The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by fireant26, 2021-10-30 13:13:15

ĐH 096

Đa Hiệu 096

Ñapù tieáng ca vang, hôõi baïn cuøng,
Lôøi ngöôøi nhaïc treû: haän, thöông, mong
Soâng kia vaúng tieáng Traàn Höng Ñaïo
Nuùi ñoù, coøn vang voù ngöïa ñoàng.

Höõu Hieàn K18

Tranh veõ cuûa chaùu Nguyeãn Xuaân Phuùc
aùi nöõ cuûøa Cöïu SVSQ Nguyeãn Höõu Xöông K26

ÑA HIEÄU 96

Ban Chaáp Haønh Toång Hoäi CSVSQ/TVBQGVN
Ban Bieân Taäp Ña Hieäu
Chaân thaønh caûm taï:

Quyù Giaùo Sö,
Quyù Chieán Höõu,
Quyù Thaân Höõu,
vaø Ñaïi Gia Ñình Voõ Bò
ñaõ uûng hoä taøi chaùnh vaø ñoùng goùp baøi vôû ñeå
thöïc hieän Ñaëc San Ña Hieäu 96.

2 ÑAÙP LÔØI SOÂNG NUÙI* Chuû ñeà:

• ÑAÙP LÔØI SOÂNG NUÙI

• * Toång phaùt haønh:
• Hoäi Voõ Bò Baéc California, Hoa Kyø.
• * Phaùt haønh:
• Ngaøy Thöù Baûy 25 thaùng 8 naêm 2012
• * Chuû Nhieäm:
• CSVSQ Nguyeãn Vaên Chaán K9
• * Chuû Buùt:
• CSVSQ Leâ Taán Taøi K20
• * Trò Söï kieâm Thuû Quyõ:
• CSVSQ Tröông Thaønh Minh K28
• * Hoäp thö toøa soaïn:
• ÑA HIEÄU MAGAZINE
• P.O. BOX 235
• Mt. Eden, CA 94557
• Tel: (510) 303-7963
• * Email: [email protected]
• * Website: www.dahieu.com

ÑA HIEÄU 96 3

Trong soá naày

Trong soá naày.............................................................................4
Toân Chæ & Ñieàu Leä Ñaëc San Ña Hieäu......................................6
Laù Thö Toång Hoäi......................................................................7
Laù Thö Chuû Buùt......................................................................10
Taâm Thö “Ñeâm Theá Kyû”.......................................................14
Thoâng baùo Hoïp Maët khoùa 29..................................................15
Ñöùng Leân Ñaùp Lôøi Soâng Nuùi- Ban Bieân Taäp..........................16
Ñaïi Hoäi Voõ Bò Toaøn Caàu laàn Thöù 18......................................23
Töôøng trình cuûa THT/TH/CSVSQ/TVBQGVN .....................23
Chuyeän vui buoàn beân leà Ñaïi Hoäi 18- Ng. Vaên Duïc K17.........36
Hình aûnh Ñaïi Hoäi 18..............................................................42
Trôû Laïi Maùi Tröôøng Xöa- Nguyeãn Ñình Taïo.........................58
Öôùc Mô- Thô Vuõ Phuùc Sinh K20............................................... 64
Phuùt Suy Tö veà Moät OÂng Giaø- Nguyeãn Chaùnh Tröïc K20.......66
Ñaùp Lôøi Soâng Nuùi- Thô Vuõ Phuùc Sinh K20.............................74
Vaøi Caûm Nghó veà Töôùng Buøi Ñình Ñaïm- Leâ Ñình Cai..........76
Thaùng Tö ñen ngaøy vong uaát haän- Phaïm Vaên Tieàn K20.........78
Nhöõng Chuyeän Thaùng Tö- Thu Nga18B.................................88
37 Naêm Nhôù Nhaø- Thô Nguyeãn Ñoâng Giang K19...................94
Treân Töøng Noãi Nhôù- Quyønh Dieân K20B................................. 96
Gôûi Ngöôøi Döôùi Moä- Thô Vi Vaân K20B............................... 132
Ñöùa Con Ngoaøi Maët Traän- Traàn Ngoïc Toaøn K16.................134
Muøi Hoa Phöôïng- Thô Sao Linh K30B................................ .141
Vieân Ngoïc Naùt- Hoài kyù Vöông Moäng Long K20.................. 142
Ngaøy Xuaân Hoïp Baïn- Thô Nguyeãn Myõ Uaån K15..................175
Meânh Mang Muøi Bieån Maën- Töôøng Thuyù K20B.................. 176

4 ÑAÙP LÔØI SOÂNG NUÙI

Öôùc Mô- Thô Vuõ Phuùc Sinh K20................................ 203
Ñaùp Lôøi Soâng Nuùi- Nhaïc Höõu Hieàn K18.................. 205
Thung Luõng Hoa Vaøng nhaø maéc- Kathy Traàn........... 206
Trieäu Ngaøn Con Tim VN- Thô Thaùi Ñaêng TH...........216
Tröôùc Sau Nhö Moät- Toâ Vaên Caáp K19...................... 218
30 Thaùng 4 Chöa Nguoâi- Thô Thaân Höõu Canada...... 230
Treân Ñænh Coâ Ñôn- Vi Vaân K20B.............................. 232
Nhìn Laïi- Huyønh Taán Beâ K13.................................... 247
Baát Haïnh Khoâng Ngôø- Thô Nguyeãn Ñoâng Giang...... 256
Vieát Veà Caùc Chieán Só Cuûa Toâi- Song Vuõ................... 258
Daùng Ñöùng Vieät Nam- Nguyeãn Minh Thanh K22...... 275
Ñôïi Ngöôøi Döôùi Traêng- Thô Coá Thi Só Haø Ly Maïc.... 281
Bieát Ñeán Bao Giôø- Ngoâ Kim Thu K20B..................... 282
Vì Anh Laø Lính......................................................... 291
Sinh Hoaït Voõ Bò Khaép Nôi........................................ 292
Kyû Nieäm 50 Naêm K19 Taán Coâng Ñoài 1515.............. 293
Ñaïi Hoäi K18 “Nhôù Ñoàng Moân, Thöông Tröôøng Meï” 310
Tin Vui...................................................................... 317
Tin buoàn.................................................................... 321
Baùo caùo taøi chaùnh..................................................... 328
Traû lôøi thö tín............................................................. 342
Lôøi cuoái.................................................................... 346

Kính thoâng baùo

Ñeå tieát kieäm böu phí, hieän nay toaø soaïn phaân phoái Ña Hieäu
ñeán quyù ñoäc giaû baèng giaù bieåu bulk rate. Vôùi giaù bieåu naày,
böu ñieän seõ huyû boû (khoâng traû veà) khi khoâng coù ngöôøi nhaän.
Vì vaäy, xin quyù ñoäc giaû vui loøng thoâng baùo ngay cho toaø
soaïn khi coù thay ñoåi ñòa chæ.

ÑA HIEÄU 96 5

Ñaëc san Ña Hieäu

A/ Toân chæ:
Ñeå Ña Hieäu giöõ ñuùng ñöôïc truyeàn thoáng phuïc vuï taäp
theå Voõ Bò vaø toaøn theå ñoäc giaû, moät soá qui ñònh sau ñaây
ñöôïc aùp duïng:
1. Nhöõng baøi vieát coù noäi dung coå voõ hay tuyeân truyeàn
cho chuû nghóa coâïng saûn tröïc tieáp hay giaùn tieáp ñeàu tuyeät
ñoái khoâng ñöôïc choïn ñaêng.
2. Nhöõng baøi vieát khoâng phuø hôïp vôùi Laäp Tröôøng, Toân
Chæ vaø Muïc ñích cuûa TH/CSVSQ/TVBQGVN seõ khoâng
ñöôïc choïn ñaêng.
3. Noäi dung baøi vieát cho Ña Hieäu caàn phaûi khaùch quan,
khoâng ñaû kích, phæ baùng ñôøi tö cuûa baát cöù moät caù nhaân
naøo duø trong taäp theå Voõ Bò hay ngoaøi. Pheâ bình vaø nhaän
xeùt veà tö töôûng, laäp tröôøng, chöù khoâng chi tieát hoùa ñôøi tö
cuûa baát cöù moät ai.

B/ Ñieàu le:ä
1. Baøi vieát ngoaøi buùt hieäu, xin ghi roõ teân thaät, khoùa
(neáu laø CSVSQ), soá ñieän thoaïi, ñòa chæ email vaø ñòa chæ
cö nguï ñeå toøa soaïn tieän lieân laïc. Neáu khoâng muoán ñaêng
teân thaät, xin ghi chuù roõ raøng. Ñeå traùnh nhöõng loãi laàm
ñaùng tieác, xin quyù vò ñaùnh maùy coù boû daáu, vaø ñính keøm
(attached) theo email. Vì nhaân söï giôùi haïn, nhöõng baøi
vieát khoâng boû daáu vaø caùc baøi göûi qua ñöôøng böu ñieän seõ
khoâng ñöôïc choïn ñaêng.
2. Ña Hieäu coù toaøn quyeàn ñaêng hay khoâng ñaêng nhöõng
saùng taùc ñoäc giaû göûi ñeán.
3. Ña Hieäu chæ ñaêng tin möøng hay phaân öu do Lieân
Hoäi, Hoäi hay ñaïi dieän khoùa göûi ñeán toøa soaïn baèng email.

Ban Bienâ Tapä Ña Hieäu

6 ÑAÙP LÔØI SOÂNG NUÙI

Kính thöa Quí NT & NÑ/CSVSQ/TVBQGVN.

Kinh thöa quí Phu nhaân Voõ Bò vaø quí chò PNLV.

Caùc chaùu TTNÑH.

Ña Hieäu 96 ñaõ hoaøn taát nhöng ñeå coù nhöõng hình aûnh
thôøi söï caäp nhaät neân ñaõ ñöôïc Ban Bieân Taäp quyeát ñònh cho
hoaõn laïi ngaøy phaùt haønh sau Ñaïi Hoäi 18.

Caù nhaân toâi cuõng nhö Ban Bieân Taäp Ñaëc San Ña Hieäu
xin chaân thaønh göûi lôøi caùm ôn ñeán taát caû caùc thaønh vieân
cuûa taäp theå CSVSQ/TVBQGVN lôøi caûm taï chaân thaønh vaø
loøng tri aân xaâu xa ñeán taát caû quí Nieân Tröôûng, Nieân Ñeä, quí
Phu nhaân vaø quí chò PNLV cuøng caùc thaân höõu Ñaëc San Ña
Hieäu, cô quan ngoân luaän duy nhaát cuûa Toång Hoäi CSVSQ/
TVBQGVN, ñaõ hoã trôï taøi chaùnh doài daøo trong suoát hai naêm
vöøa qua vaø nhaát laø maáy soá phaùt haønh gaàn ñaây ñeå Ban Bieân
Taäp Ñaëc San Ña Hieäu coù phöông tieän in aán vaø phoå bieán
ñeán caùc thaønh vieân cuûa taäp theå Voõ Bò treân toaøn theá giôùi,
ñem laïi moät moùn aên tinh thaàn voâ giaù vaø ñoàng thôøi laø vuõ
khí höõu hieäu nhaát cuûa TH qua Ña Hieäu in treân giaáy vaø Ña
Hieäu Ñieän Töû (online) trong coâng cuoäc ñaáu tranh cho Töï
Do, Daân Chuû vaø Nhaân Quyeàn cho Vieät Nam.

ÑA HIEÄU 96 7

Thöa quí NT vaø NÑ, sôû dó Ñaëc San Ña Hieäu ñöôïc nhieàu
ñoäc giaû trong vaø ngoaøi Taäp theå Voõ Bò meán moä, vì caùc baøi
vieát cuûa caùc taùc giaû vieát cho Ñaëc San Ña Hieäu coù moät giaù
trò cao, veà phaåm chaát vaø noäi dung vaø caùc baøi ñöôïc choïn
ñaêng haàu heát laø caùc baøi cuûa caùc CSVSQ Tröôøng Voõ Bò
Quoác Gia Vieät Nam, nhöõng ngöôøi chieán só ñaõ moät thôøi anh
huøng treân chieán ñòa vaø laø nhöõng nhaân chöùng ñích thöïc cuûa
cuoäc chieán, vaøo sinh ra töû, vaø nhöõng maåu chuyeän cuûa hoï laø
nhöõng chuyeän thaät, ngöôøi thaät, caûnh thaät, khoâng hö caáu vaø
cuõng khoâng cöôøng ñieäu. Caùc taùc giaû laø nhöõng thieân thaàn muõ
ñoû, nhöõng anh huøng muõ naâu, nhöõng chieán só muõ xanh noåi
danh vôùi traän chieán Coå thaønh Quaûng Trò, nhöõng naøng daâu
Voõ Bò ñaõ vöôït suoái treøo ñeøo nôi röøng thieâng nöôùc ñoäc, tieáp
teá cho choàng trong caùc traïi tuø coäng saûn, nhöõng haäu dueä cuûa
Voõ Bò ñang thaønh ñaït nôi queâ ngöôøi, vaø nhieàu nhieàu nöõa laø
caùc CSVSQ/TVB/QGVN phuïc vuï trong nhieàu quaân, binh
chuûng cuûa QLVNCH. Nhaân danh chuû nhieäm toâi xin ña taï
taát caû caùc taùc giaû ñaõ ñoùng goùp cho Ñaëc San Ña Hieäu trong
hai naêm vöøa qua.

