùo tin töùc vaø
hình aûnh treân trang Web rieâng cho Ñaïi Hoäi VBAC 2011 taïi
ñòa chæ www.dhvbac.tk
Traân troïng kính chaøo quyù vò,

Lieøge, ngaøy 19/02/2011
CSVSQ K26 Nguyeãn Höõu Xöông K26

Lieân Hoäi Tröôûng


Ñoàng kính göûi vaø kính môøi:
- Caùc Lieân Hoäi UÙc chaâu vaø Canada
- Caùc Hoäi VB taïi Hoa Kyø
- Ñoaøn Phuï Nöõ Laâm Vieân
- Ñaëc San Ña Hieäu (ñeå kính töôøng vaø phoå bieán)

ÑA HIEÄU 93 11

TOÅNG HOÄI CÖÏU SINH VIEÂN SÓ QUAN TRÖÔØNG VOÕ BÒ QUOÁC GIA VIEÄT NAM
BAN CHAÁP HAØNH TOÅNG HOÄI

P.O. Box 3204 Santa Clara, CA 95051, USA
Ñieän thoaïi: 408-296-1971 Email: [email protected]

VAÊN THÖ Soá: 10/BCH/TH10-12

Trích yeáu: V/v ñieàn khuyeát thaønh phaàn BCH/TH nhieäm kyø
2010-2012

Tham chieáu:
- Noäi Quy TH/CSVSQ/TVBQGVN
- Bieân Baûn Ñaïi Hoäi Ñoàng XVII ngaøy 4 thaùng 7 naêm 2010

Toång Hoäi Truôûng Toång Hoäi Cöïu Sinh Vieân Só Quan Tröôøng
Voõ Bò Quoác Gia Vieät Nam quyeát ñònh boå nhieäm cöïu Sinh
Vieân Só Quan döôùi ñaây vaøo chöùc vuï Toång Hoäi Phoù Vuøng thuoäc
Ban Chaáp Haønh Toång Hoäi nhieäm Kyø 2010-1012:
Toång Hoäi Phoù Ñaëc traùch Vuøng Ñoâng Hoa Kyø: CSVSQ Traàn
Quang Duaät K21
Vaên thö naøy coù hieäu löïc keå töø ngaøy kyù.

Santa Clara, ngaøy 06 thaùng 3 naêm 2011

CSVSQ/K9 Nguyeãn Vaên Chaán

ÑOÀNG KÍNH GÔÛI: Toång Hoäi Tröôûng

- CSVSQ/K21 Traàn Quang Duaät

“ñeå thi haønh”

- Hoäi Ñoàng Tö Vaán & Giaùm Saùt

“ñeå kính töôøng”

- Caùc BCH Lieân Hoäi, Hoäi

- Caùc BÑD Khoaù

- Caùc Ñoaøn PNLV

-Toång Ñoaøn TTNÑH

“ñeå töôøng”

Caùc cô quan truyeàn thoâng TH/CSVSQ/

TVBQGVN

“ñeå phoå bieán”

12 TRAÛ TA SOÂNG NUÙI

THOÂNG BAÙO

KHOÙA 28 TRÖÔØNG VOÕ BÒ QUOÁC GIA VIEÄT NAM
40 NAÊM KYÛ NIEÄM
(1971-2011)

Ban Ñaïi Dieän Khoùa 28 Nguyeãn Ñình Baûo traân troïng
thoâng baùo:
Khoùa 28 Nguyeãn Ñình Baûo seõ toå chöùc Kyû Nieäm Boán
Möôi Naêm Hoäi Ngoä treân ñoài 1515, töø ngaøy 05 ñeán 08 thaùng
8 naêm 2011, taïi thaønh phoá Seattle, tieåu bang Washington,
Hoa Kyø.
Chöông trình seõ ñöôïc thoâng baùo treân dieãn ñaøn KHAITAM
vaø treân ñaëc san ÑA HIEÄU, phaùt haønh vaøo thaùng 7 naêm 2011.
Ban toå chöùc seõ göûi thieäp môøi vaø chöông trình chi tieát ñeán
töøng gia ñình Khoùa 28/TVBQGVN taïi Hoa Kyø, AÂu Chaâu
vaø UÙc Chaâu vaøo ñaàu thaùng 6 naêm 2011.

Moïi chi tieát xin lieân laïc:

Ñaïi Dieän Khoùa: Tröôûng Ban Toå Chöùc:

Nguyeãn Thaønh Sang Nguyeãn Sanh

476 Bluefield Dr. 4031 S. 220th Pl.

San Jose, CA 95136 Kent, WA 98032

(408) 629-9345 (nhaø) (253) 395-2579 (nhaø)

(408) 833-8639 (Cell) (206) 779-0099 (Cell)

San Jose, California, ngaøy 28 thaùng 02 naêm 2011
Cöïu SVSQ Nguyeãn Thaønh Sang
Ñaïi Dieän Khoùa 28

ÑA HIEÄU 93 13

Thoâng Baùo

Hoïp maët kyû nieäm 46 naêm ngaøy K22 nhaäp tröôøng

Ban Ñaïi Dieän K22 vaø Ban Toå Chöùc ngaøy “Khoùa 22
TVBQGVN 46 Naêm Hoäi Ngoä” traân troïng thoâng baùo:
Vaøo caùc ngaøy 23, 24 & 25 thaùng 4 naêm 2011, Khoùa
22 seõ toå chöùc hoïp maët taïi thaønh phoá Houston, Texas, chuû
ñeà: “Khoùa 22 TVBQGVN 46 Naêm Hoäi Ngoä”. Ñaây laø laàn
ñaàu tieân Khoùa 22 hoïp maët lôùn ñeå kyû nieäm NGAØY NHAÄP
TRÖÔØNG 46 naêm veà tröôùc vôùi söï tham döï cuûa nhieàu Cöïu
SVSQ K22, gia ñình vaø caùc quaû phuï K22 ñeán töø nhieàu nôi
treân theá giôùi (keå caû töø Vieät Nam).
Khoùa 22 vôùi 276 thanh nieân nhaäp hoïc Tröôøng VBQGVN
töø ngaøy 20 thaùng 11 ñeán giöõa thaùng 12 naêm 1965. Khoùa 22
laø khoùa duy nhaát cuûa Tröôøng Voõ Bò toát nghieäp ôû hai thôøi
ñieåm khaùc nhau: Khoùa 22A maõn khoùa cuoái naêm 1967 vôùi
163 taân só quan, vaø Khoùa 22B maõn khoùa cuoái naêm 1969
vôùi 96 taân só quan.
Trong dòp hoïp maët naøy, Khoùa 22 chuùng toâi seõ haân haïnh
tieáp ñoùn quyù vò quan khaùch vaø ñoàng moân trong chöông trình:
“Ñeâm Lieân Hoan Chaøo Möøng Hoäi Ngoä”.

Thôøi gian:
töø 6:00 PM ñeán 11:30 PM
Ngaøy Chuû nhaät 24 thaùng 4 naêm 2011

Taïi:
OCEAN PALACE RESTAURANT
11215 Bellaire Blvd., Houston, TX 77072
Daï tieäc & daï vuõ seõ coù söï trình dieãn cuûa nhieàu nam nöõ
ca só teân tuoåi, trong soá naøy coù hai ca só Laâm Nhaät Tieán &

14 TRAÛ TA SOÂNG NUÙI

Hoà Hoaøng Yeán cuøng vôùi daøn ca só chuyeân nghieäp thuoäc Ñeä
Nhaát Ban Nhaïc “Vuõ Tröôøng Maxim”.

Ñaëc bieät, cöïu chæ huy tröôûng TVBQGVN thôøi kyø Khoùa
22 thuï huaán: NT Ñoã Ngoïc Nhaän K3 seõ hieän dieän trong ngaøy
vui naøy. Ban Toå Chöùc 46 naêm hoäi ngoä Khoùa 22 seõ gôûi thö
môøi ñeán quyù quan khaùch, quyù ñoàng moân vaø taát caû gia ñình
Cöïu SVSQ Khoùa 22. Ñaây laø nieàm vinh haïnh cho khoùa chuùng
toâi, vaø chuùng toâi cuõng raát mong söï tham döï cuûa caùc Nieân
Tröôûng cuøng caùc baïn ñoàng moân ñaïi dieän caùc khoùa.

Heïn gaëp trong ngaøy Hoäi ngoä Khoùa 22.
Traân troïng,

TM Ban Toå Chöùc,
TN Ban Ñaïi Dieän Khoùa 22

Tröôûng Ban,
Cöïu SVSQ Huyønh Kim Chung K22

Cöïu SVSQ Leâ Vieát Ñaéc K22

Ñieän thoaïi lieân laïc: 15
Huyønh Kim Chung:
(713)927-9080
email: [email protected]
Tröông Vaên UÙt:
(281)591-8607
email: [email protected]
Traàn Ñình AÁn:
(607)426-6179
email: email: [email protected]

ÑA HIEÄU 93

LAÙ THÖ TOÅNG HOÄI

Kính thöa:
Quyù NT, NÑ vaø Quyù Baïn,

Quyù GS/VHV vaø HLV/QSV,
Quyù Ñoäc Giaû vaø Thaân Höõu,
Quyù Chò PNLV vaø Phu Nhaân Voõ Bò,
Cuøng Caùc Chaùu TTNÑH,

Ña Hieäu 93 ñeán vôùi quyù vò sau khi chuùng ta ñöôïc
höôûng nhöõng ngaøy vui xuaân ñaàm aám vôùi gia ñình
cuøng ngöôøi thaân vaø qua nhöõng buoåi hoäi ngoä Taát
Nieân – Taân Nieân taïi caùc Hoäi Voõ Bò ñòa phöông ñöôïc toå chöùc
nhieàu nôi treân toaøn theá giôùi. Ñaây laø dòp ñeå caùc Cöïu SVSQ/
TVBQGVN vaø gia ñình haøn huyeân, thaêm hoûi nhau veà cuoäc
soáng, chia seû nhöõng nieàm vui veà söï thaønh ñaït cuûa con chaùu
trong moïi laõnh vöïc vaên hoaù, khoa hoïc, xaõ hoäi v.v... vaø cuõng
laø dòp ñeå chuùng ta kieåm ñieåm laïi nhöõng baïn ñoàng moân ai
maát ai coøn vaø nhaát laø nhöõng ai caàn ñöôïc thaêm hoûi vaø giuùp
ñôõ taïi queâ nhaø cuõng nhö taïi haûi ngoaïi. Naêm nay BCH/TH
ñaõ toå chöùc gaây quyõ Caây Muøa Xuaân vaø ñaõ ñaït ñöôïc thaønh
quaû raát khích leä, khoâng nhöõng qua söï ñoùng goùp cuûa chính
caùc anh chò em trong gia ñình cuûa taäp theå Voõ Bò, maø coøn
ñöôïc söï yeåm trôï cuûa caùc hoäi ñoaøn baïn nhö Hoäi AÙi Höõu Cöïu
Nöõ Sinh Tröng Vöông vaø Gia Long mieàn Baéc California.
Thay maët BCH/TH, toâi xin chaân thaønh caùm ôn taát caû quyù vò
haûo taâm ñaõ tích cöïc ñoùng goùp cho chöông trình nhaân aùi naøy.
Nghóa cöû cuûa quyù vò luoân ñöôïc caûm kích, caùc Cöïu SVSQ
vaø gia ñình tieáp nhaän moùn quaø aân tình chaân thaønh ghi ôn.

16 TRAÛ TA SOÂNG NUÙI

Nhö Cöïu SVSQ Uyû Vieân Xaõ Hoäi TH ñaõ coù laàn baøy toû“cuûa
tuy tô toùc, nghóa so ngaøn truøng,” nhöõng moùn quaø naøy tuy
nhoû beù nhöng ñem laïi giaù trò tinh thaàn to lôùn, ñaõ thaêm hoûi
vaø söôûi aám nhöõng hoaøn caûnh baát haïnh nôi queâ nhaø hoaëc
taïi haûi ngoaïi trong luùc Xuaân veà.

Thöa quyù vò,
Chuùng ta ñöôïc höôûng moät muøa xuaân thanh bình treân ñaát
nöôùc töï do ñaày ñuû caû vaät chaát laãn tinh thaàn trong khi hôn
85 trieäu ñoàng baøo chuùng ta, ña soá soáng laàm than ngheøo khoå
nôi queâ höông, thieáu thoán veà vaät chaát vaø bò aùp böùc veà tinh
thaàn. Chæ moät thieåu soá caùn boä, ñaûng vieân coäng saûn nhieàu
tieàn laém baïc, soáng pheø phôõn qua vieäc chieám ñoaït ñaát ñai
vaø baùn ñaát, daâng bieån cho ngoaïi bang, chuùng thaät ñaéc toäi
vôùi tieàn nhaân. Caùc cuoäc caùch maïng daân chuû taïi nhöõng quoác
gia thuoäc Khoái AÛ Raäp – Baéc Phi vaø Trung Ñoâng ñang ñoàng
loaït dieãn ra quyeát lieät, khaúng ñònh khaùt voïng ñoøi hoûi töï do
daân chuû, coâng baèng xaõ hoäi cho moïi coâng daân, khaúng ñònh söï
suïp ñoå nhanh choùng vaø baát ngôø cuûa baát kyø cheá ñoä chuyeân
cheá ñoäc taøi naøo ñi ngöôïc laïi laøn soùng daân chuû cuûa theá giôùi.
Thöa quyù vò,
Toå tieân chuùng ta döïng nöôùc vaø giöõ nöôùc traûi qua bieát
bao trieàu ñaïi, khoâng ñeå moät taác ñaát loït vaøo tay quaân giaëc.
Vua Leâ Thaùnh Toâng caên daën trieàu thaàn vaø muoân ñôøi con
chaùu:“Ta phaûi gìn giöõ cho caån thaän, ñöøng ñeå ai laáy maát moät
phaân nuùi, moät taác soâng.” Ngaøy nay, non soâng gaám voùc töø
AÛi Nam Quan ñeán muõi Caø Mau ñaõ khoâng coøn nguyeân veïn.
Ñeå baùm chaët quyeàn thoáng trò, Vieät coäng ñaõ daâng AÛi Nam
Quan – Thaùc Baûn Gioác, Hoaøng Sa–Tröôøng Sa cho quan
thaày Trung coäng hoøng caàu mong söï haäu thuaãn. Taây nguyeân
cuõng bò giaëc Taàu xaâm nhaäp döôùi hình thöùc khai thaùc baux-
ite. Toaøn daân Vieät Nam trong vaø ngoaøi nöôùc ñang phaãn noä
quyeát ñoøi laïi laõnh haûi vaø laõnh thoå.“Traû Ta Soâng Nuùi” maø
Ñaëc San Ña Hieäu 93 choïn laøm chuû ñeà, ñang nhaéc nhôû caùc
Cöïu SVSQ/TVBQGVN noùi rieâng, Coäng Ñoàng Ngöôøi Vieät
haûi ngoaïi vaø toaøn daân noùi chung, phaûi ñaáu tranh ñoøi laïi cho
baèng ñöôïc phaàn ñaát vaø bieån maø ñaûng coäng saûn Vieät Nam

ÑA HIEÄU 93 17

ñaõ ñem daâng cho ngoaïi bang.
Thöa quyù vò,
Taäp theå Voõ Bò cuûa chuùng ta laø moät taäp theå thuaàn nhaát,

baát khaû phaân, ñöôïc ñaøo taïo vaên voõ song toaøn, ñöôïc trang bò
baèng lyù töôûng quoác gia vöõng chaéc, laïi sinh hoaït vôùi truyeàn
thoáng huynh ñeä töông kính; tuy nhieân, trong sinh hoaït, aét
haún phaûi phaùt sinh nhöõng ñieåm baát ñoàng hoaëc dò bieät. Do
ñoù, chuùng ta caàn phaûi laáy söï caûm thoâng laøm neàn taûng; töø
ñoù, boû qua nhöõng tieåu tieát ñeå taïo söùc maïnh ñoaøn keát cuûa
taäp theå trong coâng cuoäc tranh ñaáu giaønh Töï Do, Daân Chuû
vaø Nhaân Quyeàn cho Vieät Nam. Keû thuø coäng saûn chæ nhaèm
vaøo nhöõng sô hôû vaø maâu thuaãn cuûa chuùng ta ñeå khai thaùc
ngoõ haàu gaây chia reõ, laøm teâ lieät yù chí ñaáu tranh cuûa taäp
theå Voõ Bò.

Ngaøy nay, Facebook, Twitter, Myspace, Blogs, Youtube,
Vimeo… laø nhöõng phöông tieän lieân keát, trao ñoåi thoâng tin
nhanh choùng töø quoác noäi ra ñeán haûi ngoaïi, laø thöù vuõ khí
truyeàn thoâng maø coäng saûn luoân khieáp sôï. Cuøng vôùi Khoái
Truyeàn Thoâng TH, chuùng ta haõy phaùt trieån vaø taän duïng tieän
ích cuûa moân vuõ khí saéc beùn naøy. Moãi ngöôøi chuùng ta ñeàu
coù theå ñaêng nhaäp vaø xöû duïng töø moät cho tôùi nhieàu trang
maïng xaõ hoäi (social network) ñeå cuøng toaøn daân hun ñuùc
yù chí, khôi ñoäng tinh thaàn ñaáu tranh, ñeå queâ höông chuùng
ta sôùm thoaùt khoûi cheá ñoä coäng saûn baïo taøn. Caùc Lieân Hoäi,
Hoäi, Khoaù tích cöïc tham gia cuøng ñoàng baøo, ñoàng höông
taïi ñòa phöông vaøo caùc hoaït ñoäng möu caàu Töï Do – Daân
Chuû – Nhaân Quyeàn vaø Veïn Toaøn Laõnh Thoå cho queâ nhaø.

Ngoaøi ra, taäp theå chuùng ta cuõng caàn söï chung vai ñoùng
goùp, doàn noã löïc vaøo coâng taùc xaây döïng vaø kieän toaøn toå chöùc
Thanh Thieáu Nieân Ña Hieäu ñeå sau naøy, khi chí vaãn coøn
nhöng bò giôùi haïn veà theå chaát vaø tuoåi taùc, con em chuùng ta
seõ tieáp noái vaø thöøa keá nhöõng coâng vieäc maø chuùng ta chöa
hoaøn taát.

Kính chaøo quyù vò,
CSVSQ Nguyeãn Vaên Chaán K9
THT/TH/CSVSQ/TVBQGVN

18 TRAÛ TA SOÂNG NUÙI

Haø Noäi Möu Toan Daâng Hoaøng Sa,
Tröôøng Sa, Vònh Baéc Vieät Cho Baéc Kinh
Qua Hai Hoà Sô Noäp LHQ, Chuùng Ta
Phaûi Laøm Gì?

ªª LS. Nguyeãn Thaønh

Treân 100 Toå Chöùc, Hoäi Ñoaøn tham gia Ngaøy Hoaøng Sa
vaø Hoäi Luaän 22/1/2011 ôû San Jose:

Toùm taét 3 baøi tröôùc
ÔÛ baøi 1, Töø Hoäi Thaûo Quoác Teá veà Bieån Ñoâng (1) ôû Haø
Noäi cuoái 2009 ñeán Hoäi Thaûo Quoác Teá Bieån Ñoâng (2) ôû Saøi
Goøn cuoái 2010, ngöôøi vieát ñaõ caûnh baùo: Haø Noäi möu toan
hoaøn taát vieäc baøn giao Hoaøng Sa, Tröôøng Sa vaø 20 ngaøn
km2 vònh Baéc Vieät cho Baéc Kinh qua chính Luaät Bieån Lieân
Hieäp Quoác (LHQ) khi baát ngôø ñöa vaán ñeà maø Haø Noäi vaø
Baéc Kinh laâu nay vaãn coi laø “nhaäy caûm” naøy ra tröôùc LHQ,
qua 2 hoà sô noäp UÛy Ban Phaân Ranh Theàm Luïc Ñòa ngaøy 6
vaø 7/5/2009. Sau khi noäp hoà sô, Haø Noäi toå chöùc Hoäi Thaûo
Quoác Teá Bieån Ñoâng aàm ó töø trong nöôùc ra haûi ngoaïi ñeå
gaây hoûa muø, xoa dòu daân chuùng vaø che giaáu hai hoà sô baùn
nöôùc cho Baéc Kinh.
Qua baøi 2, Hoa Kyø vôùi Bieån Ñoâng, Trung Coäng vôùi Hoaøng
Sa Tröôøng Sa, ngöôøi vieát ñaõ löu yù baïn ñoïc: Hoa Kyø can döï
vaøo Bieån Ñoâng luùc naøy tröôùc heát vì quyeàn lôïi, chuû choát
laø vaán ñeà daàu khí vaø muïc tieâu tröôùc maét cuûa Trung Coäng
laø chieám troïn Hoaøng Sa Tröôøng Sa. Vì muïc tieâu “coát loõi”
khaùc nhau neân sôùm muoän hai cöôøng quoác naøy cuõng seõ thoûa

ÑA HIEÄU 93 19

hieäp vôùi nhau
vaø chæ “tieåu
quoác” VN laø
laõnh ñuû! Vieäc
coâng ty daàu
khí BP, Anh,
nhöng do moät
oâng Myõ ñöùng
ñaàu - sau khi
ruùt khoûi 2 hôïp
ñoàng khai
thaùc daàu khí vôùi VN cuoái naêm 2009 vì bò Trung Coïng aùp
löïc - ñeán Baéc Kinh ngaøy 11/11/2010 ñeå kyù hôïp ñoàng khai
thaùc daàu khí vôùi TC ôû Bieån Ñoâng cuøng vôùi coâng ty daàu khí
Chevron, Myõ, ñaõchöùng minh cuï theå cho nhaän xeùt treân.

Baøi 3, Töø Hieäp Öôùc Vònh Baéc Vieät 25/12/2000 Vôùi Baéc
Kinh Ñeán 2 Hoà Sô Veà Theàm Luïc Ñòa VN Noäp LHQ Ngaøy
6 vaø 7/5/2009, tuy giaûn löôïc nhöng ngöôøi vieát tin raèng baïn
ñoïc ñaõ thaáy roõ: “Ñaûng CSVN baùn nöôùc caàu vinh baèng moïi
caùch, moïi cô hoäi treân nöûa theá kyû nay”. Töø “baát hôïp phaùp”
(coâng haøm 14/9/1958) ñeán “bí maät” (hieäp öôùc Vònh Baéc
Vieät 25/12/2000) vaø nay “coâng khai” (hoà sô noäp LHQ
ngaøy 6 vaø 7/5/2009) khoâng môû roäng Theàm Luïc Ñòa VN ra
ngoaøi 200 haûi lyù (maø VN coù ñuû ñieàu kieän theo Luaät Bieån
LHQ ñeå ñöôïc höôûng) vaø coá yù gaït Hoaøng Sa-Tröôøng Sa ra
ngoaøi haûi phaän VN ñeå daâng cho TC qua ñaøm phaùn “song
phöông” sau naøy.

Qua baøi cuoái vieát cho Ngaøy Hoaøng Sa 22/1/2011 ôû San
Jose naøy, ñeà taøi “Haø Noäi Möu Toan Daâng Hoaøng Sa, Tröôøng
Sa vaø 20 ngaøn km2 Vònh Baéc Vieät Cho Baéc Kinh Qua Hai
Hoà Sô Ñeä Naïp Leân LHQ, Chuùng Ta Phaûi Laøm Gì?”, tuy
ngaén goïn trong phaïm vi cuûa moät baøi baùo, nhöng ngöôøi vieát
tin raèng baïn ñoïc vaãn nhaän ra vieäc Haø Noäi baát ngôø ñöa vaán
ñeà “nhaäy caûm” bieån Ñoâng ra tröôùc LHQ laø vì Haø Noäi ñaõ
nghieân cöùu Luaät Bieån LHQ raát kyõ vaø thaáy coù theå lôïi duïng
ñöôïc ñeå hoaøn taát vieäc baøn giao Hoaøng Sa, Tröôøng Sa vaø 20

20 TRAÛ TA SOÂNG NUÙI

km2 Vònh Baéc Vieät cho Baéc Kinh, hoaøn thaønh chuû tröông
baùn nöôùc caàu vinh, tröôùc sau nhö moät cuûa Ñaûng CSVN.

Vieät Coäng vôùi Bieån Ñoâng tröôùc LHQ
1. Ngaøy13/5/2009 laø haïn kyø choùt ñeå caùc nöôùc ven bieån
noäp hoà sô xin môû roäng ra ngoaøi 200 haûi lyù vaø ñeán toái ña 350
haûi lyù, theo qui ñònh ngaøy 13/5/1999 cuûa LHQ. Haø Noäi boû
phí suoát 10 naêm vaø chæ coøn vaøi ngaøy laø heát haïn, ngaøy 6 vaø
7/5/2009 môùi noäp hai hoà sô cho LHQ. Trong luùc ñoù, ngöôøi
daân trong nöôùc chæ caàn noùi hay vieát, “Hoaøng Sa - Tröôøng Sa
cuûa VN” laø bò ñaøn aùp thaúng tay hay bò baét boû tuø roài. Ñieàu
naøy chöùng toû raèng neáu khoâng coù söï cho pheùp hay daøn döïng
cuûa Baéc Kinh thì khoâng bao giôø Haø Noäi daùm ñöa vaán ñeà
maø Haø Noäi vaø Baéc Kinh xem laø “nhaäy caûm” naøy ra tröôùc
LHQ, töùc ra tröôùc “Coâng Luaän vaø Coâng Phaùp”, hai keû thuø
cuûa Baéc Kinh.
Caû hai quaàn ñaûo Hoaøng Sa vaøTröôøng Sa chæ coù moät
phaàn raát nhoû naèm caùch bôø bieån VN 200 haûi lyù, coøn haàu
heát gaàn 250 ñaûo, ñaù vaø baõi cuûa hai quaàn ñaûo naøy ñeàu naèm
ôû xa ngoaøi khôi, coù nôi caùch xa bôø bieån VN tôùi 400 haûi lyù.
Do ñoù, neáu theàm luïc ñòa VN ñöôïc môû roäng ñeán 350 haûi
lyù thì caû Hoaøng Sa laãn Tröôøng Sa ñeàu naèm gaàn troïn treân
theàm luïc ñòa môû roäng cuûa VN. Theo Ñieàu 77 Luaät Bieån,
quyeàn cuûa nöôùc ven bieån ñoái vôùi theàm luïc ñòa môû roäng laø
moät quyeàn tuyeät ñoái ñeå khai thaùc daàu khí vaø khoaùng saûn.
Haø Noäi nghieân cöùu raát kyõ Luaät Bieån neân khoâng theå noùi laø
khoâng bieát nhöõng döõ kieän heát söùc thuaän lôïi cho VN naøy.
Khoâng nhöõng boû qua moät cô hoäi vaøng ñeå baûo veä chuû
quyeàn ñaát nöôùc, ít ra laø treân phöông dieän phaùp lyù, maø Haø
Noäi coøn töï “troùi tay” tröôùc caùc cuoäc ñaøm phaùn sau naøy, ñuùng
nhö chuyeân gia veà Bieån Ñoâng Vuõ Höõu San ñaõ nhaän xeùt:
“Haø Noäi coâng khai veõ haûi-ñoà vaø chính thöùc noäp cho LHQ.
Töø nay, Vieät Nam caõi gì ngöôïc laïi veà haûi phaän cuõng khoâng
ñöôïc. Haø Noäi tuyeân boá seõ tìm moïi caùch ñeå giaûi quyeát vaán
ñeà Bieån Ñoâng vaø trong thôøi gian saép tôùi, hai beân cuøng baøn
baïc, ñaøm phaùn, phaân ñònh bieân giôùi bieån. Khi ñoù, Trung

ÑA HIEÄU 93 21

Quoác seõ duøng haûi-ñoà maø Vieät Nam ñaõ noäp LHQ ñeå ñaøm
phaùn thì soá phaän Hoaøng Sa Tröôøng Sa coi nhö xong!”

2. Veà coâng haøm 14/9/1958 coâng nhaän laõnh haûi TC 12 haûi
lyù bao goàm caû Hoaøng Sa vaø Tröôøng Sa cuûa VN, Haø Noäi duø
coù “caõi chaày caõi coái” ñeán ñaâu cuõng khoâng theå naøo xoaù ñi
ñöôïc toäi aùc taøy trôøi daâng Hoaøng Sa Tröôøng Sa cho Ñaûng
CSTH cuûa ñaûng CSVN. Tuy nhieân, veà maët thuaàn tuyù phaùp
lyù, caùi coâng haøm 14/9/1958 baát hôïp phaùp naøy khoâng theå
laøm maát ñi chuû quyeàn cuûa VN ñoái vôùi Hoaøng Sa Tröôøng
Sa. Nguyeân taéc phoå quaùt cuûa hình luaät laø khoâng ai ñöôïc
quyeàn cho hay baùn moät vaät maø mình khoâng coù. Huoáng hoà laø
Hoaøng Sa Tröôøng Sa, laõnh haûi hay bieån ñaûo cuûa moät quoác
gia, khoâng nhöõng khoâng phaûi cuûa Ñaûng CSVN maø Ñaûng
naøy coøn bieát chaéc laø chuùng thuoäc chuû quyeàn cuûa VNCH luùc
ñoù qua nhieàu vaên kieän coù giaù trò phaùp lyù quoác teá.

Tuy Trung Coäng duøng coâng haøm 14/9/1958 ñeå tuyeân boá
lung tung chuû quyeàn ñoái vôùi Hoaøng Sa Tröôøng Sa, nhöng
thöøa bieát noù voâ giaù trò tröôùc luaät phaùp neân chöa bao giôø
daùm chính thöùc noäp vaøo hoà sô ñeå tranh chaáp Hoaøng Sa
Tröôøng Sa vôùi VN. Trong khi ñoù, Trung Coäng ñaõ laäp haún
moät hoà sô vôùi ñaày ñuû vaên kieän, baûn ñoà noäp UÛy Ban Theàm
Luïc Ñòa LHQ ñeå tranh chaáp chuû quyeàn vôùi Nhaät veà baõi ñaù
ngaàm Okinotori, phía Ñoâng Bieån Ñoâng (East China Sea),
moät baõi ñaù nhoû maø giaù trò khoâng theå naøo so saùnh vôùi Hoaøng
Sa Tröôøng Sa. Giôùi hoïc giaû Trung Quoác cuõng bieát roõ nhö
theá vaø Tieán Só Lo Chi-Kin cuûa Trung Coäng töøng thuù nhaän:
“Baéc Kinh khoâng bao giôø daùm ñöa nhöõng tranh chaáp veà haûi
ñaûo taïi Bieån Ñoâng ra tröôùc caùc cô quan troïng taøi quoác teá.”

3. Nhaø caàm quyeàn Baéc Kinh cuõng bieát theá neân môùi buoäc
Haø Noäi phaân chia laïi Vònh Baéc Vieät vaø kyù keát hieäp öôùc bí
maät 25/12/2000 maø haäu quaû laø VN ñi töø 63% dieän tích cuõ
xuoáng coøn 45% laø toái ña, töùc VN maát 20% hay 20 ngaøn km2
Vònh Baéc Vieät cho TC. Vì maát maùt quaù nhieàu nhö theá neân
Haø Noäi ñaõ giaáu kín hieäp öôùc 25/12/2000 vaø nay möu toan
“coâng khai hoaù" hay “hôïp phaùp hoùa” qua hoà sô noäp LHQ
ngaøy 7/5/2009 lieân quan tôùi laõnh haûi vuøng naøy, trong ñoù

22 TRAÛ TA SOÂNG NUÙI

ñöôøng ranh
200 haûi lyù
VN ñoät ngoät
döøng laïi ôû vó
tuyeán 15N
khi gaëp quaàn
ñaûo Hoaøng
Sa, töùc giaùn
tieáp coi nhö
vuøng quaàn
ñaûo Hoaøng Sa
vaø Vònh Baéc
Vieät ñaõ giaûi
quyeát qua hieäp öôùc “baát hôïp phaùp” vaø “baát bình ñaúng”
ngaøy 25/12/2000 roài.