Thöa Quí NT vaø NÑ cuøng toaøn theå ñoäc giaû cuûa Ña
Hieäu, ñaønh raèng söï thaønh coâng laø do söï ñoùng goùp cuûa moïi
ngöôøi, nhöng BCH/TH ñaëc bieät vinh danh caùc vò cöïu Chuû
buùt Ña Hieäu vaø anh Chuû buùt ñöông nhieäm CSVSQ Leâ Taán
Taøi K20 ñaõ hy sinh thôøi giôø ngaøy ñeâm cho ÑS/ÑH vaø hoaøn
thaønh traùch nhieäm moät caùch hoaøn haûo vaø myõ maõn, duø gaëp
nhöõng hoaøn caûnh khaéc nghieät, nhöng ñaõ vöôït qua ñöôïc moïi
trôû ngaïi, maø töôûng chöøng, nhöõng khoù khaên ñoù coù theå laøm trì
traäm cho vieäc phaùt haønh, nhöng Ñaëc San Ña Hieäu vaãn tieáp
tuïc phaùt haønh theo chöông trình ñaõ hoaïch ñònh.

Thöa quí vò thaønh vieân Taäp theå,

Con thuyeàn Voõ Bò tuy bò soùng gioù ngay töø khôûi ñaàu
nhieäm kyø qua söï lieân tuïc ñaùnh phaù cuûa nhöõng phaàn töû xaáu,
vaø keû thuø coäng saûn, ngaøy ñeâm ñaùnh phaù vaø hieän nay chuùng
vaãn tieáp tuïc ñaùnh phaù vôùi muïc ñích laøm tan raõ taäp theå Voõ
Bò, nhöng nhôø quyeát taâm cuûa BCH/TH cuøng söï caûnh giaùc

8 ÑAÙP LÔØI SOÂNG NUÙI

cao ñoä cuûa toaøn theå CSVSQ/TVBQGVN, chuùng ta vaãn giöõ
vöõng ñöôïc nieàm tin, ñoaøn keát vaø giuùp BCH/TH giöõ ñöôïc
uy tín vôùi Coäng Ñoàng baûo toaøn danh döï cuûa Tröôøng Meï vaø
ñöôïc caùc ñoaøn theå haûi ngoaïi, ngöôõng moä, kính neå, vaø cho
ñeán baây giôø chuùng ta phaûi haõnh dieän laø Toång Hoäi CSVSQ/
TVBQGVN laø moät taäp theå coù uy tín, coù taàm voùc, vaãn thuaàn
nhaát khoâng bò phaân hoaù nhö nhöõng hoäi ñoaøn khaùc taïi coäng
ñoàng haûi ngoaïi, vaø Taäp theå chuùng ta nhaát quyeát khoâng ñeå
rôi vaøo caïm baãy cuûa nghò quyeát 36 cuûa coäng saûn. Chuùng ta
quyeát taâm tranh ñaáu cho lyù töôûng töï do, daân chuû vaø nhaân
quyeàn cho Vieät Nam. Queâ höông chuùng ta ñang beân bôø vöïc
thaúm cuûa hieåm hoïa maát nöôùc vaøo tay cuûa Trung Coäng, bieån,
ñaûo bò daâng hieán, laõnh thoå bò chia caét vaø Cao nguyeân vò theá
chieán löôïc cuûa quoác gia bò xaâm nhaäp. Nhaän bieát ñöôïc ñaïi
hoïa naøy, neân BCH/TH ñaõ choïn chuû ñeà cho Ñaïi Hoäi Voõ Bò
Toaøn caàu 18 taïi Thuû Ñoâ Hoa Thònh Ñoán laø “Ñaùp Lôøi Soâng
Nuùi” ñeå nhaéc nhôû cho caùc thaønh vieân trong taäp theå tham
döï Ñaïi Hoäi trang bò cho mình moät yù nieäm ñoaøn keát, daán
thaân, hoã trôï cho coâng cuoäc ñaáu tranh cuûa ñoàng baøo quoác
noäi cho töï do daân chuû vaø nhaân quyeàn cuõng nhö coäng taùc
vôùi caùc hoäi ñoaøn quoác gia trong coäng ñoàng haûi ngoaïi cuøng
moät muïc tieâu chung laø choáng laïi cheá ñoä baïo taøn vaø toaøn trò
cuûa coäng saûn hieän nay.

Thöa quí Nieân tröôûng, Nieân ñeä, quí Phu nhaân Voõ Bò
vaø quí chò PNLV cuøng caùc chaùu TTNÑH, ngaøy Ñaò Hoäi
ñaõ ñeán vaø thö naøy ñöôïc göûi ñeán quí vò thaønh vieân Taäp theå
chæ coøn ít phuùt nöõa laø BCH/TH nhieäm kyø 2010-2012 tuyeân
boá maõn nhieäm, sau khi ñaõ hoaøn thaønh ñöïôïc nhieäm vuï moät
caùch hoaøn haûo vaø ñöa con thuyeàn Voõ Bò veà beán toaøn veïn
vaø bình an. Nhaân dòp naøy toâi xin göûi lôøi tri aân ñeán caùc Nieân
Tröôûng, Nieân Ñeä, caùc Phu Nhaân Voõ Bò, caùc chaùu TTNÑH
vaø caùc thaân höõu vaø ñoäïc giaû Ñaëc San Ña Hieäu vaø kính chuùc
quí vò söùc khoûe vaø bình an.

Santa Clara ngaøy 7 thaùng 7, 2012.

CSVSQ Nguyeãn Vaên Chaán K9, THT

ÑA HIEÄU 96 9

Kính thöa:

Quyù Nieân tröôûng, quyù Baïn,
Quyù cöïu Giaùo sö–Huaán Luyeän vieân,
Quyù Phu nhaân–caùc Chaùu,
Quyù Nhaïc–Vaên–Thi Höõu,
Quyù Ñoäc giaû, quyù Thaân höõu,

Thay maët cho Ban Bieân Taäp, Toaø Soaïn vaø Trò Söï
Ña Hieäu nhieäm kyø 2010-2012, chuùng toâi kính gôûi ñeán toaøn
theå quyù vò lôøi caùm ôn chaân thaønh veà taát caû nhöõng öu aùi maø
quyù vò ñaõ daønh cho Ña Hieäu trong suoát thôøi gian vöøa qua.
Chuùng toâi tin chaéc raèng, maëc duø coù coá gaéng ñeán ñaâu, chuùng
toâi vaãn chöa theå ñaùp öùng ñaày ñuû nhöõng quan taâm vaø mong
ñôïi cuûa töøng quyù vò. Chuùng toâi traùnh vieän côù laø nhöõng ngöôøi
khoâng chuyeân nghieäp – nhöõng keû chöa töøng haønh ngheà baùo
chí bao giôø; traùi laïi, töï nhaän bieát khaû naêng thoâ thieån vaø noã
löïc haïn heïp cuûa chính chuùng toâi ñoái vôùi ñaø tieán trieån beàn
bæ khoâng ngöøng cuûa ñaëc san Ña Hieäu. Vaø nhö vaäy, ngoaøi
taám thaïnh tình maø quyù vò ñaõ ñaõi ngoä daønh cho chuùng toâi,
thieát nghó, chuùng toâi cuõng raát caàn coù ñöôïc söï deã daøng caûm
thoâng cuûa quyù vò.

Ñaây laø soá phaùt haønh cuoái cuûa chuùng toâi tröôùc khi baøn
giao moïi thöù laïi cho Ban Chaáp Haønh taân nhieäm. Ñaùng leõ
ra, nhieäm vuï phaùt haønh Ña Hieäu thuoäc nhieäm kyø môùi seõ do

10 ÑAÙP LÔØI SOÂNG NUÙI

Ban Chaáp Haønh 2012-2014 ñaûm traùch; nhöng, vôùi yù höôùng
giuùp ñôõ taân Ban Chaáp Haønh vaø nhöõng vò phuï traùch Ña Hieäu
vaøo luùc chuyeån ñoåi – baøn giao, chuùng toâi ñaõ saün loøng ñaûm
nhieäm theâm soá phaùt haønh naøy.

Ñaëc san Ña Hieäu hoaït ñoäng vaø khoâng ngöøng caûi tieán laø
nhôø vaøo söï uûng hoä ñaéc löïc, tieáp tay chaët cheõ cuûa töøng caù
nhaân trong taäp theå vaø thaân höõu Voõ Bò. Laø moät ñaëc san phi
lôïi nhuaän, söï soáng coøn cuûa Ña Hieäu tuyø thuoäc vaøo nhöõng
ñoùng goùp baøi vôû, taøi chaùnh vaø söï yeåm trôï khoâng theå thieáu
töø quyù vò. Nhaân dòp naøy, chuùng toâi xin gôûi lôøi caûm taï ñeán
quyù Nhaïc, Vaên, Thi höõu, Ñoäc giaû… gaàn xa ñaõ heát loøng khích
leä, coáng hieán saùng taùc môùi laøm phong phuù vaø kieän toaøn Ña
Hieäu. Chuùng toâi cuõng ñaëc bieät caùm ôn quyù CSVSQ vaø phu
nhaân thuoäc Hoäi Voõ Bò Baéc Cali, quyù chò PNLV vaø caùc chaùu
TTNÑH ñaõ khoâng quaûn ngaïi naéng möa, hy sinh ngaøy nghæ
cuoái tuaàn – goùp coâng, goùp söùc, goùp cuûa cho nhöõng buoåi ñoùng
goùi, vaän chuyeån vaø phaùt haønh taäp ñaëc san naøy.

Chuùng toâi nhaän ñöôïc raát nhieàu yù kieán ñoùng goùp quyù baùu
töø quyù vò – vôùi öu tö phaûi laøm theá naøo thuùc ñaåy maïnh meõ
hôn nöõa coâng taùc boài ñaép vaø phaùt trieån noäi dung ña daïng cuûa
Ña Hieäu. Ñaïi ña soá quyù vò ñeàu nhaän xeùt vaø ñoàng yù raèng, Ña
Hieäu luoân caàn nhöõng baøi vieát lyù luaän saéc beùn coù tính caùch
toå chöùc nhaèm höôùng daãn dö luaän trong vaø ngoaøi nöôùc ñoái
vôùi coâng cuoäc ñaáu tranh giaûi theå coäng ñaûng Vieät Nam. Song
song vôùi nhu caàu veà tham luaän chính trò, bình luaän thôøi söï,
Ña Hieäu cuõng khoâng theå thieáu nhöõng maåu chuyeän, baøi thô,
baûn nhaïc gôïi veà quaù khöù quaân tröôøng, nhaéc nhôû nhöõng traän
chieán oai huøng, keå laïi nhöõng caâu chuyeän coù thaät ñaõ xaûy ra
trong ñôøi soáng quaân nguõ. Ña Hieäu cuõng caàn nhöõng thoâng tin
môùi meû, nhöõng töôøng thuaät soáng ñoäng veà sinh hoaït Voõ Bò
gaàn xa. Hôn theá nöõa, Ña Hieäu raát quan taâm vaø luoân taïo moïi
ñieàu kieän deã daøng cho caùc caây buùt cuûa caùc chaùu TTN/ÑH
– theá heä haäu dueä. Baøi vôû cuûa Ña Hieäu laø do chính CSVSQ,

ÑA HIEÄU 96 11

gia ñình vaø thaân höõu vieát ra. Ngoaïi tröø moät soá saùng taùc cuûa
nhöõng vaên só, thi só Voõ Bò ñaõ thaønh danh, haàu heát caùc taùc
phaåm ñeàu ñôn sô, moäc maïc maø chaát chöùa chaân tình. Ñoäc
giaû coù theå tìm thaáy nhöõng saùng taùc vôùi vaên phong khoâng
chuyeân nghieäp, thieáu chaûi chuoát, nhöng nhöõng caâu chuyeän
trong ñoù laïi heát söùc gaàn guõi, giaûn dò vaø thaân thieát. Taát caû
nhöõng thöù ñoù taïo cho Ña Hieäu moät neùt ñaëc thuø maø ngöôøi ta
khoù tìm thaáy ôû caùc saùch baùo, taïp chí khaùc.

Ña Hieäu online ñöôïc khôûi ñaàu töø hai vò Chuû Buùt tieàn
nhieäm vaãn ñöôïc duy trì vaø khoâng ngöøng caûi tieán ñeå ngaøy
caøng deã daøng phoå quaùt ñeán moïi nôi, moïi mieàn, ñaëc bieät laø
Vieät Nam. Moät soá CSVSQ trong nöôùc – khi coù dòp du lòch
Hoa Kyø ñaõ cho bieát soá löôïng ñoäc giaû truy caäp vaøo Ña Hieäu
online moãi ngaøy moät nhieàu hôn, baát chaáp hieåm hoïa veà an
ninh cho chính mình vaø thaân nhaân cuûa mình. Con soá CSVSQ
trong nöôùc ñoïc Ña Hieäu online cuõng taêng voït. Song song vôùi
website cuûa Toång Hoäi, cuøng vôùi nhöõng websites, weblogs,
youtube channels, v.v… cuûa caùc Khoaù, Hoäi, caù nhaân, Ña Hieäu
online ñaõ vaø ñang goùp phaàn laøm khaåu ñaïi phaùo naõ vaøo giaëc
coäng trong maët traän tranh ñaáu cho Töï Do, Daân Chuû, Nhaân
Quyeàn vaø veïn toaøn laõnh thoå cho Vieät Nam. Qua thoâng tin
internet, baûn chaát doái traù, löu manh vaø löøa ñaûo cuûa coäng saûn
bò loät traàn, khoâng coøn coù theå böng bít ñöôïc nöõa – ngay caû
vôùi chính ñaûng vieân cuûa noù. Boä maët heøn haï, trô treõn, baùn
nöôùc caàu vinh cuûa coäng saûn ñang bò caùc bloggers trong nöôùc
toá caùo cuøng ñoàng baøo moïi taàng lôùp vaø moãi ngaøy ñöôïc loan
truyeàn roäng khaép theá giôùi. Hôn luùc naøo heát, Ña Hieäu ñang
tieáp tay coáng hieán nhöõng ñoùng goùp phong phuù vaø hieäu quaû
treân maët traän truyeàn thoâng nhaèm ñaùnh tan yù thöùc heä coäng
saûn vaø nhöõng thuû ñoaïn ñaøn aùp khuûng boá ñeâ tieän cuûa noù.