AÂm möu daâng Hoaøng Sa - Tröôøng Sa cho Baéc Kinh loä
roõ hôn nöõa khi Haø Noäi vöøa tuyeân boá “seõ tìm moïi caùch ñeå
giaûi quyeát vaán ñeà Bieån Ñoâng” vaø saép tôùi “2 beân cuøng baøn
baïc, ñaøm phaùn, phaân ñònh bieân giôùi treân bieån.” Hai beân seõ
ñaøm phaùn theá naøo thì vuï ñaøm phaùn 10 naêm tröôùc vôùi hieäp
öôùc 25/12/2000 veà Vònh Baéc Vieät ñuû ñeå bieát tröôùc keát quaû
cuûa ñaøm phaùn song phöông giöõa Haø Noäi vôùi Baéc Kinh. Hoïc
giaû Vuõ Höõu San 10 naêm tröôùc ñaõ la leân: “Chæ moät hoøn ñaûo
Haûi Nam thoâi, TC ñaõ chieám phaàn lôùn Bieån Ñoâng. Laøm sao
VN coøn ñaày ñuû söùc löïc cho cuoäc thöông thaûo nhieàu laàn
quan troïng hôn veà Tröôøng Sa Hoaøng Sa cuõng nhö toaøn theå
chuû quyeàn Bieån Ñoâng sau naøy. Phía Trung Coäng vaãn chöa
chính thöùc böôùc vaøo cuoäc thöông thaûo lôùn veà Bieån Ñoâng,
theá maø hoï ñaõ thöïc söï thaéng hieäp quyeát ñònh. Sæ nhuïc Quoác
Theå! Só khí ôû choã naøo theá hôõi caùc “ñoàng chí” CSVN ôi!”

Noùi roõ hôn, qua ñaøm phaùn song phöông 10 naêm tröôùc ñeå
phaân ñònh laïi Vònh Baéc Vieät, Haø Noäi ñaõ daâng cho Baéc Kinh
20 ngaøn km2 Vònh Baéc Vieät, ñaõ ñeå cho Baéc Kinh laáy baèng
heát vuøng thuûy tra thaïch ôû cöûa soâng Hoàng, nôi coù tieàm naêng
daàu khí, vaø ñeå cho Trung Coäng laán chieám Vuøng Ñaëc Quyeàn
Kinh Teá 200 haûi lyù phía Baéc VN, coù nôi chæ coøn caùch bôø

ÑA HIEÄU 93 23

bieån VN coù 40 haûi lyù. Nay, qua 2 hoà sô Haø Noäi noäp LHQ,
haäu quaû coøn teä haïi voâ cuøng vì chöa böôùc vaøo ñaøm phaùn vôùi
Baéc Kinh maø Haø Noäi ñaõ töï “troùi tay troùi mieäng” hay chòu
maát tröôùc khi xaùc nhaän vôùi LHQ laø Theàm Luïc Ñòa chæ 200
haûi lyù, töùc Hoaøng Sa Tröôøng Sa ngoaøi haûi phaän VN, töùc
“khoâng chaéc” laø cuûa VN!

Toùm laïi, coâng haøm ngaøy 14/9/1958 thì voâ hieäu, hieäp öôùc
bí maät 25/12/2000 thi cuõng baát hôïp phaùp vaø söï xaâm chieám
Hoaøng Sa naêm 1974 vaø moät phaàn Tröôøng Sa naêm 1988
thì vi phaïm caû Luaät Bieån laãn Hieán Chöông LHQ neân sôùm
muoän gì roài Trung Coäng cuõng seõ phaûi traû lôøi tröôùc Coâng
Phaùp Quoác Teá veà nhöõng haønh vi xaâm laêng baèng voõ löïc naøy.
Do ñoù, ñöa vaán ñeà Bieån Ñoâng ra tröôùc UÛy Ban Phaân Ranh
Theàm Luïc Ñòa LHQ laø cô hoäi toát nhaát ñeå Haø Noäi hoaøn taát
chuû tröông cuûa Ñaûng CSVN laø baèng moïi caùch daâng phaàn
lôùn Vònh Baéc Vieät vaø Hoaøng Sa Tröôøng Sa cho Ñaûng CSTH.
Vì sao? Caâu traû lôøi naèm trong “Thuû Tuïc Cöùu Xeùt Hoà Sô”
cuûa Uyû Ban Phaân Ranh Theàm Luïc Ñòa döôùi ñaây.

Thuû tuïc cöùu xeùt hoà sô cuûa LHQ
Theo Luaät Bieån LHQ, muoán môû roäng theàm luïc ñòa ra
ngoaøi 200 haûi lyù, nöôùc ven bieån phaûi noäp hoà sô cho UÛy Ban
Phaân Ranh Theàm Luïc Ñòa LHQ (töø ñaây vieát taét laø Uyû Ban
= Committee). Hoà sô phaûi keøm theo baûn ñoà vôùi toaï ñoä roõ
raøng vaø caùch tính ñeå qui ñònh ñöôøng ranh theàm luïc ñòa ngoaøi
200 haûi lyù. Sau khi nhaän ñöôïc hoà sô, Toång Thö Kyù LHQ
phaûi thoâng baùo baèng vaên baûn cho caùc hoäi vieân Luaät Bieån
vaø phoå bieán vaên baûn naøy treân trang nhaø LHQ (“UNCLOS”)
Ñeå giaûi quyeát moät hoà sô, UÛy Ban phaûi chæ ñònh moät Tieåu
Ban (sub-committee) goàm 7 ngöôøi ñeå xem xeùt. Tieåu Ban
hoïp rieâng khi xem xeùt hoà sô vaø coù theå yeâu caàu nöôùc lieân
heä cung caáp theâm taøi lieäu hay neáu caàn cho pheùp nöôùc lieân
heä thay ñoåi hoà sô. Tieåu Ban phaûi thoâng baùo cho nöôùc lieân
heä bieát yù kieán cuûa Tieåu Ban vaø ñoïc cho nöôùc naøy bieát caùc
khuyeán caùo (Recommendations) veà hoà sô cuûa Tieåu Ban
tröôùc khi ñeä trình UÛy Ban xeùt duyeät.

24 TRAÛ TA SOÂNG NUÙI

Nöôùc lieân heä cuõng ñöôïc quyeàn tham döï caùc buoåi hoïp cuûa
Uyû Ban ñeå trình baøy yù kieán veà khuyeán caùo cuûa Tieåu Ban.
UÛy Ban cuõng coù theå yeâu caàu nöôùc lieân heä thay ñoåi moät phaàn
hay toaøn boä hoà sô cho phuø hôïp vôùi Luaät Bieån LHQ. Neáu UÛy
Ban khoâng coù yù kieán khaùc thì khuyeán caùo cuûa Tieåu Ban seõ
laø quyeát ñònh cuûa Uyû Ban. Quyeát ñònh cuûa UÛy Ban coù giaù
trò chung quyeát vaø raøng buoäc caùc nöôùc lieân heä.

Theo Luaät Bieån LHQ, Uyû Ban chæ coù 2 nhieäm vuï: 1/ Cöùu
xeùt vaø chaáp thuaän hoà sô veà theàm luïc ñòa môû roäng ngoaøi
200 haûi lyù; 2/ Coá vaán veà khoa hoïc vaø kyõ thuaät bieån cho
caùc nöôùc ven bieån, neáu ñöôïc yeâu caàu. Vaø vôùi thuû tuïc cöùu
xeùt treân ñaây, nhaát nhaát töøng böôùc trong khi cöùu xeùt hoà sô
ñeàu phaûi tham khaûo yù kieán cuûa nöôùc lieân heä, Uyû Ban ñaâu
khaùc gì “Ban Troïng Taøi” ñoùng vai troø trung gian giöõa caùc
nöôùc lieân heä. Hôn nöõa, tröôùc khi Uyû Ban hoïp cöùu xeùt hoà
sô thì caùc nöôùc hoäi vieân Luaät Bieån, trong ñoù coù TC vaø VC,
hoïp tröôùc ñeå thoâng qua chöông trình nghò söï cuûa Uyû Ban.
Ngoaøi ra, trong soá 21 uûy vieân cuûa UÛy Ban hieän nay coù ñaïi
dieän cuûa TC, Baéc Haøn vaø Nga.

Uyû Ban hieän nay do Ñaïi Hoäi Ñoàng caùc nöôùc hoäi vieân
Luaät Bieån, trong ñoù coù Vieät Coäng vaø Trung Coäng, baàu ra
hoài thaùng 6 naêm 2007, goàm 21 uûy vieân vôùi nhieäm kyø 5 naêm
(2007-2012). Töùc laø UÛy Ban chæ coù theå thaønh laäp toái ña 3
Tieåu Ban; do ñoù, vieäc giaûi quyeát hoà sô raát chaäm, thöôøng
maát vaøi naêm hay nhieàu naêm. Ñieàu naøy raát baát lôïi cho VN
vì Trung Coäng coù theâm thôøi gian ñeå bieán caùc baõi ngaàm xaâm
chieám naêm 1988 ôû Tröôøng Sa chaúng haïn thaønh caùc caên cöù
quaân söï vöõng chaéc ñaët tình theá vaøo “söï ñaõ roài” raát khoù giaûi
quyeát sau naøy duø khi ñoù coâng lyù ñöùng veà phía chuùng ta.

Toùm laïi, vôùi tö theá caàm quyeàn vaø tö caùch thaønh vieân Luaät
Bieån LHQ, Haø Noäi ñaõ ñeä naïp Uyû Ban Phaân Ranh Theàm
Luïc Ñòa LHQ hai hoà sô vaøo ngaøy 6 vaø 7/5/2009 veà theàm
luïc ñòa môû roäng cuûa VN. Ñaây laø cô hoäi baèng vaøng ñeå Haø
Noäi baûo veä chuû quyeàn ñoái vôùi Hoaøng Sa - Tröôøng Sa, ít ra
laø treân phaïm vi Coâng Phaùp vaø Coâng Luaän, raát caàn thieát vaø
höõu ích cho hieän taïi (ngaên chaën caùc coâng ty nhaûy vaøo kyù

ÑA HIEÄU 93 25

hôïp ñoàng vôùi Trung Coäng ñeå khai thaùc daàu khí chaúng haïn)
vaø cho caùc cuoäc ñaøm phaùn tay ñoâi vôùi TC hay ra tröôùc Toaø
AÙn Quoác Teá sau naøy. Bôûi leõ, Haø Noäi chæ caàn xaùc nhaän vôùi
UÛy Ban laø theàm luïc ñòa VN laø 350 haûi lyù (vì VN coù ñaày ñuû
ñieàu kieän theo Luaät Bieån LHQ ñeå ñöôïc höôûng) thì khi ñoù
caû Hoaøng Sa laãn Tröôøng Sa ñeàu naèm gaàn troïn treân theàm
luïc ñòa VN. VN khi ñoù seõ coù chuû quyeàn tuyeät ñoái ñoái vôùi
theàm luïc ñòa môû roäng naøy vaø ñaët TC vaøo tình traïng chieám
cöù baát hôïp phaùp vaø giaùn tieáp phuû nhaän luoân caùi baûn ñoà löôõi
boø cuûa TC. Theá nhöng Haø Noäi ñaõ laøm ngöôïc laïi vaø lôïi duïng
“thuû tuïc cöùu xeùt hoà sô” cuûa Uyû Ban ñeå hoaøn taát chuû tröông
cuûa Ñaûng CSVN: Daâng Hoaøng Sa, Tröôøng Sa vaø phaàn lôùn
Vònh Baéc Vieät cho Baéc Kinh!

Chuùng ta phaûi laøm gì?
Caâu traû lôøi chi tieát xin daønh
cho buoåi Hoäi Luaän laàn thöù 7 cuûa
UÛy Ban Coâng Lyù - Hoaø Bình
cho Hoaøng Sa - Tröôøng Sa, sau
Ñaïi Leã Töôûng Nieäm Chieán Só
QLVNCH ñaõ anh duõng chieán
ñaáu vaø hi sinh trong traän haûi
chieán lòch söû choáng quaân Trung
Coäng xaâm chieám Hoaøng Sa
ngaøy 19/1/1974 do Hoäi HQ Ba-
ïch Ñaèng, Hoäi HQ Cöûu Long vaø
Lieân Hoäi Cöïu Quaân Nhaân Baéc
CA toå chöùc taïi Hoäi Tröôøng Unify Center 765 Story Road,
San Jose, California, töø 10 giôø 30 saùng ñeán 3 giôø chieàu, thöù
Baûy ngaøy 22/1/2011, vaø theo söï hieåu bieát cuûa ngöôøi vieát
baøi naøy thì hieän ñaõ coù treân 100 toå chöùc, hoäi ñoaøn, cô quan
truyeàn thoâng baùo chí hai mieàn Baéc-Nam Cali tham gia ban
toå chöùc, tham döï hay hoã trôï.
Hai naêm tröôùc, ngaøy 30/11/2008, Hoäi Luaän 1 ñöôïc toå
chöùc ôû San Jose bôûi Ban Ñaïi Dieän Coäng Ñoàng BCA, Taäp
Theå Chieán Só VNCH vaø 27 toå chöùc, hoäi ñoaøn Baéc-Nam

26 TRAÛ TA SOÂNG NUÙI

CA. Moät tuaàn sau, ngaøy 6/12/2008, Hoäi Luaän 2, cuøng ñeà
taøi "Hieän Tình Hoaøng Sa Tröôøng Sa" vaø cuøng muïc ñích,
ñöôïc toå chöùc ôû Frankfurt, Ñöùc, bôûi Lieân Hoäi NVTNCS,
Hoäi PNVN Töï Do vaø gaàn 40 toå chöùc, hoäi ñoaøn ôû Ñöùc, vôùi
söï tham döï cuûa Coäng Ñoàng NVTNCS ôû Hoaø Lan vaø Phaùp.

Trong taâm thö göûi ñoàng höông haûi ngoaïi vaø ñoàng baøo
trong nöôùc, Ban Toå Chöùc Hoäi Luaän 1 ôû San Jose vaø Hoäi
Luaän 2 ôû Frankfurt ñaõ ñoøi hoûi "Ñaûng CSVN phaûi kòp thôøi
öùng xöû minh baïch tröôùc caùc vaán naïn sinh töû cuûa Daân Toäc
vaø Ñaát Nöôùc ñuùng vôùi Coâng Phaùp Quoác Teá."

Khoâng theå laøm ngô tröôùc söï ñoøi hoûi chính ñaùng ngaøy caøng
maõnh lieät töø trong ñeán ngoaøi nöôùc. Ngaøy 6 vaø 7/5/2009 Haø
Noäi ñeä naïp Uyû Ban Phaân Ranh Theàm Luïc Ñòa LHQ hai hoà
sô vaø tuyeân truyeàn laø xin "môû roäng" Theàm Luïc Ñòa cho VN.

Söï thaät hoaøn toaøn traùi ngöôïc vaø hoïc giaû Vuõ Höõu San ñaõ
nhaän xeùt veà hai hoà sô naøy nhö sau: “Haø Noäi ñaõ luøi böôùc khi
veõ haûi-ñoà noäp LHQ. Neáu xem haûi-ñoà do Haø Noäi veõ ñeå noäp
LHQ, ta seõ thaáy: 3/4 bieån Hoaøng Sa naèm trong haûi phaän
TQ; VN chæ coøn 1 ñaûo ñoäc nhaát laø Tri Toân trong soá treân 100
ñaûo cuûa nhoùm Hoaøng Sa; 4/5 bieån Tröôøng Sa khoâng coøn
trong haûi phaän VN; VN chæ coøn ñaûo Tröôøng Sa noåi vaø 2 ñaûo
chìm, trong soá hôn 100 ñaûo noåi, chìm cuûa nhoùm Tröôøng Sa."

ÔÛ Hoäi Luaän 3, "Tìm Phöông Cöùu Nguy Ñaát Nöôùc" do TS
Nguyeãn Thanh Lieâm (nguyeân Thöù Tröôûng Boä Giaùo Duïc
VNCH), nhaân só vaø hoäi ñoaøn toå chöùc ôû Nam California, Hoa
Kyø, ngaøy 25 vaø 26/7/2009, ngöôøi vieát nhöõng doøng naøy ñaõ
caûnh baùo: "Haø Noäi möu toan daâng Hoaøng Sa, Tröôøng Sa
vaø Vònh Baéc Vieät cho Baéc Kinh qua hoà sô noäp LHQ ngaøy
6 vaø 7/5/2009."