Söùc maïnh thoâng tin lieân laïc cuûa internet – thöù vuõ khí maø
khoâng moät cheá ñoä ñoäc taøi naøo coù theå ngaên chaän noåi chaéc chaén
ñem nhöõng ñôït taán coâng ngaøy caøng doàn daäp vaø trí maïng laät

12 ÑAÙP LÔØI SOÂNG NUÙI

ñoå ñaûng coäng saûn Vieät Nam. Khuoân khoå vaø soá trang cuûa Ña
Hieäu in treân giaáy laø coù giôùi haïn vaø bò raøng buoäc vaøo chi phí,
trong khi ñoù, Ña Hieäu online haàu nhö khoâng coù giôùi haïn laïi
ít toán keùm. Chuùng toâi öôùc mong trong töông lai, Ña Hieäu seõ
taän duïng hôn nöõa nhöõng lôïi ñieåm cuûa naêng löïc online saün
coù, môû roäng taàm möùc aûnh höôûng vaø phaïm vi hoaït ñoäng hôn
nöõa. Ngaøy tröôùc, chuùng ta ñaõ cuøng nhau lieàu thaân ñoùng goùp
moà hoâi, xöông maùu vaø nöôùc maét vì ñaïi nghóa daân toäc; ngaøy
nay, chuùng ta seõ vaãn tieáp tuïc xaû mình coáng hieán taâm trí vaø
söùc löïc vì tieàn ñoà toå quoác. Ña Hieäu vaãn maõi maõi phaûn aûnh
lyù töôûng haøo huøng, quyeát taâm ñaùnh tan giaëc coäng treân traän
tuyeán tö töôûng, vaên hoaù vaø thoâng tin.

Ña Hieäu laø tieáng noùi chung cuûa taäp theå chuùng ta. Do ñoù,
moãi caù nhaân ñeàu coù nhieäm vuï tích cöïc hoã trôï cho taäp ñaëc
san naøy. Xin môøi quyù vò tieáp tuïc ñoùng goùp baøi vôû, uûng hoä
tinh thaàn, yeåm trôï chi phí nhieàu hôn nöõa cho söï tröôøng toàn
vaø hoaït ñoäng höõu hieäu cuûa Ña Hieäu.

Traân troïng kính chaøo taïm bieät.

San Joseù, ngaøy 7 thaùng 7 naêm 2012

CSVSQ Leâ Taán Taøi, K20

Chuû Buùt (nhieäm kyø 2010-2012)

ÑA HIEÄU 96 13

Taâm Thö

ÑEÂM THEÁ KYÛ ALPHA ÑOÛ

Chuùng toâi, Cöïu SVSQ Nguyeãn Hoaøi Caùt K17 ñöôïc söï
uûy nhieäm cuûa hai Hoäi Tröôûng Voõ Bò Nam vaø Baéc Cali-
fornia ñeå toå chöùc ÑEÂM THEÁ KYÛ ALFHA ÑOÛ taïi Nam
Califoria vaøo ngaøy 12-12-12. Goïi laø THEÁ KYÛ vì phaûi 100
naêm môùi trôû laïi ngaøy naày.

Lyù do:

Ngaøy 12 thaùng 12, con soá ñaëc bieät naày laïi rôi vaøo
Muøa maø thoâng thöôøng daân Voõ Bò chuùng ta hoäi tuï döôùi maùi
Tröôøng Meï – Tröôøng Voõ Bò Quoác Gia Vieät Nam.

Hôn nöõa, töø laâu chuùng ta coù nhieàu cuoäc hoäi hoïp lôùn
nhoû, noäi dung chæ chuù troïng vaøo vieäc toå chöùc vaø ñieàu haønh
trong sinh hoaït cuûa chuùng ta, neân khoâng coù ñuû thôøi gian
ñeå chuùng ta haøn huyeân moät caùch thoaûi maùi.

Do ñoù, hai Hoäi Voõ Bò Nam vaø Baéc Cali ñaõ quyeát ñònh
toå chöùc ÑEÂM THEÁ KYÛ ALPHA ÑOÛ vaøo thôøi ñieåm ñaëc
bieät noùi treân. Ñoù laø ñeâm hoïp maët maø chuùng ta khoâng coù
dieãn vaên, khoâng coù thaûo luaän, khoâng coù baàu cöû, khoâng coù
Nghò Quyeát vaân vaân, v. v... , neáu coù chaêng chæ vaøi phuùt
taâm tình ngaén goïn cuûa quyù Nieân Tröôûng Chæ Huy Tröôûng
cuûa Tröôøng Meï maø thoâi. Muïc ñích chính laø troïn thôøi gian
“XAÛ HÔI” naày khoâng nhöõng ñeå chuùng queân ñi bao nhieâu
nhoïc nhaèn trong cuoäc soáng maø coøn ñeå oân laïi bao kyû nieäm
nôi Tröôøng Meï, cuõng nhö thöôûng thöùc moät chöông trình
vaên ngheä baét buoäc phaûi ñaëc saéc do ca só chuyeân nghieäp
ñaûm traùch.

Traân troïng thoâng baùo vaø kính môøi Quyù Cöïu SVSQ/
TVBQGVN trenâ toanø theá giôiù hanê g haiù qui tuï veà Nam Cali-
fornia Hoa Kyø ñeå cuøng nhau tha hoà dwui!!! vui!!! dwui!!!

Ñòa ñieåm toå chöùc vaø chöông trình toång quaùt seõ ñöôïc

14 ÑAÙP LÔØI SOÂNG NUÙI

thoâng baùo treân Thieäp Môøi, ñoàng thôøi cuõng phoå bieán treân
dieãn ñaøn cuûa Toång Hoäi Voõ Bò vaø Ñaëc San Ña Hieäu cuõng
nhö treân heä thoáng truyeàn thoâng khaùc.

Traân troïng kính thoâng baùo,

Cöïu SVSQ Nguyeãn Hoaøi Caùt

Tröôûng Ban Toå Chöùc

Thoâng Baùo

Hoïp Maët Khoùa 29/TVBQGVN

Ñeå ñaùnh daáu 40 naêm ngaøy gia nhaäp tröôøng Voõ Bò Quoác Gia
Vieät Nam, 1972 - 2012, ñaïi gia ñình Khoùa 29 Haûi Ngoaïi
seõ toå chöùc ngaøy hoïp maët 40 Naêm Tình Baïn Khoùa 29 vôùi
chi tieát nhö sau:
Thôøi gian: ngaøy 29 vaø 30 thaùng 12 naêm 2012
Ñòa ñieåm: Nam California
Ñeå bieát theâm chi tieát vaø ghi danh, xin môû website: khoa29.
tvbqgvn.org/hopmat40nam
Ban Toå Chöùc traân troïng kính môøi caùc baïn K29 vaø gia ñình
daønh chuùt thôøi giôø rieâng ñeå cuøng veà tham döï ngaøy hoïp maët
ñaùng nhôù naøy.
Ban Toå Chöùc 40 Naêm Tình Baïn Khoùa 29/TVBQGVN
Tri Le 29

ÑA HIEÄU 96 15

Ñaõ hôn 37 naêm nay, ngöôøi Vieät Nam yeâu nöôùc duy trì
tinh thaàn choáng cheá ñoä CSVN lieân tuïc baèng moïi caùch sau
khi Mieàn Nam bò maát vaøo tay caùc laõnh tuï Coäng Saûn ôû Haø
Noäi. Cuoäc tranh ñaáu khoâng baèng quaân söï nhaém vaøo vieäc
ñaùnh ñoå cheá ñoä CSVN ñeå xaây döïng neàn daân chuû töï do vaø
nhaân quyeàn ñöôïc toân troïng tieáp dieãn khaép nôi treân theá giôùi
ôû caùc nöôùc coù ngöôøi Vieät sinh soáng.

Tuy nhieân, phaûi nhaän xeùt moät caùch coâng baèng vaø thaúng
thaén raèng cuoäc tranh ñaáu cuûa chuùng ta chæ môùi ñaït ñöôïc moät
soá keát quaû khieâm nhöôøng, chöa ñuû ñeå giaûi theå, thaäm chí
chöa ñuû ñeå laøm suy yeáu cheá ñoä aáy ñeán ñoä noù phaûi nhöôïng
boä chuùng ta moät caùch ñaùng keå.

Nhieàu ngöôøi toû ra bi quan, thaát voïng tröôùc tình theá phe
ta ñôn ñoäc choáng laïi moät keû thuø hung baïo vaø xaûo traù, coù
löïc löôïng vaø phöông tieân ñaøn aùp höõu hieäu. Cuoäc tranh ñaáu
laáy laïi daân chuû töï do cho queâ höông coù veû laø vieäc “ñoäi ñaù
vaù trôøi,” laø “chaâu chaáu ñaù xe,” maø moät soá ngöôøi cho raèng
chuùng ta khoâng theå thaønh coâng.

Theá nhöng ñaïi ña soá coøn laïi vaãn tin töôûng raèng trong
laâu daøi cheá ñoä CSVN seõ bò laät ñoå caùch naøy hay caùch khaùc
khi vaän nöôùc ñem laïi thôøi cô thuaän tieän.

Chuùng ta thöôøng nghe noùi ñeán nhöõng yù nieäm “thôøi cô,
vaän meänh” cuûa moät ñaát nöôùc. Ñaây khoâng haøm yù meâ tín dò
ñoan, maø xuaát phaùt töø thöïc teá cuûa lòch söû loaøi ngöôøi. Nhieàu

16 ÑAÙP LÔØI SOÂNG NUÙI

cuoäc tranh chaáp lôùn nhoû gay go treân theá giôùi boãng nhieân
coù nhöõng bieán coá truøng hôïp xaûy ra cuøng thôøi ñieåm keát hôïp
vôùi nhau ñaõ taïo ra cô hoäi hieám coù vaø baát ngôø laøm ñaûo loän
theá côø: Phe maïnh coù theå thua ñau vaø phe yeáu coù theå thaéng
lôùn. Nhieàu ngöôøi trong giôùi hoïc giaû coøn cho raèng phaûi coù
vaän nöôùc môùi laøm neân chuyeän lôùn.

Lòch söû theá giôùi gaàn ñaây cho thaáy ñaõ coù nhieàu löïc löôïng
töông ñoái nhoû yeáu ñaõ chieán thaéng caùc chính quyeàn ñang
thoáng trò baèng baøn tay saét töôûng chöøng nhö khoâng bao giôø
suïp ñoå nhö ôû Ñoâng AÂu töø cuoái thaâp nieân 1980 vaø ñaàu thaäp
nieân 1991. Lieân Xoâ ñaõ bò giaûi theå taän goác vaøo luùc nöôùc
naøy ñang ôû vaøo thôøi kyø cao ñieåm veà tieàm naêng quaân söï maø
khoâng coù moät haønh ñoäng naøo cuûa quaàn chuùng, quaân ñoäi
hay coâng an phaûn öùng baûo veä cheá ñoä. Vaøi naêm qua, moät
soá cheá ñoä ñoäc taøi vöõng maïnh suoát 30, 40 naêm qua ôû Trung
Ñoâng cuõng ñaõ baát ngôø bò laät ñoå ngoaøi nhöõng tieân ñoaùn laïc
quan nhaát. Raát nhieàu cô quan nghieân cöùu vaø quan saùt quoác
teá döï ñoaùn vôùi laäp luaän chaéc chaén raèng caùc cheá ñoä Trung
Coäng vaø CSVN seõ suïp ñoå töông töï trong töông lai raát gaàn.

Chuùng ta coù lyù ñeå tin vaøo moät thôøi cô töông töï toát ñeïp
nhaát seõ xaûy ra ôû Vieät Nam. Ñieàu ta caàn coù laø söùc maïnh
cuûa chính chuùng ta, coù khaû naêng, taøi trí vaø khoân kheùo ñeå
taän duïng moät cô hoäi toát ñeïp nhö vaäy hay khoâng. Neáu chaäm
chaïp, chia reõ, thieáu quyeát taâm thì lòch söû seõ taùi dieãn nhö
phe quoác gia Vieät Nam ñaõ ñeå maát thôøi cô ngaøn naêm coù moät
vaøo thaùng 8 naêm 1945.

Hieän nay theá giôùi ñaõ thaáy ngöôøi Vieät yeâu nöôùc ôû haûi
ngoaïi coù söùc maïnh tinh thaàn ñaùng keå. Laøn soùng phaûn khaùng
cheá ñoä Haø Noäi ôû beân ngoaøi Vieät Nam thöïc söï coù laøm cho
CSVN e ngaïi. Nhôø vaäy maø caùc chính phuû vaø ñoaøn theå cuûa
nöôùc ngoaøi raát quan taâm ñeán noãi khoán khoå cuûa hôn 80
trieäu nhaân daân Vieät Nam döôùi moät cheá ñoä toài teä baäc nhaát
treân haønh tinh naøy. Ta chæ coù theå daønh ñöôïc söùc yeåm trôï
gia taêng töø caùc nöôùc quan taâm neáu thöïc löïc cuûa chuùng ta
maïnh hôn nöõa.

ÑA HIEÄU 96 17

Tuy nhieân, chæ thaáy coù nhöõng phong traøo hay toå chöùc
tranh ñaáu cho daân chuû vôùi löïc löôïng coøn yeáu ôùt. Coù theå coù
moät soá löïc löôïng maïnh ñang aâm thaàm hoaït ñoäng maø daân
chuùng chöa bieát roõ. Cho ñeán nay, phaàn lôùn cuoäc tranh ñaáu
cuûa phe ta chæ ñöôïc thöïc hieän treân moät khoaûng cuûa moâi
tröôøng truyeàn thoâng, baùo chí vaø tö töôûng theá giôùi. Chuùng
ta ñaõ coù haøng traêm haøng ngaøn saùch, baùo, bình luaän, töôøng
thuaät coù giaù trò, caùc cuoäc hoäi thaûo, bieåu tình raàm roä, nhöng
ít thaáy coù nhöõng haønh ñoäng tröïc tieáp nhaém vaøo thaønh trì cuûa
CSVN vaø vaøo nhaân daân trong nöôùc. Thoâng tin qua Internet
ñem laïi keát quaû toát nhöng chæ môùi coù trong phaïm vi haïn heïp.