Ngaøy 2/4/2010, ngöôøi vieát nhöõng doøng naøy ñaõ töôøng trình
2 hoà sô cuûa Haø Noäi tröôùc Hoäi Ngoä Toaøn Caàu cöïu SV Luaät
Khoa Saøi Goøn, taïi Houston, Texas, Hoa Kyø, vaø ngaøy hoâm
sau 3/4/2010 - laàn ñaàu tieân ôû haûi ngoaïi - gaàn 200 Luaät Gia
Vieät Nam ñaõ ra Tuyeân Ngoân toá caùo “Haø Noäi ñaõ caét haøng
traêm ngaøn haûi lyù vuoâng theàm luïc ñòa VN vaø gaït Hoaøng Sa
Tröôøng Sa ra ngoaøi haûi phaän VN vôùi yù ñoà daâng HS-TS cho

ÑA HIEÄU 93 27

Baéc Kinh!"
Hoäi Luaän 5 ôû Montreal, Canada, ngaøy 25/4/2010, do

coäng ñoàng NVQG Montreal, cuøng caùc toå chöùc vaø hoäi ñoaøn
ôû Canada toå chöùc. Hoäi Luaän 6 ôû Paris, ngaøy 3/10/2010, do
Phong Traøo PNVN Haønh Ñoäng Cöùu Nöôùc toå chöùc vôùi söï hôïp
taùc cuûa caùc Toå Chöùc, Hoäi Ñoaøn, Nhaân Só ôû Phaùp, Ñöùc, Na
Uy, Thuî Só. Caû hai buoåi Hoäi Luaän 5 vaø 6 ñeàu khoâng ngoaøi
muïc ñích tham khaûo yù kieán thaät roäng raõi vaø tìm phöông caùch
ñoái phoù vôùi möu toan baùn nöôùc thaâm ñoäc cuûa Ñaûng CSVN.

Ngöôøi vieát xin ñöôïc taïm ngöng baøi vieát ôû ñaây vôùi moät
nieàm tin vöõng chaéc raèng: “Baûo Veä Ñaát Meï laø Truyeàn Thoáng
vaø Nghiaõ Vuï thieâng lieâng suoát bao theá heä con Hoàng chaùu
Laïc. Ñaëc bieät laø luùc naøy, ñoàng baøo ôû trong nöôùc ñang bò
bòt maét, bòt tai, bòt mieäng vôùi ñuû thöù hoûa muø vaø gian doái ñeå
che giaáu söï thaät: Ñaûng CSVN ñaõ vaø ñang hieán ñaát daâng
bieån cho Ñaûng Coïng Saûn Trung Hoa.

Toå Quoác Laâm Nguy! Hoaøng Sa, Tröôøng Sa vaø phaàn lôùn
Vònh Baéc Vieät seõ “vónh vieãn” maát veà tay baønh tröôùng Baéc
Kinh qua Luaät Bieån LHQ laø do boïn Vieät Gian coïng saûn
ñöông quyeàn Haø Noäi vaø VN sôùm muoän cuõng trôû thaønh quaän,
huyeän cuûa Trung Coïng neáu CSVN coøn tieáp tuïc tieám quyeàn.
Uyû Ban Coâng Lyù - Hoaø Bình cho Hoaøng Sa - Tröôøng Sa xin
ñöôïc môøi goïi tieáp tay, goùp yù vaø cuøng kyù thö phaûn khaùng
hai hoà sô baùn nöôùc cuûa Haø Noäi vôùi haøng traêm luaät gia, trí
thöùc, nhaân só vaø haøng ngaøn toå chöùc, hoäi ñoaøn, ñoàng höông
ôû nhieàu nôi treân theá giôùi ñaõ kyù qua 6 buoåi hoäi luaän noùi treân.

Ls. Nguyeãn Thaønh
UÛy Ban Coâng Lyù - Hoaø Bình cho Hoaøng Sa - Tröôøng Sa
cuûa Vieät Nam

28 TRAÛ TA SOÂNG NUÙI

Lôøi Phaùt Bieåu Caûm Töôûng Haäu Dueä
“Ngaøy Hoaøng Sa Vieät Nam 2011”

ªª Nguyeãn Minh Huy

Ngaøy 22 thaùng 1 naêm 2011
San Jose, California

Kính thöa quyù baäc tröôûng thöôïng,
Kính thöa quyù vò laõnh ñaïo tinh thaàn caùc toân giaùo,
Kính thöa quyù thaân haøo nhaân só,
Kính thöa quyù hoäi ñoaøn, toå chöùc ngöôøi Vieät Quoác Gia,
Kính thöa quyù coâ chuù baùc quaân nhaân Quaân Löïc Vieät Nam
Coäng Hoøa,
Kính thöa quyù ñoàng höông, quyù anh chò vaø ñaëc bieät quyù baïn
thanh nieân sinh vieân,

Ngaøy 19 thaùng Gieâng naêm 1974 vieát leân moät trang
söû oai huøng cuûa daân toäc Vieät Nam trong coâng
cuoäc baûo veä, gìn giöõ bôø coõi nöôùc nhaø. Ñoù laø traän
haûi chieán Hoaøng Sa cuûa Quaân Löïc Vieät Nam Coäng Hoøa
choáng traû laïi söï baønh tröôùng xaâm laêng cuûa Trung coäng, haàu
baûo veä töøng taác ñaát, taác bieån maø toå tieân cha oâng cuûa chuùng
ta ñaõ boû bieát bao nhieâu moà hoâi vaø xöông maùu gaày döïng.
Ngaøy hoâm nay, chuùng toâi voâ cuøng haân haïnh trong noãi
nieàm xuùc ñoäng ñöôïc coù maët trong buoåi leã trang troïng naøy

ÑA HIEÄU 93 29

ñeå cuøng vôùi quyù vò ñoát leân neùn höông loøng, buøi nguøi töôûng
nhôù ñeán söï hy sinh cao caû cuûa 74 chieán só haûi quaân Quaân
Löïc Vieät Nam Coäng Hoøa ñaõ vò quoác vong thaân, coi caùi cheát
nheï tôï loâng hoàng, ñeå laøm troøn söù meänh thieâng lieâng.

Coù ngöôøi ñaõ noùi: “Töï Do khoâng bao giôø maø khoâng coù caùi
giaù cuûa noù!” (Freedom is never free!) Thaät vaäy, chuùng toâi
baây giôø ñang soáng trong moät xaõ hoäi töï do, ñöôïc hít thôû moät
baàu khoâng khí töï do chính laø keát quaû tích töïu cuûa bieát bao
nhieâu söï hy sinh, coâng söùc, moà hoâi vaø baèng chính xöông
maùu cuûa haèng bao ngöôøi ñi tröôùc. Laøm sao chuùng toâi coù
theå queân ñöôïc söï hy sinh cao caû cuûa haèng trieäu quaân-daân-
caùn-chính Vieät Nam Coäng Hoøa trong coâng cuoäc ngaên chaän
laøn soùng ñoû xaâm laêng cuûa Coäng Saûn chæ vì hai chöõ Töï Do!
Ñoù laø chöa noùi ñeán haèng traêm ngaøn ñoàng baøo ñaõ phaûi boû
mình treân con ñöôøng vöôït bieån, vöôït bieân tìm Töï Do vaø
bieát bao nhieâu caùi cheát aâm thaàm, töùc töôûi trong caùc lao tuø
cuûa Coäng Saûn.

Caùi giaù cuûa Töï Do thaät quaù ñaét. Töï do ngoân luaän, töï do
baùo chí, töï do baàu cöû, töï do toân giaùo laø nhöõng Töï Do caên
baûn nhaát cuûa con ngöôøi maø hôn 83 trieäu ñoàng baøo ruoät thòt
cuûa chuùng ta ñang khaùt khao döôùi söï cai trò ñoäc taøi, ñoäc
ñaûng cuûa nhaø caàm quyeàn Coäng Saûn Vieät Nam.

Laø thaønh phaàn haäu dueä, chuùng toâi caøng caûm thaáy thaám
thía vaø xin kính caån tri aân söï hy sinh lôùn lao cuûa theá heä cha
anh chuùng toâi haàu baûo veä neàn töï do, ñoäc laäp vaø veïn toaøn
laõnh thoå, laõnh haûi cuûa queâ höông toå quoác.

Ñeán ñaây, chuùng toâi xin maïn pheùp coù ñoâi lôøi taâm tình
cuøng vôùi quyù anh chò vaø caùc baïn thanh nieân sinh vieân, ñaëc
bieät laø ôû taïi treân queâ höông Vieät Nam hieän nay döôùi cheá
ñoä Coäng Saûn.

Vôùi kyõ thuaät taân tieán vaø heä thoáng thoâng tin toaøn caàu hieän
nay, chuùng toâi coù theå duøng computer ñeå vaøo truy caäp ñaày
ñuû nhöõng taøi lieäu, döõ kieän, vaø hình aûnh töø coâng haøm baùn
nöôùc do Coäng Saûn Vieät Nam kyù vaøo naêm 1958 daâng hieán
laõnh thoå, laõnh haûi Hoaøng Sa, Tröôøng Sa cho Trung coäng,
cho ñeán caùc hieäp öôùc bieân giôùi Vieät-Trung maø coäng saûn
Vieät Nam ñaõ aâm thaàm kyù keát ñeå nhöôïng daâng cho Trung

30 TRAÛ TA SOÂNG NUÙI

coäng nhieàu phaàn ñaát cuûa toå tieân ta ngaøn ñôøi vuøng phía baéc,
AÛi Nam Quan, Thaùc Baûn Gioác, roài cho ñeán caùc coâng trình
khai thaùc Bauxit taïi caùc vuøng Taây Nguyeân trung phaàn,
ñöa haøng ngaøn coâng nhaân Trung Quoác ñeán ñaây, gaây aûnh
höôûng tai haïi khoâng löôøng ñoái vôùi moâi tröôøng, neàn kinh teá
cuûa ngöôøi daân vaø an ninh quoác gia. Chuùng toâi cuõng coù theå
deã daøng truy caäp nhöõng döõ kieän vaø nhìn thaáy hình aûnh voâ
cuøng thöông taâm cuûa caùc ngö phuû Vieät Nam bò haûi quaân
Trung Coäng baét bôù, baén gieát moät caùch daõ man trong khi hoï
chæ ñaùnh caù ngay trong haûi phaän Vieät Nam. Vaø coøn nhieàu
hình aûnh vaø döõ kieän veà nhieàu thaûm traïng khaùc.

Caâu hoûi xin ñöôïc ñaët ra vôùi quyù anh chò vaø caùc baïn laø taïi
sao nhaø caàm quyeàn Ñaûng Coäng Saûn Vieät Nam tieáp tuïc coá
tình eùm nheïm, böng bít treân taát caû caùc phöông tieän truyeàn
thoâng trong nöôùc nhöõng tin töùc mang taàm aûnh höôûng quan
troïng ñeán caû vaän meänh cuûa moät quoác gia, cuûa moät daân toäc,
vôùi muïc ñích gì? Hoaëc neáu coù nhöõng tieáng noùi yeâu nöôùc
muoán tìm hieåu söï thaät thì laïi bò coäng saûn Vieät Nam ñaøn aùp,
khuûng boá vaø baét bôù moät caùch khoác lieät? Taát caû nhöõng vieäc
laøm naøy neáu khoâng phaûi laø muoán che ñaäy haønh vi phaûn
quoác, toäi ñoàng loõa baùn nöôùc cuûa moät taäp ñoaøn Vieät gian
coäng saûn.

Kính thöa quyù vò, quyù baïn thanh nieân sinh vieân,
Ngoaøi muïc ñích töôûng nieäm vaø tri aân söï hy sinh cao caû
caùc anh huøng daân toäc ñaõ vò quoác vong thaân trong buoåi leã
trang troïng ngaøy hoâm nay, coøn coù theâm moät thoâng ñieäp,
moät lôøi nhaén nhuû quan troïng hôn maø chuùng toâi nghó raèng
höông linh cuûa 74 chieán só Vieät Nam Coäng Hoøa, caùc chuù,
caùc baùc, caùc anh thuoäc theá heä cha anh chuùng toâi muoán göûi
gaám ñeán caùc theá heä tieáp noái. Ñoù laø haõy tieáp tuïc coâng cuoäc
ñaáu tranh cuûa toaøn daân cho ñeán moät ngaøy naøo daân toäc Vieät
Nam, ñaát nöôùc Vieät Nam coù ñöôïc thöïc söï töï do, ñoäc laäp vaø
veïn toaøn laõnh thoå, laõnh haûi.
Vaán ñeà chuû quyeàn laõnh thoå, laõnh haûi quoác gia laø vaán
ñeà soáng coøn cuûa moät daân toäc. Moät trong nhöõng vieäc laøm
cuï theå maø chuùng ta coù theå laøm ñöôïc ngay baây giôø laø hoã

ÑA HIEÄU 93 31

trôï coâng taùc vaän ñoäng caùc
chính giôùi, caùc quoác gia töï
do, vaän ñoäng Lieân Hieäp
Quoác döïa treân coâng phaùp
quoác teá ñeå chöùng minh
raèng Hoaøng Sa, Tröôøng Sa
luoân thuoäc veà chuû quyeàn
Vieät Nam treân maët phaùp
lyù, ñòa lyù vaø lòch söû.
Chuùng toâi cuõng öôùc mong raèng caøng ngaøy caøng thaät nhieàu
thanh nieân sinh vieân Vieät Nam trong nöôùc bieát roõ veà söï kieän
lòch söû cuûa traän haûi chieán Hoaøng Sa ngaøy 19/1/1974, bieát
roõ veà caùc haønh vi ñoàng loõa baùn ñaát daâng bieån qua caùc coâng
haøm, hieäp öôùc cuûa coäng caûn Vieät Nam kyù keát vôùi Trung
coäng, bieát roõ veà haønh ñoäng nhu nhöôïc, khoûa laáp cuûa nhaø
caàm quyeàn coäng saûn Vieät Nam tröôùc söï xaâm laêng, baén gieát
vaø haø hieáp ngöôøi daân vaø ngö phuû Vieät Nam, tröôùc söï xaâm
nhaäp khai thaùc taøi nguyeân ñaát nöôùc baát chaáp moái hieåm hoïa
veà kinh teá, moâi tröôøng vaø an ninh quoác gia.
Quyù anh chò vaø caùc baïn thanh nieân sinh vieân trong nöôùc
seõ laø nhöõng ngöôøi laøm neân lòch söû. Chuùng toâi xin goùp moät
baøn tay vaø chæ xin nguyeän laøm vieân gaïch loùt ñöôøng ñeå giuùp
moät phaàn naøo ruùt ngaén thôøi gian cho moät ngaøy thaät gaàn cuûa
moät ñaát nöôùc Vieät Nam, moät queâ höông Vieät Nam thöïc söï
coù töï do, daân chuû, nhaân quyeàn, ñoäc laäp vaø veïn toaøn laõnh
thoã, laõnh haûi.
Haøng ngaøn, haøng vaïn chim eùn seõ laøm neân ñöôïc muøa
Xuaân. Haøng ngaøn, haøng trieäu côn gioù nhoû keát hôïp seõ trôû
thaønh traän cuoàng phong queùt saïch ñi nhöõng taøn tích xaáu xa
maø cheá ñoä coäng saûn ñaõ aùp ñaët leân treân daân toäc vaø ñaát nöôùc
Vieät Nam trong suoát hôn maáy chuïc naêm qua.
Vaø ngaøy ñoù chuùng toâi tin chaéc raèng seõ khoâng coøn bao
laâu nöõa!
Xin caùm ôn quyù vò ñaõ laéng nghe nhöõng lôøi taâm tình cuûa
chuùng toâi vaø xin traân troïng kính chaøo quyù vò.