Haàu heát caùc baøi vôû, bình luaän, tuyeân caùo chæ loanh quanh
trong phaïm vi caùc ñeà taøi coâng kích, buoäc toäi cheá ñoä Coäng
Saûn vôùi nhöõng tin töùc, laäp luaän ñaõ ñöôïc phaùt bieåu quaù nhieàu,
trong coäng ñoàng ai cuõng bieát, chæ phoå bieán trong coäng ñoàng
cuûa ngöôøi Vieät choáng Coäng laø vieäc laøm dö thöøa khoâng khaån
thieát vì ñoù laø nhöõng ngöôøi cuûa phe ta khoâng caàn phaûi tuyeân
truyeàn thuyeát phuïc. Ngoaøi ra, ít thaáy nhöõng noã löïc bieán caùc
tö töôûng vaø hieåu bieát aáy thaønh haønh ñoäng thöïc teá.

Trôû ngaïi lôùn hôn caû laø naïn chia reõ, ñaõ ngaên caûn moïi
noã löïc ñoaøn keát laø yeáu toá caên baûn cuûa moïi cuoäc tranh ñaáu.
Naïn chuïp muõ, ñoá kî töøng goùp phaàn laøm suy yeáu phe choáng
coäng khi coøn nöôùc VNCH, nay taùi phaùt traàm troïng hôn ôû
haûi ngoaïi, coù leõ chaúng bao giôø chaám döùt.

Trong tình theá yeáu keùm naøy, ai cuõng thaáy roõ laø muoán
cho cuoäc tranh ñaáu cuûa chuùng ta thaønh coâng duø ít duø nhieàu,
phaûi coù phöông phaùp, keá hoaïch vaø ñöôøng loái thöïc teá, cuï theå.
Chieán ñaáu, tranh ñaáu choáng CSVN gaëp nhöõng khoù khaên lôùn
lao nhöng khoâng quaù lôùn ñeán ñoä ta phaûi boù tay ñaàu haøng
nhö moät soá ngöôøi lo sôï, mieãn laø phaûi vaän duïng ñoàng ñeàu
caû trí tueä laãn söùc maïnh.

Hieän nay vaø trong töông lai gaàn, coù theå seõ coù nhöõng
bieán chuyeån lôùn treân theá gíôùi gaây taùc ñoäng maïnh ñeán cuoäc
tranh ñaáö cuûa chuùng ta. Ai cuõng bieát raèng Toå Quoác Vieät

18 ÑAÙP LÔØI SOÂNG NUÙI

Nam ñang luùc laâm nguy. Vaø tieáng goïi “Ñaùp Lôøi Soâng Nuùi”
ñaõ vang leân töø khaép nôi.

“Ñaùp” thì ai cuõng muoán, nhöng “ñaùp” baèng caùch naøo
môùi laø ñieàu quan troïng nhaát.

Ngöôøi Vieät choáng CSVN phaûi tìm ra ñöôøng loái tranh
ñaáu höõu hieäu hôn so vôùi hieän taïi. Coù nhieàu phöông thöùc ñaõ
vaø ñang ñöôïc aùp duïng nhöng moät trong nhöõng muïc tieâu cuï
theå vaø caên baûn nhaát xöa nay vaãn laø vaän ñoäng quaàn chuùng
uûng hoä cuoäc tranh ñaáu cuûa chuùng ta duø coù söû duïng ñeán löïc
löôïng voõ trang hay khoâng. Coù 3 nhoùm quaàn chuùng maø phe
ta phaûi thu phuïc.

1. Tröôùc tieân laø quaàn chuùng trong nöôùc, laø ñoái töôïng
chính caàn ñöôïc thu phuïc ñeå laøm löïc löôïng xung kích chuû
yeáu ñöông ñaàu vôùi CSVN taïi choã. Khoâng coù moät soá ñoàng
baøo ñaùng keå uûng hoä duø ít hay nhieàu thì vieäc tranh ñaáu taùi
laäp daân chuû töï do ôû Vieät Nam khoù coù theå thaønh coâng.

Trong nöôùc ngaøy caøng coù nhieàu thaønh phaàn caùc nhaân só,
hoïc giaû, trí thöùc, caùc laõnh tuï quaàn chuùng, keå caû caùn boä ñaûng
vaø só quan quaân ñoäi CSVN cuøng caùc nhaân vaät coù uy tín ñöùng
leân tranh ñaáu cho töï do daân chuû vaø nhaân quyeàn vaø giôùi treû. Hoï
laø nhöõng ngöôøi seõ coå voõ vaø höôùng daãn quaàn chuùng höõu hieäu
trong phong traøo choáng ñoái chaám döùt quyeàn thoáng trò cuûa
CSVN vaø trong coâng cuoäc xaây döïng daân chuû. Chuùng ta phaûi
keát hôïp vôùi hoï, hoã trôï hoï neáu hoï thöïc taâm muoán ñoùng goùp
vaøo vieäc chung cuûa chuùng ta, vôùi loøng khoan dung roäng raõi.

2. Coù moät thaønh phaàn quaàn chuùng quan troïng khaùc laâu
nay bò phe ta boû qua. Ñoù laø nhöõng ngöôøi Vieät khoâng coù goác
gaùc chung vôùi coäng ñoàng yeâu nöôùc choáng CSVN, sinh ra
vaø lôùn leân chæ bieát coù cheá ñoä coäng saûn, nay ñang coù maët ôû
caùc nöôùc chaâu Myõ, chaâu UÙc vaø chaâu AÂu theo hai ñöôøng:

- moät laø caùc du hoïc sinh töø Vieät Nam, leân ñeán treân
15,000 rieâng taïi nöôùc Myõ vaø haøng ngaøn ngöôøi khaùc taïi Gia
Naõ Ñaïi, UÙc, Nhaät vaø chaâu AÂu.

ÑA HIEÄU 96 19

- hai laø caùc coâng nhaân ñi laøm aên ôû nöôùc ngoaøi theo hôïp
ñoàng ñöôïc Haø Noäi cho pheùp. Soá naøy leân ñeán haøng traêm
ngaøn ngöôøi ôû raûi ra khaép theá giôùi, nhöng chöa coù ñoâng ñaûo
ôû Hoa Kyø.

Du hoïc sinh ña soá laø caùc em treû tuoåi, chæ coù moät soá ít laø
con caùi cuûa caùn boä, ñaûng vieân, coøn ña soá laø thuoäc caùc gia
ñình trung löu coù khaû naêng taøi chaùnh vaø chaïy choït. Phaàn
lôùn coù trình ñoä hieåu bieát toát, khoâng coù caûm tình saâu ñaäm vôùi
cheá ñoä Coäng Saûn, coù thieän caûm vôùi Hoa Kyø vaø caùc cöôøng
quoác tö baûn veà loái soáng, vaên minh vaø neàn giaùo duïc ôû caùc
nöôùc naøy.

Soá ngöôøi ñi lao ñoäng laøm thueâ laøm möôùn ôû nöôùc ngoaøi
thöôøng coù trình ñoä hieåu bieát thaáp hôn nhöng tö töôûng chính
trò thì khoâng khaùc xa du hoïc sinh nhieàu laém. Hoï cuõng coù tö
töôûng thaàn phuïc Myõ vaø caùc cöôøng quoác phe Myõ töông töï.

Vieäc tuyeân truyeàn vaän ñoäng hai nhoùm naøy khoâng quaù
khoù khaên nhö nhieàu ngöôøi töôûng laàm. Duø hoï coù laø ñaûng
vieân Coäng Saûn, phe ta vaãn coù theå thu phuïc ñöôïc. Theo
nhaän ñònh cuûa nhieàu ngöôøi trong nöôùc, soá ñaûng vieân trung
kieân chæ coøn öôùc chöøng 25% toång soá nhöng ít ngöôøi coøn tin
töôûng vaøo söï beàn vöõng cuûa Ñaûng. Chæ caàn hoï hieåu bieát roõ
vaø chaáp nhaän ñôøi soáng daân chuû töï do ôû caùc nöôùc hoï ñang
soáng laø ñuû. Khi veà nöôùc hoï seõ laø nhöõng phaàn töû caûm tình
vieân cuûa phe tranh ñaáu, seõ tieáp tay vaän ñoäng quaàn chuùng
trong nöôùc uûng hoä chuùng ta khi caàn thieát neáu hoï chöa chòu
ñöùng haún vaøo haøng nguõ tranh ñaáu ngay töø baây giôø. Laøm
vieäc naøy taát nhieân seõ gaëp nhieàu khoù khaên vì Haø Noäi ñang
tìm caùch kieåm soaùt, ñe doaï caùc du sinh vaø ngöôøi lao ñoäng
xuaát caûng. ÔÛ moät soá nôi coù ñoâng ñaûo ngöôøi Vieät quoác gia
cö nguï, caùc nhoùm leû teû ñaõ thaønh coâng trong coâng vieäc tuyeân
vaän naøy. Vieäc laøm tuy khoù, nhöng keát quaû seõ raát to lôùn cho
cuoäc tranh ñaáu chung.

3. Daân baûn xöù. Daân baûn xöù nôi ngöôøi tò naïn Vieät Nam
ñònh cö ñaùng leõ phaûi laø muïc tieâu quan troïng cuûa chuùng ta nhö

20 ÑAÙP LÔØI SOÂNG NUÙI

cuûa caùc coäng ñoàng choáng Coäng goác Cuba vaø Ba Lan tröôùc
ñaây. Vì nhöõng trôû ngaïi veà ngoân ngöõ vaø vaên hoùa, coäng ñoàng
ngöôøi Vieät ít thaân thieän vôùi coâng ñoàng baûn xöù chuû nhaø. Caùc
cuoäc bieåu tình uûng hoä hay phaûn khaùng ñöôïc toå chöùc coù veû
chæ ñeå vaän ñoäng söï uûng hoä cuûa chính ngöôøi Vieät ñaõ coù laäp
tröôøng choáng CSVN, trong khi ñaùng leõ muïc tieâu vaän ñoäng
chuû yeáu phaûi laø daân chuùng baûn xöù. Ñaõ ñeán luùc phaûi quay
sang muïc tieâu naøy, nhöng phaûi coù söï can döï tích cöïc cuûa
theá heä 2 vaø theá heä 3. Vôùi khaû naêng ngoân ngöõ vaø hieåu bieát
xaõ hoäi baûn xöù caùc em naøy coù theå thaønh coâng neáu oâng cha
caùc em loâi keùo ñöôïc caùc em tham gia hoaït ñoäng. Ñoù laø trôû
ngaïi raát khoù vöôït qua.

Tranh ñaáu trong nhöõng ñieàu kieän khoù khaên seõ ñem laïi
keát quaû thöôøng laø to lôùn. Nay gaëp luùc coù tieáng goïi ÑAÙP
LÔØI SOÂNG NUÙI vang ñoäng khaép 5 chaâu, nhöõng cöïu chieán
só cuûa nöôùc VNCH vaø con chaùu hoï phaûi ñöùng leân höôûng
öùng, ñoùng goùp phaàn nhoû beù cuûa mình vaøo noã löïc chung,
nhaát ñònh phaûi ñaùnh ñoå cheá ñoä Coäng Saûn ôû Vieät Nam, xaây
döïng neàn daân chuû thònh vöôïng.

Taäp theå cöïu SVSQ tröôøng VBQG laø löïc löôïng maïnh
haøng ñaàu cuûa ngöôøi Vieät yeâu nöôùc haûi ngoaïi. Vôùi treân 2000
hoäi vieân sinh hoaït ñeàu ñaën, ít chia reõ nhaát, coù trình ñoä ñoàng
ñeàu, ñöôïc huaán luyeän chu ñaùo, coù truyeàn thoáng haøo huøng,
laø löïc löôïng noøng coát cuûa maët traän tranh ñaáu thöïc hieän Daân
Chuû cho Vieät Nam. Chuùng ta phaûi noã löïc goùp söùc mình ñaùp
laïi lôøi keâu goïi cuûa soâng nuùi tröôùc khi quaù giaø (Cöïu SVSQ
treû nhaát nay ñaõ 57 tuoåi). Cöïu SVSQ Voõ Bò coù maët trong
nhieàu hoäi ñoaøn vaø ñaõ daønh ñöôïc uy tín cao. Neáu ñoaøn keát
ñöôïc vaø gaén boù vôùi nhau, nhoùm Cöïu SVSQ Voõ Bò coù theå goùp
phaàn ñaéc löïc trong vieäc xaây döïng söùc maïnh cuûa coäng ñoàng,

Tröôøng VBQGVN ñaøo taïo nhöõng só quan öu tuù ñeå laøm
coâng vieäc baûo veä ñaát nöôùc vaø nhaân daân baèng moïi phöông
tieän khaû höõu. Tröôøng khoâng daäy chuùng ta nhaém maét taán
coâng vaøo muïc tieâu maø khoâng bieát roõ tình hình ñòch, khoâng
daäy chuùng ta tranh caõi nhöõng chuyeän taàm phaøo, ñaû kích

ÑA HIEÄU 96 21

nhau moät caùch muø quaùng, thieån caän vaø gaây chia reõ. Nhaø
tröôøng chæ daäy chuùng ta caùch duøng söùc maïnh chính ñaùng,
ñaùnh truùng vò trí ñòch maø khoâng baén laàm vaøo ñôn vò baïn.