Nguyeãn Minh Huy

32 TRAÛ TA SOÂNG NUÙI

Suy Nghó Veà Baøi Vieát "Mô Moät Ngaøy
Veà” Cuûa CSVSQ Mai Vaên Taán K21
Ñaêng Trong Ña Hieäu 92, Phaùt Haønh
Thaùng 1, 2011

ªª Nguyeãn Quoác Ñoáng, K13

Ngaøy 12 thaùng 01, 2011

Baøi vieát “Mô Moät Ngaøy Veà” (MMNV) cuûa taùc giaû
Mai Vaên Taán ñöôïc ñaêng trong taäp san Ña Hieäu
soá 92, phaùt haønh vaøo thaùng 1, 2011. Baøi vieát trình
baøy quan ñieåm, laäp tröôøng cuûa taùc giaû veà vaán ñeà ñang ñöôïc
nhieàu ngöôøi chuù yù; ñoù laø” Laøm sao ñeå chaám döùt vieäc cai trò
ñoäc taøi toaøn trò cuûa Ñaûng Coäng Saûn Vieät Nam (ÑCSVN),
haàu ñem laïi töï do, daân chuû vaø moät cuoäc soáng no aám, haïnh
phuùc cho toaøn daân?” Taùc giaû cuõng nhaân cô hoäi naøy neâu yù
kieán veà laäp tröôøng vaø ñöôøng loái choáng Coäng cuûa khoái ngöôøi
Vieät Tî Naïn CS trong nhieàu naêm qua taïi haûi ngoaïi. Toâi coù
nhöõng suy nghó sau ñaây veà baøi vieát noùi treân:
1- Töï Do vaø Daân Chuû laø nhöõng ñieàu kieän cô baûn giuùp
ngöôøi daân moät quoác gia soáng 1 cuoäc soáng haïnh phuùc vaø coù
phaåm giaù. Chính CSVN ñaõ töøng duøng nhöõng chieâu baøi naøy
ñeå huy ñoäng taøi löïc, nhaân löïc cuûa toaøn daân VN vaøo cuoäc

ÑA HIEÄU 93 33

chieán tranh choáng thöïc daân Phaùp nhöõng naêm 40 vaø 50 cuûa
theá kyû 20, vaø sau ñoù laø cuoäc chieán xaâm löôïc mieàn Nam maø
chuùng goïi laø”cuoäc chieán tranh choáng Myõ cöùu nöôùc” (1954-
1975). Trong caùc vaên kieän chính thöùc cuûa CSVN, chuùng ta
ñeàu ñöôïc ñoïc nhöõng chöõ nhö: Ñoäc Laäp - Töï Do - Haïnh Phuùc.
Thöïc teá chuùng ta ñaõ thaáy roõ cheá ñoä chính trò do CSVN xaây
döïng khoâng heà ñem ñeán nhöõng thöù maø chuùng höùa heïn vôùi
toaøn daân. Soá ngöôøi ñöôïc höôûng nhöõng phuùc lôïi chính trò chæ
giôùi haïn vaøo moät soá raát nhoû: giôùi laõnh ñaïo CS, ñaûng vieân
CS, gia ñình vaø ngöôøi thaân cuûa chuùng, caùc tay sai, nhöõng
ngöôøi naøo chòu theo ñöôøng loái cuûa chuùng vaø cam taâm laøm
noâ leä cho chuùng. Nhöõng ai khoâng nghó vaø laøm theo chuùng
seõ bò kyø thò, ñaøn aùp, khuûng boá, tuø ñaày, maát maïng… Lòch söû
sang moät trang môùi vaø ñen toái sau ngaøy 30 thaùng 4, 1975,
laø ngaøy CSVN chieám ñöôïc mieàn Nam, thaønh trì choáng coäng
cuoái cuøng cuûa nhöõng ngöôøi Vieät yeâu töï do vaø daân chuû.

2- Trong nhöõng naêm chieán tranh, CSVN cai trò daân baèng
nhöõng chính saùch khaéc nghieät, laáy côù caàn phaûi hy sinh ñeå
tieâu dieät “thöïc daân phong kieán, tö baûn boùc loät”, ñeå giaønh
laïi “ñoäc laäp vaø chuû quyeàn cuûa ñaát nöôùc” vaø xaây döïng “moät
cheá ñoä töï do daân chuû tuyeät haûo, hôn haún loaïi töï do cuûa cheá
ñoä tö baûn”(?) Vaø roài sau khi cöôùp ñöôïc chính quyeàn taïi
mieàn Baéc, chuùng ñaõ gieát haøng traêm ngaøn noâng daân baèng
chính saùch “caûi caùch ruoäng ñaát”, gieát haïi vaø boû tuø caùc trí
thöùc mieàn Baéc baát ñoàng chính kieán qua vuï Nhaân Vaên Giai
Phaåm… Sau khi chieám ñöôïc mieàn Nam, CSVN ñaày ñoïa
haøng traêm ngaøn quaân, caùn, chính VNCH trong caùc traïi tuø
taäp trung caûi taïo, gieát bao thöôøng daân voâ toäi nghe theo lôøi
duï doã cuûa chuùng ñi laäp nghieäp taïi caùc vuøng kinh teá môùi,
cöôùp saûn nghieäp cuûa daân mieàn Nam baèng chính saùch caûi
taïo coâng, thöông nghieäp tö doanh… Ngöôøi daân mieàn Nam
ñaønh phaûi boû nöôùc ra ñi. Caû traêm ngaøn ngöôøi ñaõ cheát trong
nhöõng chuyeán vöôït bieân, vöôït bieån tìm töï do ñaày maùu vaø
nöôùc maét naøy. Nhöõng ngöôøi coøn keït laïi trong nöôùc cuõng
ñaønh phaûi tieáp tuïc cuoäc soáng cuûa hoï, hy voïng cuoäc soáng
seõ khaù hôn sau chieán tranh. Nhöng roài hoï thaáy gì? Söï caùch

34 TRAÛ TA SOÂNG NUÙI

bieät giaøu ngheøo chöa bao giôø roõ raøng hôn theá: giôùi caùn boä
caàm quyeàn duø ôû caáp naøo cuõng trôû thaønh nhöõng oâng chuû
quyeàn theá, giaøu suï, coù quyeàn sinh saùt ñoái vôùi ngöôøi daân ôû
ñòa phöông. Chuùng cöôùp ñaát, cöôùp nhaø cuûa daân moät caùch
coâng khai, taïo ra nhöõng daân oan vaát vaû, nhoïc nhaèn ñi khieáu
kieän nhieàu naêm. Chuùng boû tuø nhöõng trí thöùc leân tieáng ñoøi
töï do, daân chuû. Chuùng ñaøn aùp nhöõng thanh nieân, sinh vieân
ñi bieåu tình phaûn ñoái Trung Coäng cöôùp ñaát, cöôùp bieån ñaûo
cuûa VN, gieát ngö phuû VN… Cuoäc soáng thaät ngoät ngaït. Ñoái
vôùi khoái ngöôøi Vieät ñaõ boû queâ höông, chaáp nhaän hy sinh
caû maïng soáng vì 2 chöõ töï do, vieäc tieáp tuïc tranh ñaáu choáng
keû thuø CSVN laø ñieàu deã hieåu. Nhöng ñoái vôùi hôn 80 trieäu
ngöôøi Vieät trong nöôùc, hieän nay cuoäc tranh ñaáu cho töï do,
daân chuû caøng böùc thieát hôn vì ñaây laø vaán ñeà soáng coøn cuûa
baûn thaân vaø gia ñình hoï. Nhieàu trí thöùc ñaõ nhaäp cuoäc, giôùi
treû cuõng quan taâm hôn ñeán caùc vaán ñeà chính trò, can ñaûm
phaùt bieåu yù kieán cuûa hoï veà caùc vaán ñeà cuûa ñaát nöôùc. Caùc
vò laõnh ñaïo caùc toân giaùo cuõng chung vai goùp söùc trong vieäc
ñoøi quyeàn töï do toân giaùo vaø caùc quyeàn töï do khaùc cuûa ngöôøi
daân. Nhieàu ngöôøi ñaõ phaûi traû giaù baèng nhöõng naêm thaùng
tuø ñaày, quaûn thuùc, nhöõng truø daäp, ñaøn aùp. Taát caû ñaõ khoâng
daäp taét ñöôïc khaùt voïng daân chuû cuûa ngöôøi daân. Tuy nhieân
keát quaû cuûa caùc noã löïc tranh ñaáu naøy chöa nhö ngöôøi daân
mong muoán. Moïi ngöôøi vaãn phaûi ñoái ñaàu vôùi vaán ñeà: Laøm
sao coù ñöôïc töï do, daân chuû cho toaøn daân?

3- Taùc giaû MMNV öu tö veà ñöôøng loái tranh ñaáu giaønh laïi
töï do, daân chuû cho ngöôøi daân taïi queâ nhaø. Taùc giaû vieát:”Söï
saäp ñoå cheá ñoä VN hieän taïi baèng vuõ löïc laø ñieàu baát khaû thi.
Lyù do deã hieåu laø cheá ñoä saäp ñoå thì ai, ñoaøn theå hoaëc löïc
löôïng naøo ñuû nhaân löïc ñeå thay theá? Luùc tình traïng voâ chính
phuû thì söï hoãn loaïn, traû thuø khoâng löôøng tröôùc ñöôïc… Hôn
nöõa löïc löôïng naøo ñeå laøm suïp ñoå, trong khi thôøi ñaïi ngaøy
nay höôùng veà tranh chaáp kinh teá vaø ñoøi hoûi daân chuû, nghóa
laø moät hình thöùc tranh ñaáu môùi.” Taùc giaû nghó: “Ñoái vôùi VN,
phong traøo ñoøi hoûi daân chuû coù nghóa phaûi boû hình thöùc ñoäc
ñaûng vaø ñaûng cöû daân baàu phaûi môû roäng ñeå moïi ngöôøi daân

ÑA HIEÄU 93 35

tham gia öùng cöû vaø ñaûng CS chæ laø moät trong nhieàu ñaûng
hoaït ñoäng coâng khai ñöôïc luaät phaùp baûo veä. Daàn daàn tieán
ñeán daân chuû, nghóa laø luùc khôûi ñaàu coù theå daân chuû traù hình
vì ñaûng CS coøn aûnh höôûng maïnh vaø daàn daàn vôùi yù thöùc daân
chuû cuûa moïi ngöôøi thì seõ tieán ñeán daân chuû thöïc söï… Nhöõng
laäp luaän khoâng soáng chung vôùi CS, khoâng hoøa hôïp hoøa giaûi
vôùi CS, khoâng chaáp nhaän CS… ta neân loaïi boû ñeå baét tay xaây
döïng ñaát nöôùc”(?) Vaäy töùc laø taùc giaû thöïc söï tin töôûng ngöôøi
daân Vieät coù theå xaây döïng moät nöôùc Vieät töï do, daân chuû maø
khoâng caàn giaûi theå Ñaûng CS. OÂng thöïc loøng tin laø Ñaûng
CSVN seõ baét buoäc phaûi traû laïi quyeàn töï do cho ngöôøi daân vì
“ñaây laø moät ñaûng loãi thôøi, khoâng ích nöôùc lôïi daân thì ñöông
nhieân phaûi bò xoùa soå ñuùng theo luaät ñaøo thaûi. Chuyeän ñaøo
thaûi tröôùc sau cuõng phaûi xaûy ra, noân noùng naøo coù lôïi ích gì?”
Thöû nhìn vaøo lòch söû caàm quyeàn cuûa Ñaûng CSVN. Chuùng
chieám ñöôïc quyeàn kieåm soaùt toaøn mieàn Baéc sau ngaøy ñaát
nöôùc bò chia ñoâi bôûi Hieäp Ñònh Geneve kyù ngaøy 20 thaùng
7, 1954, vaø chieám caû nöôùc VN sau ngaøy 30 thaùng 4, 1975
(tính ñeán nay ñaõ hôn 35 naêm). Suoát thôøi gian naøy laø nhöõng
ñaøn aùp, xaâm phaïm quyeàn töï do cuûa ngöôøi daân, chính nhöõng
quyeàn ñaõ ñöôïc nhaø caàm quyeàn CS ghi haún hoi trong Hieán
Phaùp cuûa chuùng. Taùc giaû coøn muoán ngöôøi daân chôø ñeán bao
giôø? OÂng coøn laïc quan khuyeân ngöôøi daân “chuaån bò öùng
cöû khi cheá ñoä ñoäc taøi luøi böôùc… thaønh laäp ñoaøn theå ñeå ñaáu
tranh vôùi ñaûng CS chæ coøn hö danh haàu môû ra phong traøo
daân chuû ña nguyeân…”

Chuùng ta caàn nhôù moät ñieàu: Ñaûng CSVN khoâng bao giôø
ñeå caùc phong traøo tranh ñaáu ñoøi hoûi daân chuû ña nguyeân coù
cô hoäi ñöôïc khai sinh chöù ñöøng noùi laø ñöôïc soáng coøn vaø phaùt
trieån ñeå töø töø ñaåy chuùng vaøo theá phaûi bò xoùa soå. Khoâng ai
gian manh vaø ñoäc aùc hôn CS veà ñieåm naøy. Naêm 1946 sau
khi chính phuû Lieân Hieäp ñöôïc thaønh laäp ñeå laõnh ñaïo toaøn
daân trong vieäc tranh ñaáu giaønh ñoäc laäp töø thöïc daân Phaùp,
CSVN ñaõ tìm caùch tieâu dieät caùc ñaûng phaùi quoác gia duø hoï
laø nhöõng ngöôøi yeâu nöôùc vaø coù cuøng muïc tieâu tranh ñaáu laø
giaønh ñoäc laäp cho nöôùc nhaø. CSVN ñaõ chuaån bò tröôùc cho söï

36 TRAÛ TA SOÂNG NUÙI

ñoäc quyeàn chính trò veà sau naøy. Môùi ñaây Ñinh Theá Huynh
(xin ñính chính, khoâng phaûi laø Vuõ Ñình Huynh nhö trong
baøi vieát toâi göûi ñi laàn ñaàu), UÛy Vieân Chaáp haønh Trung Öông
ÑCSVN, Toång Bieân Taäp baùo Nhaân Daân, chuû tòch Hoäi Baùo
Chí, trong moät buoåi hoïp baùo tröôùc Ñaïi Hoäi Ñaûng CSVN
Laàn Thöù 11, khi traû lôøi caâu hoûi cuûa phoùng vieân AP veà vaán
ñeà “ña ñaûng, ña nguyeân”, ñaõ cho bieát laäp tröôøng cuûa CSVN
nhö sau: “Chuùng toâi ñaõ thöû nghieäm hình thöùc ña ñaûng vaøo
naêm 1946 nhöng ñaõ thaát baïi. Hieän nay VN chæ tin vaøo söï
laõnh ñaïo cuûa 1 ñaûng duy nhaát ñoù laø Ñaûng CSVN maø thoâi.”
Ñieàu 4 trong Hieán Phaùp cuûa CSVN xaùc nhaän quyeàn cai trò
toái thöôïng cuûa Ñaûng CSVN, vaø chính Nguyeãn Minh Trieát,
chuû tòch nhaø nöôùc CSVN, ñaõ tuyeân boá: “Huûy boû ñieàu 4 Hieán
Phaùp ñoái vôùi Ñaûng CSVN chính laø töï saùt.” Vaäy thì laøm theá
naøo maø ngöôøi daân hy voïng coøn coù theå laäp ñoaøn theå ñeå tranh
ñaáu töø töø vôùi Ñaûng CS, ñoøi hoûi chuùng sau cuøng cuõng phaûi
traû töï do, daân chuû vaø nhaân quyeàn cho ngöôøi daân? Nhieàu
theá heä ñaõ ñôïi vaø chôø laâu laém roài. Nhieàu vò laõnh ñaïo toân
giaùo, nhieàu nhaø trí thöùc keå caû caùc ñaûng vieân CS phaûn tænh
cuõng ñoøi hoûi töï do quyeát lieät laém roài. Keát quaû laø gì? Luaät
sö Leâ Thò Coâng Nhaân chæ dòch nhöõng taøi lieäu veà töï do, daân
chuû ñaõ phaûi ngoài tuø hôn 3 naêm. LS Leâ Chí Quang chæ vieát
1 baøi “Haõy Caûnh Giaùc Vôùi Baéc Trieàu” noùi veà daõ taâm cuûa
Trung Coäng ñoái vôùi nöôùc laùng gieàng nhoû beù VN ñaõ bò giam
tuø vaø ñaày ñoïa cho ñeán gaàn nhö taøn pheá. Traàn Ñoä, Hoaøng
Minh Chính, caùc coâng thaàn cuûa cheá ñoä chæ gioùng leân tieáng
noùi ñoøi daân chuû vaøo luùc cuoái ñôøi cuõng khoâng thoaùt khoûi söï
truø daäp cuûa cheá ñoä. Nhaø vaên cuûa cheá ñoä xaõ hoäi chuû nghóa
mieàn Baéc Döông Thu Höông sau nhieàu naêm coáng hieán tuoåi
thanh xuaân cho cuoäc “giaûi phoùng mieàn Nam” ñaõ thaáy mình
laàm. Baø duøng nhöõng lôøi leõ raát naëng neà ñeå chæ trích boïn laõnh
ñaïo CS, neân duø vaãn coi Hoà Chí Minh laø thaàn töôïng maø vaãn
bò CSVN boû tuø nhieàu thaùng vaø nay thì ñaønh soáng ñôøi löu
vong taïi Phaùp, khoâng coøn ñöôøng trôû laïi queâ höông nöõa…
Hoøa Thöôïng Thích Quaûng Ñoä cuûa Giaùo Hoäi PGVNTN chæ
vì caát cao tieáng noùi ñoøi töï do toân giaùo ñaõ bò caàm tuø vaø quaûn