Moãi cöïu SVSQ Tröôøng VBQGVN phaûi coù haønh ñoäng
naøo ñoù ñoùng goùp cho cuoäc ñaáu tranh gian khoù cuûa coäng
ñoàng ngöôøi Vieät quoác gia ôû haûi ngoaïi baèng caùch ñích thaân
tham gia caùc toå chöùc, caùc phong traøo coù muïc tieâu tranh ñaáu
chính ñaùng. Hoaëc ñoùng goùp cho caùc toå chöùc, phong traøo naøy
baèng tieàn baïc vaø söùc löïc, hoaëc tham döï caùc cuoäc vaän ñoäng
quaàn chuùng leû teû trong luùc chöa coù toå chöùc thoáng nhaát cuûa
coäng ñoàng.

Ña Hieäu tin raèng ñoù laø nhöõng ñoøi hoûi cho moãi ngöôøi
trong chuùng ta ñeå cuøng nhau ñaùp laïi lôøi keâu goïi thieâng lieâng
cuûa Toå Quoác moät caùch cuï theå nhaát.

Ban Bieân Taäp

22 ÑAÙP LÔØI SOÂNG NUÙI

TÖÔØNG TRÌNH CUÛA THT/TH CSVSQ/TVBQGVN
TAÏI ÑH VBTC 18 TOÅ CHÖÙC TAÏI HOA THÒNH ÑOÁN

NGAØY 6, 7, VAØ 8 THAÙNG 7, 2012

Kính thöa quí NT vaø NÑ.

Thöa caùc chò Phu nhaân Voõ Bò vaø caùc chò Ñoaøn PNLV

Hoâm nay ñöùng tröôùc caùc NT vaø NÑ cuûa Ñaïi Hoäi Ñoàng VB
toaøn caàu thöù 18 ñöôïc toå chöùc taïi Thuû Ñoâ Washington DC,
ñeå ñöôïc haân haïnh töôøng trình cuøng quí vò sinh hoaït cuûa Taäp
Theå Voõ Bò trong hai naêm vöøa qua.

Ñieàu maø toâi muoán noùi ñaàu tieân tröôùc quí vò hieän dieän trong
ÑHÑ laø chuùng ta phaûi haõnh dieän cho ñeán ngaøy hoâm nay taäp
theå VB cuûa chuùng ta vaãn thuaàn nhaát khoâng bò phaân hoùa.

ÑA HIEÄU 96 23

Chuùng ta vaãn sinh hoaït trong tình töï VB chuùng ta vaãn
kính treân nhöôøng döôùi vaø ñoái xöû vôùi nhau trong tình huynh
ñeä.

Chuùng ta vaãn thaän troïng vaø ñeà phoøng aâm möu chia reõ
vaø ñaùnh phaù cuûa caùc phaàn töû xaáu luoân ngaøy ñeâm tung tin
thaát thieät, beâu rieáu vaø nguïy taïo söï kieän roài quyeát ñoaùn, coá
laøm hoang mang haøng nguõ CSVSQ/TVB/QGVN.

Chuùng ñaõ thaát baïi nhöng chuùng seõ tieáp tuïc ñaùnh phaù,
neáu quí huynh ñeä khoâng thaän troïng vaø ñeà cao caûnh giaùc.

Thöa quí vò,

Ngaøy 4 thaùng 7 naêm 2010, sau khi ñöôïc quí NT vaø NÑ
trao traùch nhieäm ñieàu haønh TH. Coâng vieäc caáp baùch ñaàu
tieân laø thaønh laäp BCH/TH theo thôøi haïn NQ/TH aán ñònh.
Vôùi söï ñaùp öùng mau leï cuûa caùc CSVSQ cuûa caùc khoùa lôùn vaø
nhoû tham gia vaøo BCH/TH laø moät nieàm khích leä lôùn lao cho
BCH/TH vì ña soá caùc CSVSQ khoùa nhoû nhaát cuõng vaøo tuoåi
nguõ tuaàn vaãn phaûi haøng ngaøy ñi laøm, ñeå lo cho cuoäc soáng,
coøn nhöõng CSVSQ khoùa lôùn thì tuoåi ñaõ cao vaø söùc khoûe yeáu
keùm, neân vieäc daán thaán ñaûm nhieäm caùc troïng traùch maø taäp
theå giao phoù, laø moät söï hy sinh lôùn lao vaø laø moät gaùnh naëng
cho gia ñình chöa keå ñeán nhöõng lôøi chæ trích, pheâ bình voâ
traùch nhieäm cuûa nhöõng phaàn töû, vì töï toân caù nhaân, ñaõ duøng
nhöõng thaäm töø, laøm cho nhöõng ngöôøi muoán daán thaân töï
nguyeän phaûi naûn loøng. Nhaân dòp naøy toâi xin vinh danh taát
caû caùc thaønh vieân cuûa BCH/TH.

ÑAËC SAN ÑA HIEÄU.

Tieáp ñeán laø phaûi tieáp tuïc nhieäm vuï phaùt haønh Ñaëc San Ña
Hieäu, cô quan ngoân luaän chính thöùc cuûa Toång Hoäi CSVSQ/
TVBQGVN, cho ñeán hoâm nay Ban Bieân taäp ñaõ hoaøn taát
Ña Hieäu soá 96, seõ phaùt haønh sau Ñaïi Hoäi 18, sôû dó hoaõn laïi
khoâng phaùt haønh thaùng 6 vöøa qua, vì Ban Bieân taäp muoán coù

24 ÑAÙP LÔØI SOÂNG NUÙI

nhöõng hình aûnh soáng ñoäng vaø caäp nhaät cuûa ÑH vì neáu chôø
3 thaùng nöõa thì nhöõng hình aûnh cuûa ÑH seõ maát giaù trò thôøi
gian vaø cuõng nhaèm giuùp ñôõ Taân Ban Chaáp Haønh coù thôøi giôø
chuaån bò cho Ña Hieäu 97. Moät ñieàu toâi muoán nhaán maïnh laø
Ñaëc San ÑH, luoân theo ñuùng toân chæ vaø muïc ñích cuûa TH.
Ban Bieân Taäp Ña Hieäu khoâng nhöõng chuù troïng töøng soá phaùt
haønh, maø coøn chuù troïng veà noäi dung vaø phaåm chaát. Ban Bieân
Taäp choïn ñaêng caùc baøi cuûa caùc taùc giaû CSVSQ vaø gia ñình
vaø ñaëc bieät khoâng nhaän quaûng caùo. Nguoàn taøi chaùnh laø do
chính söï ñoùng goùp cuûa caùc CSVSQ/TVBQGVN vaø moät soá
thaân höõu cuûa Ña Hieäu vaø ñaõ nhaän ñöôïc söï yeåm trôï raát doài
daøo cuûa caùc huynh ñeä, cho ñeán nay soá tieàn yeåm trôï cuûa ñoäc
giaû Ña Hieäu 96 ñaõ thu ñöôïc nhieàu nhaát so vôùi söï yeåm trôï
cuûa caùc soá baùo ÑH tröôùc ñaây. Ñieàu naøy ñaõ noùi leân söï quan
taâm cuûa ña soá thaàm laëng CSVSQ ñoái vôùi Cô Quan Ngoân
Luaän TH, thieän caûm vaø loøng meán moä cuûa ñoäc giaû ñoái vôùi
Ban Bieân Taäp Ña Hieäu.

Ngoaøi vieäc Ban Bieân Taäp Ña Hieäu chu toaøn vieäc thöïc
hieän Ña Hieäu in treân giaáy, BCH/TH ñaëc bieät chuù troïng ñeán
Ña Hieäu ñieän töû ñaõ lieân tuïc phoå bieán treân heä thoáng Internet
toaøn caàu. Ñaây laø moät hình thöùc ñaáu tranh höõu hieäu nhaát
hieän nay, chuùng ta khoâng coøn vuõ khí trong tay vaø chæ coøn
moät phöông tieän höõu hieäu nhaát laø phöông tieän internet, treân
toaøn theá giôùi keå caû Vieät Nam ñeàu coù theå truy caäp vaøo maïng
vaø ñoïc Ña Hieäu online vì baùo in treân giaáy khoù xaâm nhaäp
vaøo Vieät Nam do söï kieåm soaùt cuûa chính quyeàn coäng saûn.

TRAÙCH NHIEÄM ÑIEÀU HÔÏP DIEÃN ÑAØN TH.

Moät vieäc caáp baùch khaùc cho BCH/TH laø tieáp nhaän vieäc
ñieàu haønh dieãn ñaøn Toång Hoäi laøm sao cho ñöôïc lieân tuïc
vaø giöõ cho sinh hoaït dieãn ñaøn ñöïôïc haøi hoøa vaø töông kính.
Dieãn Ñaøn TH khoâng phaûi laø cô quan ngoân luaän cuûa TH.

Muïc ñích cuûa dieãn ñaøn laø giuùp cho caùc thaønh vieân cuûa
ñaïi gia ñình Voõ Bò coù nôi ñeå trao ñoåi, tieáp xuùc vôùi nhau

ÑA HIEÄU 96 25

nhöõng tin töùc veà thôøi söï, vaên hoùa vaø kyõ thuaät cuøng nhöõng
thoâng tin veà aùi höõu, giuùp cho caùc Lieân hoäi, Hoäi vaø Khoùa coù
nôi ñeå ñoùng goùp vieäc xaây döïng taäp theå Voõ Bò. Söï gia nhaäp
dieãn ñaøn TH hoaøn toaøn töï nguyeän cuõng nhö phaûi tuaân thuû
ñieàu leä vaø nguyeân taéc cuûa Yahoo Groups theo luaät leä Hoa
Kyø. Baûn Ñieàu leä cuûa Dieãn Ñaøn chæ coù tinh caùch nhaéc nhôû
hôn laø cheá taøi vaø döïa treân tinh thaàn traùch nhieäm, töï troïng vaø
danh döï cuûa caù nhaân cuûa moãi thaønh vieân vaø dieãn ñaøn naøy
ñaët döôùi söï ñieàu hôïp bôûi moät Uyû Vieân do Toång Hoäi Tröôûng
boå nhieäm. Ñaây laø moät coâng vieäc phöùc taïp, teá nhò, linh hoaït
vaø kieân trì, ñoøi hoûi nhieàu thôøi gian vaø hoaït ñoäng lieân tuïc gaàn
nhö 24/24 vaø cuõng laø coâng vieäc chòu nhieàu “buùa rìu” cuûa
caùc thaønh vieân, vaø chòu nhieàu aùp löïc cuûa ñuû moïi thaønh phaàn.
Uyû vieân Ñieàu hôïp phaûi raát teá nhò trong vieäc giaûi quyeát caùc
vaán ñeà vi phaïm cuûa caùc thaønh vieân trong dieãn ñaøn, chæ caàn
moät sô xuaát trong vieäc ñieàu hôïp coù theå gaây neân söï roái loaïn
trong dieãn ñaøn laøm maát ñi tình töï cuõng nhö truyeàn thoáng
huynh ñeä cuûa Taäp theå Voõ Bò. Raát may cho ñeán nay chuùng
ta ñaõ vaø ñang coù nhöõng Uyû Vieân Ñieàu Hôïp xuaát saéc, ñaày
ñuû kinh nghieäm, khaû naêng vaø thieän chí.

Thöa quí vò,

1- THI HAØNH CAÙC NGHÒ QUYEÁT CUÛA ÑAÏI HOÄI
ÑOÀNG ÑH 17.

A- Thaønh laäp BCH/TH

Giai ñoaïn ñaàu cuûa BCH/TH laø hoaïch ñònh caùc keá hoaïch
hoaït ñoäng cho TH, vôùi 90 ngaøy ñaàu tieân BCH/TH ñaët troïng
taâm vaøo coâng taùc ñieàu haønh noäi boä cuûa TH cuõng nhö phaùt
trieån cô cheá baèng caùch boå nhieäm caùc THP ñaëc traùch caùc
vuøng treân laõnh thoå Hoa Kyø vaø caùc Chaâu nhö: AÂu Chaâu, UÙc
Chaâu vaø quoác gia Gia Naõ Ñaïi.

PHAÙT TRIEÅN VAØ CUÛNG COÁ CAÙC ÑOAØN TTNÑH

26 ÑAÙP LÔØI SOÂNG NUÙI

Muïc tieâu ñaàu tieân theo quyeát nghò cuûa ÑHÑ laø phaùt trieån
Ñoaøn TTNÑH. BCH/TH ñaõ göûi VT 011 – ngaøy 1 thaùng 12,
2010 yeâu caàu caùc vò THP/ÑT/Vuøng vaø TTNÑH xuùc tieán
vieäc cuûng coá caùc Ñoaøn TTNÑH hieän ñang sinh hoaït vaø
phaùt trieån caùc Ñoaøn TNNÑH ôû nhöõng nôi chöa thaønh laäp.
Keát quaû Ñoaøn TTNÑH cuûa Hoäi Houston Texas ñaõ ñöôïc
thaønh laäp. Lieân Ñoaøn TTNÑH AÂu Chaâu hoïaït ñoäng maïnh
meõ cuõng nhö caùc Ñoaøn TTNÑH hieän höõu veà sinh hoaït cuûa
Toång Ñoaøn TTNÑH seõ do chaùu Voõ Töôøng Laân K28C Toång
Ñoaøn Tröôûng trình baøy.

PHAÙT TRIEÅN ÑOAØN PNLV

Quyeát nghò cuûa ÑH 17 Toång Hoäi coù nhieäm vuï phaùt
trieån caùc ñoaøn PNLV ñòa phöông, soaïn thaûo moät döï thaûo
NQ cho Toång Ñoaøn Phuï Nöõ Laâm Vieân. BCH/TH ñaõ hoaøn
taát baûn döï thaûo NQ cho TÑ PNLV neáu hoäi ñuû ñieàu kieän ñeå
thaønh laäp Toång Ñoaøn, tuy nhieân trong thôøi gian qua söï phaùt
trieån caùc Ñoaøn PNLV taïi ñòa phöông gaëp nhieàu trôû ngaïi
maëc duø coù nhieàu coá gaéng thuyeát phuïc caùc phu nhaân Voõ Bò,
nhöng vì ñieàu kieän khoù khaên rieâng cuûa töøng ñòa phöông
neân khoâng theå phaùt trieån theâm ñoaøn PNLV chaúng haïn nhö
ôû AÂu Chaâu ví trí ñòa lyù cuûa caùc caùc quoác gia AÂu Chaâu nhö
Phaùp, Ñöùc, Bæ, Hoaø Lan, Y,Ù v.v… caùch xa nhau, cuõng nhö
ôû mieàn Nam Cali, caùc hoaït ñoäng ñöôïc caùc chò yeåm trôï raát
höõu hieäu cho Hoäi VB/ÑP, nhöng trôû ngaïi khoâng theå ñoaøn
nguõ hoùa ñöôïc duø raèng coù raát ñoâng caùc phu nhaân Voõ Bò, vaø
coøn moät yeáu toá nöõa ñoái vôùi caùc vò Hoäi Tröôûng HVB/ÑP laø
kinh nghieäm cuûa bieán coá xaûy ra taïi HVB/BC. Neân deø daët
trong vieäc ñoaøn nguõ hoùa caùc phu nhaân Voõ Bò ñeå thaønh laäp
Ñoaøn PNLV. Tuy nhieân, Hoäi VB vuøng Hoa Thònh Ñoán vaø
Phuï caän ñaõ thaønh laäp ñöôïc Ñoaøn PNLV vaø ñang sinh hoaït
höõu hieäu trong vieäc yeåm trôï HVB Hoa Thònh Ñoán trong
coâng taùc hoã trôï cho Ñaïi Hoäi 18. Baûn Döï thaûo Noäi Qui TÑ/
PNLV seõ ñöôïc chuyeån cho caùc chò trong caùc Ñoaøn PNLV
tham döï ÑH 18 goùp yù hoaëc söûa ñoåi sau ñoù seõ chuyeån ñeán

ÑA HIEÄU 96 27

ÑHÑ ñeå thoâng qua.

IN LAÏI VAØ PHAÙT HAØNH NQ/TH

Cuõng theo Nghò quyeát ÑH17. BCH/TH ñaõ cho in laïi Baûn
NQ nguyeân thuûy cuûa TH soaïn thaûo bôûi Hoäi VB Canada vaø
bieåu quyeát trong ÑH 11 taïi San Jose California vaø phoå bieán
naêm 1999. Qua caùc VT soá 018 cuûa TH ngaøy 02 thaùng 4 naêm
2012 ñaõ yeâu caàu caùc LH/H vaø Khoùa göûi caùc ñeà nghò tu chính
NQTH veà BCH/TH (BTC) ñeå ghi vaøo nghò trình thaûo luaän
taïi ÑH 18, vì ngaøy NQTH soaïn thaûo vaøo thôøi ñieåm caùch ñaây
gaàn 15 naêm neân coù nhöõng ñieàu khoûan cuûa Noäi Qui caàn söûa
ñoåi cho thích öùng vôùi moâi tröôøng sinh hoaït hieän nay cuûa Taäp
theå. Baûn Noäi Qui naøy seõ phoå bieán ñeán quí vò trong ÑH ñeå
tieát kieäm ngaân khoaûn neân soá löôïng in haïn cheá.

2- SINH HOAÏT NOÄI BOÄ CUÛA TOÅNG HOÄI.

A- Noäi Boä Toång Hoäi CSVSQ/TVBQGVN.

Bieán coá Cannada.

Moät chuyeän ñaùng tieác ñaõ xaåy ra nôi coâng coäng taïi Mon-
treal Canada vaøo ngaøy 15 thaùng 8, 2010 giöõa hai caù nhaân
cuøng tham döï trong sinh hoaït cuûa Coäng ñoàng ñòa phöông, raát
tieác hai caù nhaân naøy laïi laø CSVSQ cuûa Tröôøng VBQGVN,
leõ ra vieäc naøy xaûy ra ngoaøi sinh hoaït cuûa taäp theå Voõ Bò.

Toång Hoäi khoâng coù traùch nhieäm giaûi quyeát vì noù lieân
heä ñeán an ninh coâng coäng cuûa quoác gia maø caùc caù nhaân naøy
ñang sinh soáng vaø bò chi phoái bôûi luaät phaùp cuûa quoác gia ñoù.
Tuy nhieân ngay khi söï vieäc ñaùng tieác xaûy ra BCH/TH cuõng
ñaõ lieân laïc vôùi caùc ñöông söï ñeå tìm hieåu nguyeân nhaân vaø söï
kieän ñeå ñi ñeán quyeát ñònh laø BCH/TH khoâng voäi vaøng, haáp
taáp ra quyeát ñònh ñình chæ nhieäm vuï cuûa vò THP ñaëc traùch
Vuøng, maø phaûi chôø söï ñieàu tra cuûa Caûnh saùt ñòa phöông
cuõng nhö phaùn quyeát cuûa Toaø aùn Thò xaõ Montreal, Canada.
Qua söï giaûi quyeát teá nhò vaø caån troïng cuûa BCH/TH vaø söï yù
thöùc traùch nhieäm vaø danh döï cuûa anh THP Vuøng. BCH/TH

28 ÑAÙP LÔØI SOÂNG NUÙI

chaáp nhaän vieäc ngöng thi haønh traùch vuï THP Canada theo
yeâu caàu cuûa anh, vaø vì BCH/TH khoâng xen vaøo vieäc ñieàu
haønh cuûa LH vaø Hoäi ñiaï phöông neân sinh hoaït cuûa Lieân Hoäi
Canada vaãn hoaït ñoäng bình thöôøng traùnh ñöôïc xaùo troän cho
sinh hoaït cuûa caùc CSVSQ taïi Quoác gia naøy. Vaø ngaøy hoâm
nay chuùng ta coù söï hieän dieän cuûa Lieân Hoäi Voõ Bò Canada
trong Ñaïi Hoäi 18.

B- Vaán ñeà ñoái ngoaïi cuûa TH/VB

1- Vaán ñeà Taäp Theå Chieán Só VNCH Haûi ngoaïi vaø

TH/CSVSQ/TVBQGVN.

Thaùng 9 naêm 2010 Taäp Theå Chieán Só VNCH/HN ñaõ
trieäu taäp moät phieân hoïp Baát Thöôøng taïi thò xaõ Westminster
nam California, Hoa Kyø ñeå baàu Chuû Tòch Hoäi Ñoàng Ñaïi
Dieän cuûa TTCS/VNCHHN thay theá GS Nguyeãn Xuaân Vinh
vaø baàu Chuû Tòch Hoäi Ñoàng Ñieàu Haønh TTCS laø moät cô cheá
môùi thaønh laäp.

Toång Hoäi CSVSQ/TVBQGVN ñaõ göûi moät phaùi ñoaøn
ñeán tham döï Ñaïi Hoäi.

Phaùi ñoaøn do chính THT höôùng daãn vaø bao goàm nhieàu
thaønh phaàn trong ñoù coù moät soá quí vò cöïu THT.

Theo quan nieäm toå chöùc môùi cuûa TTCS/VNCH/HN
thì ñaây laø moät cô cheá ñaûm nhaän vieäc ñieàu haønh chính cuûa
TTCS vaø HÑÑH seõ bao goàm caùc Toång Hoäi, Lieân Hoäi vaø
Hoäi thuoäc caùc quaân binh chuûng cuûa QLVNCH, vaø caùc Trung
Taâm Ñieàu Hôïp Vuøng cuûa TTCS. Vò Chuû Tòch HÑÑH neáu
laø THT cuûa TH seõ coù nhieàu ñôn vò tröïc thuoäc yeåm trôï, nhö
vaäy vieäc ñieàu haønh seõ höõu hieäu hôn thay vì tröôùc ñaây vieäc
ñieàu haønh do chính vò Chuû Tòch Hoäi Ñoàng Ñaïi Dieän ñaûm
traùch neân khoâng höõu hieäu.

Keát quaûcuûa ÑH Baát Thöôøng TTCS laø TH/CSVSQ/
TVBQGVN ñaõ ñöôïc ña soá tuyeät ñoái caùc ñaïi bieåu cuûa ÑH
ngöôõng moä, tín nhieäm vaø baàu choïn THVB trong chöùc vuï

ÑA HIEÄU 96 29

CT/HÑÑH/TTCS/HN. Raát tieác, NQ/TH khoâng cho pheùp
THT kieâm nhieäm chöùc vuï laõnh ñaïo coäng ñoàng neân Toång
Hoäi ñaõ gaëp moät vaán ñeà ñoái ngoaïi khoù khaên chöa töøng coù
keå töø ngaøy thaønh laäp TH/CSVSQ/TVBQGVN, do ñoù BCH/
TH ñaõ trieäu taäp moät phieân hoïp Ñaëc Bieät, thaønh phaàn tham
döï goàm quí vò töôùng laõnh, caùc cöïu CHT/TVBQGVN, caùc
cöïu THT caùc cöïu CT/HÑTV vaø caùc LHT, HT vaø caùc Ñaïi
Dieän Khoùa cuøng BCH/TH vaø ban Thöôøng Vuï HÑTV&GS
veà san Jose California Hoa Kyø tham döï phieân hoïp, vaø ñaõ ñi
ñeán quyeát ñònh laø khoâng nhaän vieäc ñöùng ra toå chöùc HÑÑH
cuûa TTCS/HN, lyù do ñaõ neâu roõ trong Thoâng Caùo ngaøy 14
thaùng 11 naêm 2010 cuûa Phieân Hoïp Ñaëc Bieät.

2- Vaán ñeà yeåm trôï ñaáu tranh choáng vaên coâng coäng saûn.

Trong coâng cuoäc ñaáu tranh choáng caùc hình thöùc xaâm
nhaäp coäng ñoàng cuûa coäng saûn, BCH/TH luoân khuyeán khích
caùc Hoäi Voõ Bò ñòa phöông tham gia caùc hoaït ñoäng choáng
söï xaâm nhaäp cuûa coäng saûn, ñoùng goùp nhaân löïc vaø taøi chaùnh
qua söï kieän coäng ñoàng Dallas Texas bò kieän veà vuï choáng
vaên coâng coäng saûn trình dieãn vaên ngheä. BCH/TH ñaõ ra Vaên
Thö soâ 011 ngaøy 25 thaùng 5, 2011 keâu goïi söï hoã trôï cho quyõ
phaùp lyù vaø keát quaû thu löôïm ñöôïc ñaày khích leä. Nhôø vaøo
söï höôûng öùng tích cöïc cuûa taäp theå Voõ Bò moät Toång Hoäi duy
nhaát taïi haûi ngoaïi ra Vaên Thö ñeå yeåm trôï tinh thaàn cuõng
nhö taøi chaønh cho caùc naïn nhaân bò kieän trong ñoù coù ñoàng
moân vaø ngöôøi phoái ngaãu cuûa CSVSQ cuûa chuùng ta.

3- Vaán ñeà yeåm trôï Thöông Pheá Binh vaø Coâ nhi Quaû phuï
cuûa TH/CSVSQ/TVBQGVN

Yeåm trôï Thöông Pheá Binh QLVNCH laø moät vaán ñeà öu
tö chung cho caùc Hoäi Ñoaøn cuûa QLVNCH trong ñoù coù TH/
CSVSQ/TVBQGVN. Chuùng ta coù caùi nôï aân tình phaûi traû
cho caùc chieán höõu cuûa chuùng ta, nhöõng ngöôøi ñaõ naèm xuoáng
vaø ñeå laïi caùc coâ nhi quûa phuï vaø nhöõng thöông pheá binh cuûa
VNCH trong coâng cuoäc chieán choáng coäng saûn ñeå baûo veä

30 ÑAÙP LÔØI SOÂNG NUÙI

mieàn Nam thaân yeâu cuûa chuùng ta, ñang soáng khoán khoå cuøng
cöïc trong cheá ñoä coäng saûn trong ñoù coù caùc thuoäc caáp maø
caùc CSVSQ /TVBQGVN tröôùc ñaây laø caáp chæ huy. Ñeå theå
hieän vieäc yeåm trôï cho caùc thöông pheá binh cuûa taäp theå Voõ
Bò, Toång Hoäi luoân keâu goïi söï ñoùng goùp taøi chính cuûa caùc
thaønh vieân trong taäp theå qua VT 012 ngaøy 5 thaùng 7, 2011.
Toång Hoäi ñaõ yeåm trôï cho Ñaïi Nhaïc Hoäi Caùm Ôn Anh Kyø
5 vaø soá tieàn quyeân goùp ñaõ ñöôïc anh THP Ñaëc traùch Vuøng
Taây Hoa Kyø trao cho BTC/Ñaïi Nhaïc Hoäi. Vaø BCH/TH cuõng
ñaõ nhaän ñöôïc thö caùm ôn cuûa Baø Haïnh Nhôn - Hoäi Tröôûng
Hoäi Cöùu Trôï TPB vaø Coâ Nhi Quaû Phuï. Vaø môùi ñaây BCH/
TH cuõng ñaõ phoå bieán VT soá 20 ñeå yeåm trôï cho Ñaïi Nhaïc
Hoäi Caùm Ôn Anh Ngöôøi Thöông Binh VNCH kyø 6, ñöôïc
toå chöùc vaøo ngaøy 12 thaùng 8 naêm 2012 taïi Nam California.
Mong ñöôïc söï höôûng öùng nhieät thaønh cuûa caùc thaønh vieân
trong taäp theå Voõ Bò.

VAÁN ÑEÀ AÙI HÖÕU NOÄI BOÄ TH/CSVSQ/TVBQGVN.