ÑA HIEÄU 93 37

thuùc nhieàu naêm. Linh Muïc Nguyeãn Vaên Lyù cuõng chæ vì ñoøi
töï do toân giaùo maø bò tuø ñaày, bò bòt moàm, haønh hung taïi toøa,
tröôùc maët caùc giôùi baùo chí ngoaïi quoác. CSVN coù nghe lôøi
chuùng ta ñoøi hoûi hay khoâng? Chuùng ta ñaõ chaáp nhaän hình
thöùc daân chuû giaû hieäu cuûa chuùng nhieàu naêm daøi, ñaõ hôïp
taùc vôùi chuùng moät caùch oân hoøa maø chuùng coù lui böôùc naøo
khoâng, chuùng coù töø töø bò xoùa soå hay vaãn coøn toàn taïi, tieàn
cuûa ngaøy caøng nhieàu, caøng ra tay sinh saùt gieát haïi daân laønh
moät caùch hung haõn. Môùi ñaây ngaøy 5 thaùng 1, 2011, CSVN
coøn cho coâng an haønh hung oâng Christian Marchant, tuøy
vieân chính trò cuûa Toøa Ñaïi Söù Hoa Kyø ôû VN khi oâng naøy
tìm caùch vaøo thaêm LM Nguyeãn Vaên Lyù taïi Nhaø Chung Hueá.

Noùi ñeán chuyeän tranh ñaáu ñoøi töï do, daân chuû theo ñöôøng
loái oân hoøa, theo kieåu “ñaáu tranh chính trò” ñeå môû maét cho
CS, chuùng ta khoâng theå queân ñöôïc caâu chuyeän veà SV
Nguyeãn Tieán Trung (nay ñaõ ñaäu baèng Thaïc Só taïi Phaùp,
töông ñöông vôùi baèng Cao Hoïc taïi Hoa Kyø). Naêm 2006,
NTT coøn laø 1 du hoïc sinh taïi Phaùp. Caäu naøy coù oâng baø vaø
boá meï ñeàu laø caùn boä cao caáp coù nhieàu naêm tuoåi Ñaûng,
nhöng coù ñaàu oùc tieán boä, muoán phoå bieán caùc tö töôûng töï
do, daân chuû taïi VN ñeå caûi thieän ñôøi soáng quaù toái taêm cuûa
ngöôøi daân. Caäu vaø moät ngöôøi baïn khaùc cuõng laø du hoïc sinh
taïi Phaùp laø SV Nguyeãn Hoaøng Lan ñaõ cuøng nhoùm Taäp
Hôïp Thanh Nieân Daân Chuû (THTNDC) taïi San Jose, Baéc
California tham gia cuoäc Röôùc Ñuoác Daân Chuû Noái Voøng
Tay Lôùn ngaøy 16 thaùng 7, 2006. Taïi buoåi leã Röôùc Ñuoác
ngaøy hoâm aáy, SV. NTT ñaõ neâu leân 3 vaán ñeà cuûa CSVN. Ñoù
laø: khoâng phaùt trieån ñöôïc ñaát nöôùc, ñeå teä naïn tham nhuõng
hoaønh haønh vaø khoâng baûo ñaûm ñöôïc an ninh quoác gia. Anh
cho raèng laõnh ñaïo CSVN khoâng giaûi quyeát ñöôïc 3 vaán ñeà
noùi treân do cô cheá ñoäc ñaûng, cai trò theo kieåu ñoäc taøi. Anh
cuõng tuyeân boá ñoøi hoûi laõnh ñaïo CSVN phaûi ñeå cho ngöôøi
daân Vieät Nam ñöôïc:

1- Töï do baùo chí vaø töï do xuaát baûn
2- Töï do laäp hoäi vaø töï do laäp ñaûng
3- Töï do baàu cöû vaø töï do öùng cöû

38 TRAÛ TA SOÂNG NUÙI

SV Nguyeãn Tieán Trung cuõng ñaõ gia nhaäp Ñaûng Daân Chuû
(?) cuûa oâng Hoaøng Minh Chính ñeå tranh ñaáu cho lyù töôûng
töï do, daân chuû cuûa mình. Ngaøy anh phaûi ñi thi haønh nghóa
vuï quaân söï, ñöôïc yeâu caàu phaûi tuyeân boá trung thaønh vôùi
Ñaûng CSVN, anh töø choái vaø noùi raèng anh laø thaønh vieân cuûa
Ñaûng Daân Chuû neân khoâng theå tuyeân theä trung thaønh vôùi
Ñaûng CSVN ñöôïc. Vì ñoøi hoûi töï do, daân chuû trong 1 cheá ñoä
toaøn trò, vì ñoøi ña nguyeân ña ñaûng trong khi nhaø caàm quyeàn
tuyeät ñoái caám ña ñaûng, naêm 2009 NTT ñaõ bò ñöa ra toøa vaø
bò tuyeân aùn 7 naêm tuø. Ñaây cuõng chính laø soá phaän ñònh saün
cho baát cöù coâng daân naøo “ñoøi CSVN phaûi traû laïi quyeàn töï
do cho ngöôøi daân nhö hieán phaùp quy ñònh, ñoøi daân chuû hoùa
ñaát nöôùc, ñoøi ña nguyeân ña ñaûng…”

Môùi ñaây dö luaän trong vaø ngoaøi nöôùc cuõng raát chuù yù ñeán
tröôøng hôïp cuûa LS Cuø Huy Haø Vuõ. OÂng laø con trai cuûa nhaø
thô Cuø Huy Caän, 1 ñaûng vieân CS ñaõ nhieàu naêm taän tuïy phuïc
vuï cheá ñoä CS. OÂng cuõng ñaõ töøng tin töôûng vaøo ñöôøng loái
tranh ñaáu oân hoøa vôùi Ñaûng CSVN. Nhieàu laàn oâng ñaõ xin öùng
cöû vaøo Quoác Hoäi cuûa CSVN ñeå hy voïng ñem tieáng noùi môùi
phuïc vuï cho ngöôøi daân thaáp coå beù mieäng, nhöng ñeàu bò töø
choái. Hieän oâng ñaõ bò CSVN giam tuø vì toäi danh”choáng phaù
vaø aâm möu laät ñoå nhaø nöôùc xaõ hoäi chuû nghóa” maëc duø nhaø
caàm quyeàn chaúng tröng ra ñöôïc baèng côù naøo. Vaäy “tranh
ñaáu oân hoøa, töø töø vôùi CS ñeå chuùng phaûi töø boû quyeàn chính
trò toái thöôïng cuûa chuùng vaø traû laïi töï do, daân chuû cho ngöôøi
daân” coù khaû thi hay khoâng khi Ñaûng CSVN vaãn coøn toàn taïi?

4- Vaäy phöông caùch naøo seõ giuùp ngöôøi daân Vieät thoaùt
aùch thoáng trò cuûa CSVN, xaây döïng ñöôïc moät nöôùc Vieät töï
do, daân chuû vaø ñöôïc soáng 1 cuoäc ñôøi haïnh phuùc, aám no?
Nhìn vaøo sinh hoaït cuûa ngöôøi Vieät tî naïn CS taïi haûi ngoaïi,
chuùng ta cuõng thaáy coù 2 khuynh höôùng. Moät khuynh höôùng
laø: döùt khoaùt khoâng baét tay hoøa hôïp vôùi CS, cöông quyeát
tranh ñaáu cho muïc tieâu duy nhaát laø giaûi theå cheá ñoä ñoäc taøi
ñaûng trò hieän nay cuûa CSVN ñeå thieát laäp moät cheá ñoä môùi
coâng nhaän hình thöùc ña ñaûng trong sinh hoaït chính trò cuûa
ngöôøi daân. Hoï quan nieäm coøn CS thì khoâng theå coù töï do,

ÑA HIEÄU 93 39

daân chuû. Moät khuynh höôùng khaùc chuû tröông khoâng phaù ñoå
cheá ñoä hieän nay maø caàn coäng taùc vôùi nhaø caàm quyeàn CS
ñeå baèng ñöôøng loái tranh ñaáu oân hoøa seõ thuùc ñaåy quaù trình
töï do, daân chuû, baét buoäc nhöõng ngöôøi cai trò phaûi quan taâm
ñeán nhu caàu vaø quyeàn lôïi cuûa daân toäc vaø cuûa quoác gia. Ñaûng
Vieät Taân, moät ñaûng phaùi chính trò nhieàu naêm hoaït ñoäng taïi
haûi ngoaïi cuõng coù söï thay ñoåi veà ñöôøng loái hoaït ñoäng. Khi
ñaûng naøy ñöôïc thaønh laäp vaøo naêm 1982, caùc ngöôøi laõnh ñaïo
ñaûng chuû tröông giai ñoaïn 1 laø phaûi giaûi theå cheá ñoä CS, giai
ñoaïn 2 môùi laø canh taân ñaát nöôùc. Hieän nay ñaûng naøy khoâng
coøn chuù troïng ñeán muïc tieâu giaûi theå cheá ñoä CS nöõa, thay
vaøo ñoù chuû tröông phaûi tieáp caän vôùi CS ñeå thay ñoåi chuùng
haàu ñaït caùc muïc tieâu chính trò nhö ña ñaûng, ña nguyeân vaø
töï do, daân chuû! Hoï ñaõ bò chính thaønh vieân trong ñaûng goïi
laø “Vieät Taân cheäch höôùng”.

Nhoùm ngöôøi thuoäc khuynh höôùng thöù hai naøy töôûng nhö
hoï ñang ñoái thoaïi vôùi moät nhaø nöôùc bieát “laéng nghe tieáng
daân”. 60 naêm cai trò cuûa CS taïi mieàn Baéc vaø 36 naêm caàm
quyeàn treân caû nöôùc VN chöa môû maét ñöôïc cho nhöõng keû
ngaây thô veà chính trò nhö vaäy hay sao? Hay hoï bieát laøm
nhö theá seõ khoâng ñaït ñöôïc öôùc voïng töï do, daân chuû cho toaøn
daân, nhöng vì quyeàn lôïi caù nhaân vaø phe nhoùm ñaõ choïn caùch
coäng taùc vôùi keû thuø ñeå ñöôïc chia chaùc chuùt quyeàn lôïi? Hoï
coù bieát raèng töï do laø moùn haøng ñaét giaù nhaát, khoâng ai cho
khoâng caû. Muoán giaønh ñöôïc töï do töø tay baïo quyeàn phaûi
tranh ñaáu gian khoå, phaûi chòu nhieàu hy sinh. Daân Vieät ñaõ
phaûi ñoå bieát bao xöông maùu ñeå thoaùt khoûi aùch noâ leä cuûa
giaëc Taøu vaø giaëc Phaùp. Coù ai cho khoâng töï do ñaâu! Cheá ñoä
CS hieän nay taïi VN laø cheá ñoä ñoäc taøi toaøn trò. Nhöõng ngöôøi
CS caàm quyeàn khoâng töø 1 thuû ñoaïn naøo ñeå baûo veä vaø cuûng
coá quyeàn löïc cuûa hoï.

Taùc giaû Quoác Phuøng trong baøi vieát “Chæ Daáu Vaø Moâ
Hình Suïp Ñoå Cuûa Cheá Ñoä CS Taïi VN” ñaêng treân baùo Tieáng
Daân soá 442 phaùt haønh ngaøy 16/12/2010 taïi Baéc California
ñaõ phaân tích tình hình VN vaø baøn luaän veà vaán ñeà suïp ñoå
cuûa cheá ñoä CS hieän taïi. OÂng cho bieát chuùng ta khoâng hy

40 TRAÛ TA SOÂNG NUÙI

voïng gì coù moät cuoäc “caùch maïng nhung” nhö taïi Lieân Soâ
naêm 1991 vì haøng nguõ laõnh ñaïo cuûa CSVN khoâng coù nhöõng
nhaân vaät lôùn nhö Mikhail Gorbachev, nhö Boris Yeltsin
bieát ñaët quyeàn lôïi cuûa nhaân daân vaø ñaát nöôùc treân quyeàn
lôïi cuûa Ñaûng CS. Quaân ñoäi CSVN tuy mang danh laø Quaân
Ñoäi Nhaân Daân nhöng laïi chæ bieát trung thaønh vôùi Ñaûng,
hieän nay chæ coøn bieát höôûng thuï nhöõng quyeàn lôïi doài daøo
do Ñaûng ban cho neân khoâng coøn nghó gì ñeán söï toàn vong
cuûa toå quoác hay haïnh phuùc cuûa toaøn daân nöõa. Vaäy thì caùc
ñöôøng loái “dieãn bieán hoøa bình” seõ baát khaû thi vì CSVN seõ
duøng ñuû moïi caùch ñeå traán aùp caùc toå chöùc vaø caùc phong traøo
daân chuû trong nöôùc. Chuùng coøn caån thaän deïp tröø caùc bieåu
hieän “töï dieãn bieán hoøa bình” töùc laø vieäc chæ trích ñöôøng
loái chính saùch cuûa Ñaûng phaùt xuaát töø chính caùc ñaûng vieân
CS. CSVN chæ coù theå suïp ñoå baèng 1 cuoäc “caùch maïng toaøn
daân” töông töï nhö cuoäc caùch maïng cuûa nhaân daân Romania
naêm 1989. Trong cuoäc caùch maïng naøy, ngöôøi daân Romania
tay khoâng xuoáng ñöôøng ñöông cöï vôùi chieán xa, kieân quyeát
choáng laïi söï cai trò cuûa nhaø ñoäc taøi Nicolae Ceausescu.
Hoï khoâng ngaïi phaûi ñoå maùu vì töï do, daân chuû. Keát quaû 2
vôï choàng nhaø ñoäc taøi bò xöû töû hình. Cuoäc noåi daäy cuûa daân
chuùng Romania thaønh coâng, chaám döùt moät cheá ñoä Coäng Saûn
ñoäc taøi keùo daøi ñeán 32 naêm. Nhìn vaøo tình hình VN hieän
taïi, taùc giaû Quoác Phuøng tin töôûng thôøi cô ñaõ chín muøi cho
moät cuoäc noåi daäy toaøn dieän cuûa quaàn chuùng töùc moät cuoäc
Caùch Maïng Toaøn Daân! Caùc chính saùch sai laàm cuûa nhaø caàm
quyeàn CS, khieáp nhöôïc vôùi Taøu Coäng vaø ñoäc aùc vôùi ngöôøi
daân trong nöôùc: daâng ñaát vaø haûi ñaûo cuûa toå tieân cho Taøu
coäng, ñaøn aùp trí thöùc, laõnh ñaïo toân giaùo, ñaøn aùp daân laønh
voâ toäi, huûy dieät vaên hoùa daân toäc, bieán xaõ hoäi VN thaønh moät
xaõ hoäi ngöôøi boùc loät ngöôøi, moïi ngöôøi tranh quyeàn ñoaït lôïi
thaúng tay xaâu xeù nhau… ñaõ khieán caùc taàng lôùp nhaân daân
ñeàu yù thöùc ñöôïc moät ñieàu: Hoï ñeàu laø naïn nhaân cuûa cheá ñoä
CS. “Töï do hay laø cheát” chính laø luùc naøy ñaây! Linh Muïc
Nguyeãn Vaên Lyù ngöôøi laõnh ñaïo cuûa Khoái 8406, moät trong
nhöõng phong traøo tranh ñaáu cho Töï Do vaø Daân Chuû nhieàu