Toång Hoäi ñaõ coù moät truyeàn thoáng toát ñeïp veà vaán ñeà aùi
höõu vì chuùng ta coù caùc Khoùa laø thaønh phaàn cô baûn cuûa TH,
caùc CSVSQ sinh hoaït thaém thieát vaø chaët cheõ vôùi nhau qua
tình huynh ñeä, thaáu hieåu caùc nhu caàu cuûa caùc baïn ñoàng khoùa
ñeå chia seû nieàm vui, cuõng nhö naâng ñôõ nhau trong luùc gaëp
khoù khaên vaø hoaïn naïn, tuy nhieân BXH/TH trong nhieäm kyø
2010-2012 ñaõ hai laàn gaây quyõ Caây Muøa Xuaân, ñeå coù nhöõng
moùn quaø aân tình. Vì chính nhöõng moùn quaø naøy laø do loøng
haûo taâm cuûa caùc CSVSQ vaø thaân nhaân trong taäp theå Voõ Bò
cuõng nhö cuûa moät soá hoäi ñoaøn thaân höõu vaø keát quaû thaät laø
ñaùng khích leä, soá tieàn thu ñöôïc trong dòp Xuaân Taân Maõo laø
treân möôøi ba ngaøn vaø Caây Muøa Xuaân Nhaâm Thìn vöøa qua
ñaõ vöôït con soá 17 ngaøn myõ kim. Quaø ñaõ ñöôïc göûi ñi cho
caùc thöông pheá binh vaø quaû phuï cuøng nhöõng ñoàng moân ñau
yeáu hoaëc naèm trong caùc vieän döôõng laõo. Quaø ñaõ ñeán ñuùng
vaøo thôøi gian Teát aâm lòch, laøm aám loøng caùc huynh ñeä cuûa
chuùng ta trong luùc Xuaân veà. Moùn quaø tuy nhoû beù nhöng goùi

ÑA HIEÄU 96 31

geùm ñaày aân tình vaø thaân thöông. Theå hieän ñöôïc caâu chaâm
ngoân “Cuûa tuy tô toùc, nghóa so ngaøn truøng”

Ngaïn ngöõ coù caâu “Moät con ngöïa ñau caû taàu khoâng aên coû“
neân BXH/TH luoân löu taâm ñeán nhöõng hoaøn caûnh nghieät ngaõ
cuûa moät vaøi CSVSQ neân ñaõ ñöùng ra keâu goïi vaø ñaûm traùch
vieäc quyeân goùp cho coâng vieäc töø thieän. Tröôøng hôïp cuûa moät
CSVSQ Khoùa 28 môùi ñònh cö taïi Hoa Kyø nhöng ñaõ laâm naïn
trong thaùng 5, 2012 taïi San Jose California phaûi nhaäp vieän
vaø giaûi phaãu caàn söï trôï giuùp veà taøi chaùnh.

Cuoäc laïc quyeân chæ trong vaøi tuaàn leã ñaõ ñöôïc caùc aân nhaân
cuûa Taäp theå VB vaø caùc ñoàng moân ñoùng goùp ñöôïc soá tieàn leân
ñeán 30,000. Ñieàu naøy chöùng toû tình töï Voõ Bò vaãn keo sôn
thaém thieát, vaø loøng töø taâm luoân roäng môû. Môùi ñaây VT soá
20 phoå bieán ngaøy 28 thaùng 6, 2012 laïi keâu goïi söï yeåm trôï
taøi chaùnh cho Ñaïi Hoäi Caùm Ôn Anh kyø 6 ñöôïc toå chöùc taïi
Nam California, Hoa Kyø, cuõng vôùi muïc ñích nhôù ôn ngöôøi
Thöông Pheá Binh taïi queâ nhaø trong ñoù coù caùc ñoàng moân cuûa
chuùng ta. Hoäi Voõ Bò Nam California laø moät thaønh vieân cuûa
Ban Toå Chöùc Ñaïi Hoäi Caùm Ôn Anh Kyø 6.

BCH/TH hy voïng söï yeåm trôï cuûa caùc thaønh vieân Voõ Bò,
nhö ñaõ theå hieän ôû ÑH 5 Caùm Ôn Anh.

3. NHÖÕNG KHOÙ KHAÊN VAØ TRÔÛ NGAÏI:

A- Nhaân söï:

Toâi vöøa töôøng trình leân Ñaïi Hoäi nhöõng thaønh quûa maø
BCH/TH nhieäm kyø 2010-2012 ñaõ coá gaéng thöïc hieän theo
Nghò Quyeát cuûa ÑHÑ 17 taïi Nam California Hoa kyø naêm
2010, nhöng nhöõng khoù khaên vaø trôû ngaïi trong vieäc ñieàu
haønh Toång Hoäi cuõng coù thuoäc caùc laõnh vöïc noäi boä vaø ñoái
ngoaïi.

Vaán ñeà nhaân söï laø moät vaán ñeà gai goùc trong vieäc tìm
kieám nhöõng nhaân vaät coù khaû naêng vaø tö caùch, ñaïo ñöùc ñeå
ñaûm nhaän nhöõng chöùc vuï nhö tröôøng hôïp Chuû Buùt Ñaëc San

32 ÑAÙP LÔØI SOÂNG NUÙI

Ña Hieäu vì moät baøi vieát cuûa moät taùc giaû khoâng phuø hôïp vôùi
Toân Chæ cuûa NQ/TH, neân ñaõ ñöa ñeán vieäc töø nhieäm cuûa anh
Chuû Buùt. BCH/TH ñaõ tieáp xuùc vôùi raát nhieàu nhaân vaät treân
toaøn Hoa Kyø vaø cuõng nhôø luoân caû HÑTV&GS môøi goïi, xong
keát quaû khoâng coù ai daùm daán thaân ñeå ñaûm nhieäm chöùc vuï
Chuû Buùt, ngay caû nhöõng vò chæ trích naëng neà anh cöïu Chuû
Buùt Ña Hieäu cuõng töø choái.

Taäp Theå cuûa chuùng ta sinh hoaït taïi haûi ngoaïi töø nhieàu
thaäp nieân vöøa qua, vì tuoåi giaø vì beänh taät neân só soá CSVSQ
ngaøy moät giaûm daàn, vì caùc CSVSQ khoùa lôùn coù nhöõng vò ñaõ
treân 85 hoaëc 90 tuoåi, neân taøi naêng mai moät vaø vì ñieàu kieän
söùc khoûe vaø tuoåi taùc khoâng theå tieáp tuïc daán thaân töï nguyeän.
Rieâng caùc quí vò treû cuûa caùc Khoùa sau cuøng thì vaán ñeà sinh
keá neân vaán ñeà töï nguyeän cuõng laø moät gaùnh naëng vì coâng
vieäc ñoøi hoûi nhieàu thôøi gian ngaøy cuõng nhö ñeâm, vì vaäy vaán
ñeà nhaân söï cuõng laø moät trong vaán ñeà khoù khaên cho caùc vò
THT töông lai. Vaø vaán ñeà kieåm ñieåm nhaân soá caàn phaûi coù
söï trôï giuùp cuûa quí vò Ñaïi Dieän Khoùa, vì coù nhöõng CSVSQ
chæ sinh hoaït vôùi Khoùa maø khoâng sinh hoaït vôùi caùc Hoäi Voõ
Bò Ñòa phöông.

B- Phaùt Trieån Ñoaøn PNLV taïi caùc Hoäi Voõ Bò Ñòa
Phöông.

Khôûi ñi töø Ñoaøn PNLV ñöôïc thaønh laäp töø sau Ñaïi Hoäi
11 taïi San Jose California maø tieàn thaân cuûa Ñoaøn laø Ban
Tieáp Taân cuûa ÑH 11, naêm 1998.

Muïc ñích thaønh laäp Ñoaøn PNLV taïi caùc Hoäi VB ñòa
phöông laø ñeå yeåm trôï cho caùc coâng taùc sinh hoaït cuûa Hoäi
cho coù hieäu quaû. Trong kyø ÑH 13 naêm 2002, chò Ñoaøn
Tröôûng PNLV Baéc Cali ñaõ ñöôïc anh Cöïu THT Traàn Vaên
Thö K13 giôùi thieäu tröôùc ÑH 13 vaø cuõng laø laàn ñaãu tieân caùc
phu nhaân Voõ Bò ñöôïc tham döï vaøo ÑH, maø tröôùc ñaây ñeán
giôø hoïp cuûa ÑH caùc chò khoâng ñöôïc vaøo tham döï.

Qua 10 naêm sinh hoaït chæ coù moät vaøi Hoäi laø thaønh laäp

ÑA HIEÄU 96 33

ñöôïc Ñoaøn Phuï Nöõ Laâm Vieân nhö Hoäi Houston, Oregon
vaø môùi ñaây laø cuûa Washington DC.

Vaán ñeà phaùt trieån ÑPNLV vaãn gaëp khoù khaên, trôû ngaïi
maëc duø coù nhieàu coá gaéng cuûa BCH/TH nhieäm kyø 2010-2012.

B- Vieäc Phaùt Trieån Ñoaøn TTNÑH

Phaùt trieån TTNÑH laø moät öu tö lôùn nhaát cuûa BCH/TH
nhieäm kyø 2010-2012, nhöng ñaõ gaëp nhieàu trôû ngaïi. Vì töø
ÑH 17 caùc chaùu TTNÑH ñaõ khoâng baàu ñöôïc TÑT/TÑ/
TTNÑH neân sinh hoaït cuûa TÑ/TTNÑH bò ngöng treä trong
moät thôøi gian, cho tôùi khoaûng thaùng 2 naêm 2011, caùc chaùu:
Voõ Ñöùc Töôøng Laân K28/2 vaø Nguyeãn Haèng K28/2 cuøng
chaùu Nguyeãn Thò Ñan Thanh K23/2 môùi töï nguyeän ñöùng
ra thaønh laäp BCH/TÑ. Tuy nhieân vì caùc chaùu ôû raát xa nhau
moãi ngöôøi moät Tieåu Bang neân chæ coù theå lieân laïc baèng e
mail thoâi. THT ñaõ tieáp xuùc nhieàu laàn vôùi Chaùu TÑT Voõ Ñöùc
Töôøng Laân ñeå höôùng daãn vaø hoã trôï. Chaùu Laân raát baän roän
vì chaùu laø quaân nhaân neân phaûi di trainning ôû Tieåu Bang xa.

Vaán ñeà Ñoái Ngoaïi

Trong nhieäm kyø vöøa qua BCH/TH phaûi ñoái dieän vôùi vaán
ñeà ñoái ngoaïi moät caùch raát khoù khaên maø döôøng nhö töø tröôùc
ñeán nay chuùng ta chöa töøng gaëp phaûi, nhö vaán ñeà tham gia
hay khoâng tham gia TTCS. Nhaän hay khoâng nhaän chöùc vuï
HÑÑH/TTCS, tham döï hay khoâng tham döï HÑÑH/TTCS,
vì keû beânh ngöøôi choáng, neân deã ñöa ñeán söï phaân hoaù cuûa
taäp theå vaø chuùng ta coù theå rôi vaøo caïm baãy nghò quyeát 36
cuûa Coäng saûn. Neân BCH/TH nhieäm kyø 2010-2012 ñaõ duøng
tình vaø lyù ñeå giaûi quyeát vaán ñeá, laáy lyù ñeå soi saùng vaán ñeà
döïa treân toân chæ vaø muïc ñích cuûa TH, laáy lyù töôûng Quoác Gia
laøm ngoïn ñuoác soi ñöôøng ñeå höôùng daãn Taäp Theå Voõ Bò qua
nhö khoù khaên vaø laáy tình huynh ñeä ñeå duy trì söï ñoaøn keát.

Kính chaøo quí vò.

34 ÑAÙP LÔØI SOÂNG NUÙI

ÑA HIEÄU 96 35

NHÖÕNG CHUYEÄN VUI BUOÀN NHO NHOÛ

BEÂN LEÀ ÑAÏI HOÄI 18

Sau ba ngaøy Ñaïi Hoäi, cuøi Duïc K17 toâi ñaõ ghi nhaän ñöôïc
nhöõng chuyeän buoàn vui nho nhoû – maét thaáy tai nghe beân leà
Ñaïi Hoäi 18. Xin ghi laïi ñeå quyù nieân tröôûng, nieân ñeä cuøng
quyù baïn ñoïc cho vui cöûa vui nhaø.

Tieàn Ñaïi Hoäi:
Tieàn ñaïi hoäi thöôøng coù thôøi gian quaù ít, chæ hôn ba tieáng
ñoàng hoà cuõng nhö soá tham döï vieân chæ haïn heïp trong phaïm
vi nhöõng vò ñaïi dieän cuûa caùc Lieân Hoäi, Hoäi, Khoaù…! Neáu tieàn
ñaïi hoäi môû roäng ñöôïc thôøi gian vaøo khoaûng moät buoåi, ngoaøi
chöông trình thaûo luaän vaø giôùi thieäu ñeà taøi cho hai ngaøy hoïp
chính thöuøc, seõ coù theâm thôøi gian ñeå caùc nieân tröôûng – nieân
ñeä haøn huyeân, taâm söï vì hai naêm môùi gaëp nhau moät laàn.
Quan saùt Tieàn Ñaïi Hoäi cuûa caùc Khoaù, nhaän thaáy ngoaøi
caùc cöïu SVSQ, quyù phu nhaân cuøng caùc chaùu TTN/ÑH cuõng
tham döï thaät ñoâng. Caøng ñoâng caøng vui, caøng ñoâng caøng
thaém thieát, trao ñoåi cho nhau baàu taâm söï.
Toaùn Quoác Quaân Kyø vaø caùc CSVSQ gaùc ñaøi töû só
Tuy thôøi gian taäp döôït quaù ít, nhöng caùc CSVSQ ñaõ hoaøn
thaønh caùc ñoäng taùc raát chính xaùc, nhaát laø toaùn Quoác Quaân
Kyø ñoåi ñoäi hình vaøo vò trí haønh leã Truy Ñieäu raát ñeïp maét thaät
ñaùng khen. Tuy nhieân, coù moät thieáu soùt nhoû nhöng khoâng
keùm phaàn quan troïng laø toaùn Quoác Quaân Kyø trong leã chaøo
côø Vieät Myõ – khi nghe khaåu leänh “suùng chaøo – baét” hai

36 ÑAÙP LÔØI SOÂNG NUÙI

CSVSQ haàu taù kieám chaøo kieám ñuùng khi nghe quoác ca Hoa
Kyø vaø quoác ca Vieät Nam thì phaûi trình kieám (chöù khoâng phaûi
cöù giöõ chaøo kieám cho heát baøi Quoác ca Vieät Nam – Hoa Kyø).

Chuû Toïa Ñoaøn

Baàu Chuû Toïa Ñoaøn tröôùc hay sau khi Toång Hoäi Tröôûng
vaø Chuû Tòch Hoäi Ñoàng Tö Vaán & Giaùm Saùt maõn nhieäm?
Vieäc naøy baøn thaûo quaù nhieàu, laøm maát thôøi gian. Treân
nguyeân taéc, Chuû Toïa Ñoaøn ñöôïc Ñaïi Hoäi Ñoàng baàu leân ñeå
ñieàu haønh Ñaïi Hoäi sau khi Toång Hoäi Tröôûng vaø Chuû Tòch
HÑ/TV&GS töôøng trình coâng taùc hoaït ñoäng trong suoát nhieäm
kyø tröôùc Ñaïi Hoäi Ñoàng vaø tuyeân boá maõn nhieäm, chöù Chuû
Toïa Ñoaøn khoâng phaûi laø Ñaïi Hoäi Ñoàng. Ñaïi Hoäi Ñoàng laø cô
quan chæ ñaïo toái cao cuûa Taäp Theå CSCSQ/TVBQGVN haûi
ngoaïi (theo ñieàu 19 Noäi Quy). Do vaäy, Toång Hoäi Tröôûng vaø
Chuû Tòch HÑ/TV&GS saép maõn nhieäm coù traùch nhieäm töôøng
trình moïi hoaït ñoäng thuoäc nhieäm kyø tröôùc Ñaïi Hoäi Ñoàng.

Truyeàn thoáng

Truyeàn thoáng laø nhöõng gì toát ñeïp coù taïi Tröôøng Meï maø
caùc CSVSQ ñaõ thi haønh nhö: caùc nghi leã, neáp soáng cuûa caùc
CSVSQ. Sau ngaøy 30 thaùng 4 naêm 1975, chuùng ta maát nöôùc
maát nghieäp. AÙp löïc chính trò quoác teá ñaõ böùc töû moät quaân ñoäi
anh huøng, trong ñoù coù caùc CSVSQ Voõ Bò – phaûi löu laïc khaép
nôi treân theá giôùi. Chuùng ta mang theo queâ höông Vieät Nam
thaân yeâu, nôi coù Tröôøng Meï – treân ngoïn ñoài 1515 cuûa cao
nguyeân Ñaø Laït, xöù gioù laïnh möa muøa trong taâm tö cuûa chuùng
ta. Noùi ñeán truyeàn thoáng, chuùng ta phaûi duy trì laø laøm ñuùng.

Quaân phuïc

Tröôøng Meï coù nhieàu boä quaân phuïc khaùc nhau daønh cho
sinh vieân só quan. Ngoaøi nhöõng boä do Boä Toång Tham Möu
aán ñònh, chuùng ta coøn coù nhöõng boä quaân phuïc ñaëc bieät cuûa

ÑA HIEÄU 96 37

tröôøng daønh cho SVSQ ñöôïc Boä Toång Tham Möu chaáp
thuaän. Baây giôø chuùng ta maëc boä quaân phuïc cuûa Tröôøng Meï
laø ñeå kyû nieäm. Maëc hay khoâng maëc quaân phuïc cuûa SVSQ/
TVBQGVN khoâng ai baét buoäc caû. Tuy nhieân, muoán maëc
thì phaûi maëc cho ñuùng, khoâng neân bieán cheá theo sôû thích.

Coøn alpha treân vai; alpha laø maãu töï ñöuøng ñaàu trong
caùc maãu tö, töôïng tröng cho caáp baäc ñaàu tieân cuûa ngöôøi só
quan sau naøy. Vì nhu caàu chieán tröôøng, caùc khoaù ñaøn anh
ñöôïc huaán luyeän khaån caáp trong moät naêm neân chæ ñeo alpha.
Caùc khoaù ñaøn em sau naøy ñöôïc thuï huaán laâu hôn, hoïc hai
naêm ñeo alpha I gaïch, hoïc ba naêm ñeo alpha II gaïch, hoïc
boán naêm ñeo alpha III gaïch. Xin ñöøng quan nieäm sai laàm
laø mang alpha nhieàu gaïch laø khoaù lôùn maø phaûi chaøo kính.

Tình töï Voõ Bò

Moät trong nhöoõng neùt ñaëc thuø cuûa Tröôøng Meï chuùng
ta laø Tình Töï Voõ Bò, coù khoaù ñaøn anh, coù khoaù ñaøn em –
khoaù ñaøn anh laø nieân tröôûng, khoaù ñaøn em laø nieân ñeä (chöõ
nieân tröôûng – nieân ñeä chæ coù tröôøng Voõ Bò Ñaø Laït xöû duïng).
Chuùng ta xem nhau nhö anh em ruoät thòt vì chuùng ta coù moät
MAÃU SOÁ CHUNG. Chuùng ta coù taùm tuaàn sô khôûi – taùm tuaàn
bieán theå vaø loät xaùc, bieán caùc hoïc sinh, sinh vieân daân chính
töø nhöõng thaân theå yeáu ñuoái – maùi toùc boàng beành loäng gioù
thaønh anh lính chieán, thaønh sinh vieân só quan cuûa Tröôøng Voõ
Bò Quoác Gia Vieät Nam, thaønh só quan duõng caûm cuûa quaân
ñoäi ñeå baûo veä Toå Quoác vaø phuïng söï Quoác Daân.

Chuùng ta phaûi bieát kính treân, nhöôøng döôùi, chia ngoït xeû
buøi. Tröôøng Meï baây giôø coøn trong taâm töôûng cuûa chuùng ta,
chuùng ta mang theo tình töï ñoù ñeå vui soáng treân queâ laï xöù
ngöôøi! Chuùng ta ñem tình töï ñoù ñeå ñoái xöû, ñeå yeâu thöông
nhau. Coù nieân tröôûng – coù nieân tyû, coù nieân ñeä – coù nieân

38 ÑAÙP LÔØI SOÂNG NUÙI

muoäi. Tyû muoäi laø chò em, tröôûng ñeä laø anh em cuûa ñaïi gia
ñình Voõ Bò Ñaø Laït. Vì nhöõng lyù do treân, khi chuùng ta coù
nhöõng chuyeän khoâng vöøa loøng nhau, chuùng ta neân laáy tình
töï Voõ Bò ñeå giaûi quyeát vôùi lôøi leõ oân hoøa, nhaõ nhaën, leã ñoä,
duøng lôøi noùi cuûa keû trí giaû maø haønh xöû. Ñöa leân dieãn ñaøn
Voõ Bò roài naëng lôøi vôùi nhau laø chuyeän khoâng neân. Noùi theá
nhöng cuõng coù nhöõng tröôøng hôïp caù bieät ñaønh phaûi nhôø ñeán
thôøi gian maø haøn gaén! Chuùng ta haõy nghó neáu anh hôn em,
chò hôn em – em hôn anh, em hôn chò, coù ai khen ñaâu, coù
ai cheâ ñaâu?

Ñaïi Hoäi cuûa Lieân Hoäi AÂu Chaâu

Cuøi toâi coøn nghe caùc naøng daâu Voõ Bò thì thaàm khen ngôïi
laø tham döï Ñaïi Hoäi cuûa Lieân Hoäi Aaâu Chaâu thaät laø vui, thaät
laø caûm kích veà vieäc ñoùn tieáp noàng aám, thaân tình cuûa caùc
naøng daâu Voõ Bò AÂu Chaâu – töø nôi aên choán ôû, höôùng daãn moïi
ñieàu thaät laø taän tình chu ñaùo. Nhaát laø caùc chaùu Thanh Thieáu
Nieân Ña Hieäu ñaõ heát loøng phuïc vuï quyù Baùc, quyù Coâ Chuù
trong nieàm vui töôi taän tuî vôùi neùt maët thaân thöông trìu meán.
Ai ñaõ töøng tham döï Ñaïi Hoäi cuûa Lieân Hoäi AÂu Chaâu ñeàu keå
raèng hoï ñaõ ñöôïc ñoùn tieáp baèng taát caû söï noàng aám cuûa tình
gia ñình. Ñaây laø ñieåm son cuûa Ñaïi Hoäi Lieân Hoäi AÂu Chaâu.

Veà Phuï Nöõ Laâm Vieân

Ña soá caùc naøng daâu Voõ Bò ñeàu noùi: chuùng ta laø daâu Voõ
Bò, choàng ñaâu vôï ñoù; chuùng ta ñöùng sau löng choàng con ñeå
thuùc ñaåy, an uûi, khuyeán khích choàng con tham gia tích cöïc
coâng taùc cuûa Hoäi, cuûa Lieân Hoäi vaø cuûa Toång Hoäi. Moãi khi
coù leã laïc, coù ñaïi hoäi, chuùng ta neân maëc aùo daøi xanh – maøu
xanh laø maøu khaên quaøng coå cuûa caùc phu quaân trong suoát thôøi
gian thuï huaán qua suoát naêm daøi thaùng roäng! Maøu xanh laø
maøu cuûa trôøi xanh treân ñænh Laâm Vieân – nôi maø caùc chaøng

ÑA HIEÄU 96 39

trai Voõ Bò phaûi chinh phuïc cho baèng ñöôïc sau 8 tuaàn sô khôûi
tröôùc khi ñöôïc gaén Alpha. Thieát nghó, caâu ngaïn ngöõ “Söï
thaønh coâng cuûa ngöôøi ñaøn oâng phaûi coù ngöôøi ñaøn baø ñöùng
sau löng” thaät laø chí lyù.

Toång Ñoaøn Thanh Thieáu Nieân Ña Hieäu
Sau nhöõng buoåi sinh hoaït, caùc chaùu ñaõ baàu ñöôïc moät
Toång Ñoàn Tröôûng. Trong luùc vui veû, cöôøi ñuøa thoaûi maùi thì
caùc chaùu nghe cöïu SVSQ Nguyeãn Xuaân Cung K23 phaùn
moät caâu thaät laø deã thöông, traøn ñaày yù nghóa: “Noù nhaän chöùc
Toång Ñoaøn Tröôûng cuûa TTN Ña Hieäu thì vôï choàng tôi giöõ
con cho noù… meät nghæ!”
Cöïu SVSQ Nguyeãn Xuaân Cung K23 laø thaân phuï cuûa
chaùu Long vöøa ñaéc cöû chöùc vuï Toång Ñoaøn Tröôûng TÑ/
TTN/ÑH – theá heä haäu dueä cuûa TVBQGVN. Theo cuøi toâi,
caâu noùi cuûa Nieân Ñeä Cung thaät laø trìu meán, ñaày yù nghóa heát
söùc, laø lo giöõ chaùu cho con, ñeå con coù thôøi gian chu toaøn
nhieäm vuï maø caùc chaùu TTN/ÑH ñaõ tin töôûng trao phoù cho
con mình. Cuøi toâi mong coù raát nhieàu vaø raát nhieàu cuøi nhö
cuøi Xuaân Cung K23.
Vuõ ñieäu Caùi Troáng Côm
Ñeán maøn vuõ “Caùi Troáng Côm” – nhìn caùc cuøi Laân, Ñaùn,
Bang, Ñöùc cuøng caùc phu nhaân nhaûy muùa, vôùi tay chaân run
run cuûa Nieân Ñeä Ñaùn, moïi ngöôøi cuøng vui cöôøi thoaû thích.
Ñoù laø maøn vuõ

40 ÑAÙP LÔØI SOÂNG NUÙI

Vuõ ñieäu Caùi Troáng Côm

ñaëc saéc gaây nhieàu chuù yù nhaát trong ñeâm daï tieäc - daï vuõ
lieân hoan sau 3 ngaøy Ñaïi Hoäi. Thaät laø ñuùng yù nghóa cuûa
caâu: “Giaø coøn chòu chôi”!

Ñoù laø nhöõng chuyeän buoàn vui nho nhoû, xem nhö moät kyû
nieäm khoù queân trong kyø Ñaïi Hoäi 18 Voõ Bò Toaøn Caàu. Neáu
coù gì khoâng thích hôïp, khoâng vöøa yù, xin quyù Nieân Tröôûng,
quyù Nieân Ñeä, quyù Phu Nhaân, quyù Baïn thoâng caûm.

“Tieác thay chuùt nghóa cuõ caøng
Daãu lìa ngoõ yù coøn vöông tô lòng”
(Nguyeãn Du)

Kính chaøoTöï Thaéng,
Cuøi Nguyeãn Vaên Duïc K17

ÑA HIEÄU 96 41

Du Ngoaïn Washington DC ngaøy 5/7/12

42 ÑAÙP LÔØI SOÂNG NUÙI

ÑA HIEÄU 96 43

Ñaët Voøng Hoa Töôûng Nieäm ngaøy 6/7/12

44 ÑAÙP LÔØI SOÂNG NUÙI

ÑA HIEÄU 96 45

Ñeâm Truy Ñieäu - Ca Nhaïc Ñaáu Tranh 6/7/12
46 ÑAÙP LÔØI SOÂNG NUÙI

ÑA HIEÄU 96 47

48 ÑAÙP LÔØI SOÂNG NUÙI

Tieàn Ñaïi Hoäi

ÑA HIEÄU 96 49

Khai Maïc Ñaïi Hoäi
50 ÑAÙP LÔØI SOÂNG NUÙI


Click to View FlipBook Version