ÑA HIEÄU 93 41

naêm nay taïi VN cuõng nhaän ñònh: “Muïc tieâu cao nhaát trong
cuoäc ñaáu tranh giaønh töï do, daân chuû cho daân toäc hoâm nay
laø laøm cho theå cheá chính trò ôû VN hieän nay phaûi bò thay theá
trieät ñeå, chöù khoâng phaûi ñöôïc ñoåi môùi töøng phaàn hay ñieàu
chænh vaët vaõnh nhö ñang xaûy ra.” Nhoùm 118 ngöôøi chuû
tröông Baûn Tuyeân Ngoân 8406 coøn keâu goïi taåy chay cuoäc
baàu cöû Quoác Hoäi buø nhìn ngay töø naêm 2007. Gaàn ñaây nhaát,
ngaøy 1 thaùng 1, 2011, LM Nguyeãn Vaên Lyù laïi ñöa ra lôøi
keâu goïi “giaûi theå Ñaûng CS ñeå thieát laäp cheá ñoä töï do cho
daân Vieät, keâu goïi moïi thaønh phaàn nhaân daân tham gia bieåu
tình ñeå thöïc hieän muïc tieâu naøy. Vaäy maø taùc giaû cuûa “Mô
Moät Ngaøy Veà” vaãn coøn tin töôûng vaøo moät cuoäc ñaáu tranh
oân hoøa vaø vaãn coøn tin töôûng coù theå hôïp taùc vôùi CS ñeå töøng
böôùc giaønh laïi quyeàn töï do töø tay chuùng. Ñaây quaû laø moät
ñieàu hoang töôûng! Chuùng ta caàn ghi nhôù: muïc tieâu tranh
ñaáu coù theå toát ñeïp nhöng neáu choïn ñöôøng loái thöïc hieän sai
thì ñöøng troâng mong thaønh coâng. Laøm sao chuùng ta coù theå
hy voïng giaønh ñöôïc töï do, daân chuû cho VN khi chuû tröông
vaãn duy trì cheá ñoä ñoäc taøi hieän höõu, chæ ñoøi hoûi nhaø caàm
quyeàn phaûi traû töï do, daân chuû cho ngöôøi daân vaø baét cheá ñoä
naøy phaûi sinh hoaït trong khuoân khoå cho pheùp cuûa moät cheá
ñoä phaùp trò! Ñaây laø chuyeän “moø traêng ñaùy nöôùc”.

Taùc giaû MVT khoâng tin töôûng vaøo chuyeän duøng baïo löïc
ñeå giaät saäp cheá ñoä hieän nay vì “laøm noù suïp ñoå seõ khoâng
coù löïc löôïng naøo thay theá vaø seõ xaûy ra moät tình traïng voâ
chính phuû hoãn loaïn daãn ñeán nhöõng söï traû thuø voâ cuøng nguy
hieåm”. Chaúng leõ caùc cheá ñoä ñoäc taøi suïp ñoå ñeàu seõ daãn ñeán
söï suïp ñoå cuûa toaøn theå quoác gia hay sao. Lòch söû khoâng
chöùng toû ñieàu naøy. Traùi laïi caùc cheá ñoä ñoäc taøi CS moät khi
bò trieät tieâu giaûi theå thì khoâng coøn ai muoán hoài sinh cho noù
nöõa. Ñôøi soáng cuûa ngöôøi daân taïi caùc quoác gia Nga vaø Ñoâng
AÂu ñaõ töøng böôùc ñöôïc caûi thieän. Chaúng leõ VN coù 85 trieäu
ngöôøi maø khoâng tìm ra ñöôïc nhaân taøi ñeå leøo laùi con thuyeàn
quoác gia vöôït qua côn baõo taùp sau khi CSVN bò giaûi theå hay
sao. Ngöôøi daân VN tuy khoán khoå sau nhieàu naêm chieán tranh
nhöng khoâng phaûi laø moät daân toäc heøn nhaùt, khoâng bieát hy

42 TRAÛ TA SOÂNG NUÙI

sinh. Söï hoãn loaïn ban ñaàu töøng böôùc seõ ñöôïc kieåm soaùt vaø
moïi söï roài seõ ñöôïc caûi thieän.

5- Cuõng trong baøi vieát noùi treân, taùc giaû MVT ñaõ tuyeân
boá moät soá ñieàu thaät khoù hieåu. OÂng vieát “…Baây giôø chuùng
ta coøn choáng Coäng laø loãi thôøi vì CS treân thöïc teá khoâng
coøn… Ñaûng CSVN giôø ñaây hoaøn toaøn khoâng coøn giaùo ñieàu
Maùc-Leâ maø chæ laø ñaûng thoáng trò vôùi giai caáp tö baûn môùi…
Ta phaûi boû muïc tieâu choáng coäng vì thöïc teá khoâng coøn CS…
ñaáu tranh chính trò vôùi phong traøo ñoøi hoûi daân chuû môùi
mong xoùa cheá ñoä ñoäc taøi ñoäc ñaûng, thöïc söï laø muïc tieâu ta
muoán ñaït ñeán…”!? Ñaây laø moät nhaän ñònh sai, khoâng ñuùng
vôùi thöïc teá vì cho ñeán thôøi ñieåm hieän nay, trung tuaàn thaùng
1, 2011, Ñaûng CSVN ñang hoïp Ñaïi Hoäi Ñaûng laàn thöù 11
taïi Haø Noäi, giôùi laõnh ñaïo Ñaûng vaãn khaúng ñònh ñöôøng loái,
chính saùch cuûa hoï laø” tieáp tuïc xaây döïng VN theo chuû nghóa
Maùc-Leânin, phaùt trieån kinh teá thò tröôøng theo ñònh höôùng
xaõ hoäi chuû nghóa, vaãn duy trì neàn kinh teá quoác doanh, vaãn
duy trì Hieán Phaùp hieän taïi, vaãn giöõ Ñieàu 4 trong Hieán Phaùp
baûo veä quyeàn chính trò toái thöôïng cuûa Ñaûng…” Ñieàu naøy
coù nghóa laø quyeàn haønh ñieàu khieån ñaát nöôùc vaãn ôû trong
tay cuûa 15 nhaân vaät trong Boä Chính Trò vaø khoaûng 200 uûy
vieân Trung Öông Ñaûng. Vaäy maø baûo VN khoâng coøn laø nöôùc
CS neân “ñöøng coù choáng Coäng nöõa” laø yù gì? Luaän ñieäu naøy
coøn voâ cuøng nguy hieåm vì noù khieán nhieàu ngöôøi hieåu laàm
laø cheá ñoä hieän taïi ôû VN khoâng coøn laø CS nöõa neân chuùng ta
khoâng coøn phaûi coá söùc choáng chuùng nöõa, vaø coù theå an taâm
coäng taùc vôùi chuùng ñeå xaây döïng ñaát nöôùc chaêng? Khoâng
chöøng chuùng ta seõ maéc möu CS vaø tay sai, vaø voâ tình laøm
lôïi cho chuùng thoâi. Söï thaät treân thöïc teá, chöa bao giôø CS
tuyeân boá chuùng khoâng coøn laø CS maø chæ coù moät soá nhoû tay
sai cuûa CS taïi haûi ngoaïi lôùn tieáng tuyeân boá “ CSVN ñaõ thay
ñoåi, chuùng khoâng coøn laø CS neân choáng Coäng baây giôø laø loãi
thôøi”. Chuùng ta ñöøng neân thieån caän maø tuyeân boá thieáu suy
nghó vaø tai haïi nhö treân, nhaát laø vôùi tö caùch moät Cöïu SVSQ/
TVBQGVN, moät toå chöùc “cöông quyeát khoâng chaáp nhaän
chuû nghóa CS, khoâng hoøa hôïp hoøa giaûi vôùi CS vaø cöông

ÑA HIEÄU 93 43

quyeát tranh ñaáu ñeå quang phuïc queâ höông, daân chuû hoùa ñaát
nöôùc.” nhö ñaõ ñöôïc neâu roõ trong Noäi Quy cuûa Toång Hoäi.

6- Taùc giaû cuõng khoâng ñoàng yù vôùi moät soá ñieàu maø ngöôøi
Vieät tî naïn CS hieän ñang laøm taïi haûi ngoaïi. OÂng cho raèng
“hình thöùc bieåu tình phaûn ñoái nhöõng nhaân vaät cuûa chính phuû
ñoäc taøi hoaëc nhöõng hình thöùc aûnh höôûng vaên hoùa cuûa chính
phuû ñoäc taøi laø hình thöùc noùi leân tieáng noùi chöù khoâng phaûi
cöùu caùnh cuûa söï tranh ñaáu daân chuû… Hình thöùc bieåu tình
chæ noùi leân tieáng noùi phaûn ñoái maø khoâng laøm suy yeáu cheá
ñoä ñoäc ñaûng…” Coù ngöôøi Vieät tî naïn CS naøo ôû haûi ngoaïi
ngaây thô maø cho raèng bieåu tình laø cöùu caùnh cuûa cuoäc tranh
ñaáu choáng Coäng khoâng? Hoï cuõng thöøa bieát raèng vieäc bieåu
tình choáng caùc vieân chöùc cuûa chính phuû CSVN hay choáng
vieäc caùc baàu soâ vaên ngheä toå chöùc giuùp caùc ca só töø VN coäng
saûn sang trình dieãn vaên ngheä taïi haûi ngoaïi khieán hoï toán raát
nhieàu thì giôø, coâng söùc vaø tieàn baïc. Vaäy maø hoï ñaõ, ñang
vaø seõ vaãn chaáp nhaän hy sinh. Ñoù laø chuùt tình ñoái vôùi queâ
höông, daân toäc maø hoï coù theå laøm trong khaû naêng haïn cheá
cuûa hoï taïi caùc nöôùc taïm dung. Ñoù laø ñieàu hoï caàn phaûi laøm
ñeå xaùc ñònh caên cöôùc tî naïn cuûa mình. Hoï khoâng theå cam
phaän ngoài yeân khi boïn laõnh tuï CS, caùc toäi ñoà cuûa daân toäc,
coâng khai ñöôïc chính quyeàn sôû taïi tieáp ñoùn taïi nôi hoï sinh
soáng. Hoï khieán cho boïn “khaùch quyù” naøy phaûi nhuïc nhaõ
cuùi ñaàu laàm luõi ñi giöõa nhöõng tieáng ñaû ñaûo, phaûn ñoái cuûa
chính ñoàng baøo chuùng. Hoï khieán cho nhöõng khaùch ñi xem
ca só VC bieåu dieãn phaûi che maët vì xaáu hoå. Hoï khieán chuùng
khoâng theå ngang nhieân xaâm nhaäp vaøo coäng ñoàng cuûa nhöõng
ngöôøi Vieät tî naïn CS. Hoï vaïch ra moät laèn ranh Quoác-Coäng
khoâng theå xoùa nhoøa. Hoï cho CSVN bieát hoï khoâng phaûi laø
“thaàn daân” cuûa chuùng, hoï khinh gheùt chuùng vaø khoâng bao
giôø chaáp nhaän chuùng. Ñuùng laø hoï “khoâng laøm cheá ñoä ñoäc
taøi suy yeáu, nhöng hoï baûo veä ñöôïc thaønh trì choáng Coäng
taïi queâ höông thöù 2 cuûa hoï, baûo veä ñöôïc caên cöôùc tî naïn
cuûa mình vaø laøm cho cheá ñoä ñoäc taøi cuûa CSVN bò maát maët,
nhuïc nhaõ eâ cheà tröôùc coäng ñoàng quoác teá.” Chuùng laøm möa
laøm gioù taïi queâ höông VN, böùc haïi ngöôøi daân thaáp coå beù

44 TRAÛ TA SOÂNG NUÙI

mieäng chöù coù laøm gì ñöôïc khoái thieåu soá ngöôøi Vieät tî naïn
CS taïi haûi ngoaïi veûn veïn chæ coù 3 trieäu ngöôøi. CSVN khoâng
sôï nhoùm thieåu soá naøy maø chuùng laïi phaûi boû ra bieát bao coâng
söùc vaø tieàn baïc ñeå khoáng cheá hoï baèng bieát bao chính saùch
maø nguy hieåm nhaát laø Nghò Quyeát 36 do chuùng ban haønh
vaøo thaùng 3 naêm 2004 hay sao?

7- Taùc giaû MVT coøn “khuyeân” chuùng ta “phaûi raát teá
nhò trong vieäc giöông cao ngoïn côø chính nghóa cho hôïp vôùi
hoaøn caûnh thöïc teá ôû ñaát nöôùc taïm dung cuûa chuùng ta vì côø
vaøng ba soïc ñoû hieän thôøi chæ coøn laø bieåu töôïng rieâng cho
ngöôøi Vieät tî naïn CS maø thoâi.”(?) Theá naøo laø giöông cao
ngoïn côø chính nghóa moät caùch teá nhò? Ngöôøi Vieät sôï ai maát
loøng maø caàn phaûi thaän troïng trong vieäc giöông cao ngoïn
côø chính nghóa cuûa mình. Ñaõ laø côø chính nghóa cuûa toå quoác
mình thì sôï gì vaø sôï ai khi giöông cao noù? Côø vaøng ba soïc
ñoû ñaõ töøng laø côø cuûa quoác gia VNCH cuõng laø thaønh vieân
cuûa toå chöùc Lieân Hieäp Quoác. Côø naøy chæ khoâng coøn xuaát
hieän taïi VN sau ngaøy 30 thaùng 4, 1975, laø ngaøy quaân xaâm
löôïc mieàn Baéc chieám ñöôïc mieàn Nam töï do vaø baét daân
mieàn Nam phaûi chaáp nhaän côø ñoû sao vaøng laø côø cuûa Ñaûng
CSVN. Vaäy côø vaøng khoâng chæ ñaïi dieän cho 3 trieäu ngöôøi
VN phaûi boû nöôùc ra ñi tî naïn CS taïi caùc quoác gia töï do maø
vaãn coøn naèm trong tim cuûa ít nhaát laø moät nöûa soá daân VN.
Ngöôøi daân VN chöa coù cô hoäi ñöôïc töï do phaùt bieåu yù kieán,
ñöôïc noùi leân choïn löïa cuûa mình, sao taùc giaû MVT bieát ñöôïc
côø vaøng chæ ñaïi dieän cho moät thieåu soá raát nhoû 3 trieäu ngöôøi
taïi haûi ngoaïi. Caùc giôùi chöùc chính quyeàn ñòa phöông ôû caáp
tieåu bang cuõng nhö taïi caùc quaän haït, thaønh phoá ôû Hoa Kyø
khi ban haønh caùc nghò quyeát vinh danh côø vaøng cuûa VNCH
cuõng khaúng ñònh “côø vaøng laø côø di saûn cuûa ngöôøi Vieät Nam,
töôïng tröng cho lyù töôûng töï do, daân chuû cuûa hoï. Côø ñoû sao
vaøng chæ laø côø cuûa Ñaûng CSVN, moät ñaûng ñaõ böùc haïi nhieàu
ngöôøi Vieät khieán hoï phaûi lieàu cheát ra ñi tìm cuoäc soáng môùi
taïi caùc nöôùc töï do daân chuû.” Caùc nghò quyeát vinh danh côø
VNCH ñaâu coù neâu ñieàu kieän laø khoái ngöôøi Myõ goác Vieät khi
giöông cao ngoïn côø naøy phaûi “teá nhò” ñöøng ñeå maát loøng ai?

ÑA HIEÄU 93 45

Phaûi chaêng taùc giaû sôï ngöôøi Vieät tî naïn CS laøm maát loøng
CSVN ñang laø thaønh vieân cuûa Lieân Hieäp Quoác? Thaùng 6
haøng naêm, cô quan Di Daân cuûa Lieân Hieäp Quoác vaãn toå chöùc
moät cuoäc dieãn haønh vaên hoùa daønh cho caùc saéc daân ñònh cö
taïi Myõ. Khoái ngöôøi Vieät tî naïn CS khaép 5 chaâu ñoå veà thaønh
phoá New York ñi dieãn haønh vôùi moät röøng côø vaøng. Coù ai
“caûnh caùo” ñoaøn dieãn haønh phaûi giöông cao ngoïn côø vaøng
moät caùch “teá nhò” ñaâu! Taùc giaû MVT ñaõ toû ra khoâng maáy
coi troïng laù côø cuûa toå quoác VNCH khi phaùt bieåu nhö treân.

8- Taùc giaû cuûa MMNV cuõng phaùt bieåu veà vieäc chuùng
ta phaûi laøm gì ñoái vôùi caùc theá heä treû hieän nay töùc theá heä 1
röôõi vaø theá heä thöù hai. OÂng pheâ bình caùc theá heä ñaøn anh
coù “quan nieäm choáng coäng quaù cöùng raén, coá chaáp khoâng
hôïp thöïc teá vôùi tinh thaàn haän thuø vaø chuû quan… phaûi thay
ñoåi nhaõn quan ñeå coù caùi nhìn hôïp lyù vaø hoøa hôïp vôùi lôùp treû,
nhö theá môùi coù söï ñoaøn keát caùc theá heä thaønh moät löïc löôïng
thuaàn nhaát.” (trang 50, Ña Hieäu 92). Xin oâng cho bieát toå
chöùc treû naøo baát maõn vì thaùi ñoä choáng coäng cöùng raén vaø coá
chaáp cuûa giôùi cha anh? Phaûi chaêng ñaây laø nhöõng trí thöùc treû
ñaõ veà coäng taùc vôùi baïo quyeàn CS, ñem tieàn baïc vaø coâng
söùc giuùp chuùng xaây beänh vieän, tröôøng hoïc, xaây gieáng nöôùc,
nuoâi treû moà coâi, nuoâi caùc cuï giaø neo ñôn… thay CSVN laøm
coâng taùc xaõ hoäi vaø nghó ñoù laø nhöõng coâng taùc töø thieän maø
nhöõng ngöôøi Vieät haûi ngoaïi coù boån phaän phaûi laøm? Phaûi
chaêng vì bò ngöôøi Vieät haûi ngoaïi chæ trích pheâ bình, nhöõng
coâ caäu treû naøy maéng moû chuùng ta laø “choáng coäng cöùng raén,
laø coá chaáp, laø haän thuø vaø chuû quan”. Söï thaät theo moät taøi
lieäu ñöôïc phoå bieán vaøo thôøi ñieåm CSVN toå chöùc Ñaïi Hoäi
Ngöôøi Vieät ÔÛ Nöôùc Ngoaøi vaøo thaùng 11 naêm 2009 vöøa qua
taïi Haø Noäi, soá trí thöùc treû veà VN laøm vieäc ñeå “giuùp nöôùc”
chæ coù khoaûng 200 ngöôøi. Con soá naøy coù laø bao so vôùi soá
hôn 300,000 trí thöùc trong coäng ñoàng ngöôøi Vieät tî naïn CS
ôû khaép nôi treân theá giôùi.

Traùi laïi soá ngöôøi treû noi göông theá heä cha anh, tham gia
tranh ñaáu cho töï do, daân chuû, cöông quyeát choáng theå cheá
ñoäc taøi CS khoâng phaûi laø moät con soá nhoû. Hoï saùt caùnh cuøng

46 TRAÛ TA SOÂNG NUÙI

cha, chuù, cuøng nhöõng ngöôøi lính giaø trong caùc cuoäc bieåu
tình choáng Traàn Tröôøng tröng baøy bieåu töôïng CS taïi Little
Saigon naêm 1999. Ñoaøn Thanh Nieân Côø Vaøng ñaõ toå chöùc
bieåu tình choáng Hoäi VAALA cho trieån laõm hình Hoà Chí
Minh vaø côø ñoû sao vaøng taïi Orange County, Nam California
naêm 2009. Giôùi treû taïi Detroit, Michigan ñaõ keâu goïi ñoàng
höông Vieät haõy taåy chay khoâng du lòch veà VN vaø khoâng
göûi tieàn veà VN trong Thaùng Tö Ñen… Naêm 2010, giôùi treû
taïi Massachusetts ñaõ toå chöùc Leã Möøng Ngaøy Quaân Löïc 19
thaùng 6, 2010, vaø gaây quyõ thöông pheá binh VNCH. Gaàn ñaây
nhaát, thaùng 1, 2011, giôùi treû taïi San Jose, Baéc California
döï ñònh seõ cho röôùc ñaïi kyø VNCH môû ñaàu cho Hoäi Hoa
Xuaân Taân Maõo 2011. Nhöõng vieäc laøm naøy cuûa giôùi treû coù
khaùc gì nhöõng vieäc laøm cuûa cha anh hoï ñaâu. Coù ai chæ trích
hoï choáng coäng “cöùng raén, coá chaáp, haän thuø, vaø chuû quan”
ñaâu. Ñoái vôùi giôùi treû sinh ra vaø lôùn leân taïi haûi ngoaïi, neáu
ñöôïc giaùo duïc ñöùng ñaén, hoï ñuû trình ñoä hieåu ñöôïc nhöõng
kinh nghieäm xöông maùu maø chuùng ta ñaõ traûi qua vôùi CS vaø
hoï cuõng saün saøng tieáp noái coâng vieäc tranh ñaáu choáng caùi
aùc, caùi xaáu, caùi doái traù cuûa Ñaûng CSVN maø chuùng ta chöa
hoaøn thaønh. Chuùng ta “haän” CS vaø tranh ñaáu choáng coäng
ñaâu phaûi vì “haän thuø caù nhaân”, vì muoán “böôi moùc moät quaù
khöù ñau thöông”. Chuùng ta muoán tranh ñaáu tieâu dieät moät
aùc ñaûng ñaõ phaïm bieát bao toäi aùc ñoái vôùi ñaát nöôùc vaø daân
toäc Vieät, ñaõ laøm cheát caû trieäu ñoàng baøo vaø ñang ñöa VN
vaøo thaûm hoïa maát nöôùc veà tay Taøu coäng.

9- Taùc giaû MVT raát quan taâm ñeán vaán ñeà “ñoaøn keát”.
OÂng phaùt bieåu: “Ñöøng coá böôi quaù khöù baát cöù caù nhaân naøo
vì moïi ngöôøi ñeàu coù loãi, chæ gaây söï chia reõ khoâng coù lôïi
trong luùc ñaáu tranh chính trò vôùi cheá ñoä ñoäc ñaûng”? Moïi
ngöôøi ñeàu coù loãi laø theá naøo? Nhöõng chieán só cuûa Quaân Löïc
VNCH chieán ñaáu duõng caûm ñeå baûo veä cheá ñoä töï do cuûa
mieàn Nam vaø sau cuoäc chieán hoï bò maát moät hay nhieàu phaàn
thaân theå; nhöõng vò töôùng cuûa mieàn Nam vaø raát nhieàu chieán
só khaùc tuaãn tieát chöù khoâng chòu ñaàu haøng Coäng quaân vaøo
ngaøy 30 thaùng 4, 1975, bao quaân, caùn, chính cuûa mieàn Nam

ÑA HIEÄU 93 47

trung thaønh vôùi toå quoác VNCH, vaãn giöõ ñöôïc khí tieát suoát
nhöõng naêm thaùng bò CS ñaày ñoïa trong caùc traïi tuø khoå sai…
Nhöõng ngöôøi naøy coù loãi gì? Hoï voâ toäi. Toäi laøm maát mieàn
Nam laø toäi cuûa nhöõng ngöôøi laõnh ñaïo thieáu tö caùch, khoâng
bieát ñaët quyeàn lôïi cuûa toå quoác treân quyeàn lôïi caù nhaân vaø
phe nhoùm, laø toäi cuûa nhöõng keû aên côm quoác gia thôø ma CS,
toäi cuûa nhöõng trí thöùc mieàn Nam vinh thaân phì gia nhôø côm
gaïo mieàn Nam nhöng laïi leùn luùt röôùc quaân thuø CS vaøo nhaø,
laø toäi cuûa nhöõng keû coá tình gaây baát oån cho mieàn Nam baèng
nhöõng cuoäc xuoáng ñöôøng, bieåu tình bò CS giaät daây. Cuõng laø
traùch nhieäm cuûa ñoàng minh Hoa Kyø ñaõ khoâng giuùp VNCH
choáng laïi keá hoaïch nhuoäm ñoû vuøng Ñoâng Nam AÙ cuûa Quoác
Teá CS. Lôøi tuyeân boá “moïi ngöôøi ñeàu coù loãi trong vieäc maát
mieàn Nam” laø 1 lyù luaän khoâng hôïp lyù, vô ñuõa caû naém, laøm
tuûi vong linh cuûa caùc chieán só ñaõ boû mình vì nöôùc.

Söï thöïc ai cuõng bieát söï ñoaøn keát raát caàn thieát trong khoái
ngöôøi Vieät tî naïn CS ñang khoå nhoïc tranh ñaáu choáng keû
thuø CS ñang ra söùc phaân hoùa haøng nguõ cuûa chuùng ta. Nhöng
chuùng ta khoâng theå queân moät ñieàu laø “khoâng theå ñoaøn keát
moät caùch voâ ñieàu kieän”. Chuùng ta chæ coù theå ñoaøn keát vôùi
nhöõng ai cuøng chung muïc tieâu tranh ñaáu, cuøng 1 lyù töôûng
laø phuïc vuï quoác gia, daân toäc. Chuùng ta khoâng theå naøo ñoaøn
keát vôùi nhöõng keû ñaõ thay ñoåi laäp tröôøng, nhöõng teân ñoùn gioù
trôû côø vì boïn phaûn boäi naøy khoâng ngaïi gì maø khoâng baùn
ñöùng chuùng ta cho keû thuø CS. Vieäc loaïi tröø nhöõng keû noäi
thuø laø ñieàu quan troïng caàn phaûi laøm tröôùc tieân vì noù giuùp
chuùng ta thanh loïc haøng nguõ, cuûng coá löïc löôïng vaø taäp trung
trong vieäc thi haønh caùc keá hoaïch hoaït ñoäng. Ai cuõng than
laø coäng ñoàng haûi ngoaïi hieän nay maát ñoaøn keát quaù, nhieàu
hoäi ñoaøn quaù, nhieàu phaùt bieåu choáng phaù nhau quaù… Chuùng
ta khoâng neân quaù bi quan. Coøn CS thì tình traïng maát ñoaøn
keát naøy vaãn coøn toàn taïi. Lyù do deã hieåu laø CS duø taøn aùc, xaáu
xa ñeán ñaâu vaãn coù ngöôøi theo chuùng, theo vì danh cuõng coù
maø vì lôïi cuõng coù. Taâm lyù ngöôøi ñôøi thöôøng hay phuø thònh
chöù maáy ai phuø suy. Tuy nhieân chuùng ta vöõng tin ngaøy naøo
Ñaûng CS bò giaûi theå, ngaøy ñoù toaøn daân seõ quy veà moät moái.

48 TRAÛ TA SOÂNG NUÙI

AÙnh saùng töï do, daân chuû seõ chieáu saùng moïi mieàn ñaát nöôùc.
Cuoäc soáng no aám, haïnh phuùc seõ phaù tan ñaùm maây muø ñoäc
haïi CS. Ngaøy aáy ta chaúng coøn moái lo daân toäc bò chia reõ ñeán
taän cuøng nhö hieän nay!

Laø ngöôøi Vieät tî naïn CS ñang phaûi soáng ñôøi löu vong
taïi caùc nöôùc taïm dung, ai chaúng mong coù 1 ngaøy veà vinh
quang treân 1 ñaát nöôùc töï do, daân chuû. Tuy nhieân neáu quan
nieäm phaûi tranh ñaáu cho töï do, daân chuû theo höôùng ñeà ra
cuûa taùc giaû baøi vieát Mô Moät Ngaøy Veà thì coù leõ “ngaøy veà
quang vinh” seõ maõi maõi chæ laø moät giaác mô chöù khoâng theå
thaønh hieän thöïc ñöôïc. Muoán thöïc hieän ñöôïc muïc tieâu quang
phuïc queâ höông nhö Toång Hoäi Voõ Bò ñaõ ñeà ra trong Noäi
Quy, caùc cöïu SVSQ Tröôøng Voõ Bò Quoác Gia VN vaãn caàn
sieát chaët haøng nguõ, giöõ vöõng laèn ranh Quoác-Coäng trong vieäc
tranh ñaáu choáng keû thuø chung cuûa daân toäc laø Ñaûng Coäng
Saûn VN, phaûi kieân quyeát choáng Coäng vaø thöïc hieän muïc
tieâu giaûi theå cheá ñoä CS taïi queâ nhaø vì ñaây laø caùch thöùc duy
nhaát giaûi phoùng ngöôøi daân thoaùt caûnh soáng nhoïc nhaèn nhö
hieän nay. Moät söï kieän quan troïng vöøa xaûy ra trong coäng
ñoàng ngöôøi Vieät taïi Houston. Sau phieân hoïp ngaøy 10 thaùng
1, 2011 ñeå baøn vieäc toå chöùc Hoïp Maët Taân Nieân Voõ Bò, Hoäi
Voõ Bò Houston Texas ñaõ khaúng ñònh laäp tröôøng “döùt khoaùt
choáng Coäng Saûn ñeán cuøng” trong vieäc ñoái phoù vôùi nhöõng
bieåu hieän tieâu cöïc, coù lôïi cho CS cuûa moät soá caù nhaân trong
caùc toå chöùc coäng ñoàng taïi ñòa phöông. Ñaây laø moät taám göông
saùng cho taát caû chuùng ta noi theo. Ñaây cuõng laø moät nhaän
ñònh ñöùng ñaén seõ giuùp chuùng ta thaønh coâng trong vieäc baûo
veä coäng ñoàng choáng söï xaâm nhaäp cuûa CS vaø hoã trôï hieäu
quaû cho caùc phong traøo tranh ñaáu daân chuû hoùa Vieät nam
trong nöôùc. Caùc phong traøo naøy ñang höôùng veà khoái ngöôøi
Vieät haûi ngoaïi, mong ñöôïc söï hoã trôï moïi maët quan troïng
nhaát laø söï hoã trôï veà tinh thaàn ñeå giöõ vöõng nieàm tin vaø tieáp
tuïc cuoäc tranh ñaáu cuûa hoï. Vieäc chuùng ta oà aït boû nöôùc ra ñi
sau naêm 1975, hy sinh caû maïng soáng ñeå tìm töï do ñaõ khieán
hoï thöùc tænh. Vieäc chuùng ta vaãn kieân trì tieáp tuïc tranh ñaáu
choáng CS ñoäc taøi taïi haûi ngoaïi khieán hoï vöõng nieàm tin vaø

ÑA HIEÄU 93 49

can ñaûm chòu ñöïng. Chuùng ta haõy tình nguyeän laøm choã döïa
vöõng chaéc cho hoï, laø moät ngoïn ñuoác saùng soi ñöôøng cho hoï
treân chaëng ñöôøng daøi tranh ñaáu vì töï do, ñöøng laøm hoï naûn
loøng vì caùc phaùt bieåu noâng caïn, thieáu suy nghó cuûa mình.
Caùc phaùt bieåu cuûa taùc giaû Mai Vaên Taán chæ laø nhöõng phaùt
bieåu caù nhaân. Ñoàng yù hay khoâng ñoàng yù vôùi taùc giaû laø tuøy
söï suy nghó vaø nhaän ñònh cuûa moãi ñoäc giaû. Tuy nhieân taïi
thôøi ñieåm hieän nay, vieäc phoå bieán nhöõng yù kieán noùi treân
trong Taäp San Ña Hieäu, cô quan ngoân luaän cuûa Toång Hoäi
Voõ Bò laø moät ñieàu khoâng thích hôïp.

Chaám döùt chieán tranh VN khoâng ñôn thuaàn laø chæ ruùt quaân
veà nhaø laø xong. Vì leõ caùi giaù phaûi traû cho loaïi hoøa bình ñoù
laø ngaøn naêm taêm toái cho theá heä sinh ra taïi VN veà sau.

Ronald Reagan, Toång Thoáng Hoa Kyø

50 TRAÛ TA SOÂNG NUÙI


Click to View FlipBook Version